BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Dương 60 KỲ ĐẾN NGÀY 25/11/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
02
/
07
Ngày
/
Tháng
00 5   1       1           1                                                 1                         1                   00
01 9                             1           1   1 1             1                           1     1         1 1           01
02 10                 1           1   1                                   1     1         1           1 1 1               1 02
03 5       2                     1                                                         1                       1       03
04 8             1                   1     1                           1                             1   1   1 1           04
05 9 1                             1             1           1               1             1     1 1               1       05
06 9                     1   1                     1   1               2                   1                       2       06
07 12 1   1           1       1 1             1         1                                           1         1   1   2     07
08 14               1     1     1 1       2           1 1 1   1                     1 1         1             1             08
09 14                   2   1               1         1 1     1                 1 1   1       2       1     1               09
10 13           1   1             1 1           1   1                   1 1       2 1               1 1                     10
11 13 2 1             1           1           1         1   1                 1               1 1         1               1 11
12 5       1                             1                 1                                           1         1         12
13 6                         1               1     1                       1         1                   1                 13
14 14   1       2                 2         1     2   1     1           1             1               1               1     14
15 8         1                     1   1                             1                 1   1     1                       1 15
16 16                       1       1           1 1       1   1     1 1     1         1 1           1     1 2         1     16
17 16           1 1     1                         1               1   2 1   1   1         1 1               1 1       2     17
18 10             1   1               1               1               1   1   1 1                               1         1 18
19 9           1                 1 1       2     1 1                           1               1                           19
20 11   1 1       1           1                 1         1     1   1                         1                         1 1 20
21 11                           1           1   2     1                           1         1                     1 1 1   1 21
22 18 1   1       1                   1 1         1 1         2       2         1 1               1       1   1   1       1 22
23 10               1                         1                             1   1             1 1             1     1   1 1 23
24 8         1             1 1               1   1               1                                         1   1           24
25 13                   1           1   1 1   1                 1                 1     1             1   2 1           1   25
26 13             1   1   1                                 1 1 1         1         1           1               1   1 2     26
27 12   1     1           2 1 1                   1                     1                   1                     1     2   27
28 8 1                   1                                       1         1                     1   2           1         28
29 18       1     1         1   1       1   1         1             1 1   1   1       1       1   1     2   1     1         29
30 11             1               2                     1   1   1                 1                 1     1         1     1 30
31 10         1         2   1       1     1                     1                           1   1       1                   31
32 10                   2       1     1 2 1     1                                     1               1                     32
33 15     2   1                                           1     1   1         1   1 1   1       1               1 1   1 1   33
34 14             1   1 1                               1       1   1       1                     1     1 1 1   1       1 1 34
35 18 1       1     1           1       1     1   1     2     1     1 1       1         1     1         1 1     1           35
36 6   1             1               1                   1             1         1                                         36
37 6                             1   1                 1                     1     1                               1       37
38 15       1 1 1           1 1                 1     1     1       1   1     1   1 1   1 1                                 38
39 12       1     2           1                 2             1     1         1     1           1 1                         39
40 10   2                 1         1                           2                     1 1   1                   1           40
41 10   1     1       1 1 1                                       1       1         2           1                           41
42 6               1         1                                           1       1   1             1                       42
43 14                               1     1   1       2                       1 1     1 1 1   1         1   1       1       43
44 10 1     1   1   1                 1                           1                               1   1 1         1         44
45 10     1             1           1                       1       1 1             1 1     1                     1         45
46 9                 1     1         1               1           1           2               1   1                         46
47 9       1       1   1       1               2                                           1     1             1           47
48 11           1               1     1   1               1             1       1                 1             1     1   1 48
49 12                   1   1           1           1       1   1                   2   1 1 1             1                 49
50 7             1 1     1                               1   1       1                             1                       50
51 12   1 1     1           1   1       1                     2     1                           1 1 1                       51
52 10                                         1       1             2       1         1                           2 1   1   52
53 8                         1           1               1         1       2   1                                     1     53
54 10               1         2                           1                 2           2       1                   1       54
55 9     1     2 1                   1       1 1                         1                                             1   55
56 8 2                       1   1                           1                             1             1           1     56
57 9 1             1     1                 1                       1           1         1     1                   1       57
58 10     1 1 1 1                         1     1   1       1       1                                             1         58
59 11 1               1 1     1 1         1             1     1                         1           1   1                   59
60 9   1             1     1                                                             1     1                 1     2 1 60
61 12       3 1 1         1     1               1                 1 1                   1             1                     61
62 9     1                     1     1 1                 1     1                   1       1                           1   62
63 9                                       1       1     1 1         1 1 1     1                   1                       63
64 14                 1   1 2 1                         1                       1 1                     1       2 1     2   64
65 12 1   1                             1       1 1 1   1       1         1           1   1                         1       65
66 9         1                                               1       1   2               1                 1   1         1 66
67 14   1 1         1     1                 1               1   1         1 1       1     1             1 1 1               67
68 11           1 1 1               1 1                           1     1       1   1       1 1                             68
69 13     1 1           1         1         1           1     1         1                           1   2     1         1   69
70 17       1     1                 3               1   1   1             1           1   1   1           1 2       1 1     70
71 8               1                 1     1               1               1                                 1   1     1   71
72 11                             1     1         1         1   1 2 1             1       1                     1           72
73 9   1                   1                     1   2                           1                               1     1 1 73
74 12                   1 1   1 1 1         1 1     1     1                               1                     1     1     74
75 10 1 1                       2             1                   1 1       2                 1                             75
76 10         1           1                           1         1       3     1           1           1                     76
77 13     2   1 1     2                         1           1                 1 1         1       1           1             77
78 11   1                       1       1           1             1               2 1                     1   1   1         78
79 13   1                                 1         1     1       1     1   2   1               1             1 1     1     79
80 4 1             1                   1                                                                           1       80
81 5       1                                         1       1 1                       1                                   81
82 6       1                           1         1                           1                               1 1           82
83 13         1     1   1   1   1                       1 1 1         1         1             1     1 1                     83
84 9     2   1 1                               1                                 1   1                   1 1               84
85 8                     1 1               1       1                 1                           1 1 1                     85
86 10                 1                 1 1 1     1                                   1     1         1 1     1             86
87 12 1                 1         1 1     1                                         1     1       1                 1     3 87
88 10             1               1       1       1 1                       1           1 1     1                     1     88
89 14               1                 1                 1 1     1         1             1     1     1 1     1 1       1 1   89
90 9 1             1                 1     1         1               1       1                     1 1                     90
91 11       1               1                                 1   3                   2               1 1   1               91
92 6                 1       1                 1   1                                         1                     1       92
93 20   1   1 2                     2 1   1 1 2       1   1           1   1                 1   1             2           1 93
94 6             1 1                             1       1 1                                               1               94
95 10             1   1   1               1   2                   1       1                       1         1               95
96 13           1     1       1       1 1   1 1                       1           1         1   1 1 1                       96
97 8                                   1 1           1 1   1             1               1   1                             97
98 10                     1     1                                       1     1 1       1     1 1       1     1             98
99 13 1 1 1   1                     1               1     1     1                   1   1         1 1     1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
02
/
07
Ngày
/
Tháng