BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 05/08/2020

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
08
04
/
08
03
/
08
02
/
08
01
/
08
31
/
07
30
/
07
29
/
07
28
/
07
27
/
07
26
/
07
25
/
07
24
/
07
23
/
07
22
/
07
21
/
07
20
/
07
19
/
07
18
/
07
17
/
07
16
/
07
15
/
07
14
/
07
13
/
07
12
/
07
11
/
07
10
/
07
09
/
07
08
/
07
07
/
07
06
/
07
05
/
07
04
/
07
03
/
07
02
/
07
01
/
07
30
/
06
29
/
06
28
/
06
27
/
06
26
/
06
25
/
06
24
/
06
23
/
06
22
/
06
21
/
06
20
/
06
19
/
06
18
/
06
17
/
06
16
/
06
15
/
06
14
/
06
13
/
06
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
08
/
06
07
/
06
Ngày
/
Tháng
00 19 1     2     1       1     1         1     1   2 1       1     1       1   1                     1     1     1 1         00
01 20   3     3         1 1 1       1       1 1 1                   1     1               1 2   1             1               01
02 16           1 1         1           1   1   1               1 1     1   1         1         2     1 1     1               02
03 16       1 1 2               1 1       1       1           1 1                                   1       1     2   1     1 03
04 20       1 1   1         1           1       1   1   1       1         1 1         1 1       1   1     2 1   1   1         04
05 14     1     1     1       1 1     1     1                 1   1                           2 2         1                   05
06 22   1   1 1     1   1             1 1         1 1           1     1 1           1       1 1       1   1   2 2       1     06
07 23   1             2     1   1 1   1     1       1     1           2             1         1         1 2   1     2   1 2   07
08 23 1 1   1               1           1 1   3     1 2           2   2         1                   1 1       1 1 1         1 08
09 19 1             1     1 1                       1   1     1 1 2               1     1 1   2               1   1   1 1     09
10 10     1                 1   1   1                       1                 1   1 1     1                         1         10
11 18       1     2   1   1 1           1     1 1     1         1   2 1 1               1       1                     1       11
12 15       1 1 1 1       1           1 1     1           1   1           1     1                                     1   2   12
13 15       1     1 1     1       1         2           1   1                           1         1 2         1         1     13
14 16 1 1         1     1               2   1               1                   1     1               1       1       3 1     14
15 12     1     1             1   1       1 1       1 2       1                 1                                         1   15
16 17                 1       1   3       1 1     1     1   1   1   2   1             2                                   1   16
17 25   1       1   2   1 1 1   1                 1   1 1   1   1 1   2 1     1               2   1 1 1 1   1                 17
18 12                                 1         1 1   1 1                                         1   1 1           1     2 1 18
19 23     1 1             1   1 1   1   1 1         1   1             1 1     2 1         1   1           2     1   1       2 19
20 16                                             2 1       2                   1   1   2 1 1       1 1     1             2   20
21 19   1         1             1   1     1               1 1     1         1         1     1 1 1     1 1       1       1   2 21
22 17     1                 1 1       1     1 1           1     1 2       1       1   1 1     1         1         1           22
23 15 1     1 1   2 1 1       1     1     2       1         1                     1                   1                       23
24 13     1                   1     1         1       2             1     1       1                   1     1     1     1     24
25 11       1           1   1 1           1   1 1                   1               1         1 1                             25
26 12                       1 1   1               1 1   1                   1   1         1   1           1             1     26
27 14 1             1                 1       1                         2 1   1       2         2           1               1 27
28 25 1   1     1     1                     1     1 1   3 1     1       2   1   1     1 2         1           1   1     1   2 28
29 13 1       1 1   1         1       2 1                               1 1   1 1         1                                   29
30 19 1     1               1   1                     1         2             1           2 1 1     2     1 1   1   1 1       30
31 15             1   1 1     1                           1               1         1 2     1     1     1 1         1 1       31
32 16     1     1     1       1 2     1                   1           1 1                           1 1       1 1   1       1 32
33 14           1     1             1     1         1       1 1       1                 1   2 2                   1           33
34 17 1       1       1                 2       1         1   1                     1 1                   1       2 2 1   1   34
35 19     1     1       1 1     2     2     1 1         1                 1 1       1           1   1   1           2         35
36 19     2             2           2 1           1     1     1               2     3       1   1   1                   1     36
37 15             1       1           1         2     1       1             1 1 1     1           1         1   1   1         37
38 23   2         1     1         1   1     1                 1           1       1   2   1 2 1     2       1   1     1 1   1 38
39 21 2 1 1       1               1     2     1   2                     1           1     1     1             1 2 1   1     1 39
40 11   1                 1 1                       1                 2                         1         2       1 1         40
41 21             2                   1 1   1   1 3     1   1   1   2             1 1                   1 1 1       1     1   41
42 19           1       1       1 1 2           1     1     1 1         1     1   1     1   1     1         1         1     1 42
43 18         1         1           1   1 1     1   1               1       2     2         1 2     1               1 1       43
44 12   1     1                 1 1 2     1   1                     1                       1       1   1                     44
45 11 1               1             1                   1                       1         1       1       2         1       1 45
46 14           1                   1         1                   1     1       1   1 1 1           2 1           2           46
47 12   1                   1                   1   1 1     2 1   1     1                   1                           1     47
48 17 1       1         1   1         1             1 1 1                 1         1 1                   1 1   1 1   1     1 48
49 19     1         2   1           1                   1       1       1   1 1           1   2             1 2   1       2   49
50 19 1 1               1       1     1 1   2   2             1     1         1   1       1           1 1       1           1 50
51 12                 2               1                               1   2       1     1               1   2   1             51
52 15           1     1       2                 1                   1   2       2   1 1     1 1             1                 52
53 17 1             1 1   1                                 1 1           1 1 1   2             1           1 2 1     1       53
54 15     1         1   1 1 1 2                           1           1                   1 1     1               1     1   1 54
55 18     1 1           1   1   1 2                       2   1     1 1     2         1                     1     1         1 55
56 20   1 1 1 1 1         1     1                   1   1       1   2     1   2 1           1 1     1                 1       56
57 14   1   1         2       1           1   1         1               1       1                   1 1 1 1                   57
58 11 1                   1   1                 1               1   1   1     1       1           2                           58
59 23 1 1 1   1       1   1 1           1   1 1           1         1     1       1       2     1 1 1   1       1   2         59
60 13                     1                       1   1       2 1         1               1       1 1   1             1   1   60
61 17 1     1                   1               2 1               1         1 1     1           1             1 2     2     1 61
62 14           1   1             1   1   1       1   1 1                             1     1 1           1     1       1     62
63 8         1   1                 1     1                                                             2             1   1   63
64 21     1 1     1 1             1                       3   1   1           1   1               1 2       2   1       2   1 64
65 11     1   1             1   1             1       1           1         1               1   1                         1   65
66 13           1   1               1   2           1                           1   1     1 1                       1 1     1 66
67 16       1           1 1     2             1                 1 1 1                 1   1 1   1               2     1       67
68 9                   1   1               1     1   1                     1 1                               1     1         68
69 9         1             1 1 1       1                 1                                       1 1             1           69
70 20   1   1     1 1 1       1           2                 1     1 1 1 1             1 1   1   1                 1     1 1   70
71 19   1   1 1 3   1                 1 1 1           1   1 1               1 1 1                         1       1       1   71
72 16 1           2       1   1       1             1     1       2                     1         1   1     2 1               72
73 7                         1     1     1       1                                   1             1           1             73
74 16   1                         2 1                   1   1 1 1           1   1       2               1     1       1     1 74
75 10   1     1                   1           1             1         2       1                                 1         1   75
76 9                           1                     1   1               1     1       1   1     1                         1 76
77 15 1                 1                                 1 1 1 1   1                   1             1 4         1       1   77
78 19               1 1                 2   1     1                     1     1 2 1 1     1       1     2     1         1 1   78
79 24         2     2   1   1     1       1 1         1         1     1   1   1   1 1   1 1       1     1   2 1 1             79
80 17       1               1 1         1           1     1 1   1     1   1             1         2   2           1     1     80
81 12           1 1 1                   1       1               1 1 1           1   1   1                                 1   81
82 14   1   1         2                   1   1 1 1             1       1       1       1               1                 1   82
83 18   1 1             1     2   1       1         1         1 1 1                       1   1               1   1 1   1   1 83
84 12 1   1                                   1     1           1 1     1 1                       2   1           1           84
85 12                       1   1 1         1   1                     1   1 1     2                           1           1   85
86 15             1 1               1 1   1   1         1 3       1       1 1     1             1                             86
87 21   1     1 2         1         1 1   1         1   1     1       1   2 1       1   1 1               1 1         1       87
88 16   1 1               1       1 1     1   1   1     1   1     1         1                 1     1     1               1   88
89 15     1       1     1 1           1     1     1         1         1 1     1             1     1   2                       89
90 25     1   1     1   1       1     1       2     2 1 1   1 1     1     1     2 2 1           1 1       1         1         90
91 14 2       1         1 1                 1   1 1         1 1             1                                       1   1   1 91
92 18     1 1   1   1 2         1   2     1           1           1           1   2     1             1   1                   92
93 17       1   1   1                               1 2 1 2   1   1           1   1           1       1 1     1               93
94 18                         1   2     1       1     1     1 1     1               1 1 1   1         2       2             1 94
95 18 1   1 1   1 1 1                       1             1           1   1 1     1       1     1               1       2 1   95
96 16 2       1         1 2       1         2     1                         1             1     1                     2 1     96
97 19         1   1       1   1   1 1         1 1       1   1   1 1         1       1 1                   1       1 1   1     97
98 16               1 1   1 1               1 1                     2   1           1   1       1 1         1           2     98
99 15     1 1         1 1   1         1         1                     2             1     1     1 1   1   1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
08
04
/
08
03
/
08
02
/
08
01
/
08
31
/
07
30
/
07
29
/
07
28
/
07
27
/
07
26
/
07
25
/
07
24
/
07
23
/
07
22
/
07
21
/
07
20
/
07
19
/
07
18
/
07
17
/
07
16
/
07
15
/
07
14
/
07
13
/
07
12
/
07
11
/
07
10
/
07
09
/
07
08
/
07
07
/
07
06
/
07
05
/
07
04
/
07
03
/
07
02
/
07
01
/
07
30
/
06
29
/
06
28
/
06
27
/
06
26
/
06
25
/
06
24
/
06
23
/
06
22
/
06
21
/
06
20
/
06
19
/
06
18
/
06
17
/
06
16
/
06
15
/
06
14
/
06
13
/
06
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
08
/
06
07
/
06
Ngày
/
Tháng