BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Lạt 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/01/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
Ngày
/
Tháng
00 9       2     1                   1           1                         1                 2               1             00
01 10 2       1       1                             1                     2       1                   2                     01
02 11     1         2               1   1 1                   1   1             1           1           1                   02
03 11 1           1     1               1                   1                 1     1     2       1           1             03
04 12                 1       1 1       1     1 1                   1                                 1 1 1   1         1   04
05 13                         1 1 1 1                         1                 1       2 1 1           1             1   1 05
06 11         1             1             1                         2   1 1     1                             1   1     1   06
07 13 1         1       1   1           1 1 1             1                         1   1         1                 2       07
08 9                       1         1             1               1                               2 1             1 1     08
09 10 1         1                                             1 1                   1   1 1 1     1       1                 09
10 14     1       1 1 1               1     1         1   1       1             1 1         1                     1   1     10
11 7         1                                   1   1     1 1                           1                             1   11
12 8             1       1               2       1     1     1                                                 1           12
13 14   1               1   1         1   1 2 1     1     1           1                             1     1       1         13
14 11                     1   1                 2                   1   1 1   1         1                     1   1         14
15 9 1                                               1                   1   1       1         1     1       1         1   15
16 13                   1         1 1   1 1 1 2 1 1                                                   1 1           1       16
17 17                     2 1   1     1 1                 1 1   2                           1 2       1   1     1     1     17
18 7               1                           1           1       1   1     1                                   1         18
19 6 1 1     1 1             1                                                             1                               19
20 7       1     1 1       1         1                                                         1                   1       20
21 5             1                                         1             1     1                 1                         21
22 6   1                                             1                           1             1       1     1             22
23 15   2   1       1                     1               1       1                     1 1   2     1   1       1         1 23
24 8                 1 1                   1     1 1     1   1               1                                             24
25 7           1           1                       1             1         1     1                   1                     25
26 15                         1   1     1         1             1 1                 1 1   1     1 2         2             1 26
27 14         1                       1           1   1 1     1 1                   2 1 1                       1   1 1     27
28 10     1         1   1       1                   1           1     1     1                         1                   1 28
29 14                 1   1 1           2 1   1 1                                     1 1     1     1       1           1   29
30 10                             1           1     1                   1           1       1 1             2           1   30
31 10         1                 1         1         1                 1             1       2                         1   1 31
32 9                         1     1                           1               1   1 1                           1   1   1 32
33 4                         1                                     1                               1     1                 33
34 10   2 1   1           1         1                       1             1       1         1                               34
35 12           1         1           2 1           1                 1                           1       1 1   1         1 35
36 9   1               1     1             1   1               1                           1   1                       1   36
37 14                                 1       1       1         1 1     1   1     2 1 1       1                     1   1   37
38 13 1   2           1       1           1 1       1   1       1                       1 1     1                           38
39 7               1           1 1                                         1           1             1       1             39
40 13                     1     1 1   2 2 1                                 1           1         1           1 1           40
41 12                 1           1         1           1 1             1                   1 1 2           1           1   41
42 9 1               1               1                             1     1             1                 1 1         1     42
43 6                                                                         1                       2   1     1 1         43
44 9                       1           1         1       1                   1       1   1 1                 1             44
45 12           1     1                       1 1       2 2       1                 1   1           1                       45
46 12           1           2                                         1   1       1         1           1 1       1 1     1 46
47 14       1       1         1     1       1         1 1                     2         1 1                 2             1 47
48 7         1                                             1                             1     1   1       1             1 48
49 11 1   1   1       2 1     1               1     1   1       1                                                           49
50 10     1         1 1       1   1     1         1 1       1       1                                                       50
51 15       1 1                               1             1   1 2   1   2 2                     1                 1 1     51
52 13     1   1 1                   1           1       3   1   1           1                 1         1                   52
53 10   1 1   1                           1                                         1                 1         1     2 1   53
54 10         1     1       1                             1         1   1                 1       1             1     1     54
55 13 1 1                         1 1   1         1                   1               1   1         1     1 1           1   55
56 12   1         3     1             1   2                                   1                         2     1             56
57 13     1 2     1 1                                           1       2     1               1 1           1             1 57
58 12 1   1             1       1 1       1                     1     1           1           1   2                         58
59 8                               1       1           1         1 1     1               1             1                   59
60 7           2           1     1         1         1                                                       1             60
61 15     1   1     1     1           1                 1 1   1                     2       1                 1 1       2   61
62 9 1     1   1       1         1 1           1                       1             1                                     62
63 15     1               1     1   1           2     1                     1 1       1                 2   1   1     1     63
64 9                       1       1               1         1     1   1                                 1       1       1 64
65 7   1               1                       1 1           1                                     1           1           65
66 12       1   1 1 1 1                                   1                 1                   1 1 1         1         1   66
67 8                   1       1           1         1                     1       1 1               1                     67
68 10 1 2                         1 1     1                       1             1                 1       1                 68
69 11                                                 1                   1 1   1     1               1 1 1   1   1       1 69
70 7                               1         1           1                       1                             1   1 1     70
71 13 1             1     1 1           1               1           2 2               2                           1         71
72 12         1   1             1               1     1 1                 1 1             1     1           1             1 72
73 7         1 1       1     1                                                         1           1         1             73
74 7             1                         1     1                                           1     1               2       74
75 12 1               1                               1   1 1     1                                 1           2       1 2 75
76 12     1     1                   1         1                     1   1     1 1     1         2       1                   76
77 6       1   1                                                               1             1           2                 77
78 13                         1 2       1                   1 1                 3   1                     1       1 1       78
79 11       1                     1 1         1                     1   1   1 1                     1             1   1     79
80 11           1   1                             1           2         1             1   1     1 1                       1 80
81 14       2                     1           1   1 1           2       1     1   1 1             1                 1       81
82 7     1                                                           1   1   1   1         1               1               82
83 12   1         1       1         1                 1   1 1 1   1                             1 1               1         83
84 12                             1   1           1 1       2   1   1             1       1                             1 1 84
85 11       1                                   1   1             1     1         1 1             1       1       1 1       85
86 9 1         1     1                     1                                     1             1   1 1                 1   86
87 11   1         1     1   1                   1           1           1 1 1   1 1                                         87
88 11             1             1           1         1   1   1       1                       2     1   1                   88
89 21   1   1       1 1   3   1 1                   1 1   1   1       1 1     1 1 2           1                   1         89
90 12                 1   1                 1 1         1     1       1               1 1             1         1 1         90
91 10 1 1     1                 1     1     1     1                                     1                       1       1   91
92 14           1       1     1 1 1             1     1 1   2                   2                               1     1     92
93 16     1           1 1     1 1 1 1                 1           2   1     1                           1   1       1 1     93
94 10                     1 1             1                                   1       1 1                 1       1 2       94
95 5                                   1     1                     1                               1         1             95
96 13         1   1     1 1 1                 1   2               2       1               1                 1               96
97 5       1                                                         1                     1         1               1     97
98 7       1       1                           1                     1         1               1             1             98
99 13     1       1           1       1       1     1   1     1       1   1 1               1           1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
Ngày
/
Tháng