BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Dương 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/06/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
Ngày
/
Tháng
00 15       1 1   1           1   1       2   1                                         1 1         1             1 1   1 1 00
01 14         1 1                           1           1     1             2       1         1   3   1               1     01
02 13   1     1   1           1 1                 1 1     1                           1   2   1                         1   02
03 12     1         1                 1         1     1     1       1         1             1 1   1                       1 03
04 5                 1                               1                         1                             2             04
05 12 1       1                                 1                 1       2                   1             1   2   1 1     05
06 13               1   1 1 2       1               1 1   1               1   1                                         2   06
07 11 1         2           1               1         1         1 1                 1     1                       1         07
08 14             1 1     1         1                     1         1           1             1       1 1   1   1       1 1 08
09 11                               1       1             1             1       1             1         1 2         1 1     09
10 6 1                                 1                   1 1                               1                     1       10
11 10       1         1                               1   1       1                     1 1   1 2                           11
12 10 2                                     2   1   1         1   1               1                                 1       12
13 9 1 1       1     1                   1                                         1               1         1 1           13
14 13             1               2       1   1       1               1 1       1 1 1                   1             1     14
15 13                         1         1         1         1         1           1         2 1 1 1             1       1   15
16 9                   1 1     1     1       1             1                                       1       1     1         16
17 6                           1                                             1                     1   2     1             17
18 13                 1                     1     2               1   1 1                       1 2 1 1           1         18
19 14   1         1 1 1               1 1               1     1                       1 1     1   1 1   1                   19
20 6                 1       1     1                   1         1                                   1                     20
21 13   1                             1                 1   1       1     1       1       1 1           2     1       1     21
22 10 1                   1   2                               1 1                   1             1   1               1     22
23 6                       1                 1                                 1                         1       1       1 23
24 11           1 1     1 1                                               1 2       1     1             1         1         24
25 13 1       1                 1 1             1   1                         1         1 1 1                 1   1 1       25
26 12             1               1   1     2           1   1             1           1                   1 1       1       26
27 11       1         1 1                         2   1                 2           1           1         1                 27
28 9     1       1         1 1             1   1                 1                         1                             1 28
29 16                 1   2   1 2                   1         1 2 1         1           1 1                     2           29
30 12 1         1               1 1 1     1                                                 1       1   1 2               1 30
31 7       1   1             1                     1       1         1               1                                     31
32 8 1   1   1       1                   1     1                                                     1     1               32
33 13       1       1 1         1       1                       2     1     1   1     1     1           1                   33
34 13           1         1             1   1                                     2     1 1 1             1         2     1 34
35 9         2         1     1                                           1       1               1 1                 1     35
36 9                   2   1                       1 1                                       1     1 1     1               36
37 14   1 1     1         1 1                 1           1 1   1 1     1           1       1               1               37
38 14                   1                     1 1     1     1 1               1   1       1   1                     1   1 2 38
39 14       1                   1   1 1               1 2             1 1         1     1     1       1   1                 39
40 19 1   1   1       1   1   1   1       1     1             1   1 1     1 1 1   1               1 1               1       40
41 11     1 1                 2     1       1                                     1 1                         1 1 1         41
42 11                               1   1     1 1       1               1     1             1     1 1                     1 42
43 5       1                         1                             1                     1                     1           43
44 12         1       1                   1     1         1 1     1   1           1     1           1                 1     44
45 14   1   2   1     1     2     1   1             1                 1 1                 1                       1         45
46 13     1       1 1     1         1 1   1                     1     1                                         2       1 1 46
47 5   1                                     1           1     1                                                     1     47
48 21   1       1       1         1           1 1 1             1 2     1 1   1     1   1       1       1 1 1       1 1     48
49 9   1                                               1       1   1                 1           1   1             1 1     49
50 10                                             1             1     1 1 2         1 1           1           1             50
51 7                             1                 1         1 1                   1                       1           1   51
52 6               1               1       1         1                       1         1                                   52
53 14           1                                             1     1     1 1 2 1     1   1 2       1               1       53
54 15   1 1 2   1       1             1           1     1 1         1   1 1                               1       1         54
55 8                           1 1   1               1 1                 1             1                       1           55
56 9                       1           1           1                                 1         1 1   1       1         1   56
57 9       1       1   1 1                       1 1           1   1                                   1                   57
58 10     1             1   1         1         1                     1               1 1   1       1                       58
59 10                   1   1           1       1                 1 1 1                   1 1     1                         59
60 15   1     2     1       1   1 1     1     1           1           2                         1       1             1     60
61 9 1               1         1                                           1 1 1               1         1             1   61
62 10       1               1                       1     1   1                       1               1     1   1   1       62
63 8       1       1             1           1         1   1                 1         1                                   63
64 13                   1                     4   1                     1             1               1 1   1 1         1   64
65 7                                       1 1           1     1                         1   1                   1         65
66 6 1                             1   1       1                             1   1                                         66
67 5   1                               1                         1       1                                     1           67
68 14 1       1     2                                         1       1         1   2               2   1   1 1             68
69 5                           1                                 1                     1                     1       1     69
70 11                 1     1         1                     1               1   2 1   1           1       1                 70
71 8     1   1   1       1           1 1                               1                       1                           71
72 7     1         1     1               1 1         1                           1                                         72
73 11                             1         1       1     1       1                   1 1     1 1     1               1     73
74 12 1       1         1     1 1                             1             2     1     1                         1       1 74
75 12                                       1         1               1     1             1     1 1   1         1 1 1     1 75
76 7     1   1       1               1       1                                             1 1                             76
77 9     1 2   1   1                       1                               1                 2                             77
78 16   1               1       1 2         1               1 1     1             1             1   1 1         1     1   1 78
79 15           1         2         1 1                   1   1       1           1         1             1 1       1   1 1 79
80 9   2 1                         1   1           1     1                                                 1         1     80
81 13 1     1     1   1       1   1       2       1                     1       1               1                     1     81
82 13         1                 1     1         1 1             1   1 1   1 1 1       1                     1               82
83 11               1               1           1   1               2   1   1   1       1                           1       83
84 7                                     1       1                       1                         1         2           1 84
85 9     1                         1             1   1 1   1                                         1   1 1               85
86 9     1   1 1 1                               1   1                       1                       1   1                 86
87 12 1             1 1 1               1               1   1       1           1                         1   2             87
88 6   1                                                 1                           1   1     1       1                   88
89 7     1                     1               1             1             1                                     2         89
90 13                                 1 1 2     1   1 1   1       1                 1                   1       1 1         90
91 8             1 1     1 1                       1 1 1                                                     1             91
92 8   1 1                         1                     1 1             1                                 1           1   92
93 8             1       1                       1                 1         1     1 1 1                                   93
94 14           1           1       1                         1 2           1 1 3                           1           1 1 94
95 7                       1 1           3                 1                                                 1             95
96 9                           1   1                               1   2           1           1     1               1     96
97 11             2           1   1                 1   1   1                   1     1         1                       1   97
98 11 1 1           1         1         1         1     1                           1       1                   1 1         98
99 16           1 2     1               2     1         1     1     1                           1         1       1     2 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
Ngày
/
Tháng