BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Dương 60 KỲ ĐẾN NGÀY 27/03/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
Ngày
/
Tháng
00 8               1                       2                   1               1       1                     1   1         00
01 9                   1                             1       1 1             1     1                 2   1                 01
02 15             1           1   1           1 1 1         1 2                   1   1 1   1         1       1             02
03 10                   1       1                                 1         1 1     1                 1 1 1   1             03
04 7     1 1   1         1                                               1                     1                   1       04
05 13     1   1 1                 1                                 3     1       1           1 1           1         1     05
06 7                       1   1                         1 1                   1           1                           1   06
07 10                       1                     1         1 1       1 1             1         1     1               1     07
08 10     1       1                                     1         2 1         1       1 1     1                             08
09 14   1         1     2   2 1   1                     1       1                   1             1             1         1 09
10 7 1 1                                     1 1                                                 1   1       1             10
11 8   1 1                             1     1   1                         1                                       1 1     11
12 13       1                 1           1 2                 1   1   1 1                   1               1           1 1 12
13 5                                         1                                     1         1 1             1             13
14 11                         1       2         1       2                                   1   1             2       1     14
15 14           1   1       1                   1   1 1 1           1   1         1           1   1 1                     1 15
16 5                                   2   1         1                                                             1       16
17 11             1   1           1                   1 1 1                     1   1         1 1             1             17
18 18           1     1 1       1 2       1       1       1 1 1   1     1   1     1 1                       1         1     18
19 14 1   1       1             1   1         1 1 1   2               2   1                       1                         19
20 15         1     1 1           1     1                   1   1           2           2         1   2                 1   20
21 10 1               1   1           1           1 1             1                 1       1                       1       21
22 8       1                         1 1     1           1         1   1                           1                       22
23 13 1 1         1                                 1       1           1     1   1 1               1                 1 2   23
24 12           1   1     1   1       1   1       1                 2               1     1                       1         24
25 8       2       1                       1                                             1       1     1               1   25
26 11                               1                           1 1     1 1                   1 2       1     1           1 26
27 8                                     1 2   1                               1         1         2                       27
28 13 1       1     1 2       1   2 1                   1 1               1     1                                           28
29 12 1               1     1           1     1     1                                       1 1   1       2         1       29
30 9     1   1         1         1                   1     1                   1       1 1                                 30
31 13       1             1 1                 1   1 1         1       1     1           1 1                 1             1 31
32 8                           1       1       1     1         1                   1           1         1                 32
33 11   1   1                               1     1             1   1 1   1             1                         1     1   33
34 8                           1         1                                   1                   1   1         1 1 1       34
35 5                 1           1                                                                       1       2         35
36 10           1   1 2           1   1     1                           1                           1                   1   36
37 13     1               1       1       1 1     1                     1         1   1 1       1     1     1               37
38 8           1 1                   1             1             2                 1       1                               38
39 5                             1                   1                           1 1                             1         39
40 6                   1             1                                           1                     1   1   1           40
41 9               2   1                     1 1         2                 1                                   1           41
42 7 1   1                           2                                                   1   1   1                         42
43 8 1                                                 1       1       2           1                             1     1   43
44 13         1 1           1 1         1             1       1   1 1 1   1           1                       1             44
45 10   1     1                       1                       1                 1 1     1 1                     1         1 45
46 6       1               1                         1                       1               1                     1       46
47 5                                         1   1   1                                                               1 1   47
48 11 1             1 1               1             1           1         1     1   1               1             1         48
49 5   1                                             1     1         1         1                                           49
50 15           1   1               1   1 1       1                       1 1   1               1 1       1 1         2     50
51 9       1                         1   2                           1 1                           1   1                 1 51
52 13 1 1               1       1                   1                       1       1           1     1   1 1   1         1 52
53 15 1               1       1     1   1   1     1           1     1 1 1               1             1             1     1 53
54 10     1                 1             1               1 1             1               2         2                       54
55 12             1       1     1   1       1                   1                 1                     1 1 1 1       1     55
56 16             1 1 1 1     1                 1   1             2 1             1   1 1                         1   1 1   56
57 11 1               1                                     2         1             1 1 2 1               1                 57
58 14           1   1     1               1     1 1     2                 1 1 1                         1     1 1           58
59 9       1                 1                 1             1                   1       1   1                       1 1   59
60 12 2     1                       1   2     1         1                         1         1       1       1               60
61 15   2       1       1 1                     1     1       1       1         1                           2 1 1         1 61
62 11   1     2                 1       1     1             1                               1       1   1             1     62
63 6                   2                                                 1 1                 1             1               63
64 9           1   1       1   1                               2                             2           1                 64
65 16   1     1           1         1       1     1 1                         1 1         2 2           1       1   1       65
66 15 1           1       1         2       1     1   1                         1 1       1 1 1   1             1           66
67 10                       1                 1         2 1   1                                 1 1   1         1           67
68 11   1   1     1   1   2                         1                                 2           1               1         68
69 8               1                           1 1     1       1           1                                       1   1   69
70 8     1     1               1             1                           1 1         1                           1         70
71 11         3                   1 1               1     1   1                                     1       1       1       71
72 6                         1 1         1                           1               1                                 1   72
73 8 1                                   1                                                 2       2     1         1       73
74 12                         1         1                           3     1               1 1   1         1     1         1 74
75 11   1     1     1       1 1     1                           1   1       1               1           1                   75
76 12       1 1   1 1 1   1                 1                                 1   1     1           1   1                   76
77 14   1       1             1         1 1                   1   1     1     1 1 1       1     1         1                 77
78 15     1             2                 1 2 1 1         1       1         1         1             1 2                     78
79 12   1                 1       1   1                     2               1 1       1         1                   2       79
80 13                   1       1         1     1             1 1               1                 2     1 1         1 1     80
81 9     1                     1                         2                 1   1             1   1       1                 81
82 21     1                 1 1     2         1 1       1   1         1       1     1     1   1 2                   1 1 1 2 82
83 10       1   1           1                 1                 1 1     1             1   1                           1     83
84 8                           1                         1             1     1                         2       1       1   84
85 16     1             1       1                   1                 2 1     1   1     1   1                 2 1   1     1 85
86 12       1     1       1                           1     1     1           1 1                       1   1   1 1         86
87 10         1                       1 1 1                       1         1                         1           1   1 1   87
88 12 1       1                 1   1 1             1 1                   1           1           1       1 1               88
89 10       1 1             1 1       1 2                 1               1                                     1           89
90 7   1       1 1     1                             1       1   1                                                         90
91 11           1             1                     2       1           1 2                                 1         1   1 91
92 12           1     1   1                     1       1 1     1             1     1         2       1                     92
93 13     1                     1 1       1             1           1 1           1         1                 2   1     1   93
94 13     1         1       1       1         1 1                             1       1               1   1         1     2 94
95 9       1     1       1           1             1   1                             1 1                   1               95
96 14 1     1 1             1       1                     1                             1           1   1     1 1 2       1 96
97 9   1                                                   1         1               1           1     2       1 1         97
98 4     1                                         1     1                   1                                             98
99 14     1       3   1   1   1   1 1             1           1 1   1           1                                           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
Ngày
/
Tháng