BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 08/11/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
Ngày
/
Tháng
00 12     1                               2 1       1             1 1     1         1       1 1                           1 00
01 10 1     1                                             1                               1           1     2 2       1     01
02 7         1                                     1             1   1 1                                       1   1       02
03 16 1     2 1 1     1               1     1             1     1 1   1 1       1 1                                     1   03
04 19   1       2           1 1         1                       1 1             1     1   2   1       1   2   1   1 1       04
05 12           1   1 1     1       1     1           1               1                         1 1 1   1                   05
06 11   1   1       1 1   1         2         1               1                               1 1                           06
07 9           1       1       1               1   1   1                     1                   1     1                   07
08 7                     1 2             1                       1             1                           1               08
09 14           1     1 1         1   1     1         1 1     1 1                                       1       1   1   1   09
10 11         1     1     1             1         2         1                 1             1                 1           1 10
11 13                         1   2   1                         1             1   1     1     2   1                     1 1 11
12 12   2 1                   1 1   1     1   1       1             1                               1               1       12
13 10               1                 1         1     1       1         1       1   1     1                   1             13
14 11           1                 1                           1                         1             1         2 1 1     2 14
15 6                     1                 1                                   1       1   1 1                             15
16 11                               1                               1 1 2                       1 1       1 1       1     1 16
17 14     1   2   1       1                           1   1             1 1 1         1 1       1         1                 17
18 12   2             1                   1                 1   1     1   2   1   1           1                             18
19 7 2 1                                               1             1                                               2     19
20 8 1 1                   1           1             1 1   1                                                   1           20
21 5                                                         1               1         1     1                   1         21
22 9   1             1 1         1                   1       1 1                                 1                 1       22
23 6 1         1               1                         1                   1                                 1           23
24 10     1                         1     1 1       1   1                 1     1                                 1       1 24
25 18                   1 1             2 1       1         1     1   2       1 1               1   1   1   1       1 1     25
26 9     1             1                   1                           1 1         1   1 1                               1 26
27 16 2               1     1 1       1     1                 1                   1 1     1     1     1       1   1 1       27
28 12                       1   1     1     1                 1 1                         1               1       1   1 1 1 28
29 12           1 1     1 1                   1 1   1                 1     1   1                 1                     1   29
30 8                               1       1     1     1                               1                   1   1       1   30
31 9         1                       1           2         1     1               1         1               1               31
32 13   1 1       1     1       1         1       1       1                 1           1       1                       1 1 32
33 13   1   2         1     1           1   1               1 1         1         1                       1     1           33
34 9           1                 1 1 1       1         1                 1                           1               1     34
35 11                                     1     2         1 1   1         1     1                           1           2   35
36 10   1                 2                                     1             1         1             1   1 1 1             36
37 9         1                       1     1     1       1                                       1   2   1                 37
38 11           2 1 1             1     1                                           1       1               1 1   1         38
39 17     1 2           1       1 1             1   1                   1   1         1           2 2                 1   1 39
40 7         1                                 1 1                                             1 1 1           1           40
41 6                                 1                 1   1                   1   1         1                             41
42 10         1             1                               2     1               1     1     1 1   1                       42
43 12                       1 1                 1   1     2     1                   1               2           1 1         43
44 18     1 1 1     1       2               1 1 1 1       1                     1 1     1   1                 1         1 1 44
45 10       1 2         1                               1   1                         1               1       1   1         45
46 11                                       1     1   1   2               1       1         1       1 1           1         46
47 13       1   1                 1     1 1     1     1 1       1                                                   2 2     47
48 17 1                               1           1     1                     2       1     1 1 3         1 1   1 1     1   48
49 8         1   1                                       1                               1       1   1 1         1         49
50 14     1           1       1                               1     1       1                     2   1     2     1 2       50
51 12     1           1       1 1             1             1 1 1     1   1                                     1   1       51
52 7                                       1   1     1                     1             1 1   1                           52
53 9                                                                   2     1   1           1         1 1           2     53
54 13       1       1 1   1       1                 2   1 1         1                           1       1 1                 54
55 10   1       1   2 1           1                       1         1                   1 1                                 55
56 13 1                             1 2 1         1           1                     1     1   1             1           2   56
57 9       1               1                 1       1             1       2     1                             1           57
58 10             1           1   1           1                           1 1             1 1                       1     1 58
59 11                           2 1                       1 1         1               1     2       1 1                     59
60 17         1         1     1   1           2     2             2       1             1           2 1 2                   60
61 8                                   2                   1                       1             1 1           1 1         61
62 15           2       1   1 1               2     1               1 1               1 1                     1           2 62
63 10                         2 2       1           1       1             1 1                                 1             63
64 6 1     1                                         1     1       1                         1                             64
65 11 1                   1 1         1                                 1   1   1 1             1       1   1               65
66 6                   1           1                                       1                           1   1         1     66
67 14             1             1 1     1           1 2       1               1 1   1 2                   1                 67
68 8 1                                   1                 1       1   1                     1 1       1                   68
69 12             1       1 1                 1   1     1         2                       1       1           1           1 69
70 9     1                       1       1                             1         1   1   1   1                       1     70
71 8               1     1         1 1   1 1                       1     1                                                 71
72 6                                                           1           1     2 1                                   1   72
73 16   1 1         1   1           1     2       1   1 1                           1 1               1             1 1   1 73
74 3       1                                                     1                                               1         74
75 14   1   1       1 1   1           1                           1 1                   2           1 1 1 1                 75
76 10             2             1       1                         1         1   1 1             1           1               76
77 11         1 1 1 1 1             1                   1 1                         2 1                                     77
78 8                 1         1     1               1               1         1 1                   1                     78
79 11     1         2                               1         1     1       1 1           1 1                   1           79
80 14   1   1                 2 1                             1       2 1                   1     1       1     1 1         80
81 11                   1               1               1       1   1       1   1     1   1       1                 1       81
82 8                 1   1                         1     1         2     1                             1                   82
83 5                 1           1                                     1             1                             1       83
84 13 1                 1           1   1 1 1   1           1   1   1 1               1               1                     84
85 15 2 1   1     1 2 1 1 1 1                                                               2                     1   1     85
86 11             1       1   1       1           1                     1       1   1 1         1 1                         86
87 10 1   1                                     1               1 1           1     1                         1 1     1     87
88 13 1       1                                     1 1 1     1                       1             2   1 1   1         1   88
89 9         1                 1           1     1             1   1         1           1               1                 89
90 15     1                     2   1         1     1 1         1 1       2 1 1                     1                     1 90
91 12             1           1                   1               1     1               1   1 1         2   1     1         91
92 7               1                         2         1                       1 1                     1                   92
93 11             3               1             1             1       1               1                   1           1 1   93
94 7             1     1     1         1       1                                                             1         1   94
95 5     1                               1 1   1                                   1                                       95
96 10   1               1                       1                     1     1 1         1     1               1       1     96
97 2           1                                                             1                                             97
98 11     1               1 1 1     3         1               1                                           1   1             98
99 11     1   1                         1     1 1                         1         1     1 1                   1       1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
Ngày
/
Tháng