BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/05/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
05
15
/
05
11
/
05
08
/
05
04
/
05
01
/
05
27
/
04
24
/
04
20
/
04
17
/
04
13
/
04
10
/
04
06
/
04
03
/
04
30
/
03
27
/
03
23
/
03
20
/
03
16
/
03
13
/
03
09
/
03
06
/
03
02
/
03
28
/
02
24
/
02
21
/
02
17
/
02
14
/
02
10
/
02
07
/
02
03
/
02
31
/
01
27
/
01
24
/
01
20
/
01
17
/
01
13
/
01
10
/
01
06
/
01
03
/
01
30
/
12
27
/
12
23
/
12
20
/
12
16
/
12
13
/
12
09
/
12
06
/
12
02
/
12
29
/
11
25
/
11
22
/
11
18
/
11
15
/
11
11
/
11
08
/
11
04
/
11
01
/
11
28
/
10
Ngày
/
Tháng
00 14     1                         2                   1   1     1   1   2               1         1 1       1       1     00
01 11             1   1     1 1             1                 1                     1                 1 1   1     1         01
02 10   1 1                               1 1 2                           1   1                   1 1                       02
03 6                                     3                       1                                   1 1                   03
04 11     1     2             1 2                     1               1 1                   1                     1         04
05 13     1   1                             1 1                       1 1     2 1   1                   2 1                 05
06 11                   1   1     2     1 1         1 1         2                                                     1     06
07 17 2     1   1 1                   2 1 1     1 1   1     1                                 1                 1       2   07
08 13 1       1     1   1                   2     1       1 1 1     1           1                 1                         08
09 19     1         2     2     1 1           1   1 1       1 1     1           1 1         1   1       1 1                 09
10 8                     1     1   1   1   1             1         1             1                                         10
11 3         1             1                                                                 1                             11
12 7                                                                               1 1               1   1       2       1 12
13 12 1         1       1     1                                             2   2     1       1 1         1                 13
14 6 1                                         1         1                       2                                   1     14
15 15               1     2   2                         1 1 1         1         1                     1 1     1     1   1   15
16 12     1                   2   1 1       1                                   1   1             1       1   1         1   16
17 12             1 1 1 1                     1 1 1           1           1 1                       1 1                     17
18 6   1                                   1   1   1                     1                                               1 18
19 6     1                           1 1                     1                       1                             1       19
20 13   1   1   1     3               1         1         1                               1 1   1                 1         20
21 7       1                                       1             1           1     1                   1         1         21
22 11   1                   1       2 1 1           1   1                                                   1           1 1 22
23 14                 1 1   1       1 1             1 1 2 1         1       1       1                                   1   23
24 18                   2     1       1       2               1   1 1       1 2   1   1             1 1             1 1     24
25 11                                 2   1           2 1                           1   1         1 1         1             25
26 13   1                                       1                   1 2           1     1 1           1     1 1     2       26
27 6   1         1           1         1                                                   1                         1     27
28 11         1             2                               1             1             2                 1 1   1       1   28
29 6 1 1           1                 1                     1           1                                                   29
30 14     2         1       1                 1 1       1               1           1     1 1     1     1     1             30
31 17   1 1 1 1                   1               1                 2     1   1 1     1         1 1             1   1     1 31
32 8       1       1     1                                           1                                     1   1   1   1   32
33 11         2   1       1       1                 1 1                 1             1   1                       1         33
34 9     1 1           1         1                           1             1         1                                 1 1 34
35 11         1     1       1             2                     1           1         1               1     1   1           35
36 8   1                                         1 2   1               1               1 1                                 36
37 8             1                           1               1               1 1                         1           1 1   37
38 4                   1           1             1                                           1                             38
39 11 1       1   1                                   1                   1       1       1 1                 1       2     39
40 15     1 1   1     1   1 1                                 1 1             1       1     1         1     1   2           40
41 5               1                   1                                             1         1             1             41
42 10       1                     1         1                         1           1 1       1 1           1   1             42
43 9         1                             1       1       1     1       1                 1 1             1               43
44 9                     1   1       1               1   1                                         1 1             1 1     44
45 11         1         1                       1   1   1   2             1             1                       1 1         45
46 5 1                         1     1                                                                     1       1       46
47 13 1                       1 1                     1   1     2 1   1       1           1           1           1         47
48 10           1 1                 1   1   1       1   1       1                 1                 1                       48
49 11             1         1       1 1                   1                         1   1             2               1   1 49
50 13                           1               3               1             1   1       2       2     1             1     50
51 10       1         1     1       1     1                 1             1                   1               1           1 51
52 12   2                   1           1             2     1                     1               1 1     1               1 52
53 9 1 1       1             1       1 1                                   1         1                         1           53
54 15   1           1 1                           1   1       1     1   1               1     2     1               2     1 54
55 13 1   1   1                     1   1         1     1           1           1 1   1         1         1                 55
56 10           1     1 1                             1             1                     1         1             1 1     1 56
57 10 1 1       1                                 1               1   1             1         1     1     1                 57
58 9 1                   1               1       1                                         1           1   1             2 58
59 12             1   1   1     1 1 1                             1                         2       1       1           1   59
60 10 1                                                       1   1           1 1     1 1     1 1                         1 60
61 12     1           1         1                                       1       1   2 1     1     1               1   1     61
62 10     1 1     1                               1               1     1           1       1 1   1                         62
63 13                   1                   1         1         1     3                       1   1   1 1     1 1           63
64 7                 1 1                 1 1           1                                 1     1                           64
65 17                       1   1     1               1   1   1     2                 1   1     2   1     1       2     1   65
66 8   1               1                         1               1 1     1             1                             1     66
67 11   1       1 1       1                   1     1                             1     1     1   1   1                     67
68 7   1             1                                         1 1     1               1                       1           68
69 5       1                                 1         1                   1                                           1   69
70 11             1                     1       1   1         1     1   1 1     1                                   1   1   70
71 5       1 1                         1                         1                     1                                   71
72 13                       2       1   1           1                           1 1           1     1         1 2         1 72
73 10       1                     2   1                 1 1   1                                         2               1   73
74 15                         2           1 1   1                         1                   1         1 2 1     1   1 1 1 74
75 12 1                         1 1     1       1     1         1     1 1       1 1 1                                       75
76 7                 1         2                                 1   1                             1               1       76
77 12             1                 1     1       1       1     1     1             1       1   1   1             1         77
78 13     2         1     1     1                           1 1         2                   1           1 1           1     78
79 13             1 2 1 1                     2   1       1                   1     1                       2               79
80 10                 1       1 1           1 1 1               1         1       1           1                             80
81 10           1                             1   1     1 1 1               1   1             1   1                         81
82 8         1                                                             1         1   1     1 1               1       1 82
83 6         1 1                       1                         1                                         1         1     83
84 12     1   1           1 1   1 1                                 1     1                           1   1   1     1       84
85 10       1       1   1     1           1   1             1                                   1           1 1             85
86 10   1                 1               2                   1           1 3                         1                     86
87 9         1 1                       1               1 1     1                         1 1     1                         87
88 10 1         1                 1   1 1               1 1                               1                         2       88
89 5                                           1 1         1               1         1                                     89
90 13 1                           1           1     1   1 1                 1 2                   1     1     2             90
91 16         1 1 1   1   1 1               1         1       1     1       1           1 2 1                 1             91
92 10                               1                       1           1     1       1 1       2         1           1     92
93 12       1     1 1           1 2                               1                             1       1   1           2   93
94 8               1                                           1         1     1       1         1             1   1       94
95 14           1       1 2           1     1               1   1 1               1             1   1   1         1         95
96 7       1     1                         1   1                     1       1                                           1 96
97 15 1             1   1                         1 1           1     1 2     1     1               1       1   1         1 97
98 13       1                   1 1           1     1         1 1                 1             1               2 1   1     98
99 19       1   1             2     2     1     1         1       1 1   1   1   1       2                 1   1 1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
05
15
/
05
11
/
05
08
/
05
04
/
05
01
/
05
27
/
04
24
/
04
20
/
04
17
/
04
13
/
04
10
/
04
06
/
04
03
/
04
30
/
03
27
/
03
23
/
03
20
/
03
16
/
03
13
/
03
09
/
03
06
/
03
02
/
03
28
/
02
24
/
02
21
/
02
17
/
02
14
/
02
10
/
02
07
/
02
03
/
02
31
/
01
27
/
01
24
/
01
20
/
01
17
/
01
13
/
01
10
/
01
06
/
01
03
/
01
30
/
12
27
/
12
23
/
12
20
/
12
16
/
12
13
/
12
09
/
12
06
/
12
02
/
12
29
/
11
25
/
11
22
/
11
18
/
11
15
/
11
11
/
11
08
/
11
04
/
11
01
/
11
28
/
10
Ngày
/
Tháng