BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bến Tre 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/04/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
Ngày
/
Tháng
00 8               1             1   1                       2                         1                   1         1     00
01 6   1       1                   1                 1                     1   1                                           01
02 11     1           1                   1   1         1           1 2         1       1       1                           02
03 16             1 1   1                               1                       2   1       1   1 1   2     1       1 1   1 03
04 10     1           1       1   1               1                                 1             1   1 1                 1 04
05 5                             1         1 1   1                                                                       1 05
06 18   1           2                         1           1       2   2         1 1             1 1       1     1 1 1 1     06
07 8   1             1           1                                 1                     1         1             1     1   07
08 7                       1                 1 1               1           1   1                             1             08
09 10         1   1     2       1             1                               1               1             1     1         09
10 11             1                                     1   1 1                 1         1     1 1     2     1             10
11 6   1       1                                         1       1           1                     1                       11
12 5               1                               1                                         1       1 1                   12
13 10                               1     1               1         1                       1 1 1   1         1     1       13
14 18                     2     1             1   1   1         1 1     1   1 1 1         1 1     1   2   1                 14
15 12           1 1     1                       2               1   1                 1                   2       1 1       15
16 11   1 1             1         1             1             1                           2   1                   1     1   16
17 13               1 2   1         1       1 1                       1             1     1   1                 1   1       17
18 8       1             1   2 1               1   1                     1                                                 18
19 15     2         1                             2       1                         1   2     1       1 1 1 1       1       19
20 11 1                                 1 1     1                         1     1 1       1                     1 1       1 20
21 12       1     2   1       1   1 1                   1       1                           1           1   1               21
22 8                 1   2             1       1       1             1         1                                           22
23 13 1       1                     1   1 1                 1                         1 1                 1   1       1   2 23
24 11   1           1                     1 1   1                     1           1                       1       1 1 1     24
25 10         1     1         1             1 1   1 1                                         1   1           1             25
26 7         1                                               1           1     1 1       1 1                               26
27 9 1           1             1   1                   1     1           1       1           1                             27
28 10         1         1   1 1                                         1 1   1               1 1             1             28
29 8   1         1         1         1     1 1 1               1                                                           29
30 6             1                           1   1     1                                                 1       1         30
31 7           1           2                                       1         1               1 1                           31
32 8                                           1           2         1   1                     1       1         1         32
33 18   1         1 1     1           2   1           1       1     1 2 2           1           1   1                 1     33
34 21         1       1             2           1   1     1     2 1 1     1       1     1   1 2         1               3   34
35 16                     1 1     2               1   1       1   1       1   1       1   1     1       1   1 1             35
36 13             1   1 1           1         1         1 1       1                         1       1   1 1         1       36
37 11 1 1       2                 1                 1 1             1       1                     1           1             37
38 10 1     1                   2           1 1                   1           1   1               1                         38
39 17 1                 1       2                 1       1 1 1 1 1             3     1               1           1       1 39
40 14 1               1   1                               2       2               1 1 1 1                             3     40
41 9   1       1       1                 1                             1 2                   1                         1   41
42 9                           1       1         1                           1 1           1 1                         1 1 42
43 14       1                 1         1           1     1 1           1 1   1         1   1                   1 1       1 43
44 12                   1                     1 1     1       2   1 1   2   2                                               44
45 7             1 1       1                                                       1       1             1     1           45
46 10       1           1                       1 1                       1   1       1 1                       1       1   46
47 5         1   1               1                     1                                           1                       47
48 11         1                     1 1                           1   1 1                   1       1     1       1 1       48
49 16     1                         1   1 1               2   1       1                     1   1   2   1     1   1       1 49
50 8                 1                   1             1 1                             1           1             1 1       50
51 9 1         2               1                                 1                 1                 1               1 1   51
52 11                       1 1     1     1                 1         1       1                   1         1   1   1       52
53 10 1       1                                             1   1                         1       1 1             1 1   1   53
54 17       1         1       1 1     2 1   1                       1   1   1 1                       1 1 1         1     1 54
55 9   1 1                                         1 1                     2     1                                 1 1     55
56 18 1         1       1 1 1 1         1   2 1             1 1                       1 1       1 1   1       1             56
57 9                     1     1 1   1             1           1           1                         1             1       57
58 12 1                 1                             1 1 2   1     1                 1     2                     1         58
59 6     2                                                         2       2                                               59
60 11     1   1             2                       2       1                 1           1     1 1                         60
61 7                   1               1           1 1 1                                                     1 1           61
62 11     1     1     1 1             1           1                                 1                 1     1   1         1 62
63 13                 1 2                           1             1     1           1         1         1 1 1     1       1 63
64 15         1                           1       1     1   1         1 1         1                           2       2 3   64
65 11                     1           1     1 1   1           1 1       1                           1   1   1               65
66 14     1 1     1       1             1   1   1     1   1     1       1                 1                   1       1     66
67 12   1   1         1       1   1                       1                   1       1   1       1   1       1             67
68 12         1                       1 1               1   1                     1   1 1                 1 1   1         1 68
69 11             1 1     1 1           1                                             1 1 1         1 1         1           69
70 16 1       1           2         1 1 1 1         1             1     1               1   1   1               1         1 70
71 5             1                           1       1                         1                       1                   71
72 8                     1       1 1   1 1       1             1                               1                           72
73 7           1                                     1         1   1       1                                   1       1   73
74 12   1 1                     1     1   1 1       1             1                               1 1 1   1                 74
75 9                       1 1 1       1 1                             1                   1           1           1       75
76 9                       1   1 1 1             1                                     1 1             1   1               76
77 6   1   1 1                                                                               1                 1 1         77
78 11           1                     1               3                   1       1 1                     1   1       1     78
79 9     1                               1   1             1   1             1         1     1                       1     79
80 8           1                     1         1 1                             1   1 1         1                           80
81 5   1                                               1                 1       1                             1           81
82 11     1                     1     1     1       1       1       1                 1                 1               2   82
83 15                     1                 1                     1   1       1   1               2 2     1 2       1 1     83
84 14   1           2       1                       1         1           1           1   1 1   2     1     1               84
85 12 1   1     1                 1         1   1                         1       1 1                     1 1           1   85
86 5     1                                           1 1               1               1                                   86
87 12 2     1                         1                 1   1       1       1 1                   1           1         1   87
88 4           1                                                   1                   1   1                               88
89 6   1           1                               1   1   1         1                                                     89
90 6             1 1 1       1                   1                                                 1                       90
91 13 2 1   1 1     1                   1 1   1 1           1   1       1                                                   91
92 15     1 1       1                     1 1                             1 1       1 1   1   1             1   1   1     1 92
93 8       1 1               1                     1 1                             1               1 1                     93
94 7           1     2     1 1         1                                         1                                         94
95 9           1           2   1     1     1                             1       1 1                                       95
96 16 1     2 1                   1     1             1   1                 1   1   1 1                         2     1   1 96
97 10       1 1   1               1 1                         1 1           1         1           1                         97
98 12                         2 1   1       1   1           1 1 1                     1   1                 1               98
99 15       2           1     1   1 1                               1 2     1 1   1 1                         1           1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
Ngày
/
Tháng