BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/03/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
Ngày
/
Tháng
00 6                                   1 1   1                     1           1                                       1   00
01 8   1     1                                   1                 1             1         1                       2       01
02 4 1                                                 1                                                   1         1     02
03 13       1   1     1 1           1                 2   1                       1           1         1 1       1         03
04 12   1       2 1 1     1     1         1   1         1 1                                                           1     04
05 15         1   1 1     1           1 1   1   1   1                 1               1   1             1   1             1 05
06 11 1         2   1       1               1       1             1     1           1         1                             06
07 4             1                               1                   1               1                                     07
08 6   1                       1   1                     1 1                                         1                     08
09 9     1                 1       1                                       1       1             1 1   1     1             09
10 8       1       2   1       1                   1                           1                       1                   10
11 8         1   1               1                                       1     1       1   1             1                 11
12 11     1                                             1   1     1 1 1     1 1                 1                 1 1       12
13 8                 1 1                         1                     1               1                     1     1     1 13
14 10       1                                             1     1   1   1     1           1     1         1       1         14
15 21 1             1   1         1       1   1     1 1   1     1 1   1       1   1     1   1       1   1 1         1   1   15
16 7       1 1                                       1               1               1             1             1         16
17 11                 1   1                               1     1       1           1 1           1     1 1   1             17
18 16     1   1   2 1                       1             1 1           1       1   1 1 1                       1 1     1   18
19 12   1                   1 1                 1       1         1                 1   1   1     1 1       1               19
20 14 1       1 1                   1   1   1                 1   1               1 1                   1       1 1 1       20
21 12         1                   1         2                       1       1         1         1     1             1 1   1 21
22 11                     1     1                   1   1       2               1 1           1     1                   1   22
23 10 1   2     1                     1 1         1                                     1     1         1                   23
24 13     1     1   2               1       1           1           1 1     1 1                 1           1               24
25 13 1   1               2     1   1 1       1                   1     1         1       1                         1       25
26 11       1               2 1                                                           1   1   1 1       1     1   1     26
27 9       1       1             2 1         1                 1                                               1       1   27
28 4                   1                                                             1           1   1                     28
29 9         1                           1                 1           1             1       2 1                 1         29
30 15       1 1 1 1           1           1         1   1   1                       2   1         1   1           1         30
31 9 1             1     1           1                                   1 1   1   1             1                         31
32 11                 1             1         1 1 1                         1                 1     1 1           1       1 32
33 11               1                                       1     1     1   1             1 1       1           1     1   1 33
34 8                           1                                             1                   1       1 1   1       2   34
35 9       1     1   1             1 1                                       1       1         1                         1 35
36 8             2     1   1 1 1   1                               1                                                       36
37 11                                 2 1     1 1                             1               2 1                       1 1 37
38 9         1       2             1 1     1       1                                   1                         1         38
39 10           1                 1 1             1               1             1               1     1             1     1 39
40 9       1                 1           1       1         1 1         1                                     1 1           40
41 14     1 1                             1 1         1             1   1 1     2           2           1     1             41
42 5             1     1   1                               1                                     1                         42
43 12 2                     1 1 1 1               1           1                     1 1               1               1     43
44 19 1     1         1   1 1   1                     1             1 1 1     1 2         1           1     1 2       1     44
45 10                 1           1         1   1                       1             1   1 1   1                   1       45
46 12       1 1                   1         1         1 1         1     1         1     1                 1       1         46
47 7                                                             1         1       1 1           1         1     1         47
48 13 1     1             1               2             1           1           1 1         1     1           1         1   48
49 6                         1           1     1                   1                       1     1                         49
50 11                             1 1               1       1             1       2       1             1         1     1   50
51 9               1                                       1       1 2   1                               1 1             1 51
52 12 1         2     1     1   1       1               1                         1                 1     1     1           52
53 11                 1 1                         1   2     1                   1       1     1               1       1     53
54 15     1   1   1       1       1     1   1             1     1         1             1       1   1                   1 1 54
55 8         1                         1   1 1   1 1 1                                   1                                 55
56 8   2     1         1                 1         1                                                     1         1       56
57 8   2                   1                                 1               1       1 2                                   57
58 12     1                             1         2           2                     1 1                 1 1     1   1       58
59 10                         1       1       1               1 1               1             1             1           1 1 59
60 11                   1 1             1                 1       1   1 1             1                 1               2   60
61 11 1       1 1               1                   1           1     1             2           1                 1         61
62 7               1         1               1 1                     1                               1       1             62
63 11     2           1                   1   1       1 1                           1                     2   1             63
64 10                                       1 1       1                         2       1 2         1 1                     64
65 11               1   1         1             1                 1 1 1                             1 1     1         1     65
66 9                                   1         1         1 1             1     1       1             1                 1 66
67 12   2       1                 1                     1           1 1     1 1               1             1   1           67
68 8   1         2   1                             1           1                                     1 1                   68
69 9 1                       1                     1       1             2   1     1             1                         69
70 11                   1 1         1 1             1             2         2                           1   1               70
71 16   1 1 1 2                     1           1                     1 1                         1 1           2     2   1 71
72 8                                 1     1             1   1         1                             1 1 1                 72
73 8                                                   1     1           1         1   1 1 1                             1 73
74 10                   1                   1           1 2                 1 1                             1   2           74
75 8                                     1     1   1           1       1 1                                 1 1             75
76 12                 1 1   1         1         2       1                         1         1 1                 1   1       76
77 7 1         1     1                                             1     1                 1   1                           77
78 20 1               1     1 1 2     1   1                   1           1     1 1   1   1       1       2   3             78
79 10                   1                         1           2   1 1                         1             1           1 1 79
80 7       1                                                 1   1       1                       2                     1   80
81 16   1       1         1   1         1   1     1       2 1 1 1                 1 1                 1             1       81
82 6                   1     1         1                     1                                     1                 1     82
83 7       2     1       1 1 1       1                                                                                     83
84 13                     1 1         1       1       1               1       1   1     1 1     1     1       1             84
85 9                     1       1                   1           1       2 1                                       1     1 85
86 9             1 1         1 1 1                                       1   1                 1                   1       86
87 14   1 1     1               1               1         1               1     1 1     1 1 1                   1 1         87
88 11   2       1         1 1           1       1 1   1                           1         1                               88
89 12                           1 1 1   1     1                       1     1 1                 1               1 1     1   89
90 11 1               1       1 1                                 1     1     1           1         1                 2     90
91 15                 1               1   1         1 1   2 1 1     1                   1           1     1               2 91
92 12     2             1       1             1 1     1         1                     1       1         1   1               92
93 11     1 1                 1         2               1       1                               1               1   1 1     93
94 19   1         1         1       1     1 1 1 1         1     1           1         1     2   1   1 1               1 1   94
95 13     1         1                     1           1     1   1     1   1 1 1                         1           1 1     95
96 12         1   1 1             2 1                   1                   1                       1 1     1 1             96
97 17   1               1 1   1               1 1 1 2   1   2   2                                 1   1         1           97
98 11 1                               2         1 1           1     1         1           1 1 1                             98
99 10                       1           1 1   1                                               1 1         1   1   1   1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
Ngày
/
Tháng