BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Dương 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/01/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
Ngày
/
Tháng
00 7                     2                   1               1       1                     1   1                           00
01 10 1                             1       1 1             1     1                 2   1                     1             01
02 19       1   1           1 1 1         1 2                   1   1 1   1         1       1                 1 2 1 1       02
03 15 1       1                                 1         1 1     1                 1 1 1   1                 1   2   1   1 03
04 4   1                                               1                     1                   1                         04
05 14           1                                 3     1       1           1 1           1         1         2       1 1   05
06 7     1   1                         1 1                   1           1                           1                     06
07 13     1                     1         1 1       1 1             1         1     1               1           1   1   1   07
08 9                                 1         2 1         1       1 1     1                                   1           08
09 14 2   2 1   1                     1       1                   1             1             1         1     1   1         09
10 6                       1 1                                                 1   1       1                           1   10
11 8                 1     1   1                         1                                       1 1       1             1 11
12 16       1           1 2                 1   1   1 1                   1               1           1 1 1 2         1     12
13 6                       1                                     1         1 1             1                     1         13
14 14       1       2         1       2                                   1   1             2       1       1 1 1           14
15 14     1                   1   1 1 1           1   1         1           1   1 1                     1               2   15
16 7                 2   1         1                                                             1                   1 1   16
17 10           1                   1 1 1                     1   1         1 1             1               1               17
18 16 1       1 2       1       1       1 1 1   1     1   1     1 1                       1         1                       18
19 12         1   1         1 1 1   2               2   1                       1                           1               19
20 17           1     1                   1   1           2           2         1   2                 1       2 3           20
21 10   1           1           1 1             1                 1       1                       1               1   1     21
22 8               1 1     1           1         1   1                           1                       1                 22
23 13                             1       1           1     1   1 1               1                 1 2   1       1       1 23
24 10   1   1       1   1       1                 2               1     1                       1                           24
25 6                     1                                             1       1     1               1     1               25
26 13             1                           1 1     1 1                   1 2       1     1           1               2   26
27 11                   1 2   1                               1         1         2                             1 1     1   27
28 10       1   2 1                   1 1               1     1                                           1       1         28
29 12     1           1     1     1                                       1 1   1       2         1         1           1   29
30 9 1         1                   1     1                   1       1 1                                 1 1               30
31 12   1 1                 1   1 1         1       1     1           1 1                 1             1                   31
32 8         1       1       1     1         1                   1           1         1                                   32
33 11                     1     1             1   1 1   1             1                         1     1     1             1 33
34 9         1         1                                   1                   1   1         1 1 1                       1 34
35 7           1                                                                       1       2         1   1       1     35
36 8           1   1     1                           1                           1                   1       1       1     36
37 14   1       1       1 1     1                     1         1   1 1       1     1     1                           1   1 37
38 9               1             1             2                 1       1                                       1   2     38
39 7           1                   1                           1 1                             1                     2     39
40 8 1             1                                           1                     1   1   1           1             1   40
41 9 1                     1 1         2                 1                                   1                   1 1       41
42 6               2                                                   1   1   1                         1                 42
43 8                                 1       1       2           1                             1     1   1                 43
44 11     1 1         1             1       1   1 1 1   1           1                       1                               44
45 8               1                       1                 1 1     1 1                     1         1                   45
46 5     1                         1                       1               1                     1                         46
47 8                       1   1   1                                                               1 1       1         1 1 47
48 9               1             1           1         1     1   1               1             1           1               48
49 4                               1     1         1         1                                                             49
50 15             1   1 1       1                       1 1   1               1 1       1 1         2     1     1           50
51 9               1   2                           1 1                           1   1                 1         1         51
52 12 1       1                   1                       1       1           1     1   1 1   1         1               1   52
53 18       1     1   1   1     1           1     1 1 1               1             1             1     1         2 1 1   1 53
54 12     1             1               1 1             1               2         2                           1   1 1       54
55 13   1     1   1       1                   1                 1                     1 1 1 1       1       1         1     55
56 15 1     1                 1   1             2 1             1   1 1                         1   1 1     1             1 56
57 10                                     2         1             1 1 2 1               1                               1   57
58 12   1               1     1 1     2                 1 1 1                         1     1 1                             58
59 9       1                 1             1                   1       1   1                       1 1   1                 59
60 11             1   2     1         1                         1         1       1       1                 1         1     60
61 13 1 1                     1     1       1       1         1                           2 1 1         1       1           61
62 10         1       1     1             1                               1       1   1             1           1   1       62
63 8 2                                                 1 1                 1             1                 1             1 63
64 9     1   1                               2                             2           1                 1             1   64
65 14   1         1       1     1 1                         1 1         2 2           1       1   1                         65
66 14   1         2       1     1   1                         1 1       1 1 1   1             1                           1 66
67 11     1                 1         2 1   1                                 1 1   1         1                     1       67
68 7   2                         1                                 2           1               1                           68
69 7                         1 1     1       1           1                                       1   1                     69
70 7         1             1                           1 1         1                           1                   1       70
71 10           1 1               1     1   1                                     1       1       1             1   1       71
72 7       1 1         1                           1               1                                 1               1     72
73 7                   1                                                 2       2     1         1                         73
74 13       1         1                           3     1               1 1   1         1     1         1             1     74
75 11     1 1     1                           1   1       1               1           1                             2     1 75
76 8   1                 1                                 1   1     1           1   1                   1                 76
77 13       1         1 1                   1   1     1     1 1 1       1     1         1                           1       77
78 14 2                 1 2 1 1         1       1         1         1             1 2                                       78
79 11   1       1   1                     2               1 1       1         1                   2                         79
80 14 1       1         1     1             1 1               1                 2     1 1         1 1           1           80
81 10         1                         2                 1   1             1   1       1                 1       1         81
82 23     1 1     2         1 1       1   1         1       1     1     1   1 2                   1 1 1 2 1     1 1         82
83 9     1                 1                 1 1     1             1   1                           1               1       83
84 10         1                         1             1     1                         2       1       1       1   1         84
85 18 1       1                   1                 2 1     1   1     1   1                 2 1   1     1 1 1             1 85
86 10   1                           1     1     1           1 1                       1   1   1 1                           86
87 12               1 1 1                       1         1                         1           1   1 1     1       1     1 87
88 12         1   1 1             1 1                   1           1           1       1 1                   1           1 88
89 13     1 1       1 2                 1               1                                     1               2     1   1 1 89
90 7 1                             1       1   1                                                           1         1   1 90
91 11       1                     2       1           1 2                                 1         1   1           1       91
92 12   1                     1       1 1     1             1     1         2       1                           2           92
93 15         1 1       1             1           1 1           1         1                 2   1     1         1   1   1   93
94 12     1       1         1 1                             1       1               1   1         1     2           1       94
95 7   1           1             1   1                             1 1                   1                                 95
96 13     1       1                     1                             1           1   1     1 1 2       1 1   1             96
97 10                                     1         1               1           1     2       1 1                       1 1 97
98 3                             1     1                   1                                                               98
99 10   1   1   1 1             1           1 1   1           1                                           1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
Ngày
/
Tháng