BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Trà Vinh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/04/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
Ngày
/
Tháng
00 11 1     1                     1         1           1                   1       1     1       1             1     1     00
01 10           1                 1       1   1       1     1   1                           1         1                   1 01
02 9       1                   1                   1     1   1     1   1                       1   1                       02
03 6               1           1                                       1             1   1                               1 03
04 7     1                 1                 1                       1                               1           1 1       04
05 13   1     1       1 1             1                       1       1 1     1     1           1 1                   1     05
06 11       1       1 1         1               1           1           1                     1   1   1           1         06
07 11 1   1                                             1           1       1     1 1     1                   1   1 1       07
08 7                         1 1 2                               1                     1                       1           08
09 13           1               1   2     1 1       2           1   1               1               1                     1 09
10 4               1             1               1                           1                                             10
11 11   1                 1 1                                       1 1             1                     1       2   1 1   11
12 13         1     1 1 1         1                         1       1   1 1       1       2             1                   12
13 10       1 1   1                       1     1                     1       1         1 1           1                     13
14 15       1     1         1   1             1             1                 1 1         1 1 2     1   1           1       14
15 12                             1       1               1       1     1     1                 2   1       1     1     1   15
16 6                                   1                     1       1               1           1 1                       16
17 11   1                                   1 2     2 1                         1         1                         1   1   17
18 8     1                                       1     1                 1     1               1 1                 1       18
19 8       1                         1   1 1         1         1             1                               1             19
20 10 1             2                   1           1             1                         1       2                     1 20
21 13           1               1     1       1                                 1       1     1 1   1   1     1 1       1   21
22 7                               1         1     1     1 1     1                                         1               22
23 8                                       1     1   1             1                                   1   1       1 1     23
24 10                       1 1           1       1       2         1           1             1   1                         24
25 6                     1               1     1       1                               1         1                         25
26 12 1   1   1   2                             1     1             1                     1     1                     1   1 26
27 9                         1                                 1 1             1       2           1           1 1         27
28 8   1                             1   1 1                                   1           1     1                       1 28
29 7 1                       1               1                 1     1       1     1                                       29
30 12           1           1                           1     1                       1   1 1         1     1       1 1   1 30
31 9         1         2             1                         1 1     1             1                                   1 31
32 13 1               1           1   1 2             2     1               1           1           1               1       32
33 15           1 1       1   1         1       1                 1   1 1         1               2   1         2           33
34 9 1                 1         1         1             2 1                     1                                   1     34
35 10       1             2     1             2       1         1       1       1                                           35
36 16               1                       1     1 1       1     1 2 1             1 1   1           1     1     2         36
37 8         1         1 1                         2     1                             1                 1                 37
38 5           1   1         1                                           1             1                                   38
39 14   1               1 1 1             1                                   1       1   1   1   1 1         1 2           39
40 10   1     1 1 1     1           1                           1                           1           1   1               40
41 6                                                                             2 1         1 1         1                 41
42 11               1     1   1 1   1             1       1                       1           1 1                         1 42
43 10         2               1                   2                                     1       1 1     1                 1 43
44 15   1 1     1 1   1       1     1               1     1               1 1       1   1     1                           1 44
45 7                             1                       1                 1     1         1   1                       1   45
46 13   1 1       1                     1 1     1         1                 1     1 1                     1             2   46
47 8                   1                                     1 1                       1       1     1         1       1   47
48 17     1 1   1   2     1         1 1     1   1 1         1         1 1           1                       1           1   48
49 12 1 1                       1 1 1           1     1     1 1             1                 1                 1           49
50 14 1       1 1     1       1   1             1                         1                     1     1           1 1 1   1 50
51 12     1     1       1 1                             1     1                   1         1 1       1             1 1     51
52 9   1 1                           1 1               1 1             1     1                                       1     52
53 6     2                                           1 1 1                                           1                     53
54 16 1           1     2   1       1   1   1   1           1       1 1                       1           1       1     1   54
55 7   1             1           1         1 1 1                       1                                                   55
56 11         1       1   1                                 1                   1     1     1             1 1         1   1 56
57 10 1                         1 1 1     1       1                                       1         1 1   1                 57
58 16           1     1   1                       1   1     1 1   1       1 1   2     1         1               1     1     58
59 16                 1 2       1 1     1 1         1 1       1               1   2         1       1         1             59
60 14 1 1 1                                 1 1   1                               1         1           2 1 1       1   1   60
61 12   1           1 1                 1             1   1       1             1       1   1             1             1   61
62 9                                   1   1       1                     1 1         1           1               1     1   62
63 13 1   1                                     1   1         1 1   1     1 1 2 1   1                                       63
64 5           1           1           1                                                                   1     1         64
65 11       1               1 2                                               1     1 1     1 1           1   1             65
66 11         2 1         1 1   1         1                               1   1           1                               1 66
67 12           1                   1   1               1       1 1 1   1                   1         1 1 1                 67
68 9                 1     2 1               1         1             1 1                                       1           68
69 6                                 1                     1                   1                       1 1       1         69
70 11         1                       1                                   1     1     2 1           1 1     2               70
71 12             2     1   1     1 1           1                 1   1                       1   1       1                 71
72 10               1         1       1 1       1           1   1                     1                 1       1           72
73 12 1     2     1 1       1       1 1                                                               1 1 1   1             73
74 6   1         1         1                       1                               1                               1       74
75 10       1   1     1                                           1       1           1                       2   1     1   75
76 8       1                                         1     1     1       1               1   1     1                       76
77 11       1     1             1     2           1           1   1       2                     1                           77
78 7                         1               1                             1               1           1     1     1       78
79 7               1         1     1       1                           1                         1   1                     79
80 15     1               1 1                 1   1   1       1   1         1               1     1       1       1   1 1   80
81 11 1                                   1 1   1       1 1   1                       1 1           1         1             81
82 10     1   1                           1 1 1                 1       1   1                 1                       1     82
83 8                     1                           1     1 2                       1                 1     1             83
84 14 1                       1           1 1   1         1 1   1         1 1                 1             1   1     1     84
85 7       1 1     1                                                 1   1         1           1                           85
86 11   1   2         1                 1         1     1                   1     1   1       1                             86
87 6         1 1 1   1                                                                     1                     1         87
88 14               1 1       1                       1 2         1                       2                 1 1 1 1   1     88
89 12 2 2                 1                   1               1                   1                     1     2           1 89
90 16   1               1 1       1 1 1     1           1     1       1           1     1           1   1     1 1           90
91 17                 1   1           1       1   2                 1         2             1     1         2 1       1 2   91
92 10     1       1     1             1             1   1                               1                 1               2 92
93 12                   1       1   1   1 1         1           2     1         2                                       1   93
94 8                                                               1 1 1     1   1                 1       1       1       94
95 13     1       1                   1               1 1                 1         1   1             1   1   1     1 1     95
96 17     1       1   1         1       1         1 1           2       1   1   1   1     1     1       1                 1 96
97 15       1   1               2 1                       1         1 1     2         1           1             1   2       97
98 16         1             1       2     1             1     1   1 1 1           1             1     1 1       1   1       98
99 11               1       1           1       2                   1     1   1     1                     1 1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
Ngày
/
Tháng