BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Phước 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/01/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
Ngày
/
Tháng
00 9       1     1                       1                   1   1 1               1                               1     1 00
01 15 1           1 1     1                       1       1             1 1       1   1           1     1   1 2             01
02 9       1         1                             1 1         1             1     2                             1         02
03 7   1 1           1               2                                                                     1 1             03
04 9 1                                                   2           1         1                         2 2               04
05 10             1             1           1       1                   1       1     1               1 1               1   05
06 7                         1                       1     1 1             1   1                           1               06
07 14           2             1     1         2   1 1   1 1                               1         2             1         07
08 12       1         1         1   2               1                 1     1       1   1         1             1           08
09 12                     1         1             2       1     2     1         1                     2       1             09
10 9                             1                                         1     3               2       1             1   10
11 9         1 1           1 1         1                     1                   1       1     1                           11
12 9     1                     1         1                 2               2       1                                     1 12
13 8 1   1                       1       1                                           1   1                       1     1   13
14 7             1                       1 1                       1   1     1                                       1     14
15 14         2                       1 1         1 1     1       2           1       1             1             1       1 15
16 11         1             1 1                     1           1         1 1       2                         1 1           16
17 11   2       1 1                       1   1           1                             1         1   1         1           17
18 6 1                                               1                     1               2     1                         18
19 14                           1           1     1         1     1                     3     1 2     1               1 1   19
20 15       1 1 1   1             1       2           1   1                         1 2     1           2                   20
21 12     1             1   1                     1     2         1     1               1           1 1               1     21
22 9                                 1     1                       1                       1   1       1 1 1             1 22
23 12 1 1                       1 2 2           1     1                 1                 1   1                             23
24 10     1           1           1           1               1             1                                   1 1   1 1   24
25 5                     1 1                                 1                         1                   1               25
26 2                                                               1                                     1                 26
27 8 1                                           1                         1               1   1 2                 1       27
28 9   1                                   1       1   1                         1                 2 1               1     28
29 16   1       1               1     1                 1             1             1   1   1 1 1 1   1   1   1       1     29
30 8         1                     1   1             1                                   1           1                 1 1 30
31 11           1       1     1   1             1       2           1 1               1                 1                   31
32 7 1                         1   1                       1         1           1                             1           32
33 7                                       2                       1         1     1                 1                   1 33
34 15             1     1 1       1     1   1 1                   1 1   2                 2         1                     1 34
35 11   1 1   1                       1                                       1     1     1 1   1 1     1                   35
36 14 1   1                           1     1                     2   1         1                 1   1             3 1     36
37 11     1     1   1         1               1           1       1             2 1                               1         37
38 14 1           1   1   1             1       1 1                 1               1         2                 1 1     1   38
39 9                       1                   1     1         1   1     1     1               1               1           39
40 8                         1         1 1     1       1                                           2           1           40
41 13 1 1         1         1     1           1           1         1     1     1                         1     1         1 41
42 14       1           2         1 1           3 1 1                                     1       1   1     1               42
43 10                         1   1     1 1                             1   2                                   1 1       1 43
44 12           1         2       1 1   1           1               1   1       1               1                 1         44
45 8             1   1   1 1           1                                                     1         1 1                 45
46 10             1 1 2                 1         1       1                               1             1               1   46
47 10     1     1                             1                                 1           1             1       1 1 1   1 47
48 20       1 1 1 2 1 1       2     1   1             2 1       1         1                   1       1             1     1 48
49 9                 1               1               1               1           1           1           1         1 1     49
50 11     1   1                         1                 1               1       1           1         1 1   1       1     50
51 6               1 1                               1                             1                       1       1       51
52 13 1                             1 1   1   1     1         1           1       1     1           1 1       1             52
53 11       1 1 1     1   1     1                                   1   1                     1                   1     1   53
54 16       1       1   1   2   1       1             1     1 1                     1           1                       2 2 54
55 13       1   1       1 2     1           1       1           1                         1   1 1   1                       55
56 13     1       1   1     1                                 1         1         1   1   1     1 1               1   1     56
57 11   1                                 1             1     1                         1 1   1               1   1   1 1   57
58 5                 1               1                     1               1                     1                         58
59 9             1 1                     1             1       1       1                 1                 1   1           59
60 9   1   1                   1     1     1                                                 1     2         1             60
61 10               2                             1                   1       1         1     1     1           1     1     61
62 11             1       1                                     1     1   2                 1     1       1   2             62
63 8                   1       1 1                       1                     1 1         1                       1       63
64 2           1                                                         1                                                 64
65 15                   1   1 2   2   1       2             1     1       1   1                   1                     1   65
66 14     1 1           1   1         1     1         1     1 1       1                     1           1 1     1           66
67 10   1   1   1                           1                                     1 1 1       1       1                   1 67
68 14   1       1   1 1                           1   1   1 2             1   1           1         1   1                   68
69 11       1                           1     1 2                             1     1   1   1                 1       1     69
70 7                   1       1                   1   1 1                           2                                     70
71 12         1   1 1                 1           1 1                   1             1         1   1       1         1     71
72 7                   1                       1                             1                 2       1           1       72
73 10   1         1                         1     1     1   1   1                                 1       1     1           73
74 8               1           1           1                     1   1         1   1                                   1   74
75 6     1                   1           1         1                                 1                                   1 75
76 18   1               1 1 1   1 1       2         1 1         1 1     1       1 1         1         1               1     76
77 7       1       1   1                                                 2                 1                           1   77
78 13                   1 1 1         1     1               2   1         1 1           1                       1 1         78
79 15 1   1   1         1           1                 1     1 1       1     1       1                   1   1 1           1 79
80 16       1 1 1         1         1         1     1         1   1       1                 1       1   1 1       1     1   80
81 13   1     1         1   1 1             1       1                 1     1   1               1         1               1 81
82 10 1     1                 2               1                                 2     1                 1           1       82
83 15   1     1     1           1                           1 1 1 1 1           1         1 1   1     1               1     83
84 7 1                                       1 1 1                       1           1                     1               84
85 8 1 1             1                   1                                               1   1             1 1             85
86 12         1               1         1                 1   1 3           1         1 1                           1       86
87 15                 1     1                 2 3 1               1   1 1         2                               1       1 87
88 12                           1 1 1                   1 1             1     2         1 1                 1       1       88
89 12   1 1                                         1                 1     1 1               1         1 1 1   2           89
90 9 1     1             1   1                 1     1                 1                         1                     1   90
91 9     1         1             1                   1         1 1 1                       1                       1       91
92 9                     1             1                         1           2                       1 1           1 1     92
93 9         1     1                                   1   1               1 1       1         1                   1       93
94 9     1   1     1     1         2                     1   1                                                   1         94
95 17             1         1       1           1 1           1     2   1               2   1 1           1   2   1         95
96 15 1     1                   1         1             2             2       1       1 1                   2   1   1       96
97 7                                   1 1 1               1       1         1                               1             97
98 13     1     1       1   1           1       1       1     1 1 1 1     1                                             1   98
99 9 1               1               3       1               1                   1                 1                       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
Ngày
/
Tháng