BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/07/2019

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
07
22
/
07
21
/
07
20
/
07
19
/
07
18
/
07
17
/
07
16
/
07
15
/
07
14
/
07
13
/
07
12
/
07
11
/
07
10
/
07
09
/
07
08
/
07
07
/
07
06
/
07
05
/
07
04
/
07
03
/
07
02
/
07
01
/
07
30
/
06
29
/
06
28
/
06
27
/
06
26
/
06
25
/
06
24
/
06
23
/
06
22
/
06
21
/
06
20
/
06
19
/
06
18
/
06
17
/
06
16
/
06
15
/
06
14
/
06
13
/
06
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
08
/
06
07
/
06
06
/
06
05
/
06
04
/
06
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
Ngày
/
Tháng
00 25   1         2 1   1     2         3       1     1     1     1   1   1 1 1     1         1 1     1 1     1         1     00
01 17       1           1       1   1           1   1 1         1                   1     2   1 1         1   1     2         01
02 20         1   1     1 1   1     1   1   2           1 1         1                         1 2   1         1     1 1   1   02
03 8   1 1     1                         1   1   1                                                   1   1                   03
04 18             1   1 1       1   1     1     1   1     1   1     1 1           1           1         1   2         1       04
05 14       1           1             1 1         1             1 1               1   1 1             1         1     1 1     05
06 13         1       1   1                                     2                           2   1 1 1   1       2             06
07 23         1 1     1           2     1   1 1 1         1       2   1     1           1 1     1   1 2     1       1     1   07
08 16   2         2   1 1     1                       1           1       1   1   1   1       1               1           1   08
09 22 1     1   2 1               1 1     1       1     1           1 1 1     1   1 1       1           1   1   1         2   09
10 16     1   1 1       1   1                 1       1 1                       1           1     2 1 1     1               1 10
11 15 1     1   1     1   1 1           1             1       1 1     1       1     1                         1       1       11
12 14         1         1                 1       1     1   1 1   1             1                   1 1         1 1       1   12
13 16         1 1                   1       1           1       1       2     1   2 1       1   1   1                       1 13
14 15             1   1 1             1             1       1           1           1     1       1             1 1     1 2   14
15 15 1 1           1         1       1   2   1 1 1               1               1 1             1 1                         15
16 17 2 1   1                                   1               2 1 1   1 1           1       1         1         1     1   1 16
17 14 1 1 1           1     1       1                     1 1     1           1       1             3                         17
18 10           1                 1                           1       1               1     1 1             1               2 18
19 19                     1   1 2   1   1 3   1 1           1 1   2         1 1                           1                 1 19
20 25             1   1 1                 1 1           1 2   1         2   1 1         1   3   1 2     1         2         2 20
21 15 1 1     1     1     1         1     2         1             1       1     2                 1                 1         21
22 17 2   2   1     1 1       1     1               1         1 1                     1                         1     1 1 1   22
23 20 1               2 1 1 1         2             1     1 1               1 1     1   1               1     1 1 1       1   23
24 17 1 2 1                   1       1         2 1             1                     1   1 1 1   1                 1 1       24
25 16         1         2     2     1   1 1 1               1 1                                             1 1   1       1 1 25
26 15   1           1   2         1   1       1       1   1       1   1                   1                           1 2     26
27 11   1       1               1                         1         1     1 1     1                       1     1       1     27
28 20 1   1   1             1                 1             2 1       2 1   1 1 2       2     1 1   1                         28
29 16   1       1 1 1     1     1     1               1     1       1   1         1   1                       1       1     1 29
30 27       1   1 1   1   3 1   2 2     1   1   1   1   1     1                 1 1                       1 2     1 3         30
31 12                 1         1           1 1 1   1     1   1 1                 1                         2                 31
32 14     1 1   1 1           1   1       1                             1         1         1                 2         1   1 32
33 19               1       1   1 1       2     1                 2 1 1   1   1   2       1   1                     1       1 33
34 17       1           1                 1       1 1 1   1   1     1 1               2             1         2       2       34
35 10       1       1                                 1       1     1         1               1     1           1 1           35
36 15   1     1             1       1 2               1         1       1           1             1       1     1   1       1 36
37 18   1           1 1 1 1 1             1           1 1   1         1         1                     1 1   1   1   2         37
38 16       1   2 1           1 1 1             1     1 1                               1     1 2     1                   1   38
39 20         1                   1   1   1       1 1       1   1 1         1   2 1         2 1 2             1 1             39
40 22             2   1     1 1 1 1 1             1                   2 2   1     1 1   1         1 1     1       1   1       40
41 13 1             1                 1     1     1   1 1   1                 1 1 1               1                   1       41
42 15     1               2                         2       1             1       1       2         1   1     1 1       1     42
43 14 1 1       1   1       1           1           1                           1 1             1               1     1 2     43
44 13     1 1   1         1               1                   1 2               2   1                               1 1       44
45 18 1   2 1 1     1     1             1                           1     1                       1       2 2   1       1   1 45
46 14               1   1 1   1       1       1     1                 1     1         1                 1 1       1 1         46
47 9   1 1                                 1             1           1     1                       1                   1 1   47
48 18 1         2           1         1   1   1     1 1     1   1     1 1     1     1     1       1                 1         48
49 13               1                   1                 1             1         1 1   1     1       1   1       2   1       49
50 15                               1 1   1 1 1 1   2       1   1                     1           1   1   1 1                 50
51 21       1 1   1   2     1       1   1   1           1                     1 2 2                 1 1 2         1     1     51
52 21 1 1             1           1 3             1           2   1     1           1   1 1   1     1 1 1 1             1     52
53 17       1       1 1 1                   1                     1     2 2 1         1           1     1     1     1       1 53
54 22     1 1   1                 1                     2 1 1       2 1       2   1     1     1     1     1   1         1 1 1 54
55 17 1   1         1   1 1     1 1   1         1       1 2               1               1   1               1           1   55
56 13 1     1     1 1             1           1 1         1   1                         2               1         1           56
57 20 1                     1 2 1       1   2 1                   2   1     1     1       1   2             1   1   1         57
58 25   1           1       1 1 2       1   1 1 1               1   1 2 1 1   1     1   2 1     1     2               1       58
59 15                 1     1   2       1               2     1                     1 1     1           1 1             1   1 59
60 14   1 1     1                       1   1                     1 1       1                   1     1   1 1               2 60
61 15           1           1       1   1                   1           1 1     1   1     1 1       1   1 2                   61
62 14                             1                   1         1   2       1   1             1         1 1             1   3 62
63 11         1   1       1                 1           1     1     1         1 1     1                       1               63
64 14 1   1                 1                 1   2   1   2     1               1     1                                   1 1 64
65 22                   1     1 1 1 1 2 1   1 1       1   1 1 1             1 1         1       2   1               1 1       65
66 19       1                 1 1   1         2           1 1       1     1     1 1   1   2 1   1             1       1       66
67 18         1                 1 1       1     1   1         1           1             1   1     1 1 1 1   1   1   1 1       67
68 15                   1         1     2   1         1   1 1 1           1                 1     1     1   1             1   68
69 6     1     1               1                                                                 1                     1 1   69
70 10           1       1     1       1           1     1                                       1     1   1                 1 70
71 11 1   1   1           1 1 1     1             1       1                         1     1                                   71
72 15       1     1           1       1     1   1 1             2                   1                 1       1       1 1   1 72
73 18     2       1     1 1 1     1                     1     1                 1         1       1       1 1   1 1 1 1       73
74 9 1               1 1                       1 1 1           1           1 1                                               74
75 19     1     1     1             1 1         1 1       1               1             1 1     2 1   1     1   1   1     1   75
76 16 1       1 1       1   1         1       1   1       1 1             1               1                     1 2   1       76
77 15 1     2                 1                 1 1 2                           1           1 1 1     1         1         1   77
78 16             1         1   1               1 1                       1 1 1   1   1 1     1 2   1                   1     78
79 18   1     1           1       2             1                 1     2 1 1       1                 1 1 1     1       1   1 79
80 12           1   1                   1               1                       1     1       1   1   1       2       1       80
81 11               1                                   1                   1 1     1 1 1           1 1     1       1         81
82 19     1   1         1   1   1 1   2     1         1               1 1           1 1     1       1     1   1           1   82
83 23   1 1 1     1   1   1   1     1 1   1             1                   1   1   1 1   1   2                 1 3   1       83
84 17   1     1               1   1 1   1       1 1             1 1 1                               1           2 1   1 1     84
85 11 1     1     1   1                       1   1   1         1                     1                       1         1     85
86 22             1         1             1       1 1 2   1   1     1 1   1         1     1 2     1     1   1 1   1   1       86
87 17       1 1       2               1       1             1       1   2 1 1           1   1               1           1   1 87
88 13       1     1   1       1 1           1 1 1         1                 1                               1             2   88
89 14                     1 1     1     1           1         1           1                 2   1 1     1 1       1           89
90 17 1 1   1 1     1             1     1     1             2 1 1     1   1           1                           1       1   90
91 9                         1                                   1   2   1             1               1 1   1               91
92 15     1   1   1             2                 1   2       1   1                                       1 1     1       2   92
93 19               1     1         1             2   1 2             1   1         2 1     1     1   1   1 1       1         93
94 13         1           2         1               1   1                   1 1     1   1 1   1                     1         94
95 19                                 1   1 1   1   1       1     1 2       1 1   1     1 1         1 1 1           1 1       95
96 18   1 1         1                     1 2 1                 1 1 2                   1     1 1 1   1 1         1           96
97 20   1     1 1         1 1       1   1     1     1 1 1               2 1   1             1     1     1           1     1   97
98 17   1     1     3       1                 2                     2       1   2       1                     1 1       1     98
99 17     1 2     1 1                       1       1 1 1   1               1 1       2 1 2                                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
07
22
/
07
21
/
07
20
/
07
19
/
07
18
/
07
17
/
07
16
/
07
15
/
07
14
/
07
13
/
07
12
/
07
11
/
07
10
/
07
09
/
07
08
/
07
07
/
07
06
/
07
05
/
07
04
/
07
03
/
07
02
/
07
01
/
07
30
/
06
29
/
06
28
/
06
27
/
06
26
/
06
25
/
06
24
/
06
23
/
06
22
/
06
21
/
06
20
/
06
19
/
06
18
/
06
17
/
06
16
/
06
15
/
06
14
/
06
13
/
06
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
08
/
06
07
/
06
06
/
06
05
/
06
04
/
06
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
Ngày
/
Tháng