BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Phước 60 KỲ ĐẾN NGÀY 13/07/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
Ngày
/
Tháng
00 6           1           1   1                                     1       1                       1                     00
01 8                                       1                                 1 1         1           2       1     1       01
02 12       1   1     1                   1                   1           1       1   1                 2       1     1     02
03 6               1             1           1                       1                   1           1                     03
04 14           1 1         1 1 1           1   1                                   1         1 1 1   1           1   1     04
05 7       1           1       1                                       1                     1     1                 1     05
06 14           2         1       1 1       1             2   1         1           1       1     1                     1   06
07 7                 1     1     1                   1             1             1                                     1   07
08 11   1         1 1             1 1                             1   1                 2   1                         1     08
09 14     2       1   1   1           1             1                     1     1       1                   1 1     1 1     09
10 12 1       1   1   1             1                                           1     1       1                   1   3     10
11 7           1                                           2                     1   1         1                 1         11
12 10                                   2               1   1                 1                     1       1   1 1 1       12
13 12     1         2   1     2                       1   1         1   1                 1             1                   13
14 11                 1   2           1 1                   1 1                             1               1       1 1     14
15 15               1     1                                   1       1 1 1   1           1 1 1   1       1 1     1     1   15
16 11     1                   1 1     1     1 1         1       1                                   1   1     1             16
17 13 1       2             2                                     1 1 1 2                 1                     2           17
18 11   1                             1       1         1 1                   1 1   2                           1         1 18
19 7       1 1     1           1                   1                                     1                       1         19
20 10           1           1             1     1   1   1                           1             1       1           1     20
21 6   1     1   1               1                 1                                 1                                     21
22 8             1       1                                         1     1 1                       1     1     1           22
23 7                                                 1       1   1                       2   1                           1 23
24 8 1 1 1 1   1                           1           1                         1                                         24
25 15                   1                 1         1 1 1     1 1                   1     1     2         1   1     1     1 25
26 8                                           1   1   1   1         1                         1       1         1         26
27 9     1                 1   1                     1             1         1                   1                 1 1     27
28 11                 1 1   1                                   2 1         1     1         1               1     1         28
29 13     1 1       1       1             1       1     1               1   1                   1     1   2                 29
30 10             1     1         1             1           1     1   1               1 1                   1               30
31 10       1 1                   1 1 1         1   1                 1         1             1                             31
32 10 1             1                             1     1             1     1                 1               1         2   32
33 9     2                               1 1     2             1       1                         1                         33
34 10   2 1           1   1                                               1                     1 1 1     1                 34
35 15 1   2   1   1         1       1         1     1       1   1         1         1                               1     1 35
36 8               1 1         1         1       1               1   1                     1                               36
37 12     2     1             1     1         1                       1           1         1     1     1             1     37
38 14 3     1       1         1             1     1       1   1         1             1                     1 1             38
39 10             1                 1 1       1                                             1             1     1     1 1 1 39
40 11       2                         1         1 1                   1 1         1 1 1       1                             40
41 12   1   1         1             1                       1     1                             2   2   1 1                 41
42 14           1   1   1   1       1   1       1     1               1 1 2                             1 1                 42
43 6                     1       1           1           1       1                                 1                       43
44 9                   1                       1         1         1 1               1 1 1   1                             44
45 10       1       1                                       1 1       1         1           2                           1 1 45
46 7                                 1       1       1     2           1   1                                               46
47 8         1 1 1                 1   1                       1           1                                 1             47
48 12             1     1 1 1                             1                     1   1 1   1       1         1             1 48
49 9   1       1                               1         1                     1 1                   2 1                   49
50 15                     1                 1 1                 2 1           1               2     1   1 1           1 1 1 50
51 16             1     1       1   1 1                       2 1           1 2   1             1           2       1       51
52 10   1         1           1             2                                 2       1                       1 1           52
53 7                                   1 1             1                               1                         1 1   1   53
54 14                                   1     1     1                           2       1           1 1         1 1 2     2 54
55 16 1       1   1 1     1               1       1 1       2       1               1       1       1           1     1     55
56 8 1                                 1           1   1           1                   1               1 1                 56
57 14                 1           1               1       1     1   1                 1           1   2       1 1 1 1       57
58 5   1       1                                   1                                               1                     1 58
59 9   1                     1         2               1                                 1     1     1           1         59
60 12               1           1             2         1       1                             1   1     1   2         1     60
61 9         1           1           1       1           1                                             1               3   61
62 15     1     1             1 1   1   1       1 1                 1           1         1     1   1       1   1           62
63 15 1       1                 1   1   1       1       1                 1 1 1     1         1       1   1         1       63
64 15           1   1     1     1 1                 1 1         1 1         1     1               1       1   1   1         64
65 7   1       1       1         1       1                             1           1                                       65
66 9 1                               1 1                   1                       1               1 2   1                 66
67 11                       1     1 1         2           1   1     1     2                                       1         67
68 20 1                     1 1 2 1     1 1 1   1   1           1 1             1           1 1   1         1     2         68
69 9                               1           1     1                 1 1 1   1         1   1                             69
70 12   1     1         1     1     1   1   2   1         1                     1     1                                     70
71 15               1 1         1 1           1           1   2           1 1           1     1               1       1 1   71
72 16                   1   2   1   1     1                 1 1   1               1   1                 1 1   1   1     1   72
73 8       1   1             1                                     1       1             1 1                   1           73
74 8                     1             1                 1       1           1   1         1             1                 74
75 11       1     1       1       1   2           1   1                                     1   1                         1 75
76 7       1                 1                               1 1             1                 1 1                         76
77 10     1             1   1         1   1       1 1                                       1           1                 1 77
78 7                                 1                             1   1     1   1 1                         1             78
79 17 1               2   1   1   2   1   2                     1     1                           1 1           1         2 79
80 8       1     1   1                         1   1                                                 2                 1   80
81 11                 1 1                   1 1                                   1     2     1               1 1         1 81
82 13     1         1       1       1   1                     1   1 1 1 1       1                       1     1             82
83 15       1 1                                   1   2           1 1     2               1     1         1         1 1 1   83
84 1             1                                                                                                         84
85 10   1               1                   2             1 1       1       1         1                                 1   85
86 12 1               1                   1       1               1 1                           2       1         1     1 1 86
87 9   2           1         1                               1           1         1       1     1                         87
88 8                 1                     1                               1   1     1 1                           2       88
89 16     1                                   1   1   1 1     1           1 1   1 1   1   2       1 1               1       89
90 13 1                   1   1                 1 1         1               1     1   1 2             1         1           90
91 9                                               1   1 1             1         1     1               1     1     1       91
92 8 1                 1                             2     1                   1     1                         1           92
93 11   1             1 1                           1           1           1 1             1     1           1           1 93
94 14           1 1       1                     1 1   1 1       1   1       1           1       1           2               94
95 16   1     1                 1     1   1           1 1 1       1           1     2   2                   2               95
96 8         2                         1         1               1     1                           1           1           96
97 12 1     1 1               1   1       1     1                     1   1       1 1               1                       97
98 6         1                       1     1         1                       1                               1             98
99 6       1           1     1 1         1                                                   1                             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
Ngày
/
Tháng