BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Phước 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/10/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
Ngày
/
Tháng
00 8           1                   1   1 1               1                               1     1 1                         00
01 16                   1       1             1 1       1   1           1     1   1 2             1 1                     3 01
02 10                     1 1         1             1     2                             1             1                   2 02
03 10       2                                                                     1 1                 3     1   1       1   03
04 10                           2           1         1                         2 2               1         1               04
05 9 1           1       1                   1       1     1               1 1               1                             05
06 7                       1     1 1             1   1                           1                       1                 06
07 12     1         2   1 1   1 1                               1         2             1                     1             07
08 12 1   2               1                 1     1       1   1         1             1                 1       1           08
09 14     1             2       1     2     1         1                     2       1                   1         1     1   09
10 13   1                                         1     3               2       1             1       1         1   2       10
11 8         1                     1                   1       1     1                           1       1 1               11
12 8 1         1                 2               2       1                                     1                           12
13 8   1       1                                           1   1                       1     1     1       1               13
14 9           1 1                       1   1     1                                       1       1   1         1         14
15 12       1 1         1 1     1       2           1       1             1             1       1                           15
16 10                     1           1         1 1       2                         1 1                         1     1     16
17 9           1   1           1                             1         1   1         1                         1 1         17
18 7                       1                     1               2     1                                     1     1       18
19 15 1           1     1         1     1                     3     1 2     1               1 1                   1         19
20 13   1       2           1   1                         1 2     1           2                                   2         20
21 10                   1     2         1     1               1           1 1               1                             1 21
22 13       1     1                       1                       1   1       1 1 1             1   1 1     1       1       22
23 15 1 2 2           1     1                 1                 1   1                               2         1       2     23
24 11   1           1               1             1                                   1 1   1 1   1     1 1                 24
25 5                               1                         1                   1                     1             1     25
26 4                                     1                                     1                         1   1             26
27 9                   1                         1               1   1 2                 1               1       1         27
28 13             1       1   1                         1                 2 1               1       1 1 1                 2 28
29 17 1     1                 1             1             1   1   1 1 1 1   1   1   1       1     1         1           1   29
30 10     1   1             1                                   1           1                 1 1       1 1           1     30
31 9   1             1       2           1 1               1                 1                   1                         31
32 8 1   1                       1         1           1                             1                       1         1   32
33 7             2                       1         1     1                 1                   1                           33
34 14   1     1   1 1                   1 1   2                 2         1                     1             1       1     34
35 10       1                                       1     1     1 1   1 1     1                   1                     1   35
36 18       1     1                     2   1         1                 1   1             3 1                 1     2 1 2   36
37 10               1           1       1             2 1                               1           1         1       1     37
38 11         1       1 1                 1               1         2                 1 1     1   1                         38
39 12                 1     1         1   1     1     1               1               1                         1 1 1   1   39
40 8         1 1     1       1                                           2           1                       1             40
41 13   1           1           1         1     1     1                         1     1         1 1     2       1           41
42 16   1 1           3 1 1                                     1       1   1     1               1   1         1 1       1 42
43 13   1     1 1                             1   2                                   1 1       1         2         1   1   43
44 12   1 1   1           1               1   1       1               1                 1                       1 1   1     44
45 8         1                                                     1         1 1                           1 1   1   1     45
46 13         1         1       1                               1             1               1   1       2   1 2       1   46
47 12               1                                 1           1             1       1 1 1   1   1       1         1 1   47
48 12     1   1             2 1       1         1                   1       1             1     1   1                       48
49 10       1               1               1           1           1           1         1 1       1             1         49
50 12         1                 1               1       1           1         1 1   1       1               1         1 1   50
51 7                       1                             1                       1       1               1         1   1   51
52 15     1 1   1   1     1         1           1       1     1           1 1       1                 1   1     1           52
53 10 1                                   1   1                     1                   1     1     1     1 1             1 53
54 15 1       1             1     1 1                     1           1                       2 2 2           1       1     54
55 9 1           1       1           1                         1   1 1   1                                     1           55
56 13                               1         1         1   1   1     1 1               1   1               1 2     1       56
57 12           1             1     1                         1 1   1               1   1   1 1                     1     1 57
58 4       1                     1               1                     1                                                   58
59 8           1             1       1       1                 1                 1   1                   1                 59
60 7 1     1     1                                                 1     2         1                                       60
61 10                   1                   1       1         1     1     1           1     1             1               1 61
62 11                                 1     1   2                 1     1       1   2                 1           1         62
63 10 1 1                       1                     1 1         1                       1                         2     1 63
64 2                                           1                                                                 1         64
65 14   2   1       2             1     1       1   1                   1                     1   1   1               1     65
66 14       1     1         1     1 1       1                     1           1 1     1                 1       1         2 66
67 9             1                                     1 1 1       1       1                   1   1         1             67
68 11                   1   1   1 2             1   1           1         1   1                           1                 68
69 12         1     1 2                             1     1   1   1                 1       1             1           1     69
70 8 1                   1   1 1                           2                                                     1 1       70
71 12       1           1 1                   1             1         1   1       1         1         1     2               71
72 9                 1                             1                 2       1           1       1                 1   1   72
73 9             1     1     1   1   1                                 1       1     1                                 1   73
74 8 1           1                     1   1         1   1                                   1                       1     74
75 4           1         1                                 1                                   1                           75
76 14 1 1       2         1 1         1 1     1       1 1         1         1               1                               76
77 6                                           2                 1                           1     1         1             77
78 11       1     1               2   1         1 1           1                       1 1                         1         78
79 11     1                 1     1 1       1     1       1                   1   1 1           1                           79
80 16     1         1     1         1   1       1                 1       1   1 1       1     1       1     1 1   1         80
81 9             1       1                 1     1   1               1         1               1                       1   81
82 6               1                                 2     1                 1           1                                 82
83 15 1                           1 1 1 1 1           1         1 1   1     1               1       1       1             1 83
84 7               1 1 1                       1           1                     1                                       1 84
85 10           1                                               1   1             1 1             1     2       1   1       85
86 12         1                 1   1 3           1         1 1                           1           1                 1   86
87 15               2 3 1               1   1 1         2                               1       1       1           1       87
88 13 1 1 1                   1 1             1     2         1 1                 1       1       1                         88
89 13                     1                 1     1 1               1         1 1 1   2                     1   1     1     89
90 6                 1     1                 1                         1                     1     1                       90
91 11   1                   1         1 1 1                       1                       1             1       1 1       1 91
92 11         1                         1           2                       1 1           1 1         1     1           1   92
93 7                         1   1               1 1       1         1                   1                                 93
94 7     2                     1   1                                                   1           1   1                   94
95 15     1           1 1           1     2   1               2   1 1           1   2   1                                   95
96 16 1         1             2             2       1       1 1                   2   1   1           1 1     1             96
97 10         1 1 1               1       1         1                               1                 1     1       1       97
98 12         1       1       1     1 1 1 1     1                                             1       1 1             1     98
99 11       3       1               1                   1                 1                         1   1 1     1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
Ngày
/
Tháng