BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Lạt 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/03/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
Ngày
/
Tháng
00 12 1         1     2       2     1                   1           1                         1                 2           00
01 10                   2       1       1                             1                     2       1                   2   01
02 12               1       1         2               1   1 1                   1   1             1           1           1 02
03 12   2               1           1     1               1                   1                 1     1     2       1       03
04 10           1                       1       1 1       1     1 1                   1                                 1 1 04
05 12           1                               1 1 1 1                         1                 1       2 1 1           1 05
06 9     1                     1             1             1                         2   1 1     1                         06
07 13           1 1     1         1       1   1           1 1 1             1                         1   1         1       07
08 9 1           1                           1         1             1               1                               2 1   08
09 9                   1         1                                             1 1                   1   1 1 1     1       09
10 14           1 1         1       1 1 1               1     1         1   1       1             1 1         1             10
11 6                           1                                   1   1     1 1                           1               11
12 9     1   1                     1       1               2       1     1     1                                           12
13 12                     1               1   1         1   1 2 1     1     1           1                             1     13
14 11 1           1                         1   1                 2                   1   1 1   1         1                 14
15 9             1   1 1                                               1                   1   1       1         1     1   15
16 15 1     1     1                       1         1 1   1 1 1 2 1 1                                                   1 1 16
17 14                                       2 1   1     1 1                 1 1   2                           1 2       1   17
18 8     2                           1                           1           1       1   1     1                           18
19 8 1     1           1 1     1 1             1                                                             1             19
20 7               1         1     1 1       1         1                                                         1         20
21 6           1                   1                                         1             1     1                 1       21
22 7               1 1   1                                             1                           1             1       1 22
23 15       2             2   1       1                     1               1       1                     1 1   2     1   1 23
24 9           1                       1 1                   1     1 1     1   1               1                           24
25 8     1                       1           1                       1             1         1     1                   1   25
26 13           1                               1   1     1         1             1 1                 1 1   1     1 2       26
27 12     1                     1                       1           1   1 1     1 1                   2 1 1                 27
28 10             1         1         1   1       1                   1           1     1     1                         1   28
29 12                                   1   1 1           2 1   1 1                                     1 1     1     1     29
30 7                                               1           1     1                   1           1       1 1           30
31 8                           1                 1         1         1                 1             1       2             31
32 6                                           1     1                           1               1   1 1                   32
33 6       1 2                                 1                                     1                               1     33
34 10                     2 1   1           1         1                       1             1       1         1             34
35 11       1         2           1         1           2 1           1                 1                           1       35
36 9     1               1               1     1             1   1               1                           1   1         36
37 15         1   1   1                                 1       1       1         1 1     1   1     2 1 1       1           37
38 17     1     2   1   1   2           1       1           1 1       1   1       1                       1 1     1         38
39 7       1                         1           1 1                                         1           1             1   39
40 12 1                                     1     1 1   2 2 1                                 1           1         1       40
41 12           1   1                   1           1         1           1 1             1                   1 1 2         41
42 12 2   1     1 1   1 1               1               1                             1     1             1                 42
43 5   1 1                                                                                     1                       2   43
44 9               1                         1           1         1       1                   1       1   1 1             44
45 14     1 1                     1     1                       1 1       2 2       1                 1   1           1     45
46 11   1     1   1               1           2                                         1   1       1         1           1 46
47 12 1                       1       1         1     1       1         1 1                     2         1 1               47
48 9 1 1   2                   1                                             1                             1     1   1     48
49 14 1             1 1 1   1   1       2 1     1               1     1   1       1                                         49
50 10                       1         1 1       1   1     1         1 1       1       1                                     50
51 15     1           1       1 1                               1             1   1 2   1   2 2                     1       51
52 16   2           1       1   1 1                   1           1       3   1   1           1                 1         1 52
53 7       1             1 1   1                           1                                         1                 1   53
54 8                           1     1       1                             1         1   1                 1       1       54
55 10                   1 1                         1 1   1         1                   1               1   1         1     55
56 13         1       1   1         3     1             1   2                                   1                         2 56
57 12               1       1 2     1 1                                           1       2     1               1 1         57
58 15         1     2   1   1             1       1 1       1                     1     1           1           1   2       58
59 9   1                                             1       1           1         1 1     1               1             1 59
60 6                             2           1     1         1         1                                                   60
61 13       1 1             1   1     1     1           1                 1 1   1                     2       1             61
62 13   1     1 1   1   1     1   1       1         1 1           1                       1             1                   62
63 14             1   1     1               1     1   1           2     1                     1 1       1                 2 63
64 7         1                               1       1               1         1     1   1                                 64
65 6                     1               1                       1 1           1                                     1     65
66 10                         1   1 1 1 1                                   1                 1                   1 1 1     66
67 10             1   1                   1       1           1         1                     1       1 1               1   67
68 10     1             1 2                         1 1     1                       1             1                 1       68
69 8               1                                                   1                   1 1   1     1               1 1 69
70 4                                                 1         1           1                       1                       70
71 12                   1             1     1 1           1               1           2 2               2                   71
72 10                           1   1             1               1     1 1                 1 1             1     1         72
73 9   1       1 1             1 1       1     1                                                         1           1     73
74 7         1   1                 1                         1     1                                           1     1     74
75 13 1 2   1 2         1               1                               1   1 1     1                                 1     75
76 15 1 1   1               1     1                   1         1                     1   1     1 1     1         2       1 76
77 7             2 1         1   1                                                               1             1           77
78 12 1           1                             1 2       1                   1 1                 3   1                     78
79 9                         1                     1 1         1                     1   1   1 1                     1     79
80 13 2     1                     1   1                             1           2         1             1   1     1 1       80
81 17     2     1   1         2                     1           1   1 1           2       1     1   1 1             1       81
82 6                       1                                                           1   1   1   1         1             82
83 12       1             1         1       1         1                 1   1 1 1   1                             1 1       83
84 13     1           2                             1   1           1 1       2   1   1             1       1               84
85 8                         1                                   1   1             1     1         1 1             1       85
86 10 1 1               1         1     1                     1                                     1             1   1 1   86
87 12     1               1         1     1   1                   1           1           1 1 1   1 1                       87
88 14         1 2                   1             1           1         1   1   1       1                       2     1   1 88
89 24 1     1 1     1     1   1       1 1   3   1 1                   1 1   1   1       1 1     1 1 2           1           89
90 11   1                               1   1                 1 1         1     1       1               1 1             1   90
91 9   1               1 1     1                 1     1     1     1                                     1                 91
92 12                             1       1     1 1 1             1     1 1   2                   2                         92
93 15         1       1     1           1 1     1 1 1 1                 1           2   1     1                           1 93
94 7         1                             1 1             1                                   1       1 1                 94
95 5                 1                                   1     1                     1                               1     95
96 14   1 1                     1   1     1 1 1                 1   2               2       1               1               96
97 7       1   1   1         1                                                         1                     1         1   97
98 8         1   1           1       1                           1                     1         1               1         98
99 16   1           1 1     1       1           1       1       1     1   1     1       1   1 1               1           1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
Ngày
/
Tháng