BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 05/12/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
Ngày
/
Tháng
00 12   1       1 1 1   1               1                           1                         1         1     1 1         1 00
01 12       1       1     1         1   1                     1 1         1 1                 1         1 1                 01
02 10   1       1                                                             1 1 1                   1 1     1 1 1         02
03 11                         1           1 1   1         1                               1               1   1       1 2   03
04 12       2 2       1     1   1                   1                                                 1         2     1     04
05 11                       1       1       1 1 2             1                             1       1         1   1         05
06 11 1           1   1 2                 1                   2         1             1             1                       06
07 9                 1           1         1 1       1                   1 1                       1             1         07
08 11                         1   1           1                   1 1   1   1           1 1           1         1           08
09 9           1         2   1                               1       1                     1   1                         1 09
10 8       1           1   1   1                   1         1 1                                         1                 10
11 11               1                                             1 1       2         2 1   1 1   1                         11
12 6     1 1       1                                     1             1 1                                                 12
13 13 1   1 1         2           1   1       1     1             1                 1     1               1                 13
14 12   1         1     1     1                                                     1     2             1     2         1 1 14
15 11           1   1           1         1       1     1                   2                 1                 1     1     15
16 5     1     1           1                               1                                           1                   16
17 17         1         1           1 1 1 1           1     1 1 1     1                   1   2           1           1 1   17
18 15   1       1       1 2                       1       1         1       1 1 1     1                         1   1   1   18
19 10                         1 1 1             1               1               1   1   1       1   1                       19
20 12 1       1                                 3 1                       1 2                   2 1                         20
21 5                       1           2                         1                                               1         21
22 19 2 1               1         2                   1 1       1   1         1 1 1       1 1 1 1         1             1   22
23 5                               1                                     1                   1   1         1               23
24 12 1 1 2                           1             1             1                   1           1           1     2       24
25 8         1                         1     1       1                           1                         1       1     1 25
26 15               1                     1 1         1 1         1                 1 1           1   2 3                 1 26
27 10             1             1     1             1                                   1 1     1   1           1   1       27
28 11         1     1 2                       1                 1             2   1             1 1                         28
29 9     2                                   2           1 1                                           1     1         1   29
30 12   1 1                               1                             1         1 2       1         1           1       2 30
31 6   1       1           1         1               1                                                             1       31
32 11 1                             1           1             1     1       1               1                     2 1   1   32
33 10         1       2       1               1                           1       1             1       1                 1 33
34 8         2     1                 1       1         1                         1                               1         34
35 15   2 1               1     1                       1   1       2 1             1 1   1 1                       1       35
36 9       1                     1         1                     1         1 2   1                                 1       36
37 7 1                                                   1       1                           1 1         1       1         37
38 15                 1   1                   1 1   1       1         1 2 1     1     1           2   1                     38
39 9                               1       1     1         2         1                   1       1   1                     39
40 12             2             1                 1     1 1   1   1           1                 1           1 1             40
41 12 1   1             2                             1 2   1   1   1               1                                 1     41
42 9     1       1 1                   1                               1   1         1         1   1                       42
43 15             1     1   1   2         1               1   1     1                           1     1     2         1   1 43
44 9                                 3 1   1             2               1                       1                         44
45 10       1   1                     2                 1           1 1           1 1                       1               45
46 15   1   1 1 1 1   1               1               1         1     1         1                       1   1         2     46
47 8                             1     1 1           1 1                       1                 1                     1   47
48 10   1                           1       1     1         1                                       1 1                 1 2 48
49 9 1     1             1         1   1 1                                                               2       1         49
50 6                     1                 1       1             1     1                                         1         50
51 10         1                 1 1           1                                       1   1     1                     2 1   51
52 4       1                                                     1                 1       1                               52
53 12                   1     1               1 1         1 3     1                     1                         1 1       53
54 2                                             1   1                                                                     54
55 5                           1       1         1                     1                             1                     55
56 11       1     2   2                             1     1 1                           1   1           1                   56
57 8                                   1         1           1                             1     1               1 1   1   57
58 13                     4 1   1 1 1 1                       1           1                         1   1                   58
59 9       1   1 1                                             1         1           1     1                 1 1           59
60 8           1 1       1 1                                     1   1               1 1                                   60
61 8     1               1   1                               1     2           1                 1                         61
62 12         1       1     1     1       1       1             1   1                             1       1 1           1   62
63 13         1   1 1   1     1             1               1   1     1           1           1 1 1                         63
64 9                   1   1     1       1                           2                         1     1                   1 64
65 8         1                       1             1       1   1                                                 1   1   1 65
66 9   1                                           1     1                     1   1     1                 1   1   1       66
67 18 1     1   1     1             1                             1   1   3   1 1       1   1     2   1     1               67
68 10       1     1 1     1                   1       1           1     1         1       1                                 68
69 14   1               1                 1   1         1 1         1 1   1           2                         1   1     1 69
70 12 1     1       1                         1     1     1     1               1 1   2                                 1   70
71 11     1         1             1     1       1       1     1             1   2                                       1   71
72 12           2           1 1             1       1                 1         1             2         1             1     72
73 20 1   1               1 2       1   1       1 1 1   1 1             2 1     1       2   1                         1     73
74 7     1     1                     1           1                         1               1                   1           74
75 8                                       1             1             1 1                                 1 1 1       1   75
76 8           1                                           1                 1                     1 1                 2 1 76
77 10   1                               1 1 1     1 1                               1 1 1 1                                 77
78 12       2       1       1             1       1               1         1 1                                 1 1       1 78
79 14                         1 1     1               1 1 1     2     1   1   1   2                       1                 79
80 9 1 1                                 1           1           1   1                   2 1                               80
81 13                   1                         2     1 1             1       1                   1 1   2   1 1           81
82 8                         2                                     1         2                         1           1     1 82
83 5                               1               1                                   1                     1 1           83
84 14 1   1   1     1     1   2                       2             1   1         1         1       1                       84
85 6     1             1                                       1                       1       1 1                         85
86 9                           1   1           1               1                       2     1     1               1       86
87 11 1                             1                 1       1               1   1 2   1                   1         1     87
88 8                               1             1             1         1 1                       1     1   1             88
89 10                       1     1                 1                 1                     2         1 1         1       1 89
90 14   1                   1   1 1 1       1 1 1                 1     1         1                         1 1     1       90
91 19 1       1 1   1                   2       1       1           1 1 1     1   1           1     2   1 1           1     91
92 15                 1         1   2 1   1 1         2 1                               1                 1     1     2     92
93 13             1           1 1           1   1                           1 1           1           2     1     1   1     93
94 10               1 1           1   1             1                   1           2                         1     1       94
95 17               1   1       1                           1 2                 1   1     1   3 1   1       1 1     1       95
96 10     1   1                   1     1 1         1                                 1 1                   1   1           96
97 13         1 1             1           1 1 1 1       1                     1               1 1       1   1               97
98 9   1         1   1     1 1   1         1   1                                                                 1         98
99 13 1           1                               1         1 1                 1   1               2     2 1 1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
Ngày
/
Tháng