BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 25/06/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
06
22
/
06
18
/
06
15
/
06
11
/
06
08
/
06
04
/
06
01
/
06
28
/
05
25
/
05
21
/
05
18
/
05
14
/
05
11
/
05
07
/
05
04
/
05
30
/
04
27
/
04
23
/
04
20
/
04
16
/
04
13
/
04
09
/
04
06
/
04
02
/
04
30
/
03
26
/
03
23
/
03
19
/
03
16
/
03
12
/
03
09
/
03
05
/
03
02
/
03
26
/
02
23
/
02
19
/
02
16
/
02
12
/
02
09
/
02
05
/
02
02
/
02
29
/
01
26
/
01
22
/
01
19
/
01
15
/
01
12
/
01
08
/
01
05
/
01
01
/
01
29
/
12
25
/
12
22
/
12
18
/
12
15
/
12
11
/
12
08
/
12
04
/
12
Ngày
/
Tháng
00 10                                                 1       1         1   1       1     1     2 1               1         00
01 14 1     1 1       1     1     1       1                                   1 1     1   1                 1     1     1   01
02 8     1                                         1   1                 1 1     1               1     1                   02
03 22 1   1 1         1 2 1             1       1         1         1         1   1   1       2 1 2     1         1       1 03
04 13                       1       1 1 1 1                           1           1         1   1   1   1 1     1           04
05 8     1           1                       1               1                 1 1 1                                     1 05
06 9                                 1                         1   1 1   1     1 1     1                             1     06
07 12 1   1 1         2   1               1           1               1                 1       1     1                     07
08 10 1           1   1           2 1                       1       2                         1                             08
09 13   1       1     2                   1               1               1             1         2             2       1   09
10 12           2 2 1                         1           1 1     1                 1           1                         1 10
11 6 2                                                 1               1             1         1                           11
12 8                     1   1               1                           2                 1         1     1               12
13 9           1   1               1         1                         1                         1   1           1   1     13
14 13 1 1                       1     1                         1     1       1 1   2         1           1             1   14
15 6                           1         1         1                 1 1                                 1                 15
16 10       1             1     1                   1                   2   1     1 1                               1       16
17 11   2                     1                 1 1 1                     2                     1     1               1     17
18 16               1 1     1     2               1           3             1 1 1       1     1   1             1           18
19 13             1 1           1 1                   1   1   1 1       1   1       1       1                     1         19
20 11 1   1   1   1     2                   1                     1                             1             1   1         20
21 10                                               1 1   2       1                       1   2     1               1       21
22 10           1           1   1                         1                                     1     1             2   2   22
23 8       1         1 1     1             1   1                                                         1     1           23
24 6       1             1   1             1                                         1                   1                 24
25 9                   1                   1               1             1           1 1   1   1                         1 25
26 7                 2 1 1                                 1                                       1           1           26
27 11 1 1                         1             1                     1     1             2 1     1             1           27
28 12       1       1             1                 2 1               1 1 1               1   1                   1         28
29 11 1     1     1     1   1   1                                                 1 1 1                           1       1 29
30 8           1                       2   1                       1               1               1         1             30
31 18                       1   1       1   1 1     1           1   2     1                 1     1   1       1   1 1     2 31
32 14                 1           1 1             1     1   1               3       1       1                 1   2         32
33 8                                 1       2                         1             1                 1   1           1   33
34 10                                       1     1                     1                     1     1   1         1 1 1 1   34
35 13       1 1                           2   1     1     1     1 1     1       1               1             1             35
36 7     1   2         1                           1             1                         1                               36
37 6                   1                                       1 1                                 1             1     1   37
38 5               1                 1                 1                                 1           1                     38
39 8                                       1   1       1   1       1         1         1                   1               39
40 10         1   1                 1                         1 1     2                   1         1                 1     40
41 11       1               1       1           1         1       1                             1         1         1   1 1 41
42 12         2             1             1         1               1             2           1           1         1     1 42
43 11           1 1 1                 1       1 1                       1                           1   1       1       1   43
44 13           1         3   1         1                 1                 1           1     1           1   1         1   44
45 11 1 1 1               1                           1 1                   1             1               1 1   1           45
46 9 1                         1                 1       1                   1                   1   1     2               46
47 8       1       2         1 1                                                         1             1           1       47
48 11 1   1             1                   1 1                     1   1 1 1 1     1                                       48
49 13         1   1     1   1   1   1             2         1 1                       1             1                 1     49
50 7           1                         1                     1       1                                         1   2     50
51 11         1                             1         1           1 1   1                 1     1       2           1       51
52 13       1 1     1 1   1                                   1   1   1 1 1               1                 1   1           52
53 12   1       1               1           1 1         1           1                       1   1   1 1                   1 53
54 13                   2 1   1           1 1       1     1       1 1     1                             1   1               54
55 16 1   1 1 1   1         1   1 1 1                   1         1   1                   1 1         1       1             55
56 15     1         1       1 2     1           1 1 1                             1         1     1   1   1 1               56
57 8                     1         2 1         2       1             1                                                     57
58 10   1       1           1     1         1                             1     1             1     1                 1     58
59 9         1                       2         1     1                       1       2   1                                 59
60 10         1                 1           2                                             1 1       1   1     1           1 60
61 7   1                                               1       1           1     1                     1   1               61
62 9                                 1   2     1                                 1 2                     1   1             62
63 11                     1               1     1           1       1               1   1           1                   1 2 63
64 10   1                   1           1       1     1                                                 1     2 1         1 64
65 14     1             1       1             1   1 1       1   1 1                                   1   1           3     65
66 4       1             1                   1 1                                                                           66
67 13 1   1       1 1     1           1   1               1     1               1                   1       1   1           67
68 12 1   1 1   1                 1         1                 1                       1     1     1       1   1             68
69 13   1         1         1     2               1 1     1   1   1           1                   1               1         69
70 8                       1 1                   1           1                   1                     1           1   1   70
71 14   1             1 2                     2   1 1                     1   1       1         1   1                     1 71
72 10               1                   1             1         2                       1 1           1     1 1             72
73 7           1   1             1                                         2 1                                       1     73
74 12         1                     1   1 1 1 1       1           1           1   1                             1       1   74
75 10     1         1               2         1 1                 1             1                       1           1       75
76 11   2       1   1                                     1                       1 1   1           1       1 1             76
77 13             2           1       1   1   1   1                                   2 1         1                 1 1     77
78 9                     1           2 1         1     1   1                 1   1                                         78
79 13                         1                         1   1           1           1 2 1   1         1   1   1         1   79
80 9             1               2 1                         1             1           1     1               1             80
81 6             1                     1   1                     1                           1           1                 81
82 12 1           1                   1         1           2 1                       1 1               1           1     1 82
83 13                 1                               1 1     1   1 1             1         1       1 1   1     1 1         83
84 13   1                 1     1       1       1           1             1       1 1   1 1   1                 1           84
85 8                                                           1       1   1 1 1           1               1   1           85
86 9   1                                           1         2       1         1                       1           2       86
87 4                                                     1     2                                               1           87
88 15         1 1           1         1 1 1       1     1         1   1                       1 1       1         1 1       88
89 10 1   1         1                                                 1       2               1             1         1 1   89
90 11     1     1           1   1       1             1             1           1                     1       1         1   90
91 6       1                 2     1                   1                                         1                         91
92 11             1   1                                   1           1   1     1       1   1             1           2     92
93 16                 1 1     1 1   1   1           1 2     1 1                 1     1         1         1           1     93
94 13           2             1     1                 1               1   1 1   1   1                       1     1       1 94
95 10   1 1         1         1 1                     1 1   1         1                     1                               95
96 12     1 2                         1                 1                               2 1           1     1   1         1 96
97 17   1     1             1     1     1 1       2   1   1 1   1   1         2 1                 1                         97
98 11         1               1         2         1             1               1             1     1         1         1   98
99 8                                 1                 1   1       1           1                 1   1             1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
06
22
/
06
18
/
06
15
/
06
11
/
06
08
/
06
04
/
06
01
/
06
28
/
05
25
/
05
21
/
05
18
/
05
14
/
05
11
/
05
07
/
05
04
/
05
30
/
04
27
/
04
23
/
04
20
/
04
16
/
04
13
/
04
09
/
04
06
/
04
02
/
04
30
/
03
26
/
03
23
/
03
19
/
03
16
/
03
12
/
03
09
/
03
05
/
03
02
/
03
26
/
02
23
/
02
19
/
02
16
/
02
12
/
02
09
/
02
05
/
02
02
/
02
29
/
01
26
/
01
22
/
01
19
/
01
15
/
01
12
/
01
08
/
01
05
/
01
01
/
01
29
/
12
25
/
12
22
/
12
18
/
12
15
/
12
11
/
12
08
/
12
04
/
12
Ngày
/
Tháng