BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/01/2020

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
01
17
/
01
16
/
01
15
/
01
14
/
01
13
/
01
12
/
01
11
/
01
10
/
01
09
/
01
08
/
01
07
/
01
06
/
01
05
/
01
04
/
01
03
/
01
02
/
01
01
/
01
31
/
12
30
/
12
29
/
12
28
/
12
27
/
12
26
/
12
25
/
12
24
/
12
23
/
12
22
/
12
21
/
12
20
/
12
19
/
12
18
/
12
17
/
12
16
/
12
15
/
12
14
/
12
13
/
12
12
/
12
11
/
12
10
/
12
09
/
12
08
/
12
07
/
12
06
/
12
05
/
12
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
Ngày
/
Tháng
00 10                   1   1   1               1 1               1               1 1   1               1                     00
01 23 1     1                       1 1     1 2 1         1 1           1 1   1 3 1   1         1   1     1 1         1       01
02 16   1     1           1         1     1       1 1 1 1 2               1 3                   1                             02
03 15           1       1 2             1               1 1   1                                         1 2         1     2 1 03
04 16           1         2           2   1   1       1   1               1     1         1     1   1                     1 1 04
05 15       1           1 2             1   1 1 1             2             1                             1           1   1 1 05
06 21 1 1       1   1         1   1 1       1                 1           2 1             1   1   2           2 1   1       1 06
07 22         1 2   1   1         2 1       1 1 1     1   1                       1         1   1   1         3 1 1           07
08 21             2 1 1 1 1     1         2 1     1         1   1         1           1           1 1 1           1   1   1   08
09 9 1             1             1   1                         1                   1     1   1                             1 09
10 17   1   1               1 1       1 1       2   1         1 2   1   1         1                             1         1   10
11 16         1 1 1         1     1   1     1 1 1                 1   1               1           1         1     1       1   11
12 25     2   2     2         1 1     1 1 1               2 1 1     1     1     1     1 1                   1         2   1 1 12
13 19       1             1 1                         1 1   1       1   1 1   1       1         1   2     1       2 2         13
14 13           1     1 1     1       1   1                         1 2   1   1                             1     1           14
15 11           1 1 1             1         1             1         1             1   1               1                   1   15
16 13                       1 2               1         1                     1     2     2     1           1 1               16
17 8         1                           1 1           1                     1             1                   1       1     17
18 15 2   1   1         1             1     1     2   1 1             1           1                   1 1                     18
19 17     1                       3   1     1     1 1                   1           1   1       2       1   1 1 1             19
20 19   1 1 1   1 1   1           2         1 1     1                             1               1   1 1   2   1         1   20
21 16       1       1           1               1       1         1         1       1 1   2 1 1     1 1                     1 21
22 13     1 1         1                     1   1                     1 1         1 1 1                   1   2               22
23 19                     1 1 2     1           1             1         1       2   1 1               1       1       1 3   1 23
24 16       1     1 1                                 1   1 1 1       1     1   1 1 1                         1   1 1     1   24
25 14                         1               1                     1 2   1             1   1 1     1     1   2       1       25
26 23       1 1                               1   1   1 2 1 2 1   2         1 1             2         1       2   3           26
27 16       1           2     1               1 1         1       1       2     2     1     1         1             1         27
28 15   1     1 1           1           1     1       1       1     1         1       1   2 2                                 28
29 17     1       1             1     1 1 2 1             1 2     1         1           1 1       1                         1 29
30 15 1             1 1 1   1       1                 2                 1                   1 1             1           2   1 30
31 13   1 1       1   1               1                                               1         1 1       1     1 1     1 1   31
32 14     1           1   1                       1                   1   1   1     1           1     2     2   1             32
33 12       3               1       1   1             1 1   1     1 1               1                                         33
34 9                         1       1           1 1                 1                     1         1   1 1                 34
35 18 1       1   1 1         1   1             1         2       1   1         1             1 1         1     1         1 1 35
36 15                   1       1   1   1       1             1           1         1 2   1                     1 1 1 1       36
37 18 2   1     2   1               2             1             2     1               1       1   2       1         1         37
38 19   1 1       1   1       1     1 1               1       1   1     1         1   1   1   1     1     2             1     38
39 12                               1     1         1                   1       1       2       1 1               1 1   1     39
40 16       1     1                         1                       2   1   2   1       1 1 1 1               1     1       1 40
41 14                 1               1 1         1                   1 1 1               1 1   1   1           1   2         41
42 21 1 1       1 1         1             1     1     1     1                     1     1     3           1 1 1 2   1 1       42
43 16           1             1 1   1                 1 1       1             1             1 1         1   1   1   1     2   43
44 18   1 1   1 1 1 1         1               1           1 1   1 1               1 1   1         2                         1 44
45 9 1                   1   1           1 2                               1                             1             1     45
46 14 1 1       1 1           1         1                     1             1             1       1         1 1 1       1     46
47 23   2               3     1 1 1               1 2         1 1               1 1   1                 1 1 1     2   2       47
48 17 1       1       1               1   1                   1         1     1 1   1   1             1 1 2     1       1     48
49 23 1 1       1     1   1 1   1 1                 2 1       1   2 2   1     2     1   1                   1 1               49
50 17 1   1           1             1                       2 1 1 1               1     1               1         1 2 1   1   50
51 17 1     1   1   1     1             1     1   1   1   1               1   1             1   1   1   1                   1 51
52 7                     1 1                 1           1                                             1 1           1       52
53 9             1               1     1               1   1           1 1       1                                         1 53
54 23       1               2   1 1       1 1   1   3   1               1         1 1   1           2   1               2   2 54
55 9 1                         1             2   1                     1                       1                   1       1 55
56 14           1         1     1     1 1                                 1             1 2 2       1             1     1     56
57 14           1 1                         1           1       1                 1   1     1     1 1 1       1 1         1   57
58 25         1   1 1 2 1 1         1 1 1         1 1 1 1         1 1     1 1   1                             1 1 1       1 2 58
59 17 1         1 1           1 1                   1 3     1 1         1         1   1               1       1             1 59
60 19     1       1   1             1       1 2           1   1   1   1 1     3 1   1           1                           1 60
61 17                 1 1         1         1         1                 1     1   1       1 1 1 1     3               2       61
62 15     1 1           1       1               1       1         2             1   1               2 1 1             1       62
63 12                               1   1     1   1 1   1   1   1       1               1               1     1               63
64 19 1 1 1   1 1     1   1     2       2 1       1               1                 1   1   1   1                         1   64
65 9         1   1                             1                                                 1       2         2       1 65
66 10                           1         1   1   2                   1             1   1   1             1                   66
67 10         1 1           1     1     1 1             1           1                   1     1                               67
68 18   1                               1   1                       1   1 1     1         2       2     2         1   2   2   68
69 14         1   2         1 1       1                   1 1       1           1       1             1     1             1   69
70 15   1 1 1 1         1     1 1 1     1                   2   1   1       1                   1                             70
71 17 2 4 1     1         1 2     1       1                           2                                     1           1     71
72 13   1                 1 1 1                     1 1               1   1         1 1   1                         1   1     72
73 14                 1         2   1               1             1     1       1         1     2             1     1   1     73
74 16 1 1   1   1       2       1                   2     1       2     1                     1                   1   1       74
75 20                   2 1         1     1         1     1   1 1 1 1     1 1 1 1           1 2   1     1                     75
76 26         1   1 1                 2         1   1 1   1     1   1 1   1   2 1 1   2 1   1           1   1       1   1 1   76
77 17       1       1         1       1   2 1     1                   1         1       1       1 1 1               1 1     1 77
78 21   1           2       1                     1             1     1     1     2     1 1   1   1 1 1   2 1       1   1     78
79 11                             1 1                   2               1   1                     2           2     1         79
80 17 1           1 1 1 1                       1 1 1       2       1               1         1 1     2               1       80
81 25 1   1 2 1   1 1   1       1       1   1 1       1     1   1 1   1   1         1             1     1 1 1   1 1           81
82 16     1                     1   2 2             1               1 2     1   1         1     1     1                 1     82
83 9     1   1           1                 1     1             1           1         1                             1         83
84 29   2   1   1             2   1 1   1 1     1 1     2 1   1 1 1 1       1 1             1 1         1   1   1 1   1   1   84
85 11               1       1                 1 1             1                   1                 1   1       1 2           85
86 20             1   2   1       1 2 1   1     1   1 1     1   1           1 1         1               1   1             1   86
87 19                       2       1 1 1       1               1   1             1 2 1     1 1       1   1           1 1   1 87
88 18       1 1       1         1 1   1     1   1       3     1 2   1         1             1                           1     88
89 24 2   1 1       1         1     1   1       1   1       1     2 1 1     1                       1 1     2 1   1   1   1   89
90 17         1   1 1   2                 1                   1         1               1   1 1     1 1 1       1       2     90
91 18     1 1 1     1 1   1             1 1 1             1   2 1           1                               1   1   1 1       91
92 19   1 1     1         1               1   1     1 1             1 1     1 1       1 1 1   1 1       1       1             92
93 14     1               1     1             1                             1 2       1       1 1 1     1       1 1           93
94 25     1 1       2 1 1     1 1       1   1     1   1 1 1     2         1 1   1   1 1       2     1   1                     94
95 10                       1   1                 1                 1     1                       1             1       2 1   95
96 19         2       2                       1 1 1       1 1 1       1 1     1     1   1           1   1 1           1       96
97 12   1     1           1       1                                     1 1       1               1 2                 1     1 97
98 15 1                     3     1       1     1       1   1                                   1 1 1 1           1         1 98
99 12     1           1           1     1     1                 1               1 2       2                     1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
01
17
/
01
16
/
01
15
/
01
14
/
01
13
/
01
12
/
01
11
/
01
10
/
01
09
/
01
08
/
01
07
/
01
06
/
01
05
/
01
04
/
01
03
/
01
02
/
01
01
/
01
31
/
12
30
/
12
29
/
12
28
/
12
27
/
12
26
/
12
25
/
12
24
/
12
23
/
12
22
/
12
21
/
12
20
/
12
19
/
12
18
/
12
17
/
12
16
/
12
15
/
12
14
/
12
13
/
12
12
/
12
11
/
12
10
/
12
09
/
12
08
/
12
07
/
12
06
/
12
05
/
12
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
Ngày
/
Tháng