BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Lạt 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/07/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
Ngày
/
Tháng
00 13   1   1                         2 1         1     2       2     1                   1           1                     00
01 11 1       1   1 1       1       1                     2       1       1                             1                   01
02 12       1               1         1               1       1         2               1   1 1                   1   1     02
03 12                     1 1   1 1 1     2               1           1     1               1                   1           03
04 9             1                               1                       1       1 1       1     1 1                   1   04
05 10     1   1             1     1               1                               1 1 1 1                         1         05
06 9   1           1           1           1                     1             1             1                         2   06
07 15     1     1   1     1       1               1 1     1         1       1   1           1 1 1             1             07
08 11   1 1 1     1       1             1           1                           1         1             1               1   08
09 8         1         1     1   1                       1         1                                             1 1       09
10 16     2     1           1       1             1 1         1       1 1 1               1     1         1   1       1     10
11 10 1         1 1                   2                           1                                   1   1     1 1         11
12 11   1                     1             1   1                     1       1               2       1     1     1         12
13 15             1     1   1         1                     1               1   1         1   1 2 1     1     1           1 13
14 9             1   1                 1           1                         1   1                 2                   1   14
15 5                             1                 1   1 1                                               1                 15
16 17       1 1   1               1     1     1     1                       1         1 1   1 1 1 2 1 1                     16
17 12     1     1                                                             2 1   1     1 1                 1 1   2       17
18 10 1                         2 1         2                           1                           1           1       1   18
19 10   1 1                 1           1     1           1 1     1 1             1                                         19
20 10             1       1       1 1                 1         1     1 1       1         1                                 20
21 5                         1     1             1                   1                                         1           21
22 9 1           1       1 1 1                       1 1   1                                             1                 22
23 12         1       1               1       2             2   1       1                     1               1       1     23
24 10     1                       1               1                       1 1                   1     1 1     1   1         24
25 8         1 1                   1       1                       1           1                       1             1     25
26 8                           1                 1                               1   1     1         1             1 1     26
27 12               1 1   1     1           1                     1                       1           1   1 1     1 1       27
28 8                                               1         1         1   1       1                   1           1     1 28
29 13     1     1 1     1 1                                               1   1 1           2 1   1 1                       29
30 5                 1           1                                                   1           1     1                   30
31 7                           1     1                           1                 1         1         1                 1 31
32 3                                                                             1     1                           1       32
33 6                 1                       1 2                                 1                                     1   33
34 9   1       1                                           2 1   1           1         1                       1           34
35 13   1         1 1                         1         2           1         1           2 1           1                 1 35
36 11   1       1         1       1         1               1               1     1             1   1               1       36
37 12   1         1           1     1           1   1   1                                 1       1       1         1 1     37
38 16 1                             1       1     2   1   1   2           1       1           1 1       1   1       1       38
39 6                   1   1                 1                         1           1 1                                     39
40 12     1   1                 1       1                                     1     1 1   2 2 1                             40
41 13   1           1       2   2                 1   1                   1           1         1           1 1             41
42 12           1                     1 2   1     1 1   1 1               1               1                             1   42
43 4                         1 1         1 1                                                                               43
44 7           1       1                             1                         1           1         1       1             44
45 15         1               1   2         1 1                     1     1                       1 1       2 2       1     45
46 11 1             1 1               1   1     1   1               1           2                                         1 46
47 8                                   1                       1       1         1     1       1         1 1               47
48 10                   1     1     2   1 1   2                   1                                             1           48
49 18   1           1     1 1           1             1 1 1   1   1       2 1     1               1     1   1       1       49
50 16 1 1 1 1   1   1                                         1         1 1       1   1     1         1 1       1       1   50
51 12           1               1           1           1       1 1                               1             1   1 2   1 51
52 17         2   1               1       2           1       1   1 1                   1           1       3   1   1       52
53 8     1                   2               1             1 1   1                           1                             53
54 6                           1                                 1     1       1                             1         1   54
55 11 1                       1 2                         1 1                         1 1   1         1                   1 55
56 10                                           1       1   1         3     1             1   2                             56
57 8       1                                         1       1 2     1 1                                           1       57
58 13       1             1                     1     2   1   1             1       1 1       1                     1     1 58
59 11 1     1       1 1       1           1                                             1       1           1         1 1   59
60 10         1 1     1             1                               2           1     1         1         1                 60
61 12               1               1         1 1             1   1     1     1           1                 1 1   1         61
62 16   3         1                   1   1     1 1   1   1     1   1       1         1 1           1                       62
63 12             1   1   1                         1   1     1               1     1   1           2     1                 63
64 8     1   1                                 1                               1       1               1         1     1   64
65 10       2               1 1       1                     1               1                       1 1           1         65
66 7         1                                                 1   1 1 1 1                                   1             66
67 8                     1     1                   1   1                   1       1           1         1                 67
68 12       1             1   1   1         1             1 2                         1 1     1                       1     68
69 6       2           1         1                   1                                                   1                 69
70 7       1   1       2                                                               1         1           1             70
71 12     1                   1                           1             1     1 1           1               1           2 2 71
72 8                       1         1                           1   1             1               1     1 1               72
73 11 1       1   1                 1     1       1 1             1 1       1     1                                         73
74 8     1         1                 1         1   1                 1                         1     1                     74
75 18       3         1 2               1 2   1 2         1               1                               1   1 1     1     75
76 10                         1 1       1 1   1               1     1                   1         1                     1   76
77 9 1         1                   1 1             2 1         1   1                                                       77
78 12                 2   1   1         1           1                             1 2       1                   1 1         78
79 7                   1 1                                     1                     1 1         1                     1   79
80 10     1                         1   2     1                     1   1                             1           2         80
81 14               2                       2     1   1         2                     1           1   1 1           2       81
82 2                                                         1                                                           1 82
83 18 1 1     1 1     1 1         1 1         1             1         1       1         1                 1   1 1 1   1     83
84 16 1 1               1         1   1     1           2                             1   1           1 1       2   1   1   84
85 7 1               1 1                                       1                                   1   1             1     85
86 8         1               1         1 1               1         1     1                     1                           86
87 9     1                 1               1               1         1     1   1                   1           1           87
88 13 1                   1     1               1 2                   1             1           1         1   1   1       1 88
89 19                       1           1     1 1     1     1   1       1 1   3   1 1                   1 1   1   1       1 89
90 12 1 1   1   1                         1                               1   1                 1 1         1     1       1 90
91 11           1   1 1                   1               1 1     1                 1     1     1     1                     91
92 11             1                                                 1       1     1 1 1             1     1 1   2           92
93 15                   1           1           1       1     1           1 1     1 1 1 1                 1           2   1 93
94 6                 1 1                       1                             1 1             1                             94
95 9 1   1             1 1           1                 1                                   1     1                     1   95
96 16               2 1             1     1 1                     1   1     1 1 1                 1   2               2     96
97 7                       1         1       1   1   1         1                                                         1 97
98 9             1 1 1                         1   1           1       1                           1                     1 98
99 17 1       2           1 1             1           1 1     1       1           1       1       1     1   1     1       1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
Ngày
/
Tháng