BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 26/01/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
Ngày
/
Tháng
00 14               1       1                   1   2 1                 1           1     1     1         1 1   1     1     00
01 10 1                   1       1       1                                 1 1       2 1       1                           01
02 19         1 1             1                     2   1   1     1             1 1     1     2 1   1 1         1   1     1 02
03 15   1 1     2   1   1               1 1                           1   2 1             1 1                         1     03
04 15                         1 1           1         1     1   2     1   1 1 1     1     1   1           1                 04
05 16       1 1       1             1         1   2               1     1           1   1           1       2   1     1     05
06 14   1               1   1               1   1     1     1   1   1   1                     1   1         1 1             06
07 17 1   1   1                 1         1   1 2             1         1 2                   1 1         1   1         1   07
08 16   1       1 1                           1                 1 2     1   1 1     1                   2 1   1     1       08
09 14 1       1   2             1   1   1 1                       1         1                 1       1           1       1 09
10 16                 1   2 1     1                           1     1 1 1                 1   1   1 2     1         1       10
11 23           2 2     1   1   1 1 2             1 1       1     1   1     1           1         1           2 1   1   1   11
12 25         2     1 1       1 1         1 1 1   1 1   1       1 1   1 1     1 1                         1 1 2     1 1 1   12
13 19     1     1               1   2 1   1   1         2 1                     2   1     1 1                     2     1   13
14 14         1   1           1 1   1       1       1   1                 2           1 1                     1   1         14
15 16               1   1 1                     1       1 1       1 1 1           1 1   1             1         1       1 1 15
16 17     1   2                 2     2                                 1 1     1         1 1   2       1         1       1 16
17 17           1   1 1   1       1         1                       2     2     1 1 1         1   1   1                 1   17
18 17 1   1           1             1     1   1 1 1         1   1       1   1         2   1 1                 1             18
19 18 1   2 1       1       1         1       1         2       1             1 1   1                 1             2   1   19
20 11     1             1           1 2             1 1   1                             1   1     1                         20
21 17                 2   1 1       1   2       1       1       2         1           1       1     1     1         1       21
22 21 1         1             1 1   1                 1   1   1 1 1   4         1 1                 1 1   1           1 1   22
23 17         1 1   1   1 1         3                 1   1                   2     1   1           1       1           1   23
24 10 1                   1   2   1                   1       1     1                           1 1                         24
25 10 1 1   1   1                         1 1   1         1                                   1                       1     25
26 10                               1               1 1                   1   1 1                   1       1             2 26
27 15             1 1           1       1       1 2   1         1                             1 1       1           1 1 1   27
28 13       1   2         1   1         1       1         1                               1 1                   1       1 1 28
29 19 1               1   1       2   1       1         1     1         1         1             2       1 1   1   1 2       29
30 13   1   1           1         1   2   1 1     1             1                   1                                 2     30
31 17             1                 1     2           1   2 1 3               1 1 1         1               1             1 31
32 25             1     1 1 2       1   2         1     1   1     1 1     1 1         1 2             1 2 1         1   1 1 32
33 20   1       1                 1                         1       1 1     2     1       1     1 1     1 1 1   1     1   3 33
34 9     1       1                         1                 1     1                 1       1           1           1     34
35 12   1                           1   1     1   1             1           1         1 1 1                       1   1     35
36 17                           2     1         1   1       2       1       1 1   2   1           1       1     1 1         36
37 9 2     1             1                 1               1                         1         1               1           37
38 20   1             2           1 1 1 1     1 1                       1   1           2     2 1     1 1       1         1 38
39 19       1                 1     1   1   1     1 1     2   1   1       1   1         1 1 1     1   1   1                 39
40 17                 2 1             2     1           1     1               1   1         1 1       1   1     1   1     1 40
41 21   1 1 2 2       1         1     1 1     1         1     1     1 1     1         3                         1     1     41
42 20           1 2       1               1 2             2     1       1 1     2         1 1     2 1       1               42
43 15 2 1     1                           1         2         1     1             1 1 1               1     1       1       43
44 17 2         2   1     1   1   1                             1         1     1 2         1       1     1             1   44
45 14         1   1   1 1             2       2         1                   2       1                           1   1       45
46 22   1     1 1         2     2 1                   1   2 1 1         1 1   1 1 1                 2             1 1       46
47 17 1           1     1     1   1 1       1     1     1     1       1         1     1               1       1   1 1       47
48 10               1           1                       1               1 1             1                       1     1 2   48
49 14     1     1   1       1     1 1             1             1     2     1       1                       1       1       49
50 20       1                 2         1   1 1       1 1     1   1 1           2   1 1     1 1       1     1 1             50
51 11     1           1                       1   1   2 1                             1 1   1 1                             51
52 16 1       1 1   1   1     1               1           1 1             1     1         1     3                         1 52
53 18   1 1   1   1 1       1           1             1 1   1 1           1       1   1         1             2     1       53
54 12   1                               2         1                 1   1                   1     1   1 1     1   1         54
55 15 1   1             1         1   1 1             1   1   1       1         1     1     1                 1 1           55
56 16     1 1           1 1   1   1       1     1           1         1 1         1       1 1                 1           1 56
57 10         1           1       1     1   1       1           1       1   1                           1                   57
58 11   2           1                         1   1                 1         1             1           1         1   1     58
59 17       1                             1         2 1         1   1   1     1     1   1 1   2   1               1   1     59
60 17   1 1 1               1   2     1           1               1 1               2         1 1     1     1     1         60
61 15   1 1 1           1 1   1                           1       1       1 1     1           1           1     2           61
62 13           1   2     1                 1             1       1         1                 1 1 1       1       1         62
63 14 1           1       1 2           1     1             1     2               1         1             1               1 63
64 17 1         1   1           1 1                           2             1   1   1                 1 2 1   1       1   1 64
65 12       1                       1       1         1       1               1             1           2   1 1           1 65
66 16             1       1 1   1     2 1   1   1   1   1 1         1             1             1           1               66
67 16             1 1       1 1                 1     1         2 1 1           1   1   1         1             1   1       67
68 25 1 1   1 1 1 1             1     1   1     1   2     1 1       1           1           1 1 1     2 1 1     1     1     68
69 21     1 1 2         1     1           3     1                 2               1   1       1     1   1   1     2       1 69
70 19 1     1           2   1               1     1                           1 1         2   1 1 1 2         1 2           70
71 19 1     1     1     1   1             1     1         1       1   1     1 1     2       1                 1   2 1       71
72 19                     1 1     1             2                 3     1     2 1 1     1       1       1   1     1       1 72
73 14     1     1                 1   1   2         2 1 1                             1   2         1                       73
74 11                   1     1 1                   1 1 1       1         1     1                   1 1                     74
75 14       1               1                             1 1               1     1       1       1 1     2 1 1 1           75
76 16                 1     1 1     2   1                                 1       1     1   1     1         1 1   1   1 1   76
77 17     1   1   3   1                 2     1                           1           1           1 1 1 1           1 1     77
78 20   2       2           1 2   1     1   1   1 2                       1 1       1       1         1   1       1         78
79 16             2   1 1     1   1           1 1       1                 1     1 1         1       1       1         1     79
80 13               1         1 1     2 1 1                                   1         1                     1 1   1   1   80
81 18           1   1       1     1       1 1 1       1     1 1               1 1         1               1     2   1   1   81
82 17             2                         2 1     1     1 1   1 1 1       1       1   1               1   1         1     82
83 14         1       1 1       1     1           1   1 1       1       1           1   1                   1 1             83
84 15   1   1             1 1                   1   1   1 1 1       1 1   1             1 1                               1 84
85 20 2   1         1 2 1               1       1 1     1       1                                 1   2 1         1     1 2 85
86 13   1                                 1       1 1                 1       1     1                 1     1     1   2 1   86
87 18       2       1   1 1 1 1   1           1     1 2             2         1                         1 1 1               87
88 18       2 1       1 1                   1               2         1           1       1 1 1 1             1   1     1 1 88
89 7                                             1     1       1                 1             1         1         1       89
90 16   1     1                     1 1         1 2         1 1 1     1           1   1                 3                   90
91 12   1 1                 1 1                       1       2       1                       1       1         1     1     91
92 19 1   2 2       1 1 1 2                 1 1                               1             1     1         1 1       1 1   92
93 15   1 2           1           1       1         1 1     1           1     1           1       1   2                     93
94 13 1   1   1         1       1     1         2                 1 1   1                       1 1                         94
95 14         1     1 1     1               1                         1 2               1         1 2             1     1   95
96 20   1           2       1           1     1   1         1 1   1 1   1   1       1 1 1 1 1       1               1       96
97 15   1                       1 1 1                         1         1   1         1             2       1       1 1 1 1 97
98 13                 1                                   1     1     1             1   1 2       1 1                   3   98
99 23               1 1       1   1       1   2           1 1       1 2 1     1       1         1 2 1   1       1 1       1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
Ngày
/
Tháng