BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 01/10/2022

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
10
30
/
09
29
/
09
28
/
09
27
/
09
26
/
09
25
/
09
24
/
09
23
/
09
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
27
/
08
26
/
08
25
/
08
24
/
08
23
/
08
22
/
08
21
/
08
20
/
08
19
/
08
18
/
08
17
/
08
16
/
08
15
/
08
14
/
08
13
/
08
12
/
08
11
/
08
10
/
08
09
/
08
08
/
08
07
/
08
06
/
08
05
/
08
04
/
08
03
/
08
Ngày
/
Tháng
00 16   1             1         1 1     1             1 1 2     1           1   1 1 1 1                       1               00
01 19 2         1 1   1 1 1               1 1                   1       1       1               1           1   1       1 2 1 01
02 18 1 1     1       1       1   1     1           1   3     1 1     1       2                     1               1         02
03 20     1               1     1       2 1     1         1 1     1 1 1   1             2 1 1   1     1           1           03
04 20 1 2         1       1 1 1 1     1     1               1 1     1     1 1                   1 1   1             1 1       04
05 17       1   1     1   1     1     1 1 1               1           1       1 1 1       1       1     1     1               05
06 16   1                             1         1 1 1 1   1       1         1           1         1   1 1 1       1       1   06
07 16             1         1   2                   1         1   1     1   1             1         2 1           2   1       07
08 13               1 1     2 2         1                         1                         1     1         1       2         08
09 16   1         1 2                       1 1     1           1   1               1             1       1         2 1     1 09
10 15                   1   1           1 1       1 1       1   2   1 1     1     2                                   1       10
11 13     1 1       1 1           1             1         1 1   1 1                       1                           1 1     11
12 12 1 1       1                               1   1                   2       1     1             1             1       1   12
13 18 1     1   1   1                   1 1                     1   1 2 1         1 1   1           1 1                 2     13
14 20                     1         1   1     1   1 1 1         1             1         1     2 1 1     1     1 1 1     1   1 14
15 21           2 1                 1         1             1     1                 1       4 1         1     2 1 1 1   1   1 15
16 20             1       1     1   1           2       4   1     2   1               2 1           1             1     1     16
17 22       2           1           1     1   1         1 1 1 1 1           1     1 1 1   1 1       3           1         1   17
18 17 1           1       1 1         1   1   1         1           1     1   1 1     1                   1 1   1           1 18
19 13 1       1         2                         1   2                 1                 1               1   1           1 1 19
20 17         1   1                 1             1     1     1   1     1 1 1       1 1 1 1 1     1                   1       20
21 23                 1   1 1       1 2     1   1       1 1 1 1         1 1                       2   1   1 2 1   1   1       21
22 21 1   1 1                 1 1   1                 1   1   1     2     1 1           2 2           1     1 1         1     22
23 21       1       1     1     2 1   1     1 1           2 2             1       1                         1 1   1     3     23
24 17   1             1       1       1 1       1           1 1               1           1 1       1 1   1 1     1       1   24
25 11                             1   1 1                               1   1     1           1     1           1     2       25
26 26   2 1     1     1   1 1 1 2 1                 1       1     1       2 1           1 1     1     1 1   1   1 1         1 26
27 16         1   1     2   1 1       1                 1         1   1               1     1                 1   1   1     1 27
28 13   1 1   1   1                 1       1                               1     1     1     2     1         1               28
29 16     1                 1     1 1     1         1                         1 1   1 1           1     1       2 1       1   29
30 15 3                                             1                     1 1 1     1   1   1     1     1 1     1       1     30
31 20         1         1   1             1     1       1               1     1       1   1 1       1 1 1 1   1 1 1     1 1   31
32 9                                       1   1 1           1           1       1     1   1   1                             32
33 14             1                           1       1 1       2     1         1               1 1 1         1 2             33
34 25 1   1   1   2 1         1   1                     1     1     2     1           1   1   1 2   1 1 1         1 1 1     1 34
35 19     1   1         1       1               1 1 1 1 1   1   1       1       2     1   1         1         1   1           35
36 19 1 1   1   1     1   1 1             1     1     1       1 1           1           1     1         1     1       1   1   36
37 21     2 1     3     1       1               1 1         1     1   1         1   1                     1 1   2     1   1   37
38 15 1     1       1                     1         1 1         2 1   1     1 1                           1 1     1           38
39 15                   1 2   2           1 1 1           1         1   1       1 1               1                       1   39
40 19         1   1 2     1 1           1   1   1             2                         1       1       1 1 1 1         1   1 40
41 6     1                     1   1                           1   1                             1                           41
42 18       1     1       1   1 1 1               1 1         1             1   2   1 1       1   1                       1 1 42
43 27       1   1   2   1 2               1     1 1 1   1   1 1     1   1 1   1   1 1               1   2     1   1   1   1   43
44 12         1                                     1                     1 1   1         1 2         1     1       1 1       44
45 14 1         1                   1             1     1 1         1     1 1     1             1 1       1             1     45
46 14       1         1     1 1 1             1   1           1                           1       1     1         1   1     1 46
47 15               1             1 2 1       1 1     1                     1       1 1             1   2               1     47
48 16     1 1 2       1           1         1 1 1     1   1         2                     1     1                           1 48
49 13                 1           1 1   1     4     1       1                           2 1                                   49
50 22 1     2 1 1             1   1 2 1         1   1           1         1   1           2 1             1 1 1             1 50
51 13   1   1           1 1             1   1 1   1                           1   1                     1   1               1 51
52 12                                     1       1                     1 1   1 1 1 1 1           1         1     1           52
53 13                 2       1         1         1       1   1     1             1                   2         1         1   53
54 12               1             1   1 1         1   1       1 1             1     1           1           1                 54
55 18         1         1 1             2 1 1   1 2   1     1         1       1             2                       2         55
56 19     1     1     1     1 1     1                   1 1         1         1   1 1 1 2             1   1     1 1           56
57 14             2                   1               1         1   1             1     1 1 1     1 1       1       1         57
58 9                                 1                 1   1               1         1 1                       1 1   1       58
59 10                                       1             1       1       1           1       1         1 1         1 1       59
60 13           1     1 1     1             1                     1             1             2         1     1             2 60
61 7           1             1                   1 1                                     1 1   1                             61
62 13   1       1   1         1               1 1 1             1                 1           1                     1 1   1   62
63 14 1         2                 1           1       1       1             1 1   1           1       2     1                 63
64 17   1     1   1         1   1           1         2   1   1               1 1   1 1   1                 1       1         64
65 15   1 1             1   1     1 1   2   1     1         1   1       1               1                                 1   65
66 19 1   1 1       1   2 1           1   1               1 1       1         1         1         1     2 1         1         66
67 22 2 1 1       1 1 1   1             1 1 3 1     1               1   1       1                   1     1   1         1     67
68 14           1   2 1           1       1 2   1                   1 1                       1       1                   1   68
69 17 1   1 1   1                     1               1 1       1     2             1 1                   1       1   1 1 1   69
70 17         1       2         1         1     1 1 1                 1 1       1             1 1         1     1   1     1   70
71 20   1     1             1     1   1     1 1     1     2 1 1 1     1     1                       1           1 1   1     1 71
72 15       1         1       1   2 1 1                   1                           2   1       1       1           1   1   72
73 14                                                   1 1             1 1 1                 1         2   1       1 1 1 1 1 73
74 22             1 1 1       1 1       1       1 1                   1     1   3     1   1       1 1 2     1           1   1 74
75 19                   1           1       1 1                 1       2         1 1     1 1 4       1 1     1             1 75
76 14     1 1         1     1     1       1 1           1           1       1             1     1         1         1         76
77 11     1     1       1     1     1 1       1                   1 1 1             1                                         77
78 16               1   1             1   1     1     1     1         1                         2 2     1   1   1           1 78
79 8 1       1     1                           1                 1   1           1                                   1       79
80 14         1           1     2   1       1       1             1   1   1           1         1             1 1             80
81 13       1 1   1             1     1 1                             1   1     1 1 1                         2               81
82 16   3 2       1                         1       1       1           1     1         1       1         1 1         1       82
83 16     1 2 1     1   1             1         1           1   1 1             1                 1 1               1       1 83
84 20   1 1   1 1             1   1 1   1 1                   3   1       1         3 1         1                       1     84
85 16         1         1 3   1           1               1                     1       1   1 1 1                   1 1   1   85
86 19     2         3               1     1       1   1 1 1       1         1                 1     1     1                 3 86
87 14           2               1   1         1     2           1 1         2   1             1                 1             87
88 20   1   2 1 1               1     1       1           1 1 1   1           1   1 1         1 1       1               2     88
89 16             1     1           1       1               1     1 1                           1     2   1   1 1   1   1 1   89
90 17         1   1               1 1             1 1 2           1     1 1   1         1   1   1         1     1             90
91 16   1           1                     1                             1 1   2     2 1         1   1 1       1 1       1     91
92 25 1 2 1 1 1       1 1   2     1   1 1           1         1       1 2     1             1 1   1       1       1       1   92
93 15 1                     1           1     1   1               1           1               1     2               2   1 1 1 93
94 18     1     1         2 2 1 2                       1             1 1             1 1                   1         1 1 1   94
95 17           1     1 1     1   2   1                   1   1       1 1         1         1   1     2             1         95
96 12 1 1       1     1 1             1           1                       1     1   1       1                   1             96
97 11 1                                   2   1         1                         2                       1 2     1           97
98 9                         1   1             1     1             2     1                 1                       1         98
99 18         1             3           1     1       3     1     1   1   1                       1   1 1     1     1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
10
30
/
09
29
/
09
28
/
09
27
/
09
26
/
09
25
/
09
24
/
09
23
/
09
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
27
/
08
26
/
08
25
/
08
24
/
08
23
/
08
22
/
08
21
/
08
20
/
08
19
/
08
18
/
08
17
/
08
16
/
08
15
/
08
14
/
08
13
/
08
12
/
08
11
/
08
10
/
08
09
/
08
08
/
08
07
/
08
06
/
08
05
/
08
04
/
08
03
/
08
Ngày
/
Tháng