BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 30/06/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
Ngày
/
Tháng
00 15                 1   1       1   2       1 2                       1 1 1               1   1       1             1     00
01 12                   1       1         2     1       1 1 1 1                         1     1   1                         01
02 12             1           1             2 1                               1 1 1     1     1           1       1         02
03 10                               1                           1   2 1     1                             1 2           1   03
04 18   1                         1     1     2 1     1   3     1                 2       1             1 1           1 1   04
05 13         1               1 1           1     1                             2     1   1   1 1   1       1               05
06 10   1         1   1     1                         1 1             1       1 1               1                           06
07 9           1     1                     1                       1       1                 1       1           1       1 07
08 9       1     2                                             1         1         1       1                   1       1   08
09 11     2         1   1   1                         1 1           2           1                                         1 09
10 7                       1                   1       1                     1                       2                 1   10
11 7         1                         1       1                                       1       1 1   1                     11
12 16   1           1                               1   1     1 1 2             1     1 1         1         2   1   1       12
13 14           1 1       1 1   2               1   1                 1     1                     1 2                   1   13
14 11         1 1     1         1       1 1       1   1                   1                       1 1                       14
15 11       1   1 1                             1                       1 1     1     1   1                   1         1   15
16 13 1                         1                         1 1         1 1           1 1   1 1             1         1 1     16
17 6                   2                                                       1                 1   1             1       17
18 11   1             1       1   1         1     1                       1 1         1     1                             1 18
19 13 1 1     1   1                         1 1     1       1                 1                               1   1   1   1 19
20 4                           1                           1                                           2                   20
21 13   1         1   2             1   2     1     1                   1 1 1                                 1             21
22 15       1 1 1       2   1                           1       1       1           2   1       1 1       1                 22
23 18 1 2 1       1 1             1                         1   3           1                   1           1     3   1     23
24 4                           1                     1                             1                             1         24
25 11     1   1       1                   1                   1   1               1 1   1       1                   1       25
26 8                   1               1                                         1           1 1   1 1       1             26
27 10 1       1   1   1 1                 1                             2                 1 1                               27
28 5                             1           1                         1                           1   1                   28
29 7                   1     1                         1         2         1                                         1     29
30 11       1       1   1     1                 1       1   1 1             1                 1           1                 30
31 8 1       1                     1             1             1         1               1                               1 31
32 10                     1       1                             1         1       1     1 1       2                 1       32
33 7                 1                                           1                 1       1                       2     1 33
34 7   1                             2                           1 1                               2                       34
35 12           2       1 1                 1     1 1                                           1     1 2       1           35
36 11         1                   1                   1             1                       1       1 1 1   1 1       1     36
37 11   1 1     1             1         1                     1                 1             1           1       1   1     37
38 7           1           1       1 1                                     1                         1     1               38
39 8     1             1                             1           2       1                     1                         1 39
40 13 3     1                           1                       1     1         1 1     1   1       1                     1 40
41 15       1               1       1       1 1           1 1 1       2           1               1           1         1 1 41
42 9         1               1                 1     1                     2 1                             2               42
43 14           1   1     2     1   1                                 1 2                 2                   1 2           43
44 11                   1     1                   1 1 1   1                         1 1                         2       1   44
45 14   1   2       1 1             1 2     1                               1 1             1   1           1               45
46 9 1             1           1                           1 1         1       1     1                   1                 46
47 7                       1                                                           1   1     1     1   1 1             47
48 7                                   1     1             1 1 1                   1                         1             48
49 14         1                     1             1   1     2 1               1     1           1     2             1     1 49
50 13               1   1     1 1       1   1   1 1       1       1       1                             1               1   50
51 11                     1   1     1     1         1             1             1       2               1   1               51
52 10         1     1             1     1                                                     2       1       2     1       52
53 9     1     1       1     1               1 1             1                               1         1                   53
54 11 1                 1           1       1       1   1                 1       2                     1               1   54
55 11       1     1           1   1 1   1             1                     1                               1     1     1   55
56 14 2 1               1   1 1                   1           1       1   1         1   1                 1               1 56
57 13           1 1         3     1           1                               1   1       1                     1   1   1   57
58 10         1                           2     1       1 1               1 1                                         1 1   58
59 11       1                         1                               2       1   1       2         1                 1   1 59
60 15   1           1       1     1     2                                 1     1   1     1   1 1           1 1 1           60
61 7       1 1             1             1                       1             1                               1           61
62 12     1                                 1                       1 1 2             1                 1 1       1 1   1   62
63 11       1   1                                   1                     1     1   1           1   1 1 2                   63
64 7                     1                                                         1 1 1                         2     1   64
65 12     1     1         1       1   1               1           1                 1       1     1           1   1         65
66 13   1         1             1     2   1   2       1       1                           1   1                       1     66
67 9     1 1               1             1           1     1                           1     1           1                 67
68 11             1 3 1                                                     1               1             1       1 1     1 68
69 11 2                         1 1       1                     1   1                 1     1             1             1   69
70 16           1         1       1 1     1       1       2   1 1   1         1   1     1   1                   1           70
71 8                                           1 2 1                         1   1                 1                     1 71
72 8 1     1             1         1       1                             1                   1                 1           72
73 4       1                           1   1                       1                                                       73
74 7       1       1     1                                 1                         1     1                             1 74
75 15         1     1       1           1                 1   1       1     1 1   2             2   1                 1     75
76 11         1                     1     1             1               1             1       1   1       1   1     1       76
77 7                       1     1               1     1                             1                   1 1               77
78 12           1                               1     1     1       1 1 2                       1     2               1     78
79 17   1           1           1           1 1         1 1   2       2 1       1     1           1         1         1     79
80 11       1     1 1 1   1                   1     1             1       1                                   1   1         80
81 7     2                       1                                           1             1                         1 1   81
82 8                     1                             1           1           1   1 1       1                   1         82
83 15                 1         1 1                 1         1                         2   1       2         1 2 1       1 83
84 6     1           1     1 1                                                                               1 1           84
85 10         1                       1   1     1       1 2                                     1 1   1                     85
86 18       1     1                 2 1         1     1   1 1     1         1 1                   1 1   1 1 1             1 86
87 11                 1   1           2           2 1   1           1   1       1                                           87
88 10     2     1                                                   3                                 1             2 1     88
89 9                 1           1   1     1         1     1                 1                                 1 1         89
90 13     1                     1       1     1   1         1   1   1         1       1           1       1               1 90
91 9   1                           1     1   1 1                 1   1                                         1       1   91
92 10 1                 1     1           1   1                   1           1       1   1                           1     92
93 8 1 1 2       1           1                       1 1                                                                   93
94 4                                             1 1             1           1                                             94
95 17 1 1         1       2           1             2     2                         1 1 1           1     1     1   1       95
96 10                           1                       1   1   1     1           1 1     2             1                   96
97 11               1 1       1           1 1     1 1                     1                   1               1       1     97
98 10         1           1         1   1           1         1 1                         1   1                     1       98
99 11           1             1 1     1     1                   1                 1         1     1   1             1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
Ngày
/
Tháng