BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/04/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
Ngày
/
Tháng
00 15 1 1 1                       1     1       1         1           1   1       1 1 1 1       1                     1     00
01 16     1       3         1         1 1 1       1                 2               1               1     1         1     1 01
02 10               1 1             1     1           1 1     1   1                     1                           1       02
03 16           1       1                             1               2   1   1 1   1   1     1 2 1     1         1         03
04 18   1 1   2               1   1                                 1 1       1         1 1   1 1         1 1   1     1   1 04
05 13             1 1               1     1         1               1       1                 1 2                   1 1   1 05
06 13   1                     1 1   1   1   1                       1       2                         1           1   1 1   06
07 16 1       1 1         2       1   1   1       1           1         1                 1 1   1         1             1   07
08 16       1         1       1   1   1         1       1 2   1 1                               1 1 1     1     1           08
09 12       1                         1                   1   1               1 1     1           1       1   2   1         09
10 8                                           1         1             1     1 1     1                       1         1   10
11 13 1       1 1                       1       1       1         1 1           1       1                       1 1     1   11
12 23   1   1   1 1 1 1 1 1               1   1                       1   1   1   2 1 1 1     1 1 1 1         1             12
13 17           1           2           2     1       2                 1   1     1           1     1     1             2 1 13
14 16       1       1         1             1         1   1     1         1   2   1       1         1   2   1               14
15 19             1             1   2 2     1 1   1         1 2 1 1       1       1                                   1 1 1 15
16 22               1         1     1     1 1   1 1         1     1   1 1   1       1 1       1 2     1 1   2       1       16
17 22     1               1         2         1   2     1   1 1           2       2     1   4 1   1       1                 17
18 17         2 1     1     1 1           2   1     1       1                             1       1         1   1     1   1 18
19 11       1             1 1                             1   1       1       1 1                   1       1     1         19
20 17     1   1       1     1       1     1                 1       1 2             1     1       1           1         2 1 20
21 7                                         1 1 1         1     1                           1                   1         21
22 10                   1     1       1 1     1                 1   1               1   1 1                                 22
23 21   2   1     1             2 1   1                 1       2           1 1   1     3           1           1     2     23
24 16   1       1 1 1   1 1               1             1           1           1 1 1     1                 2   1           24
25 16             2 2         1           1     1 1 1         1         1   1         1           1             1     1     25
26 24         1       1         1         1 1 1   2   1       2     1 1 1 2     1     1   2           1 1         1     1   26
27 19                 1 1 1       1 3         1 1             1   2           1     1     1     1                 1 1     1 27
28 17                         1     1                   1   2         1 1       1   1     1     1         1   1   2     1 1 28
29 21                 1   1   1                 1   1       1   3     1   1   1 2     1       1   1   1         1     1   1 29
30 28 2       1 1 1 1 3 1   1       2   2       2 1     1 1     1       1       1 1   1 1                   1     1         30
31 14       1 1             1           1                 1                             1           2     2 1   1 1   1     31
32 11         1           1         1   1 1         1                                           1     1 1         1 1       32
33 21     1     1       1 1 1 1       1             1 1     1   2                   1 1 1     1         1   1   1       1 1 33
34 17   1               2       2       1     1     1   1             2     1             1                   1   1 1     1 34
35 15         1   1 1         1           1         1   2 1               1     1             1               1       1 1   35
36 14 1   1 2 1   1                                 1           1               2     1     1 1             1               36
37 16       1       1   1         1 1     1           1 1       1 1       1                 1           1   1 1       1     37
38 13     1     1 1     1   1                     1   1                 1     1                 1   1       1         1     38
39 16       1   1   1   1   1         1     1                   1 1 1 1 1           1           1         2                 39
40 15   1                       1           3                       1   1         2   1   1 1           2         1         40
41 20   2 1 1             1     1 1           1 1 1   1           1     2 1               1   1   1 1   1                   41
42 22   1 1   1         1 1 1   1   1     1 2         1   1   1 1 1 1   1 1               1             1       1           42
43 11         1 1                     1               1               1   1   1       1 1           1                     1 43
44 18         2 1 1     1     2 1 1                   1     1 1   1             1     1                   1       1 1       44
45 13           1   1         1 2           1 1     1         1 1           1       1                         1             45
46 18       1       1     1 1       1   1 2 1                 2   1           1 1       1         1           1   1         46
47 21 1   1   1   2 1                             1             1 1   1       1     1 2   1           1 1     1   2 1       47
48 11 1                                 1   2   2         1                                           1     1             2 48
49 13         1                       2         1   2       1               1   1       1         1 1     1                 49
50 13       1     1                     1           1             1               1 1 1       2         1     1         1   50
51 16               1   2 1 1   1 2                       1 1         1 2       1           1                             1 51
52 17   1               1 1       1   1             1   1 1   1                         1 1     1   1   2     1     1       52
53 19     1     1     1     1       1       1           1   1   1           1     1   1     1         2 1     2     1       53
54 15         1     2 1   1   1       1           2                         2           1             1   1           1     54
55 17                             1       2             1   1 1   1     1     1     1 1   1         1 2       1         1   55
56 22       1 2       1   1 1           1   1   1   1 1                     1         1     1 1   1 1   1     1   1 1     1 56
57 14           1             1                       1         1   1       1             1     1               1   1   2 2 57
58 18       1 1       1 1               2     1                         1   1   1         1         1 1 1 1   1 1       1   58
59 20 1   2           1         1     3       1   1       1   1   1 2   1               1   2                     1         59
60 22 3   2                           1                     2         1 1 1                 1       3 1   1   1 1 1 1     1 60
61 20   1           1       1     1         1   1   2 1   1 1       1   2           1             1   1         2         1 61
62 22       1                         1         1 1 1     1 2 1 1 1             1           2 2   1   1   1     1   1     1 62
63 11 1   1     1   1     1                   1                   1         1                         1 1                 1 63
64 7                             1     1                 1                                         1       1 1     1       64
65 14     1                     1           1   1     1 1           1         1     1       1     1         1 1     1       65
66 16       1       1   1 1   1   2       1         1                   1 1           1   1 1   1         1                 66
67 10 1                                     1 2     1                           1             1 1                   1     1 67
68 18             1         1 2       1       1 1 1   1 1                   1               1   1 1   1             1 1 1   68
69 12       1     2             2 1     1                         1         2                               1   1           69
70 19   2               1   1 1 1 1           2 1   1         1           1       1 1     1   1   1 1                       70
71 12 2 1       1     1     1                 1   1                                     1           1     1         1       71
72 17                   1 1                 1         1     1 1 1   1             1 1       1 1 1 1     1         1 1       72
73 28   1   1         1 1       1   1 1 2             2 2 1           1 1   1     1 1   1     2               2     2   1 1 73
74 13         1       2   1                     1 1         1   1         1         1 1     1 1                             74
75 10 1     1                     1         1   1       1                   1         1   1     1                           75
76 20   1   1     1   1   2       1     1 1                             1     4               1       1   1 2         1     76
77 18   1   1 1 1 1     1                           1 1                   1 1                   1   1 1 1 1           2 1   77
78 10                       1                   1     1 1           1   1   1           1 1                     1           78
79 19   1 2     1               1             1             3     1 1 1     1   2     2       1                 1           79
80 22         1 1         1     1 1   2               1 1       1 1           1     2   1 1 1   2 1         2               80
81 28 1 1 2 1   1 1   1       1             1 1   1 1     1   1   1 1     2 1             1 2           1 1     1     1   1 81
82 22 1 1           3 1     1     1 1     1         1   2     2   1 1         1 1                 1               1   1     82
83 11 1     1       1   1   1           1                 2       1                                           1 1           83
84 13   1                 1         2       1 1           1                     1 1 1       1                 2             84
85 12                 1 1   1     1             1 1                   2   1       1                   1             1       85
86 11 2                         1     1   1                   1     1     1   1                       1         1           86
87 12 1   1     1                 1                             1 1   1 1           1   1                   1   1           87
88 9                 1       1 1                 2                       1       1                       1       1         88
89 17 1         2             2           1       1   1                       1 1 1           1   1   1 1 1         1       89
90 8                                     1   1                                         2             1           2     1   90
91 22 1         1           1 1   1 1       1   1 1   2                   1   1 1                 1     1 1           3 2   91
92 8     1         1                                       1       1     1                                         1 1   1 92
93 19     1   1   1           1 1     1             1     2         1 1                           1 1   1   2   2     1     93
94 11             1         1               1   1       1       1           1         1               1   1             1   94
95 13             1   1 1   1   2                         1           1                           1 1               1 1 1   95
96 10   1 1             1 1             1     1     1     1                       1                         1               96
97 14   1 1         1     1         1       1                                     3       1 1     1   1 1                   97
98 24 2 1   1                     1 1 1 2 1   1     1   1   1     1   1       1   1 1       1   1 1         1           1   98
99 10       1   1     1                                 1       1   1                 1             1 1         1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
Ngày
/
Tháng