BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Dương 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/06/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
Ngày
/
Tháng
00 15     1 1   1 1               1   1   1                         1               1     1     1   1   2     1             00
01 10         1         1                               2         1     1               1           1         1         1   01
02 12           1       1                   1       1           1                   1               2   1           1 1   1 02
03 12             1 1 1     1 1                         1                     1                     1         1 1 1   1     03
04 15 2               2                 1   1         1 1         1   1   1           1     1                   1     1     04
05 15   2   1 1                   1 2         1               1     1 1           1           1 1                         1 05
06 13           2             3                             1 1                           1       3       1     1           06
07 7     1                                   1   1 1   1                                   1                     1         07
08 13   1       1 1 1 1       1         1                               1   1 1       1                             2       08
09 6       1 1                           1       1       1                                 1                               09
10 12       1       1                     1           2             1                   1     1                 3   1       10
11 19               2   1       1       1 1 1       1   1       1 1   1         1 1                   2       1   1   1     11
12 7       1                               1                             1                               1   1 1     1     12
13 10 1 1             1                 1                             1         1               1     1     1   1           13
14 13         1         1         1               1       1                       1     1       1         1     1 1     1 1 14
15 7   1       1           1                         1     1     1                                                 1       15
16 15     1               2   1 2       1           1     1       1             1         1       2           1             16
17 8 1                       1         1     1         1                               1   1       1                       17
18 11     1         1     1     1               2             1             1 1                   1         1               18
19 7                       1                                 1       1         1   1                   1               1   19
20 3                                             1                   1                                                   1 20
21 11 1       1               1               1     1 1   1 1                                   1       1             1     21
22 16         1                         1     1     2 2 1 1 1   1     2     1                   1               1           22
23 12     1       1     1                 2 1 1     1         1     1         2                                             23
24 10     1               1         1             1                               1         1   1   1       1         1     24
25 16 1   1 1         1     1 1               1                               2 1 1     1   1       1     1             1   25
26 8       1                                       1           1                     1 1                     1           2 26
27 7                         1                       1                   1         1       2                       1       27
28 7             1                                                       1             1               1           1 1   1 28
29 9   2                   1         1 1 2                   1                                   1                         29
30 6             1 1 1                 1                                   1                 1                             30
31 8                                     1                       1     1 1 1           1     1               1             31
32 5                                 1             1         1                           1   1                             32
33 8                                     1           1 1   1     1       1   1                     1                       33
34 17       2     1               1 1 1     1           2 1       1       1   1               1                         2 1 34
35 10         1                                           1       1         1   1 2 1 1             1                       35
36 12                     2         1       1       1   1               1   1                                     1 2     1 36
37 9                           1         1         1           1             1     1                       1       1   1   37
38 12       1   1 2                     1                   1   1 1         1               1 1     1                       38
39 13                     1           1 1     1                     1 1   1     2 1             1                   1   1   39
40 11       1         2         1               1 1                       1           1           1                   1 1   40
41 13 1 1 1         1       2               1   2       1                                 1 1         1                     41
42 8             1               1               1         1           1       1                 1                   1     42
43 8   1                           1                     1         1   1       1                               1 1         43
44 14         1         1               1         1           2 2       1   1   1                       1         1   1     44
45 15     1         2           1               1             1 1   1     1           1           1   1   3                 45
46 14   2       1 1         1 1 1                                             2               2                 1       2   46
47 10         1     1                     1                 1     1               1   1       1         1 1                 47
48 13       1 1       2             1 1                         1           1   1   1                       2             1 48
49 11       1 1                       1         1 1           1       2   1                     1       1                   49
50 8 1                     1         1   1         1               1                                             1 1       50
51 14           1         1 1   1 2         1       1                       1 1             1     1     1     1             51
52 9                     1               1 1 1                     1   1                               1             1   1 52
53 11       1           1                   1   2               1                   1                     1     1     1   1 53
54 10     1             1 1                                 1               1       1   2   1 1                             54
55 7   1                                                 1                   1             1     1                     1 1 55
56 14 1         1   1           1   1       1     1               1     1   1     1                         1       1   1   56
57 6                                               1 1                   1     1   1 1                                     57
58 9                           1                         2           1       1                       1   1       2         58
59 12                       1     1                         1 1                   1 1   1   1       1       1           1 1 59
60 9         1                       1     1   1                               1         1   1 1                   1       60
61 9           1           1       1   1       1     1             1                                     1   1             61
62 10   1   1               1                   2         1     1                       1                     1 1           62
63 8                       1         1 1         1   1                                       1       1                 1   63
64 8 1         1                             1                 1     1               1   1       1                         64
65 12     1                     2 1             2       1 1                 1         1       1             1               65
66 10                         2           1 1             1 1   1                                   1   1         1         66
67 9   1               1   1       1       1               1           1         1             1                           67
68 10 1               1             1 1         1                         1         1           1     1     1               68
69 14 1       1           1                 1 1     1       1 1                 1 1 1 1 1         1                         69
70 11                                 1               1         1 1                       2             2   1         1   1 70
71 6                                                     1     1       1                 1     1       1                   71
72 7                       1 1       1               1                   1             1 1                                 72
73 10         1               1         1         1           1       1         1         1                       1       1 73
74 6     1       1 1                                                   1     1                   1                         74
75 12   1 1 1     1                     1   1             1                         1       1 1       1       1             75
76 14                             1   1 1     2   1 1 1     1 2                     1             1   1                     76
77 11                       1 1       1       1   1 1       1       1                 2                                   1 77
78 14   1     1   1 1             1           1   1               1 1 1       1 1             1             1               78
79 8       1   1 1     1 1                                         1                           1                         1 79
80 9         1       1 1 1       1                   1                               1         1           1               80
81 8         1                     1                       1   1   2                               1 1                     81
82 12               1     1       1 1                         1             1     1                     1 1 1         1 1   82
83 10       1       1           1   1       1                   1       1             1               1           1         83
84 18 2           1   2 1                 1   1   2     1         2           1   1   2 1                                   84
85 6                 1                                                                             1 2         1     1     85
86 7                   1       1 1 1                                                                     2     1           86
87 18 2             1             1 1                       1     1 1 1   1 1             1     2         1       2 1       87
88 11                   1       1   1         1 1     1   1       1     1                 1       1                         88
89 12     2                                                           1   1         2   1         1   1     1 2             89
90 12   1 1         1             1       1                               1 1       1   1                 2     1           90
91 12 1               1       1 1   1 2         1                       1                 1         1         1             91
92 5           1                       1                                         1                           1       1     92
93 9                     2       1                     2           1                     1                 1         1     93
94 15           1 1     1   1             1   1                         2                           1 1     1 1   1 1   1   94
95 10 1                               1                   1 1           1               1 1 1 2                             95
96 12         1       1 1         1                                 1           1           1         1 1 1   1   1         96
97 8           1         1     1                                           1               1   1   1   1                   97
98 11   1 1             2                               1                         1   1   1           1         1   1       98
99 16     1     2 1       1   1                   1   1       1       1   1       1                         1     1 1   1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
Ngày
/
Tháng