BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Gia Lai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/04/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
Ngày
/
Tháng
00 15         1     1         1       1         1       1 2 1   1                             1   1     1 1         1       00
01 7                           1 1                     1         1           1     1                           1           01
02 15     1 1                 1                       1           1       1   1         1     3           2 1 1             02
03 13                 1   1   1                 2   1       1                         1 1         2   1               1     03
04 7     1               1           1 2     1       1                                                                     04
05 14 1                         1           1   2 1               1             1             2     1         1       1 1   05
06 11             1                 1     3 1 1   1             1                       1             1                     06
07 5       1                                                                   1                 1   1                 1   07
08 11                         1       1 1     1         1                             1     1             1   1   1     1   08
09 11 1 1   1             1                   2                 1   1                             1       1       1         09
10 10 1                     1   1                               1 1       1   1     1                 1         1           10
11 8                                           1 1                       1 1   2   1                           1           11
12 14       1 1   1     1       1     1       1   1             1       1         1             1             1         1   12
13 9           1   3   1                                         1       1                   1           1                 13
14 9                   1       1                         1                       1 2 1       1                         1   14
15 13         2 1           1               1                 1   1   1         2   1                               1   1   15
16 6                       1           1   1         1     1                               1                               16
17 16             1           2             1     1         1     1 1 1   1 1     1     1   1                   1       1   17
18 17 1 2 1 2                     1                           1     1   1   1     1             1     1 1   1   1           18
19 4                                 1                 1                                             1 1                   19
20 13   1                         1 1             1       1               1         1       1 1     1 1       1 1           20
21 14 2 1                               1           1                 1 1 2     1                     1     2       1       21
22 8                                         1                       1                                 1       2 1 1     1 22
23 10     1                         1             1                 1 1     1           1 1     2                           23
24 10   1             1         1           1   1                     1     1                                       1   2   24
25 8                                   1         1         1   2                             1           1         1       25
26 11         1       1                     1     1     1               2     1       1                   1       1         26
27 15                       1     1           1     1 1 1         1           1             1   1 2   1 1   1               27
28 8                       1                         1       1             1   1       1                         1   1     28
29 12 1   1                 2           1       1                           1     1   2                           1   1     29
30 7             1 1                                                 1               1         1     1                 1   30
31 4           1         1             1               1                                                                   31
32 12   1 1   1   1       1   1           1     1                                     2   1             1                   32
33 11             1   1 1   1         1                       1           1     1             1   1       1                 33
34 11           1             1                     1       1 1 2     1   2                                     1           34
35 11     1   1   1   1 1 1         1       1                   1                           1                             1 35
36 20 1   1     1               1   2           2 1       1       1     1   1         1       1   2 2             1         36
37 14   1     1         1   1         1                 1                     1     1   1 1 1       1     1           1     37
38 16           1         1       1               1 1 1       1                   1     1     2 1   1           1   1 1     38
39 13                     1     1 1   1             1   1   1 1                         1 1 1           2                   39
40 12       1         2       1 1           1         1     1 1                         1 1                       1         40
41 7           1               1             1 1           1       1                                                   1   41
42 10   1 1           1 1 1                 1                                         1       1               1     1       42
43 12 1           1     1     1 1       1           1     1       1   1                           1     1                   43
44 12   1   2     1 1             1       1                               1           1                       3             44
45 12 1     1           1                           1     1                         1                 1     1 2       1   1 45
46 10 1 1         1                                           1                           1 1       2           1     1     46
47 10           1   1 1             1   1                     1 1         1               2                                 47
48 8     1                 1     1     1               1                             1                   1         1       48
49 13         1 1   1       1     1                 1                   1     1 2           1                   1 1         49
50 13   1       1     1     1 2             1                         1                 1               1 1           1 1   50
51 15   1 1   1   1     1                 1 1 1           1       1     1       1                 1         1         1     51
52 14 1                   1           2     1 1       2   1                   2 1         1                               1 52
53 6     1         2                     1                                             1                         1         53
54 6         1   1 1       1       1                                                                     1                 54
55 10       1                       1 1   1           2                   1         1         1                           1 55
56 11       1         2 1             1                             1   1                 1     2                         1 56
57 4                                         1                                                             1   2           57
58 13 1                   1           1 1     1       1       1           2 1 1                                         2   58
59 12     1                 1         1             1         1       1     1 1               1   1   1       1             59
60 17 1 1     1         1                   1       1   1                     1   1 1               1 1 1 1 1             2 60
61 10                       1                 1     1           1 1             1   1     1     2                           61
62 13       1   2     1           1 1           1       1     1                 1   1                         1           1 62
63 10                     1   1 1         1     1         1                   1                           1       1       1 63
64 10     1 1     1                                   1   1     1             1   1     1             1                     64
65 8                         1                   1 1   1   1 2                     1                                       65
66 12               1           1       1                 1           1           1   1     1   1       1           1 1     66
67 12                               1           1         1   1 1           1 1           2       1 1       1               67
68 14     1                               1                         1   1 1 2           1 2 1   1     1 1                   68
69 8 1                 1         1       1       1                 1                     1         1                       69
70 12           1           1           1           1   2           1   1             1 1               1       1           70
71 11                 1       1         1                   1 1   1             1       1       1         1         1       71
72 11                   1                           1       2     1 3   1   1                                 1             72
73 10                     1     1 1                                 1       1 1                   1 1             1       1 73
74 13             1 1                                       1   1       1   2                       2         1     1   1 1 74
75 12       1       1   1                                               1       1 1             1 1       1       1 1   1   75
76 12 1 1                 1       1 2     2                           1           1                               1       1 76
77 12     1       2               1 1   1       1                     1               1   1                       1   1     77
78 11           1   1                 1 1           1 2 1 1                         1                 1                     78
79 13           2 1         1       2     1                       1     1                           1       1       1 1     79
80 5                               1                 1                 1 1   1                                             80
81 8     1                       1                   1               1                 1   2                         1     81
82 6         1                                                       1             1 1               1       1             82
83 14                 1         1             2   1     1 2 1     1 1                                   1 1   1             83
84 9       1 1           1   1                   1       1           1                                             2       84
85 13                 1   1   1   1 1     1                         1             1                     2   1       1   1   85
86 11 1 1       1               1     2   1       1                         1       1                                     1 86
87 11 1       1       1   1 1                                         1             1       1   1               1     1     87
88 11   1 1   1                 1               1                                 1         1 1     2                     1 88
89 7                     1                 1           1           1   1               1                             1     89
90 6                                     1   1             1                     1                               1   1     90
91 8                   1                 1 1   1           1       1                                       1     1         91
92 6                                   1                   1     1                         2               1               92
93 7         1                                           1     1                 1               1           1           1 93
94 12       1       1         1       1       1     1           1                         1       1   1     1             1 94
95 5   1           1                                               1                                           1       1   95
96 12       1 1         1         1         1                 1               1   2   1         1           1               96
97 9               1 1           1               1 1                                               1       2     1         97
98 13           1 1     1       1                                 1     1       1 1             1               1   1 1   1 98
99 5                                       1     1   1         1                                       1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
Ngày
/
Tháng