BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/09/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
09
19
/
09
14
/
09
12
/
09
07
/
09
05
/
09
31
/
08
29
/
08
24
/
08
22
/
08
17
/
08
15
/
08
10
/
08
08
/
08
03
/
08
01
/
08
27
/
07
25
/
07
20
/
07
18
/
07
13
/
07
11
/
07
06
/
07
04
/
07
29
/
06
27
/
06
22
/
06
20
/
06
15
/
06
13
/
06
08
/
06
06
/
06
01
/
06
30
/
05
25
/
05
23
/
05
18
/
05
16
/
05
11
/
05
09
/
05
04
/
05
02
/
05
30
/
03
28
/
03
23
/
03
21
/
03
16
/
03
14
/
03
09
/
03
07
/
03
02
/
03
29
/
02
24
/
02
22
/
02
17
/
02
15
/
02
10
/
02
08
/
02
03
/
02
Ngày
/
Tháng
00 11                     2         1                         1     2         2                         1 1       1         00
01 10             1             1                 1 1         1         1                 1                   1 1       1   01
02 12   1         1         1                   1   1       3             1         1                       1   1           02
03 9 1   1 1       1   1                 1   1       1                                                     1               03
04 13 1               1 1                   1     1     1   1                         1 1     1             1 1       1     04
05 13     1                       1 1                         1           1           1 1       2 1     1   1     1         05
06 13   1         1       2     1                   1                           1   1               1   2 1         1       06
07 10   1 1                                     1               1     1         1     1 1 1   1                             07
08 11 1 1       1   1       1         1                                             1   1 1                   1       1     08
09 11 1   1                 1         1                 1   1     1     1         1 1     1                                 09
10 10   1   1     1         1                             1               1           1                         1     2     10
11 16 1     1               1             1       1         1           1       1 1   1           1   1   1         1 1 1   11
12 15     1     1                       2           1 1                     1             1     2   1   1         1       2 12
13 8                 1     1             1     1                       1                 1                   1   1         13
14 18     1   1     1               1     1               1 1 1           1   1 1 2   1               1       1 2           14
15 9   2     1                                         1                         1               2   1                   1 15
16 13                           1     1 1     1           1         1                         1 2 1 1       1     1         16
17 14           1         1 1   1   1   1     1                         1       1                 1 1           1 1       1 17
18 10         1       1     1     1     1         1                 1                 2     1                               18
19 11                       1     1             1                         1             1       1   1       2     1 1       19
20 7       1               1     1         1                         1   1             1                                   20
21 10   1       1                   1           1       2           1                         1             1         1     21
22 5                 2                                               1                                                 1 1 22
23 11         1                       1                             2       1   1                         2 1 1     1       23
24 15   1       1         1           2     1                 2             1   1   1                     4                 24
25 15       1             1   1             1 1     1 1   1 1       1                     1 1       1       1         1     25
26 9     1 1       1   1                         1           1       1 1                         1                         26
27 8                   1   1   1                         1     1     1               1     1                               27
28 9       1         1                 2       1                         1         1                             1 1       28
29 6       1                   1       1   1           1                                                 1                 29
30 12 1                 2     1     1     1         1     1                   1                   1   1 1                   30
31 6                                           1               1                             1 1   1                 1     31
32 12                     1           1   1                     1             1 1   1             1 1           1   1     1 32
33 13         1           2             1 1 1       1   1                 1     1                   1     1             1   33
34 10   1 1     1       2                                           1   1         1       1   1                             34
35 12     1                   1     1 1 1             1         1   1                   2   1                       1       35
36 9                         1         1 1             1       1 1 1               1                 1                     36
37 7   1                     1                             1     1       1   1                                     1       37
38 14     1     1   1 1                         1     1   1             1       1 2             2     1                     38
39 5       1               1                 1                                               1     1                       39
40 10       2     1               1                         1                     1   1                 2                 1 40
41 11             2           1   1               1                           1               2 1                   1   1   41
42 14         2           2                 1     1   1               1       1 2             1   1 1                       42
43 8         1           1                           1       1 1   1                                 2                     43
44 9                 1       2     1         1                                   1 1                       1 1             44
45 6                 1                       1               1 1           1                                     1         45
46 15 1                 1                           1 1       2     1               1                         1 2 1 1 1 1   46
47 3                     1             1                                                             1                     47
48 9         2 2               1                     1                                   1                             2   48
49 10 1   1             1 1                                     1 1       1             1       1                         1 49
50 7                                       1             1 1         1                       1                       1   1 50
51 10 1                   1   1                                       1 1       1                     1 1       2           51
52 12     1     1           1               1 2                   1             1 2 1                                 1     52
53 13 1   1     1   1                 1       1         1                                   3       1   2                   53
54 14           1       1         1   1         1             1           1 1         1   1 1 1               1           1 54
55 19 2 1               1     2 1 2             1     1   1         1   1     1           1 1                     1       1 55
56 4                 1                 1                                     1         1                                   56
57 11                               1         1       1 1     1               1           1                 1     1 2       57
58 7                   1   1 1                                                       1   1 1                         1     58
59 7                 2       1                                           1                         1           1       1   59
60 10   1               1       1   1                 1 1           1                 1           1     1                   60
61 11       1       1   1             1       1                       1     2               1             1       1         61
62 11   1                                     2     1     1                                 1   1   1 1           1     1   62
63 6                           1               1 1         1                                                           1 1 63
64 11             1       1 1   1                       1         2                             1 1               1 1       64
65 10       1 1             1       1 1                 1                   1       1               1                   1   65
66 14 1         1 1                       1     1   1                   1     1   1     1                     2 1   1       66
67 15 2             1 1                             2 1     1   1 1                 1           1   1 1         1           67
68 7                   1       1                 1 1                                                     1         1   1   68
69 11   1     1                 1         2                   1       1 1       1     1             1                       69
70 11     1   1   1       1           1             1       1     1                     1             1   1                 70
71 12       1       1                 1   1   1       1 1             1 1         1     1                                 1 71
72 12             3 1                       1                         1       1         1   1     1           1           1 72
73 11           1   1                 1   1         1     2                             1         1   1             1       73
74 15                                   1 1       1           1   1 1     1     1       1     1         2   1   1       1   74
75 13                             2   1       1 1 1     1   1           2   1       1                                   1   75
76 11               1                   1             1   1   1   1       2                   1                         1 1 76
77 10         1   1                         1                           1               1 1 1         1                   2 77
78 5                               1       1   1                               1                                 1         78
79 11       1                         1   1           1         1           1   1     2       1         1                   79
80 12           1 1           2         1           1   1 1     1 1         1                                 1             80
81 7                                                 1             1 1             1     1                           2     81
82 13                             1       1             1 2   1 1 1         1 1                     1                   1 1 82
83 9       1                       1       2   1                 1               1           1                       1     83
84 15     1   1     1           2               1       1   1         1 1 1   1             1           1   1               84
85 6   1                   1     2                                         1         1                                     85
86 12     1           1 1         1 1             1               1               1         1                     1 1 1     86
87 10 1                                 1 1 1               1   1                     1   1               1   1             87
88 15               1         1           1   1   1         1           1         1 2       1         1       1     1   1   88
89 8     1           1                     1                                     1 1                 1         1 1         89
90 11       1     1 2               1   1         1 1         1                                               1 1           90
91 13   1   1 1       1           1         1 1                 1 2                           1 1           1               91
92 6               1                           1                   1     1 1                                 1             92
93 10                 1 1   1 1                 1               2     1                   1   1                             93
94 10             1                 1             2       1                               1       2   1               1     94
95 10           1               1     1             1                       1 1         1               1 1 1               95
96 10 2               1         1           1                     1   1   1                                   1       1     96
97 12     1                       1 1             1       1                 2                   1 2         1   1           97
98 11         1 2   1         1                   1                   1     1 2                           1                 98
99 14   1     1   1             1 1 1                 1         1     1                     1   1       1 1 1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
09
19
/
09
14
/
09
12
/
09
07
/
09
05
/
09
31
/
08
29
/
08
24
/
08
22
/
08
17
/
08
15
/
08
10
/
08
08
/
08
03
/
08
01
/
08
27
/
07
25
/
07
20
/
07
18
/
07
13
/
07
11
/
07
06
/
07
04
/
07
29
/
06
27
/
06
22
/
06
20
/
06
15
/
06
13
/
06
08
/
06
06
/
06
01
/
06
30
/
05
25
/
05
23
/
05
18
/
05
16
/
05
11
/
05
09
/
05
04
/
05
02
/
05
30
/
03
28
/
03
23
/
03
21
/
03
16
/
03
14
/
03
09
/
03
07
/
03
02
/
03
29
/
02
24
/
02
22
/
02
17
/
02
15
/
02
10
/
02
08
/
02
03
/
02
Ngày
/
Tháng