BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Lạt 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/10/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
Ngày
/
Tháng
00 6                       1                       1       1         1                                             1     1 00
01 7                 1   1                 2                                     1                             1     1     01
02 16 1 1       1       1         1 1   2                   1 1     2             1                               1       2 02
03 11       1     1               1         1     1       1 2                               1           1               1   03
04 12   1               2     2               1                                 2 1 1                       1           1   04
05 6               1   1       1                                         1                       1         1               05
06 9       1   2           1         1     1         1                     1                                   1           06
07 9   1   1 2                 1   1                   2                             1                                     07
08 8                           1               1                 1 1                   1       2                         1 08
09 16               1           1 1 1     1   1           1             1   1             1   1     1   1     1   1       1 09
10 8       1       1   1           1               1                 1     1         1                                     10
11 8                 1                       1         1         1                 1   1                     1 1           11
12 12         1         1     1     1             1           1     1         1                                 1     1   2 12
13 17   1 1 2   2                             1       1                   2   2 1       1     1             1       1       13
14 7                 1                 1               1 1             1                         1               1         14
15 11   1               1                   1   1     1       1 1 1                                 1         1 1           15
16 14                             1 1   2           1       1     1     1   1   1 1     1               2                   16
17 7         1               1                       1   1                 1                   1                     1     17
18 11               1                                       1       2   1                     1 1 1 1   1 1                 18
19 10               1 1           1                     1                           1 2       1     1                 1     19
20 15         1               1               2       1   1   1   1             1 2   1     1                   1 1         20
21 19       2       1                             1 2 1     1 1 1 1   1               2     1 1       1       1         1   21
22 13   1         1     1 1                           1 1                       1   2     1     1           1   1           22
23 14     1   1             1           1   1 1     1             1         1       1       1   1   1                     1 23
24 12                     1                 1     1                         1             1         2     1         2 1   1 24
25 7   1                             1       1   1       1   1                                                 1           25
26 6 1                                                 1   1   1     1                   1                                 26
27 6                         1                       1             1                     1   1           1                 27
28 12           1           1                       1       1       1   1         1 1     1     1                       1 1 28
29 4         1                   1   1     1                                                                               29
30 19     1       1                 1 2 2         1     2                             1 1     1       1 1 1 1   1   1       30
31 11 1                                 1     2           1             1 1                 1           2     1             31
32 16 1       1             1 1   1   1         2   1         1       1   1                 1             1       1       1 32
33 17 1           1             1 1           1       2         1     1           1 1   1         1 1 1   1     1           33
34 8                                 1       1 1           1                     1                       1     1         1 34
35 6                           1 1   1               1               1                                         1           35
36 9     1                                     1 1         1           1 1   1 1                           1               36
37 10 2       1       1   1                                   1 1   1         1                                     1       37
38 7                                                         1 1   1                   1         1               1       1 38
39 10                   2 1             1     1 1         2                                                 1         1     39
40 14           1 1       2     1                         1           1                 2 1   1   1       1             1   40
41 12                       1 1                     1 1   1     1       1       1     1 1             1           1         41
42 6                       1                       1     1                               1                     1   1       42
43 10             1     2                       1                       1         1 1   1           1               1       43
44 12     1 1         1       1                     1 1             1               1           1     1 1           1       44
45 10               1     1 1     2                                   1       1   1                 1             1         45
46 7                                                   1 1         1       1             1                   1         1   46
47 9 2     1   1 1                                             1                                 2         1               47
48 8     1       1           1                     1       1                 1               1     1                       48
49 8               1     1     1                 1                     1   1                           1                 1 49
50 12 1                           1 1           1                         1     1     1     1   1 1   1       1             50
51 11   1       1             1       1   1       1           1   1                             1       1             1     51
52 9           1     1 1   1       1                       2             1   1                                             52
53 7             1       1           1                           1                   1   1                       1         53
54 16 1 1 1 1 1     1                   1 1 1               1   1     1     1             1                             1 1 54
55 12     1   2         1       1       1                       1           1     1   1   1               1                 55
56 9                 1     1               1     1                 1                           1       1           1   1   56
57 7 1     1                                         1       1                 1               1                   1       57
58 15     1   1     1 2 1 1 1                                 1 1                   1 1       1           1         1       58
59 11   1         1                                 1             2           1             2               1 1     1       59
60 9   1                 1   1 1   1     1         1                       1                       1                       60
61 8             1                           1                           1                   1 1   1   1           1       61
62 13             1 1   1 1 1               1         1                         1     2               1             1 1     62
63 15 2 1   1                   1       1     1                           1   1             1 1               1       1 2   63
64 9           1                         1     2                 1     1   1         1     1                               64
65 15 1 1 1       1 1                   1   1           1           1 2                     1             1 1 1             65
66 14         1     2                                             3     1   1       2       1 1       1     1               66
67 13         1           1 1               1       1                     1     1       1         1       1   1       1   1 67
68 8     2       1         1             1       1                             1                     1                     68
69 12   1             1           1 1 1 1     2 1                   1                           1       1                   69
70 12     1                 1       1 1         1                           1         1 2                             1 2   70
71 6           1               1                 1                       1                 1                       1       71
72 12     1   1                                               1   1   1 1 1         1       1             1       1   1     72
73 11             1 1                     1           1         2             1         1 2       1                         73
74 10           1   1             1 1       1           1   1                                   1     1         1           74
75 9                                                             1 1 1                 1 1       1   1           1   1     75
76 11       1   1                 1                     1     1         1 1       1         1     1                     1   76
77 8 1                     1             1                             1                           1             1 1 1     77
78 11             1   1     1         1 1                                     1         1     1   1             1 1         78
79 11           1             1   1         1           1 1             1         1       1       1 1                       79
80 12   1   1   1     1   1                           1         1 1     1       1             1           1                 80
81 10           1         1       1   1                                     1   1     1                         1 1     1   81
82 9                 1   1               3                               1     1 1           1                             82
83 10         1               1                 1                         1 1       1       1     1   1                 1   83
84 8 1                                         1       2                                       1                 1       2 84
85 10     1     1       1             1 1                   2 2                                           1                 85
86 17   1 1                         1 3         1 2 1 1               1 1                     1         1   1         1     86
87 8             1           1           2                                   1             1               1     1         87
88 12   1 1 1                     1     1   1   1                                 1               1   1     1 1             88
89 9                               2             1           1       1             1     1               1           1     89
90 13                     1 1   1               1         1     1                               1   1 2     1   1       1   90
91 10                         2           1                   1               1 1               1       1     1       1     91
92 8     1           1 1       1                                     1       1         1                 1                 92
93 13   1             1         1         2                         1     1   1     1                 1   1 2               93
94 10       1                   1           1     1 2   1                   1                       1         1             94
95 10       1     1 1                             1     1       1     1             1                         1   1         95
96 13         1       2       1 1   1                           1                                 1 1   1     1   1     1   96
97 14 1                         1   1       1             2         1         1                       2 1     1     1   1   97
98 8                                     1       1       1               1   1   2       1                                 98
99 10               1                     1   1                 1               1             1             1 1 1     1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
Ngày
/
Tháng