BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/08/2017

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
08
18
/
08
17
/
08
16
/
08
15
/
08
14
/
08
13
/
08
12
/
08
11
/
08
10
/
08
09
/
08
08
/
08
07
/
08
06
/
08
05
/
08
04
/
08
03
/
08
02
/
08
01
/
08
31
/
07
30
/
07
29
/
07
28
/
07
27
/
07
26
/
07
25
/
07
24
/
07
23
/
07
22
/
07
21
/
07
20
/
07
19
/
07
18
/
07
17
/
07
16
/
07
15
/
07
14
/
07
13
/
07
12
/
07
11
/
07
10
/
07
09
/
07
08
/
07
07
/
07
06
/
07
05
/
07
04
/
07
03
/
07
02
/
07
01
/
07
30
/
06
29
/
06
28
/
06
27
/
06
26
/
06
25
/
06
24
/
06
23
/
06
22
/
06
21
/
06
Ngày
/
Tháng
00 16         1   1   1   1   1     1   1   1           1             1     1             1       1           1         1   1 00
01 13     1 1         1                   1     1           1   1   1   1       1     1 1                             1       01
02 8           1         1         1               1 1                                             1       1         1       02
03 15     1                       3         1 1     1     1           1       1     2                     1 1   1             03
04 15   1 1     2       1               1 1             2                             1         1     2 1                 1   04
05 8 1   1                 1   1                                 1 1             1                                     1     05
06 13   1             1                         1                         1     1 1     1       1 1     1     1 1     1       06
07 21             1     1   1 1   1 1       1         1 1 1 1 2                   2     1               1     2           1 1 07
08 14               1   2         1 2                                           1 2                   1     1 1           1 1 08
09 9       1       1                 1               1                         1       1                 1         1     1   09
10 21 2     1     1     1     1   2 1 1 1               1     1                     1             1   1 2     1     2         10
11 17     1             1   1                     1   1   1       1 2   2   1               1     1                 3         11
12 18     2   1       1             1             1       1 1   1       2     1   1       1                 1       1 1 1     12
13 10           1             1       1                       2         2                   1           1               1     13
14 19 2     1   1   1 2                 1         1         2 1   1 1 1         2                           2                 14
15 18 2                   1                 1 1           1               1 1   1     1   1       1 1   2         2         1 15
16 14                     1         1         1     1   1     1 1     1 1     1       1         1               1           1 16
17 10                   1       1       2     1                                   1     1 1                 1               1 17
18 12             1                 1               1 1     1       1     1     1     1                 1         1       1   18
19 24                 1 1 1 1         1                   2     1 1   2   1       2   1       2       1   2 2       1       1 19
20 16               1       1                 1     1   1   1       1   1       1     1       1 1           1     1   1     1 20
21 17                 1               1       1       2 1         1         1   1           1     1     1     1       2 1 1   21
22 17   1       1         1             1 1     1 1 1       1         2 1           1       1       1           1   1         22
23 13           1             1 2     1                 1     1           1     1       1                       1     1 1     23
24 13   1               1           1             1   1   2       1         1               1 1 1       1                     24
25 9   1   1   2                 1           1           1                                           1               1       25
26 18                           1 1         1 1       1       3             2                 1         2   2 1       1 1     26
27 16 1     2     1   1         1   1                     1         1                       1       1   1   1 1   1   1       27
28 17         1   1 1                         2       1     1   1 1       1   1   1           1               1 1 1       1   28
29 14   2 1   1     1                               1 1     1                 1               1             2   1       1     29
30 18 1 2         2 1       1             1     3         2                     1           2   1                       1     30
31 21   1     1 1 1   1             2 3     2             2         1 1         1 1   1             1   1                     31
32 14               1   1                       1             1 1   2   1   2             1           1   1       1           32
33 10 1   2                 1 1           1         1             1           1                                     1         33
34 20         1 1   1               1   2       1     1   1       1 1           1   1             1     1   1 1           1 2 34
35 20 1                       3   1       1 1   1 1 1                       1 2         2         1   1 1         1         1 35
36 14                     2               1             1         1 1   1     1     1 1             1       1     1       1   36
37 19     1     1 3           1                           1       1 1   1 1 1     1       1       1 1 1 1 1                   37
38 12     1 1                         1   1                           1             1     1       2   1 1                 1   38
39 15             1 1       1   1 1 1             1         1           1 3         1               1         1               39
40 13           1     1 1                     1 1         1           1       1 1     1         1             1   1           40
41 16             1                   1     1               1   1         1       1         1 1   1   1   3       2           41
42 16   1   1                     1 1 1     1   1 1 2             1             1     1           1   1                     1 42
43 23   1   1 1     1   1             1       1       1 1             3     1 1     1   2             1     1 1         1   2 43
44 18             2     1       1     1               1     1 2 1         1                 1     2       1         1 2       44
45 19             1   2       2                 2 1       1                         1   1   1 1 1       1       2     1 1     45
46 14 1         1       1   1   1               1                       1   1       1 2 1   1       1                         46
47 17     1         2     1     1     1     1   1 1 2       2   1     1               1                             1         47
48 14   1       1       1             1 1                                         1 1           2 2       1           2       48
49 16 1     1               1   1                     1       1     1       1                         1     1   1 2     1 1 1 49
50 12               1     1 1 1                           1                     1               2                     2   1 1 50
51 11   1 1             1         1                               2     1         1   1             1                     1   51
52 13       1   1 1   1     1     1     1               1     1                         1   1                     1     1     52
53 17   1 1     1 1   1 1   1       1               2           2         1           1 2                   1                 53
54 25   1       2     3     1   1     1 1 1       2   1       1 1           1 1           1   1     1         1   2     1     54
55 14     1     1                                 1         1   1 1 1 1                               2   1   1 1           1 55
56 19   1   1   2   1           1 1       1   3       1         1 1 2                     1 1               1                 56
57 16   1   1           2 2 1 1         1               1                       2         1       1   1         1             57
58 17                           1     1 1 2     1 2     1                 1         1     1     1   2     1     1             58
59 23 3     1             1   1           1       1 1       1 2 1     1                 1       2   1             1     2 1 1 59
60 25   1         1 1         1 1   1 1   1         1     1           1 1   2 1   2   1 1     1       1     1   1   1   1     60
61 18       1                 1   2               1     1   1       1     1     1 1 1   1 1         1         1     1 1       61
62 8                                                     1               1                 1                 1   1 3         62
63 12               1       1 1 1                     1         1                   2 1       1           1         1         63
64 19         1   1       1       1     1           1   1       1 1       1     1   1               1     1     2 1   1   1   64
65 13         1       2     1 1 1         1 1         1           1           1                           1             1     65
66 21 2       2     1         1 1         1   1   1     1       1     1       1   1     1       1           2   2             66
67 13       1     1       1   1       1       1 1     1           2           1 1       1                                     67
68 22 1         1   1     1   1   1 1 1   1   1 1 1         1               2             1 1 1 1   1         1 1             68
69 13     1                     1     1             1     1               1             1 1               1   1   1 1     1   69
70 24         1   1           1             2 2 1 1     2     1   1     1     1   1     1 1 1   1 1             1     1   1   70
71 7     1                                             1   1             1 1                         1         1             71
72 14   1               1                 1         1 1                       2               1   1 1                     2 2 72
73 19       2           1         1         1   1 2                       1     1     1     1 1           1   1     1 1 1   1 73
74 19   1   1       1     1 1           1 1         1       1     2     1 2       1           1                     1   2     74
75 20 1   2   1           1       2         3     1   1     1 1 1             1           1     1   1 1                       75
76 16       1   1     2   1 1       1                       1   2         1       1         1         1         2             76
77 17                   1   1     1   1         1 1         1 1 1           1           1       1 1   1 1 1       1           77
78 14 1                     1     1     1 2 1                 1   1                   1       1 1             1           1   78
79 16   1 1 1 2       1                         1 1     1             1       1 1             1     1 1         1             79
80 19 1 1                               3 1     1 1   1 1           1             1 1     1   1   2                         2 80
81 27         2   1   2 1           2         1         1     1     1 1     1       2     1     1 1     2 1 1   1       2 1   81
82 20         1         2           1   1     1     1   1           1 1   1       1       1   1 1   2     1   1   1           82
83 19 1 1     1 1   1 1         1 1 1 1                 1     1       1     1 1       1                   1             1   1 83
84 13 3 1                 1         1     1         1                                 1                 1         1   1 1     84
85 12     1 1     1                       1     1   1                   1 1           1       1       1 1                     85
86 17       2             1     2                         1   1     1       1       1   1 2         1     1       1 1         86
87 14     1   1         2   2           1           1               1 1 1     1                 1       1                     87
88 14               2           1             1       1   1     1       1           1         1   1                     1 2   88
89 13     1               1         1 1 1 1 1       1 1           1                   1                       1       1       89
90 19     1   1           1 1 1 1       1   1           1   1                 1         1 1               1         2 2     1 90
91 16         2                           1                   1 1 1   1       1 1   1         1 2                 1     1 1   91
92 17       1                 1 1       1           1           1   1 1 1           1     2 1       1 1 1       1             92
93 24         1       1     2     1             1 1   1                 2   1       1   2 1 1         1   1 2 1           2 1 93
94 22         1 1 1 1                 1 2   1 1             1     1     1   1               3 1               1 1   2 1       94
95 23   1 1 1 1     1     1   1 1           2             1     1     1   2     1 2       1 1 2                   1           95
96 17   1     1               1   1 1 1     1 1                     1               1 2         1         1   1     1     1   96
97 11 1                                     1   1     1 1   1                 1       1             2                       1 97
98 16             1 2     3               1 1 2                             1   1         1   1   1   1                       98
99 16     1     1           1   1               1         1     1   1   1     1     1       2     1 1     1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
08
18
/
08
17
/
08
16
/
08
15
/
08
14
/
08
13
/
08
12
/
08
11
/
08
10
/
08
09
/
08
08
/
08
07
/
08
06
/
08
05
/
08
04
/
08
03
/
08
02
/
08
01
/
08
31
/
07
30
/
07
29
/
07
28
/
07
27
/
07
26
/
07
25
/
07
24
/
07
23
/
07
22
/
07
21
/
07
20
/
07
19
/
07
18
/
07
17
/
07
16
/
07
15
/
07
14
/
07
13
/
07
12
/
07
11
/
07
10
/
07
09
/
07
08
/
07
07
/
07
06
/
07
05
/
07
04
/
07
03
/
07
02
/
07
01
/
07
30
/
06
29
/
06
28
/
06
27
/
06
26
/
06
25
/
06
24
/
06
23
/
06
22
/
06
21
/
06
Ngày
/
Tháng