BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 08/06/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
Ngày
/
Tháng
00 14   1 1     1           2     2         1   1         1                 1 2                                         1   00
01 6     1                                         1   1           1                               1                     1 01
02 12 1                   1         1   1 2       1   1                     1 1                 1                   1       02
03 10                               1         1 1                       1 1           1   1   1 2                           03
04 10           1       2       1     1 2                                         1                   1   1                 04
05 11     1           1       1                         2       1           1         1     1 1                 1           05
06 16 1   1     1 2                 1                     1       1   1                   2 1     1       1         1   1   06
07 12                 1 1   2         1             1   1 1           1   1                                       1     1   07
08 11     1                   1 1 1         1         1         1                                   1         1     2       08
09 12                     2                     1       1               1           1       2               2         1   1 09
10 7       1                     1           1     1                   2                       1                           10
11 9                         1           1           1   2 1 1     1                                           1           11
12 9                         1                           1       1             1 1                 1 1   1           1     12
13 8 1                             1       1           1           1                   1                         1 1       13
14 9         1         1                     1     1                               1   1                       1 1     1   14
15 10                   1     1       1                   1                       1 1     1                   1   1 1       15
16 14         1     1                           1   1 1     1   1 1 1   1   1   2                       1                   16
17 14               1             1   1     1 2   1                   1     1             1     1   1                     2 17
18 10                                     1         1 1       1               1 1           1       1     1             1   18
19 13               1           1               1   1 1               1 1         1           1         1 1     1   1       19
20 12   1         1               1                   1 1     2           1       1       1       1 1                       20
21 10                         1                                 1         1       1         1 1           1         1   2   21
22 9 1                   1   1                     1                                                         1 1 1       2 22
23 17   1         1   1 1 1   1       1           1                 1                         1 1       1 2 1       1 1     23
24 9               2   2   1                                 1         1     1                   1                         24
25 10   1   1       1 1             1                                               1           1           1   1       1   25
26 10     1               1         1         1       1                     1           1   2                             1 26
27 16     1 2   2                                           1     1 1                 1   1     1       1       1   1   1 1 27
28 11           1 1                 1     1   1               1           1   1       1               2                     28
29 13             1                 1   1   1 1                 1 1         1   1         1   1     1                     1 29
30 14         1 2                                 2   1         1 1 1                           1 1           1       1   1 30
31 10                                             1         1                   1 1 1 1 1     1         1       1           31
32 6                                     1                     2     1           1           1                             32
33 11 1                                   1 2                         1   1     1 2     1                               1   33
34 16 1     1   1 1       1 1 1           1         2         1   2                     1 1               1                 34
35 11       1   1                                 1                   1       1       1     1     1               2       1 35
36 14   1             1   1               1 1   1       2       1         1   1     1         1                 1           36
37 9                           1             1             1                     1   1         1         1 1     1         37
38 17   1   1         1 1 1     1           1     1 1       1               1 2 1     1 1                         1         38
39 15   2         1 1     1       1   1       1             1 2       1                 1                   1             1 39
40 15 2 1       1                                             1 1         1             1     1     1 1 3     1             40
41 7                                 1     1                       1           1     1   1                   1             41
42 12         1   1   1   1               1               1       1             2           1     1             1           42
43 12   1       1   1   1             1           1     1 1                                   1 1                 1   1     43
44 12         2       1                   2                                   1 1   1     1 1         1                   1 44
45 15 1       1               1 1               3   1   1                             1                   1   2       1 1   45
46 12     1   1                 2       1     1         2                                   1     1     1             1     46
47 4         1                                                               1   1             1                           47
48 7                     1         1   1   1 1                               1               1                             48
49 10                                               1     1       1   2 1 1           1   1                     1           49
50 12     1   1   1               1               1                 1       1       1   1             1               1   1 50
51 10     1     1   1 2   1   1   1           1                                               1                             51
52 10                       1     1                           1       2         1                 2             1     1     52
53 11           1   1         1                 1           1             1           1 1                   1     1       1 53
54 12           1     1         1   1       1         1                               1 1 1   1         1                 1 54
55 12                 1             1 2             2     1     1                   1       1                 1     1       55
56 11 1                   2                                                               1 1     1   1 2 1               1 56
57 10             1   1 1                                   1               1   1   1       1                     1 1       57
58 13                             1 2                   1         1 1     1                   1 1 1 2           1           58
59 14                   1   2 1 1   1 1 1       2             1     2                                         1             59
60 8   1             1         1                         1               1                           1   1           1     60
61 8           1                         1                                 1         1   1       1           1 1           61
62 7 1     1                                           1     1       1             1                       1               62
63 11         2     1             1     1     1   1       2                                                   1   1         63
64 5       1     1                                   1     1                     1                                         64
65 10   3                     1       1               1                           1           1             1     1         65
66 10               1                 1 1               1   1       1                   2                 1         1       66
67 16 1   1 1         1 1   1         1 1                         1     1     1   1 1                 1     1 1             67
68 16     1 1     1             1 2 1                         1     1                             1 1               1 3 1   68
69 8       1     1         1                               1               1                       1   2                   69
70 10             1     1     1     2   1     1                     1                                 1           1         70
71 10   1             2 1                 1                 1         1   1             1         1                         71
72 11 1                         1                 1 1           2     1                         1     1 1     1             72
73 9         1         1   1               1   1                       1           1             1           1             73
74 7             1                   1                         2                       1                     1       1     74
75 5       1   1                                     1                                                         1     1     75
76 4               1                           1                   1                                           1           76
77 10   1                 1 1         1   1           1           1       1                     1   1                       77
78 6       1     1                                         1   1         1                                       1         78
79 12 1             2   1   1           1                     1         1   1       1                     1           1     79
80 14       1               1   1       1       1     1 2                   1                         1       1     1 1 1   80
81 10         1             1   1 1                                 1 1       1               1             2               81
82 7                     1             1   1     1       1 1                                     1                         82
83 6                                 1       1 1             1   1                                                     1   83
84 8               1           1           1                                       1               1 1     1           1   84
85 12                                       1 1   1                     1   1 1 2     1     1         1         1           85
86 9       1               1                   1     2   1                               1                   1     1       86
87 7                                           1                       1   1       1       1         1                 1   87
88 13     1   1     1             1                 1           2     1   1                           1     2     1         88
89 19   1         1     1     1         1 1 1               1     1 1   1 1           1     1   2   1 1                 1   89
90 7   1           1               1   1                                                 1       1         1               90
91 8 1   1           1                                   1 1                 1 1                         1                 91
92 9     1                                 1     2                           1   1     1               1                 1 92
93 15 1   1                   1 1       1 1         1     1       1                   1                 1 1 2       1       93
94 6                                 1       1       1       1         1                           1                       94
95 12 2                                           1               1     1       1   1     1       1     1 1         1       95
96 14       1 2 1         1 1     1     1                             1 1 1 1           1       1                           96
97 9     1                     1 1       1                                       2                 1                 1 1   97
98 8     1 1 1               1                             1     1     1                                       1           98
99 8                                             1           1             1       1 1       1     1             1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
Ngày
/
Tháng