BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/10/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
Ngày
/
Tháng
00 10     1   1             1   1     1     1           1                   1               1               1               00
01 14         1       1 1   1         1             1       2   2 1               1                     1     1             01
02 14               1           2       1 2                       2           2       2 1                       1           02
03 14     1     1               1       1           1                     1                     2       1     2 1 1     1   03
04 12 1   1   1     1       1               1   1                         1         1                     1       2         04
05 12 1               1                   1               2     1                 1 1                 1           1   1 1   05
06 13                 1       1 1                                       1     1 1 1       1   1           1   1       1 1   06
07 11   1   1                           2                         1       2               1       1               1       1 07
08 14                     2 1                 1   2                 2   1     1 1 1 1   1                                   08
09 15     2             1           1       1   1   2         1       1     1       1                             1     1 1 09
10 12                 1 1   2                         1   1         1                     1 1 1                 1     1     10
11 6               1 1         1             1                             1                     1                         11
12 10             1 1                               1     1             1 1   1                           2 1               12
13 13 2     2                           1   1     1           1       1 1   1       1                                 1     13
14 7                                           1         1     1   1                     1 1                     1         14
15 12     1         1               1     1     1     1 1           1           1   1 1   1                                 15
16 6                       1     1 1                               1             1   1                                     16
17 17           2 1               1     1   1 1   1         1         1   1                       2         1   2   1       17
18 10     1         1                                         1                 1           1 1     1     2             1   18
19 14       1                       1 1           2   2         1 2               1                     2 1                 19
20 12   1           1   1         2   1                 1         1   1                   1             1 1                 20
21 9                               2                       1 1           1                   1 1   2                       21
22 9   1       1               1                 1   1                                 1                 1             1 1 22
23 6         1               2                                                                     1   1         1         23
24 9                                               1     1     2   1                         1 2           1               24
25 11         1             1 1       1     1   1       1                     2 1                                         1 25
26 12             2 1     1                     2           1                 1   1 1                       1             1 26
27 12         1           1             1     2         1                     1               1   1     2               1   27
28 4   1           1                           1   1                                                                       28
29 12     1 1             1     1       1                         1     1             1         1                 1 1     1 29
30 13 1     1   1       1   1     1   1               2 1       1           1         1                                     30
31 6     1       1           1                                     1                   1                       1           31
32 13                                     2     1 1 1     1         2       1                             1 1       1     1 32
33 17           1             1   2 1                       1   1 1       1   1 1 1                 1     1   2         1   33
34 16       1         1       1               1       1   1       1     1 2             1 1 2   1                 1         34
35 11                         1                   1     1       1           1 1 1   2 1         1                           35
36 5 2                                                       1     1                                     1                 36
37 5                                                 1   1                 1                 1                 1           37
38 14         1   1   1 1         1         1       1   1 1                                         1             2 1 1     38
39 8                                 1                   1                         1 1                     1 2           1 39
40 7     1                               2                           1           1       1                     1           40
41 10               1 1   1     1   2                     1 1 1                         1                                   41
42 8     1                 1                 1         1   2   1                                               1           42
43 10             1     1 1                 1         1                       2 1   1                 1                     43
44 12   1 1             1             1   1               1                     1                 1         1 1 1     1     44
45 16 1                       1   1               2                     1   1         1   1 1       1 1       1 2         1 45
46 12 1     1     1           1       1 1           1             1               1       1     1     1                     46
47 9           1 1                           1       1                 1       1         1                   1   1         47
48 11         1 1       1                                   1       2 1   1                     1 1     1                   48
49 8             1                     1               1   1                       1                 1         1   1       49
50 11         1       1     1   1               1 1                 1                   1           1       1           1   50
51 6                                             1                                     2             1     1           1   51
52 6                                           1             1               1           1 1 1                             52
53 5                     1 1     1                   1                         1                                           53
54 6                                                       1     1           1                               1       1 1   54
55 12         1           1       1                         1 1                                     1 1   1       1   2 1   55
56 8                                   1   1       1             2 1                       1           1                   56
57 10   1 1             2               1                   1                     1           1       1       1             57
58 11       1     1     1                       1             1 1     1 1               1 1                         1       58
59 6           1         1       1         2                                                     1                         59
60 17 1 2         1         1 1     1 1             1           1   1                             1 2 1         1         1 60
61 13   1   1   1   1               1   1           1     2           1 1                   1   1                           61
62 14 1       1   1       1 1   1                 2                               1                 1 1           2       1 62
63 7   1                       1       1                         1               1   2                                     63
64 8           1   1                                 1                   1             1   1           1     1             64
65 12                           1     1     1         1   1     1           1                 2     1 1 1                   65
66 10 1                           1 1     2 1     1                                     1     1                           1 66
67 14   1 1         1                 1         2   1 1                         1 1   2         1                   1       67
68 16 1     1 1       1       1   1               1   1         1   1           2     1         1 1     1                   68
69 8                         1             1 2 1                     1       1                                     1       69
70 12       1                             1             1 1               2         1   1   1 1   1         1               70
71 12             1   1 1             1                           1 1 1             1       1       1 1               1     71
72 12         1         1 2   1   1       1     1             1 1                     1             1                       72
73 14 1       1           1                     1                 1                   1   1     1 1   1   1 1         1   1 73
74 10       1               2         1   1             1                 1       1     1                     1             74
75 16       1   1       1         1     1 1   1           1     1                               1   2     1   1       1 1   75
76 12   1                           1         1             1         2         1     1           1   1             2       76
77 14       1       1         2       1       1       1                                 1       1               1 1 1 1 1   77
78 13     1 1 1 2                               1   1                 1 1           1       1 1                         1   78
79 10     1 1     1       1                 1                 1       1                                     1         2     79
80 12   1     1 1   1     1 1                               1           1       1                 1       1   1             80
81 7                           1         1           1               1           1 1                                     1 81
82 9 2 1     1         1               1           2                                                                   1   82
83 4   1                             1                                                 1                               1   83
84 9                           1   1 1     1 1         2                                               1                 1 84
85 20 1             1           2   1       1 1         1     1       1                             1   2 1   1     1 2 1 1 85
86 14         1       3             1   1               1                   1 1   2 1             1                 1       86
87 8 1                       1 1                           1                           1   1           1   1               87
88 11     1 1   1                             1   1           1 1       1   1                           1       1           88
89 4                                                         1       1                               1         1           89
90 4               1 1               1                                                                     1               90
91 8   1                         1                     1   1                             2   1                     1       91
92 13             1               1 1     1                   1           2 1             2 1 1                       1     92
93 12   1             1 1               1     1                         1   1   1           1                       3       93
94 6                       1       1                                     1                     1                   1     1 94
95 12   1       1   1   1     1                     1   1         1     1       1             1             1               95
96 11                 1   1                                   1       1 2           1       1 1           1               1 96
97 9     1           1                   1                   1             2           1       1                 1         97
98 12             2                         1 1               1         1             1           2   2     1               98
99 9           1         1                                                 2 1                   1   1     1   1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
Ngày
/
Tháng