BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/09/2021

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
27
/
08
26
/
08
25
/
08
24
/
08
23
/
08
22
/
08
21
/
08
20
/
08
19
/
08
18
/
08
17
/
08
16
/
08
15
/
08
14
/
08
13
/
08
12
/
08
11
/
08
10
/
08
09
/
08
08
/
08
07
/
08
06
/
08
05
/
08
04
/
08
03
/
08
02
/
08
01
/
08
31
/
07
30
/
07
29
/
07
28
/
07
27
/
07
26
/
07
25
/
07
Ngày
/
Tháng
00 16     2 1     1   1   1                     1         1           1     2       1     1       2 1                         00
01 16 1 1   1 1         1     1     1                   1           1 1 1           1       2         1   1                   01
02 21         1                       1       1                 1 1       1 2 3   1     2             1 1   1 3         1     02
03 13 1     1 1                       1                               1             1       1   1     1     1           1 1 1 03
04 17       1       1 1         1   1 1                         1         1   1   1   2   1 1       1     1 1                 04
05 13           1                 1 1   1                     2           1     1     1               1   1   1             1 05
06 16         1     1                   1 1     1     1   1 1       2     1   1         1 1                     1   1         06
07 14 1           1               1         1   2                         1     1       1       1 1       1       1     1     07
08 16   1             1 1 2   1   1 1   1                               1 2                                         1   1 1 1 08
09 16 1     1           1   1               1 1   1 1 1 1 1                   1 1                           1       1       1 09
10 13     1   1 1     2               1 2             1         1   1               1                         1               10
11 20                     1 1 1         1 3       1   1       1 1 1 2     1 1   1 1     1                       1             11
12 19 1 1 1 1       1           1 1   1   1               1   1       2     1                           1   2       1     1   12
13 18 1 1               1 2 1     1         1             1 1           1                           1 1 2 2           1       13
14 16         1     1 1                                         1     2     1           2       1       1   1   2         1 1 14
15 19           1                   1 1         1                     1           1         1   1     1 1   1 2 1 2 1 1   1   15
16 7                         1             1                       1               1           1           1       1         16
17 14     1 1 1     1           1                       2       1       1             1           2   1             1         17
18 15 1 1 1 2                     1             1             1 2   1   1         1               1               1           18
19 24   1 3 1   1 1         2 1   1 1 1     1 1                       1 1       1   1               1   2       1           1 19
20 15     1                                       1   2 1                   1       1     1   1   3       1   1       1       20
21 12                 1                 1 1     1                             1   1               1     1     1 1 1       1   21
22 10                         1     1       1               2                   1   1     1                   1       1       22
23 10     1       1     1                           1 1 1                 1               1   1                       1       23
24 19   1 1                     1           4     1   1 1   1   1             1   1       1     1   1       1             1   24
25 15 1 1           1       1       1       1   1   1 1                                           1         1 1       1 1   1 25
26 14                 1   1     1                   1     1                 1 1           1 1 1     1         1 1   1         26
27 20                   1       1   1 1     1 1 1         1 1 2 1     1 1 1           2   1                     1 1           27
28 16   1   1                 3       1         1           1     1 1 1                       1 1   1             1   1       28
29 16   1       1             1   1               1 1             1             1 1   1         1   1 1 1         1     1     29
30 21 1 1 1     2 3 1   1 1                       1     1     1     1                 2     1 1                 1         1   30
31 21 2   1           1         1       1     2         1   1     1     1       1     1   1       1       1   1       2   1   31
32 14       1   1 2     2                           1         1   1   1                 1     1         1 1                   32
33 10                                   1     1   1                                   1       1 1 1           1     1     1   33
34 13     1         1   1                     1     1       1       1           1     1 1   1     1                         1 34
35 17                   1         1 1     1       1   1       1     1         1 1       1     1     1             2     1   1 35
36 20   1   1 1           1         1 1   1     1           1     1   1     1 1   1 1       1 1                   1 1     1   36
37 12               1               1   1         1   1             1     1         1   1                       1   2         37
38 13                 1     1 1   1       1   1 1       2         1     1                           1           1             38
39 17     1   1   1 1       1             1   1               1             1   1             1 1         1     1     2   1   39
40 13               1           1   1 1       1   1       1 1         1       1     1                   1   1                 40
41 20       1   1             1 1 1 1   1     2         1             1 1     1 1 1 1           2       1       1             41
42 15 1 1   1     1 2       1           1 1                                         1   1                 1           2     1 42
43 15 1       1   2           1               1     1 1                     2         1         1     1           1         1 43
44 9         1           1                                       1   1   1           1       1                     1   1     44
45 22   1     1             1     2 1     1       1 3   1 2     1 2               1 1                   1 2                   45
46 15                   2             1     1               1   1     1       1     1     1 1       2                 2       46
47 18         2   1 1     1 2 1         1                   1 1   1   1                 1           1   1   1   1             47
48 9             1     1                     1     1           1         1             1               1     1               48
49 9         1 1     1   1   1                     1         1           1                   1                               49
50 18               1 1   1     2 1   1           1               1             1         1 1           1   1 1   2 1         50
51 20         1 1         1 1     1     2     1               1 1                     1 2 2 1 1 1     1 1                     51
52 10         1       2           1               1                                                 1               1 1     2 52
53 15           1         1 1           1     1                                     1 1   1 1 1         1 1 1     1     1     53
54 11                       1               1             2 2 1         1     1                                   1       1   54
55 23   1             1         1         2 1 1   1   1     1           1           1     1   2 2   2     1       1   1 1     55
56 13 1     1                       1     1     1     1 1             1                               2                     3 56
57 16       1       1   1     1                   1             1     1 1 1 1 1   1 1       1     1         1                 57
58 15           1           1   1 1       1               1 1 1 1 1                     1           1 1         1   1         58
59 19 1       1   1   1                             1     2         1   1   2             1 1 2             1 1   1         1 59
60 16     1     1     1       1           1 1     1   1     1 1 2       1             1 1                                 1   60
61 12   1               1 1   1         1               2                         2           1           1           1       61
62 11   1           1         1 2                     1 1           1         1                               1       1       62
63 24     1       1         1     1       1 1         2 1         1 1         1 1 1             2 1 1 1       2   1     1 1   63
64 11                 1 1                     1   1     1             1         1       1             1                 1 1   64
65 19     1 1 2   1 1     1     1   2 1 1                 2     1         1               1         1             1           65
66 20     1     1   1         1         1 1     1 1               2 1       1           1   1         1 1 1     1 1   1       66
67 19   1     1 1     1       1     1 1         1     2                   1       1 1 1   1     1   1                   1 1   67
68 17 1   1                   1 1   2           1       1         1     1   2         1 1             1           1   1       68
69 19 3     2                       1 1         1   1           1   1         1   1   1     1       1 1   1         1         69
70 23     1 1       1       1       1   1 1   1   1         2 1 1 2 1   1       1 2     1                   1 1               70
71 20 1     1 1   1   1         1     1         1     1                 2       1     1     1       1           1   1 1 1   1 71
72 12   2               1                       2   1               1         1                       1           2 1         72
73 17 2                   1 1 1                   1 1                       2 1 1         1             1   2               2 73
74 18     1   1       1               1     2       2   1         1   1   1 1             1   1       1 1               1     74
75 16           1 1           1     1 1   1   1                     1     1   1             1     1   1   1     1     1       75
76 14           1     1 1     1     1   1                 1       1       1           1       1     1               1     1   76
77 10   1       1           1     1       1   1                                                   1                     2 1   77
78 18       1 1 2   1           1               1     1 1   1 2       1         1 1                   1     1             1   78
79 13           2     1           1             1         2           1                           1 1   1         1 1         79
80 20 1     1               1           1 1 2     1     1 1       1     1       1               1   1     1     1         1 2 80
81 16 1     1       1           1 1   1     1         1         1                       1 1           1   1 2 1               81
82 22     1       2 2 1           1                 1             1     1   1               1 1 1 1         2   2 1   1 1     82
83 24   3     2         1 3           2 1   1                 1     1     1     1   1   1 1           1 1 2                   83
84 29   1         1   3 3 1 1   1   1           1   1   3 1 1         1     1                     1 1   1       1   1 1 1 1   84
85 17     1               1 1               1   1   1         1   1 1                       1   2     1 1     1 1   1         85
86 26 1                       1 1     1   1 1 1   1 1     1   1 1         3 1 1     2 2           1           1   1     2     86
87 13                             1       1   1       1   1 1           1   1   1         2                             1 1   87
88 14               1           1     1     1 1     2       1                         1     2                   2         1   88
89 11         1 1               1       1                   1 1 1             1 1           1           1                     89
90 18       1   1       1                     1 1         1   2     1   1       1 1     1   1 1               1     1     1   90
91 17   1 1             1               1                   1   1 1   1       1     2     1 1               2       1     1   91
92 13               1       1     1 1 2           1 1               1                           1 1                 1   1     92
93 18 1           1           1       1       1   1             1       2 1 1     1 1 1   1       1   1   1                   93
94 15   1       1 1         1   1         1     2 1                   1           1 1             1                 1       1 94
95 12               1       1   2       1                 1             1     1 1       1   1                               1 95
96 21     1               1 1     1         1     1   1     1 1   1       1     1             1   1       2     1       2 1 1 96
97 14             2                     1 1       1   1             2         1 1 1           1 1                       1     97
98 20                   1 3                         1 1 1                         1 1 1 1     2 1   1 1       1       1 1   1 98
99 18 1     1   1       1         2                       1     1       1 1       2             1 1       1   1       1     1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
27
/
08
26
/
08
25
/
08
24
/
08
23
/
08
22
/
08
21
/
08
20
/
08
19
/
08
18
/
08
17
/
08
16
/
08
15
/
08
14
/
08
13
/
08
12
/
08
11
/
08
10
/
08
09
/
08
08
/
08
07
/
08
06
/
08
05
/
08
04
/
08
03
/
08
02
/
08
01
/
08
31
/
07
30
/
07
29
/
07
28
/
07
27
/
07
26
/
07
25
/
07
Ngày
/
Tháng