BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/01/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
01
12
/
01
07
/
01
05
/
01
31
/
12
29
/
12
24
/
12
22
/
12
17
/
12
15
/
12
10
/
12
08
/
12
03
/
12
01
/
12
26
/
11
24
/
11
19
/
11
17
/
11
12
/
11
10
/
11
05
/
11
03
/
11
29
/
10
27
/
10
22
/
10
20
/
10
15
/
10
13
/
10
08
/
10
06
/
10
01
/
10
29
/
09
24
/
09
22
/
09
17
/
09
15
/
09
10
/
09
08
/
09
03
/
09
01
/
09
27
/
08
25
/
08
20
/
08
18
/
08
13
/
08
11
/
08
06
/
08
04
/
08
30
/
07
28
/
07
23
/
07
21
/
07
16
/
07
14
/
07
09
/
07
07
/
07
02
/
07
30
/
06
25
/
06
Ngày
/
Tháng
00 15           1 1         3                   1 1           1   1   1         1     1         1           1         1     00
01 6               1         1               1   1                                                           1     1       01
02 13           1           2     2             1     1 1             1   2                             1     1             02
03 13                           1 1   1 1 1     1                   1   1   1                 1 1                     1   1 03
04 12               1               2 1                   1     2                         1   1           1       1     1   04
05 15   1           1 2                 1               1   1   1               1   1         1         1 1 1 1             05
06 13         2                 1             1         1             1 1             1           1           1   1     2   06
07 8       1             1           1               1     1     2                                   1                     07
08 11           1                   2                       2           1               1 1         2       1               08
09 9 1 1             1     1                         1                       1   1             1           1               09
10 11                 1                       1 1                         1 1         1 1 1   1         1               1   10
11 11   2   1                                           1     1 1           1                       1           1 1 1       11
12 14 1         1             1 1   1     1         1 1             1     1                               1   2           1 12
13 10             1         1         1 2 1       1     1           1               1                                       13
14 6             1                 1     1                                                                   1         1 1 14
15 9     1                           1 1     2 1       1                                   1                       1       15
16 11                     1     1             1           1   2   1                             1   1   1       1           16
17 12           1   1               1           1   1                 1 1                       1 2         1   1           17
18 7                   1                 1       1                   1       1                 1           1               18
19 6           1                           1               1   1 1                                               1         19
20 12 1   2                               1               1                         1 1   2     1               2           20
21 12 1 1     1   1 1       1                       1     1                 1                                   2         1 21
22 13             1                 1 1 1           1                       1       1 1                 1 1 1     1   1     22
23 12     1       2                                                 1   1         1 1 1 3                   1               23
24 11         1 1     1         1 1               1     1                       1                       1       1 1         24
25 6     1                                                                             1 1   1                   1   1     25
26 9         1                             1                 1       1 2                           1     1             1   26
27 8 2         1                 1           1                                         1 1       1                         27
28 8                                       2     1                 1   1                 1 1                 1             28
29 13                           1         1                 1         1   2         1 1     1       1       1           1 1 29
30 8   1           1                             1               1       1                   1     1               1       30
31 10           1       1                             2                   1             1   1           1 1     1           31
32 15 1   2 1             1       1     1             1 1         1 1                                   1 1       1     1   32
33 9     1       1               1                       2                 1       2                                     1 33
34 12       1     1       1       1               1       1             1       1   1         1 1             1             34
35 15 1 1 1 2 1           1             1       1       1                         1         1         1         1   1       35
36 5                     1   1                             1                                 2                             36
37 12   1         1         1       1   1       1                                 1       2 1       1               1       37
38 14                   1     3       1         1 1             1       1   1   1     1     1                         1     38
39 13         1                 1   1     1 2               1 1           1     1                           1   1     1     39
40 9   1               1                                       1   1         1   1     1             1               1     40
41 15       1       1     2           1             1         1 1               1       1 1     1 1 1 1                     41
42 13         2                   1   1     1 1       1   2   1   2                                                   1     42
43 6                   1   1             1     1                                                       1               1   43
44 9     1           1         1         1   1     1         1                             1                     1         44
45 12     1     1         1 1             1     1   1                     1   2                 1     1                     45
46 11 1         1           1         1   1                                   4                                     1     1 46
47 13       3       1                                   1           1     1                 1     1 1     1   1     1       47
48 8     1             1     1 1                                                             1           1     1   1       48
49 12       1           1       1               1   1                 1         1                     1         1   1 1   1 49
50 13   1       1 1       1   2                 1 1           1                   1 1           1               1           50
51 11   1                         1   1       1           2               1                           1         1   1 1     51
52 14                         1 1                               1         1 1     1     1   1 1       2 1           1     1 52
53 18     1           1 2               1 1             1   2 1 1   1   1                     1     1   1     1           1 53
54 13       2   1             1     1     2                           1 1       1     1                       1         1   54
55 13       1   1 1                   1               1 1                 1       1               1   1     2 1             55
56 7 1       1                                   1                                                   1     1         2     56
57 9       1             1         1               1     1           1                             2       1               57
58 17   1       1     2 1     2 1 1     2             2   1                                             2                 1 58
59 9   1   1 1 1       1   1       1                                   1                                         1         59
60 4             1   1 1                                                               1                                   60
61 14                   1   1 1             1   1     1 1               1   1   1               1         1         1   1   61
62 17                 1   1                 1 1                           1 1 1       1   1 1     2       1   3       1     62
63 6                   1               1                 1     1         1     1                                           63
64 6     1                                                                               1       1 1   1         1         64
65 10                             1   1           1           1       2               1           1   1           1         65
66 12         2                             1 1         1                     1       1   2 1       2                       66
67 12         1   1 1 2                     1 1                               1 2             1                   1         67
68 13               1     3                 1   1                           2       1 1   1   1 1                           68
69 9 1             1                   1           1         1                     1                 1             1 1     69
70 11     1 1                 1         1             1           1                   1               1   1     1     1     70
71 6                             1                   1                     1       1 1     1                               71
72 11                             1                   1       2 1             1 1 1             1 1                       1 72
73 10 1 1         1   1     1         1   1                         1                           2                           73
74 11 1     1                 1           1                         1 1         1                       1 1         1 1     74
75 6                               1             1       1                       1                   1 1                   75
76 4         1                         1                       1                     1                                     76
77 12 1         1   1                       1   1 1   1     1                           1             1         1 1         77
78 9             1 1               1                                 1 1   1                                     1       2 78
79 14     1           1 1 1                     1     1         1 1 1                   1     1       1       1       1     79
80 11               1             1         1   1   2 1   1       1               1                                     1   80
81 15     1       1         2     1     1     1         1     1   1           1   1 1       1             1                 81
82 12 1             1         1 1                           1   1       1         1         1     1         1         1     82
83 12 1                   1                         2               1           1     1 1   1             1             2   83
84 10               1                       1       1     1   1               1       1 1                       1       1   84
85 9                                         1             1     1         1 1         1     1     1 1                     85
86 13   1                   1   1   1       1                       1 1     1       2   1         1         1               86
87 8   1                                         1     1           1 1     1     1                                     1   87
88 6             1                               1               1   1                     1               1               88
89 15   1                       2 1           1     2       1       1       1                   1       1         1 1     1 89
90 9                   1                   1                                     2         1     1     1         2         90
91 7                                       1                   1   1           1 1       2                                 91
92 15         1         2           1             1 1             2     2 1         1             1       1             1   92
93 13               1 1           1     1     1         1   1   1         1                                         2   1 1 93
94 6     1               1                               1                                   2               1             94
95 10         1                 2                                   1 1           1                 1     2 1               95
96 14 2 1     1 1     1             1 1                     1   1             1                 1 1                       1 96
97 5                 1                                     1                 1 1   1                                       97
98 7               1                 2   1   1   1                                                                       1 98
99 7                         1       1                 1   1 1   1                               1                         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
01
12
/
01
07
/
01
05
/
01
31
/
12
29
/
12
24
/
12
22
/
12
17
/
12
15
/
12
10
/
12
08
/
12
03
/
12
01
/
12
26
/
11
24
/
11
19
/
11
17
/
11
12
/
11
10
/
11
05
/
11
03
/
11
29
/
10
27
/
10
22
/
10
20
/
10
15
/
10
13
/
10
08
/
10
06
/
10
01
/
10
29
/
09
24
/
09
22
/
09
17
/
09
15
/
09
10
/
09
08
/
09
03
/
09
01
/
09
27
/
08
25
/
08
20
/
08
18
/
08
13
/
08
11
/
08
06
/
08
04
/
08
30
/
07
28
/
07
23
/
07
21
/
07
16
/
07
14
/
07
09
/
07
07
/
07
02
/
07
30
/
06
25
/
06
Ngày
/
Tháng