BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 26/04/2017

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
04
25
/
04
24
/
04
23
/
04
22
/
04
21
/
04
20
/
04
19
/
04
18
/
04
17
/
04
16
/
04
15
/
04
14
/
04
13
/
04
12
/
04
11
/
04
10
/
04
09
/
04
08
/
04
07
/
04
06
/
04
05
/
04
04
/
04
03
/
04
02
/
04
01
/
04
31
/
03
30
/
03
29
/
03
28
/
03
27
/
03
26
/
03
25
/
03
24
/
03
23
/
03
22
/
03
21
/
03
20
/
03
19
/
03
18
/
03
17
/
03
16
/
03
15
/
03
14
/
03
13
/
03
12
/
03
11
/
03
10
/
03
09
/
03
08
/
03
07
/
03
06
/
03
05
/
03
04
/
03
03
/
03
02
/
03
01
/
03
28
/
02
27
/
02
26
/
02
Ngày
/
Tháng
00 15         1 1     1     1 1   1 2   1   1   1               2                       1                   1                 00
01 20               1 1   1         1       1               1       1 1           1     1           3   1     1     4   1     01
02 9     1                 1       1     1       1 1                         1               1                   1           02
03 17               1   1         1 1 1   2   1     2   1       1               2   1 1                   1                   03
04 15       1           2     1         1   1 1             1 1   2     2                   1                 1               04
05 18       1       1   1             1   1           1 1     1     1                           1   1     2   1 1 1   1   1   05
06 13                     1 1 1 1     1   2                       1                     1             1   1         1   1     06
07 15   1       1   1     1     1               1   1       1     1     1             1   1 1         1     1                 07
08 17 1 1                 1 2             1   1 1     1   1   1     1         1                         1   2         1       08
09 23 1   1             1 1     1     2 1       1     1   1   1   1 1       1   2         1   1           2   1             1 09
10 23   1 1   1       1         1 1     1       1 1 1   1         1         2   1   3           2         1               1 1 10
11 23   1     1 1         1     1 1   2                 2   1           1 1           1 1 1     1 2   1 1             1   1   11
12 20   1     1               1               2         1 1         1         2 1   1 1 1         1 1       1     1   1     1 12
13 11   1   1                           1           1       1   1                 1   1 2                       1             13
14 17     1                         1 2         1     1   1 2   1 1             1       1 1               1 1     1           14
15 21 1   1 1         1 1         1 1 1         1             1   1       2       2     1         1 1       1   1   1         15
16 21       1           2       2       1 1             1   1 1 1   1 1         1   1                 1   1 2     1 1         16
17 13     1         1           1       1 1 1           1       1                 1     1   1     1             1             17
18 12 1     1     1                           1                         2           1 1 1       1 1         1                 18
19 28 3   2       1   1 1 1       1 1           1 1 1 1   1     1 1 1               1     1   1           1   3 1     1       19
20 16     1   2             1     1         1   1   1           1     1 1   1       1         1       1       1               20
21 14 2                 1                             2 1           1       1     1           1         1   1 1 1             21
22 20     1 1           2   1       1 2         1 1     1       1         1     1 1 1             1           1       1     1 22
23 24     1             1     2     2   1                 1       1         1   1         2 2   1 1 1     1           1 2 1 1 23
24 16                 1 1     1   1                         1   1 1   1               1         1 1 1             1   1   1 1 24
25 19               2             2       1   1     1       1   1         1             1           2 1 1   1     2   1       25
26 17 1   1                 1       1 1       1   1             1     2 1 1                                   1       1 1 1 1 26
27 15 1       1     1     1               1         1 1 1     1       1                 1 2                   1       1       27
28 15                   1           1               1 1     1 2           1       1           1       1             3 1       28
29 12     1       2       1             2                                                   1                   1     1 1 1 1 29
30 21   2 1   1 2 1       1           1       1 1   1           1       1   1 1       1             1   1   1     1           30
31 17     1       1               1     1                 1 1           1 1     1                 1   1   1 1   1   1 1     1 31
32 10 1 1 1                                             1           1   1                     1               1         1   1 32
33 20             1     1 1 1           1   1     1         1   1 1 1 1           1 1 1     1     1                     1 1 1 33
34 19         1     1       1 1   2     1         1 1                 1     2 1   3 1       1         1                       34
35 16         1   1       1                             1             1 1 2 1 1                   1 1 1   1 1     1           35
36 21   1 1   2 1     1     1             1 1 1     2     2         1   1                         1 1 1         1     1       36
37 15 1               1                   1       1       1                 1       1           1                 1   2 2 1 1 37
38 26             1 1 1 1         1   1     1       1           1   1       1 1     1 1 1       1 1 1 2 2               2 2   38
39 16   1                   1             1   2 1       1 1 1 1                       1       2   1               1       1   39
40 20         1   2       1   1               1               1   1   2             1     2 1 2                 1       1 2   40
41 24     1 1         1   1   2       1   1 1   1 1       1 1 1             1 1   1       3   1         1       1     1       41
42 15     1   1               1             1               2 1     1   1   1           1       1         1     1   1         42
43 23               2     1     1     1       1   1 1 1 1   2           1 1 1       1 1 1   1 1   1     1             1       43
44 19 1             2       2     1   1         1               1       2     1       1         1   1     1             1 1 1 44
45 14   2                   1     1       1     1             1 1 1 1             1   1                       1   1           45
46 13       1                     1 1     1           1   1                     1           1   2         1       1 1         46
47 16       1   1     1                     1                           1       1           1 2 1 1 2     1       1         1 47
48 12 1         1     1 1 1                   1               1             1   1   1                   1                 1   48
49 14   1                       1       1                       1   1   1 1 1 1 1       1               1       1   1         49
50 13             1   1   1                   1 1   2     1               1                         1     1     1   1         50
51 15               1   1         1 1     1   1 1 1         2                                         2           1     1 1   51
52 18               1     1   1 1 1           2         1             1     1           1             1 1 1 1         1   2   52
53 16   1   1 1     1             1     1   1     1           1   1 1                 1     1   1 1           1               53
54 18       1             1     1 1 1   1           1 1 1     1         1 1             1             1         1 2     1     54
55 17   1   2                   1                 1   1         2   1       1     1         1   1         1 1       1       1 55
56 12   1                   1   1                   1     1         1   2       1         1 1   1                             56
57 15 1 1   1     2       1             1         1             1             1       1     1     1             1         1   57
58 13 1                 1       1   2     1               1       1 1   1                   1 1                     1         58
59 10           1     1         1   1       2                         1         1                     1 1                     59
60 23       1 1 3 1 1       1     1         2           1         1       1   3 1 1 1   1         1                         1 60
61 18   1     1     1         1       1         1 1         1         1         1             1   1   1 1   2     1       1   61
62 16   1     1     1       1     1                   2   1 1                     2       1           1       1 1           1 62
63 14 1     1   1     2               1     1     1             1                 1 1 1               1           1           63
64 9   1   1 1                                   1     1             1           1             1                           1 64
65 20     1   1         1               2   1   1 1   1     1     1       1       1       1   1   1             1       1   2 65
66 18                     1     1   2                     1     1     1   1 1     1       1   1 1     1 1 1     1 1           66
67 15   1       1 1   1 2   1       1 1       2               1       1   1     1                                             67
68 16 1   1                     1                       1     1           1     1       1 1 2 1     1   1     1         1     68
69 11 1                     1                     1       1       1 1         1         1 1         2                         69
70 11       1     1           2                       1         1     1   1                 1 1             1                 70
71 16 1     1   2   2 1       1           1         1             1           2       1           1             1             71
72 12     1   1           1             1       1 1   1                   1               1   1 1     1                       72
73 18 1 2     1           1   1 1         2   1           1   1   1       1     1   1                               1       1 73
74 14         1             1   1     1 1     1       1     1       1   1 1             1     1               1               74
75 17         1 1         1     1 1     1               1 1   1             1           1       1       1     1 2         1   75
76 12               1         1       1               1   1     1     1   1                       1 1       1 1               76
77 20                     1   1       1       1       1   1   1   2     1     1       1 1           1 1       1     1   2   1 77
78 15       1               2         1         1     2                   1 1   1             1       1   1 1   1             78
79 17   1                 1   1     1       2   2     1 1                           1 1 2 1             1           1         79
80 9                   1                             1 1               1 1       1   1           1                   1       80
81 20           1 1 1   1   1 1 1         1 2       1   1 1   1           1           1             1 1   1         1         81
82 14 1 1       1 1 1     1   1                               2                                   1             1 3           82
83 12       1   1                   1             1       1         1           1                       2 1   1   1           83
84 12     2       1         1 1   1       1   1   1                                         1           1     1               84
85 16       1 1   1                       1       1         1                   1           1   1 1     1     1     1   1 2   85
86 17 1   1     2   1           1                 1 1 1                       1 1   1     3   1             1                 86
87 19       1   1 2   1     1               1   1 1             1 1 1             2   1     1               1 2               87
88 16                 1           2     1               1             1           1 2       1                       2 1 1 1 1 88
89 20           1   1 1     1                   1 1 1         1   2   2           1 1 2   1     1               1       1     89
90 7 2               1                               1                                               1     1           1     90
91 12           1                                       1           1       1 1 1     1                               3   1 1 91
92 11                                     1 1               1       1 1             1                   1 1   1   1     1     92
93 13     1       1             2           1       1                   1     1               1 1   1               1 1       93
94 10       1         1                                             1 1       2             1       1   1   1                 94
95 17   1 1   1         1           1 1   1     1                           1 1             1   2   1     1         1     1   95
96 14       1         1       1 1       1   1 1                       1     1 1     1           1       1           1         96
97 19       1 1   1   1 1     1     1   1   1 1     1   1           1       1             1               1       1     1   1 97
98 18 1         2 1   1       1     1 1 1       1         1                 1 1             1           1       1     1 1     98
99 15             1   1         1       1         1       1   1   1   1               1       1             1   1           2 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
04
25
/
04
24
/
04
23
/
04
22
/
04
21
/
04
20
/
04
19
/
04
18
/
04
17
/
04
16
/
04
15
/
04
14
/
04
13
/
04
12
/
04
11
/
04
10
/
04
09
/
04
08
/
04
07
/
04
06
/
04
05
/
04
04
/
04
03
/
04
02
/
04
01
/
04
31
/
03
30
/
03
29
/
03
28
/
03
27
/
03
26
/
03
25
/
03
24
/
03
23
/
03
22
/
03
21
/
03
20
/
03
19
/
03
18
/
03
17
/
03
16
/
03
15
/
03
14
/
03
13
/
03
12
/
03
11
/
03
10
/
03
09
/
03
08
/
03
07
/
03
06
/
03
05
/
03
04
/
03
03
/
03
02
/
03
01
/
03
28
/
02
27
/
02
26
/
02
Ngày
/
Tháng