BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/05/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
Ngày
/
Tháng
00 13           1 2     1     1   1                     1               1             1           1   1         1       1   00
01 11       1   1       1               1       1     1             1         1                       1             1     1 01
02 9                   1                         1     1         1                 1                           1     2   1 02
03 17               3 1         1   1               1           2 1             1                   1 1 1   1     2         03
04 10 1 1 1   1         1                     1                 1           1     1                         1               04
05 9                                 1 1 1 1         1                                       1                   1 2       05
06 13             1     1 2 1       2                                         1           1               1 2       1       06
07 6     1             1                                     1                       1       1   1                         07
08 7               1 2       1     2                                                                       1               08
09 12   1 1   1 1         1     1       1                             1   1           1             1       1               09
10 11   1       1     1       1           1           1   1         1   1       1                                     1     10
11 7                   1   1           1             1             1                                   1 1                 11
12 6               1     1                                     1         1                         1                 1     12
13 14             1   1                   1                         2 1         1 1   1             1   1     1   1   1     13
14 17             1   2   1                       1   1   1   2 2           1   1             1     1 1 1                   14
15 9                       1                           1     1         1     1   1         1 1                   1         15
16 13   1       1                   1       2   2         1   1           1           1       1         1                   16
17 15                 1       1           1 1     1   2 1 1             1     1                 1       1     1 1           17
18 7                       1 1                             1     1   1                                         1         1 18
19 10 1     1       1         1                     1 1                           1 1                         1           1 19
20 11             2 1     1             1 1                         1               1           1       1 1                 20
21 14     1 2       1             1                     1                   1 1       1 2 1         1   1                   21
22 10 2           1                     1             1           1                           1         1 1           1     22
23 13   1   1 1           2 1             2 1                         1           1                       1           1     23
24 20 1       1 1             1           1     1 1     1 2   1 1 2 1                           3     1                 1   24
25 8             1             1               1                           1   1   1             1                       1 25
26 13   1     1                                   1 3             1 1     1       1       1       1   1                     26
27 9 1   1     1               1                   1   1           1               1           1                           27
28 9 1             1         1                   1                               1               2   1         1           28
29 9       1         1   1 2                     1                           1                     1                   1   29
30 9   1 1 1 1             1                           1                                   1   1                       1   30
31 15     1   1 1       1     1             2 1                   2         1     2                     1     1             31
32 14 1       1       1         1               1         2                   1   2           1     1   1         1         32
33 15 1 1   1                         1 1       1     1             1 1             1     1 1       2 1                     33
34 12                   1   1     1         1     1         1           1   1 1                           1   1         1   34
35 10 1                       1                   1 1                 1       1       1   1   1           1                 35
36 12 1                   1 1   1       2                             1     1               1   1             2             36
37 6                   1                                     1                   1                         1   1   1       37
38 7       1         1             2                         1         1                                               1   38
39 8     1                           2   2                                                                       1 2       39
40 10     1                             1     1                           1 1       1                       1 1     1 1     40
41 8                                         2                     1                         1 1 1                 1 1     41
42 18       2             1 1 2 1   1               1 1         1 1     1               1 1         1               1   1   42
43 7           1           1     1                         1                                             1           1 1   43
44 7 1                                 1                           1           1                   1 1   1                 44
45 10                                       1   2 2           1   1                       1                           1   1 45
46 12 1           1                 1                   1         1   1       1               1               2   1   1     46
47 11                               1           1     1                           1   2       1   1           1           2 47
48 8                   1   1         2                           1   1                                         2           48
49 6 1                                       1                                             1   1         1               1 49
50 7   1 1                     1   1 1   1                                                                             1   50
51 19             1               1 1     1           1 1 1 1   2       1         2   1 1         2   1       1             51
52 10                                 1 1     1                       1   1   1                 1   1             1     1   52
53 18                   1         1     1   1       1     1   1   1                 1 1 2       2           1     1 1     1 53
54 8     1               1 1                                   1       1                       1           1   1           54
55 8                                                 1 2             1     1         1                               1   1 55
56 12     1     1                     1       1                       1   2 1 1         1                 1   1             56
57 9       2             1                                 1   1             1             1 1           1                 57
58 6           1               1     1                                 2   1                                               58
59 11 2                   1 1                           1   1                         1     1 1                 1         1 59
60 9                   1                                         1                     1 2         1   1       1       1   60
61 13     1         1         1 1 1         2         1       1     1           1         1                             1   61
62 13           1   1                   1     1   1                 1               1       1         1           1 1 1   1 62
63 14                           1           2 1 1           1   1       1               1 1     1       1 1 1               63
64 15   2 1 1                     1           1     1     1 1 1                     1             1         1 1   1         64
65 9   1             1 1                                     1                 1   1   1 1                   1             65
66 10                   1                             2               1 1 1 1   1                   1   1                   66
67 11                   1       1                         1         1 1             1     2           1             1 1     67
68 9         3               1                           1                 1   1     1             1                       68
69 8     1       1                               1                             1                       1 1 1           1   69
70 8                               1 1                 1 1                                   1                 1       1 1 70
71 12                   1     1       2         1       1       1     1                     1           1 1               1 71
72 12           1     2     1       1 1   1       1                 1     1                                 1           1   72
73 15           1 1             1   2   1     1         1 1               1         1       1 1                 1 1         73
74 14   1         1 1                   1       1           1         1       1         1         1 1 1     1             1 74
75 12       1           1       1           2             1               1 1               2             1         1       75
76 10             1 1             1             1   1           1                       1         1                 1     1 76
77 12         2               1 1               1                       1       1     1                     1         1 2   77
78 14       1             1       2       1   1   1           1   1       1                                 1   3           78
79 10 1 1     1       1           1   1           1         1                       1             1                         79
80 9         1     1           1     1                     1   1               1                       1       1           80
81 10                               1           1   1       1       1     1     2           1     1                         81
82 11           1 1               1       1         1   1               1                     1         1   1     1         82
83 9   2     1 1             1                                             1   1     1     1                               83
84 11   1     1     1                               1     1 1               1       1       1                 1       1     84
85 6             1       1                           1         1             1                       1                     85
86 8 1   1 1                 1   1                                       1         1     1                                 86
87 10                 1           1         1 1 1   1       1 1         1             1                                     87
88 9       1       1                       1       1                                   1   1                 1 1       1   88
89 5                                               1                 2     1                     1                         89
90 13                       1   1     2   1   1     1       1 1   1                     1       1                   1       90
91 12               1     1             1               1                 1             2 2 1         1           1         91
92 13           1           1   1             1 1         1 1   1               1               1 1       1           1     92
93 12     1           2           2       1                             1     1   2     1           1                       93
94 6                                                                   1 1   1                       1   1       1         94
95 13         1     1     1                   1                             1     1     1 1   1 1                 2 1       95
96 11                             1     1                     1     1           1     1           1   2       1           1 96
97 5   1         1                                                       1   1     1                                       97
98 5                                             1         1                       1         1                     1       98
99 9     1     1                         1   1   1         1 1   1                         1                               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
Ngày
/
Tháng