BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 02/07/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
Ngày
/
Tháng
00 13 1     1               1         1     1                 1             1   1             1   1     1     1           1 00
01 10                         1       1               1 1                       1       1 1   1         1             1     01
02 12 1   1                 1                         1       1   1                   1           2       1 2               02
03 11 1       1                     1           1 1                   1     1     1               1       1           1     03
04 20 1 1           1 1       1           1 1 1   1 1     1       1   1 1   1   1     1       1               1   1         04
05 7       1             1                       1     1               1               1                   1               05
06 8                           1         2 1             1                             1       1 1                         06
07 17     1           1     1     1   1     2       1   1 1 1     1 1     1   1                           2                 07
08 9                                                 1   1   1                             2 1                 1   2       08
09 20     1   1           1 1   1 1 1     1       1               1 1 1     2             1           1       1   1   2     09
10 11         1               1     1     1     1                   1                   1 1   2                         1   10
11 11     1               1 2                       1         2                       1 1         1             1           11
12 10   1 1 1   1   1       1                     1                                 1 1                               1     12
13 12       1                 1           1 1                         1 2     2                           1   1     1       13
14 6         1                 1 1         1 1                                                                   1         14
15 10                 1                   1               1                 1         1               1     1     1     1 1 15
16 13           1 2 1 1           1         1 1   1       1                                   1     1 1                     16
17 16 1                 1   1       1           1     1 1 1                       2 1               1     1   1 1   1       17
18 6   1           1   1               1                                   1         1                                     18
19 13         1   1             1       1   1               1                 1                       1 1           2   2   19
20 15       1   1         1         1   1         2                   1   1           1   1         2   1                 1 20
21 5                                                 1 1       1                                     2                     21
22 6           1                                                         1       1               1                 1   1   22
23 9     1   1 1       1         1         1                                   1               2                           23
24 8       1             1       1   1       1     1               1                                                 1     24
25 15   1         1     1       1 1                         2         1         1             1 1       1     1   1       1 25
26 13               1 1 1           1         1   1                 1               2 1     1                     2         26
27 15               2 1             1         1     1   1     1   1             1           1             1     2         1 27
28 7             1     1                           1                     1           1                           1   1     28
29 8                       1           1                       1           1 1             1     1       1                 29
30 15       1   1               1       1           1                   1     1   1       1   1     1   1               2 1 30
31 8 1                                 1               1         2         1       1           1                           31
32 10       1           1         1     1     1                                                             2     1 1 1     32
33 10     1                   1   1         1                   1                 1             1   2 1                     33
34 15             2   1 1 1     1   1 2                     1                 1         1       1               1       1   34
35 12         2         1   1   1 1                   2       1                                 1                   1     1 35
36 7                 1                       1 1           1     1     2                                                   36
37 8 1                         1         1       1   1         1   1                                                   1   37
38 14                           1 1 2   1                           1           1   1   1 1         1         1       1   1 38
39 5             1               1                               1 1                                   1                   39
40 10   1       1 1                 1         1         1           1       1                               2               40
41 10           1                       1 1   1                                       1 1   1     1   2                     41
42 5                                                               1       1                 1                 1         1 42
43 9     1                             1   1               1                       1     1 1                 1         1   43
44 12     1               1                     1         1   1     1 1   1 1             1             1   1               44
45 9                 1           1           1                       1 1                       1   1               2       45
46 15   1 1 1 1   1                   1         1             1         1     1     1           1       1 1           1     46
47 12                   2 1       1       1         1         1       1           1 1                           1       1   47
48 7                           1       1                 1     1               1 1       1                                 48
49 7       1       1       1                                 1                     1                     1               1 49
50 12 2         1                 1               1                   1         1       1     1   1               1 1       50
51 5     1 1                       1           1                                                                   1       51
52 4                                     1           2                                                           1         52
53 11   1           2       1 1   1                   1                                     1 1     1                   1   53
54 8                     2             1 1           1   1     1 1                                                         54
55 10   1               2               1                   1   1 1             1           1       1                       55
56 8       1   1     1                     1     1                                                       1   1       1     56
57 9       1                                   1   1                 1   1 1             2               1                 57
58 9       1                     1           1           1 1                 1     1     1                       1         58
59 13   1 1                         1 1   1   1                 1 1               1         1       1         2             59
60 19   1     1       2   2 1   1     1               1                 1 2         1         1 1     1 1             1     60
61 15       1     1                       1         2 1 1             1   1   1   1   1               1   1           1     61
62 15   1         1           2 1   1                               1   1       1   1       1 1   1                 2       62
63 8         1                 1   1         1           1               1                       1       1                 63
64 9               1   1     2     1                           1                 1   1                                 1   64
65 17 1                   1 1           2 1   1   1 1     2     1 1                               1     1     1         1   65
66 11                                               1   1         1 1   1                           1 1     2 1     1       66
67 12 1             1                               1       1             1 1         1                 1         2   1 1   67
68 11                           1     1                       1         1     1 1       1       1   1               1   1   68
69 14     1   1 1   1 1                                       2 1 1                             1             1 2 1         69
70 7             1                   2     1                                 1                             1             1 70
71 10             1   1 1                             1 1           1               1   1 1             1                   71
72 14 2                   1                             1     1 1               1         1 2   1   1       1     1         72
73 11           1             1       1         1           1   1     1 1       1           1                     1         73
74 11                         1         1   1     1                   1       1               2         1   1             1 74
75 15       1   1   1                           1         1   1 1   1         1   1       1         1     1 1   1           75
76 10           1 1           1         1       1               1     1   1                           1         1           76
77 11   2                   2                                                 1       1         2       1       1       1   77
78 9                 1                             1                       1 1 1 2                               1   1     78
79 15 1 1 1   1     2         1                 1             1 1           1 1     1       1                 1             79
80 11     1 1                                           1     1 1         1     1 1   1     1 1                             80
81 8                       1 1     1                             2                               1         1           1   81
82 15                 1   2                     1 1     2               2 1     1         1               1           2     82
83 2                                                                     1                             1                   83
84 13           1           1     1                   2 1                                         1   1 1     1 1         2 84
85 21 1   2     1     1       1           1     1   1 1             1 2 1             1           2   1       1 1         1 85
86 11 1                             1 1           1                             1       3             1   1               1 86
87 9   1   1 1     1   1                       1                       1                       1 1                         87
88 15         1               1           2 1 1           1 1       1 1     1 1   1                             1   1       88
89 4             1                                 1   1   1                                                               89
90 9 1   1                             1   1               2                         1 1               1                   90
91 6                           2             1                           1                         1                     1 91
92 14   1     2 1         1           2                 1 1 1                       1               1 1     1               92
93 6   1                                                                 1             1 1               1     1           93
94 5           1                                 1 1                                         1       1                     94
95 12 1                 1 1           1                         1         1       1   1   1     1                     1   1 95
96 6         1                               1             1       1                   1   1                               96
97 9             1 1 1                           1       1 1               1           1                   1               97
98 10   1         1           1 1     1     1                                       2                         1 1           98
99 7                   1                       3                 1               1         1                               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
Ngày
/
Tháng