BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 11/12/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
Ngày
/
Tháng
00 19 1         1   1                 1   2   2 2     1 1   1   2                       1     1               1       1     00
01 11 1 1                                     1   1           2         1 1       1                           1     1       01
02 16   1       1   2 1                         1             1 3 1         1               1         1 1         1         02
03 25       1     1         2 1           1 1       1       1       1             1 1 1 1   1 1 2 1     1 1   1     1 1   1 03
04 15   1   1             1     1 1   1   1 1   1 1                         1                 1       1                   2 04
05 21       1   1     2     1   1 1     1     2           1 1   1     1 1                           1     1 1   1         2 05
06 10     2 1 1       1       1                                           1 1 1                     1                       06
07 27 1 1 3   1       1     2   1   1     1         1     1 2 1       1               2       1   1     1 1     1     2     07
08 18         1       1 1     1     1         1 2       1         2       1           1 1     1       1     1   1           08
09 14       1   1         1         1 1     1   1                                   1 1     2       1     2                 09
10 16 1             1     1   1   1                 1       1       1           1             3 1   1       1             1 10
11 8             1                       1                         1                           1           1 1       1   1 11
12 23       1       1 1   1     3       1   3         1     1           1 1 1       1 1           1           1   1 1   1   12
13 12   1                   1     1                               1 1       2         2 1           1             1         13
14 10             1                   1 1       1     1                             1           1               1     1   1 14
15 21 1         2 1   1   1               1         1               1           2   1       2 2       1     1   1       1 1 15
16 19   1 1   1       2   1       1                     1           1     2   1 1     1 1 1         2         1             16
17 5                     1                   1       1           1                                 1                       17
18 9 1       1                 1         1 1                     1   1 1     1                                             18
19 24   2 1     1             1       1   2   1   2 1 1         1 1     1 1       1         1 2 2                       1   19
20 13 1                 1       1       1       1         1           1         1     1       1         1 1         1       20
21 10       1           1     1   1           1         1     1                     1 1                           1         21
22 15 1   2             1   1 1             1 1                             1         1   1     1       2   1               22
23 21     1 1   1 1         1             2           1   1       1   1 1 1                   1 1     1     2   1       2   23
24 14 1   1       1         1     1 1                         1     1     1       2           1           1             1   24
25 11     2           1   1         1 1               1             1               1       1   1                           25
26 18     2     1 1     1 1               1 2       1             1         1           2       1         1         1     1 26
27 18         1   1     1   1           1         1     1                       1 2 1 1         1       1         2   2     27
28 14         1                           2         1 2   2         1                   1   1     1       1               1 28
29 16       1 1       2       1         1     1 1 1   1                 1     1           1             1         1     1   29
30 23       1     1     1   1 1   1 1     2 1   1 2           3     1   1     1                       1 2             1     30
31 14   1                 1 1               1     1 1                 1 1     1                   3               1   1     31
32 19   1       1   2   1         1 2           1                 1   1   1 2   1       1 1                 1         1     32
33 17               1   1     1             1 1   1     1     1   2     1 1               2                     1 1     1   33
34 10               1   1           1                                         2   1                         1         2 1   34
35 14   1   1       1   1   1     1           1                 1 1                         1             2       1     1   35
36 20               1       1 1 1 2       2 1                 1     1       1   1     1 1   2   2       1                   36
37 18               1           1     1               1     1 2               1     1 1 1       1 2     2             1 1   37
38 14 1       1                     1   2       1 1       1 1   2 1 1                                 1                     38
39 13   1     1         1     1         1 1           1         1 1               1     1           1 1                     39
40 15     1 1                           1       2 1       1             1         1 1 1       1 2           1               40
41 18   1             2       1 2                     1           1   2           1       2 1               1     1 2       41
42 13 1   1     1 1           1   1   1       1       1 1                     1                           1             1   42
43 11           2                   1       1                         1     1             2           1     1   1           43
44 13 1     1   1                     1                       1 1         1     2   1     1   1 1                           44
45 12         1   1 1 1                 1               1       1                   1                     2       1     1   45
46 11     1       1           1             1       1         1             1       1         1                 1     1     46
47 13 1         1 1           2               1                 2 1           1 1                   1         1             47
48 17         1         1       1 1   1 1           1 1       1         1 1   1           1                   1 2     1     48
49 25     1       2         1 1 1   1   2     2           1 1             1 1     1 1             1   1 1 1   2     1 1     49
50 21 1       1   1     1             3   1         1 1     1             1       1       1     1 1       1   1   1   1   1 50
51 15   1   1             1                 1   1           1     1     1 1       1     1 1           1     1       1       51
52 16               1                                     1 1       1 2 1   1 2 2   1           1                         2 52
53 16 1     1       1   1 1     1   1                   2     1   1   1                                 1   1 2             53
54 19 1     2 1   1 1 1       1     1 1               1   1           1           1     1                       1     1 1 1 54
55 16   1   1         1           1               1     1         2                   1   2           1     1 1       1 1   55
56 18             1       1           2         1   1     2               1       1   1               1 1 1   1 1 1     1   56
57 14 1   1               1       1         1     1 1         1 1                 1     1         2               1         57
58 23     1 2   2                 1   1 1         2 1   1 2 2           1       1       1     1         1 1         1       58
59 29 1   1 1               2       1   1 1   1   2                 2 1         2 1 2       1 1 1   2     1       2 1   1   59
60 12   1   1       3                                       1                           1   1 1     2 1                     60
61 14 1 1             1   1     1             1       1 1                           1       1 1     1       1         1     61
62 8                               2                                     1         1             1     1           1     1 62
63 18     1       1   1         2 1 1   3     1 1                     1 1               1             1         1         1 63
64 16   1               1       2       2     1     1           1   1         1 1   1   1 2                                 64
65 19       1 1       1           1   1           1 1 1   1   1             1                   2 1   1       1 2   1       65
66 12                   1                   1     1 2 1 1               1   2             1                     1           66
67 17         1             1 1 2                 1     1 1 1 1 1   1     1       1         1                   1       1   67
68 18         2   2                                   1 1           2   1       2                             2 1 1 1     2 68
69 8                           2                 1                                                         1 1 1   1   1   69
70 15   1               2 1   1                             1     1         1       1           1 1 1 1             1 1     70
71 14           2 1 1               1   1                                   1   1     1   1             1 1       1 1       71
72 11                   1             1         1           1         1             2             1     1         1       1 72
73 18   2 1           1   1 1                   1             1 1 1 1   1 1   1           1 1             1             1   73
74 7               1     2     1 1                                   1                                               1     74
75 14         1                   1                     1 1 1 1         2     1               1   1   1   1     1           75
76 21 1       1 1     1   1 1       1 1             1 1 1         1         1 1             1     1 1 1         1   1 1     76
77 17   1   1                   1                           1   1         1   2 1   1       1       1 2 1 1       1         77
78 17 2           1     1     2       1 1       1 1     1 1     1                     1           1 1               1       78
79 18     2   1     1                                   1   1             2             1           1 2 2   1   1 1 1       79
80 16   1     1                             1               1                 1 1     1     1   1   1     2   1           3 80
81 25         1 1     1 1 3         1       1             1 1 1 1 1 2 1 1     1     1 1                     1         1   2 81
82 13   1                         1           1   1                     1 1 1       1               1       1 1   1     1   82
83 12         1                                 1                     1         1 1   2     1                   1   1 1 1   83
84 13           2       2   1     1 1   1 1                                 1   1   1 1                                     84
85 16 1         1   1         1     1       1 1 1   1           1     2           1               1         1       1       85
86 15                               1     1 1   1       1       1             1   1         1     2 1   1     1         1   86
87 15 1     1       1                 1             1 1 1 1       1 1                   1 2                   1           1 87
88 16           1         1 2                 1 1 1 1           1   1 1   1   1           1                   1       1     88
89 15     1       1         1         1     1           1           1           1           1             1 1 1 1 1 1       89
90 15           1     1           1         1       1 2 1           1   1       1                   1           2         1 90
91 7                                     1             1 1                                 1 1 1           1               91
92 13   1                   1       1   1     2 1 2                           1         2               1                   92
93 20   1       1       1     1   1   1   1             1   1 1       1           2     1   1 1     1 1             2       93
94 20         2       1                 1                 1   1 1     1   1 1   1       1 2   1   2     1     1         1   94
95 20               1     1   1       2               1   1 1 1         1   1     2           1   1 1 1           2 1       95
96 17             1 2     1       1                 1     1 1         1 1     1                       1 1   1     1     2   96
97 18 1     1 1       1 1     1           1         1   1     1         1         1   1     1     1 1 1     1               97
98 20   1   1     1     1 1 1     1   1 1           2     1       1 1 1   1   1           1     1             1             98
99 23 2           1         1   1   2       2 1 1     1   1     1           2         1 2                 1 1       1   1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
Ngày
/
Tháng