BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 07/06/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
Ngày
/
Tháng
00 18       2   1 1 1   1     1 1                               1   1 2           1 1   1   1   1                         1 00
01 16     1         1               1         1 1     1               1   1     1         1   1                 1 1   1 1 1 01
02 10   1     2                 1 1   1                             1             1                         1       1       02
03 15             1 1     1   1   1 1       1       1         1 1               1 2   1   1                                 03
04 21     1         1 1     1         1 1     2           1               1 1   1     1   1               2 1   1 1   1 1   04
05 14         1                 1             2   1               1           1 1 1     1   1         1     2               05
06 10           1 1                       1               1   1                     1                   2   1         1     06
07 12   1                                   2     2     2         1         1                     1 1     1                 07
08 10   2                             1               1 1           1             1                       1           1   1 08
09 17         1       1             2   1 1 1     1               1   1               1       1     2 1       1   1         09
10 19                 2   1   1     1       1   2                         1       1   1 2       1   1         1 1       1 1 10
11 16             2             1   1 1     1   1       1           1 2     1 1                       1                 2   11
12 17   1   1   2             1 1 1       1 1   1     1     1       1       1                   1             1         1   12
13 30   1   2   1   2   1 1 1   1     1             1   1   1 1       1 1     1   1   1 1               1 1 2   1 1 1 1 1   13
14 26 1             2   3       1     1         1 1   1       1     2   1       1 1 1     1 1 1   2 1             1       1 14
15 18               1   1               1       1   1         1                             2 1 3 1             2     2   1 15
16 16 1 1 1           1   3 1         1   1   1     1                           1                         1 1         1     16
17 19 1   1       2 2     1         1           1   1 1   1       1           2         1             1   1         1       17
18 20 1     1                     1   1   1 1         1 1 1             2       1     1       1   1       2     1         2 18
19 14         1       1     1                         1 1                           2       1 1 1   1       1 1           1 19
20 13           1       1                         1                 1   3 1                     2 1 1         1             20
21 9                 1       1       1 1                         2             1           1                         1     21
22 15 1 1         1         1         1                 1             1   1 1 1     1 2     1                             1 22
23 12 1               1               1                           2           1 1       1   1     1             1 1         23
24 15 1 1   1                 1 2     1                 1     1                   1                               1   2 1 1 24
25 15         1         1                         1     1 1     2       1   1     1     1                     1 1     1 1   25
26 26 1 1   1     1     2   1 2 1             1   1   1   1         1     1 1   1         1   1     2   2       1   1       26
27 8         1         1                     1     1                                       1 1   1   1                     27
28 19       2   2     1       1 1   1       1         1 1               1               1   1     1 1       1       1     1 28
29 18           1     1     2           1 1 1       1         1       1 1   1                     1   2         2       1   29
30 12       1     1                 2   2     1     1     1       1                                     1           1       30
31 15                                           1 2 1     2   1 2         1 1               1   1             1       1     31
32 13           1         1                       1           1         1 1             1 1           2 1     1     1       32
33 10                 1   1             1                       1   1               1     1 1   1         1                 33
34 13 1                           1                 1 1       1   1 1                 2   2   1               1             34
35 20         1 1             1 1       2 1   3             1 1           1         1       1     2 1   1               1   35
36 14       1       1                                       1       1 1   1   1 1   1       1           1       1     2     36
37 15           1           1             1 1         2 1                   1 1                   1       1 1 1 1     1     37
38 18 1     1                 1   1       2           2             1         1     1           1   1       1   1 1   2     38
39 16       1         1   1             1         1   1         1     1         2     1 1       1 1         1     1         39
40 12     1                                 1 1                     1 1   1     1 1       1 1 1         1                   40
41 22     1 2   1 2       1   1       1   1     1       1   1 1                       1         1   1   2   1 1           1 41
42 20       1     1   1     1     1     1 1   1 2                 2 1         1 1             1 1       1     1           1 42
43 15   1     1                             1     1                 1         1 2     1 1   1               1 1   1 1       43
44 17   1 1 1         1   1 2 1     2   1               2   1                                         2   1                 44
45 16     1       2                   1             1 1         1 1       3           1 1 1       1               1         45
46 15 1       1             1 1   1                     1           1     1 2 1               1           1             1 1 46
47 8                   1             1   1 1                       1               1                     1       1         47
48 20             2 1                     1 1     1           1       1       1     1 2   1   1   1 1     1     1 2         48
49 17 1     2 1     1   2     2   1         1   1 1                     1 1       1                                 1       49
50 17         1     1       1 1   1                 1                 1       2             1 1 1     1 1 1         2       50
51 18         1                     1               1   1   1 1 1 1         1 1 1 1     1     1       1         1     1 1   51
52 18 1   1 1       2   1         1 1         2 1           1   1                       1       2               1       1   52
53 13       1         1                                         1       1 1 1     1   1 1             1 1           1     1 53
54 16     1 1         2       1       2 1 1 1             1                       1 1     1                     1       1   54
55 23           1 1     1         1     1   2   1     1       1 2     1 1       1 2 1           1 1 2         1             55
56 22 2 1     2   1   1   2 1   1   2       1 1         1 1       1     1             1 1                         1         56
57 22 1             1 1     2       1             2         1   1         1 2       1 1 1           2     1         3       57
58 17 1                 1     2       1             1   1 1 1   1   1   2 1                             1   1             1 58
59 17         2 1       3       2 2                         1     1     1                                 1   1   2         59
60 21   1         1       1 1       1         1 1   1 1     1     1     1                   1 2     1 1       2     1     1 60
61 9   1       2         1     1         1                 1                             1       1                         61
62 13   1 1     1     1         1   2     1           1               1                 1             1   1                 62
63 14 1 1 1                 1 1           1 1                 1       1             1   1             1   1     1           63
64 17     2   1                   1     1     1       3 1     1             1       2                   1         1 1       64
65 13           1                 1     1 1               2       2               2                     1   1             1 65
66 22 1 1 1           1 1 1           1       1     1       1     1       1   1 1     1             1       1 1   1 1     2 66
67 23   1 1   1 1         1 1   1                 1 3     2 1       1           1 1   1     1       1   1   1           1   67
68 14             1       1 1             1         1   1     2       1   1 1         1                   1   1             68
69 14 1 1             1     1                 1       1     1       1 2       1     1                   1         1         69
70 7                             1               1             1 1   1                   1           1                     70
71 11                     1                 1         1         1     1   1                   1 1   1 1               1     71
72 16 1   1 1           1             2                 1   1         1 1   1 1                   1     1           1   1   72
73 11     1               1     1           1       1     2   2 1                             1                             73
74 15     1               1 1 1           1     1           1               1     1           1             2 1     1 1     74
75 15             1 1         1   1   1             1   1     1                         1   1 1     1 1           1 1       75
76 15     1 1   2       1               1 1     1                             1       1   1       1   1       1           1 76
77 12 1             1 1           1                 1                 1               1                 1     1   2 1       77
78 17   1                           1   1                 1   1 1 2 2       1       1     2   1           1         1       78
79 28   1   1 2         1   1       1   1       1 2 1   1 2 2 1         1   1           1             1   1   1   1     2 1 79
80 18     1     1   1     1         1 1       1 1               1       1 1     1         1 1     1 1   1             1     80
81 17 1                 1       3             1 1         1 1             1   1   1     1   2   1               1           81
82 16 2               1               1     1 1   1   2     1   2       1                 1                   1         1   82
83 12                         1         1   1     1             1           1 2               1                         1 2 83
84 20   1     3     1                 1 1 2 1     1       1   1             1     1       1     1   1         2             84
85 17     1         1   1 1   1           1     1                 1             3         1     2           2           1   85
86 11                   1     1       1       1                 1         1         1         3                     1       86
87 18   2 2       1             1   1       1         1 1 1                                       2     1 1 1   1     1     87
88 9 1             1                 1                           1           2         1 1                     1           88
89 16           1 1             1         1     1           1   1       1   1         1   1 1   1                       2 1 89
90 20           2 1 1           1                 1         1     2 1   1           2     1     1 1             1   1 1   1 90
91 13   1     2           1       2                       1   1       1                   1 1         1           1         91
92 18                         1   2     2 1     1 1 1               1         1   1               1     1 1     1     1 1   92
93 16       1   1                 2     1     1           1 1                     1           1   1 1 1   1 1         1     93
94 16     1                 1   1               1 1 1       1 1 1       1       2                     1 1   1           1   94
95 16 1   1       1 1 1   1                   1         1             1   1             1 1               1   1     1 1     95
96 13   1 1   1       1         1 1     1           1   1 1                                       1   1         1           96
97 15             1   1     1     1     1       2                           1           2           1 1 1         1     1   97
98 10                     1 1       1                               1 1 1           1 2                     1               98
99 16               1               2                       1       1     1 1     1 3       1   1               1 1 1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
Ngày
/
Tháng