BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 07/12/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
12
04
/
12
30
/
11
27
/
11
23
/
11
20
/
11
16
/
11
13
/
11
09
/
11
06
/
11
02
/
11
30
/
10
26
/
10
23
/
10
19
/
10
16
/
10
12
/
10
09
/
10
05
/
10
02
/
10
28
/
09
25
/
09
21
/
09
18
/
09
14
/
09
11
/
09
07
/
09
04
/
09
31
/
08
28
/
08
24
/
08
21
/
08
17
/
08
14
/
08
10
/
08
07
/
08
03
/
08
31
/
07
27
/
07
24
/
07
20
/
07
17
/
07
13
/
07
10
/
07
06
/
07
03
/
07
29
/
06
26
/
06
22
/
06
19
/
06
15
/
06
12
/
06
08
/
06
05
/
06
01
/
06
29
/
05
25
/
05
22
/
05
18
/
05
Ngày
/
Tháng
00 9 1           1           1                   3           2                           1                                 00
01 8       2     1   1                               1             1                                       1 1             01
02 9         1                         1 1     1                         1                 1         1   1             1   02
03 11     1   1       1     1             1     1                   1   1 1                       1                   1     03
04 15 1   1               1             1 1 1     2                 1                     1 1   1 1                 1   1   04
05 14   1               1                   1   1   1   1                     1                 1             2 1     2 1   05
06 11         1   1     1     1                           1       1     1                           1     1           1   1 06
07 13       2                 1 1 1   1         1             1   1   1     1                                           1 1 07
08 13 1             1 1       2                       1 1                         2   1         1   1               1       08
09 7     1     1                                   1     1                                               3                 09
10 11                     1   1   1   1   1                         1       1       2 1 1                                   10
11 10 1         1   1           1   1           1         1   1                         1               1                   11
12 17                 1                   1 1 1 1                 2           1 1 1 1               2         1 1   1 1     12
13 16       1 1 1 1       1         1     2       1                 1 1                 1     1   1       1 1               13
14 12       1 1 1           1     2             1             1       1 1 1                                 1               14
15 15                     1   1   1   1       1 1         1 1           1   1       1           1           1 1           1 15
16 12                     1       1 1   1               1   1             1       1             1     1 1       1           16
17 10                   1           2                           1     1 2   1                       1             1         17
18 15         1   1             1   1       1           1         1   2 1       1     1 1       1                         1 18
19 8 1                 1         1 1                             1             1                       1     1             19
20 13         1     1         1     1 1                         1     2     1 1 1         1                   1             20
21 13     2       1     1 1           1     1                 2       1     1                         1 1                   21
22 11       1                 1     1                         1           1 1   1   1             1         1         1     22
23 20 1     1                 1         1     1     2     1               1 1   1       1         1   1     1 2 1     1   1 23
24 15 1           1     1   1           1   1     1     1         1 1               1           1     1         1         1 24
25 7                                                 1     1                 1 1                 1             1         1 25
26 10                             1     1 1     1       1 1                             1       1 1                   1     26
27 9 1                           1           1                     2           1         1                         1   1   27
28 11           1       1 1                       1         1   1               1         1                     1   1 1     28
29 8   2                 1       1                           1       1       1         1                                   29
30 13                 1 1             1 1 1                 1     1       1       1             1   1                   2   30
31 8             1                   1       1         1                     2       1                                   1 31
32 13                   2   1       3           1   1     1 1               1       1                           1           32
33 7   1                                   1                                   1             1           1       1 1       33
34 11 1                           1   1               1               1 1         1     1       1   1                   1   34
35 15           1     1                 1         1   1     1   1                   1 1           1     2     1 1   1       35
36 15       1               1                       1     1 1   1       1 1     1           1             1     1 2 1       36
37 10 1         1                       1   1                     1             1 1           1                 1         1 37
38 8               1                               1   1         1               1         1   1               1           38
39 14 1   1       1 1   1             1 1   1 1                                           1   1     1 1             1       39
40 7                                               1       1         1     1             2 1                               40
41 9           1             1                       1                             1 1           2       1           1     41
42 7             1                 1                           1                           1     1   1         1           42
43 7 1 1   1                                                     1 1                         1               1             43
44 10                             1     1     1 1     1                               1   1 1         1     1               44
45 13     1 1 1 2         1   1 1                                           1           1                     2           1 45
46 7       1                                   2   1                           1             1     1                       46
47 6                     1             2 1 1                                                               1               47
48 12   1                       1                           1   1 1 1             2             1         2               1 48
49 9     2     1             1 1                       1                     1                             1             1 49
50 7         1               1               2                 1         2                                                 50
51 11 1           2         1   2               1     1                                             1 1   1                 51
52 8   1                         1                       1     2     1                       1                     1       52
53 18 1 1       1   1 1                   1       1   1   1       1     2         1       1         1             2   1     53
54 6                                               1                             2       1           1                 1   54
55 7                           1             1           1               1   1         1                               1   55
56 16       1         1 1   2           1                       1   1 1     2         1         1       2               1   56
57 16       1   1 1   1           1 1     1         1   1   1       1 1 1     1     1                 1                     57
58 10       1           1 1                     1     1   1         1   1                                 1           1     58
59 2             1                                                                                         1               59
60 7               1     1                           1                                       1 1           1           1   60
61 9   1                         1           1         1   2                                     1   1         1           61
62 9   1 1   1             2                       1           1                           1                 1             62
63 14         1     1       1     1         1             1             1     1       2     1 1             1       1       63
64 9         1                           2                       1       1 1 1                               1           1 64
65 10   1             1                     1   1           1   1                           1     1 1                     1 65
66 9         1                     1       1   1       1                 1               1                           1   1 66
67 8     1         1 1         1     1                                           1             1                 1         67
68 11     1     1       2                     1   1                             1     1       1             1       1       68
69 12   1     1                       1                                   2     1       2             1 1 1   1             69
70 10     1       1 1 1   1 1                                 1       1             1                                     1 70
71 11     1                     1         1   1                 1                     1 1   1       1                 1 1   71
72 8                               1                   1     2     1                       1         1     1               72
73 5                                                                                     1 1           2         1         73
74 6               1     1 1                               1 1                                         1                   74
75 10                   1                 1                   1 1       1           1     1   1         1 1                 75
76 11           1           1 1       1             1 1                                 1         1               2   1     76
77 16       1 1       1       1       1   1 1 1           1       1 1               1   1 1           1           1         77
78 12       1   1 1         1 1               1                 1 1           1   1           1                     1       78
79 12     1           1 1   1   2             1   1                             1         1 1                         1     79
80 11         1   1                     1                 1                   1   1   1       1   1   1             1       80
81 5           1                         1       1       1                                                             1   81
82 8               2                       1         1     1       1             1                               1         82
83 10   1                                                               1 1   1       1   1   2   1 1                       83
84 14   1 1           1   1           1             2       1     1                         2     1                   1 1   84
85 15   1           2                             2   1 1               1         1   1             1 1 1   1       1       85
86 14               1 1     1       1   1     1                           1 1         1               1   1   1         1 1 86
87 11 1             1                               1 1                   1   1             1 1                   1 1   1   87
88 17   1   1 1           1             1   1     1   1   1       1         1 1     1 1                   1       1 1       88
89 5                                           1                                   1   1       2                           89
90 12 1               1         1 1               1 1                 1         1   1 1         1                 1         90
91 11     1               1       1           1         1     2                 1                   1   1       1           91
92 9 1               1                               1     1               1       1                             1 1 1     92
93 11                       1   1     2                             1   1     1           1         1   1       1           93
94 9                               1                                       1       1   1     1           1 1 1   1         94
95 13   1                             2     2           3     1 1                                       1       1 1         95
96 5   1               1 1   1                                                                         1                   96
97 9 1           1             2       1                 1           1                           1 1                       97
98 13     1   1 1   1                             1 1 1         1   1                   1   1                           1 1 98
99 6                           1                             1                               1             2   1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
12
04
/
12
30
/
11
27
/
11
23
/
11
20
/
11
16
/
11
13
/
11
09
/
11
06
/
11
02
/
11
30
/
10
26
/
10
23
/
10
19
/
10
16
/
10
12
/
10
09
/
10
05
/
10
02
/
10
28
/
09
25
/
09
21
/
09
18
/
09
14
/
09
11
/
09
07
/
09
04
/
09
31
/
08
28
/
08
24
/
08
21
/
08
17
/
08
14
/
08
10
/
08
07
/
08
03
/
08
31
/
07
27
/
07
24
/
07
20
/
07
17
/
07
13
/
07
10
/
07
06
/
07
03
/
07
29
/
06
26
/
06
22
/
06
19
/
06
15
/
06
12
/
06
08
/
06
05
/
06
01
/
06
29
/
05
25
/
05
22
/
05
18
/
05
Ngày
/
Tháng