BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/10/2017

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
01
/
10
30
/
09
29
/
09
28
/
09
27
/
09
26
/
09
25
/
09
24
/
09
23
/
09
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
27
/
08
26
/
08
25
/
08
24
/
08
23
/
08
22
/
08
21
/
08
20
/
08
Ngày
/
Tháng
00 17       2             1   2         1                     1 1   1   1     1         1       1           1     1       1 1 00
01 26     1         1     2     2       1 1 1   1                 1 1   2 2           1   2 1         1     1       1 1 1   1 01
02 19 1   1   1     1     1 1       2         1                         1         1   1 1         1     1 2   1             1 02
03 16 1     1   1         1                 1         1                   1       2     1       1       1       1 1       2   03
04 16           1 1       1 2     1 1               1                 1     1   1                           1     2 1     1   04
05 14                             1   1     1     1       1       1                   1 2     2   1                 1       1 05
06 14   2           1                 1             1           1 2         1       1 1                       1     1     1   06
07 18     1         1           1     1   1 2     1       1           1 1       2             1     1                     2 1 07
08 14     1   1           2                               1     1 1     1       1 1       1       1 1                   1     08
09 21 3       1   1 1 1   1   1       1         1   2     1 1   1                   1   1         1                   1     1 09
10 14       1     1                           1     1         1   1   1       1                 2     1 1         1   1       10
11 17   1       2   1 1               1       1     1     1     1   1 1               1     1 1 1   1                         11
12 19   1 2         1                 1     1     1   1     1 1 1 1 1       1                     1         1 1   1   1       12
13 16           1           1 1     1 2           1   1 1 1     1       1     1           1           1         1             13
14 18 1                                           2   2   1     1     1 1       1 1       1     1   1 1   1           1     1 14
15 21   1       1       1     1 1                           1     2 1   1 1     1 1 1 1           1         1       1 1 1 1   15
16 20       2 1       1     1       1   1   1   1 1                           2 1       3       1           1       1   1     16
17 9           1                         3 1 1       1         1                                                           1 17
18 12             1 1     1       1     1   1               1   1           1   2                                           1 18
19 15         1                   1 1   2 2   1                           1     1   1 1         1 1 1                         19
20 15     1                   2 1 1     1               1                 1       1   1   1                 1   1       1 1   20
21 13                   1       1             1 1       1     2   1                                     2       1 1       1   21
22 21         1         2     1         1   1 1           1 1     1           1   2 2   1     1 2 2                           22
23 19   1 1     1 1   1           1                   1 2             1       1   1   1 1   1       1       1   1   1         23
24 18   2       1   1 1 1 1 1       1         1                     1       3     1 1                 1                     1 24
25 13                   2           1   1   1               1   1         1           1     1 1 1                           1 25
26 17 1         1   1         1 1   1   1 1               1     1     1         1         1 1         1                 1   1 26
27 9                           1                 1 1               1               1       1               1       1     1   27
28 19           2   1         1       2   2   1             2             1     1     1   1 1   1                       1 1   28
29 13       1             2     1     1     1   1 1   1             1                       1         1             1         29
30 24       1     2 1 1             1             2 1   1         1 2 2   1           1   1             1   1   1 1       2   30
31 25       1       1     1   1   1 1   1   1 1 2     1               1         1   1           2 2   1       1   1 1   1   1 31
32 9 1 1                                 1                   1     1 1             1               1                     1   32
33 16   1 1     1         1 1   1     1         1                 1     1           1     1 1         1 1       1             33
34 19     1 1       1               1     1     1 1   1         1           1           1           3             2 1     2   34
35 21 2   1   2 1                 1         1 1     1 1   1   1           1       1   1 1         1 1         2               35
36 15         1   2                     2           1     1           1   1     1         1         1 1             1     1   36
37 15                   2           1 1                           1 1         1     1               1     2   1 1 1         1 37
38 12 1                       1         1 1 1             1                 1               1             1     1   1   1     38
39 15     1                               1     1   1     1       1   1 1   1                   1           2 1 1           1 39
40 15       1         1 1             2   1       1         1       1     1 1 1           1     1 1                           40
41 17         1         1 1                     1     1   1                     1   1 2 1           1     1         1 1 1   1 41
42 8                 1 1         1   1             1         1                                                   1 1         42
43 18 1             1               1   2         1         1       2 1           1 1   1             1       1 1       1   1 43
44 13                                   1               1 1         1 2                 1       1 1                 1 1 1   1 44
45 12             1             1               1             2     1 1         1     1                         1   1 1       45
46 15                         1 1 2 1         1     1   1   1   1             1           1     1   1             1           46
47 11     1           1 1               1                           1                         2 1         1           1 1     47
48 12         1     1               1   1 1   1                           1   2   1               1                 1         48
49 17   1 1 1           1     1                           1 1   1                             2     1         2     2 1     1 49
50 13       1                 1   1 1           1       1     2                             1     1       1   1         1     50
51 13   1   2 1   1         1         1         1                 1   1   1     1                                     1       51
52 19 1 1 1     1       1   1       1 2     1   1     1 1   1                               2                 1 2             52
53 10 1                             1                                   1         2 2     1             1         1           53
54 22     2   1 1     1   1 1       1               1   1   1   2       2     1         1         1   1     1         1   1   54
55 19   2 1 1         1     1       1     1           2   2         1     3                   1           1 1                 55
56 13         1     1 1     1                   1       1         1     1         1                     1 2             1     56
57 18   1       1   1 1               1     1     1   1     1               2         1       1                 1 1       1 2 57
58 15                 1     1                     1   2                 1                   2   1   1       1 1 1 1     1     58
59 12 1           1 1 1                       1                           1 1           1   1         1 1   1                 59
60 20 1     1             1       1                     1     1           1 2 1       1     2 2     1     1   1       1 1     60
61 13   1   1             1         2 1                           1       1           1 1         1 1               1         61
62 18             1             1         1 1   1       1 1   1             1       1 1   1 1         1 1 2             1     62
63 13 2                         1       1                           1   1           2   1     1   1                   1     1 63
64 14   1 1   1         2   1                   1   1 1                               1     1                 1   1     1     64
65 17 1 1           2       1             2       1       1   1   1                           1 1   1   1       1     1       65
66 17 1   1       1   1   1 1 1   1       1 1 1             1         1                   1           1   1   1               66
67 21       2 1 1           1   1   1               2   1 1     1                 2 1       1         2 1 1       1           67
68 16 1     2       1 1                 1   2       1       1   1             1     1                   1   1         1       68
69 16                 1 1                                       2 1         2     1   1   2         2     1     1   1         69
70 17 2         2           1 1     1       1           1   1             1               1           1   2         1 1       70
71 18   1     1   2   3           2           1     1       1   1                             1 1   1   1               1     71
72 24   1     2   2         1 1   1 1       1   1     1 1 1   2   2             1   1               1     1     1       1     72
73 20 1 1   1 1             1 1   1                     2   1 1         1   1 1         1             1 1   1           1   1 73
74 18       1           2               1 1   1 1 1 1           1   1   1           1 1 2     1                     1         74
75 13               1     2 1                     1     1       1     1           1               1     1     1 1             75
76 18   1 2     1 1             1           1                 1     1   1 1       1       1     1 1   1 1             1       76
77 21 1   1   2   1   2         1 1         1 2 1     1       1         2                 2 1                     1           77
78 8   1           1   1     1                                                                   1         2         1       78
79 11         1               1   1               1       1               1             1     1   1     1           1         79
80 11             1                             1       1                             1       1     1   1 1 1         1 1     80
81 11             1               1                               1 1 1         2       1               1       1         1   81
82 15       1   1     1   1   1       2       1                             1 1             1 1               1       1     1 82
83 22           1 2     1 1   1         1 1                   1   1             1   1       1 1       2   1   1       1   2 1 83
84 14   1   1 1       1     1   1 1           1                         1     1                   1   1 1               1     84
85 18   1 1 1   1                     1         1 1 1   1             1         1         1   1   1     2     1       1       85
86 13                 1         1         1   2           1 2   1                 1                     1     2               86
87 14                 1   1                   1       1 1 1   1               1   1 1     1           1               1   1   87
88 10                       1                     1                 1       1   1                     1       1 1 1         1 88
89 13   1                                 1       1         1     1     1   1       1     1         1   1   2                 89
90 24         1     1       1     1   2 2   1 1                 1   1 1 1     3 1                     1     1 1 1 1       1   90
91 15     1                 1 1 1         1                 1 1       2                   1   1   1 1     1     1             91
92 14             1     1 1     1         1         1       2       1 2 2                                               1     92
93 17         1     1   1     1 1 1 1         1     2   1                         1   1                   1     1   1 1       93
94 16 1   1     1 1     1   1   1       2         1     1                 1             1     1                   2           94
95 25     1     1 1 1           1 3               1   2       2     1     1 2 1 1         1   1       1   1 1 1               95
96 18 1                   1     2             1   1 1 1   1 1     1           2   1         1                 1     1 1       96
97 17         1         1   1 1                 1   1 1 1     1   1           1 1   1                       1     1     1 1   97
98 19                   1     1 1     1         2               1         2   1 1     1     1   2         1       1       1 1 98
99 25           1                           1   1 1 1 1 1 1   1             2     1   1 1   1 1 2 1     1   1   2 1     1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
01
/
10
30
/
09
29
/
09
28
/
09
27
/
09
26
/
09
25
/
09
24
/
09
23
/
09
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
27
/
08
26
/
08
25
/
08
24
/
08
23
/
08
22
/
08
21
/
08
20
/
08
Ngày
/
Tháng