BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 27/02/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
02
25
/
02
20
/
02
18
/
02
13
/
02
11
/
02
06
/
02
04
/
02
30
/
01
28
/
01
23
/
01
21
/
01
16
/
01
14
/
01
09
/
01
07
/
01
02
/
01
31
/
12
26
/
12
24
/
12
19
/
12
17
/
12
12
/
12
10
/
12
05
/
12
03
/
12
28
/
11
26
/
11
21
/
11
19
/
11
14
/
11
12
/
11
07
/
11
05
/
11
31
/
10
29
/
10
24
/
10
22
/
10
17
/
10
15
/
10
10
/
10
08
/
10
03
/
10
01
/
10
26
/
09
24
/
09
19
/
09
17
/
09
12
/
09
10
/
09
05
/
09
03
/
09
29
/
08
27
/
08
22
/
08
20
/
08
15
/
08
13
/
08
08
/
08
Ngày
/
Tháng
00 9   1                                     1       1             1 1       1           1     1   1                       00
01 12 1 1   1         1     1   1       1                         2       1     1                                         1 01
02 13             1       1     1         1 1       1     1   1 1         1                 1           1   1               02
03 15   1           1   1   1         1     1       1     1                   1     1                   1       1   2   1   03
04 10                   1         1               1     1             1                                 2   1 1       1     04
05 13                   1                 1             1     1       2 1             1       1       1     1 2             05
06 8           1 1                 1   1                                                       1   1     1     1           06
07 12 1         1         1         1         1                           1 1                 1             1 1   1 1       07
08 15 1     2   1 1     1     1 1               1     2                 1       1           1               1               08
09 8     1       1                 1           1                   1                           1           1     1         09
10 10 1 1       1 2 1         1 1   1                                                                         1             10
11 12                 1     1 3 1     1     1   1       1                                 1 1                               11
12 16 1                 1 1       1             1 2   2             1     2         1 1                   1             1   12
13 8             1               1         1                     2                         1         1   1                 13
14 10                         1   1           1     1     1                                 1     1 1       1     1         14
15 11             1         1                       1     1                         1 1   1             1           1 1 1   15
16 6   1           1     1                                   1         1                                 1                 16
17 8     2                                           1         2       1     1                                         1   17
18 8   1     1     1 1               1             1                                       1                         1     18
19 9             1                       1           1                                 1 2           2     1               19
20 17           1   1   2                 2 1               1 1 1                 1         1         2             1 1   1 20
21 9                                     2                     1     1         1   1     1         1           1           21
22 16 1                     1                   1 1 1   1       1 1 1 1 1 1               1             1       1         1 22
23 9                             2                         2 1       1       1         1                     1             23
24 10   1 1             1               1           1     1   1                   1           1     1                       24
25 7                     1                           1       2             1                     1       1                 25
26 10   1 1                                 1   1         1       1           1     1               1                 1     26
27 13     1     1         1       1         1       1           1             1           1           1     1         2     27
28 10   1                     1         1                     1   1         1     1           1     1                     1 28
29 4                                                         1 1             1                             1               29
30 9     1             1         1   1     1       1                                                     1   1   1         30
31 11             1       1       1       1       1   1         1               1   1           1         1                 31
32 15               1 1 1                     1 1         1     1           1   1     1   1       1 1       1   1           32
33 17 1   1           1     1         1 1 1   1   1 1                 1   2 1               1         1               1     33
34 7         2       1                         1                                       1     1                         1   34
35 8 1       1                     1                                         1   1     1   1             1                 35
36 10   1                   1       1         1               1                 1       1   1       1               1       36
37 11       1             1     1     1           1               1               1   2     1                         1     37
38 5 1                                       1   1                                 1                               1       38
39 14     1                   1 1   1 1   1     1   1       2               1                 1   1             1           39
40 9                             1   1         1 1         1           1               1       1               1           40
41 10   1       1                           1 1 1                                                         1 1 1   2         41
42 3                                                     1                     1                                 1         42
43 11                                   1 1                 1                   2 1     1   1 1   1   1                     43
44 11       2 1 1     1                                   1     2                             1       1           1         44
45 8           1   1           1                 1     1                           2                         1             45
46 12       2           1 1   1             1     2         1               1             1                               1 46
47 10   1     1                               1                             1           2 1                 1         1 1   47
48 8       1         1                               1             1         1           1       1               1         48
49 8                               1   1           1                     1     1               1                 1     1   49
50 12           1       1     2                         2     1   1                       1                     1     1   1 50
51 6             1                               1                   1 1               1                           1       51
52 10                 1   2   1                           1       1   1       1       1         1                           52
53 13   2     1     1                   1           1             1                     1         1                   1 2 1 53
54 14 1 1 1       1           1           1 1         2         1 1       1           1                 1                   54
55 14               1   1         1   1 1                               1         1     1       1   1 1   1   1         1   55
56 12                     1           2                     1                       1       1           1     2     1   1 1 56
57 8                 1                 1                         1 1   1           1     1                           1     57
58 16         1       2         1                 2   1       1             1   1                 1 1         1 1   1   1   58
59 10               1 1 1                       1                   1         2 1       1                           1       59
60 7                               1                         1       1         1     1 1                       1           60
61 12                           1 1       1               2 1       1     1       1                       1 1     1         61
62 9           1 1     1           1                         2                           1             1     1             62
63 12   1 1 1       1   1               1                       1                     1   1   2                 1           63
64 8       1 1     1     1                       1         1     1                                                     1   64
65 12         1 1                 1           1 1   1                             1                   1 1         1     2   65
66 12           1           1                 1 1         1           1 1                     1 1                 2 1       66
67 8                             1                                 1   1     1     1           1                         2 67
68 17   1     1         1   1   1                       2           2       1   1 1   1           1   1 2                   68
69 14           1             1     1     2     1           1     1 1 1     1 1     1                           1           69
70 8                                       1                             1       1           1       1     1         1 1   70
71 12       1 1   1 1   1       1     1     1                             1     1                 2                         71
72 15       1       1         1   1             1     1     2             2   1               1 1                     1   1 72
73 7                               1                                         1         1   1     1       1     1           73
74 13                       1         1                 4       1             1       1 1                 2         1       74
75 9         1   1                     1 1           2                           1             1                         1 75
76 5                             1                 1 1                           1                     1                   76
77 18 1   3   2       1           1 1 1 2                               1                       1   1       1 1   1         77
78 16 1     1   1 1                     1 1   2           1             1 1             1   2               2               78
79 14       1     1   1         1                           1   1   1 1       1     1               1   1       1   1       79
80 9   1   1                 1                                       1   2                               2             1   80
81 11 2           1               1             1 1                                   2       1     1                   1   81
82 10     1                             1                     1       1     1   1           1                   2 1         82
83 9 1         1   1                 2       1           1                       1   1                                     83
84 7               1                                   1         1                 1 1         1         1                 84
85 19     1                 3   1           1       1       1       1       3           1         1 2   1         1       1 85
86 12               1               1 1                   1     1 1 1                 1         1             1     1 1     86
87 7       1   1                   1       1                 1                           1                         1       87
88 6                       1                         1 1         1                             1                     1     88
89 9 1   1                         1                   1                       1               1 1   1                   1 89
90 11               1     2   1               1     1               1                         2   1     1                   90
91 9         1                 1                                       1   1                     1 1         1 1         1 91
92 15       1 1       1       1               3         1   1               1       1             1   1   1         1       92
93 7                     1         1   1                 1                       2   1                                     93
94 13 1   1                 1   1       1   1   1               1     1 2                     1                       1     94
95 7         1                     1                                                                   2     1 1         1 95
96 16                     1 1   1                 1 1   1           1             1 1     1 1         2           1 1     1 96
97 8           1           1               2             1 1                   1             1                             97
98 6                 2                   1                             2           1                                       98
99 13 1                   1 1   1     1                             1 1     1     1             1 1 1                     1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
02
25
/
02
20
/
02
18
/
02
13
/
02
11
/
02
06
/
02
04
/
02
30
/
01
28
/
01
23
/
01
21
/
01
16
/
01
14
/
01
09
/
01
07
/
01
02
/
01
31
/
12
26
/
12
24
/
12
19
/
12
17
/
12
12
/
12
10
/
12
05
/
12
03
/
12
28
/
11
26
/
11
21
/
11
19
/
11
14
/
11
12
/
11
07
/
11
05
/
11
31
/
10
29
/
10
24
/
10
22
/
10
17
/
10
15
/
10
10
/
10
08
/
10
03
/
10
01
/
10
26
/
09
24
/
09
19
/
09
17
/
09
12
/
09
10
/
09
05
/
09
03
/
09
29
/
08
27
/
08
22
/
08
20
/
08
15
/
08
13
/
08
08
/
08
Ngày
/
Tháng