BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Dương 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/09/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
Ngày
/
Tháng
00 6     1               1       1                     1   1                             1                                 00
01 13   1 1             1     1                 2   1                     1                         1           1 3         01
02 19 1 2                   1   1 1   1         1       1                 1 2 1 1       1           1         1     1 1     02
03 15       1         1 1     1                 1 1 1   1                 1   2   1   1     1                 1             03
04 7               1                     1                   1                                 1 1   1             1       04
05 17         3     1       1           1 1           1         1         2       1 1   1           1 1       1             05
06 8 1                   1           1                           1                       1   1   1             1           06
07 17 1 1       1 1             1         1     1               1           1   1   1   1         1   1 1     1         1   07
08 11       2 1         1       1 1     1                                   1                   1           1             1 08
09 14     1                   1             1             1         1     1   1         1 1     1   2     1           1     09
10 9                                       1   1       1                           1             1     1         2     1   10
11 8                 1                                       1 1       1             1                 2               1   11
12 15   1   1   1 1                   1               1           1 1 1 2         1                     1       1 1         12
13 9                         1         1 1             1                     1             1                 1 1     1     13
14 12                                 1   1             2       1       1 1 1           1   1     1                     1   14
15 11         1   1         1           1   1 1                     1               2           1       1                   15
16 8                                                         1                   1 1   1       1 1           1 1           16
17 8                     1   1         1 1             1               1                       1                 1         17
18 15 1 1   1     1   1     1 1                       1         1                       1 3                 1             1 18
19 6           2   1                       1                           1                                         1         19
20 19 1   1           2           2         1   2                 1       2 3             1             1   1             1 20
21 7       1                 1       1                       1               1   1                                   1     21
22 5         1   1                           1                       1                                           1         22
23 20 1           1     1   1 1               1                 1 2   1       1       1     1 2 1   1     1           1 1   23
24 10         2               1     1                       1                                 1     1         1 1     1     24
25 10                               1       1     1               1     1               1   1               1     1   1     25
26 17     1 1     1 1                   1 2       1     1           1               2       1     1     1 1             1   26
27 11                     1         1         2                             1 1     1                     1 1     1 1       27
28 7               1     1                                           1       1                   1 1   1                   28
29 12                                 1 1   1       2         1         1           1   1           1                 1 1   29
30 11 1                   1       1 1                                 1 1                       1 1                 1   2   30
31 9   1       1     1           1 1                 1             1                             1                       1 31
32 8     1                   1           1         1                                     1         1   1 1                 32
33 12     1   1 1   1             1                         1     1     1             1       1   1   1                     33
34 8                   1                   1   1         1 1 1                       1                             1       34
35 10                                               1       2         1   1       1             1           1       2       35
36 8             1                           1                   1       1       1         1   1           1               36
37 12             1         1   1 1       1     1     1                           1   1 1     1                       1     37
38 11       2                 1       1                                       1   2       1           1   1               1 38
39 10                       1 1                             1                     2       1 1               1         1   1 39
40 6                       1                     1   1   1           1             1                                       40
41 9                 1                                   1                   1 1                     1     1 1         1 1 41
42 5                               1   1   1                         1                 1                                   42
43 10     1       2           1                             1     1   1                                             1 1   1 43
44 11   1   1 1 1   1           1                       1                                           2         1 1           44
45 11   1                 1 1     1 1                     1         1                     1         1             1     1   45
46 7                   1               1                     1                           3       1                         46
47 7                                                           1 1       1         1 1       1                     1       47
48 7     1         1     1   1               1             1           1                                                   48
49 7 1         1         1                                                                   1 1             1   1         49
50 14               1 1   1               1 1       1 1         2     1     1                           2   1               50
51 8           1 1                           1   1                 1         1           1 1                               51
52 13                 1       1           1     1   1 1   1         1               1   1         1               1   1     52
53 17   1     1 1 1               1             1             1     1         2 1 1   1     2 1               1             53
54 11 1             1               2         2                           1   1 1           1       1                       54
55 15     1                 1                     1 1 1 1       1       1         1         1 1 1     1   1       1         55
56 12       2 1             1   1 1                         1   1 1     1             1                         1           56
57 10 2         1             1 1 2 1               1                               1                                       57
58 8               1 1 1                         1     1 1                                 1 1                             58
59 11   1                   1       1   1                       1 1   1                             1     2     1           59
60 8                       1         1       1       1                 1         1                 1       1               60
61 11   1       1         1                           2 1 1         1       1                 1   1                         61
62 10 1                               1       1   1             1           1   1       1     1                   1         62
63 8               1 1                 1             1                 1             1                             1     1 63
64 11     2                             2           1                 1             1     1                   1       1 1   64
65 11                   1 1         2 2           1       1   1                               1       1                     65
66 12                     1 1       1 1 1   1             1                           1 1         1       1     1           66
67 10   1                                 1 1   1         1                     1       1                 1   1 1           67
68 6                           2           1               1                                         1   1                 68
69 6     1           1                                       1   1                                   1   1                 69
70 10               1 1         1                           1                   1               1     1     1   1         1 70
71 7   1                                     1       1       1             1   1                     1                     71
72 13           1               1                                 1               1         2   1 1     2   1           1 1 72
73 7                                 2       2     1         1                                                     1       73
74 14         3     1               1 1   1         1     1         1             1           1     1                   1   74
75 13     1   1       1               1           1                             2     1         2               2       1   75
76 8                   1   1     1           1   1                   1                                     1             1 76
77 13   1   1     1     1 1 1       1     1         1                           1                     1   1 1               77
78 9       1         1         1             1 2                                                       1           1 1     78
79 8 2               1 1       1         1                   2                                                             79
80 13   1 1               1                 2     1 1         1 1           1                 1           1         1       80
81 8                 1   1             1   1       1                 1       1                               1             81
82 20 1         1       1     1     1   1 2                   1 1 1 2 1     1 1                   1             1     1   1 82
83 10     1 1     1             1   1                           1               1       1 1             1                   83
84 11             1     1                         2       1       1       1   1                         1 1               1 84
85 16           2 1     1   1     1   1                 2 1   1     1 1 1             1       1                             85
86 15 1     1           1 1                       1   1   1 1                               1       1 1   1       1 1   1   86
87 14       1         1                         1           1   1 1     1       1     1               1     2   1   1       87
88 9               1           1           1       1 1                   1           1       1 1                           88
89 11               1                                     1               2     1   1 1         1                   1   1 1 89
90 7   1   1                                                           1         1   1                 1     1             90
91 10 1           1 2                                 1         1   1           1                               1   1       91
92 12     1             1     1         2       1                           2                             1   1 1         1 92
93 16         1 1           1         1                 2   1     1         1   1   1   1         1   1     1     1         93
94 11                   1       1               1   1         1     2           1                             1       2     94
95 6                           1 1                   1                                                       1     1 1     95
96 11                             1           1   1     1 1 2       1 1   1                                               1 96
97 12 1         1               1           1     2       1 1                       1 1 1   1                               97
98 4                   1                                                                 1           1                 1   98
99 7   1 1   1           1                                           1                               1                   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
Ngày
/
Tháng