BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 10/12/2023

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
12
09
/
12
08
/
12
07
/
12
06
/
12
05
/
12
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
Ngày
/
Tháng
00 17   1     1 1       1       2         1               2                         1           2     1         2   1   1     00
01 13   1               2     2         1   1 1     1                     1   1         2                                     01
02 13                     1   1   1       1               1       1         2                 1       1   1 1               1 02
03 17                         1 2     2           1         1 1         1               2                 1 1 1   1     1   1 03
04 14 1 1             2             1               1 1       1       1 1     1                       1       1 1             04
05 12     2       1       1 1                 1             1 1         1 1         1                         1               05
06 19     4     1             1   1 1     1                 1                 1   1   1         2         1   1   1 1         06
07 19     1     1   1 1   2   1   1 1       1           1 1               1   1       1       2                   2           07
08 20 1       2   1         1       1     1                       1 1         1 1     1     2 1     1 1       1 1         1   08
09 13                         2       1               1             3                 1 1     1     1           1         1   09
10 21                   1   1 1 1   1 1 1           1 1   1 1 1   1   1 1       1               1     1 1 1       1           10
11 13         2                       1   1                 1 1                   1   1       1 1     1 1     1               11
12 19 1 1     1   1   1       1   1 1   2         2         1             1       1   1   1                   1             1 12
13 22 1 1   1 1     1     2   1             3     1             1     1 2             1       2             1       1 1       13
14 14       1                       1   1 1       1       2               2       1   1     1 1         1                     14
15 12     1                   1     1                 1 1           2 1     1                             1 1       1         15
16 15             1 2     1         1   1   1                 1                     1             1 1 1     1       2         16
17 19       2 1     1 1 1   1   1 1                 1           1 2                                   1 1 1     1 1       1   17
18 19 2           1     2   1 1 1   1     1   1         1               1               1         1 2   1 1                   18
19 17         1   1 1 1   1                     1     1     2 1           1             1       1 1   1             1     1   19
20 16             1 2   1         1   1               1               1       1     1     1   1   1           1           1 1 20
21 12   1       1 1 1                   1     1       1           1               1       1             1               1     21
22 15   1         1   1                   1                         1     1       1   1 1 1         2       1   1   1         22
23 12     1       1   1           1         1   2       1             1                 1     1 1                             23
24 20   1   1                       1   1       1       1       2     1 2       1   1     1             1 1   1       1 1 1   24
25 15   1   1     1   1 1                     1       1                         1 1   1     1         1 1         1         1 25
26 15                 1   2         1     1 1     1 1                 1 1         1       1         1         1       1       26
27 21     1 1 3       1         1     1     1                 1       1 1         2       1     1     1 1 1   1 1             27
28 13               1   1     1           1   1 1             1   1     1   1 1             1                   1             28
29 20       1             1             1   2   1     1       1       1     1 2   1                 2           1   3 1       29
30 15               2 1 1     1                     1   1   1 1           1     1   1                   1   1     1           30
31 13           2 2                 1   1       1           1 1 1               1                                   1   1     31
32 17                   1 1   1       1   1 1 1 1       1                       1                 1 1   1           1 1     2 32
33 14   1         1   1     1       1           2               1     1     1                   1       1 1                 1 33
34 6   1     1     1                         1   1                                                                     1     34
35 16                 1                             1       1 1 1 1           1 1 1 1                 1         1         3 1 35
36 24           1 1   1   1   1 1     1       1 1     3   1   1                 2   1 1 1     1   1   1 1     1               36
37 15 1     1 1   1 2 1         2                               2   1                       1               1     1           37
38 12           1           1                   1   1                     2                     1           3           2     38
39 11     1         1       1 1                           1                     1   1                           1   1   1   1 39
40 16       1   1                     1                           1 1 1           1   1   1         1   2 1 1       1   1     40
41 16   1   1   1       1   1                     1       1     1 1       1           1       2       1     2                 41
42 12                   2   2               1                 1         1                         2           1 1         1   42
43 21                   1 1       2             1       1 1 1     1 1   1       1   2   1 1     1   1     1 1         1       43
44 23       1 1 1         1         1 1             2 1     1     1 2     1 1 1 1       1             2         1   1     1   44
45 17 1       1             1     1     1   2       1               1   1   2     1     1           1                 2       45
46 14       1     2             1           1       1       1   1         1       1               1   1       1             1 46
47 16   1   1     1 1     1     1                   1   1       1   1       1                     1               2 1     1   47
48 18       1     1           1           1 1       1   1 1 1     1     1 1         1     1   1               1 1       1     48
49 19                   1                     1   1       1 1       2   1           1   1     1 1 3   1   1     2             49
50 13                       1       1     1   1                     1           1       1 1   1                     1 1 2     50
51 9   1   1   2                       1                                     1                     1       1               1 51
52 21 1 1             1           2   1   1       1 2   1 1           1   1 1   1 1             1 2             1             52
53 19   1                   1     2 1 1   1               1   1                 1   1 1 1 1       1                   1 2   1 53
54 17             2   1       1 1               1       1       1   1                 1   1     1 1     1 1           1 1     54
55 21 1           1 1 1   1                 1     1     1 1     1             1 1   1       1 1     1     1         1 1 1 1   55
56 12                                   2 1           1 1             1         1       1   1             1     1 1           56
57 13   1       1               1 1                 1     1     1 1 1       1               1       1                       1 57
58 14 1     1 1           1           1 1         2           1         1     2             1                           1     58
59 19           1 1         1   3                 2   1 1                 1                 1       2       1 1     1   1 1   59
60 17 1     1 1                   1 1 1       2                 2     1                       1       1     2         1 1     60
61 16       1 2 1   1 1               1   1                         2           2   1     1           1                 1     61
62 20     1   1 1       1             1 1 1     1 1 1   1     1   1 2           1                 1 1 1       1               62
63 15 4   1         2               1 1 2   1         1                               1     1                                 63
64 11               1   1             1   1     1     1     1 1   1         1                                     1           64
65 17                 2     2       1       1         1                             3 1     1       1     2         1       1 65
66 11           2                       1   1   1   1     1     2         1                                                 1 66
67 11                             1           1             1         1               1   1   1           1   1   2           67
68 13       1                     1 1   2         1 1       1                     1       1     1           1             1   68
69 13 1     1                       1         1       1   1   1       1   1     1 1         1           1                     69
70 15 1                     1 1 1         2 1     1             1 1   1 1   1         1                     1                 70
71 14     1                   1               1   1     3             1 1     1                   1               1   1     1 71
72 21 1               1         1     1   1   1         1   1           1   1 1       2     1 1 2             1 1     1   1   72
73 26 2   1 2   1         1 1     1 1   2 1       1   2           1     1                 1 1 1   1 1         1 1     1       73
74 15               1   2             1                 1     1   2                     1 2 1     1             1   1         74
75 16     1     2 1                     1   1             1   1               2         1 1             1             1     2 75
76 17           1                     1                     1     1               1   1         2   1   1 2       2 1     1 1 76
77 18 1               1         1       1             1         1       1   2 1   1 1       3                   1   1 1       77
78 12       1 1 1     1     1   1                           1     1           1   1                             1 1           78
79 23   1               1 1     1   1       1       1 2 1     1       1         1 1             1 1     2   1         1 1 2   79
80 14         1     1       1         1         1     1         1             1                   1         1     1 1   1   1 80
81 15     1     1         1     1     1       1     1             1                     1       1     1       1         2   1 81
82 22                   1     1   2           2   1 1           1     1   1 3         1       1 1       1 1 1         1     1 82
83 23                       2 2                 1     1 1         1         2     2     3   1     1 1 1 1         1       2   83
84 16     1     1       1 1       1               1                       1 1     1     1 1     1         1   1           1 1 84
85 14   1 1           2                     1           1                   1 2   1               1           2     1         85
86 18 1   3               1     1 1   1   1   1                               1     1   1                   1 1       1 1 1   86
87 16   1               2 1 1                             1   1   1     1     1 1       1           1     1           1 1     87
88 17 1       1     1       1     1           1                       1   1     1               1   1 1 1 1 1   1 1           88
89 13   1     2             1               1 1 1 1                   2             1       1               1                 89
90 13                       1         1         1 1         1 2         1   1     1           1       1               1       90
91 18 1     1       1     1     1   2 1       1     1           1     1   1         1                 2         1 1           91
92 14 1 1     1   1             1             1 1   1     1       1 1           1                       1                   1 92
93 15     1                                   1             1         1 1       1         1 1     2     1 1       1   1   1   93
94 18   1 1       1     1                       2 1         1   1         1         1 1         1         1       2   1   1   94
95 11 1                                   1         1       1         1   1                   1 1             1   1       1   95
96 19   2   1       1             1               1 1 1 2       1   1   1 1 1             1             1           1       1 96
97 20     2                         1   1       2 1       2   1   1 2               1 1   2 1                         1   1   97
98 22   1                 1               2     1       1 3                 1       1 1   2 3 2     1           1           1 98
99 21   1 1 1   1         1   2   2     1   1 1             1   1         1   1     1 1 1                     1       1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
12
09
/
12
08
/
12
07
/
12
06
/
12
05
/
12
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
Ngày
/
Tháng