BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/05/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
Ngày
/
Tháng
00 10   1 1             1                               1                 2         1                       1 1     1       00
01 7         1                     1                           1                     1 1       1             1             01
02 8                       1                                     1       1       1   2 1                 1                 02
03 4                                       1                     1                                   1 1                   03
04 11     1   1                           2               1 1           1     1             1     1                 1       04
05 12       1                   1     1       1 1 1                 1         2                 1             1           1 05
06 17   1 1         2                       1   1           1   1   1             2     1                 1   1     1 2     06
07 9                     1                         2           1       1   2           1                                 1 07
08 7                       1                 1   1   1                         1       1                     1             08
09 15 2   1 1           1               1     1 2             1       1   1           1 1   1                               09
10 13     1                 1 2 2             1 1           1           1                   1   1               1           10
11 13         1 1         1         1               2   1 2     1                   1               1   1                   11
12 10     1     1 1                                           2 1         1       1       1         1                       12
13 8                                   1       1         1         1                   1           1 1   1                 13
14 8 1   1       1                       1         1     1         1                                             1         14
15 8           1             1                           1 1 1   1             1         1                                 15
16 9                   1     1                 1 1     1     1                                     1             1     1   16
17 14 1     1 1             1         1   1   1   1             1         1             1     1         1               1   17
18 8 1             1     1       1                 1         1                       1               1                     18
19 9       1                                     2       1   1                 1                 2                     1   19
20 13               1   1     2           1   1                     1   1 1                       1     1   1         1     20
21 7                                 1 1     1                             1           1   1     1                         21
22 7       1                 1     1                                 1                           1   1   1                 22
23 17   1     1       1       1 1   1                 1   1                       1   2         1   1 1     1         1   1 23
24 10   1                       1 1           1   1                     1 1         1                                   2   24
25 15           1               1     1   1         1 1         1 1             1               1       1   1   1       1 1 25
26 10   1           1     1   1     1         1                                         1       1     1       1             26
27 8               1         1                                                           1                   1 2   2       27
28 11                 1 1                 1     1           1     1           1       1         1                   1 1     28
29 10           1     1           1         1         1 1       2     1                                               1     29
30 12                     1       1     1         1   1               1 1     1           1                       1 2       30
31 11 1         3               1               1   1 1                                         1     1 1                   31
32 10                                     2   1               1     1 1 1     1                     1 1                     32
33 16   1 1       2         1 1   1             1 1       1 1       1       1                       1   1 1                 33
34 14           1   1               1                 1 1     1         1   1                   1   1     1     1   1 1     34
35 15       1     1       1     1 1             1 1         1         1           1         2       1           1   1       35
36 7           1           1     1 1                                                     1                 1             1 36
37 9     1                 1               2     1 1                   1     1       1                                     37
38 13 1     1     1         1   1             1 1       2       1                                           1   1         1 38
39 12         1     1                 2         1 1                             1             1             2         1 1   39
40 18           1 1       1   1     1     2   1                   1       1 1               1     1 1     2 1       1       40
41 11   1         1 1   1       1   1 1                             1 1       1 1                                           41
42 12     1             2   1       1                     1                   2     1                             1   1   1 42
43 12 1     1           1                           1 1 1             1                 1     1             1       1   1   43
44 5   1                                                       1                                                 2       1 44
45 12       1         1                 1     1                   1         1       1     1     1     1   1       1         45
46 8                                   1   1         1           1 1             1                           1   1         46
47 7 1               1                 1       1       1   1                                                     1         47
48 17   1     1       1           1                         1     1   2     1   1 1       1 1     2 1 1                     48
49 9           1               1     1   1   1                                 1 1                     2                   49
50 15       1         1 1     1   1   1   1         1                   1         1         1     1           1   1   1     50
51 11                           1             1                         1 1     1                 1           1     1   1 2 51
52 14 1 1             1                 2       1             1               1   2 1         2       1                     52
53 10                   2                   1                         1             1             1   1 1           1   1   53
54 11     1         1     1           1     1                               1 2                 1                   1     1 54
55 8       1                       1                   1       1           1             1 1                             1 55
56 12   2                     1           1 1               1               1   1   1       1 1           1                 56
57 8     1   1           1                               1             1                       1                     1   1 57
58 5         1                 1 1         1                                       1                                       58
59 7         1       1           1 1       1           1                               1                                   59
60 12     1         3 1                 1                 1                       2               1         1             1 60
61 12                                   2   2 1     1       1             1               1   1 1                   1       61
62 13                       1     1         1                     1     1   2         1 1       1     1   1     1           62
63 7     1               2                                         1                                             2     1   63
64 15                           1   1 1   1         1   2   1                               2         2 1       1     1     64
65 11             1 1   1         1           1               1                     1               1       3               65
66 9   1       1       1           1   1               1                 1                   1                         1   66
67 13                     1           1           1 1 1 1             1       1                 1         1   1 1         1 67
68 6             1                                                         1             1                   1 1     1     68
69 14   1               1                           1     1     1 1   2     1   1       1         1             1     1     69
70 10                   1                       1         2                       1       1 1   1       1             1     70
71 9               1 1                                                             1     1   1       1     1             2 71
72 6   1                                             1             1                               1   1 1                 72
73 10 2       1                                                           1   1 1       1     1     1             1         73
74 11     1   1 1                         1       1   1       1   1                   1           1                   1     74
75 12 1 1                 1                       1 1           1 1     1         1                     1       1   1       75
76 8   1   1                                 1                   1 1               1         1                         1   76
77 12     1             1               1 1           1     1 1       1                   1   1     1       1               77
78 10 1           1   1   1       1                           1                 1         1                     1     1     78
79 12       1   1 1   1             1                                                 1 2           1     1             2   79
80 9                           1           1               1                   1         1 2 1                 1           80
81 10 1     1     1                   1               1     1               1               1   1                 1         81
82 9       1     2                             1   1 1   1             1           1                                       82
83 11   1         1 1 3             1   1               1                 1                   1                             83
84 12           1             1             1     1               1   1 1       2 1                   1                 1   84
85 7 1                                   1         1 1                         1               1       1                   85
86 13 1   1   1       1         1     1                       1             1       1 1       1     1           1           86
87 15       1 1         1   1           1                   2 1     2   2           1             1     1                   87
88 7         1                                         1             1                       1               1   1     1   88
89 12       1     1                                   1   1     1         1   1           2 1               1         1     89
90 8         1               1                                   1 1       1         1                     1           1   90
91 11 1                   1       1     1         1           2                     1                     1   1           1 91
92 13       1       1     1 2         2 1                                 1   1   1   1                       1             92
93 15     1   1 1     1     2   1     1                 1 1         1               1         1           1   1             93
94 6                     1       2                             1   1                         1                             94
95 7                       1 1                   1               2                                       2                 95
96 14                       1       1       1                       1               1 3 1           1           1 2 1       96
97 10           1   1     1     1 1                             2         1   1                               1             97
98 14         1             1 1     1       1   1     1     1         1                   1       1           1 1 1         98
99 8             1                   1                                   1     1                 1   1 2                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
Ngày
/
Tháng