BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 01/03/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
03
27
/
02
22
/
02
20
/
02
15
/
02
13
/
02
08
/
02
06
/
02
01
/
02
30
/
01
25
/
01
23
/
01
18
/
01
16
/
01
11
/
01
09
/
01
04
/
01
02
/
01
28
/
12
26
/
12
21
/
12
19
/
12
14
/
12
12
/
12
07
/
12
05
/
12
30
/
11
28
/
11
23
/
11
21
/
11
16
/
11
14
/
11
09
/
11
07
/
11
02
/
11
31
/
10
26
/
10
24
/
10
19
/
10
17
/
10
12
/
10
10
/
10
05
/
10
03
/
10
28
/
09
26
/
09
21
/
09
19
/
09
14
/
09
12
/
09
07
/
09
05
/
09
31
/
08
29
/
08
24
/
08
22
/
08
17
/
08
15
/
08
10
/
08
Ngày
/
Tháng
00 9             1                 1       1   1     1           1                   1                               2     00
01 10                           1 1 1               1 1   1           1                 1 1                   1             01
02 16                 1   1               2     1   1       1     1   1           1     2       1   1         1         1   02
03 14 1 1 1     1     1       1             1     1                     1                         1   1 1       1   1       03
04 11 1         1             1                   1       1   1             1               1     1               1 1       04
05 10               1                     1     1   1               1 1               1 1     1       1                     05
06 10               1 1     1     1   1                                               1             1         1       2     06
07 12 1   1 2   1   1 1             1                   1   1                                       1 1                     07
08 16             1       1 2             1                 2   1         1   1 1                 1 1       1   1       1   08
09 13 1           1       1       1         1       1       1     1         1   1                 1   1                 1   09
10 14       2                         1         1           1         1     1           1 2         1   1     1         1   10
11 10   1         1             1                 1     1             1               1           1     1               1   11
12 13     1             1           1               1     1     1   1   2             1       1       1     1               12
13 10               1 1                 1   1     1               1 1             1                               1     1   13
14 13               1         1       1 2                     1   1   1 1     1                       1   1     1           14
15 11 2         1     1     1                 1                     1                           1   2     1                 15
16 6   1                       1                         1                   1             1   1                           16
17 10             1           2     1           1               1             1                             1         1 1   17
18 14       1 1           1       1   1               1                     1   1           2   1         1       1     1   18
19 14 1             1       1                   1         4     1 2   1           1                                     1   19
20 12           1   1 1     1 1         1 1 1   1                                               1       1               1   20
21 10   1       1           1 1               1               1     1           1                   1       1               21
22 9 1       1                   1                               1 1           1     1                           2         22
23 5       2                                                             1 1                             1                 23
24 11                     1           1                     1   1             2       1 1           1       1         1     24
25 9     1 1                                 1               1                       1 1               1             1   1 25
26 12       1 1             1     1 1           1         1           1                               1 1       1   1       26
27 11 1   1     1             2           1                               1 1     1                                 1   1   27
28 9               1           1     1               1 1 1                                 1           1         1         28
29 15   2   1 2         1               1       1                       1       1       3     1         1                   29
30 11 1       1         1             1               1                     1       1             1                 2     1 30
31 7                   1             1   1 1                   1         1                 1                               31
32 9                 1               1         1               1                 1         1 1 1                     1     32
33 12       1   1 1               1 1       2                                             1   1           1           2     33
34 11                 1     1                 1                             1       1     1         1 1     1       2       34
35 11             1     1               2     1   1           1                   1 1                 1                   1 35
36 11 1   2     2                                   1 1                           2             1                         1 36
37 12 1 1               1 1                             1   1         1     1 1           1         1                     1 37
38 8                                             1                   1           1       1           1     1   1 1         38
39 10     1             1           1   1                             1   1     1         1             1               1   39
40 14           1                 1           1     1 1   1     1   1         1   1   1                 2     1             40
41 8                                 1       1 1                 1           1                               2           1 41
42 15               2 1   1           2     1     1           1     1                   1                 2           2     42
43 6       1                                       1         1   1                                       1           1     43
44 13   1 1     1         1               1                         1   2             2                           1       2 44
45 8                     1           1         2           1                   1         1                       1         45
46 8                     1 1   1           1                             1     1                 1                 1       46
47 9                   1                           1                       1 1 1     1 1 1                           1     47
48 14 1               1             1                   2               1 1               1     2         2 2               48
49 14   1                     1     1   1         1   1             1 1           1         1     1   1             1 1     49
50 8     1           1 1                                     1 2       1       1                                           50
51 12 1                                     1                 1   2       1     1 1 1             1                   1   1 51
52 10         1           1                 1   1         1   1                       1               1     1           1   52
53 14                       1   1 1 1           1   1 1   1 1                       1             1   1     1   1           53
54 15   1   1       1 1                   1 1     1     2       1 1               1 1                       1       1       54
55 10   1                   1                                 1                             1     2 1               1     2 55
56 9         2   1         1 1                                   1 1                         1                   1         56
57 4                                                 1   1   1                           1                                 57
58 13 1       1       1                 1             1                 1         1         2 1                     1   1 1 58
59 5                                             1                     1                                         2       1 59
60 11 1           1       1 1       1                               1     1             1       1   1               1       60
61 13                       1       1 1         1   2   1   1                     1             1       1       1   1       61
62 11       1       1                 1 1     2                                 1   2         1     1                       62
63 9                           1         1   1       1     1   1       1         1             1                           63
64 17     1     1   1         1   1           1   1     1   1       1     1 1 1     1                         1       1 1   64
65 13   1   1         1             1         1   1                             1       1     1 1       1 1             1   65
66 11         1                 1       1             1         1                   1       1 1   1         1 1             66
67 12   1                                 2 1       1                           2     1           2             1 1         67
68 13                   1                 1   1   1 1     1           2   1             1 1     1                   1       68
69 12     1   2         1                         1 1             1 1   1           1               1     1                 69
70 8                                   1             1 1                     1                       1   1   1       1     70
71 12 1   1               1                       1             1   1 1           1         1 1         1       1           71
72 11   1     1                             1                   1         2           1                       3 1           72
73 16 1       1   4             1 1         1 1                         1   1   1               1           1   1           73
74 1                 1                                                                                                     74
75 13   1     1   1 1           1 1           1   1           1 1                     1 1     1                             75
76 15   1                       1 2           1         1     2       1       2 1   1     1                     1           76
77 8                         1   1                             1 1                 1         1           1   1             77
78 10   1         1 1       1   1       1         1 1               1   1                                                   78
79 9         1       1       1   1                               1       1           1       1         1                   79
80 12                 1   1             1                               1 1 1         1         1           1 1           2 80
81 8             1     1                       1   1       1             1   1     1                                       81
82 4           1       1     1                                             1                                               82
83 11                     1 1             1             1   1       2     1 1                   1       1                   83
84 11                     1   2 1                               1                       1 2           1   1     1           84
85 13       1       1           2         1 1     1     2               1                 1         1                   1   85
86 15     1                     1   1 2       1                   1       1   1     2         1       1           1 1       86
87 6                                   1               1 1                         1     1       1                         87
88 11     1 1           1         1 1   1           1       1                                   1               1         1 88
89 8           2               1         1 1                                               1         1           1         89
90 7     1       1                             1                                                       1     1 2           90
91 4                                                                                               1   1 1       1         91
92 6               2                                 1   1                                 1                   1           92
93 9       1     1             1                     1                       1                                   1 1   1 1 93
94 11     2               1                           1     1         1     2               2                 1             94
95 11   1                 1               1   1       1 1     1             1 1               1             1               95
96 7         1               1           1                                             1         2               1         96
97 6           2       1                               1               1                             1                     97
98 14                   2   1         1                   1 1         1             1         1           1 2   1         1 98
99 13                   1         1 2   1                     2                   1         1 1     1     1   1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
03
27
/
02
22
/
02
20
/
02
15
/
02
13
/
02
08
/
02
06
/
02
01
/
02
30
/
01
25
/
01
23
/
01
18
/
01
16
/
01
11
/
01
09
/
01
04
/
01
02
/
01
28
/
12
26
/
12
21
/
12
19
/
12
14
/
12
12
/
12
07
/
12
05
/
12
30
/
11
28
/
11
23
/
11
21
/
11
16
/
11
14
/
11
09
/
11
07
/
11
02
/
11
31
/
10
26
/
10
24
/
10
19
/
10
17
/
10
12
/
10
10
/
10
05
/
10
03
/
10
28
/
09
26
/
09
21
/
09
19
/
09
14
/
09
12
/
09
07
/
09
05
/
09
31
/
08
29
/
08
24
/
08
22
/
08
17
/
08
15
/
08
10
/
08
Ngày
/
Tháng