BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/04/2021

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
04
17
/
04
16
/
04
15
/
04
14
/
04
13
/
04
12
/
04
11
/
04
10
/
04
09
/
04
08
/
04
07
/
04
06
/
04
05
/
04
04
/
04
03
/
04
02
/
04
01
/
04
31
/
03
30
/
03
29
/
03
28
/
03
27
/
03
26
/
03
25
/
03
24
/
03
23
/
03
22
/
03
21
/
03
20
/
03
19
/
03
18
/
03
17
/
03
16
/
03
15
/
03
14
/
03
13
/
03
12
/
03
11
/
03
10
/
03
09
/
03
08
/
03
07
/
03
06
/
03
05
/
03
04
/
03
03
/
03
02
/
03
01
/
03
28
/
02
27
/
02
26
/
02
25
/
02
24
/
02
23
/
02
22
/
02
21
/
02
20
/
02
19
/
02
18
/
02
Ngày
/
Tháng
00 15 1 1   1   1   1       1 1 1             1                   1   1       1           1     1           1                 00
01 12         1               2         2     1   1                   1         1           1                     2           01
02 14         1                         1               2   1 1       1   1 1 1       1           1         1   1             02
03 20       1           1 1 1       1   1 1 1 1 1     1   1   1                 2         1                 1             3   03
04 12                   1 1 1     1                   1 1                   1         1       1         1 1 1                 04
05 19   1     1 2   1               1   1       1 1   1     1 1 1 2                               1           1     1 1       05
06 25 2   2 1         1         1     1             1 1 1         1 1   1   1       1               1 1   1   1   1     1 2 1 06
07 10           1         2             1       1     1 1 1           1                                               1       07
08 24 2   2                     1   1 1       1 1               1 3     1                   1         1           1 1 2   2 2 08
09 17                             1                 2   1   1                 1 1     1 2     1 1       1       1       2   1 09
10 23   1   2             1 1       2 1           1     1   1           1 1         1           1 2     2   1     1   1     1 10
11 23 1       1 1         1   1 1 1     1           1 1     1   1       1           1       1 2     1 1     2 2               11
12 8   1                       1             1 1                       1     1         1             1                       12
13 17   1           1 1     1       1     1 1   1     1             1             1         1   1         1   1   1   1       13
14 16     1   1               1   1         1                 1   1     3               1 1   1 1           1           1     14
15 16 1 1     1   1     1       1     2     1               1                   1       1 1         1           1       1     15
16 23 2     1     4         1         1   1               1           2 2   1 1   2                                 2 1   1   16
17 15     1     1                   1 1           1     1 1   1     1               1   2                     1 1 1           17
18 22     1             1 1 1           1 1 1       1 1         1 1               1         2 1       1 1 2         2     1   18
19 11       1     1 1                 1 1   1         1     1                         1                         1     1       19
20 14 1       1   1                       1     1               1 1           1     1               1                 2   2   20
21 12   1 1     1   2                                   1 1     1                                 1       1 1     1           21
22 17     1         1     2             1           1 1   1               1   1 1             1   1       1 1   1         1   22
23 8       1 1     1                   1         1                                               1                       1 1 23
24 13     1                       1                   1           2 1 1   1         1                               1 1   1 1 24
25 17   1           1         1 1   1         1         1                 1       1   1   1 1 1             1       2       1 25
26 16                 1         1                   1 1     1     1 2             1   1           1         1     1 1     1 1 26
27 13 1   2           1                               1 1       1     1           1         1   1         1           1       27
28 9   1                   1       1     1     1         1               1   1                                   1           28
29 20   2           1             2     2         1 1     1           2   2 1   1                     1       1     1       1 29
30 10 1         1   2               1                             1                         1       1       1           1     30
31 13                   1 1               1       2             1   1     2       1     1                   1 1               31
32 17     1 1 2   1                               1               1     1   1 1           1   1         1       1 1 2         32
33 25                   1 1 1     1 1 1                       1     1 1 2   1 1     1 1   1     1   1       1 1     1   1 2 1 33
34 13   1   1       1         1                       1 1     1     1         1           1 1                               2 34
35 11 1       1             1     1 1           1             1                               1 1       1                 1   35
36 16       1   1 1   1   1       1     1             1     1                   1   1 2 1     1             1                 36
37 20       3         1   1       1 1   1   2               1   1     1           1         1   1       1   1           2     37
38 24   1     2     1               1         1   2 1   2   1   2   1 1 1   2   1 1     1                 1     1             38
39 20         1   1     1   1             1     1         1   1 1   1   1 1 1 1 2   1     1                     1       1     39
40 24     1               2               1   1   1     1 1   2           1     1         2 1 3 1       1   1   1     2       40
41 12                   1         2               1 1     1 1             1 1   1                     1       1               41
42 22     1 2     1       1 1   1 1       1     1   1               1         1     2 1     1     1     1 1 1       1         42
43 25           1     1         1     2     2     2             1 1           1   1     1 1             3   1   1 1 2   1 1   43
44 16       1         1       3   1       1                 1                         1 2         1 2   1               1     44
45 17     1       2           2       1           1               1       2           2   1 1           1   1 1               45
46 18       2     1   1 1     1                             1       3     1             1   1     2   1       1             1 46
47 15 1         1         1   1                           1                   1         1 1 1           1       1       2   2 47
48 10         1     1         1 1     1       1                 3 1                                                           48
49 16 1   1 1     1 1   1                   1   1   1       1   1                         1           1               2 1     49
50 11   1                             1   1 1           1         1 1                   1           1           1     1       50
51 17     1   1         1     1 1     1   1             1   1 1 1 1 1   1   1                   1           1                 51
52 20 2 2       1 1   1 1   1         1 1             1   1           3                       1 1   1   1                     52
53 10           1       1 1   1                 1         1           1 1                           2                         53
54 18 1               1 1         1     1 1     1 2       2             1           1               2     1     1         1   54
55 14           1                 1       1 1   1   1       2                             2 1           1     2               55
56 16 1   1 1   2   1       1   1         1   1   1           1           1 1 1                       1                       56
57 10                         1 1             1     1 1   1               1               1 1 1                               57
58 15   1             1           1   1   1 1 2                         1   1 1                 1                 2     1     58
59 20         1             1 2 1           1       1 1 2   1   1                   1   2 1   1                   1       2   59
60 16                 1       1 1                 1     1     1       1     1               2   2       1     1 1           1 60
61 11       2                   1   1   1               1   1 1                   1       1 1                                 61
62 19 1     1     1     1                     2         1     3       1   1   1     1 2         1   1               1         62
63 18     1           1             1     1   1 1   2 1   1         1         2 1               2                   1       1 63
64 14   1             1                     2     1                     1   1 1           1 1                 1 1 1       1   64
65 9       1   1                 1     1 1                   1                         1           1             1           65
66 20     1         1               1 1                   1 1 1 1   1 1 2       1 1       1   1       1   1 2                 66
67 20         1   1 1     1     1   1 1         1             2           2         1   1 2               1         1   1 1   67
68 21                         1 1     1   1 2       1   1   1   1     1           1       1 1       2 2         2   1         68
69 19                   1                       1     1 1           1                 2       1 1 1 1 1     1 1   1   2 1   1 69
70 22 2           1     1   2               2 2 1       1             1         1   1 1       2   2         1               1 70
71 17 1             1 1 1                 1         2         1             1 1   1         1 1     1     1         1   1     71
72 12         1   1                     1   1 1   1             2     1           1                           1       1       72
73 10       1               2     1           1       1                           1               1       1   1               73
74 16           1             2 1 1 1             1       1 1           1         1           1   1           1 1 1           74
75 21 1               1 1   1       1               1                           1   1 2 2 1       1     2 1   1   1 1       1 75
76 11         1       1                   1         1           1   1               1           1   1 1 1                     76
77 21 1               1             1   2       1                           1   1   1 2           1 1 1 2 1   1 1     1     1 77
78 16                     1       1       1               2 1     2                   1       1 1         1     1     1 1 1   78
79 12 1                   2               1         1                     1       1               1   2   1 1                 79
80 15   2     1 2   2                           2     1                       1         1       2                           1 80
81 16                 1 1   1   1 1 1 1     1               1               3     1   1                           1         1 81
82 23   1   1 1 1 1   1       1 1     2 1     1               2                             1       1   1 1           1 2 1 1 82
83 17   1     1     1 1 1           1           1 1 1                   1 1     1                     1   2       1 1         83
84 21     1   1   1     1 2 1                             1 1 1 1   2         1 2 1     1     1               1         1     84
85 10                                       1   1                 1     1   1       1           1               2         1   85
86 16                 1   1     1   1 1             1       1       1   1                     1       1   2     1 1     1     86
87 13           1   1 1         1       1                           1     2 1                         2           1 1         87
88 24   1 2       1 1       1         1   1         1 1 1             1     1   1     1 1       1   1 2   2           1 1     88
89 19 1 1 1                                 1 1 1   1     2     1 1 1 1         2       1                     1         1   1 89
90 13     1               1       1           1       2             1       1 1   1         1   1                       1     90
91 15                   1       1 1 2 1               1 1                   1     1                 1 1   1     1 1           91
92 10           1     1 1                 1 1     2                                 1   1     1                               92
93 19                   1   1 2         1             1       1   2         1 1 1 1 1     1           1         2   1         93
94 12           1         1                   2   1       1           1           1 1           1       1             1       94
95 15   1     1       1 1       1   1 1         1                       1           1 1           2 1                 1       95
96 9         1     1       1   1       1 1                     1                 1               1                           96
97 16   1       1 1 1   1         1         1                                 1 1 1   1           2 1         1   1           97
98 20         1 1 1   1     2           1       1         1               2     1   1       1     1     1     1   1 1 1       98
99 16   1 1     1 2               1           2                   1   1             2             1   1       1             1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
04
17
/
04
16
/
04
15
/
04
14
/
04
13
/
04
12
/
04
11
/
04
10
/
04
09
/
04
08
/
04
07
/
04
06
/
04
05
/
04
04
/
04
03
/
04
02
/
04
01
/
04
31
/
03
30
/
03
29
/
03
28
/
03
27
/
03
26
/
03
25
/
03
24
/
03
23
/
03
22
/
03
21
/
03
20
/
03
19
/
03
18
/
03
17
/
03
16
/
03
15
/
03
14
/
03
13
/
03
12
/
03
11
/
03
10
/
03
09
/
03
08
/
03
07
/
03
06
/
03
05
/
03
04
/
03
03
/
03
02
/
03
01
/
03
28
/
02
27
/
02
26
/
02
25
/
02
24
/
02
23
/
02
22
/
02
21
/
02
20
/
02
19
/
02
18
/
02
Ngày
/
Tháng