BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Lạt 60 KỲ ĐẾN NGÀY 09/08/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
Ngày
/
Tháng
00 8   1                       1       1         1                                             1     1       1   1         00
01 10 1                 2                                     1                             1     1         1       1   1 1 01
02 14         1 1   2                   1 1     2             1                               1       2 1         1         02
03 11         1         1     1       1 2                               1           1               1   2                   03
04 10     2               1                                 2 1 1                       1           1                   1   04
05 7       1                                         1                       1         1                 1     1   1       05
06 8   1         1     1         1                     1                                   1                 1           1 06
07 9       1   1                   2                             1                                     1       1     1   1 07
08 12       1               1                 1 1                   1       2                         1       1 1 1     1   08
09 16       1 1 1     1   1           1             1   1             1   1     1   1     1   1       1             1       09
10 8           1               1                 1     1         1                                             2     1     10
11 11                     1         1         1                 1   1                     1 1           1   1         1 1   11
12 11     1     1             1           1     1         1                                 1     1   2       1             12
13 12                     1       1                   2   2 1       1     1             1       1                       1   13
14 8               1               1 1             1                         1               1         1               1   14
15 11                   1   1     1       1 1 1                                 1         1 1           2                   15
16 17         1 1   2           1       1     1     1   1   1 1     1               2                             1 1   1   16
17 8     1                       1   1                 1                   1                     1             1     1     17
18 11                                   1       2   1                     1 1 1 1   1 1                     1               18
19 10         1                     1                           1 2       1     1                 1           1 1           19
20 15     1               2       1   1   1   1             1 2   1     1                   1 1                         1   20
21 16                         1 2 1     1 1 1 1   1               2     1 1       1       1         1                       21
22 12 1                           1 1                       1   2     1     1           1   1               1           1   22
23 13   1           1   1 1     1             1         1       1       1   1   1                     1             1       23
24 14 1                 1     1                         1             1         2     1         2 1   1   1     1           24
25 8             1       1   1       1   1                                                 1                       1 1     25
26 5                               1   1   1     1                   1                                                     26
27 7     1                       1             1                     1   1           1                                   1 27
28 12   1                       1       1       1   1         1 1     1     1                       1 1   1                 28
29 8         1   1     1                                                                                 2     1     1 1   29
30 17           1 2 2         1     2                             1 1     1       1 1 1 1   1   1                           30
31 10               1     2           1             1 1                 1           2     1                                 31
32 14   1 1   1   1         2   1         1       1   1                 1             1       1       1                     32
33 15       1 1           1       2         1     1           1 1   1         1 1 1   1     1                               33
34 10             1       1 1           1                     1                       1     1         1       1       1     34
35 9       1 1   1               1               1                                         1                 1         1 1 35
36 10                       1 1         1           1 1   1 1                           1                     1       1     36
37 9 1                                   1 1   1         1                                     1       1     1         1   37
38 9                                     1 1   1                   1         1               1       1   1 1               38
39 8 1             1     1 1         2                                                 1         1                         39
40 15 2     1                         1           1                 2 1   1   1       1             1     1     1   1       40
41 15   1 1                     1 1   1     1       1       1     1 1             1           1           1   1           1 41
42 7   1                       1     1                               1                     1   1                     1     42
43 7                       1                       1         1 1   1           1               1                           43
44 11     1                     1 1             1               1           1     1 1           1       1             1     44
45 11 1 1     2                                   1       1   1                 1             1         1           1       45
46 9                               1 1         1       1             1                   1         1       1             1 46
47 5                                       1                                 2         1                 1                 47
48 6     1                     1       1                 1               1     1                                           48
49 9 1     1                 1                     1   1                           1                 1       1           1 49
50 17         1 1           1                         1     1     1     1   1 1   1       1                 1 1 1 1   1   1 50
51 10     1       1   1       1           1   1                             1       1             1                   1     51
52 9   1       1                       2             1   1                                                         2   1   52
53 7 1           1                           1                   1   1                       1                 1           53
54 10               1 1 1               1   1     1     1             1                             1 1                     54
55 9       1       1                       1           1     1   1   1               1                     1               55
56 8   1               1     1                 1                           1       1           1   1                       56
57 6                             1       1                 1               1                   1                 1         57
58 11 1 1                                 1 1                   1 1       1           1         1       1         1         58
59 12                           1             2           1             2               1 1     1           1     1       1 59
60 10 1   1 1   1     1         1                       1                       1                                   1 1     60
61 8                     1                           1                   1 1   1   1           1                         1 61
62 15 1 1               1         1                         1     2               1             1 1       1   3         1   62
63 12       1       1     1                           1   1             1 1               1       1 2                   1   63
64 10                 1     2                 1     1   1         1     1                                       1   1       64
65 13               1   1           1           1 2                     1             1 1 1               1       2         65
66 12                                         3     1   1       2       1 1       1     1                           1       66
67 12 1 1               1       1                     1     1       1         1       1   1       1   1                     67
68 6   1             1       1                             1                     1                               1         68
69 12         1 1 1 1     2 1                   1                           1       1                             2         69
70 13   1       1 1         1                           1         1 2                             1 2             1   1     70
71 6       1                 1                       1                 1                       1               1           71
72 10                                     1   1   1 1 1         1       1             1       1   1                         72
73 12                 1           1         2             1         1 2       1                             1       1   1   73
74 10         1 1       1           1   1                                   1     1         1                   1         1 74
75 12                                         1 1 1                 1 1       1   1           1   1               3         75
76 9         1                     1     1         1 1       1         1     1                     1                       76
77 10   1             1                             1                           1             1 1 1     1   1         1     77
78 10   1         1 1                                     1         1     1   1             1 1           1                 78
79 10     1   1         1           1 1             1         1       1       1 1                                           79
80 9 1                           1         1 1     1       1             1           1                         1           80
81 13 1       1   1                                     1   1     1                         1 1     1   1 1               2 81
82 10 1               3                               1     1 1           1                             1 1                 82
83 13     1                 1                         1 1       1       1     1   1                 1       1 1     1 1     83
84 10                       1       2                                       1                 1       2   1 1 1             84
85 9             1 1                   2 2                                           1                 1   1               85
86 17           1 3         1 2 1 1               1 1                     1         1   1         1       1         1       86
87 8     1           2                                   1             1               1     1                 1           87
88 10         1     1   1   1                                 1               1   1     1 1                 1               88
89 9           2             1           1       1             1     1               1           1                         89
90 17 1 1   1               1         1     1                               1   1 2     1   1       1       1 1   1   1     90
91 13     2           1                   1               1 1               1       1     1       1       1           1   1 91
92 6       1                                     1       1         1                 1                                 1   92
93 11       1         2                         1     1   1     1                 1   1 2                                   93
94 9       1           1     1 2   1                   1                       1         1                                 94
95 9                         1     1       1     1             1                         1   1             1   1           95
96 13     1 1   1                           1                                 1 1   1     1   1     1   1                 2 96
97 14       1   1       1             2         1         1                       2 1     1     1   1   1                   97
98 10                 1       1       1               1   1   2       1                                                 1 1 98
99 13                 1   1                 1               1             1             1 1 1     1       1 1       2       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
Ngày
/
Tháng