BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 01/02/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
02
28
/
01
25
/
01
21
/
01
18
/
01
14
/
01
11
/
01
07
/
01
04
/
01
31
/
12
28
/
12
24
/
12
21
/
12
17
/
12
14
/
12
10
/
12
07
/
12
03
/
12
30
/
11
26
/
11
23
/
11
19
/
11
16
/
11
12
/
11
09
/
11
05
/
11
02
/
11
29
/
10
26
/
10
22
/
10
19
/
10
15
/
10
12
/
10
08
/
10
05
/
10
01
/
10
28
/
09
24
/
09
21
/
09
17
/
09
14
/
09
10
/
09
07
/
09
03
/
09
31
/
08
27
/
08
24
/
08
20
/
08
17
/
08
13
/
08
10
/
08
06
/
08
03
/
08
30
/
07
27
/
07
23
/
07
20
/
07
16
/
07
13
/
07
Ngày
/
Tháng
00 5                           1                                                           1   1   1                     1 00
01 12         1             1   1 1                                 1         1         1 1       1       1           2     01
02 14       1         1       1             1 1               1   1       1     2 1               1         1 1             02
03 12 1 1                           1 1                           1                   1       2 1               2       1   03
04 7                                     1         1                   1                       1     1   1 1               04
05 14     1   1 1                 1     1                                 1 1           1       1 1   1 1     1         1   05
06 7           1 1                           1                                       1                 1           1     1 06
07 8                     1             1         1           1         1       1               1                   1       07
08 13   1                   1       1             1 1 1                 2 1           1       1   1           1             08
09 9   1                     1                                             1               2       2         1     1       09
10 13       2     1       1                   1   1                 2     1                       1     1 1       1         10
11 8         1       1         1       1                           1         2   1                                         11
12 18       1                       2   1 1   1     1 1   1     1         1         2         1       2     1   1           12
13 15                 2           1         1 1     2                 1   1     1   1     1               1       1     1   13
14 5                                     1 1                       1                 1   1                                 14
15 9           1 1 1           1       1                                                     1 1   1       1               15
16 9           1 2           1                     1       1                                             1         1 1     16
17 10 1       1                   1         1               1                       1             1       1       2         17
18 8                                                               1               1   1         1     1   1   1         1 18
19 18     2   1   1     1   1             2         1     1     1     1 1         1             1           1     1     1   19
20 11     1                                             1     1     1       1       2     1     1           1   1           20
21 13 1           1           1 1   1           1   1 1 1                           1             2               1         21
22 13       1             1         1 1       1         1     1       1                   1               1 1     2         22
23 12               1       2         1       1 1 1                         1                       1       1   1         1 23
24 12           1             1 1     1                     1 1     1 1       1         1                             2     24
25 8           1                     1       1     1   1                             2     1                               25
26 18   1   1           1                   1     2   1 1       1 1     1       1       1   1             1 2           1   26
27 11                 1   1 1           1     1 1     1 1           1     1                     1                           27
28 16     1 1 1 1   1   1 1           1     1                 1         1 1             1 1               1       1         28
29 6                   1                                           1         2                                         1 1 29
30 15   1       1   1   1 1         1             1   1   1 1     1     1           1                 2                     30
31 7 1               1             2                               1           1                     1                     31
32 13 1   1                 1                                 1       2 1                     2             1     1 1 1     32
33 11 1     1     1                   1                                 2     1           1         1         1       1     33
34 10                       1   1 1                         1                   1             1 1   1           1 1         34
35 17   1     1       1                   1 1             2   1 1 1         1         1 1   1   1                         2 35
36 9 1             1         1               1                                             1 1         2       1           36
37 5                                                                       1             1         1               1 1     37
38 13   1           1       1 1     1   1             1         1   1             1       2                     1           38
39 7         1                 1                     1     1         1               1               1                     39
40 5 1   1                   1                                                 1                   1                       40
41 15             2 1 1 1                       1                 2   1             1 1         1   1         1     1       41
42 10   1       1 2                                     2 1 1                                               1             1 42
43 12     1             1         2   1     2             1       1         1             1   1                             43
44 4                     1         1                           1                                             1             44
45 10       1 2 1 1           1                           1                   1                                     1   1   45
46 16 1     1       1   1             2         2         1   1         1   1           1           1 1                   1 46
47 9                       1 1   1             1     1                               1                       2 1           47
48 7                               1 1   1     1                         1                           1               1     48
49 12     1           1         1     1   1     1             1 1 1         1                       1   1                   49
50 14 1             2             1 1       1 1     1   1 1                 1     1       1                 1               50
51 9         1 1                                 1           1   1                   1                 1   1       1       51
52 8                                     1       1   1 1 1     1           1                                           1   52
53 16                   1 1   1 1         1 1     2   1 2     1       1   1                   1                 1           53
54 7                 1 1                                 1 1 1                         1                               1   54
55 11 2 1                                 1   1             1                           1           1 1         1     1     55
56 11     1         1     2       1       1     1                   1               1             1     1                   56
57 15       1   1     2     1                 1     1     1 2                 2                 1   1                 1     57
58 14       1                     2             1 1   1   1     1     1     1     1     1                           1   1   58
59 13   1               1     2 1                     1                     1       2   1         1     1           1       59
60 6                         1       1   1       1             1                 1                                         60
61 8         1 1                       1                                     1                   1 1 1         1           61
62 9                   1             1                         1 1               1 1     1             1               1   62
63 13     1                       1     1         1           1       3                   1 1       1               1   1   63
64 9     1                             1   1   1                                                             1 1     1   2 64
65 14         1                 1   1   2   1         1                   1 1         2         1     1                 1   65
66 9             1 1                         1           1                       1     1   1                     1 1       66
67 10   1           1         1               1                       1           1       1           1           1     1   67
68 12                 1                         1               1                       1     2   1 1 1           1 1 1     68
69 8   1                 1           1                     1                     1                       1       1     1   69
70 9                       1 1               1     1           1 1     1       1                       1                   70
71 12 2   1     1 1                                       1         1           1     1     1             1             1   71
72 12                               1 1                     1                 1 1 1       1 1 1 1         1               1 72
73 4                                                                   1                     1   1                 1       73
74 12             1 1                               2   1       1                 1 1 1           1       1   1             74
75 16               1 1                 1   1     1 1 1   1       2 1               1                 1   1     1         1 75
76 9   1       1       1 1             1                       1                 1   1                       1             76
77 14         1                 2   1 1     1   2             1               1         1   1         1               1     77
78 12 1                             1   1                   1 1                   1 1 1           1         1     1   1     78
79 17       2             1     1 1     1             2                   1 1 1 2                       1 1               2 79
80 3         1                   1                                                     1                                   80
81 4                                                                     1     1                 1                 1       81
82 7               1                                   1     1   1     1                               1                 1 82
83 7         1             1                                                     2                           1     1   1   83
84 12   1 1             1   2       1                   1                 1   1           1     1               1           84
85 11   1               1 1   1   1                             1   1                       1 1         1     1             85
86 10 1             1     1                 1               1   1   1   1                           1           1           86
87 16                   1   1             1 2   1   1 1 1             2 1                   1           1     2             87
88 11     1                                       1       1 1   1             2             1         1 1 1                 88
89 8                             1                                       1     2             1             1   1   1       89
90 10     1 1   1     1         1               1       1                   1               1                           1   90
91 6         1   1     1               1                             1                                                   1 91
92 8 1       1 1     1   1                                 1                       1   1                                   92
93 15     1         1 1     1   1                   1       1     2   1   1     1                           1         1   1 93
94 12       2             1   1   1       2     1                                                       1 1   1   1         94
95 9   1                 1     1         1                   1             2             1 1                               95
96 15   2 1       1     1               1 1       1                 1   1         1     1   1   1                     1     96
97 13 1     1   1           1                 1   1               1       1   1 1             1 1                     1     97
98 4                 1                                                               1                       1   1         98
99 7                                 1       1     1   1                 1                       1       1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
02
28
/
01
25
/
01
21
/
01
18
/
01
14
/
01
11
/
01
07
/
01
04
/
01
31
/
12
28
/
12
24
/
12
21
/
12
17
/
12
14
/
12
10
/
12
07
/
12
03
/
12
30
/
11
26
/
11
23
/
11
19
/
11
16
/
11
12
/
11
09
/
11
05
/
11
02
/
11
29
/
10
26
/
10
22
/
10
19
/
10
15
/
10
12
/
10
08
/
10
05
/
10
01
/
10
28
/
09
24
/
09
21
/
09
17
/
09
14
/
09
10
/
09
07
/
09
03
/
09
31
/
08
27
/
08
24
/
08
20
/
08
17
/
08
13
/
08
10
/
08
06
/
08
03
/
08
30
/
07
27
/
07
23
/
07
20
/
07
16
/
07
13
/
07
Ngày
/
Tháng