BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/05/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
Ngày
/
Tháng
00 13     1                         1         1     1 1         1     1 1 1         1                 1     1     1         00
01 15 1         1 1                 1         1 1                                     1       2   2         1   1   1     1 01
02 12               1 1 1                   1 1     1 1 1                     1     1     1   1                             02
03 10                           1               1   1       1 2       1 1                           1         1             03
04 8                                       1         2     1               1     1     1                             1     04
05 12                             1       1         1   1         1             1 1       1       1                   1 1 1 05
06 7         1             1             1                                       1         1                         1   1 06
07 12           1 1                       1             1           3   1         1                   1   1         1       07
08 13   1 1   1   1           1 1           1         1                       1             1         1               1   1 08
09 9       1                     1   1                         1       1                     1     1           1     1     09
10 4 1                                         1                                                   1         1             10
11 14   1 1       2         2 1   1 1   1                                         1                           1     1   1   11
12 9         1 1                                                                 1         1     1 1     1     1     1     12
13 10   1                 1     1               1                 1 1                   1                 1 1             1 13
14 12                     1     2             1     2         1 1       1           1 1                                 1   14
15 10             2                 1                 1     1             1     1               1         1       1         15
16 3                                         1                                             1               1               16
17 14 1     1                   1   2           1           1 1                 1     2     1       1 1                     17
18 18     1       1 1 1     1                         1   1   1   1     1     1           1         2     1 1 1 1           18
19 10 1               1   1   1       1   1                           1     2                                 1             19
20 12           1 2                   2 1                                         1   1     1               1     1     1   20
21 8   1                                               1           1 1         1   1 1           1                         21
22 17 1   1         1 1 1       1 1 1 1         1             1   1       1       1       1       1                 1       22
23 9           1                   1   1         1                   1 1   1   1               1                           23
24 16   1                   1           1           1     2             1 1 1 1   1     1     2           1         1       24
25 9                   1                         1       1     1                         2           1                 1 1 25
26 16   1                 1 1           1   2 3                 1   1 1                       1           1 1   1           26
27 13                         1 1     1   1           1   1                 1   1       1           1         2   1         27
28 12 1             2   1             1 1                               1 1       1         1   1               1           28
29 10                                         1     1         1     1 1 1                         2     1   1               29
30 17         1         1 2       1         1           1       2 1               1   1   1   1                   1 1     1 30
31 7                                                     1                         1   1       1       1       1       1   31
32 12     1       1               1                     2 1   1       1       1   1         1   1                           32
33 14           1       1             1       1                 1     1         1           1   1   1   1             1 1 1 33
34 6                   1                               1         1               1           1                 1           34
35 13     2 1             1 1   1 1                       1         1     1     1                     1                 1   35
36 13   1         1 2   1                                 1                 1       2 2         1                     1     36
37 9   1                           1 1         1       1                       1                             1   1   1     37
38 14       1 2 1     1     1           2   1                           1   1                   1     1   1                 38
39 5       1                   1       1   1                                                 1                             39
40 8   1           1                 1           1 1             1                               1       1                 40
41 12 1   1               1                                 1     1       1 1           1     2             1   1           41
42 10         1   1         1         1   1                       1         1 1 1                       1                   42
43 9     1                           1     1     2         1   1                                     1           1         43
44 4           1                       1                         1         1                                               44
45 14     1 1           1 1                       1                     1 1     2   1                           1 1     1 1 45
46 15 1     1         1                       1   1         2         1     1       1 2           1                   2     46
47 8                 1                 1                     1             1 1     1     1             1                   47
48 8                                     1 1                 1 2         1                                 1             1 48
49 10                                           2       1                       1   2     1       1       1           1     49
50 8   1     1                                         1           1                 2                       1   1         50
51 10                       1   1     1                     2 1   1             1         1                     1           51
52 8   1                 1       1                               1             1 1                           1           1 52
53 10   1                     1                         1 1               1   1       1           1 1         1             53
54 6                                                                                     2 1       1   1                 1 54
55 7         1                             1                         1   1                           2   1                 55
56 4                         1   1           1                                         1                                   56
57 13                             1     1               1 1   1                     1     1           1   1 1 1         2   57
58 5           1                         1   1                                                                 1     1     58
59 9 1         1           1     1                 1 1                                 1                     1     1       59
60 10   1   1               1 1                                               1 1       1             1     1   1           60
61 7     2           1                 1                           1                   1         1                         61
62 14 1   1                             1       1 1           1     1   1   1   1   1         1             1 1             62
63 12 1     1           1           1 1 1                                                               1     1   2 1     1 63
64 13       2                         1     1                   1 1 1         1       1             1   1   1       1       64
65 12 1                                                 1   1   1         1   1         1     1         1       1 1 1       65
66 11                 1   1     1                 1   1   1                   1             1         1   1             1   66
67 16   1   1   3   1 1       1   1     2   1     1                                       1       1                 1       67
68 10   1     1         1       1                                             1       1 1       1 1               1         68
69 14     1 1   1           2                         1   1     1             1     1   2       1                       1   69
70 9 1               1 1   2                                 1       1                   1     1                           70
71 10             1   2                                       1                             1         1   1 1   1 1         71
72 13       1         1             2         1             1               1         1             1 2 1               1   72
73 10         2 1     1       2   1                         1       1                                         1             73
74 5             1               1                   1                 1         1                                         74
75 10         1 1                                 1 1 1       1       1                           1     1                 1 75
76 10               1                     1 1                 2 1             1   1                               2         76
77 10                     1 1 1 1                                   1               1         1 1                 1 1       77
78 14   1         1 1                                 1 1       1                         2 1   1     1   1         1 1     78
79 14 2     1   1   1   2                       1                     1 1 1             1             1 1                   79
80 10   1   1                   2 1                               1 1     1 1                           1                   80
81 14         1       1                   1 1   2   1 1                       1         1     1                     2     1 81
82 10     1         2                         1           1     1                                           1   1 1     1   82
83 8                         1                     1 1                 1         1                         1 2             83
84 10     1   1         1         1       1                                               1 1 1         1             1     84
85 8 1                       1       1 1                           1                 1     1     1                         85
86 10 1                       2     1     1               1                             1           1                 1 1   86
87 9               1   1 2   1                   1         1     1                                                       1 87
88 10 1         1 1                       1     1   1                                           1       1       1     1     88
89 9       1                     2         1 1         1       1                               1                   1       89
90 8   1     1         1                         1 1     1                                             1 1                 90
91 14     1 1 1     1   1           1     2   1 1           1         1       1             1                               91
92 10                         1                 1     1     2     1         1                 1 1           1               92
93 13             1 1           1           2     1     1   1             1       1                 1     1           1     93
94 10         1           2                         1     1           1             1       1                       1     1 94
95 17                 1   1     1   3 1   1       1 1     1       1 1   1                       1                       2   95
96 11                       1 1                   1   1                 1 1                 1           2       1         1 96
97 10               1               1 1       1   1               1           1     1           1 1                         97
98 7                                                   1           1 1   1                         2     1                 98
99 15                 1   1               2     2 1 1                 1   1 1   1       1           1               1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
Ngày
/
Tháng