BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 01/07/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
Ngày
/
Tháng
00 20 1       1           1 1           1               1         1   1                 1   2   2 2     1 1   1   2         00
01 10   1     1                               1         1 1                                     1   1           2         1 01
02 19 1   1         1         2           1     1   1     1       1   2 1                         1             1 3 1       02
03 20       1 1 1   1   2         1             2 1           1     1         2 1           1 1       1       1       1     03
04 15 1                         1               2   1     1   1             1     1 1   1   1 1   1 1                       04
05 24           1 2               1     1     1 2 1           1   1     2     1   1 1     1     2           1 1   1     1 1 05
06 7                   1                                   2 1 1       1       1                                           06
07 22     1     1 1                                 1   1 1 3   1       1     2   1   1     1         1     1 2 1       1   07
08 14             1             1               1               1       1 1     1     1         1 2       1         2       08
09 12   1   1 1                         1   1                 1   1         1         1 1     1   1                         09
10 19   1       2 1               1 1   1 1   1   1   1 1             1     1   1   1                 1       1       1     10
11 10       1 1     1     1   1     1       1                       1                       1                         1     11
12 21       1     2         1     1               1   1       1       1 1   1     3       1   3         1     1           1 12
13 14                 2   1     1         1   1 1   1 1   1                   1     1                               1 1     13
14 13       3   1               1 2                   1             1                   1 1       1     1                   14
15 15                 1             1   1 2           1 1         2 1   1   1               1         1               1     15
16 13                 1     1     1     1                 1 1   1       2   1       1                     1           1     16
17 10     1         1   1 1         1       1                               1                   1       1           1       17
18 13     1               1 1           1           1   1       1                 1         1 1                     1   1 1 18
19 21   1                 1       2   1                   2 1     1             1       1   2   1   2 1 1         1 1     1 19
20 12   1           1 1                   1   1         1                 1       1       1       1         1           1   20
21 17 1   1         2     1   1         1 1 1 1               1           1     1   1           1         1     1           21
22 13     1     1           1         1       1         1   2             1   1 1             1 1                           22
23 14                           1               1           1 1   1 1         1             2           1   1       1   1 1 23
24 12                         1 1             1     1   1   1       1         1     1 1                         1     1     24
25 13                 1       2           1           1     2           1   1         1 1               1             1     25
26 20 1 1           1 2     1 1               1     1       2     1 1     1 1               1 2       1             1       26
27 9         1                               1                 1   1     1   1           1         1     1                 27
28 16 1           1         1             1       1 1 1         1                           2         1 2   2         1     28
29 19   1             1 1     2       1     1     1           1 1       2       1         1     1 1 1   1                 1 29
30 28   2   1 1 1     1           1         1       2         1     1     1   1 1   1 1     2 1   1 2           3     1   1 30
31 13     1 1         1         1           1             1                 1 1               1     1 1                 1 1 31
32 13         1                                 1         1       1   2   1         1 2           1                 1   1   32
33 24         2     1   1 1 1       1         3   1 1 1               1   1     1             1 1   1     1     1   2     1 33
34 7       1           1     1   1                                   1   1           1                                     34
35 15 1   1   1       1             1     1               1   1       1   1   1     1           1                 1 1       35
36 17         1       2 1                   1     1                   1       1 1 1 2       2 1                 1     1     36
37 12 1           1 1     1         1                                 1           1     1               1     1 2           37
38 18   1   1                   1     1             1   1       1                     1   2       1 1       1 1   2 1 1     38
39 16   1   1   1 1 1   1           1                     1     1         1     1         1 1           1         1 1       39
40 15                   1 1   1         1     1       2     1 1                           1       2 1       1             1 40
41 17     1       1   1     1 1 1                 1       1             2       1 2                     1           1   2   41
42 16       1     1 1                   1   1       1   1   1     1 1           1   1   1       1       1 1                 42
43 16 2     1   1 1   2   1           1     1       1             2                   1       1                         1   43
44 10     1   2                       1                 1     1   1                     1                       1 1         44
45 16   1             2   1   2     1   1       1               1   1 1 1                 1               1       1         45
46 9                           1 1               1         1       1           1             1       1         1           46
47 14                   1   1     1   2                 1         1 1           2               1                 2 1       47
48 17       1 1 1   1     1           1     1                   1         1       1 1   1 1           1 1       1         1 48
49 24 1 1                       1     2     2   1   1 2     1       2         1 1 1   1   2     2           1 1             49
50 19   1 1   1     1         1 1   2                   1       1   1     1             3   1         1 1     1             50
51 19     1     1 1     1   1     1         1 1 1 1 1     1   1             1                 1   1           1     1     1 51
52 10                   1           1           1                     1                                     1 1       1 2 1 52
53 20 1     1         1     1   1 1 1             1     1     1       1   1 1     1   1                   2     1   1   1   53
54 18   1                   1   1     1       1         1     2 1   1 1 1       1     1 1               1   1           1   54
55 16 2         1   1   1 1           1     1             1   1         1           1               1     1         2       55
56 12       1   1                               1 1                 1       1           2         1   1     2               56
57 14     1               1         2       1           1   1               1       1         1     1 1         1 1         57
58 25             1     1       1           1   1 1 1 1     1 2   2                 1   1 1         2 1   1 2 2           1 58
59 27   2 1       1         1 1 1   1 1 1           3   1   1 1               2       1   1 1   1   2                 2 1   59
60 13   1 1 1   1       1     1     1                     1   1       3                                       1             60
61 16 1     2   1 1             1     1             1   1 1             1   1     1             1       1 1                 61
62 12         1 1       2         1   1 2   1 1                                       2                                     62
63 24     2 1     1 2             1       2       1         1       1   1         2 1 1   3     1 1                     1 1 63
64 22           1 1 1   1 1 1     1   2         1 2       1               1       2       2     1     1           1   1     64
65 18 1           1         1 1 1   1 1   1                   1 1       1           1   1           1 1 1   1   1           65
66 12   1   1             1             1                                 1                   1     1 2 1 1               1 66
67 17   1   1                           1         1   1         1             1 1 2                 1     1 1 1 1 1   1     67
68 21 1         1 1 1 1   2           1 2         1   1         2   2                                   1 1           2   1 68
69 5                               1                 1                           2                 1                       69
70 13                   1         1         1 1   1   1   1               2 1   1                             1     1       70
71 9 1                               1         1                 2 1 1               1   1                                 71
72 13               2 1 2   1                   1   1                     1             1         1           1         1   72
73 20           2 1   1 1 2         1                     2 1           1   1 1                   1             1 1 1 1   1 73
74 15 1   1 1   1     1       1         1 1   1                       1     2     1 1                                   1   74
75 15         1 1       1           1       1   1     1         1                   1                     1 1 1 1         2 75
76 18             1                 1   1   1       1 1 1       1 1     1   1 1       1 1             1 1 1         1       76
77 18     4   2     1           2     1   2   1           1   1                   1                           1   1         77
78 17   1 2                                 1           2           1     1     2       1 1       1 1     1 1     1         78
79 14   1 1   1             1 2 1         1                 2   1     1                                   1   1             79
80 9         1               1   1   1               1   1     1                             1               1             80
81 24               1                 1       2   1 1           1 1     1 1 3         1       1             1 1 1 1 1 2 1 1 81
82 13     1               2       2 1     1           1   1                         1           1   1                     1 82
83 9   1                       1 1       1 1   1               1                                 1                     1   83
84 19         1 1 1   1   2             1     1   1   1           2       2   1     1 1   1 1                               84
85 18 1           1 1           1   1   1               1         1   1         1     1       1 1 1   1           1     2   85
86 11 1               1                 1       1   1                                 1     1 1   1       1       1         86
87 18 1 1   1   1                 1       1       1   1 1     1       1                 1             1 1 1 1       1 1     87
88 21 1           1 2   1 1 1             1   1       1           1         1 2                 1 1 1 1           1   1 1   88
89 12                       1             1   1   1   1     1       1         1         1     1           1           1     89
90 12         1             1                                     1     1           1         1       1 2 1           1   1 90
91 10 1         1             1   1           1 1 1                                         1             1 1               91
92 14                       1               1   1   1 1   1                   1       1   1     2 1 2                       92
93 20     1   2                 1   1   2 1     1         1       1       1     1   1   1   1             1   1 1       1   93
94 19                 1     3 1         1 1 1 1   1 1           2       1                 1                 1   1 1     1   94
95 18 1 1     1     1       1             1 1         1               1     1   1       2               1   1 1 1         1 95
96 18 1 1   2           1 1       1   1                             1 2     1       1                 1     1 1         1 1 96
97 18 1                     1   1     2 1       1       1     1 1       1 1     1           1         1   1     1         1 97
98 25           1 1     1     1 2 1 1     1 1             1   1     1     1 1 1     1   1 1           2     1       1 1 1   98
99 19   1                     1     1     1       1     2           1         1   1   2       2 1 1     1   1     1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
Ngày
/
Tháng