BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 27/04/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
Ngày
/
Tháng
00 7   2                                         1 1   1                     1           1                                 00
01 6             1     1                                   1                 1             1         1                     01
02 4       1   1                                                 1                                                   1     02
03 12                 1   1     1 1           1                 2   1                       1           1         1 1       03
04 12         1   1       2 1 1     1     1         1   1         1 1                                                       04
05 14                   1   1 1     1           1 1   1   1   1                 1               1   1             1   1     05
06 11           1         2   1       1               1       1             1     1           1         1                   06
07 4                       1                               1                   1               1                           07
08 6             1                       1   1                     1 1                                         1           08
09 9               1                 1       1                                       1       1             1 1   1     1   09
10 10 1       1       1       2   1       1                   1                           1                       1         10
11 9 1                 1   1               1                                       1     1       1   1             1       11
12 11       2       1                                             1   1     1 1 1     1 1                 1                 12
13 7   1                       1 1                         1                     1               1                     1   13
14 10     1           1                                             1     1   1   1     1           1     1         1       14
15 20         1 1             1   1         1       1   1     1 1   1     1 1   1       1   1     1   1       1   1 1       15
16 6                 1 1                                       1               1               1             1             16
17 14   2     1                 1   1                               1     1       1           1 1           1     1 1   1   17
18 15   1           1   1   2 1                       1             1 1           1       1   1 1 1                       1 18
19 16   2 1   1   1                   1 1                 1       1         1                 1   1   1     1 1       1     19
20 15 1   1   1 1       1 1                   1   1   1                 1   1               1 1                   1       1 20
21 9                   1                   1         2                       1       1         1         1     1           21
22 11 1                             1     1                   1   1       2               1 1           1     1             22
23 12   1     1 1   2     1                     1 1         1                                     1     1         1         23
24 13               1     1   2               1       1           1           1 1     1 1                 1           1     24
25 13 1         1   1               2     1   1 1       1                   1     1         1       1                       25
26 11 1       1       1               2 1                                                           1   1   1 1       1     26
27 9       1         1       1             2 1         1                 1                                               1 27
28 5     1                       1                                                             1           1   1           28
29 9   1               1                           1                 1           1             1       2 1                 29
30 14                 1 1 1 1           1           1         1   1   1                       2   1         1   1           30
31 9           1             1     1           1                                   1 1   1   1             1               31
32 10 1                         1             1         1 1 1                         1                 1     1 1           32
33 9                         1                                       1     1     1   1             1 1       1           1 33
34 7         1                           1                                             1                   1       1 1   1 34
35 8                 1     1   1             1 1                                       1       1         1                 35
36 10     1   1             2     1   1 1 1   1                               1                                             36
37 9                                           2 1     1 1                             1               2 1                 37
38 9         1         1       2             1 1     1       1                                   1                         38
39 9     1               1                 1 1             1               1             1               1     1           39
40 11       2         1                 1           1       1         1 1         1                                     1 1 40
41 15   1           1 1                             1 1         1             1   1 1     2           2           1     1   41
42 5                       1     1   1                               1                                     1               42
43 11           2                     1 1 1 1               1           1                     1 1               1           43
44 18           1     1         1   1 1   1                     1             1 1 1     1 2         1           1     1 2   44
45 11       2                   1           1         1   1                       1             1   1 1   1                 45
46 11                 1 1                   1         1         1 1         1     1         1     1                 1       46
47 7     1                                                                 1         1       1 1           1         1     47
48 15 1   1   1 1     1             1               2             1           1           1 1         1     1           1   48
49 8     2                             1           1     1                   1                       1     1               49
50 11     1 1                               1 1               1       1             1       2       1             1         50
51 9 1                       1                                       1       1 2   1                               1 1     51
52 13         1 1         2     1     1   1       1               1                         1                 1     1     1 52
53 11   1                       1 1                         1   2     1                   1       1     1               1   53
54 14 1             1   1   1       1       1     1   1             1     1         1             1       1   1             54
55 9   1               1                         1   1 1   1 1 1                                   1                       55
56 7             2     1         1                 1         1                                                     1       56
57 8             2                   1                                 1               1       1 2                         57
58 12   1           1                             1         2           2                     1 1                 1 1     1 58
59 9 1                                 1       1       1               1 1               1             1             1     59
60 9                             1 1             1                 1       1   1 1             1                 1         60
61 11 1         1       1 1               1                   1           1     1             2           1                 61
62 9     1 1                 1         1               1 1                     1                               1       1   62
63 12         1     2           1                   1   1       1 1                           1                     2   1   63
64 11   1                                             1 1       1                         2       1 2         1 1           64
65 10                         1   1         1             1                 1 1 1                             1 1     1     65
66 10   1   1                                     1         1         1 1             1     1       1             1         66
67 13       1     2       1                 1                     1           1 1     1 1               1             1   1 67
68 8             1         2   1                             1           1                                     1 1         68
69 10   1       1                       1                     1       1             2   1     1             1               69
70 13 1       1                   1 1         1 1             1             2         2                           1   1     70
71 14       1     1 1 1 2                     1           1                     1 1                         1 1           2 71
72 9       1                                   1     1             1   1         1                             1 1 1       72
73 7                                                             1     1           1         1   1 1 1                     73
74 10                             1                   1           1 2                 1 1                             1   2 74
75 9         1                                     1     1   1           1       1 1                                 1 1   75
76 11                           1 1   1         1         2       1                         1         1 1                 1 76
77 11 2   2     1         1     1                                             1     1                 1   1                 77
78 20           1               1     1 1 2     1   1                   1           1     1 1   1   1       1       2   3   78
79 8                             1                         1           2   1 1                         1             1     79
80 6                 1                                                 1   1       1                       2               80
81 15             1       1         1   1         1   1     1       2 1 1 1                 1 1                 1           81
82 8 2     1                     1     1         1                     1                                     1             82
83 7                 2     1       1 1 1       1                                                                           83
84 13                               1 1         1       1       1               1       1   1     1 1     1     1       1   84
85 7                               1       1                   1           1       2 1                                     85
86 10   1 1                 1 1         1 1 1                                       1   1                 1                 86
87 13             1 1     1               1               1         1               1     1 1     1 1 1                   1 87
88 13     2       2       1         1 1           1       1 1   1                           1         1                     88
89 11       1                             1 1 1   1     1                       1     1 1                 1               1 89
90 9           1               1       1 1                                 1     1     1           1         1             90
91 14     1                     1               1   1         1 1   2 1 1     1                   1           1     1       91
92 12               2             1       1             1 1     1         1                     1       1         1   1     92
93 9               1 1                 1         2               1       1                               1               1 93
94 17             1         1         1       1     1 1 1 1         1     1           1         1     2   1   1 1           94
95 11               1         1                     1           1     1   1     1   1 1 1                         1         95
96 14       2           1   1 1             2 1                   1                   1                       1 1     1 1   96
97 18         1   1               1 1   1               1 1 1 2   1   2   2                                 1   1         1 97
98 11           1                               2         1 1           1     1         1           1 1 1                   98
99 10 1       1                       1           1 1   1                                               1 1         1   1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
Ngày
/
Tháng