BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 02/12/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
Ngày
/
Tháng
00 15   1                     1 1 1     1     1 1 1       1           1 1           1               1         1   1         00
01 11         1 1         1         2         1     1     1                               1         1 1                     01
02 22   1 1 1   1 1     1     1 1             1   1   1         1         2           1     1   1     1       1   2 1       02
03 20       1     1 1 1                     1   1       1 1 1   1   2         1             2 1           1     1         2 03
04 13 1     1   1   1                         1   1                         1               2   1     1   1             1   04
05 21   1 2         1   1           1           1           1 2               1     1     1 2 1           1   1     2     1 05
06 11     1                     1 1   1   1                         1                                   2 1 1       1       06
07 15           1                           1         1     1 1                                 1   1 1 3   1       1     2 07
08 10   1               1         1     1                     1             1               1               1       1 1     08
09 15           1   1 1             1   1 1     1   1   1 1                         1   1                 1   1         1   09
10 18 1         1         1   1                     1       2 1               1 1   1 1   1   1   1 1             1     1   10
11 20       1 1 1 1     1 2 1 1     1 1       1         1 1     1     1   1     1       1                       1           11
12 18 1   1           1 1   1         1         1       1     2         1     1               1   1       1       1 1   1   12
13 17 1         1   1               1     1 1                     2   1     1         1   1 1   1 1   1                   1 13
14 15 1     1       1         1   1     1               3   1               1 2                   1             1           14
15 19             2   3                     1   1                 1             1   1 2           1 1         2 1   1   1   15
16 23     1     2 1 2         1   2 1       3                     1     1     1     1                 1 1   1       2   1   16
17 14 1     1 1     1                 1   2           1         1   1 1         1       1                               1   17
18 10         1           1                   1       1               1 1           1           1   1       1               18
19 15 1             1 1 1   1 1                     1                 1       2   1                   2 1     1             19
20 15 2   1           1   1 1 2                     1           1 1                   1   1         1                 1     20
21 18         1         2   1   1     1           1   1         2     1   1         1 1 1 1               1           1     21
22 11                               1                 1     1           1         1       1         1   2             1   1 22
23 14 1                 2     1       1 1 1                                 1               1           1 1   1 1         1 23
24 12 1                       2   1                                       1 1             1     1   1   1       1         1 24
25 15   1     1   1 1                 1       1                   1       2           1           1     2           1   1   25
26 22       1       2     1     1   1       1     1 1           1 2     1 1               1     1       2     1 1     1 1   26
27 11             1 1         1         1 1               1                               1                 1   1     1   1 27
28 9                                   1         1           1         1             1       1 1 1         1               28
29 19       1               1       3   1 1         1             1 1     2       1     1     1           1 1       2       29
30 20     2 1         1         1       1           2   1 1 1     1           1         1       2         1     1     1   1 30
31 12                     1       1   2               1 1         1         1           1             1                 1 1 31
32 12 1 1                 1 1         1                   1                                 1         1       1   2   1     32
33 22 1                     2 2 1               1         2     1   1 1 1       1         3   1 1 1               1   1     33
34 10           1                       1     1 1       1           1     1   1                                   1   1     34
35 16   1     1     1     1       1               1   1   1       1             1     1               1   1       1   1   1 35
36 15   1     1       1   1   1 1               1         1       2 1                   1     1                   1       1 36
37 16   1   1             2   1 1   1         2 1 1           1 1     1         1                                 1         37
38 15 1   1   1 1   1 1                     1   1   1   1                   1     1             1   1       1               38
39 17   1             1         1   1   2   1       1   1   1 1 1   1           1                     1     1         1     39
40 17       2   1       1   2 1       1                             1 1   1         1     1       2     1 1                 40
41 16     1 1         1   1           1       1       1       1   1     1 1 1                 1       1             2       41
42 22   1   2   1   1     2     1 1         1 1 1       1     1 1                   1   1       1   1   1     1 1           42
43 18     1       1     1   1                 1   2     1   1 1   2   1           1     1       1             2             43
44 10                 1               1     1         1   2                       1                 1     1   1             44
45 16       1           1               1           1             2   1   2     1   1       1               1   1 1 1       45
46 6                           1                                           1 1               1         1       1           46
47 13 1     1           1                     1 1                   1   1     1   2                 1         1 1           47
48 18   1       1       1       1 2 1 1 1               1 1 1   1     1           1     1                   1         1     48
49 22     1 2     1     1                 2       1 1                       1     2     2   1   1 2     1       2         1 49
50 19         1     1                 1 1     2 1   1 1   1     1         1 1   2                   1       1   1     1     50
51 18         1   1       1 1                         1     1 1     1   1     1         1 1 1 1 1     1   1             1   51
52 8                       1       1 1       1                     1           1           1                     1         52
53 23       1 3   1   1 1               1 1     1 1     1         1     1   1 1 1             1     1     1       1   1 1   53
54 17   1         1     1   1             1         1                   1   1     1       1         1     2 1   1 1 1       54
55 14                                       2   1 2         1   1   1 1           1     1             1   1         1       55
56 11     1 1 1                     1 1                 1   1                               1 1                 1       1   56
57 13 1 1     1   1               1                   1               1         2       1           1   1               1   57
58 23 1   1     1 1     1       2 1     1     1               1     1       1           1   1 1 1 1     1 2   2             58
59 22           1           1   1       1           2 1       1         1 1 1   1 1 1           3   1   1 1               2 59
60 19     1   1     1               1 1         2   1 1 1   1       1     1     1                     1   1       3         60
61 20   1         1       1 1       1   1     2   1     2   1 1             1     1             1   1 1             1   1   61
62 17             1 2 1               1   1 1             1 1       2         1   1 2   1 1                                 62
63 16 1     1             1                           2 1     1 2             1       2       1         1       1   1       63
64 22     1 1   1 1               1       1 1   1           1 1 1   1 1 1     1   2         1 2       1               1     64
65 14 1               1               1           1           1         1 1 1   1 1   1                   1 1       1       65
66 9       1                   2         1         1   1             1             1                                 1     66
67 13     1           1   2       1 1               1   1                           1         1   1         1             1 67
68 23   1 2             2     1   1               1         1 1 1 1   2           1 2         1   1         2   2           68
69 4   1                 1                                                     1                 1                         69
70 18         1   3   1         1   1     1                         1         1         1 1   1   1   1               2 1   70
71 14 1   1 1           1       1     1   1       1                               1         1                 2 1 1         71
72 13   1     1   1                     1                       2 1 2   1                   1   1                     1     72
73 14                                                       2 1   1 1 2         1                     2 1           1   1 1 73
74 21 1       1           1 1   1     1     2   1 1   1 1   1     1       1         1 1   1                       1     2   74
75 15   1             1 1       1   1 1     1             1 1       1           1       1   1     1         1               75
76 16           1   1   1           1                         1                 1   1   1       1 1 1       1 1     1   1 1 76
77 17                                   1       1     4   2     1           2     1   2   1           1   1                 77
78 12 2   1                               1         1 2                                 1           2           1     1     78
79 18   1         1           1           2 1       1 1   1             1 2 1         1                 2   1     1         79
80 8           1                                         1               1   1   1               1   1     1               80
81 19   1     1     1             1       1   1                 1                 1       2   1 1           1 1     1 1 3   81
82 16 1         2   1       1     1           1       1               2       2 1     1           1   1                     82
83 14         1 1           1     1   1     1   1   1                       1 1       1 1   1               1               83
84 19   1             2                 1                 1 1 1   1   2             1     1   1   1           2       2   1 84
85 13   1       1                           1 1   1           1 1           1   1   1               1         1   1         85
86 11         1           1 1     2       1       1               1                 1       1   1                           86
87 17 2           1       1 1                   1 1 1   1   1                 1       1       1   1 1     1       1         87
88 22     1   1 1       1   1 1   1         1     1           1 2   1 1 1             1   1       1           1         1 2 88
89 12                 1       1 1     1                                 1             1   1   1   1     1       1         1 89
90 12   1 1       1   1       2           1     1         1             1                                     1     1       90
91 19     1 1 1     1           1 1 1 1 2     1 1 1         1             1   1           1 1 1                             91
92 13   2               1   1       1     1                             1               1   1   1 1   1                   1 92
93 19                 1   1 1 2           1     1     1   2                 1   1   2 1     1         1       1       1     93
94 22           1     1     1   1           2 1 1                 1     3 1         1 1 1 1   1 1           2       1       94
95 18       1   1   1           1 1 1   1 1       1 1     1     1       1             1 1         1               1     1   95
96 21 1   1       1 1             1 1   2   1     1 1   2           1 1       1   1                             1 2     1   96
97 21   1     1         1   1 1   1   1     1 1   1                     1   1     2 1       1       1     1 1       1 1     97
98 20         1       1         1         1                 1 1     1     1 2 1 1     1 1             1   1     1     1 1 1 98
99 13     1       1       1                   1     1                     1     1     1       1     2           1         1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
Ngày
/
Tháng