BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Dương 60 KỲ ĐẾN NGÀY 08/11/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
Ngày
/
Tháng
00 6                   1               1       1                     1   1                             1                   00
01 10         1       1 1             1     1                 2   1                     1                         1         01
02 19 1 1 1         1 2                   1   1 1   1         1       1                 1 2 1 1       1           1         02
03 14                     1         1 1     1                 1 1 1   1                 1   2   1   1     1                 03
04 6                             1                     1                   1                                 1 1   1       04
05 16                       3     1       1           1 1           1         1         2       1 1   1           1 1       05
06 8             1 1                   1           1                           1                       1   1   1           06
07 16     1         1 1       1 1             1         1     1               1           1   1   1   1         1   1 1     07
08 11           1         2 1         1       1 1     1                                   1                   1           1 08
09 14           1       1                   1             1             1         1     1   1         1 1     1   2     1   09
10 8 1 1                                                 1   1       1                           1             1     1     10
11 9 1   1                         1                                       1 1       1             1                 2     11
12 13                 1   1   1 1                   1               1           1 1 1 2         1                     1     12
13 7 1                                     1         1 1             1                     1             1                 13
14 14   1       2                                   1   1             2       1       1 1 1           1   1     1           14
15 15   1   1 1 1           1   1         1           1   1 1                     1               2           1       1     15
16 7         1                                                             1                   1 1   1       1 1           16
17 10         1 1 1                     1   1         1 1             1               1                       1             17
18 16     1       1 1 1   1     1   1     1 1                       1         1                       1 3                 1 18
19 10 1 1 1   2               2   1                       1                           1                                     19
20 18               1   1           2           2         1   2                 1       2 3             1             1   1 20
21 8     1 1             1                 1       1                       1               1   1                           21
22 6 1           1         1   1                           1                       1                                       22
23 19       1       1           1     1   1 1               1                 1 2   1       1       1     1 2 1   1     1   23
24 8     1                 2               1     1                       1                                 1     1         24
25 8                                             1       1     1               1     1               1   1               1 25
26 16                   1 1     1 1                   1 2       1     1           1               2       1     1     1 1   26
27 10   1                               1         1         2                             1 1     1                     1 1 27
28 9           1 1               1     1                                           1       1                   1 1   1     28
29 12 1     1                                       1 1   1       2         1         1           1   1           1         29
30 9         1     1                   1       1 1                                 1 1                       1 1           30
31 11 1   1 1         1       1     1           1 1                 1             1                             1           31
32 10   1     1         1                   1           1         1                                     1         1   1 1   32
33 13     1             1   1 1   1             1                         1     1     1             1       1   1   1       33
34 7                                 1                   1   1         1 1 1                       1                       34
35 8                                                             1       2         1   1       1             1           1 35
36 8                           1                           1                   1       1       1         1   1           1 36
37 12     1                     1         1   1 1       1     1     1                           1   1 1     1               37
38 11       1             2                 1       1                                       1   2       1           1   1   38
39 9         1                           1 1                             1                     2       1 1               1 39
40 6                                     1                     1   1   1           1             1                         40
41 10 1 1         2                 1                                   1                   1 1                     1     1 41
42 5                                             1   1   1                         1                 1                     42
43 8           1       1       2           1                             1     1   1                                       43
44 10         1       1   1 1 1   1           1                       1                                           2         44
45 9                 1                 1 1     1 1                     1         1                     1         1         45
46 8         1                       1               1                     1                           3       1           46
47 9 1   1   1                                                               1 1       1         1 1       1               47
48 8       1           1         1     1   1               1             1           1                                     48
49 6         1     1         1         1                                                                   1 1             49
50 15     1                       1 1   1               1 1       1 1         2     1     1                           2   1 50
51 8                         1 1                           1   1                 1         1           1 1                 51
52 12       1                       1       1           1     1   1 1   1         1               1   1         1           52
53 17     1           1     1 1 1               1             1             1     1         2 1 1   1     2 1               53
54 12             1 1             1               2         2                           1   1 1           1       1         54
55 14                   1                 1                     1 1 1 1       1       1         1         1 1 1     1   1   55
56 13   1   1             2 1             1   1 1                         1   1 1     1             1                       56
57 10               2         1             1 1 2 1               1                               1                         57
58 12   1 1     2                 1 1 1                         1     1 1                                 1 1               58
59 11   1             1                   1       1   1                       1 1   1                             1     2   59
60 10 1         1                         1         1       1       1                 1         1                 1       1 60
61 13   1     1       1       1         1                           2 1 1         1       1                 1   1           61
62 10 1             1                               1       1   1             1           1   1       1     1               62
63 6                             1 1                 1             1                 1             1                       63
64 8                   2                             2           1                 1             1     1                   64
65 13     1 1                         1 1         2 2           1       1   1                               1       1       65
66 13     1   1                         1 1       1 1 1   1             1                           1 1         1       1   66
67 12 1         2 1   1                                 1 1   1         1                     1       1                 1   67
68 7       1                                 2           1               1                                         1   1   68
69 9   1 1     1       1           1                                       1   1                                   1   1   69
70 9 1                           1 1         1                           1                   1               1     1     1 70
71 9       1     1   1                                     1       1       1             1   1                     1       71
72 11                         1               1                                 1               1         2   1 1     2   1 72
73 6                                               2       2     1         1                                               73
74 13                       3     1               1 1   1         1     1         1             1           1     1         74
75 10                   1   1       1               1           1                             2     1         2             75
76 7                                 1   1     1           1   1                   1                                     1 76
77 13                 1   1     1     1 1 1       1     1         1                           1                     1   1 1 77
78 10 1 1         1       1         1         1             1 2                                                       1     78
79 8               2               1 1       1         1                   2                                               79
80 13   1             1 1               1                 2     1 1         1 1           1                 1           1   80
81 9             2                 1   1             1   1       1                 1       1                               81
82 20 1 1       1   1         1       1     1     1   1 2                   1 1 1 2 1     1 1                   1           82
83 11 1                 1 1     1             1   1                           1               1       1 1             1     83
84 11             1             1     1                         2       1       1       1   1                         1 1   84
85 17       1                 2 1     1   1     1   1                 2 1   1     1 1 1             1       1               85
86 13         1     1     1           1 1                       1   1   1 1                               1       1 1   1   86
87 12                     1         1                         1           1   1 1     1       1     1               1     2 87
88 11       1 1                   1           1           1       1 1                   1           1       1 1             88
89 9             1               1                                     1               2     1   1 1         1             89
90 7         1       1   1                                                           1         1   1                 1     90
91 10       2       1           1 2                                 1         1   1           1                             91
92 12   1       1 1     1             1     1         2       1                           2                             1   92
93 16           1           1 1           1         1                 2   1     1         1   1   1   1         1   1     1 93
94 10 1 1                             1       1               1   1         1     2           1                             94
95 5       1   1                             1 1                   1                                                       95
96 11             1                             1           1   1     1 1 2       1 1   1                                   96
97 12               1         1               1           1     2       1 1                       1 1 1   1                 97
98 5       1     1                   1                                                                 1           1       98
99 7     1           1 1   1           1                                           1                               1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
Ngày
/
Tháng