BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bến Tre 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/05/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
Ngày
/
Tháng
00 7         1         1         1                         1                               1       1                     1 00
01 11               1     1       1     1   1               1   1           1           1 1                           1     01
02 11 1   1       1                             1           1               1 1 1       1             1                 1   02
03 12           2           1 1                                             1 1   1       1   1                 1   1     1 03
04 9   1                         1                   1           1       1                 1     1   1         1           04
05 12     1 1       1   1 1         1         1                         1       1 1     1                             1     05
06 11     1       1           1     1       1 1         1   1   1                                 1                     1   06
07 7   1                 1           1               1                                   1               1 1               07
08 14           1       1             1         1 1             2                   1               2   1     1         1 1 08
09 12                                 1     1 1                     1   1       1         1   1               1   1 1 1     09
10 12         1 1                           1 1                 1 1       1   1       1 1                   1   1           10
11 12 1                         1                             1           1   1     2 1 3                   1               11
12 5       1               1                         1       1               1                                             12
13 12 1       1               1   1     1       1     1           1           1                               1 1       1   13
14 10   1       1                                 1 1                               1   1   1     1     1 1                 14
15 10                 1       1                 1 1                   1         1         1       1       1           1     15
16 9               1                     1       1                 1 1             1         1   1                       1 16
17 7     1                   2                     1                             1                       1             1   17
18 8   1   1               1                   1               1       2                               1                   18
19 14           1     1       1 1           1       1   1 1       2       1                     1                     2     19
20 11           1         1     1       1             1         1     2                             1           1     1     20
21 9     1 1       1                             1   1                                               1             2 1     21
22 6                   1             1                   1       1           1                           1                 22
23 6                                                                           1     1             1           1   2       23
24 6             1       1               1                                               2                       1         24
25 12 2         1                     1       1         1                 1     1 1         1     1           1             25
26 15 1 2       1                               1     1       1     1   2                   2       1         1           1 26
27 13     1 1       1         2                         2             1     2       1     1                     1           27
28 7 1               1                 1                             1                         1                 1 1       28
29 9       1         1                                 1         1 1         1       1         1       1                   29
30 9                                         1 1       1                       1         2   1   1       1                 30
31 9     1                           1 1         1     1                 1               1       1       1                 31
32 11       1         1             1   1 1   1 1                   2               1                       1               32
33 16   2   1           1               1   1             1             1     2               1               1 1     1 1 1 33
34 10     2             1   1             1                       1       1                           1 1           1       34
35 11                   1           3     1   1         1                   1                                 1   1 1       35
36 10         1           1         1           1                                     1       1 1                 1   2     36
37 9                     1     1       1 1       1             1         1     1                                   1       37
38 8                                           1         1                     2         2     1         1                 38
39 14 1                     1     1 1           1   1                   1     1   2             1   1         1   1         39
40 15   1 1 1   1           1   1                         1           1 1 1                 2                     1 1   1   40
41 9                         1   1       1     1 1                             1 1     1                           1       41
42 8     1                       1                   1     1                     1       1         1       1               42
43 9 1   1                     2                 1 1                                       1           1               1   43
44 13         1 1         1   1             1         1       2             1 1     1                           1         1 44
45 9               1                                                     1     1 1 1         1             1   1         1 45
46 5     1                   1 1                 1                                                             1           46
47 9                                               1 1   2 1                 1       1                                 1 1 47
48 8 1 1             1           1                   1             1                   1 1                                 48
49 7                   1                                               1 1     1 1     1                               1   49
50 21             2     1 1   1 1                   2 1 1           1       1         3 1   1 1 1           1 1             50
51 18   1     1         1           1     2   1         1 1   1 1     1         1 1                 1     1 1   1           51
52 13         1             2           2   1       1     1               1         2                               1 1     52
53 13       1         1                 1   1   1     1 2 1         1         1   1                     1                   53
54 12 1       1 1         1         1               2     1                 1       1                           1   1       54
55 10 1                     1                 1                     1 1             1                         1 1 1     1   55
56 8       1             2             1   1                                                 2       1                     56
57 14         1   2     3   1                 1     2                           1         2                 1               57
58 6                                         1                                       1     1       1   1             1     58
59 15                     1   1 2                   1     2         1       1               1   1 1   1   1               1 59
60 10             1     1                                   1 2 1                             1   2       1                 60
61 5                                       1               1   1                 1         1                               61
62 14             2             1       1   1   1             2 1     1                     1       1 1                   1 62
63 12       1         2       1   2 2       1   1           1         1                                                     63
64 12     1   2 1   1               1     1           1               1 1     1         1                                   64
65 10           1             1 1 1     1               1       1                             1 1             1             65
66 13         1     1         1           1 1       1 1                                         1 2   1       2             66
67 13         1   1         1     1   1           1     1   2                           1                         1 1   1   67
68 7             1   1     1                     1                     1     1                       1                     68
69 15                 1           1 2 2     1 1   1                                             1 1   1   1   1           1 69
70 15             2 1       1   1                       1 1         1               1 1     1       1             1     2   70
71 10 1 1                       1 1   2                   1       1                 1                             1         71
72 6               1                                         1 1                 1                         1         1     72
73 8       1   1                         1 1     1     1               1                                                 1 73
74 10         1       1     1         1       1               1           1             1       1       1                   74
75 10   2 1               1                                   1     1           1                           1     1 1       75
76 11 1                 1                 1                   1       1 2                       1     2                   1 76
77 10               1                 1         1   1       1       1           1 1   1             1                       77
78 9                 1                                   1                 1       1       1     1   1 2                   78
79 8             1 1           1                                                 1             1             1 1         1 79
80 12     1                                       1 1           1 2   2                             2     2                 80
81 14     1           2               1 1                     2       1 1 1                                   1 1 1       1 81
82 13                       1       1   1                 1       2   1                 1             1 1 1         1     1 82
83 14 1   1 1                   1                           1   1   1     1 1                           1         2     1 1 83
84 13   1     1       1   2       1 1 2                       1                       1 1                 1                 84
85 4                     1                                                 1         1                               1     85
86 13         1   1 2             1               1 1             1 1                   1       1                 1   1     86
87 13                 2     1             1 1         2           1               1             1           2           1   87
88 16 1     1             1                   1       1 1       1         1 1   1     1       2     1   1   1               88
89 8         1 1               1     1   1                 1                       1                               1       89
90 6   1                                                                   1             1 1 1                       1     90
91 12       1               1                 1 1                   1                           1     2 1 1       1     1   91
92 10           1 1                   1           1         1       1               1                   1 1 1               92
93 8                                         1               1       1                           1         1 2         1   93
94 11 1 1           1   1                 1                             1   1         1           1 1           1           94
95 13   1           1         1   1               1         1           1   1 1                   1   2 1                   95
96 17       1     1 1               1       1   1           1     2       1           1       2 1       1         1   1     96
97 12       1 1     1                   1 1               1 1     1         1         1     1               1               97
98 7 1         1       1                 1   1                                   1                             1           98
99 10                   1   1     1     1                       1         1   1               1     1       1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
Ngày
/
Tháng