BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 08/11/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
Ngày
/
Tháng
00 13     1     1 1 1         1                 1     1     1             1               1   1   1     1                   00
01 13                           1       2   2         1   1   1     1             1               1   1         1           01
02 11                   1     1     1   1                                 1     1 1     1     1 1                       1   02
03 12 1 2       1 1                           1         1                     2               1       1               1     03
04 12 1               1     1     1                             1     1 1       1   1         1                 1         1 04
05 14       1             1 1       1       1                   1 1 1             2     1     1                         1 1 05
06 8                       1         1                         1   1     2                       1                     1   06
07 12         3   1         1                   1   1         1       1     1 1                                     1       07
08 18                   1             1         1               1   1       1 1     1 1   1 1 1 2   1 1 1     1             08
09 9     1       1                     1     1           1     1       1         1                                   1     09
10 10                                         1         1             1         1   1     1     1         1 1             1 10
11 11                       1                           1     1   1         1   1   2               2                     1 11
12 12                       1         1     1 1     1     1     1               1 1     1         1                   1     12
13 12       1 1                   1                 1 1             1     1               1           1   1   1       1     13
14 11   1 1       1           1 1                                 1   1   1         1                     1       1         14
15 13 1             1     1               1         1       1         1                         1         1   1 2   1       15
16 5                                 1               1                                 1   1       1                       16
17 15 1 1                 1     2     1       1 1                         1 1 1           1       1           2             17
18 15   1   1     1     1           1         2     1 1 1 1             1           1     1 1                               18
19 11           1     2                                 1                   1 1     1 1       1     1                 1     19
20 12                       1   1     1               1     1     1             1           1   1           2     1         20
21 8         1 1         1   1 1           1                                             1                             1   21
22 10   1   1       1       1       1       1                 1                 1                   1                     1 22
23 13           1 1   1   1               1                                 1 1 1 1           2     1         1             23
24 12             1 1 1 1   1     1     2           1         1                       2                                     24
25 10     1                         2           1                 1 1   1           1         1                     1       25
26 13     1   1 1                       1           1 1   1             1   1 1       1                           1 1       26
27 15                 1   1       1           1         2   1         1                 1             1 1     1       2 1   27
28 12             1 1       1         1   1               1                 1                   1           1       2   1   28
29 13   1     1 1 1                         2     1   1                   1           1                         1       1 1 29
30 15     2 1               1   1   1   1                   1 1     1       1                     1             1       1 1 30
31 11                         1   1       1       1       1       1                 1   1   1   1             1             31
32 11   1       1       1   1         1   1                                 1             1     1         1 1               32
33 17     1     1         1           1   1   1   1             1 1 1     1             1 1 1     1 1           1           33
34 7       1               1           1                 1                                       1 1       1               34
35 10         1     1     1                     1                 1           1           1           1     1 1             35
36 10                 1       2 2         1                     1           1   1                                   1       36
37 9                     1                             1   1   1                     1   1                       1 1     1 37
38 15             1   1                   1     1   1                     1     1 1   1                   2 1 1   1   1     38
39 4                                   1                                   1                               1       1       39
40 7       1                               1       1                                 1 1                       1     1     40
41 12 1     1       1 1           1     2             1   1           1 1                             1                     41
42 14       1         1 1 1                       1                   1 1         1 1     2         1     1       1         42
43 5 1   1                                     1           1                   1                                           43
44 7       1         1                                                               1             1 1   1       1         44
45 13             1 1     2   1                           1 1     1 1                     1         1             1   1     45
46 16 2         1     1       1 2           1                   2                 1         1     1   1           1 1       46
47 11   1             1 1     1     1             1                           1     1                             1     2   47
48 7   1 2         1                                 1             1                 1                                     48
49 13                     1   2     1       1       1           1                       1       1             1 1   1   1   49
50 10         1                 2                       1   1                               1   1       1 1     1           50
51 8 2 1   1             1         1                     1                                                           1     51
52 10       1             1 1                           1           1   1           1   1                                 2 52
53 11               1   1       1           1 1         1               1       1                           1 1     1       53
54 9                               2 1       1   1                 1                 1                         1 1         54
55 8           1   1                           2   1                 1 1         1                                         55
56 9                             1                                       1           1   1       1     1         1     1 1 56
57 12   1                     1     1           1   1 1 1         2     1       1             1                             57
58 4                                                     1     1                                           1       1       58
59 7                             1                     1     1                                   1   1         1 1         59
60 10                   1 1       1             1     1   1                   1                       1     1         1     60
61 6         1                   1         1                                 1             1             1                 61
62 19   1     1   1   1   1   1         1             1 1             1     1     2           1     2 1   1   1             62
63 14                                             1     1   2 1     1         1       1     3   2     1                     63
64 13     1 1 1         1       1             1   1   1       1       1                               1   1               1 64
65 15 1   1         1   1         1     1         1       1 1 1         1                   1       1   1                 1 65
66 6                   1             1         1   1             1   1                                                     66
67 7                               1       1                 1                 1                     1       1           1 67
68 9                   1       1 1       1 1               1               1       1                     1                 68
69 12     1             1     1   2       1                       1     1                                 1 1   1 1         69
70 7   1       1                   1     1                                     1           1                 1             70
71 8   1                             1         1   1 1   1 1                                       1                       71
72 13 1               1         1             1 2 1               1     1 2             1     1                             72
73 8 1       1                                         1                               1     1               1   1   1     73
74 3             1         1                                           1                                                   74
75 8   1       1                           1     1                 1                                   2               1   75
76 14   2 1             1   1                               2         1 1 2             1             1 1                   76
77 9         1               1         1 1                 1 1                         1               1                 1 77
78 13     1                         2 1   1     1   1         1 1           1           1                       1     1     78
79 13           1 1 1             1             1 1                           1       1                     2       1   1 1 79
80 13       1 1     1 1                           1                     1             1       1 1         1         1   1 1 80
81 13                   1         1     1                     2     1 1 1   1               1 1                     2       81
82 14     1                                           1   1 1     1                 2       1       1   2   1         1 1   82
83 13             1         1                         1 2                         1       1             1 1       1   1 1 1 83
84 9                               1 1 1         1             1                       1       1   1         1             84
85 6         1                 1     1     1                               1                           1                   85
86 8                             1           1                 1 1         1 1                 1       1                   86
87 8 1     1                                                       1                 1     2   1         1                 87
88 6                                     1       1       1     1             1 1                                           88
89 8     1                               1                   1           1                       2         1   1           89
90 9                                             1 1                 1         1 1 1 1                 1               1   90
91 11 1         1       1             1                                   1     1         1           1         1 2         91
92 10 2     1         1                 1 1           1                   1                     1               1           92
93 6 1             1       1                 1     1           1                                                           93
94 8           1             1       1                       1     1 1                               1 1                   94
95 10       1 1   1                       1                       2           1     1             1                 1       95
96 9             1 1                 1           2       1         1             1               1                         96
97 9       1           1     1           1 1                         1       1                   2                         97
98 14         1 1   1                         2     1                 1           2     1     1             1   1     1     98
99 14           1   1 1   1       1           1               1                         1 1   1   1     1     1       1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
Ngày
/
Tháng