BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/01/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
01
16
/
01
12
/
01
09
/
01
05
/
01
02
/
01
29
/
12
26
/
12
22
/
12
19
/
12
15
/
12
12
/
12
08
/
12
05
/
12
01
/
12
28
/
11
24
/
11
21
/
11
17
/
11
14
/
11
10
/
11
07
/
11
03
/
11
31
/
10
27
/
10
24
/
10
20
/
10
17
/
10
13
/
10
10
/
10
06
/
10
03
/
10
29
/
09
26
/
09
22
/
09
19
/
09
15
/
09
12
/
09
08
/
09
05
/
09
01
/
09
29
/
08
25
/
08
22
/
08
18
/
08
15
/
08
11
/
08
08
/
08
04
/
08
01
/
08
28
/
07
25
/
07
21
/
07
18
/
07
14
/
07
11
/
07
07
/
07
04
/
07
30
/
06
Ngày
/
Tháng
00 7                                             1       1       1         1 1                         1           1       00
01 8                                             1   1         1                 1   1             1         1   1         01
02 9               1             1 1                   1                       1 1       1   1               1             02
03 11 1             1                                     1 1                 1 1                 2     1           1     1 03
04 8         1                                   1   1 1                             1   1 1                           1   04
05 11   1   1 1         1 1     1       1                 1                 1               1                             1 05
06 7       1               1                               1         1     1                         1   1                 06
07 15                         1   1 1   1 1 1   1             2         1             1                     1         1   2 07
08 7               1             1   1                 1                     1               1                         1   08
09 11 1     1             1     1                                 1   1       1               1 2                   1       09
10 17         1     1   1         1   1 1       1 1 2     1     1         1                   1 1               1     1     10
11 12 1   1               1             1                               2       1 1       1   1           1   1             11
12 14   1                             1     1       1         1 1 1           1                       2   2       1       1 12
13 4   1                   1                                         1                                           1         13
14 18 1             1       1               2             1       1       1       1 1     1       1     2 1   1 1         1 14
15 11 1                 1 3     1   1 1             1           1                                                   1       15
16 13         1             1         2       1 1 1       1                             2 1         1             1         16
17 13                                           1   1 1     1   1           1           1   1     1 1 1         1         1 17
18 12       1 1   2 1     1           1               1         1                   1                 1                 1   18
19 12         1           1     1       1             1   1 1 1   1           1                         1           1       19
20 13   1   1 1                   1           1       1               1   1         1             1 1   1             1     20
21 10       1               1       1   1 2       1         1                                           1           1       21
22 5                 1       1       1                                 1     1                                             22
23 15     1 1   1     1 2     1       1           1           2                         1 1         1           1           23
24 8     1             1             2                     1                                           1   1   1           24
25 11       1   1                 1     1 1 1 1                   1 1               1                     1                 25
26 5   1   1                       1     1                             1                                                   26
27 11                   1 1 1             1     1       1           1             1 1                 1                   1 27
28 7             1             2                           1     1                                 2                       28
29 10   1                                           2         1                             1     1 1   1               2   29
30 15 1                       1     1 1   1   1     1                 1         1 1 1   1   1               1         1     30
31 12                               1         1                   2       1             1     1     1   1     1 1     1     31
32 11               1 1 1         1     1                 1             1 1                           1     1           1   32
33 9         1       1   1                   1 1                     1 1   1                             1                 33
34 14     1 1   2 1               1                               1   1 1 1         1         2                 1           34
35 11   1   1                   1 1                   1         1   1                         1 1 1                       1 35
36 9   1               1         1                     1   1                                 1               1         2   36
37 14                   1     1             1           1       1   1   1 1 1   1       1   1                     1   1     37
38 13                 1         2     2                 1           1     1     1 1       1               1           1     38
39 12               1                       1 1         1     1         1             1     2           1         1     1   39
40 11     1                   1 1   1     1     2         1   1         1 1                                                 40
41 15 2       1               1       1     1   1     1           1 1                 1     1 1         1       1           41
42 6                 1   1                       1                                 2             1                         42
43 8                         1                                       1             1 1   1 1                         1   1 43
44 10                   1 1                 1             1         1     1     1       2                         1         44
45 7   1     1             1             1                   1               1                                           1 45
46 14     1   1       1             1   1   1         1               1       2 1               1                   1   1   46
47 8           1 1 1                                       1 1           1                     1                     1     47
48 14                                 1             1       2   1     1         1       1             1   1 2   1       1   48
49 13     1         1 1 1         1           1 1         1         1         1                     1         1     1       49
50 8       1   1       1               1     2                 1   1                                                       50
51 10             1 1 1             1       1   1                 1                 1               1                     1 51
52 8 1 1       1           1   1                   1             1 1                                                       52
53 14   2                     1           1             1               1     1           2 1   1       1         1 1       53
54 9         1                     1               1           1           1   1             1   1               1         54
55 6                         1               1                 1                               1 1       1                 55
56 8 1     1                                 1     2                       1                   1                 1         56
57 10   1                     1     1     1             1 1   1       1                   1         1                       57
58 14     2                 1     1                       1 1               2       1           1   1           1   1     1 58
59 7   1   1                                     1   1                     1                                   1   1       59
60 5   1       1                                                   1                                       1           1   60
61 14                     1       1             1           1         1   1             1   1     2   1 1 1 1               61
62 10                     1 2                 1                         1 2     1     1                         1           62
63 9           1                         1             1                         1       1   1       2         1           63
64 11             2 1                       1                       1                     1   1             1   1       2   64
65 9     1             1     1         1         1       1                       1         1                         1     65
66 9 1 1 1           1                               1   1                     1           1                       1       66
67 11                     1     1         1 1                 1 1       1                       2     2                     67
68 9                                       1   1 1   1                   2   1 1                     1                     68
69 9                 1   1                       1   1 2   1                         1                   1                 69
70 15     1         2           1   1   2                               1     1 1 1                       1   2     1       70
71 14     1                         1       1                 2 1         1 1       1     1 1           1         2         71
72 10 1                                     1         1               2 1                         1               1   1   1 72
73 12           1 1       1             1       1           1     1                     1               1     1         1 1 73
74 15     1   1   1               1 1         1           1   1       1               1                   1   2   1   1     74
75 18 1 2                     1         1         1     2 1                 1   1 3   1       2   1                         75
76 6               1   1                                               2     1                             1               76
77 8       1   1 1                                                         1     1   1     1       1                       77
78 19     1           1     2     1               1 2   1         1           1 1   1   1     1 1 1       1   1             78
79 12 1       1 1             1         1       1     1         1                 1                               2       1 79
80 9           1       1   1                     1                         1 1       2                             1       80
81 11         1 1 1   1                     1 1                                       1         1 1       1           1     81
82 10               1                                             1 1       2         1           1         1 1     1       82
83 11               1     1     1     1 1       1               1   1                 1 1                         1         83
84 6 2           1           1                                                         1             1                     84
85 7         1                                   1               1                   1 1       1   1                       85
86 15     1   1             1 1                       1 1                           1         1 2     1 1 1         1     1 86
87 9                 1 1                     1     1                             1     1 1                   1 1           87
88 5     1                           1           1               1                 1                                       88
89 8 1   1   1 1 2                                                             1                   1                       89
90 9       1                 1 1   1   1                     1 1                     1                                 1   90
91 12           1       1     1     1                           1             1                             2   1 1   1 1   91
92 14           1           1               1 1 1           1                     1       1 2             1 2         1     92
93 9                 2         1         2                                         1     1           1 1                   93
94 12           1 1                 1         1     1     1         3 1           1                           1             94
95 7                           1 1               1 1 1       1                                       1                     95
96 13       1       1       1   1 1                                 1           1         1     1   1           1     2     96
97 9                 1     1             1                               1 1                               1 1     1     1 97
98 11       1                                   1           2         1             1   1         1 1       1       1       98
99 15 1           2   1           1       2           1 1             1                                     1 1 1     1 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
01
16
/
01
12
/
01
09
/
01
05
/
01
02
/
01
29
/
12
26
/
12
22
/
12
19
/
12
15
/
12
12
/
12
08
/
12
05
/
12
01
/
12
28
/
11
24
/
11
21
/
11
17
/
11
14
/
11
10
/
11
07
/
11
03
/
11
31
/
10
27
/
10
24
/
10
20
/
10
17
/
10
13
/
10
10
/
10
06
/
10
03
/
10
29
/
09
26
/
09
22
/
09
19
/
09
15
/
09
12
/
09
08
/
09
05
/
09
01
/
09
29
/
08
25
/
08
22
/
08
18
/
08
15
/
08
11
/
08
08
/
08
04
/
08
01
/
08
28
/
07
25
/
07
21
/
07
18
/
07
14
/
07
11
/
07
07
/
07
04
/
07
30
/
06
Ngày
/
Tháng