BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Lạt 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/06/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
Ngày
/
Tháng
00 10           1 1                                 1                                 1     1               1         1 2 1 00
01 8     1       1       1                           1                                             1           1   1     1 01
02 9         1                 1     1 1             1       1           1                                     1 1         02
03 11                     1 1     1                       1         1                     1         1   2   1       1       03
04 10                 1                   2   1                 2                     1                             1 2     04
05 7   1                       1     1                     1 1                             1         1                     05
06 12 1             1   1     1 1                 1     1 1                     1                 1 1         1             06
07 11   1   1             1     1                                 1       1         1       1   1   1       1               07
08 7     1                   1             1 1               1                                 1               1           08
09 8         1 1                                           1                 3               1                           1 09
10 9       2                       1         1       1                     1       1             1                     1   10
11 11             1   1                               1 1       1 1 1                   1               1   1         1     11
12 6     1                           1                                                           1 1     1     1           12
13 14           1           1           1       1 1         1               1 1   1 1                           2 1   1     13
14 10                                                 1               1         1       1     1 1   1     1     1         1 14
15 10                   1       1   1   1 1                       1           1     1           1                         1 15
16 14               1           1           1 1     1                 1   1       1           1       1         1 1       2 16
17 11 1           2 1       2 1       1                                                                 1 1       1         17
18 8               1                   1 1 1   1     1   1                                                       1         18
19 13           1   1 1       1         1   1 1   1       1         1                       1           1 1                 19
20 15   1       2           3               1           1           1     1           2       1       1                 1   20
21 5 1                                         1     1                                               1             1       21
22 5                   1                 1           1               1         1                                           22
23 11 1           1   1   1                                 1       1           1         1         1               1   1   23
24 4                             1               1                 1                                               1       24
25 7   1                         1 1     2                                               1                         1       25
26 13       1 1     1                       1 1     2                       1         1               1     1         1 1   26
27 12       1 1             1       1           1           1 1         1             1                   3                 27
28 12       1     1   1 1             2               1           1               1       1       1     1                   28
29 7       1     1 1                                             1                               1 1       1               29
30 17         1 1 1   2   1       1     1   2 1   1   1       1                         1           2                       30
31 19                               1           1   1 1 1       1   1 1 2 1 1             1       1         1 1       2   1 31
32 13                             1       1     1   1 1       2   1         2     1                                     1 1 32
33 7                           1                                           1     1   1             1         1         1   33
34 6                 1                       1                           1     1           1         1                     34
35 8                               1             1     1               1           1             1     1   1               35
36 14                     1       1           1         1   1             1   1   1     1 1     2             1 1           36
37 12           1               1                           1     1       1   1     1   2         1           1   1         37
38 10                   1                       1   1   1             1                     1                 1 1 1 1       38
39 12     1                     1 1               1         1               1       1             1   1           2     1   39
40 18   1     1 1           1               1 1     1   1           1     1   1               1       1 1   1 1     2       40
41 12       1 1                   1 1 1       1   1               1                 1     1         1                     1 41
42 9                     1   1   1                         1 1     1                 1 1               1                   42
43 6   1                 1 2                   1                           1                                               43
44 12                                           1             1 1     2 1                   2     2 1   1                   44
45 11     1       1   1   1     1 1                         1         1 1         1             1                           45
46 8       1 1                               1                                                 1 1     1     1     1       46
47 11 1                                 1             1 1                 1 1       1   1                 1   1           1 47
48 9 1                         1       1               1               1                   1             1     1   1       48
49 10     1                                           1 1   1     1           1                   1       1 1     1         49
50 14     1                 1                 1   1 1       4           1                   2         2                     50
51 10       1                 2                                 1       1   1     1     1   1 1                             51
52 10                                 1 1         1       1       1                   2                             1 2     52
53 9   1               2       1 1       1                   1             1                                     1         53
54 6                       1       1         1 1             1                                                       1     54
55 9 1 1   1           1             1     1                                                 1             1             1 55
56 5         1         1                               1                       1                                       1   56
57 11   1                 1   1           1               1     1   1                                 1   1   1   1         57
58 9   1                           1   1         1       1               1             1 1                         1       58
59 14 1   1           1       2                   2           1   1         1         1 1               1 1                 59
60 12   1             1             1           1   1             1   1 1             1   1             1           1       60
61 11                 1     1       1                         1           1     2       1 1                   1         1   61
62 7       1               1 1                 1 1                                     1                                 1 62
63 14 1 1 1     1                 1         1             1   1   1             1       1             1         1         1 63
64 11           1                     2   2                                             1 2       1 1 1                     64
65 14 1     2 1       1                 2                 1         1 1       1       1                         1         1 65
66 7                           1   1           1         1                   1               1                         1   66
67 8             1   1       1             1           1                 1                     1                 1         67
68 9               1 1               1             1                               1           1       1       1   1       68
69 9 1             1     1 1           2                                         1                       1 1               69
70 13   1       1       1 1     2                   1         1 1                   1           1 1                     1   70
71 12     1         1           1   1   1   2   1               1                               1             2             71
72 8 1           1                   1 1       1           1           1 1                                                 72
73 9 1   1       1     1   1       1     1                     1                             1                             73
74 13   1 1 1     1 1     1                                                                 2       1   1 1           1 1   74
75 11         1 1                     1     1           1   1                   2           1               1             1 75
76 16                               1             1 1 1         1 1   3   1       1 2                     1             2   76
77 12         1 1                   1   1                             1 1   1 1     2                   1 1                 77
78 14                   1 1     1             2         1 2               1               1   1                   1 2       78
79 13         2         1             1                         1 1 1             1                   2 1     1   1         79
80 14       1           1                       1   1     1       1 1 1 1 1 1             1         1         1             80
81 10         1 1   2                                         2                 1 1     1                               1   81
82 14           1   1                     1           1         1   1 1   1   1   2         1 1               1             82
83 14 1 1         1       1   1     1         1 1     1     1                                   1     1   1     1           83
84 18     1   1   1       1   1   1 1                     1         1       1   4             1                   1   2     84
85 9 1             1 1         1                               1       1         1       1           1                     85
86 10                             1                                     1     1   1       1       2 1       1         1     86
87 9     1 1                     1   1     1       1   1                     1                                       1     87
88 13                 1           1       1           1 1 1     2 1 1                           3                           88
89 5     1                                         1                                     1                 1         1     89
90 13   1   1       1 1     1               2 1           1           1               1     1           1                   90
91 14 1             1   1             1   1       1       1     1     1     1   1 1                 1             1         91
92 11   1     1 1         1                                       1     1     1               1               2 1           92
93 9     1               1                         1               1               2   1     1             1               93
94 14 1   1       1               1   1 1 1                   1         1           1           1                 1   1   1 94
95 11             1                               2 1     1     1                       1     1       1     1           1   95
96 10 1 1                     1                                                       2   1 1 1 1               1           96
97 9           1       1     1           1                                   2   1   1                                   1 97
98 9     1         1   2                               1           1       1   1                         1                 98
99 12         1               2   1             1                       1             1       2   1         1   1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
Ngày
/
Tháng