BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 13/07/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
07
08
/
07
06
/
07
01
/
07
29
/
06
24
/
06
22
/
06
17
/
06
15
/
06
10
/
06
08
/
06
03
/
06
01
/
06
27
/
05
25
/
05
20
/
05
18
/
05
13
/
05
11
/
05
06
/
05
04
/
05
29
/
04
27
/
04
22
/
04
20
/
04
15
/
04
13
/
04
08
/
04
06
/
04
01
/
04
30
/
03
25
/
03
23
/
03
18
/
03
16
/
03
11
/
03
09
/
03
04
/
03
02
/
03
26
/
02
24
/
02
19
/
02
17
/
02
12
/
02
10
/
02
05
/
02
03
/
02
29
/
01
27
/
01
22
/
01
20
/
01
15
/
01
13
/
01
08
/
01
06
/
01
01
/
01
30
/
12
25
/
12
23
/
12
Ngày
/
Tháng
00 11           1   1 1                       1         1                 1       1       1             1     1 1           00
01 14   1                 3                 1   1     1     1                             1 2           1       1     1     01
02 7 1                       1                           1                     1 1     1       1                           02
03 8 1         2         1   1                     1                                           1             1             03
04 6     1   1     1   1                                                                   1                             1 04
05 6       1           1           1                                   1                                   1       1       05
06 11                   1                 1   2           1         1               1     1     1   1             1         06
07 11 1             1               1         1                     1       1         2 1         1                   1     07
08 14       1         1     1     1         1   1                 1     1 2               1               1 1           1   08
09 12     1       1   1       1                           1                       1 1 1                 1       1   2       09
10 14   1         1           2     1   1                                     1   2                           1 1   2   1   10
11 15           2       1 1   1 1   1         1 1   1         1                                   2     1 1                 11
12 13           1     2       1       1 1       1     1                           1 1           1                       1 1 12
13 8       1     1             1                         2                                     1   1                   1   13
14 9       1               1                       1     1 1   1     1                             1 1                     14
15 10         1                                           1 1         1 2   1         1   1 1                               15
16 9 1               2               1                 1 1     1         1                                               1 16
17 6 1                     1                                   1                 1                             1 1         17
18 13   1 1             1   1       1 1 1       1     1 1           1           1                         1                 18
19 11               1                 1   1   2                                       1     1       1           1       2   19
20 12     2                       2     1   1     1     1     1           1           1             1                       20
21 6 1           1                               1   1                                 1     1                             21
22 11                             1     1 1       1 1   1                                     1 1             2           1 22
23 11         1           1             1         1 1           1           1     1       1   1               1             23
24 13     1                             1                   1   1           1         2 2         2         1         1     24
25 12       1           1                         1 1     1           1 1                           1   1 1           1   1 25
26 9                   1       1                   1     1         1             1 1                       1     1         26
27 9           1               1                             1                           1   1     1           1   1 1     27
28 10       1     1                       1       1                                         1 2   1   1         1           28
29 3                                     1                               1   1                                             29
30 14     1   1                               2 2 2 1             1 1                 2             1                       30
31 12         1 1         1       1 1           1 1           1                             1       1       1         1     31
32 14 1             1     2       1           1                     1             2       2           1     1         1     32
33 14   1 1 1             2   1 1         1   1                   1             1             1         1               1   33
34 7                                     1                 1         1       1         1     1                 1           34
35 11   1             1 1               1   1               1           1             1   1       1                       1 35
36 16     1           1       1   1       1           1   1     1     1     1           1       1                 1 1 2     36
37 10                   1                         1   1       1           1               1 1       1     1             1   37
38 12             1                     1   1                                                 1 2       1 1         3   1   38
39 12             1             1       1 1                     2                                 1     1 1   1 1     1     39
40 7                                                 1     1         1     1                     1   1                 1   40
41 9     1                           1   1                   1                 1 1   1     1                     1         41
42 11                     1       1                 2     1       1               1     1                     1       1   1 42
43 7         1             1                               1         1 2                               1                   43
44 10 1                       1       1 1     1               1                                   1   1           1 1       44
45 8   1   1           1                                         1         1       1                 1                 1   45
46 17         2       1         1 1   1               1       1           3   2       1         2                 1         46
47 8 1 1                   1                               1                   1   1                               1     1 47
48 14 1           1 1               1 1   1       1             1   1         2       1 1                     1             48
49 14 1                                 1   1 1 1               1 2           1   2                             1     1   1 49
50 11   1               1   2                         2 1             1   1               1       1                         50
51 6       1         1         1                     1                     1             1                                 51
52 6               1     1         1   1           1                       1                                               52
53 8                             1               1                 1   1                       1       1 1         1       53
54 5                               1         1                                     2                                     1 54
55 8     1   1               1   1       1                                   1                       1     1               55
56 15               3     1       1   1   1       1         1   1   1         2                     1             1         56
57 12               1   1       1 1                                 1     1                             2   2           2   57
58 18 1                       1 1         1 2       2         2         1   1       1       1     1 1     1       1         58
59 9   1     1                     1                           1 1     1               1               1     1             59
60 9         1             1                 1 1             1 1                             1                     1     1 60
61 10                 1 1             1 1             1               1             1       1         1   1                 61
62 13     1 2     1     1                   1 1                               1       1 1     1         2                   62
63 12       1   1     1                   1                           1 1                     1 1 1           1   1       1 63
64 10 1 1     1                           1                           1 1       1             1               1 1           64
65 9       1       2           1   1                     1     1                                         1           1     65
66 13           1         1   1       1               1             1   1                     1               2 1 1     1   66
67 9                                             1     1           1 1     1   1       2                         1         67
68 8     1 1       1                                   1                                   1 1     1     1                 68
69 4                       2         1 1                                                                                   69
70 9 1         1                                         1         1 1   1     1               1                     1     70
71 9           1 1             1                               1                     1   1                       1 1     1 71
72 13               2             1         1               1 1             1 1 1               1           2           1   72
73 9 1                   1                     1       1         1     1           1           1                 1         73
74 9 1               1 1                             1   1               1                           1   1 1               74
75 7     1       1                                           1             1 1         1       1                           75
76 10                         1                           1                     2     1   1                 1 1 1 1         76
77 16             1             1     1         3     1   1               1 1 1     1     1           1         1 1         77
78 12       1         1       1   1       1         1   1               1       2                                 1 1       78
79 9                     1                 1           1         1     1                                   1 1       1   1 79
80 12     1             1   1 1                 1 1           1   1       1                 1                       1 1     80
81 8         1 1                 1       1 1                         1           1 1                                       81
82 9   1 1     1   1                   1         1   1                                                                 1 1 82
83 11 2                     1   1   1 1     1     1                                                 1 1     1               83
84 7   1     1                     1 1                 1         1 1                                                       84
85 11       1                       1                         1   2 2           1                           1         2     85
86 9                 1                     1                 1       1     1       1                     2               1 86
87 6       1   1   1           1           1                     1                                                         87
88 8                                           1           1     1       1           1           1   1 1                   88
89 17   3         2         1                       1   1   1           1   1 1     1   1     2                 1           89
90 11         1 1                       1           1       1   1 1         1       1       1             1                 90
91 19             1                 1               1       1 1 1               1 1 1         1   2   1     1 1 2         2 91
92 11                       1     1 1   1               1     1 1                 1                 1 1   1                 92
93 9         1                 1   1       1                         1         2           1                 1             93
94 10   1     1 1 1             1   1                 1 1   1                           1                                   94
95 13   1                   1 1       1     1     1                       1   2           1 2         1                     95
96 13           1     1 2                   1 1         1             1         1           1     1       1             1   96
97 15       1 1   1           1               1 1   1   1                           1     1         1 1     1       1   1   97
98 17     2       1       1                     1       1 1 2       1       1           1         1 1 1 2                   98
99 17   1             1     2   1 1   2               1           1 1 1                 1       1   1 1           1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
07
08
/
07
06
/
07
01
/
07
29
/
06
24
/
06
22
/
06
17
/
06
15
/
06
10
/
06
08
/
06
03
/
06
01
/
06
27
/
05
25
/
05
20
/
05
18
/
05
13
/
05
11
/
05
06
/
05
04
/
05
29
/
04
27
/
04
22
/
04
20
/
04
15
/
04
13
/
04
08
/
04
06
/
04
01
/
04
30
/
03
25
/
03
23
/
03
18
/
03
16
/
03
11
/
03
09
/
03
04
/
03
02
/
03
26
/
02
24
/
02
19
/
02
17
/
02
12
/
02
10
/
02
05
/
02
03
/
02
29
/
01
27
/
01
22
/
01
20
/
01
15
/
01
13
/
01
08
/
01
06
/
01
01
/
01
30
/
12
25
/
12
23
/
12
Ngày
/
Tháng