BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 29/06/2022

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
06
28
/
06
27
/
06
26
/
06
25
/
06
24
/
06
23
/
06
22
/
06
21
/
06
20
/
06
19
/
06
18
/
06
17
/
06
16
/
06
15
/
06
14
/
06
13
/
06
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
08
/
06
07
/
06
06
/
06
05
/
06
04
/
06
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
Ngày
/
Tháng
00 14           2 1   1             1         3   1     1               1           1                       1       1         00
01 22           1 2       1           1 1 1 1                 1   2 1       1 2   1                   1 1   1   1     1     1 01
02 12                     1   2   1         1       1       1                             1 2       1               1         02
03 12   1               1   1             1         1   1       1                 1                   1   1     1 1           03
04 22           1   2 1 1   1   1 1           1     1         1   1     1   1     1     2               1 2           1     1 04
05 16             1   3           2               2   1             1                           1 2       2     1             05
06 15 2           1   1           1       1                       1             1     1 1   1           1 1         1     1   06
07 12               1     1     1                   1 1             1 2 1               1                 1   1               07
08 21   1     1 1   1 1 1           1       1 1   1 1 1     1                   1               1 1 1   1   1 1         1     08
09 12       1                               1   1                   1   1   1       1 1           1       1             1 1   09
10 22     1       1   1     1   1   1         1 1 1 1         1 1 2                     1     1 1                 1 1 1 1 1   10
11 20           1         1   1                         1 2         2             2     1   1 2                   1   2   1 2 11
12 22   1 1 2     1         2           2       1 1 1           1 2     1           1 1         1   1               1 1       12
13 33 1         1   1     1 1 1   2   1 1                   1 1       1 2 1 1   1   1     1   1 1     1 1   2   2 1 1 1     2 13
14 8                                     1                           1     1           1                   1 1 1   1         14
15 13                   1                                 1   2               2   1         1           2         1     1 1   15
16 19   2   1     1 1             1         1       2             1       1                     1       1   1 1 2 1       1   16
17 14               1     1   2 1   1             1             1     1   1     1         1               1                 1 17
18 19   1     1     2     1 1           1   1           1     1       1       1       1           1 1         1     1     1 1 18
19 21       1     1       1   1   1   1         1 1 1   1       1     2   1   3 1 1   1     1                                 19
20 10                   1                       1   1                 1 1 1                               1     1 2           20
21 12   1             1     1                 1                 1         1                 1 1   2     1               1     21
22 13       1           1 1   1         1 1 1                     1     1       1 1   1                         1             22
23 16     2       1           1         1 1   1   1       1   1       1     1         1 1                 1   1               23
24 16     1     1               2   1   1 1 2             1                 1         1                 2       1     1       24
25 22     1   1           1 1         1   1     1 1   1 1   1 1 1               1     1 1       2     1 1             1   1   25
26 15 2 1                               2                     1 1             1 1     1   1         1 1         1   1         26
27 14                                 1   3 1 1       1         1         1         2               1               2         27
28 15     1           2     1   1 1     1     1                                       1   1                 3           2     28
29 19     1               1     1   1 2       1         1   1 2                 1 1             1         1     2     1   1   29
30 14 1                         1   1 1       1   1                   1   1   1     2     1                     2             30
31 17   1 1               1           1 1       1     1   1         1   1         1 1             1   1 1       1 1           31
32 17 1   1                 1             1     1   1 3 1   1     1                       1 2   1 1                           32
33 19     1 2 1   1 1   2   1         1   1 1                       1   1           1             1 1 1                   1   33
34 11                 1       1                 1       1   1   1                           1 1                   1     1 1   34
35 12 1                               1 1         1 2             1       1                           1           2   1       35
36 18 1     1 1                 1                   1     2   1 2               1     1 1         1 1   2                   1 36
37 13   1           1 1           1 1 1         1             1               1     1         1         1 1                   37
38 23       1         1           1 1         1       1   1   1 1   2       1 1     1 1       1     1   2               1 2 1 38
39 17         2       1       1   1 1 1                               1     1                         2       2     2   1 1   39
40 18 1 2   1   1 1   1       1     2 1                   1 1     2   1   1     1                                             40
41 16 2 1       1 1               1             1 1             1   1 1 1     1   1         1                           1     41
42 17 1     1     1                       2     1       1 2         1           1               1           2       1       2 42
43 21     2   2       1   2       1           1 1         1         1       1             1     1   1         1   1 2   1     43
44 18   1 1     1   1       1 1     1                   1   1   1                   1         1       2       1         1 2   44
45 13         1 1       2               1   2 1                             1           2     1                     1         45
46 17             1 1   1 1           1     1     1   1         1       1 1           1     1 1       1       1       1       46
47 17     1 1     1 1 1   1   1                                     1     1 1     2 1             1         1   1 1           47
48 27           1 1 1     2   1 1     1               1 1     1     1       2   1 1   2     2             1 2 1           1 2 48
49 18   2 1               1     1     2   1   1             1       1         1           1 1 1 2   1                         49
50 14 1           1 1       1   1       1             1         1         2             1 2                     1             50
51 17         2       1   1             1     1   1 1         1                 1 1           1     1 1 1     1       1       51
52 12       1 1         1 1                                   1     1   1                       1 1 1         1       1       52
53 20 1     1                   1   1   1   1         1 1             2         1 1 1   1 1 1 1   1   1   1                   53
54 20         3   1   1 2                                 1   1   1 1   1 1     1       1       1                 1 1 1     1 54
55 14   1       2             1           1     1     1   1 1                 1 1                   1         1         1     55
56 16           1                       1     1                             1 1   1         1 1 1   2 1     1   2       1     56
57 19       1   1   1               1 1                               1 1 1   1   1       3   1   1           1     1   1 1   57
58 18 1         1                 1         1 1   1 1   1 1                   1   1 1 1     1         1           1       2   58
59 21     1         1   1     1     1     1     1 1       1     1     1 1 1 2     1 1               1 1     2                 59
60 18                         1       1       2 2 1 1           1                     1   1 2 1           1   1 1           1 60
61 12                 1             1   1     1         1 1 1   1   1     1                                     1 1           61
62 9               1           1   1       2           1             1                                     1       1         62
63 13   1           1                     1 1     1         1 1     1 1   1                     1         1         1         63
64 22 1 1 2 2           1   1   1                   2             2         1       2   1 1   1     1       1     1           64
65 13 1                 1   1 2   1                   1 1           1   1                       1     1     1                 65
66 21       1 1           1       1   1   2     1     1 1 1       1         1   1       1 1 1   1   2     1                   66
67 10 1                           1     1             1   1       1     1                     1                       1     1 67
68 15         1     1         1         2       1       1   1     1           1         1   1 1   1                         1 68
69 13 1                   1 1             1         1                 2     1                     1 1             3           69
70 15       1   1 1     1             1 2 1 1     1         2                                     1           1         1     70
71 17     1     1 1   1             1                                   2         1     1         1     1 1 1 1     1   1   1 71
72 17 1 1 1           1   1 1   1     1               1                           1       1               1         2 1 2     72
73 10                               1   1     1             1         1               1         1         1     1 1           73
74 25                   2 1 1 2 1 2 1 1         1 1 1                             1 1 2   1       1 1   1     2             1 74
75 7                       1             1                             1   1             1       1   1                       75
76 17     1 1         1     1 1 1               1                     1 1     1       1 3   1   1                           1 76
77 26 1 2 1   1 3             1 1     1         1       1         1       1 2 1 1 1   1   1   1           1 1               1 77
78 16         2   1 1 2             2                   1               2             1   1   1       1     1                 78
79 16               1   1                 1     1     1             1       1   1     1           1       1     1     2 1 1   79
80 11 1                 1   1       1                 1                         1   2                   1               1 1   80
81 8             1                         1 1               1   1             1       1                                 1   81
82 11         1   1                             1     1     1   1                                   1             1   1     2 82
83 6                   1                                   1   1         1       1                                   1       83
84 14       1 1           1                     2 1 1       1   1       1     1                 1                 1     1     84
85 19     1   1 1               1 2   1     2       1   1   1             1   2                 1 1           1       1       85
86 10           1               2                                 1                     2 1               1 1               1 86
87 16 1   1         1   1       1 1                     2     1               1               1   1 2   1                 1   87
88 11                       1         1               1       1       1                       1   1       1     1   1     1   88
89 10                         1 1         1 1                                       1   1     2                       2       89
90 20       1 1             2           1   1     1 2       1 1 1                         1 1         3 1 1                 1 90
91 16   1   1   1                           1 1       1           1         1       1           1 1 1         1         1 1 1 91
92 27 1   1 1     1 1   1           1         1       1   3   1 1 1 1 2 1       2       1     1       1 1     1       1       92
93 15               1     1   1   1 1                     1     1         4   1     1                   1   1                 93
94 16 1       1                   1     1         1 1   1 1 1     1           1                 2   1       1         1       94
95 24   1 1 1   1   1 1 1   1       1           1 2   1   1                     1 1   1   1 1         1 1     1 1         1   95
96 15   1   1               1                 1         1   2 1 1 1       1                 1     1       1             1     96
97 9 1           1                         1         1             1       1                                     1   1 1     97
98 11                   1       1 1                     1           2           1   1       1         1             1         98
99 24   2     1   1             1         1       1       1 2 1     1       1   1 1 1 1   1                   2   2 1   1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
06
28
/
06
27
/
06
26
/
06
25
/
06
24
/
06
23
/
06
22
/
06
21
/
06
20
/
06
19
/
06
18
/
06
17
/
06
16
/
06
15
/
06
14
/
06
13
/
06
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
08
/
06
07
/
06
06
/
06
05
/
06
04
/
06
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
Ngày
/
Tháng