BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Phước 60 KỲ ĐẾN NGÀY 10/06/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
Ngày
/
Tháng
00 15               1   1       1     1   1                 1 1   1 2 1               1                   2               1 00
01 8               1                   1     1                           1               1                             2 1 01
02 8           1   1     1                               1               1                         1 1                   1 02
03 19       1 2 1       1 1             2             1   2   1       1                     2     1       1           1   1 03
04 14       1     1 1               1             1             1       1   1             1             1     1         2 1 04
05 7                 1 1                 1   1   2                               1                                         05
06 8 1                     1       1             1         1 1     1                         1                             06
07 17 1                           1                 1   1   1 1           1   2   2     1       1 1 2                   1   07
08 12       1             2   1                       1 2                     1             1 1     1                     1 08
09 12       1       1 1           1         1                               1     1     1     1         1             1 1   09
10 10             1   1 1             1           1   1       1 1                     1                             1       10
11 14         1         1         1       1               1 1       1 1     1       2                         1   1     1   11
12 11             1   1           1                                 1       1                 1 1   1         2         1   12
13 12           1         2 1 1             1 1                                         1       1       2         1         13
14 12                                 1             2             1   1         1       2 1       1               2         14
15 9 1       1                           1         1                       1                   1       1         2         15
16 10           1                     1 1   1 1           1                             1           1 1           1         16
17 9                 1                   1 1         1           1             1                   1         1       1     17
18 11   1                     1     1                     1             1     1             2     1         1             1 18
19 9                                         1 1 1 1           1     1           1     1                   1               19
20 16             1         1             1 1   1   1       1 1 1               1   1                         2 1 1     1   20
21 5                             1                 1           1   1                                                   1   21
22 9             1       1 1                                     1       1                   1                 1 1       1 22
23 8   1   1         1           2     1 1                               1                                                 23
24 7           1                 1                                           1       1         1                       2   24
25 13   1 2                           1       1   1 1 1                             1 1               1 1             1     25
26 11               1   1   1 1   1                                 1                         2       1       1           1 26
27 8                                         1         1                         1               1 1 1                 1 1 27
28 13             2             1           1     1           1   1                     1           1       1   1 1 1       28
29 13       1                 1 2   1     1     1 1     1                       1         1       1     1                   29
30 13                           1             1             1         1     1   1 1     1 1     1         1           2     30
31 10         1   1           1     2                                               2                   2       1           31
32 12 2     1 1 1     1                       1                 1                   1     1 1 1                             32
33 9     1                   1     1                       1   1         1 1                           1             1     33
34 11           1       1     1 1               1 1         1                 1                           1   1     1       34
35 10   1                                     1 1 1       1           1     1   1                           2               35
36 6       1 1           1     1                                                                           1   1           36
37 5         1     1       1 1               1                                                                             37
38 14                   1     1     1 1     1                       1       1 1 1       1   1   1   1           1           38
39 7 1 1                                           1           1                         1       1     1                   39
40 9               1   2         1                   1                 1       2                                   1       40
41 12       1         1                     1   1                 1                     1   1 2                   1 1     1 41
42 11     1     1       1             1                     1               1                 1 2 1         1               42
43 11             1                 1       1     1 2   1   1       1                                                   1 1 43
44 11                         1 1   1 1 1 1           1                 1           1   1   1                               44
45 9 1 1     1       1         1               2   1     1                                                                 45
46 7     1                 1           2       1 1                                 1                                       46
47 9     1 1       1 1         1     1 1       1                 1                                                         47
48 8   1         1                 1     1       1         1                     1                     1                   48
49 10     2         1     2                             2                   1                               1             1 49
50 12 1 1     1                           1 1             1                     1   2                       1       1   1   50
51 13             1 1         1         1 1   1               2 1               1               1             1         1   51
52 13         1                                               2         1       2           1     1     1       1   1 2     52
53 13 1                     1   1       1     1       1       1         1             1 1   1             1           1     53
54 11   2   2                 1   1   1           1       1                                       1           1             54
55 9       1       1                               1   1   1     1                   1                               1 1   55
56 7                               1       1   1       1                 1       1                           1             56
57 5                           1                                                         1     1 1       1                 57
58 11   1     1   1           1                       1                               1 1     1               1 1         1 58
59 11                   2       1     1                   1             1 1 1 1   1                   1                     59
60 9             1   1             1   1                       1         1       1         1                       1       60
61 17 3   1           1   1 1         1                     1             1   1       2     1 1   1   1                     61
62 10           1                     1 1                         1                   1                 2   1         1 1   62
63 6                                 1     1                         1           2                               1         63
64 11           1 1               1         1                         1           1       1 1   1 1         1               64
65 6           1                   1       1           1               1                                   1               65
66 8           1                           1                   1   1   1     1                                     2       66
67 12       1                       1     1                   1   1 1   1       1   1       1               1         1     67
68 16                                 1     1         1   1 1 1 1     2     1 1           1           1       1     2       68
69 10     1   1 1     1       1                     1                                           1     1           1 1       69
70 10       1               1             1                         1 1 1                     1         1   1   1           70
71 5 1           1                                             1           1                 1                             71
72 11 1                   1 1           1                         2         1       1                     2         1       72
73 8                                                           1   1   2 1 1   1                                         1 73
74 4                     1                           1                                                       1           1 74
75 12   1 1                     1   1                   1               1 1           1     1                   1 1       1 75
76 6                   1                 1           1 1                 1                   1                             76
77 21   1     2     1           1                 1               2   1   2     1 1           1   1 1     2     3           77
78 14     2     1   1           1 1   1           1                 1   1             1         1     1               1     78
79 21   2 2     2     1   1 2           1 2     1                     1               1 1           1         1     1 1     79
80 12 1                     1                   1   2   1                                 1       1 1 1   1       1         80
81 13   1           1       1 1                               1     1         1   1 1           2         1     1           81
82 12             1     1   1 1 1         1           1               1           1                   1   1     1           82
83 10 1               2         1                     1   1         1               1 1 1                                   83
84 10       1   1                               1     1         1   1                 1   1           1             1       84
85 11 1       1   1       1 1     1                             1         1             2                     1             85
86 7 1 1             1   1                       1                     1                     1                             86
87 7               1               1                     1                 1 1                 1                     1     87
88 10     1                           1         1                     1   1 1             2         2                       88
89 14                   1     1   1           1       1   1 1 1                 1     2           2   1                     89
90 13           1   2             1     1   1   1   1           1             1           1               1     1           90
91 11       1 1                                       1     1     1             1         1     1       1     1   1         91
92 7                     1                         1   1             1       1                           1 1               92
93 10   1     1           1 1       1                   1 1                   1       1   1                                 93
94 10             1   1           1         1   1       1     1 1                                         1       1         94
95 15                                 1 1     3           1         1               1                   1   1   2 1 1     1 95
96 4                                                                 1       1           1                 1               96
97 8                                         1       1   1             1     1             1       1 1                     97
98 16     2 1                                   1       1   1     2     1                           1 2   1 1         2     98
99 16                   2         1     1                   1 1   1       1       1 2       1     1 1 1             1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
Ngày
/
Tháng