BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/02/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
Ngày
/
Tháng
00 6                         1 1   1                     1           1                                       1             00
01 8                                   1                 1             1         1                       2           1 1   01
02 3                                         1                                                   1         1               02
03 13 1     1 1           1                 2   1                       1           1         1 1       1         1         03
04 14 2 1 1     1     1         1   1         1 1                                                           1     1 1   1   04
05 14   1 1     1           1 1   1   1   1                 1               1   1             1   1             1           05
06 10 2   1       1               1       1             1     1           1         1                                       06
07 4   1                               1                   1               1                                               07
08 5                 1   1                     1 1                                         1                               08
09 9             1       1                                       1       1             1 1   1     1                   1   09
10 8     2   1       1                   1                           1                       1                       1     10
11 9   1               1                                       1     1       1   1             1                 1       1 11
12 13                                         1   1     1 1 1     1 1                 1                 1 1         1 1   1 12
13 9       1 1                         1                     1               1                     1     1     1     1     13
14 10                                           1     1   1   1     1           1     1         1       1             1     14
15 22     1   1         1       1   1     1 1   1     1 1   1       1   1     1   1       1   1 1         1   1   1       1 15
16 6                                       1               1               1             1             1           1       16
17 12       1   1                               1     1       1           1 1           1     1 1   1               1       17
18 15   2 1                       1             1 1           1       1   1 1 1                       1 1     1         1   18
19 11             1 1                 1       1         1                 1   1   1     1 1       1                         19
20 13 1                   1   1   1                 1   1               1 1                   1       1 1 1           1     20
21 15                   1         2                       1       1         1         1     1             1 1   1 1     1 2 21
22 11           1     1                   1   1       2               1 1           1     1                   1             22
23 8 1                     1 1         1                                     1     1         1                     1       23
24 13 1   2               1       1           1           1 1     1 1                 1           1                   1     24
25 11           2     1   1 1       1                   1     1         1       1                         1                 25
26 11             2 1                                                           1   1   1 1       1     1   1     1         26
27 10     1             2 1         1                 1                                               1       1         1 1 27
28 6         1                                                             1           1   1                     1 1       28
29 9                           1                 1           1             1       2 1                 1               1   29
30 15 1 1           1           1         1   1   1                       2   1         1   1           1         2         30
31 8     1     1           1                                   1 1   1   1             1                                   31
32 11       1             1         1 1 1                         1                 1     1 1           1       1           32
33 12     1                                       1     1     1   1             1 1       1           1     1   1 1         33
34 9                 1                                             1                   1       1 1   1       2           1 34
35 11   1   1             1 1                                       1       1         1                         1 1     1 1 35
36 8   2     1   1 1 1   1                               1                                                                 36
37 11                       2 1     1 1                             1               2 1                       1 1           37
38 9       2             1 1     1       1                                   1                         1           1       38
39 10 1                 1 1             1               1             1               1     1             1     1           39
40 9               1           1       1         1 1         1                                     1 1             1       40
41 14                           1 1         1             1   1 1     2           2           1     1             1       1 41
42 6   1     1   1                               1                                     1                               1   42
43 11             1 1 1 1               1           1                     1 1               1               1     1         43
44 17       1   1 1   1                     1             1 1 1     1 2         1           1     1 2       1               44
45 10       1           1         1   1                       1             1   1 1   1                   1                 45
46 10                   1         1         1 1         1     1         1     1                 1       1                   46
47 7                                                   1         1       1 1           1         1     1                   47
48 11           1               2             1           1           1 1         1     1           1         1             48
49 7               1           1     1                   1                       1     1                               1   49
50 11                   1 1               1       1             1       2       1             1         1     1             50
51 10     1                                       1       1 2   1                               1 1             1     1     51
52 11 2     1     1   1       1               1                         1                 1     1     1                     52
53 11       1 1                         1   2     1                   1       1     1               1       1               53
54 14   1       1       1     1   1             1     1         1             1       1   1                   1 1       1   54
55 8                         1   1 1   1 1 1                                   1                                 1         55
56 5         1                 1         1                                                     1         1                 56
57 6             1                                 1               1       1 2                                             57
58 12                         1         2           2                     1 1                 1 1     1   1         1       58
59 10               1       1       1               1 1               1             1             1           1 1           59
60 12         1 1             1                 1       1   1 1             1                 1               2   1         60
61 10 1               1                   1           1     1             2           1                 1         1         61
62 8     1         1               1 1                     1                               1       1               1       62
63 10       1                   1   1       1 1                           1                     2   1                 1     63
64 10                             1 1       1                         2       1 2         1 1                               64
65 13     1   1         1             1                 1 1 1                             1 1     1         1         1 1   65
66 9                         1         1         1 1             1     1       1             1                 1           66
67 12 1                 1                     1           1 1     1 1               1             1   1             1   1   67
68 8   2   1                             1           1                                     1 1                           1 68
69 10               1                     1       1             2   1     1             1                         1       1 69
70 13         1 1         1 1             1             2         2                           1   1                 1   1   70
71 12                     1           1                     1 1                         1 1           2     2   1     1     71
72 9                       1     1             1   1         1                             1 1 1                     1     72
73 8                                         1     1           1         1   1 1 1                             1           73
74 10         1                   1           1 2                 1 1                             1   2                     74
75 8                           1     1   1           1       1 1                                 1 1                       75
76 12       1 1   1         1         2       1                         1         1 1                 1   1                 76
77 7 1     1                                             1     1                 1   1                                   1 77
78 20       1     1 1 2     1   1                   1           1     1 1   1   1       1       2   3                 1     78
79 12         1                         1           2   1 1                         1             1           1 1   1   1   79
80 7                                               1   1       1                       2                     1       1     80
81 16 1         1   1         1   1     1       2 1 1 1                 1 1                 1             1           1     81
82 8         1     1         1                     1                                     1                 1       1     1 82
83 7   1       1 1 1       1                                                                                           2   83
84 16           1 1         1       1       1               1       1   1     1 1     1     1       1               2 1     84
85 9           1       1                   1           1       2 1                                       1     1           85
86 10   1 1         1 1 1                                       1   1                 1                   1           1     86
87 13 1               1               1         1               1     1 1     1 1 1                   1 1                 1 87
88 9 1         1 1           1       1 1   1                           1         1                                         88
89 13                 1 1 1   1     1                       1     1 1                 1               1 1     1     1       89
90 10       1       1 1                                 1     1     1           1         1                 2               90
91 16       1               1   1         1 1   2 1 1     1                   1           1     1               2       1   91
92 11         1       1             1 1     1         1                     1       1         1   1                 1       92
93 11               1         2               1       1                               1               1   1 1             2 93
94 19   1         1       1     1 1 1 1         1     1           1         1     2   1   1 1               1 1       1     94
95 13     1                     1           1     1   1     1   1 1 1                         1           1 1             1 95
96 11   1 1             2 1                   1                   1                       1 1     1 1                       96
97 16         1 1   1               1 1 1 2   1   2   2                                 1   1         1                     97
98 11                       2         1 1           1     1         1           1 1 1                                     1 98
99 11             1           1 1   1                                               1 1         1   1   1   1     1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
Ngày
/
Tháng