BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/03/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
Ngày
/
Tháng
00 13               1         1     1 1         1     1 1 1         1                 1     1     1             1           00
01 13               1         1 1                                     1       2   2         1   1   1     1             1   01
02 14 1 1                   1 1     1 1 1                     1     1     1   1                                 1     1 1   02
03 12           1               1   1       1 2       1 1                           1         1                     2       03
04 12                       1         2     1               1     1     1                             1     1 1       1   1 04
05 14             1       1         1   1         1             1 1       1       1                   1 1 1             2   05
06 8       1             1                                       1         1                         1   1     2           06
07 13                     1             1           3   1         1                   1   1         1       1     1 1       07
08 12         1 1           1         1                       1             1         1               1   1       1 1     1 08
09 10             1   1                         1       1                     1     1           1     1       1         1   09
10 6                           1                                                   1         1             1         1   1 10
11 14       2 1   1 1   1                                         1                           1     1   1         1   1   2 11
12 9                                                             1         1     1 1     1     1     1               1 1   12
13 10     1     1               1                 1 1                   1                 1 1             1     1           13
14 15     1     2             1     2         1 1       1           1 1                                 1   1   1         1 14
15 9               1                 1     1             1     1               1         1       1         1               15
16 3                         1                                             1               1                               16
17 15           1   2           1           1 1                 1     2     1       1 1                         1 1 1       17
18 17 1     1                         1   1   1   1     1     1           1         2     1 1 1 1             1           1 18
19 12 1   1   1       1   1                           1     2                                 1                   1 1     1 19
20 10                 2 1                                         1   1     1               1     1     1             1     20
21 7                                   1           1 1         1   1 1           1                                         21
22 15 1 1       1 1 1 1         1             1   1       1       1       1       1                 1                 1     22
23 12               1   1         1                   1 1   1   1               1                                 1 1 1 1   23
24 15       1           1           1     2             1 1 1 1   1     1     2           1         1                       24
25 11   1                         1       1     1                         2           1                 1 1   1           1 25
26 18     1 1           1   2 3                 1   1 1                       1           1 1   1             1   1 1       26
27 14         1 1     1   1           1   1                 1   1       1           1         2   1         1               27
28 10   1             1 1                               1 1       1         1   1               1                 1         28
29 11                         1     1         1     1 1 1                         2     1   1                   1           29
30 17   1 2       1         1           1       2 1               1   1   1   1                   1 1     1       1         30
31 8                                     1                         1   1       1       1       1       1                 1 31
32 11             1                     2 1   1       1       1   1         1   1                                 1         32
33 14   1             1       1                 1     1         1           1   1   1   1             1 1 1     1           33
34 6   1                               1         1               1           1                 1                           34
35 11     1 1   1 1                       1         1     1     1                     1                 1           1       35
36 11   1                                 1                 1       2 2         1                     1           1   1     36
37 8               1 1         1       1                       1                             1   1   1                     37
38 13 1     1           2   1                           1   1                   1     1   1                     1     1 1   38
39 5           1       1   1                                                 1                                   1         39
40 6                 1           1 1             1                               1       1                                 40
41 12     1                                 1     1       1 1           1     2             1   1           1 1             41
42 12       1         1   1                       1         1 1 1                       1                   1 1         1 1 42
43 9                 1     1     2         1   1                                     1           1                   1     43
44 3                   1                         1         1                                                               44
45 12   1 1                       1                     1 1     2   1                           1 1     1 1                 45
46 14 1                       1   1         2         1     1       1 2           1                   2                 1   46
47 10 1                 1                     1             1 1     1     1             1                           1     1 47
48 8                     1 1                 1 2         1                                 1             1                 48
49 10                           2       1                       1   2     1       1       1           1                     49
50 6                                   1           1                 2                       1   1                         50
51 10       1   1     1                     2 1   1             1         1                     1                           51
52 9     1       1                               1             1 1                           1           1   1           1 52
53 11         1                         1 1               1   1       1           1 1         1               1       1     53
54 6                                                                     2 1       1   1                 1                 54
55 9                       1                         1   1                           2   1                 1 1         1   55
56 5         1   1           1                                         1                                       1           56
57 15             1     1               1 1   1                     1     1           1   1 1 1         2     1       1     57
58 4                     1   1                                                                 1     1                     58
59 7       1     1                 1 1                                 1                     1     1                       59
60 9       1 1                                               1 1       1             1     1   1                   1       60
61 6 1                 1                           1                   1         1                                 1       61
62 16                   1       1 1           1     1   1   1   1   1         1             1 1             1     1     2   62
63 11   1           1 1 1                                                               1     1   2 1     1         1       63
64 12                 1     1                   1 1 1         1       1             1   1   1       1       1               64
65 12                                   1   1   1         1   1         1     1         1       1 1 1         1             65
66 12 1   1     1                 1   1   1                   1             1         1   1             1   1               66
67 11 1       1   1     2   1     1                                       1       1                 1                 1     67
68 10   1       1                                             1       1 1       1 1               1               1       1 68
69 12       2                         1   1     1             1     1   2       1                       1     1             69
70 9 1 1   2                                 1       1                   1     1                                     1     70
71 9 2                                       1                             1         1   1 1   1 1                         71
72 15 1             2         1             1               1         1             1 2 1               1     1 2           72
73 7 1       2   1                         1       1                                         1                             73
74 5             1                   1                 1         1                                           1             74
75 8                             1 1 1       1       1                           1     1                 1                 75
76 13                     1 1                 2 1             1   1                               2         1 1 2           76
77 10     1 1 1 1                                   1               1         1 1                 1 1                       77
78 12                                 1 1       1                         2 1   1     1   1         1 1           1         78
79 10   2                       1                     1 1 1             1             1 1                           1       79
80 9           2 1                               1 1     1 1                           1                     1             80
81 16 1                   1 1   2   1 1                       1         1     1                     2     1 1 1   1         81
82 9                         1           1     1                                           1   1 1     1                 2 82
83 9         1                     1 1                 1         1                         1 2                         1   83
84 8   1         1       1                                               1 1 1         1             1                     84
85 8         1       1 1                           1                 1     1     1                               1         85
86 11         2     1     1               1                             1           1                 1 1         1 1       86
87 8   1 2   1                   1         1     1                                                       1                 87
88 9                     1     1   1                                           1       1       1     1             1 1     88
89 9             2         1 1         1       1                               1                   1           1           89
90 10   1                         1 1     1                                             1 1                 1         1 1 1 90
91 12   1           1     2   1 1           1         1       1             1                                   1     1     91
92 11         1                 1     1     2     1         1                 1 1           1                   1           92
93 11           1           2     1     1   1             1       1                 1     1           1                     93
94 10     2                         1     1           1             1       1                       1     1 1               94
95 19 1   1     1   3 1   1       1 1     1       1 1   1                       1                       2           1     1 95
96 12       1 1                   1   1                 1 1                 1           2       1         1             1   96
97 11               1 1       1   1               1           1     1           1 1                         1       1       97
98 10                                   1           1 1   1                         2     1                 1           2   98
99 15 1   1               2     2 1 1                 1   1 1   1       1           1               1                       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
Ngày
/
Tháng