BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/11/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
Ngày
/
Tháng
00 6                         1                                   2                                         1 1   1         00
01 4     1                                                                 1     1                                   1     01
02 8             1         1                     1       1 1 1       1   1                                                 02
03 11           1                             1           1 1                   1   1     1 1           1                 2 03
04 15     1         1 1   1     1                                       1   1       2 1 1     1     1         1   1         04
05 17             1 1         1               1 1 1         1 1                   1   1 1     1           1 1   1   1   1   05
06 9             1             1                                         1         2   1       1               1       1   06
07 6         1                     1       1   1                                     1                               1     07
08 11   1             1         1   2             1       1 1               1                       1   1                   08
09 7           1                 1   1   1                                   1                 1       1                   09
10 17 1             1     1   3                 1             2 1       1       1       2   1       1                   1   10
11 9               1       1       2                     1     1                 1   1               1                     11
12 9           1       1         1     1   1 1                       2       1                                             12
13 15   1       1     1         2   1 1         1 2     1         1                       1 1                         1     13
14 6       1           1           1                       1       1           1                                           14
15 20   1 2   1       1 1           2 1 1               1               1 1             1   1         1       1   1     1 1 15
16 7                   1         1 1                         1                 1 1                                       1 16
17 10   2                   1     1   1                           2     1                 1   1                             17
18 7                                                             1           1   1   2 1                       1           18
19 19           1         1 1   1     1 2           1 2 1         2 1   1   1                   1 1                 1       19
20 14 2     1                     1                   1         1   1   1 1       1 1                   1   1   1           20
21 9             1   1           1           1   1                               1                   1         2           21
22 9               1           1   1 1               1         1                             1     1                   1   22
23 15   1                 1         1   1 1             1         1     1 1   2     1                     1 1         1     23
24 9                                     1     1       1                     1     1   2               1       1           24
25 13         1         1 1                         1           1         1   1               2     1   1 1       1         25
26 9       1 1                       1                         1       1       1               2 1                         26
27 15   1       2 1         1   2                   1                 1         1       1             2 1         1         27
28 11 1       2   1               1         1 1   1         1       1                       1                               28
29 12     1       1 1 1               2   1     1       1         1               1                           1             29
30 12     1       1 1           1                         1                     1 1 1 1           1           1         1   30
31 9   1                         1   1         1       1                 1             1     1           1                 31
32 11 1               1                 1           1       1   1                         1             1         1 1 1     32
33 6     1                 1     1             1     1                                 1                                   33
34 7 1                   1 1       1                       1           1                           1                       34
35 9 1 1                           1                         1                 1     1   1             1 1                 35
36 14         1           1     1       1                     1     1   1             2     1   1 1 1   1                   36
37 11       1 1     1   1                           1   1                                                 2 1     1 1       37
38 14 1 1   1   1                         1   1                         1         1       2             1 1     1       1   38
39 12 1       1           1   1           1 1             1         1               1                 1 1             1     39
40 9     1     1                       1                             2         1                 1           1       1     40
41 9                     1               1       1               1           1 1                             1 1         1 41
42 7       1           1                     1   1                                   1     1   1                           42
43 9                                     1         1                     2                     1 1 1 1               1     43
44 13       1           1   1                     1 1         1           1     1         1   1 1   1                     1 44
45 10       1   1             1                 1                     2                   1           1         1   1       45
46 11       1 1       1               1         1     1                         1 1                   1         1         1 46
47 8       1     2     1               1     1       1             1                                                       47
48 13                     1                 2     1     1       1   1   1 1     1             1               2             48
49 12   1 1   1   1                         2       1               2                             1           1     1       49
50 8     1                                     2                   1 1                               1 1               1   50
51 4           1               1                               1                       1                                   51
52 13               2           1                   2                   1 1         2     1     1   1       1               52
53 15 1 1     1           1               2 1       1       1     1                       1 1                         1   2 53
54 13     1 1                               2         1         1             1   1   1       1       1     1   1           54
55 11                     1   1                               1   1               1                         1   1 1   1 1 1 55
56 14       1     1 1   1                 1 2 1                             2     1         1                 1         1   56
57 8                         3                       1   1                 2                   1                           57
58 12 1       1                     1 1       2           1       1           1                             1         2     58
59 10     1 1                                   1     1 1   1   1                                 1       1       1         59
60 11 1         1     1 1                   1   1     1   1                                 1 1             1               60
61 7                                                 1         1         1       1 1               1                   1   61
62 12   1                     1         1 2                 1       1 1                 1         1               1 1       62
63 12                   1                     1 1         1 1           1     2           1                   1   1       1 63
64 9               1         2 1               1                 1                                             1 1       1 64
65 7               1 1             1                                                   1   1         1             1       65
66 9                 1   1 1   1             1                   1   1                                     1         1     66
67 10   1           1 1                           1   1               1     2       1                 1                     67
68 9                       1           1         1   1                     1         2   1                             1   68
69 12 1   1 1             1 1 1         1                 1       1       1                       1                     1   69
70 11   1                   1           2                       1       1                   1 1         1 1             1   70
71 8                                                                 1     1 1 1 2                     1           1       71
72 6                       1     1     1                             1                                   1     1           72
73 10   1   1   1           1     1   3 1             1                                                                     73
74 8                       1     1 1 1           1         1                               1                   1           74
75 7             1   1                                 1               1                                     1     1   1   75
76 9                     1                       1           1                           1 1   1         1         2       76
77 10               1       1                             1     2   2     1         1     1                                 77
78 16     1     1     2   2                                 2             1               1     1 1 2     1   1             78
79 10 2       1   1 1             1           1     1                                       1                         1     79
80 9         1   1 1     1             1 1   1         1                       1                                           80
81 12         2         1     1             1                               1       1         1   1         1   1     1     81
82 13 1         1 1     1             1           1           1 2     1                     1     1         1               82
83 15       1   1 1 1                       1       1 1   1                     2     1       1 1 1       1                 83
84 11   1             1 1     1             1             1                                   1 1         1       1       1 84
85 7                             2       1               1                                   1       1                   1 85
86 11                   1         1                         1 1   1 1                 1 1         1 1 1                     86
87 9                   1             1               1 1                   1 1     1               1               1       87
88 17                                     2       1 1   1     1     2       2       1         1 1           1       1 1   1 88
89 11 1   1                 1                     1       1           1                             1 1 1   1     1         89
90 11             1         1                         1 1 1 2             1               1       1 1                       90
91 12     1 2                                   1       1     1     1                     1               1   1         1 1 91
92 11     1                   1 1                             1               2             1       1             1 1     1 92
93 10                           1       1 1         1         1               1 1                 1         2               93
94 12                             1                 2   1                   1         1         1       1     1 1 1 1       94
95 5         1                                                               1         1                     1           1 95
96 11                             1         1       1                 2           1   1 1             2 1                   96
97 13                 1                                 1 1             1   1               1 1   1               1 1 1 2   97
98 14 1   1     1               1   1         2 1             1           1                               2         1 1     98
99 12   1       1     1 1                     1               1 1       1                       1           1 1   1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
Ngày
/
Tháng