BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/10/2018

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
01
/
10
30
/
09
29
/
09
28
/
09
27
/
09
26
/
09
25
/
09
24
/
09
23
/
09
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
27
/
08
26
/
08
25
/
08
24
/
08
Ngày
/
Tháng
00 12     1             1         1                 1               1     1 1                       1             1   1 1   1 00
01 15     1       1     1       1         1                 1 2                 1   1   1   1           1     1     1         01
02 13   1   1                         1 1       1 1   1             1           1     1           1   1             1         02
03 15           1     1 1     1   1         1                 1 1   1       1           1   1           1           1   1     03
04 14     1     1       1                                   1       1             1   1 1         2 1 1                 1 1   04
05 17 1 1   1 1         1   2 1                       1                     1         1           2 1   1 1       1           05
06 10           1         1     2   1         1                   1       1                     1             1               06
07 17                   1   1     1               1 1 1           1           1 1       1 1         1   1     1 1     1   1   07
08 20                       1 1         1         1 1   1 2 2           2                   1   1     1 2     1 1 1           08
09 16 1       1   1         1           1                                   1                 2 1 3   1         1     2       09
10 20 1       1           1   1   1           1     2   2       1 1 1     1 1   1 1   1                 1         1           10
11 13             1 1           1   2 1   1           1     1                         1         2       1                     11
12 22 2       1     1 1     1 1         1 1   1         1   1     1 1       1     1 1                 1 1     1   1       1   12
13 17     1 1         1     1   1         1 1 1   1     1           2   1         1       1       1             1             13
14 15   1   1   3   1   1                 1       1     1                                   1         1                 1 1 1 14
15 13 1     1                         1               1 1   1                 1       1 1   1 1 1             1               15
16 18 1     1   1               1 1             2       1       1                 1         1   1       2       2       1   1 16
17 19 1       1 1         1                                   1 1 1 1   2 1     1 1         1 1           1       1         2 17
18 13   1           1     1 1 1   2         1                     1         1 1 1                   1                         18
19 17       1     1 1       1 1               1   1           1           1     1         1     1           2     1 1 1       19
20 21           1                 1                   1         1       1 3   1     2   1 1 2 1 1         1         1     1 1 20
21 17 2         1 1         1       2       1 1     1     1     1   1                 1 1     1                             1 21
22 16     1   2     1     1       1         1   1         1                   1                           1 1   1   2       1 22
23 14             1     1       1                         1 1   1   1         1 1 1 1       1             1         1         23
24 16 2 1   1     1     1                             1 1 1                         1     2           1         1     1   1   24
25 20 1   1 1 1     1         2   1               1 1 1     1 1             1 1       1     1       1 1                 1     25
26 13                 1                 1 2   1         1             1   1   1             1           1           2         26
27 19     1   1           2                     1       1         1           1       1 2 2 1           1           3 1       27
28 12     1           2         1           1             1     1     1     1     1       1                       1           28
29 16                   1             1           2                 1 1       1     1 1     1       1       1 2 1           1 29
30 8                 1         1 1             1 1 1                   2                                                     30
31 16     2                     1           1                   1     1       1   1       1 1   1   1       1   1   1 1       31
32 23 1 2 1       1       1 2     1 1                 1       1       1   2     2             1     1   1     1           2   32
33 15             1             1       2           2   1                     1   1     1     1         1   1               2 33
34 18     2               1             1 1 2 1       1     1             1 1         1         1 1           1   1   1       34
35 21       1 1 1 1 1           2       1 2       1             1                   1     1     1 2 2                 1 1     35
36 18   1                                       1 1 2             1   3             2   1           1     1 1     1 1       1 36
37 17               2   1 1           1   1 1         1 2   1             2     1     1                                 1   1 37
38 13                                   1   1             1     1         1   1               1 1       1   1   1     1     1 38
39 14         1         1   1 1   1 1         1                       1           2   1               1       1 1             39
40 18                                           1   1   1               2   1           1   1   1   1   1 1 1 1         1 2 1 40
41 12       1   1     1               1 1     1 2                   1 1                       1           1                   41
42 16   2               1     1 1       1       1 1     1 1   1           1   1     1     1     1                             42
43 17   1                 1 1 1   1   2             1         1             2             1         1 1   1     1 1           43
44 12         1   1       1   1   1           1 1             1 1           1                               1   1             44
45 20   2 1         1   1 1   2 1 1       1                 1             1   1 1       1 1                         1   1 1   45
46 13           2     2                                         1                 1   1 1 1 1       1 1         1             46
47 19                 1             2   2 1 1 1 1 1     1 1 1                     1           1   1     2                   1 47
48 18 1           1       1     1           1 1                 1 1 1           1       2   1 2       1   1 1                 48
49 24     3   1   2         1         1                     2 2 1   1   1         1     2               1   2     1   1 1     49
50 10         1             1         2 1   2               1     1                                                     1     50
51 14                 1 1                   1             1 1 1     1   2                   1   1 1 1                     1   51
52 14                               1 1 1 1         1               1                         2   1 1     1 1 1           1   52
53 22                 2       4             1 3   1 1   1               1           1     1 1     1 1         1   1       1   53
54 18       1       1         1   1                 1     1 2     1 1       1     1   1     1     2               2           54
55 12               1               1         1   1         1       1 1   1         1 1                               1   1   55
56 21   1 1               1     1 1       1   1   1   2   1     1 1             1     1               1   1   1     1   1 1   56
57 24       1   1 1   2               1 1   1 1       1   1       1     2             1 1       1 1         1         1 2   2 57
58 13 1   1           1           1 1                 1                   2   1           1     1       1                 1   58
59 14 1     1       1 1       1             1                       1           1     1   1 1       1           1         1   59
60 17   1         1       1             1       1 1 1                           1         1     1 1 1       1   1     2   1   60
61 12   1   1 1   1       1           1                       1 1             1         1             1                 1     61
62 20 1               1       1 1   1       1   1   1   1 1     1     1 1           1     1   1             1   1 2           62
63 18     1               1       1   1                   1   1       1   1 1 2   1                           1       1 2 1 1 63
64 17   1   1     1 2 2       1                                                   1 1             2   1   1 2 1               64
65 17       1       1         1     1     1     1       1       2 1     1                   1           1 1   1       1     1 65
66 11 1   1             2                 1         1 1 2                                                   1               1 66
67 20       2     1                   1   1       2   1       1     1             1   1 1                     2 1 1     2   1 67
68 10   1       1         1             1 1           1               1         1             1 1                             68
69 20                   1 2             1 1               1 1 2 1 1 2   1           2       1           1 1   1               69
70 21   1   1   2 1 1     1         1         1 1 1   1 1   1     1             1             1     1       1     1       1   70
71 15     1       1         1     1 1                           1 1         2     1         1       1 2 1                     71
72 14       1               1     1   2   1 1     2                 1       1 1                           1       1           72
73 16             1 1         1 1     1 1       1                                 1           1 1     1         3 2           73
74 15                       1             1   2 1           1 1       1 1 1                   1           1 1         2       74
75 23 1       1   1 1   1 1       1       1   1   1           1 1 1   1       1     1   1   1 2       1             2         75
76 14             1   1     1   2   1                       1   1           2                   1         1         1     1   76
77 18         3     1       1             1         1   1         1   1 2     1 1       1         1   1             1         77
78 16   1     1 2       1 1                         1     2       1   1         1   1                 1           1         1 78
79 17 1   1   1       1     1             1 1               1   1                 2 1   1             1         1       1   1 79
80 13     1         1         1       1 1         1   1 1                       2       1                           1 1       80
81 16         1     1   1   1           1       1         1 1 1       1 2                                 1         1   1 1   81
82 18 1 1       1       1         1           2           1           2 1     1     1 1     1   1                     1     1 82
83 13     1 1                   1     1 2                         1 1   1     1 1                           1       1         83
84 17   1     1                   2 1 1     1           1 2         1                         1 1   1                   1 1 1 84
85 17 1       1 1 1       1   1     1 1     1 1     1 1   1                         1 1                             1 1       85
86 19   1             1         1   2 1     2       1     1   2                           1   2 1       1 1             1     86
87 21 1     1             1         1   1 1                 1 1 1 1     1   1 1                 1 1       1   1   1   2 1     87
88 19               1   3           1               1                 1   1   1 1 2       1       1 1 1   1   1   1           88
89 8       1               1                                         1     1       1             1 1                   1     89
90 24   1 1   1   1 1   1   1         1         1     1 1         1 1 1   1     1     3   2         1               1       1 90
91 13   1       1                 1                       1   1 1         1                           1 1   2 2               91
92 10 1     1         1                     1   1     2       1                   1                               1           92
93 17 1   1 1   1                     1         2                               1         1   2   1   1     1   2 1           93
94 14   1   1   1               1   1         1                             3   1       1                 1             1 1   94
95 9               1           1   1 1 1       1                                 1 1                 1                       95
96 16 1       2   1 1       2       1           1     1       1       1   1               1         1               1         96
97 17   1       1       1                 1       1   1           3       1         1 1   1     1       1     1 1             97
98 14                 1             1           1   1 1   1                         2   1                 1     1     2   1   98
99 20           1     1   1     2                 1 1             1   2     1 1       1               1   3 1 1           1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
01
/
10
30
/
09
29
/
09
28
/
09
27
/
09
26
/
09
25
/
09
24
/
09
23
/
09
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
27
/
08
26
/
08
25
/
08
24
/
08
Ngày
/
Tháng