BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/09/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
09
19
/
09
16
/
09
12
/
09
09
/
09
05
/
09
02
/
09
29
/
08
26
/
08
22
/
08
19
/
08
15
/
08
12
/
08
08
/
08
05
/
08
01
/
08
29
/
07
25
/
07
22
/
07
18
/
07
15
/
07
11
/
07
08
/
07
04
/
07
01
/
07
27
/
06
24
/
06
20
/
06
17
/
06
13
/
06
10
/
06
06
/
06
03
/
06
30
/
05
27
/
05
23
/
05
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
06
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
29
/
02
26
/
02
22
/
02
19
/
02
15
/
02
12
/
02
08
/
02
Ngày
/
Tháng
00 8             1 1                           1     1     1                   1               1   1                       00
01 10     1           1               1                   1 1           1                                           1 1 1 1 01
02 12 1   1 1                                         1 1 1                           1 1           1     1               2 02
03 13 2   1           3       1           1                                     1 1 1         1                       1     03
04 9               1 1 1                           1         1 1       1           1                                 1     04
05 10       1     2             1           1 1     1     1             1               1                                   05
06 4                                                     1           1                 1           1                       06
07 9                           1                 1 1   1               1             2   1             1                   07
08 14       1           2               1       1 1     1 1               2                   1     1 1         1           08
09 16               1       1   1       1   1 1     1                     1         2 1               1     1       1 1 1   09
10 17       1   1                     1           1   1     1     2   1     1 1     1       1   1     1                 1 1 10
11 8     1             1                                   1                             1   1         1       1 1         11
12 8                             1 1           1       1 1     1         1           1                                     12
13 5             1                   1                   1           1                           1                         13
14 17             2 1 1         1         1           1         1 1       1 1   1     1                   1   1     1     1 14
15 9         1     1               1   1 1 1       1   1                                     1                             15
16 12           1     1     1                                 1 1                 1   1     1   1 1                 1   1   16
17 12   1         1         1             1       1       1   1               1   2               1               1         17
18 14   1             1 1           1   1                         2 2                             1       1       1   1   1 18
19 11           1         1 1 1 1         1                                 1               1   1 1     1                   19
20 12       1     1               1         1 1 2               1 1   1                       1                 1           20
21 9               1         1   1     2           1   1     1                                                 1           21
22 13   1                       1         1         1                 1       1   1             1     1 1       1 1 1       22
23 11                             1         1           1   1                 1     1     1 1         1   1             1   23
24 11                 1   1 1               1                     1   1     1                   1       1 1       1         24
25 6       1   1                                             1                           1                     1     1     25
26 11             1               1 1                                                 1     1                 1   3   1   1 26
27 12   1 1   2                 1   1                                 1       1       1   1 1         1                     27
28 18       1               1   1 1     1         1   1       2     1   1 1 1         1     2 1     1                       28
29 10   1                 1   1                   1       1                         1   1     1       1                   1 29
30 6           1       1         1                       1       1                                           1             30
31 4       1                                       1   1                                                               1   31
32 8   1                                                           1                 1 1           1       1 1       1     32
33 11 1   1           1   1   1   1                       1                               1                         1     2 33
34 12 1           1   1   1             2                   1             1                   1       1         1       1   34
35 9               1           1           1                           1       1             1             1 1 1           35
36 13         2         1     2                       1         1 1         1             1   1   2                         36
37 8   1                             1       1         1                         1 1   1               1                   37
38 5           1                   1       1           1                 1                                                 38
39 10           1     1               1     1 1         1                       1                                 1 2       39
40 11   2 1                           1   1   1                 1             1             1       1   1                   40
41 15       1       1   1 1 1 1 1       1   1         1     1                     1       1       1 1                       41
42 10 1 1         2   1                         1                       1 1                         1     1                 42
43 11 1             1   1 1     1                 1     1       1                       1   1           1                   43
44 11               1             1         2   1           1 1               1         1   1   1                           44
45 9   1 1       1                       1     1                   1     1 1                               1               45
46 16 1       1 1               1 1       1     1 1         1     2     1           1               1   1   1               46
47 10     1 1       1       1                             1 1                 1                                     2     1 47
48 11           1   1         1               1 2 1             1                     1                             1   1   48
49 4                                             1 1               1                                                   1   49
50 14                 1     1                                   1 1 2           1 1       1       2         1 1   1         50
51 8                         1     1             1 1                               1               2                   1   51
52 11   1                   1         1             1     1     1             1   1             1         1       1         52
53 16 1                   1         1 1 1     1               1         1   1   1             1         1   2   2           53
54 16     1     1     1     1   1   2 1       1   1 1   1                                       1 1   1             1       54
55 11         1         1   1       1 1 1                           1             1             1     1               1     55
56 10       1       1                                                       1   1                         1   1 2   1 1     56
57 13               1   1   1                 1       1     2                           1         1       1   1 1       1   57
58 11                                 1 1 1             2 1           1         1                   1   1   1               58
59 12 1                 1 1           1 1       1 1         1         1       1 1                                   1       59
60 12 1         1                   1             1           1     1 1     2                               1             2 60
61 8       2                           1             1           1           1                             1       1       61
62 15             1 1             1   1                 1               1     1 1 1 1           1       1 1   1       1     62
63 6 1     1                                               1                           1                   1           1   63
64 14                   1               1   1 1   1             1 1 1     1                   2 1             1           1 64
65 6 1       1                                             1                       1     1                           1     65
66 13             1                         1       1               2           1 1     1       1     1 1     1   1         66
67 12     1               1                         1                   1     1                 1 1   1       1     1   1 1 67
68 13   1           1         1                                           1       2   1   2 1             1 1     1         68
69 7     1 1                   1                                         1                             1   1           1   69
70 14     1   1   1               1                       2           2                   2       2   1         1           70
71 6                   1 1         1                                     1                               1   1             71
72 9           1 1                       1                               1     1                   1         1     1   1   72
73 13 1 2                                     1   1           1         1   1       1           1       1         1     1   73
74 14         2         1                   1 1               2             1   1       1     1           1 1         1     74
75 6           1             1         1                                                           1       1         1     75
76 9                                           1   1         1       1     1   1     1                           1       1 76
77 12         1         1 1     1   1     1                 1   1     1     1   1                   1                       77
78 11       1 1     1         1                                                             1         2   1   1 1       1   78
79 12     1 1           1   1     1     1   1 1       1 1                                   1 1                             79
80 8 1               1                   1           1                 1 1                         1             1         80
81 10                           1 1             1     1                     1       2         1             1         1     81
82 12         1       1     1     1             1             1         1     1       1                         1 1   1     82
83 6                                     1         1     1                             1   1 1                             83
84 11             1                                           1               1       1 3 2       1                 1       84
85 15 1 1                 1   1           1   1       1         2 1                         1             2   1   1         85
86 14     1   1               1 1 1 1                 1             1   1 1               1 1 1             1               86
87 7         2 1                                 1             1 1   1                                                     87
88 11     1                     1         1     1   1             1       1       1 1                 1         1           88
89 9     1               1       1   1   1   1                             1           1 1                                 89
90 11 1         1           1       1 1     1         1               1       1                               1       1     90
91 9   1             1     1                             1         1                 1         1 1                   1     91
92 6               1                 1                 1                         2                       1                 92
93 13   1       1         1           1       1 1                 1     1     2                       1 1       1           93
94 14     1 1 1         1     1             1   1     1         1   1   1         1             1       1                   94
95 9 1                   2 1                         1                 1           1                   1                 1 95
96 4                               1     1                                 1                                 1             96
97 16           2         1   1   1 1         1             1 1     1 1         1   1 1               1   1                 97
98 11                                             1 1       1 1     1           1       1   1       1                   1 1 98
99 7                         1       1               1         1     1                         1 1                         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
09
19
/
09
16
/
09
12
/
09
09
/
09
05
/
09
02
/
09
29
/
08
26
/
08
22
/
08
19
/
08
15
/
08
12
/
08
08
/
08
05
/
08
01
/
08
29
/
07
25
/
07
22
/
07
18
/
07
15
/
07
11
/
07
08
/
07
04
/
07
01
/
07
27
/
06
24
/
06
20
/
06
17
/
06
13
/
06
10
/
06
06
/
06
03
/
06
30
/
05
27
/
05
23
/
05
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
06
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
29
/
02
26
/
02
22
/
02
19
/
02
15
/
02
12
/
02
08
/
02
Ngày
/
Tháng