BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/10/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
Ngày
/
Tháng
00 12 1   1               1                           1                         1         1     1 1         1     1 1 1     00
01 11 1     1         1   1                     1 1         1 1                 1         1 1                               01
02 9                                                           1 1 1                   1 1     1 1 1                     1 02
03 13           1           1 1   1         1                               1               1   1       1 2       1 1       03
04 9   1     1   1                   1                                                 1         2     1               1   04
05 12         1       1       1 1 2             1                             1       1         1   1         1             05
06 9   1 2                 1                   2         1             1             1                                     06
07 13   1           1         1 1       1                   1 1                       1             1           3   1       07
08 12           1   1           1                   1 1   1   1           1 1           1         1                       1 08
09 9       2   1                               1       1                     1   1                         1       1       09
10 7     1   1   1                   1         1 1                                         1                               10
11 11 1                                             1 1       2         2 1   1 1   1                                       11
12 4 1                                     1             1 1                                                               12
13 12   2           1   1       1     1             1                 1     1               1                 1 1           13
14 11     1     1                                                     1     2             1     2         1 1       1       14
15 11 1           1         1       1     1                   2                 1                 1     1             1     15
16 3         1                               1                                           1                                 16
17 16     1           1 1 1 1           1     1 1 1     1                   1   2           1           1 1                 17
18 16     1 2                       1       1         1       1 1 1     1                         1   1   1   1     1     1 18
19 13           1 1 1             1               1               1   1   1       1   1                           1     2   19
20 10                             3 1                       1 2                   2 1                                       20
21 7         1           2                         1                                               1           1 1         21
22 18     1         2                   1 1       1   1         1 1 1       1 1 1 1         1             1   1       1     22
23 8                 1                                     1                   1   1         1                   1 1   1   23
24 12                   1             1             1                   1           1           1     2             1 1 1 1 24
25 7                     1     1       1                           1                         1       1     1               25
26 17 1                     1 1         1 1         1                 1 1           1   2 3                 1   1 1         26
27 10             1     1             1                                   1 1     1   1           1   1                 1   27
28 12 1 2                       1                 1             2   1             1 1                               1 1     28
29 10                           2           1 1                                           1     1         1     1 1 1       29
30 11                       1                             1         1 2       1         1           1       2 1             30
31 4         1         1               1                                                             1                     31
32 12                 1           1             1     1       1               1                     2 1   1       1       1 32
33 10   2       1               1                           1       1             1       1                 1     1         33
34 7 1                 1       1         1                         1                               1         1             34
35 14       1     1                       1   1       2 1             1 1   1 1                       1         1     1     35
36 9               1         1                     1         1 2   1                                 1                 1   36
37 6                                       1       1                           1 1         1       1                       37
38 17   1   1                   1 1   1       1         1 2 1     1     1           2   1                           1   1   38
39 9                 1       1     1         2         1                   1       1   1                                   39
40 11             1                 1     1 1   1   1           1                 1           1 1             1             40
41 13     2                             1 2   1   1   1               1                                 1     1       1 1   41
42 10 1                   1                               1   1         1         1   1                       1         1 1 42
43 14     1   1   2         1               1   1     1                           1     1     2         1   1               43
44 11                   3 1   1             2               1                       1                         1         1   44
45 10                   2                 1           1 1           1 1                       1                     1 1     45
46 12   1               1               1         1     1         1                       1   1         2         1     1   46
47 10               1     1 1           1 1                       1                 1                     1             1 1 47
48 10                 1       1     1         1                                       1 1                 1 2         1     48
49 7       1         1   1 1                                                               2       1                       49
50 7       1                 1       1             1     1                                         1           1           50
51 10             1 1           1                                       1   1     1                     2 1   1             51
52 4                                               1                 1       1                               1             52
53 14     1     1               1 1         1 3     1                     1                         1 1               1   1 53
54 2                               1   1                                                                                   54
55 7             1       1         1                     1                             1                         1   1     55
56 8   2                             1     1 1                           1   1           1                                 56
57 8                     1         1           1                             1     1               1 1   1                 57
58 13       4 1   1 1 1 1                       1           1                         1   1                                 58
59 6                                             1         1           1     1                 1 1                         59
60 7       1 1                                     1   1               1 1                                               1 60
61 8       1   1                               1     2           1                 1                           1           61
62 14   1     1     1       1       1             1   1                             1       1 1           1     1   1   1   62
63 11 1   1     1             1               1   1     1           1           1 1 1                                       63
64 12     1   1     1       1                           2                         1     1                   1 1 1         1 64
65 9                   1             1       1   1                                                 1   1   1         1   1 65
66 9                                 1     1                     1   1     1                 1   1   1                   1 66
67 15   1             1                             1   1   3   1 1       1   1     2   1     1                             67
68 9 1     1                   1       1           1     1         1       1                                             1 68
69 14     1                 1   1         1 1         1 1   1           2                         1   1     1             1 69
70 11 1                         1     1     1     1               1 1   2                                 1       1         70
71 10 1             1     1       1       1     1             1   2                                       1                 71
72 11         1 1             1       1                 1         1             2         1             1               1   72
73 19       1 2       1   1       1 1 1   1 1             2 1     1       2   1                         1       1           73
74 6                   1           1                         1               1                   1                 1       74
75 9                         1             1             1 1                                 1 1 1       1       1         75
76 8                                         1                 1                     1 1                 2 1             1 76
77 10                     1 1 1     1 1                               1 1 1 1                                   1           77
78 10 1       1             1       1               1         1 1                                 1 1       1               78
79 17           1 1     1               1 1 1     2     1   1   1   2                       1                     1 1 1     79
80 11                       1           1           1   1                   2 1                               1 1     1 1   80
81 14     1                         2     1 1             1       1                   1 1   2   1 1                       1 81
82 8           2                                     1         2                         1           1     1               82
83 6                 1               1                                   1                     1 1                 1       83
84 11 1     1   2                       2             1   1         1         1       1                                     84
85 6     1                                       1                       1       1 1                           1           85
86 9             1   1           1               1                       2     1     1               1                     86
87 11                 1                 1       1               1   1 2   1                   1         1     1             87
88 8                 1             1             1         1 1                       1     1   1                           88
89 10         1     1                 1                 1                     2         1 1         1       1               89
90 13         1   1 1 1       1 1 1                 1     1         1                         1 1     1                     90
91 18 1                   2       1       1           1 1 1     1   1           1     2   1 1           1         1       1 91
92 17   1         1   2 1   1 1         2 1                               1                 1     1     2     1         1   92
93 13           1 1           1   1                           1 1           1           2     1     1   1             1     93
94 11 1 1           1   1             1                   1           2                         1     1           1         94
95 20 1   1       1                           1 2                 1   1     1   3 1   1       1 1     1       1 1   1       95
96 10               1     1 1         1                                 1 1                   1   1                 1 1     96
97 13           1           1 1 1 1       1                     1               1 1       1   1               1           1 97
98 10   1     1 1   1         1   1                                                                 1           1 1   1     98
99 14                               1         1 1                 1   1               2     2 1 1                 1   1 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
Ngày
/
Tháng