BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/01/2018

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
01
22
/
01
21
/
01
20
/
01
19
/
01
18
/
01
17
/
01
16
/
01
15
/
01
14
/
01
13
/
01
12
/
01
11
/
01
10
/
01
09
/
01
08
/
01
07
/
01
06
/
01
05
/
01
04
/
01
03
/
01
02
/
01
01
/
01
31
/
12
30
/
12
29
/
12
28
/
12
27
/
12
26
/
12
25
/
12
24
/
12
23
/
12
22
/
12
21
/
12
20
/
12
19
/
12
18
/
12
17
/
12
16
/
12
15
/
12
14
/
12
13
/
12
12
/
12
11
/
12
10
/
12
09
/
12
08
/
12
07
/
12
06
/
12
05
/
12
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
Ngày
/
Tháng
00 9 1     1       1           1     1               1                                         1                 2           00
01 27 1   1     1     1     1     1         1   1   1       2     1   1     1 1 1 1 1 1     2     1 1           1 1     1   1 01
02 12     1         1       1                     1         1         1   1         1     1   1         1       1             02
03 15       1     1     1     1                   1     1 2     1                   1   1   1                 2     1         03
04 17 1 1       2       1   1   1     1       1               1             1         1       1   2     1             1       04
05 19       1     2   1     1             1   1         1 1     1     1 1 1               1                     1 2   1     1 05
06 12             1 1         1           1     1         1   1               1               1   1       1     1             06
07 14   1           2     1   1     1             1     1   1                   1     1 1                           1 1       07
08 18   1 1   1 1 1           1     2 1   1   1     1       2                             1           1   1               1   08
09 19             2     1           1                         2         1               1   1 1   1 1 1     2 1       1   1 1 09
10 11                   1       1   1   2 2                   1                   1       1             1                     10
11 20 1   1         1   1 1 1 1                     1 1 1   1     1 1       1   1           1   1           1       1   1     11
12 14                 1   1                       1   1       1   1 1       2       1             2             1     1       12
13 17                     1     1   1   2   1                 1 1                     1 1     2     1 1 1 1             1     13
14 25   3       1       1     1 1         1 2     1         2   2 1 2       1       1   1                 1     1 1         1 14
15 16     1     1     1                           1     1     1     1 1     1   1 1       1       1 1     1       1           15
16 14   1           1     1   1           1       1         1 1       1 1                   1   1 1             1             16
17 16 1         1         1 1     1 1         1 1               1             1   1                   1 1           1   2     17
18 16   1   1 1             1                 1           1   1     1       1 1   1     1                 1     1 1         1 18
19 13                     1                                     1                       1   2 1 1         2 1     1     1 1   19
20 18               1         2 2 1   1     2         1     1               1                 1   1         1           1 2   20
21 23 3       1       2 1             1         1   2 1               1   1       1       1 1 1 2     1 2                     21
22 15   1 1       1                   1   1   1     1           1   1     1       1             1         1         1   1     22
23 17           1     1     1     1       1   1         2     1     2       1       1         2   1         1                 23
24 15               1       1               1       1 1 2             1 1             1   2     1   1         1               24
25 12     1                                       1         1               1           1     1       2       1           1 2 25
26 19   1             1       1         3           1               1 1             3   2     1 1 1     1                   1 26
27 12                             1               1     1 1     1     1                 1           2   1             1   1   27
28 20   1   2     1   2 1                   1 1         1   1 1     1 1           1             1           1     1     1 1   28
29 16 2       1     1                 1       1   1 1 1   1               1   1   1                           1 1         1   29
30 13 1                 1   1     1                   1     1                 1   1                   1   1         2   1     30
31 13         2                                 2     2           1       1     1 1               1 1             1           31
32 15       1           1           2   1         1     1   1         1 2   1     1 1         1                               32
33 18         1         1       3           2         2         1   1         1                   1 1   1 1         2         33
34 11         1   1 1     1 1                   1                         1     1                           1       2         34
35 14                                           2         1         1               1 1     1     1 2 1       1       1     1 35
36 21   1 1 1     1         1       1       1     1 1       1       1 2       1 1   1                 2   2 1                 36
37 20       1 1 1   1   2 1     1   1   1 1 1     1     1     1                 1               1 2                 1         37
38 9       1       2   1 1   1                                                   1         1                       1         38
39 11     1     2             1   1                   1           1                             1             1 1   1         39
40 14         1           1                     1   1           1 1             1                   1       1       1 2   1 1 40
41 15                 1                 1   1   1       1     1     1 1   1   1       1         1     1           1       1   41
42 15             1   1             1 1   1       1 1                 1   2     1         1 1       1                     1   42
43 11     2             1                         2   1             1                     1                     1       1 1   43
44 13       1 1         1       1                 1 1           1 1       1   1               1                   1       1   44
45 16 1               1         1 1                               1   2 1       1 1 1     1   1                   2 1         45
46 13                 1     1         1         1     1   1             1   2               1               1         1     1 46
47 15           1       1     1           1         1   1 3   1           2         1                               1       1 47
48 23 1   1             1   1   2   1   1           1   2         1         1   3         1     1     1   1 1   1           1 48
49 20     1   1       1 2   1 1       1     1               1   1     1 1   1     2   1   1             1 1                   49
50 16   3                 1     1 1 1 1     1 1   1                             1       1                 1   1   1           50
51 21       2 1           1               1     1   1 1                 1     3   1     1   1   1     1         1 2       1   51
52 20   1 1     1         1   1             1           1 1 2 1   2     1                   1   1                     1 1 1 1 52
53 20       1   1   1 1             2 1 1   1                             1 1     3 1         1   1 1 1         1             53
54 13   1 2                         1       1                                 1 1     2 1       2                         1   54
55 19 2     1   1 1           1     1                             1     2     1         1 1 1     1     1 1             1 1   55
56 24 1 1     1           2 1   1             2       1 1       1       1             2 1               1   1       1   4   1 56
57 14 1       1                       1   1   1                   1 1 1                 1         1 1 1                 1 1   57
58 12                                             1   2   1   2 1       2           1 1                             1         58
59 19                     1 1   1 1             1 1 1     1         2   1   1                 1           1   1   1   1 1   1 59
60 15   1         1 1       1       1         2       1                   1 2           1   1             1     1             60
61 12         1       1   1       1             1   1               1                               1   1   1 1     1         61
62 24 1   2 1 1 2         1 1     2       1   1   1           2 1         1   1 2     1     1                               1 62
63 22       2     1       2         1 2 1 1     1             2 2             1       1 1 1             1 1             1     63
64 14                     1       2           1     1                             1 2                 1     1 2 1         1   64
65 8   1                                   1           1   1               1                       1   1   1                 65
66 13   1           1   1         1     1 1                   1       1             1   1   1       1         1               66
67 17   1           1             1       1       1       1         1 1   2       3       1     1   1     1                   67
68 19                   1 1           1   1           1 1                 1   1     2 1   2     1       1     1 1 1   1       68
69 9             1                     1                           1           1   1     2           1   1                   69
70 17     1 1     1               1   1 1 1                       2     1                                 1 3 1     1     1   70
71 20   1 1   1   1   1                 1 1 1   1 1   1                   1 1 1   1         1 1   1     1           1         71
72 14 1       1           1   1 1             1     1     1         1 1 1               1       1             1               72
73 19 2                 1 1   1   1 1     1           1 2       1                         1         1         1 2       1   1 73
74 13                         1 1           1 2           1 1         1                 1   1       1                 2       74
75 15         1       1                 1                       3           1 1             1         2       1     1 1   1   75
76 20     1 1   1 1     1     1 1       1       1               1 1       1     1     1 1 1     1             1       1     1 76
77 18       1     1 2       1 1       1 1         1     1       1                 1             1       2     1 1   1         77
78 14 1 1                             1 1   1 1     1   1 3                           1       1                         1     78
79 13         2   1     1           1   1   1                             1               1         1           2         1   79
80 28   1 1       1   1     1   1 1   2                   3 2     1     1 1     1     1     1 1       2           1   1 1 1 1 80
81 19                               1       1 1   1 1 1 1 1 1 1 1                         1   1   1           1   2 1       1 81
82 14 1             3 1         1     1                               1   1       1   1                           1   1 1     82
83 16           2 1         1           1 1     1                       1     1                   3     1       1 1   1       83
84 16   1             1   1 1   2 1   1                           1 1               1             1 1 1     1         1       84
85 21   1 2 2 1     1   2     3     1               1                     1 1                   1     1 1     1     1         85
86 15       1   1           1 1                 1                 2                     2       1               2     1   1 1 86
87 18           1   1             1             1                 1 1   2   1 2       1     1         1 1 1   1   1           87
88 16 1                         1 1           1 2   2           1         1           1 1   2             1                 1 88
89 18             1               1   1 1     2       1 1     2             1 1     1     1         1       1               2 89
90 13     1                 1 1     1             1               3   1         1             1           1 1                 90
91 20       1 1 3                     1   1 1   3             1     1         1                         1   2 1       1 1     91
92 11 1                     1         1                         1 1         1                   1   1 1     1 1               92
93 16             1         1 1     2 1 1 1               1           1 1     1       1     1                       1     1   93
94 15     1   1 1 1   2   1                       1                             2   2         1         1             1       94
95 15       2       1 1           1         1         1                 1       1     1   1     1                       2 1   95
96 16     1         1             1     2 1   1       1             1   1       1     3                 1                   1 96
97 21         1   1   1         1           1       1     1 1             1   1 1   1   1     1           1 2 1 1 1   1       97
98 13 1         1     1                         1           2         1 1                         1 1   1       1           1 98
99 14 1       1                   1       1   1     1             1                       1   2     1 1               2       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
01
22
/
01
21
/
01
20
/
01
19
/
01
18
/
01
17
/
01
16
/
01
15
/
01
14
/
01
13
/
01
12
/
01
11
/
01
10
/
01
09
/
01
08
/
01
07
/
01
06
/
01
05
/
01
04
/
01
03
/
01
02
/
01
01
/
01
31
/
12
30
/
12
29
/
12
28
/
12
27
/
12
26
/
12
25
/
12
24
/
12
23
/
12
22
/
12
21
/
12
20
/
12
19
/
12
18
/
12
17
/
12
16
/
12
15
/
12
14
/
12
13
/
12
12
/
12
11
/
12
10
/
12
09
/
12
08
/
12
07
/
12
06
/
12
05
/
12
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
Ngày
/
Tháng