BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Dương 60 KỲ ĐẾN NGÀY 07/12/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
Ngày
/
Tháng
00 9   1                                                   1 1   1           1   1       2   1                             00
01 12             1           1 3         1     1             1 1                           1           1     1             01
02 14 1           1         1     1 1       1           1     1   1           1 1                 1 1     1                 02
03 11     1                 1             1         1     1         1                 1         1     1     1       1       03
04 7         1 1   1             1           1                       1                               1                     04
05 12 1           1 1       1             2           1       1                                 1                 1       2 05
06 15   1   1   1             1                     1               1   1 1 2       1               1 1   1               1 06
07 15 1         1   1 1     1         1             1 1         2           1               1         1         1 1         07
08 9         1           1             1                         1 1     1         1                     1         1       08
09 14 1 1     1   2     1           1       1   1   1                               1       1             1             1   09
10 10           1     1         2     1   1           1                                 1                   1 1             10
11 9                 2               1     1               1         1                               1   1       1         11
12 11                 1       1 1                     2                                     2   1   1         1   1         12
13 9     1                 1 1     1                 1 1       1     1                   1                                 13
14 12 1   1     1                     1                           1               2       1   1       1               1 1   14
15 9         1       1                       1 1                             1         1         1         1         1     15
16 11 1       1 1           1 1                                         1 1     1     1       1             1               16
17 5         1                 1         1     1                               1                                           17
18 14 1 3                 1             1         1                   1                     1     2               1   1 1   18
19 10                           1                 1     1         1 1 1               1 1               1     1             19
20 9   1             1   1             1                             1       1     1                   1         1         20
21 8                               1               1   1                             1                 1   1       1     1 21
22 8                           1               1     1                   1   2                               1 1           22
23 11     1 2 1   1     1           1 1     1                               1                 1                             23
24 13       1     1         1 1     1       1 1     1           1 1     1 1                                               1 24
25 15 1   1               1     1   1       1 1 1 1   1       1                 1 1             1   1                       25
26 14     1     1     1 1             1     1                     1               1   1     2           1   1             1 26
27 13                   1 1     1 1                 1       1         1 1                         2   1                 2   27
28 11           1 1   1                       1           1       1         1 1             1   1                 1         28
29 15 1           1                 1 1                               1   2   1 2                   1         1 2 1         29
30 13         1 1                 1   2           2   1         1               1 1 1     1                                 30
31 8           1                       1                   1   1             1                     1       1         1     31
32 12   1         1   1 1                       1   1 1   1   1       1                   1     1                           32
33 13       1   1   1                       2               1       1 1         1       1                       2     1     33
34 6                             1                 1           1         1             1   1                               34
35 11         1           1       2       1     1             2         1     1                                           1 35
36 10     1   1           1                   1     1                   2   1                       1 1                     36
37 14 1     1                       1                   1 1     1         1 1                 1           1 1   1 1     1   37
38 11   1           1   1               1 1                             1                     1 1     1     1 1             38
39 15   1 1               1         1   1         1         1                   1   1 1               1 2             1 1   39
40 15                                           1 1   1   1   1       1   1   1   1       1     1             1   1 1     1 40
41 13               1     1 1         1 1     1 1         1 1                 2     1       1                               41
42 9 1                                   1       1                                 1   1     1 1       1               1   42
43 7                             1 1   1         1         1                         1                             1       43
44 13             2         1 1           1                   1       1                   1     1         1 1     1   1     44
45 17   1         1             1     1           1     1   2   1     1     2     1   1             1                 1 1   45
46 13   3       1                                         1       1 1     1         1 1   1                     1     1     46
47 8       1                     1           1   1     1                                     1           1     1           47
48 12                                                   1       1       1         1           1 1 1             1 2     1 1 48
49 10       1 1             1   1                 2     1                                               1       1   1       49
50 9                 2   1                                                                       1             1     1 1 2 50
51 6   1 1                                                                       1                 1         1 1           51
52 10 1         1               1   1       1       1               1               1       1         1                     52
53 9     2 1               1               1                   1                                             1     1     1 53
54 15     1       1                                     1 1 2   1       1             1           1     1 1         1   1 1 54
55 13     1 1 1     1   1       1         1                                     1 1   1               1 1                 1 55
56 5                         1           1                                 1           1           1                       56
57 10                                       1       1       1       1   1 1                       1 1           1   1       57
58 9     1 1                                 1           1             1   1         1         1                     1     58
59 11             1     2     1                                         1   1           1       1                 1 1 1     59
60 14             1       1                             1     2     1       1   1 1     1     1           1           2     60
61 7       1   1                               2     1               1         1                                           61
62 9 1     1                   1             1             1               1                       1     1   1             62
63 10                             1     1 1     1           1       1             1           1         1   1               63
64 12   1                   1       1 1             1                   1                     4   1                     1   64
65 6       1       1                                                                       1 1           1     1           65
66 8 1         1       1     1                       1                             1   1       1                           66
67 9 1                 1   1 1             1           1                               1                         1       1 67
68 8               1   1                             1       1     2                                         1       1     68
69 5               1   1                     1                                 1                                 1         69
70 10         1     1     1   1         1 1                           1     1         1                     1               70
71 8               1                                     1   1   1       1           1 1                               1   71
72 16     2   1 1     2   1           1 1     1           1         1     1               1 1         1                     72
73 6                             1                                               1         1       1     1       1         73
74 9       1     1                   1               1       1         1     1 1                             1             74
75 9         2               2       1         1                                           1         1               1     75
76 10                     1             1 1 1     1       1   1       1               1       1                             76
77 11               1   1 1               1     1         1 2   1   1                       1                               77
78 15                 1           1 1     1         2   1               1       1 2         1               1 1     1       78
79 9                                         1                 1         2         1 1                   1   1       1     79
80 10       1           1         1                     2 1                         1   1           1     1                 80
81 11                       1                         1     1     1   1       1   1       2       1                     1   81
82 13           1             1     1   1                     1                 1     1         1 1             1   1 1   1 82
83 10 1 1             1                                             1               1           1   1               2   1   83
84 6                 1 1               1                                                 1       1                       1 84
85 9       1                             1     1         1                         1             1   1 1   1               85
86 14     1       1 1   1       1 1   1             1     1   1 1 1                               1   1                     86
87 14               1     2   1   1               1   1             1 1 1               1               1   1       1       87
88 6       1 1                             1 1         1                                                 1                 88
89 10         1                   1   1 1     2           1                     1               1             1             89
90 12                 1     1                   1                                     1 1 2     1   1 1   1       1         90
91 10                         1   1         1                     1 1     1 1                       1 1 1                   91
92 13                   1   1 1         1         1 2   1 1                         1                     1 1             1 92
93 10 1         1   1     1     1               1                 1       1                       1                 1       93
94 10                       1       2       1                   1           1       1                         1 2           94
95 9                       1     1 1                                       1 1           3                 1               95
96 8                                   1     1   1                             1   1                               1   2   96
97 9 1   1                                                       2           1   1                 1   1   1               97
98 13   1           1                 1     1 1   1   1 1           1         1         1         1     1                   98
99 12               1                   1                       1 2     1               2     1         1     1     1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
Ngày
/
Tháng