BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/11/2019

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
01
/
10
30
/
09
29
/
09
28
/
09
27
/
09
26
/
09
25
/
09
24
/
09
23
/
09
22
/
09
Ngày
/
Tháng
00 20     1 1 1 1           2   1 1 1 1               1   1   1     1     1       1   1       1             1       1         00
01 13       1     1             1             1     2   1                             1     1         1           1     1   1 01
02 24       1   1 1     1 1 1     1       1   1       1   1   2 1           1   1       1         1               1 1   3   1 02
03 22 1       1       1     1 1 1   1   1   1 1 1   3     1             1           1 1       1           1           2       03
04 14 1 1         1                 1   1         1         2   1                       1       1 1     1                   1 04
05 21 1         1     1   1   1 1 1                     2       1 1   1     2           1   1                         1 1 1 2 05
06 8 1             1         1                                             1 1               1   1             1             06
07 17     1 1       1 1         1     1   1               1 2               1                         1   1       1   2     1 07
08 11           1   1     1                                           1     1         1   1               1     1       1   1 08
09 17 1 1         1     1   1 1   1     1           1   1                 1         1   1         1     1     1 1             09
10 13         1   1       2         1     1   1               1   1   2                                 1                   1 10
11 17     1       1                     2   1   1     1 1 1             1       1           1     1         1     1     1 1   11
12 13 1   1                             1     1               1             1         1         1       1       2   1       1 12
13 12       2     2                               1     1 1       1 1                             1                   1   1   13
14 20     1   1       1 2       1           1   1 1   1     1   1       1             1       1 1     1   1 1   1             14
15 14                             2   1         1 1         1             1 1                           1 2 2       1         15
16 17               1   1                   1       1 1     1               2 1     1         1   1     1 1     1   1   1     16
17 11       1           1               1           1               2           1       1     1         1           1         17
18 12   1           1                               1       1         1 1             2     1                             2 1 18
19 15         1 1 1     2         1                     1   2       1 1 1           1               1 1                       19
20 15     1   1         2               1   1               1     1           1         1 1                 1   1   1     1   20
21 18 1     2         1   1         1 1                   2     2               1       1 1 1       1     1   1               21
22 8                               1                 1   1                       1       1     1   1                 1       22
23 19 1   1             1       1 1   1     1   1 1 1 1                       1   1                             1 2 1 1 1     23
24 18       1                 1 1     1 1     1 1               1                 2 1   1     1 1   1         1       1 1     24
25 16             1           1         1 1   1     1             1   1     1 1 1                 1   1 1           1   1     25
26 14         1   1       1       1             1     1   1                     1         1 1   1       1               1 1   26
27 20   1           1   1     2                 1   1             2       1           1   1           2     2   1   1 1   1   27
28 12               1     1   1                   1   1 1             2               1 1             1   1                   28
29 24 1     1       1               1   1                       1       1   2 2     1   1   1 1 1   1     1   1 1 2 1     1   29
30 15 1     1                 1                 1                 4           1         1 1     2           1         1       30
31 12   1 1                     1                   2               1                 1     1     1     1             1   1   31
32 12           1 2     1         1 2                         2         1                 1               1                   32
33 21   1             1   3   1             1 1       1   1   1 1 2             1         1               1 1 1   1     1     33
34 18     1           1             2   1         1 1 1 1     1 1 1               1 2   1 1                   1               34
35 21 1       1 1       1 1             1                 1   1 1   1             1 1     1 1 1 1     1       1     1 1 1     35
36 14                 1         2             1               1                 2 1   1                     1 1   1   1 1     36
37 11         1                                               1 1     2 1 1   1   1         1                   1             37
38 9     1         1         1         1                   1                   1           1                   1           1 38
39 16   1           1 1 1             1   1 1 1   1 1 1                   1               1           1       1 1             39
40 16 1 2             1   1     1     1                           1   1   1     1       1       1 1 1                   1     40
41 9                                                           1         2 2                   1   1           1         1   41
42 20   1 2 1 1                   1           2 1 1     2         1   3 1               1         1                       1   42
43 20       1                     2 1 1       1   2       1 1       2         1   1           1               2 1         1 1 43
44 16 1 1             1 1 1       1     2                               1 1     2 1 1             1   1                       44
45 14     1         1                   1 1 1   1         1   1           1 1 1     1       1             1                   45
46 13         1 1                         2     1   1 1                                 1         1 1       1   1 1           46
47 20   1 1     1     1   1       1     1 1     1                 1 2   1 1   3     1         2                               47
48 16           1   1 1   1         1 1                   1 1           2 1       1 1 1   1 1                                 48
49 17         2 1         1                     2   1 2   1     1   1     1   1                 1         1           1       49
50 14           2   1       1                   1                   1           1     1   1 1     1 3                         50
51 12 1 1 1             1     1     1       1 2                                                     1 1 1                     51
52 16       1         1 1     1       1     2     1     1     1                                   2 1 1     1 1               52
53 13 1   1                                                   1   1       2     1       1 1             1 1               2   53
54 21 2           1 1           1   1         1 1   1         1             1 1   1         1 1       1         1 3 1         54
55 14 1   1     1     3 1 1     1         1       1 1                       1   1                                             55
56 14         1           1     1           1   1 1         1                               1   2   1   1           1   1     56
57 17                     1         2                     1 1   1     1         1     2       1         1 1 1   1 1 1         57
58 24 2 2   1   1 1       1 1 1   2           1   1                   1   2   2     1 1           1           1   1           58
59 23 1                 1 1         1 1   1       1 1   2         1   1 2       1       1             2       1 1     2   1   59
60 17 1   1                 1           1           2 1       3     1     1             1       1               2         1   60
61 11           1 1                         1 1       1             1     1 1     1                   1 1                     61
62 15                 1       1     1     1 1 1           1 1           1       1 1                 1         2           1   62
63 18   1   1 1       1     1       1           1 2   1   2     1           1       1       1   1         1                   63
64 15   1 1                             1 1 1                             1   1     1     1   2   1         1     2           64
65 9 1   1       1 1         1           1                                 1                 1             1                 65
66 12   1         1             1             1     1           1     1                   1     1 1   1   1                   66
67 15               1       1 1       1   2       1                   1 1       1     1         1   1 1               1       67
68 25       1 1     2                     1 1   2     1 3       1   1     1           1     2                 1 1 2 1   1   1 68
69 17   1       1     1 1 1               1   1                 3             1     1   1   1     1         1               1 69
70 15                   1 1                 1       1   1                 1       1 1     2         1   1     1             2 70
71 20       3   1                 2   1     1   1 2     1     1     1 1       1   1               2                 1         71
72 13     1                 1 1             2     1                                     1 1                 1 1 1       1   1 72
73 14                       2 1           1                     1   1 1   2 1                         1 1             1 1     73
74 21           1     1     1         1 2                   1 1   2 1   1             1 1   1 1     1 1 2                   1 74
75 21     1 2     1 1   1       1     2                             1           3   1         1 1 1   2     1             1   75
76 20               1 1         1 1   1       1   1     1 1     1   1       1 1                   1 1   1       1 1 1 1       76
77 23 1       1 1 1         2 2       1 1     1           1           1 1 1     1 1         1   1     1     1     1       1   77
78 20         1       1             1 1     1   1               1   1   1 1   1   1 1     1     1 1       1       2         1 78
79 10     1   1     1                     1               1   1                 1     1                             1       1 79
80 16   1         1 1         1       2                 1 1                     1   1 1       1           1   2         1     80
81 25   1   1       1 1 1         1       2       1                   1     1 1   2   1 1 1           1 3   1 1     1     1   81
82 8         1                                   1       1                         1       1   1     1                 1     82
83 20   1 1   1 2   1       1   2           1                           1         1     2     1                     1   1 2 1 83
84 19   1 1   1                   2     1             1   1 1     1   1       1     1     2                   1 1   1 1       84
85 13         1           1 1     1           1         1     1         1                     1           1   1     1     1   85
86 21   1   1   1 1           1 1           1       1       1   1   1               2   1                 1 1 1         1 1 2 86
87 21 1     1 1 2 1     1     1       2     1           1 1 1 1 1               1 1   1 1                               1     87
88 18                       1     1 1         1             1     1 1                         1 1   1   1 1   1       2   2 1 88
89 12                                         1 1     2     1     2                         2 1                     1 1       89
90 12             1         1     1 1 1 1               1   2               1                       1             1           90
91 14           1 2       1 2   1   1                 1                       1   1             1 1 1                         91
92 22     1   1 1     1       1             2                       1             1 1   1       1 1 1 1           1 1 1 2   2 92
93 20     1 1 1           1 2     1 1   1 1           1 1               1         1       1 1 1     1     1     1             93
94 17               2 1 1           1 1 1 2             1                   1 1       1         1           1 1             1 94
95 18             1         2 1 2         1   1               1 1 1 1   1             2       1         1   1                 95
96 11                   1       2               1 1           2     1             1                     1 1                   96
97 16 1             1 1                             1 2 1             1 2   1       1     1 1             1         1         97
98 20 1 2     1             1       1     1     1     1     1         1 1                 1         1   1 1 2       1 1       98
99 13   1                       1     1         1 1         1     1                           1     2       1     1   1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
01
/
10
30
/
09
29
/
09
28
/
09
27
/
09
26
/
09
25
/
09
24
/
09
23
/
09
22
/
09
Ngày
/
Tháng