BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/01/2021

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
01
21
/
01
20
/
01
19
/
01
18
/
01
17
/
01
16
/
01
15
/
01
14
/
01
13
/
01
12
/
01
11
/
01
10
/
01
09
/
01
08
/
01
07
/
01
06
/
01
05
/
01
04
/
01
03
/
01
02
/
01
01
/
01
31
/
12
30
/
12
29
/
12
28
/
12
27
/
12
26
/
12
25
/
12
24
/
12
23
/
12
22
/
12
21
/
12
20
/
12
19
/
12
18
/
12
17
/
12
16
/
12
15
/
12
14
/
12
13
/
12
12
/
12
11
/
12
10
/
12
09
/
12
08
/
12
07
/
12
06
/
12
05
/
12
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
Ngày
/
Tháng
00 17     1     1 1 1           1 1               1 1 1             1   1   1 1       1       1               1           1   00
01 13       1   1         3                                 1                     1     2   1         1         1           1 01
02 22 1   1   1 1               1     1       1   2   2             1 1         1 1   1   1 1   1                     1   1 1 02
03 14       1       2             1                 1   1     1                           1   1     2   1             1     1 03
04 16         1       1                 2   1 1   2                         2           1           1 1 1   1   1             04
05 17     1   1     1     1                       1 1           2           1           1           1 1           2   1   1 1 05
06 16                     1 1     1         1 1       1 1       1   1                 1             1     1         1       3 06
07 16   1                   2                     2   1   1       1     1 1 1     1             2       1     1               07
08 24         1 1 2   1     1 1       1         1 2       1         1     1                             1 1   1 1   2 1 2 1   08
09 20   1             1 1     1     1   1 2             1 1             1       1         1   1   1     2     1   1 1         09
10 17                 2     1         1     1 1 1 1   1   1             2     1               2     1       1                 10
11 24     1     1     1   1     1     1         1 1   1 1   1 1   1   1 1         1         1           1 3   1   1 1         11
12 17           1                     1   1   1     1 1       1   1   1                 2       1     1   1 1 1         1     12
13 21       1 1     1   2   1                 1           1       1 1   1 2 1           1         1 1       1 1 1     1       13
14 21               1   1     2     2   1 3 1   1       1   1 1 1             1     1       1               1           1     14
15 15 1   1       1           1 2   1                     2       1           1 1                       1       1       1     15
16 18       1   1 1 1   1 1     1         1 1     1       1         1   1 1     1               1   1               1         16
17 19         1       1     2 1 1       1             3           1   1   1 1     1             1         1 1     1           17
18 12                               1       1           1             1                 2   1     1     1         1   1     1 18
19 19   2   1         1               2       2           1       1                 1         1 1     1 1   1 1 1     1       19
20 17       1 1           1 1                             1             1         1   1 1   1   1 1       1 2         1     1 20
21 11       1 1                       1   1           2 1                           1     1           1   1                   21
22 9       1       1                             1 1         1   1         1       1                             1           22
23 12 1       1                 1       1     1 1       1     1   1                                         1   1   1         23
24 15   2         1                     1   1     1             1         2   1                       2   1 1     1           24
25 16   1     1 1 1                         1   1   1           1       1         1         1     2             1   1     1   25
26 21 1             1             2       1     1                       1     2 2     1 2 2 1   1       1         1   1       26
27 15       1     1               1   1   1   1     1   1   1     1   1   1                     1             1 1             27
28 15     1         2                       1         1           1 1           1     1         1 2       1           1     1 28
29 16               1   1     1 1     2       1       1     1   1         1             1   1     3                           29
30 14                 1     1   1 1     1     1   1 2                                         2   1               1 1         30
31 13   1           1                       1             1             1 1 2   1 1 1           1               1             31
32 15             1   1               1     1 1   1   1     1     1             1           1       1       1 1           1   32
33 18     1 1       1             1             1   1     1                     3   1 1     3               1       1 1       33
34 10             1               1 1     1         1   1                 1 1     1                   1                       34
35 17         1         1   1                       1     1 1 2 1             1       1 1   2           1                 1 1 35
36 18     1     1       1 1   1         1     1   1         2       1 1   1         1           1             2           1   36
37 14   1 1       1               1     1       1                     1   1 1       1           1 1   1                   1   37
38 18 1   1 1 2   1   1         1                                     1 2       1 1           2       1     1               1 38
39 14       1                             1     2     1                 1         1 1 1         2     1           1       1   39
40 13 1 1 1                 1   1   1 1     1                                   1     1   1     1       1                     40
41 19     1   1   1         2 1     1       1     1 1 1 1                         2       1   1                 1           2 41
42 12               1 1                 1                 1                           1       1 1         1         1 1 1 1   42
43 13           1   1             1   1   1                 1   2   1                           1 1   1       1               43
44 12   1                   1       1                   1       1 1   1       1   1         1                       1   1     44
45 17     1                         1 1         1 1   1                 1 2 1 1         1 1                     1       1   2 45
46 15       1     1     1     1     1 1   1       1   1                   1                 1 1                 1 1     1     46
47 19               1   1     2   1   1 1                             1     1       1 1   1 1       1   1 2 1       1         47
48 24     1 2     1 2 1   1 1                       1       2     2         2             3   1       1   1     1         1   48
49 27 2 1     2   1               1 1 1                 1 1 1 3 1                 1   1   1         1   1     2 1 2   1       49
50 13 1     1         1                           1   1       1             1 1         1       1   1         2               50
51 14 1         1     1   1     1         1   1           1   1         1     1           1       1                         1 51
52 15   2   1                     1         2           1     1     1         1 1                         1     1 1   1       52
53 12         1           2 1         1                             1       1     1   1   1         1                 1       53
54 20                   1     2 1 1 1   2   1                 1         1   1 1     1         1     1             2     1 1   54
55 19   1 1 1             1                 1 2 1       1     1 1                             2       1 1 1       1 1       1 55
56 12       1             1     1                                               1       1           1           1 2   1 2     56
57 14 1                             1   1     1 1 1                       2                   1   1       1 1       1     1   57
58 17   2     1     1   1                           1   1 1     1         1           1           2         1 2         1     58
59 13   1     1         1   1               1       1   1     1                   1 1     1           1             1         59
60 17   1         1 1 1 1   1     1         2                       1 1   1   1     1                 1                 1   1 60
61 14 1   2       1               1               1           1     1     1 1 1     1               1                     1   61
62 18           1     2 1         2 2                           2   2               1 2     1                 1         1     62
63 14 1         1     2   1   1           1             1   1                   1     1           1         1           1     63
64 17 1         2 1           1 1                   1   1   1   1   1           1                         1     1   2       1 64
65 15           1           1 1 1 1     1       1     1 2       1               1                           1 1             1 65
66 16 2 1       1                   1   1       1       1 1     1       1           1 1   1                           1 1     66
67 15 1   1 1   1 1         1         1       1               1     1             1                   1 1           1 1       67
68 17     1       2           1         1   1 1 1   1                     1   1                 1   2 1       1           1   68
69 16   1     1         2         1               2                     2       1                   1             1   3   1   69
70 16     2     1     1       2     1   1               1 1               1           1   1             1           1   1     70
71 21 1           1     2 1       1 1 1   2 1             1         1               1   1   1         1     1 1         1   1 71
72 11                   1 2   1   1         1                 1                 1 1                               1       1   72
73 6                 1         1                           1                                 1 1                     1       73
74 18 1         1             1 1                       1   1   1           1       1   1 1 1 1   1   1     1   1           1 74
75 14 1   1                 1             1     1           1   1   1             1     1               2               1 1   75
76 17             1     1               2       1   1       1 1   1 1 1           1 2           1       1 1                   76
77 16       1 1     1     1 1   1 1   1         1 1 1     1               1         1       1                       1         77
78 10   1     1         1                     1                             1           1     1     1       2                 78
79 16 1 1                 2               1         1 1             2 2                   1     1   2                     1   79
80 19   1 1 1   1   1 1     1         1   2                   1   1 1 1     1               1       1 1       1               80
81 17 2   2                         1 1       1 2     1           1               2   1                         1     1   1   81
82 13 1               1   2                         1 1                           1   1       1   1     1   1     1           82
83 13       1               1           1     2           1           1                   2   1         1               1   1 83
84 15   1   1 1                 1   2                   1   1                   1                   1         1 2   1     1   84
85 25             1 2   1     2         1       1     1           1 1 3         2               1 1 1     2     1 1   1   1   85
86 20 1       1         1         1           1 1   2   1   1 1   1         1         1 2 1   1                       1 1     86
87 19   1       1               1   1       1   1     1     1 1     1                 1 1   1 1   1     1   2   1             87
88 17                   1       2   1   1 2                       1   1 1     1 1   1     1                       1     2     88
89 15                       1       1 1         1           1   1     1 2           2   1           1   1       1             89
90 16                         1 2               1       1           1   1         1   1     1 1       1 1           1     1 1 90
91 9     1     1         1 1               1       1         1                             1         1                       91
92 22             1       2   1                     1           1 1 1         2               1 1 3   1             1   2 2 1 92
93 12       1         1             1       1                 1 1     2 1 1                             1     1               93
94 10         1 1                 1                       1     1       1   1 2             1                                 94
95 21 1 1     1 1     2 1     1 1         2   1                   1       1   2           1         1     2           1       95
96 17       1       1                 1 1     1             1 1                     1     1           1   1 1     1 2   1   1 96
97 29       1 1 1 1 1                 1   1 1       1     4     1 1   1     2 2 1 2     1         1       2       1       1   97
98 19           1                 1 1   2                   3   1 3   1             2 1         1               1     1       98
99 12 1   1             1                                             1       1 1     1 1             1       1 1   1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
01
21
/
01
20
/
01
19
/
01
18
/
01
17
/
01
16
/
01
15
/
01
14
/
01
13
/
01
12
/
01
11
/
01
10
/
01
09
/
01
08
/
01
07
/
01
06
/
01
05
/
01
04
/
01
03
/
01
02
/
01
01
/
01
31
/
12
30
/
12
29
/
12
28
/
12
27
/
12
26
/
12
25
/
12
24
/
12
23
/
12
22
/
12
21
/
12
20
/
12
19
/
12
18
/
12
17
/
12
16
/
12
15
/
12
14
/
12
13
/
12
12
/
12
11
/
12
10
/
12
09
/
12
08
/
12
07
/
12
06
/
12
05
/
12
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
Ngày
/
Tháng