BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/09/2019

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
27
/
08
26
/
08
25
/
08
24
/
08
23
/
08
22
/
08
21
/
08
20
/
08
19
/
08
18
/
08
17
/
08
16
/
08
15
/
08
14
/
08
13
/
08
12
/
08
11
/
08
10
/
08
09
/
08
08
/
08
07
/
08
06
/
08
05
/
08
04
/
08
03
/
08
02
/
08
01
/
08
31
/
07
30
/
07
29
/
07
28
/
07
27
/
07
26
/
07
25
/
07
24
/
07
Ngày
/
Tháng
00 17           1   1           1     1         2         2 1       1 1             1         1 2                           2 00
01 12   2     1 1                                           1   1         1 1         1           1         1               1 01
02 11           1               1 1             1   1   1                           1     1 1                         1   1   02
03 25 1     1     1   1 1         1   4   1                               1   2 1   1     2 1   1 1           1         3     03
04 13     1               1   1         1 1         1         1   1 1   1                   1   1             1               04
05 24 1   1   1         1 1     1       1   1             1                 1     1   1 1 1 1 1       1 1   1   1       1 1 2 05
06 15     1 1       1       1       1     2     1                       1     1     1       1         1                 2     06
07 11         1           1                           1 1   1           1 1                     1   1             1       1   07
08 15   1   1       1                             1   1 1   1         1                 1     2   1     1           1       1 08
09 14 1         2     1           1 1       1         1             1     2         1             1           1               09
10 11     1 1   1 1                 1 1 1                 1                           1               1               1       10
11 13         2   1         1                                             2   2 1               1                 1 1     1   11
12 23             1 1     3 1         1     2       1           1             1   1 1 1             1 1 1 1 1 3               12
13 9                           1       1 1     1   1       1                 1                   1                 1         13
14 13 1                 1       1   1           1       2           1             1       1             1   1     1           14
15 9         2 1       1   1                                                       1       1   1                 1           15
16 10           1           1 1   1   1 1   1                     1                                         1       1         16
17 17                   1   1 3     1                     1   1   1     1                                   2         2 2   1 17
18 18                 2   1               1   2 1               1         1                   1 1       1     1 2 1   1   1   18
19 19       1     1           1     1         1   1         1 1     1 2       1               1 2         1     1 1         1 19
20 23 1   1         1 1 1 1   1           1         1   2 1       1       1 2     1 1     1   1             1         1 1     20
21 16 1   1 1           1         2 1   1   1                   1     1         2                         1     1           1 21
22 22 1   1 1                   1   1           2           1 1           1     1   2                   1 1 1 1       1   3 1 22
23 16     1             1   1 1 1         1                   1 1 1       1   1       1     1 1 2                             23
24 17         1 1     1 1   1       1   1   1 1     2 1 1                           1                       1       1   1     24
25 21   1 1   1     1       1     1         1     2 2 1     1 1     1           1                   1 1         1 1 1         25
26 13                 1 1     1     2     1 1                                           1     1 1             2 1             26
27 15     1     1   1       1   1   1       1   1 1 1   1 1                 1     1     1                                     27
28 17         1   1     1     1 1             1     2         1   1         1           1     1 2 1             1             28
29 12       1   1 1                       1   1         1   1                     1   1               1   1                 1 29
30 23   1 1 1   1               1       1           1 1     1           1   1 1             1   2             1 2   2   1 2   30
31 11                         1     1         1               1 1 1                     1             1       1     1   1     31
32 17           1 1 1   1   1           1         1   2               1                 1     1   1   2         1       1     32
33 15   1   1         1                                 1         1         1         1             1   2     1       3     1 33
34 13   1     1     1         1               1       1         1 1           1       1 1   1                             1   34
35 16   1                         1 1   1           1       1           2     1 1       1           1       1       1     1 1 35
36 19       1           1 1 1       1   2     1 1   1                           1     1 1       2 1 1       1 1               36
37 17 3             2 1   1           1                   1         1                         1       1 2   1     1   1       37
38 17 1               1       1 1 1                   1     1   1     1 1     1 1 2     1         1       1                   38
39 17       1     1                         1             2     1 2             1 1           1 1     1 1       1 1       1   39
40 15 1 1                             1     1     1           2   2         1 1   1       1               1               1   40
41 18       1 1           2         1 1     1       1   1         1     1             2 1         1   1     1           1     41
42 10       1     1         1           1                   1       1   1                                       1       1   1 42
43 12               1       1             1 1         1                     1       1   1 1                   1       1 1     43
44 22   2             2                         1         1 1 1   1 1       1       1       2       2 1   3         1     1   44
45 14     1     1             1     1                   1     2       1   1 1     1                 1     1       1           45
46 11   1   1     1                         1   1           2             1                 1       1         1               46
47 20 1     2   1       1   2       1                           1         1   1 1     1   1       2             2 1         1 47
48 16         1   1 1 1   1   1 1 1 1   1                       1   1           1 1               1               1           48
49 20     1 1 3           1       1           1       1 2                       1 2               1 1               1 1     2 49
50 15               1                 1         1       1           3 1                 1       1 1         2           2     50
51 12                       1 1 1     1                       1       1       1           1         1     1   1       1       51
52 18         1                   1         1     1 1             1     1   1   2   1 1               2 1           2   1     52
53 22   2     1           1     1     1       1       1               3   1 1   1     2   1   1       1   1       1     1     53
54 11       1   1                         1 1         1             1 1             1                 1             1 1       54
55 16   1 1             1         1   1 1 1         2                           2   1       1           1               1 1   55
56 21 1 2 1       1 1 1 1                                         1 2           1         2 1     1       1 2       1     1   56
57 17         1     2         1   2   1 1   1                           1       1           1       1         1 2 1           57
58 15                       1         1 1               1 2       2 1   1   1     1   1     1           1                     58
59 12 1                           1                   1   1           1           1   2     1   1                       1   1 59
60 13 1 1 1                   1     1     1   1 2       1         1         1                                         1       60
61 16     1   1   1       1               1 2               1 1       2         1             1             1     1         1 61
62 20 1         2 1                           2       2 2     1 1       1     1       1   1 1 1         1   1                 62
63 26             1     1 2     2       1   1   1 2 2 1   2     1         1       3               1       1     1         1 1 63
64 20                   2 2   1   1           1   1       1 1     1           1   2   1       1       1           1       1 1 64
65 18   1         1 1         1         1 1                 1       1 1   3             1 4                 1                 65
66 12           1       1           1             3     1       1       1           1       1                 1               66
67 20 1     1 1 1     1 1 2         1                   1 1     1       1   1       1       1 1   1     1       1             67
68 24     1       1 2       1 1 1 1           1 1       1 1           1 1   1 1     1 1   1         1     1 2   1             68
69 17         1     1     2               1   1 1             1   1                     1   1           1 1     1   3         69
70 18   1   1       1 1 1   1 1   2 1 1     1                           1 1   1                       1 1               1     70
71 12                       1         1               1     1 1               1   1                       1       1 1 1   1   71
72 19     1   2                                 1 1 1       1   1   1 1 1 1             2 1         1     1               2   72
73 10             1 1   1   1                     1 1         1 1                                     1                 1     73
74 16 1   1       1   1   1 1     1     1 1                                   1 1       1               1       1 1   1       74
75 13 1       1             1           1     1                   1   1                 1     3       1         1             75
76 16   1                         1               1 1 1     1   1   1           1   2 1 1 1         1                   1     76
77 10                     1         1     1   2                             1   1           1             1       1           77
78 29 1   1 2 1 1             1       1   1 1   1 1       1 1 1 1   1 1   1       1 1 1           1   2   1         1 1   1   78
79 14     1       1   2         2                 1 1         1       1   1                 1             2                   79
80 13     1     1     1 1                   1               1   2         1     1                             1   2           80
81 11                               1       1         1           1         1       1   1           1 1       1 1             81
82 23         1       1     1 1 1 1     1 1                 1 3         1   1         1     2           2 1               2 1 82
83 13   1           1         1 1 2       1       1                           1 1           1                     1 1         83
84 19 1   1           1                 1     1       1   1           3 1 1       1     2 1     1 1               1           84
85 17     1 1                   1     1     1 1 1 1   1   1                 1             1             1   1 1   1         1 85
86 10 1 1             1       1                       1                                 1       1       1     1       1       86
87 12 1 1         1 1       1             1                     2   1                   1           1 1                       87
88 14   1 1       2               1         1     1                           1       1           1     1           1 1     1 88
89 14             1 1   1             1         1               2 1 1                               2 1       1   1           89
90 12                             1   1 1         2           1             1       1             2           1 1             90
91 20                 1       1 1                         1     1       1     1 1   1         1 1 2 3   1 2         1         91
92 26 2               2                   1       1   1 1   1 1                   1     1 1   3     1       1     1 2 3     2 92
93 22 1 1   1   2                       1     2   1       1       1 1   1   1 2       1         1 1 1               1     1   93
94 18                   1             2   1     1             1 1       1         1       1 1       1 1 1 1 1   1     1       94
95 15       1                   1         1   1 1       1 1         2                     1   1     1       1   1       1     95
96 17           1 1             1   2 1 1 1         2       1             1           1   1             1             1   1   96
97 17       1   1 1 1 1 1       2             2                       1 2 1                     1                 1   1       97
98 13   1 1                 1           1               1 1       1 1       2     1 1         1                               98
99 18           1         1           1         2 1   2 1 1             1   1       1             1           2         1   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
27
/
08
26
/
08
25
/
08
24
/
08
23
/
08
22
/
08
21
/
08
20
/
08
19
/
08
18
/
08
17
/
08
16
/
08
15
/
08
14
/
08
13
/
08
12
/
08
11
/
08
10
/
08
09
/
08
08
/
08
07
/
08
06
/
08
05
/
08
04
/
08
03
/
08
02
/
08
01
/
08
31
/
07
30
/
07
29
/
07
28
/
07
27
/
07
26
/
07
25
/
07
24
/
07
Ngày
/
Tháng