BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bến Tre 60 KỲ ĐẾN NGÀY 28/01/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
Ngày
/
Tháng
00 9   1   1                   1   1                         1               1                       1             1   1   00
01 12   1                 1               1 1 1         1   1             1           1   1       1                   1     01
02 7 1 1     1               1 1                                                           1           1                   02
03 14       1       1 1               2   1             1     2           2                         1 1   1                 03
04 12     1               1             2   1 1                                   1 1       1           1       1   1       04
05 5   1         1                 1 1                                                                             1       05
06 7             1     1         1                     1                                 1           2                     06
07 5                 1                                                       1           1             1           1       07
08 9   2   1                             1   1   1 1             1                                           1             08
09 8                                                       1       1         1                 1   1     2       1         09
10 10     1             1             2   1             1   1       1           1                   1                       10
11 13         1 1       1     1       1                                 1     1 1   3     1       1                         11
12 10 1     1 1 1                           1               1   1   2                                 1                     12
13 8                 1       1 1     1     1           1                             1                               1     13
14 13 1             1     1                       1 1 1       1   1           1   1                         2     1         14
15 12                   1         1 1     2       1         1   1       1                         1 1     1                 15
16 9       2       1         1               1                                           1 1             1         1       16
17 12       1       1       1 1                     1   1         1                                   1 2   1         1     17
18 11     1                 1   1                     2                     1                 1             1   2 1         18
19 6                                                                         1   1 1       2         1                     19
20 8                         1       1                   2     1     1                 1                                 1 20
21 12                                 1         1       1       1 1                           1     2   1       1   1 1     21
22 4                                                                                                   1   2             1 22
23 18   1 1   1   1         2       2   1   1     1     1     1       1                 1       1                     1   1 23
24 14 1   1           2       1   1   1           1                         2       2     1           1                     24
25 10 1           1               1                     1 1           1       1                 1     1         1           25
26 6                     1                   1   1       1       1                             1                           26
27 10       1     1                           1   1   1                         1       1           1             1   1     27
28 8                   1         1 1                         1                                 1         1   1 1           28
29 11 1   2               1                   1                             1   1         1         1         1         1   29
30 11         2                       2 1     1                       2   1 1                       1                       30
31 9     1     1                                     1 1           1             1               1           2             31
32 7                                   1           2     1       1   1               1                                     32
33 12 1                 1                                 1           1     1         1   1         1 1     1           2   33
34 12             1       1 1   1                       1   1         1       1                 1       1             2     34
35 10         1           1                         1         1         1         1                         1 1     2       35
36 12           1 1         1               1   1                       1   1     1                 1   1 1           1     36
37 9     1           1                                       1           1             1 1       2                 1       37
38 15       1     1 1   1 1   1           1                               2   1       1 1     1                   2         38
39 13           1     1 1         1                       2             1   1   1       1                 1       2         39
40 10       1       1 1               1             2                     1             1               1   1               40
41 8             1     1                 1                                 1         1   1       1       1                 41
42 14 1         1   1     1 1   1                       1         2 1 1           1                               1       1 42
43 17 1               1         1 1 1           1     1   1       2           1 3             1                 1         1 43
44 8 1             1         1 1     1                       1                     1                     1                 44
45 6               1                     1                             1                           1 1       1             45
46 6     1                                                             1   1   1             1           1                 46
47 11                 1 1             1     1       1         1   1                   1         1   1               1       47
48 12   1   1   1 1                             1 1   1           1 1                           1                     1 1   48
49 16       1 1           1       1       1   1   1       1   1 1       2     1             1                         1   1 49
50 11                       2 1 1     1 1               1 1                       1 1                   1                   50
51 11                 1         1                   1           1 1 1 1                 1         2               1         51
52 11               2                     1     1           2         1       1                               1 1     1     52
53 10   1     1 1   1               1             1         1                         1 1       1                           53
54 22 1   1     1   1   1   1 1 1               1   1         1         1           3         1         1       1 1     2 1 54
55 8           2                       2             1         1                         1 1                               55
56 16               1   1   2     1             1 1       1         1                   1         1       1 1 1 1         1 56
57 14         1       1   2   1     2           2     1                                                     1     1 1   1   57
58 11   1                 1       1   1         1     1                 1       1 1     1                 1                 58
59 4                                                       1           1                   2                               59
60 11                       1           1         2                 1   1     1             1   1             2             60
61 11     1 1           1       1     1                         2       1 1                               1               1 61
62 9 1                     1                                             1   1             1     1     1 1             1   62
63 12 2               1         1                           1 1         1           1 1                 1 2                 63
64 7                             1     1     1   1     1                             1         1                           64
65 13 1       1           1                   2 1   1 2 1       1                                           1           1   65
66 13   1 1                                                     1   1     1   1       2     1 1     1       1             1 66
67 18             2     1           2       1 2               1 1         1 1     1       1   1         1       1   1       67
68 15             1     1         1         1   1           1   1           1 1 1 1   1         1                       1 1 68
69 11   1             1   1                           1                     1       1               1 1     1 1           1 69
70 17                             1       1 2 3                 1     1         1       1       1           2         1 1 1 70
71 8 1       1               1                 1       1   1       1                               1                       71
72 9                                                             1   1           2 1                       1       1 1   1 72
73 13   2   1           1         1 1   1       2                       1     1   1               1                         73
74 11   1       2             1     1                           1     1                   1 1                     1     1   74
75 14     2   1         1                   1           1         1       1   1     1                         1 1 1       1 75
76 21     2   1 1 1   1 1       2 1 1                     1         1     1 1   1     1                       1   1 1 1     76
77 8                         1 2                           1 1                           1   1 1                           77
78 6                                     1   1                     1 1                           1                     1   78
79 7               1                       1       1         1   1     1                   1                               79
80 6               1             1     1                                         1               1                     1   80
81 10   1                               1 1               2         2           2         1                                 81
82 9                                   1   2     1   1                             1       1                     1     1   82
83 7         1                             2     1 1                                 1                     1               83
84 9 1 1             1                     1                         1                   1           2       1             84
85 9             1                                 1   1       1               1       1   1     1                 1       85
86 8     1         2                                     1     1         1           1     1                               86
87 7       1                                       1                       1           2     1                         1   87
88 7                     1 1                       1 1     1           1                         1                         88
89 13         1 1           1 1 1                   1 2   1         1     1               1           1                     89
90 9           1 1   1                                     1       1                               1 1 1       1           90
91 16       1               1     1       1                   2           1 2           2 1   1 1     1                   1 91
92 12         1 1 1   1     1           1       1     1   1                                 1 1       1                     92
93 5           1                                                                     1       1 1               1           93
94 15 1                                 1       1 2         1               1   2                 1     2     1 1         1 94
95 7                             1                                               1               1           2   1     1   95
96 11       1 1   1                 1   1                                               1     2 1                   1     1 96
97 11   1                 1                                       1   1           1   1       1 1   1               1 1     97
98 11                         1         1 1                     1 1   1             1                           2 1   1     98
99 17       1             1   1     2     2     1           1             1       1           2           1     1   1 1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
Ngày
/
Tháng