BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Dương 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/06/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
Ngày
/
Tháng
00 7 1                     1   1                             1                                                   1 1   1   00
01 13               2   1                     1                         1           1 3         1     1             1 1     01
02 18 1   1         1       1                 1 2 1 1       1           1         1     1 1       1           1     1   1   02
03 15               1 1 1   1                 1   2   1   1     1                 1             1         1     1         1 03
04 7         1                   1                                 1 1   1             1           1                       04
05 16       1 1           1         1         2       1 1   1           1 1       1             2           1       1       05
06 8     1                           1                       1   1   1             1                     1               1 06
07 16         1     1               1           1   1   1   1         1   1 1     1         1             1 1         2     07
08 8 1     1                                   1                   1           1             1                         1 1 08
09 15           1             1         1     1   1         1 1     1   2     1           1       1   1   1                 09
10 11           1   1       1                           1             1     1         2     1   1           1               10
11 9                             1 1       1             1                 2               1     1               1         11
12 13     1               1           1 1 1 2         1                     1       1 1                     2               12
13 11       1 1             1                     1             1                 1 1     1                 1 1       1     13
14 13     1   1             2       1       1 1 1           1   1     1                     1                           1   14
15 10       1   1 1                     1               2           1       1                       1 1                     15
16 8                             1                   1 1   1       1 1           1 1                                       16
17 8       1 1             1               1                       1                 1         1     1                     17
18 9                     1         1                       1 3                 1             1         1                   18
19 7           1                           1                                         1                 1     1         1 1 19
20 15 2         1   2                 1       2 3             1             1   1             1                             20
21 7     1                       1               1   1                                   1               1   1             21
22 5             1                       1                                           1               1     1               22
23 16             1                 1 2   1       1       1     1 2 1   1     1           1 1     1                         23
24 12   1                       1                                 1     1         1 1     1       1 1     1           1 1   24
25 16   1       1     1               1     1               1   1               1     1   1       1 1 1 1   1       1       25
26 15       1 2       1     1           1               2       1     1     1 1             1     1                     1   26
27 12   1         2                             1 1     1                     1 1     1 1                 1       1         27
28 8                                     1       1                   1 1   1                       1           1       1   28
29 12     1 1   1       2         1         1           1   1           1                 1 1                               29
30 13 1 1                                 1 1                       1 1                 1   2           2   1         1     30
31 8 1 1                 1             1                             1                       1                   1   1     31
32 11         1         1                                     1         1   1 1                       1   1 1   1   1       32
33 12 1                         1     1     1             1       1   1   1                       2               1       1 33
34 9           1   1         1 1 1                       1                             1                 1           1     34
35 14                   1       2         1   1       1             1           1       2       1     1             2       35
36 9             1                   1       1       1         1   1           1                   1     1                 36
37 12 1       1     1     1                           1   1 1     1                       1                   1 1     1     37
38 9     1                                       1   2       1           1   1               1 1                           38
39 10                           1                     2       1 1               1         1   1         1         1         39
40 10                 1   1   1           1             1                                             1 1   1   1   1       40
41 12                         1                   1 1                     1     1 1         1 1     1 1         1 1         41
42 7   1   1   1                         1                 1                                   1       1                   42
43 8                           1     1   1                                             1 1   1         1         1         43
44 7                       1                                           2         1 1           1                   1       44
45 13 1 1                     1         1                     1         1             1     1           1     1   2   1     45
46 9       1                     1                           3       1                                         1       1 1 46
47 10                               1 1       1         1 1       1                     1           1   1     1             47
48 5             1             1           1                                                                 1       1     48
49 7                                                             1 1             1   1                 2     1             49
50 11         1 1       1 1         2     1     1                           2   1                                           50
51 6             1   1                 1         1           1 1                                                           51
52 14         1     1   1 1   1         1               1   1         1               1   1       1       1               1 52
53 15 1             1             1     1         2 1 1   1     2 1               1               1                   1     53
54 14   2         2                           1   1 1           1       1                                     1 1 2   1     54
55 14                 1 1 1 1       1       1         1         1 1 1     1   1       1         1                           55
56 8 1                         1   1 1     1             1                         1           1                           56
57 9 2 1               1                               1                                         1       1       1       1 57
58 7                 1     1 1                                 1 1                                 1           1           58
59 9   1   1                       1 1   1                             1     2     1                                       59
60 11     1       1       1                 1         1                 1       1                             1     2     1 60
61 11                     2 1 1         1       1                 1   1                               2     1               61
62 11     1       1   1             1           1   1       1     1                   1             1             1         62
63 10       1             1                 1             1                             1     1 1     1           1       1 63
64 10       2           1                 1             1     1                   1       1 1             1                 64
65 9   2 2           1       1   1                               1       1                                                 65
66 11   1 1 1   1             1                           1 1         1       1     1                       1               66
67 11         1 1   1         1                     1       1                 1   1 1             1           1             67
68 8           1               1                                         1   1                             1       1     2 68
69 5                             1   1                                   1   1                     1                       69
70 8                           1                   1               1     1     1   1         1 1                           70
71 9             1       1       1             1   1                     1                                     1   1   1   71
72 14                                 1               1         2   1 1     2   1           1 1     1           1         1 72
73 7     2       2     1         1                                                     1                                   73
74 12   1 1   1         1     1         1             1           1     1                   1               1       1       74
75 11     1           1                             2     1         2               2       1         1                     75
76 11 1           1   1                   1                                     1             1 1 1     1       1   1       76
77 14   1     1         1                           1                     1   1 1               1     1         1 2   1   1 77
78 10             1 2                                                       1           1 1     1         2   1             78
79 5         1                   2                                                                 1                 1     79
80 13           2     1 1         1 1           1                 1           1         1                     2 1           80
81 9       1   1       1                 1       1                               1                         1     1     1   81
82 17   1   1 2                   1 1 1 2 1     1 1                   1             1     1   1                     1       82
83 7   1                           1               1       1 1             1                                             1 83
84 9                 2       1       1       1   1                         1 1               1                             84
85 14 1   1                 2 1   1     1 1 1             1       1                             1     1         1           85
86 16                 1   1   1 1                               1       1 1   1       1 1   1             1     1   1 1 1   86
87 15               1           1   1 1     1       1     1               1     2   1   1               1   1             1 87
88 10           1       1 1                   1           1       1 1                             1 1         1             88
89 13                         1               2     1   1 1         1                   1   1 1     2           1           89
90 6                                       1         1   1                 1     1                   1                     90
91 9                     1         1   1           1                               1   1         1                     1 1 91
92 14       2       1                           2                             1   1 1         1         1 2   1 1           92
93 15     1                 2   1     1         1   1   1   1         1   1     1     1               1                 1   93
94 11               1   1         1     2           1                             1       2       1                   1     94
95 5 1                   1                                                       1     1 1                                 95
96 13 1           1   1     1 1 2       1 1   1                                               1     1   1                   96
97 11           1     2       1 1                       1 1 1   1                                                       2   97
98 9                                                         1           1                 1     1 1   1   1 1           1 98
99 6                                     1                               1                   1                       1 2   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
Ngày
/
Tháng