BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Lạt 60 KỲ ĐẾN NGÀY 26/06/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
Ngày
/
Tháng
00 9                               2           1       1   1                   1     1               1             1       00
01 12           1           1 1                   1   1   1               1       1 1             1               1   1     01
02 4                 1                               1     1                                             1                 02
03 10   1 1                               1                   1   1 1 1         1       1       1                           03
04 8       1           1                 1 1                         1       1           1       1                         04
05 5 1             1                                               1               1                           1           05
06 9             1       1                 2 1     1                   1                                   1     1         06
07 8       1             1   1     1           1                                   1             1               1         07
08 11         1 1                 1                                   1 1         1 1           1     2       1             08
09 9       1               1                     1         1         1               1   1   1                       1     09
10 8               1             1               1         2       1                       1                   1           10
11 8               1     1     1   1                           1                     1               1               1     11
12 14         1             1     2     1         1           1 1                   1 1       1   1         1   1           12
13 15         1             1     1               1               1           1           1 1           2         2 1   1 1 13
14 10   1   1                 1           1     1   1 1             1           1                         1                 14
15 13     1           1   1           1   1 1                   2   1   1               1       1               1           15
16 9           1               1                 1                       1 2                   1           2               16
17 8               1                 1                   1                     1   1   1                   1     1         17
18 11       1 1                                   1 1 1 1           1                     1           1       1           1 18
19 9 1                       2         1   1     1 1                                             1 1                       19
20 11                 2       1       1             1   2                             1             1                 1 1   20
21 11       1             1               1         2                       1 1             1           2       1           21
22 14   1   2       1           1         2                   1 1           1         2 1   1                               22
23 13   1 2   1             1                   1                 1             1         1 1     1                       2 23
24 10         1   1                 1     1                                                       1     1   1 1       1 1   24
25 15   1             1     1   1 1         1                 1   1                     2     1 1 2     1                   25
26 13         1             1           1             1   1 1     1   1             1     1 1 1                       1     26
27 14           1 1     1             1           1         1     1       1                   1 1         1       1 1     1 27
28 9 1             1       1                                   1 1 1         1 1                       1                   28
29 14             2     1       1         1         1         2             1 1             1       1   1     1             29
30 10           1       1           1   1     1     1                           1         1             1     1             30
31 9 1           3                   2     1           1                   1                                               31
32 10     1                   1                           1 1       1     2       1                       1         1       32
33 12 1               1                   1 1                         1                       1   1 2       1         1   1 33
34 16 1   1         1 1 1   1   1     1                   1         1 1                           1   1 1               2   34
35 12 1 1     1             1 1   1                 1                   1   1 1             1 1                             35
36 12       1     1               1       1   1     1   1                                           1           1   1 1   1 36
37 13 1   2 1 1                                       1                   1   1       1     1               1       1   1   37
38 12                           1   1         1 1         1       1       1     1               2   1                   1   38
39 7                                           1           2                     1       1         1         1             39
40 9   1         1             1                                     1   1           1 2       1                           40
41 13                   1       1   2           1   1                   1       1           1               1     2     1   41
42 9                 1     1 1                 1                     1   1       1             1         1                 42
43 7                               1           1             1               2 1           1                               43
44 10   1 1                                       1           1                               1           1   2     1     1 44
45 5             1                           1                 1                 1                   1                     45
46 8                                   1         1     1           1     1         1                   1           1       46
47 10       1 1     1     2                             1                             1       3                             47
48 11 1       1                 1     1           1       1               1 1                       1     1 1               48
49 10   1       1         1                   1             1       2       1                 1                         1   49
50 5                                             2                   1               1               1                     50
51 9   1       1   1     1                 1                               1 1 1                       1                   51
52 10     1                   1   1             1                                       1     1             2         1   1 52
53 10   1       1                   1   2 1           1         1                         1                       1         53
54 12     1       1                 1   1 1   1                         1 1   2                                         1 1 54
55 13 1 1                                               1       2       1     1           1         1       1 1 1   1       55
56 9     1         1 1 1                               1 2 1           1                                                   56
57 8                 2                   1           1               1 1       1                     1                     57
58 10                             1   1       1           1                 2             1           1       1     1       58
59 16         1         2   1                                     1     2       1   1           1     1 1 1     1   1 1     59
60 11         1           2         1                                           1       1         1         2   1   1       60
61 15 1   1     1     1   2     1                         1   1                     1           1   1   1 1         1       61
62 8                   1     1                             1       1   1             1               1         1           62
63 6                           1                       1                                     1   1       1     1           63
64 14             1 2   1                 1 2           1 1 1 1   1                 1                 1                     64
65 11   1   1 1               1         1                     1 1       1                     1                     1     1 65
66 15                             1   1     1 1 1           1         3           1         1                 1     1   1 1 66
67 13                   1   1 1       1             1     1     1 1   1                   1           1             1 1     67
68 16         1 1   1   1       1 1                   1                 1 1                   1     1       2 1   1     1   68
69 11     1                                 1 1                         1         1     2         2   1 1                   69
70 13         1 1   1             1   1     1         1         1 1       1       1                     1       1           70
71 15 1     1   2             1         2           1 1   1 1           1                         1               1       1 71
72 15                           1   2   1   1 1 1 1             1         1                     1       1     1 1     1     72
73 15               1     1 1       2 1 1       1         1             1 1   2             1                     1         73
74 9                 1   1   2   1                                             1   1                 1                   1 74
75 8                                         1                     1                       1 1 1   1     1   1             75
76 8                                         1     1 1               1               1             1                 1   1 76
77 14           1       1               1   1   2                               1         2 2     1       1             1   77
78 7                                 1           1           1   1 1 1           1                                         78
79 10 1                 1                         1           1       1             1 1 1           1         1             79
80 9                   1             1             1     1   1 1                           1             1           1     80
81 7                         1   1           1       1                               1   1                               1 81
82 14   1     1     1   1       1                           1 1   1         1     2               1       1 1               82
83 15   1   1   1     2                         1       1           1             1 1 1             1     1       1   1     83
84 8                                 1 1             1             1         1           1           1   1                 84
85 11             1             1 1             1         1                   1   1 1 1   1                     1           85
86 11       1                           1   1       1 1     1       1       1                   1               1   1       86
87 12       1     1             2 1           1         2 1   1   1       1                                                 87
88 10           1 1                               1           1                 1 1   1   1                     1         1 88
89 8     1 1       1                     1                                       1                   1   1     1           89
90 12 1 1 1       1   1                       2       1         1 1                     1                               1   90
91 9 2                   1                 1   1     1                           1     1                               1   91
92 12           1                       1     1         1                           1               1           1 2   1 1 1 92
93 16 1 1     1         1   2 1           1                       1         1 1         2                 1   2             93
94 12 1                           1   1 1                       1         1 1     1 1           2             1             94
95 7     1     1           1                       1                                               1             1   1     95
96 6                 1   1 1                           1                               1               1                   96
97 6                                                             1         2               1                         1 1   97
98 12   1 1 1     1   1   1               1                   1 1               1               1                 1         98
99 10               1               1 1               1 1               1           1         1                     1   1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
Ngày
/
Tháng