BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Phước 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/01/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
Ngày
/
Tháng
00 15       1     1 1                             1     1                     1       1 1     1 1   1   1         1   1 1   00
01 17 2             1 1                     3             2           1       2       1 1               1   1       1       01
02 8     1             1                   2                                           1             1 1             1     02
03 16 1                 3     1   1       1   1   1 1     1 1                             1     1   1 1                     03
04 10               1         1               1               1 1                                     1   1     1       2   04
05 8           1                                                               1   1                   1   1     1     2   05
06 9                       1                                     1 1 2   1     1     1                           1         06
07 6     1                     1                                                               1     2           1         07
08 7   1                 1       1                               1                         1     1               1         08
09 9 1                   1         1     1                             1               1   1       1             1         09
10 13           1       1         1   2             1                     1 1   1 1 1 1                                   1 10
11 9               1       1 1               1                 1   1     1     1                                   1       11
12 7             1                                         1 1             1                     1     1   1               12
13 14     1     1     1       1                     1   2       1           1                 2           1           1   1 13
14 7         1       1   1         1                         1                                                       1 1   14
15 10     1       1                               1       1                       1     1               1             2   1 15
16 8 1 1                         1     1             1                         1             1     1                       16
17 11   1                         1 1         1   1   1     1               1                     1             1     1     17
18 8                           1     1       1                 1                 1 1                         1       1     18
19 8         1 1                   1           1                     1                                 1     1         1   19
20 17                               2                 1     1   1   1     1       1       1   1 1             1 2     1 1 1 20
21 9         1                             1                           1     1   1 1 1 1                       1           21
22 12             1   1 1     1       1             1   1   1         1   1                   1 1                           22
23 10                 2         1       2       1                 1                         1               1 1             23
24 17   1 1   1 1   1     1 1                           1     1   1     1                 1                 1 1     2     1 24
25 11                     1             1         1 1 1       1                           1 1           1   1 1             25
26 6                       1   1             1 1               1     1                                                     26
27 11       1               1       1             1             1           1     1 2         1           1                 27
28 13         1       1 1 1                 2           1           1           1         1         1   1               1   28
29 15 1       1     1         1           1               1     1 1   2 1             1       1                       1   1 29
30 11           1 1       1 1           1     1     2     1                     1             1                             30
31 9               1                                 1   1       1               2 1           1     1                     31
32 14   1                       1         1     2       1     1   2 1                             1   1 1         1         32
33 10             1                               1             2           1                   1 1   1 1             1     33
34 13             1             1       1           1 1         1           1     2           1 1                 1   1     34
35 9               1                     1             1             1   1 1       1     1     1                           35
36 15       3 1                 1     2 1 2               1       1                                       2               1 36
37 10     1           1         1       1                           1           1           1   1   1             1         37
38 12   1 1     1   1                             1       1                                     1     1 1       1 1     1   38
39 10   1                         1 1 1   1       1                 1           1         1                     1           39
40 10   1                       1             1     1         1                                           1 1       1   1 1 40
41 9   1         1 1     2       1                                                           1                       1   1 41
42 13               1   1         1 1       1       1 1                 1     1       1           2         1               42
43 15   1 1       1         2         1   1                     1 1   1     2       1     1                     1           43
44 10     1                       1 1   1                             1             1       1                 1     1 1     44
45 10                         1 1   1   1                                             1 1 1   1     1                     1 45
46 17           1   1       2   1 2       1     1     1               1 1         1       1           1       1     1       46
47 12     1 1 1   1   1       1         1 1             1                               1         1   1                     47
48 9       1     1   1                                             2                     1             1       1   1       48
49 9       1 1       1             1               1               1   1         1                               1         49
50 11 1       1               1         1 1   1                 1                   1             1       1 1               50
51 11       1               1         1   1   1                   1                     1 1     1             1           1 51
52 12 1                 1   1     1                               1                 1               2   1       1         2 52
53 10     1     1     1     1 1             1                 1                                   1                 2       53
54 9           2 2 2           1       1                                           1                                       54
55 6                             1                                         1   1   1                 1     1               55
56 16     1   1               1 2     1           1   1   1       1 1                   1   1   1       1     1             56
57 15 1   1   1 1                     1     1 1             1           1       1     1                   2 1     1         57
58 7                                                         1         1 1   1             1       2                       58
59 10   1                   1                             1 1   1             2                   1 1       1               59
60 12 1                                             1   2 1   1   1                       1 1 1   1               1         60
61 13   1     1             1               1 1           1   1               1   2     1                 1 1               61
62 12 2                 1           1           2                       1     1         1                 1     1 1         62
63 7       1                         2     1                               1               1       1                       63
64 7                               1                 1       1                           2         1 1                     64
65 16           1   1   1               1             1 2       1     1   1     1     1                           1 2   1   65
66 6   1                 1       1         2                       1                                                       66
67 14             1   1         1                           1       1           1     1     1   1 1     1     1       1 1   67
68 4                       1                                                         1               1   1                 68
69 9 1       1             1           1     1     1     1                         1                     1                 69
70 10                               1 1           1                   1       2         2             1       1             70
71 7         1         1     2                             1   1   1                                                       71
72 12       1       1                 1   1     1   1                   1     1           1 1           1           1       72
73 9   1                                 1   2                   1         1         1                             1     1 73
74 10           1                       1                 1   1         1 1                 1               1     1     1   74
75 7             1                                 1                               1               1               2     1 75
76 16         1                               1     1       2             1                 1 1   1   1   1 1 1     1 1 1   76
77 8           1     1         1               1           1                         1                   1             1   77
78 15   1 1                         1         2   1         1         1   2       1             2     1               1     78
79 10 1           1                             2 1 1 1     1               1           1                                   79
80 12     1     1       1     1 1   1           2 1     1                             1                     1               80
81 10             1                       1           2             1         1                   1   1       2             81
82 8       1                                                         1 1 2                   1                 1         1 82
83 18         1       1       1             1         1   1 2 1   1   1   1   1     1         1     1     1         1       83
84 8                                       1     1       1             1     1         1   1                   1           84
85 15 1             1     2       1   1               1 1     1             1   1 1         1               1 1             85
86 10       1           1                 1     1               1       2     1       1       1                             86
87 13     1       1       1           1           1           1       1   2                 1   1                       2   87
88 6       1       1                                                                       1     2     1                   88
89 10   2                     1   1     1       1       1                         1           1                 1           89
90 7           1     1                             1               1             1                             1     1     90
91 14       1             1       1 1       1             1 1 1   1 1           1     1 1 1                                 91
92 12       1 1         1     1           1       1     1   1     1         1                       1           1           92
93 9       1                                   1 1   1         1           1   1               1                         1 93
94 11     1           1   1                     1             1                           1       1 1     1   1 1           94
95 7 2   1                                             1                       1                                 1       1 95
96 12   1   1           1 1     1                                       2 1         1 1 1                       1           96
97 4 1                 1     1       1                                                                                     97
98 10           1       1 1             1             1             1       1                             1   1   1         98
99 7                 1   1 1     1                                           1 1                           1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
Ngày
/
Tháng