BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/03/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
03
20
/
03
16
/
03
13
/
03
09
/
03
06
/
03
02
/
03
27
/
02
23
/
02
20
/
02
16
/
02
13
/
02
09
/
02
06
/
02
02
/
02
30
/
01
26
/
01
23
/
01
19
/
01
16
/
01
12
/
01
09
/
01
05
/
01
02
/
01
29
/
12
26
/
12
22
/
12
19
/
12
15
/
12
12
/
12
08
/
12
05
/
12
01
/
12
28
/
11
24
/
11
21
/
11
17
/
11
14
/
11
10
/
11
07
/
11
03
/
11
31
/
10
27
/
10
24
/
10
20
/
10
17
/
10
13
/
10
10
/
10
06
/
10
03
/
10
29
/
09
26
/
09
22
/
09
19
/
09
15
/
09
12
/
09
08
/
09
05
/
09
01
/
09
Ngày
/
Tháng
00 7 1                     1                                                         1       1       1         1 1         00
01 7                     1         1                                                 1   1         1                 1   1 01
02 11 1 1 1                 1   1                       1             1 1                   1                       1 1     02
03 10     1     1         1             1 1             1                                     1 1                 1 1       03
04 7           1       1                         1                                   1   1 1                             1 04
05 15   2             2           1     1   1   1 1         1 1     1       1                 1                 1           05
06 11     1                 1 1 1 1 1           1               1                               1         1     1           06
07 14               1 1               1                           1   1 1   1 1 1   1             2         1             1 07
08 9                   1 1       1   1                 1             1   1                 1                     1         08
09 9 1                           1       1     1             1     1                                 1   1       1         09
10 17   2     1                   1               1     1   1         1   1 1       1 1 2     1     1         1             10
11 14   1 1                 2 1     1     1   1               1             1                               2       1 1     11
12 10 1     1                               1                             1     1       1         1 1 1           1         12
13 7       1     1 1   1                   1                   1                                         1                 13
14 15 1   1         1           1       1 1             1       1               2             1       1       1       1 1   14
15 15       1     1   1 1             1   1                 1 3     1   1 1             1           1                       15
16 10   1           1                             1             1         2       1 1 1       1                             16
17 11                   1 1   2     1                                               1   1 1     1   1           1           17
18 17     1             1   1   2     1 1       1 1   2 1     1           1               1         1                   1   18
19 15       1 1 2                   1             1           1     1       1             1   1 1 1   1           1         19
20 11       1     1                         1   1 1                   1           1       1               1   1         1   20
21 13     2   1           2                     1               1       1   1 2       1         1                           21
22 10       2 2               1                           1       1       1                                 1     1         22
23 15     1   1               1         1     1 1   1     1 2     1       1           1           2                         23
24 5                                         1             1             2                     1                           24
25 16 1           1 1         1     1 1         1   1                 1     1 1 1 1                   1 1               1   25
26 10                 1   1 1     1     1   1   1                       1     1                             1               26
27 14     1     2           1 1                             1 1 1             1     1       1           1             1 1   27
28 9               1 1             2                 1             2                           1     1                     28
29 6                               1 1     1                                           2         1                         29
30 16   1   1   1                 1   1   1                       1     1 1   1   1     1                 1         1 1 1   30
31 10     1 1           1 1 1                                           1         1                   2       1             31
32 11     1           1       1                         1 1 1         1     1                 1             1 1             32
33 9                     1                       1       1   1                   1 1                     1 1   1           33
34 14   1   1           1                     1 1   2 1               1                               1   1 1 1         1   34
35 12     1 1   1                     1 1   1   1                   1 1                   1         1   1                   35
36 6             1                         1               1         1                     1   1                           36
37 14               1   1       1       1                   1     1             1           1       1   1   1 1 1   1       37
38 12         1       1                                   1         2     2                 1           1     1     1 1     38
39 8                               1                   1                       1 1         1     1         1             1 39
40 12 1                                       1                   1 1   1     1     2         1   1         1 1             40
41 12                           1         2       1               1       1     1   1     1           1 1                 1 41
42 8       1   1         1                               1   1                       1                                 2   42
43 6               1                   1                         1                                       1             1 1 43
44 10 1           1                   1                     1 1                 1             1         1     1     1       44
45 8           1         1                 1     1             1             1                   1               1         45
46 12                     1                   1   1       1             1   1   1         1               1       2 1       46
47 11         1     1       1         1 1           1 1 1                                       1 1           1             47
48 7                                                                     1             1       2   1     1         1       48
49 14         1 1 1     1                     1         1 1 1         1           1 1         1         1         1         49
50 13           1         1 1         1 1       1   1       1               1     2                 1   1                   50
51 9                 1                               1 1 1             1       1   1                 1                 1   51
52 9                                 1   1 1       1           1   1                   1             1 1                   52
53 9         1       1                     2                     1           1             1               1     1         53
54 10 1                     1     2               1                     1               1           1           1   1       54
55 4                                 1                           1               1                 1                       55
56 8   1                       1         1     1                                 1     2                       1           56
57 9                               1       1                     1     1     1             1 1   1       1                 57
58 12                   1             2       2                 1     1                       1 1               2       1   58
59 10         1 1 1         1     1         1   1                                     1   1                     1           59
60 4               1                       1       1                                                   1                   60
61 9         1                   1     1                     1       1             1           1         1   1             61
62 13             1     1   1   1                             1 2                 1                         1 2     1     1 62
63 11 2           1 2 1   1                         1                         1             1                         1     63
64 12   1     3 1               1       1             2 1                       1                       1                   64
65 14     1       1         1 1 2 1           1             1     1         1         1       1                       1     65
66 8                               1     1 1 1           1                               1   1                     1       66
67 11 1 1   1         1                                       1     1         1 1                 1 1       1               67
68 13             1 1 1     1           1                                       1   1 1   1                   2   1 1       68
69 15             1 2     1   1 1       1                 1   1                       1   1 2   1                         1 69
70 16 2     1             1   1               1         2           1   1   2                               1     1 1 1     70
71 11                 1       1               1                         1       1                 2 1         1 1       1   71
72 10 1 1       1           1             1                                     1         1               2 1               72
73 10                   2     1                     1 1       1             1       1           1     1                     73
74 12       1 1                               1   1   1               1 1         1           1   1       1               1 74
75 18           1 1             1         1 2                     1         1         1     2 1                 1   1 3   1 75
76 8 1               1 1                               1   1                                               2     1         76
77 8                   1           1           1   1 1                                                         1     1   1 77
78 16                   1         1 1         1           1     2     1               1 2   1         1           1 1   1   78
79 10                             1       1       1 1             1         1       1     1         1                 1     79
80 9                                   1           1       1   1                     1                         1 1       2 80
81 12   1       1 1           2                   1 1 1   1                     1 1                                       1 81
82 10     2       1 1                                   1                                             1 1       2         1 82
83 12   1         1                 1                   1     1     1     1 1       1               1   1                 1 83
84 7   1                     1 1         2           1           1                                                         84
85 7       1                   1 1               1                                   1               1                   1 85
86 10       1         1     1                 1   1             1 1                       1 1                           1   86
87 7                             1 1                     1 1                     1     1                             1     87
88 7                     1   1               1                           1           1               1                 1   88
89 10             1     1             1   1   1   1 1 2                                                             1       89
90 11   1 1                         1           1                 1 1   1   1                     1 1                     1 90
91 6                                               1       1     1     1                           1             1         91
92 8                               1               1           1               1 1 1           1                     1     92
93 12 1               1   1       2   1                   2         1         2                                         1   93
94 14   1 1     1                                   1 1                 1         1     1     1         3 1           1     94
95 7         1                                                     1 1               1 1 1       1                         95
96 10       1       2                           1       1       1   1 1                                 1           1       96
97 7         1       1                                   1     1             1                               1 1           97
98 10                           1     1 2       1                                   1           2         1             1   98
99 12 1                         1         1           2   1           1       2           1 1             1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
03
20
/
03
16
/
03
13
/
03
09
/
03
06
/
03
02
/
03
27
/
02
23
/
02
20
/
02
16
/
02
13
/
02
09
/
02
06
/
02
02
/
02
30
/
01
26
/
01
23
/
01
19
/
01
16
/
01
12
/
01
09
/
01
05
/
01
02
/
01
29
/
12
26
/
12
22
/
12
19
/
12
15
/
12
12
/
12
08
/
12
05
/
12
01
/
12
28
/
11
24
/
11
21
/
11
17
/
11
14
/
11
10
/
11
07
/
11
03
/
11
31
/
10
27
/
10
24
/
10
20
/
10
17
/
10
13
/
10
10
/
10
06
/
10
03
/
10
29
/
09
26
/
09
22
/
09
19
/
09
15
/
09
12
/
09
08
/
09
05
/
09
01
/
09
Ngày
/
Tháng