BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/11/2017

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
01
/
10
30
/
09
29
/
09
28
/
09
27
/
09
26
/
09
25
/
09
24
/
09
23
/
09
22
/
09
21
/
09
20
/
09
Ngày
/
Tháng
00 17 1         1     1 1             1         2 1 1 1                   2             1   2         1                     1 00
01 15       1   1           1   1                 1                     1         1     2     2       1 1 1   1               01
02 19   1         1             1 1       2 1   1       1     1     1   1   1     1     1 1       2         1                 02
03 12   1                     1     1       1         1     1       1     1   1         1                 1         1         03
04 14         1   1     1   1                     1     1                     1 1       1 2     1 1               1           04
05 13   1     2         1             1 1             1     1                                   1   1     1     1       1     05
06 12 1 1       1                   1       1     1     1             2           1                 1             1           06
07 15       1                 1 1             1   1         1           1         1           1     1   1 2     1       1     07
08 10   1           1               2       1                           1   1           2                               1     08
09 23   1                 1   2         2           1       1       3       1   1 1 1   1   1       1         1   2     1 1   09
10 15       1 1     1 1         1   1         1           2     1         1     1                           1     1         1 10
11 17           1     2       1   1 1     1 1                         1       2   1 1               1       1     1     1     11
12 17 1   1                           1   1 1           1       1     1 2         1                 1     1     1   1     1 1 12
13 19         1 1           1     2       1           1 1       1             1           1 1     1 2           1   1 1 1     13
14 13   1         1   1 1                     1       2             1                                           2   2   1     14
15 13       2 1     1 1                                     1   1     1       1       1     1 1                           1   15
16 20   1 2 1         1     1   1 1         1         1                   2 1       1     1       1   1   1   1 1             16
17 15     1                   1       1     1   1 1         1 1               1                         3 1 1       1         17
18 15               1       1             1 1           1     2 1               1 1     1       1     1   1               1   18
19 13           1               1           1 1                 1           1                   1 1   2 2   1                 19
20 17 1 1         1 1     2   1             1   1   1                   1                   2 1 1     1               1       20
21 12       1           1 1       1       1                                           1       1             1 1       1     2 21
22 17 2       1 1           1 1               1       1                     1         2     1         1   1 1           1 1   22
23 21   3         1   1         1   1   1 1     1     1     1         1 1     1 1   1           1                   1 2       23
24 22 1     1   1         1             1 1 1 1 2       1     1       2       1   1 1 1 1 1       1         1                 24
25 22 1       1 1       1   1   2       1         2   1 1 1 1   1 1                   2           1   1   1               1   25
26 16   1 1   1           1             1 1                       1 1         1   1         1 1   1   1 1               1     26
27 19             1     1   1 1   1   2   1   2   1       2   2 1                             1                 1 1           27
28 22 1               1         1 1   1     1   1       1   2 1               2   1         1       2   2   1             2   28
29 14   1     1       1   1                   1                           1             2     1     1     1   1 1   1         29
30 21 1 1         1 1 1       1         1 1 1 1                   1       1     2 1 1             1             2 1   1       30
31 18     1         1               1                           1 2       1       1     1   1   1 1   1   1 1 2     1         31
32 11         1         1 1     1                         1     1 1 1 1                                 1                   1 32
33 15 1         1 1         1       1   1               1             1 1     1         1 1   1     1         1               33
34 15           1                   1       1       1   1   1     1     1 1       1               1     1     1 1   1         34
35 18           1           1 1           1               1         2   1   2 1                 1         1 1     1 1   1   1 35
36 14       1   1 1               1         1     1   1                     1   2                     2           1     1     36
37 10   1     1           1                           1     1   1                     2           1 1                         37
38 16 1           1         3                     1 1         1 1 1 1                       1         1 1 1             1     38
39 11 1             1                         1       1   1   1         1                               1     1   1     1     39
40 11             1             1               1                         1         1 1             2   1       1         1   40
41 16 1       1 1         1   1       1 1         2     1                   1         1 1                     1     1   1     41
42 11 1                 1           1 1   1                                         1 1         1   1             1         1 42
43 18     1                     1 1       1   1 1 3           1   1 1             1               1   2         1         1   43
44 10 1                   1     1     1             1   1   1                                         1               1 1     44
45 12     1                     1 1 1                   1   1 1                 1             1               1             2 45
46 16 1   1 1 1   1         1               1                                               1 1 2 1         1     1   1   1   46
47 17   1   1   1     1 1 1 1 3     1         1               1         1           1 1               1                       47
48 8         1           1                                                 1     1               1   1 1   1                 48
49 16   1 1 1                     1 1 1       1               1 1     1 1 1           1     1                           1 1   49
50 17   1 2       1               1 1 1                 1         1       1                 1   1 1           1       1     2 50
51 15     1           1     1           1           2           1     1   2 1   1         1         1         1               51
52 21                   2       1   1           1     1           1 1 1 1     1       1   1       1 2     1   1     1 1   1   52
53 13   1     1                 1     1         2 1 1 1     1     1 1                             1                           53
54 18       1   1       2               1 1     1                       2   1 1     1   1 1       1               1   1   1   54
55 28 3       1     1       1 1 1   1   1       1   1     1 3         2 1 1         1     1       1     1           2   2     55
56 11 1     1     1                         1             1                 1     1 1     1                   1       1       56
57 16     1   1   1     1                   1   1             1       1       1   1 1               1     1     1   1     1   57
58 14   1 1               1 1     1   2             1           1                   1     1                     1   2         58
59 17     2 1       1           1     1       2           1 1   2   1           1 1 1                       1                 59
60 14                 3     1   1       1                 1   1     1     1             1       1                     1     1 60
61 11 1       2 1                     1                               1   1             1         2 1                         61
62 21 1     1           1   1   1 1             1   2 1 1 2                     1             1         1 1   1       1 1   1 62
63 15                 2 1 1         1       1   1     1       2   1 2                         1       1                       63
64 22   1               2   1 1 1           1     1     2 1     1 1   1 1   1         2   1                   1   1 1         64
65 21             3   1 1     2           2               1     1   1 1           2       1             2       1       1   1 65
66 23           1 2 2       1   1             1           1     1 1 1   1       1   1   1 1 1   1       1 1 1             1   66
67 17 1                               1   1         1           2         2 1 1           1   1   1               2   1 1     67
68 18   1 1                   1     1 1 1 1           1             1     2       1 1                 1   2       1       1   68
69 11         1       1 1     1     1         1           2     1                   1 1                                       69
70 19       1                           2   1 1     1   2         1 2         2           1 1     1       1           1   1   70
71 22     1         1     1       1       1   1 1     1         1 1   1     1   2   3           2           1     1       1   71
72 27 1         2   2         1         1       1     1 1         1   1     2   2         1 1   1 1       1   1     1 1 1   2 72
73 20     1   1 1         1           1 1       1         2         1 1   1 1             1 1   1                     2   1 1 73
74 19               2 1           1         1   1           1   1 2       1           2               1 1   1 1 1 1           74
75 16       1   1 1     1 2   1                         1     2                   1     2 1                     1     1       75
76 14       2 1                         1                   1 1       1 2     1 1             1           1                 1 76
77 24       1       1   1               1           2     1   1   1 1   1   2   1   2         1 1         1 2 1     1       1 77
78 11   1     1 1   1               2                       1         1           1   1     1                                 78
79 14       2         1 1       1       1         1 1       1               1               1   1               1       1     79
80 15     1     1   2 1   1 1               1 1 1     1       1                 1                             1       1       80
81 9     1                   1   2       1         1             1             1               1                             81
82 15                 1   1           1 1           1         1   1       1   1     1   1   1       2       1                 82
83 13                     1                 1                     2           1 2     1 1   1         1 1                   1 83
84 18         1   1 1             2 1   1             1   1 1         1   1 1       1     1   1 1           1                 84
85 21             1   1       1 1         2   1     3 2               1 1 1   1                     1         1 1 1   1       85
86 15   1 1     1 2       1             1                                           1         1         1   2           1 2   86
87 16     1     2   1                 1     1 1             1 1                     1   1                   1       1 1 1   1 87
88 11 1                   1     1     1         1 1       2   1                           1                     1             88
89 12   1                         1 1             2   1 1       1     1                                 1       1         1   89
90 18       1         1                   2       1     2   1               1     1       1     1   2 2   1 1                 90
91 16                       1 1             1 1 2     1   1     1       1                 1 1 1         1                 1 1 91
92 16   1   1             1 1           1         1 1     1                     1     1 1     1         1         1       2   92
93 18       1       2 1               1           1   1                     1     1   1     1 1 1 1         1     2   1       93
94 19 1       1     1   1       1 1     1         1                 1   1     1 1     1   1   1       2         1     1       94
95 22     1                 1     2 2         1         1     1         1     1 1 1           1 3               1   2       2 95
96 12                                         1     1               1                   1     2             1   1 1 1   1 1   96
97 20     1   1   1               1   2           1 1   1   1     1         1         1   1 1                 1   1 1 1     1 97
98 18       1       1   2 2 1 1   1 1 1       1                                       1     1 1     1         2               98
99 14     1       1                       1         1             1           1                           1   1 1 1 1 1 1   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
01
/
10
30
/
09
29
/
09
28
/
09
27
/
09
26
/
09
25
/
09
24
/
09
23
/
09
22
/
09
21
/
09
20
/
09
Ngày
/
Tháng