BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Lạt 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/03/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
Ngày
/
Tháng
00 9           1     1       1                   1       1 1   1                                               2           00
01 8             1         1     1   1 1                                                   1           1 1                 01
02 8                             1   1   1 1   1               1       1                         1                         02
03 8         1     2         1                     1                               1 1                               1     03
04 5         1                                                                         1           1                 1 1   04
05 9                             1 1       1         1         1 1     1         1             1                           05
06 15               1 1 1 1   1 1 1                             1         1   1               1       1                 2 1 06
07 8                   1                               1         1       1             1             1   1     1           07
08 10         1         1 1 1       1   1                           1                     1 1                 1             08
09 9 2     1             1 1               1                             1             1               1                   09
10 8                               2     1                                 1 1 1               1             1             10
11 16                     3                     1 1 1     2 1   1         1     1               1     1     1   1           11
12 10 1   1                         1               2                                     1             1     2     1       12
13 15 1     1       2       1     1     1   1         1   1       1   1                   1             1     1             13
14 13         1       2           1   2                 2             1             1   1                 1           1     14
15 20       2 1             1 1   1 1 1     1   1         1   1     1       1         1           1   1           1   1 1   15
16 8       1   1                           1             1             1 1                 1               1               16
17 4             1                                               1                             1                 1         17
18 7           1               1     1           1     1                               1 1                                 18
19 9                 1         1                                         2       1                       2         1   1   19
20 12     1 1           1                 2                     1           1   1                 2       1       1         20
21 12     1     1       1     1                             1       1         3         1             1               1     21
22 17   1     1         1   1       1     1   1             1 1             1       1   2       1           1         2     22
23 8                   1                   1           1                           1 2   1             1                   23
24 13                             1               1         2 1   1     1 1 1             1   1                 1     1     24
25 14               1       2 1             1 1       1 1                           1             1     1   1 1         1   25
26 9               1         1           1 1 1               1                           1             1           1       26
27 10               1           1       1         1                   1       1             1 1     1             1         27
28 8                     1   1             1                       1   1         1             1       1                   28
29 11   1                         1           1               1 1   1                         2     1       1         1     29
30 12       1 1     1               1       1           1         1                         1       1           1   1     1 30
31 16 1 1   2             1                     1   1                 1     1     1           3                   2     1   31
32 12 1     1     1 1   1     1         1 2     1                                     1                   1                 32
33 9         1             1                               1 1       1           1               1                   1 1   33
34 15             1                           1   1         2   1             1   1   1         1 1 1   1   1     1         34
35 12             1       1   1 1             1                     1             1 1     1             1 1   1             35
36 11           1 1             1                 1   1                 1               1     1               1       1   1 36
37 10 1                     1                 1             1             1       1   2 1 1                                 37
38 9                                         1     1     1         1 1 1                                   1   1         1 38
39 5     1           1                     1     1       1                                                                 39
40 9   1       1                       1           1     1                     1   1         1             1               40
41 9     1                     1               1     1 1                                           1       1   2           41
42 10                               1     1           1     2         1 1                         1     1 1                 42
43 7     1           1                       1         1               1       1                               1           43
44 6     1   1                                                 1       1           1 1                                     44
45 8 1 1                 1                         1                       2                 1                           1 45
46 7     1     1 1                         1                       1 1                                             1       46
47 15               1           1         1   1 1     2   1       2                     1 1     1     2                     47
48 13 2 1                     1                   1   1         1   1   1         1       1                 1     1         48
49 9                     1             1       1                     1 1           1       1         1                   1 49
50 5   1       1                               1     1                       1                                             50
51 12           1     1                                     2   1         1 1       1       1   1     1                 1   51
52 15   1       1               1   2     1           1 1           1     2 1         1                   1   1             52
53 10               1                   1                               1     1     1       1                   1   2 1     53
54 11   1               1                       1             2                       1       1                 1   1 1   1 54
55 10                             1 1   1             1           1 2           1 1 1                                       55
56 10             1                       1               3           1               1         1 1 1                       56
57 11   1                                     1   1   1           1 1 2                           2                   1     57
58 9         1       1       1             1                 1 1                                             1   1       1 58
59 11                           1 1     1                           1 1       1 1         1         2   1                   59
60 9                 1     1                     1 2                                     1           2         1           60
61 20     1 1 1 1       2       1         1                 1 1 1   1   1         1   1     1     1   2     1               61
62 8   1 1 1                             1             1             1                             1     1                 62
63 5         1   1                                   1               1                                     1               63
64 13                         1     1 2                   1         1                         1 2   1                 1 2   64
65 10         1         2       1             1                                     1   1 1               1         1       65
66 13         1 1     1   1   1 1     2                                         1                             1   1     1 1 66
67 10                       1           1                                     1 3                   1   1 1       1         67
68 11 1         1                             1 1                 1                       1 1   1   1       1 1             68
69 10 1   2             1                                   1   1               1     1                                 1 1 69
70 16   1             3 1           1     1             1     1   1                       1 1   1             1   1     1   70
71 15     1       1                 1   1           1             2   1           1     1   2             1         2       71
72 13             1       1 1 1                   1 1             1                                         1   2   1   1 1 72
73 15   1 1       1       1           1     1       1               1                           1     1 1       2 1 1       73
74 14 1         1     1       1         1           1     1             1       1                 1   1   2   1             74
75 8                           1     2       1 1 1       1                                                               1 75
76 7   1                               1               1     1             1   1                                         1 76
77 7                                   1                   1             1                 1       1               1   1   77
78 3                                           1                         1                                       1         78
79 8   1                             1               1 1       2                 1                 1                       79
80 4               1             1                                                                 1             1         80
81 11         2             1             1                   1             3                             1   1           1 81
82 11       1           1 1           1         1                               1   1     1     1   1       1               82
83 13 2 1 1 1   1                 1         1                                       1   1   1     2                         83
84 11 1   1         1               1         1 2 1       1                                                       1 1       84
85 10                             1 1       1 1         1                 1 1                 1             1 1             85
86 13           1   1 1     1                           1     2             1 2         1                           1   1   86
87 12     2               2                                   1         1               1     1             2 1           1 87
88 11 1             1     1   1         1                       1         1   1 1           1 1                             88
89 13           1             1 1             1           1       1   1   1 1         1 1       1                     1     89
90 10             1 1                             1                               1 1 1       1   1                       2 90
91 10       1               1               1           1     1               1   2                   1                 1   91
92 8               1             2                   1     1                               1                       1     1 92
93 15   1     1                 1       1             1 1       1                 1 1     1         1   2 1           1     93
94 12                               1 1         1 1 1                   1 1   1   1                           1   1 1       94
95 13   1                   2   1     1             2                       1 1 1     1     1           1                   95
96 13       1     1   1 1         1     1       1             1     1         1                   1   1 1                   96
97 4       1 1       1           1                                                                                         97
98 18 1     1   1 1     1                 1   1   2                   1         1   1 1 1     1   1   1               1     98
99 14             3             1     1   1         1 1           2     1                       1               1 1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
Ngày
/
Tháng