BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 07/11/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
Ngày
/
Tháng
00 10           1   1             1   1     1     1           1                   1               1               1         00
01 14               1       1 1   1         1             1       2   2 1               1                     1     1       01
02 15 1                   1           2       1 2                       2           2       2 1                       1     02
03 14     1     1     1               1       1           1                     1                     2       1     2 1 1   03
04 14 1   1 1   1   1     1       1               1   1                         1         1                     1       2   04
05 10       1               1                   1               2     1                 1 1                 1           1   05
06 11                       1       1 1                                       1     1 1 1       1   1           1   1       06
07 12 1 1     1   1                           2                         1       2               1       1               1   07
08 14                           2 1                 1   2                 2   1     1 1 1 1   1                             08
09 16 1 1 1     2             1           1       1   1   2         1       1     1       1                             1   09
10 12   1                   1 1   2                         1   1         1                     1 1 1                 1     10
11 6                     1 1         1             1                             1                     1                   11
12 10                   1 1                               1     1             1 1   1                           2 1         12
13 13     1 2     2                           1   1     1           1       1 1   1       1                                 13
14 7                                                 1         1     1   1                     1 1                     1   14
15 12           1         1               1     1     1     1 1           1           1   1 1   1                           15
16 6                             1     1 1                               1             1   1                               16
17 17                 2 1               1     1   1 1   1         1         1   1                       2         1   2   1 17
18 9           1         1                                         1                 1           1 1     1     2           18
19 14             1                       1 1           2   2         1 2               1                     2 1           19
20 13     1   1           1   1         2   1                 1         1   1                   1             1 1           20
21 9                                     2                       1 1           1                   1 1   2                 21
22 7         1       1               1                 1   1                                 1                 1           22
23 6               1               2                                                                     1   1         1   23
24 10   1                                                 1     1     2   1                         1 2           1         24
25 11     1         1             1 1       1     1   1       1                     2 1                                     25
26 12   1               2 1     1                     2           1                 1   1 1                       1         26
27 12 1             1           1             1     2         1                     1               1   1     2             27
28 4         1           1                           1   1                                                                 28
29 11           1 1             1     1       1                         1     1             1         1                 1 1 29
30 13       1     1   1       1   1     1   1               2 1       1           1         1                               30
31 8 2         1       1           1                                     1                   1                       1     31
32 12                                           2     1 1 1     1         2       1                             1 1       1 32
33 16                 1             1   2 1                       1   1 1       1   1 1 1                 1     1   2       33
34 16             1         1       1               1       1   1       1     1 2             1 1 2   1                 1   34
35 11                               1                   1     1       1           1 1 1   2 1         1                     35
36 6 1     2                                                       1     1                                     1           36
37 6   1                                                   1   1                 1                 1                 1     37
38 14   1           1   1   1 1         1         1       1   1 1                                         1             2 1 38
39 9 1 1                                   1                   1                         1 1                     1 2       39
40 8   1       1                               2                           1           1       1                     1     40
41 10                     1 1   1     1   2                     1 1 1                         1                             41
42 9   1       1                 1                 1         1   2   1                                               1     42
43 10                   1     1 1                 1         1                       2 1   1                 1               43
44 13   1 1   1 1             1             1   1               1                     1                 1         1 1 1     44
45 16     1 1                       1   1               2                     1   1         1   1 1       1 1       1 2     45
46 12       1     1     1           1       1 1           1             1               1       1     1     1               46
47 10     1           1 1                           1       1                 1       1         1                   1   1   47
48 11               1 1       1                                   1       2 1   1                     1 1     1             48
49 8                   1                     1               1   1                       1                 1         1   1 49
50 11     1         1       1     1   1               1 1                 1                   1           1       1         50
51 5                                                   1                                     2             1     1         51
52 6                                                 1             1               1           1 1 1                       52
53 5                           1 1     1                   1                         1                                     53
54 5 1                                                           1     1           1                               1       54
55 10 1             1           1       1                         1 1                                     1 1   1       1   55
56 8                                         1   1       1             2 1                       1           1             56
57 11     1   1 1             2               1                   1                     1           1       1       1       57
58 11             1     1     1                       1             1 1     1 1               1 1                         1 58
59 7 1               1         1       1         2                                                     1                   59
60 16       1 2         1         1 1     1 1             1           1   1                             1 2 1         1     60
61 14     1   1   1   1   1               1   1           1     2           1 1                   1   1                     61
62 14   1   1       1   1       1 1   1                 2                               1                 1 1           2   62
63 7         1                       1       1                         1               1   2                               63
64 8                 1   1                                 1                   1             1   1           1     1       64
65 13 1                               1     1     1         1   1     1           1                 2     1 1 1             65
66 11 1 1   1                           1 1     2 1     1                                     1     1                       66
67 14         1 1         1                 1         2   1 1                         1 1   2         1                   1 67
68 16       1     1 1       1       1   1               1   1         1   1           2     1         1 1     1             68
69 9 1                             1             1 2 1                     1       1                                     1 69
70 12             1                             1             1 1               2         1   1   1 1   1         1         70
71 12   1               1   1 1             1                           1 1 1             1       1       1 1               71
72 12               1         1 2   1   1       1     1             1 1                     1             1                 72
73 13     1 1       1           1                     1                 1                   1   1     1 1   1   1 1         73
74 11     1       1               2         1   1             1                 1       1     1                     1       74
75 15   1         1   1       1         1     1 1   1           1     1                               1   2     1   1       75
76 13     1   1                           1         1             1         2         1     1           1   1             2 76
77 12             1       1         2       1       1       1                                 1       1               1 1 1 77
78 12           1 1 1 2                               1   1                 1 1           1       1 1                       78
79 8           1 1     1       1                 1                 1       1                                     1         79
80 12         1     1 1   1     1 1                               1           1       1                 1       1   1       80
81 8 2                               1         1           1               1           1 1                                 81
82 8       2 1     1         1               1           2                                                                 82
83 3         1                             1                                                 1                             83
84 8                                 1   1 1     1 1         2                                               1             84
85 19   1 2 1             1           2   1       1 1         1     1       1                             1   2 1   1     1 85
86 14               1       3             1   1               1                   1 1   2 1             1                 1 86
87 8       1                       1 1                           1                           1   1           1   1         87
88 13   1 1     1 1   1                             1   1           1 1       1   1                           1       1     88
89 4                                                               1       1                               1         1     89
90 4                     1 1               1                                                                     1         90
91 8         1                         1                     1   1                             2   1                     1 91
92 12                   1               1 1     1                   1           2 1             2 1 1                       92
93 12         1             1 1               1     1                         1   1   1           1                       3 93
94 5                             1       1                                     1                     1                   1 94
95 12         1       1   1   1     1                     1   1         1     1       1             1             1         95
96 11   1                   1   1                                   1       1 2           1       1 1           1           96
97 9           1           1                   1                   1             2           1       1                 1   97
98 12                   2                         1 1               1         1             1           2   2     1         98
99 10 1               1         1                                                 2 1                   1   1     1   1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
Ngày
/
Tháng