BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/10/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
10
16
/
10
12
/
10
09
/
10
05
/
10
02
/
10
28
/
09
25
/
09
21
/
09
18
/
09
14
/
09
11
/
09
07
/
09
04
/
09
31
/
08
28
/
08
24
/
08
21
/
08
17
/
08
14
/
08
10
/
08
07
/
08
03
/
08
31
/
07
27
/
07
24
/
07
20
/
07
17
/
07
13
/
07
10
/
07
06
/
07
03
/
07
29
/
06
26
/
06
22
/
06
19
/
06
15
/
06
12
/
06
08
/
06
05
/
06
01
/
06
29
/
05
25
/
05
22
/
05
18
/
05
15
/
05
11
/
05
08
/
05
04
/
05
01
/
05
27
/
04
24
/
04
20
/
04
17
/
04
13
/
04
10
/
04
06
/
04
03
/
04
30
/
03
Ngày
/
Tháng
00 11                 3           2                           1                                   2 1             2         00
01 7                     1             1                                       1 1                 1     1               1 01
02 9       1 1     1                         1                 1         1   1             1                     1         02
03 8         1     1                   1   1 1                       1                   1                         1       03
04 14       1 1 1     2                 1                     1 1   1 1                 1   1       1                     1 04
05 14           1   1   1   1                     1                 1             2 1     2 1     1         1               05
06 7                         1       1     1                           1     1           1   1                             06
07 10 1   1         1             1   1   1     1                                           1 1       1                     07
08 9                     1 1                         2   1         1   1               1                   1               08
09 9                   1     1                                               3                         1     1 1       1   09
10 11 1   1   1                         1       1       2 1 1                                       1         1             10
11 9   1           1         1   1                         1               1                         1                   2 11
12 20         1 1 1 1                 2           1 1 1 1               2         1 1   1 1     2               1         1 12
13 14   1     2       1                 1 1                 1     1   1       1 1                         1     1 1         13
14 10 2             1             1       1 1 1                                 1                   1   1                   14
15 16 1   1       1 1         1 1           1   1       1           1           1 1           1 1                   1   1   15
16 12 1 1   1               1   1             1       1             1     1 1       1                           1           16
17 15   2                           1     1 2   1                       1             1         2       2     1   1         17
18 13   1       1           1         1   2 1       1     1 1       1                         1           1                 18
19 7 1 1                             1             1                       1     1                       1                 19
20 12   1 1                         1     2     1 1 1         1                   1               1                     1   20
21 11     1     1                 2       1     1                         1 1                   1                     2     21
22 11   1                         1           1 1   1   1             1         1         1               1       1         22
23 19       1     1     2     1               1 1   1       1         1   1     1 2 1     1   1                 1     1     23
24 14       1   1     1     1         1 1               1           1     1         1         1               2   1         24
25 8                     1     1                 1 1                 1             1         1           1                 25
26 13 1     1 1     1       1 1                             1       1 1                   1                 2       1       26
27 13 1           1                     2           1         1                         1   1   1       1 1     1 1         27
28 10                 1         1   1               1         1                     1   1 1         1               1       28
29 6 1                           1       1       1         1                                           1                   29
30 13     1 1 1                 1     1       1       1             1   1                   2       1       1               30
31 8     1       1         1                     2       1                                   1                       1     31
32 13   3           1   1     1 1               1       1                           1           1 1               1         32
33 7           1                                   1             1           1       1 1                         1         33
34 13 1   1               1               1 1         1     1       1   1                   1   1   1     1                 34
35 15       1         1   1     1   1                   1 1           1     2     1 1   1         1     1                   35
36 17                   1     1 1   1       1 1     1           1             1     1 2 1       1                   1 1 1   36
37 9       1   1                     1             1 1           1                 1         1                 1           37
38 12                   1   1         1               1         1   1               1           1 1 1 1             1       38
39 13     1 1   1 1                                           1   1     1 1             1           1 1     2               39
40 10                   1       1         1     1             2 1                                   1                 1 1   40
41 8                     1                             1 1           2       1           1                             1   41
42 9   1                           1                           1     1   1         1                             1 1     1 42
43 4                                 1 1                         1               1                                         43
44 12 1     1     1 1     1                               1   1 1         1     1                               2           44
45 10                                           1           1                     2           1 1     1 1           1   1   45
46 7               2   1                           1             1     1                                           1       46
47 7       2 1 1                                                               1                         1 1               47
48 12                           1   1 1 1             2             1         2               1               1         1   48
49 5                       1                     1                             1             1                         1   49
50 6             2                 1         2                                                             1               50
51 5               1     1                                             1 1   1                                             51
52 16 1                       1     2     1                       1                     1           1 1   1 1 2     1 1   1 52
53 16         1       1   1   1       1     2         1       1         1             2   1             1 1     1           53
54 9                   1                             2       1           1                 1   1                   1   1   54
55 9             1           1               1   1         1                               1                         2   1 55
56 12       1                       1   1 1     2         1         1       2               1                   1           56
57 15 1 1     1         1   1   1       1 1 1     1     1                 1                               1     1         1 57
58 12               1     1   1         1   1                                 1           1       1           1       1 2   58
59 2                                                                           1                                 1         59
60 6                     1                                       1 1           1           1           1                   60
61 11 1           1         1   2                                     1   1         1               1           1       1   61
62 8                   1           1                           1                 1               1   2   1                 62
63 11 1         1             1             1     1       2     1 1             1       1                                   63
64 9         2                       1       1 1 1                               1           1           1                 64
65 11           1   1           1   1                           1     1 1                     1       2                 1   65
66 12   1       1   1       1                 1               1                           1   1 1             1       1 1   66
67 5     1                                           1             1                 1                       1             67
68 7             1   1                             1     1       1             1       1                                   68
69 16     1                                   2     1       2             1 1 1   1               1     1   1       1 1   1 69
70 6                             1       1             1                                     1         1                 1 70
71 12         1   1                 1                     1 1   1       1                 1 1       1           1         1 71
72 12   1                   1     2     1                       1         1     1               1     1     1           1   72
73 7                                                         1 1           2         1                           1     1   73
74 6                           1 1                                         1                       1   1         1         74
75 13         1                   1 1       1           1     1   1         1 1                             2   1 1         75
76 11     1             1 1                                 1         1               2   1                 1 1           1 76
77 14     1   1 1 1           1       1 1               1   1 1           1           1                       1       1     77
78 10             1                 1 1           1   1           1                     1                     1 1     1     78
79 7             1   1                             1         1 1                         1             1                   79
80 10       1                 1                   1   1   1       1   1   1             1               1                   80
81 10         1       1       1                                                             1     3       1         1     1 81
82 12           1         1     1       1             1                               1           1           1 1   1 1   1 82
83 11                                       1 1   1       1   1   2   1 1                             1                   1 83
84 12     1             2       1     1                         2     1                   1 1                         2     84
85 18                 2   1 1               1         1   1             1 1 1   1       1       2 2 1 1                     85
86 12   1   1     1                           1 1         1               1   1   1         1 1   1                         86
87 12                   1 1                   1   1             1 1                   1 1   1       1 1           1         87
88 14       1   1     1   1   1       1         1 1     1 1                   1       1 1               1                   88
89 8               1                                   1   1       2                                 1   1             1   89
90 14 1               1 1                 1         1   1 1         1                 1                 2           2 1     90
91 11 1           1         1     2                 1                   1   1       1                 1     1               91
92 12                     1     1               1       1                             1 1 1     1     2     1 1             92
93 11     2                             1   1     1           1         1   1       1                     1 1               93
94 11   1                                       1       1   1     1           1 1 1   1                           1       1 94
95 16     2     2           3     1 1                                       1       1 1                   1   2 1           95
96 1                                                                       1                                               96
97 7       1                 1           1                           1 1                         1 1                       97
98 11                 1 1 1         1   1                   1   1                           1 1                     1     1 98
99 7                             1                               1             2   1                             1 1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
10
16
/
10
12
/
10
09
/
10
05
/
10
02
/
10
28
/
09
25
/
09
21
/
09
18
/
09
14
/
09
11
/
09
07
/
09
04
/
09
31
/
08
28
/
08
24
/
08
21
/
08
17
/
08
14
/
08
10
/
08
07
/
08
03
/
08
31
/
07
27
/
07
24
/
07
20
/
07
17
/
07
13
/
07
10
/
07
06
/
07
03
/
07
29
/
06
26
/
06
22
/
06
19
/
06
15
/
06
12
/
06
08
/
06
05
/
06
01
/
06
29
/
05
25
/
05
22
/
05
18
/
05
15
/
05
11
/
05
08
/
05
04
/
05
01
/
05
27
/
04
24
/
04
20
/
04
17
/
04
13
/
04
10
/
04
06
/
04
03
/
04
30
/
03
Ngày
/
Tháng