BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vĩnh Long 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/04/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
Ngày
/
Tháng
00 10                 2   1                                                   1     1 1   1         1 1               1     00
01 13                         1 1             1 1     1                 1 1               1   1         1     2   1         01
02 9       1     1 1   1   1           1                             1       1                     1                       02
03 17         2 1 1   1       1         2       1             1         1   1               1   1 1   1     1               03
04 5     1             1         1                                       1                                         1       04
05 14 1                       1                   1         1       1 1               1 1     1 1         1     1 1     1   05
06 8     1                   1       1       1                                     1             1   1 1                   06
07 12                 1 2                 1 1       1                     1     1     1   1     1               1           07
08 10                             2                                   1           2         1 2               1   1         08
09 9                       1             1 1                               1                   1     1             2 1     09
10 11     1                   1   1                   1       3 1   1                           1           1               10
11 6                   1                             1       1         1   1                                         1     11
12 6         1   2             1           1                               1                                               12
13 13         2       1   1   1     1       1                           1   1         1           1         1       1       13
14 11 1     1                 1                     1   1     1                         1   1               1   1     1     14
15 8                                     1 1   1   1             2   1                                                   1 15
16 6                                     1           1                                             1 2         1           16
17 7         1                     1                           1 1     1       1         1                                 17
18 13     2   1           1                     1 1       1           1       1   1                     1 1 1               18
19 7                   1       1       1     1                             1 1                               1             19
20 15     1 2 1                 1 1                       1 1   1       1     1 1       1 2                                 20
21 11       1   1           1         1                       1                 1         1     1                   2     1 21
22 9             1               1 1                               1     1 2                     1     1                   22
23 14             1               1 1                 1     1   1 1 1                       1           1 1   1   1   1     23
24 12   1   1   1       1                     1     1                 1 1         1   1               1               1     24
25 20   1                 1 1     3       1       1   1     1         1   1   2     1 1       1     1 1             1       25
26 10   1   1                           2           1   1   1   1                       1                               1   26
27 12                               2 1 1 1     1           1       1           2                       1               1   27
28 8           1                     1                       1   1       1                         1       1 1             28
29 15     1                 2 1                         1             1 1     1             2     1     1   1     1     1   29
30 11   1           1                 1           1     1   1       1 1                           1 2                       30
31 8 2                 1 2       1     1                                                                                 1 31
32 6                                     1             1   1 1                             1                   1           32
33 11     1     1                   1                                     1     1 1 2 2       1                             33
34 8         1                       1                         1         1           1 1   1   1                           34
35 17 1           1             1   1           1       1           2 1         1 1             1       1   1     1 1 1     35
36 16               1 1     1               1     1 1                         1     1           1     2     1   1 1     1 1 36
37 10 1               1         1                                                   1 1 1   1     2                       1 37
38 5                   1     1                                             1             1                               1 38
39 17             1 1     1         1       1 1   1 1           1           1       2       1     1       1   1 1           39
40 9               1 1                 1 1                           1 1               1                 1             1   40
41 13           1                 1             1 2                 1   1     1 1           1   1   1     1                 41
42 10       2 1                                 1   1     1                 1                           1 1           1     42
43 10         1         1         1                   1             2               1                 1                 1 1 43
44 10   1     1     1                 1   1         1                   1     1 1           1                               44
45 11     1                                                         1 1   1     2   1       1       1         1     1       45
46 10   1                       1             1               1   1 1                           1   1               1 1     46
47 9   1       1           1                       2               1                                   1 2                 47
48 14       1         2     1   1         1       1     1     1   1   1                               1         1   1       48
49 12         1             1                       1       1                   1 1           2     1         1   1     1   49
50 14 1 1         2 1                           1       1       1 1               1                   1         1   1   1   50
51 10                   1             1                         1       1       1 1     1 1   1           1                 51
52 10             1     1 1               2             1               1                               1 1       1         52
53 8                                 1         1         1               2           1                 1   1               53
54 5                                     1                                   1                                 1     1 1   54
55 9     2                                     1       1 2                   1                   1             1           55
56 8 1 1 2                 1                           1                           1   1                                   56
57 8 1         1                     1           1                   1             1           1                         1 57
58 7         1         1       1       1                                                               1             1 1   58
59 10           1 1       1                       1   1   1           1   1                       1 1                       59
60 13   1                       2             1       1     1           1   1 1       1 1     1       1                     60
61 11     1 1   1     2 1           1 1                   1       1                                             1           61
62 10                   1 1   1                                         1     1     2                   1       1     1     62
63 17     1 1               1 1       1         1 1                 1   1     1 1     2                   1   1 1 1         63
64 13           1               1   1   1               2 1 2               1                                 1       1   1 64
65 14   1                       1       1 1 2         1                                             2 1 1     1       1   1 65
66 22   1 1   1               1 1   1       1       1           1               1   1 1   2 1 1       1       1         3 1 66
67 15               2     2                   1         2                   1     1               1       1 2 1     1       67
68 6     1         1     1                     1                           1                                         1     68
69 14 1 2                         1           2             1 1                         1     1 2 1 1                       69
70 9 1               1       1 1   1         1                 1                         1           1                     70
71 8       1                               1     1     2         1                         1                     1         71
72 7                       1           1     1                 1 1                       1                         1       72
73 7             1         1 1                                       1                             1       1   1           73
74 21     1 1   2   1 1   1 1       1       1     1   1   1   1 1         1                   1   1     1       1     1     74
75 13             1   1       1 1   1       1 1 1   1             1   1   1                                       1         75
76 14                   1 1       1   1           1       1 1       1             1       1   1                   1 1 1     76
77 10   1             1       1         1         1             1               1                         1     1   1       77
78 8               1       1 1                               1     1                 1       1   1                         78
79 7 1         1                                       1                 2                                   1   1         79
80 8             2                           1           1   1           1               1               1                 80
81 6   1       1       1 1                                   1                               1                             81
82 9           1                     1 1         1           1                         1         1 1                   1   82
83 12                             1                   1   1                   1   2     1   1 1         1         1     1   83
84 14 1         1   1 1   1             1 1     1     2                     1                   1               1         1 84
85 9 1                             1   2             1     1                 1       1 1                                   85
86 14 1             1                 1   1 1   1   1 1     1     1               1     1       1                   1       86
87 9             1 2                                     1 1           1                                 2               1 87
88 10           1   2 1       1             2                                   1                             1   1         88
89 7 1     1             1 1                       1     1                             1                                   89
90 4       2                                             1                                                           1     90
91 8                             1           1               1     1             2     1                     1             91
92 11 1 1                           1               1             2                                 1 1   1       1       1 92
93 15       1     1         1             1 1   1     1           1                       2   1   1         1     1       1 93
94 11         1         1             1   1       1       1 1   1                         1                 2               94
95 14 1 1                         1 1 1       1       1         1 1   1                                     2           1 1 95
96 9                           1           1                   1       1 1                 1   1       1                 1 96
97 11         2                               1 1                           1     1 1 1         1 1                 1       97
98 7                           1                         1       1                 1   1   1                 1             98
99 8                                 1       1     1           1           1     1                                     1 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
Ngày
/
Tháng