BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 27/10/2020

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
01
/
10
30
/
09
29
/
09
28
/
09
27
/
09
26
/
09
25
/
09
24
/
09
23
/
09
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
Ngày
/
Tháng
00 21         1 1   1   2 2 1 1       1                 1     1             1   1                     1     1 1 1   1   1 1   00
01 21   1           1     1 1           1 2 1           1 1           2   1         1       1 2             1   1         1 1 01
02 18         1   1       1   1   1     1 1             2 1 1         1       1                     1 1       1     1       1 02
03 13             1             1   1   1     1                         1           1           1         1   1         1 1 1 03
04 22 1 1       2     1     2   1 1 1 1   1 1     1   1         1                 1           1 1   2                   1     04
05 17 1   1   2               1 1   1                       1       1   2       1               1 1 1   1                   1 05
06 15     1 1   1                           1   1   1 1                     1   2     1   1         1               1   1     06
07 9     1           1                             1   1             2                             2           1             07
08 15   2     1 1     1 1   2         1                     1   1 1               1       1   1                               08
09 16       1         1   1     1     1   1   1     1                       1         1   1 1       2   1 1                   09
10 10               2       1       2                         1           1                           1         1           1 10
11 21 1 1         1       1           2                     1 1   1   1   2   1         1 2           1   1     1     1 1     11
12 18     1             1     2     1 1       1       1     1 1                     3   1               1   1   1         1   12
13 18 1 1               1 1   1 1         1       1   1           1 1 1       1   2               1         1 1               13
14 13                     1 1   1 1 1   1 1                                       1   1         1     1       1       1       14
15 14           1 2           1               3   1                 2 1                       1           1 1                 15
16 16           3 1         1   2 1                       2     1 1                                 1 1 1                   1 16
17 10               1       1   1                                 1   1     1 1             1           1               1     17
18 18               1 2   2   1     1 1             1     2           2   1               2     1                       1     18
19 20 1 1             1 1       1       2   1 1             1 1               1         1       1   1 1       1       1 1 1   19
20 14                 1           1 1 1       1     1             1       1         1   1           1 2     1                 20
21 24                     1 2             1 1       1   3   2 1 1             1 1       1 1     1 2               2 1   1     21
22 9         1               1   1       1       1                 1           1 1                     1                     22
23 19               1 1           1     1         2   1   2 2 1 1                   1         1       1   1   1           1   23
24 15   1   1 2                   1         1                       1             1           1 1     2       1         1 1   24
25 19         1   1 2 1         1     1 1 1 2       1                       1                     1       1 1 1 1       1     25
26 15       1 1     1   1     1 2     1     1     2                       1 1                                       1       1 26
27 9 1           1     1       1               1                               1           1         1       1               27
28 14 1     1 1       1       1     1               1   1     1     1                 1           1 1                       1 28
29 13                     1   1         1       1 1       1         1         1         1 1   1 1 1                           29
30 19   1 1         1             1         1 1     1 1 1         1     1           2 1   1                   1     1     1 1 30
31 19 1       1 1           1       1           1       1       1 1       1     1 1   2     2           1     1   1           31
32 10         1 1       1                                                 1     1       1 1     1 1                   1       32
33 19                     1   1     1     1           1       1   1   1     1       1   2   1       1 2 1           1       1 33
34 19 1 1 1           1       2                           2         1 2               1           1     1     1 2 1     1     34
35 17           1     1   1     1 1 1 1         1                   1     1   1 1         1 1 1           1                 1 35
36 16 1 1 2         1                         1       1       1 1         1   1   1 1                 1           1 1         36
37 17       1   1   2                 1     1           1 1           1   2   1     1     1           1   1         1         37
38 22 1   1     1         2     1 2 1     2   1 1       1       2           1         1     1             1       1         1 38
39 13     2         1                 1       1               1 1             1           1 1 1                     1     1   39
40 21         1 2           1 1     1     1     1           1     1   2             1   2     1   1 2 1               1       40
41 16 1         1           1             1 1 1       1                   1         1 1   1   1     1       1 1   1           41
42 19     1             1       1   1     1       1       1   2         1 2     1     1             1         1 2   1         42
43 12             1         1           1             1     1           1         1     1 1 1           1 1                   43
44 11         1       1                       1   2 1             1                           1               1           1 1 44
45 10 1                   1                       2         1               1       1                                 2   1   45
46 11 1 2             1 1             1     1                     1         1                                       1 1       46
47 11       1         1       1           3                 1               1 2                                         1     47
48 20     1 1   1         1             2       1   2       1 1         1             1       1   1       1       1 1     2   48
49 18             1       1       1   1             1   2   1   2     1       1 1                       1 1     1 1   1       49
50 10   1                   1 1 1               1                 1 1   1                     1 1                             50
51 18     3       1     1 1   1   1             1                   1     1   1         1       1 1         1             1 1 51
52 16                   2                           1 1           1             1       1 2     1 1       2     2     1       52
53 21   1         1 1                     1   1 2           1       1             2 1 1   1     1 1 2     1               1 1 53
54 17   1     1   1     1                       1       1   1                 1 1       1 1       1       1 1     1       1 1 54
55 9     1 1                                                                                     1     3 2               1   55
56 14     1             1     1   1   1                         1       1             1           1     1   2         2       56
57 20 1     1     1 1       1 1         1       2       1       1             1 2               2       1     1       1 1     57
58 12             1                 1                       1   1 1         1                           1   1       2   1   1 58
59 13   1   1                           1           1           1 1                     1 1 1                     1 1 1     1 59
60 12           1       1     1 1 1   1                   1   1                       1                     1           1 1   60
61 26 1     3 1   1         1     1                       1             1 1 1   1     1 1   1 1 3         2   2 1 1           61
62 11             1     1   1   2             1       1 1                           1       1             1                   62
63 13   1   1 1                   1       1         1     1               1   1     1     1 1 1                               63
64 15         1   1 2 1     1                                     1 1         2       1     1 1         1       1             64
65 15 1       1                     2 2       1 1     1   1           1                       1             1   1           1 65
66 12                   1         1   1 1 1       1 1                   1                                   1 1     2         66
67 17                 2 1     1               1 1         1             2 2 1     1       1                           2 1     67
68 19 1     1                         1     1       1 1   1 2 1   1 1             2 1             2   1     1                 68
69 19 1   1               2                 1             1       1 1   2 1 1         1   1             1 1       2     1     69
70 15         1   3 1     1                   1       1                         1     1             1         2     1   1     70
71 18     1 1 1                     2   2 1     1 1   1     1     1                             1                   1 1 1 1   71
72 12   1       1 1 1                 1 1                 1   1       1                                     1         2       72
73 12                                 2     1         1           2               1   1         1       1     1         1     73
74 12                                   1                           1   1 1 1 1 1   1   1                     1     1   1     74
75 12 1 1               1         1 1       1 1             1                                       1     1     1   1         75
76 15               1 1         1   1       3   1 1         1   1   1       1       1 1                                       76
77 8     1           1                 2         1   1               1                                           1           77
78 16           1         1       1   1           1             1 1   2           1   1     1 1 1           1         1       78
79 22 2     1 2 1 1       1   2             1     1     2           1   1       1 1         1     1   1         1             79
80 18       2                 1                     1 1 1     1         1   1       1         1 2               2 1       1 1 80
81 17 1 2       1   1 1         1 1             1     1       1               1 1     1           1             1         1   81
82 16     1 1                   1       1                       1       1       1 1     1 1 1       1             2   1   1   82
83 19     1           1 1               1       1     1 1     1     2                   1               1       2 2       2 1 83
84 21   1   2   1       1         1 1   1     2                 1   1   1   1 1               1 1           1   1       1   1 84
85 17 1     1       1       1 1                 1 1             2   1                 1     2     1     1     1             1 85
86 20   1 1                             1       1       1 1       2 1   1 1 3     2     1                       1       1 1   86
87 15       1     1         1     1       1       1                       1 1   1       1 1 1   1   1                 1       87
88 17                 1     1             1           1     1   1   1       1     1 1   1   1         1           1     1   2 88
89 17                             1         2 1 1   2     1   1                   1       1 2     1   1             1     1   89
90 19   2   1     1   1                     1 1     2   2 1     1           1       1                 2                     2 90
91 24 1               1 1       1           1     2     1     1   1 1 1 2     1                   1     3 1     1   1   1 1   91
92 24 1 1   1 1     1   2 1                 1   1 1 1     1 1           2         1     1     2           1   1       1 1     92
93 24                                   1     1 1       1     1       1 1 1 1   1 1     1   1     2 1 2   1 2     1   2       93
94 24     2         1   1         1   1     1 1   2 2 1   1   1       1           1     1     1     1   1 1       1 1         94
95 18 1       1 1     1     1   1 1 1                     1           1       1   1         1     1 1       2       1         95
96 16           2 1             1   2     1           2         1 1           1       2                     1     1           96
97 21               1     1 1                       1 2     1 2     1       1   3   1 1 1       1     1           2           97
98 14     1   1             1           1     1               1 1             1     1                   1   2     1 1         98
99 12             1                       1     1               1       1 1         1         2               1       2       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
01
/
10
30
/
09
29
/
09
28
/
09
27
/
09
26
/
09
25
/
09
24
/
09
23
/
09
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
Ngày
/
Tháng