BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Phước 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/09/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
Ngày
/
Tháng
00 9 1                   1   1 1               1                               1     1 1                             1     00
01 16         1       1             1 1       1   1           1     1   1 2             1 1                     3           01
02 10           1 1         1             1     2                             1             1                   2           02
03 11                                                                   1 1                 3     1   1       1   1   1 1   03
04 11                 2           1         1                         2 2               1         1               1         04
05 8   1       1                   1       1     1               1 1               1                                       05
06 7             1     1 1             1   1                           1                       1                           06
07 11     2   1 1   1 1                               1         2             1                     1                       07
08 9           1                 1     1       1   1         1             1                 1       1                     08
09 13         2       1     2     1         1                     2       1                   1         1     1             09
10 13                                   1     3               2       1             1       1         1   2             1   10
11 8                     1                   1       1     1                           1       1 1               1         11
12 7 1                 2               2       1                                     1                                     12
13 8 1                                           1   1                       1     1     1       1                     1   13
14 9 1 1                       1   1     1                                       1       1   1         1                   14
15 11         1 1     1       2           1       1             1             1       1                               1     15
16 11           1           1         1 1       2                         1 1                         1     1             1 16
17 12 1   1           1                             1         1   1         1                         1 1         1   1   1 17
18 8             1                     1               2     1                                     1     1       1         18
19 15   1     1         1     1                     3     1 2     1               1 1                   1           1       19
20 13 2           1   1                         1 2     1           2                                   2                 1 20
21 10         1     2         1     1               1           1 1               1                             1           21
22 13   1                       1                       1   1       1 1 1             1   1 1     1       1             1   22
23 11       1     1                 1                 1   1                               2         1       2       1       23
24 10     1               1             1                                   1 1   1 1   1     1 1                           24
25 8                     1                         1                   1                     1             1         1 1 1 25
26 6                           1                                     1                         1   1             1 1       26
27 10         1                         1               1   1 2                 1               1       1             1     27
28 13   1       1   1                         1                 2 1               1       1 1 1                 2           28
29 15               1             1             1   1   1 1 1 1   1   1   1       1     1         1           1             29
30 11             1                                   1           1                 1 1       1 1           1     1     2   30
31 9       1       2           1 1               1                 1                   1                                 1 31
32 8                   1         1           1                             1                       1         1     2       32
33 8   2                       1         1     1                 1                   1                               1     33
34 14   1 1                   1 1   2                 2         1                     1             1       1           1 1 34
35 9                                     1     1     1 1   1 1     1                   1                     1             35
36 17   1                     2   1         1                 1   1             3 1                 1     2 1 2             36
37 10     1           1       1             2 1                               1           1         1       1               37
38 11       1 1                 1               1         2                 1 1     1   1                             1     38
39 13       1     1         1   1     1     1               1               1                         1 1 1   1       1     39
40 9 1     1       1                                           2           1                       1             1     1   40
41 12     1           1         1     1     1                         1     1         1 1     2       1                     41
42 16       3 1 1                                     1       1   1     1               1   1         1 1       1       1 1 42
43 11 1                             1   2                                   1 1       1         2         1   1             43
44 9           1               1   1       1               1                 1                       1 1   1               44
45 7                                                     1         1 1                           1 1   1   1               45
46 14         1       1                               1             1               1   1       2   1 2       1     1     1 46
47 12     1                                 1           1             1       1 1 1   1   1       1         1 1             47
48 10             2 1       1         1                   1       1             1     1   1                                 48
49 10             1               1           1           1           1         1 1       1             1               1   49
50 12                 1               1       1           1         1 1   1       1               1         1 1   1         50
51 8             1                             1                       1       1               1         1   1   1         51
52 13 1   1     1         1           1       1     1           1 1       1                 1   1     1                     52
53 9                           1   1                     1                   1     1     1     1 1             1           53
54 13             1     1 1                     1           1                       2 2 2           1       1               54
55 8   1       1           1                         1   1 1   1                                     1                     55
56 15                     1         1         1   1   1     1 1               1   1               1 2     1           1   1 56
57 13 1             1     1                         1 1   1               1   1   1 1                     1     1 1         57
58 3                   1               1                     1                                                             58
59 8 1             1       1       1                 1                 1   1                   1                           59
60 6   1                                                 1     2         1                                             1   60
61 11         1                   1       1         1     1     1           1     1             1               1 1         61
62 13                       1     1   2                 1     1       1   2                 1           1           2       62
63 8                 1                     1 1         1                       1                         2     1           63
64 3                                 1                                                                 1                 1 64
65 12     2             1     1       1   1                   1                     1   1   1               1             1 65
66 13   1         1     1 1       1                     1           1 1     1                 1       1         2           66
67 9   1                                     1 1 1       1       1                   1   1         1                       67
68 11         1   1   1 2             1   1           1         1   1                           1                           68
69 13     1 2                             1     1   1   1                 1       1             1           1     1     1   69
70 8           1   1 1                           2                                                     1 1           1     70
71 11         1 1                   1             1         1   1       1         1         1     2                         71
72 11       1                             1                 2       1           1       1                 1   1     1   1   72
73 11   1     1     1   1   1                                 1       1     1                                 1   2         73
74 7   1                     1   1         1   1                                   1                       1               74
75 5 1         1                                 1                                   1                                 1   75
76 14 2         1 1         1 1     1       1 1         1         1               1                               1     1   76
77 7                                 2                 1                           1     1         1               1       77
78 13   1               2   1         1 1           1                       1 1                         1         2   1     78
79 15             1     1 1       1     1       1                   1   1 1           1                             2 1 1 1 79
80 18     1     1         1   1       1                 1       1   1 1       1     1       1     1 1   1           2 1     80
81 11   1       1                 1     1   1               1         1               1                       1           2 81
82 6     1                                 2     1                 1           1                                           82
83 15                   1 1 1 1 1           1         1 1   1     1               1       1       1             1         1 83
84 8     1 1 1                       1           1                     1                                       1     1     84
85 11 1                                               1   1             1 1             1     2       1   1               1 85
86 12                 1   1 3           1         1 1                           1           1                 1     1       86
87 16     2 3 1               1   1 1         2                               1       1       1           1           1     87
88 10               1 1             1     2         1 1                 1       1       1                                   88
89 14           1                 1     1 1               1         1 1 1   2                     1   1     1       1       89
90 7       1     1                 1                         1                     1     1                             1   90
91 10             1         1 1 1                       1                       1             1       1 1       1           91
92 11                         1           2                       1 1           1 1         1     1           1       1     92
93 10               1   1               1 1       1         1                   1                                   1 1   1 93
94 6                 1   1                                                   1           1   1                     1       94
95 14       1 1           1     2   1               2   1 1           1   2   1                                             95
96 15 1             2             2       1       1 1                   2   1   1           1 1     1                       96
97 9 1 1               1       1         1                               1                 1     1       1                 97
98 12       1       1     1 1 1 1     1                                             1       1 1             1             1 98
99 8     1               1                   1                 1                         1   1 1     1                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
Ngày
/
Tháng