BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Phước 60 KỲ ĐẾN NGÀY 01/08/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
Ngày
/
Tháng
00 7                       1                               1     1                       1                   1   1 1       00
01 17 2   1 1         1       1         1   1       1 1           1 1     1                       1       1             1 1 01
02 9         2             1                       1       1         1                             1 1         1           02
03 12 1           1       1   1     1       1 1         1 1           1               2                                     03
04 10         1       1 1       1             1     1 1                                                   2           1     04
05 16       1 2         2   1 1         1       1   2             1             1           1       1                   1   05
06 7                     1       1             1                             1                       1     1 1             06
07 16   1 1                       1 1   1         1             2             1     1         2   1 1   1 1                 07
08 12               1         1             2   1           1         1         1   2               1                 1     08
09 11   1                                 1 1                             1         1             2       1     2     1     09
10 7     1                 1   1   1   1   1                                     1                                         10
11 10                 1           1   1         1             1 1           1 1         1                     1             11
12 8           1   1     1                               1                     1         1                 2               12
13 9   1 1             1                   1     1   1   1                       1       1                                 13
14 7                     1           1                           1                       1 1                       1   1   14
15 14                     1     1         1 1 1               2                       1 1         1 1     1       2         15
16 8             1                               1           1             1 1                     1           1         1 16
17 8                         1                         2       1 1                       1   1           1                 17
18 6         1       1           1       1           1                                               1                     18
19 13   2 2 1         1     1                     1                             1           1     1         1     1         19
20 16         1 1   1 1     1     1               1         1 1 1   1             1       2           1   1                 20
21 9                     1                               1             1   1                     1     2         1     1   21
22 15 1         2         1 1   1   2     1   2 1                                     1     1                       1       22
23 15     1 2           1               1             1 1                       1 2 2           1     1                 1   23
24 10       1       2             1       1               1           1           1           1               1             24
25 8 1         1                     1         1   1                     1 1                                 1             25
26 4           1           1 1                                                                                     1       26
27 7                 1               1       1 2     1                                           1                         27
28 9     1                         1     1       1 1   1                                   1       1   1                   28
29 14 1       1   1         1 1   1 1     1             1       1               1     1                 1             1     29
30 6                                         1   1           1                     1   1             1                     30
31 11       1                                     1             1       1     1   1             1       2           1 1     31
32 11                   1   2           1 1       1   1                         1   1                       1         1     32
33 12       1   2 1       1     1               1 1 1                                       2                       1       33
34 15   1           1                       1       1             1     1 1       1     1   1 1                   1 1   2   34
35 8   1           1   1             1                 1 1   1                       1                                     35
36 13   1               1     1 1     1       1       1   1                           1     1                     2   1     36
37 14         1     1             2 1   1     1           1     1   1         1               1           1       1         37
38 10                         1 1                     1           1   1   1             1       1 1                 1       38
39 9         1         1     1                                             1                   1     1         1   1     1 39
40 8           1 1                   1                                       1         1 1     1       1                   40
41 13     1       1   1                 1             1 1         1         1     1           1           1         1     1 41
42 13   1     1                                 1           1           2         1 1           3 1 1                       42
43 7                         1               1                               1   1     1 1                             1   43
44 18 1       1       1 3                 1   1     1           1         2       1 1   1           1               1   1   44
45 12 1             1           1       1 2   1                   1   1   1 1           1                                   45
46 10                     1           1 1                         1 1 2                 1         1       1                 46
47 6         1       1     1                             1     1                             1                             47
48 22 1         1     1         1   1     1                 1 1 1 2 1 1       2     1   1             2 1       1         1 48
49 9       1     1   1               1       1                       1               1               1               1     49
50 8 1           1 1                                     1   1                         1                 1               1 50
51 7       1 1                 1             1                     1 1                               1                     51
52 10                 1                     1         1                             1 1   1   1     1         1           1 52
53 13         1     1       1     1                 1       1 1 1     1   1     1                                   1   1   53
54 13       1     1                         1               1       1   1   2   1       1             1     1 1             54
55 15       1                 1       1   1 1   1           1   1       1 2     1           1       1           1           55
56 8   1                               1                 1       1   1     1                                 1         1   56
57 11 1                   1     1     1     1     2     1                                 1             1     1             57
58 4                             1                                   1               1                     1               58
59 13           1   1       1     2         1       1             1 1                     1             1       1       1   59
60 10   1       1 1                 1         1         1   1                   1     1     1                               60
61 10 1   1               1     1 1           1                     2                             1                   1     61
62 10   1   1                                     2               1       1                                     1     1   2 62
63 8 1                   1   1                     1                   1       1 1                       1                 63
64 6     1         1         1             1                   1                                                         1 64
65 17             1                 1   1 1     1                       1   1 2   2   1       2             1     1       1 65
66 11                               1                     1 1           1   1         1     1         1     1 1       1     66
67 9             2                 1 1 1               1   1   1                           1                               67
68 14   1       1       1             1                 1       1   1 1                           1   1   1 2             1 68
69 6                                     1                 1                           1     1 2                           69
70 8                 1       1       1                                 1       1                   1   1 1                 70
71 8                                       1                 1   1 1                 1           1 1                   1   71
72 5             1               1                 1                   1                       1                           72
73 10               1             1                 1   1         1                         1     1     1   1   1           73
74 10       1           1       1   1 1                             1           1           1                     1   1     74
75 8             1     1                   1   1         1                   1           1         1                       75
76 15                               1               1   1               1 1 1   1 1       2         1 1         1 1     1   76
77 6                         1                             1       1   1                                                 2 77
78 13 1                       1 1             1                         1 1 1         1     1               2   1         1 78
79 14   1           1     2               1           1   1   1         1           1                 1     1 1       1     79
80 17       1   1         2 1   1           1               1 1 1         1         1         1     1         1   1       1 80
81 12   1   1   1                               1       1     1         1   1 1             1       1                 1     81
82 7         1                           1           1     1                 2               1                             82
83 15                   1   2         1 2               1     1     1           1                           1 1 1 1 1       83
84 9   1 1                                   1     1 1                                       1 1 1                       1 84
85 7                 1   1         1                 1 1             1                   1                                 85
86 14 1                     1       1 1 1       1             1               1         1                 1   1 3           86
87 14             1 1                 1                               1     1                 2 3 1               1   1 1   87
88 13   1 1 1                   1 1             1 1                             1 1 1                   1 1             1   88
89 11     2         1   1               1 1     1       1 1                                         1                 1     89
90 13 1           1 1 1         1       1             1     1             1   1                 1     1                 1   90
91 10 2                   1                               1         1             1                   1         1 1 1       91
92 6     1   1         1                                                 1             1                         1         92
93 8   1 1                         1             1           1     1                                   1   1               93
94 11             1                               2       1   1     1     1         2                     1   1             94
95 11         1 1                                                 1         1       1           1 1           1     2   1   95
96 10                 1       1                       1     1                   1         1             2             2     96
97 8           1               1 1                                                     1 1 1               1       1       97
98 15       1         1                             1     1     1       1   1           1       1       1     1 1 1 1     1 98
99 10     1     1                               1     1               1               3       1               1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
Ngày
/
Tháng