BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/03/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
Ngày
/
Tháng
00 11           1               1               1                               2 1       1             1 1     1         1 00
01 5 1               1                     1     1                                             1                           01
02 12 2           2       2 1                       1                                     1             1   1 1             02
03 18         1                     2       1     2 1 1     1               1     1             1     1 1   1 1       1 1   03
04 11         1         1                     1       2           1 1         1                       1 1             1     04
05 11                 1 1                 1           1   1 1     1       1     1           1               1               05
06 15       1     1 1 1       1   1           1   1       1 1   1         2         1               1                       06
07 12 1       2               1       1               1       1       1               1   1   1                     1       07
08 14   2   1     1 1 1 1   1                                   1 2             1                       1             1     08
09 13     1     1       1                             1     1 1         1   1     1         1 1     1 1                     09
10 12   1                     1 1 1                 1     1     1             1         2         1                 1       10
11 9           1                     1                             1   2   1                         1             1   1   11
12 13       1 1   1                           2 1                   1 1   1     1   1       1             1                 12
13 12     1 1   1       1                                 1                 1         1     1       1         1       1   1 13
14 6   1                     1 1                     1                 1                           1                       14
15 8   1           1   1 1   1                                 1                 1                                   1     15
16 8   1             1   1                                               1                               1 1 2             16
17 14     1   1                       2         1   2   1       1                           1   1             1 1 1         17
18 15               1           1 1     1     2             1                   1                 1   1     1   2   1   1   18
19 8 2               1                     2 1                                               1             1               19
20 10 1   1                   1             1 1                   1           1             1 1   1                         20
21 7         1                   1 1   2                                                           1               1       21
22 8                       1                 1             1 1         1                   1       1 1                     22
23 6                                   1   1         1               1                         1                   1       23
24 12   1                         1 2           1                         1     1 1       1   1                 1     1     24
25 15             2 1                                         1 1             2 1       1         1     1   2       1 1     25
26 9             1   1 1                       1             1                   1                           1 1         1 26
27 13             1               1   1     2               1     1 1       1     1                 1                   1 1 27
28 6                                                             1   1     1     1                 1 1                     28
29 14 1     1             1         1                 1 1     1 1                   1 1   1                 1     1   1     29
30 6           1         1                                               1       1     1     1                             30
31 9   1                   1                       1                       1           2         1     1               1   31
32 12   2       1                             1 1       1     1       1         1       1       1                 1         32
33 17 1       1   1 1 1                 1     1   2         1     1           1   1               1 1         1         1   33
34 16 1     1 2             1 1 2   1                 1                 1 1 1       1         1                 1           34
35 15           1 1 1   2 1         1                                           1     2         1 1   1         1     1     35
36 6   1                                     1                 2                                     1             1       36
37 7           1                 1                 1                       1     1     1       1                           37
38 8                                   1             2 1 1             1     1                                           1 38
39 12                   1 1                     1 2           1       1 1             1   1                   1   1         39
40 6     1           1       1                     1                                 1 1                                   40
41 6                       1                                               1                 1   1                   1   1 41
42 6                                               1             1                               2     1               1   42
43 13             2 1   1                 1                       1 1                 1   1     2     1                   1 43
44 15               1                 1         1 1 1     1       2               1 1 1 1       1                     1 1   44
45 13       1   1         1   1 1       1 1       1 2         1                               1   1                         45
46 12 1               1       1     1     1                                       1     1   1   2               1       1   46
47 12       1       1         1                   1   1                 1     1 1     1     1 1       1                     47
48 12   2 1   1                     1 1     1                               1           1     1                     2       48
49 5                   1                 1         1   1                                       1                           49
50 9   1                   1           1       1           1       1                               1     1       1         50
51 13                       2             1     1           1       1 1             1             1 1 1     1   1           51
52 8             1           1 1 1                                               1   1     1                     1         52
53 5               1                                                                                         2     1   1   53
54 12 1           1                               1       1 1   1       1                 2   1 1         1                 54
55 10                                   1 1   1       1   2 1           1                       1         1                 55
56 12 2 1                       1           1                             1 2 1         1           1                     1 56
57 11                 1           1       1       1               1                 1       1             1       2     1   57
58 10     1 1               1 1                         1           1   1           1                           1 1         58
59 7                                 1                               2 1                       1 1         1               59
60 16   1                             1 2 1         1         1     1   1           2     2             2       1           60
61 8     1 1                   1   1                                         2                   1                       1 61
62 13                 1                 1 1           2       1   1 1               2     1               1 1               62
63 13 1               1   2                                         2 2       1           1       1             1 1         63
64 8         1             1   1           1     1                                         1     1       1                 64
65 13           1                 2     1 1 1                   1 1         1                                 1   1   1 1   65
66 5                       1     1                           1           1                                       1         66
67 16               1 1   2         1                   1             1 1     1           1 2       1               1 1   1 67
68 11   1           2     1         1 1     1                                   1                 1       1   1             68
69 10     1       1                                     1       1 1                 1   1     1         2                   69
70 12         2         1   1   1 1   1         1                       1       1                             1         1   70
71 15 1 1 1             1       1       1 1               1     1         1 1   1 1                       1     1           71
72 7                     1             1                                                             1           1     2 1 72
73 17 1                   1   1     1 1   1   1 1         1   1           1     2       1   1 1                           1 73
74 5         1       1     1                     1                                                     1                   74
75 11                               1   2     1   1       1 1   1           1                           1 1                 75
76 14     2         1     1           1   1             2             1       1                         1         1   1 1   76
77 12                       1       1               1 1 1 1 1             1                   1 1                         2 77
78 12     1 1           1       1 1                         1         1     1               1               1         1 1   78
79 9     1                                     1         2                               1         1     1       1 1       79
80 12       1       1                 1       1   1                 2 1                             1       2 1             80
81 10     1           1 1                                     1               1               1       1   1       1   1     81
82 7                                                       1   1                         1     1         2     1           82
83 4                       1                               1           1                                     1             83
84 11                                       1                 1           1   1 1 1   1           1   1   1 1               84
85 13     1                             1   2 1   1     1 2 1 1 1 1                                                         85
86 14           1 1   2 1             1                 1       1   1       1           1                     1       1   1 86
87 9                       1   1           1   1                                     1               1 1           1     1 87
88 8       1   1                           1       1                                     1 1 1     1                       88
89 9     1                               1         1                 1           1     1             1   1         1       89
90 13                                           1                     2   1         1     1 1         1 1       2 1 1       90
91 8                         2   1                     1           1                   1               1     1             91
92 13         2 1             2 1 1                       1                         2         1                       1 1   92
93 11       1   1   1           1                       3               1             1             1       1               93
94 7         1                     1                   1     1     1         1       1                                     94
95 9 1     1       1             1             1                               1 1   1                                   1 95
96 12     1 2           1       1 1           1               1                       1                     1     1 1       96
97 6           2           1       1                 1                                                             1       97
98 15       1             1           2   2     1               1 1 1     3         1               1                       98
99 12           2 1                   1   1     1   1                         1     1 1                         1         1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
Ngày
/
Tháng