BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Dương 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/04/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
Ngày
/
Tháng
00 14           1   1   1                         1               1     1     1   1   2     1                 1 1         1 00
01 10 1                               2         1     1               1           1         1         1         1           01
02 13 1                   1       1           1                   1               2   1           1 1   1   1       1       02
03 11     1 1                         1                     1                     1         1 1 1   1       1             1 03
04 11                 1   1         1 1         1   1   1           1     1                   1     1                       04
05 11           1 2         1               1     1 1           1           1 1                         1                   05
06 14       3                             1 1                           1       3       1     1                 1 1   1     06
07 9                       1   1 1   1                                   1                     1           1 1   1         07
08 9       1         1                               1   1 1       1                             2                   1     08
09 5                   1       1       1                                 1                                           1     09
10 11                   1           2             1                   1     1                 3   1       1                 10
11 18 1       1       1 1 1       1   1       1 1   1         1 1                   2       1   1   1       1               11
12 6                     1                             1                               1   1 1     1                       12
13 8                 1                             1         1               1     1     1   1           1                 13
14 14 1         1               1       1                       1     1       1         1     1 1     1 1   1         1     14
15 6     1                         1     1     1                                                 1         1               15
16 14   2   1 2       1           1     1       1             1         1       2           1                               16
17 8       1         1     1         1                               1   1       1                             1           17
18 10   1     1               2             1             1 1                   1         1                           1     18
19 7     1                                 1       1         1   1                   1               1                     19
20 3                           1                   1                                                   1                   20
21 10       1               1     1 1   1 1                                   1       1             1         1             21
22 18                 1     1     2 2 1 1 1   1     2     1                   1               1             1   2           22
23 11 1                 2 1 1     1         1     1         2                                             1                 23
24 11   1         1             1                               1         1   1   1       1         1           1     1     24
25 13     1 1               1                               2 1 1     1   1       1     1             1     1               25
26 9                             1           1                     1 1                     1           2       1 1         26
27 7       1                       1                   1         1       2                       1                         27
28 7                                                   1             1               1           1 1   1                 1 28
29 8     1         1 1 2                   1                                   1                                   1       29
30 5                 1                                   1                 1                             1   1             30
31 9                   1                       1     1 1 1           1     1               1                         1     31
32 8               1             1         1                           1   1                               1 1   1         32
33 9                   1           1 1   1     1       1   1                     1                                     1   33
34 16           1 1 1     1           2 1       1       1   1               1                         2 1     1           1 34
35 9                                   1       1         1   1 2 1 1             1                                         35
36 17   2         1       1       1   1               1   1                                     1 2     1 1 1   1   1   1   36
37 14         1         1         1           1             1     1                       1       1   1         3     1   1 37
38 12                 1                   1   1 1         1               1 1     1                       2         1 1     38
39 14   1           1 1     1                     1 1   1     2 1             1                   1   1     1               39
40 11         1               1 1                       1           1           1                   1 1           2     1   40
41 10     2               1   2       1                                 1 1         1                           1           41
42 9           1               1         1           1       1                 1                   1             1       1 42
43 9             1                     1         1   1       1                               1 1                   1 1     43
44 16 1               1         1           2 2       1   1   1                       1         1   1       1 1 1           44
45 14         1               1             1 1   1     1           1           1   1   3                           1   1   45
46 12     1 1 1                                             2               2                 1       2     1   1           46
47 14                   1                 1     1               1   1       1         1 1                 1   1     2   1 1 47
48 11             1 1                         1           1   1   1                       2             1 1   1             48
49 12               1         1 1           1       2   1                     1       1                   1   1           1 49
50 7     1         1   1         1               1                                             1 1                         50
51 17   1 1   1 2         1       1                       1 1             1     1     1     1             1   1         1 1 51
52 11   1               1 1 1                     1   1                               1             1   1       1 1         52
53 14 1                   1   2               1                   1                     1     1     1   1 1           2 1   53
54 10 1 1                                 1               1       1   2   1 1                                 1             54
55 6                                   1                   1             1     1                     1 1                   55
56 13         1   1       1     1               1     1   1     1                         1       1   1           1 1       56
57 7                             1 1                   1     1   1 1                                             1         57
58 11         1                         2           1       1                       1   1       2                     1   1 58
59 15     1     1                         1 1                   1 1   1   1       1       1           1 1           1   1 1 59
60 12               1     1   1                               1         1   1 1                   1       1           1 2   60
61 10     1       1   1       1     1             1                                     1   1                   1       1   61
62 10     1                   2         1     1                       1                     1 1                   1   1     62
63 10     1         1 1         1   1                                       1       1                 1       1           1 63
64 7                       1                 1     1               1   1       1                                       1   64
65 12         2 1             2       1 1                 1         1       1             1                             1   65
66 10       2           1 1             1 1   1                                   1   1         1                           66
67 9 1   1       1       1               1           1         1             1                                           1 67
68 10             1 1         1                         1         1           1     1     1                         2       68
69 12   1                 1 1     1       1 1                 1 1 1 1 1         1                                           69
70 12               1               1         1 1                       2             2   1         1   1               1   70
71 10                                   1     1       1                 1     1       1                           1 1   1 1 71
72 8     1 1       1               1                   1             1 1                                             1     72
73 10       1         1         1           1       1         1         1                       1       1         1         73
74 5                                                 1     1                   1                           1             1 74
75 13                 1   1             1                         1       1 1       1       1             2 1       1   1   75
76 14           1   1 1     2   1 1 1     1 2                     1             1   1                                       76
77 12     1 1       1       1   1 1       1       1                 2                                   1           1       77
78 13           1           1   1               1 1 1       1 1             1             1                 1         1 1   78
79 7 1 1                                         1                           1                         1   1       1       79
80 8 1 1       1                   1                               1         1           1                           1     80
81 7             1                       1   1   2                               1 1                                       81
82 12   1       1 1                         1             1     1                     1 1 1         1 1       1             82
83 8         1   1       1                   1       1             1               1           1                           83
84 14 1                 1   1   2     1         2           1   1   2 1                                                 1   84
85 7                                                                             1 2         1     1         1     1       85
86 8 1       1 1 1                                                                     2     1               1             86
87 17           1 1                       1     1 1 1   1 1             1     2         1       2 1           1     1       87
88 13 1       1   1         1 1     1   1       1     1                 1       1                           1     1         88
89 10                                               1   1         2   1         1   1     1 2                               89
90 11           1       1                               1 1       1   1                 2     1               1   1         90
91 11       1 1   1 2         1                       1                 1         1         1             1                 91
92 4                 1                                         1                           1       1                       92
93 9   2       1                     2           1                     1                 1         1                       93
94 14 1   1             1   1                         2                           1 1     1 1   1 1   1           1         94
95 12               1                   1 1           1               1 1 1 2                                     2       1 95
96 12 1         1                                 1           1           1         1 1 1   1   1         1               1 96
97 8   1     1                                           1               1   1   1   1                         1           97
98 10 2                               1                         1   1   1           1         1   1       1                 98
99 13   1   1                   1   1       1       1   1       1                         1     1 1   1                   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
Ngày
/
Tháng