BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/01/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
Ngày
/
Tháng
00 9                           1                     1 1     1     1               1         1     1                 1     00
01 7             1                               1         1                         1       1               1 1           01
02 8               1                   1                     1   1                 1                         1       1   1 02
03 12 1       1     1           1 2       1                   1       1                     1           1 1                 03
04 16                 1 1     1   1                           1 1           1 1       1           1 1 1   1 1     1       1 04
05 13                 1   1 2   1 1   1       1             1       1             1                       1     1           05
06 12 1         1   1 1               1 1     1                                         1         2 1             1         06
07 16         1             1                               2     1           1     1     1   1     2       1   1 1 1     1 07
08 8   1   1 1                     1             1                                                           1   1   1     08
09 19 1   1     1 1       1     1               1   1   1         1   1           1 1   1 1 1     1       1               1 09
10 10                 2           1   1       1                       1               1     1     1     1                   10
11 13           1               1       2               2         1               1 2                       1         2     11
12 18 1 2 1   1                       1   1 1 1         1   1   1 1 1   1   1       1                     1                 12
13 5 1                                                             1                 1           1 1                       13
14 9       1               1         1                   1           1                 1 1         1 1                     14
15 8   1     1   1   1             1                                         1                   1               1         15
16 13               1                                 2                 1 2 1 1           1         1 1   1       1         16
17 14     1 1 1               1 1                           1 1                 1   1       1           1     1 1 1         17
18 11 4                 1                   1   1               1           1   1               1                           18
19 12     2                         1 1             1     1           1   1             1       1   1               1       19
20 12           1                 1                 1   2           1   1         1         1   1         2                 20
21 9                                 1     1 1     1   1 1                                                   1 1       1   21
22 4                       1               1             1             1                                                   22
23 9                               1             1     1         1   1 1       1         1         1                       23
24 10               1   1             1                     1       1             1       1   1       1     1               24
25 11               1           1                     1     1   1         1     1       1 1                         2       25
26 14             1 1     1           1     1 1       1   1                 1 1 1           1         1   1                 26
27 17       1                 1 1         1   1   1     1 1                 2 1             1         1     1   1     1   1 27
28 6         1         1                 1                               1     1                           1               28
29 7       1               1       1       1                                       1           1                       1   29
30 12   1 1       1       1         1             1     1           1   1               1       1           1               30
31 10                 1     1     1           1         1     1                                 1               1         2 31
32 11         2         2                         2                 1           1         1     1     1                     32
33 8       1   1                 1                               1                   1   1         1                   1   33
34 17       1         1 1           1       1       1       1             2   1 1 1     1   1 2                     1       34
35 14                   1         1 1       1               1         2         1   1   1 1                   2       1     35
36 12   1           1       1             1     1         1 1                 1                       1 1           1     1 36
37 11               1   1   1     1                   1       1                         1         1       1   1         1   37
38 10               1     1     1     1   1                                             1 1 2   1                           38
39 11   1 2           1 1 1   2                                           1               1                               1 39
40 18     1 2 1             1 1         2     1       1 1   1   1       1 1                 1         1         1           40
41 5                         1                                         1                       1 1   1                     41
42 4                   1     1       1               1                                                                     42
43 13               1 2           2         2 1             1     1                             1   1               1       43
44 8                   1 2                                       1               1                     1         1   1     44
45 7           2         1         1                                         1           1           1                     45
46 13                 1         1     1 2                       1 1 1 1   1                   1         1             1     46
47 13         1 2                         1         1   1                       2 1       1       1         1         1     47
48 9                         1     2     1         1                                   1       1                 1     1   48
49 12     1     1 1   1           2       1 1                       1       1       1                                 1     49
50 9           1 1             1                     1       2         1                 1               1                 50
51 8 1     1                           1                   1     1 1                       1           1                   51
52 3                                                                                             1           2             52
53 10           1                         1           1         1           2       1 1   1                   1             53
54 11         1                         1 1                                       2             1 1           1   1     1 1 54
55 13   1   1 1   1       1                                 1   1               2               1                   1   1 1 55
56 11     1               1           1           1   1   1         1   1     1                     1     1                 56
57 5             1                           1                     1                                   1   1               57
58 10 1                 1     1 1                 1                 1                     1           1           1 1       58
59 13                     1                   1 1         2     1 1                         1 1   1   1                 1 1 59
60 15       1       1         1             1       1           1     1       2   2 1   1     1               1             60
61 9         1                 1                                   1     1                       1         2 1 1           61
62 12               1                       1     1   1   2     1         1           2 1   1                               62
63 12           1                         1 1   1   1   1   1         1                 1   1         1           1         63
64 10   1             1                       2                             1   1     2     1                           1   64
65 17   1         1             1                     1       1                   1 1           2 1   1   1 1     2     1 1 65
66 6                   1 1                     1                                                           1   1         1 66
67 6             1                             1             1             1                               1       1       67
68 10   2               2       1         1       1                                     1     1                       1     68
69 13                               1 1   1                 1     1   1 1   1 1                                       2 1 1 69
70 7                               1 1         1                         1                   2     1                       70
71 10 1                                   1     2     1                   1   1 1                             1 1           71
72 11   1           1       1                 1 1             2                   1                             1     1 1   72
73 11   1       1     1       1   1                                     1             1       1         1           1   1   73
74 16 4   1 1         1       2               1     1 1                               1         1   1     1                 74
75 9 1                                         1                   1   1   1                           1         1   1 1   75
76 13             2                             2 2 1                   1 1           1         1       1               1   76
77 9                     1   1           1 1             1     2                   2                                       77
78 7     1       1                   1         1         1                   1                             1               78
79 14           1   1   1                             1       1 1 1   1     2         1                 1             1 1   79
80 9   1           2     1                                       1 1                                           1     1 1   80
81 6                     1                                                         1 1     1                             2 81
82 12   1                               2 1             1                     1   2                     1 1     2           82
83 8     1   1             1       1     1       1 2                                                                       83
84 10     1 2               1                                           1           1     1                   2 1           84
85 21           1     1     2     2   1 1     1 1         1   1   2     1     1       1           1     1   1 1             85
86 9     1 1 1                         1         1           1                             1 1           1                 86
87 10         1             1       1                     1     1   1 1     1   1                       1                   87
88 11                             1 1       1                         1               1           2 1 1           1 1       88
89 9   1         1 1     1                       1                       1                                 1   1   1       89
90 8                 1                     1                 1   1                             1   1               2       90
91 5                           1                         1                             2             1                     91
92 15                       1   1       1     1 1               1     2 1         1           2                 1 1 1       92
93 7       1                       1 1         1   1     1     1                                                           93
94 7       1     1                               1   1                 1                                 1 1               94
95 10   1         1           1                   1 1         1                 1 1           1                         1   95
96 8                   1               2           1 1               1                               1             1       96
97 11     1       1         1 1 1                                         1 1 1                           1       1 1       97
98 14     1   1 1                                   2   2   1   1         1           1 1     1     1                       98
99 12 1         1         1   1     1   1   1                                   1                       3                 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
Ngày
/
Tháng