BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/08/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
Ngày
/
Tháng
00 10     1   1     1     1           1                   1               1               1                               2 00
01 12 1   1         1             1       2   2 1               1                     1     1                               01
02 13         2       1 2                       2           2       2 1                       1                             02
03 13         1       1           1                     1                     2       1     2 1 1     1               1     03
04 11     1               1   1                         1         1                     1       2           1 1         1   04
05 13                   1               2     1                 1 1                 1           1   1 1     1       1     1 05
06 15       1 1                                       1     1 1 1       1   1           1   1       1 1   1         2       06
07 10                 2                         1       2               1       1               1       1       1           07
08 18   2 1                 1   2                 2   1     1 1 1 1   1                                   1 2             1 08
09 15 1           1       1   1   2         1       1     1       1                             1     1 1         1   1     09
10 13 1   2                         1   1         1                     1 1 1                 1     1     1             1   10
11 8         1             1                             1                     1                             1   2   1     11
12 12                             1     1             1 1   1                           2 1                   1 1   1     1 12
13 10                 1   1     1           1       1 1   1       1                                 1                 1     13
14 8                         1         1     1   1                     1 1                     1                 1         14
15 11             1     1     1     1 1           1           1   1 1   1                                 1                 15
16 7     1     1 1                               1             1   1                                               1       16
17 15           1     1   1 1   1         1         1   1                       2         1   2   1       1                 17
18 9                                       1                 1           1 1     1     2             1                   1 18
19 13             1 1           2   2         1 2               1                     2 1                                   19
20 12 1         2   1                 1         1   1                   1             1 1                   1           1   20
21 9             2                       1 1           1                   1 1   2                                         21
22 8         1                 1   1                                 1                 1             1 1         1         22
23 6       2                                                                     1   1         1               1           23
24 11                             1     1     2   1                         1 2           1                         1     1 24
25 14     1 1       1     1   1       1                     2 1                                         1 1             2 1 25
26 9   1                     2           1                 1   1 1                       1             1                   26
27 14   1             1     2         1                     1               1   1     2               1     1 1       1     27
28 5                         1   1                                                                         1   1     1     28
29 11   1     1       1                         1     1             1         1                 1 1     1 1                 29
30 11 1   1     1   1               2 1       1           1         1                                               1       30
31 5       1                                     1                   1                       1                       1     31
32 15                   2     1 1 1     1         2       1                             1 1       1     1       1         1 32
33 18       1   2 1                       1   1 1       1   1 1 1                 1     1   2         1     1           1   33
34 17       1               1       1   1       1     1 2             1 1 2   1                 1                 1 1 1     34
35 12       1                   1     1       1           1 1 1   2 1         1                                           1 35
36 5                                       1     1                                     1                 2                 36
37 6                               1   1                 1                 1                 1                       1     37
38 13 1         1         1       1   1 1                                         1             2 1 1             1     1   38
39 10               1                   1                         1 1                     1 2           1       1 1         39
40 6                   2                           1           1       1                     1                             40
41 9   1     1   2                     1 1 1                         1                                               1     41
42 8     1                 1         1   2   1                                               1             1               42
43 11 1 1                 1         1                       2 1   1                 1                       1 1             43
44 12 1             1   1               1                     1                 1         1 1 1     1       2               44
45 15       1   1               2                     1   1         1   1 1       1 1       1 2         1                   45
46 9       1       1 1           1             1               1       1     1     1                                       46
47 10                       1       1                 1       1         1                   1   1                 1     1 1 47
48 10 1                                   1       2 1   1                     1 1     1                               1     48
49 7                 1               1   1                       1                 1         1   1                         49
50 10     1   1               1 1                 1                   1           1       1           1       1             50
51 8                           1                                     2             1     1           1       1 1           51
52 6                         1             1               1           1 1 1                                               52
53 5   1 1     1                   1                         1                                                             53
54 8                                     1     1           1                               1       1 1   1       1         54
55 12   1       1                         1 1                                     1 1   1       1   2 1           1         55
56 12                 1   1       1             2 1                       1           1                             1 2 1   56
57 9 2               1                   1                     1           1       1       1               1               57
58 11 1                       1             1 1     1 1               1 1                         1           1   1         58
59 8   1       1         2                                                     1                               2 1         59
60 15     1 1     1 1             1           1   1                             1 2 1         1         1     1   1         60
61 11             1   1           1     2           1 1                   1   1                                         2   61
62 13   1 1   1                 2                               1                 1 1           2       1   1 1             62
63 11         1       1                         1               1   2                                         2 2       1   63
64 6                               1                   1             1   1           1     1                               64
65 15         1     1     1         1   1     1           1                 2     1 1 1                   1 1         1     65
66 10           1 1     2 1     1                                     1     1                           1           1       66
67 14               1         2   1 1                         1 1   2         1                   1             1 1     1   67
68 13       1   1               1   1         1   1           2     1         1 1     1                                   1 68
69 10       1             1 2 1                     1       1                                     1       1 1               69
70 13                   1             1 1               2         1   1   1 1   1         1                       1       1 70
71 14 1             1                           1 1 1             1       1       1 1               1     1         1 1   1 71
72 11 1 2   1   1       1     1             1 1                     1             1                                         72
73 15   1                     1                 1                   1   1     1 1   1   1 1         1   1           1     2 73
74 9     2         1   1             1                 1       1     1                     1                               74
75 16 1         1     1 1   1           1     1                               1   2     1   1       1 1   1           1     75
76 13             1         1             1         2         1     1           1   1             2             1       1   76
77 13       2       1       1       1                                 1       1               1 1 1 1 1             1       77
78 10                         1   1                 1 1           1       1 1                         1         1     1     78
79 7   1                 1                 1       1                                     1         2                       79
80 11   1 1                               1           1       1                 1       1   1                 2 1           80
81 8         1         1           1               1           1 1                                     1               1   81
82 6 1               1           2                                                                   1   1                 82
83 4               1                                                 1                               1           1         83
84 12         1   1 1     1 1         2                                               1                 1           1   1 1 84
85 20         2   1       1 1         1     1       1                             1   2 1   1     1 2 1 1 1 1               85
86 13             1   1               1                   1 1   2 1             1                 1       1   1       1     86
87 7       1 1                           1                           1   1           1   1                                 87
88 8                       1   1           1 1       1   1                           1       1                             88
89 5                                       1       1                               1         1                 1           89
90 5               1                                                                     1                     2   1       90
91 8           1                     1   1                             2   1                     1           1             91
92 12           1 1     1                   1           2 1             2 1 1                       1                       92
93 11 1               1     1                         1   1   1           1                       3               1         93
94 8     1       1                                     1                     1                   1     1     1         1   94
95 10 1     1                     1   1         1     1       1             1             1                               1 95
96 10   1                                   1       1 2           1       1 1           1               1                   96
97 7                   1                   1             2           1       1                 1                           97
98 16                     1 1               1         1             1           2   2     1               1 1 1     3       98
99 9   1                                                 2 1                   1   1     1   1                         1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
Ngày
/
Tháng