BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/06/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
Ngày
/
Tháng
00 9                 1 1                                   1       1                   1   2 1                 1           00
01 12       1 1   1 1 1                   1   1                   1       1       1                                 1 1     01
02 18   1       1       1   1     2 1 1               1 1             1                     2   1   1     1             1 1 02
03 13                                   1       1 1     2   1   1               1 1                           1   2 1       03
04 18 2 1   1 1   1 1                                                 1 1           1         1     1   2     1   1 1 1     04
05 12   2                                   1       1 1       1             1         1   2               1     1           05
06 13   1         1         1                   1               1   1               1   1     1     1   1   1   1           06
07 16 1                           1       2   1   1   1                 1         1   1 2             1         1 2         07
08 18 1           1   1     1 1   1   1     1   1       1 1                           1                 1 2     1   1 1     08
09 19     1   1                   2   1 2 2   1       1   2             1   1   1 1                       1         1       09
10 17     1 1       1 1 1   1       1     1                   1   2 1     1                           1     1 1 1           10
11 21               2   1   1     1                     2 2     1   1   1 1 2             1 1       1     1   1     1       11
12 25     1         1           1 1   2 1             2     1 1       1 1         1 1 1   1 1   1       1 1   1 1     1 1   12
13 27 1 2   1 1 1 1 1     1   2 1 1   1           1     1               1   2 1   1   1         2 1                     2   13
14 15         1       1       3                       1   1           1 1   1       1       1   1                 2         14
15 18       2     2   1       2     1                       1   1 1                     1       1 1       1 1 1           1 15
16 15 1 1         1       2                       1   2                 2     2                                 1 1     1   16
17 18 1         1       1 1     1   1                   1   1 1   1       1         1                       2     2     1 1 17
18 19 2     1         2                 2     1   1           1             1     1   1 1 1         1   1       1   1       18
19 21   1 1           1 1 1   2   1           1   2 1       1       1         1       1         2       1             1 1   19
20 10     1                       1               1             1           1 2             1 1   1                         20
21 13             1                                           2   1 1       1   2       1       1       2         1         21
22 20                 1                     3 1         1             1 1   1                 1   1   1 1 1   4         1 1 22
23 17       1 1         2 1                           1 1   1   1 1         3                 1   1                   2     23
24 18         1   2 1 1     1 1       2   1   1                   1   2   1                   1       1     1               24
25 16     1 1     1 1   1     1 1           1 1 1   1   1                         1 1   1         1                         25
26 11       1   1         1 1 1                                             1               1 1                   1   1 1   26
27 10                       1                             1 1           1       1       1 2   1         1                   27
28 17   1       1     1 1 1 1   1       2           1   2         1   1         1       1         1                         28
29 16       2       1         1       1       1               1   1       2   1       1         1     1         1         1 29
30 13           1             1   1             1   1           1         1   2   1 1     1             1                   30
31 17     1       1         1                             1                 1     2           1   2 1 3               1 1 1 31
32 19     1     1               1         1               1     1 1 2       1   2         1     1   1     1 1     1 1       32
33 14 1                   1         1   1   1   1       1                 1                         1       1 1     2     1 33
34 7     1                           1           1       1                         1                 1     1               34
35 13               1   1 1   1   1     1       1                           1   1     1   1             1           1       35
36 17       1     2         1   1                                       2     1         1   1       2       1       1 1   2 36
37 14 1 1 1 1     1       1             1   1 2     1             1                 1               1                       37
38 21   1   1 1   2     1   2       1       1   1             2           1 1 1 1     1 1                       1   1       38
39 17   1     1           1     1                   1                 1     1   1   1     1 1     2   1   1       1   1     39
40 12                                 1   1                   2 1             2     1           1     1               1   1 40
41 24   1 1           1 2 1         2           1 1 2 2       1         1     1 1     1         1     1     1 1     1       41
42 18     1           1                 1   1           1 2       1               1 2             2     1       1 1     2   42
43 18   1 1   1 1           1   1     1 1     2 1     1                           1         2         1     1             1 43
44 15 1                           1           2         2   1     1   1   1                             1         1     1 2 44
45 15         1           1 1         1               1   1   1 1             2       2         1                   2       45
46 22 1             1 1 1                       1     1 1         2     2 1                   1   2 1 1         1 1   1 1 1 46
47 16 1       1                       1     1 1           1     1     1   1 1       1     1     1     1       1         1   47
48 15 1     1 2                 3   2     1                 1           1                       1               1 1         48
49 17           1                   1 1 1 1 1     1     1   1       1     1 1             1             1     2     1       49
50 20 1         2       1 1   1             1       1                 2         1   1 1       1 1     1   1 1           2   50
51 13       1     1 1                   2   1     1           1                       1   1   2 1                           51
52 14       1       1           1             1       1 1   1   1     1               1           1 1             1     1   52
53 18           1     1 1 1         1           1 1   1   1 1       1           1             1 1   1 1           1       1 53
54 13       1       1               1 1 1 1 1   1                               2         1                 1   1           54
55 15     1                     1 1         1 1   1             1         1   1 1             1   1   1       1         1   55
56 18         1                   1   1 1   2     1 1           1 1   1   1       1     1           1         1 1         1 56
57 15 1         3                     1     1         1           1       1     1   1       1           1       1   1       57
58 11   1             1           1   1         2           1                         1   1                 1         1     58
59 14 1   1   2                           1         1                             1         2 1         1   1   1     1     59
60 18     2     1     1         1   1     1 1   1 1 1               1   2     1           1               1 1               60
61 12                   1                       1 1 1           1 1   1                           1       1       1 1     1 61
62 12 1                   1         1     1             1   2     1                 1             1       1         1       62
63 19 1     1                   1 1 1 1 1 1   1           1       1 2           1     1             1     2               1 63
64 14         1 1       1 1     1             1         1   1           1 1                           2             1   1   64
65 12   1             1       1 1       1   1       1                       1       1         1       1               1     65
66 23   1 1   1 1     2   1 1             1               1       1 1   1     2 1   1   1   1   1 1         1             1 66
67 17   1           1   1   1     1       1               1 1       1 1                 1     1         2 1 1           1   67
68 22 1   1             1       1     1     1 1 1   1 1 1 1             1     1   1     1   2     1 1       1           1   68
69 14         1                                   1 1 2         1     1           3     1                 2               1 69
70 16                     1 1 1 2 1       1   1     1           2   1               1     1                           1 1   70
71 20             1     2 1 1   1   1   1     1     1     1     1   1             1     1         1       1   1     1 1     71
72 15           1   1                                             1 1     1             2                 3     1     2 1 1 72
73 11                             1               1     1                 1   1   2         2 1 1                           73
74 18   2 1     1 1           1 2     1                         1     1 1                   1 1 1       1         1     1   74
75 10         1 1             1     1               1               1                             1 1               1     1 75
76 11     1           1 1                                     1     1 1     2   1                                 1       1 76
77 16     1   2 1                   1       1     1   1   3   1                 2     1                           1         77
78 19 1         1             1       1         2       2           1 2   1     1   1   1 2                       1 1       78
79 25 1   1   1     2 1 1         2 1   3                 2   1 1     1   1           1 1       1                 1     1 1 79
80 9             1                                         1         1 1     2 1 1                                   1     80
81 15       1             1 1                           1   1       1     1       1 1 1       1     1 1               1 1   81
82 17     1         1   1 1       1                       2                         2 1     1     1 1   1 1 1       1       82
83 17               1 2   1 1         1   1           1       1 1       1     1           1   1 1       1       1           83
84 15     2                         1           1   1             1 1                   1   1   1 1 1       1 1   1         84
85 17   2           1           1   1         2   1         1 2 1               1       1 1     1       1                   85
86 9           1       1 1                     1                                 1       1 1                 1       1     86
87 21 1 1   1     1                 1       1       2       1   1 1 1 1   1           1     1 2             2         1     87
88 14       1               1   1       1           2 1       1 1                   1               2         1           1 88
89 9               2 1       1     1                                                     1     1       1                 1 89
90 20       1   1 1   1     1       1 2         1     1                     1 1         1 2         1 1 1     1           1 90
91 12         1               1         1 1     1 1                 1 1                       1       2       1             91
92 20 1     1     1 1       1 1           1   1   2 2       1 1 1 2                 1 1                               1     92
93 17 1 1         1           1   1       1     1 2           1           1       1         1 1     1           1     1     93
94 15   1           1     1       1           1   1   1         1       1     1         2                 1 1   1           94
95 17 1   1     1 1       1 2       1   1             1     1 1     1               1                         1 2           95
96 16       1                       1 1         1           2       1           1     1   1         1 1   1 1   1   1       96
97 12         1     1       1               2   1                       1 1 1                         1         1   1       97
98 10   1                     1           3 1                 1                                   1     1     1             98
99 20       1 1 1               1 1       1                 1 1       1   1       1   2           1 1       1 2 1     1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
Ngày
/
Tháng