BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Phước 60 KỲ ĐẾN NGÀY 13/07/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
Ngày
/
Tháng
00 9   1   1 1               1                               1     1 1                             1     1                 00
01 17             1 1       1   1           1     1   1 2             1 1                     3             2           1   01
02 8     1             1     2                             1             1                   2                             02
03 13                                                 1 1                 3     1   1       1   1   1 1     1 1             03
04 11           1         1                         2 2               1         1               1               1 1         04
05 6             1       1     1               1 1               1                                                         05
06 10 1 1             1   1                           1                       1                                     1 1 2   06
07 5                               1         2             1                     1                                         07
08 9           1     1       1   1         1             1                 1       1                               1       08
09 11     2     1         1                     2       1                   1         1     1                             1 09
10 13                 1     3               2       1             1       1         1   2             1                     10
11 10   1                   1       1     1                           1       1 1               1                 1   1     11
12 8 2               2       1                                     1                                         1 1           12
13 10                           1   1                       1     1     1       1                     1   2       1         13
14 8         1   1     1                                       1       1   1         1                         1           14
15 9       2           1       1             1             1       1                               1       1               15
16 10     1         1 1       2                         1 1                         1     1             1                   16
17 10                             1         1   1         1                         1 1         1   1   1     1             17
18 8                 1               2     1                                     1     1       1                 1         18
19 14 1     1                     3     1 2     1               1 1                   1           1                     1   19
20 12                         1 2     1           2                                   2                 1     1   1   1     20
21 8       1     1               1           1 1               1                             1                           1 21
22 15         1                       1   1       1 1 1             1   1 1     1       1             1   1   1         1   22
23 10             1                 1   1                               2         1       2       1                 1       23
24 13   1             1                                   1 1   1 1   1     1 1                           1     1   1     1 24
25 9   1                         1                   1                     1             1         1 1 1       1           25
26 8         1                                     1                         1   1             1 1               1     1   26
27 10                 1               1   1 2                 1               1       1             1             1         27
28 12                       1                 2 1               1       1 1 1                 2           1           1     28
29 20           1             1   1   1 1 1 1   1   1   1       1     1         1           1               1     1 1   2 1 29
30 11                               1           1                 1 1       1 1           1     1     2     1               30
31 8         1 1               1                 1                   1                                 1   1       1       31
32 13 1         1           1                             1                       1         1     2       1     1   2 1     32
33 8         1         1     1                 1                   1                               1             2         33
34 13       1 1   2                 2         1                     1             1       1           1 1         1         34
35 11                   1     1     1 1   1 1     1                   1                     1             1             1   35
36 18       2   1         1                 1   1             3 1                 1     2 1 2               1       1       36
37 9       1             2 1                               1           1         1       1                           1     37
38 10         1               1         2                 1 1     1   1                             1       1               38
39 12     1   1     1     1               1               1                         1 1 1   1       1                 1     39
40 7                                         2           1                       1             1     1         1           40
41 10         1     1     1                         1     1         1 1     2       1                                       41
42 12                               1       1   1     1               1   1         1 1       1       1 1                 1 42
43 13             1   2                                   1 1       1         2         1   1                     1 1   1   43
44 9         1   1       1               1                 1                       1 1   1                             1   44
45 7                                   1         1 1                           1 1   1   1                                 45
46 14                               1             1               1   1       2   1 2       1     1     1               1 1 46
47 12                     1           1             1       1 1 1   1   1       1         1 1             1                 47
48 9     1         1                   1       1             1     1   1                                             2     48
49 11           1           1           1           1         1 1       1             1               1               1   1 49
50 12               1       1           1         1 1   1       1               1         1 1   1                 1         50
51 8                         1                       1       1               1         1   1   1                   1       51
52 11   1           1       1     1           1 1       1                 1   1     1                               1       52
53 10         1   1                     1                   1     1     1     1 1             1                 1           53
54 12 1 1                     1           1                       2 2 2           1       1                                 54
55 6     1                         1   1 1   1                                     1                                       55
56 18   1         1         1   1   1     1 1               1   1               1 2     1           1   1   1       1 1     56
57 13   1                         1 1   1               1   1   1 1                     1     1 1             1           1 57
58 5 1               1                     1                                                                   1         1 58
59 9     1       1                 1                 1   1                   1                             1 1   1         59
60 10                                   1     2         1                                             1   2 1   1   1       60
61 12           1       1         1     1     1           1     1             1               1 1           1   1           61
62 14     1     1   2                 1     1       1   2                 1           1           2                       1 62
63 7                     1 1         1                       1                         2     1                             63
64 4               1                                                                 1                 1       1           64
65 14 1     1       1   1                   1                     1   1   1               1             1 2       1     1   65
66 12 1 1       1                     1           1 1     1                 1       1         2                       1     66
67 10                       1 1 1       1       1                   1   1         1                           1       1     67
68 8 2             1   1           1         1   1                           1                                             68
69 11                   1     1   1   1                 1       1             1           1     1     1     1               69
70 6                           2                                                     1 1           1                   1   70
71 12             1             1         1   1       1         1         1     2                             1   1   1     71
72 11                   1                 2       1           1       1                 1   1     1   1                   1 72
73 9 1   1                                 1       1     1                                 1   2                   1       73
74 9       1   1         1   1                                   1                       1                 1   1         1 74
75 3                           1                                   1                                 1                     75
76 12     1 1     1       1 1         1         1               1                               1     1       2             76
77 8               2                 1                           1     1         1               1           1             77
78 14 2   1         1 1           1                       1 1                         1         2   1         1         1   78
79 15 1 1       1     1       1                   1   1 1           1                             2 1 1 1     1             79
80 17   1   1       1                 1       1   1 1       1     1       1     1 1   1           2 1     1                 80
81 10           1     1   1               1         1               1                       1           2             1     81
82 7                     2     1                 1           1                                                         1 1 82
83 21 1 1 1 1 1           1         1 1   1     1               1       1       1             1         1   1 2 1   1   1   83
84 7               1           1                     1                                       1     1       1             1 84
85 12                               1   1             1 1             1     2       1   1               1 1     1           85
86 14   1 3           1         1 1                           1           1                 1     1               1       2 86
87 12       1   1 1         2                               1       1       1           1           1           1       1   87
88 8             1     2         1 1                 1       1       1                                                     88
89 14           1     1 1               1         1 1 1   2                     1   1     1       1       1                 89
90 6             1                         1                     1     1                             1               1     90
91 14     1 1 1                       1                       1             1       1 1       1             1 1 1   1 1     91
92 14       1           2                       1 1           1 1         1     1           1       1     1   1     1       92
93 10 1               1 1       1         1                   1                                   1 1   1         1         93
94 6   1                                                   1           1   1                     1             1           94
95 13   1     2   1               2   1 1           1   2   1                                             1                 95
96 14           2       1       1 1                   2   1   1           1 1     1                                       2 96
97 7 1       1         1                               1                 1     1       1                                   97
98 11   1 1 1 1     1                                             1       1 1             1             1             1     98
99 7   1                   1                 1                         1   1 1     1                                       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
Ngày
/
Tháng