BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 06/10/2022

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
01
/
10
30
/
09
29
/
09
28
/
09
27
/
09
26
/
09
25
/
09
24
/
09
23
/
09
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
27
/
08
26
/
08
25
/
08
24
/
08
23
/
08
22
/
08
21
/
08
20
/
08
19
/
08
18
/
08
17
/
08
16
/
08
15
/
08
14
/
08
13
/
08
12
/
08
11
/
08
10
/
08
09
/
08
08
/
08
Ngày
/
Tháng
00 16             1             1         1 1     1             1 1 2     1           1   1 1 1 1                       1     00
01 16       1   2         1 1   1 1 1               1 1                   1       1       1               1           1   1   01
02 17           1 1     1       1       1   1     1           1   3     1 1     1       2                     1               02
03 21         1     1               1     1       2 1     1         1 1     1 1 1   1             2 1 1   1     1           1 03
04 19   1       1 2         1       1 1 1 1     1     1               1 1     1     1 1                   1 1   1             04
05 17                 1   1     1   1     1     1 1 1               1           1       1 1 1       1       1     1     1     05
06 17     1 1     1                             1         1 1 1 1   1       1         1           1         1   1 1 1       1 06
07 17   1     1             1         1   2                   1         1   1     1   1             1         2 1           2 07
08 11                         1 1     2 2         1                         1                         1     1         1       08
09 14     2       1         1 2                       1 1     1           1   1               1             1       1         09
10 14                             1   1           1 1       1 1       1   2   1 1     1     2                                 10
11 13   1   1       1 1       1 1           1             1         1 1   1 1                       1                         11
12 13   1     1 1 1       1                               1   1                   2       1     1             1             1 12
13 16           1     1   1   1                   1 1                     1   1 2 1         1 1   1           1 1             13
14 19       1                       1         1   1     1   1 1 1         1             1         1     2 1 1     1     1 1 1 14
15 19     1               2 1                 1         1             1     1                 1       4 1         1     2 1 1 15
16 20       1               1       1     1   1           2       4   1     2   1               2 1           1             1 16
17 22 1               2           1           1     1   1         1 1 1 1 1           1     1 1 1   1 1       3           1   17
18 17     1     1           1       1 1         1   1   1         1           1     1   1 1     1                   1 1   1   18
19 14     1 1 1 1       1         2                         1   2                 1                 1               1   1     19
20 16                   1   1                 1             1     1     1   1     1 1 1       1 1 1 1 1     1                 20
21 22                           1   1 1       1 2     1   1       1 1 1 1         1 1                       2   1   1 2 1   1 21
22 22   1     1 1   1 1                 1 1   1                 1   1   1     2     1 1           2 2           1     1 1     22
23 18                 1       1     1     2 1   1     1 1           2 2             1       1                         1 1   1 23
24 16             1             1       1       1 1       1           1 1               1           1 1       1 1   1 1     1 24
25 12 1 1   1                               1   1 1                               1   1     1           1     1           1   25
26 29 1 1 1 1     2 1     1     1   1 1 1 2 1                 1       1     1       2 1           1 1     1     1 1   1   1 1 26
27 15         1         1   1     2   1 1       1                 1         1   1               1     1                 1   1 27
28 15 1   1       1 1   1   1                 1       1                               1     1     1     2     1         1     28
29 17 1 1           1                 1     1 1     1         1                         1 1   1 1           1     1       2 1 29
30 15       1   3                                             1                     1 1 1     1   1   1     1     1 1     1   30
31 20 1 1               1         1   1             1     1       1               1     1       1   1 1       1 1 1 1   1 1 1 31
32 10       1                                         1   1 1           1           1       1     1   1   1                   32
33 15 1                     1                           1       1 1       2     1         1               1 1 1         1 2   33
34 25 1   1   1 1   1   1   2 1         1   1                     1     1     2     1           1   1   1 2   1 1 1         1 34
35 21       2       1   1         1       1               1 1 1 1 1   1   1       1       2     1   1         1         1   1 35
36 18     1     1 1   1   1     1   1 1             1     1     1       1 1           1           1     1         1     1     36
37 21   1 1         2 1     3     1       1               1 1         1     1   1         1   1                     1 1   2   37
38 16     1     1     1       1                     1         1 1         2 1   1     1 1                           1 1     1 38
39 17     2   1                   1 2   2           1 1 1           1         1   1       1 1               1                 39
40 18     1             1   1 2     1 1           1   1   1             2                         1       1       1 1 1 1     40
41 8       1 1     1                     1   1                           1   1                             1                 41
42 16                 1     1       1   1 1 1               1 1         1             1   2   1 1       1   1                 42
43 25                 1   1   2   1 2               1     1 1 1   1   1 1     1   1 1   1   1 1               1   2     1   1 43
44 12     2             1                                     1                     1 1   1         1 2         1     1       44
45 13           1         1                   1             1     1 1         1     1 1     1             1 1       1         45
46 16 1 2   1         1         1     1 1 1             1   1           1                           1       1     1         1 46
47 16 1   1                   1             1 2 1       1 1     1                     1       1 1             1   2           47
48 15               1 1 2       1           1         1 1 1     1   1         2                     1     1                   48
49 13                           1           1 1   1     4     1       1                           2 1                         49
50 23 1   1     1     2 1 1             1   1 2 1         1   1           1         1   1           2 1             1 1 1     50
51 17   1 1 1 2   1   1           1 1             1   1 1   1                           1   1                     1   1       51
52 14       1 1                                     1       1                     1 1   1 1 1 1 1           1         1     1 52
53 13   1                       2       1         1         1       1   1     1             1                   2         1   53
54 12                         1             1   1 1         1   1       1 1             1     1           1           1       54
55 17       1           1         1 1             2 1 1   1 2   1     1         1       1             2                       55
56 19               1     1     1     1 1     1                   1 1         1         1   1 1 1 2             1   1     1 1 56
57 15   2                   2                   1               1         1   1             1     1 1 1     1 1       1       57
58 8                                           1                 1   1               1         1 1                       1 1 58
59 11 1   1 1                                         1             1       1       1           1       1         1 1         59
60 11                     1     1 1     1             1                     1             1             2         1     1     60
61 7                     1             1                   1 1                                     1 1   1                   61
62 12       1 1   1       1   1         1               1 1 1             1                 1           1                     62
63 15         1 1         2                 1           1       1       1             1 1   1           1       2     1       63
64 18   1     1   1     1   1         1   1           1         2   1   1               1 1   1 1   1                 1       64
65 15 1           1 1             1   1     1 1   2   1     1         1   1       1               1                           65
66 23 1   1 1 2 1   1 1       1   2 1           1   1               1 1       1         1         1         1     2 1         66
67 22 1         2 1 1       1 1 1   1             1 1 3 1     1               1   1       1                   1     1   1     67
68 15   1     1           1   2 1           1       1 2   1                   1 1                       1       1             68
69 16       1 1 1   1 1   1                     1               1 1       1     2             1 1                   1       1 69
70 19 2     2           1       2         1         1     1 1 1                 1 1       1             1 1         1     1   70
71 18             1     1             1     1   1     1 1     1     2 1 1 1     1     1                       1           1 1 71
72 16 1 1 1           1         1       1   2 1 1                   1                           2   1       1       1         72
73 9                                                             1 1             1 1 1                 1         2   1       73
74 22   1 1                 1 1 1       1 1       1       1 1                   1     1   3     1   1       1 1 2     1       74
75 19 1                           1           1       1 1                 1       2         1 1     1 1 4       1 1     1     75
76 13               1 1         1     1     1       1 1           1           1       1             1     1         1         76
77 15     1 2 1     1     1       1     1     1 1       1                   1 1 1             1                               77
78 19 2 1     1               1   1             1   1     1     1     1         1                         2 2     1   1   1   78
79 8   1       1       1     1                           1                 1   1           1                                 79
80 16 1       1         1           1     2   1       1       1             1   1   1           1         1             1 1   80
81 14 1               1 1   1             1     1 1                             1   1     1 1 1                         2     81
82 16         1   3 2       1                         1       1       1           1     1         1       1         1 1       82
83 17 1 1     1     1 2 1     1   1             1         1           1   1 1             1                 1 1               83
84 21   1   1     1 1   1 1             1   1 1   1 1                   3   1       1         3 1         1                   84
85 13                   1         1 3   1           1               1                     1       1   1 1 1                   85
86 16               2         3               1     1       1   1 1 1       1         1                 1     1     1         86
87 14                     2               1   1         1     2           1 1         2   1             1                 1   87
88 19     1       1   2 1 1               1     1       1           1 1 1   1           1   1 1         1 1       1           88
89 15 1 1                   1     1           1       1               1     1 1                           1     2   1   1 1   89
90 17                   1   1               1 1             1 1 2           1     1 1   1         1   1   1         1     1   90
91 16         1   1           1                     1                             1 1   2     2 1         1   1 1       1 1   91
92 26 1     1   1 2 1 1 1       1 1   2     1   1 1           1         1       1 2     1             1 1   1       1       1 92
93 10           1                     1           1     1   1               1           1               1     2               93
94 15               1     1         2 2 1 2                       1             1 1             1 1                   1       94
95 16                     1     1 1     1   2   1                   1   1       1 1         1         1   1     2             95
96 13 1         1 1       1     1 1             1           1                       1     1   1       1                   1   96
97 12   1       1                                   2   1         1                         2                       1 2     1 97
98 10     1   1                         1   1             1     1             2     1                 1                       98
99 19   1     1         1             3           1     1       3     1     1   1   1                       1   1 1     1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
01
/
10
30
/
09
29
/
09
28
/
09
27
/
09
26
/
09
25
/
09
24
/
09
23
/
09
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
27
/
08
26
/
08
25
/
08
24
/
08
23
/
08
22
/
08
21
/
08
20
/
08
19
/
08
18
/
08
17
/
08
16
/
08
15
/
08
14
/
08
13
/
08
12
/
08
11
/
08
10
/
08
09
/
08
08
/
08
Ngày
/
Tháng