BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/09/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
Ngày
/
Tháng
00 12               1 1     1     1               1         1     1                 1             1   1             1   1   00
01 10           1         1                         1       1               1 1                       1       1 1   1       01
02 10 1                     1   1                 1                         1       1   1                   1           2   02
03 10   1                   1       1                     1           1 1                   1     1     1               1   03
04 18                       1 1           1 1       1           1 1 1   1 1     1       1   1 1   1   1     1       1       04
05 8       1             1       1             1                       1     1               1               1             05
06 10 1     1                                         1         2 1             1                             1       1 1   06
07 17                     2     1           1     1     1   1     2       1   1 1 1     1 1     1   1                       07
08 7           1                                                           1   1   1                             2 1       08
09 18         1   1   1         1   1           1 1   1 1 1     1       1               1 1 1     2             1           09
10 11       1                       1               1     1     1     1                   1                   1 1   2       10
11 14 2               2         1               1 2                       1         2                       1 1         1   11
12 14   1 1 1         1   1   1 1 1   1   1       1                     1                                 1 1               12
13 9                             1                 1           1 1                         1 2     2                       13
14 6                   1           1                 1 1         1 1                                                       14
15 5                                       1                   1               1                 1         1               15
16 14               2                 1 2 1 1           1         1 1   1       1                                   1     1 16
17 13                     1 1                 1   1       1           1     1 1 1                       2 1               1 17
18 8     1   1               1           1   1               1                                   1         1               18
19 9             1     1           1   1             1       1   1               1                 1                       19
20 16             1   2           1   1         1         1   1         2                   1   1           1   1         2 20
21 8     1 1     1   1 1                                                   1 1       1                                     21
22 6     1             1             1                                                         1       1               1   22
23 11           1     1         1   1 1       1         1         1                                   1               2     23
24 8                     1       1             1       1   1       1     1               1                                 24
25 13               1     1   1         1     1       1 1                         2         1         1             1 1     25
26 15     1 1       1   1                 1 1 1           1         1   1                 1               2 1     1         26
27 16   1   1   1     1 1                 2 1             1         1     1   1     1   1             1           1         27
28 6   1                               1     1                           1                     1           1               28
29 8     1                                       1           1                       1           1 1             1     1   29
30 13           1     1           1   1               1       1           1                   1     1   1       1   1     1 30
31 10       1         1     1                                 1               1         2         1       1           1     31
32 7           2                 1           1         1     1     1                                                       32
33 9                           1                   1   1         1                   1                 1             1   2 33
34 16     1       1       1             2   1 1 1     1   1 2                     1                 1         1       1     34
35 12     1               1         2         1   1   1 1                   2       1                                 1     35
36 11   1     1         1 1                 1                       1 1           1     1     2                             36
37 8               1       1                         1         1       1   1         1   1                                 37
38 12   1                                             1 1 2   1                           1           1   1   1 1         1 38
39 4                                   1               1                               1 1                                 39
40 14 2     1       1 1   1   1       1 1                 1         1         1           1       1                         40
41 8                                 1                       1 1   1                                       1 1   1     1   41
42 4               1                                                                     1       1                 1       42
43 11     2 1             1     1                             1   1               1                       1     1 1         43
44 10                           1               1                     1         1   1     1 1   1 1             1           44
45 7                                       1           1           1                       1 1                       1   1 45
46 14 2                       1 1 1 1   1                   1         1             1         1     1     1           1     46
47 13   1         1   1                       2 1       1       1         1         1       1           1 1                 47
48 9   1         1                                   1       1                 1     1               1 1       1           48
49 7   1 1                       1       1       1                                 1                     1                 49
50 11               1       2         1                 1               1                   1         1       1     1   1   50
51 6 1                   1     1 1                       1           1                                                     51
52 3                                                           1           2                                               52
53 12   1           1         1           2       1 1   1                   1                                     1 1     1 53
54 10 1 1                                       2             1 1           1   1     1 1                                   54
55 11                     1   1               2               1                   1   1 1             1           1       1 55
56 8           1   1   1         1   1     1                     1     1                                                   56
57 9       1                     1                                   1   1                 1   1 1             2           57
58 9           1                 1                     1           1           1 1                 1     1     1           58
59 15       1 1         2     1 1                         1 1   1   1                 1 1               1         1       1 59
60 18     1       1           1     1       2   2 1   1     1               1                 1 2         1         1 1     60
61 12                             1     1                       1         2 1 1             1   1   1   1   1               61
62 18     1     1   1   2     1         1           2 1   1                               1   1       1   1       1 1   1   62
63 13   1 1   1   1   1   1         1                 1   1         1           1               1                       1   63
64 10       2                             1   1     2     1                           1                 1   1               64
65 15               1       1                   1 1           2 1   1   1 1     2     1 1                               1   65
66 7         1                                                           1   1         1 1   1                           1 66
67 8         1             1             1                               1       1             1 1         1               67
68 11   1       1                                     1     1                       1         1     1 1       1       1   1 68
69 12   1                 1     1   1 1   1 1                                       2 1 1                             1     69
70 6         1                         1                   2     1                                 1                       70
71 13   1     2     1                   1   1 1                             1 1           1               1   1 1           71
72 14       1 1             2                   1                             1     1 1               1         1 2   1   1 72
73 10                                 1             1       1         1           1   1     1 1       1           1         73
74 11       1     1 1                               1         1   1     1                   1       1               2       74
75 13         1                   1   1   1                           1         1   1 1   1         1   1       1         1 75
76 13         2 2 1                   1 1           1         1       1               1     1   1                           76
77 11   1 1             1     2                   2                                                 1       1         2     77
78 9         1         1                   1                             1                       1 1 1 2                   78
79 15               1       1 1 1   1     2         1                 1             1 1           1 1     1       1         79
80 11                           1 1                                           1     1 1         1     1 1   1     1 1       80
81 6                                             1 1     1                             2                               1   81
82 16 2 1             1                     1   2                     1 1     2               2 1     1         1           82
83 5   1       1 2                                                                             1                           83
84 7                                 1           1     1                   2 1                                         1   84
85 21 1     1 1         1   1   2     1     1       1           1     1   1 1             1 2 1             1           2   85
86 10 1         1           1                             1 1           1                             1       3             86
87 10                   1     1   1 1     1   1                       1                       1                       1 1   87
88 14     1                         1               1           2 1 1           1 1       1 1     1 1   1                   88
89 5           1                       1                                 1   1   1                                         89
90 9     1                 1   1                             1   1               2                         1 1             90
91 6                   1                             2             1                           1                         1 91
92 15 1     1 1               1     2 1         1           2                 1 1 1                       1               1 92
93 7         1   1     1     1                                                                 1             1 1           93
94 6           1   1                 1                                 1 1                                         1       94
95 12           1 1         1                 1 1           1                         1         1       1   1   1     1     95
96 10 2           1 1               1                               1             1       1                   1   1         96
97 8                                   1 1 1                           1       1 1               1           1             97
98 13             2   2   1   1         1           1 1     1     1                                       2                 98
99 9 1   1                                   1                       3                 1               1         1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
Ngày
/
Tháng