BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 13/12/2018

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
12
12
/
12
11
/
12
10
/
12
09
/
12
08
/
12
07
/
12
06
/
12
05
/
12
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
Ngày
/
Tháng
00 17 1     1   1     1     1 2           1   1                               1   1   1   1           1 1   1     1           00
01 17       1   1   2 1           1   1     1       1 2         1 1 1       1                                     1       1   01
02 18       1   2               1 1       1   1   1 1     1       1             1   2               1   1       1   1         02
03 17 1   1 1 1       1     1   1 1                             1   1 1       1                   1       1 2           1     03
04 15         1   1 1     2             1                         1 2                     1               2 1     1     1     04
05 19 1 1   1   1 1               1 1               1   1         1               1 1                 1   2   1 1   1 1       05
06 22       1 1   1 1   1 1   1 1           1   1   1 1   1 1 1           1           1         1 1   1 1               1     06
07 14     1 2   1           1       1         1     1     1 1 1               2               1                               07
08 9   1     1                     1         2     2             1                     1                                     08
09 16           1 1                     1     1           2 1       1     1 1     1   1   1                   1       1   1   09
10 14   1                                 1         1                 1           1   2   2             2 1   1       1       10
11 19   1 1     1 1   1     1 1       1   1   1               1   1       1   1               1 1         1               1 1 11
12 19     1           1 1 1                 1     1             1         1         2 1     1 1   1     1     2       1     1 12
13 12                     1               1   1   1         1 1                                   2 1   1         1 1         13
14 23     2   1 1         1         1     1   2     1   1                     1 1   1   1               1 1     1   1   3   1 14
15 20   1               1     1 1   1 1   2 1         1   1             2             1 1   1       1     1   1     1         15
16 14 1               1           2   1                           1 1           1             1 1     1       1     1   1     16
17 17 1   1                                         2 1     1       1 2 1 1               1     1           1 1       1 1     17
18 16     1       1                       1 1 1       1               2           2     1     1 2               1           1 18
19 12                     1     1         1   1 2                   1       1               1                       1     1 1 19
20 12                                   1                   1 2 1 1   2     1                       1 1                 1     20
21 18     1     1       1     1 1                 1     1     1                 3   1                 2       2         1 1   21
22 18   1     1 1   1   1                 3         2                       1   1             1         1         1   2     1 22
23 16   2                 1         1   1 1 1                           1             1     2   1 2         1             1   23
24 22 1     1             1   1 1         1 2               1     1   1 1         1         1 1         1   1 2 1   1     1   24
25 17         1   1           1 1 1           1       1 1                           1     1         2         1   1 1 1     1 25
26 18 1     1 1               1 1     1         1   1 1   1     1           2     2               1     1 1                   26
27 24       1 1           1 1 1         1       3 2 1     1 1 1       2       2   1             1           1     1   1       27
28 11                                     1               2 1 1     1     1           1   1               1       1           28
29 13               1         2   1           1   1   2 1                       2       1   1                                 29
30 14       1               1 1   1       1 1             1 1     1     1 1 1 1       1                                       30
31 13                           2                 1     1           1 1   2   1       2                           2           31
32 24   1       1 1 1   2         2                                   1     2 1     1 1       3     1       1 1 2 1       1   32
33 8               1               1   2         1                                         1         1                   1   33
34 18 1 1                       1                       1         1 1   1     2         3   1 2       1           2           34
35 16         1                           1 1   1 1           1           1         1       1         1     1       1 1 1 1 1 35
36 15     1     1 1     1     1   1     1   1 1       1 1                 1         1         1                 1             36
37 17           1   1       1     1     1             1 1     1           1   1     1     2 1   1                           2 37
38 12     1         2   1   2                           1   1         1 1               1               1                     38
39 14 1         1             2   1   2         1         1               1 1     1                     1             1       39
40 8   1                             1                                 1       1   1   1       1 1                           40
41 13   1   1     1                             1 1             2     1     1         1               1             1   1     41
42 12             1     1             1 1             1                 1                   1 1 1     1         2             42
43 17   1 1               1         1 1 2     1         2                   1     1       1       2 1           1             43
44 13 1       1     1           1 1                     1                       1   1               2   1             1   1   44
45 16         2           2                 1     1                       1       1         1         1 1   1   2 1         1 45
46 13                     1     1 1 1   1       1   1                   1   1 1                 1                       2     46
47 11         1 1     1     1     1   1 1 1                 1               1                         1                       47
48 20         1   1   1   1   1 1   2                     3 1 1           1   1   1     1         1           1           1   48
49 20         1       2   1     1             1 1       1       1             1 1         1         1 1           3   1   2   49
50 24           1     1 1     1                   1     1   1     1 1   2     1   2 2 1 1 1     1 1     1 1           1       50
51 11   1     1         2                       1               1                 1       1       2         1                 51
52 11           1 1                           1     1               1 1 1         1                     1 2                   52
53 11   1             2         1     1   1                 1         1     1     1                     1                     53
54 21             1 2   1 2   1     1         1       2 1                     1             1   1   2   1 1         1       1 54
55 18   1 1 1 1       1                 1                     2     1   1     1 1       1 1 1       1   1                   1 55
56 17 1   1           1     1       1   1   2   1 1     1           1     1               1 1                   1 1           56
57 23 1         1                 1   2   1 1     1   1     1 1   1   1 1       1   1 1           1   1 1           1   1 1   57
58 21 1                     1     1   1         2   1 1   1 1   1   1   1 2       2           1 1             1   1           58
59 21         2   1     2   1               1 1   2       1     1 1 1   1             1     1 1               1     1       1 59
60 9                       1 1                 1   1                 1     1                   1               1         1   60
61 14   1     1           1                 1         1       1         1     1     1   1                       1   1 1   1   61
62 20 1   1       2 1   1                     1         1 1   1 1 1     1             1   1         1     1 2 1               62
63 10             1                 1 1                     1             1               1       1       1 1     1           63
64 20             2 1     2     1                       1 1   1   1   1         1       1           2           1   1     1 2 64
65 20                 1             2 1   1 1   1     1 1       1 1                   1 1     1 1 1 1   1           1       1 65
66 17       1           3   2     1 1 1             1       1 1                 1                   2         1   1           66
67 17 1   1 1     1 2     1   1   1 1               1                           1 1         1                       2     1   67
68 30 1       1 1 1   2     1   1   1 2           1   1   1   1 1 2 1 1     1         1 1     1       1   2 1   1       1     68
69 16 1 1             1 1           1                           1 1 1     1 2           1   1 2   1                           69
70 20     1     1         1   1               1         1       1   1     1   1 1   1     1                 1   1   1   2 1 1 70
71 21 1     1     1     1   1         1 1 1   1   1 1   1       1 1 1 1                 2       1                 1       1   71
72 14     1       1             1           1   1 1   1   1 1                     1                     1 1 1       1         72
73 11     1                     1           2 1                                 1           1 1 1                         1 1 73
74 9               1       1                 1       1           1           1 1   1           1                             74
75 21 1         1               1   1 1 1       1   1   1         1     1                     1 1 1 1 1     1 1       1   1 1 75
76 14                       1   1   1                   1 1     1 1       1   1   1   1 1       1                         1   76
77 16         1                   3             1 1     1 1   1   1 1             1                                   3     1 77
78 18       2       1   1         1     2   1                 1 1           1             1     1 1             1     1 2     78
79 17   1 1     1         1         1             1       1   1 1           1   1 1       1                 1 1   1   1       79
80 14     1           1                 1           1             1         1         1   1               3 1     1         1 80
81 21   1   1     1                   1 1 1                           1 2 1   1       1 1 1   1     2     2           1     1 81
82 13   1     1       1                           1               1       1           1 1   1         1       1 1       1     82
83 17 2                             1   2   1   1               1             1 1   1       1 2       1           1 1         83
84 16 1   1   1     1       1 1             1 1 1                   1 2 1       1                               1     1       84
85 20 1 1   3           1 1 2     1     1                   1   1           1                     1   1       1       1 1 1   85
86 19 1   2   1     1 1               1               1 1 1 2                       1   1   1     1 1   1       1             86
87 13                 1       1                     1                       2   1   2 2                   1   1     1         87
88 13             1 1 1       1                       1       1               1         1       1 1 1       1               1 88
89 18   1       1   1 1     1 1     1       1     1 1       1   1   1 1         1 1       1                         1         89
90 20             1       1         2       1   1     1             1   1 1                       1   1 2 1     1 1   1   1 1 90
91 14   1 1 1           1                             1   1           1   1           1         1     1 1       1       1     91
92 16 2     1   1             1 1     1       1 1           1                       2         1       1       1     1         92
93 21       1   1   1       1     1             1           2 1 2       1       1         1   1     1 1       1   1 1   1     93
94 17 1             1 1                   1     1                   1       1       1   1   1     1 1 1     1   1   1   1     94
95 11     1             1   1   1                 2       1   1 1                                 1                         1 95
96 18   1   1           1               1   1     1           1         1                 1 2   1           1 1       2   1 1 96
97 12   1           1       1   2         1         1 1                         1                           1   1       1     97
98 8           1     1   1           1   1             1                                       1     1                       98
99 14   1 1   1                       1 1                       1   1     1             1 1 1               2           1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
12
12
/
12
11
/
12
10
/
12
09
/
12
08
/
12
07
/
12
06
/
12
05
/
12
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
Ngày
/
Tháng