BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bến Tre 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/05/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
Ngày
/
Tháng
00 6     1   1     1                           1                                                   1 1                     00
01 11             1               1         1     1             1     1   2                 2   1                           01
02 10                     1         2         1                         2                     1             2             1 02
03 7                           1                                   1     1   1                 1       1 1                 03
04 12   2   1                       1   1   1   1                             1 1               1             1 1           04
05 11                     1 1 2   1                     1                           1   1   1 1               1             05
06 10                             1   1           1   1         1     1 1                     1   1                 1       06
07 15             1 1 1     1   3 1                   1     1         1     1                   1                       2   07
08 7 1                           1                           1     1                                           1 1 1       08
09 13 2         1   1                           2 1                   1 1     1                             1     1 1       09
10 12     2   1                 2           2 1                     1             1         1                 1             10
11 11   1       1     1 1                     1   1         1   1   1     1                     1                           11
12 8     1     1           1         2                                           2   1                                     12
13 7                     1 2   1                           1                                             1     1           13
14 10                 1     1       1   1                             1 1   1                   1           1             1 14
15 10       1                         1                   2                             1 1   1             1   1   1       15
16 11                               3                       1                   1   1           1 1   1 1       1           16
17 10       1   1     1   1       1 1     1       1                       1                   1                             17
18 9                     1       1                   1 2 1               1                       1           1             18
19 11 1   1   1       1                             1 1         1                           1   1 1                     1   19
20 12             1     1             2     1                 2 1             1                               1   1       1 20
21 9   1     1                 1       1           1   1         1       1                 1                               21
22 14 1   1     1                           1   1 1     1         1         1   2     1     1                     1         22
23 13 2 1       1     1       1         1                     1           1   1           1             1               1   23
24 14   1     1     1   1 1     2       1                         1       1                       1       1   1           1 24
25 8 1 1       1     1         1                                     1             1                                   1   25
26 10   1           2                         2 1                                       1           1   1       1           26
27 9       1 1                     1                 1       1                   1   1                       1       1     27
28 8                             1         1 1         1           1       1                 1                   1         28
29 5 1             1         1                                   1                                   1                     29
30 5 1           1                                                                     1   1         1                     30
31 9                   2               1 1                                     1   1               1             1     1   31
32 13                     1 1         1                           1 1           1 1       1 1     1 1     1             1   32
33 10     2       1                 1                                 1       1                 2     1               1     33
34 8         1         1 1             1                                                         1           1     1   1   34
35 11     1                                                 1     1     1       1     1 1                           1 3     35
36 3                     1                                             1               1                                   36
37 12         1 1     1           1   1     1         1           1             1   1                       1   1           37
38 11           1 1                   1                   1 1     1             1         1           1   1               1 38
39 9                     1   1           1         1                 1       1           1                   1       1     39
40 11                 1               1                   1     2   1     1             1         1   1     1               40
41 11         1           1 1     1           1   1         1             1       2             1                           41
42 14                     1 1 1           1 1       1       1           2       1 1   1                     1             1 42
43 7                                                     1   2         1     1                     1     1                 43
44 14   1         1           1   1   1 1     1 1     1 1 1         1                 1                           1         44
45 10                     1               1     1 1     1                       1     2           1         1               45
46 8           1             1     1                 1   1                                           1           1 1       46
47 5                 1                             1       1                       1                   1                   47
48 16                           1         2         1         1 1   1     2 1   1     1         1         1 2               48
49 14                   1 1             1             2 1           1         2     1           1                   1 1   1 49
50 12               2 1           1       1                 1         1       1     1     1 1                     1         50
51 18               1               1         1       1 2       2   2             2                 3     1         1   1   51
52 9 1                                 1               1         1                     1 1       1 1         1             52
53 7 1                                               1   1                       1         1               1   1           53
54 11                                 1       1 1                       1               1     2           1 1         1   1 54
55 9         1 1                                       1   1             1     1                     1           1 1       55
56 18       1 1     1   1 1   1           1                                       1 1   1         2   2         1 2     1   56
57 13               1         1 1 1                 1               1         1                     2     1           1   2 57
58 9   1   1           1 1                     1                   1             1   1       1                             58
59 7                         2               1   1                   1 1                                       1           59
60 11   1         1   1 2                 1 1                             1           1     1                       1       60
61 11                   1               1     1   1       1   1                       1                 2 1       1         61
62 8 1 1                   1             1         1   1               1     1                                             62
63 14         1               1     1         1               1   1   1   1 1 1         1                       1     1 1   63
64 15       1 1 1     1     1     1       1 1     1                   1               1               1   1   1         1   64
65 12   2   1                     1     1     1   1     1                     1           1 1                         1     65
66 17     1                           2   1 1     1                                 3 2             1 1 1 1             1 1 66
67 12                   1   1             1                                 1       1   2     1     1   2 1                 67
68 19       1   1                   1     1 1     1 1 1   1     1       2       1   1               1   1         1 1     1 68
69 6       1                                                   1                         1 1             1               1 69
70 16 1         1 1     1           1           1           1                 1       1     1 1   1         1   2     1     70
71 13           1     1       1 1             1             1                   1         1     1   2           1       1   71
72 17     2         2       1         1 1             1   1     1                 1           1     1   1     2 1           72
73 11               1 1     1                                   1     1 1     1       1           1                   1   1 73
74 12     1       1       1           1 1     1 1       1 1         1                         1                     1       74
75 5                         1                     1                 1     1 1                                             75
76 15                     1   1   1 1 1     1   1                 1   1     1       1             1               1 2       76
77 12 1             1 2 1       1         1           1       1   1               1                             1           77
78 7           1 1                   1     1       1               1                     1                                 78
79 12 2     1                                 1     1       1   1           1                 1   1       1       1         79
80 8     1       1 1       1           1       1         1     1                                                           80
81 15 1     1 2   1             2         1 1       1     1                       1             1                   1 1     81
82 10                       3             1                   1       1     1           1               2                   82
83 10                                   1       1                 2 1       1                   1       1     1         1   83
84 7                             1                 1             1                     1 2                       1         84
85 4   1                                                 1                                       1     1                   85
86 10                           1                             1                           1     1       1 1 2         1   1 86
87 10     2                       1             1             1             1   1       1 1   1                             87
88 12   1   1     1                           1               1         1 1     1         1 1   1               1           88
89 6   1       1                                                 1                       1               1           1     89
90 14       1     2     1                       1 1     1       1   1   1   1                                 1     1     1 90
91 15   1   1                 1             1         1   1 1                       2 1   1           2               1 1   91
92 10               1                             2 1     1   1                             1 1                         1 1 92
93 12     1                   1     1   1                       1           1           1   1 1       1 1       1           93
94 12       1     1                         1     1 1   1                   1   1 1 1                         1         1   94
95 9         2                                             1     1         1                               1 2       1     95
96 10       1           1               1           1 1     1     1         1           1           1                       96
97 5                 1                                     1         1   1                       1                         97
98 11     1 1 1   1                             1     1                                       1       2           1 1       98
99 10           1       1           1               1         2       1           1                         1             1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
Ngày
/
Tháng