BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/08/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
Ngày
/
Tháng
00 11   1                           1                         1         1     1 1         1     1 1 1         1             00
01 11   1                     1 1         1 1                 1         1 1                                     1       2   01
02 12                                         1 1 1                   1 1     1 1 1                     1     1     1   1   02
03 12     1 1   1         1                               1               1   1       1 2       1 1                         03
04 8               1                                                 1         2     1               1     1     1         04
05 13       1 1 2             1                             1       1         1   1         1             1 1       1       05
06 8     1                   2         1             1             1                                       1         1     06
07 12       1 1       1                   1 1                       1             1           3   1         1               07
08 11         1                   1 1   1   1           1 1           1         1                       1             1     08
09 7                         1       1                     1   1                         1       1                     1   09
10 4               1         1 1                                         1                                                 10
11 11                             1 1       2         2 1   1 1   1                                         1               11
12 5                     1             1 1                                                                 1         1     12
13 10 1       1     1             1                 1     1               1                 1 1                   1         13
14 11                                               1     2             1     2         1 1       1           1 1           14
15 11     1       1     1                   2                 1                 1     1             1     1               1 15
16 3                       1                                           1                                             1     16
17 18 1 1 1           1     1 1 1     1                   1   2           1           1 1                 1     2     1     17
18 14             1       1         1       1 1 1     1                         1   1   1   1     1     1           1       18
19 10           1               1               1   1   1       1   1                           1     2                     19
20 13           3 1                       1 2                   2 1                                         1   1     1     20
21 9   2                         1                                               1           1 1         1   1 1           21
22 17                 1 1       1   1         1 1 1       1 1 1 1         1             1   1       1       1       1       22
23 9                                     1                   1   1         1                   1 1   1   1               1 23
24 16 1             1             1                   1           1           1     2             1 1 1 1   1     1     2   24
25 9   1     1       1                           1                         1       1     1                         2       25
26 17     1 1         1 1         1                 1 1           1   2 3                 1   1 1                       1   26
27 11 1             1                                   1 1     1   1           1   1                 1   1       1         27
28 12         1                 1             2   1             1 1                               1 1       1         1   1 28
29 10         2           1 1                                           1     1         1     1 1 1                         29
30 15     1                             1         1 2       1         1           1       2 1               1   1   1   1   30
31 6 1               1                                                             1                         1   1       1 31
32 14           1             1     1       1               1                     2 1   1       1       1   1         1   1 32
33 10         1                           1       1             1       1                 1     1         1           1   1 33
34 8 1       1         1                         1                               1         1               1           1   34
35 13                   1   1       2 1             1 1   1 1                       1         1     1     1                 35
36 13       1                     1         1 2   1                                 1                 1       2 2         1 36
37 7                     1       1                           1 1         1       1                       1                 37
38 16         1 1   1       1         1 2 1     1     1           2   1                           1   1                   1 38
39 9       1     1         2         1                   1       1   1                                                 1   39
40 10             1     1 1   1   1           1                 1           1 1             1                               40
41 14                 1 2   1   1   1               1                                 1     1       1 1           1     2   41
42 10   1                               1   1         1         1   1                       1         1 1 1                 42
43 10     1               1   1     1                           1     1     2         1   1                                 43
44 11 3 1   1             2               1                       1                         1         1                     44
45 13 2                 1           1 1           1 1                       1                     1 1     2   1             45
46 14 1               1         1     1         1                       1   1         2         1     1       1 2           46
47 11   1 1           1 1                       1                 1                     1             1 1     1     1       47
48 9       1     1         1                                       1 1                 1 2         1                       48
49 9   1 1                                                               2       1                       1   2     1       49
50 8       1       1             1     1                                         1           1                 2           50
51 10         1                                       1   1     1                     2 1   1             1         1       51
52 6                             1                 1       1                               1             1 1               52
53 13         1 1         1 3     1                     1                         1 1               1   1       1           53
54 5             1   1                                                                                             2 1     54
55 6   1         1                     1                             1                         1   1                       55
56 7               1     1 1                           1   1           1                                         1         56
57 10   1         1           1                             1     1               1 1   1                     1     1       57
58 5 1                       1           1                         1   1                                                   58
59 7                           1         1           1     1                 1 1                                 1         59
60 7                             1   1               1 1                                               1 1       1         60
61 7                         1     2           1                 1                           1                   1         61
62 14     1       1             1   1                             1       1 1           1     1   1   1   1   1         1   62
63 8       1               1   1     1           1           1 1 1                                                         63
64 10     1                           2                         1     1                   1 1 1         1       1           64
65 11 1             1       1   1                                                 1   1   1         1   1         1     1   65
66 10               1     1                     1   1     1                 1   1   1                   1             1     66
67 14                             1   1   3   1 1       1   1     2   1     1                                       1       67
68 10         1       1           1     1         1       1                                             1       1 1       1 68
69 17     1   1         1 1         1 1   1           2                         1   1     1             1     1   2       1 69
70 12         1     1     1     1               1 1   2                                 1       1                   1     1 70
71 9   1       1       1     1             1   2                                       1                             1     71
72 10       1       1                 1         1             2         1             1               1         1           72
73 15   1       1 1 1   1 1             2 1     1       2   1                         1       1                             73
74 7 1           1                         1               1                   1                 1         1               74
75 9       1             1             1 1                                 1 1 1       1       1                           75
76 9                       1                 1                     1 1                 2 1             1   1               76
77 13   1 1 1     1 1                               1 1 1 1                                   1               1         1 1 77
78 12     1       1               1         1 1                                 1 1       1                         2 1   1 78
79 16 1               1 1 1     2     1   1   1   2                       1                     1 1 1             1         79
80 11     1           1           1   1                   2 1                               1 1     1 1                     80
81 15             2     1 1             1       1                   1 1   2   1 1                       1         1     1   81
82 6                               1         2                         1           1     1                                 82
83 6               1                                   1                     1 1                 1         1               83
84 10                 2             1   1         1         1       1                                               1 1 1   84
85 7                           1                       1       1 1                           1                 1     1     85
86 8           1               1                       2     1     1               1                             1         86
87 10                 1       1               1   1 2   1                   1         1     1                               87
88 8             1             1         1 1                       1     1   1                                           1 88
89 9               1                 1                     2         1 1         1       1                               1 89
90 9       1 1 1                 1     1         1                         1 1     1                                       90
91 18   2       1       1           1 1 1     1   1           1     2   1 1           1         1       1             1     91
92 15 1   1 1         2 1                               1                 1     1     2     1         1                 1 1 92
93 12       1   1                           1 1           1           2     1     1   1             1       1               93
94 10 1             1                   1           2                         1     1           1             1       1     94
95 18                       1 2                 1   1     1   3 1   1       1 1     1       1 1   1                       1 95
96 10   1 1         1                                 1 1                   1   1                 1 1                 1     96
97 14     1 1 1 1       1                     1               1 1       1   1               1           1     1           1 97
98 6       1   1                                                                 1           1 1   1                       98
99 16             1         1 1                 1   1               2     2 1 1                 1   1 1   1       1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
Ngày
/
Tháng