BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/09/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
Ngày
/
Tháng
00 17 1           1             1   1   1 1         1     1 1       1   1         1       1 1 1   1               1         00
01 18       1     1   1                           1   1 1     1 1 1   2   1   1       1       1     1         1   1         01
02 10 1                 1                 1                         2 1   1   1   1       1                                 02
03 11                   1         1   1         1       1                   1 1                         1           1 1   1 03
04 12 1       1     1             1                               1                   2 2       1     1   1                 04
05 19 1               1   1       1 1     1 1     1   2           1     2                             1       1       1 1 2 05
06 13   2           2                   1 1           1                         1           1   1 2                 1       06
07 10 2                             1   1                     1               1                 1           1         1 1   07
08 9 1   1       1                                       1     1         1                             1   1           1   08
09 12                         1     1         2 1   2     1                               1         2   1                   09
10 10     1   1                       1               1     1 1                       1           1   1   1                 10
11 8       1 2                                     1         1 1           1                 1                             11
12 11     1   1   1     1           1             1 1               1               1 1       1                             12
13 16 1         1   1                         1               1     1       1 1 1   1 1         2           1   1       1   13
14 10 1     1               1                         1           1       1       1         1     1     1                   14
15 11     2 1                                   1 1 1                       1             1   1           1         1       15
16 7           1                   1   1                           1               1     1           1                     16
17 13                   1       1             2           1 1                 1         1         1           1 1 1 1       17
18 10           1   1         1               1         1                         1       1       1 2                       18
19 7                 1                     1             1                                             1 1 1             1 19
20 10       1                                   2   2                           1       1                                 3 20
21 10               1       1                 1 1   1   1               1                             1           2         21
22 14     1                 1       1     1         1       1     1   1         2 1               1         2               22
23 4   1                       1                                           1                                 1             23
24 11                   1 1 1               1   1             1                 1 1 2                           1           24
25 9                               1 1                     1   1 1     1               1                         1     1   25
26 10     1 2                   1         1                         1         1               1                     1 1     26
27 10                 2 1 1                         1   1           1                       1             1     1           27
28 12       1       1         1           1 1             1                 1           1     1 2                       1   28
29 8       1           1 1       1                                                 2                                   2   29
30 10   1                   1                         1         1 1   1   1       1 1                               1       30
31 8                   1       1                 1 1                             1       1           1         1           31
32 12           1 1   1           1   1   1   1         1       1               1                             1           1 32
33 12         1     1 1                               1   1 1             1             1       2       1               1   33
34 9       1 1                     1                     1                             2     1                 1       1   34
35 11                 1     1         1         1       1             1           2 1               1     1                 35
36 8 1     1                                         2                   1           1                     1         1     36
37 4                             1     1                               1       1                                           37
38 8                       1                 1                       1   1                     1   1                   1 1 38
39 7         1 1           1     1                     1                                                     1       1     39
40 9                       1               1         1       1         1   1               2             1                 40
41 9 1                 1                             1     1     1             1   1             2                         41
42 10                 1                 1 1     1                 1         1       1       1 1                   1         42
43 13                       1     1 1   1             1     1               1               1     1   1   2         1       43
44 8     1                         1               1                                                           3 1   1     44
45 11   1       1         1   1                 2     1                               1   1                     2           45
46 9                         1             1                                     1   1 1 1 1   1               1           46
47 9         1       1         1             1   1                 1                                       1     1 1       47
48 8       1     1   1       1 1                                                 1                           1       1     48
49 12                   1                   1       1   1     2                 1     1             1         1   1 1       49
50 8           2                       1                         1           2                     1                 1     50
51 16                 1     1 1       1   2   1           1 1   1   1     1             1                 1 1           1   51
52 6         1 1   1             1                         1                         1                                     52
53 12     1                     1         1               1             2 1   1                   1     1               1 1 53
54 5 1     1   1 1                               1                                                                         54
55 13 1           1               2             1 2             1 1   1     1                             1       1         55
56 10   1                     2         1                       1                     1     2   2                           56
57 9   1   1         1 1     2                 1                           1                                     1         57
58 14             1         1               1             1         1                               4 1   1 1 1 1           58
59 12   1 2 1   1                       2 1             1                             1   1 1                               59
60 8                     1   1         1                                   1             1 1       1 1                     60
61 10 1               1     1       1                         1     1   1           1               1   1                   61
62 11     1                 1       1       1                 1               1         1       1     1     1       1       62
63 18 1 1 1   1                 1 1   2 1 1                             2               1   1 1   1     1             1     63
64 8                     1                 1 1       1                                           1   1     1       1       64
65 12         1             1   1         1 1     1 1       1 1   1                     1                       1           65
66 8           1 1   1 1                         1 1             1               1                                         66
67 7                                                                       1 1 1     1   1     1             1             67
68 10       1           1   1     1               1                                   1     1 1     1                   1   68
69 10         1 1 1     1                                               1 1       1               1                 1   1   69
70 9         1   1                                         1   2               1     1       1                         1   70
71 15                     1           3   1 2         1           1   1             1         1             1     1       1 71
72 12             1       1   1                     1         1 1     1                   2           1 1             1     72
73 23   1 1               2 1 1     1 1 1                 2 1   2             1 1   1               1 2       1   1       1 73
74 10     1     1         1     1 1                               1           1     1     1                     1           74
75 9   1                 2     1       1   1 1               1                                                       1     75
76 10         1                           1   1         1           1 1   1 1 1           1                                 76
77 10       1     1       1     1           1                             1       1                               1 1 1     77
78 7                                 1                 1                             2       1       1             1       78
79 15   1   1       1     1   1 2       1 1               1           1       1                         1 1     1           79
80 9   1     1           1                               1             1 1     1 1                                 1       80
81 8 1                           1 1         1   1         1   1                                 1                         81
82 8         1               1             1     1           1           1                             2                   82
83 7 1         1   1                                           1 1         1                                 1             83
84 12             1               1   1       1 1                               1   1   1     1     1   2                   84
85 6             1 1                       1                             1         1             1                         85
86 10                 1 1                       1       1         1       1 1                             1   1           1 86
87 12   1     1   1 1                                       1 1     1 2       1 1                             1             87
88 10     1           1         1     1           1     1 1           1   1                                   1             88
89 9   1               2                           1           1   1 1                               1     1               89
90 12                                 1     1     1     1                         1                   1   1 1 1       1 1 1 90
91 16               2         1 1 1   1           1         1       1           1       1 1   1                   2       1 91
92 13                   1           1         1           1       1   1                         1         1   2 1   1 1     92
93 11   1                 1                     1       1 1                 1               1           1 1           1   1 93
94 14 1   1       1 1         1       1 1       1       1       1                             1 1           1   1           94
95 8     1           1                         1             1             1                 1   1       1                 95
96 10                             1               1                 1   2           1   1                   1     1 1       96
97 15   1           1           1       1             1       1       1       1         1 1             1           1 1 1 1 97
98 21   1       2   1       1       2                 1 1   2       1   1         1         1   1     1 1   1         1   1 98
99 5           1                             1                         1       1           1                               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
Ngày
/
Tháng