BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 08/06/2023

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
06
07
/
06
06
/
06
05
/
06
04
/
06
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
24
/
04
23
/
04
22
/
04
21
/
04
20
/
04
19
/
04
18
/
04
17
/
04
16
/
04
15
/
04
14
/
04
13
/
04
12
/
04
11
/
04
10
/
04
Ngày
/
Tháng
00 23         1     1   1         3               2   1     1       1   1   2 1   1     1   1           1 1     1   1       1 00
01 13                         1     1 1     1         1     1                     1 1               1 1   1 1 1               01
02 14                 1           1           1     1 1     1   2               2         1     1           1       1         02
03 16 1                         2                         1 1         1               1     1   1   1     1     2   1 1     1 03
04 12               1   1           1   1   1                           1                                 1   1   1   1 1   1 04
05 16 1     1   2 2                       2           1   1     1                     1         1     1           1         1 05
06 15         1                               1       1       1         1   1 1   1 2 1     1 2   1                           06
07 15     1       1   1 1             1 1             1 2                             1               2       2       1       07
08 21     1   1 2 1   2         1 1   1             1   1 1       1     1       3       1           1                 1       08
09 10                                   2                 1     1   1                         1 1                   1 1 1     09
10 13         1                 2                         1 1         1     1           1       1               1 1     2     10
11 16 1                       1 1             1                         1 1 1       1       2 1 1       1     1   1   1       11
12 14           1     1                       1   1     1 1             1     2   1     1                     1 1     1       12
13 16 1   1           1     1   1         1       2 1                 1       1     1                     2   1             1 13
14 13   1                               1           1       1     1       1       1               1   1 1 2       1           14
15 16 1     1 1           2       1     1     1           2                                   1 1 1       1 1             1   15
16 20   1         1   1         1   1 1         1             1     1 1 2 1       1       1       1   1     1           1 1   16
17 19   1 1         2               1 1 1     1         1                                   2 1       1 1 2 1       1     1   17
18 16 1 1 1         1   1   1                   1 1   1     2               1   1 1                         1 1               18
19 21     1       2           2   1   1 1       1               1       2           1 1 1             2           1   1 1   1 19
20 14     1 2     1 1       1   1                     1                       1   1     1                       1 1 1         20
21 22       1       1   1 1       1   1   2     1         1       1 1 1         1     1         1     1 1       1 1     1   1 21
22 13   1 1   1       1                                   1             1   1     1 1       1       1           1         1   22
23 16   1         1       1                             2         1                   1             1   2     2   1 1   1 1   23
24 17 2 1             1     1 1                   1                   1   1 1         2 1 1         2           1             24
25 13 1   1 1   1 1           1 1                               1 1     1                     1   1         1                 25
26 18 1 1       2     1   1 1                     1               1 1   1 1             1   1   1               1         2   26
27 19       1       1       1         1 1   1   1             1 1 1     2 1         1     1   1             1   1 1           27
28 14       1       1       1                   2 2                         1 2         1         1             1       1     28
29 14             1 1                     1   1                               1       1       2 1     1 1         1 1   1     29
30 17           1       1             2     1     1 1 1     1     1             1     1     1   1       1   1     1           30
31 16 1   1                   1 1             1 1   2       1         1               1 2         1 1   1                     31
32 17                       1     2             3     1             1     1   1           1         1       1       2     1 1 32
33 9                   1     1           1 1 1           1                                                 1 1         1     33
34 19 1 1 2 1     2       1             1   2                 1           1                         1       1 2     1       1 34
35 16 1             1                                           1     1 1   1 1       1       1   1     1       2 2   1       35
36 18     1               1     1             1   1     1 1   1     2 2   1 1                         2   1               1   36
37 17 1     1           2 1 1 1   1         1   1   1                 1 1     1     1             1             1             37
38 21   1                 2             1         1 1 2       1   1     1           2   1 1   1   1     1           2 1       38
39 17           1           1   2         1       1 1                     1           1           1 1 1 1     1         1 1 1 39
40 17         1 1       1     1     1 1 1 1                 1 1     1 2             1                       2             1   40
41 22         1 2   1               1     1     1 2 2       1 1     1         1           1 2       1   1     1 1             41
42 24           1 1       3     1         2       1   1           2   1 1 2 2               1 1   1 1             1     1     42
43 20     1         1 1       1   1     1 1     1       2 1 1   1     1         1         1         1           1   1       1 43
44 18 1     1   1     1       1     1 1           1   1   1 1       1           1             1             2   1       1     44
45 13 1         1             1     1       1               1       1     1           1   1 2                             1   45
46 15   1   2   1       1     1                                 1 1       1         1           1     1 1             1     1 46
47 9     1                     1     1                   1               1       1             1       2                     47
48 18 1     1             1 1   1                       2           1             2         2   1 1   1 1 1     1             48
49 17   1                 2   1   1       1       2 1     1   1 1           2                             1         1 1       49
50 17       1 1         2   1           1 1   1             1   1                   1   1 1   1           1   1           1   50
51 17       1     1     1       1 1   1       1     1   1       1       1                       1 2 1               2         51
52 19   1     1                     1       1 1 1 1     1         1             1 1   1             3     2                 2 52
53 21             1       1     1       1       1 1   2 2     1             1           1       1 1 1 2     1     1     1     53
54 15 1           1           2     1   1 1     1 1     1         1       1                                             2   1 54
55 14         1   1             1                             1     1     2   1       1   1 1 1                   1         1 55
56 21   2             1     1   1 1         1 3 1     1 1       2               1     1     1                   1       1   1 56
57 19   1 1 2   1                     1 1   2 1             1                   1       1 1   1           1         1 1 1     57
58 17   1 1 1     1                   1             1 1       1         1 1       2           1             1 1           1 1 58
59 14 1   1                 1           1           1         1 2 1       1   1                         1   1               1 59
60 22                 1 2                                     1   1   2 1 1 1   1     1 1   1         1 1           1 3   2   60
61 19     1           1 1             1 1             1             1     1 2 2 1                 1 2       1         1     1 61
62 22     1       1   1 1     1     1       1   1     1             3   2     1     1 1 1         1   1             1   1     62
63 17   1         2   1         1   1   1     1     1                               1           1 1 1       1 1       1     1 63
64 15         1     1         1     2     1             1     1 1 1   1               1 1 1                               1   64
65 17       1   1       2 2             1                   1     1   1       1 1 1 1     1           1               1       65
66 13 1 1             1             1 1   1   1               1                 1       1     1                       1 1     66
67 22         2       1   2 1 1   1 1 1     1   1       1       1 2   1     1 1         1               1             1       67
68 14     1             1                                 3       1   1 1   1       1     1 1                 1           1   68
69 12   1     1       1           1                           1                 1                   1       1   2       1 1   69
70 24     1 1 1 1                         1 1   1   1   1   1     1             2   1 1 1 2   2 1               1   2         70
71 15               1   1 1 1                 1       1     1 1   1 2             1                 1                     2   71
72 16 1 1           2       1   1   1 1         2 1                       1                             1       1 1         1 72
73 9         1   1                 1                         1                 1         2   1 1                             73
74 13                       1     1 1       1             1   1         1         1       2     1           1 1               74
75 15         1 1   1         1           1               1 1 1                             1   1     1   1 1 1   1           75
76 16     1   1   1         1 1     1     1       1     1   1                 2     1             1           2               76
77 18 2 1           1       1     1       1 2                               2   1                   1     1     1 2     1     77
78 10                 1   1                   1     1         1   1       1         1                   1           1         78
79 17     1 1   1   1 1       1             2     1 1   1       2                         1     1 1                 1         79
80 15                       1       1               1 2       1               1   2                       1 1 1 1 1         1 80
81 18 1 1   1       1       1 1   1             1         1 1       1           1             1 2           1     1 1         81
82 14   2     1 1   1                 2 1       1   2                                 1           1                     1     82
83 15       2   2           1               2                     1 1       1       2         1 1                 1           83
84 22         1   1   1           2     1           1       1 1 3   2 1           1 1     1               1         1     1 1 84
85 10             1 1   1   1       1                   1                               2                 1               1   85
86 16 1   1                     1 1           2                       1         1   1     1   1 2       1   1   1             86
87 18                 2 2   1     1 2         2       2               1   1 1               1           1                   1 87
88 17 1 1           1         1 1           1                 1   1             1 1 1         1   2       1       1 1         88
89 13         1             1     1   1       1                               1   2 1       1         1               1   1   89
90 16     1   1                       2 1 1     1         1 1 1               2       1   1 1             1                   90
91 20               1 1   2 1 1 1 1   1       1           1     2                 1   2               1 1     1   1           91
92 11 1     1             1             1           1       1       1     1                       1           1       1       92
93 16         3 1       1               1 1       1   1   1         1         1 1       1 1             1                     93
94 7                     1         1               1             1       1       1                   1                       94
95 14   1   1                   1   1 1     1         1               1                   1 1     1       1             1   1 95
96 18                 1 1         1 1     1             2 1     1           1           2         1                   1 1 2 1 96
97 18         1   1                     1 2 1             1 1 1     1   1   1               1       2 2                 1     97
98 11     1         2         1                                       1         1 1   1       1                       1   1   98
99 12           1                           1   1   1   1             1                 1                 1   1   1   2       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
06
07
/
06
06
/
06
05
/
06
04
/
06
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
24
/
04
23
/
04
22
/
04
21
/
04
20
/
04
19
/
04
18
/
04
17
/
04
16
/
04
15
/
04
14
/
04
13
/
04
12
/
04
11
/
04
10
/
04
Ngày
/
Tháng