BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 04/07/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
07
01
/
07
27
/
06
24
/
06
20
/
06
17
/
06
13
/
06
10
/
06
06
/
06
03
/
06
30
/
05
27
/
05
23
/
05
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
06
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
29
/
02
26
/
02
22
/
02
19
/
02
15
/
02
12
/
02
08
/
02
05
/
02
01
/
02
29
/
01
25
/
01
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
21
/
12
18
/
12
14
/
12
11
/
12
07
/
12
04
/
12
30
/
11
27
/
11
23
/
11
20
/
11
Ngày
/
Tháng
00 10   1     1                   1               1   1                         1                   1   2       1           00
01 10       1 1           1                                           1 1 1 1                         1               2     01
02 12   1 1 1                           1 1           1     1               2                             1   1         1   02
03 11                             1 1 1         1                       1               1   1 1           1         1   1   03
04 14 1         1 1       1           1                                 1         2 1 1         1             1 1   1       04
05 10 1     1             1               1                                         1   2 1               1       1         05
06 8       1           1                 1           1                           1       1                   1         1   06
07 16 1   1               1             2   1             1                   1       1     2   1     1   1           2     07
08 9     1 1               2                   1     1 1         1                                             1           08
09 17 1                     1         2 1               1     1       1 1 1       1 1     1       1         1       1     1 09
10 15   1     1     2   1     1 1     1       1   1     1                 1 1 1                               1             10
11 11         1                             1   1         1       1 1             1                   1       1 1         1 11
12 10     1 1     1         1           1                                             1 2     1         1                   12
13 7       1           1                           1                                       1                         1 1 1 13
14 16   1         1 1       1 1   1     1                   1   1     1     1     1           1                       1 1 1 14
15 7 1   1                                     1                                       1 1     1             1             15
16 10           1 1                 1   1     1   1 1                 1   1                         1                       16
17 12       1   1               1   2               1               1         1       1   1   1         1                   17
18 15               2 2                             1       1       1   1   1 1         1       1         1 1           1   18
19 8                         1               1   1 1     1                             1         1             1           19
20 9             1 1   1                       1                 1             1 1                   1                 1   20
21 7 1   1     1                                                 1                               1                 2       21
22 14 1                 1       1   1             1     1 1       1 1 1             1                     1 1         1     22
23 14     1   1                 1     1     1 1         1   1             1     1                           1 1 1     1     23
24 9               1   1     1                   1       1 1       1                                       1   1           24
25 5           1                           1                     1     1                         1                         25
26 9                                   1     1                 1   3   1   1                         1                     26
27 14                   1       1       1   1 1         1                     1 1 2           1     1   1       1           27
28 16   1       2     1   1 1 1         1     2 1     1                       1   1             1                         1 28
29 11       1                         1   1     1       1                   1       1 1             1             2         29
30 6       1       1                                           1                             1             1 1             30
31 10 1   1                                                               1     1 2               1   1   1 1               31
32 12                 1                 1 1           1       1 1       1                   1         2     1 1             32
33 7       1                               1                         1     2                             1       1         33
34 9         1             1                   1       1         1       1         1       1                   1           34
35 11                     1       1             1             1 1 1             1 1         1                 1           1 35
36 12   1         1 1         1             1   1   2                         2       1                               1     36
37 11     1                         1 1   1               1                               2     1     1         1         1 37
38 8     1                 1                                                 2             1 1           2                 38
39 10     1                       1                                 1 2                             2   1       1   1       39
40 9             1             1             1       1   1                               1 2                 1             40
41 9   1     1                     1       1       1 1                           1                         1             1 41
42 7                     1 1                         1     1                                 1 1 1                         42
43 10     1       1                       1   1           1                                 1           1       1 1   1     43
44 10         1 1               1         1   1   1                           1                   2     1                   44
45 9                 1     1 1                               1                                                     1 1 1 2 45
46 15         1     2     1           1               1   1   1               2         1       1     1   1           1     46
47 9       1 1                 1                                     2     1           1                 1 1               47
48 7             1                     1                             1   1     1       1                         1         48
49 7 1               1                                                   1     1                                   2     1 49
50 14             1 1 2           1 1       1       2         1 1   1                                   1               1   50
51 9 1                               1               2                   1                     1           2   1           51
52 12 1     1     1             1   1             1         1       1                 1   1     1                 1         52
53 15           1         1   1   1             1         1   2   2           1           1                     1 1       1 53
54 10 1   1                                       1 1   1             1                   2     1 1                         54
55 7                 1             1             1     1               1                         1     1                   55
56 13                         1   1                         1   1 2   1 1                           1 2 1             1     56
57 16   1     2                           1         1       1   1 1       1   1 1     1               1 1             1   1 57
58 11     2 1           1         1                   1   1   1                 1     1                               1     58
59 9         1         1       1 1                                   1             1 1             1   1                   59
60 14           1     1 1     2                               1             2       1 3         1 1                         60
61 12   1           1           1                             1       1           1 1   1 2         1             1         61
62 15     1               1     1 1 1 1           1       1 1   1       1             1                           1 1   1   62
63 11         1                           1                   1           1     1           1 1   1     1     1         1   63
64 12             1 1 1     1                   2 1             1           1 1     1                                   1   64
65 9         1                       1     1                           1       1   1   1                     1   1         65
66 14 1               2           1 1     1       1     1 1     1   1             1     1                               1   66
67 13 1                   1     1                 1 1   1       1     1   1 1                   1         1         1       67
68 15                       1       2   1   2 1             1 1     1             1               1 1               1     1 68
69 9                       1                             1   1           1                 2       1             1     1   69
70 14       2           2                   2       2   1         1           1       1       1                     1       70
71 6                       1                               1   1               1   1                               1       71
72 11                       1     1                   1         1     1   1     1   1 1       1         1                   72
73 11           1         1   1       1           1       1         1     1                   1           2                 73
74 10           2             1   1       1     1           1 1         1                             1                     74
75 5                                                 1       1         1           1             1                         75
76 11 1         1       1     1   1     1                           1       1               1     1                       1 76
77 11         1   1     1     1   1                   1                           1       1                   1       1 1   77
78 13                                         1         2   1   1 1       1   1     1         1               1       1   1 78
79 8   1 1                                   1 1                                   1     1     1                   1       79
80 10   1                 1 1                         1             1                             1 2       1           1   80
81 9   1                     1       2         1             1         1                               1                 1 81
82 10           1         1     1       1                         1 1   1           1           1         1                 82
83 7 1     1                             1   1 1                                           1                     1         83
84 14           1               1       1 3 2       1                 1                                     1 1   1 1       84
85 18   1         2 1                         1             2   1   1           2           2       1     2   1   1         85
86 11   1             1   1 1               1 1 1             1                                 1 1     1                   86
87 5             1 1   1                                                                                     1 1           87
88 17 1             1       1       1 1                 1         1             1   1   1       2   1 1           1   1 1   88
89 5                         1           1 1                                         1 1                                   89
90 10   1               1       1                               1       1                     3             1   1           90
91 9       1         1                 1         1 1                   1                           1 1             1       91
92 12     1                         2                       1                   1       1           1 2     2   1           92
93 8               1     1     2                       1 1       1                           1                             93
94 8   1         1   1   1         1             1       1                           1                                     94
95 9   1                 1           1                   1                 1             1   1   1               1         95
96 5                         1                                 1                       1           1             1         96
97 10         1 1     1 1         1   1 1               1   1                                                   1           97
98 14 1       1 1     1           1       1   1       1                   1 1                               1       1   1 1 98
99 7   1         1     1                         1 1                                     1             1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
07
01
/
07
27
/
06
24
/
06
20
/
06
17
/
06
13
/
06
10
/
06
06
/
06
03
/
06
30
/
05
27
/
05
23
/
05
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
06
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
29
/
02
26
/
02
22
/
02
19
/
02
15
/
02
12
/
02
08
/
02
05
/
02
01
/
02
29
/
01
25
/
01
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
21
/
12
18
/
12
14
/
12
11
/
12
07
/
12
04
/
12
30
/
11
27
/
11
23
/
11
20
/
11
Ngày
/
Tháng