BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 07/11/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
Ngày
/
Tháng
00 13   1 1 1   1               1                           1                         1         1     1 1         1     1 1 00
01 11       1     1         1   1                     1 1         1 1                 1         1 1                         01
02 9   1                                                             1 1 1                   1 1     1 1 1                 02
03 13                 1           1 1   1         1                               1               1   1       1 2       1 1 03
04 10 2       1     1   1                   1                                                 1         2     1             04
05 12               1       1       1 1 2             1                             1       1         1   1         1       05
06 10     1   1 2                 1                   2         1             1             1                               06
07 13         1           1         1 1       1                   1 1                       1             1           3   1 07
08 11                 1   1           1                   1 1   1   1           1 1           1         1                   08
09 10   1         2   1                               1       1                     1   1                         1       1 09
10 7           1   1   1                   1         1 1                                         1                         10
11 11       1                                             1 1       2         2 1   1 1   1                                 11
12 4       1                                     1             1 1                                                         12
13 12         2           1   1       1     1             1                 1     1               1                 1 1     13
14 12     1     1     1                                                     1     2             1     2         1 1       1 14
15 11   1   1           1         1       1     1                   2                 1                 1     1             15
16 4   1           1                               1                                           1                           16
17 17 1         1           1 1 1 1           1     1 1 1     1                   1   2           1           1 1           17
18 16   1       1 2                       1       1         1       1 1 1     1                         1   1   1   1     1 18
19 11                 1 1 1             1               1               1   1   1       1   1                           1   19
20 11 1                                 3 1                       1 2                   2 1                                 20
21 7               1           2                         1                                               1           1 1   21
22 17           1         2                   1 1       1   1         1 1 1       1 1 1 1         1             1   1       22
23 7                       1                                     1                   1   1         1                   1 1 23
24 9                         1             1             1                   1           1           1     2             1 24
25 8 1                         1     1       1                           1                         1       1     1         25
26 17       1                     1 1         1 1         1                 1 1           1   2 3                 1   1 1   26
27 10     1             1     1             1                                   1 1     1   1           1   1               27
28 12 1     1 2                       1                 1             2   1             1 1                               1 28
29 10                                 2           1 1                                           1     1         1     1 1 1 29
30 11                             1                             1         1 2       1         1           1       2 1       30
31 5   1           1         1               1                                                             1               31
32 11                       1           1             1     1       1               1                     2 1   1       1   32
33 11 1       2       1               1                           1       1             1       1                 1     1   33
34 9 2     1                 1       1         1                         1                               1         1       34
35 13             1     1                       1   1       2 1             1 1   1 1                       1         1     35
36 8                     1         1                     1         1 2   1                                 1               36
37 6                                             1       1                           1 1         1       1                 37
38 16         1   1                   1 1   1       1         1 2 1     1     1           2   1                           1 38
39 9                       1       1     1         2         1                   1       1   1                             39
40 13     2             1                 1     1 1   1   1           1                 1           1 1             1       40
41 11           2                             1 2   1   1   1               1                                 1     1       41
42 9     1 1                   1                               1   1         1         1   1                       1       42
43 15     1     1   1   2         1               1   1     1                           1     1     2         1   1         43
44 10                         3 1   1             2               1                       1                         1       44
45 10   1                     2                 1           1 1           1 1                       1                     1 45
46 14 1 1 1   1               1               1         1     1         1                       1   1         2         1   46
47 8                     1     1 1           1 1                       1                 1                     1           47
48 9                       1       1     1         1                                       1 1                 1 2         48
49 7             1         1   1 1                                                               2       1                 49
50 7             1                 1       1             1     1                                         1           1     50
51 11 1                 1 1           1                                       1   1     1                     2 1   1       51
52 4                                                     1                 1       1                               1       52
53 12           1     1               1 1         1 3     1                     1                         1 1               53
54 2                                     1   1                                                                             54
55 6                   1       1         1                     1                             1                         1   55
56 10     2   2                             1     1 1                           1   1           1                           56
57 8                           1         1           1                             1     1               1 1   1           57
58 13             4 1   1 1 1 1                       1           1                         1   1                           58
59 8   1 1                                             1         1           1     1                 1 1                   59
60 8   1 1       1 1                                     1   1               1 1                                           60
61 8             1   1                               1     2           1                 1                           1     61
62 14 1       1     1     1       1       1             1   1                             1       1 1           1     1   1 62
63 13 1   1 1   1     1             1               1   1     1           1           1 1 1                                 63
64 11           1   1     1       1                           2                         1     1                   1 1 1     64
65 8 1                       1             1       1   1                                                 1   1   1         65
66 8                                       1     1                     1   1     1                 1   1   1               66
67 16   1     1             1                             1   1   3   1 1       1   1     2   1     1                       67
68 9     1 1     1                   1       1           1     1         1       1                                         68
69 13           1                 1   1         1 1         1 1   1           2                         1   1     1         69
70 11       1                         1     1     1     1               1 1   2                                 1       1   70
71 10       1             1     1       1       1     1             1   2                                       1           71
72 12   2           1 1             1       1                 1         1             2         1             1             72
73 19             1 2       1   1       1 1 1   1 1             2 1     1       2   1                         1       1     73
74 7   1                     1           1                         1               1                   1                 1 74
75 9                               1             1             1 1                                 1 1 1       1       1   75
76 8   1                                           1                 1                     1 1                 2 1         76
77 10                           1 1 1     1 1                               1 1 1 1                                   1     77
78 10       1       1             1       1               1         1 1                                 1 1       1         78
79 16                 1 1     1               1 1 1     2     1   1   1   2                       1                     1 1 79
80 9                             1           1           1   1                   2 1                               1 1     80
81 13           1                         2     1 1             1       1                   1 1   2   1 1                   81
82 8                 2                                     1         2                         1           1     1         82
83 6                       1               1                                   1                     1 1                 1 83
84 12 1     1     1   2                       2             1   1         1         1       1                               84
85 6           1                                       1                       1       1 1                           1     85
86 9                   1   1           1               1                       2     1     1               1               86
87 11                       1                 1       1               1   1 2   1                   1         1     1       87
88 8                       1             1             1         1 1                       1     1   1                     88
89 10               1     1                 1                 1                     2         1 1         1       1         89
90 13               1   1 1 1       1 1 1                 1     1         1                         1 1     1               90
91 19 1 1   1                   2       1       1           1 1 1     1   1           1     2   1 1           1         1   91
92 16         1         1   2 1   1 1         2 1                               1                 1     1     2     1       92
93 13     1           1 1           1   1                           1 1           1           2     1     1   1             93
94 11       1 1           1   1             1                   1           2                         1     1           1   94
95 20       1   1       1                           1 2                 1   1     1   3 1   1       1 1     1       1 1   1 95
96 10 1                   1     1 1         1                                 1 1                   1   1                 1 96
97 14 1 1             1           1 1 1 1       1                     1               1 1       1   1               1       97
98 10     1   1     1 1   1         1   1                                                                 1           1 1   98
99 13     1                               1         1 1                 1   1               2     2 1 1                 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
Ngày
/
Tháng