BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 27/06/2017

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
06
26
/
06
25
/
06
24
/
06
23
/
06
22
/
06
21
/
06
20
/
06
19
/
06
18
/
06
17
/
06
16
/
06
15
/
06
14
/
06
13
/
06
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
08
/
06
07
/
06
06
/
06
05
/
06
04
/
06
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
Ngày
/
Tháng
00 12         1   1     2 2             1               1 1   1       1           1                                           00
01 15       1           1       1   1           2       1   1     1       1             1           1 2                     1 01
02 20       1         1   1 2     2                             1     1   1 2 1 1   1           1 2     2                     02
03 12 1               1       1           1                       1               1           1   1       2         1   1     03
04 17           1     1   1 1         1         2             1   1                 1             1       2 1   1     1     1 04
05 16         1                                   1   2   1 1       1           1 1 1       1 1 1     1     1 1               05
06 19 1     1       3       1 1 2 1               1         1 2             1   1           1           1               1     06
07 18           1 1                       1       1       1   2 1       1   2     1 1       1   1       1       1       1     07
08 19           1 1 1   1   1                         1 1   1     1         1       1           1     1   3   1       1 1     08
09 14     1     1   1           1       1 1     1         1           2 1 1               1             1                     09
10 22     2           1       1 1             1 2 1 1         1     2             1 1 1   2       2       1   1               10
11 19     3             2 1             1   1   1         1       1 1               1         1     1   1       1 2           11
12 17     1 1 1     2 1       1               1               1         1   1             1     1 1   1         1         1   12
13 10         1                             1   1                 1       1       1     1       1 1                       1   13
14 13                                                 2 1     1     1 1     1     1                   2         1   1     1   14
15 21   2         1 1 1       1 1     1   1   2     1   1 1                   1 1         1   1         1       1   1         15
16 13 1           1 1 1               2 1       1   1                     1   1               2                               16
17 14             1                     1   1       1     1   1   2 1       2         1       2                               17
18 16   1       1         1               1 1 1   1         1       1     1   1                     1 1   1 1         1       18
19 16     1       1   1           1                 1                         1               2 2 1       2       2   1       19
20 13   1   1     1                   1           1 1         1                               1             1   1   1     1 1 20
21 24       2 1 1     1     1   1   1 2   1     1     1 1             1     2         1         1   1 1         1           2 21
22 16 1   1             1 1                 1         1         1               1   1       1 2 1         1       1         1 22
23 17 1     1 1             1     1 2           1         1               1                       3   1             2 1       23
24 12                 1                       1                           1     1     1 1 1 1 1   1     1           1         24
25 20       1             1 1 3 1         1       1 1     1   1 1           1 1           1   1     2                     1   25
26 10       1 1                                                         1         1     1 1     1   2             1           26
27 15   1   1                   1     1 1           1               1         1 1                         1 2 1           1 1 27
28 13 1 1       1   1 1                 1       1                     1       1       1           1 1                   1     28
29 18 1       1         1       1         1                 2 1         1     1         1   1             1 1   1   1     1 1 29
30 13         1             1             1 1       1     1                   1     1         1                 1   1 1 1     30
31 16               1     1         1               1 1       1     1         1 1 1   1 1   1       1             2           31
32 21   1               2       1   2   2                   1   1   1                 1     1         1   1     1 1 2 1   1   32
33 13     1                     1 1               1   1   1               1   1   1     1       1               1     1       33
34 15           1 2     1         1       1                     2         1     1             1   1               1     1 1   34
35 16   1         1         1         3 1 1       1             1     1     1       1 1                         1           1 35
36 18   1       1       1 1       1       1   1     1 1 1             1     1         1 2   1                         1 1     36
37 15                       1     2   1   1     1     1 2       2       1                           1       1           1     37
38 25           1   1   1   1     1   1   2   1             1   1 1     1 1   1 1   1     1         1         1         4   1 38
39 18                 1         1 1             1       1     1 1 1             1   1 3       2         1   2                 39
40 11   1                                   1 1 1       1             1     1           1   1                           1   1 40
41 18   2                   1   1   1       1     1 1 1 1               1 1           1       1         1         1 2         41
42 10             1               1     1 1                 2     1         1                           1           1         42
43 15         1   2 1   1   1 2                       1           1               1               1 1       1 1               43
44 22     1 2           1 1 1           1 1                     1         1   1 1       2   2 1     1           1     2     1 44
45 20 2     1 1           1   1     2     1         1 2             1         1   1   1                 1     2   1           45
46 15               1     1     1   1       1         1 1               1     2                                 1   1 1 1 1   46
47 10     1                             1   1                   2   1 1                   1                 1             1   47
48 20       2         1         1   1   2     2           1 1         1 1       1   1 1         1             1       1 1     48
49 20 1 2     1 1 1 1                 1       1   1 1     1 1     1                 1       2 1   1           1               49
50 27       2   1 1     1     1   1       1       1 1   1   1         1 1 1 1     1     2 1               1       1 1   1 3   50
51 11           1     1 1             1 1       1         1   1                     1                   1             1       51
52 16   1     1         1 1         1                                 2 2     1   1         1     1   1 1                   1 52
53 13                                 2 1             2 2         1                             2     1     1     1           53
54 19   2     1             1     1         1 1 2 1       1 2 1   1 1         1                 1         1                   54
55 12 1           1               1 1                 2             1                       2   1             1   1           55
56 8                 1         1                   1 1             1                                         1   1   1       56
57 12 1                     1     2   1   1                                       1   1               1     1           2     57
58 16 1                         1       1   1           1 1                   1 1   1   1   1       1           1 1       1 1 58
59 14   1     2 1 1           1               1                 1     1   1                           1       1       2       59
60 9 1   1   1           1                                     1                                             1         1 1 1 60
61 16     1 1       1             1   2     1                 1     1                   1 2         1 1                   1 1 61
62 24   1 3           1     1 1 1   1   2     1 1 1         1       1         2             1         2     1         2       62
63 15     1               1                   1                 1   2         1 2       1         1   1         2       1     63
64 19 2 1   1   1         1   1             1                 1       2   1       1     1           1   1           1 2       64
65 11         1           1       2               1                                                           2 1 2     1     65
66 21 2               2 1     1 1                       1 1 2       1         1 2   1                       1   1 1       1 1 66
67 11                       1         1     1                     2 1 1   1                           1   1 1                 67
68 8 1             1 1 1                                         1   1                                   1                 1 68
69 17   1 1     1                       1           1 1                 2       1 1   1 1     1                 1   1   1   1 69
70 20 1     1   1       1   1   1       1     1         1       2         2             2 1     2   1 1                       70
71 17 1                       1                   1           1     1     2       1   1   2 1     1 2         1     1         71
72 17           2 2       1                     1               1 1   1           1     1   1             1 1       2       1 72
73 14     1 1 1   1 1 1   1         1       2       1                                   1               1 1                   73
74 15     1   2         1           1 1   1 1             1       1                   1   1             1     1   1           74
75 17                         1 1   1       1 2   1     1 1   1       1         1 1   1               1     1               1 75
76 25 2             1   1 1         1       1 1 3 1                   1 1           1         1 2 1     1 1     1       2 1   76
77 15   1                                 1     1       1 1       1     1 1 1   2                   1       1 1             1 77
78 13           1     1               1 1     1   2       1       1     1     1                   1     1                     78
79 11 1                     1 1                             1         1               1   1         1   1       1         1   79
80 22             2   1     1             1   2 1     1       1     1 1   1 1 1   2 1 1             1   1       1             80
81 22 1       2 1       2         1         2                 2 1       1   1   1                       1 3 1       2         81
82 12   1                     1 1   1                       2     1 1   2                       1     1                       82
83 23         1   1 1 2 1     1   1 1             1                 1   1 1         1       1   1     1     1 1 1     1 1 1   83
84 21   1   1 1             1 2     1     1   1       1     1           1       2 1   1   1     1             1       1     1 84
85 18                 1       1       2     1     2 1 2         1                 1 3               1         1           1   85
86 13   1 1           1             1                     2         1                       1         1 1   1 1       1       86
87 22               1     1     1 1 1 1     1           2   1   1       1           1 1   1   1       1     1     2 1     1   87
88 13         1 2     1   1 1                     1 1   1                                 2                       2           88
89 15       1             1 1   1   1   1         1     1       1 1     1   1   1 1         1                                 89
90 21     2 2     1 1         1         1           1       1               2     2     1 1 1           1 1               1 1 90
91 15   1     1 1   1             1 1               1     1     1         1                             2     1   1         1 91
92 18 1                               1 1 1                 1 1             1       1   1       1 2   1       1 1   1     2   92
93 25           2 1       1 1             1 2 1 1   1   1 1 1     1   1 1           1 1   1   1         1 1     1     1       93
94 23 1   2 1                   1 1     1   1 1     2 1 1           1       2         1   3 1               1         1       94
95 16   1           1   1     1                     1     1   1   1   1                           1 1       1 1     1     1 1 95
96 11     1     1             1     1                     1             1     1             1   1                   1   1     96
97 11             1 1     1                       1 1         1   1                   1         1 1                         1 97
98 10               1     1       1       1   1   1             1                       1                   1 1               98
99 14               1       1   1                                         2     1   1   1     1   1 2             1   1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
06
26
/
06
25
/
06
24
/
06
23
/
06
22
/
06
21
/
06
20
/
06
19
/
06
18
/
06
17
/
06
16
/
06
15
/
06
14
/
06
13
/
06
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
08
/
06
07
/
06
06
/
06
05
/
06
04
/
06
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
Ngày
/
Tháng