BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/01/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
Ngày
/
Tháng
00 12 1   1         1       1 1 1   1               1                           1                         1         1     1 00
01 16   2   1   1       1       1     1         1   1                     1 1         1 1                 1         1 1     01
02 13 2 1   1   1   1       1                                                             1 1 1                   1 1     1 02
03 10         1 1                         1           1 1   1         1                               1               1   1 03
04 9                   2 2       1     1   1                   1                                                 1         04
05 12     2                             1       1       1 1 2             1                             1       1         1 05
06 11             1           1   1 2                 1                   2         1             1             1           06
07 9           1                 1           1         1 1       1                   1 1                       1           07
08 11       1                             1   1           1                   1 1   1   1           1 1           1         08
09 8                       1         2   1                               1       1                     1   1               09
10 8                   1           1   1   1                   1         1 1                                         1     10
11 12         1                 1                                             1 1       2         2 1   1 1   1             11
12 7 1               1 1       1                                     1             1 1                                     12
13 16 1       1 1 1   1 1         2           1   1       1     1             1                 1     1               1     13
14 11       1       1         1     1     1                                                     1     2             1     2 14
15 10         1             1   1           1         1       1     1                   2                 1                 15
16 6 1               1     1           1                               1                                           1       16
17 16           1         1         1           1 1 1 1           1     1 1 1     1                   1   2           1     17
18 12               1       1       1 2                       1       1         1       1 1 1     1                         18
19 10                                     1 1 1             1               1               1   1   1       1   1           19
20 12             1       1                                 3 1                       1 2                   2 1             20
21 5     1                             1           2                         1                                             21
22 19   1         2 1               1         2                   1 1       1   1         1 1 1       1 1 1 1         1     22
23 6         1                                 1                                     1                   1   1         1   23
24 10             1 1 2                           1             1             1                   1           1           1 24
25 7     1               1                         1     1       1                           1                         1   25
26 16 1         1               1                     1 1         1 1         1                 1 1           1   2 3       26
27 9 1                       1             1     1             1                                   1 1     1   1           27
28 12         1           1     1 2                       1                 1             2   1             1 1             28
29 8                 2                                   2           1 1                                           1     1 29
30 11   1   1       1 1                               1                             1         1 2       1         1         30
31 5               1       1           1         1               1                                                         31
32 7             1                             1           1             1     1       1               1                   32
33 10       1             1       2       1               1                           1       1             1       1       33
34 7                     2     1                 1       1         1                         1                             34
35 15   1           2 1               1     1                       1   1       2 1             1 1   1 1                   35
36 9       1           1                     1         1                     1         1 2   1                             36
37 7     1       1                                                   1       1                           1 1         1     37
38 17   1   1                     1   1                   1 1   1       1         1 2 1     1     1           2   1         38
39 9                                           1       1     1         2         1                   1       1   1         39
40 14     1   1               2             1                 1     1 1   1   1           1                 1           1 1 40
41 11             1   1             2                             1 2   1   1   1               1                           41
42 10         1       1       1 1                   1                               1   1         1         1   1           42
43 14         1               1     1   1   2         1               1   1     1                           1     1     2   43
44 9                                             3 1   1             2               1                       1             44
45 10                   1   1                     2                 1           1 1           1 1                       1   45
46 13               1   1 1 1 1   1               1               1         1     1         1                       1   1   46
47 8 1                                       1     1 1           1 1                       1                 1             47
48 7               1                           1       1     1         1                                       1 1         48
49 8             1     1             1         1   1 1                                                               2     49
50 7           2                     1                 1       1             1     1                                       50
51 9 1     1             1                 1 1           1                                       1   1     1               51
52 4                   1                                                     1                 1       1                   52
53 14     2 1   1                   1     1               1 1         1 3     1                     1                       53
54 2                                                         1   1                                                         54
55 7   1     1                             1       1         1                     1                             1         55
56 11                   1     2   2                             1     1 1                           1   1           1       56
57 6         1                                     1         1           1                             1     1             57
58 14 1                               4 1   1 1 1 1                       1           1                         1   1       58
59 8                   1   1 1                                             1         1           1     1                 1 59
60 9         1             1 1       1 1                                     1   1               1 1                       60
61 10 1   1           1               1   1                               1     2           1                 1             61
62 12           1         1       1     1     1       1       1             1   1                             1       1 1   62
63 15     2               1   1 1   1     1             1               1   1     1           1           1 1 1             63
64 8                               1   1     1       1                           2                         1     1         64
65 5                     1                       1             1       1   1                                               65
66 7               1                                           1     1                     1   1     1                 1   66
67 20         1 1 1     1   1     1             1                             1   1   3   1 1       1   1     2   1     1   67
68 10                   1     1 1     1                   1       1           1     1         1       1                     68
69 13     1 1       1               1                 1   1         1 1         1 1   1           2                         69
70 11             1     1       1                         1     1     1     1               1 1   2                         70
71 11   1             1         1             1     1       1       1     1             1   2                               71
72 12   1                   2           1 1             1       1                 1         1             2         1       72
73 20           1 1   1               1 2       1   1       1 1 1   1 1             2 1     1       2   1                   73
74 7           1     1     1                     1           1                         1               1                   74
75 6                                                   1             1             1 1                                 1 1 75
76 10 1 1   1 1 1           1                                           1                 1                     1 1         76
77 11       1       1                               1 1 1     1 1                               1 1 1 1                     77
78 9                   2       1       1             1       1               1         1 1                                 78
79 16   1       1                         1 1     1               1 1 1     2     1   1   1   2                       1     79
80 11     1 1     1 1                                 1           1           1   1                   2 1                   80
81 12                               1                         2     1 1             1       1                   1 1   2   1 81
82 7       1                             2                                     1         2                         1       82
83 5         1                                 1               1                                   1                     1 83
84 14             1   1   1     1     1   2                       2             1   1         1         1       1           84
85 7       1         1             1                                       1                       1       1 1             85
86 10       1 1                             1   1           1               1                       2     1     1           86
87 14 1 2       1 1                             1                 1       1               1   1 2   1                   1   87
88 10   1   1                                   1             1             1         1 1                       1     1   1 88
89 10 1 1                               1     1                 1                 1                     2         1 1       89
90 13               1                   1   1 1 1       1 1 1                 1     1         1                         1 1 90
91 19 1           1       1 1   1                   2       1       1           1 1 1     1   1           1     2   1 1     91
92 13   1                         1         1   2 1   1 1         2 1                               1                 1     92
93 12         1               1           1 1           1   1                           1 1           1           2     1   93
94 9                           1 1           1   1             1                   1           2                         1 94
95 17         1                 1   1       1                           1 2                 1   1     1   3 1   1       1 1 95
96 12 1   2           1   1                   1     1 1         1                                 1 1                   1   96
97 15   1       1         1 1             1           1 1 1 1       1                     1               1 1       1   1   97
98 10 1   1         1         1   1     1 1   1         1   1                                                               98
99 14     1       1           1                               1         1 1                 1   1               2     2 1 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
Ngày
/
Tháng