BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Phước 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/08/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
Ngày
/
Tháng
00 9             1   1 1               1                               1     1 1                             1     1       00
01 18 1       1             1 1       1   1           1     1   1 2             1 1                     3             2     01
02 10   1 1         1             1     2                             1             1                   2                   02
03 13                                                           1 1                 3     1   1       1   1   1 1     1 1   03
04 12         2           1         1                         2 2               1         1               1               1 04
05 7   1                   1       1     1               1 1               1                                               05
06 7     1     1 1             1   1                           1                       1                                   06
07 9 1 1   1 1                               1         2             1                     1                               07
08 9   1                 1     1       1   1         1             1                 1       1                             08
09 13 2       1     2     1         1                     2       1                   1         1     1                     09
10 13                           1     3               2       1             1       1         1   2             1           10
11 8             1                   1       1     1                           1       1 1               1                 11
12 8           2               2       1                                     1                                         1 1 12
13 9                                     1   1                       1     1     1       1                     1   2       13
14 8                   1   1     1                                       1       1   1         1                         1 14
15 12 1 1     1       2           1       1             1             1       1                               1       1     15
16 11   1           1         1 1       2                         1 1                         1     1             1         16
17 11         1                             1         1   1         1                         1 1         1   1   1     1   17
18 8     1                     1               2     1                                     1     1       1                 18
19 14 1         1     1                     3     1 2     1               1 1                   1           1               19
20 12     1   1                         1 2     1           2                                   2                 1     1   20
21 10 1     2         1     1               1           1 1               1                             1                   21
22 14                   1                       1   1       1 1 1             1   1 1     1       1             1   1   1   22
23 10     1                 1                 1   1                               2         1       2       1               23
24 11             1             1                                   1 1   1 1   1     1 1                           1     1 24
25 9             1                         1                   1                     1             1         1 1 1       1 25
26 6                   1                                     1                         1   1             1 1               26
27 10 1                         1               1   1 2                 1               1       1             1             27
28 13   1   1                         1                 2 1               1       1 1 1                 2           1       28
29 16       1             1             1   1   1 1 1 1   1   1   1       1     1         1           1               1     29
30 12     1                                   1           1                 1 1       1 1           1     1     2     1     30
31 9       2           1 1               1                 1                   1                                 1   1     31
32 10           1         1           1                             1                       1         1     2       1     1 32
33 6                   1         1     1                 1                   1                               1             33
34 12                 1 1   2                 2         1                     1             1       1           1 1         34
35 10                             1     1     1 1   1 1     1                   1                     1             1       35
36 17                 2   1         1                 1   1             3 1                 1     2 1 2               1     36
37 9         1       1             2 1                               1           1         1       1                       37
38 11 1                 1               1         2                 1 1     1   1                             1       1     38
39 12     1         1   1     1     1               1               1                         1 1 1   1       1             39
40 8       1                                           2           1                       1             1     1         1 40
41 11         1         1     1     1                         1     1         1 1     2       1                             41
42 13 1 1                                     1       1   1     1               1   1         1 1       1       1 1         42
43 10                       1   2                                   1 1       1         2         1   1                     43
44 9   1               1   1       1               1                 1                       1 1   1                       44
45 7                                             1         1 1                           1 1   1   1                       45
46 14 1       1                               1             1               1   1       2   1 2       1     1     1         46
47 12                               1           1             1       1 1 1   1   1       1         1 1             1       47
48 10     2 1       1         1                   1       1             1     1   1                                         48
49 10     1               1           1           1           1         1 1       1             1               1           49
50 12         1               1       1           1         1 1   1       1               1         1 1   1                 50
51 8     1                             1                       1       1               1         1   1   1                 51
52 11   1         1           1       1     1           1 1       1                 1   1     1                             52
53 10                   1   1                     1                   1     1     1     1 1             1                 1 53
54 13     1     1 1                     1           1                       2 2 2           1       1                       54
55 7   1           1                         1   1 1   1                                     1                             55
56 16             1         1         1   1   1     1 1               1   1               1 2     1           1   1   1     56
57 13       1     1                         1 1   1               1   1   1 1                     1     1 1             1   57
58 4           1               1                     1                                                                   1 58
59 9       1       1       1                 1                 1   1                   1                             1 1   59
60 9                                             1     2         1                                             1   2 1   1 60
61 13 1                   1       1         1     1     1           1     1             1               1 1           1   1 61
62 13               1     1   2                 1     1       1   2                 1           1           2               62
63 8         1                     1 1         1                       1                         2     1                   63
64 4                         1                                                                 1                 1       1 64
65 12           1     1       1   1                   1                     1   1   1               1             1 2       65
66 12     1     1 1       1                     1           1 1     1                 1       1         2                   66
67 9                                 1 1 1       1       1                   1   1         1                           1   67
68 11 1   1   1 2             1   1           1         1   1                           1                                   68
69 11                             1     1   1   1                 1       1             1           1     1     1     1     69
70 8   1   1 1                           2                                                     1 1           1             70
71 12 1 1                   1             1         1   1       1         1         1     2                             1   71
72 10                             1                 2       1           1       1                 1   1     1   1           72
73 10 1     1   1   1                                 1       1     1                                 1   2                 73
74 8                 1   1         1   1                                   1                       1                 1   1 74
75 4   1                                 1                                   1                                 1           75
76 14   1 1         1 1     1       1 1         1         1               1                               1     1       2   76
77 8                         2                 1                           1     1         1               1           1   77
78 13           2   1         1 1           1                       1 1                         1         2   1         1   78
79 16     1     1 1       1     1       1                   1   1 1           1                             2 1 1 1     1   79
80 18   1         1   1       1                 1       1   1 1       1     1       1     1 1   1           2 1     1       80
81 10   1                 1     1   1               1         1               1                       1           2         81
82 5                               2     1                 1           1                                                   82
83 19           1 1 1 1 1           1         1 1   1     1               1       1       1             1         1   1 2 1 83
84 7 1                       1           1                     1                                       1     1       1     84
85 12                                         1   1             1 1             1     2       1   1               1 1     1 85
86 12         1   1 3           1         1 1                           1           1                 1     1               86
87 12 1               1   1 1         2                               1       1       1           1           1           1 87
88 10       1 1             1     2         1 1                 1       1       1                                           88
89 15   1                 1     1 1               1         1 1 1   2                     1   1     1       1       1       89
90 6     1                 1                         1                     1     1                             1           90
91 13     1         1 1 1                       1                       1             1       1 1       1             1 1 1 91
92 13                 1           2                       1 1           1 1         1     1           1       1     1   1   92
93 10       1   1               1 1       1         1                   1                                   1 1   1         93
94 7         1   1                                                   1           1   1                     1             1 94
95 14 1           1     2   1               2   1 1           1   2   1                                             1       95
96 14       2             2       1       1 1                   2   1   1           1 1     1                               96
97 7           1       1         1                               1                 1     1       1                         97
98 11       1     1 1 1 1     1                                             1       1 1             1             1         98
99 7             1                   1                 1                         1   1 1     1                             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
Ngày
/
Tháng