BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/06/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
Ngày
/
Tháng
00 7                   2                                         1 1   1                     1           1                 00
01 6                             1     1                                   1                 1             1         1     01
02 7   1       1 1 1       1   1                                                 1                                         02
03 12           1 1                   1   1     1 1           1                 2   1                       1           1   03
04 12                         1   1       2 1 1     1     1         1   1         1 1                                       04
05 16 1 1         1 1                   1   1 1     1           1 1   1   1   1                 1               1   1       05
06 11                           1         2   1       1               1       1             1     1           1         1   06
07 5 1                                     1                               1                   1               1           07
08 8   1       1 1               1                       1   1                     1 1                                     08
09 5                               1                 1       1                                       1       1             09
10 12 1             2 1       1       1       2   1       1                   1                           1                 10
11 9           1     1                 1   1               1                                       1     1       1   1     11
12 11                       2       1                                             1   1     1 1 1     1 1                 1 12
13 10 1 2     1         1                       1 1                         1                     1               1         13
14 10             1       1           1                                             1     1   1   1     1           1     1 14
15 18         1               1 1             1   1         1       1   1     1 1   1     1 1   1       1   1     1   1     15
16 6               1                 1 1                                       1               1               1           16
17 10                   2     1                 1   1                               1     1       1           1 1           17
18 14                   1           1   1   2 1                       1             1 1           1       1   1 1 1         18
19 17     1 2 1         2 1   1   1                   1 1                 1       1         1                 1   1   1     19
20 14       1         1   1   1 1       1 1                   1   1   1                 1   1               1 1             20
21 9   1                               1                   1         2                       1       1         1         1 21
22 11       1         1                             1     1                   1   1       2               1 1           1   22
23 12         1         1     1 1   2     1                     1 1         1                                     1     1   23
24 14 1       1                     1     1   2               1       1           1           1 1     1 1                 1 24
25 14     1           1         1   1               2     1   1 1       1                   1     1         1       1       25
26 8                 1       1       1               2 1                                                           1   1   26
27 9     1                 1         1       1             2 1         1                 1                                 27
28 5   1         1       1                       1                                                             1           28
29 11 1       1         1               1                           1                 1           1             1       2 1 29
30 13           1                     1 1 1 1           1           1         1   1   1                       2   1         30
31 10 1       1                 1             1     1           1                                   1 1   1   1             31
32 10     1       1   1                         1             1         1 1 1                         1                 1   32
33 9 1     1                                 1                                       1     1     1   1             1 1     33
34 4             1           1                           1                                             1                   34
35 9               1                 1     1   1             1 1                                       1       1         1 35
36 11               1     1   1             2     1   1 1 1   1                               1                             36
37 11     1   1                                                 2 1     1 1                             1               2 1 37
38 9                         1         1       2             1 1     1       1                                   1         38
39 9           1         1               1                 1 1             1               1             1               1 39
40 9                       2         1                 1           1       1         1 1         1                         40
41 14   1               1           1 1                             1 1         1             1   1 1     2           2     41
42 5   1                                   1     1   1                               1                                     42
43 11     1                     2                     1 1 1 1               1           1                     1 1           43
44 17   1 1         1           1     1         1   1 1   1                     1             1 1 1     1 2         1       44
45 12 1                     2                   1           1         1   1                       1             1   1 1   1 45
46 12 1     1                         1 1                   1         1         1 1         1     1         1     1         46
47 6       1             1                                                                 1         1       1 1           47
48 15   1     1       1   1   1 1     1             1               2             1           1           1 1         1     48
49 8     1               2                             1           1     1                   1                       1     49
50 12 2                   1 1                               1 1               1       1             1       2       1       50
51 7                 1                       1                                       1       1 2   1                       51
52 12     2                   1 1         2     1     1   1       1               1                         1               52
53 12     1       1     1                       1 1                         1   2     1                   1       1     1   53
54 14       1         1             1   1   1       1       1     1   1             1     1         1             1       1 54
55 10               1   1               1                         1   1 1   1 1 1                                   1       55
56 6                             2     1         1                 1         1                                             56
57 10       1   1                 2                   1                                 1               1       1 2         57
58 10           1       1           1                             1         2           2                     1 1           58
59 12 1     1 1   1   1                                 1       1       1               1 1               1             1   59
60 11 1     1   1                                 1 1             1                 1       1   1 1             1           60
61 12       1         1         1       1 1               1                   1           1     1             2           1 61
62 8             1       1 1                 1         1               1 1                     1                           62
63 12 1         1 1           1     2           1                   1   1       1 1                           1             63
64 10 1                 1                                             1 1       1                         2       1 2       64
65 7                                         1   1         1             1                 1 1 1                           65
66 9                   1   1                                     1         1         1 1             1     1       1       66
67 13   1   1               1     2       1                 1                     1           1 1     1 1               1   67
68 8   1   1                     1         2   1                             1           1                                 68
69 10           1       1       1                       1                     1       1             2   1     1             69
70 11                 1       1                   1 1         1 1             1             2         2                     70
71 10                       1     1 1 1 2                     1           1                     1 1                         71
72 6                       1                                   1     1             1   1         1                         72
73 8       1                                                                     1     1           1         1   1 1 1     73
74 9   1         1                               1                   1           1 2                 1 1                   74
75 8         1               1                                     1     1   1           1       1 1                       75
76 12   1           1                           1 1   1         1         2       1                         1         1 1   76
77 12           1     2   2     1         1     1                                             1     1                 1   1 77
78 16             2             1               1     1 1 2     1   1                   1           1     1 1   1   1       78
79 8     1                                       1                         1           2   1 1                         1   79
80 5         1                       1                                                 1   1       1                       80
81 14                             1       1         1   1         1   1     1       2 1 1 1                 1 1             81
82 9   1           1 2     1                     1     1         1                     1                                   82
83 10     1 1   1                     2     1       1 1 1       1                                                           83
84 12           1                                   1 1         1       1       1               1       1   1     1 1     1 84
85 8           1                                   1       1                   1           1       2 1                     85
86 12             1 1   1 1                 1 1         1 1 1                                       1   1                 1 86
87 14       1 1                   1 1     1               1               1         1               1     1 1     1 1 1     87
88 17   1 1   1     1     2       2       1         1 1           1       1 1   1                           1         1     88
89 12   1       1           1                             1 1 1   1     1                       1     1 1                 1 89
90 13       1 1 1 2             1               1       1 1                                 1     1     1           1       90
91 15 1       1     1     1                     1               1   1         1 1   2 1 1     1                   1         91
92 11               1               2             1       1             1 1     1         1                     1       1   92
93 10     1         1               1 1                 1         2               1       1                               1 93
94 18     2   1                   1         1         1       1     1 1 1 1         1     1           1         1     2   1 94
95 10                               1         1                     1           1     1   1     1   1 1 1                   95
96 11     1                 2           1   1 1             2 1                   1                   1                     96
97 17         1 1             1   1               1 1   1               1 1 1 2   1   2   2                                 97
98 13 1             1           1                               2         1 1           1     1         1           1 1 1   98
99 9               1 1       1                       1           1 1   1                                               1 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
Ngày
/
Tháng