BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/04/2018

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
04
20
/
04
19
/
04
18
/
04
17
/
04
16
/
04
15
/
04
14
/
04
13
/
04
12
/
04
11
/
04
10
/
04
09
/
04
08
/
04
07
/
04
06
/
04
05
/
04
04
/
04
03
/
04
02
/
04
01
/
04
31
/
03
30
/
03
29
/
03
28
/
03
27
/
03
26
/
03
25
/
03
24
/
03
23
/
03
22
/
03
21
/
03
20
/
03
19
/
03
18
/
03
17
/
03
16
/
03
15
/
03
14
/
03
13
/
03
12
/
03
11
/
03
10
/
03
09
/
03
08
/
03
07
/
03
06
/
03
05
/
03
04
/
03
03
/
03
02
/
03
01
/
03
28
/
02
27
/
02
26
/
02
25
/
02
24
/
02
23
/
02
22
/
02
21
/
02
Ngày
/
Tháng
00 15                 1   1           2           1 2             2         2           1     1             1 1               00
01 10         1 1     2       1 1   2             1                                                 1                         01
02 15   1     1 1 1 1         1                 1           1               1 1                 1     1           2     1     02
03 12       1                     1       2       1 1   1 1         2                                           1   1         03
04 12         1                             1   1         1     1         1         1   1                 1 1     1       1   04
05 10               1                         1                 1   1     2     1             1 1                           1 05
06 21   1                                       1 1             1 1   1   1 1 1 3 1       1 1 1 1     1               2     1 06
07 18         1     1 1     1         1 1 1       1     1                   1   1 1 1       2   1 1             1             07
08 15   1     1         1   1     1     1 2     1   1                           1   1                               2 1       08
09 17       1                       1   1             1   1 1 1             1       1     2 1         1 1 1 1             1   09
10 19   2         1     2     1     1 2 1   2     1                     1               1       1                   1     1 1 10
11 13                     1                   1   2       2   1             1     1         1       1         1 1             11
12 15   1 1           1       1             1   2       1             1   2     1                           2         1       12
13 22 1 1 2       1               1   1 1   1       1         2 1     1 1     1           1     1     1       1           2   13
14 14       1 1               1                 1                           1   1     1       3 2                     1 1     14
15 22                 2 2     1 1   1         1             1 2         1   2                 1   1   1     2 2         1     15
16 14 1       1       1 1 1     2                 1               1             1       1             1             1   1     16
17 15       1       1                   1     1               1 2             1       1     2     1               1       1 1 17
18 23   1   1 1 1       1 1       1   1   1   1 1       1   1           2   1         1       1 1 1               1   1   1   18
19 15                       1               1                 1         1                     1     1 2 3 1     1     1 1     19
20 11           1                             1   1   1           1         1   1                                 1   2   1   20
21 14   1   2   1           1 1   1       1           1     1                               1             1         1   1     21
22 19   1   1 1 1   1     1 1     1       1   1         2   1                 1         1 1             2           1         22
23 19   1 1 1               2 1   1             1         1       1       1       1     1   1 1                 1   1     1 1 23
24 18         1       1                   1       1     1   1       1   1   1               1 1 1 1         2     1       2   24
25 13         1       1   1                                       1   1 1   1 1   1 1                         1 1     1       25
26 17                       2       1   1     1       1   1     1             1     1 1             2 1   2 1                 26
27 23 2             1                   1             1   1 2   1     2 1   1   1 1 1     1         1 2         1   1       1 27
28 16   1           1         1 1 2 1 1           1       1   1                     1     1                 1     1   1       28
29 23         1   1 1 1     1 2     1         1       1 1   1                     1     1     2       2 1   1 1   1 1         29
30 15 1 1     1                     1             1               1 1     1           1 1 2               1         1       1 30
31 21 1   1   1 1 1   2 1 1                   1         1   1             1     1         1 2         1 1         1 1         31
32 14       1     1 1   1                         2   2         1     1                 1   1                   1 1           32
33 14 1   1         1             1   1                               3 1 2   1                               1 1             33
34 15 1   1 2                                               1   2 2                   1     1 2                           2   34
35 18     1 2 1                 1     1   1         2               1         1   1       1     1         1 1       1 1       35
36 13       1           1     1         1         1       1           1   1 2         1 1 1                                   36
37 15 1 1               1                   1             1   1       1 1       1         1 1 1           1   1             1 37
38 19 1 2   1 1 1     1         1 1     1           1                 1   1 1 1             1           1           1       1 38
39 19       1 1 1           1 1   1             1                 1 1           1 1   1   1           1 1 1     1 2           39
40 19   1 1   1 1             1   1 1   1   1     2                 2 1 1         2             1                 1           40
41 19   1 1     1     1   2   1       1     1   1                 1                 1 1       1 1                 2 1       1 41
42 15                   1     1 1           1       1 1         1       1   1 1 1       1       1                 1         1 42
43 19 1 1   1           1   1 1 1 1     1   1               1   1     1 1       1 1     1                   1               1 43
44 21   2 1     1       1       1   1         1     3   1     1       1   1         1 1     1               1     1     1     44
45 13 1   1                     1 1         2           1     1     1     1   1           1                           1       45
46 20           1   1   1 1     1     2   1     1 1       1     1   1 2             2                     1     2             46
47 16             1 1 1           1               2 1             1     1       1     1 1           1             1     1 1   47
48 14             1 1                     1                     1   2 1       1           1       1 1                   2   1 48
49 15         1           2                 1             1   2               1   1     2       1       1 1         1         49
50 17                   1     1       1             1 2 2 1         1                 1         3   1             1   1       50
51 16             1     1 1 1   1       1             1       1                   1 1     1 1             2             1   1 51
52 21 1           2         2     2     1                       1             1 1     1       1     1 1 2       2   1   1     52
53 9 1         1     1 1                 1                               1                 1         1         1             53
54 16     1                   1     1     2           1                   1   1   2         1               1     1 1 1     1 54
55 16       1 1 1   1                 1 1   1 1       1   2 1                                     1                 1   1 1   55
56 17 1 1         1 1   1                   1 1         1   1                   1     1             1   3     1         1     56
57 17           2 1           1   1             1           1         2             1         1     1       1 1     1 1     1 57
58 16     1     1 1                   1             1   1                               1     2 1 1 1 2 1           1         58
59 16                     1     1                 1     1   1   1         1       1 1       1         1 1   1           1 1 1 59
60 15       1             1 1             1                     1         1         1           1 1 2       1 1   1     1     60
61 15   1           1 1 1         1 1       1   2       1                             1                       1           1 2 61
62 13     1           1     1   1         1         1 1   1             1   1     1 1                           1             62
63 14     1         1     1     2 1     1 1                   1     1       1       1       1     1                           63
64 11 1       1                 1     2         1     1   1                               1             1               1     64
65 17     1   1 1 1       1           1             1         1     1 1         1           1     1 1     1               2   65
66 13 1         1     2             1                               1       1 1           1       1 1 1         1             66
67 23 1       1     1   1   1       1 2 1           1 1 2     3 1     1     1 1       2                                   1   67
68 15   1           1         1 1   1   1   1       1   1           1         1                 1         1 1   1             68
69 10               1 1             1               1 1   2                         1     1               1                   69
70 12     1         1                         1 1       1 1                 1 1         1     1     1               1         70
71 14                               1         1       3     1     2           1 1 1                     1       1         1   71
72 13       1 1     1   1   1                               1       1                     1     1   1   1     1       1       72
73 13                   1 1 1             1                       1       2         1   2   1         1     1                 73
74 10             1                 1   1 1 2   1                 1                       1             1                     74
75 14 1                                       1         1                 1 1     1 1 1     1 2   1 1                       1 75
76 18     1     1       2         2       2 1 2   1 1           1                     1                   1     1     1       76
77 16   1       1 1                   1                     2   1     1           1   1   1                           2 1   2 77
78 10 1               1     1                           1   1     2     1     1                               1               78
79 17     1     1   1                       1 1           2         1   1                         2 2 1   1   1 1             79
80 14 1   1                         1         1 1   1   1         1             1 1 1                     2             1     80
81 17         1           1   1     1                 1   1 1     1 1   1 1 1   1     1         1         1       1           81
82 21 1     1               1 1       2 2 1 1           1     1   1                             1       2   1 1 1     1 1     82
83 21     1   1   1       2                 1   1 1 1                 1 1     2       1       1 1 1         1     1   2       83
84 13 1           2       1     1     1                                 1                             1 1       2       2     84
85 30 1   1     1 1   1     1 1     2       1     1   1   1   1   1 2   1     1           1   1   2   1 1 2   1     1       1 85
86 20 1     2 1         1     1 1       1       1             1         1       2       1       1       1     2         1 1   86
87 19     1     1     1       1         1       1           1   1   1       1 1       1     2         1       3     1         87
88 21             2 1       2   1         1   1 1   1 2           1   1           1   1 1         1       1           1   1   88
89 14             1 1         1 1         1             1     2           1           1             1 1   1       1           89
90 14     1               2 1   1             1   1 1               1             1   1   1                         1     1   90
91 14           1 1   1             1         1                 1                 1   1   1       1         1 1           2   91
92 14     1     1                       1             1         1       1 1       1 2                         2         2     92
93 12                                   1 1     1   1       1   1       1         1               1               1 1 1       93
94 17   1   1             1           1 1         1   1     1     1     1                 1     1 1         1     1   1     1 94
95 18       1       1           1 1         1 1 2                 1                 1   2         3             1       1 1   95
96 20 1   1 1     1         1     1 1   1 1   2           1     1   1   1               1           3           1             96
97 20 1 1         1       2     1 1 2 1       1           1   2                 1       1         1                         3 97
98 20               1 1         1 1             1   1   1   1     1   1       1 1   2         1   1 1           1     1 1     98
99 13                   1                   1                   1   1     2             2                 1 2 1     1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
04
20
/
04
19
/
04
18
/
04
17
/
04
16
/
04
15
/
04
14
/
04
13
/
04
12
/
04
11
/
04
10
/
04
09
/
04
08
/
04
07
/
04
06
/
04
05
/
04
04
/
04
03
/
04
02
/
04
01
/
04
31
/
03
30
/
03
29
/
03
28
/
03
27
/
03
26
/
03
25
/
03
24
/
03
23
/
03
22
/
03
21
/
03
20
/
03
19
/
03
18
/
03
17
/
03
16
/
03
15
/
03
14
/
03
13
/
03
12
/
03
11
/
03
10
/
03
09
/
03
08
/
03
07
/
03
06
/
03
05
/
03
04
/
03
03
/
03
02
/
03
01
/
03
28
/
02
27
/
02
26
/
02
25
/
02
24
/
02
23
/
02
22
/
02
21
/
02
Ngày
/
Tháng