BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/08/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
08
21
/
08
17
/
08
14
/
08
10
/
08
07
/
08
03
/
08
31
/
07
27
/
07
24
/
07
20
/
07
17
/
07
13
/
07
10
/
07
06
/
07
03
/
07
29
/
06
26
/
06
22
/
06
19
/
06
15
/
06
12
/
06
08
/
06
05
/
06
01
/
06
29
/
05
25
/
05
22
/
05
18
/
05
15
/
05
11
/
05
08
/
05
04
/
05
01
/
05
27
/
04
24
/
04
20
/
04
17
/
04
13
/
04
10
/
04
06
/
04
03
/
04
30
/
03
27
/
03
23
/
03
20
/
03
16
/
03
13
/
03
09
/
03
06
/
03
02
/
03
27
/
02
23
/
02
20
/
02
16
/
02
13
/
02
09
/
02
06
/
02
02
/
02
Ngày
/
Tháng
00 8                         1                                   2 1             2           1                     1       00
01 7   1                                       1 1                 1     1               1                       1         01
02 11         1                 1         1   1             1                     1           1 1 1                 1   1   02
03 10   1   1 1                       1                   1                         1       1     1     1         1         03
04 11   1                     1 1   1 1                 1   1       1                     1             1       1           04
05 15             1                 1             2 1     2 1     1         1                   2             2           1 05
06 11 1     1                           1     1           1   1                                   1                 1 1 1 1 06
07 8 1   1     1                                           1 1       1                                     1 1             07
08 10                 2   1         1   1               1                   1                                   1 1       1 08
09 10                                         3                         1     1 1       1   1 1                           1 09
10 12   1       1       2 1 1                                       1         1                 2     1                   1 10
11 10                       1               1                         1                   2     1 1                 2 1     11
12 18 2           1 1 1 1               2         1 1   1 1     2               1         1   1     1                       12
13 14   1 1                 1     1   1       1 1                         1     1 1                 1     1 1   1           13
14 10     1 1 1                                 1                   1   1                     1   1         1           1   14
15 14       1   1       1           1           1 1           1 1                   1   1           1     1   1 1           15
16 10         1       1             1     1 1       1                           1           1   1           1               16
17 16     1 2   1                       1             1         2       2     1   1                             1 1   2     17
18 15 1   2 1       1     1 1       1                         1           1                       1             1   1   2   18
19 9 1             1                       1     1                       1                         1 1 2                   19
20 11     2     1 1 1         1                   1               1                     1           1     1                 20
21 12     1     1                         1 1                   1                     2           2   1           2         21
22 14         1 1   1   1             1         1         1               1       1                 2 2               1     22
23 17         1 1   1       1         1   1     1 2 1     1   1                 1     1           1   1               1     23
24 10 1 1               1           1     1         1         1               2   1                                         24
25 10             1 1                 1             1         1           1                   1           1 1         1     25
26 11                       1       1 1                   1                 2       1                         1   1 1     1 26
27 17   2           1         1                         1   1   1       1 1     1 1         1     1     2           1 1     27
28 9               1         1                     1   1 1         1               1                       1 1             28
29 4     1       1         1                                           1                                                   29
30 13 1       1       1             1   1                   2       1       1                   1   1   1                 1 30
31 10             2       1                                   1                       1           1 1           1 1 1       31
32 9           1       1                           1           1 1               1               1           1       1     32
33 7               1             1           1       1 1                         1                               1         33
34 13     1 1         1     1       1   1                   1   1   1     1                     1   1           1           34
35 13                   1 1           1     2     1 1   1         1     1                         1 1   1                   35
36 15       1 1     1           1             1     1 2 1       1                   1 1 1   1             1                 36
37 10 1             1 1           1                 1         1                 1                           1   1       1   37
38 12 1               1         1   1               1           1 1 1 1             1                 1       1             38
39 9                         1   1     1 1             1           1 1     2                                               39
40 9     1     1             2 1                                   1                 1 1     1                             40
41 8                   1 1           2       1           1                             1                               1   41
42 11                           1     1   1         1                             1 1     1 1       1   1         1         42
43 5 1 1                         1               1                                                         1               43
44 9                     1   1 1         1     1                               2             1           1                 44
45 12           1           1                     2           1 1     1 1           1   1               1         1         45
46 5               1             1     1                                           1                             1         46
47 6                                           1                         1 1                         1     1       1       47
48 10 1 1             2             1         2               1               1         1                                   48
49 8             1                             1             1                         1             1 1 1     1           49
50 7         2                                                             1               1           1         1 1       50
51 4                                   1 1   1                                                               1             51
52 12     1                       1                     1           1 1   1 1 2     1 1   1                                 52
53 14 1     2         1       1         1             2   1             1 1     1                     1       1             53
54 12                 2       1           1                 1   1                   1   1     1                     1     2 54
55 7         1   1         1                               1                         2   1                                 55
56 12   1 1     2         1         1       2               1                   1               1                       1   56
57 9   1 1 1     1     1                 1                               1     1         1                                 57
58 10   1   1                                 1           1       1           1       1 2                       1           58
59 7                                           1                                 1                   1 1 1         1     1 59
60 6                             1 1           1           1           1                                   1               60
61 8                                 1   1         1               1           1       1             1                   1 61
62 10                           1                 1               1   2   1                               1     1   1   1   62
63 15       1     1       2     1 1             1       1                                     2           1 2 1   1         63
64 13 1       1 1 1                               1           1           1                     1     3 1               1   64
65 14                           1     1 1                     1       2                 1         1       1         1 1 2 1 65
66 9         1               1                           1   1 1             1       1 1   1                               66
67 8                 1             1                 1                       1               1 1   1         1             67
68 10               1     1       1             1       1                                   1             1 1 1     1       68
69 22         2     1       2             1 1 1   1               1     1   1       1 1   1 1             1 2     1   1 1   69
70 10     1             1                                     1         1                 1   2     1             1   1     70
71 11                     1 1   1       1                 1 1       1           1         1                   1       1     71
72 12   1                       1         1     1               1     1     1           1     1 1       1           1       72
73 10                         1 1           2         1                           1     1                       2     1     73
74 6                                       1                       1   1         1                 1 1                     74
75 14       1           1     1   1         1 1                             2   1 1         1           1 1             1   75
76 11                       1         1               2   1                 1 1           1   1               1 1           76
77 10 1 1               1   1 1           1           1                       1       1                         1           77
78 10 1           1   1           1                     1                     1 1     1                         1         1 78
79 6               1         1 1                         1             1                                                 1 79
80 8             1   1   1       1   1   1             1               1                                                   80
81 12                                                       1     3       1         1     1     1       1 1           2     81
82 13   1             1                               1           1           1 1   1 1   1       2       1 1               82
83 13       1 1   1       1   1   2   1 1                             1                   1     1         1                 83
84 11 1                         2     1                   1 1                         2         1                     1 1   84
85 18       1         1   1             1 1 1   1       1       2 2 1 1                     1       1                   1 1 85
86 12         1 1         1               1   1   1         1 1   1                                 1         1     1       86
87 11         1   1             1 1                   1 1   1       1 1           1                                       1 87
88 11 1         1 1     1 1                   1       1 1               1                                         1   1     88
89 10                   1   1       2                                 1   1             1   1             1     1           89
90 14     1         1   1 1         1                 1                 2           2 1     1   1 1                         90
91 6               1                   1   1       1                 1     1                                               91
92 10           1       1                             1 1 1     1     2     1 1                                             92
93 15   1   1     1           1         1   1       1                     1 1               1 1               1   1       2 93
94 13           1       1   1     1           1 1 1   1                           1       1     1 1     1                   94
95 10                                       1       1 1                   1   2 1           2         1                     95
96 4                                       1                                                       1       2               96
97 7     1                           1 1                         1 1                                 1       1             97
98 9   1                   1   1                           1 1                     1     1 1                           1   98
99 8                             1             2   1                             1 1         1                         1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
08
21
/
08
17
/
08
14
/
08
10
/
08
07
/
08
03
/
08
31
/
07
27
/
07
24
/
07
20
/
07
17
/
07
13
/
07
10
/
07
06
/
07
03
/
07
29
/
06
26
/
06
22
/
06
19
/
06
15
/
06
12
/
06
08
/
06
05
/
06
01
/
06
29
/
05
25
/
05
22
/
05
18
/
05
15
/
05
11
/
05
08
/
05
04
/
05
01
/
05
27
/
04
24
/
04
20
/
04
17
/
04
13
/
04
10
/
04
06
/
04
03
/
04
30
/
03
27
/
03
23
/
03
20
/
03
16
/
03
13
/
03
09
/
03
06
/
03
02
/
03
27
/
02
23
/
02
20
/
02
16
/
02
13
/
02
09
/
02
06
/
02
02
/
02
Ngày
/
Tháng