BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 13/07/2024

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
07
12
/
07
11
/
07
10
/
07
09
/
07
08
/
07
07
/
07
06
/
07
05
/
07
04
/
07
03
/
07
02
/
07
01
/
07
30
/
06
29
/
06
28
/
06
27
/
06
26
/
06
25
/
06
24
/
06
23
/
06
22
/
06
21
/
06
20
/
06
19
/
06
18
/
06
17
/
06
16
/
06
15
/
06
14
/
06
13
/
06
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
08
/
06
07
/
06
06
/
06
05
/
06
04
/
06
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
Ngày
/
Tháng
00 14     1 1     1   1           1       2                           1                 1 1     1   1           1         1   00
01 17 1       1       1   1 1         1     1 1 1               1         1   1     1     2                 1   1             01
02 16     1       1     1     1 1             1     1 1 1 1       2                         1             1     1   1         02
03 17       1 1 1   1     2             1 1     1         1         1         1       1 1       1 1       1                   03
04 19         2               1   2 1 1 1           1           1       1   1   1   1       1             1 1         2       04
05 9     1 1                     1           1                       1     1                               1       1 1       05
06 17   1               2       1               1 1     1     1 1       1 1     1 1                           1 1         2   06
07 16     1   1     1     1 1         1               1   1           1         2       1       1   1       1         1       07
08 14               1   1                     2                 1                 1     1     1     1 2       2   1           08
09 19                 1             1 1   1               1     1     1 1   1       1 1     1   1         1     2     1   1 1 09
10 21                         1         2       1       1   1               1   2   1 1     1   1       1 2 1     1 1   1   1 10
11 16     1     2 1             1       2       1 1   1                       1         1         1       1             2     11
12 24 1 1                   1 1         1   1 1               1 1             1       1 1 1   2   1 1 1 2 1   1             2 12
13 11       1 1     1   1               1         1         1 1                       1 1 1                                   13
14 17 1 1         1         1 1 1 1   1               1               1     1   1     1         2 1       1                   14
15 14 1                   1                     1                   1 1     2       2 1     1         2 1                     15
16 21     1 2   1 1       2   1       1   1   1             2 1 1 1             2 1           1                             1 16
17 13             1                 2             1 1     2                     1       1   1                 1       1     1 17
18 12                 1     1 1     1                         1   1       1         2   1                       1     1       18
19 17   2       1         1     1                 1 2                     1 1 1           2         1   1 1           1       19
20 16 1 1           1   2   1             1 1               1             1     1 1   1         1   1             1           20
21 16     1         1       2               1                 1   2   1           2 1               2     1                 1 21
22 22       1 1         1     1       1 1         1       1     1     1   2                     1   1     1   1   2   4       22
23 17     1     1               2 1   1 2       2     1               1 1       1                       2               1     23
24 13           1     1             1   1             1     1           1   1         1     1                     1 1     1   24
25 21   1   1         1           2 1     1     1                   1         1 1     2       1   1               1 1 1   2 1 25
26 17       1   1 1   1 1             2     1           1     1   1       1   1               1               2             1 26
27 12       1   1   1   1   1       2   1                                           1   1   1   1                             27
28 12           1 1 1   1                 2       1             1               1           1 1                 1             28
29 21     1         2 1   1     2           1     1   1     1       1   1   1     1 1     1   1   1     1                   1 29
30 12                             1                       1                 1     1       1   1 1 1       1   1           1 1 30
31 11         1       2     1         1                               1           1           1 1                       1   1 31
32 28     2 1             1             2     2 1   1 1 1 1 1       1     1   1   1           2   2 1   1   1   2       1     32
33 18 2   2                       1         1 1     1           1 1     1   1 1       1     1         1             1       1 33
34 8                         1     1       2             1                                           1               1   1   34
35 12 1               1 1 1               1       1           1   1               1         1     1                 1         35
36 13   1         1   1 1   1     1       1   1 1                           1           1                     1             1 36
37 18 1 1         1 1           1         1 1     1   1     1       1 1 1               1   1     1         1   1             37
38 10                   1 1   1                     1     1       1                     1     1                         1 1   38
39 19     1           1   1 2     1             1   1     1 1                   1 1       1 1   1               1   2 1       39
40 15   1       1   1             1                 2   1                   1 1           1         1 1       1         1   1 40
41 18       2         1           1         1         1     1   2               2   1 1   1       1 1       1           1     41
42 14         1                   1 1 1           2   1   1           1       1     1           1       1                 1   42
43 19       1   1       1   2     1       1   1 1               1 1           1               1 1 1     2     1     1         43
44 16   1                   1               1       1           1   1 1   2   1   1         1 1               1           2   44
45 21     1   1   1           1 1 1   1   1       1 1         1 2                 1   1   1                   1 1 1     2     45
46 16               1 1   1     2     1     1           1 1         1   1   1       1               1     1 1                 46
47 11       1                   1   1             1                     1     1 1                       1   1   1     1       47
48 17   1     1 1   1         2 1   1                             1               1   2 1     1         1           1     1   48
49 18           1     1           1           1 1   1 1 1 1 1       1       1             1 1   1   1             1     1     49
50 16           1     1                   1 2               1   1 1   1 1     1 1               1       1       1 1           50
51 8     1         1               1             1 1                         1                             1             1   51
52 23 1 1 2   1             1                     1     1 1   1       1                       2 1   1 2           3       1 2 52
53 18 1   1     1         2   1                         1 1   1 1     1   2       1               1               1   1     1 53
54 11               1             1 1       1               1       2 1                         1                       2     54
55 16 1       1 1                     1       2     1 1             1 1             1     1       1     1   1 1               55
56 13           1   1           1 1       1           1 1   1       1           1 1                 1       1                 56
57 14     1     1     1   1                   1       1     1       1         1     2             2     1                     57
58 9   1         1             1                   1                   1   1       1   1                       1             58
59 26   2 1   3         1     1   1 1         1 3         1   1 1   1   1 1   1 1         2         1 1                       59
60 13 1     1         1       1                                 1 1   1             1       1             2 2                 60
61 19               1       1     1     1   1     1   1 2           1   1     2               1       1       1 1 1   1       61
62 15                                       1   1                 1 1               1         1     1       1 2 1   2   2     62
63 18       2     1       2 1         1 1                     2 1 1             2                 1 1   1       1             63
64 13                   1                     1 1       1 1   1     1 1     1                             1   1       1     1 64
65 19 2   1           1       1     1   1     1 1         1         1   1 2                     1       1 1           1   1   65
66 25   2     2           1       1 1 1 1       1   1 1 1   2             2 1 1 1 2     1       1                 1           66
67 17   1       1   1   1     1       1     1         1       1                   1 1                 1     1   1 1     2     67
68 20 1       1       1             1     1         1   1                         1     1 1   2         1   1 1     2   1 2   68
69 17   1         1     1   1                               2 3     1   1             1               2           1 1 1       69
70 21 1     1     1       1           2         1       1   1       1 1                 1 2 2         1   1           1 1   1 70
71 11     1             1       1         1     1     1     1       1                         1           1             1     71
72 19 1 2     1 1     1           1           1   1 2     1                             1   1         1     1     1       1 1 72
73 13         2 1 1     1           1                         1       2     1                         1     1   1             73
74 12       1               1   1                       3           1   1 1         1                         1           1   74
75 17           1                   1     1 2                     1 1   1                         1 3 1 1     1 1 1           75
76 20 2 1   1 1   1   1         1       1 1 1     1 1                   1   1         1         1           1 1       1       76
77 13             1 1   1   1               1         1       1 1                     1 1 1               1         1         77
78 22   1     1 1 1     1     1   1           1       1       1   1       2       1 1 1     1       1 2       1     1         78
79 16             1             1       1   1 2 1     1         1 1         1       1 1           1       1     1             79
80 22   1         1           1         2   1                           1 1 1       1 1   2       3   1   1         1 1 2     80
81 17       1     1 1     1     2     1 1                   1     1       1     1 1             1 1       1       1           81
82 20 2                       3 2   1     1   1                 1       1         1 1     1 1             1 1         1   1   82
83 13     1                 1       1 1 1           2         1     1   1   1             1     1                             83
84 15 2     1       1               1   1 1     1       1           1   1 1   1               1             1                 84
85 14                 1       1   1               1     1     1               1         1   1       1 1 1       1   1         85
86 12     1       1     1     1             1           1                     1       1   1 1                     1 1         86
87 10     1                                     1               1       1   2                               1 1 1     1       87
88 10           1   1                                     1                     1     1               1   1     1           2 88
89 26 1         1   2   1 1 2         1           2   2     1 1             1     1   2   1   1 1           1   1 1         1 89
90 21                 1   1   1   1                 1   1 1     1 1     1     1 1       1   1     1         1     1     2 1 1 90
91 8                     1         1                     1       1   1                 1         1               1           91
92 21             1 1               1 1 1 1       1               1     1 1       1     1   2 1       1 2           1     2   92
93 11   1   1 1                 1                     2               1       1                     1   1                 1   93
94 19       1 1   2       1 1             1   1     2                 1                 1   1     1 1   1   1         1     1 94
95 17                   1   1         2   1 1     1   1 1   1                     1                     1     1   1 1   1 1   95
96 22 1             1 1             1         1 1 1       2 1 1 1     1 1     1     1   1     1 1                   3         96
97 10 1     1   1         1               1       1         1     1       1                                   1               97
98 19         1         1       1         1             1 1   1   2 1     1           1         1   1 1   1       1 1       1 98
99 14   1 1 1     1   1       1       1       1   1     1         1                     1             1                 1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
07
12
/
07
11
/
07
10
/
07
09
/
07
08
/
07
07
/
07
06
/
07
05
/
07
04
/
07
03
/
07
02
/
07
01
/
07
30
/
06
29
/
06
28
/
06
27
/
06
26
/
06
25
/
06
24
/
06
23
/
06
22
/
06
21
/
06
20
/
06
19
/
06
18
/
06
17
/
06
16
/
06
15
/
06
14
/
06
13
/
06
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
08
/
06
07
/
06
06
/
06
05
/
06
04
/
06
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
Ngày
/
Tháng