BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Lạt 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/01/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
Ngày
/
Tháng
00 13                                         1     1       1   1                         2 1         1     2       2     1 00
01 12       1                             1     1         1       1   1 1       1       1                     2       1     01
02 10       1                               1       2 1         1               1         1               1       1         02
03 14                 1           1               1   2                       1 1   1 1 1     2               1           1 03
04 8     2 1 1                       1           1                   1                               1                     04
05 8                       1         1                 1     1   1             1     1               1                     05
06 7 1                                   1                 1           1           1           1                     1     06
07 11           1                                     1       1     1   1     1       1               1 1     1         1   07
08 11             1       2                         1       1 1 1     1       1             1           1                   08
09 14 1             1   1     1   1     1   1       1             1         1     1   1                       1         1   09
10 11 1         1                                             2     1           1       1             1 1         1       1 10
11 11         1   1                     1 1           1   1         1 1                   2                           1     11
12 10   1                                 1     1   2       1                     1             1   1                     1 12
13 12   2 1       1     1             1       1                       1     1   1         1                     1           13
14 7                       1               1         1               1   1                 1           1                   14
15 9                         1         1 1           2                               1                 1   1 1             15
16 13 1   1 1     1               2                             1 1   1               1     1     1     1                   16
17 5 1                   1                     1             1     1                                                       17
18 12                   1 1 1 1   1 1                     1                         2 1         2                           18
19 15         1 2       1     1                 1           1 1                 1           1     1           1 1     1 1   19
20 14     1 2   1     1                   1 1                         1       1       1 1                 1         1     1 20
21 11           2     1 1       1       1         1                               1     1             1                   1 21
22 15     1   2     1     1           1   1               1           1       1 1 1                       1 1   1           22
23 14 1       1       1   1   1                     1             1       1               1       2             2   1       23
24 13 1             1         2     1         2 1   1   1     1                       1               1                     24
25 6                                     1                       1 1                   1       1                       1   25
26 3               1                                                               1                 1                     26
27 9               1   1           1                                   1 1   1     1           1                     1     27
28 9       1 1     1     1                       1 1   1                                               1         1         28
29 7                                                   2     1     1 1     1 1                                             29
30 11           1 1     1       1 1 1 1   1   1                           1           1                                     30
31 7                 1           2     1                                           1     1                           1     31
32 4                 1             1       1       1                                                                       32
33 12       1 1   1         1 1 1   1     1                               1                       1 2                       33
34 10       1                       1     1         1       1       1                                           2 1   1     34
35 8                                     1                 1         1 1                         1         2           1   35
36 9   1 1                           1                     1       1         1       1         1               1           36
37 10   1                                     1       1     1         1           1     1           1   1   1               37
38 14             1         1               1       1   1 1                             1       1     2   1   1   2         38
39 5                                 1         1                           1   1                 1                         39
40 12             2 1   1   1       1             1     1     1   1                 1       1                               40
41 14     1     1 1             1           1           1   1           1       2   2                 1   1                 41
42 12               1                     1   1                     1                     1 2   1     1 1   1 1             42
43 9       1 1   1           1               1                                   1 1         1 1                           43
44 9         1           1     1 1           1       1             1       1                             1                 44
45 12   1   1                 1             1         1           1               1   2         1 1                     1   45
46 12 1             1                   1         1       1             1 1               1   1     1   1               1   46
47 6                       2         1                 1                                   1                       1       47
48 12   1               1     1                                             1     1     2   1 1   2                   1     48
49 13 1                           1                 1       1           1     1 1           1             1 1 1   1   1     49
50 14     1     1     1   1 1   1       1                 1 1 1 1   1   1                                         1         50
51 9                     1       1             1                   1               1           1           1       1 1     51
52 11   1                                                         2   1               1       2           1       1   1 1   52
53 10           1   1                       1                 1                   2               1             1 1   1     53
54 6 1             1                             1 1                               1                                 1     54
55 11 1     1   1   1               1                     1                       1 2                         1 1           55
56 10                     1       1           1   1                                                 1       1   1         3 56
57 9     1               1                   1                 1                                         1       1 2     1 57
58 13         1 1       1           1         1       1         1             1                     1     2   1   1         58
59 12   1             2               1 1     1           1     1       1 1       1           1                             59
60 8 1                       1                                   1 1     1             1                               2   60
61 11                   1 1   1   1           1                         1               1         1 1             1   1     61
62 19     1     2               1             1 1       1   3         1                   1   1     1 1   1   1     1   1   62
63 13   1             1 1               1       1 2                   1   1   1                         1   1     1         63
64 6 1         1     1                                       1   1                                 1                       64
65 11                 1             1 1 1               1       2               1 1       1                     1           65
66 11 1       2       1 1       1     1                           1                                                 1   1 1 66
67 11     1       1         1       1   1       1   1                         1     1                   1   1               67
68 10     1                     1                               1             1   1   1         1             1 2           68
69 7                     1       1                             2           1         1                   1                 69
70 11 1         1 2                             1 2             1   1       2                                               70
71 5                 1                       1               1                   1                           1             71
72 9         1       1             1       1   1                               1         1                           1   1 72
73 14   1         1 2       1                             1       1   1                 1     1       1 1             1 1   73
74 9                     1     1         1                   1         1                 1         1   1                 1 74
75 19             1 1       1   1           1   1               3         1 2               1 2   1 2         1             75
76 11       1         1     1                     1                               1 1       1 1   1               1     1   76
77 14                         1             1 1 1     1   1         1                   1 1             2 1         1   1   77
78 13   1         1     1   1             1 1           1                 2   1   1         1           1                   78
79 7       1       1       1 1                                             1 1                                     1       79
80 9     1             1           1                         1                         1   2     1                     1   80
81 16 1   1     1                         1 1     1   1 1               2                       2     1   1         2       81
82 6     1 1           1                             1 1                                                         1         82
83 17 1       1       1     1   1                 1       1 1     1 1     1 1         1 1         1             1         1 83
84 13                     1                 1       2   1 1 1               1         1   1     1           2               84
85 6                               1                 1   1               1 1                                       1       85
86 11                   1         1   1         1       1         1               1         1 1               1         1   86
87 9   1             1               1     1                 1                 1               1               1         1 87
88 12       1               1   1     1 1                 1                   1     1               1 2                   1 88
89 11         1     1               1           1                               1           1     1 1     1     1   1       89
90 12                     1   1 2     1   1       1       1 1   1   1                         1                             90
91 14   1 1               1       1     1       1       1           1   1 1                   1               1 1     1     91
92 5   1         1                 1                                 1                                                 1   92
93 11   1     1                 1   1 2                                     1           1           1       1     1         93
94 6 1                       1         1                                 1 1                       1                       94
95 9         1                         1   1             1   1             1 1           1                 1               95
96 15                       1 1   1     1   1     1   1                 2 1             1     1 1                     1   1 96
97 14   1                       2 1     1     1   1   1                         1         1       1   1   1         1       97
98 10   1   2       1                                                 1 1 1                         1   1           1       98
99 17     1             1             1 1 1     1       1 1       2           1 1             1           1 1     1       1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
Ngày
/
Tháng