BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/09/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
09
17
/
09
15
/
09
10
/
09
08
/
09
03
/
09
01
/
09
27
/
08
25
/
08
20
/
08
18
/
08
13
/
08
11
/
08
06
/
08
04
/
08
30
/
07
28
/
07
23
/
07
21
/
07
16
/
07
14
/
07
09
/
07
07
/
07
02
/
07
30
/
06
25
/
06
23
/
06
18
/
06
16
/
06
11
/
06
09
/
06
04
/
06
02
/
06
28
/
05
26
/
05
21
/
05
19
/
05
14
/
05
12
/
05
07
/
05
05
/
05
30
/
04
28
/
04
23
/
04
21
/
04
16
/
04
14
/
04
09
/
04
07
/
04
02
/
04
31
/
03
26
/
03
24
/
03
19
/
03
17
/
03
12
/
03
10
/
03
05
/
03
03
/
03
Ngày
/
Tháng
00 9         1     1         1           1         1                                               2 1           1         00
01 8                                       1     1                   2   1               1     1                   1       01
02 12   2                             1     1                 1   2             2       1 1 1                               02
03 14 1   1                 1 1                     1   1   1           1   1 1 1         1       1               1         03
04 10                   1   1           1       1     1   1                       1                     1         1 1       04
05 16         1   1         1         1 1 1 1                           1     1         1       1   1           1     2   1 05
06 12 1             1           1           1   1     2   1 1                         1                                 1 1 06
07 6                               1                           1     1                     1   1         1                 07
08 11 1               1 1         2       1                 1                         1         1       1           1       08
09 5       1   1             1           1                                               1                                 09
10 13   1 1         1 1 1   1         1               1                 1           1                     1     2           10
11 13     1                       1           1 1 1       1   1     1                   1             1     1     1       1 11
12 16   1                               1   2           1                   1 2     1   1         1     1 1             1 2 12
13 7             1                                                           1       1                 1   1   1   1       13
14 11                                       1         1 1                         2   1           1   1 1           2       14
15 11                     1                       1                       1 1 1   2       1     1               2           15
16 11                         1   1   1       1           1                             1         2     1           1   1   16
17 17 1                       1 2         1   1           1       1 1 2 1     1       1         1                 1     1   17
18 4       1                 1           1                                                 1                               18
19 9                                           1                   1       1                           1 1 1 1   1 1       19
20 12             1 1   2     1               2                                           1       1   1   1               1 20
21 11     1                                   2         1   1                       1         1 1             1     2       21
22 18     1       1 1                 1 1 1     1   1       1   1   1               1             1   2   1           1   1 22
23 13 1         1 1 1 3                   1                                     1           1                     1   1 1   23
24 9         1                       1       1 1               1     1     1                                     1       1 24
25 10                 1 1   1                   1   1       1   1                           1       1 1                     25
26 13 2                           1     1             1       1   1     1   1 1 1                           1           1   26
27 7                 1 1       1                                                       1 1 1       1                       27
28 5 1                 1 1                 1                       1                                                       28
29 12   2         1 1     1       1       1           1 1   1               1                               1               29
30 11   1                   1     1               1                 3   1     1                 1             1             30
31 12   1             1   1           1 1     1                 1 1     1                     1   1     1                   31
32 10                                 1 1       1     1                     1 1 1               1       1   1               32
33 10     1       2                                     1 1       1     1           1   1   1                               33
34 10 1       1   1         1 1             1                                   1           1   1                 1         34
35 10           1         1         1         1   1         1                         1             1         1         1   35
36 8                       2                                         1       1                     1           1 1     1   36
37 11           1       2 1       1               1         3         1           1                                         37
38 10 1   1   1     1     1                         1                     1                     1     1               1     38
39 10   1     1                           1   1     1             1                                 1     1         1     1 39
40 11       1   1     1             1               1         1     1               1 1   1                     1           40
41 11         1       1 1     1 1 1 1                             1                           1     1               1       41
42 10                                               1     1       1   1               1   1   1               1   1   1     42
43 11                                 1               1           1 2             1     1               1   2     1         43
44 13                     1                     1           1             1       1 1     1       1   2 1   1   1           44
45 10   1   2                 1     1                         1           1           1               1   1                 45
46 13       4                                     1     1 1                     1             1 2   1         1             46
47 16   1                 1     1 1     1   1     1           1 1         1               1         2   1     1       1     47
48 9                       1           1     1   1                     1 1     1               1       1                   48
49 15         1                     1         1   1 1   1     1 1       1 1 1                         2 1     1             49
50 10           1 1           1               1                         1             1   1   1   1 1                       50
51 15   1                           1         1   1 1       1 2       1   2         1           1         1             1   51
52 21   1 1     1     1   1 1       2 1           1     1           1       1     1     2         1 1   1         1 1       52
53 12 1                     1     1   1     1           1 1               1   1 1     1                                 1   53
54 11 1       1     1                       1         1         1         1       1         1               1 1             54
55 13   1       1               1   1     2 1             1   1                       1           1           1   1         55
56 10                               1     1         2                   1                                 1       1 1 1   1 56
57 11                             2       1                   1 1       1     1 1             1   1                 1       57
58 7                                 2                 1 1                                 1       1                   1   58
59 6 1                                         1                 1                 1         1         1                   59
60 8                 1                                         1   1                         1         1 1   1 1           60
61 12 1   1   1               1         1         1   1                           2           1               1       1     61
62 20   1 1 1       1   1 1     2       1   3       1                   1           1   1     2   1           1             62
63 5   1     1                                                   1                   1                                 1   63
64 12                   1       1 1   1         1                 1 1     1                 2             1               1 64
65 10               1           1   1           1             1 1           2             1                               1 65
66 11       1       1   2 1       2                                   1                                     1         2     66
67 13       1 2             1                   1                           1       1   1   1     1             1     1   1 67
68 14     2       1 1   1   1 1                                       1           1     1                   2             2 68
69 12             1                 1             1 1                           1 1         1             1 1   1   1 1     69
70 12               1               1   1     1     1       1 1   1         1     1 1                                   1   70
71 12     1       1 1     1                                       1   2                 1         1     1     1           1 71
72 13       1 1 1             1 1                       1 1     1   1       1     1         1             1                 72
73 4                         2                             1                                         1                     73
74 9         1                       1 1         1 1     1                       1           1       1                     74
75 10           1                   1 1                       1 2   1                                           1 1   1     75
76 11               1                                       1 1       1 1       2     1               1   1             1   76
77 7                 1             1         1 1               1             1                                 1           77
78 12 1   1                                     1       2                               2 1 1 1               1       1     78
79 15                 1     1       1       1       1     1     1 2 2   1                 1 1 1                             79
80 4           1                                     1   1                                                 1               80
81 12       1   1 1       1             1                       1           1   1             1               1       1 1   81
82 9 1         1         1     1         1         1                                                 1       1     1       82
83 11         1     1 1   1             1             2                       1               1 1   1                       83
84 11       1       1 1                       1       1     1 1                         1           1       2               84
85 8     1 1         1     1     1 1                         1       1                                                     85
86 10     1       2   1         1         1               1                                   1           1     1           86
87 8     1     1                                     1   1               1   1     1                           1           87
88 6                     1               1                                     1                     1     1           1   88
89 8     1                   1       1         1 1     1               1           1                                       89
90 10           2         1     1     1         2         1     1                               1                           90
91 9         1 1       2                                             1     1   1                             1 1           91
92 14 2 1         1             1       1             1                   1     1     1   1       1       1         1       92
93 11   1                                         2   1 1   1             2       1 1                           1           93
94 8                       2               1                                       1           1                 1       2 94
95 9           1                 1     2 1                           1               1     1                         1     95
96 9       1                 1 1                       1                     1     1 1   1                             1   96
97 8       1 1   1                                                                   1   1       1 1             1         97
98 8                                                   1     1           1 1       1   1                             1 1   98
99 5                           1                                 1     1     1                           1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
09
17
/
09
15
/
09
10
/
09
08
/
09
03
/
09
01
/
09
27
/
08
25
/
08
20
/
08
18
/
08
13
/
08
11
/
08
06
/
08
04
/
08
30
/
07
28
/
07
23
/
07
21
/
07
16
/
07
14
/
07
09
/
07
07
/
07
02
/
07
30
/
06
25
/
06
23
/
06
18
/
06
16
/
06
11
/
06
09
/
06
04
/
06
02
/
06
28
/
05
26
/
05
21
/
05
19
/
05
14
/
05
12
/
05
07
/
05
05
/
05
30
/
04
28
/
04
23
/
04
21
/
04
16
/
04
14
/
04
09
/
04
07
/
04
02
/
04
31
/
03
26
/
03
24
/
03
19
/
03
17
/
03
12
/
03
10
/
03
05
/
03
03
/
03
Ngày
/
Tháng