BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/06/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
06
15
/
06
12
/
06
08
/
06
05
/
06
01
/
06
29
/
05
25
/
05
22
/
05
18
/
05
15
/
05
11
/
05
08
/
05
04
/
05
01
/
05
27
/
04
24
/
04
20
/
04
17
/
04
13
/
04
10
/
04
06
/
04
03
/
04
30
/
03
27
/
03
23
/
03
20
/
03
16
/
03
13
/
03
09
/
03
06
/
03
02
/
03
27
/
02
23
/
02
20
/
02
16
/
02
13
/
02
09
/
02
06
/
02
02
/
02
30
/
01
26
/
01
23
/
01
19
/
01
16
/
01
12
/
01
09
/
01
05
/
01
02
/
01
29
/
12
26
/
12
22
/
12
19
/
12
15
/
12
12
/
12
08
/
12
05
/
12
01
/
12
28
/
11
Ngày
/
Tháng
00 7                       2 1             2           1                     1                                             00
01 7     1 1                 1     1               1                       1         1                                     01
02 11   1             1                     1           1 1 1                 1   1                       1             1 1 02
03 9               1                         1       1     1     1         1             1 1             1                 03
04 7             1   1       1                     1             1       1                         1                       04
05 20       2 1     2 1     1         1                   2             2           1     1   1   1 1         1 1     1     05
06 11   1           1   1                                   1                 1 1 1 1 1           1               1         06
07 9                 1 1       1                                     1 1               1                           1   1 1 07
08 8             1                   1                                   1 1       1   1                 1             1   08
09 14   3                         1     1 1       1   1 1                           1       1     1             1     1     09
10 10                         1         1                 2     1                   1               1     1   1         1   10
11 13 1                         1                   2     1 1                 2 1     1     1   1               1           11
12 11       1 1   1 1     2               1         1   1     1                               1                             12
13 11   1 1                         1     1 1                 1     1 1   1                   1                   1         13
14 11     1                   1   1                     1   1         1           1       1 1             1       1         14
15 18     1 1           1 1                   1   1           1     1   1 1             1   1                 1 3     1   1 15
16 8 1       1                           1           1   1           1                             1             1         16
17 12           1         2       2     1   1                             1 1   2     1                                     17
18 15                   1           1                       1             1   1   2     1 1       1 1   2 1     1           18
19 11 1     1                       1                         1 1 2                   1             1           1     1     19
20 9       1               1                     1           1     1                         1   1 1                   1   20
21 12 1                   1                     2           2   1           2                     1               1       1 21
22 11     1         1               1       1                 2 2               1                           1       1       22
23 19     1 2 1     1   1                 1     1           1   1               1         1     1 1   1     1 2     1       23
24 7         1         1               2   1                                                   1             1             24
25 12         1         1           1                   1           1 1         1     1 1         1   1                 1   25
26 12               1                 2       1                         1   1 1     1     1   1   1                       1 26
27 16             1   1   1       1 1     1 1         1     1     2           1 1                             1 1 1         27
28 12         1   1 1         1               1                       1 1             2                 1             2     28
29 4                             1                                                   1 1     1                             29
30 12                 2       1       1                   1   1   1                 1   1   1                       1     1 30
31 8                   1                       1           1 1           1 1 1                                           1 31
32 11         1           1 1               1               1           1       1                         1 1 1         1   32
33 8   1       1 1                         1                               1                       1       1   1           33
34 13                 1   1   1     1                     1   1           1                     1 1   2 1               1   34
35 16 2     1 1   1         1     1                         1 1   1                     1 1   1   1                   1 1   35
36 14   1     1 2 1       1                   1 1 1   1             1                         1               1         1   36
37 9         1         1                 1                           1   1       1       1                   1     1       37
38 11         1           1 1 1 1             1                 1       1                                   1         2     38
39 7             1           1 1     2                                               1                   1                 39
40 8                         1                 1 1     1                                       1                   1 1   1 40
41 8   1           1                             1                               1         2       1               1       41
42 10         1                             1 1     1 1       1   1         1                               1   1           42
43 4       1                                                         1                   1                         1       43
44 8     1                               2             1           1                   1                     1 1           44
45 13       2           1 1     1 1           1   1               1         1                 1     1             1         45
46 6                                         1                             1                   1   1       1             1 46
47 11     1                         1 1                         1     1       1         1 1           1 1 1                 47
48 5   2               1               1         1                                                                         48
49 12     1             1                         1             1 1 1     1                     1         1 1 1         1   49
50 10                                 1               1           1         1 1         1 1       1   1       1             50
51 6   1                                                               1                               1 1 1             1 51
52 16             1           1 1   1 1 2     1 1   1                                   1   1 1       1           1   1     52
53 11           2   1             1 1     1                     1       1                     2                     1       53
54 10                 1   1                   1   1     1                     1     2               1                     1 54
55 6                 1                         2   1                                   1                           1       55
56 8 2               1                   1               1                       1         1     1                         56
57 7                               1     1         1                                 1       1                     1     1 57
58 14   1           1       1           1       1 2                       1             2       2                 1     1   58
59 9     1                                 1                   1 1 1         1     1         1   1                         59
60 6     1           1           1                                   1                       1       1                     60
61 9         1               1           1       1             1                   1     1                     1       1   61
62 12       1               1   2   1                               1     1   1   1                             1 2         62
63 10     1       1                                     2           1 2 1   1                         1                     63
64 13       1           1           1                     1     3 1               1       1             2 1                 64
65 14                   1       2                 1         1       1         1 1 2 1           1             1     1       65
66 12               1   1 1             1       1 1   1                               1     1 1 1           1               66
67 8           1                       1               1 1   1         1                                       1     1     67
68 8     1       1                                   1             1 1 1     1           1                                 68
69 19 1 1   1               1     1   1       1 1   1 1             1 2     1   1 1       1                 1   1           69
70 13                   1         1                 1   2     1             1   1               1         2           1   1 70
71 9               1 1       1           1         1                   1       1               1                         1 71
72 10     1               1     1     1           1     1 1       1           1             1                               72
73 11 2         1                           1     1                       2     1                     1 1       1           73
74 11 1                       1   1         1                 1 1                               1   1   1               1 1 74
75 14 1 1                             2   1 1         1           1 1             1         1 2                     1       75
76 11           2   1                 1 1           1   1               1 1                               1   1             76
77 8           1                       1       1                         1           1           1   1 1                   77
78 12             1                     1 1     1                         1         1 1         1           1     2     1   78
79 7               1             1                                                 1       1       1 1             1       79
80 6             1               1                                                       1           1       1   1         80
81 16                 1     3       1         1     1     1       1 1           2                   1 1 1   1               81
82 12           1           1           1 1   1 1   1       2       1 1                                   1                 82
83 8                           1                   1     1         1                 1                   1     1     1     83
84 11               1 1                         2         1                     1 1         2           1           1       84
85 14 1   1       1       2 2 1 1                     1       1                   1 1               1                       85
86 12   1   1         1 1   1                                 1         1     1                 1   1             1 1       86
87 10           1 1   1       1 1           1                                       1 1                     1 1             87
88 7   1       1 1               1                                         1   1               1                           88
89 13                           1   1             1   1             1     1             1   1   1   1 1 2                   89
90 14           1                 2           2 1     1   1 1                         1           1                 1 1   1 90
91 8 1       1                 1     1                                                               1       1     1     1 91
92 11           1 1 1     1     2     1 1                                             1               1           1         92
93 14 1       1                     1 1               1 1               1   1       2   1                   2         1     93
94 12   1 1 1   1                           1       1     1 1     1                                   1 1                 1 94
95 12 1       1 1                   1   2 1           2         1                                                     1 1   95
96 9 1                                                       1       2                           1       1       1   1 1   96
97 6                       1 1                                 1       1                                   1     1         97
98 10                 1 1                     1     1 1                           1     1 2       1                         98
99 12     2   1                             1 1         1                         1         1           2   1           1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
06
15
/
06
12
/
06
08
/
06
05
/
06
01
/
06
29
/
05
25
/
05
22
/
05
18
/
05
15
/
05
11
/
05
08
/
05
04
/
05
01
/
05
27
/
04
24
/
04
20
/
04
17
/
04
13
/
04
10
/
04
06
/
04
03
/
04
30
/
03
27
/
03
23
/
03
20
/
03
16
/
03
13
/
03
09
/
03
06
/
03
02
/
03
27
/
02
23
/
02
20
/
02
16
/
02
13
/
02
09
/
02
06
/
02
02
/
02
30
/
01
26
/
01
23
/
01
19
/
01
16
/
01
12
/
01
09
/
01
05
/
01
02
/
01
29
/
12
26
/
12
22
/
12
19
/
12
15
/
12
12
/
12
08
/
12
05
/
12
01
/
12
28
/
11
Ngày
/
Tháng