BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bến Tre 60 KỲ ĐẾN NGÀY 12/02/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
Ngày
/
Tháng
00 9           1   1                       2                         1                   1         1     1   1             00
01 6             1                 1                     1   1                                           1               1 01
02 11                   1   1         1           1 2         1       1       1                                   1     1   02
03 16 1                               1                       2   1       1   1 1   2     1       1 1   1     1       1     03
04 8       1   1               1                                 1             1   1 1                 1                   04
05 5           1         1 1   1                                                                       1                   05
06 19                       1           1       2   2         1 1             1 1       1     1 1 1 1       1   1       1 1 06
07 7           1                                 1                     1         1             1     1       1             07
08 9     1                 1 1               1           1   1                             1                     1   1     08
09 8 2       1             1                               1               1             1     1                           09
10 12                                 1   1 1                 1         1     1 1     2     1             1         1       10
11 5                                   1       1           1                     1                                     1   11
12 5                             1                                         1       1 1                             1       12
13 11             1     1               1         1                       1 1 1   1         1     1                     1   13
14 18   2     1             1   1   1         1 1     1   1 1 1         1 1     1   2   1                                   14
15 12 1                       2               1   1                 1                   2       1 1         1             1 15
16 9 1         1             1             1                           2   1                   1     1                     16
17 11   1         1       1 1                       1             1     1   1                 1   1           1             17
18 10   1   2 1               1   1                     1                                                   1       2       18
19 14                           2       1                         1   2     1       1 1 1 1       1               1   1     19
20 11                 1 1     1                         1     1 1       1                     1 1       1   1               20
21 8       1   1 1                   1       1                           1           1   1                                 21
22 7   2             1       1       1             1         1                                                             22
23 16             1   1 1                 1                         1 1                 1   1       1   2 1     3     1     23
24 12                   1 1   1                     1           1                       1       1 1 1       1         2     24
25 8       1             1 1   1 1                                         1   1           1                               25
26 6                                       1           1     1 1       1 1                                                 26
27 8         1   1                   1     1           1       1           1                                 1             27
28 10 1   1 1                                         1 1   1               1 1             1                           1   28
29 6     1         1     1 1 1               1                                                                             29
30 7                       1   1     1                                                 1       1         1             1   30
31 8     2                                       1         1               1 1                           1               1 31
32 12                         1           2         1   1                     1       1         1         1   1 1 1         32
33 16   1           2   1           1       1     1 2 2           1           1   1                 1                     1 33
34 21             2           1   1     1     2 1 1     1       1     1   1 2         1               3           1       1 34
35 18   1 1     2               1   1       1   1       1   1       1   1     1       1   1 1               1       1       35
36 16 1           1         1         1 1       1                         1       1   1 1         1           1   2 1   1   36
37 8           1                 1 1             1       1                     1           1                             1 37
38 9         2           1 1                   1           1   1               1                                     1     38
39 19 1       2                 1       1 1 1 1 1             3     1               1           1       1   1   1         1 39
40 16   1                               2       2               1 1 1 1                             3             1   1 1 1 40
41 8 1                 1                             1 2                   1                         1                 1   41
42 9         1       1         1                           1 1           1 1                         1 1                   42
43 16       1         1           1     1 1           1 1   1         1   1                   1 1       1     1   1       1 43
44 15 1                     1 1     1       2   1 1   2   2                                               1     1   1       44
45 5     1                                                       1       1             1     1                             45
46 9 1                       1 1                       1   1       1 1                       1       1                     46
47 3           1                     1                                           1                                         47
48 11             1 1                           1   1 1                   1       1     1       1 1           1             48
49 16             1   1 1               2   1       1                     1   1   2   1     1   1       1   1               49
50 8                   1             1 1                             1           1             1 1                       1 50
51 8         1                                 1                 1                 1               1 1   1       1         51
52 12     1 1     1     1                 1         1       1                   1         1   1   1                     1   52
53 13                                     1   1                         1       1 1             1 1   1         1 1 1   2   53
54 18       1 1     2 1   1                       1   1   1 1                       1 1 1         1     1 1       1     1   54
55 10                             1 1                     2     1                                 1 1           1   1 1     55
56 18 1 1 1 1         1   2 1             1 1                       1 1       1 1   1       1                         1   1 56
57 10   1     1 1   1             1           1           1                         1             1                   1     57
58 12 1                             1 1 2   1     1                 1     2                     1                       1   58
59 6                                             2       2                                                     1         1 59
60 10     2                       2       1                 1           1     1 1                           1               60
61 7 1               1           1 1 1                                                     1 1                             61
62 10 1             1           1                                 1                 1     1   1         1 1               1 62
63 12 2                           1             1     1           1         1         1 1 1     1       1                   63
64 15                   1       1     1   1         1 1         1                           2       2 3               1     64
65 13   1           1     1 1   1           1 1       1                           1   1   1                 1             1 65
66 12   1             1   1   1     1   1     1       1                 1                   1       1               1       66
67 9       1   1                       1                   1       1   1       1   1       1                               67
68 13               1 1               1   1                     1   1 1                 1 1   1         1             1   1 68
69 11   1 1           1                                             1 1 1         1 1         1             2               69
70 18   2         1 1 1 1         1             1     1               1   1   1               1         1 1 1   2           70
71 6                       1       1                         1                       1                   1   1             71
72 10   1       1 1   1 1       1             1                               1                                   1 1       72
73 7                               1         1   1       1                                   1       1   1                 73
74 12         1     1   1 1       1             1                               1 1 1   1                         1     1   74
75 9     1 1 1       1 1                             1                   1           1           1                         75
76 11     1   1 1 1             1                                     1 1             1   1                     2           76
77 5                                                                       1                 1 1                   1   1   77
78 13               1               3                   1       1 1                     1   1       1           1   1 1     78
79 11                   1   1             1   1             1         1     1                       1         1   1       1 79
80 10               1         1 1                             1   1 1         1                               1   1       1 80
81 7                                 1                 1       1                             1           2           1     81
82 10         1     1     1       1       1       1                 1                 1               2                     82
83 20   1                 1                     1   1       1   1               2 2     1 2       1 1     1     2 1     1   83
84 12     1                       1         1           1           1   1 1   2     1     1                   1             84
85 9           1         1   1                         1       1 1                     1 1           1                     85
86 4                               1 1               1               1                                                     86
87 9               1                 1   1       1       1 1                   1           1         1                     87
88 6                                             1                   1   1                               1     1     1     88
89 5                             1   1   1         1                                                               1       89
90 3       1                   1                                                 1                                         90
91 9                 1 1   1 1           1   1       1                                                       1       1     91
92 14                   1 1                             1 1       1 1   1   1             1   1   1     1   1         1     92
93 7       1                     1 1                             1               1 1                       1               93
94 9     1 1         1                                         1                                             4   1         94
95 9     2   1     1     1                             1       1 1                                         1               95
96 14           1     1             1   1                 1   1   1 1                         2     1   1   1           1   96
97 9           1 1                         1 1           1         1           1                                   2       97
98 13       2 1   1       1   1           1 1 1                     1   1                 1                         1       98
99 15 1     1   1 1                               1 2     1 1   1 1                         1           1   1       1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
Ngày
/
Tháng