BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 26/06/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
06
24
/
06
19
/
06
17
/
06
12
/
06
10
/
06
05
/
06
03
/
06
29
/
05
27
/
05
22
/
05
20
/
05
15
/
05
13
/
05
08
/
05
06
/
05
01
/
05
29
/
04
24
/
04
22
/
04
17
/
04
15
/
04
10
/
04
08
/
04
03
/
04
01
/
04
27
/
03
25
/
03
20
/
03
18
/
03
13
/
03
11
/
03
06
/
03
04
/
03
27
/
02
25
/
02
20
/
02
18
/
02
13
/
02
11
/
02
06
/
02
04
/
02
30
/
01
28
/
01
23
/
01
21
/
01
16
/
01
14
/
01
09
/
01
07
/
01
02
/
01
31
/
12
26
/
12
24
/
12
19
/
12
17
/
12
12
/
12
10
/
12
05
/
12
Ngày
/
Tháng
00 17 1               1 1       1     1     2     1 1     1 1 1   2         1                                     1       1 00
01 18   1 1       2       1 2   1   1                 1       1           1 1   1         1     1   1       1               01
02 8                               1                 1                               1       1     1         1 1       1   02
03 11             1     1           1                             1         1           1   1   1         1     1       1   03
04 6                         1         1                   1                               1         1               1     04
05 7                 1 1             1         1             1                             1                 1             05
06 8                 1               1 1                         1                 1 1                 1   1               06
07 12 1     1     1             1                         2     1         1         1         1         1         1         07
08 20 1     1   1   1                   1       1           1     1     1 1     2   1 1     1     1 1               1     2 08
09 9                       1     1                     1     1   1           1       1                 1           1       09
10 13       1                                 1                   1 1     1 1       1 2 1         1 1   1                   10
11 15                 1 1   1   1                         1           1                   1     1 3 1     1     1   1       11
12 11         1                                     1                     1                 1 1       1             1 2   2 12
13 7                 1       1 1                                 1                   1               1         1           13
14 11               1         1       1 1 1 1                           1                         1   1           1     1   14
15 9           1           1     1 1                 1   1                           1         1                       1   15
16 11   1     1     1                 1       1     1 1                 1   1           1     1                             16
17 10           1                     1       1 1           1   1   1         2                                           1 17
18 11   1       1       1                     1               1             1     1     1 1               1             1   18
19 8   1     1 1       1         1                                                   1                       1           1 19
20 19     1   1 1       1       2   1                 1 1   1 2                     1   1   2                 2 1           20
21 11                         1     1   1 1       1 1   1   1   1                                             2             21
22 10   1               1 1                     1           1             1                     1                   1 1 1   22
23 12               1           1     2     1         1 1   1         1 1                             2                     23
24 14 1       1               1   1               1   1   1   1         1   1 1             1               1           1   24
25 7     1           1           1                     1               1                     1                           1 25
26 9                         1               1     1                 1 1   1 1                                 1   1       26
27 17   1                           1       2     3   1 1       2             1     1         1       1         1       1   27
28 8 1 1                             1   1           1                     1                     1         1               28
29 8     1     1         1   1                       1 1       1 1                                                         29
30 10 1                             1             1         1                 1             1         1   1     1       1   30
31 14       1         1         1               1 1         1   1   1                 1       1       1       1       1   1 31
32 14 1   1         1 1           1     1 1       1   1                                 1 1 1                     1 1       32
33 20 1   1       1       1         1     1 1                   1   2     1   1           1     1         1 1 1   1   1 1   33
34 8           1     1         1                 1                               2       1                         1       34
35 12                     1 1 1     1                 1 1       1   2     1       1                     1                   35
36 7                         1           1                   1             1                   1       1         1         36
37 11                   1             1       1 1     1                 1       1             1     1     1           1     37
38 10     1       1 1     1                     1               1     1   1                                       1   1     38
39 14       1     1               2               1 1                         1                   1 1   1 1   1     1   1   39
40 7                     1                           1                 1                             1   1         1 1     40
41 10 1                   1             1                               2   1       1                           1 1 1       41
42 8       3                                       1       1 1     2                                                       42
43 8                           1     1 1   1   1               1                                           1 1             43
44 12   2     1     1             1                       1   1                 2 1 1     1                                 44
45 11 1 1 1               1                                 1     1   1             1   1           1                 1     45
46 13                             1       1 1                   1       1       2           1 1   1             1     2     46
47 12     1               1                       1 2     1 1         2     1     1                               1         47
48 7           1   1           1                                 1             1         1                               1 48
49 9   2                   1           1     1                     1                                   1   1           1   49
50 7                 1                               1   1                         1       1     2                         50
51 7           1                   1           1 1     1                             1                               1     51
52 7                                     1                 1 1                           1   2   1                         52
53 16             3   1 1   1             1   1             1 1             2     1     1                   1           1   53
54 15 1             1   1                           1   1             1   1 1 1       1           1           1 1         2 54
55 12       1                               1 1   1         1     1 1                   1   1         1   1 1               55
56 8     1 1 1             2                                                                 1           2                 56
57 6                           1   1   1                 1                               1                 1               57
58 12                       1                         1         1       2         1       2         1                 2   1 58
59 6                       1 1                                                         1 1 1                       1       59
60 3               1                                   1                                               1                   60
61 9     1     1                   1     1 1   1                                                   1 1       1             61
62 10         1 1                   1   1     1         1                           1 1     1           1                   62
63 8                                           2                           1 1 1       1   1               1               63
64 12     1                             1 1         1             1     2       1 1     1     1                       1     64
65 10           1             2       1                                           1 1                 1           1 1   1   65
66 8         1                               1 1 1                                 1           1                 1 1       66
67 6                 1                 1                 1       1 1                                 1                     67
68 9       1               1         1                   1                 1     1         1   1   1                       68
69 14   1   2       1             1                   1         1   1               1             1     1     2     1       69
70 2                                               1                                                           1           70
71 15   3                                           1         1     1   1       1 1   1 1   1       1     1     1           71
72 16         2     1               1   1 1 1 1 1                     1         1       1         1   1             1     1 72
73 5 1                               1                         1   1                                   1                   73
74 11         1   1   1         1     1 1       1         1       1                             1         1                 74
75 13               1 1   1 1 1     1               1                             1   1                     1 1           2 75
76 11 1                   1   1   1 1       1                   1     1                               1                 1 1 76
77 25     1 1   1     2     1             1 1     1       1       1   1 1 1   3   2       1           1 1 1 2               77
78 13   1     1               1           1                         1     1     1   1 1                     1 1   2         78
79 11                           1         1 1 1     1             1   1         1     1   1         1                       79
80 8 1           1     1                     2                             1   1                 1                         80
81 13         1               1       1 1 1             1   1             2           1               1             1 1     81
82 6 1       1                                           1           1       1                             1               82
83 15             1 1 2       1   1                     1 1           1   1         1   1                 2       1         83
84 8             1       1     1 1                   1 1     1                         1                                   84
85 12     1       2 1                                           1             1                 3   1           1       1   85
86 7                       1       1           1                     1                 1               1 1                 86
87 9     2 1           1                           1                           1   1                   1       1           87
88 12       1     1 1         1 1 1               1 1           1 1                             1                         1 88
89 11     1   1 1                 1           1     1   1     1           1   1                         1                   89
90 17 1 1   1   1   1   1 2     1               1             1                         1     2   1               1     1   90
91 8 1       1             1               1   1                   1             1                 1                       91
92 11 1                     1                           2                       1 1       1       1               3         92
93 7                   1 1                       1                   1                       1         1   1               93
94 13     1 1 1                   1   1   1                               1   1                 1   1       1   1   1       94
95 8                   1                   1 1             1       1 1           1                     1                   95
96 11           1       1         1     1                 1           1                       1 1   1                 1 1   96
97 9           1 1                   1                   1   1                     1           1               2           97
98 6                   1 1               1                                               2                   1             98
99 10               1     1             1   1 1                           1                   1 1   1     1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
06
24
/
06
19
/
06
17
/
06
12
/
06
10
/
06
05
/
06
03
/
06
29
/
05
27
/
05
22
/
05
20
/
05
15
/
05
13
/
05
08
/
05
06
/
05
01
/
05
29
/
04
24
/
04
22
/
04
17
/
04
15
/
04
10
/
04
08
/
04
03
/
04
01
/
04
27
/
03
25
/
03
20
/
03
18
/
03
13
/
03
11
/
03
06
/
03
04
/
03
27
/
02
25
/
02
20
/
02
18
/
02
13
/
02
11
/
02
06
/
02
04
/
02
30
/
01
28
/
01
23
/
01
21
/
01
16
/
01
14
/
01
09
/
01
07
/
01
02
/
01
31
/
12
26
/
12
24
/
12
19
/
12
17
/
12
12
/
12
10
/
12
05
/
12
Ngày
/
Tháng