BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 07/06/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
06
03
/
06
31
/
05
27
/
05
24
/
05
20
/
05
17
/
05
13
/
05
10
/
05
06
/
05
03
/
05
29
/
04
26
/
04
22
/
04
19
/
04
15
/
04
12
/
04
08
/
04
05
/
04
01
/
04
29
/
03
25
/
03
22
/
03
18
/
03
15
/
03
11
/
03
08
/
03
04
/
03
01
/
03
25
/
02
22
/
02
18
/
02
15
/
02
11
/
02
08
/
02
04
/
02
01
/
02
28
/
01
25
/
01
21
/
01
18
/
01
14
/
01
11
/
01
07
/
01
04
/
01
31
/
12
28
/
12
24
/
12
21
/
12
17
/
12
14
/
12
10
/
12
07
/
12
03
/
12
30
/
11
26
/
11
23
/
11
19
/
11
16
/
11
Ngày
/
Tháng
00 7 1       1       1       1       1                               1                                 1                   00
01 8                         1     1                 1               1               1             1   1 1                 01
02 13             1     1     2         1   1                 1       1             1         1       1             1 1     02
03 10                         1     1   2   1 1                               1 1                           1 1             03
04 13 1                 1   1 1   1       2 1   1                   1 1     1                                     1         04
05 15             1           2       1           1     1         2     1   1     1   1 1                 1     1           05
06 9                   1                 1                 1     1 1   1               1 1                           1     06
07 10                       1           1                   1 2     2                             1             1         1 07
08 9             1   1             1                           1       1       1                   1       1             1 08
09 12 1 1   1   1   1   1       1   1         1         1                       1                     1                     09
10 8                                         1           1                         2     1       1                   1   1 10
11 12     1         1               1     1         1     1 1           1             1       1         1       1           11
12 9 1     1               1                                                       1                       2   1 1   1     12
13 9           1         1                   1                       1                       2           1         1 1     13
14 10     1           1       1 1         1       1             1           1                                     1 1       14
15 13     1     1 1                     1       1             1     1 1                 1 1 1           1       1           15
16 9               1 1   1         1           1                                       1 2           1                     16
17 9       1 1                                       1     1 1               1       1                   1         1       17
18 12     1       1   2   1       1         1       2   1       1       1                                                   18
19 15           1     1           1           1                 1 1         1     2   1   1     1   1             2         19
20 8 1     1           1                     1             2       1             1                                         20
21 16 1         1         1     1             2   1       1 1       1         1           1           1 1   1           1   21
22 8                                 1             1                   1           1             1         1 1       1     22
23 12                             1           1 1       1               1                   1       2         1       1 1 1 23
24 9                       1   1       1       1 1                                     1             1 1     1             24
25 13     1       2     1                       3                 2         1           1                     1       1     25
26 15         1     1     1           1   1 1 1 1       1                       1   1           1                   1     2 26
27 12                     1 1                 1     1     1                 1                 1   1 1           1     1 1   27
28 21             1               1       2     3   1   2             1 1         1 1 1 1   1   1 1           1     1       28
29 4     1       1                                                   1                         1                           29
30 15             1       1       1   1               1       2           1     1       1   1   1 1         1             1 30
31 11 1   1                                               1           1 1 1 1 1               1             2               31
32 6                                                 1 1   1                 1   1                 1                       32
33 13 1   1 1 1       1               2                       1       1       1     1     1                   1             33
34 9       1     1         1                           1                 1 1                       1   1 1                 34
35 10   1 2           1                                                   1     1     1       1                   1 1       35
36 10   1               1 1                     1                           2 1             1         1               1     36
37 6         1           1             1         1 1         1                                                             37
38 12                           1                   1         2           1 1   1           1       1 1     1   1           38
39 12   1         2                   1               2           1   1 2             1                 1                   39
40 7               1         1     1                                   1     1   1                   1                     40
41 9                                   1         1             1                         2 1 1 1                       1   41
42 10       1             1                 1 1                 2               1       1 2                                 42
43 14         2     1                         1           1       1       1       1             1         2   1     2       43
44 8   1   1                       3                   1                                         1         1               44
45 14         1   1                 1 1                 1   1         1 1           1 2 1 1           1                     45
46 14           1           1 1             1                               2 1     1       1   1             2         2   46
47 12   1                   1                         1 1   1   1 1     1                           1 1   1             1   47
48 9   1                 1 1                   2                                                           1 1   1     1   48
49 11 1             2       1                                       1             1           1         1     1   1     1   49
50 12     1           1 1     1                           1                   1             2             1 1       1 1     50
51 8               1               1       1       1           1                     1 1                                 1 51
52 8           2                                     1             1 1   1                                       1       1 52
53 16       1                   3   1                             1 1   1                       1 1   1 1         1 1     2 53
54 6 1                                 1     1   1                                           1 1                           54
55 9                   1               1             1       1               2 1                                 1   1     55
56 16           1       1             1   1           1 2 1     1                 1         1     2       1       1     1   56
57 16         1     1         1   1 1       1               1   1   1 1             1   1     2     1                 1     57
58 9               1   1                                 1   1                     1                     2             1 1 58
59 15   1 1               2             1     1   2                     1   1   1               1     2 1                   59
60 10   1                       1     1     1         1             1                                 1       1   1       1 60
61 8                 1           1                   1           1         1         1 1                       1           61
62 7 2               1     1                                       1                           1             1             62
63 10                   1                             1 1       1   1     1       1                       1     1         1 63
64 9           2           1               1                 1                   1                             1   1   1   64
65 9             1                                               1   1               1                 1   1   2   1       65
66 12 1   1     1                   1             1         1       1     1 1             1 1                         1     66
67 12                   1       1       1               2 1 1             1     1           1         1               1     67
68 9               1   1         1         1       1     1     1                             1                         1   68
69 8                 1 1   1                     2                             1                 1           1             69
70 9       1         1                           1           1 1         1                         1 1               1     70
71 14   1                     1 1 1 1               2 1                   1   2   1     1 1                                 71
72 6         1     1                     1         1                                                       1 1             72
73 10 1       1 1           1   1 1   1   1           1                     1                                               73
74 13   1   1 1       1         2       1         2       1               1               1 1                               74
75 9           1                       1                               1 1                 1 1                 1   1     1 75
76 11 1       1             1                     1   1 1                       1       1       1 1             1           76
77 17                   1         2 1               1     1 1           1 1           1                 2   1 1     1   2   77
78 8                     1     1       1 1         1                         1                             1   1           78
79 13                     1 1       1     1         1       1         1             2             1     1 1     1           79
80 8     1                   1   1     1         1                         1         1                   1                 80
81 5           1                                         1       1 1     1                                                 81
82 10   1   2 1                           1   2     1                     1                 1                               82
83 10   1       1     1         1           2         1             1                 1             1                       83
84 11       1     1               1                       1           1         1 1             1   2       1               84
85 10       1   1               1     1         1                               1               1 1   1   1                 85
86 11       1     1   2                                   1 1             1   1             1     1                 1       86
87 13       1                         1     2     1         1         1                         1   1             1 2   1   87
88 5 1                   1           1                                           1                                       1 88
89 8   1 1         1                 1   2   1                                                           1                 89
90 13 1 1               1     1       1               1   1                       1 1   1     1         1               1   90
91 11     1     1                                   1         1 2 1                   1   1     1               1           91
92 12   1     1     1                     1 1   1                   1         1       1 1     1   1                         92
93 8         2                                             1                     1         1 1     1   1                   93
94 12         1               1 1                               1                   2             1   1   1       2     1   94
95 12 1 1 1         1       1     2                       1                     1                 1     1         1         95
96 15       1     1                     1                     1 1 2             2 1       1     1               1 1       1 96
97 13   1           1   1   1           1 1                   1               1     1   1           1                 1   1 97
98 7                     1   1   1   1         1                 1                           1                             98
99 7     1         1     1                 1                     1                                           1       1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
06
03
/
06
31
/
05
27
/
05
24
/
05
20
/
05
17
/
05
13
/
05
10
/
05
06
/
05
03
/
05
29
/
04
26
/
04
22
/
04
19
/
04
15
/
04
12
/
04
08
/
04
05
/
04
01
/
04
29
/
03
25
/
03
22
/
03
18
/
03
15
/
03
11
/
03
08
/
03
04
/
03
01
/
03
25
/
02
22
/
02
18
/
02
15
/
02
11
/
02
08
/
02
04
/
02
01
/
02
28
/
01
25
/
01
21
/
01
18
/
01
14
/
01
11
/
01
07
/
01
04
/
01
31
/
12
28
/
12
24
/
12
21
/
12
17
/
12
14
/
12
10
/
12
07
/
12
03
/
12
30
/
11
26
/
11
23
/
11
19
/
11
16
/
11
Ngày
/
Tháng