BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 13/06/2021

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
06
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
08
/
06
07
/
06
06
/
06
05
/
06
04
/
06
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
24
/
04
23
/
04
22
/
04
21
/
04
20
/
04
19
/
04
18
/
04
17
/
04
16
/
04
15
/
04
Ngày
/
Tháng
00 16 1 1     1   1               1 1       1 1   1 1                         1                   1                 1 1 1   1 00
01 13   2       1     1         1         1             1                   1             1             1     1 2             01
02 23 1   1       2   1 1 1             1     1     2             1 1 1   2         1 1       1     1 1   1         1         02
03 13   1 1       1         2         1 1 1                       1       1             1                           1       1 03
04 18   1       1     1     1             1         1 1 1       1       2 1 1 1                   1     1 1         1         04
05 12     1   1 1             1         1         1       1         1       1             1       1                     1     05
06 18 1     1 1     1           1 1               1   1                 1   1     1           1         1             2   2 1 06
07 18         1     1 1     2   1     1         1   1         2           1   1                     1   2   1       1         07
08 19 1   1 1 1 1                     1   1           1 1       1       1         1   1       1   1                   2   2   08
09 16     1 1       2     1             1 1   1     1     2         1                         1     1       1       1         09
10 22         1         2       1 1             2 1   1     1                   1 2   1   1 1         1           2     1   2 10
11 15     1           1           1   1   1           1         1           1               2   1   1       1     1   1       11
12 18         1       2       1             1 1         1           1 1     2           1           1 2 1         1     1     12
13 25       1         1       1     2           1           1     1   2 2   1   1 1       3 1     1       1   1   1 1   1     13
14 16     1         1       2     1 2 1     1         1       1   1                                 1 1         1         1   14
15 15 1           1       1         1 1       1                 1 1         1       1       1     1       1           1 1     15
16 19         1         2   1 1       1                         1     1   1           1 2       1     1       1     1 2     1 16
17 17   1               1   2     1                           2     1 1   1     1   1   1     1 1 1                       1   17
18 15   1 1 1 1     1     1             1 1                 1       1   1     1                                 2         1   18
19 14   1       1       1             1                 1   1   1   1 1                       1   1   1             1       1 19
20 17     1             1               1   2             2   1     1   1       1           2             2       1   1       20
21 21               2   1 1 1   1 1                         1   1       1       1     1     1 2 1       1       1 1     1 1   21
22 13   1         1     1     1                 1     1               1       1     1 1       1           1               1   22
23 16 1 1       1 1     1                   1       1   2           1                           1 1   1 1 1                 1 23
24 10 1         1       1     1                                   2               1   1                     1             1   24
25 14     1     1       1     2                   1             1             1   1     1           1     1 1           1     25
26 14     1     1           1                         1 1   2         1 1             1       1 1           2                 26
27 15 1   1                     1               1 1               1             3             1 1   1                 1   2   27
28 15                                 2           1       1   1           2   1         1   2           1   1 1         1     28
29 23         1               2   1   1 1   1 1 1   1     1     1 1       1         1   1     2 1   1         1         2     29
30 7     1           1 1                         1               1                               1                   1       30
31 15             1       1     1 1     1     1         1     2   1 1 1         1   1         1                               31
32 14       1               1       1     1     1             1   1                   1                 1   1 1 1         1 1 32
33 17               1 1               1   2         1 1   1         2         1     1 1   1         1         1   1           33
34 8                                   1           1                     1       1       1                     1       1   1 34
35 15   1 1 2     1               1       1     2           1                     1             1           1   1     1       35
36 23 1     1       1 1       1           1     1       1   1           1   1     1 2   1     3 1     1 1       1           1 36
37 19                 1       1                   1 1 1           1       1           1 1   1                 1 1 1 3       3 37
38 13   1     1       1                   1       1                       1   1 1 1                 1     1   1         1     38
39 14   1       1   1       1                         1 1 1         1     2     1             1     1         1               39
40 16       1             1     1   1   1     1   1   1 1                           1   1   2           1           1     1   40
41 26 1   1     1 2   1 2       1   1     1   2 1     1     2   1                 1     1   1           1   1   3             41
42 16       2 1         1   1                                         2   1 1 2                 1             1           1 2 42
43 15 1   1 2   1 1 1                   1   1                   1               1   1     1       1             1             43
44 19           1     2     1       1 1     2               1 1     1 1           1 2                   1 2                 1 44
45 21 1   2 1     1 1 1         2         2     1     1         1 1       1     1     1           1     1                 1   45
46 19 1 1     1             1       1             1 1   1             1   1 2       1               1     1   1   1         2 46
47 20                         3         2           1     1 1     1 1 1 1 1     1       1                 1 1   1 1   1       47
48 17 1   1   1   1 1       1         1                   1     1           1               1       1         2   2 1         48
49 18 1 1                             1   1 1   2 1 1                     1 1         1 1         1           1       1   1 1 49
50 20 1     1     1       2     2 1 1 1                           1   2 1   1 1                   1     1       1       1     50
51 15                                         1   1 1     1   2   1     1 1                     1         1     1 1 1     1   51
52 17             1 1       1               1                   1     1 1       1         1 1         1 1   1         2 2     52
53 18 1                   1 1     2             1   1     1               1     1 1 1           2           1   1   2         53
54 13 1       1   1     1                           1       2           1         1   1       1 1                     1       54
55 14   1       1   1 1                           1         1   1 1   1     1   1                     1     1   1             55
56 17   1     1           1         1             1                     1     1 1   1   1   1 1     1             1   1   1 1 56
57 15 1 1   1 1           1               1     2         1               2           1     1   1       1                     57
58 10                                           1       1     1 1       1   1                   1   1 1                 1     58
59 18 1       1 1 1       1     1       1     2   1     1   1                 1   1       1       1 1             1           59
60 17   1           1 1 1       2               1     1                     1     1     1       1 2       1 1 1               60
61 13     1 1   1           1   1         1 1                       1               1   1 1                                 2 61
62 11                           1         1 1 1   1                                                 1   1 1 1         1     1 62
63 16 1             2 1   1   1   1                   1   1 1 1 1                   1                     1   1           1   63
64 18   1       1     1 1     1     1     1     1 1             1   1 1                   1       1   1 1         1     1     64
65 18     1 1         1   1       1         2   1   1   1     1     1         1             1         1           1 1       1 65
66 21   1       2 1           1   1         1   1             1   1       1 1     3 1   1                 1       1 1     1   66
67 20   1   1   1               1     1             1 2   1 1     1   1       1   1         1     1 1       1 2               67
68 14       1           1                                 1           1       1 1     1 1   1         1     2 2               68
69 15 1             1                         2 1 1           1         1   1       1     2         1           1   1         69
70 9                     1   1                         1             1 1             1   1                           2       70
71 16     1             1         1 1     1 1         1 1     1                 1               1 2 1             1   1       71
72 14         1                     1   2               2             1 1   1       1   2       1         1                   72
73 13                   1     1   3 1             1         1                             1   1     1           1           1 73
74 13       1   1           1   1     1 1       1 1 1                 1 1               1                           1         74
75 17 1                   1     2   2 1   1   1     1                         1     1     1           2           1   1       75
76 18 1 1         1         1   1     2       1   1   1         1                   1     1   1 1   1     1       1           76
77 17 1   1           1     1 1 1 1     1                       2         1                               2 1 1 1     1       77
78 16                   1 1 1           2 1                         1         1       2   1       1   2 1   1                 78
79 21 1     1             1 1           2   1 1       1     1     1   1           2 1     1   1           1   1   1   1       79
80 20             1           2 1     1     1         1 1       1             1 1     3       1       1             2   2     80
81 11                     1             1             1 1           1 1               1 1   1         1     1                 81
82 22     1 1     1 1 1   1   1   1   1   1 1     1 1 1   1             1     1 1                 1     1               1   1 82
83 16   1     1   1                         2 1       1     1       1   2       1       1         1   1                 1     83
84 17   1 1 1             2 1               1       1         1             1     2             1     1     1 1           1   84
85 8                                       1 2               1   2                   1   1                                   85
86 17   1                                   1           1 1       1     2     1 1 1       1     1 1   2     1       1         86
87 13             1                 3           1 1     1       1 1       1 1   1       1                                     87
88 20 1             1               1         1           1 1       2         1   1 1   1 1   1         1         1 1   1 2   88
89 23     1       2 1 2         1             1     1     1   1   1                 1       3 1 1   1     1           1 1 1   89
90 14           1         1       1           1   1   1   2                         1           1               1 1 1     1   90
91 11           1   1                               1       2       2                   1               2         1           91
92 13     1           1       1     1   1     1     1   1 1                     1               1           1 1               92
93 17         1 1   1     1   1         1     1         1 1   1 2             2       1     1           1                     93
94 12         1         2       1                           1 1 1 1         1                       1 1     1                 94
95 16         2 1             1     1 2 1           1         1 1               1               1   1         1         1     95
96 15       1 1           1       1 1 2   1                         1         1       1           1   1       1 1             96
97 11         1                   2       1     1 1       1                               1               1     1       1     97
98 17       1   2       1 1                 1         1   1 1 2             1         1   1       1       1         1         98
99 21   1     1   1 2             1 1   1               1           1       1 1           1 1 1     1   1       1 1     1 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
06
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
08
/
06
07
/
06
06
/
06
05
/
06
04
/
06
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
24
/
04
23
/
04
22
/
04
21
/
04
20
/
04
19
/
04
18
/
04
17
/
04
16
/
04
15
/
04
Ngày
/
Tháng