BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Dương 60 KỲ ĐẾN NGÀY 08/12/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
Ngày
/
Tháng
00 9   1               1           1                     1         1               1       1           1           1       00
01 12                             1 1 1 1   1             1     1 1                             1   1 1   1                 01
02 6         1   1                           1               1                                 1           1               02
03 11 1           1             1                   1     1             1       1                     1       1         2   03
04 7                                                         1 1                 1   3                   1                 04
05 8   1                   1                 1                     1               1 1                   1       1         05
06 9                 1             1 1           1               1       1   1       1                     1               06
07 9                                         1 1                   1 1         2                     1           1   1     07
08 15 2   1           1       1 1 1                       1   1 1       1             1   1       1             1           08
09 10     1 1                       1 1 1                           1         1 1     1               1                     09
10 9       1 1 1         1       1                             1           1             1         1                       10
11 13       2     1     1   1             2                   1       1                                 1         2 1       11
12 10             1                 1                 1               1     2                 1   1         1           1   12
13 18   1     1       1         1       1     1   1 1   2 2     1       1               1   1                 2             13
14 8             1                               1     1 1                               1             2           1       14
15 11             1 1             1       1                   1     1       1 2                             1             1 15
16 8                         1           1   1           1     1 1     1   1                                               16
17 9                     1   1                 1     1     1                       1                     1   1 1           17
18 8                     1           2   1 1                                         1                 1 1                 18
19 9       1 1       1     1                   1                   1       1         1                   1                 19
20 9     1   1   1                             1                 1           1                         1           1 1     20
21 10     1                             2     1             1                               1       1 1 1     1             21
22 13       1         1   1     1   1           1 1                               2           1           1       1   1     22
23 10               1         1         1   4                                   1       1         1                         23
24 13   1                     1 1             1               1 2         1 1                 1             1   1         1 24
25 9 1   1     1               1             1             1         1             1   1                                   25
26 10           1                         2                         1             1 1     1 1       1         1             26
27 9   1                         1   1                     1     1                           1       1             1     1 27
28 8         1     1                   1           1 1 1                   1                                     1         28
29 12           1   1         1           1   1   1   1                         1   1   1       1                       1   29
30 13           1   2 1           1   1             1 1   1 1 1           1                     1                           30
31 13               1     1         1           1   2             1     1                     1 2       1                 1 31
32 9 1       1     1 1       1                         1     2                       1                                     32
33 14           1               1               1             1   1   2   1     1           1                   1     2   1 33
34 8 1             1                               1     1                       2             1 1                         34
35 9   1       1               1                                   1               1             1       1       1       1 35
36 8                         1 1   1           1               1                                   1         1     1       36
37 7                                               2           1 1           1             1               1               37
38 10                             1             1   1                               1   2               1   1           1 1 38
39 12 1                     1             1         1 1             1                     1   1   1         1   1       1   39
40 7           1         1                   1                         1                                   1       2       40
41 14                       1   1     1     2                     1       2     1     1           1   1             1     1 41
42 11   1             1 1 1       1     1             1       1                           1       1             1           42
43 11 1   2   1   1                             1                                 2         1       1           1           43
44 8                       2                     1   1                             1                         1   1     1   44
45 12       1         1           1           1         1     1         1     1 1             1           1           1     45
46 9 1         1 1 1                                             1   1           1         1             1                 46
47 9 1                   1     1   1                   1                     1   1       1                             1   47
48 5           1   1     1                       1                                                   1                     48
49 8       1           1                       1                                 1     2       1               1           49
50 14                       2 1 1   1 1     1   1     1 1         1                       1 2                               50
51 12   1                       1       1 1 2                                 1   1             1       1           1 1     51
52 9 1                             1                                         1 1               1 1   1   1     1           52
53 12         1       1       1           1       1               1     1         1 1         1     1       1               53
54 8                                 1                 1         1   1 2                 2                                 54
55 12     1         1 1           1           1 1     1                   2             1                   1         1     55
56 12     2               1             1     1                       1           1         1 1     1             2         56
57 10             1   1 1 1 2                                               1   1   1                             1         57
58 16 1   1 1                         1 1 1                                   1 1                   2   1     2       1 1 1 58
59 16       2               1   1   1   1 1   1           1               2         1   1 1               1       1         59
60 11   1         1       1   1     1     1   1             1                         1 1                           1       60
61 10                                       1               1   1 1     1                                       1       3 1 61
62 13     1             1     1         1     1 1 1 1 1   1   1                                   1                   1     62
63 14 1         1       1 1 1               1           1   1           1 1           1       1       1   1                 63
64 8         1     1                     1 1           1   1           1                               1                   64
65 7                                               1 1               1                               1     1     1   1     65
66 10         1       1       1       1         1         1         1         1                 1                         1 66
67 10         1     1 1     1 1       1                               1     1                                       1 1     67
68 9   1                       1                 1     1                 1       1               1       1 1               68
69 10           1                 1                         2   1             1       1                 1             1 1   69
70 11         1         2 1               1                                     1         1 1           1   1           1   70
71 11     2   1 1 1   1           1                         1         1                 1                 1                 71
72 13   1     1       1 1             2 1   1             1                                   1   1   1       1             72
73 15     2                         1   1         1               1     1   1           1   1 1 1           1 1     1       73
74 9                   1   1       1   1   1                       1                           1   1     1                 74
75 12         1         1                   1         1                                   1       1 1   1   1   1 1 1       75
76 10   1     1         1   1                                     1   1             1           1             1           1 76
77 17   2       2     1 1   1         1           1   1     2                                       1 1               2   1 77
78 6 1                 1                                           1   1                           1               1       78
79 16         1   2 1     1                   1   1 2   1     1       1               1               1       1     1       79
80 12   1 1                     1                 2     1                           1   1   1         1         1 1         80
81 14       1                 1                   1                       1 1                 1 1   1   1 1 1 2         1   81
82 19               1     1         1           1     1   3   1       1 1 2 1             1   1   1     1               1   82
83 15       1   1 1                         1       1           1         1 1   1 2   1 2                                 1 83
84 10                             1 1                                     1 1 1                     2                 2   1 84
85 14 1     1               1                                       1 1 1     1           1 1 1 1 1   1 1                   85
86 11       1   1         1               2                     1           1           1     2 1                           86
87 11 1 1           1           1                   1     1   1             1     1                 1             1         87
88 9 1 1                           1                       1 1                     1       1     1             1           88
89 11             1     1         1             1 1     1         1 1               1 1               1                     89
90 11 1     1         1 1 1       1                   1             1         1                   1               1         90
91 10                   1         1   1                 1       1               1   1   1                       1       1   91
92 14       1       1         1       1 2                           2           1     1   1 1 1                 1           92
93 14       1   1                 2           1   1   1                                   2       1                 1   1 2 93
94 10   1                     2                                 2   1               1                         2 1           94
95 5             1                                         1           1                                       2           95
96 6     1                                     1     1     1                 2                                             96
97 6             1             1                       1                   1   1                     1                     97
98 6                                               1   1   1                   1           1               1               98
99 12                                                         1 1 1   2   1                     1         1       1 1 1   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
Ngày
/
Tháng