BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Ninh Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/04/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
Ngày
/
Tháng
00 10         1   1                   1   1     1                             1       2   1 1                               00
01 9           1                     1 1 1         1                                             1 1   1       1           01
02 15             1   1           1       1 1                               1 1       1 1 3                 1             2 02
03 17           1           1 1 1 1 1 2     3 2 1           1                   1                               1           03
04 12                 1 1     1   1 1                           1             1 1           2         1               1     04
05 10 1   1     1                                                   1 1       2                               1 2           05
06 9   1           1   1                                                                       1     2   2             1   06
07 15   1   2         1   1 1   1       1   1                                 1 1       1     1       1         1           07
08 7   1                 1                             1 1             1                   1     1                         08
09 13           1     1         2       1                       1           1 1 1 1 1               1               1       09
10 9                                         1     1 2     1           1 1                           1                   1 10
11 8 1   1       1                   1                         1             1     1             1                         11
12 11             1                           1     2 1 1     1 1                                 1     1     1             12
13 7         1 1                           1                                                   1     1 1               1   13
14 9                               1     1                   1 1         1                               1     1   1     1 14
15 11 1                   1 1       1         1     1 1                 1         1           1         1                   15
16 15 1                     1 1 1             1   1 1                 1   3                           1             1 1 1   16
17 12             1       1       1       1 1       2       1 1                         1       1                   1       17
18 7                   1 1   1   1                                       2                       1                         18
19 13       1         1   1 1                 1     1     1       1       1           1   2         1                       19
20 13     1                                 1 1           1       1       1     2   1   2                         1   1     20
21 9                                   2                       1     1             2                           1     1   1 21
22 8               1                                       1 1       1   1               1             1     1             22
23 7 1             1     1                               1         1                 1               1                     23
24 10                 1                                       1                 1 1 2                   1 1       1 1       24
25 8   1       1   1                   1             1                         1     1                             1       25
26 15   1   1             1   1             1     1   1   1     1   1       1                   1     1   1 1               26
27 12   1                   1   1       1         1     1                               1       1           1   1   1 1     27
28 18 1     1 2 1   1                 1                                                 3 1 1 1 1   1       1     1     1   28
29 8             1                           1   1                 1                 1       1           1       1         29
30 8               1       1             2                 1     1       1                   1                             30
31 13       1       1   1 1                 1                   1 2         1 2     1 1                                     31
32 8     1 1 1                         1                                       1     1       1                   1         32
33 12     1     1 1                     1 1 1                   1     1                     1         1 1     1             33
34 7         1       1         1             1                                     1   1                                 1 34
35 10           1           1   1   1           2           1         1                                 1   1               35
36 14 1               1 1   2     1 2             1               1 1 1                             1   1                   36
37 14   1     2         1                     2   1                                       3       1           2       1     37
38 8         1 1                               1 1         1                   1               1                       1   38
39 15         1               1   1         1       2               1         1       1   1             1 1 1       1     1 39
40 8     1   1                                           1                       1           1                   1     1 1 40
41 10   1 1 1                 1   1         1           1                     1                 1       1                   41
42 11       1       1         1 1     1 1                                       2     1             2                       42
43 15       1               1     1             1       1   1               2     1 1   1   2                     1 1       43
44 12   1               1 1         1           1                 1 1             1     2   1   1                           44
45 7     1                                   1                             1     1       1     1       1                   45
46 9     1                   1           1               1           1     1                                 1   1   1     46
47 8         1           1           1   1                   1                 1       1                             1     47
48 14       1         1   1   1   1   1                                   1               1         2   1   1   1         1 48
49 14       1         1             1 1                 2         1 1   1 1                 1     1               1 1       49
50 8             1   1         1 1                 1 1                 1                                           1       50
51 15       1             1                   1 1         1 1         1   1         1       1   1 1           1     1   1   51
52 9                           1                     1           2           1   1                       1 1 1             52
53 13     1         2           1 1         1   1     1   1         1                 1           1 1                       53
54 9   1                                         1 1                     1   1       3                           1         54
55 11       1     1 2                                         1                               2       1   1   1         1   55
56 8                       1   1           1             1 1                               1                 1       1     56
57 10               1             1 1 2                 1   1                                     1   1       1             57
58 8     1   1                   1       1                                               1         1   1       1           58
59 8                       3         1             1 1         1                                               1           59
60 4                                     1                       1           1                                   1         60
61 9 1             1                                           1       1   1       1     1         1             1         61
62 10             1                               1                 1 1 2   1             1   1                   1         62
63 12                     1   1 1                 1                     1   1                     2 1     1       1   1     63
64 10                                   1           1         1   1 1       1       1   1                   1             1 64
65 10                   1                     1 1   1     1 1                     1                   1                 1 1 65
66 11 1 1         1   1                                 1       1     1                                 1 1   1 1           66
67 14 1   2           1         1   1         1         1   1   1     1 1         2                                         67
68 11   1   1               1                     1   1                   1                   1 1                     2 1   68
69 9 1           1                     2                           1           1 1                     1 1                 69
70 12 1                                 1 1     1     1   1               1     1 1 1                         1           1 70
71 11         1               1   1     1 1   1                 1 1     2                           1                       71
72 17 1   1             1         1     1 1           1       3 1           2       1       1     1                 1       72
73 6   2                                                                                         1 1       1             1 73
74 7     1           1 1     1                 1                                             1                       1     74
75 10       1 1                               1         2 1                                   1             1             2 75
76 8 1                                 1       1                 1               1     1     1   1                         76
77 9   1 1                         1     1 1               1                                   1             1           1 77
78 14                 1       1           1     2 1       1     1 1   1 1   1                       1     1                 78
79 15 1         1 1             1                       1 1   1 1 2   1       1     2                             1         79
80 12                                     1         1   1 1 1   1                 1                 1     1 1   1   1       80
81 11           1       2           1           1 1   1 1           1                                 1         1           81
82 15 1         2 1       1   1     1                         1       1     1         1         1     2                 1   82
83 11   2 1     1 1 1                                 1                                 1   1                     1   1     83
84 11             1 1 1 1                                           1       1                 1   1                   1 1 1 84
85 9                       1                               1               1           1   1                           3 1 85
86 6 1                   1     1                                   1             1                               1         86
87 8       1 1         1                         1           1                                           1 1           1   87
88 15     1                         1           1 1     1             1 2       1 1 1               1     1   1   1         88
89 17           1       1 1     1           1   1 1   2       2                       1     1 2             1       1       89
90 12         1     2     1           1                                                         1     2     2   1       1   90
91 6                             1               1       1         1 1 1                                                   91
92 6 1                                                   1                                   1 1               1   1       92
93 6                                 1                                                   1     1           1   2           93
94 14           1 1         1 2       1 1             1     1             1     1           1                 2             94
95 6                 1 1             1                 1     1                                                       1     95
96 12       1 1   1               1               1         1                 1       1                 2 1             1   96
97 8                   1                   1                                 1                 1         1 1         2     97
98 15   1       1     1 1     1     1                   1     1   1 1 1 1                   1     1                 1       98
99 10                               2 1             1               1   1       1 1               1                 1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
Ngày
/
Tháng