BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 28/01/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
01
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
21
/
12
18
/
12
14
/
12
11
/
12
07
/
12
04
/
12
30
/
11
27
/
11
23
/
11
20
/
11
16
/
11
13
/
11
09
/
11
06
/
11
02
/
11
30
/
10
26
/
10
23
/
10
19
/
10
16
/
10
12
/
10
09
/
10
05
/
10
02
/
10
28
/
09
25
/
09
21
/
09
18
/
09
14
/
09
11
/
09
07
/
09
04
/
09
31
/
08
28
/
08
24
/
08
21
/
08
17
/
08
14
/
08
10
/
08
07
/
08
03
/
08
31
/
07
27
/
07
24
/
07
20
/
07
17
/
07
13
/
07
10
/
07
06
/
07
Ngày
/
Tháng
00 12                 1   2       1           1           1                   3           2                           1     00
01 7                   1               2     1   1                               1             1                           01
02 8                       1   1         1                         1 1     1                         1                 1   02
03 13     1   1 1           1         1   1       1     1             1     1                   1   1 1                     03
04 15 1 1         1             1 1   1               1             1 1 1     2                 1                     1 1   04
05 12 1   2 1               1       1               1                   1   1   1   1                     1                 05
06 9       1                   1         1   1     1     1                           1       1     1                       06
07 17   1     2   1     1   1           2                 1 1 1   1         1             1   1   1     1                   07
08 10                             1             1 1       2                       1 1                         2   1         08
09 8 1     1       1         1       1     1                                   1     1                                     09
10 12                           1                     1   1   1   1   1                         1       1       2 1 1       10
11 11                   1       1 1         1   1           1   1           1         1   1                         1       11
12 16   1 2     1         1                       1                   1 1 1 1                 2           1 1 1 1           12
13 14         1                         1 1 1 1       1         1     2       1                 1 1                 1     1 13
14 12           1                       1 1 1           1     2             1             1       1 1 1                     14
15 15     1 1     1             1                     1   1   1   1       1 1         1 1           1   1       1           15
16 9                 1                               1       1 1   1               1   1             1       1             16
17 12   1   1   1         1                         1           2                           1     1 2   1                   17
18 17     1       1         1 1           1   1             1   1       1           1         1   2 1       1     1 1       18
19 8     1         1             1                 1         1 1                             1             1               19
20 13                   1                 1     1         1     1 1                         1     2     1 1 1         1     20
21 12               1                 2       1     1 1           1     1                 2       1     1                   21
22 11 1                     1 1         1                 1     1                         1           1 1   1   1           22
23 14                         1 1 1     1                 1         1     1     2     1               1 1   1       1       23
24 12                         1   1           1     1   1           1   1     1     1         1 1               1           24
25 5               1                                                             1     1                 1 1               25
26 8                   1                                     1     1 1     1       1 1                             1       26
27 10           1     1   1       1                           1           1                     2           1         1     27
28 9             1                         1       1 1                       1         1   1               1         1     28
29 11 1 1             1             2                 1       1                           1       1       1         1       29
30 12           1             1 1                 1 1             1 1 1                 1     1       1       1             30
31 11               1   1   1 1               1                   1       1         1                     2       1         31
32 17         1         2     1 1                   2   1       3           1   1     1 1               1       1           32
33 5                       1       1                                   1                                   1             1 33
34 10 1       1                   1                           1   1               1               1 1         1     1       34
35 11         1                 1           1     1                 1         1   1     1   1                   1 1         35
36 11   1                               1               1                       1     1 1   1       1 1     1           1   36
37 12       2     1     1         1         1                       1   1                     1             1 1           1 37
38 10         1 1           2                   1                               1   1         1               1         1   38
39 14                 2   1       1   1       1 1   1             1 1   1 1                                           1   1 39
40 11       1 2                 1                                               1       1         1     1             2 1   40
41 6                         1             1             1                       1                             1 1         41
42 7           1 1 1                         1                 1                           1                           1   42
43 8         1           1       1 1   1                                                     1 1                         1 43
44 11               2     1                                   1     1     1 1     1                               1   1 1   44
45 10                                 1 1 1 2         1   1 1                                           1           1       45
46 10     1       1     1   1           1                                   2   1                           1             1 46
47 8     1                 1 1                       1             2 1 1                                                   47
48 9     1                         1                       1                           1   1 1 1             2             48
49 7                                 2     1             1 1                       1                     1                 49
50 8                     1               1               1               2                 1         2                     50
51 11             1           2   1           2         1   2               1     1                                         51
52 10   1   1     1                 1                         1                       1     2     1                       1 52
53 15       1                     1 1       1   1 1                   1       1   1   1       1     2         1       1     53
54 8       2     1 1                                                           1                             2       1     54
55 8               1     1                                 1             1           1               1   1         1       55
56 16                 1 2 1             1         1 1   2           1                       1   1 1     2         1         56
57 18   1               1 1             1   1 1   1           1 1     1         1   1   1       1 1 1     1     1           57
58 9   1                               1           1 1                     1     1   1         1   1                       58
59 5 1 1             1   1                   1                                                                             59
60 10 1 3         1 1                           1     1                           1                                       1 60
61 11 1   1 2         1             1                         1           1         1   2                                   61
62 9   1                           1 1   1             2                       1           1                           1   62
63 17         1 1   1     1     1         1     1       1     1         1             1             1     1       2     1 1 63
64 8 1                                   1                           2                       1       1 1 1                 64
65 10 1   1                     1   1             1                     1   1           1   1                           1   65
66 8     1                               1                     1       1   1       1                 1               1     66
67 8             1         1         1         1 1         1     1                                           1             67
68 11               1 1               1     1       2                     1   1                             1     1       1 68
69 11         2       1             1     1                       1                                   2     1       2       69
70 11   1       1                     1       1 1 1   1 1                                 1       1             1           70
71 9 1                               1                     1         1   1                 1                     1 1   1   71
72 10 1 1       1         1                                     1                   1     2     1                       1   72
73 5           1           2                                                                                         1 1   73
74 6                   1                       1     1 1                               1 1                                 74
75 10 1             1                               1                 1                   1 1       1           1     1   1 75
76 9         1     1                       1           1 1       1             1 1                                 1       76
77 16       1                   1       1 1       1       1       1   1 1 1           1       1 1               1   1 1     77
78 14 1         1               1       1   1 1         1 1               1                 1 1           1   1           1 78
79 14 1     1     1                   1           1 1   1   2             1   1                             1         1 1   79
80 12               1 2       1           1   1                     1                 1                   1   1   1       1 80
81 5                     1                 1                         1       1       1                                     81
82 10 1           1         1                   2                       1         1     1       1             1             82
83 9         1                     1                                                               1 1   1       1   1   2 83
84 13                         1 1   1 1           1   1           1             2       1     1                         2   84
85 16         2       1     2   1   1           2                             2   1 1               1         1   1         85
86 12             1 1     1                     1 1     1       1   1     1                           1 1         1         86
87 9                           1 1             1                               1 1                   1   1             1 1 87
88 20 1   1       2   1 1           1   1 1           1             1   1     1   1   1       1         1 1     1 1         88
89 5   1 1                                                                 1                                   1   1       89
90 14           3             1   1               1         1 1               1 1                 1         1   1 1         90
91 10                 1 1             1               1       1           1         1     2                 1               91
92 12     1           1 2     2   1               1                               1     1               1       1           92
93 9           1                                       1   1     2                             1   1     1           1     93
94 6   1                                                       1                                       1       1   1     1 94
95 13       1   1   1               1                             2     2           3     1 1                               95
96 6     1           1             1               1 1   1                                                                 96
97 7                             1           1             2       1                 1           1                         97
98 12                         1       1   1 1   1                             1 1 1         1   1                   1   1   98
99 5       1             1                                 1                             1                               1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
01
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
21
/
12
18
/
12
14
/
12
11
/
12
07
/
12
04
/
12
30
/
11
27
/
11
23
/
11
20
/
11
16
/
11
13
/
11
09
/
11
06
/
11
02
/
11
30
/
10
26
/
10
23
/
10
19
/
10
16
/
10
12
/
10
09
/
10
05
/
10
02
/
10
28
/
09
25
/
09
21
/
09
18
/
09
14
/
09
11
/
09
07
/
09
04
/
09
31
/
08
28
/
08
24
/
08
21
/
08
17
/
08
14
/
08
10
/
08
07
/
08
03
/
08
31
/
07
27
/
07
24
/
07
20
/
07
17
/
07
13
/
07
10
/
07
06
/
07
Ngày
/
Tháng