BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bạc Liêu 60 KỲ ĐẾN NGÀY 06/10/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
Ngày
/
Tháng
00 10 1 1         1 2       1                                                     1               1       1               1 00
01 8           1       1 1                   1 1 1             1                                   1                       01
02 15     1   1               1 1         1                 1         1 1         1   1 1                 1       1 1 1     02
03 9                             1   1 1 1                               1                 1     1 1     1                 03
04 9                                 1     1         1           1     1                 1       1   1                 1   04
05 13       1     1     1   1                   1 1   2                               1 1                 1       1     1   05
06 7           1       1                             1       1                                         2         1         06
07 9                             1           1 1                     1           2         1     1                   1     07
08 12                         1 1   1       1         1     1     2                                 1               1     2 08
09 17       1       1 1   2   2                     1   1       1 1 1 1 1   1                   1                       1   09
10 12   1   1       1           1 2                       1                 1       1   1   1         1                     10
11 8     2     1                           1 1                         1                           1   1                   11
12 3         1                 1                                                             1                             12
13 12                 1         1   1     1       1           1         1 1   1         1               1     1             13
14 9           1     1 1                   1                       1 1   1         1                                   1   14
15 8             1     1   1               1                                     1                   2                 1   15
16 11       1       1             1                   1       1 1                         1                 1 1 1   1       16
17 8           1   1   1                             1 1         1                                       1   1             17
18 12                         2 1   1       1           1       1           1           1             1     1         1     18
19 12       1   1   1                                       1         1                   1 1     2                 1   1 1 19
20 8 1 1                             1 1                               1   1                               1             1 20
21 9               1   1           1                               1         1   1       1         1   1                   21
22 7       1           1               1           1   1                           1           1                           22
23 9     1                         2                               1 2   1                 1   1                           23
24 14 1                         2 1       1           1             1       1 1           1   1 1                   1     1 24
25 7                             1             1                                       1 1     1   1                   1   25
26 15 1 1 1 1   1 1   1           1             1   1                                               1         2   1     1   26
27 10         1       1           1   1                       1   1                   1                 1 1     1           27
28 9           1       1               1             1       1                         1       1               1 1         28
29 10 1         1   1                     1                 2                           1     1               1   1         29
30 15                 1               1             2                           1 1         1 2 1         1   1 1     1   1 30
31 10   1       1                 1           1           1           2               2               1                     31
32 7       1     1                                             2   1                 1         1                           32
33 13     1                 1 1 1                         1 2     1             1                   1         1     1     1 33
34 9       1       1                                     1 1       1             1     1                       1         1 34
35 10                                     1   1           1         1     2     1           1           1         1         35
36 11   1   1             1 2                         1     1                                 1       1 1               1   36
37 10     1                                             1                     1 1                 1 1   1   1     1   1     37
38 15         1   1           1     1 1       1   1       1             1 1   1                       1 1         2         38
39 12     1 1           1   1           1 1     1             1 1                                               1     1 1   39
40 10 1       1                               1     1                                   1                 1 1   1   1   1   40
41 12         1   1           1   1         1     1             1       2   1       1                                     1 41
42 12               1     1               1 1             1   1       1           1   1       1           1             1   42
43 9                                               1       1   1                         1       1     1 2 1               43
44 5                             1   2       1                                                                   1         44
45 14   1                 1       1 1                 1 1   1   1   1     1                     1     1               1   1 45
46 6     1   1                               1         1                       1                             1             46
47 8                                                         1                   1       1 1       1             1   1   1 47
48 16                 1         1     1       1     2   1     1           1   1 1                 1   1         2       1   48
49 10 1   1                                               3           1             1   1   1               1               49
50 13                     1 2         1 1         1           1 1                   1   1           1       1   1           50
51 5                         2                                                     1       1               1               51
52 15         1   1                   1 1 1         1   2                 1                   1 1     1             1 1   1 52
53 8   2                                               1           2       1                     1 1                       53
54 4                 1               1           1                                                     1                   54
55 12     1   1       1                     1 1 1         1                           2     1     1     1                   55
56 17                           1     1 1       1         1     1   1 1   1 1                 1 1 1 1   1         1       1 56
57 8           1   2   1                   1     1                                         1         1                     57
58 5                               1                                     1                   1             1   1           58
59 7                         1 1       2     1                                                               1   1         59
60 10 1       1                             1   1     1                             1                   1 1   1       1     60
61 17   1   1             1 1       1           2             1 1     1 1 1   1       1   2                         1       61
62 7           1                       1                 1           1     1             1       1                         62
63 11                   1   1                               1             1             1 1   1     1     2 1               63
64 10           1                         2           1 1                           1           1 1                 1 1     64
65 12 2             1           1           1   1           1           1                       1     1       2             65
66 7                                 1             2             1                             1             1       1     66
67 9 1         1                             1         1                       1     1                         1   2       67
68 18 2 1             1 1 3         1   1                     1           1           1                 1     1 1       1 1 68
69 8         1               1                         1                 1   1       1                   1           1     69
70 6       1     1                                   1           2                           1                             70
71 10           1                       1           1 1               1 1   1 1                                     2       71
72 16             1 1 1   1 1           1     1 1 1     1   1               1 1       1                           1   1     72
73 10 2                     1 1             1         1                           1 1       1               1               73
74 12   1                       1   1     1       1               1           1 1   1         1 1               1           74
75 9     1                             1   1                                         1 1             1         1     1 1   75
76 16       1         1   1           1       1   1 1   1         1             2   1     2         1 1                     76
77 12       2     2       1                   1                   1           2 1     1                 1                   77
78 8         1       1       1           1             1                   1     1                             1           78
79 10             1                         1   1     1   1               1 1   1           1   1                           79
80 16   1     1   1       1                 1             1 1 1   1         1 1 1   1         1   1                     1   80
81 10     1                 1     1     1                 1     1       1     1             2                               81
82 12           1   1                     1       1               1                 2 1     1             1     1   1       82
83 10         1   1                 2     1     1                                       1     1       1 1                   83
84 10         1       1   1 1     1                       1                       1         1   1   1                       84
85 16   2 1                   1     1 1   1               1       1 1               1   1         1       1             1 1 85
86 8                             2           1 1           1           1         1                       1                 86
87 17   1 1     1 1   1 1                         1           1     1   1 1 1 1   1                           1     2       87
88 11                           1     1     1     1   1         1   1 1             1             1               1         88
89 10     1           1         1   1           2                                   1         1             1     1         89
90 10 1 1                     1           1                         1 1         1 1                         1             1 90
91 8                               1                       1       1   1                             1       1       1   1 91
92 11       1           1 1         1 1   1                   1                         1 1   1             1               92
93 18 1 1         1 1         1         1         1 3         1   2     1                       1   2         1             93
94 12     1 1 1 1                                                   1         1         1 1                 1     1   1 1   94
95 9     1   1                   1         1                               1                     1         2       1       95
96 16               1 1     2           1     1     1         1 2           1   1 1   1   1   1                             96
97 12                   3 1 1   1                 2                             1         1                     1     1     97
98 8 1                         1                 1         1                 1 1 1                   1                     98
99 10         1   1   1                                 1     1 1     1 1   1   1                                           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
Ngày
/
Tháng