BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bến Tre 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/07/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
Ngày
/
Tháng
00 8   1               1                       1             1   1                       2                         1       00
01 9 1             1           1   1       1                   1                 1                     1   1               01
02 10                                 1           1                   1   1         1           1 2         1       1       02
03 12   2           2                         1 1   1                               1                       2   1       1   03
04 8                       1 1       1           1       1   1               1                                 1           04
05 4                                                         1         1 1   1                                             05
06 11                               1           2                         1           1       2   2         1 1             06
07 6                   1           1             1           1                                 1                     1     07
08 7       1                                           1                 1 1               1           1   1               08
09 11 1       1         1                 1   1     2       1             1                               1               1 09
10 9 1       1           1                   1                                     1   1 1                 1         1     10
11 11             1     1 1   3     1       1                                         1       1           1                 11
12 7 1   1   2                                 1                               1                                         1 12
13 7                           1                               1     1               1         1                       1 1 13
14 18   1   1           1   1                         2     1             1   1   1         1 1     1   1 1 1         1 1   14
15 11 1   1       1                         1 1     1                       2               1   1                 1         15
16 9                               1 1             1         1             1             1                           2   1 16
17 12       1                                   1 2   1         1       1 1                       1             1     1   1 17
18 9                 1                 1             1   2 1               1   1                     1                     18
19 13                   1   1 1       2         1                             2       1                         1   2     1 19
20 10     1     1                 1                                 1 1     1                         1     1 1       1     20
21 12     1 1                           1     2   1       1   1 1                   1       1                           1   21
22 8                                             1   2             1       1       1             1         1               22
23 10   1       1                 1       1                     1   1 1                 1                         1 1       23
24 11                 2       2     1           1                     1 1   1                     1           1             24
25 10           1       1                 1     1         1             1 1   1 1                                         1 25
26 8       1                             1                                               1           1     1 1       1 1   26
27 10                     1       1           1             1   1                   1     1           1       1           1 27
28 9   1                                 1         1   1 1                                         1 1   1               1 28
29 10                 1   1         1         1         1         1     1 1 1               1                               29
30 8           2   1 1                       1                           1   1     1                                       30
31 8         1             1               1           2                                       1         1               1 31
32 8       1   1               1                                           1           2         1   1                     32
33 18           1     1         1   1         1 1     1           2   1           1       1     1 2 2           1           33
34 20 1         1       1                 1       1             2           1   1     1     2 1 1     1       1     1   1 2 34
35 15   1         1         1                         1 1     2               1   1       1   1       1   1       1   1     35
36 12             1   1     1                 1   1 1           1         1         1 1       1                         1   36
37 11   1           1             1 1       2                 1                 1 1             1       1                   37
38 13               2   1       1 1     1                   2           1 1                   1           1   1             38
39 17             1   1   1       1                 1       2                 1       1 1 1 1 1             3     1         39
40 12               1             1               1   1                               2       2               1 1 1 1       40
41 10                 1         1   1       1       1                 1                             1 2                   1 41
42 12       2 1 1           1                               1       1         1                           1 1           1 1 42
43 17       2           1 3             1                 1         1           1     1 1           1 1   1         1   1   43
44 14   1                     1                     1                     1 1     1       2   1 1   2   2                   44
45 6             1                           1 1       1                                                       1       1   45
46 11             1   1   1             1           1                       1 1                       1   1       1 1       46
47 7   1   1                   1         1   1               1                     1                                       47
48 9       1 1                           1                     1 1                           1   1 1                   1   48
49 14   1 1       2     1             1                         1   1 1               2   1       1                     1   49
50 7                       1 1                   1                   1             1 1                             1       50
51 10     1 1 1 1                 1         2               1                                 1                 1           51
52 11 2         1       1                               1 1     1     1                 1         1       1                 52
53 7 1                         1 1       1                                             1   1                         1     53
54 17   1         1           3         1         1       1 1     2 1   1                       1   1   1 1                 54
55 8     1                         1 1                                         1 1                     2     1             55
56 15         1                   1         1       1 1 1 1         1   2 1             1 1                       1 1       56
57 7                                                 1     1 1   1             1           1           1                   57
58 14             1       1 1     1                 1                             1 1 2   1     1                 1     2   58
59 8 1           1                   2                                                         2       2                   59
60 12         1   1     1             1   1             2                       2       1                 1           1     60
61 9     2       1 1                               1               1           1 1 1                                       61
62 9               1   1             1     1     1 1             1           1                                 1           62
63 13 1 1         1           1 1                 1 2                           1             1     1           1         1 63
64 9                           1         1                           1       1     1   1         1 1         1             64
65 9     1                                           1           1     1 1   1           1 1       1                       65
66 18     1   1     1   1       2     1 1     1       1             1   1   1     1   1     1       1                 1     66
67 14   1 1         1 1     1       1   1         1       1   1                       1                   1       1   1     67
68 15 1   1           1 1 1 1   1         1                       1 1               1   1                     1   1 1       68
69 10                 1       1               1 1     1 1           1                                             1 1 1     69
70 16     1     1         1       1       1           2         1 1 1 1         1             1     1               1   1   70
71 6 1       1                               1                           1       1                         1               71
72 12       1   1           2 1                       1       1 1   1 1       1             1                               72
73 8             1     1   1               1                                     1         1   1       1                   73
74 10     1     1                   1 1                     1     1   1 1       1             1                             74
75 11       1       1   1     1                         1 1 1       1 1                             1                   1   75
76 12         1     1 1   1     1                       1   1 1 1             1                                     1 1     76
77 6 1 1                           1   1 1                                                                               1 77
78 10         1 1                           1                     1               3                   1       1 1           78
79 11   1   1     1                   1                               1   1             1   1             1         1     1 79
80 8                       1               1                     1         1 1                             1   1 1         80
81 8         2           2         1                                               1                 1       1             81
82 9                         1       1                     1     1     1       1       1       1                 1         82
83 7                           1                     1                 1                     1   1       1   1             83
84 11           1                   1           2       1                       1         1           1           1   1 1   84
85 11     1               1       1   1     1                 1         1   1                         1       1 1           85
86 8     1         1           1     1                                           1 1               1               1       86
87 10                 1           2     1                         1                 1   1       1       1 1                 87
88 6 1           1                         1                                                   1                   1   1   88
89 8         1     1               1           1                               1   1   1         1                         89
90 7 1       1                               1 1 1       1                   1                                             90
91 18   2           1 2           2 1   1 1     1                   1 1   1 1           1   1       1                       91
92 11                                 1 1       1                     1 1                             1 1       1 1   1   1 92
93 7                           1       1 1               1                     1 1                             1           93
94 11 1               1   2                 1     2     1 1         1                                         1             94
95 10                       1               1           2   1     1     1                             1       1 1           95
96 12                             1     2 1                   1     1             1   1                 1   1   1 1         96
97 13       1   1           1   1       1 1   1               1 1                         1 1           1         1         97
98 15     1 1   1             1                           2 1   1       1   1           1 1 1                     1   1     98
99 16 1             1       1           2           1     1   1 1                               1 2     1 1   1 1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
Ngày
/
Tháng