BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/09/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
Ngày
/
Tháng
00 11             1                           1                         1         1     1 1         1     1 1 1         1   00
01 10         1   1                     1 1         1 1                 1         1 1                                     1 01
02 10                                                   1 1 1                   1 1     1 1 1                     1     1   02
03 13   1           1 1   1         1                               1               1   1       1 2       1 1               03
04 9 1   1                   1                                                 1         2     1               1     1     04
05 14 1       1       1 1 2             1                             1       1         1   1         1             1 1     05
06 7               1                   2         1             1             1                                       1     06
07 13       1         1 1       1                   1 1                       1             1           3   1         1     07
08 12   1   1           1                   1 1   1   1           1 1           1         1                       1         08
09 7   1                               1       1                     1   1                         1       1               09
10 6 1   1                   1         1 1                                         1                                       10
11 11                                       1 1       2         2 1   1 1   1                                         1     11
12 4                               1             1 1                                                                 1     12
13 10       1   1       1     1             1                 1     1               1                 1 1                   13
14 12   1                                                     1     2             1     2         1 1       1           1 1 14
15 11     1         1       1     1                   2                 1                 1     1             1     1       15
16 3 1                               1                                           1                                         16
17 18         1 1 1 1           1     1 1 1     1                   1   2           1           1 1                 1     2 17
18 13                       1       1         1       1 1 1     1                         1   1   1   1     1     1         18
19 13   1 1 1             1               1               1   1   1       1   1                           1     2           19
20 12                     3 1                       1 2                   2 1                                         1   1 20
21 10 1           2                         1                                               1           1 1         1   1 1 21
22 18       2                   1 1       1   1         1 1 1       1 1 1 1         1             1   1       1       1     22
23 9         1                                     1                   1   1         1                   1 1   1   1       23
24 13           1             1             1                   1           1           1     2             1 1 1 1   1     24
25 7             1     1       1                           1                         1       1     1                       25
26 16               1 1         1 1         1                 1 1           1   2 3                 1   1 1                 26
27 11     1     1             1                                   1 1     1   1           1   1                 1   1       27
28 10                   1                 1             2   1             1 1                               1 1       1     28
29 10                   2           1 1                                           1     1         1     1 1 1               29
30 13               1                             1         1 2       1         1           1       2 1               1   1 30
31 5 1         1               1                                                             1                         1   31
32 13         1           1             1     1       1               1                     2 1   1       1       1   1     32
33 9   1               1                           1       1             1       1                 1     1         1       33
34 7           1       1         1                         1                               1         1               1     34
35 14     1                       1   1       2 1             1 1   1 1                       1         1     1     1       35
36 13       1         1                     1         1 2   1                                 1                 1       2 2 36
37 7                               1       1                           1 1         1       1                       1       37
38 15                   1 1   1       1         1 2 1     1     1           2   1                           1   1           38
39 9         1       1     1         2         1                   1       1   1                                           39
40 11     1                 1     1 1   1   1           1                 1           1 1             1                     40
41 11                           1 2   1   1   1               1                                 1     1       1 1           41
42 10             1                               1   1         1         1   1                       1         1 1 1       42
43 13 1   2         1               1   1     1                           1     1     2         1   1                       43
44 11           3 1   1             2               1                       1                         1         1           44
45 13           2                 1           1 1           1 1                       1                     1 1     2   1   45
46 14           1               1         1     1         1                       1   1         2         1     1       1 2 46
47 11       1     1 1           1 1                       1                 1                     1             1 1     1   47
48 10         1       1     1         1                                       1 1                 1 2         1             48
49 9         1   1 1                                                               2       1                       1   2   49
50 8                 1       1             1     1                                         1           1                 2 50
51 11     1 1           1                                       1   1     1                     2 1   1             1       51
52 6                                       1                 1       1                               1             1 1     52
53 14   1               1 1         1 3     1                     1                         1 1               1   1       1 53
54 2                       1   1                                                                                           54
55 7     1       1         1                     1                             1                         1   1             55
56 6                         1     1 1                           1   1           1                                         56
57 9             1         1           1                             1     1               1 1   1                     1   57
58 9 1   1 1 1 1                       1           1                         1   1                                         58
59 6                                     1         1           1     1                 1 1                                 59
60 7 1                                     1   1               1 1                                               1 1       60
61 7   1                               1     2           1                 1                           1                   61
62 15 1     1       1       1             1   1                             1       1 1           1     1   1   1   1   1   62
63 9   1             1               1   1     1           1           1 1 1                                               63
64 12 1     1       1                           2                         1     1                   1 1 1         1       1 64
65 9           1             1       1   1                                                 1   1   1         1   1         65
66 9                         1     1                     1   1     1                 1   1   1                   1         66
67 14         1                             1   1   3   1 1       1   1     2   1     1                                     67
68 8                   1       1           1     1         1       1                                             1       1 68
69 14               1   1         1 1         1 1   1           2                         1   1     1             1     1   69
70 10                   1     1     1     1               1 1   2                                 1       1                 70
71 9       1     1       1       1     1             1   2                                       1                         71
72 12 1 1             1       1                 1         1             2         1             1               1         1 72
73 18 2       1   1       1 1 1   1 1             2 1     1       2   1                         1       1                   73
74 7           1           1                         1               1                   1                 1         1     74
75 9                 1             1             1 1                                 1 1 1       1       1                 75
76 9                                 1                 1                     1 1                 2 1             1   1     76
77 11             1 1 1     1 1                               1 1 1 1                                   1               1   77
78 9 1             1       1               1         1 1                                 1 1       1                       78
79 17   1 1     1               1 1 1     2     1   1   1   2                       1                     1 1 1             79
80 11               1           1           1   1                   2 1                               1 1     1 1           80
81 13                       2     1 1             1       1                   1 1   2   1 1                       1         81
82 8   2                                     1         2                         1           1     1                       82
83 7         1               1                                   1                     1 1                 1         1     83
84 9   2                       2             1   1         1         1       1                                             84
85 6                                     1                       1       1 1                           1                 1 85
86 9     1   1           1               1                       2     1     1               1                             86
87 11         1                 1       1               1   1 2   1                   1         1     1                     87
88 8         1             1             1         1 1                       1     1   1                                   88
89 10 1     1                 1                 1                     2         1 1         1       1                       89
90 13 1   1 1 1       1 1 1                 1     1         1                         1 1     1                             90
91 17             2       1       1           1 1 1     1   1           1     2   1 1           1         1       1         91
92 16     1   2 1   1 1         2 1                               1                 1     1     2     1         1           92
93 14   1 1           1   1                           1 1           1           2     1     1   1             1       1     93
94 10       1   1             1                   1           2                         1     1           1             1   94
95 18     1                           1 2                 1   1     1   3 1   1       1 1     1       1 1   1               95
96 10       1     1 1         1                                 1 1                   1   1                 1 1             96
97 14   1           1 1 1 1       1                     1               1 1       1   1               1           1     1   97
98 9 1 1   1         1   1                                                                 1           1 1   1             98
99 15                       1         1 1                 1   1               2     2 1 1                 1   1 1   1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
Ngày
/
Tháng