BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Phước 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/02/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
Ngày
/
Tháng
00 7                 1     1                       1                   1   1 1               1                             00
01 17 1       1 1           1 1     1                       1       1             1 1       1   1           1     1   1 2   01
02 9         1       1         1                             1 1         1             1     2                             02
03 9 1 1         1 1           1               2                                                                     1 1   03
04 11   1     1 1                                                   2           1         1                         2 2     04
05 12     1   2             1             1           1       1                   1       1     1               1 1         05
06 8     1                             1                       1     1 1             1   1                           1     06
07 14       1             2             1     1         2   1 1   1 1                               1         2             07
08 15 2   1           1         1         1   2               1                 1     1       1   1         1             1 08
09 13 1                             1         1             2       1     2     1         1                     2       1   09
10 9 1                                     1                                         1     3               2       1       10
11 10     1             1 1           1 1         1                     1                   1       1     1                 11
12 8               1                     1         1                 2               2       1                             12
13 8 1     1   1   1                       1       1                                           1   1                       13
14 6                       1                       1 1                       1   1     1                                   14
15 14 1 1               2                       1 1         1 1     1       2           1       1             1             15
16 12       1           1             1 1                     1           1         1 1       2                         1 1 16
17 11             2       1 1                       1   1           1                             1         1   1         1 17
18 6           1                                               1                     1               2     1               18
19 13       1                             1           1     1         1     1                     3     1 2     1           19
20 16       1         1 1 1   1             1       2           1   1                         1 2     1           2         20
21 11               1             1   1                     1     2         1     1               1           1 1           21
22 11   2 1                                     1     1                       1                       1   1       1 1 1     22
23 12           1 1                       1 2 2           1     1                 1                 1   1                   23
24 7               1           1           1           1               1             1                                   1 24
25 7     1   1                     1 1                                 1                         1                   1     25
26 2                                                                         1                                     1       26
27 10   1 2     1                                           1                         1               1   1 2               27
28 10       1 1   1                                   1       1   1                         1                 2 1           28
29 15             1       1               1     1                 1             1             1   1   1 1 1 1   1   1   1   29
30 8   1   1           1                     1   1             1                                   1           1           30
31 12       1             1       1     1   1             1       2           1 1               1                 1         31
32 8       1   1                         1   1                       1         1           1                             1 32
33 9     1 1 1                                       2                       1         1     1                 1           33
34 16 1       1             1     1 1       1     1   1 1                   1 1   2                 2         1             34
35 11             1 1   1                       1                                       1     1     1 1   1 1     1         35
36 11   1       1   1                           1     1                     2   1         1                 1   1           36
37 11   1           1     1   1         1               1           1       1             2 1                               37
38 12           1           1   1   1             1       1 1                 1               1         2                 1 38
39 9                                 1                   1     1         1   1     1     1               1               1 39
40 8                                   1         1 1     1       1                                           2           1 40
41 12           1 1         1         1     1           1           1         1     1     1                         1     1 41
42 15     1           1           2         1 1           3 1 1                                     1       1   1     1     42
43 9   1                               1   1     1 1                             1   2                                   1 43
44 13   1     1           1         2       1 1   1           1               1   1       1               1                 44
45 9   1                   1   1   1 1           1                                                     1         1 1       45
46 9                       1 1 2                 1         1       1                               1             1         46
47 6               1     1                             1                                 1           1             1       47
48 18                 1 1 1 2 1 1       2     1   1             2 1       1         1                   1       1           48
49 8   1                       1               1               1               1           1           1           1       49
50 10               1   1                         1                 1               1       1           1         1 1   1   50
51 6   1                     1 1                               1                             1                       1     51
52 14 1         1                             1 1   1   1     1         1           1       1     1           1 1       1   52
53 10         1       1 1 1     1   1     1                                   1   1                     1                   53
54 13 1               1       1   1   2   1       1             1     1 1                     1           1                 54
55 15 1   1           1   1       1 2     1           1       1           1                         1   1 1   1             55
56 11               1       1   1     1                                 1         1         1   1   1     1 1               56
57 11 1     2     1                                 1             1     1                         1 1   1               1   57
58 5                           1               1                     1               1                     1               58
59 11 1       1             1 1                     1             1       1       1                 1                 1   1 59
60 10   1         1   1                   1     1     1                                                 1     2         1   60
61 10   1                     2                             1                   1       1         1     1     1           1 61
62 13       2               1       1                                     1     1   2                 1     1       1   2   62
63 8         1                   1       1 1                       1                     1 1         1                     63
64 3 1                   1                                                         1                                       64
65 15     1                       1   1 2   2   1       2             1     1       1   1                   1               65
66 14               1 1           1   1         1     1         1     1 1       1                     1           1 1     1 66
67 9             1   1   1                           1                                     1 1 1       1       1           67
68 14             1       1   1 1                           1   1   1 2             1   1           1         1   1         68
69 10                 1                           1     1 2                             1     1   1   1                 1   69
70 7                             1       1                   1   1 1                           2                           70
71 12 1                 1   1 1                 1           1 1                   1             1         1   1       1     71
72 7         1                   1                       1                             1                 2       1         72
73 11         1   1         1                         1     1     1   1   1                                 1       1     1 73
74 7                         1           1           1                     1   1         1   1                             74
75 7 1   1         1                   1           1         1                                 1                           75
76 18         1   1               1 1 1   1 1       2         1 1         1 1     1       1 1         1         1           76
77 6                 1       1   1                                                 2                 1                     77
78 13   1                         1 1 1         1     1               2   1         1 1           1                       1 78
79 14           1   1   1         1           1                 1     1 1       1     1       1                   1   1 1   79
80 15 1               1 1 1         1         1         1     1         1   1       1                 1       1   1 1       80
81 13     1       1     1         1   1 1             1       1                 1     1   1               1         1       81
82 9           1     1                 2               1                                 2     1                 1         82
83 14             1     1     1           1                           1 1 1 1 1           1         1 1   1     1           83
84 9   1     1 1                                       1 1 1                       1           1                     1     84
85 8           1 1             1                   1                                               1   1             1 1   85
86 12     1             1               1         1                 1   1 3           1         1 1                         86
87 13                           1     1                 2 3 1               1   1 1         2                               87
88 13     1 1                             1 1 1                   1 1             1     2         1 1                 1     88
89 13     1       1 1                                         1                 1     1 1               1         1 1 1   2 89
90 8           1     1             1   1                 1     1                 1                         1               90
91 8               1         1             1                   1         1 1 1                       1                     91
92 7                               1             1                         1           2                       1 1         92
93 9       1           1     1                                   1   1               1 1       1         1                 93
94 10       2       1   1     1     1         2                     1   1                                                   94
95 16                       1         1       1           1 1           1     2   1               2   1 1           1   2   95
96 14           1     1                   1         1             2             2       1       1 1                   2   1 96
97 7                                             1 1 1               1       1         1                               1   97
98 13         1     1     1       1   1           1       1       1     1 1 1 1     1                                       98
99 10     1     1               1               3       1               1                   1                 1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
Ngày
/
Tháng