BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Phước 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/02/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
Ngày
/
Tháng
00 8                         1       1                       1                               1   1       1     1   1       00
01 10                                 1 1         1           2       1     1                 1                   1     1   01
02 11                 1           1       1   1                 2       1     1           1   1     1                       02
03 12 1                       1                   1           1                       1 2 1       1 1             2         03
04 12   1                                   1         1 1 1   1           1   1       1     1 1               1             04
05 8                           1                     1     1                 1                 1 1                 1   1   05
06 10             2   1         1           1       1     1                     1                     1       1             06
07 5         1             1             1                                     1                           1               07
08 10                     1   1                 2   1                         1       1             2   1                   08
09 13       1                     1     1       1                   1 1     1 1       1       1 1           1         1     09
10 11                                   1     1       1                   1   3             1   1 1             1           10
11 10               2                     1   1         1                 1             1         1         1       1       11
12 11           1   1                 1                     1       1   1 1 1               1   1           1               12
13 13         1   1         1   1                 1             1                         1         2 1 1             1 1   13
14 7               1 1                             1               1       1 1                                 1           14
15 15                 1       1 1 1   1           1 1 1   1       1 1     1     1       1                           1       15
16 11 1         1       1                                   1   1     1                   1                     1 1   1 1   16
17 11                     1 1 1 2                 1                     2                       1                   1 1     17
18 11 1         1 1                   1 1   2                           1         1                     1     1             18
19 5       1                                     1                       1                                             1 1 19
20 12   1   1   1                           1             1       1           1             1         1             1 1   1 20
21 3       1                                 1                                                             1               21
22 9                       1     1 1                       1     1     1                   1       1 1                     22
23 13         1       1   1                       2   1                           1   1         1           2     1 1       23
24 4           1                         1                                               1                 1               24
25 17       1 1 1     1 1                   1     1     2         1   1     1     1 2                           1       1   25
26 13   1   1   1   1         1                         1       1         1                   1   1   1 1   1               26
27 7         1             1         1                   1                 1 1                                         1   27
28 12                   2 1         1     1         1               1     1                 2             1           1     28
29 15     1     1               1   1                   1     1   2                   1                 1 2   1     1     1 29
30 9   1           1     1   1               1 1                   1                                     1             1   30
31 10   1   1                 1         1             1                                 1   1           1     2             31
32 13     1     1             1     1                 1               1         2     1 1 1     1                       1   32
33 8     2             1       1                         1                         1                   1     1             33
34 10                             1                     1 1 1     1                       1       1     1 1               1 34
35 10 1     1       1   1         1         1                               1     1                                     1 1 35
36 8     1               1   1                     1                                 1 1           1     1                 36
37 12 1                       1           1         1     1     1             1         1     1       1 1               1   37
38 12     1       1   1         1             1                     1 1                           1     1     1 1     1     38
39 7 1                                             1             1     1     1 1 1                                         39
40 12   1 1                   1 1         1 1 1       1                                       1   2         1               40
41 12               1     1                             2   2   1 1                   1         1                     1   1 41
42 12   1     1               1 1 2                             1 1                 1     1       1             1           42
43 7 1           1       1                                 1                               1                 1       1     43
44 14   1         1         1 1               1 1 1   1                                                 1 1   1 1 1 1       44
45 13               1 1       1         1           2                           1 1     1       1         1               2 45
46 11 1       1     2           1   1                                               1                 1           2       1 46
47 11                   1           1                                 1             1 1       1 1         1     1 1       1 47
48 11             1                     1   1 1   1       1         1             1         1                 1     1       48
49 12   1         1                     1 1                   2 1                   2         1     2                       49
50 16 1                 2 1           1               2     1   1 1           1 1 1     1                           1 1     50
51 17                 2 1           1 2   1             1           2       1               1 1         1         1 1   1   51
52 6                                 2       1                       1 1               1                                   52
53 9           1                               1                         1 1   1                     1   1       1     1   53
54 18 1     1                           2       1           1 1         1 1 2     2   2                 1   1   1           54
55 12     1 1       2       1               1       1       1           1     1       1       1                             55
56 9       1   1           1                   1               1 1                                           1       1   1 56
57 13     1       1     1   1                 1           1   2       1 1 1 1                             1                 57
58 6       1                                               1                     1     1   1           1                   58
59 9           1                                 1     1     1           1                       2       1     1           59
60 14 2         1       1                             1   1     1   2         1             1   1             1   1         60
61 11 1           1                                             1               3   1           1   1 1         1           61
62 12   1 1                 1           1         1     1   1       1   1                 1                     1 1         62
63 12   1       1                 1 1 1     1         1       1   1         1                                   1     1     63
64 14       1 1         1 1         1     1               1       1   1   1               1 1               1         1     64
65 5                           1           1                                             1                   1       1     65
66 8               1                       1               1 2   1                       1                           1     66
67 11 2           1   1     1     2                                       1           1                       1     1       67
68 13   1   1           1 1             1           1 1   1         1     2                                     1     1     68
69 13   1     1                 1 1 1   1         1   1                             1   1 1     1       1                   69
70 7   1         1                     1     1                                       1               1             1       70
71 12 1           1   2           1 1           1     1               1       1 1           1                               71
72 13               1 1   1               1   1                 1 1   1   1     1                   1 1           1         72
73 5                       1       1             1 1                   1                                                   73
74 7             1       1           1   1         1             1                                 1                       74
75 8     1   1                                     1   1                         1 1                     1   1             75
76 7                 1 1             1                 1 1                                       1                 1       76
77 9     1 1                                       1           1                 1     2     1           1                 77
78 13                       1   1     1   1 1                         1             2     1   1           1 1   1           78
79 19                   1     1                           1 1           1         2 2     2     1   1 2           1 2     1 79
80 7   1   1                                                 2                 1                     1                   1 80
81 11 1                                   1     2     1               1 1         1           1       1 1                   81
82 14                 1   1 1 1 1       1                       1     1                     1     1   1 1 1         1       82
83 16     1   2           1 1     2               1     1         1         1 1 1               2         1                 83
84 3                                                                                 1   1                               1 84
85 11             1 1       1       1         1                                 1       1   1       1 1     1               85
86 11     1               1 1                           2       1         1     1 1             1   1                       86
87 7                 1           1         1       1     1                                   1               1             87
88 9                               1   1     1 1                           2       1                           1         1 88
89 19 1   1   1 1     1           1 1   1 1   1   2       1 1               1                     1     1   1           1   89
90 17   1 1         1               1     1   1 2             1         1                 1   2             1     1   1   1 90
91 11       1   1 1             1         1     1               1     1     1         1 1                                   91
92 7         2     1                   1     1                         1                           1                       92
93 12       1           1           1 1             1     1           1           1     1           1 1       1             93
94 16   1 1   1 1       1   1       1           1       1           2                       1   1           1         1   1 94
95 16         1 1 1       1           1     2   2                   2                                           1 1     3   95
96 5     1               1     1                           1           1                                                   96
97 7   1                     1   1       1 1               1                                                           1   97
98 7         1                       1                               1             2 1                                   1 98
99 5                                                 1                                           2         1     1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
Ngày
/
Tháng