BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/08/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
08
16
/
08
12
/
08
09
/
08
05
/
08
02
/
08
29
/
07
26
/
07
22
/
07
19
/
07
15
/
07
12
/
07
08
/
07
05
/
07
01
/
07
28
/
06
24
/
06
21
/
06
17
/
06
14
/
06
10
/
06
07
/
06
03
/
06
31
/
05
27
/
05
24
/
05
20
/
05
17
/
05
13
/
05
10
/
05
06
/
05
03
/
05
29
/
04
26
/
04
29
/
03
25
/
03
22
/
03
18
/
03
15
/
03
11
/
03
08
/
03
04
/
03
01
/
03
26
/
02
23
/
02
19
/
02
16
/
02
12
/
02
09
/
02
05
/
02
02
/
02
29
/
01
26
/
01
22
/
01
19
/
01
15
/
01
12
/
01
08
/
01
05
/
01
Ngày
/
Tháng
00 10 2 1   1       1                 1                 1               1                   1             1                 00
01 9               1             1 1           1           2           1         1               1                         01
02 10       1     1     1           1     1 1       1     1                                       1   1                     02
03 13         1             1 1                   1             1 1               1     2 1   1 1               1           03
04 18         1 1   1   1     1     1     1     1               1 1       1     1               1 1   1 2           1       04
05 7 1                                               1                       1 1 1         1     1                         05
06 10   2 1                 1         1                                                         1 1 1         1         1   06
07 12           1             1 1 1     3     1                 1                     1           1         1               07
08 13 1                   1 1                     2         1             1   1               1   2           1 1           08
09 13     1           1   1     1     2               1         1 1     1       2                     1                     09
10 9             1 1                         1   1                             1     1   1     1                 1         10
11 10         1     2                               2         1             1             1             1               1   11
12 14   1                     1           1         1   1               1 1 2                     1   1   1   1           1 12
13 6   1                     1                           1 1       1                                           1           13
14 10       1     1                   1                                 1                 2   1 1     1           1         14
15 13             1 1         1       1               1       1                 1                   1 1   1 1 1     1       15
16 15 1         1                       1   1           1   1         2 1         1 2         1 1               1           16
17 10                 1           1     2   1     1 1                   1         1           1                             17
18 11 1                     1                   1               1   1             2       1       1               1     1   18
19 15 1   1     1 1                   1     1           1       1           1       1     1           1   2       1         19
20 12                 1       1   1 1         1     1             1 1         1       1                   1         1       20
21 8           1     1                     1         1                         1                 1           1       1     21
22 7                     1           1                 1                   1             2                               1 22
23 13         1                       1         3 1     1                     1   1   1 1           1                 1     23
24 15 1         1     1   1           1 1             1 1 1             1         1   1       1   1       1                 24
25 7                   2       1               1                 1                         1             1                 25
26 5               1                               1   1       1                                                 1         26
27 13   3       1 1                             1                   1 1 1       1   1   1                               1   27
28 12       1     1     1   1     1 1   1   1                         1                 1                       1         1 28
29 9                                   1           1   1   1 1       1               1               1             1       29
30 13                 1                               1     1 1               1   2 1 1     1         1         1         1 30
31 13 1 1       1           1   1       1     1           1   1   1       1     1                     1                     31
32 14   1           1           2 1           1     1     1 1     1           1             1         1   1                 32
33 9       1                     1 1           1     1       1           1   1                           1                 33
34 7       1             1         1 1                                       1                     1   1                   34
35 14         1               2 1   1   1     1     1         1           1                 1     1           1   1         35
36 9     1               1 1             1                                         1   1   1               2               36
37 5   1                 1       1         1                                                                     1         37
38 3                                                                 1                   1             1                   38
39 12   2             2     1           1                       1                       1                         2   1 1   39
40 11     1         1   1     1           1   1     1               2   1                                               1   40
41 12       1             1 2     1                           1           1         1         2                 1 1         41
42 8                         1               1                                 1   1 1                           1 1 1     42
43 7 1   1               1               1                           1                               1           1         43
44 14       1                   1           2   1 1           2       1             1                               1 1 1 1 44
45 11           2     1     1   1               1 1       1           1                 1                   1               45
46 9           1                   1         1                 1             1     1                           1     1   1 46
47 11     1             1 1               1                     1                     1       1 1       1 1   1             47
48 8                 1                                         1         1   1         1             1     1 1             48
49 13         2         1       1                                             1   1   2             1   1     2         1   49
50 11       1       1       1                           1       2   1   1                       1                   2       50
51 6                         1     1                           1     1                     1                       1       51
52 11         1           1         1         2           1         1 1                       1           1 1               52
53 14                           1     1                             3     1 2                   1     1 3       1           53
54 11         1 1                                 1   2       1                               1           1       1   2     54
55 7 1         1               1                   1   1                           1       1                               55
56 13       1         1       1             1           1               1     1           1         1         1   1     1 1 56
57 10   1                                     1 1 1 1 1   1                 1           1                       1           57
58 9         1           1                     1 1       1     1                             1 1                       1   58
59 12         1           1           1     1                     1   1   2       1           1         1           1       59
60 14                                           1 2     1 2 1     1 1     1                   1       1     1             1 60
61 13               1             1     1     2                   1     1                           1   1 1     1         2 61
62 4                                                                       1 1                   1                     1   62
63 8   1     1   1     1                                   1     2       1                                                 63
64 11       1 1   1               2       1               2                     1                   1             1         64
65 11     2             1         1                         1           1         1   1                 1           1 1     65
66 8           1                                   1               1                               1 1   2   1             66
67 5       1                             1       1                   1                             1                       67
68 10     1                       1         1         1 1 1                   1                                 1     1   1 68
69 10     1               1 1                           1   1                   1       2           1                 1     69
70 9       1           1           1                 1         1                                           1 1       1   1 70
71 13     1           2     1                 1       1     1             1 1       1   1           1                     1 71
72 9                 1             1                                 1   1 2         1       1       1                     72
73 7                           2         1               1               1             1                       1           73
74 12         1   1 1             2             1   1             1 1         2                 1                           74
75 9 1             1           1                                                         1                   1 1     1 1 1 75
76 10 1   1                           1                 1                   1   1         1   1   1     1                   76
77 14 1               1 1           1     1           1   1                     1           2 1       1           1       1 77
78 10   1 1           1       1                                   1 1                     1     2                   1       78
79 9         1 1               1             1       1               1         1           1                   1           79
80 12   1     1   1                               1         1 1                       2   1       1         1     1         80
81 12                                   1                                       1     1   1     2 1 1         1 2     1     81
82 12             1                   1     1       1         1     1     1           1   1             1             2     82
83 14       1     1 1 1         1               1   1               1             1         2               1       1   1   83
84 18 3     1       1   1 1 1             1 2               1   1                                 1       1   2         1   84
85 10       2       1   1     1                   1           1       1             1                       1               85
86 10       1 1     1         1     1           1             1                     1                       1           1   86
87 9     1       1         1       1         1               1     1               1       1                               87
88 15 1                 1   1           1 2 2     1                               1   1 1   1               1           1   88
89 10           1         1             1 1   1         1   2               1                 1                             89
90 9                                                                   1         1             1   2   1   1 1     1       90
91 10     1     1       1           1                                   1               1   1           1           1 1     91
92 11             1     1 1   1     1 1     1     1           1                     1                                   1   92
93 13             1     1 1             1 1                   1       1   1             1           1       1       2       93
94 9     1                       1                   1   1     1               1       1           1                   1   94
95 11     1     1     1                 1                         1     1           1     1 1               1             1 95
96 7                         1           1                       1         2 1     1                                       96
97 11             1               1   1                     1     1   1         1 1                     1 1           1     97
98 13                       1         1   1     1   1 1                     1                       1           1 1 1     2 98
99 14   1     1   1             1                     1 1 1       1     1   1 1                 2           1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
08
16
/
08
12
/
08
09
/
08
05
/
08
02
/
08
29
/
07
26
/
07
22
/
07
19
/
07
15
/
07
12
/
07
08
/
07
05
/
07
01
/
07
28
/
06
24
/
06
21
/
06
17
/
06
14
/
06
10
/
06
07
/
06
03
/
06
31
/
05
27
/
05
24
/
05
20
/
05
17
/
05
13
/
05
10
/
05
06
/
05
03
/
05
29
/
04
26
/
04
29
/
03
25
/
03
22
/
03
18
/
03
15
/
03
11
/
03
08
/
03
04
/
03
01
/
03
26
/
02
23
/
02
19
/
02
16
/
02
12
/
02
09
/
02
05
/
02
02
/
02
29
/
01
26
/
01
22
/
01
19
/
01
15
/
01
12
/
01
08
/
01
05
/
01
Ngày
/
Tháng