BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 26/01/2022

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
01
25
/
01
24
/
01
23
/
01
22
/
01
21
/
01
20
/
01
19
/
01
18
/
01
17
/
01
16
/
01
15
/
01
14
/
01
13
/
01
12
/
01
11
/
01
10
/
01
09
/
01
08
/
01
07
/
01
06
/
01
05
/
01
04
/
01
03
/
01
02
/
01
01
/
01
31
/
12
30
/
12
29
/
12
28
/
12
27
/
12
26
/
12
25
/
12
24
/
12
23
/
12
22
/
12
21
/
12
20
/
12
19
/
12
18
/
12
17
/
12
16
/
12
15
/
12
14
/
12
13
/
12
12
/
12
11
/
12
10
/
12
09
/
12
08
/
12
07
/
12
06
/
12
05
/
12
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
Ngày
/
Tháng
00 23   1 1 1     1                     1     2       2   2             1 1           1     1         1 1 2 1       1     1 1 00
01 11 1     1   1         1     1           1               1                 1             1 1   1                           01
02 20     2   1 1 1       1   1     1   1   1       1       2 1             1         1           1                 2       1 02
03 23           1   1     1       1 1       1                   1 1 1   1   2   1             1   2 1   1         1     2   2 03
04 20       1 1       1     2 1 1         1 1     1 1               1             1   2     2 1             1             1   04
05 21   1 1 2 1         1     1     1           1 1     1     1 2         2         1 1         1 1                   1       05
06 17         1 1   1 2               1 1     1                   1   1                     1       2       2       1       1 06
07 17 1       1             1     1 1 1           1   1 2 1   1                   1 1 1           1               1           07
08 16     1     1 1 1   1       1   1                   2           1     1 1           1 1                 1 1               08
09 13 1     1           1   1       1                 1       1         1         1       2 1                   1             09
10 13     1   1 1                   1                   1             1                           1         1 1   2   1   1   10
11 16           1             1         1               1 1           1   1 2           2 2 1       1     1                   11
12 18           1               3                             2     1                       1 2 1     1 1 1 1     1 1 1       12
13 9     1               1       1         1                   1           1                   1           1             1   13
14 12                     1             1   1                 1   1 1     1   1   1       1   1                     1         14
15 11   1                 1                                 1           1               2               1 1 1   1   1         15
16 16           1 1           1   1 1   1             1       2 1 1 2                         1               1             1 16
17 15                   1   1       1                           1     1   1 1   1       2   1     1     1         1   1       17
18 15 1     1         1   2   2 1 1         1                           1                       1           1 1       1       18
19 12 1                     1 1   2     1       1 1 1                             1   1                 1                     19
20 15   1       1     1         1 1     1         1                 1           1 1 1   1         1   1                   1   20
21 19   1               1       1     1       1     1 1 1                 2   1                 2     1             1 2   1 1 21
22 17 1       1 1       1 1 1         1 1 1                     1 1         1 1     1           2           1                 22
23 17   1     1       1     1             1                   1         1   1 1 1 1   1               1 1 2         1         23
24 15 1 1             1             1 1               1               1   1   1 1                   3 1                   1   24
25 19 1   2       2 1                   1 1     1 1       1             1   1     2     1         1               1 1         25
26 14         2             1 1           2               1 1   1                       1                   1   1 1       1   26
27 18       1   1 1         2       1   1 1         1                         1 2   1     1         1   1               1 1   27
28 14       1     1             2         2 1   1                       1   2       1                           1   1         28
29 15 1     1             1   2           1           1               1           1     1         1           2   1   1       29
30 17           1   1   1     1           1 1 1 1 1 1     1           1             1 2             1                   1     30
31 17   1   1           1 1         1       1                   1     1 1     1 1         1   1           1     1   1     1   31
32 17     1                   1             1 1       1         2     2             1   2 1   2     1         1               32
33 15   1     1     1     1           1   1 1               2           1   1                         2   1     1             33
34 14                         1   1       1         2           1   1     1         1   1 1                 1       1     1   34
35 15               1               1 1 1 1   1             2   1             1   1               1             1 1       1   35
36 13   1                 1     1     1 1   1 1   1               1     1     1                       1     1                 36
37 16 2       1                 1           1 1 1         1       1     1       1     1       1           1 1 1               37
38 19   2         1 1   1   1 1 1   1   1     1     1                 2                       1                       2 2     38
39 11                   2 2     1   1           1                               1     2                   1                   39
40 15       2 1 1           1       1         1       1                 1                       1         1           2   1 1 40
41 23         1   3 1   1         1             2     2       2               1         1   1 1           1       1 1 1 1   1 41
42 15                 1                               1         1 2         1   1 1   1   2               1 1     1 1         42
43 18 2       1   1 1                 1       1           1   1     1 1               1         1     1       1         1 1 1 43
44 21 2 1               1   2           1     1   1   1 1   1       2       2 1       2           1     1                     44
45 17         2 1                     1                 1   1 1                   2       1 1       1           1 1 1 1     1 45
46 19     1     1   1       1 1               1   2           1     1   1   1 1       1             1 1       1     1       1 46
47 13 1     1                             1 1       1     2                   1 1         1                 1   1 1           47
48 13           2 1       2           1     1         1   1                     1   1                 1 1                     48
49 14             1       1       1       1             1         2 1   1   1     1                   2 1                     49
50 11   1                             1     1   1           1           1           2                         1     1   1     50
51 14         1 1               1 1           1   1   1             1                         1   1 1 1       1       1       51
52 22 1 1 1             1 1 1       3 1     1                 1     1   2   1 1 1             2       1 1                     52
53 15   1 1         1         1   1     1   1                 1                 1       1 1   1 1       1       1             53
54 16         1 1 1 1 2               1   1       1         1                       1         1 1         2   1               54
55 11 1     2             1       1   1   1           1                                         2     1                       55
56 15             1       1     1 1     1     1 1 1     1       1             2       1                           1 1         56
57 15                 1 1                 1 1         1     1 1   1                   1       1   2             1       1   1 57
58 15   1 1 1       2 1         1   1       1               1           1 1                       1     1               1     58
59 14   1 1   1                           1   1 1   1                         1                   1       2 1 1 1             59
60 14     1 1       1         1   1         1   1           1     1                           1 1               1       1 1   60
61 20           1   1       1     1 1           1   1           1 1       1     1           2       2 1   1 1     2           61
62 16     1   1             1 1         1               2               1   1               2           2 2     1             62
63 19 1   1     1         1           2     1                     1   1   1       1     1 1                 1   1 1       2 1 63
64 22 1           1   1 2 1           2     2     3       1     1 1         1           1               1 1     1         1   64
65 15                 1 1       1         1     1 1     1 1                                 1     1 1         2     1   1     65
66 13   1                                           3   1 1       1           2   1       1                             1 1   66
67 20   1 1       1       1   2             1               1       1 2             1   1 1 1     1     1   1       1       1 67
68 22 1 1       1   1 1                       1 1             1 2 2   2   1 1           1 1   1       1     1           1     68
69 17         1                   1       1     1     1 1 2 1 2                   2                 1         1 1           1 69
70 16 1               1 1     1                 1           1           1       1 2   1 1       1 2           1               70
71 19 1         1 1                           1 1   3 1 1       1       1 1   2 2         1     1                             71
72 12       1         1     1                 1     1                               2   1       1   1       1           1     72
73 14             1               1   2           1                 1     1 1     1             1 1   1         1         1   73
74 15                 1         1                 1 1     1 1   1   2                           1   1     1       3           74
75 12                   1                     1 1 1 1     1                     1   1               1 1                 1 1   75
76 24   1                                         1   1 1   1   1 1   2 1           2 1       1 2   1     1 1   1 1   1 2     76
77 17     1             1   1     1   1       1     1   1     1           2               3         1           1     1       77
78 16     1         2 1       1         1     1             2         2     2     1                       1                 1 78
79 15       1           1                     1                         1 1   1 2   1   1 2                 1         1 1     79
80 14                       2                             1           1   3   1               1 1     1 1           1     1   80
81 23           1     1         1     2   2                       1 1   1   1 1       1     1 1 1   2   1 1       2     1     81
82 12       1     1       1     1     1                 2         1                       2                       1         1 82
83 10       1                                 1               1     1         1         1                   1       1 1 1     83
84 15       1 1   1 1 1       1 1       1 1     1 1                                         1               1 1 1             84
85 19 2           1   1           1                               1 1     1         1 1     2           1     2 1     2 1     85
86 11               1                 1 2             1 1                                   1 1                 2 1           86
87 19             1         2           2       2     1     1             1       1         1     1   1 1           2     2   87
88 20                     1     1   1           2   1 1   1   1 1     2             1 1         1     1               1   1 2 88
89 19   2   1   1       1           3               2 1         1 1   1           2         1 1     1                         89
90 20         1   1 1 1         1                 1       1   1 1 1     1       2       1   2                     1       1 2 90
91 12               1       1 1   1         1             1 1       1               1   1   1                 1               91
92 24 1     1 1 1     1       1   2             2 1 1 1 1 2           1             1                 1 1           1 1 1   1 92
93 18     1         1       1     2     1 1                 1   1       1       1 1   1         1   1     1           1     1 93
94 18 1   1   1                   1     1         1   1       1     2         1     1         1   1   1       2             1 94
95 17         1       2         2         1   1         1     1 1                                   1 1 1     1       1     2 95
96 12       1       1 1 1             1 1                                                         1     2           1   2     96
97 18   1 2       1 1         1     1                     1 1       1               1   1       1             1 3         1   97
98 12   1 1             2                     1           1       1       1                       1           1       1 1     98
99 18   1 1 1           1 1         1             1 1   2         1       1     2   1 1                 1             1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
01
25
/
01
24
/
01
23
/
01
22
/
01
21
/
01
20
/
01
19
/
01
18
/
01
17
/
01
16
/
01
15
/
01
14
/
01
13
/
01
12
/
01
11
/
01
10
/
01
09
/
01
08
/
01
07
/
01
06
/
01
05
/
01
04
/
01
03
/
01
02
/
01
01
/
01
31
/
12
30
/
12
29
/
12
28
/
12
27
/
12
26
/
12
25
/
12
24
/
12
23
/
12
22
/
12
21
/
12
20
/
12
19
/
12
18
/
12
17
/
12
16
/
12
15
/
12
14
/
12
13
/
12
12
/
12
11
/
12
10
/
12
09
/
12
08
/
12
07
/
12
06
/
12
05
/
12
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
Ngày
/
Tháng