BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/04/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
Ngày
/
Tháng
00 10                   1     2                           1                     1 1     1     1               1         1   00
01 8     2                   1             1                               1         1                         1       1   01
02 6                   1                     1                   1                     1   1                 1             02
03 15         1   1 1   1     1 1       1     1           1 2       1                   1       1                     1     03
04 13       1     2       1                     1 1     1   1                           1 1           1 1       1           04
05 14 1       1             1                   1   1 2   1 1   1       1             1       1             1               05
06 11   1       1       1       1         1   1 1               1 1     1                                         1         06
07 14 2             1     1 1           1             1                               2     1           1     1     1   1   07
08 8 1           1   1           1   1 1                     1             1                                               08
09 18                 1       1 1   1     1 1       1     1               1   1   1         1   1           1 1   1 1 1     09
10 10 1                   1                     2           1   1       1                       1               1     1     10
11 10                                     1               1       2               2         1               1 2             11
12 18 1                         1 2 1   1                       1   1 1 1         1   1   1 1 1   1   1       1             12
13 7             1     2     1 1                                                             1                 1           13
14 9                   1     1       1               1         1                   1           1                 1 1       14
15 8   1               1         1     1   1   1             1                                         1                   15
16 12         1         1     1               1                                 2                 1 2 1 1           1       16
17 11                 1             1 1 1               1 1                           1 1                 1   1       1     17
18 14           1 1 1           4                 1                   1   1               1           1   1               1 18
19 11         1                     2                         1 1             1     1           1   1             1       1 19
20 12   1                 1               1                 1                 1   2           1   1         1         1   1 20
21 8 1     1                                                   1     1 1     1   1 1                                       21
22 6           1           1                         1               1             1             1                         22
23 10     1         1                                         1             1     1         1   1 1       1         1       23
24 8                                         1   1             1                     1       1             1       1   1   24
25 12 1         1   1                         1           1                     1     1   1         1     1       1 1       25
26 14               1       1               1 1     1           1     1 1       1   1                 1 1 1           1     26
27 14       1   1                     1                 1 1         1   1   1     1 1                 2 1             1     27
28 8       2           1               1         1                 1                               1     1                 28
29 9   1           1         1       1               1       1       1                                       1           1 29
30 13           1         1       1 1       1       1         1             1     1           1   1               1       1 30
31 11   2       1       1                       1     1     1           1         1     1                                 1 31
32 11                     1             2         2                         2                 1           1         1     1 32
33 8   1     1                       1   1                 1                               1                   1   1       33
34 16                                 1         1 1           1       1       1       1             2   1 1 1     1   1 2   34
35 16   1 2 1               1                     1         1 1       1               1         2         1   1   1 1       35
36 10         1               1   1           1       1             1     1         1 1                 1                   36
37 10       1 1           1                   1   1   1     1                   1       1                         1         37
38 14 1     1       1       1                 1     1     1     1   1                                             1 1 2   1 38
39 14       1   1         1 1     1 2           1 1 1   2                                           1               1       39
40 17                       1       1 2 1             1 1         2     1       1 1   1   1       1 1                 1     40
41 9     1     1 1 1     1   1                         1                                         1                       1 41
42 6     1         1                             1     1       1               1                                           42
43 16   1   1         2 1                     1 2           2         2 1             1     1                             1 43
44 8 1         1             1                   1 2                                       1               1               44
45 8           1           1             2         1         1                                         1           1       45
46 11                                           1         1     1 2                       1 1 1 1   1                   1   46
47 14   1 1   1     1                   1 2                         1         1   1                       2 1       1       47
48 7                                                   1     2     1         1                                   1       1 48
49 12         1                     1     1 1   1           2       1 1                       1       1       1             49
50 12 1 1   1   1                         1 1             1                     1       2         1                 1       50
51 10       1 1       1         1     1                           1                   1     1 1                       1     51
52 3             1       2                                                                                                 52
53 12 1         1     1                   1                         1           1         1           2       1 1   1       53
54 11       1       1     1 1 1         1                         1 1                                       2             1 54
55 13       1         2           1   1 1   1       1                                 1   1               2               1 55
56 11             2                 1               1           1           1   1   1         1   1     1                   56
57 7     1       1 1       1               1                           1                     1                             57
58 8             1             1                 1     1 1                 1                 1                     1       58
59 10               1                               1                   1 1         2     1 1                         1 1   59
60 16   1               1             1       1         1             1       1           1     1       2   2 1   1     1   60
61 7         2       1                 1                 1                                   1     1                       61
62 15     1 1     1                           1                       1     1   1   2     1         1           2 1   1     62
63 11               1                     1                         1 1   1   1   1   1         1                 1   1     63
64 11                     1 1     1             1                       2                             1   1     2     1     64
65 11         1         1         1         1             1                     1       1                   1 1           2 65
66 4                     1                       1 1                     1                                                 66
67 6   2                                   1                             1             1             1                     67
68 11 1 1                         2               2       1         1       1                                     1     1   68
69 12     1   2                                               1 1   1                 1     1   1 1   1 1                   69
70 8     2                                                   1 1         1                         1                   2   70
71 8                           1                                   1     2     1                   1   1 1                 71
72 10   1             1           1           1       1                 1 1             2                   1               72
73 10                   2         1       1     1       1   1                                     1             1       1   73
74 15         1                 4   1 1         1       2               1     1 1                               1         1 74
75 7               1         1 1                                         1                   1   1   1                     75
76 13           1           1               2                             2 2 1                   1 1           1         1 76
77 11         1   1                                 1   1           1 1             1     2                   2             77
78 9   1         1           1     1       1                   1         1         1                   1                   78
79 13           1             1           1   1   1                             1       1 1 1   1     2         1           79
80 9 1               1   1       1           2     1                                       1 1                             80
81 6                     1 1                       1                                                         1 1     1     81
82 11     1   1             1     1                               2 1             1                     1   2               82
83 13     2 1         1     1       1   1             1       1     1       1 2                                             83
84 13           2 2 1 1             1 2               1                                           1           1     1       84
85 20 1   1               1               1     1     2     2   1 1     1 1         1   1   2     1     1       1           85
86 11   1       1             1     1 1 1                         1         1           1                             1 1   86
87 12                 1   1   1         1             1       1                     1     1   1 1     1   1                 87
88 8     1           1     1                               1 1       1                         1               1           88
89 7                   1         1         1 1     1                       1                       1                       89
90 6                 1                         1                     1                 1   1                             1 90
91 4                                                     1                         1                             2         91
92 13       1                                         1   1       1     1 1               1     2 1         1           2   92
93 7                                 1                       1 1         1   1     1     1                                 93
94 7                 1 1             1     1                               1   1                 1                         94
95 10                       1     1         1           1                   1 1         1                 1 1           1   95
96 7 1                                           1               2           1 1               1                           96
97 9 1                             1       1         1 1 1                                         1 1 1                   97
98 16       1     1 1               1   1 1                                   2   2   1   1         1           1 1     1   98
99 9 1                         1         1         1   1     1   1   1                                   1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
Ngày
/
Tháng