BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 30/03/2020

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
03
29
/
03
28
/
03
27
/
03
26
/
03
25
/
03
24
/
03
23
/
03
22
/
03
21
/
03
20
/
03
19
/
03
18
/
03
17
/
03
16
/
03
15
/
03
14
/
03
13
/
03
12
/
03
11
/
03
10
/
03
09
/
03
08
/
03
07
/
03
06
/
03
05
/
03
04
/
03
03
/
03
02
/
03
01
/
03
29
/
02
28
/
02
27
/
02
26
/
02
25
/
02
24
/
02
23
/
02
22
/
02
21
/
02
20
/
02
19
/
02
18
/
02
17
/
02
16
/
02
15
/
02
14
/
02
13
/
02
12
/
02
11
/
02
10
/
02
09
/
02
08
/
02
07
/
02
06
/
02
05
/
02
04
/
02
03
/
02
02
/
02
01
/
02
31
/
01
Ngày
/
Tháng
00 20           1     1       1   2 1   3             2     1 1       1                                   1 1   2 1   1       00
01 12               1     1         1     1   1                 1 1               2     1               1                 1   01
02 19 1 1 1                       1   1 1   2   1 1   1           1           1         1       1       2   1 1               02
03 14     1   1     1   1       1                 1 1 1           1     1     1         1             1             1         03
04 19       1 1     1 1     2                         1 1 1     1   1     1   1     1     2 1   1         1                   04
05 23 1           1                   1 1     1         2         2   1 1 1       2 1       1   2 1   2           1     1     05
06 20 1   1   2         1 1 1                 1 1   1       1 1       1   1 1       1             2     1     1               06
07 14               1                     1   1         1           1 1       1     1             1           1     1 2   1   07
08 10     1           1                             1     1     1             1               1   1       1     1             08
09 17 1 1 1 1         1               1   1     1               1   1       1           1 1               1     1 1   1       09
10 22     1   1     1 1     1     1 1 1           1 1       1     2     1             1   1                       1 3   2     10
11 21   1   1   1   1           2       1   1         1     1   1         1 1         1               2             1 3 1     11
12 21 1       1   1     1   1 1 1                   2         1   1   1 1               1 1     1           1 1 2           1 12
13 12   1     1 1     2               1                   1     1           1                     2                 1         13
14 21 1 1 1         1   2 1         2 1 1     2 1   1     1 1           2       1   1                                         14
15 26     1         2   1       1 1 2 3             1         1 1 1 1           1   2 1                   1 1     1       1 2 15
16 13             1       1   1       1                     1   1       1               2             1     1     1     1     16
17 12           1   1 1                       1       1                               1   1   1           2     1         1   17
18 17           1             1     1   1 1                 1 1 2 1       1       1                           2   1     2     18
19 16           1   1 1     1           1 1   1                 1       2   1   1 1                 1   1     1               19
20 8             1                 1                         1       2       1               1             1                 20
21 20 1         1 1     2 1           1   3 1     1   1                     1             1     1       1     1   1     1     21
22 17             1   2     1 1   1   1 1         1               1   1             1             1 1                     2 1 22
23 19   1 1 1       1       1           1             1   1 1 1     1     1 1   1         1 2     1       1                   23
24 16   1             1 2       1 1 2 1 1   1             1         1     1   1                   1                           24
25 12                           1           2               1                                   1       1   1   2     2   1   25
26 11                   1     1             1         1 1   1     1           1         1               1     1               26
27 6                 1     1   1                                   1                         1                           1   27
28 11     1 1           1     1   1   1         1           1                                     1           1     1         28
29 13             1         1     1       1 2 1   1         1                     1               1 1                       1 29
30 13                           1 1 1               1           1       1                     1   1         1         1 1 2   30
31 12     1       1       2             1 1         1     1                 1       1             1         1                 31
32 14       1               1       1     2           1                         1 1         1 2   1                 1     1   32
33 16           1     1       1                   1     1         1             1 1   1 1   1   1     1         2   1         33
34 13         1       1 1         1         1                       1   1   1   2               1 1                     1     34
35 14     1   1       1 1       1     1   1       1         2   1           1         1   1                                   35
36 12         1           1 1       1               1                     1         1             1   2             1       1 36
37 15   1 1     1 1     1           1           1           1 1             2         1     1         1               1       37
38 16       2 2     1           1                     1 1 1       1         1 1                     1                   2   1 38
39 14 1                                   1             1           1     1           1                   1 1 1 1         3 1 39
40 23 1         1                 1     2   1     1         1             1   1 1 2 1   1   1 2             1 1   1     2     40
41 18                     1   1         1   1             1         1       2     1     1 1   1 1       1   1       2     1   41
42 14   1         1       1 1                 1   1           1           1   1     1   1 1                 1     1           42
43 17 1         1 1     1       1                 2                   2                       2     1     2   2             1 43
44 11       1                     1       1         2                 1       1     1           1   1                 1       44
45 10     1 1   1                 1         2                     1                   1                 1         1           45
46 15     1               1     1   2                     1     1 1 1   1   1                 2                 1         1   46
47 13   1                     1           1           1       1 1     1 1       1                   2     2                   47
48 16       1 1 1 1   1 1                         1                       1         1   1     2     1     1   1           1   48
49 19 2                         1             1           1   1 1           1       1     1 2       2         1 1     2     1 49
50 13                                 1     1             1       1       1 1         2 1 1   1                       1 1     50
51 21   2           1   1   2 1 1   1     1   2         1               1   1               1 1           1 1               2 51
52 11   1           1 1                 1                         1   2               1               1     1   1             52
53 18     1           1       1           1     1 1     2 1 1           1       1     1 1 1                   1         1   1 53
54 17       1 1     1         1           1           1   1 1     1         1               1     1 1 1     1       1       1 54
55 15 2     1 1 1         1                   1   1             1   2               1           1   1 1                       55
56 15   1           1     1       1 1     1     1   1         2                           1 1     1         1   1             56
57 18       1   1   1             1               1   2             1         1 1 1   2   1   1         1             1   1   57
58 13 1   1   1       1           1                 1 1   1 1 1       1                                         1       1     58
59 20 2   2       2           1             1           1 1         1                 1 1           1   1   1 1 1 1 1         59
60 13                 1               1     1     1           1 1     1     1   1     1       1         1 1                   60
61 19                               1 1   1     2 1 1     1               1   1   2 1               1     1         2       2 61
62 17       1             1             1 1         1         1 1     1 1       1 1             1   1   1         2       1   62
63 23 1 1 1       1 1       2     1           1       1 1         1     1   1 1 1             1 1     2         1       1 1   63
64 17         1 1         1   1               2 2                       1               1           2 1 1   1       1       1 64
65 19             1           1 1           1 1   1 1     1   1     1       1 1   1   1   1         1       1       1     1   65
66 17   2       1               1 1                     2   1 1   1       1       2                       1       1     1   1 66
67 9 1     1               1   1                                                 1 1       1                     1 1         67
68 22           2         2                         1             1       1 1 1 1   1     1     1   1 1   1     1 2   1   1 1 68
69 12                 1         1                               1             1       1         2 2     1                   2 69
70 13       1                         1                           1 1   1   1   1       1 3     1     1                       70
71 16       1             1 1       1 1       1 1     1             1         1         1           1     1 1 1           1   71
72 13         1       1 1   1 1 1     1                     1   2         1                                   1         1     72
73 24           2         1         1           1 1 1 3               1       1 1     1 2   1     1       1   1     2 1 1     73
74 18     1       1 1     2 2   1 2   1     1                 1                   2             1             1   1           74
75 13               1     1       1                 1                         3       1 1   1                   1         1 1 75
76 21 1     1 1       1                         1   1   1   1             2   1 1     1 1   1 1   1     1       1 1         1 76
77 23             1     1         1             1 1 1 1 1 2   1 2     1   1   1           2 1     1 1   1       1             77
78 20       1     1       1               1     1             2               1 1 1       1 1 1         2 2 1         2       78
79 22 1 1 2 2               2 1             2 1 2       1 1               2             1                     1     1 1       79
80 11 1 1     1                             1   1       1           1   1   1                       1           1             80
81 15     1                 1         1 1     1 1       1   1   1     1                     1       1     1 1           1     81
82 20 1     1 1 2               1       1 1     1             1     3 2 2             1                       1           1   82
83 13   1                               1           1 1 1 1           1 1           1           2       1                   1 83
84 15       1   2               1   1   1               1                       1 1         1         1 2         1         1 84
85 16             2         1       1           1 2 1     1   1                   1   1           1               1   1   1   85
86 9                   1         1 1                             1   1         1                     1         1 1           86
87 16             1 2 1               1 2           1         1   1     1 2     1       1                 1                   87
88 20   2       1 1           1 1 1 1           1     1     1   1   1                         2 2           1         1     1 88
89 19   1                 1 1 1         1       1               1 1 1       1   1 1 1     1 2   1 1                     1     89
90 13               1   2     1 1 1   1       2         1                                 1     1             1               90
91 18     2           1 1 2                 1           1             2 1 1     1   1   1                   2         1       91
92 15   1                     1         1         2         1                           1 1 1   1         1         1   3     92
93 19 1     1 3   1 1           1         1           1 1 1               1         1 1     1         1           2           93
94 20 1     1             1   3           1 1     1           1   1   1             2       1         3   1       1           94
95 18 2 1 1   3   1   1       1                 1 1                             1 1 1       1                 1     1         95
96 20           1   2   1                     1 1             1     2   1                     1   1 1 2 1     1 2       1     96
97 16   2                     1 1             2         1 1                   1                     2 1 1   1     1   1       97
98 18             1     2         1 1 1   1 1         1 1 2 1       1   1             1                 1           1         98
99 20       1     1                   1 1   1 1     1       1             1     1   1 1       1 1       1           1 2   1 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
03
29
/
03
28
/
03
27
/
03
26
/
03
25
/
03
24
/
03
23
/
03
22
/
03
21
/
03
20
/
03
19
/
03
18
/
03
17
/
03
16
/
03
15
/
03
14
/
03
13
/
03
12
/
03
11
/
03
10
/
03
09
/
03
08
/
03
07
/
03
06
/
03
05
/
03
04
/
03
03
/
03
02
/
03
01
/
03
29
/
02
28
/
02
27
/
02
26
/
02
25
/
02
24
/
02
23
/
02
22
/
02
21
/
02
20
/
02
19
/
02
18
/
02
17
/
02
16
/
02
15
/
02
14
/
02
13
/
02
12
/
02
11
/
02
10
/
02
09
/
02
08
/
02
07
/
02
06
/
02
05
/
02
04
/
02
03
/
02
02
/
02
01
/
02
31
/
01
Ngày
/
Tháng