BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 03/03/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
Ngày
/
Tháng
00 17       1 1   1     1     1   1                     1 1 1     1     1 1 1       1           1 1           1             00
01 9                                   1 1         1         2         1     1     1                               1       01
02 22 1 1         1   1     1     1 1 1   1 1     1     1 1             1   1   1         1         2           1     1   1 02
03 18                   1     1       1     1 1 1                     1   1       1 1 1   1   2         1             2 1   03
04 11       1                   1     1   1   1                         1   1                         1               2   1 04
05 21 1       2   1     1         1 2         1   1           1           1           1 2               1     1     1 2 1   05
06 8         1 1                   1                     1 1   1   1                         1                             06
07 9       1   1         1               1                           1         1     1 1                                 1 07
08 12     2 1   1     1           1               1         1     1                     1             1               1     08
09 16   1           1       1 1           1   1 1             1   1 1     1   1   1 1                         1   1         09
10 20 2     1         1       2 1         1         1   1                     1       2 1               1 1   1 1   1   1   10
11 24           2 1   1   1           1 1 1 1     1 2 1 1     1 1       1         1 1     1     1   1     1       1         11
12 20       1 1 2     1 1 1     1   1           1 1   1         1         1       1     2         1     1               1   12
13 17               2     1     1         1   1               1     1 1                     2   1     1         1   1 1   1 13
14 15           1   1           1     1       1         1   1     1               3   1               1 2                   14
15 16   1         1       1 1               2   3                     1   1                 1             1   1 2           15
16 20     1         1       1       1     2 1 2         1   2 1       3                     1     1     1     1             16
17 15   1                 1     1     1 1     1                 1   2           1         1   1 1         1       1         17
18 9           1                       1           1                   1       1               1 1           1           1 18
19 16   1             2   1   1 1             1 1 1   1 1                     1                 1       2   1               19
20 13                           2   1           1   1 1 2                     1           1 1                   1   1       20
21 19 1     1         1                 1         2   1   1     1           1   1         2     1   1         1 1 1 1       21
22 11 1 1   1           1 1                                   1                 1     1           1         1       1       22
23 12 1       1           1     1                 2     1       1 1 1                                 1               1     23
24 8                           1                       2   1                                       1 1             1     1 24
25 11                   1         1     1   1 1                 1       1                   1       2           1           25
26 20 1       1             2         1       2     1     1   1       1     1 1           1 2     1 1               1     1 26
27 11     1           1 1 1                 1 1         1         1 1               1                               1       27
28 10             1       1 1                                     1         1           1         1             1       1 1 28
29 21     1 1   1   1 2               1               1       3   1 1         1             1 1     2       1     1     1   29
30 20                   2     2     2 1         1         1       1           2   1 1 1     1           1         1       2 30
31 11         1             1                       1       1   2               1 1         1         1           1         31
32 14   1 2 1         1   1 1   1 1                 1 1         1                   1                                 1     32
33 27     1 1 1   1     1   3   1                     2 2 1               1         2     1   1 1 1       1         3   1 1 33
34 10       1           1                 1                       1     1 1       1           1     1   1                   34
35 13               1   1         1     1     1     1       1               1   1   1       1             1     1           35
36 16       1     1 1             1     1       1   1   1 1               1         1       2 1                   1     1   36
37 16             1               1   1             2   1 1   1         2 1 1           1 1     1         1                 37
38 19   1 1       1         1 2 1   1   1 1   1 1                     1   1   1   1                   1     1             1 38
39 16   1   1                     1             1         1   1   2   1       1   1   1 1 1   1           1                 39
40 18   1   1     1   1     1         2   1       1   2 1       1                             1 1   1         1     1       40
41 16             1     1     1     1 1         1   1           1       1       1       1   1     1 1 1                 1   41
42 21 1       1               1   1   2   1   1     2     1 1         1 1 1       1     1 1                   1   1       1 42
43 19   1     1       1             1       1     1   1                 1   2     1   1 1   2   1           1     1       1 43
44 10 1     1             1                     1               1     1         1   2                       1               44
45 14             1   1               1           1               1           1             2   1   2     1   1       1     45
46 9 2             1 1       1                           1                                           1 1               1   46
47 14   1       1   1 1         1     1           1                     1 1                   1   1     1   2               47
48 21             1     1 2   1   1       1       1       1 2 1 1 1               1 1 1   1     1           1     1         48
49 18         1       1             1 2     1     1                 2       1 1                       1     2     2   1   1 49
50 18   1     1 1                       1     1                 1 1     2 1   1 1   1     1         1 1   2                 50
51 15                                   1   1       1 1                         1     1 1     1   1     1         1 1 1 1 1 51
52 8                       1                         1       1 1       1                     1           1           1     52
53 21           2     1               1 3   1   1 1               1 1     1 1     1         1     1   1 1 1             1   53
54 15   1 1     1   1         1   1         1     1   1             1         1                   1   1     1       1       54
55 15           1 1           2                                       2   1 2         1   1   1 1           1     1         55
56 11           1           1       1 1 1                     1 1                 1   1                               1 1   56
57 12     1                   1 1 1     1   1               1                   1               1         2       1         57
58 20     1         1   1       1   1     1 1     1       2 1     1     1               1     1       1           1   1 1 1 58
59 19               1   1                 1           1   1       1           2 1       1         1 1 1   1 1 1           3 59
60 17   1     1     1               1   1     1               1 1         2   1 1 1   1       1     1     1                 60
61 19       1     2               1         1       1 1       1   1     2   1     2   1 1             1     1             1 61
62 19       1       1                       1 2 1               1   1 1             1 1       2         1   1 2   1 1       62
63 15       1               1   1     1             1                           2 1     1 2             1       2       1   63
64 27   1 2 1   1       1   1       1 1   1 1               1       1 1   1           1 1 1   1 1 1     1   2         1 2   64
65 16     2   1 1           1   1               1               1           1           1         1 1 1   1 1   1           65
66 9         1                       1                   2         1         1   1             1             1             66
67 12             1   1             1           1   2       1 1               1   1                           1         1   67
68 24   2 1 1     1     1         1 2             2     1   1               1         1 1 1 1   2           1 2         1   68
69 9 1   1   1     2       1     1                 1                                                     1                 69
70 18 2         1 2                     1   3   1         1   1     1                         1         1         1 1   1   70
71 14           1   2 1         1   1 1           1       1     1   1       1                               1         1     71
72 16     1   1     1       1     1     1   1                     1                       2 1 2   1                   1   1 72
73 10 1                       1                                                       2 1   1 1 2         1                 73
74 21 1 1                     1 1       1           1 1   1     1     2   1 1   1 1   1     1       1         1 1   1       74
75 19 1     2 1 1 1               1             1 1       1   1 1     1             1 1       1           1       1   1     75
76 14         1 1   1   1 1               1   1   1           1                         1                 1   1   1       1 76
77 20 1 1 1           1 1                                         1       1     4   2     1           2     1   2   1       77
78 12   1   1       1         1 2   1                               1         1 2                                 1         78
79 17 1       1         1         1         1           1           2 1       1 1   1             1 2 1         1           79
80 9           1 1   1   1               1                                         1               1   1   1               80
81 17       1     2   1   1       1     1     1             1       1   1                 1                 1       2   1 1 81
82 18     1   1         1     1 1         2   1       1     1           1       1               2       2 1     1           82
83 16         1 1             1         1 1           1     1   1     1   1   1                       1 1       1 1   1     83
84 14                       1     1             2                 1                 1 1 1   1   2             1     1   1   84
85 17   2 1         1     1 2     1       1                           1 1   1           1 1           1   1   1             85
86 18   1     1     1   2 1   1         1           1 1     2       1       1               1                 1       1   1 86
87 17     1 1 1               1 2           1       1 1                   1 1 1   1   1                 1       1       1   87
88 21           1   1     1 1       1   1 1       1   1 1   1         1     1           1 2   1 1 1             1   1       88
89 10       1         1                         1       1 1     1                                 1             1   1   1   89
90 14     3                   1   1 1       1   1       2           1     1         1             1                         90
91 22   1         1     1           1 1 1     1           1 1 1 1 2     1 1 1         1             1   1           1 1 1   91
92 15         1 1       1 1   1   2               1   1       1     1                             1               1   1   1 92
93 18   2                                       1   1 1 2           1     1     1   2                 1   1   2 1     1     93
94 19                                     1     1     1   1           2 1 1                 1     3 1         1 1 1 1   1 1 94
95 19 2             1     1           1   1   1           1 1 1   1 1       1 1     1     1       1             1 1         95
96 19 1               1         1   1       1 1             1 1   2   1     1 1   2           1 1       1   1               96
97 23 2       1       1 1 1 1     1     1         1   1 1   1   1     1 1   1                     1   1     2 1       1     97
98 18 1                   3             1       1         1         1                 1 1     1     1 2 1 1     1 1         98
99 14 1   1       1 1       1       1       1       1                   1     1                     1     1     1       1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
Ngày
/
Tháng