BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/07/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
Ngày
/
Tháng
00 10 1     1     1           1                   1               1               1                               2 1       00
01 10       1             1       2   2 1               1                     1     1                                       01
02 13 2       1 2                       2           2       2 1                       1                                     02
03 14 1       1           1                     1                     2       1     2 1 1     1               1     1       03
04 10             1   1                         1         1                     1       2           1 1         1           04
05 13           1               2     1                 1 1                 1           1   1 1     1       1     1         05
06 15 1                                       1     1 1 1       1   1           1   1       1 1   1         2         1     06
07 11         2                         1       2               1       1               1       1       1               1   07
08 15               1   2                 2   1     1 1 1 1   1                                   1 2             1         08
09 15     1       1   1   2         1       1     1       1                             1     1 1         1   1     1       09
10 12                       1   1         1                     1 1 1                 1     1     1             1         2 10
11 8 1             1                             1                     1                             1   2   1             11
12 13                     1     1             1 1   1                           2 1                   1 1   1     1   1     12
13 11         1   1     1           1       1 1   1       1                                 1                 1         1   13
14 8                 1         1     1   1                     1 1                     1                 1                 14
15 12     1     1     1     1 1           1           1   1 1   1                                 1                 1       15
16 6   1 1                               1             1   1                                               1               16
17 15   1     1   1 1   1         1         1   1                       2         1   2   1       1                         17
18 9                               1                 1           1 1     1     2             1                   1         18
19 13     1 1           2   2         1 2               1                     2 1                                           19
20 11   2   1                 1         1   1                   1             1 1                   1           1           20
21 9     2                       1 1           1                   1 1   2                                                 21
22 8 1                 1   1                                 1                 1             1 1         1                 22
23 4                                                                     1   1         1               1                   23
24 12                     1     1     2   1                         1 2           1                         1     1 1       24
25 13       1     1   1       1                     2 1                                         1 1             2 1       1 25
26 9                 2           1                 1   1 1                       1             1                   1       26
27 14         1     2         1                     1               1   1     2               1     1 1       1     1       27
28 6                 1   1                                                                         1   1     1     1       28
29 12 1       1                         1     1             1         1                 1 1     1 1                   1 1   29
30 11   1   1               2 1       1           1         1                                               1       1     1 30
31 6                                     1                   1                       1                       1           2 31
32 16           2     1 1 1     1         2       1                             1 1       1     1       1         1       1 32
33 18   2 1                       1   1 1       1   1 1 1                 1     1   2         1     1           1   1       33
34 17               1       1   1       1     1 2             1 1 2   1                 1                 1 1 1       1     34
35 13                   1     1       1           1 1 1   2 1         1                                           1     2   35
36 5                               1     1                                     1                 2                         36
37 8                       1   1                 1                 1                 1                       1     1     1 37
38 12   1         1       1   1 1                                         1             2 1 1             1     1           38
39 11       1                   1                         1 1                     1 2           1       1 1             1   39
40 8           2                           1           1       1                     1                                 1 1 40
41 8 1   2                     1 1 1                         1                                               1             41
42 7               1         1   2   1                                               1             1                       42
43 10             1         1                       2 1   1                 1                       1 1                 1   43
44 15       1   1               1                     1                 1         1 1 1     1       2               1 1 1 1 44
45 14   1               2                     1   1         1   1 1       1 1       1 2         1                           45
46 10       1 1           1             1               1       1     1     1                                       1     1 46
47 11               1       1                 1       1         1                   1   1                 1     1 1     1   47
48 10                             1       2 1   1                     1 1     1                               1           1 48
49 7         1               1   1                       1                 1         1   1                                 49
50 9 1               1 1                 1                   1           1       1           1       1                     50
51 9                   1                                     2             1     1           1       1 1             1     51
52 8                 1             1               1           1 1 1                                               1   1   52
53 3   1                   1                         1                                                                     53
54 8                             1     1           1                               1       1 1   1       1                 54
55 11   1                         1 1                                     1 1   1       1   2 1           1                 55
56 13         1   1       1             2 1                       1           1                             1 2 1         1 56
57 8         1                   1                     1           1       1       1               1                 1     57
58 11                 1             1 1     1 1               1 1                         1           1   1           1     58
59 7   1         2                                                     1                               2 1                 59
60 15     1 1             1           1   1                             1 2 1         1         1     1   1           2     60
61 11     1   1           1     2           1 1                   1   1                                         2           61
62 13 1                 2                               1                 1 1           2       1   1 1               2     62
63 11 1       1                         1               1   2                                         2 2       1           63
64 6                       1                   1             1   1           1     1                                       64
65 15 1     1     1         1   1     1           1                 2     1 1 1                   1 1         1             65
66 10   1 1     2 1     1                                     1     1                           1           1               66
67 14       1         2   1 1                         1 1   2         1                   1             1 1     1           67
68 12   1               1   1         1   1           2     1         1 1     1                                   1         68
69 11             1 2 1                     1       1                                     1       1 1                 1   1 69
70 13           1             1 1               2         1   1   1 1   1         1                       1       1         70
71 14       1                           1 1 1             1       1       1 1               1     1         1 1   1 1       71
72 7   1       1     1             1 1                     1             1                                                 72
73 15                 1                 1                   1   1     1 1   1   1 1         1   1           1     2       1 73
74 7       1   1             1                 1       1     1                     1                                       74
75 15   1     1 1   1           1     1                               1   2     1   1       1 1   1           1             75
76 13     1         1             1         2         1     1           1   1             2             1       1           76
77 11       1       1       1                                 1       1               1 1 1 1 1             1               77
78 10                 1   1                 1 1           1       1 1                         1         1     1             78
79 6             1                 1       1                                     1         2                               79
80 9                             1           1       1                 1       1   1                 2 1                   80
81 8 1         1           1               1           1 1                                     1               1           81
82 5         1           2                                                                   1   1                         82
83 4       1                                                 1                               1           1                 83
84 14 1   1 1     1 1         2                                               1                 1           1   1 1 1   1   84
85 20 2   1       1 1         1     1       1                             1   2 1   1     1 2 1 1 1 1                       85
86 14     1   1               1                   1 1   2 1             1                 1       1   1       1           1 86
87 7 1                           1                           1   1           1   1                                     1   87
88 8               1   1           1 1       1   1                           1       1                                     88
89 7                               1       1                               1         1                 1           1     1 89
90 6       1                                                                     1                     2   1         1     90
91 9   1                     1   1                             2   1                     1           1                   1 91
92 14   1 1     1                   1           2 1             2 1 1                       1                         2     92
93 11         1     1                         1   1   1           1                       3               1             1   93
94 8     1                                     1                     1                   1     1     1         1       1   94
95 10                     1   1         1     1       1             1             1                               1 1   1   95
96 10                               1       1 2           1       1 1           1               1                       1   96
97 7           1                   1             2           1       1                 1                                   97
98 17             1 1               1         1             1           2   2     1               1 1 1     3         1     98
99 10                                             2 1                   1   1     1   1                         1     1 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
Ngày
/
Tháng