BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/08/2018

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
08
19
/
08
18
/
08
17
/
08
16
/
08
15
/
08
14
/
08
13
/
08
12
/
08
11
/
08
10
/
08
09
/
08
08
/
08
07
/
08
06
/
08
05
/
08
04
/
08
03
/
08
02
/
08
01
/
08
31
/
07
30
/
07
29
/
07
28
/
07
27
/
07
26
/
07
25
/
07
24
/
07
23
/
07
22
/
07
21
/
07
20
/
07
19
/
07
18
/
07
17
/
07
16
/
07
15
/
07
14
/
07
13
/
07
12
/
07
11
/
07
10
/
07
09
/
07
08
/
07
07
/
07
06
/
07
05
/
07
04
/
07
03
/
07
02
/
07
01
/
07
30
/
06
29
/
06
28
/
06
27
/
06
26
/
06
25
/
06
24
/
06
23
/
06
22
/
06
Ngày
/
Tháng
00 12         1 1   1 1       1                                                         1 1               2               2 1 00
01 18   1   1       2       1     1   1 1     1   1                     1         1 1                     1   1   2     1     01
02 23               2     1     1   1 1   1   1   1 1         1                   1   2       1 1 1 1   1     1 1 1   1       02
03 12 1 1                                     1               1 1   1   2   1               1                   1         1   03
04 20 1 1       1       1 1   2                           1     1   1                     1       1   1       1 1   2 1 1   1 04
05 10                                           1 1 1   1                             1   1                 1 1     1   1     05
06 11               1         1                 2                     1     1     1     1           2       1                 06
07 17   1       1 1                     1   1             2     1     4   1 1       1 1 1                                     07
08 10           1 1     1             1   1                 1                       2             1           1               08
09 15     1       1   1                     1           1     1   1   1   1   1 1             1           1         1       1 09
10 13             1       1         1       1                 1                   1 1 1 1       1         1     1 1           10
11 8                   1           1       2       1   1                                                       1       1     11
12 14       1   1   1 1     2                         1           1             1       2   1           1 1                   12
13 5       1                           1                         1                                   1               1       13
14 24     1     1 1               2   1 1   1             1   1   1 2         1   1             2 1 1 1 1     1 1       1     14
15 10                                   1   1           1             2                 1         1           2         1     15
16 23               1 1     1 1 1       1     1       1     1       1     2       2 1         1     2       1   1 1 1   1     16
17 19                   1 1 1     1 1             1 1             1 1 1 1 1   1   1       1               1     1     1     1 17
18 14                 1 1   1 1   1                     1 1           1     1 1             1     1     1     1               18
19 18   3 1       1   1 1         1         1         1 1   1       1     1         1               1 1             1         19
20 15       1 2                     1   1 1 1     1     1 1             1     1                     2 1                       20
21 12   1               1                   1               1                 2 1   1   1         1               2           21
22 18       1     1   1               1   1     2       1           1   1               1       1 1     1           1   1 2   22
23 19     1       1     1 1     1   1 1       1     1       1 1     1     1   1 3         1   1                               23
24 17         1 1 1 1 1               1         1   1               1 1   1     1           1   1         1 1               1 24
25 12       2     1 1       2 1 1                             1             1                               1         1       25
26 15           1   1     2                   1       1 1         1 1       1         1     1         1     1 1               26
27 20     1 1     1   1           2                         1 3 2   1   1           2         1         1             1 1     27
28 17         1 1     1 1 1   1 1           1           1             1         1     1     2   1 2                           28
29 19       1       1       1 1     2                         1   1   2 1   1             1       1   1   1   1         1   1 29
30 14     1       1                 1                             1     1       1             1       1     1   3         1 1 30
31 23       2             2 1     1               1   1           1 2     1     2       1 1   1 2               2     1   1   31
32 8                             1           1         2   1                                           1           1     1   32
33 16     1           1         2 1 1   1         1 1                       1   1   1                   1   2     1           33
34 15   1   1             1               2               1 1               1             1 1         2         1     1     1 34
35 16     1               1   1     1 1         1         1           1   1 1   2       1           1 1             1         35
36 17     1 1                 3         1     1           1       1 1   1     1     1       1     1                     1   1 36
37 9   1           1       1     1           1       1                 1                                               1 1   37
38 10       1   1   1               1     1     1                 1         1 1   1                                           38
39 22   1 1               1         1 1       1   2                 1     2         1     2         1             1   1 1 1 3 39
40 16     1                       1       1               1 1   1 2         1 1         1 2       1     1             1       40
41 16             1   1               1         1 1 1     1 1         1     1 1             1           1 1       1 1         41
42 13               1 1                     1 1             1     1         1       1   1                   1 1   1       1   42
43 10             1             1               2               1 1             1                     1     1         1       43
44 18     1                 1     1     1 2   1 1           1 1               1                 2 1   2                   1 1 44
45 13         1       1 1               1   1                         1 2             1   1             1     1             1 45
46 18   1 1 1   1         1   1 1             1 1                               1 1   2       1   1 1     1         1         46
47 11         1     1                       2     1 1             1 1                               1   1         1           47
48 17         1   1   1 1           1   1     1   1   1                         2       1 1 1         1   1         1         48
49 22           2   1           2   2   1   1           1     1     1   1     1       1 1       1         1   1 1 1     1     49
50 9                                   1   1           1     1           1       1 1     1                     1             50
51 13 1 1     1   1                 1         1 1     1               1               1               1       1             1 51
52 7   1                   1 1                                           1                             1   1 1               52
53 21 1 1     1 1       1 1       1   1                   1     1   1   2           1       1     1 1       1   1     1   1   53
54 17 1   1   1 1   1                           1     1 1     2               1   3   1 1                   1                 54
55 17     1 1 1   1     1                   1                   1   1         1   1         2 1 1   2               1         55
56 18                       1 1     1     1   1         1     1         1       1     1 2     2 1       1           1 1       56
57 20 1       1             1     1               1 2           1 1         1 1         1 1 1 2 1       1 1   1               57
58 18 2                       1 1 1 2                   1     1           1   1             1     1   1   1   1   1         1 58
59 20 3 1                     1                   2 1   1 1               1                 1 1     1 2   1           2 1     59
60 14     1 1 1         1                             1 2         1       1 1       1         1                     1     1   60
61 14         1               1     1         1   1   1         2                 3         1 1       1                       61
62 18       2   1       1             2             1     2 1   1   1 1             1               2     1               1   62
63 15   1                   1 1 1       1 1 1               1                             1         1 1 1       1   1 1       63
64 15 1       1         1               1   1       2 1   1   1 1     1                                   1           1   1   64
65 18 1 2 1         1         1 2 1   1                                 2           1     2 1                     1 1         65
66 18   1 1   1   1     1           1 1 1   1 1   1 1 1   1               1 1           1                             1       66
67 25         2 1   1 2 1       1   1     2 3       2       1   1                         1 1 1           1               2 1 67
68 15       1           1   1             1           1   1   1 1 1                   1           2   1 1                   1 68
69 17 1       1           1 2   1         1 1               1   1 1     1               1 1   2                             1 69
70 11       1                           1     1       1     1     2         1 1                                 1           1 70
71 20   1 2   1                                     1   1         1         3   1     2   1       1 1   1           2 1       71
72 19                     1       1   1 1       1   1     1   1           1 1         1   1 1 1               1 1 1   1 1     72
73 15             2                       1         1 1 1 1 1                 1           1 1 1         1 1     1             73
74 15       1         1       2       1       1       1               1   2         1                   1   1     1       1   74
75 17                   1         1 1                       1   1         1     1     2 2   1   1           2   1         1   75
76 17 1   1   1 1           1       1 1       2       1       2       1 1                   1               1             1   76
77 18     1     1     2     1   1             1       2   1             1           1           1   1         1     1   1   1 77
78 14 1           1   1             1               2   1           1               1       1             1   1         1   1 78
79 13 1   1     1             1 1     1 1             1     1                   1                       1     1       1       79
80 16       1     1   1                 1       1 1   1                 1                 1       1   1     2 1 1         1   80
81 20 1           1 1   1 2     1   1           1   1   1   1   1             1 1       1       1               1     1 1     81
82 19             1   1 1   1                     1         1                   1   1   1     1 2   2             2 2   1     82
83 22 1     1       1       1     1   1 1     1 1     1   1   1         1       1   1             1   1       1   1 1 1     1 83
84 15   1       1   2   1       1               1 1 1                       1 1                 1       1         1         1 84
85 13 1         1           1         1         1       1       1 2                   1                   1   1     1         85
86 24             1 1   1 4 1   1     1 1 3   1   1 1       1 1       1     1                   1         1               1   86
87 17 2       2               1             1   1           1             1       2         1 2 1       1               1     87
88 18     1   1             1     1   1   2       1       1         1 1   1   1               1   1         1         1 1     88
89 18     1   2               1 1         1                     1 2   1           2   2                       1   1     1 1   89
90 14 1   1                     1         1     1         1   1             1 1       1       1 1       1             1       90
91 15   2   1   1         1       1   1               1   1 1       1             1 1                           1       1     91
92 31 1   1 1   2               1     1 4     1 1 3             2   1                               1 1   1 1     2 2 1 1 1 1 92
93 20   1       1     1 1       1 1   1       1   1   1   1     1         1       1 1 1   1                 1       1 1       93
94 14       1         1   1       1                 1                           1     1 1       2       2 1     1             94
95 25 1             1 1     1                     1     1   1 1 1   1   1     1   2   1 1 1       1 1 2   1 1           1   1 95
96 19 2             1 1 1                 1           2 1   1   1     1   1 1   1                         1       1       2   96
97 17                     2     1     1   1     2                     1 2 1 1 1               1   1           1         1     97
98 15   1       1 2               1             1                             1   1 1             1 1   1   1     1         1 98
99 16   1               1     1   1       1 1             1     1   1                       1   1 1         2   1 1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
08
19
/
08
18
/
08
17
/
08
16
/
08
15
/
08
14
/
08
13
/
08
12
/
08
11
/
08
10
/
08
09
/
08
08
/
08
07
/
08
06
/
08
05
/
08
04
/
08
03
/
08
02
/
08
01
/
08
31
/
07
30
/
07
29
/
07
28
/
07
27
/
07
26
/
07
25
/
07
24
/
07
23
/
07
22
/
07
21
/
07
20
/
07
19
/
07
18
/
07
17
/
07
16
/
07
15
/
07
14
/
07
13
/
07
12
/
07
11
/
07
10
/
07
09
/
07
08
/
07
07
/
07
06
/
07
05
/
07
04
/
07
03
/
07
02
/
07
01
/
07
30
/
06
29
/
06
28
/
06
27
/
06
26
/
06
25
/
06
24
/
06
23
/
06
22
/
06
Ngày
/
Tháng