BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bến Tre 60 KỲ ĐẾN NGÀY 04/08/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
Ngày
/
Tháng
00 13 1             1 2             1       1     2   1   1                   1   1                         1               00
01 10   1         1                                   1                 1               1 1 1         1   1             1   01
02 13 1     1     1   1   1 1       1         1     1 1     1               1 1                                             02
03 14       1         1               1                   1       1 1               2   1             1     2           2   03
04 10           1                   1   1     1         1               1             2   1 1                               04
05 4                                                 1         1                 1 1                                       05
06 7                           2         1                     1     1         1                     1                     06
07 7               1     1   1     1       1     1                 1                                                       07
08 13         1                           2 1 1       2   1                             1   1   1 1             1           08
09 4         1                               1                                                           1       1         09
10 11   1                                     1   1     1             1             2   1             1   1       1         10
11 11 1                     1 2   1                         1 1       1     1       1                                 1     11
12 11       1                       1               1     1 1 1                           1               1   1   2         12
13 9 1           1                 1                               1       1 1     1     1           1                     13
14 10               1       1                       1             1     1                       1 1 1       1   1           14
15 14 1         1   1 1 1                                             1         1 1     2       1         1   1       1     15
16 8           1 1         1                             2       1         1               1                               16
17 9           1                               1         1       1       1 1                     1   1         1           17
18 8   1 1                                             1                 1   1                     2                     1 18
19 0                                                                                                                       19
20 9       1 1                                 1                           1       1                   2     1     1       20
21 7             1                           1                                     1         1       1       1 1           21
22 6   1 2 2                                   1                                                                           22
23 16                   1             1               1 1   1   1         2       2   1   1     1     1     1       1       23
24 15   1     1           1       1 1               1   1           2       1   1   1           1                         2 24
25 9               1     2                         1           1               1                     1 1           1       25
26 9     1           1 1                 1                             1                   1   1       1       1           26
27 8         1 1                                 1       1     1                           1   1   1                       27
28 6       1                             1                           1         1 1                         1               28
29 12     1       1 1     1   1 1                   1   2               1                   1                             1 29
30 15 1 1     1           1   1                             2                       2 1     1                       2   1 1 30
31 12   1               1 1 1       2     1             1     1                                     1 1           1         31
32 9   1     1       1                                                               1           2     1       1   1       32
33 6                       1                       1                 1                                 1           1     1 33
34 12                 1   1             1       2               1       1 1   1                       1   1         1       34
35 10 1     1                     1 1         1             1           1                         1         1         1     35
36 13                   1   1 1     1   1         1           1 1         1               1   1                       1   1 36
37 8   1         1         1                 1         1           1                                       1           1   37
38 11 1         1                                         1     1 1   1 1   1           1                               2   38
39 13 1                   1             1     1   1           1     1 1         1                       2             1   1 39
40 11           1   1               2                     1       1 1               1             2                     1   40
41 6                       1               1                   1     1                 1                                 1 41
42 17             1 1 1           1   2             1         1   1     1 1   1                       1         2 1 1       42
43 15 1                 1 1     1       1           1               1         1 1 1           1     1   1       2           43
44 10 1                         2           1       1             1         1 1     1                       1               44
45 6                           1     1 1                         1                     1                             1     45
46 8     1     1       1   1             1             1                                                             1   1 46
47 17         1       1   1   1   1   1       1 2 1                 1 1             1     1       1         1   1           47
48 15     1                             2     1 2     1   1   1 1                             1 1   1           1 1         48
49 15                   1 1         1                     1 1           1       1       1   1   1       1   1 1       2     49
50 12                   1   1         1     1                             2 1 1     1 1               1 1                   50
51 10                           2         1                         1         1                   1           1 1 1 1       51
52 14   1 1   1   1 1 1           1                               2                     1     1           2         1       52
53 11                     1       2         1         1     1 1   1               1             1         1                 53
54 16                           3             1     1   1     1   1   1   1 1 1               1   1         1         1     54
55 11       1       1         1       1     1                 2                       2             1         1             55
56 16   1   2     1         1                   1 1               1   1   2     1             1 1       1         1         56
57 14                   1         1       1 1               1       1   2   1     2           2     1                       57
58 9   1         1                                   1                 1       1   1         1     1                 1     58
59 7         1             1   1 1       1                                                               1           1     59
60 15             1               1 1 3   1   1 1                         1           1         2                 1   1     60
61 12                                   1 1 1           1 1           1       1     1                         2       1 1   61
62 9     1     1                     1   1   2     1                     1                                             1   62
63 14 1                         1 1   1 2       1   2               1         1                           1 1         1     63
64 11       1 1                       1 3                                       1     1     1   1     1                     64
65 18   1         1     1     1   1     1   1       1       1           1                   2 1   1 2 1       1             65
66 11     2                 1 1               1   1   1 1                                                     1   1     1   66
67 20     2     1       1 1   1               1   1             2     1           2       1 2               1 1         1 1 67
68 15   1 1   1       2 1         1                             1     1         1         1   1           1   1           1 68
69 10     2         1     1     1                     1             1   1                           1                     1 69
70 12                       1         1     1                                   1       1 2 3                 1     1       70
71 15     1 1     1 1           1 1 1     1         1       1               1                 1       1   1       1         71
72 3 1                                                                                                         1   1       72
73 12                       1               1         2   1           1         1 1   1       2                       1     73
74 10     1             1           1                 1       2             1     1                           1     1       74
75 10           1                   1                   2   1         1                   1           1         1       1   75
76 20   2           1                     1 1           2   1 1 1   1 1       2 1 1                     1         1     1 1 76
77 6                 1                                                     1 2                           1 1               77
78 7           1           1                     1                                     1   1                     1 1       78
79 10           1             1 1 1                               1                       1       1         1   1     1     79
80 8   1     1   1   1                           1               1             1     1                                     80
81 11               2   1                   1         1                               1 1               2         2         81
82 10         1                       2   1     1                                     1   2     1   1                       82
83 9 1                                         2 1         1                             2     1 1                         83
84 9 1                       1   1   1             1 1             1                     1                         1       84
85 6       1   1                                               1                                 1   1       1             85
86 11         1 1     1 1                     1         1         2                                     1     1         1   86
87 9                         2 1       1 1     1         1                                       1                       1 87
88 10             2 1                     1                             1 1                       1 1     1           1     88
89 18 2                   1       1         2     1         1 1           1 1 1                   1 2   1         1     1   89
90 8       2                 1                               1 1   1                                     1       1         90
91 13   1   1         1 1                                 1               1     1       1                   2           1 2 91
92 12                                           1 2         1 1 1   1     1           1       1     1   1                   92
93 3                       1 1                               1                                                             93
94 9         1                             1       1                                 1       1 2         1               1 94
95 6 1         1 1 1                             1                             1                                           95
96 11           2     1       1         1       1         1 1   1                 1   1                                     96
97 5         1                                       1                 1                                       1   1       97
98 8         1                         1                                   1         1 1                     1 1   1       98
99 14       1       1   1 1                               1             1   1     2     2     1           1             1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
Ngày
/
Tháng