BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/10/2019

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
01
/
10
30
/
09
29
/
09
28
/
09
27
/
09
26
/
09
25
/
09
24
/
09
23
/
09
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
27
/
08
26
/
08
25
/
08
24
/
08
23
/
08
22
/
08
Ngày
/
Tháng
00 16 1     1       1   1       1             1       1                   1   1           1     1         2         2 1       00
01 12                   1     1         1           1     1   1   2     1 1                                           1   1   01
02 16         1   1       1         1               1 1   3   1           1               1 1             1   1   1           02
03 18     1           1 1       1           1           2       1     1     1   1 1         1   4   1                         03
04 13                     1       1 1     1                   1     1               1   1         1 1         1         1   1 04
05 19   1     2           1   1                         1 1 1 2 1   1   1         1 1     1       1   1             1         05
06 13         1 1               1   1             1                 1 1       1       1       1     2     1                   06
07 12         1                         1   1       1   2     1         1           1                           1 1   1       07
08 15   1     1         1   1               1     1       1   1   1   1       1                             1   1 1   1       08
09 15       1         1   1         1     1     1 1             1         2     1           1 1       1         1             09
10 12   2                                 1                   1     1 1   1 1                 1 1 1                 1         10
11 12     1       1           1     1         1     1     1 1           2   1         1                                       11
12 19         1         1         1       1       2   1       1             1 1     3 1         1     2       1           1   12
13 10 1                             1                   1   1                             1       1 1     1   1       1       13
14 15     1             1       1 1     1   1 1   1             1                 1       1   1           1       2           14
15 13       1 1                           1 2 2       1                 2 1       1   1                                       15
16 19         2 1     1         1   1     1 1     1   1   1               1           1 1   1   1 1   1                     1 16
17 16 2           1       1     1         1           1                           1   1 3     1                     1   1   1 17
18 16   1 1             2     1                             2 1                 2   1               1   2 1               1   18
19 14 1 1 1           1               1 1                             1     1           1     1         1   1         1 1     19
20 20           1         1 1                 1   1   1     1   1   1         1 1 1 1   1           1         1   2 1       1 20
21 17             1       1 1 1       1     1   1               1   1 1           1         2 1   1   1                   1   21
22 14               1       1     1   1                 1       1   1 1                   1   1           2           1 1     22
23 17           1   1                             1 2 1 1 1         1             1   1 1 1         1                   1 1 1 23
24 23               2 1   1     1 1   1         1       1 1             1 1     1 1   1       1   1   1 1     2 1 1           24
25 23   1     1 1 1                 1   1 1           1   1       1 1   1     1       1     1         1     2 2 1     1 1     25
26 14             1         1 1   1       1               1 1                   1 1     1     2     1 1                       26
27 23       1           1   1           2     2   1   1 1   1       1     1   1       1   1   1       1   1 1 1   1 1         27
28 16   2               1 1             1   1                           1   1     1     1 1             1     2         1   1 28
29 25     1   2 2     1   1   1 1 1   1     1   1 1 2 1     1         1   1 1                       1   1         1   1       29
30 16           1         1 1     2           1         1         1 1 1   1               1       1           1 1     1       30
31 13 1                 1     1     1     1             1   1                           1     1         1               1 1 1 31
32 12     1                 1               1                             1 1 1   1   1           1         1   2             32
33 12             1         1               1 1 1   1     1       1   1         1                                 1         1 33
34 14               1 2   1 1                   1                 1     1     1         1               1       1         1 1 34
35 18 1             1 1     1 1 1 1     1       1     1 1 1       1                         1 1   1           1       1       35
36 19             2 1   1                     1 1   1   1 1           1           1 1 1       1   2     1 1   1               36
37 17   2 1 1   1   1         1                   1             3             2 1   1           1                   1         37
38 12             1           1                   1           1 1               1       1 1 1                   1     1   1   38
39 13       1               1           1       1 1                   1     1                         1             2     1 2 39
40 17   1   1     1       1       1 1 1                   1     1 1                             1     1     1           2   2 40
41 18       2 2                   1   1           1         1         1 1           2         1 1     1       1   1         1 41
42 12   3 1               1         1                       1         1     1         1           1                   1       42
43 15 2         1   1           1               2 1         1 1               1       1             1 1         1             43
44 17     1 1     2 1 1             1   1                         2             2                         1         1 1 1   1 44
45 13       1 1 1     1       1             1                       1     1             1     1                   1     2     45
46 13                     1         1 1       1   1 1             1   1     1                         1   1           2       46
47 19 2   1 1   3     1         2                               1     2   1       1   2       1                           1   47
48 19     2 1       1 1 1   1 1                                         1   1 1 1   1   1 1 1 1   1                       1   48
49 17 1     1   1                 1         1           1           1 1 3           1       1           1       1 2           49
50 13 1           1     1   1 1     1 3                                       1                 1         1       1           50
51 8                                 1 1 1                                           1 1 1     1                       1     51
52 12                               2 1 1     1 1                       1                   1         1     1 1             1 52
53 17       2     1       1 1             1 1               2     2     1           1     1     1       1       1             53
54 16         1 1   1         1 1       1         1 3 1               1   1                         1 1         1             54
55 11         1   1                                               1 1             1         1   1 1 1         2               55
56 16                         1   2   1   1           1   1     1 2 1       1 1 1 1                                         1 56
57 20   1         1     2       1         1 1 1   1 1 1                 1     2         1   2   1 1   1                       57
58 18   1   2   2     1 1           1           1   1                                 1         1 1               1 2       2 58
59 16   1 2       1       1             2       1 1     2   1   1                           1                   1   1         59
60 18 1     1             1       1               2         1   1 1 1                   1     1     1   1 2       1         1 60
61 15 1     1 1     1                   1 1                         1   1   1       1               1 2               1 1     61
62 19     1       1 1                 1         2           1   1         2 1                           2       2 2     1 1   62
63 22         1       1       1   1         1                               1     1 2     2       1   1   1 2 2 1   2     1   63
64 21       1   1     1     1   2   1         1     2                             2 2   1   1           1   1       1 1     1 64
65 10         1                 1             1                   1         1 1         1         1 1                 1       65
66 14   1                   1     1 1   1   1                             1       1           1             3     1       1   66
67 20   1 1       1     1         1   1 1               1       1     1 1 1     1 1 2         1                   1 1     1   67
68 24 1     1           1     2                 1 1 2 1   1   1     1       1 2       1 1 1 1           1 1       1 1         68
69 16           1     1   1   1     1         1               1         1     1     2               1   1 1             1   1 69
70 22       1       1 1     2         1   1     1             2   1   1       1 1 1   1 1   2 1 1     1                       70
71 12 1 1       1   1               2                 1                               1         1               1     1 1     71
72 15                     1 1                 1 1 1       1   1     1   2                                 1 1 1       1   1   72
73 17 1 1   2 1                         1 1             1 1                 1 1   1   1                     1 1         1 1   73
74 20 1   1             1 1   1 1     1 1 2                   1 1   1       1   1   1 1     1     1 1                         74
75 18 1           3   1         1 1 1   2     1             1   1       1             1           1     1                   1 75
76 17 1       1 1                   1 1   1       1 1 1 1         1                         1               1 1 1     1   1   76
77 16   1 1 1     1 1         1   1     1     1     1       1                       1         1     1   2                     77
78 29 1   1 1   1   1 1     1     1 1       1       2         1 1   1 2 1 1             1       1   1 1   1 1       1 1 1 1   78
79 13             1     1                             1       1     1       1   2         2                 1 1         1     79
80 16             1   1 1       1           1   2         1         1     1     1 1                   1               1   2   80
81 20   1     1 1   2   1 1 1           1 3   1 1     1     1                                 1       1         1           1 81
82 17                 1       1   1     1                 1             1       1     1 1 1 1     1 1                 1 3     82
83 18     1         1     2     1                     1   1 2 1   1           1         1 1 2       1       1                 83
84 16   1       1     1     2                   1 1   1 1       1   1           1                 1     1       1   1         84
85 16     1                     1           1   1     1     1       1 1                   1     1     1 1 1 1   1   1         85
86 16 1               2   1                 1 1 1         1 1 2 1 1             1       1                       1             86
87 13             1 1   1 1                               1     1 1         1 1       1             1                     2   87
88 19 1                         1 1   1   1 1   1       2   2 1   1 1       2               1         1     1                 88
89 13                         2 1                     1 1                   1 1   1             1         1               2 1 89
90 9         1                       1             1                                       1   1 1         2           1     90
91 10           1   1             1 1 1                                         1       1 1                         1     1   91
92 25 1             1 1   1       1 1 1 1           1 1 1 2   2 2               2                   1       1   1 1   1 1     92
93 19     1         1       1 1 1     1     1     1             1 1   1   2                       1     2   1       1       1 93
94 14         1 1       1         1           1 1             1                   1             2   1     1             1 1   94
95 14 1   1             2       1         1   1                       1                   1         1   1 1       1 1         95
96 15 1             1                     1 1                             1 1             1   2 1 1 1         2       1       96
97 19   1 2   1       1     1 1             1         1               1   1 1 1 1 1       2             2                     97
98 17   1 1                 1         1   1 1 2       1 1         1 1                 1           1               1 1       1 98
99 16                           1     2       1     1   1                 1         1           1         2 1   2 1 1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
01
/
10
30
/
09
29
/
09
28
/
09
27
/
09
26
/
09
25
/
09
24
/
09
23
/
09
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
27
/
08
26
/
08
25
/
08
24
/
08
23
/
08
22
/
08
Ngày
/
Tháng