BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/05/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
Ngày
/
Tháng
00 11             1 1     1         1       1 1                           1   1                   1         1           1   00
01 12     1                               1           1     2 2       1               1       1                 1   1       01
02 8             1   1 1                                       1   1                       1           1           1       02
03 11     1     1 1   1 1       1 1                                     1             1                   1             1   03
04 18           1 1             1     1   2   1       1   2   1   1 1         1                           2   1     1       04
05 7 1               1                         1 1 1   1                                                             1     05
06 9         1                               1 1                                 1   1 1                   1       1     1 06
07 8   1                     1                   1     1                     1           1       1           1             07
08 12             1             1                           1                   1     1 2     1         1       2         1 08
09 10 1 1     1 1                                       1       1   1   1                             1   1                 09
10 9       1                 1             1                 1           1       2                   1 1                   10
11 16           1             1   1     1     2   1                     1 1           1     1 1     1     1 1         1     11
12 8 1             1                               1               1                                   1             1 1 1 12
13 13 1       1         1       1   1     1                   1                       1 1           1     1     1 1         13
14 12         1                         1             1         2 1 1     2                 1   1                 1         14
15 7                           1       1   1 1                                       1                       1       1     15
16 16               1 1 2                       1 1       1 1       1     1   2                       1   1         1     1 16
17 12 1   1             1 1 1         1 1       1         1                   1                       1           1         17
18 14       1   1     1   2   1   1           1                             1           1         1 1       1 1             18
19 6   1             1                                               2                         1               1           19
20 9 1 1   1                                                   1                   1       1                     1 1 1     20
21 11         1               1         1     1                   1           1   1           1   1     1                 1 21
22 11 1       1 1                                 1                 1       1   1               1     1           1   1     22
23 6     1                   1                                 1                             1       1         1           23
24 8   1                 1     1                                 1       1                     1         1           1     24
25 15       1     1   2       1 1               1   1   1   1       1 1         1   1                 1                     25
26 13                   1 1         1   1 1                               1     1         2   1       2       1             26
27 12         1                   1 1     1     1     1       1   1 1       1 1           1                                 27
28 11         1 1                         1               1       1   1 1 1     1             1     1                       28
29 11                 1     1   1                 1                     1   1               1             1   1   1   1     29
30 10   1                               1                   1   1       1               1   1                   1 1     1   30
31 7       1     1               1         1               1                                               1             1 31
32 6     1                 1           1       1                       1 1                                                 32
33 10       1 1         1         1                       1     1                   2           1                         1 33
34 11   1                 1                           1               1                         2 1                   2 1 1 34
35 11     1 1   1         1     1                           1           2   1                             1             1   35
36 13           1             1         1             1   1 1 1                 1   1   1     1                   1   1     36
37 11     1                                       1   2   1                                 1     1     2       1       1   37
38 13                               1       1               1 1   1               2         2     1         1     2         38
39 12                   1   1         1           2 2                 1   1                                   1     1   1   39
40 8                                           1 1 1           1                   1   1                 1   1             40
41 8   1   1                   1   1         1                                 1         1                 1               41
42 8       2     1               1     1     1 1   1                                                                       42
43 11     2     1                   1               2           1 1         1       1   1                                   43
44 11     1                     1 1     1   1                 1         1 1 1               1                             1 44
45 6   1   1                         1               1       1   1                                                         45
46 14 1   2               1       1         1       1 1           1                         1 1   1           1   1         46
47 15 1 1       1                                                   2 2                   2   1 1 1 2       1               47
48 18   1                     2       1     1 1 3         1 1   1 1     1                 2                   2             48
49 11     1                               1       1   1 1         1             1                 2     1               1   49
50 20         1     1       1                     2   1     2     1 2       1       1 1 1   1     1 1 1             1       50
51 11       1 1 1     1   1                                     1   1                   2               1             1     51
52 9 1                     1             1 1   1                                   1     2     1                           52
53 13                   2     1   1           1         1 1           2         1       1           1                 1     53
54 7   1 1         1                           1       1 1                                                         1       54
55 7     1         1                   1 1                                       1   1                         1           55
56 12         1                     1     1   1             1           2                           1             1 1     2 56
57 9 1             1       2     1                             1                                         1 1         1     57
58 8                     1 1             1 1                       1     1       1                     1                   58
59 14     1 1         1               1     2       1 1                     1 1   2 1                                     1 59
60 15             2       1             1           2 1 2                                   1             1 1 2           1 60
61 8       1                       1             1 1           1 1                         1                           1   61
62 15               1 1               1 1                     1           2 1         1 1           1         1     2 1     62
63 10       1             1 1                                 1                                       2 1           1 2     63
64 6 1     1       1                         1                                           1     1                           64
65 10                   1   1   1 1             1       1   1                           1 2                                 65
66 7                       1                           1   1         1                   1           1       1             66
67 12 2       1               1 1   1 2                   1                       1               1                     1   67
68 14       1       1   1                     1 1       1                   2   1 1                       1   1   1     1   68
69 11   1         2                       1       1           1           1       1   2                 1                   69
70 13                   1         1   1   1   1                       1             1 1 1         2             1         1 70
71 7               1     1                                                     1   1                   1       2           71
72 10           1           1     2 1                                   1           1 1                       1         1   72
73 11 1 1                           1 1               1             1 1   1   1       1         1                           73
74 10             1                                               1           1 1         1   1                   1 1   1 1 74
75 12             1 1                   2           1 1 1 1                                 1   1               1   1       75
76 12             1         1   1 1             1           1                       1   1             2 1 1                 76
77 10   1 1                         2 1                                     1                   1       1   1   1           77
78 10 1               1         1 1                   1                     1 1                   1             1   1       78
79 13         1     1       1 1           1 1                   1           1       1               1   1       1       1   79
80 15         1       2 1                   1     1       1     1 1                 1         1 1   1                 1   1 80
81 13   1       1   1       1   1     1   1       1                 1         1           1         1         1             81
82 11     1         2     1                             1                       1     1         2     1   1                 82
83 7                   1             1                             1             1                     1       1   1       83
84 13       1   1   1 1               1               1                     1   1 1               1         1           1 1 84
85 6                                       2                     1   1     1                                           1   85
86 7                   1       1   1 1         1 1                                                               1         86
87 10           1 1           1     1                         1 1     1                     1                       1     1 87
88 12 1 1     1                       1             2   1 1   1         1                                   2               88
89 11           1   1         1           1               1                     3                           1   1       1   89
90 17 1         1 1       2 1 1                     1                     1       1 1 1     2       2       1               90
91 16             1     1               1   1 1         2   1     1           1       1 1 1         1 1 1                   91
92 8   1                       1 1                     1                                     1             2     1         92
93 10         1       1               1                   1           1 1     1   1           1 1                           93
94 5                                                         1         1                     1     1             1         94
95 8                               1                                         2 1             2 1   1                       95
96 10                 1     1 1         1     1               1       1           1 1         1                             96
97 1                         1                                                                                             97
98 6         1                                           1   1             1                         1           1         98
99 10                     1         1     1 1                   1       1     1                   1       2                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
Ngày
/
Tháng