BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 26/05/2020

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
24
/
04
23
/
04
31
/
03
30
/
03
29
/
03
28
/
03
Ngày
/
Tháng
00 8 1 1           2             1 1   1             1                           00
01 8 1     1   1           1               1     1   1         1                 01
02 15       2   1               1     2 1   1           1 1     1     1     1 1 1 02
03 14                 1         1       2 1     1           2     1   1 3       1 03
04 4               1         1         1 1                                       04
05 7             2                 1 1 1                 1                 1     05
06 9       1                                               1 1   2 1   1   1   1 06
07 9             1         2 1           2         1         1       1           07
08 14         1   1       1 2               1   1 1 1             1     2 1     1 08
09 11 1     1                     1   2             1     1             1   1 1 1 09
10 16 1 1       1 1 1 1                   1 1   1 2               1   1 1 1     1 10
11 10   3   1         2   1     1           1                                 1   11
12 13   1 1   1   2         1 1   1                   1         1     1   1 1     12
13 10               1     1             1 1 1 2               1     1         1   13
14 10   1 2     1                                   1 1             1       1 1 1 14
15 11 1   1 1       1 1 1     1               1     1                     1     1 15
16 12                 2             1 2     2 1     1     1   1 1                 16
17 9   1                   1   1         1 1     1         1     1       1       17
18 11         1         1         1                 1 1   1     1     2 2         18
19 8     1                         1   1                 1       1 1     2       19
20 7   1                       1           1 1 1       1           1             20
21 5           1               2                               1           1     21
22 16     1     1           1     1   1 2       2 3       1   1   1     1         22
23 9                   2 1               1           1   1             1     1 1 23
24 13 1 2   1   1         1   1   1         1         2             1         1   24
25 15       1 1     1             1 1   3   1 1 1       1     1 1   1             25
26 9         1 1   2           1             2 1                       1         26
27 5                             1         1                 1 1     1           27
28 11             1       2   1           2         1 1         1       1       1 28
29 6                             1           1 1 2         1                     29
30 7                   1 2                   1   1   1                   1       30
31 11 1 1 1 1               2                 1       1       1         1       1 31
32 5     1     1                                     1   1             1         32
33 8                       1   1 2                       1 1 1   1               33
34 13               1 1 2             1 1   1         1 1 1 1 1     1             34
35 8               1 1 2 1       1           1                                 1 35
36 11     1   1           1         1 1     1 2             1 2                   36
37 16     1 1 1   1 1       1   1       1       3         1       1   1       1 1 37
38 7           2       1   1           1               1                 1       38
39 11   1   2 1   1 1           1   1               1       1               1     39
40 9         1         2   1                               1     2 1       1     40
41 13   1     1 1 1         2           1 1   1         1     2 1                 41
42 18         1   1   3       1 1 2   1   1     1   1     1       1 2         1   42
43 10   1         1 1         1     1         2       1 1                   1     43
44 9 1             1     1   1   1   1 1   1                           1         44
45 12                     1   2           1   2       1   1     1     1   1     1 45
46 14     1           1   1   2   1   1               1 1     1     1 1 1       1 46
47 8   2               1   1                       1       1       1         1   47
48 9 1   2                     1   1 1 1 1       1                               48
49 8               1 2             1                         1       1     2     49
50 8 1   1   1                 1               1                   1 2           50
51 12 2       1 1 1       2           1                 1   1                 2   51
52 7                 1   1       1   1               1     1                 1   52
53 6   2                           1         1   1                             1 53
54 7 1         1     1 1             1   1         1                             54
55 15 1             3           1   1     1         1 1   1 1     1       1 2     55
56 6     1                 1               1           1       1             1   56
57 10     1     1   2                     2         2                     2       57
58 12       1     1                     1                   1 1 2     1 1 1 1   1 58
59 12             1         1         1   2       1   1           1         2   2 59
60 6   1       1                           1               1   1   1             60
61 14 2           1       1 1     2     1       1         1     1     2   1       61
62 7           1                 1               1         2   1       1         62
63 14           1 1   1       1 2               1   1         1       1   1 1 1 1 63
64 10 1 1         1 1   1       1   1                   1   1     1               64
65 9 1   1       1       1   1     2 1         1                                 65
66 6         1                     1       1           1                     2   66
67 9         1       1       1           1       2               2         1     67
68 14           1 1   1         1 1 1     1   1     1   1     1   1 1     1       68
69 8 1         1           1                           2 1   1       1           69
70 10       1                         1 1             3     1 1         1 1       70
71 15 1     1   1         1   2             1   2   1   1 1           3           71
72 12                   1 1   1 2             1 1       1 1 2 1                   72
73 10             1         1       1         1     1       1 1 2         1       73
74 10 1         1     1       1       1   2   1     1                           1 74
75 9   1           1     2   1         1                 1 1     1               75
76 9       1     1   1 1         1 1 1                                   1 1     76
77 7       2 1 1             1 1                               1                 77
78 8   1     1           1 1 1             1                     1 1             78
79 18 1   1     2   1 1   1 1             1 1     2                   1   1 1 1 2 79
80 17                   2         1 1 3         1 1 1     1   1   1 2       1 1   80
81 12       2 1         1     1 1   1             1                   2 1       1 81
82 9 1   2   2           1                 1           1                   1     82
83 11     2           1 1     1             1     1       1   1     1         1   83
84 12       2 1   1   1                       1   1 1 1 1         1       1       84
85 14   2 1       1     1       1 1     1   1       1   1         1 1     1       85
86 6     1                               1   1     1               1   1         86
87 7   1 1   1         1                             1         1   1             87
88 15 1           1     1       2 1             1   1   1 1 1   1   1         2   88
89 8 1                               1           1 1           2         1   1   89
90 6               1 1       1                     1           1       1         90
91 10     1 1                               1     1             2       1 1     2 91
92 6               1     1         1       1             1                   1   92
93 14       2 1         1   1 1   1             3 1               1   1     1     93
94 14 1         2                   1 1       1       2 1 1         1   1 1 1     94
95 17     1                 2   1   2   1 1             1 1   1   1     1   2 1 1 95
96 4                 1 1                                   1             1       96
97 11 1     1 1     1   1         1 1             1           1               2   97
98 13         3   1                     1       2       2   1     1 2             98
99 8   1                           1   1             1 2 1           1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
24
/
04
23
/
04
31
/
03
30
/
03
29
/
03
28
/
03
Ngày
/
Tháng