BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 05/12/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
12
02
/
12
28
/
11
25
/
11
21
/
11
18
/
11
14
/
11
11
/
11
07
/
11
04
/
11
31
/
10
28
/
10
24
/
10
21
/
10
17
/
10
14
/
10
10
/
10
07
/
10
03
/
10
30
/
09
26
/
09
23
/
09
19
/
09
16
/
09
12
/
09
09
/
09
05
/
09
02
/
09
29
/
08
26
/
08
22
/
08
19
/
08
15
/
08
12
/
08
08
/
08
05
/
08
01
/
08
29
/
07
25
/
07
22
/
07
18
/
07
15
/
07
11
/
07
08
/
07
04
/
07
01
/
07
27
/
06
24
/
06
20
/
06
17
/
06
13
/
06
10
/
06
06
/
06
03
/
06
30
/
05
27
/
05
23
/
05
20
/
05
16
/
05
Ngày
/
Tháng
00 9                           1           1 1             1 1                           1     1     1                   1 00
01 10                   1   1     1   1             1           1               1                   1 1           1         01
02 9       1       1   1                       1   1 1                                         1 1 1                       02
03 10           1                               2   1           3       1           1                                     1 03
04 14 1 1     2       1   1           1                       1 1 1                           1         1 1       1         04
05 12                 1 1 1                           1     2             1           1 1     1     1             1         05
06 3     1                                                                                         1           1           06
07 9           1 1                         1 1                           1                 1 1   1               1         07
08 11                           1                     1           2               1       1 1     1 1               2       08
09 13               2       1       1       1                 1       1   1       1   1 1     1                     1       09
10 19               1 2       1 1 1 1     1           1   1                     1           1   1     1     2   1     1 1   10
11 7   1         1 1                       1       1             1                                   1                     11
12 11                   2 1             1                                   1 1           1       1 1     1         1       12
13 7       2   1                                           1                   1                   1           1           13
14 14                 1                     1               2 1 1         1         1           1         1 1       1 1   1 14
15 14     1   2 1   1 1                                 1     1               1   1 1 1       1   1                         15
16 7                             1           1           1     1     1                                 1 1                 16
17 12       1             1             2         1         1         1             1       1       1   1               1   17
18 14 1         1   1     1   1                   1             1 1           1   1                         2 2             18
19 9                           1   1                     1         1 1 1 1         1                                 1     19
20 13     1   1                       1               1     1               1         1 1 2               1 1   1           20
21 11     1             1           1                         1         1   1     2           1   1     1                   21
22 8                             1     1         1                       1         1         1                 1       1   22
23 11 1 1     1               1     1     1                                 1         1           1   1                 1   23
24 9                                   1   1                   1   1 1               1                     1   1     1     24
25 6                                     1 1 1       1   1                                             1                   25
26 7 1   1 1   1                                           1               1 1                                             26
27 13 1 1   1       1       1                     1 1   2                 1   1                                 1       1   27
28 18     1 1                 1   1         1         1               1   1 1     1         1   1       2     1   1 1 1     28
29 8         1 1 1                               1                 1   1                   1       1                       29
30 9     1 1                 1   1                       1       1         1                       1       1               30
31 7 1       1             1         1               1                                       1   1                         31
32 4             1                     1         1                                                           1             32
33 10       1                         1   1     1   1           1   1   1   1                       1                       33
34 17   1       2 1         1     1 1     2     1           1   1   1             2                   1             1       34
35 12 1     1       1     1     1   1       1                 1           1           1                           1       1 35
36 17 2 1 1   1 1       1                 1             2         1     2                       1         1 1         1     36
37 8 1     1           1               1         1                             1       1         1                         37
38 12     1       1   1     1     1 1   1                 1                   1       1           1                 1       38
39 9                                     1 1             1     1               1     1 1         1                       1 39
40 11                 1     1     1               2 1                           1   1   1                 1             1   40
41 13   1                                     1       1       1   1 1 1 1 1       1   1         1     1                     41
42 11   1 1                           1         1 1         2   1                         1                       1 1       42
43 11     1 1 1                                 1             1   1 1     1                 1     1       1                 43
44 14     1 2   2           1                                 1             1         2   1           1 1               1   44
45 10                 1                 1         1 1       1                       1     1                   1     1 1     45
46 14         1             1                   1       1 1               1 1       1     1 1         1     2     1         46
47 8                                       1       1 1       1       1                             1 1                 1   47
48 11                                   1   1 1           1   1         1               1 2 1             1                 48
49 5                 1                 1                                                   1 1               1             49
50 8                                     1                     1     1                                   1 1 2           1 50
51 5                 1                                                 1     1             1 1                             51
52 10   1                                 1 1     1                   1         1             1     1     1             1   52
53 13           1           1           1       1                   1         1 1 1     1               1         1   1   1 53
54 16                 1             1         2     1     1     1     1   1   2 1       1   1 1   1                         54
55 10                             1     2               1         1   1       1 1 1                           1             55
56 8                         1     1 1 1             1       1                                                       1   1 56
57 9                     1               1                   1   1   1                 1       1     2                     57
58 10     1               1                                                     1 1 1             2 1           1         1 58
59 13                           2               1                 1 1           1 1       1 1         1         1       1 1 59
60 11                                       1 1 1         1                   1             1           1     1 1     2     60
61 11     1             1       1 1           1       2                           1             1           1           1   61
62 15   1             1   1 1 1 2                           1 1             1   1                 1               1     1 1 62
63 7     1         1 1 1                       1     1                                               1                     63
64 12   1     1                       1                           1               1   1 1   1             1 1 1     1       64
65 6               2         1                 1       1                                             1                     65
66 10   1   1         1               1                     1                         1       1               2           1 66
67 11           2 1 2         1                     1               1                         1                   1     1   67
68 11 1 1     1   1       1   1               1   1           1         1                                           1       68
69 11 1 1         1             1 1   2             1 1                   1                                         1       69
70 11             1   1                   1         1   1   1               1                       2           2           70
71 7 1           1           1                                   1 1         1                                     1       71
72 11   1     1   2       1     1                         1 1                       1                               1     1 72
73 10               1                     1     1 2                                     1   1           1         1   1     73
74 14   1                 1   1   1           1         2         1                   1 1               2             1   1 74
75 6 1               1               1                   1             1         1                                         75
76 9       1 1 1                                                                         1   1         1       1     1   1 76
77 11                                                   1         1 1     1   1     1                 1   1     1     1   1 77
78 11 1 1                 1   1 2 1                   1 1     1         1                                                   78
79 14                                     2 1 1     1 1           1   1     1     1   1 1       1 1                         79
80 12                     2 1     1 1   1       1               1                   1           1                 1 1       80
81 8 1                         1         1                               1 1             1     1                     1     81
82 9                                       1           1       1     1     1             1             1         1     1   82
83 7     2   1               1                                                     1         1     1                       83
84 5                               1         1             1                                           1               1   84
85 12       1     1                             1 1                 1   1           1   1       1         2 1               85
86 14         1         2               1           1   1               1 1 1 1                 1             1   1 1       86
87 9                   1       1                       2 1                                 1             1 1   1           87
88 13   1 1           1 1 1           1             1                     1         1     1   1             1       1       88
89 17           1   1   2     3 1 1   1             1               1       1   1   1   1                             1     89
90 13                   1         1 1 1         1         1           1       1 1     1         1               1       1   90
91 7             1           1                   1             1     1                             1         1             91
92 10       1       1       1     1       1   2               1                 1                 1                         92
93 14 1             1   1                     1   1       1         1           1       1 1                 1     1     2   93
94 16         1 1                   1     1 1       1 1 1         1     1             1   1     1         1   1   1         94
95 8                               1 1         1                   2 1                         1                 1         95
96 5             1                   1                                       1     1                                 1     96
97 16             1         1       1   1                 2         1   1   1 1         1             1 1     1 1         1 97
98 12             1       1 1       1 1     1                                               1 1       1 1     1           1 98
99 13 1                   1 3   1   1         1                         1       1               1         1     1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
12
02
/
12
28
/
11
25
/
11
21
/
11
18
/
11
14
/
11
11
/
11
07
/
11
04
/
11
31
/
10
28
/
10
24
/
10
21
/
10
17
/
10
14
/
10
10
/
10
07
/
10
03
/
10
30
/
09
26
/
09
23
/
09
19
/
09
16
/
09
12
/
09
09
/
09
05
/
09
02
/
09
29
/
08
26
/
08
22
/
08
19
/
08
15
/
08
12
/
08
08
/
08
05
/
08
01
/
08
29
/
07
25
/
07
22
/
07
18
/
07
15
/
07
11
/
07
08
/
07
04
/
07
01
/
07
27
/
06
24
/
06
20
/
06
17
/
06
13
/
06
10
/
06
06
/
06
03
/
06
30
/
05
27
/
05
23
/
05
20
/
05
16
/
05
Ngày
/
Tháng