BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 28/05/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
Ngày
/
Tháng
00 14   1 1         1     1 1       1   1         1       1 1 1   1               1                           1             00
01 19             1   1 1     1 1 1   2   1   1       1       1     1         1   1                     1 1         1 1     01
02 10     1                         2 1   1   1   1       1                                                             1 1 02
03 10 1         1       1                   1 1                         1           1 1   1         1                       03
04 9                             1                   2 2       1     1   1                   1                             04
05 15     1 1     1   2           1     2                             1       1       1 1 2             1                   05
06 12   1 1           1                         1           1   1 2                 1                   2         1         06
07 10   1                     1               1                 1           1         1 1       1                   1 1     07
08 10                     1     1         1                             1   1           1                   1 1   1   1     08
09 12         2 1   2     1                               1         2   1                               1       1           09
10 11 1               1     1 1                       1           1   1   1                   1         1 1                 10
11 9               1         1 1           1                 1                                             1 1       2     11
12 9             1 1               1               1 1       1                                     1             1 1       12
13 15         1               1     1       1 1 1   1 1         2           1   1       1     1             1               13
14 7                 1           1       1       1         1     1     1                                                   14
15 12           1 1 1                       1             1   1           1         1       1     1                   2     15
16 6   1                           1               1     1           1                               1                     16
17 16         2           1 1                 1         1         1           1 1 1 1           1     1 1 1     1           17
18 13         1         1                         1       1       1 2                       1       1         1       1 1 1 18
19 8       1             1                                             1 1 1             1               1               1 19
20 13           2   2                           1       1                                 3 1                       1 2     20
21 9         1 1   1   1               1                             1           2                         1               21
22 17     1         1       1     1   1         2 1               1         2                   1 1       1   1         1 1 22
23 3                                       1                                 1                                     1       23
24 10       1   1             1                 1 1 2                           1             1             1               24
25 9 1                     1   1 1     1               1                         1     1       1                           25
26 9     1                         1         1               1                     1 1         1 1         1               26
27 7               1   1           1                       1             1     1             1                             27
28 12     1 1             1                 1           1     1 2                       1                 1             2   28
29 6                                               2                                   2           1 1                     29
30 9                 1         1 1   1   1       1 1                               1                             1         30
31 7             1 1                             1       1           1         1               1                           31
32 11 1   1   1         1       1               1                             1           1             1     1       1     32
33 10                 1   1 1             1             1       2       1               1                           1       33
34 7                     1                             2     1                 1       1         1                         34
35 14 1         1       1             1           2 1               1     1                       1   1       2 1           35
36 10                 2                   1           1                     1         1                     1         1 2   36
37 5   1                               1       1                                                   1       1               37
38 14         1                       1   1                     1   1                   1 1   1       1         1 2 1     1 38
39 7                   1                                                     1       1     1         2         1           39
40 14       1         1       1         1   1               2             1                 1     1 1   1   1           1   40
41 13                 1     1     1             1   1             2                             1 2   1   1   1             41
42 11   1 1     1                 1         1       1       1 1                   1                               1   1     42
43 13   1             1     1               1               1     1   1   2         1               1   1     1             43
44 9               1                                                           3 1   1             2               1       44
45 10           2     1                               1   1                     2                 1           1 1           45
46 12       1                                     1   1 1 1 1   1               1               1         1     1         1 46
47 9         1   1                 1                                       1     1 1           1 1                       1 47
48 5                                             1                           1       1     1         1                     48
49 11       1       1   1     2                 1     1             1         1   1 1                                       49
50 9   1                         1           2                     1                 1       1             1     1         50
51 13 1   2   1           1 1   1   1     1             1                 1 1           1                                   51
52 3                       1                         1                                                     1               52
53 15     1               1             2 1   1                   1     1               1 1         1 3     1               53
54 3             1                                                                         1   1                           54
55 11           1 2             1 1   1     1                             1       1         1                     1         55
56 10   1                       1                     1     2   2                             1     1 1                     56
57 5           1                           1                                     1         1           1                   57
58 14       1             1         1                               4 1   1 1 1 1                       1           1       58
59 9   2 1             1                             1   1 1                                             1         1       59
60 8   1                                   1             1 1       1 1                                     1   1           60
61 10                         1     1   1           1               1   1                               1     2           1 61
62 11       1                 1               1         1       1     1     1       1       1             1   1             62
63 15 2 1 1                             2               1   1 1   1     1             1               1   1     1           63
64 9       1 1       1                                           1   1     1       1                           2           64
65 12     1 1     1 1       1 1   1                     1                       1             1       1   1                 65
66 7             1 1             1               1                                           1     1                     1 66
67 14                                       1 1 1     1   1     1             1                             1   1   3   1 1 67
68 9             1                                   1     1 1     1                   1       1           1     1         68
69 11                                   1 1       1               1                 1   1         1 1         1 1   1       69
70 11                       1   2               1     1       1                         1     1     1     1               1 70
71 19 3   1 2         1           1   1             1         1             1     1       1       1     1             1   2 71
72 12               1         1 1     1                   2           1 1             1       1                 1         1 72
73 24 1 1                 2 1   2             1 1   1               1 2       1   1       1 1 1   1 1             2 1     1 73
74 7                             1           1     1     1                     1           1                         1     74
75 8   1   1 1               1                                                       1             1             1 1       75
76 11     1   1         1           1 1   1 1 1           1                                           1                 1   76
77 8       1                             1       1                               1 1 1     1 1                             77
78 11 1                 1                             2       1       1             1       1               1         1 1   78
79 16   1 1               1           1       1                         1 1     1               1 1 1     2     1   1   1   79
80 9                     1             1 1     1 1                                 1           1           1   1           80
81 11         1   1         1   1                                 1                         2     1 1             1       1 81
82 9       1     1           1           1                             2                                     1         2   82
83 5                           1 1         1                                 1               1                             83
84 14 1       1 1                               1   1   1     1     1   2                       2             1   1         84
85 5       1                             1         1             1                                       1                 85
86 9           1       1         1       1 1                             1   1           1               1                 86
87 11                       1 1     1 2       1 1                             1                 1       1               1   87
88 11 1           1     1 1           1   1                                   1             1             1         1 1     88
89 8               1           1   1 1                               1     1                 1                 1           89
90 14 1     1     1     1                         1                   1   1 1 1       1 1 1                 1     1         90
91 16 1           1         1       1           1       1 1   1                   2       1       1           1 1 1     1   91
92 14         1           1       1   1                         1         1   2 1   1 1         2 1                         92
93 11           1       1 1                 1               1           1 1           1   1                           1 1   93
94 11 1 1       1       1       1                             1 1           1   1             1                   1         94
95 10           1             1             1                 1   1       1                           1 2                 1 95
96 10             1                 1   2           1   1                   1     1 1         1                             96
97 14   1             1       1       1       1         1 1             1           1 1 1 1       1                     1   97
98 14                 1 1   2       1   1         1         1   1     1 1   1         1   1                                 98
99 8         1                         1       1           1                               1         1 1                 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
Ngày
/
Tháng