BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/04/2024

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
04
17
/
04
16
/
04
15
/
04
14
/
04
13
/
04
12
/
04
11
/
04
10
/
04
09
/
04
08
/
04
07
/
04
06
/
04
05
/
04
04
/
04
03
/
04
02
/
04
01
/
04
31
/
03
30
/
03
29
/
03
28
/
03
27
/
03
26
/
03
25
/
03
24
/
03
23
/
03
22
/
03
21
/
03
20
/
03
19
/
03
18
/
03
17
/
03
16
/
03
15
/
03
14
/
03
13
/
03
12
/
03
11
/
03
10
/
03
09
/
03
08
/
03
07
/
03
06
/
03
05
/
03
04
/
03
03
/
03
02
/
03
01
/
03
29
/
02
28
/
02
27
/
02
26
/
02
25
/
02
24
/
02
23
/
02
22
/
02
21
/
02
20
/
02
19
/
02
Ngày
/
Tháng
00 19   1   1 1             1                 1 1         1       1       1         1     3   1 1 1   1             1     1   00
01 8         1               1   1                       1   1       1         1                                           1 01
02 20                 1               1 1 1       1   1     1     1 1 1   1 1   2             2         1 1 1               1 02
03 16   1   1   1             1   1       2     1       1   1               2 1     1             1           1               03
04 11 1   1 1             1                         1           1       1                                       1 1 1 1       04
05 19 1     1             1   1 1     1 1     1         1       1     1             1     1   1   1   1   1 1             1   05
06 12   1                       1   1 1 1                           1               1     1         1           2         1   06
07 14                     1     1               1 1 1         1       1     1     1     1       1   1 1         1             07
08 13                 1       1                     1     1         2               1           2 1     1           1   1     08
09 19 1       1     1               3 1 1 1 1           1 2           1 1 1 1               1               1                 09
10 24     2     1 1 1   3       2   1   1                                       1 1   4     2           1       3             10
11 15                           1 1 1     1 1 1   1   1               1     1     1     2         1                   1       11
12 12     1     1     1       1         2               1 1                     1             2                       1       12
13 19       1     1   1 1 1 1   1               1     1 1     1     2   1             1     1           1             1 1     13
14 12                                 1           1   1   1     1           2     1     1         1       1   1               14
15 17 1       1 1         2     1   1           1   2   1       1       1     1     1                                     1 1 15
16 19 1   2   1   2     1 1                       1       1       1                         1   2 1   1     1   1         1   16
17 12   1 1             1   1       1     1 1 1     1                         1                   1       1                   17
18 15   1 1   2             1   1             1   2           1             1                 1                         2 1   18
19 19                           2                   2 1                 1       1 1   2             2   1     1 1 1     1 1 1 19
20 22           3         1   1             2       1     1   2       1 1             2         2           1 1     1 1     1 20
21 14         1   1   1       1                     1 1   1 2                                 1 1     1   1               1   21
22 16       1 1   1   2   1         1                 1   1 1     1                     1     1             1     1       1   22
23 13                         1 1           1               1   2   3 1                               2 1                     23
24 18     1           1 2   2       1                               1                   1           1       1 2   1 1       3 24
25 19       1               1   1                 1   1       1 1   1 1 1 1     1       1 1 2         1             1 1       25
26 20 1     1           1                 1 1   2             2 1       2 1         1   1     1       1 1             2       26
27 17   1         3     1   1             1   1           1 2       1   1   1           1           1   1                     27
28 20   1       1   2             2   1   2     1 1 1                       1 1   1   1     1       1   1               1     28
29 18   1   2                         1     1 1   1     1       1   2 1             1 1       1       1 1 1                   29
30 13           1       1                                 1       1   2     1       1       1           1     1     1     1   30
31 13                             1         2 1                               1   1                 1 1 1         1     1 1 1 31
32 16                     2 1 1     2     1         1   1 2       1       1                       1           1           1   32
33 18   1 1 1       1           1       1   1           1     1   1               1       1     1   2     1   1   1           33
34 12   1   1               1   1                                       1 1   1 1     1                       1       1 1     34
35 12         1 1   1                 1   1 1         1 1                 1                     1                 1 1         35
36 9 1           1 1 1                                           1                       1     1                 1     1     36
37 16 1     1     1         1                       1 1         1                 1       2       1       1       1 1 1 1     37
38 14                 1             2   2         1   1       1 1                 1 1     1     1                     1       38
39 18                 1     1       2               1 1 1     1       1   1       1   1   1 1                 1     1     2   39
40 17   2           1             2         1       1 1   1 1                     1               1   1           1 1   1   1 40
41 19 1 2       1       1                   2 2         1                 1           1   1 1       1           1   2     1   41
42 23     1   1     2         1   2     1           1 3 1 1             1   1             1 1   1     1       1   1         1 42
43 12 1                       1                               1 1             1     1   2   1   1     1           1           43
44 13 1               1     1               1   1               1 2             1       1         1               1         1 44
45 13                 1                 1         1             1           1               2 1           1     1 2 1         45
46 14 2     1                 1           1           1                 1         1         1         1 2     1 1             46
47 17   1         1   1   2               1   1                     1               1     1     1 1             2 1 1 1       47
48 14       1 1               1       1                 1         1                       1 2 1         1             2 1     48
49 22       1   1           1 2 1   1 1       1       1       1     1   1 1 1 1 1         1 1             1             2     49
50 20   1 1   1   1 1     1 1 1                 1       1 1     1     1 1     1         1   1               1         1   1   50
51 14 1   1 1       1                                     1       1       1     1             2 1               1 1     1     51
52 22 1   1   1 1   1 1           1     1   1 1 1       1     1       1             1   1 1               2   1   1     1     52
53 15     1         1 1                       1                     1         2       1             1 1 1 1   1     1       1 53
54 19 1 1   1                         2 1     1       1 1       2     1   1   1       1                 2   1               1 54
55 8                 1 1 1           1           1       1       1                 1                                         55
56 15           1   1                       1     1         2 1   1             1       1   1             1   1   1       1   56
57 17 1       1       1 1   1     1   2 1 1 2                         1   1 1       1                                       1 57
58 8           1 1               1             1                       1           1                                     1 1 58
59 18             1       1   1         2 1       1 2       1     1   1   1 2                                               3 59
60 17   1               1 1                 1   1     1   2 1                 2                     1   1         1   1   1 1 60
61 23 1   1 1 1 1   1     2 1 1                 1     1 1 1     2     1   1                           1   1 1   1       1     61
62 13                 3 1             2       1                     1   1       1               1           1   1             62
63 18     1         1     1             1     1             1 1 1   1         1     1   1         2 1 1     1 1               63
64 13           1                   1                                 2     1   2   1           1 1                     2   1 64
65 15     1                 1   1 2   1     1                   1 1           1   1     1       1     1     1                 65
66 16     1             1   1   1     1 1                     1           1   1       1         1   1   1             1   1 1 66
67 14           1         1         1       1 2                         1         1       2               1 1   1     1       67
68 11                   3                                     1                 1   1 1                 1   1       1     1   68
69 23 1 1 1 1 1       1 2   2   1         1   1   1     1   1               1         1 1     1                   1 1   1     69
70 16         2   1   1         2               1     1                 1                       2     1         1 1   1     1 70
71 21   1 1   1               3     1     1         1   1   3   1                 1             1   1 2     1 1               71
72 15     1       1         1   1     1     1                     1       1 1 1   1             1 1                   1 1     72
73 14 1     1     1 1     1         1               1     1     1 2                 1                               1     1   73
74 13   2               1   1             1       2     2               1     1             1     1                           74
75 12           1     1     1                     1             1               1 2       1   1               1     1         75
76 7                             1                                 1     1     1                         2 1                 76
77 11 1 1                             1               1                 1     1       1     1     1 1     1                   77
78 20           1   1 1           2                 1               1         2 1     2 1     1           1 2 1       1   1   78
79 26       2         1   1         1   1 1   2 1 2       1 1 2     1 1 1 1   2   1 1                               1     1   79
80 14 1         1 1 1                 1 1           1                         1     2                       1   2         1   80
81 15     1 1 1     1               1 1   2         1           1 1       1                 1               1         1       81
82 17     1                                     1   1     1 1       1                 1 2 1         2         2   1         2 82
83 22           1 3       1   1       1 1 1     1                 1   2 2                     2   1     1           1   1 1   83
84 14 1     1           1                         1     1   1 1         1 1 1 1       1       1       1                       84
85 14             1         1                   2         1               2       1   1   2                 1 1             1 85
86 17     1         1             1   1       1 1 2 1       1     1               1   1   1       1   1     1                 86
87 17     1         1                 1   1   1   2           1 1 1                     2           2           2       1     87
88 15               1             1       1                                       1 2         1   1   1   2   1     1 1 1     88
89 29   2     2 1             1 1 2           1 1       1     1     1       1   1 2     1     3         1 1   1 2   2         89
90 20   1     1 2         1       1     1 1   1 1       1           1 1             1     1               1       2 1 1       90
91 19 1   1       1             1 2   1   1     1           1 1           1   1 1               1   2                   2     91
92 17   1       1               1                   1 2                 1       2           1 1       1 2     1 1         1   92
93 17       1     1 3               1   2               1     1                 1         1     1 1 1               1 1       93
94 16         1   1       1         1       1                         1   1 2   1       2           1   1 1 1                 94
95 16 1                 1     1     1           1           1   1 1 1           1                 2 1     1           1     1 95
96 16 1       2 1           1     1 1       1 1 1     1           1                         1         1   1       1           96
97 16                 1     1   1       1         1     1   1       1   1       1     1 1                   3 1               97
98 15 1     1           1 1   2                 1           2 1   1                         1       1           1       1     98
99 23             1     1     1 1 1     1   1       1 1           1   1   1 2     2 1         1   2     1         1   1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
04
17
/
04
16
/
04
15
/
04
14
/
04
13
/
04
12
/
04
11
/
04
10
/
04
09
/
04
08
/
04
07
/
04
06
/
04
05
/
04
04
/
04
03
/
04
02
/
04
01
/
04
31
/
03
30
/
03
29
/
03
28
/
03
27
/
03
26
/
03
25
/
03
24
/
03
23
/
03
22
/
03
21
/
03
20
/
03
19
/
03
18
/
03
17
/
03
16
/
03
15
/
03
14
/
03
13
/
03
12
/
03
11
/
03
10
/
03
09
/
03
08
/
03
07
/
03
06
/
03
05
/
03
04
/
03
03
/
03
02
/
03
01
/
03
29
/
02
28
/
02
27
/
02
26
/
02
25
/
02
24
/
02
23
/
02
22
/
02
21
/
02
20
/
02
19
/
02
Ngày
/
Tháng