BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Phước 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/05/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
Ngày
/
Tháng
00 9         1                               1     1 1                             1     1                     1       1 1 00
01 19       1   1           1     1   1 2             1 1                     3             2           1       2       1 1 01
02 8   1     2                             1             1                   2                                           1 02
03 13                                 1 1                 3     1   1       1   1   1 1     1 1                             03
04 10     1                         2 2               1         1               1               1 1                         04
05 7     1     1               1 1               1                                                               1   1     05
06 11 1   1                           1                       1                                     1 1 2   1     1     1   06
07 5               1         2             1                     1                                                         07
08 8 1       1   1         1             1                 1       1                               1                       08
09 9     1                     2       1                   1         1     1                             1               1 09
10 19 1     3               2       1             1       1         1   2             1                     1 1   1 1 1 1   10
11 11       1       1     1                           1       1 1               1                 1   1     1     1         11
12 7 2       1                                     1                                         1 1             1             12
13 11           1   1                       1     1     1       1                     1   2       1           1             13
14 6   1                                       1       1   1         1                         1                           14
15 9   1       1             1             1       1                               1       1                       1     1 15
16 9 1       2                         1 1                         1     1             1                         1         16
17 11             1         1   1         1                         1 1         1   1   1     1               1             17
18 10 1               2     1                                     1     1       1                 1                 1 1     18
19 12             3     1 2     1               1 1                   1           1                     1                   19
20 14         1 2     1           2                                   2                 1     1   1   1     1       1       20
21 11             1           1 1               1                             1                           1     1   1 1 1 1 21
22 15                 1   1       1 1 1             1   1 1     1       1             1   1   1         1   1               22
23 9               1   1                               2         1       2       1                 1                       23
24 12 1                                   1 1   1 1   1     1 1                           1     1   1     1                 24
25 8             1                   1                     1             1         1 1 1       1                           25
26 7                               1                         1   1             1 1               1     1                   26
27 14 1               1   1 2                 1               1       1             1             1           1     1 2     27
28 13       1                 2 1               1       1 1 1                 2           1           1           1         28
29 20         1   1   1 1 1 1   1   1   1       1     1         1           1               1     1 1   2 1             1   29
30 12               1           1                 1 1       1 1           1     1     2     1                     1         30
31 9           1                 1                   1                                 1   1       1               2 1     31
32 11       1                             1                       1         1     2       1     1   2 1                     32
33 8   1     1                 1                   1                               1             2           1             33
34 12               2         1                     1             1       1           1 1         1           1     2       34
35 14   1     1     1 1   1 1     1                   1                     1             1             1   1 1       1     35
36 15     1                 1   1             3 1                 1     2 1 2               1       1                       36
37 9     2 1                               1           1         1       1                           1           1         37
38 9         1         2                 1 1     1   1                             1       1                               38
39 10     1               1               1                         1 1 1   1       1                 1           1         39
40 7                         2           1                       1             1     1         1                           40
41 8     1                         1     1         1 1     2       1                                                       41
42 14               1       1   1     1               1   1         1 1       1       1 1                 1     1       1   42
43 15 2                                   1 1       1         2         1   1                     1 1   1     2       1     43
44 8     1               1                 1                       1 1   1                             1             1     44
45 9                   1         1 1                           1 1   1   1                                             1 1 45
46 15               1             1               1   1       2   1 2       1     1     1               1 1         1       46
47 13     1           1             1       1 1 1   1   1       1         1 1             1                               1 47
48 7                   1       1             1     1   1                                             2                     48
49 11       1           1           1         1 1       1             1               1               1   1         1       49
50 12       1           1         1 1   1       1               1         1 1   1                 1                   1     50
51 9         1                       1       1               1         1   1   1                   1                     1 51
52 10       1     1           1 1       1                 1   1     1                               1                 1     52
53 8                   1                   1     1     1     1 1             1                 1                           53
54 11         1           1                       2 2 2           1       1                                           1     54
55 8               1   1 1   1                                     1                                         1   1   1     55
56 17       1   1   1     1 1               1   1               1 2     1           1   1   1       1 1                   1 56
57 14             1 1   1               1   1   1 1                     1     1 1             1           1       1     1   57
58 6 1                     1                                                                   1         1 1   1           58
59 9               1                 1   1                   1                             1 1   1             2           59
60 10                   1     2         1                                             1   2 1   1   1                       60
61 15   1         1     1     1           1     1             1               1 1           1   1               1   2     1 61
62 12                 1     1       1   2                 1           1           2                       1     1         1 62
63 8     1 1         1                       1                         2     1                               1             63
64 3                                                                 1                 1       1                           64
65 14   1                   1                     1   1   1               1             1 2       1     1   1     1     1   65
66 9                 1           1 1     1                 1       1         2                       1                     66
67 12       1 1 1       1       1                   1   1         1                           1       1           1     1   67
68 6   1           1         1   1                           1                                                         1   68
69 12   1     1   1   1                 1       1             1           1     1     1     1                         1     69
70 10           2                                                     1 1           1                   1       2         2 70
71 11           1         1   1       1         1         1     2                             1   1   1                     71
72 12   1                 2       1           1       1                 1   1     1   1                   1     1           72
73 9                       1       1     1                                 1   2                   1         1         1   73
74 8     1   1                                   1                       1                 1   1         1 1               74
75 4           1                                   1                                 1                               1     75
76 10     1 1         1         1               1                               1     1       2             1               76
77 7                 1                           1     1         1               1           1                         1   77
78 13 1           1                       1 1                         1         2   1         1         1   2       1       78
79 14 1       1                   1   1 1           1                             2 1 1 1     1               1           1 79
80 15                 1       1   1 1       1     1       1     1 1   1           2 1     1                             1   80
81 10 1   1               1         1               1                       1           2             1         1           81
82 9     2     1                 1           1                                                         1 1 2               82
83 19     1         1 1   1     1               1       1       1             1         1   1 2 1   1   1   1   1     1     83
84 8           1                     1                                       1     1       1             1     1         1 84
85 15               1   1             1 1             1     2       1   1               1 1     1             1   1 1       85
86 12 1         1 1                           1           1                 1     1               1       2     1       1   86
87 11       2                               1       1       1           1           1           1       1   2               87
88 7   2         1 1                 1       1       1                                                                     88
89 14 1 1               1         1 1 1   2                     1   1     1       1       1                         1       89
90 6                       1                     1     1                             1               1             1       90
91 14                 1                       1             1       1 1       1             1 1 1   1 1           1     1 1 91
92 14   2                       1 1           1 1         1     1           1       1     1   1     1         1             92
93 11 1 1       1         1                   1                                   1 1   1         1           1   1         93
94 5                                       1           1   1                     1             1                           94
95 10             2   1 1           1   2   1                                             1                       1         95
96 16   1       1 1                   2   1   1           1 1     1                                       2 1         1 1 1 96
97 5   1                               1                 1     1       1                                                   97
98 7                                             1       1 1             1             1             1       1             98
99 8       1                 1                         1   1 1     1                                           1 1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
Ngày
/
Tháng