BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/01/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
Ngày
/
Tháng
00 10                 1             1   1             1   1     1     1           1                   1               1     00
01 14         1 1                       1       1 1   1         1             1       2   2 1               1               01
02 16         1       1   1                   1           2       1 2                       2           2       2 1         02
03 11   1 1                   1     1     1               1       1           1                     1                     2 03
04 15 1   1 1     1       1   1 1   1   1     1       1               1   1                         1         1             04
05 10     1     1               1               1                   1               2     1                 1 1             05
06 10             1                             1       1 1                                       1     1 1 1       1   1   06
07 14       1   1 1 1     1 1     1   1                           2                         1       2               1       07
08 17         1   1   1                             2 1                 1   2                 2   1     1 1 1 1   1         08
09 16     1               1 1 1     2             1           1       1   1   2         1       1     1       1             09
10 12   1                   1                   1 1   2                         1   1         1                     1 1 1   10
11 8       1         2                       1 1         1             1                             1                     11
12 8     1                                 1 1                               1     1             1 1   1                   12
13 13                         1 2     2                           1   1     1           1       1 1   1       1             13
14 7 1                                                                   1         1     1   1                     1 1     14
15 13             1                 1         1               1     1     1     1 1           1           1   1 1   1       15
16 9 1   1       1                                   1     1 1                               1             1   1           16
17 15   1     1 1 1                       2 1               1     1   1 1   1         1         1   1                       17
18 6                               1         1                                         1                 1           1 1   18
19 12               1                 1                       1 1           2   2         1 2               1               19
20 13     2                   1   1           1   1         2   1                 1         1   1                   1       20
21 10         1 1       1                                     2                       1 1           1                   1 1 21
22 6                             1       1               1                 1   1                                 1         22
23 3                                   1               2                                                                   23
24 11 1     1               1                                                 1     1     2   1                         1 2 24
25 13               2         1         1             1 1       1     1   1       1                     2 1                 25
26 13 1   1                 1               2 1     1                     2           1                 1   1 1             26
27 13 1     1   1     1   1             1           1             1     2         1                     1               1   27
28 5       1                     1           1                           1   1                                             28
29 10                   1           1 1             1     1       1                         1     1             1         1 29
30 14       1                   1     1   1       1   1     1   1               2 1       1           1         1           30
31 8           1         2         1       1           1                                     1                   1         31
32 10 1                                                             2     1 1 1     1         2       1                     32
33 13                   1                 1             1   2 1                       1   1 1       1   1 1 1               33
34 16               1                 1         1       1               1       1   1       1     1 2             1 1 2   1 34
35 14         2       1                                 1                   1     1       1           1 1 1   2 1         1 35
36 8 1 1           1     1     2                                                       1     1                             36
37 8     1   1         1   1                                                   1   1                 1                 1   37
38 10                       1           1   1   1 1         1         1       1   1 1                                       38
39 6                     1 1                                   1                   1                         1 1           39
40 9 1         1           1       1                               2                           1           1       1       40
41 11 1                                       1 1   1     1   2                     1 1 1                         1         41
42 8                       1       1                 1                 1         1   2   1                                 42
43 10               1                       1     1 1                 1         1                       2 1   1             43
44 12   1         1   1     1 1   1 1             1             1   1               1                     1                 44
45 12 1                       1 1                       1   1               2                     1   1         1   1 1     45
46 13   1             1         1     1     1           1       1 1           1             1               1       1     1 46
47 10       1         1       1           1 1                           1       1                 1       1         1       47
48 11             1     1               1 1       1                                   1       2 1   1                     1 48
49 6                 1                     1                     1               1   1                       1             49
50 10     1                   1         1       1     1   1               1 1                 1                   1         50
51 4   1                                                                   1                                     2         51
52 8         2                                                           1             1               1           1 1 1   52
53 6         1                                     1 1     1                   1                         1                 53
54 7         1   1     1 1                                                           1     1           1                   54
55 8               1   1 1             1           1       1                         1 1                                   55
56 8     1                                                       1   1       1             2 1                       1     56
57 11   1   1                 1   1 1             2               1                   1                     1           1   57
58 13 1           1 1                 1     1     1                       1             1 1     1 1               1 1       58
59 8 1                 1 1               1         1       1         2                                                     59
60 12         1                 1 2         1         1 1     1 1             1           1   1                             60
61 18       2 1 1             1   1   1   1   1               1   1           1     2           1 1                   1   1 61
62 10                       1   1       1   1       1 1   1                 2                               1               62
63 9 1           1               1                       1       1                         1               1   2           63
64 7                   1                 1   1                                 1                   1             1   1     64
65 16 1   1 1     2     1 1                               1     1     1         1   1     1           1                 2   65
66 13       1   1         1 1   1                           1 1     2 1     1                                     1     1   66
67 15       1       1             1 1         1                 1         2   1 1                         1 1   2         1 67
68 15                 1         1     1 1       1       1   1               1   1         1   1           2     1         1 68
69 11                 2 1 1                             1             1 2 1                     1       1                   69
70 10                                 1                             1             1 1               2         1   1   1 1   70
71 12         1 1           1               1   1 1             1                           1 1 1             1       1     71
72 14           1     1 1               1         1 2   1   1       1     1             1 1                     1           72
73 12   1           1   1     1 1       1           1                     1                 1                   1   1     1 73
74 11     1                   1       1               2         1   1             1                 1       1     1         74
75 15   1         1   1 1   1         1   1       1         1     1 1   1           1     1                               1 75
76 11   1               1     1   1                           1         1             1         2         1     1           76
77 9                                 1       1         2       1       1       1                                 1       1 77
78 13       1                       1 1 1 2                               1   1                 1 1           1       1 1   78
79 10   1             1 1           1 1     1       1                 1                 1       1                           79
80 12           1     1 1         1     1 1   1     1 1                               1           1       1                 80
81 8                     2                               1         1           1               1           1 1             81
82 12   1 1     2               2 1     1         1               1           2                                             82
83 3                             1                             1                                                 1         83
84 10         2 1                                         1   1 1     1 1         2                                         84
85 16   1   1 1             1 2 1             1           2   1       1 1         1     1       1                           85
86 13     1                             1       3             1   1               1                   1 1   2 1             86
87 7   1                       1                       1 1                           1                           1   1     87
88 14 1           1 1       1 1     1 1   1                             1   1           1 1       1   1                     88
89 5       1   1   1                                                                   1       1                           89
90 5               2                         1 1               1                                                           90
91 8 1                           1                         1                     1   1                             2   1   91
92 15           1 1 1                       1               1 1     1                   1           2 1             2 1 1   92
93 9                             1             1 1               1     1                         1   1   1           1     93
94 6     1 1                                         1       1                                     1                     1 94
95 12                   1         1       1   1   1     1                     1   1         1     1       1             1   95
96 12 1             1       1                   1   1                                   1       1 2           1       1 1   96
97 11     1       1 1               1           1                   1                   1             2           1       1 97
98 7                                       2                         1 1               1         1             1           98
99 9   3                 1               1         1                                                 2 1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
Ngày
/
Tháng