BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 28/03/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
29
/
02
26
/
02
22
/
02
19
/
02
15
/
02
12
/
02
08
/
02
05
/
02
01
/
02
29
/
01
25
/
01
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
21
/
12
18
/
12
14
/
12
11
/
12
07
/
12
04
/
12
30
/
11
27
/
11
23
/
11
20
/
11
16
/
11
13
/
11
09
/
11
06
/
11
02
/
11
30
/
10
26
/
10
23
/
10
19
/
10
16
/
10
12
/
10
09
/
10
05
/
10
02
/
10
28
/
09
25
/
09
21
/
09
18
/
09
14
/
09
11
/
09
07
/
09
Ngày
/
Tháng
00 12   1   1                         1                   1   2       1           1           1                   3         00
01 10                       1 1 1 1                         1               2     1   1                               1     01
02 10       1     1               2                             1   1         1                         1 1     1           02
03 12 1                       1               1   1 1           1         1   1       1     1             1     1           03
04 15                         1         2 1 1         1             1 1   1               1             1 1 1     2         04
05 11                                     1   2 1               1       1               1                   1   1   1   1   05
06 9       1                           1       1                   1         1   1     1     1                           1 06
07 15           1                   1       1     2   1     1   1           2                 1 1 1   1         1           07
08 11 1     1 1         1                                             1             1 1       2                       1 1   08
09 14         1     1       1 1 1       1 1     1       1         1       1     1                                   1     1 09
10 11   1     1                 1 1 1                               1                     1   1   1   1   1                 10
11 14 1         1       1 1             1                   1       1 1         1   1           1   1           1         1 11
12 10                                       1 2     1         1                       1                   1 1 1 1           12
13 11     1                                       1                         1 1 1 1       1         1     2       1         13
14 13             1   1     1     1     1           1                       1 1 1           1     2             1           14
15 12 1                                       1 1     1             1                     1   1   1   1       1 1         1 15
16 10   1 1                 1   1                         1                               1       1 1   1               1   16
17 10     1               1         1       1   1   1         1                         1           2                       17
18 16     1       1       1   1   1 1         1       1         1 1           1   1             1   1       1           1   18
19 9   1 1     1                             1         1             1                 1         1 1                       19
20 10 1                 1             1 1                   1                 1     1         1     1 1                     20
21 9                   1                               1                 2       1     1 1           1     1               21
22 12   1     1 1       1 1 1             1                     1 1         1                 1     1                       22
23 14         1   1             1     1                           1 1 1     1                 1         1     1     2     1 23
24 13   1       1 1       1                                       1   1           1     1   1           1   1     1     1   24
25 4                   1     1                         1                                                             1     25
26 13                 1   3   1   1                         1                                     1     1 1     1       1 1 26
27 11         1                     1 1 2           1     1   1       1                           1           1             27
28 9 1     1                       1   1             1                         1       1 1                       1         28
29 10 1       1                   1       1 1             1             2                 1       1                         29
30 9                 1                             1             1 1                 1 1             1 1 1                 30
31 12                           1     1 2               1   1   1 1               1                   1       1         1   31
32 18       1       1 1       1                   1         2     1 1                   2   1       3           1   1     1 32
33 6                       1     2                             1       1                                   1               33
34 10 1       1         1       1         1       1                   1                           1   1               1     34
35 13 1             1 1 1             1 1         1                 1           1     1                 1         1   1     35
36 10 1   2                         2       1                               1               1                       1     1 36
37 9           1                               2     1     1         1         1                       1   1               37
38 9                               2             1 1           2                   1                               1   1   38
39 15                     1 2                             2   1       1   1       1 1   1             1 1   1 1             39
40 7       1   1                               1 2                 1                                               1       40
41 7     1 1                           1                         1             1             1                       1     41
42 7       1     1                                 1 1 1                         1                 1                       42
43 6           1                                 1           1       1 1   1                                               43
44 10   1                           1                   2     1                                   1     1     1 1     1     44
45 9               1                                                     1 1 1 2         1   1 1                           45
46 13       1   1   1               2         1       1     1   1           1                                   2   1       46
47 11                       2     1           1                 1 1                       1             2 1 1               47
48 6                       1   1     1       1                         1                       1                           48
49 8                           1     1                                   2     1             1 1                       1   49
50 10     2         1 1   1                                   1               1               1               2             50
51 14       2                   1                     1           2   1           2         1   2               1     1     51
52 9   1         1       1                 1   1     1                 1                         1                       1 52
53 17 1         1   2   2           1           1                     1 1       1   1 1                   1       1   1   1 53
54 9   1 1   1             1                   2     1 1                                                           1       54
55 8   1     1               1                         1     1                                 1             1           1 55
56 16             1   1 2   1 1                           1 2 1             1         1 1   2           1                   56
57 19     1       1   1 1       1   1 1     1               1 1             1   1 1   1           1 1     1         1   1   57
58 11       1   1   1                 1     1                               1           1 1                     1     1   1 58
59 6                       1             1 1             1   1                   1                                         59
60 12               1             2       1 3         1 1                           1     1                           1     60
61 12               1       1           1 1   1 2         1             1                         1           1         1   61
62 12   1       1 1   1       1             1                           1 1   1             2                       1       62
63 14               1           1     1           1 1   1     1     1         1     1       1     1         1             1 63
64 10 2 1             1           1 1     1                                   1                           2                 64
65 9                         1       1   1   1                     1   1             1                     1   1           65
66 12   1     1 1     1   1             1     1                               1                     1       1   1       1   66
67 14   1 1   1       1     1   1 1                   1         1         1         1 1         1     1                     67
68 12             1 1     1             1               1 1               1     1       2                     1   1         68
69 9           1   1           1                 2       1             1     1                       1                     69
70 13     2   1         1           1       1       1                     1       1 1 1   1 1                               70
71 8             1   1               1   1                               1                     1         1   1             71
72 11       1         1     1   1     1   1 1       1         1                                     1                   1   72
73 7   1       1         1     1                   1           2                                                           73
74 8 1           1 1         1                             1                       1     1 1                               74
75 7       1       1         1           1             1                               1                 1                 75
76 10                     1       1               1     1                       1           1 1       1             1 1     76
77 13       1                           1       1                   1       1 1       1       1       1   1 1 1           1 77
78 16         2   1   1 1       1   1     1         1               1       1   1 1         1 1               1             78
79 12 1                                   1     1     1                   1           1 1   1   2             1   1         79
80 10       1             1                             1 2       1           1   1                     1                 1 80
81 8 1             1         1                               1                 1                         1       1       1 81
82 10                   1 1   1           1           1         1                   2                       1         1     82
83 3 1                                           1                     1                                                   83
84 11     1                 1                                     1 1   1 1           1   1           1             2       84
85 19             2   1   1           2           2       1     2   1   1           2                             2   1 1   85
86 11 1             1                                 1 1     1                     1 1     1       1   1     1             86
87 5                                                               1 1             1                               1 1     87
88 18         1         1             1   1   1       2   1 1           1   1 1           1             1   1     1   1   1 88
89 3                                       1 1                                                                 1           89
90 12                 1       1                     3             1   1               1         1 1               1 1       90
91 10   1 1                   1                           1 1             1               1       1           1         1   91
92 11             1                   1       1           1 2     2   1               1                               1     92
93 8         1 1       1                           1                                       1   1     2                     93
94 4   1       1                           1                                                       1                       94
95 13           1                 1             1   1   1               1                             2     2           3   95
96 7                 1                       1           1             1               1 1   1                             96
97 8         1   1                                                   1           1             2       1                 1 97
98 11       1                   1 1                               1       1   1 1   1                             1 1 1     98
99 5   1 1                                     1             1                                 1                           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
29
/
02
26
/
02
22
/
02
19
/
02
15
/
02
12
/
02
08
/
02
05
/
02
01
/
02
29
/
01
25
/
01
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
21
/
12
18
/
12
14
/
12
11
/
12
07
/
12
04
/
12
30
/
11
27
/
11
23
/
11
20
/
11
16
/
11
13
/
11
09
/
11
06
/
11
02
/
11
30
/
10
26
/
10
23
/
10
19
/
10
16
/
10
12
/
10
09
/
10
05
/
10
02
/
10
28
/
09
25
/
09
21
/
09
18
/
09
14
/
09
11
/
09
07
/
09
Ngày
/
Tháng