BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/08/2019

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
08
20
/
08
19
/
08
18
/
08
17
/
08
16
/
08
15
/
08
14
/
08
13
/
08
12
/
08
11
/
08
10
/
08
09
/
08
08
/
08
07
/
08
06
/
08
05
/
08
04
/
08
03
/
08
02
/
08
01
/
08
31
/
07
30
/
07
29
/
07
28
/
07
27
/
07
26
/
07
25
/
07
24
/
07
23
/
07
22
/
07
21
/
07
20
/
07
19
/
07
18
/
07
17
/
07
16
/
07
15
/
07
14
/
07
13
/
07
12
/
07
11
/
07
10
/
07
09
/
07
08
/
07
07
/
07
06
/
07
05
/
07
04
/
07
03
/
07
02
/
07
01
/
07
30
/
06
29
/
06
28
/
06
27
/
06
26
/
06
25
/
06
24
/
06
23
/
06
Ngày
/
Tháng
00 22 1 1             1         1 2                           2   1         2 1   1     2         3       1     1     1     1 00
01 14       1 1         1           1         1               1       1           1       1   1           1   1 1         1   01
02 16                 1     1 1                         1   1           1   1     1 1   1     1   1   2           1 1         02
03 20       1   2 1   1     2 1   1 1           1         3       1 1     1                         1   1   1                 03
04 15 1   1                   1   1             1                           1   1 1       1   1     1     1   1     1   1     04
05 22         1     1   1 1 1 1 1       1 1   1   1       1 1 2       1           1             1 1         1             1 1 05
06 12     1     1     1       1         1                 2             1       1   1                                     2   06
07 18     1 1                     1   1             1       1           1 1     1           2     1   1 1 1         1       2 07
08 17   1                 1     2   1     1           1       1   2         2   1 1     1                       1           1 08
09 16 1     2         1             1           1               1     1   2 1               1 1     1       1     1           09
10 11                   1               1               1           1   1 1       1   1                 1       1 1           10
11 19       2   2 1               1                 1 1     1   1     1   1     1   1 1           1             1       1 1   11
12 20           1   1 1 1             1 1 1 1 1 3                       1         1                 1       1     1   1 1   1 12
13 9           1                   1                 1                 1 1                   1       1           1       1   13
14 12 1             1       1             1   1     1                       1   1 1             1             1       1       14
15 15                 1       1   1                 1           1 1           1         1       1   2   1 1 1               1 15
16 10                                         1       1         2 1   1                                   1               2 1 16
17 17     1                                   2         2 2   1 1 1 1           1     1       1                     1 1     1 17
18 13       1                   1 1       1     1 2 1   1   1             1                 1                           1     18
19 26 1 2       1               1 2         1     1 1         1                     1   1 2   1   1 3   1 1           1 1   2 19
20 19       1 2     1 1     1   1             1         1 1                 1   1 1                 1 1           1 2   1     20
21 16   1         2                         1     1           1 1 1     1     1     1         1     2         1             1 21
22 25       1     1   2                   1 1 1 1       1   3 1 2   2   1     1 1       1     1               1         1 1   22
23 18       1   1       1     1 1 2                             1               2 1 1 1         2             1     1 1       23
24 14                 1                       1       1   1     1 2 1                   1       1         2 1             1   24
25 18 1           1                   1 1         1 1 1                 1         2     2     1   1 1 1               1 1     25
26 16                     1     1 1             2 1               1           1   2         1   1       1       1   1       1 26
27 7         1     1     1                                       1       1               1                         1         27
28 15         1           1     1 2 1             1             1   1   1             1                 1             2 1     28
29 14               1   1               1   1                 1   1       1 1 1     1     1     1               1     1       29
30 32     1   1 1             1   2             1 2   2   1 2         1   1 1   1   3 1   2 2     1   1   1   1   1     1     30
31 14                     1             1       1     1   1                     1         1           1 1 1   1     1   1 1   31
32 15   1                 1     1   1   2         1       1         1 1   1 1           1   1       1                         32
33 19         1         1             1   2     1       3     1               1       1   1 1       2     1                 2 33
34 13           1       1 1   1                             1         1           1                 1       1 1 1   1   1     34
35 14     2     1 1       1           1       1       1     1 1       1       1                                 1       1     35
36 17             1     1 1       2 1 1       1 1                 1     1             1       1 2               1         1   36
37 18 1                         1       1 2   1     1   1         1           1 1 1 1 1             1           1 1   1       37
38 19   1 1     1 1 2     1         1       1                         1   2 1           1 1 1             1     1 1           38
39 18             1 1           1 1     1 1       1 1       1           1                   1   1   1       1 1       1   1 1 39
40 15         1 1   1       1               1               1               2   1     1 1 1 1 1             1                 40
41 16     1             2 1         1   1     1           1     1             1                 1     1     1   1 1   1       41
42 11 1   1                                       1       1   1     1               2                         2       1       42
43 14         1       1   1 1                   1       1 1     1 1       1   1       1           1           1               43
44 21 1       1       1       2       2 1   3         1     1       1 1   1         1               1                   1 2   44
45 15   1   1 1     1                 1     1       1           1   2 1 1     1     1             1                           45
46 11       1                 1       1         1                             1   1 1   1       1       1     1               46
47 15       1   1 1     1   1       2             2 1         1   1 1                                 1             1         47
48 16 1           1 1               1               1           1         2           1         1   1   1     1 1     1   1   48
49 12             1 2               1 1               1 1     2               1                   1                 1         49
50 21 3 1                 1       1 1         2           2                                   1 1   1 1 1 1   2       1   1   50
51 17   1       1           1         1     1   1       1             1 1   1   2     1       1   1   1           1           51
52 23     1   1   2   1 1               2 1           2   1     1 1             1           1 3             1           2   1 52
53 20   3   1 1   1     2   1   1       1   1       1     1           1       1 1 1                   1                     1 53
54 14 1 1             1                 1             1 1           1 1   1                 1                     2 1 1       54
55 19             2   1       1           1               1 1   1   1         1   1 1     1 1   1         1       1 2         55
56 21 2           1         2 1     1       1 2       1     1   1     1     1 1             1           1 1         1   1     56
57 19     1       1           1       1         1 2 1           1                     1 2 1       1   2 1                   2 57
58 18 1   1   1     1   1     1           1                       1           1       1 1 2       1   1 1 1               1   58
59 16   1           1   2     1   1                       1   1                 1     1   2       1               2     1     59
60 8         1                                         1         1 1     1                       1   1                     1 60
61 12   2         1             1             1     1         1           1           1       1   1                   1       61
62 11     1     1       1   1 1 1         1   1                                             1                   1         1   62
63 15       1       3               1       1     1         1 1         1   1       1                 1           1     1     63
64 19           1   2   1       1       1           1       1 1 1   1                 1                 1   2   1   2     1   64
65 25 1 1   3             1 4                 1                                   1     1 1 1 1 2 1   1 1       1   1 1 1     65
66 12     1           1       1                 1                     1                 1 1   1         2           1 1       66
67 15     1   1       1       1 1   1     1       1                     1                 1 1       1     1   1         1     67
68 21   1 1   1 1     1 1   1         1     1 2   1                               1         1     2   1         1   1 1 1     68
69 11                     1   1           1 1     1   3             1     1               1                                   69
70 12     1 1   1                       1 1               1               1       1     1       1           1     1           70
71 16           1   1                       1       1 1 1   1   1   1   1           1 1 1     1             1       1         71
72 20 1 1 1 1             2 1         1     1               2         1     1           1       1     1   1 1             2   72
73 11                                   1                 1         2       1     1 1 1     1                     1     1     73
74 14           1 1       1               1       1 1   1       1               1 1                       1 1 1           1   74
75 15   1                 1     3       1         1                 1     1     1             1 1         1 1       1         75
76 19 1           1   2 1 1 1         1                   1     1       1 1       1   1         1       1   1       1 1       76
77 13         1   1           1             1       1           1     2                 1                 1 1 2               77
78 18 1 1   1       1 1 1           1   2   1         1 1   1               1         1   1               1 1                 78
79 12   1   1                 1             2                     1     1           1       2             1                 1 79
80 9       1     1                             1   2                     1   1                   1               1           80
81 9         1       1   1           1 1       1 1                           1                                   1           81
82 21     1   1         1     2           2 1               2 1     1   1         1   1   1 1   2     1         1             82
83 16           1 1           1                     1 1           1 1 1     1   1   1   1     1 1   1             1           83
84 22   3 1 1       1     2 1     1 1               1             1     1               1   1 1   1       1 1             1 1 84
85 15         1             1             1   1 1   1         1 1     1     1   1                       1   1   1         1   85
86 14                     1       1       1     1       1                   1         1             1       1 1 2   1   1     86
87 11 1                   1           1 1                             1 1       2               1       1             1       87
88 16           1       1           1     1           1 1     1       1     1   1       1 1           1 1 1         1         88
89 12 1                               2 1       1   1                               1 1     1     1           1         1     89
90 18         1       1             2           1 1             1 1   1 1     1             1     1     1             2 1 1   90
91 17     1     1 1   1         1 1 2 3   1 2         1                                 1                                   1 91
92 26               1     1 1   3     1       1     1 2 3     2     1   1   1             2                 1   2       1   1 92
93 19 1   1   1 2       1         1 1 1               1     1                 1     1         1             2   1 2           93
94 17     1         1       1 1       1 1 1 1 1   1     1               1           2         1               1   1           94
95 15 2                     1   1     1       1   1       1                                     1   1 1   1   1       1     1 95
96 15       1           1   1             1             1   1     1 1         1                     1 2 1                 1 1 96
97 18   1 2 1                     1                 1   1         1     1 1         1 1       1   1     1     1 1 1           97
98 14 1       2     1 1         1                                 1     1     3       1                 2                     98
99 18     1   1       1             1           2         1   1     1 2     1 1                       1       1 1 1   1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
08
20
/
08
19
/
08
18
/
08
17
/
08
16
/
08
15
/
08
14
/
08
13
/
08
12
/
08
11
/
08
10
/
08
09
/
08
08
/
08
07
/
08
06
/
08
05
/
08
04
/
08
03
/
08
02
/
08
01
/
08
31
/
07
30
/
07
29
/
07
28
/
07
27
/
07
26
/
07
25
/
07
24
/
07
23
/
07
22
/
07
21
/
07
20
/
07
19
/
07
18
/
07
17
/
07
16
/
07
15
/
07
14
/
07
13
/
07
12
/
07
11
/
07
10
/
07
09
/
07
08
/
07
07
/
07
06
/
07
05
/
07
04
/
07
03
/
07
02
/
07
01
/
07
30
/
06
29
/
06
28
/
06
27
/
06
26
/
06
25
/
06
24
/
06
23
/
06
Ngày
/
Tháng