BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/01/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
Ngày
/
Tháng
00 15       1     1 1         1     1 1 1         1                 1     1     1             1               1   1   1     00
01 14       1 1                                     1       2   2         1   1   1     1             1               1   1 01
02 15     1 1     1 1 1                     1     1     1   1                                 1     1 1     1     1 1       02
03 13         1   1       1 2       1 1                           1         1                     2               1       1 03
04 13     1         2     1               1     1     1                             1     1 1       1   1         1         04
05 15   1         1   1         1             1 1       1       1                   1 1 1             2     1     1         05
06 8   1                                       1         1                         1   1     2                       1     06
07 13   1             1           3   1         1                   1   1         1       1     1 1                         07
08 18     1         1                       1             1         1               1   1       1 1     1 1   1 1 1 2   1 1 08
09 8                         1       1                     1     1           1     1       1         1                     09
10 8         1                                                   1         1             1         1   1     1     1       10
11 11 1                                         1                           1     1   1         1   1   2               2   11
12 11                                           1         1     1 1     1     1     1               1 1     1         1     12
13 10         1                 1 1                   1                 1 1             1     1               1           1 13
14 12       1     2         1 1       1           1 1                                 1   1   1         1                   14
15 9               1     1             1     1               1         1       1         1                         1       15
16 6       1                                             1               1                                 1   1       1   16
17 14         1           1 1                 1     2     1       1 1                         1 1 1           1       1     17
18 17               1   1   1   1     1     1           1         2     1 1 1 1             1           1     1 1           18
19 11   1                           1     2                                 1                   1 1     1 1       1     1   19
20 10 1                                         1   1     1               1     1     1             1           1   1       20
21 8                 1           1 1         1   1 1           1                                             1             21
22 10         1             1   1       1       1       1       1                 1                 1                   1   22
23 14 1         1                   1 1   1   1               1                                 1 1 1 1           2     1   23
24 16 1           1     2             1 1 1 1   1     1     2           1         1                       2                 24
25 11           1       1     1                         2           1                 1 1   1           1         1         25
26 17 1   2 3                 1   1 1                       1           1 1   1             1   1 1       1                 26
27 13   1           1   1                 1   1       1           1         2   1         1                 1             1 27
28 9 1                               1 1       1         1   1               1                 1                   1       28
29 12       1     1         1     1 1 1                         2     1   1                   1           1                 29
30 14     1           1       2 1               1   1   1   1                   1 1     1       1                     1     30
31 11                   1                         1   1       1       1       1       1                 1   1   1   1       31
32 12                 2 1   1       1       1   1         1   1                                 1             1     1       32
33 17       1                 1     1         1           1   1   1   1             1 1 1     1             1 1 1     1 1   33
34 7                 1         1               1           1                 1                                       1 1   34
35 9                   1         1     1     1                     1                 1           1           1           1 35
36 10                   1                 1       2 2         1                     1           1   1                       36
37 8         1       1                       1                             1   1   1                     1   1             37
38 12 2   1                           1   1                   1     1   1                     1     1 1   1                 38
39 4 1   1                                                 1                                   1                           39
40 7           1 1             1                               1       1                                 1 1               40
41 12                     1     1       1 1           1     2             1   1           1 1                             1 41
42 13   1                       1         1 1 1                       1                   1 1         1 1     2         1   42
43 8     1     2         1   1                                     1           1                   1                       43
44 6 1                         1         1                                                               1             1 1 44
45 12           1                     1 1     2   1                           1 1     1 1                     1         1   45
46 16       1   1         2         1     1       1 2           1                   2                 1         1     1   1 46
47 9 1                     1             1 1     1     1             1                           1     1                   47
48 9   1 1                 1 2         1                                 1             1                 1                 48
49 12         2       1                       1   2     1       1       1           1                       1       1       49
50 8                 1           1                 2                       1   1                               1   1       50
51 7                     2 1   1             1         1                     1                                             51
52 8                           1             1 1                           1           1   1           1   1               52
53 10                 1 1               1   1       1           1 1         1               1       1                       53
54 7                                                   2 1       1   1                 1                 1                 54
55 9     1                         1   1                           2   1                 1 1         1                     55
56 6       1                                         1                                       1           1   1       1     56
57 15 1               1 1   1                     1     1           1   1 1 1         2     1       1             1         57
58 4   1   1                                                                 1     1                                       58
59 7             1 1                                 1                     1     1                                   1   1 59
60 8                                       1 1       1             1     1   1                   1                       1 60
61 6 1                           1                   1         1                                 1             1           61
62 20 1       1 1           1     1   1   1   1   1         1             1 1             1     1     2           1     2 1 62
63 15 1                                                               1     1   2 1     1         1       1     3   2     1 63
64 12     1                   1 1 1         1       1             1   1   1       1       1                               1 64
65 14                 1   1   1         1   1         1     1         1       1 1 1         1                   1       1   65
66 9           1   1   1                   1             1         1   1             1   1                                 66
67 9 2   1     1                                       1       1                 1                 1                     1 67
68 8                                       1       1 1       1 1               1               1       1                   68
69 10               1   1     1             1     1   2       1                       1     1                               69
70 6                       1       1                   1     1                                     1           1           70
71 8                       1                             1         1   1 1   1 1                                       1   71
72 14       1             1               1         1             1 2 1               1     1 2             1     1         72
73 5                     1       1                                         1                               1     1         73
74 4               1                 1         1                                           1                               74
75 8           1 1 1       1       1                           1     1                 1                                   75
76 15   1 1                 2 1             1   1                               2         1 1 2             1             1 76
77 7                             1               1         1 1                 1 1                         1               77
78 13               1 1       1                         2 1   1     1   1         1 1           1           1               78
79 9         1                     1 1 1             1             1 1                           1       1                 79
80 9                           1 1     1 1                           1                     1             1       1 1       80
81 17   1 1   2   1 1                       1         1     1                     2     1 1 1   1               1 1         81
82 11       1           1     1                                           1   1 1     1                 2       1       1   82
83 9             1 1                 1         1                         1 2                         1       1             83
84 9   1                                               1 1 1         1             1                       1       1   1   84
85 6 1                           1                 1     1     1                               1                           85
86 9   1               1                             1           1                 1 1         1 1                 1       86
87 8           1         1     1                                                       1                 1     2   1       87
88 9   1     1   1                                           1       1       1     1             1 1                       88
89 9     1 1         1       1                               1                   1           1                       2     89
90 10           1 1     1                                             1 1                 1         1 1 1 1                 90
91 12   2   1 1           1         1       1             1                                   1     1         1           1 91
92 11         1     1     2     1         1                 1 1           1                   1                     1       92
93 10     2     1     1   1             1       1                 1     1           1                                       93
94 9             1     1           1             1       1                       1     1 1                               1 94
95 13   1       1 1     1       1 1   1                       1                       2           1     1             1     95
96 11           1   1                 1 1                 1           2       1         1             1               1     96
97 11       1   1               1           1     1           1 1                         1       1                   2     97
98 12                 1           1 1   1                         2     1                 1           2     1     1         98
99 17   2     2 1 1                 1   1 1   1       1           1               1                         1 1   1   1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
Ngày
/
Tháng