BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/02/2019

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
02
17
/
02
16
/
02
15
/
02
14
/
02
13
/
02
12
/
02
11
/
02
10
/
02
09
/
02
08
/
02
03
/
02
02
/
02
01
/
02
31
/
01
30
/
01
29
/
01
28
/
01
27
/
01
26
/
01
25
/
01
24
/
01
23
/
01
22
/
01
21
/
01
20
/
01
19
/
01
18
/
01
17
/
01
16
/
01
15
/
01
14
/
01
13
/
01
12
/
01
11
/
01
10
/
01
09
/
01
08
/
01
07
/
01
06
/
01
05
/
01
04
/
01
03
/
01
02
/
01
01
/
01
31
/
12
30
/
12
29
/
12
28
/
12
27
/
12
26
/
12
25
/
12
24
/
12
23
/
12
22
/
12
21
/
12
Ngày
/
Tháng
00 14     1 1                       1                                   2 1 1   1 1     1     1       2         1     00
01 11               1 1 1   1         1       2                             1           1         1         1         01
02 14 1 1   1   1 1     1               1                   1       1   1       1           1   1         1           02
03 19           1   1               1   1 1       2 1           1 1 1 1   1 1       1                     1   1 2     03
04 16   1         1 2     1   1     1                               2   1   1     1         1 1             1       1 04
05 10               1                     2         1 1   1                   1                   1     1     1       05
06 9   1                       1         1     1                             1         1 1     1               1     06
07 12                   1   1       1   1 1                     1           1                 1     1 1   1   1       07
08 13     1           1     1   1   1 1   1         1   1                   1               1                     2   08
09 23 2     3   2       1             1 1 1   2                   2   1       1   1   1 1           1             1 1 09
10 16         1             1       3     1   1   1     1         1     1     1 1     1 1                       1     10
11 17   1   1             2       2         1   1 1     2             1 1       1                     1           1 1 11
12 10   1 1               1                     1             1 1     1         1             1                     1 12
13 13   1             1 1                                     1             1 1     1 1   1       1 1       2         13
14 19         1         1   1                     1   1 1 2   1   1   1   1     1 1 1           1 1     1       1     14
15 27 1     1   2   1   1 1 1       2 1   1                 1 1       1 1   1       1 1   1 1     1 1 2 2             15
16 13     1                     1 1             1   1         1   1 1     1   2                             1 1       16
17 14     1       2 1   1       1 1         1         2                   1   1 1                   1                 17
18 15                             1             1   1     1 1                       1 1 2             1     2   1 1 1 18
19 19     1 1   1       1 1   1     2 1 1       1 2               1       1       1             1       1         1   19
20 11   1     1   1 1             1 1                 1             1                                 1   1   1       20
21 13 2             1     2   1             1                 1   1 1       1                       1   1             21
22 21                     1   1 1 1       1   1   1     1         2                   1   1       1 1 1   2   2 2     22
23 12                   1       1   1     1   1   1     1   1                   1 1         1                     1   23
24 18       1           1 1 1   1 2 1     1     1                       1             2   2       1 1         1       24
25 15     1     1   1 1   1       1   1     1   1 1 1       1       1                   1           1                 25
26 15 1   1       1     1                       1 1       2 1         1               1 3               1             26
27 17 1   1       1   1     1   1             1   1   1     1 1                   1 1                   2 1     1     27
28 14       1   1         1 1   1                               1 1 1           2       1 2           1               28
29 16     1   1       1 1   1             1 1       1 1     1 1   1                             1 1     1 1           29
30 16 1   1       1         1 1                                       1           3         1   1 1 1     2   1       30
31 17       1 1               2                           1 1   3 1   1 1       1         1   1   1 1                 31
32 13   1   1           1                       1                     1             1   1       2 1 1   1     1       32
33 16 1           1 2 1     1         1 1 1 1   1             1         1                     1       1 1             33
34 14         1             1           1 1     1   1     1         1   1 1 1                           1     1   1   34
35 15 1 1       1           1   1       1   1         1 1 1               1 1   1               1   1                 35
36 16   1   1   2   1           1         1 1   1 2       1                     1       1                 1         1 36
37 12                     1           1           1           1 2                 1           1         1 2   1       37
38 17       1 1   1             1     1             1 1   1           1   1     2     2   1 1                   1     38
39 16   1   1 1     1     1     1     1     1         1     1 1     1         1             1   1   1                 39
40 17         1       1   1         1           1 2       1   1           1 1       2     1   1       1         1     40
41 18         1 1   2         1   2   1       1                           2               1   1       1     2   1   1 41
42 16 1               1 1   1 1 1           1         1     1                           2     1         1   1     1 1 42
43 22 1           1         1 1 1 3         2         1   1       1 1     2     1     1     1         1       1   1   43
44 20             1 1 1 1     3 1   1   2         1                     1         2           1       2         1 1   44
45 8             1   2                 1               1 1         1                           1                     45
46 15         1   1 1   1 1   2     1       1   1         1           1                   1       1     1             46
47 17   1 1   1   1                   2         1   1   1   1                 1 1   2   1             1             1 47
48 17             1 1                               1     1 1 1       1 3           1 1                 1     1 1 2   48
49 27   1 2   1     1         1 1       1 1     1               1 1 1 2   1 1       1   1   1 1     1   1 1   1   1 1 49
50 13     1 1                   2 1   1     1     1             1 1   1                           1             1     50
51 11     1         1         1       1                   1         1             1         1   1     1       1       51
52 22   1 2       1     2       1 2   1       1   1 1 1 1     1   1     1                 1                   1 1 1   52
53 15       1 1   1     1                     1       1   1                 1       1 1         1 2       1         1 53
54 11       1               1 1   1                     1             1 1           1         1     1       1         54
55 14 1   1           1 1   1                                 1             1   1     2     1       1 1             1 55
56 19                 1                 1     1               1     1     1 1   1 1 1   1   1 1     2   1 1 1     1   56
57 11                       1   2         1     1         1     2                 1     1           1                 57
58 15     1   1                     1     1         2 1 1     1                   1   2   1             1 1           58
59 22 1 1   1   1   1   1       1   1 1 1   2     1                 1 1     2 2                 1   1           1     59
60 11           1               1   1                   1   1                 2 1           1     1                 1 60
61 14 1         1                   1         1     1             1       1   1     1 1         1 1 1         1       61
62 16 1       1   1   1     1                   1   1 1       1 1     1           1       1   1           1         1 62
63 11 1                   1                   1 1         1                       1         1     1         1 1     1 63
64 14 1           1   1               1             1     1   2     1   1   1       1                 1       1       64
65 19   1     1       1 1       1           1 1   2           1 1 2   1   1             1   1   1                 1   65
66 14   1         1                         1 1           1             2         1   1   1   1 1             1     1 66
67 13   1       1     1           1   1 1 1               1         1   1                           1       1       1 67
68 16     1 2     1                   1             1                             1 1 2 1 1   1   1   1 1             68
69 13             1         1         1 1 1 1         1 1   1                           1                       2 1   69
70 14 1 1   1           1       1                 1       1 1   1             1             1   1                 1 1 70
71 13   1     1       1       1       1                 1   1 1             1                             1 2     1   71
72 18                   1 1           1   1             1   1 1 1     1         2   1   1 1   1           1 1   1     72
73 20     1   1 1                 1           1     1 1   1 1       1   3             2   1     1 1         1       1 73
74 15         1       1 1 1       1           1     1   1     1     1   1                     1   1   1     1         74
75 11     1                   1     1 1             1           1         1             1 1 1       1                 75
76 18     1     1           1                           1       1           1 1 1   1 1     1 2 3             1     1 76
77 15     1     1 1                           1 1           2               1 1         1   2       1 1   1           77
78 13       1 2               1           1           1         1 1       1 1 1   1       1                           78
79 24               1   1 1       1   1 1   1   1   1   2         1       2   1     3       2     1     1 2           79
80 18     2 1   1   1             1           1 1 1 1                     1 1 1 1 1     1       1   1                 80
81 8                             1       1           1             1 1                                     1 1   1   81
82 6             1                                     1                     1   1                           1     1 82
83 12           1 1         1 1   1     1                                             1   1   1   1     2             83
84 13                     1 1             2 2       1         1     1             1               1   1             1 84
85 10                 1               1       1       1   1     1         1     1             1   1                   85
86 20 1 2       1   1                   1   1               1   2 1   1       1                       2 1 1       2 1 86
87 15   1     2       2                         1     1 2     1   1   1     1                               2         87
88 13                         1 1       1           1       1               2                 1   1         1 1 1   1 88
89 18 2 1       1     2     1           1 1           1 1   1                     1 1     2   1                   1   89
90 12 1           1         1 1               1                   2           1                         1   1     1 1 90
91 16           1         1   1     1 1 2   1     1                                 1           1   1       1   2 1   91
92 10         2       1                             1   1 1         1                                 1   1       1   92
93 18 1         1   1               1       1         2             1   1     1     1 1   1 1 1         1       2     93
94 13                     1         1   2     1 1           1   2     1           1       1               1           94
95 8                               1   1               1       1   1         1 1           1                         95
96 15       1         1   2   1               1 2             1                             1   1 1       1 1 1       96
97 19 1 2   1   1         1 1           1     2     1 2         1             1             1 1 1                   1 97
98 11         1     1                       2     1         1     1   2                         1               1     98
99 17 1 1   1             1   1   1           1             1       1   1 3     1                           1 1     1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
02
17
/
02
16
/
02
15
/
02
14
/
02
13
/
02
12
/
02
11
/
02
10
/
02
09
/
02
08
/
02
03
/
02
02
/
02
01
/
02
31
/
01
30
/
01
29
/
01
28
/
01
27
/
01
26
/
01
25
/
01
24
/
01
23
/
01
22
/
01
21
/
01
20
/
01
19
/
01
18
/
01
17
/
01
16
/
01
15
/
01
14
/
01
13
/
01
12
/
01
11
/
01
10
/
01
09
/
01
08
/
01
07
/
01
06
/
01
05
/
01
04
/
01
03
/
01
02
/
01
01
/
01
31
/
12
30
/
12
29
/
12
28
/
12
27
/
12
26
/
12
25
/
12
24
/
12
23
/
12
22
/
12
21
/
12
Ngày
/
Tháng