BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bến Tre 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/06/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
Ngày
/
Tháng
00 7         1                       1             1   1                       2                         1                 00
01 8     1           1   1       1                   1                 1                     1   1                         01
02 11                       1           1                   1   1         1           1 2         1       1       1         02
03 14     2                         1 1   1                               1                       2   1       1   1 1   2   03
04 11             1 1       1           1       1   1               1                                 1             1   1 1 04
05 4                                               1         1 1   1                                                       05
06 13                     1           2                         1           1       2   2         1 1             1 1       06
07 7         1           1             1           1                                 1                     1         1     07
08 6                                         1                 1 1               1           1   1                         08
09 9         1                 1   1     2       1             1                               1               1           09
10 11           1                   1                                     1   1 1                 1         1     1 1     2 10
11 12   1     1 1   3     1       1                                         1       1           1                     1     11
12 5                                 1                               1                                         1       1 1 12
13 9                 1                               1     1               1         1                       1 1 1   1     13
14 19         1   1                         2     1             1   1   1         1 1     1   1 1 1         1 1     1   2   14
15 9   1                         1 1     1                       2               1   1                 1                   15
16 9                     1 1             1         1             1             1                           2   1           16
17 11                                 1 2   1         1       1 1                       1             1     1   1           17
18 9       1                 1             1   2 1               1   1                     1                               18
19 15         1   1 1       2         1                             2       1                         1   2     1       1 1 19
20 9 1                 1                                 1 1     1                         1     1 1       1               20
21 11                         1     2   1       1   1 1                   1       1                           1           1 21
22 8                                   1   2             1       1       1             1         1                         22
23 9 1                 1       1                     1   1 1                 1                         1 1                 23
24 11       2       2     1           1                     1 1   1                     1           1                       24
25 11 1       1                 1     1         1             1 1   1 1                                         1   1       25
26 7                           1                                               1           1     1 1       1 1             26
27 10           1       1           1             1   1                   1     1           1       1           1           27
28 9                           1         1   1 1                                         1 1   1               1 1         28
29 10       1   1         1         1         1         1     1 1 1               1                                         29
30 8 2   1 1                       1                           1   1     1                                                 30
31 8             1               1           2                                       1         1               1 1         31
32 9 1               1                                           1           2         1   1                     1       1 32
33 20 1     1         1   1         1 1     1           2   1           1       1     1 2 2           1           1   1     33
34 20 1       1                 1       1             2           1   1     1     2 1 1     1       1     1   1 2         1 34
35 16   1         1                         1 1     2               1   1       1   1       1   1       1   1     1       1 35
36 14   1   1     1                 1   1 1           1         1         1 1       1                         1       1   1 36
37 11     1             1 1       2                 1                 1 1             1       1                     1       37
38 14     2   1       1 1     1                   2           1 1                   1           1   1               1       38
39 18   1   1   1       1                 1       2                 1       1 1 1 1 1             3     1               1   39
40 12     1             1               1   1                               2       2               1 1 1 1                 40
41 10       1         1   1       1       1                 1                             1 2                   1           41
42 9 1           1                               1       1         1                           1 1           1 1           42
43 15         1 3             1                 1         1           1     1 1           1 1   1         1   1             43
44 13               1                     1                     1 1     1       2   1 1   2   2                             44
45 6   1                           1 1       1                                                       1       1             45
46 11   1   1   1             1           1                       1 1                       1   1       1 1                 46
47 6                 1         1   1               1                     1                                           1     47
48 8                           1                     1 1                           1   1 1                   1       1     48
49 16   2     1             1                         1   1 1               2   1       1                     1   1   2   1 49
50 8             1 1                   1                   1             1 1                             1           1     50
51 8 1                 1         2               1                                 1                 1                 1   51
52 10 1       1                               1 1     1     1                 1         1       1                   1       52
53 8                 1 1       1                                             1   1                         1       1 1     53
54 18   1           3         1         1       1 1     2 1   1                       1   1   1 1                       1 1 54
55 7                     1 1                                         1 1                     2     1                       55
56 17                   1         1       1 1 1 1         1   2 1             1 1                       1 1       1 1   1   56
57 8                                       1     1 1   1             1           1           1                         1   57
58 14   1       1 1     1                 1                             1 1 2   1     1                 1     2             58
59 7   1                   2                                                         2       2                             59
60 13   1     1             1   1             2                       2       1                 1           1     1 1       60
61 7   1 1                               1               1           1 1 1                                                 61
62 10     1   1             1     1     1 1             1           1                                 1                 1   62
63 12   1           1 1                 1 2                           1             1     1           1         1         1 63
64 9                 1         1                           1       1     1   1         1 1         1                       64
65 10                                       1           1     1 1   1           1 1       1                           1   1 65
66 16     1   1       2     1 1     1       1             1   1   1     1   1     1       1                 1               66
67 14     1 1     1       1   1         1       1   1                       1                   1       1   1       1   1   67
68 13       1 1 1 1   1         1                       1 1               1   1                     1   1 1                 68
69 12       1       1               1 1     1 1           1                                             1 1 1         1 1   69
70 16 1         1       1       1           2         1 1 1 1         1             1     1               1   1   1         70
71 5                               1                           1       1                         1                       1 71
72 12 1           2 1                       1       1 1   1 1       1             1                               1         72
73 8   1     1   1               1                                     1         1   1       1                             73
74 12 1                   1 1                     1     1   1 1       1             1                               1 1 1   74
75 11     1   1     1                         1 1 1       1 1                             1                   1           1 75
76 12     1 1   1     1                       1   1 1 1             1                                     1 1             1 76
77 4                     1   1 1                                                                               1           77
78 9 1                           1                     1               3                   1       1 1                     78
79 9   1                   1                               1   1             1   1             1         1     1           79
80 9             1               1                     1         1 1                             1   1 1         1         80
81 6           2         1                                               1                 1       1                       81
82 10               1       1                     1     1     1       1       1       1                 1                 1 82
83 11                 1                     1                 1                     1   1       1   1               2 2     83
84 14 1                   1           2       1                       1         1           1           1   1 1   2     1   84
85 10           1       1   1     1                 1         1   1                         1       1 1                     85
86 7     1           1     1                                           1 1               1               1                 86
87 11       1           2     1                         1                 1   1       1       1 1                   1       87
88 5   1                         1                                                   1                   1   1             88
89 7     1               1           1                               1   1   1         1                                   89
90 6                               1 1 1       1                   1                                                 1     90
91 16     1 2           2 1   1 1     1                   1 1   1 1           1   1       1                                 91
92 11                       1 1       1                     1 1                             1 1       1 1   1   1           92
93 9                 1       1 1               1                     1 1                             1               1 1   93
94 10       1   2                 1     2     1 1         1                                         1                       94
95 10             1               1           2   1     1     1                             1       1 1                     95
96 12                   1     2 1                   1     1             1   1                 1   1   1 1                   96
97 13 1           1   1       1 1   1               1 1                         1 1           1         1           1       97
98 13 1             1                           2 1   1       1   1           1 1 1                     1   1               98
99 15     1       1           2           1     1   1 1                               1 2     1 1   1 1                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
Ngày
/
Tháng