BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Dương 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/06/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
Ngày
/
Tháng
00 3                             1                         1                           1                                   00
01 13 1 1             1                           1     1         1 1                 1       1     1       1 1         1   01
02 11                         1     1         1           1 1 1               1       1             1   1     1             02
03 9                                           1                       1       2     1     1   1           1         1     03
04 8                       1                             1   1   1 1           1                 1             1           04
05 12 1           1               1             1     1 1               1                     1 1             1 1       1   05
06 14   1   1               2                   1                       2       1 2 1     1                   1         1   06
07 12       1                                           1         1   1   2       1           1       1 1 1     1           07
08 14     1 1 1   1                     1 1         1             1                     1     1 1                 2   1     08
09 15     1 1     1                 1 1   1       2       1     1                 2     1     1   1                         09
10 12   1                   1 1       2 1               1 1                     1               1           1         1     10
11 12       1   1                 1               1 1         1               1                         1   1 1 1       1   11
12 6           1                                           1         1                         1 1           1             12
13 6   1                       1         1                   1                                     1 1                     13
14 10 2   1     1           1             1               1               1                           1 1                   14
15 8                     1                 1   1     1                       1       1       1               1             15
16 18 1       1   1     1 1     1         1 1           1     1 2         1     1       1       1     1     1               16
17 16 1               1   2 1   1   1         1 1               1 1       2         1 1 1                                   17
18 10     1               1   1   1 1                               1         1                                 1 2         18
19 6 1 1                           1               1                                   1                 1                 19
20 7         1     1   1                         1                         1 1               1                             20
21 11     1                           1         1                     1 1 1   1   1               1   1     1               21
22 16 1 1         2       2         1 1               1       1   1   1       1                       1         1 1         22
23 11                           1   1             1 1             1     1   1 1                       1 1 1                 23
24 9 1               1                                         1   1                         1               1       1   2 24
25 12               1                 1     1             1   2 1           1               2                           2   25
26 13           1 1 1         1         1           1               1   1 2                             1 1         1       26
27 11 1                     1                   1                     1     2           1               1   2         1     27
28 11                 1         1                     1   2           1                     1                       2   2   28
29 16     1             1 1   1   1       1       1   1     2   1     1                       1           1           1   1 29
30 12       1   1   1                 1                 1     1         1     1           1                         1     2 30
31 7               1                           1   1       1                     1                 1   1                   31
32 8                                     1               1                               1     1 1           1 1     1     32
33 18         1     1   1         1   1 1   1       1               1 1   1 1       1 1   1 1                   1       1   33
34 12       1       1   1       1                     1     1 1 1   1       1 1                                 1           34
35 16 1     2     1     1 1       1         1     1         1 1     1           1     1                               1 1   35
36 8         1             1         1                                           1         1                     2 1       36
37 9       1                     1     1                               1         1   1 1   1     1                         37
38 13     1     1       1   1     1   1 1   1 1                                         1       1           1         1     38
39 9             1     1         1     1           1 1                                           1     1       1           39
40 10               2                     1 1   1                   1                 1           1     1 1                 40
41 11                 1       1         2           1                                   1       1                 1     1 2 41
42 8                         1       1   1             1                         1 2 1                                     42
43 17     2                       1 1     1 1 1   1         1   1       1           1 1 1 1             1         1         43
44 6                 1                               1   1 1         1                   1                                 44
45 10           1       1 1             1 1     1                     1                                       1   1 1       45
46 10     1           1           2               1   1                                           1 1   1             1     46
47 8                                           1     1             1                   1   1       1 1     1               47
48 10         1             1       1                 1             1     1   1                                     2     1 48
49 14   1       1   1                   2   1 1 1             1                 1 1     1             1           1         49
50 5         1   1       1                             1                                   1                               50
51 9             2     1                           1 1 1                                 1     1                         1 51
52 16     1             2       1         1                           2 1   1             1 1     2       2           1     52
53 12         1         1       2   1                                     1               1           1   1         1   2   53
54 9         1                 2           2       1                   1         1 1                                       54
55 6                         1                                             1         1       1                     1 1     55
56 8             1                             1             1           1                   1           1   1           1 56
57 9                   1           1         1     1                   1       1           1       1             1         57
58 4   1       1       1                                             1                                                     58
59 7       1     1                         1           1   1                                       1           1           59
60 14                                         1     1                 1     2 1   1     1           2       1   1         2 60
61 13                 1 1                   1             1                         3       1       1 1   1         1     1 61
62 10         1     1                   1       1                           1         1           1 1 1           1         62
63 10   1     1 1         1 1 1     1                   1                                             1     1               63
64 14       1                       1 1                     1       2 1     2       1             1     1           1 1     64
65 12 1 1   1       1         1           1   1                         1               1   1                 1     1       65
66 8             1       1   2               1                 1   1         1                                             66
67 16           1   1         1 1       1     1             1 1 1               1 1             1   1       1   1     1     67
68 8                 1     1       1   1       1 1                                                           1         1   68
69 18       1     1         1                           1   2     1         1     1     1   1   1     2   1   1           2 69
70 17   1   1   1             1           1   1   1           1 2       1 1     1       1   2               1               70
71 9           1               1                                 1   1     1       1     1     1                   1       71
72 10 1         1   1 2 1             1       1                     1                                           1           72
73 9 1   2                           1                               1     1 1           1       1                         73
74 8   1     1                               1                     1     1     1 1           1                             74
75 8                 1 1       2                 1                                 1             1 1                       75
76 10     1         1       3     1           1           1                     1                                         1 76
77 12           1                 1 1         1       1           1                         1       1     1       2       1 77
78 13   1             1               2 1                     1   1   1         1               1               1   1 1     78
79 17   1     1       1     1   2   1               1             1 1     1               1       1       1 1       1 1     79
80 5                                                                   1                               1 1 1           1   80
81 4     1       1 1                       1                                                                               81
82 10 1                           1                               1 1               1 1             1   1       2           82
83 11       1 1 1         1         1             1     1 1                               1   1               1             83
84 6                                 1   1                   1 1                                     1           1         84
85 10   1                 1                           1 1 1                       1   1                     1         1 1   85
86 10 1                                   1     1         1 1     1                   1           1           1       1     86
87 11                                   1     1       1                 1     3     1         2                   1         87
88 10 1 1                       1           1 1     1                     1           1               1   1                 88
89 14       1 1     1         1             1     1     1 1     1 1       1 1   1             1                             89
90 7     1               1       1                     1 1                                           1         1           90
91 12             1   3                   2               1 1   1               1               1                   1       91
92 7   1                                         1                     1                 1   1         1               1   92
93 15     1   1           1   1                 1   1             2           1     1                   2 2       1         93
94 7 1       1 1                                               1                   1     1       1                         94
95 10                 1       1                       1         1               1         2 1 1     1                       95
96 8                     1           1         1   1 1 1                                       1             1             96
97 9     1 1   1             1               1   1                                   1         1                       1   97
98 12                       1     1 1       1     1 1       1     1             1 1       1                               1 98
99 15   1     1     1                   1   1         1 1     1                     1   1       1   1       1 1     1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
Ngày
/
Tháng