BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/04/2019

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
04
17
/
04
16
/
04
15
/
04
14
/
04
13
/
04
12
/
04
11
/
04
10
/
04
09
/
04
08
/
04
07
/
04
06
/
04
05
/
04
04
/
04
03
/
04
02
/
04
01
/
04
31
/
03
30
/
03
29
/
03
28
/
03
27
/
03
26
/
03
25
/
03
24
/
03
23
/
03
22
/
03
21
/
03
20
/
03
19
/
03
18
/
03
17
/
03
16
/
03
15
/
03
14
/
03
13
/
03
12
/
03
11
/
03
10
/
03
09
/
03
08
/
03
07
/
03
06
/
03
05
/
03
04
/
03
03
/
03
02
/
03
01
/
03
28
/
02
27
/
02
26
/
02
25
/
02
24
/
02
23
/
02
22
/
02
21
/
02
20
/
02
19
/
02
18
/
02
Ngày
/
Tháng
00 18 1       1   1       1 1     1   1       1 2           1     1             1     1       1         1 1         1         00
01 15   1           2       1 1       1       1             1   1                   2   1             1     1 1               01
02 17     1 2       1 1   1 1     1           1 1         1   1                         2     1                       1     1 02
03 15 1     1             1           1   1   1         1     1 1             1 1           1       1     1               1   03
04 13               1 1     1                         1       1         4                       1             1 1 1           04
05 20             1 1   1       2         1   1           1       1       1 1     2   1       1 1   1         1     1     1   05
06 18 2 1   1         1           1 1     1     1                 1     1             2           1             1 1 1     1   06
07 17       1     1 1   1 2   2                     1                           1         1 2 1                 1 1   1       07
08 18   1         1 1                 2 1                 1         1       1   1   1 1     1         1 1 1   1   1           08
09 13                             1         1       1   2     1       1   1   1             1 1                             2 09
10 18             1 1     2 1           1 1     1 1 1                               1 1         1 2 1 1       1               10
11 13 1         1 1                             1     1   1                       1     1       1     1 1         2           11
12 17 1 1           2 1 1   1   1           1 1                               1 1           1 2   1                   1       12
13 24 1     1 1 1   1 2               1                 2             1     1     1   1     2   1   2     1 1 1   1 1         13
14 22       1 2         1   1   1     1         2         1                 1 1     1 1       1   1     1   2 1   1 1         14
15 15                                   1 1       2       1   1   1           1   1       1   1     1           1     1     1 15
16 20   2   1   1                   1   1     1   1 1   1           1     1     1         1 1           1 1 1           1 1   16
17 14             1       1           1               2           1       2     1       1               2       1     1       17
18 16       1   1 1 1   2           1 1     1   1             1             1       2   1                       1             18
19 10 1 1     1   1                                   1       1 1                   1                         1   1           19
20 19 1         1   2         1         1 1 1 1 1 1   1       1           1             1 1 1                     1 1         20
21 18       1 1   1     1                 1           1 1           1 2       1         1   1       1           1     1     2 21
22 20     3 1         1 1       1 1     1       1       2 1   2                       1     1     1           1         1     22
23 14 1 1       1       1       1                   1 1 1   1     1               2     1                     1               23
24 18   1   1       1         1 1           1 1 1       1       2   1                 1   1     1 1   1 1                     24
25 12     1                                             1   1     1     1     1   1 1         2             1     1           25
26 20         2       1 1         1     1     1           2               2       2   1   1             1 2 1               1 26
27 17 1                         2 1     1         1         1   2     1       1             1         1 1       1   1       1 27
28 14     1                 1           1 1   1     1                 1     1     2   1                 1 1         1         28
29 8                   1       1   1                                     1 1           1                     1         1     29
30 14         1                     1         1           2                               3   1 1       1         1 1       1 30
31 19             1         1     1 1 1       1                   1 3 2   1 2                         2 1                 1   31
32 23   1 2           2                   1 1     1               1 2     1     1             1   1 2 2   1 1   1       1     32
33 15   1     1                                     1 2             1               1   1 1     1 1                   1 2   1 33
34 22               1       1 2     2     1               1   1 1   2 1     2   1                 1             2 1   1   1   34
35 12         1                         1 1     2   1                       1           1           1       1       1       1 35
36 20 1   1         1 1 2     1           1 1     1         1                     1       1 1     1       1   1 1   1 1       36
37 11 1                         1   1     1     1                             1     1 2     1             1                   37
38 15       1   1 1             1                   1       1       1   2         2     2       1             1               38
39 18     1 1 1         1                     1         1       1 2     1           1 1   1   1           1       1 1 1       39
40 14         1           1 1 1                     1 1     1   1             1         1   1       1             1   1       40
41 11           1             1   1                             1           2       1               1   1               2     41
42 16         1         1   1   1   1       1 1 1         1               1     1       1     1   1   1                     1 42
43 26     1 1         1       1         1 1 1   1   2   1 1   1       1     2   2 1           1 1                     2 2   1 43
44 13   1                                   2     2       1           1 1     1       1                     1       1   1     44
45 12     1   1 1   1     1 1     2                                     1     1                   1           1               45
46 12     1     1     1   1 1     1           1     1     1 1                 1         1                                     46
47 14       1   1         1 1       1   1         1   1   1       2                                 2 1                       47
48 14   1 1         1           1   1     1         1         1     1                   1           1       1         1 1     48
49 18 1 1             1 1   1           1 2   1             1   1         1   1 1       1                   1   1         1   49
50 18   1               1 1           1     1   1       2 1 1   1       1                       1           1 2         1 1   50
51 22 1 1       3 1         1                         2         1     2         1     1             1   2 1     1 1     1 1   51
52 27     1 1   1 1   1 1 1 1 1     2   1         2 1     1           1   1 1 1 1   1 1             1       1             2   52
53 11 1                               1     1         1       1                                       1       1 2 2           53
54 17       1 2           1               1             2   1   1 1         2     1                 1     1 2                 54
55 11                                   1   1                         2                     1   1                   1   2 1 1 55
56 14   1           1       1         1 2   1   1               1       1                 1 1                 1 1             56
57 14     1 1 1 1                             1                 1     1               1       1 1 1 1     1   1               57
58 13           1             1 2                 1   1           1         1     1     1       1         1         1         58
59 17           1 1 1       1               1     2     1       1             2     1         1       1           1   1     1 59
60 11                   1   1 1   1     1   1                           1                       1       1 1 1                 60
61 15 1   2                             1 1 1       1   1             1 1     1                         1                 2 1 61
62 15   1       1   1                   1     1 1           1       1 1       1   1                                 2 1     1 62
63 22 1                 1       1 1         1 1       2     2     1       1     1 1   1 1 1             1 1       1 1       1 63
64 21       1   1         1 1     1 1     1     1 1     1     1           1   1           1           1   1     1     1 2   1 64
65 22       1         1 3 1           2             2 1                 1   1   1         1     1 1 1       1 1       1   1   65
66 11                 2     1 1 1       1                   1             1                       1                   1 1     66
67 10   1     1               1                           1     1   2                                 1       1 1             67
68 21             1       1 1   1               1 2       1 2 2       1           1 1 1               1       1       1   2   68
69 9                             1                 1       1                             1             1   1   2   1         69
70 15         1 1 1   1               1                       1   1   2       1       1   1   1   1                         1 70
71 16     1   1   1   1   1 1                 1   1           1   1 1     2                 1                           1 1   71
72 18       1       1   1 1 1 1             1           1     1   1 1         2   1       1   1       1               1       72
73 18   1   1     1 1           1   1     1                 1     1     1   1   1   1                 1     1     1 1   1     73
74 10                         1                 1             1                 1   1   1 1       1             1     1       74
75 14                           1   1 2   1                 1 1     1 1   1 1         1       1                           1   75
76 11                 1   1   1   2 1                 1                                         1     2               1       76
77 18   1   1 1           1         2         1   1       1 1 1     2 1 2     1                             1                 77
78 10                                                         1         1   2   2           1           3                     78
79 11   2                         1                                               1 2     1             1 1   1 1             79
80 13       1     1             1   1           1 1               1 1                   1 1 1               1       1         80
81 14     1 1   1       1           1         1                   1           1         1 1 1                 1 1 1           81
82 23   1 1   1 1 1   1                 1   1 1 1   1                   1 1 1 1       1         1 3   1               1   1   82
83 16         1                 1 1     1   1     1     1 1     1               1           2   1     1     1       1         83
84 17         1       1       1   1           1   1 1                   1     1   1     1   1       1           1   1     2   84
85 17 1         1   1     1       1   1 1       1     1   1   1 1         1       1   1   1   1                               85
86 18 3         1             1   1 1 1               1         1               1             1     1 1       1   1 1       1 86
87 18             1 1                 1             1   2         1       1     1   1   1           2   1 1             2 1   87
88 17   1 1       1           1     1 2   1 1                             1 1                     1 1   1       1       1 1   88
89 16             1           1                   1     1   1     1   1   1               1     1 1     1   1             1 2 89
90 17 1   1                   1 1     1   1       1       1   1         1           1         1 1   1               1 1     1 90
91 17       1           1     1 1 1     1           1 2           1 1   1         1       1           1       1           1   91
92 20 1   2                   1     1 1       1     1   1           2 1                   1     1 1   1   2 1   1             92
93 17               1     1           1                     1   2                   1   1     2 1 2       1       1   1     1 93
94 21   1       2 1   1         1                 1         1       1 1 1       1 1 1 1       1     1     1           1 2     94
95 16     1       1   1   1     1           1       1       1   2                   1           2           1       1     1   95
96 17 2       1   1           1   1 1 1 1   1   1           1           1       1                           1     2           96
97 18     1   1           1 1     1     1 3           1         1 2                 2       1         1                     1 97
98 11   1               1         1 1                 1   1   1           1                                       1 1   1     98
99 23 1               2   1                 2 1     2 1   1             1 1     1     1     1   2 1       2   1             1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
04
17
/
04
16
/
04
15
/
04
14
/
04
13
/
04
12
/
04
11
/
04
10
/
04
09
/
04
08
/
04
07
/
04
06
/
04
05
/
04
04
/
04
03
/
04
02
/
04
01
/
04
31
/
03
30
/
03
29
/
03
28
/
03
27
/
03
26
/
03
25
/
03
24
/
03
23
/
03
22
/
03
21
/
03
20
/
03
19
/
03
18
/
03
17
/
03
16
/
03
15
/
03
14
/
03
13
/
03
12
/
03
11
/
03
10
/
03
09
/
03
08
/
03
07
/
03
06
/
03
05
/
03
04
/
03
03
/
03
02
/
03
01
/
03
28
/
02
27
/
02
26
/
02
25
/
02
24
/
02
23
/
02
22
/
02
21
/
02
20
/
02
19
/
02
18
/
02
Ngày
/
Tháng