BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 03/03/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
03
27
/
02
24
/
02
20
/
02
17
/
02
13
/
02
10
/
02
06
/
02
03
/
02
30
/
01
27
/
01
23
/
01
20
/
01
16
/
01
13
/
01
09
/
01
06
/
01
02
/
01
30
/
12
26
/
12
23
/
12
19
/
12
16
/
12
12
/
12
09
/
12
05
/
12
02
/
12
28
/
11
25
/
11
21
/
11
18
/
11
14
/
11
11
/
11
07
/
11
04
/
11
31
/
10
28
/
10
24
/
10
21
/
10
17
/
10
14
/
10
10
/
10
07
/
10
03
/
10
30
/
09
26
/
09
23
/
09
19
/
09
16
/
09
12
/
09
09
/
09
05
/
09
02
/
09
29
/
08
26
/
08
22
/
08
19
/
08
15
/
08
12
/
08
Ngày
/
Tháng
00 11       1 1       1             1               1 1                           1           1 1             1 1           00
01 14           1       1 1         1 1 1     1 1                         1   1     1   1             1           1         01
02 12   1 1 2       1           1                             1       1   1                       1   1 1                   02
03 14         1     1         1 1                   2             1                               2   1           3       1 03
04 15 1         1   1         1             1           1 1     2       1   1           1                       1 1 1       04
05 9 1         1 1                                                     1 1 1                           1     2             05
06 5 1                 1           1     1                 1                                                               06
07 7     1                             1           1             1 1                         1 1                           07
08 11             1   1   1     3         1                                       1                     1           2       08
09 10                                     1 1   1                     2       1       1       1                 1       1   09
10 15         1               1   1 1     1                           1 2       1 1 1 1     1           1   1               10
11 8 1                                             1     1         1 1                       1       1             1       11
12 10 1 1     1         1             1     1                             2 1             1                                 12
13 8   1 1             2                                     2   1                                           1             13
14 16         1       1       2   3       1 1 1                         1                     1               2 1 1         14
15 14       1     1             1           1     1 1       1   2 1   1 1                                 1     1           15
16 11       1           1 1   1             1   1                                   1           1           1     1     1   16
17 10                 1             1           1             1             1             2         1         1         1   17
18 13   1                 1                   2     1   1         1   1     1   1                   1             1 1       18
19 11 1               1         1         1       1                               1   1                     1         1 1 1 19
20 8     1               1           1                     1   1                       1               1     1             20
21 9 1             1             1   1                     1             1           1                         1         1 21
22 7       1             1         1                 1                             1     1         1                       22
23 10                     1 1                 2         1 1     1               1     1     1                               23
24 11 1                   1     2       1 1                                               1   1                   1   1 1   24
25 8             1                     2                                                   1 1 1       1   1               25
26 8         1                     1                 1 1   1 1   1                                           1             26
27 15       1     1   1   1   1       1                 1 1   1       1       1                     1 1   2                 27
28 13                     1 1   1 1   1               1     1 1                 1   1         1         1               1   28
29 11                 1 1     1           1   1                 1 1 1                               1                 1   1 29
30 10                       1           2         1         1 1                 1   1                       1       1       30
31 9                                     2         2   1       1             1         1               1                   31
32 5                                     1           1             1                     1         1                       32
33 15           1 1           1 1               1 1 1         1                         1   1     1   1           1   1   1 33
34 19   1   1 1                         1 1     1         1       2 1         1     1 1     2     1           1   1   1     34
35 10   1                               1               1     1       1     1     1   1       1                 1           35
36 19   1           1       1 1                     2   2 1 1   1 1       1                 1             2         1     2 36
37 12 1     1   1   1       1   1                 1     1     1           1               1         1                       37
38 10                     1                 1               1       1   1     1     1 1   1                 1               38
39 5                                       1                                               1 1             1     1         39
40 14           1   2   1     1       1       1 1                       1     1     1               2 1                     40
41 10     1                     1                         1                                     1       1       1   1 1 1 1 41
42 14       1 1   1 1           1                   1     1 1                           1         1 1         2   1         42
43 11     1       1           1                       1     1 1 1                                 1             1   1 1     43
44 7                                                       1 2   2           1                                 1           44
45 9       2   1 1                                                     1                 1         1 1       1             45
46 9   2                   1     1                             1             1                   1       1 1               46
47 9 1                   1         1           1                                             1       1 1       1       1   47
48 12     1 1   1           2                 1                                           1   1 1           1   1         1 48
49 4                     1   1                                         1                 1                                 49
50 8               1 1     1                 1   1                                         1                     1     1   50
51 9     1       1   1             1 1     1     1                     1                                                 1 51
52 12 1           1   1 1     1                       2   1                                 1 1     1                   1   52
53 8   1 2                                                       1           1           1       1                   1     53
54 13   1                         2       1         1                   1             1         2     1     1     1     1   54
55 10   1   1         1                           1                                 1     2               1         1   1   55
56 9                     1                     1   1                           1     1 1 1             1       1           56
57 6                             1                                         1               1                   1   1   1   57
58 9   1 1   1   1               1 1             1         1               1                                               58
59 11                       1 1           1 1   1     1                           2               1                 1 1     59
60 6   1           1                                                                         1 1 1         1               60
61 9                       1                 1             1             1       1 1           1       2                   61
62 15       1 1               2   1 1                     1             1   1 1 1 2                           1 1           62
63 11                 1           1   1       2             1         1 1 1                       1     1                   63
64 12             1   1             1 1         2 1   1   1     1                       1                           1       64
65 9 1         1                   1         1                       2         1                 1       1                 65
66 11             1     1   1       1       1 1           1   1         1               1                     1             66
67 11         1     1         1                                   2 1 2         1                     1               1     67
68 14     1   1                         2               1 1     1   1       1   1               1   1           1         1 68
69 16                             1 1     1 2     1   1 1 1         1             1 1   2             1 1                   69
70 10                   1   1     1             1                   1   1                   1         1   1   1             70
71 8 1   1                             1               1           1           1                                   1 1     71
72 13           1   1   1               2                 1     1   2       1     1                         1 1             72
73 9 1               1                         1 1                   1                     1     1 2                       73
74 10                                         1   1       1                 1   1   1           1         2         1       74
75 10               1 1   1             1           1   1               1               1                   1             1 75
76 5   1                                           1         1 1 1                                                         76
77 8           1 1         1     1   1                                                                   1         1 1     77
78 17     2         1           1   1       1           1 1                 1   1 2 1                   1 1     1         1 78
79 13           1           1         1     1         1                                     2 1 1     1 1           1   1   79
80 12                   2             1         1                           2 1     1 1   1       1               1         80
81 6           1           1         1                 1                         1         1                               81
82 8         1       1     1                         1                                       1           1       1     1   82
83 9 1         1         1     1                 1         2   1               1                                           83
84 8     1   1                     1       1   1                                     1         1             1             84
85 8   1 1                                                   1     1                             1 1                 1   1 85
86 11                             1   1           1   1         1         2               1           1   1               1 86
87 9                   1         1     1       1                         1       1                       2 1               87
88 10 1     1           1                                 1 1           1 1 1           1             1                     88
89 18         1         1             1       1   1 1             1   1   2     3 1 1   1             1               1     89
90 10 1                                       1       1                   1         1 1 1         1         1           1   90
91 9 1     1   1                           1                       1           1                   1             1     1   91
92 11       1   1           1                                 1       1       1     1       1   2               1           92
93 13   1       1       1       1   1                 1 1             1   1                     1   1       1         1     93
94 15     1   2   1   1                                         1 1                   1     1 1       1 1 1         1     1 94
95 10                                   1   1     1   1                               1 1         1                   2 1   95
96 8         1 1   2                 1               1             1                   1                                   96
97 17   1         1 1 1   2     1               1 1                 1         1       1   1                 2         1   1 97
98 10                                 1 1 2                         1       1 1       1 1     1                             98
99 11             1                       1             1                   1 3   1   1         1                         1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
03
27
/
02
24
/
02
20
/
02
17
/
02
13
/
02
10
/
02
06
/
02
03
/
02
30
/
01
27
/
01
23
/
01
20
/
01
16
/
01
13
/
01
09
/
01
06
/
01
02
/
01
30
/
12
26
/
12
23
/
12
19
/
12
16
/
12
12
/
12
09
/
12
05
/
12
02
/
12
28
/
11
25
/
11
21
/
11
18
/
11
14
/
11
11
/
11
07
/
11
04
/
11
31
/
10
28
/
10
24
/
10
21
/
10
17
/
10
14
/
10
10
/
10
07
/
10
03
/
10
30
/
09
26
/
09
23
/
09
19
/
09
16
/
09
12
/
09
09
/
09
05
/
09
02
/
09
29
/
08
26
/
08
22
/
08
19
/
08
15
/
08
12
/
08
Ngày
/
Tháng