BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bến Tre 60 KỲ ĐẾN NGÀY 10/09/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
Ngày
/
Tháng
00 7                 1               1                       1             1   1                       2                   00
01 11 1         1   1             1           1   1       1                   1                 1                     1   1 01
02 9                                               1           1                   1   1         1           1 2         1 02
03 11           1     2           2                         1 1   1                               1                       2 03
04 8 1                                   1 1       1           1       1   1               1                               04
05 4                                                                       1         1 1   1                               05
06 11           1                                 1           2                         1           1       2   2         1 06
07 5                                 1           1             1           1                                 1             07
08 10 1   1 1             1                                           1                 1 1               1           1   1 08
09 10               1       1         1                 1   1     2       1             1                               1   09
10 9           1   1       1           1                   1                                     1   1 1                 1 10
11 11                           1     1 1   3     1       1                                         1       1           1   11
12 6               1   1   2                                 1                               1                             12
13 6           1                             1                               1     1               1         1             13
14 19     1 1 1       1   1           1   1                         2     1             1   1   1         1 1     1   1 1 1 14
15 11     1         1   1       1                         1 1     1                       2               1   1             15
16 7 1                                           1 1             1         1             1             1                   16
17 11       1   1         1                                   1 2   1         1       1 1                       1           17
18 11         2                     1                 1             1   2 1               1   1                     1       18
19 9                                 1   1 1       2         1                             2       1                       19
20 10             2     1     1                 1                                 1 1     1                         1     1 20
21 13   1       1       1 1                           1     2   1       1   1 1                   1       1                 21
22 8                                                           1   2             1       1       1             1         1 22
23 10     1     1     1       1                 1       1                     1   1 1                 1                     23
24 11     1                         2       2     1           1                     1 1   1                     1           24
25 11           1 1           1       1                 1     1         1             1 1   1 1                             25
26 8 1   1       1       1                             1                                               1           1     1 26
27 11 1   1   1                         1       1           1             1   1                   1     1           1       27
28 8                 1                                 1         1   1 1                                         1 1   1   28
29 11 1                             1   1         1         1         1         1     1 1 1               1                 29
30 9 1                       2   1 1                       1                           1   1     1                         30
31 9         1 1           1             1               1           2                                       1         1   31
32 11       2     1       1   1               1                                           1           2         1   1       32
33 18             1           1     1         1   1         1 1     1           2   1           1       1     1 2 2         33
34 16           1   1         1       1                 1       1             2           1   1     1     2 1 1     1       34
35 14       1         1         1         1                         1 1     2               1   1       1   1       1   1   35
36 12   1                       1   1     1                 1   1 1           1         1         1 1       1               36
37 11                 1           1             1 1       2                 1                 1 1             1       1     37
38 12                             2   1       1 1     1                   2           1 1                   1           1   38
39 18             2             1   1   1       1                 1       2                 1       1 1 1 1 1             3 39
40 10       2                     1             1               1   1                               2       2               40
41 9                               1         1   1       1       1                 1                             1 2       41
42 11           1         2 1 1           1                               1       1         1                           1 1 42
43 18   1     1   1       2           1 3             1                 1         1           1     1 1           1 1   1   43
44 14                 1                     1                     1                     1 1     1       2   1 1   2   2     44
45 4                           1                           1 1       1                                                     45
46 9                           1   1   1             1           1                       1 1                       1   1   46
47 8       1         1   1                   1         1   1               1                     1                         47
48 11   1 1   1           1 1                           1                     1 1                           1   1 1         48
49 16 1   1       1   1 1       2     1             1                         1   1 1               2   1       1           49
50 8           1 1                       1 1                   1                   1             1 1                       50
51 10       1           1 1 1 1                 1         2               1                                 1               51
52 12   1           2         1       1                               1 1     1     1                 1         1       1   52
53 7     1         1                         1 1       1                                             1   1                 53
54 19   1   1         1         1           3         1         1       1 1     2 1   1                       1   1   1 1   54
55 8         1         1                         1 1                                         1 1                     2     55
56 16   1 1       1         1                   1         1       1 1 1 1         1   2 1             1 1                   56
57 10   2     1                                                     1     1 1   1             1           1           1     57
58 13   1     1                 1       1 1     1                 1                             1 1 2   1     1             58
59 8               1           1                   2                                                         2       2     59
60 13     2                 1   1     1             1   1             2                       2       1                 1   60
61 9                   2       1 1                               1               1           1 1 1                         61
62 8                             1   1             1     1     1 1             1           1                               62
63 11               1 1         1           1 1                 1 2                           1             1     1         63
64 11 1   1     1                             1         1                           1       1     1   1         1 1         64
65 16 2 1   1 2 1       1                                           1           1     1 1   1           1 1       1         65
66 17                   1   1     1   1       2     1 1     1       1             1   1   1     1   1     1       1         66
67 14 2               1 1         1 1     1       1   1         1       1   1                       1                   1   67
68 13   1           1   1           1 1 1 1   1         1                       1 1               1   1                     68
69 8         1                     1       1               1 1     1 1           1                                         69
70 17 3                 1     1         1       1       1           2         1 1 1 1         1             1     1         70
71 8   1       1   1       1                               1                           1       1                         1 71
72 12                     1   1           2 1                       1       1 1   1 1       1             1                 72
73 10   2                       1     1   1               1                                     1         1   1       1     73
74 10                   1     1                   1 1                     1     1   1 1       1             1               74
75 11           1         1       1   1     1                         1 1 1       1 1                             1         75
76 11             1         1     1 1   1     1                       1   1 1 1             1                               76
77 5               1 1                           1   1 1                                                                   77
78 9 1                     1 1                           1                     1               3                   1       78
79 10       1         1   1     1                   1                               1   1             1   1             1   79
80 6                                     1               1                     1         1 1                             1 80
81 9             2         2           2         1                                               1                 1       81
82 10     1   1                             1       1                     1     1     1       1       1       1             82
83 8     1 1                                 1                     1                 1                     1   1       1   83
84 8                         1                   1           2       1                       1         1           1       84
85 11       1   1       1               1       1   1     1                 1         1   1                         1       85
86 8             1     1         1           1     1                                           1 1               1         86
87 11       1                       1           2     1                         1                 1   1       1       1 1   87
88 6       1 1     1           1                         1                                                   1             88
89 12       1 2   1         1     1               1           1                               1   1   1         1           89
90 7               1       1                               1 1 1       1                   1                               90
91 18                 2           1 2           2 1   1 1     1                   1 1   1 1           1   1       1         91
92 10   1     1   1                                 1 1       1                     1 1                             1 1     92
93 6                                         1       1 1               1                     1 1                           93
94 13   1 2         1               1   2                 1     2     1 1         1                                         94
95 8                                     1               1           2   1     1     1                             1       95
96 10                                           1     2 1                   1     1             1   1                 1   1 96
97 12                     1   1           1   1       1 1   1               1 1                         1 1           1     97
98 13                   1 1   1             1                           2 1   1       1   1           1 1 1                 98
99 15   1           1             1       1           2           1     1   1 1                               1 2     1 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
Ngày
/
Tháng