BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Phước 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/03/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
Ngày
/
Tháng
00 12                         1     1 1                             1     1                     1       1 1     1 1   1   1 00
01 18       1     1   1 2             1 1                     3             2           1       2       1 1               1 01
02 7                       1             1                   2                                           1             1 1 02
03 17                 1 1                 3     1   1       1   1   1 1     1 1                             1     1   1 1   03
04 10               2 2               1         1               1               1 1                                     1   04
05 6           1 1               1                                                               1   1                   1 05
06 9                 1                       1                                     1 1 2   1     1     1                   06
07 7         2             1                     1                                                               1     2   07
08 7       1             1                 1       1                               1                         1     1       08
09 10           2       1                   1         1     1                             1               1   1       1     09
10 15       2       1             1       1         1   2             1                     1 1   1 1 1 1                   10
11 9     1                           1       1 1               1                 1   1     1     1                         11
12 6                               1                                         1 1             1                     1     1 12
13 11                       1     1     1       1                     1   2       1           1                 2           13
14 5                           1       1   1         1                         1                                           14
15 8         1             1       1                               1       1                       1     1               1 15
16 8                   1 1                         1     1             1                         1             1     1     16
17 11       1   1         1                         1 1         1   1   1     1               1                     1       17
18 9 2     1                                     1     1       1                 1                 1 1                     18
19 10   1 2     1               1 1                   1           1                     1                                 1 19
20 14 1           2                                   2                 1     1   1   1     1       1       1   1 1         20
21 10         1 1               1                             1                           1     1   1 1 1 1                 21
22 17 1   1       1 1 1             1   1 1     1       1             1   1   1         1   1                   1 1         22
23 9   1                               2         1       2       1                 1                         1             23
24 12                     1 1   1 1   1     1 1                           1     1   1     1                 1               24
25 10                 1                     1             1         1 1 1       1                           1 1           1 25
26 7               1                         1   1             1 1               1     1                                   26
27 14 1   1 2                 1               1       1             1             1           1     1 2         1           27
28 15         2 1               1       1 1 1                 2           1           1           1         1         1   1 28
29 19 1 1 1 1   1   1   1       1     1         1           1               1     1 1   2 1             1       1           29
30 12           1                 1 1       1 1           1     1     2     1                     1             1           30
31 10             1                   1                                 1   1       1               2 1           1     1   31
32 13                     1                       1         1     2       1     1   2 1                             1   1 1 32
33 10           1                   1                               1             2           1                   1 1   1 1 33
34 12         1                     1             1       1           1 1         1           1     2           1 1         34
35 13 1   1 1     1                   1                     1             1             1   1 1       1     1     1         35
36 14       1   1             3 1                 1     2 1 2               1       1                                       36
37 9                       1           1         1       1                           1           1           1   1   1     37
38 11   2                 1 1     1   1                             1       1                                     1     1 1 38
39 10     1               1                         1 1 1   1       1                 1           1         1               39
40 7         2           1                       1             1     1         1                                           40
41 8               1     1         1 1     2       1                                                           1           41
42 15       1   1     1               1   1         1 1       1       1 1                 1     1       1           2       42
43 14                     1 1       1         2         1   1                     1 1   1     2       1     1               43
44 8     1                 1                       1 1   1                             1             1       1             44
45 12   1         1 1                           1 1   1   1                                             1 1 1   1     1     45
46 16             1               1   1       2   1 2       1     1     1               1 1         1       1           1   46
47 14 1             1       1 1 1   1   1       1         1 1             1                               1         1   1   47
48 9   1       1             1     1   1                                             2                     1             1 48
49 10   1           1         1 1       1             1               1               1   1         1                       49
50 12   1         1 1   1       1               1         1 1   1                 1                   1             1       50
51 10                 1       1               1         1   1   1                   1                     1 1     1         51
52 11         1 1       1                 1   1     1                               1                 1               2   1 52
53 9   1                   1     1     1     1 1             1                 1                                   1       53
54 10     1                       2 2 2           1       1                                           1                     54
55 8   1 1   1                                     1                                         1   1   1                 1   55
56 17     1 1               1   1               1 2     1           1   1   1       1 1                   1   1   1       1 56
57 12   1               1   1   1 1                     1     1 1             1           1       1     1                   57
58 8       1                                                                   1         1 1   1             1       2     58
59 10                 1   1                   1                             1 1   1             2                   1 1     59
60 14   1     2         1                                             1   2 1   1   1                       1 1 1   1       60
61 13   1     1           1     1             1               1 1           1   1               1   2     1                 61
62 12 1     1       1   2                 1           1           2                       1     1         1                 62
63 8 1                       1                         2     1                               1               1       1     63
64 7                                                 1                 1       1                           2         1 1   64
65 13       1                     1   1   1               1             1 2       1     1   1     1     1                   65
66 9 1           1 1     1                 1       1         2                       1                                     66
67 13   1       1                   1   1         1                           1       1           1     1     1   1 1     1 67
68 5         1   1                           1                                                         1               1   68
69 9 1                 1       1             1           1     1     1     1                         1                     69
70 9                                                 1 1           1                   1       2         2             1   70
71 10     1   1       1         1         1     2                             1   1   1                                     71
72 14     2       1           1       1                 1   1     1   1                   1     1           1 1           1 72
73 9       1       1     1                                 1   2                   1         1         1                   73
74 7                             1                       1                 1   1         1 1                 1             74
75 4                               1                                 1                               1               1     75
76 12 1         1               1                               1     1       2             1                 1 1   1   1   76
77 7 1                           1     1         1               1           1                         1                   77
78 14                     1 1                         1         2   1         1         1   2       1             2     1   78
79 12             1   1 1           1                             2 1 1 1     1               1           1                 79
80 15 1       1   1 1       1     1       1     1 1   1           2 1     1                             1                   80
81 10     1         1               1                       1           2             1         1                   1   1   81
82 7             1           1                                                         1 1 2                   1           82
83 19 1   1     1               1       1       1             1         1   1 2 1   1   1   1   1     1         1     1     83
84 8                 1                                       1     1       1             1     1         1   1             84
85 15   1             1 1             1     2       1   1               1 1     1             1   1 1         1             85
86 10                         1           1                 1     1               1       2     1       1       1           86
87 11                       1       1       1           1           1           1       1   2                 1   1         87
88 7                 1       1       1                                                                       1     2     1 88
89 13   1         1 1 1   2                     1   1     1       1       1                         1           1           89
90 6       1                     1     1                             1               1             1                       90
91 15 1                       1             1       1 1       1             1 1 1   1 1           1     1 1 1               91
92 13           1 1           1 1         1     1           1       1     1   1     1         1                       1     92
93 9     1                   1                                   1 1   1         1           1   1               1         93
94 8                       1           1   1                     1             1                           1       1 1     94
95 8 1 1           1   2   1                                             1                       1                         95
96 13                 2   1   1           1 1     1                                       2 1         1 1 1                 96
97 4                   1                 1     1       1                                                                   97
98 7                             1       1 1             1             1             1       1                             98
99 7         1                         1   1 1     1                                           1 1                         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
Ngày
/
Tháng