BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/11/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
Ngày
/
Tháng
00 13   1   1 2           1 1   1   1   1                         1 1                                   1       1           00
01 14         1   1     1         1   1                 1 1   1 1 1                   1   1                   1       1     01
02 13       1             1                         1       1       1   1     2 1 1               1 1             1         02
03 14 1 1               1 2   1   1                                                 1       1 1     2   1   1               03
04 14             1 1   1     1   1               2 1   1 1   1 1                                                 1 1       04
05 14     1           1 1 1     1   1         1     2                                   1       1 1       1             1   05
06 10 1                     1                   2   1         1         1                   1               1   1           06
07 12     1         1                     1 1     1                           1       2   1   1   1                 1       07
08 13       1             1                       1           1   1     1 1   1   1     1   1       1 1                     08
09 22     1   1               1       1     2 1       1   1                   2   1 2 2   1       1   2             1   1   09
10 20             1       1   1 2       1   1         1 1       1 1 1   1       1     1                   1   2 1     1     10
11 21       1 2     1 1                       1                 2   1   1     1                     2 2     1   1   1 1 2   11
12 16       1       1                   1             1         1           1 1   2 1             2     1 1       1 1       12
13 28 1       1 1     1   1   1 1               1 1 2   1 1 1 1 1     1   2 1 1   1           1     1               1   2 1 13
14 23 1     2   1       1 1 1     1 1 1   2 1             1       1       3                       1   1           1 1   1   14
15 19 1                             2 1 3 1             2     2   1       2     1                       1   1 1             15
16 13                   1                         1 1         1       2                       1   2                 2     2 16
17 16     1           2         1             1   1         1       1 1     1   1                   1   1 1   1       1     17
18 17           2       1     1       1   1       2     1         2                 2     1   1           1             1   18
19 21                       2       1 1 1   1       1 1           1 1 1   2   1           1   2 1       1       1         1 19
20 16       1   3 1                     2 1 1         1                       1               1             1           1 2 20
21 10     2             1           1                         1                                           2   1 1       1   21
22 17         1   1 1 1     1 2     1                             1                     3 1         1             1 1   1   22
23 20     2           1 1       1   1     1             1 1         2 1                           1 1   1   1 1         3   23
24 17 1                   1                               1   2 1 1     1 1       2   1   1                   1   2   1     24
25 18   2       1   1     1     1                     1 1     1 1   1     1 1           1 1 1   1   1                       25
26 16       1     1 1   1         1   1     2   2       1   1         1 1 1                                             1   26
27 8                               1 1   1   1                         1                             1 1           1       27
28 19           1               1   1     1 1       1       1     1 1 1 1   1       2           1   2         1   1         28
29 18 1       1 1   1                     1   2         2       1         1       1       1               1   1       2   1 29
30 11     1                                     1           1             1   1             1   1           1         1   2 30
31 12 1 2         1 1               1   1             1       1         1                             1                 1   31
32 18 1         1 1             1 1           2 1     1     1               1         1               1     1 1 2       1   32
33 14   1   1               1     1 1   1         1                   1         1   1   1   1       1                 1     33
34 12 1   1 1                 2   2   1               1                           1           1       1                     34
35 16 1           1         1       1     2 1   1               1   1 1   1   1     1       1                           1   35
36 16       1 1   1   1 1   1       1           1       1     2         1   1                                       2     1 36
37 15               1 1                   1       1 1 1 1     1       1             1   1 2     1             1             37
38 21       1         1     1           1   1       1   1 1   2     1   2       1       1   1             2           1 1 1 38
39 15   1     1         2     1 1       1 1         1     1           1     1                   1                 1     1   39
40 16       1 1   1     1 1       1 1 1         1                                 1   1                   2 1             2 40
41 23 1                       1         1   1   2   1 1           1 2 1         2           1 1 2 2       1         1     1 41
42 16     2 1         1 1             1 1       1     1           1                 1   1           1 2       1             42
43 19       1         1 2     1 1   1               1 1   1 1           1   1     1 1     2 1     1                         43
44 12                                         2   1                           1           2         2   1     1   1   1     44
45 19   1 1       3           1 1 1       1               1           1 1         1               1   1   1 1             2 45
46 18       1     1 2 1               1           1             1 1 1                       1     1 1         2     2 1     46
47 12       1               1                     1       1                       1     1 1           1     1     1   1 1   47
48 22 1       1       1     1 2   1   1   1 1     1     1 2                 3   2     1                 1           1       48
49 15           1 1       1                                 1                   1 1 1 1 1     1     1   1       1     1 1   49
50 18         1       2             1 1 1     1 1 1         2       1 1   1             1       1                 2         50
51 18 1 1 1         1 1 1 1     1     1       1         1     1 1                   2   1     1           1                 51
52 13   1                       1       2               1       1           1             1       1 1   1   1     1         52
53 20   1       1 1 1     1   1 1             1 1           1     1 1 1         1           1 1   1   1 1       1           53
54 11                     1 1     1                     1       1               1 1 1 1 1   1                               54
55 22 1 2     1 1       1 2 1           1 1 2         1                     1 1         1 1   1             1         1   1 55
56 16     1     1             1 1                         1                   1   1 1   2     1 1           1 1   1   1     56
57 18   1         1 2       1 1 1           2     1         3                     1     1         1           1       1     57
58 13   1   1   2 1                             1   1             1           1   1         2           1                   58
59 8     1     1                                 1   1   2                           1         1                           59
60 22     1     1                   1 2     1 1       2     1     1         1   1     1 1   1 1 1               1   2     1 60
61 9                             1       1                         1                       1 1 1           1 1   1         61
62 11         1                 1             1   1                   1         1     1             1   2     1             62
63 18 1       1             1   1             1   1     1                   1 1 1 1 1 1   1           1       1 2           63
64 15 1             1       2                   1         1 1       1 1     1             1         1   1           1 1     64
65 13     2               2                     1   1             1       1 1       1   1       1                       1   65
66 21     1       1   1 1     1             1       1 1   1 1     2   1 1             1               1       1 1   1     2 66
67 17       1           1 1   1     1       1   1   1           1   1   1     1       1               1 1       1 1         67
68 20 2       1   1 1         1                   1   1             1       1     1     1 1 1   1 1 1 1             1     1 68
69 13       1 2       1     1                   1         1                                   1 1 2         1     1         69
70 17   1 1   1                   1           1                       1 1 1 2 1       1   1     1           2   1           70
71 20   1     1   1                   1 1   1 1               1     2 1 1   1   1   1     1     1     1     1   1           71
72 11         1 1   1 1                   1     1           1   1                                             1 1     1     72
73 9 2 1                             1                                       1               1     1                 1   1 73
74 15               1     1           1             2 1     1 1           1 2     1                         1     1 1       74
75 12 1                         1   1 1     1 1           1 1             1     1               1               1           75
76 13                 1       1   1       1   1       1           1 1                                     1     1 1     2   76
77 15         1               1                 1     1   2 1                   1       1     1   1   3   1                 77
78 23 1 1 2 2       1       1     2   1           1         1             1       1         2       2           1 2   1     78
79 24 1         1   1           1             1   1   1   1     2 1 1         2 1   3                 2   1 1     1   1     79
80 15   1       1 1     1         1 1     1 1   1             1                                         1         1 1     2 80
81 14             1   1   1     1   2   1               1             1 1                           1   1       1     1     81
82 11   2       1                 1                   1         1   1 1       1                       2                     82
83 17   1           1 2               1                         1 2   1 1         1   1           1       1 1       1     1 83
84 13 1             1     1       1     1   1         2                         1           1   1             1 1           84
85 19     1             3         1     2           2           1           1   1         2   1         1 2 1               85
86 10   1         1         1         3                     1       1 1                     1                               86
87 17                                     2     1 1 1   1     1                 1       1       2       1   1 1 1 1   1     87
88 14     1           2         1 1                     1               1   1       1           2 1       1 1               88
89 12   1       1   1         1   1 1   1                       2 1       1     1                                           89
90 21     2 1   1           2     1     1 1             1   1 1   1     1       1 2         1     1                     1 1 90
91 13 1       1                   1 1         1           1               1         1 1     1 1                 1 1         91
92 22       1         1   1               1     1 1     1     1 1       1 1           1   1   2 2       1 1 1 2             92
93 16                     1           1   1 1 1   1 1         1           1   1       1     1 2           1           1     93
94 17 1 1       1       2                     1 1   1           1     1       1           1   1   1         1       1     1 94
95 17         1   1             1 1               1   1     1 1       1 2       1   1             1     1 1     1           95
96 9                                     1   1         1                       1 1         1           2       1           96
97 15               1           2           1 1 1         1     1       1               2   1                       1 1 1   97
98 13       1 1 1           1 2                     1                     1           3 1                 1                 98
99 19       1     1 1     1 3       1   1               1 1 1               1 1       1                 1 1       1   1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
Ngày
/
Tháng