BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Phước 60 KỲ ĐẾN NGÀY 28/03/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
Ngày
/
Tháng
00 7                           1     1                       1                   1   1 1               1                   00
01 14       1   1       1 1           1 1     1                       1       1             1 1       1   1           1     01
02 9                   1       1         1                             1 1         1             1     2                   02
03 8   1       1 1         1 1           1               2                                                                 03
04 7             1     1 1                                                   2           1         1                       04
05 12       1       1   2             1             1           1       1                   1       1     1               1 05
06 8 1             1                             1                       1     1 1             1   1                       06
07 17 1 1   1         1             2             1     1         2   1 1   1 1                               1         2   07
08 14           2   1           1         1         1   2               1                 1     1       1   1         1     08
09 13         1 1                             1         1             2       1     2     1         1                     2 09
10 10   1   1   1                                     1                                         1     3               2     10
11 12 1   1         1             1 1           1 1         1                     1                   1       1     1       11
12 8                         1                     1         1                 2               2       1                   12
13 8           1     1   1   1                       1       1                                           1   1             13
14 7     1                           1                       1 1                       1   1     1                         14
15 15         1 1 1               2                       1 1         1 1     1       2           1       1             1   15
16 10                 1           1             1 1                     1           1         1 1       2                   16
17 10                       2       1 1                       1   1           1                             1         1   1 17
18 8 1       1           1                                               1                     1               2     1     18
19 13                 1                             1           1     1         1     1                     3     1 2     1 19
20 15 1               1         1 1 1   1             1       2           1   1                         1 2     1           20
21 11                         1             1   1                     1     2         1     1               1           1 1 21
22 11   2     1   2 1                                     1     1                       1                       1   1       22
23 13       1             1 1                       1 2 2           1     1                 1                 1   1         23
24 8 1       1               1           1           1           1               1             1                           24
25 7     1         1   1                     1 1                                 1                         1               25
26 1                                                                                   1                                   26
27 11     1       1 2     1                                           1                         1               1   1 2     27
28 12   1     1       1 1   1                                   1       1   1                         1                 2 1 28
29 16 1 1     1             1       1               1     1                 1             1             1   1   1 1 1 1   1 29
30 8             1   1           1                     1   1             1                                   1           1 30
31 11                 1             1       1     1   1             1       2           1 1               1                 31
32 9       1 1       1   1                         1   1                       1         1           1                     32
33 9               1 1 1                                       2                       1         1     1                 1 33
34 16           1       1             1     1 1       1     1   1 1                   1 1   2                 2         1   34
35 11     1                 1 1   1                       1                                       1     1     1 1   1 1     35
36 12     1       1       1   1                           1     1                     2   1         1                 1   1 36
37 15 2 1   1     1           1     1   1         1               1           1       1             2 1                     37
38 11                     1           1   1   1             1       1 1                 1               1         2         38
39 8                                           1                   1     1         1   1     1     1               1       39
40 8     1                                       1         1 1     1       1                                           2   40
41 11       1             1 1         1         1     1           1           1         1     1     1                       41
42 14               1           1           2         1 1           3 1 1                                     1       1   1 42
43 8             1                               1   1     1 1                             1   2                           43
44 14         1   1     1           1         2       1 1   1           1               1   1       1               1       44
45 10       1 2   1                   1   1   1 1           1                                                     1         45
46 10     1 1                         1 1 2                 1         1       1                               1             46
47 5                         1     1                             1                                 1           1           47
48 20   1     1                 1 1 1 2 1 1       2     1   1             2 1       1         1                   1       1 48
49 8     1       1                       1               1               1               1           1           1         49
50 7                         1   1                         1                 1               1       1           1         50
51 5             1                     1 1                               1                             1                   51
52 13           1         1                             1 1   1   1     1         1           1       1     1           1 1 52
53 11 1                 1       1 1 1     1   1     1                                   1   1                     1         53
54 13           1               1       1   1   2   1       1             1     1 1                     1           1       54
55 17     1   1 1   1           1   1       1 2     1           1       1           1                         1   1 1   1   55
56 12       1                 1       1   1     1                                 1         1         1   1   1     1 1     56
57 11     1     1     2     1                                 1             1     1                         1 1   1         57
58 6 1                                   1               1                     1               1                     1     58
59 11 2         1       1             1 1                     1             1       1       1                 1             59
60 10   1         1         1   1                   1     1     1                                                 1     2   60
61 10 1           1                     2                             1                   1       1         1     1     1   61
62 10                 2               1       1                                     1     1   2                 1     1     62
63 8                   1                   1       1 1                       1                     1 1         1           63
64 3           1                   1                                                         1                             64
65 18   1   1 1     1                       1   1 2   2   1       2             1     1       1   1                   1     65
66 12   1                     1 1           1   1         1     1         1     1 1       1                     1           66
67 12   1 1 1               1   1   1                           1                                     1 1 1       1       1 67
68 14     1                 1       1   1 1                           1   1   1 2             1   1           1         1   68
69 10         1                 1                           1     1 2                             1     1   1   1           69
70 8     1                                 1       1                   1   1 1                           2                 70
71 11           1                 1   1 1                 1           1 1                   1             1         1   1   71
72 7 1                 1                   1                       1                             1                 2       72
73 10 1                 1   1         1                         1     1     1   1   1                                 1     73
74 9   1 1                             1           1           1                     1   1         1   1                   74
75 7           1   1         1                   1           1         1                                 1                 75
76 19   1               1   1               1 1 1   1 1       2         1 1         1 1     1       1 1         1         1 76
77 6                           1       1   1                                                 2                 1           77
78 12             1                         1 1 1         1     1               2   1         1 1           1               78
79 12         1           1   1   1         1           1                 1     1 1       1     1       1                   79
80 13           1               1 1 1         1         1         1     1         1   1       1                 1       1   80
81 12               1       1     1         1   1 1             1       1                 1     1   1               1       81
82 9         1           1     1                 2               1                                 2     1                 82
83 17     1 2               1     1     1           1                           1 1 1 1 1           1         1 1   1     1 83
84 8             1     1 1                                       1 1 1                       1           1                 84
85 7   1                 1 1             1                   1                                               1   1         85
86 15   1 1 1       1             1               1         1                 1   1 3           1         1 1               86
87 14     1                               1     1                 2 3 1               1   1 1         2                     87
88 13 1             1 1                             1 1 1                   1 1             1     2         1 1             88
89 10       1 1     1       1 1                                         1                 1     1 1               1         89
90 9       1             1     1             1   1                 1     1                 1                         1     90
91 8                         1         1             1                   1         1 1 1                       1           91
92 6                                         1             1                         1           2                       1 92
93 10   1             1           1     1                                   1   1               1 1       1         1       93
94 10                 2       1   1     1     1         2                     1   1                                         94
95 13                                 1         1       1           1 1           1     2   1               2   1 1         95
96 11                     1     1                   1         1             2             2       1       1 1               96
97 7 1                                                     1 1 1               1       1         1                         97
98 13                   1     1     1       1   1           1       1       1     1 1 1 1     1                             98
99 10               1     1               1               3       1               1                   1                 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
Ngày
/
Tháng