BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/03/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
Ngày
/
Tháng
00 12 1     1   1                     1               1             1           1   1         1       1   1             1   00
01 10 1               1       1     1             1         1                       1             1     1         1         01
02 12 1                         1     1         1                 1                           1     2   1     2 1           02
03 13         1   1               1           2 1             1                   1 1 1   1     2                           03
04 8 1                     1                 1           1     1                         1                       1       1 04
05 11               1 1 1 1         1                                       1                   1 2                 1     1 05
06 13 1 2 1       2                                         1           1               1 2       1       1                 06
07 5 1                                     1                       1       1   1                                           07
08 7       1     2                                                                       1                 2     1         08
09 9   1     1       1                             1   1           1             1       1                 1               09
10 9       1           1           1   1         1   1       1                                     1           1           10
11 9 1   1           1             1             1                                   1 1                     1 1           11
12 8   1                                     1         1                         1                 1       1     2         12
13 15                   1                         2 1         1 1   1             1   1     1   1   1       1 1     1       13
14 16   1                       1   1   1   2 2           1   1             1     1 1 1                       1         1   14
15 11     1                           1     1         1     1   1         1 1                   1         2                 15
16 11             1       2   2         1   1           1           1       1         1                                     16
17 14       1           1 1     1   2 1 1             1     1                 1       1     1 1                             17
18 10     1 1                             1     1   1                                         1         1         2       1 18
19 8       1                     1 1                           1 1                         1           1             1     19
20 11   1             1 1                         1               1           1       1 1                 1           1   1 20
21 14           1                     1                   1 1       1 2 1         1   1                     1   1     1   1 21
22 7                 1             1           1                           1         1 1           1                       22
23 12   2 1             2 1                         1           1                       1           1     1   1             23
24 18       1           1     1 1     1 2   1 1 2 1                           3     1                 1   1                 24
25 8         1               1                           1   1   1             1                       1           1       25
26 13                           1 3             1 1     1       1       1       1   1                     1               1 26
27 9         1                   1   1           1               1           1                               2         1   27
28 8       1                   1                               1               2   1         1                           1 28
29 8   1 2                     1                           1                     1                   1               1     29
30 9     1                           1                                   1   1                       1     2 1         1   30
31 12 1     1             2 1                   2         1     2                     1     1                               31
32 12         1               1         2                   1   2           1     1   1         1           1               32
33 13               1 1       1     1             1 1             1     1 1       2 1                                 1     33
34 13 1   1     1         1     1         1           1   1 1                           1   1         1       1             34
35 12       1                   1 1                 1       1       1   1   1           1                 1           2     35
36 12   1 1   1       2                             1     1               1   1             2                       1       36
37 10 1                                     1                   1                         1   1   1               1 2   1   37
38 8             2                         1         1                                               1             2 1     38
39 9               2   2                                                                       1 2         1           1   39
40 11                 1     1                           1 1       1                       1 1     1 1           1     1     40
41 9                       2                     1                         1 1 1                 1 1           1           41
42 16   1 1 2 1   1               1 1         1 1     1               1 1         1               1   1                     42
43 9     1     1                         1                                             1           1 1       1   1     1   43
44 8                 1                           1           1                   1 1   1                       1     1     44
45 11                     1   2 2           1   1                       1                           1   1       1           45
46 11             1                   1         1   1       1               1               2   1   1             1         46
47 11             1           1     1                           1   2       1   1           1           2                   47
48 10 1   1         2                           1   1                                         2                       1 1   48
49 7                       1                                             1   1         1               1   1   1           49
50 7         1   1 1   1                                                                             1   1         1       50
51 18           1 1     1           1 1 1 1   2       1         2   1 1         2   1       1                               51
52 13               1 1     1                       1   1   1                 1   1             1     1         1   1     1 52
53 19 1         1     1   1       1     1   1   1                 1 1 2       2           1     1 1     1       1           53
54 10   1 1                                   1       1                       1           1   1             1 1   1         54
55 9                               1 2             1     1         1                               1   1   1               55
56 12               1       1                       1   2 1 1         1                 1   1                   1         1 56
57 7   1                                 1   1             1             1 1           1                                   57
58 6         1     1                                 2   1                                                               1 58
59 10   1 1                           1   1                         1     1 1                 1         1               1   59
60 11 1                                         1                     1 2         1   1       1       1   1               1 60
61 13       1 1 1         2         1       1     1           1         1                             1             1 1     61
62 12                 1     1   1                 1               1       1         1           1 1 1   1 1                 62
63 15         1           2 1 1           1   1       1               1 1     1       1 1 1                               1 63
64 12           1           1     1     1 1 1                     1             1         1 1   1             1             64
65 11 1                                     1                 1   1   1 1                   1                       2     2 65
66 12 1                             2               1 1 1 1   1                   1   1                     1       1       66
67 14 1       1                         1         1 1             1     2           1             1 1             1   1   1 67
68 10       1                           1                 1   1     1             1                               1 1 1 1   68
69 6                           1                             1                       1 1 1           1                     69
70 11             1 1                 1 1                                   1                 1       1 1           1 1 1   70
71 14 1     1       2         1       1       1     1                     1           1 1               1       1       1   71
72 10     1       1 1   1       1                 1     1                                 1           1       1             72
73 16         1   2   1     1         1 1               1         1       1 1                 1 1         1   1         1   73
74 13                 1       1           1         1       1         1         1 1 1     1             1     1           1 74
75 11 1       1           2             1               1 1               2             1         1                         75
76 8           1             1   1           1                       1         1                 1     1                   76
77 10       1 1               1                       1       1     1                     1         1 2                     77
78 14   1       2       1   1   1           1   1       1                                 1   3                 1           78
79 9           1   1           1         1                       1             1                         1     2           79
80 8         1     1                     1   1               1                       1       1                   1         80
81 12             1           1   1       1       1     1     2           1     1                         1             1   81
82 9           1       1         1   1               1                     1         1   1     1                           82
83 7       1                                             1   1     1     1                                           1 1   83
84 9                             1     1 1               1       1       1                 1       1                   1   84
85 6   1                           1         1             1                       1                             1         85
86 7       1   1                                       1         1     1                                   1   1           86
87 11           1         1 1 1   1       1 1         1             1                                             1     1   87
88 11                     1       1                                   1   1                 1 1       1     1 1   1   1     88
89 9                             1                 2     1                     1                         1 1         1   1 89
90 14     1   1     2   1   1     1       1 1   1                     1       1                   1                 1       90
91 11   1             1               1                 1             2 2 1         1           1                           91
92 13     1   1             1 1         1 1   1               1               1 1       1           1               1       92
93 11           2       1                             1     1   2     1           1                           1   1         93
94 8                                                 1 1   1                       1   1       1         1 1               94
95 13   1                   1                             1     1     1 1   1 1                 2 1       1             1   95
96 12           1     1                     1     1           1     1           1   2       1           1                 1 96
97 3                                                   1   1     1                                                         97
98 5                           1         1                       1         1                     1                         98
99 8                   1   1   1         1 1   1                         1                                     1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
Ngày
/
Tháng