BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Phước 60 KỲ ĐẾN NGÀY 07/12/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
Ngày
/
Tháng
00 9 1                       1                   1   1 1               1                               1     1 1           00
01 16 1 1     1                       1       1             1 1       1   1           1     1   1 2             1 1         01
02 9     1                             1 1         1             1     2                             1             1       02
03 9     1               2                                                                     1 1                 3     1 03
04 10                                         2           1         1                         2 2               1         1 04
05 10 1             1           1       1                   1       1     1               1 1               1               05
06 8             1                       1     1 1             1   1                           1                       1   06
07 12             1     1         2   1 1   1 1                               1         2             1                     07
08 12     1         1   2               1                 1     1       1   1         1             1                 1     08
09 13         1         1             2       1     2     1         1                     2       1                   1     09
10 10                 1                                         1     3               2       1             1       1       10
11 10           1 1         1                     1                   1       1     1                           1       1 1 11
12 8               1         1                 2               2       1                                     1             12
13 8                 1       1                                           1   1                       1     1     1       1 13
14 9 1                       1 1                       1   1     1                                       1       1   1     14
15 12                     1 1         1 1     1       2           1       1             1             1       1             15
16 10           1 1                     1           1         1 1       2                         1 1                       16
17 8 1                       1   1           1                             1         1   1         1                       17
18 5                                     1                     1               2     1                                     18
19 14               1           1     1         1     1                     3     1 2     1               1 1               19
20 12   1             1       2           1   1                         1 2     1           2                               20
21 11       1   1                     1     2         1     1               1           1 1               1                 21
22 12                     1     1                       1                       1   1       1 1 1             1   1 1     1 22
23 12               1 2 2           1     1                 1                 1   1                               2         23
24 12     1           1           1               1             1                                   1 1   1 1   1     1 1   24
25 6         1 1                                 1                         1                   1                     1     25
26 3                                                   1                                     1                         1   26
27 8                                 1                         1               1   1 2                 1               1   27
28 11                           1       1   1                         1                 2 1               1       1 1 1     28
29 16               1     1                 1             1             1   1   1 1 1 1   1   1   1       1     1         1 29
30 9                   1   1             1                                   1           1                 1 1       1 1   30
31 11       1     1   1             1       2           1 1               1                 1                   1           31
32 6               1   1                       1         1           1                             1                       32
33 7                           2                       1         1     1                 1                   1             33
34 15 1     1 1       1     1   1 1                   1 1   2                 2         1                     1             34
35 9                     1                                       1     1     1 1   1 1     1                   1           35
36 12                     1     1                     2   1         1                 1   1             3 1                 36
37 10   1         1               1           1       1             2 1                               1           1         37
38 14 1   1   1             1       1 1                 1               1         2                 1 1     1   1           38
39 9           1                   1     1         1   1     1     1               1               1                       39
40 8             1         1 1     1       1                                           2           1                       40
41 14 1         1     1           1           1         1     1     1                         1     1         1 1     2     41
42 15       2         1 1           3 1 1                                     1       1   1     1               1   1       42
43 12             1   1     1 1                             1   2                                   1 1       1         2   43
44 11         2       1 1   1           1               1   1       1               1                 1                     44
45 9 1   1   1 1           1                                                     1         1 1                           1 45
46 13 1 1 2                 1         1       1                               1             1               1   1       2   46
47 10                             1                                 1           1             1       1 1 1   1   1       1 47
48 18 2 1 1       2     1   1             2 1       1         1                   1       1             1     1   1         48
49 10     1               1               1               1           1           1           1         1 1       1         49
50 10                       1                 1               1       1           1         1 1   1       1               1 50
51 7   1 1                               1                             1                       1       1               1   51
52 14                   1 1   1   1     1         1           1       1     1           1 1       1                 1   1   52
53 11     1   1     1                                   1   1                     1                   1     1     1     1 1 53
54 17   1   1   2   1       1             1     1 1                     1           1                       2 2 2           54
55 11       1 2     1           1       1           1                         1   1 1   1                                   55
56 13 1   1     1                                 1         1         1   1   1     1 1               1   1               1 56
57 10                         1             1     1                         1 1   1               1   1   1 1               57
58 5     1               1                     1               1                     1                                     58
59 10 1 1                     1             1       1       1                 1                 1   1                   1   59
60 7               1     1     1                                                 1     2         1                         60
61 11   2                             1                   1       1         1     1     1           1     1             1   61
62 12 1       1                                     1     1   2                 1     1       1   2                 1       62
63 8       1       1 1                       1                     1 1         1                       1                   63
64 1                                                         1                                                             64
65 17       1   1 2   2   1       2             1     1       1   1                   1                     1   1   1       65
66 13       1   1         1     1         1     1 1       1                     1           1 1     1                 1     66
67 8                           1                                     1 1 1       1       1                   1   1         67
68 13   1 1                           1   1   1 2             1   1           1         1   1                           1   68
69 11                       1     1 2                             1     1   1   1                 1       1             1   69
70 7       1       1                   1   1 1                           2                                                 70
71 14 1 1                 1           1 1                   1             1         1   1       1         1         1     2 71
72 8       1                       1                             1                 2       1           1       1           72
73 9 1                         1     1     1   1   1                                 1       1     1                       73
74 8   1           1           1                     1   1         1   1                                   1               74
75 5             1           1         1                                 1                                   1             75
76 17       1 1 1   1 1       2         1 1         1 1     1       1 1         1         1               1                 76
77 7   1   1                                                 2                 1                           1     1         77
78 13       1 1 1         1     1               2   1         1 1           1                       1 1                     78
79 12       1           1                 1     1 1       1     1       1                   1   1 1           1             79
80 15         1         1         1     1         1   1       1                 1       1   1 1       1     1       1     1 80
81 11       1   1 1             1       1                 1     1   1               1         1               1             81
82 8             2               1                                 2     1                 1           1                   82
83 15   1           1                           1 1 1 1 1           1         1 1   1     1               1       1       1 83
84 6                             1 1 1                       1           1                     1                           84
85 9     1                   1                                               1   1             1 1             1     2     85
86 12             1         1                 1   1 3           1         1 1                           1           1       86
87 16     1     1                 2 3 1               1   1 1         2                               1       1       1     87
88 13               1 1 1                   1 1             1     2         1 1                 1       1       1           88
89 11                                   1                 1     1 1               1         1 1 1   2                     1 89
90 8         1   1                 1     1                 1                         1                     1     1         90
91 9   1             1                   1         1 1 1                       1                       1             1     91
92 11         1             1                         1           2                       1 1           1 1         1     1 92
93 8   1                                   1   1               1 1       1         1                   1                   93
94 9   1     1         2                     1   1                                                   1           1   1     94
95 17 1         1       1           1 1           1     2   1               2   1 1           1   2   1                     95
96 15               1         1             2             2       1       1 1                   2   1   1           1 1     96
97 9                       1 1 1               1       1         1                               1                 1     1 97
98 13       1   1           1       1       1     1 1 1 1     1                                             1       1 1     98
99 11     1               3       1               1                   1                 1                         1   1 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
Ngày
/
Tháng