BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/06/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
06
10
/
06
08
/
06
03
/
06
01
/
06
27
/
05
25
/
05
20
/
05
18
/
05
13
/
05
11
/
05
06
/
05
04
/
05
29
/
04
27
/
04
22
/
04
20
/
04
15
/
04
13
/
04
08
/
04
06
/
04
01
/
04
30
/
03
25
/
03
23
/
03
18
/
03
16
/
03
11
/
03
09
/
03
04
/
03
02
/
03
25
/
02
23
/
02
18
/
02
16
/
02
11
/
02
09
/
02
04
/
02
02
/
02
28
/
01
26
/
01
21
/
01
19
/
01
14
/
01
12
/
01
07
/
01
05
/
01
31
/
12
29
/
12
24
/
12
22
/
12
17
/
12
15
/
12
10
/
12
08
/
12
03
/
12
01
/
12
26
/
11
24
/
11
Ngày
/
Tháng
00 13                                   1 1           1     1 1   1         1         1               1 1         3         00
01 9       1 1 1                         1 1                 2                                           1         1       01
02 10   1                 1                                             1   1             1           1           2     2   02
03 10                           1       2   1   2 1                     1                                             1 1   03
04 6                         1         1                                 1                               1               2 04
05 13     1       2     1     2             1             1         1                         1           1 2               05
06 17   2         2       1 1           1 1                               1 1 1   1   1 1           2                 1     06
07 13                     1         1           1     2   1       1 1       1     1 1             1             1           07
08 12   1     1       1 1       1                                     1 1     1     1                 1                   2 08
09 15 1   1         1 1                         1               1   1   1 1   1 1           1 1             1     1         09
10 14       1 1 1           2         1           1             1       1           1 1 2                   1               10
11 11       1       1                     1 1                   1 1               1     1     2   1                         11
12 11               1     1                           1               1           1       1 1         1             1 1   1 12
13 8     1                               1 2 1     1                                                   1         1         13
14 12   1       1                 1         1 1       1         1       1             1 1               1                 1 14
15 12 1                               1 1     1 1 2         1                   2       1       1                           15
16 4       1                                                               1                                   1     1     16
17 9 1         1                   1               1       1 1                                       1   1               1 17
18 14           1 1     1             2       2                   1 1       1   3                             1             18
19 8       1               1                   1 1       1             1               1             1                     19
20 10   1                   1             1     1                               1       2   1   2                           20
21 8                         1                     1                                       1 1     1   1 1       1         21
22 8           1       1           1       1 1     1                                                   1                 1 22
23 17 1   2       1   1                       1   1     1         1   1           1 1 2         1       2                   23
24 15     2       1       1 1     1                 1 1       1                         1           1 1     1         1 1   24
25 12           1   1   1           1 1   2       1 1 1                       1                 1                           25
26 7   1       1           1 1           1                         1                               1                       26
27 8               1     1                                 1 1                             2         1                 1   27
28 8           1               1   1     1     1   1       1                       1                                       28
29 8                       1 1             1 1   1   1                             1                                 1     29
30 8               1   1                     1     1   1                           1         1           1                 30
31 10 1   1               1                           1         1         1 1 1                       1       1             31
32 17       1         1   1               1       1 1 1       1   2     1                   1   2 1             1       1   32
33 8                             1           1                       1   1           1         1       1               1   33
34 16   1     1     1   1   1           1             1       1       1   2       1               1     1       1       1   34
35 12     1                                               1 1             1   1             1 1 1 2 1           1           35
36 10       1           1         1       1 1     1     1                             1                         1   1       36
37 15     1   3         1     1   1         1 1     1                         1               1         1         1       1 37
38 14   1       1               1                       1       1 1     1   1         2                       1     3       38
39 9   1                                     1           1   1               1       1             1                 1   1 39
40 10   1             1           1         1         1                 1   1           1     1               1             40
41 13                                                       1   1   1 1         1 1 1   2         1       1     2           41
42 11           1   1           1                           1   1       1     2                     2                   1   42
43 7                                 1       1             1       1 1                                       1   1         43
44 11   1 1                           1                         1       1       1     2         1           1         1     44
45 14       1 1 1 1         1 1         1               1                   1     1             1     1         1 1         45
46 6                 1                                           1 1                       1         1           1         46
47 12 1 1 1                   1                                         1       2         1       3       1                 47
48 15           1   1 2       1 1     1                 1             1     1             1     1             1     1 1     48
49 10         1                 1             1   1 1     1                             1         1           1       1     49
50 8                                       1             1                                   1       1 1       1   2       50
51 7         1                                     2     1   1                               1                         1   51
52 8       1 1         1                             1                     1     1                                 1 1     52
53 18 1   1   1   1   1 1           1           1         2   1   1 1 1                         1           1 2             53
54 14 1   1               1   2   1                         1   1         1                       2   1             1     1 54
55 10               2       1     2       1                                       1               1   1 1                   55
56 6           1                                             1     1 1                     1       1                       56
57 10             1                   1   1                       1 2     1                       1             1         1 57
58 17 1                 1               1                 1     1             1   1   1       1       1     2 1     2 1 1   58
59 19 1               1             1       1           1 2             1       2 1       1   1   1 1 1       1   1       1 59
60 10                 1 1 1       1                     1               1           1                   1   1 1             60
61 15 2 1     1           1           1           1     1   1                   2     1                       1   1 1       61
62 8       1     2         1 1                                         1                                   1   1           62
63 14                 1           1   1   1     2       1 1 1 1       1             1   1                     1             63
64 8         1       1             1                       1   1                   1   1       1                           64
65 11     1                     2 1 1 1               1                   1 1     1                                     1   65
66 10               1               1 1 1           2                       1             1         2                       66
67 9                               1           1 1                                       1         1   1 1 2               67
68 17                   2   2 1             1   2   1 1       1 1           1                             1     3           68
69 11       1       1     1         1                           1             2           2 1             1                 69
70 9   1     1                                           1   1               1     1           1 1                 1       70
71 8       1   1                     1 1 1                     1                         1                             1   71
72 4                 1       1                         1                                                               1   72
73 11       1             2                       1                         1   1           1 1         1   1     1         73
74 7     1                               1     1         1                                 1     1                 1       74
75 8 1             1   1                         1                               1 1     1                               1 75
76 10               1       1 1 1                   1               1 1 1           1               1                       76
77 12 1           2   1   1                     1               1         1         1       1         1   1                 77
78 9                           1     1 2                     1               1                         1 1               1 78
79 12     1                 1     1       1                 2       1                     1     1           1 1 1           79
80 4                                           1                   1                                     1             1   80
81 12 1 1                           1                                 1   1       1 1           1       1         2     1   81
82 7       1     1                           1                                             1             1         1 1     82
83 10                     1     2                       1                 1 1         2     1                   1           83
84 7                       2     1                               1               1     1                 1                 84
85 6                             1               1   1     1     1       1                                                 85
86 12       3                     1     1     1                     1                     1   1                   1   1   1 86
87 10 1   1     1     1                                 1   1       1     1               1   1                             87
88 4           1                                       1             1                                 1                   88
89 12         1   3   1                     1               1     1                           1                       2 1   89
90 7 1 1                       1                 1                           1         1                     1             90
91 7                     1         1         1         1         1 1 1                                                     91
92 12                             1     1               1 1       1         1       1     1         1         2           1 92
93 12               1     1         1       1         1 1       1             1   1                       1 1           1   93
94 12         1     1         1 1     1                               1       1 1     1   1     1               1           94
95 11         1     1   1       1     1         1                 1       1                         1                 2     95
96 17                   1       2                   1         1       2   1     1 1         2 1     1 1     1             1 96
97 13 1         1     1             1   2               1 1   1   1     1           1                       1               97
98 7                         1   1     1     1       1                                   1               1                 98
99 10   1   1                       2 1     1     1             1                         1                         1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
06
10
/
06
08
/
06
03
/
06
01
/
06
27
/
05
25
/
05
20
/
05
18
/
05
13
/
05
11
/
05
06
/
05
04
/
05
29
/
04
27
/
04
22
/
04
20
/
04
15
/
04
13
/
04
08
/
04
06
/
04
01
/
04
30
/
03
25
/
03
23
/
03
18
/
03
16
/
03
11
/
03
09
/
03
04
/
03
02
/
03
25
/
02
23
/
02
18
/
02
16
/
02
11
/
02
09
/
02
04
/
02
02
/
02
28
/
01
26
/
01
21
/
01
19
/
01
14
/
01
12
/
01
07
/
01
05
/
01
31
/
12
29
/
12
24
/
12
22
/
12
17
/
12
15
/
12
10
/
12
08
/
12
03
/
12
01
/
12
26
/
11
24
/
11
Ngày
/
Tháng