BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/01/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
Ngày
/
Tháng
00 18             1         1   1                 1   2   2 2     1 1   1   2                       1     1               1 00
01 11   1         1 1                                     1   1           2         1 1       1                           1 01
02 17     1   1     1       1   2 1                         1             1 3 1         1               1         1 1       02
03 25     2 1           1     1         2 1           1 1       1       1       1             1 1 1 1   1 1 2 1     1 1   1 03
04 16     2   1     1   1             1     1 1   1   1 1   1 1                         1                 1       1         04
05 22   1 2 1           1   1     2     1   1 1     1     2           1 1   1     1 1                           1     1 1   05
06 10                 2 1 1       1       1                                           1 1 1                     1           06
07 25         1   1 1 3   1       1     2   1   1     1         1     1 2 1       1               2       1   1     1 1     07
08 18     1               1       1 1     1     1         1 2       1         2       1           1 1     1       1     1   08
09 15 1                 1   1         1         1 1     1   1                                   1 1     2       1     2     09
10 18   1   1   1 1             1     1   1   1                 1       1       1           1             3 1   1       1   10
11 7 1                       1                       1                         1                           1           1 1 11
12 22       1   1       1       1 1   1     3       1   3         1     1           1 1 1       1 1           1           1 12
13 15   1 1   1 1   1                   1     1                               1 1       2         2 1           1           13
14 8           1             1                   1 1       1     1                             1           1               14
15 19           1 1         2 1   1   1               1         1               1           2   1       2 2       1     1   15
16 19               1 1   1       2   1       1                     1           1     2   1 1     1 1 1         2         1 16
17 6 1                               1                   1       1           1                                 1           17
18 10         1   1       1                 1         1 1                     1   1 1     1                                 18
19 23               2 1     1             1       1   2   1   2 1 1         1 1     1 1       1         1 2 2               19
20 13   1         1                 1       1       1       1         1           1         1     1       1         1 1     20
21 11 1 1               1           1     1   1           1         1     1                     1 1                         21
22 16   1         1   2             1   1 1             1 1                             1         1   1     1       2   1   22
23 19     1           1 1   1 1         1             2           1   1       1   1 1 1                   1 1     1     2   23
24 15   1     1   1   1       1         1     1 1                         1     1     1       2           1           1     24
25 12           1     2           1   1         1 1               1             1               1       1   1               25
26 18   1     1       2     1 1     1 1               1 2       1             1         1           2       1         1     26
27 15   1                 1   1     1   1           1         1     1                       1 2 1 1         1       1       27
28 16       1 1 1         1                           2         1 2   2         1                   1   1     1       1     28
29 16 1     1           1 1       2       1         1     1 1 1   1                 1     1           1             1       29
30 25 1       2         1     1     1   1 1   1 1     2 1   1 2           3     1   1     1                       1 2       30
31 13 1             1                 1 1               1     1 1                 1 1     1                   3             31
32 19     1         1       1   2   1         1 2           1                 1   1   1 2   1       1 1                 1   32
33 20   3   1 1 1               1   1     1             1 1   1     1     1   2     1 1               2                     33
34 7                           1   1           1                                         2   1                         1   34
35 12               1   1       1   1   1     1           1                 1 1                         1             2     35
36 22 1     1                   1       1 1 1 2       2 1                 1     1       1   1     1 1   2   2       1       36
37 16                           1           1     1               1     1 2               1     1 1 1       1 2     2       37
38 15         1   1       1                     1   2       1 1       1 1   2 1 1                                 1         38
39 13               1     1         1     1         1 1           1         1 1               1     1           1 1         39
40 18   1       2     1 1                           1       2 1       1             1         1 1 1       1 2           1   40
41 16       1       1             2       1 2                     1           1   2           1       2 1               1   41
42 14 1       1   1   1     1 1           1   1   1       1       1 1                     1                           1     42
43 12 1       1             2                   1       1                         1     1             2           1     1   43
44 13             1     1   1                     1                       1 1         1     2   1     1   1 1               44
45 11     1               1   1 1 1                 1               1       1                   1                     2     45
46 10       1         1       1           1             1       1         1             1       1         1                 46
47 13             1         1 1           2               1                 2 1           1 1                   1         1 47
48 15 1                   1         1       1 1   1 1           1 1       1         1 1   1           1                   1 48
49 29 2   1   1 2     1       2         1 1 1   1   2     2           1 1             1 1     1 1             1   1 1 1   2 49
50 18             1       1   1     1             3   1         1 1     1             1       1       1     1 1       1   1 50
51 19 1 1 1 1 1     1   1             1                 1   1           1     1     1 1       1     1 1           1     1   51
52 15     1                     1                                     1 1       1 2 1   1 2 2   1           1               52
53 17       1     1     1       1   1 1     1   1                   2     1   1   1                                 1   1 2 53
54 16   1         1     2 1   1 1 1       1     1 1               1   1           1           1     1                       54
55 15 1             1   1         1           1               1     1         2                   1   2           1     1 1 55
56 17     1 1                 1       1           2         1   1     2               1       1   1               1 1 1   1 56
57 14 1           1   1               1       1         1     1 1         1 1                 1     1         2             57
58 27 1   1 1 1 1     1 2   2                 1   1 1         2 1   1 2 2           1       1       1     1         1 1     58
59 28         3   1   1 1               2       1   1 1   1   2                 2 1         2 1 2       1 1 1   2     1     59
60 12               1   1       3                                       1                           1   1 1     2 1         60
61 14         1   1 1             1   1     1             1       1 1                           1       1 1     1       1   61
62 8 1 1                                       2                                     1         1             1     1       62
63 17       1         1       1   1         2 1 1   3     1 1                     1 1               1             1         63
64 19     1 2       1               1       2       2     1     1           1   1         1 1   1   1 2                     64
65 16                   1 1       1           1   1           1 1 1   1   1             1                   2 1   1       1 65
66 11                               1                   1     1 2 1 1               1   2             1                     66
67 17       1   1         1             1 1 2                 1     1 1 1 1 1   1     1       1         1                   67
68 15       1   1         2   2                                   1 1           2   1       2                             2 68
69 6           1                           2                 1                                                         1 1 69
70 17 1 1   1   1   1               2 1   1                             1     1         1       1           1 1 1 1         70
71 13     1                 2 1 1               1   1                                   1   1     1   1             1 1     71
72 11     1   1                     1             1         1           1         1             2             1     1       72
73 17               2 1           1   1 1                   1             1 1 1 1   1 1   1           1 1             1     73
74 7   1                       1     2     1 1                                   1                                         74
75 16 1   1     1         1                   1                     1 1 1 1         2     1               1   1   1   1     75
76 21 1       1 1 1       1 1     1   1 1       1 1             1 1 1         1         1 1             1     1 1 1         76
77 17   1           1   1                   1                           1   1         1   2 1   1       1       1 2 1 1     77
78 17 1           2           1     1     2       1 1       1 1     1 1     1                     1           1 1           78
79 15                 2   1     1                                   1   1             2             1           1 2 2   1   79
80 14           1   1     1                             1               1                 1 1     1     1   1   1     2   1 80
81 26   2   1 1           1 1     1 1 3         1       1             1 1 1 1 1 2 1 1     1     1 1                     1   81
82 12           1   1                         1           1   1                     1 1 1       1               1       1 1 82
83 10 1   1               1                                 1                     1         1 1   2     1                   83
84 16   1   1   1           2       2   1     1 1   1 1                                 1   1   1 1                         84
85 15             1         1   1         1     1       1 1 1   1           1     2           1               1         1   85
86 16     1   1                                 1     1 1   1       1       1             1   1         1     2 1   1     1 86
87 16       1   1 1     1       1                 1             1 1 1 1       1 1                   1 2                   1 87
88 17   1       1           1         1 2                 1 1 1 1           1   1 1   1   1           1                   1 88
89 15   1   1   1     1       1         1         1     1           1           1           1           1             1 1 1 89
90 12                       1     1           1         1       1 2 1           1   1       1                   1           90
91 10   1 1 1                                         1             1 1                                 1 1 1           1   91
92 17 1   1   1 1   1                   1       1   1     2 1 2                           1         2               1       92
93 19     1         1       1       1     1   1   1   1             1   1 1       1           2     1   1 1     1 1         93
94 23 1 1   1 1           2       1                 1                 1   1 1     1   1 1   1       1 2   1   2     1     1 94
95 19 1         1               1     1   1       2               1   1 1 1         1   1     2           1   1 1 1         95
96 14                         1 2     1       1                 1     1 1         1 1     1                       1 1   1   96
97 19     1       1     1 1       1 1     1           1         1   1     1         1         1   1     1     1 1 1     1   97
98 21 1             1   1     1     1 1 1     1   1 1           2     1       1 1 1   1   1           1     1             1 98
99 22       1     2           1         1   1   2       2 1 1     1   1     1           2         1 2                 1 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
Ngày
/
Tháng