BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Lạt 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/09/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
Ngày
/
Tháng
00 15     1     1       1   1                         2 1         1     2       2     1                   1           1     00
01 13 1     1         1       1   1 1       1       1                     2       1       1                             1   01
02 14   1       2 1         1               1         1               1       1         2               1   1 1             02
03 14         1   2                       1 1   1 1 1     2               1           1     1               1               03
04 9         1                   1                               1                       1       1 1       1     1 1       04
05 10               1     1   1             1     1               1                               1 1 1 1                   05
06 8 1                 1           1           1           1                     1             1             1             06
07 15             1       1     1   1     1       1               1 1     1         1       1   1           1 1 1           07
08 11           1       1 1 1     1       1             1           1                           1         1             1   08
09 8   1       1             1         1     1   1                       1         1                                       09
10 14                     2     1           1       1             1 1         1       1 1 1               1     1         1 10
11 10 1           1   1         1 1                   2                           1                                   1   1 11
12 13 1     1   2       1                     1             1   1                     1       1               2       1     12
13 14     1                       1     1   1         1                     1               1   1         1   1 2 1     1   13
14 10   1         1               1   1                 1           1                         1   1                 2       14
15 8 1           2                               1                 1   1 1                                               1 15
16 17                       1 1   1               1     1     1     1                       1         1 1   1 1 1 2 1 1     16
17 9       1             1     1                                                             2 1   1     1 1               17
18 8                 1                         2 1         2                           1                           1       18
19 11       1           1 1                 1           1     1           1 1     1 1             1                         19
20 12 1 1                         1       1       1 1                 1         1     1 1       1         1                 20
21 5         1                               1     1             1                   1                                     21
22 10 1               1           1       1 1 1                       1 1   1                                             1 22
23 11           1             1       1               1       2             2   1       1                     1             23
24 13     2 1   1   1     1                       1               1                       1 1                   1     1 1   24
25 8 1                       1 1                   1       1                       1           1                       1   25
26 6                                           1                 1                               1   1     1         1     26
27 9                               1 1   1     1           1                     1                       1           1   1 27
28 9         1 1   1                                               1         1         1   1       1                   1   28
29 15               2     1     1 1     1 1                                               1   1 1           2 1   1 1       29
30 7 1   1                           1           1                                                   1           1     1   30
31 6                                           1     1                           1                 1         1         1   31
32 4   1       1                                                                                 1     1                   32
33 6 1                               1                       1 2                                 1                         33
34 10 1         1       1       1                                           2 1   1           1         1                   34
35 13 1                 1         1 1                         1         2           1         1           2 1           1   35
36 10                   1       1         1       1         1               1               1     1             1   1       36
37 12     1       1     1         1           1     1           1   1   1                                 1       1       1 37
38 17   1       1   1 1                             1       1     2   1   1   2           1       1           1 1       1   38
39 7       1                           1   1                 1                         1           1 1                     39
40 14         1     1     1   1                 1       1                                     1     1 1   2 2 1             40
41 13   1           1   1           1       2   2                 1   1                   1           1         1           41
42 13 1   1                     1                     1 2   1     1 1   1 1               1               1                 42
43 5     1                                   1 1         1 1                                                               43
44 8     1       1             1       1                             1                         1           1         1     44
45 12   1         1           1               1   2         1 1                     1     1                       1 1       45
46 11         1       1             1 1               1   1     1   1               1           2                           46
47 8               1                                   1                       1       1         1     1       1         1 47
48 9                                   1     1     2   1 1   2                   1                                         48
49 17           1       1           1     1 1           1             1 1 1   1   1       2 1     1               1     1   49
50 14                 1 1 1 1   1   1                                         1         1 1       1   1     1         1 1   50
51 8       1                   1               1           1           1       1 1                               1         51
52 12                         2   1               1       2           1       1   1 1                   1           1       52
53 9   1                 1                   2               1             1 1   1                           1             53
54 6         1 1                               1                                 1     1       1                           54
55 10                 1                       1 2                         1 1                         1 1   1         1     55
56 12     1   1                                                 1       1   1         3     1             1   2             56
57 8     1                 1                                         1       1 2     1 1                                   57
58 13     1       1         1             1                     1     2   1   1             1       1 1       1             58
59 9     1           1     1       1 1       1           1                                             1       1           59
60 10                         1 1     1             1                               2           1     1         1         1 60
61 10     1                         1               1         1 1             1   1     1     1           1                 61
62 19     1 1       1   3         1                   1   1     1 1   1   1     1   1       1         1 1           1       62
63 15       1 2                   1   1   1                         1   1     1               1     1   1           2     1 63
64 6                     1   1                                 1                               1       1               1   64
65 10               1       2               1 1       1                     1               1                       1 1     65
66 6                         1                                                 1   1 1 1 1                                 66
67 10       1   1                         1     1                   1   1                   1       1           1         1 67
68 11                       1             1   1   1         1             1 2                         1 1     1             68
69 6                       2           1         1                   1                                                   1 69
70 9       1 2             1   1       2                                                               1         1         70
71 8     1               1                   1                           1             1     1 1           1               71
72 9   1   1                               1         1                           1   1             1               1     1 72
73 11                 1       1   1                 1     1       1 1             1 1       1     1                         73
74 9 1                   1         1                 1         1   1                 1                         1     1     74
75 17   1   1               3         1 2               1 2   1 2         1               1                               1 75
76 10         1                               1 1       1 1   1               1     1                   1         1         76
77 13   1 1 1     1   1         1                   1 1             2 1         1   1                                       77
78 13 1 1           1                 2   1   1         1           1                             1 2       1               78
79 6                                   1 1                                     1                     1 1         1         79
80 8                     1                         1   2     1                     1   1                             1     80
81 17 1 1     1   1 1               2                       2     1   1         2                     1           1   1 1   81
82 3             1 1                                                         1                                             82
83 15         1       1 1     1 1     1 1         1 1         1             1         1       1         1                 1 83
84 16   1       2   1 1 1               1         1   1     1           2                             1   1           1 1   84
85 7             1   1               1 1                                       1                                   1   1   85
86 10       1       1         1               1         1 1               1         1     1                     1           86
87 9   1                 1                 1               1               1         1     1   1                   1       87
88 10                 1                   1     1               1 2                   1             1           1         1 88
89 17       1                               1           1     1 1     1     1   1       1 1   3   1 1                   1 1 89
90 11 1       1       1 1   1   1                         1                               1   1                 1 1         90
91 13       1       1           1   1 1                   1               1 1     1                 1     1     1     1     91
92 8                             1                                                 1       1     1 1 1             1     1 92
93 12                                   1           1           1       1     1           1 1     1 1 1 1                 1 93
94 6                                 1 1                       1                             1 1             1             94
95 9   1             1   1             1 1           1                 1                                   1     1         95
96 17   1     1   1                 2 1             1     1 1                     1   1     1 1 1                 1   2     96
97 9     1   1   1                         1         1       1   1   1         1                                           97
98 8                             1 1 1                         1   1           1       1                           1       98
99 17 1     1       1 1       2           1 1             1           1 1     1       1           1       1       1     1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
Ngày
/
Tháng