BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 09/06/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
Ngày
/
Tháng
00 18 1           1     1     1         1 1   1     1     1   1                     1 1 1     1     1 1 1       1           00
01 14     1 1       2 1       1                                     1 1         1         2         1     1     1           01
02 23         1 1     1     2 1   1 1         1   1     1     1 1 1   1 1     1     1 1             1   1   1         1     02
03 19   2 1             1 1                         1     1       1     1 1 1                     1   1       1 1 1   1   2 03
04 13   1 1 1     1     1   1           1                   1     1   1   1                         1   1                   04
05 18 1           1   1           1       2   1     1         1 2         1   1           1           1           1 2       05
06 11 1                     1   1         1 1                   1                     1 1   1   1                         1 06
07 13 1 2                   1 1         1   1         1               1                           1         1     1 1       07
08 14 1   1 1     1                   2 1   1     1           1               1         1     1                     1       08
09 16     1                 1       1           1       1 1           1   1 1             1   1 1     1   1   1 1           09
10 18 1                 1   1   1 2     1         1       2 1         1         1   1                     1       2 1       10
11 23     1           1         1           2 1   1   1           1 1 1 1     1 2 1 1     1 1       1         1 1     1     11
12 20 1     1 1                         1 1 2     1 1 1     1   1           1 1   1         1         1       1     2       12
13 16         2   1     1 1                     2     1     1         1   1               1     1 1                     2   13
14 16   2           1 1                     1   1           1     1       1         1   1     1               3   1         14
15 15           1 1   1             1         1       1 1               2   3                     1   1                 1   15
16 24 1 1     1         1 1   2       1         1       1       1     2 1 2         1   2 1       3                     1   16
17 19   2     1 1 1         1   1   1                 1     1     1 1     1                 1   2           1         1   1 17
18 11 1   1         2   1 1                 1                       1           1                   1       1               18
19 15       1 1   1                 1             2   1   1 1             1 1 1   1 1                     1                 19
20 14                 1   1     1                           2   1           1   1 1 2                     1           1 1   20
21 16   1           1       1     1     1         1                 1         2   1   1     1           1   1         2     21
22 10         1 1                 1 1   1           1 1                                   1                 1     1         22
23 14       2     1   1           1       1           1     1                 2     1       1 1 1                           23
24 6                         1 1                           1                       2   1                                   24
25 9                       1                       1         1     1   1 1                 1       1                   1   25
26 19   1   1 1                   1       1             2         1       2     1     1   1       1     1 1           1 2   26
27 12                       1 1       1           1 1 1                 1 1         1         1 1               1           27
28 8                   1 1                   1       1 1                                     1         1           1       28
29 20 1         1             2       1 1   1   1 2               1               1       3   1 1         1             1 1 29
30 17             1                                 2     2     2 1         1         1       1           2   1 1 1     1   30
31 13       1 1 1         1               1             1                       1       1   2               1 1         1   31
32 18   1 1         1 2             1 2 1         1   1 1   1 1                 1 1         1                   1           32
33 25     2     1       1     1 1     1 1 1   1     1   3   1                     2 2 1               1         2     1   1 33
34 10               1       1           1           1                 1                       1     1 1       1           1 34
35 15     1         1 1 1                       1   1         1     1     1     1       1               1   1   1       1   35
36 20     1 1   2   1           1       1     1 1             1     1       1   1   1 1               1         1       2 1 36
37 16               1         1               1               1   1             2   1 1   1         2 1 1           1 1     37
38 23 1   1           2     2 1     1 1       1         1 2 1   1   1 1   1 1                     1   1   1   1             38
39 21   1   1         1 1 1     1   1   1                     1             1         1   1   2   1       1   1   1 1 1   1 39
40 18       1   1         1 1       1   1     1   1     1         2   1       1   2 1       1                             1 40
41 16     1         3                         1     1     1     1 1         1   1           1       1       1       1   1   41
42 26 1 1     2         1 1     2 1       1               1   1   2   1   1     2     1 1         1 1 1       1     1 1     42
43 18           1 1 1               1     1       1             1       1     1   1                 1   2     1   1 1   2   43
44 14   1     1 2         1       1     1             1                     1               1     1         1   2           44
45 11     2       1                           1   1               1           1               1           1             2   45
46 11 1 1   1 1 1                 2             1 1       1                           1                                     46
47 12         1     1               1       1   1 1         1     1           1                     1 1                   1 47
48 21 1 1             1                       1     1 2   1   1       1       1       1 2 1 1 1               1 1 1   1     48
49 13     1       1                       1       1             1 2     1     1                 2       1 1                 49
50 20         2   1 1     1 1       1     1 1                       1     1                 1 1     2 1   1 1   1     1     50
51 12               1 1   1 1                                       1   1       1 1                         1     1 1     1 51
52 12   1     1         1     3                         1                         1       1 1       1                     1 52
53 20   1       1   1         1             2     1               1 3   1   1 1               1 1     1 1     1         1   53
54 14 1                   1     1   1 1     1   1         1   1         1     1   1             1         1                 54
55 15         1     1     1                 1 1           2                                       2   1 2         1   1   1 55
56 13 1         1       1 1                 1           1       1 1 1                     1 1                 1   1         56
57 10 1   1                           1                   1 1 1     1   1               1                   1               57
58 17       1             1           1         1   1       1   1     1 1     1       2 1     1     1               1     1 58
59 18 1     1     1   1 1   2   1               1   1                 1           1   1       1           2 1       1       59
60 19             2         1 1     1     1     1               1   1     1               1 1         2   1 1 1   1       1 60
61 20   1 1     1           1           1     2               1         1       1 1       1   1     2   1     2   1 1       61
62 17     1                 1 1 1       1       1                       1 2 1               1   1 1             1 1       2 62
63 13           1         1             1               1   1     1             1                           2 1     1 2     63
64 22     1   1   1                 1 2 1   1       1   1       1 1   1 1               1       1 1   1           1 1 1   1 64
65 12       1             1           2   1 1           1   1               1               1           1           1       65
66 9           1             1           1                       1                   2         1         1   1             66
67 14         1   1   1         1             1   1             1           1   2       1 1               1   1             67
68 22         1           1 1 1     2 1 1     1     1         1 2             2     1   1               1         1 1 1 1   68
69 11           1   1       1     1   1   1     2       1     1                 1                                           69
70 21       1 1         2   1 1 1 2         1 2                     1   3   1         1   1     1                         1 70
71 17     1 1     2       1                 1   2 1         1   1 1           1       1     1   1       1                   71
72 20 1     2 1 1     1       1       1   1     1       1     1     1   1                     1                       2 1 2 72
73 10               1   2         1                       1                                                       2 1   1 1 73
74 19   1     1                   1 1                     1 1       1           1 1   1     1     2   1 1   1 1   1     1   74
75 20     1     1       1       1 1     2 1 1 1               1             1 1       1   1 1     1             1 1       1 75
76 15   1       1     1   1     1         1 1   1   1 1               1   1   1           1                         1       76
77 17   1           1           1 1 1 1           1 1                                         1       1     4   2     1     77
78 15   1 1       1       1         1   1       1         1 2   1                               1         1 2               78
79 16   1     1 1         1       1       1         1         1         1           1           2 1       1 1   1           79
80 8       1         1                     1 1   1   1               1                                         1           80
81 15       1 1         1               1     2   1   1       1     1     1             1       1   1                 1     81
82 15     1       1   1               1   1         1     1 1         2   1       1     1           1       1               82
83 14 1           1   1                   1 1             1         1 1           1     1   1     1   1   1                 83
84 12   1             1 1                               1     1             2                 1                 1 1 1   1   84
85 15                           1   2 1         1     1 2     1       1                           1 1   1           1 1     85
86 17       1     1                 1     1     1   2 1   1         1           1 1     2       1       1               1   86
87 15       1                         1 1 1               1 2           1       1 1                   1 1 1   1   1         87
88 22           1       1 1 1 1             1   1     1 1       1   1 1       1   1 1   1         1     1           1 2   1 88
89 8           1             1         1         1                         1       1 1     1                               89
90 15           1   1                 3                   1   1 1       1   1       2           1     1         1           90
91 18                       1       1         1     1           1 1 1     1           1 1 1 1 2     1 1 1         1         91
92 14       1             1     1         1 1       1 1   1   2               1   1       1     1                           92
93 16 1     1           1       1   2                                       1   1 1 2           1     1     1   2           93
94 12 1                       1 1                                     1     1     1   1           2 1 1                 1   94
95 20 2               1         1 2             1     1           1   1   1           1 1 1   1 1       1 1     1     1     95
96 23 1   1       1 1 1 1 1       1               1         1   1       1 1             1 1   2   1     1 1   2           1 96
97 20 1   1         1             2       1       1 1 1 1     1     1         1   1 1   1   1     1 1   1                   97
98 16             1   1 2       1 1                   3             1       1         1         1                 1 1     1 98
99 16 1     1       1         1 2 1   1       1 1       1       1       1       1                   1     1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
Ngày
/
Tháng