BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 10/07/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
Ngày
/
Tháng
00 17 1           1           1                     1             1 1   1     1   2   1         1 2   1   1           1     00
01 13   1                   1                   1         1                         2     1   1     1     1 1   1   1       01
02 11       1                   1   1       1         1                 1                       1       1   1       1     1 02
03 18 1 2 1   1   1           1         1       2     1 1         1                       1     1           1   1 1         03
04 11     1                           1         1 2                         1     1         1 1               1     1       04
05 20 1                   1           1     1     2       1           1       1         2   1 1         3   1   1 1   1     05
06 16           1   1         1   1               1   1           1     1           1   2   1                     2 1 1     06
07 15   1   1     1     1 1         1                 1   1       1       1           1   2                           1   1 07
08 25           1   2           1             1       1             2 1 1         1     1 1         1 2 2 2     2     1   2 08
09 12             1   1 1         3       1           1 1 1                       1             1                           09
10 22     2       1   1 2   1     1       2                 1 1 2 1   1     1           1 1           1 1     1             10
11 19     2 1                     1 1             1   1 1           2   1           1 1 1 1 1   1                   1 1     11
12 10     1         1 2         1                                   1                               1   1     1           1 12
13 13 1   1                     1         1   1                 1   1       1             1           2             1     1 13
14 14       1     2                 1 1     1             1 1     2     1                 1       1                     1   14
15 16   1     1                   1   1 1       1       1         1       1 1             1 1   1           1 1   1         15
16 19 2 2       1     1             1     1           1 1                     1 1     1       1       1     1 1         1 1 16
17 19               1 1       1   1     1   1           1     3     1 1           1           1   1 2     1             1   17
18 23                     1   1     2         2   1       1 1 1       1 1 1     1       1 1       1     2   1   1 1     1   18
19 15   1               1                     1         1   1 1 1   1           1   2               1 1 1 1                 19
20 11           1 1                                   1     1               1 1 1   1                             2   1     20
21 13           2     1         1           1                 1 1                       2   1     1       1         1       21
22 22 1   1       1 1   2   1   2 1             1     1                 1         1 1   1 1               1 1       1   1 1 22
23 12     2 1                         2                         1         1 1           1 1                   1         1   23
24 24     1 1           1   1   1 1                   1       2           1 1 1         1     3 1 1       1   2     1   1 1 24
25 15 1       1       1 1           1 1   2         1 1     2                                 1                 1   1       25
26 15 1             2 1 1   1         1         1       1               1   1                   1                   1   1 1 26
27 18 1   1       1       1   1                     2   1 1   1     3       1     1   1     1   1                           27
28 14                       1 1     1   1 1   1               1         1         1   1 1       1   1               1       28
29 19   1   1 1 1     1 1     1     1 1     1         1                     1     1 1 2   1               1     1           29
30 18           1 1 1 1   1               1             1       1         1   1         1 1   1   1   1     1     1 1       30
31 14           1 1   1   1             1     1   1 1 1     1                         1   1       1                   1     31
32 23 1 1 2 1 1 1         1       2                       2 1 1         1 1     1             1           1   1 1 1   1     32
33 9                 1   1   1             1           1 1           1     1             1                                 33
34 14                         1         1     1             2       1                   1 2 1     1       1         1   1   34
35 10   1       1       1 1                             1   1   1             1   1                             1           35
36 18               1 1         1             1     1 1     1 1 1 1           1 1     1   1           2         1     1     36
37 20       1 1                       1     1 1 2   1   1 1         1               2           1 1 1   1 1           2     37
38 13   1                       1 2 1 1           1   1               1             1 1             1                   1   38
39 17   1       1 1       1     1 2       1                           1       1   1   1   1     1   1       1         1     39
40 17               1 1       2               1 2   2     1   2             1       1       1       1           1           40
41 14 2     1               1 2           1     1               1 1   1                 1       1                     1     41
42 12       1     1                       1                 1 1   1   2         2 1         1                               42
43 22 1           1 1   1 1           1 1 1       2   1 1 1               1   2         1             1 1   1   1         1 43
44 18         1 1   1       1   1     1             1   1   1 1   2 1             1 1                         1 1         1 44
45 15           1   1           1   1 1   2 1               1 2     1 1                     1               1               45
46 15   1     1           1               1                       4             1           1 2       1 1               1   46
47 15 1                 1   1 1 1                               1         1     1       1             1       1 1 2 1       47
48 18           1                         2   1             1 2         1 1   1   1           1     1       1     1 1 2     48
49 27       1 1   1               1     1 1 1 2       1                       1 3 2 1 1     2     1             2 1 1 1 1   49
50 16             1         1 1       1 1 1         1   1       1     1 1                   2     1       1           1     50
51 7                                         1 1   2   1                                       1   1                       51
52 24             1   2 1 1 1   1           2 1   1     1         1     1 1 1   2 1   1         1       1             1 1   52
53 23   2       1     1     1   1       2   1   1 1 1   1 1       1   1 1     1 1                 1 1     1 1               53
54 16         2   1         2 1       2 1       1         1               1     1                               1     2     54
55 15       1 1     1           1   1                     1     1 1       1   1                     1   1 1   1     1       55
56 23       1 1 1       2           1     1 1         1           1     1 1 1     1     1       2     1   1 1           2 1 56
57 13   1   1 1         1   1   1                     1                                           1   1   1   1     1   1   57
58 5                   1   1                                       1                             1                     1   58
59 16         1                     1                     1       1   1   1         1       1 1     2 1 1 1 1       1       59
60 13 1                   1 2 1         2                           1       1       1                     1 1             1 60
61 24     1 1 1     1     1 1         2     1 1       1     1       2   1     1               1       2     1 2   1       1 61
62 21         1     2           3               1 3         1       1   1 1     1           2     1         1   1         1 62
63 16 2 2 1             1 1           1 1           1         1 1                                 1       1             1 1 63
64 18         1     1 1     1     1           2   1       2             1             2   1               1   3             64
65 17     1   1   1         1         1 1                             2       3     2 1             1         1   1         65
66 22   1 1 1   2 1     1 1             1           3       1 1                       1 1   1               1         2 1 1 66
67 13       1   1           1     1         1   1   1   1 1                 1             1                     1         1 67
68 8           1   1                               1                                           1 1 1       1     1         68
69 18         1             1 1 1   1         1   1 1 1     1 1             1                 2   1           1         1 1 69
70 13 1 1     1       1         1               1       1             1 2   1                         1 1                   70
71 16       1 1               1   1   1                                   3 1   1       1       2 2           1             71
72 12                 1                 1     1             1           1 1       1         1   1 1 1                   1   72
73 15                   1         1   1           1                   1 1       1 1 1 1 1           1         1 2           73
74 22 1       1     1         2     2   1 1     3 1   1                   1     1 1     1     1 1   1 1                     74
75 10         1     1           1   1 1                     1     1                       1                 1       1       75
76 16 1   1       1 1     2                 2   1   1   1       1 1                         1 1                   1         76
77 14       1             1   1         1 1 1     1             1             1   1 1 1                               1 1   77
78 17       1   1   1           1       2   1     1             1   1 1           1 1         1     1               1     1 78
79 18     1 1           1       1 1 2   2                 1     1         1 1   1                 1 1 1                   1 79
80 15     2                             1               1           1 1         1     1     1     1     4 1                 80
81 12 1 1 1     1 1               1   1   1           1                                     1 1                         1   81
82 15           1         1 3                       1     1     1           1       1 1         1                 1     2   82
83 14     1   1   1                           1 1         1 1     1   2   1     1                                 1 1       83
84 16 1   1   1         1           1   1         1     1 1                             1     1 1     2     1             1 84
85 7                                                       1     1       1     1       1                   1 1             85
86 12                               2               1                   1     1       2   1   1         1     1       1     86
87 13               1               2 1       1 1       1       1     1                           1             1         2 87
88 12                 2                     2 1                     1 1     1     1 1                           1       1   88
89 26   1   2   1 1   1   2   2             1     1   1         1   2 1     2 1     1         1       1   1       2         89
90 19   1             1       1             1   2 1   1   1   1 2     1                     1           1   1       2 1     90
91 16   1                               1     2         1 1   1             1 1   1       1           1         1   1 1   1 91
92 11     1     1         1   1           1                       1 1                 1     1       1     1                 92
93 17 1     2               1     1                             1           1   2   1 1   1   1 1     1     1     1         93
94 15 1 1             1 1         1         1   1       1                     1       1           1     1 2       1         94
95 21       1   1   1   1 1       1   1     1         1   1 1   2       1   1                 1               2   1 1   1   95
96 12             1               1       1 1     1 1                     2         1           1                 1       1 96
97 14 1 1           1     1     1   1               1                         1         1   1   1   1         1 1           97
98 19         1   1   1 1 1               1   1             1 1         2 1   1   1                 1   1   1   1 1         98
99 6 1                                           1 1           1             1                         1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
Ngày
/
Tháng