BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 01/10/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
10
28
/
09
24
/
09
21
/
09
17
/
09
14
/
09
10
/
09
07
/
09
03
/
09
31
/
08
27
/
08
24
/
08
20
/
08
17
/
08
13
/
08
10
/
08
06
/
08
03
/
08
30
/
07
27
/
07
23
/
07
20
/
07
16
/
07
13
/
07
09
/
07
06
/
07
02
/
07
29
/
06
25
/
06
22
/
06
18
/
06
15
/
06
11
/
06
08
/
06
04
/
06
01
/
06
28
/
05
25
/
05
21
/
05
18
/
05
14
/
05
11
/
05
07
/
05
04
/
05
30
/
04
27
/
04
23
/
04
20
/
04
16
/
04
13
/
04
09
/
04
06
/
04
02
/
04
30
/
03
26
/
03
23
/
03
19
/
03
16
/
03
12
/
03
Ngày
/
Tháng
00 8                 1   1   1                     1 1   1                                                   1       1     00
01 14   1         1 1       1       1           2             1     1 1       1     1     1       1                         01
02 12     2 1               1         1 1               1 2       1                                         1   1           02
03 19           1       2 1               2       1       1 1 1   1 1         1 2 1             1       1         1         03
04 9                     1     1   1 1                                             1       1 1 1 1                         04
05 13 1           1       1 1   1 1     1         1       1       1           1                       1               1     05
06 7           1                 1           1     1       1                                 1                         1   06
07 11     1               1                   1               1   1 1         2   1               1           1             07
08 11           1       1   1           1                     1           1   1           2 1                       1       08
09 14 1               2       2         1     1       1         1       1     2                   1               1         09
10 14                       1     1 1       1           1               2 2 1                         1           1 1     1 10
11 9   2   1                                         3       2                                                 1           11
12 10         2         1       2     1   1                                       1   1               1                     12
13 11     1   1     1               1       1     1     1               1   1               1         1                     13
14 9           1   1                                 1     1 1 1                       1     1                         1   14
15 9                   1 1   1       1                 1 1                             1         1         1               15
16 7                               1         1 1                   1             1     1                   1               16
17 12         1             1       1       2         1         2                     1                 1 1 1               17
18 17         1   1         1     1   1   1         1   1                   1 1     1     2               1           3     18
19 13       1             1           1     1     1                       1 1           1 1                   1   1   1 1   19
20 15 1       2     1     1           1   1                   1   1   1   1     2                   1                     1 20
21 9         1             2               1                                                               1 1   2       1 21
22 9               1               1 1     2                           1           1   1                         1         22
23 11 1                       1       1   1         1               1         1 1     1             1   1                   23
24 8   1         1                             2                   1             1   1             1                       24
25 6           2     1                                                         1                   1               1       25
26 12     1       1   1             1 2           1                           2 1 1                                 1       26
27 5                     1                                   1 1                         1             1                   27
28 12             1 1               1       1           2           1       1             1                 2 1             28
29 11   2                                         1 1   1     1     1     1     1   1   1                                   29
30 7         1                 2                                       1                       2   1                       30
31 10     1                     1                           1                       1   1       1   1 1     1           1   31
32 12                   2             1     1 1 1                             1           1 1             1     1   1       32
33 9   1           1         1         1       1         1                                   1       2                     33
34 8     1             1 1   1           1 1                                                       1     1                 34
35 16 1         1 1   1   1                         2               1 1                           2   1     1     1     1 1 35
36 11                 1 1         2       1                       1   2         1                           1             1 36
37 9 1             1         1               1 1       1                       1                                       1 1 37
38 8       1       2                     1                 1               1                 1                 1           38
39 6           1               1                                                                   1   1       1   1       39
40 8     1                   1                             1         1   1                 1                         1 1   40
41 12         1 1         1   1         1     1                     1               1       1           1         1       1 41
42 9                                 1             1   1 1           2             1             1         1               42
43 12 1             1   1                                   3           1 1 1                 1       1 1                   43
44 8                                   1                               1         3   1         1                 1         44
45 13   1                                     1   1   2 1 1   1 1 1               1                           1 1           45
46 10 1           1           1 1                   1   1     1                         1                 1       1         46
47 9           1                       2 1                         1       2         1 1                                   47
48 8                           1               1           1 1   1             1                   1 1                     48
49 14 1                       1   1                     1             1   1     1   1   1   1             2         1 1     49
50 7 1     1       1                 1                                 1                         1                     1   50
51 8           1                 1   1       1                       1                             1         1           1 51
52 10 1                                           1         1       1 1     1 1   1                                   1   1 52
53 9                   1                 1           1         1       1               1           1 1         1           53
54 11             1                               1                             2 1   1           1 1       1     1       1 54
55 17             1           1 1         1     1           1 1   1 1 1   1         1   1 1 1                   1         1 55
56 12         1             1     1                               1         1       1 2     1           1 1 1               56
57 14   2                 1   1                 1           2                     1         2 1         2       1           57
58 10 1     1     1                           1   1             1       1           1     1         1                       58
59 12 1       2   1         1     1           1                       1                       2         1     1             59
60 5       1                                                         1                 1           2                       60
61 8   1                   1 1 1         1                     1                                               1       1   61
62 9       1 1     1             1               1                                           1   2     1                   62
63 9               1 1       1               1   1                               1               1     1           1       63
64 11                                   1 1     1   2   1       1                   1           1       1     1             64
65 17 1         2         1     1                 1     1 1       1             1       1             1   1 1       1   1 1 65
66 9       1     1   1                     1 1                     1             1                   1 1                   66
67 15       1       1           1           1     1         1 1   1       1 1     1           1   1               1     1   67
68 16             1     2   1 1 1           1 1 1             1   1 1   1                 1         1                 1     68
69 14       1                       1       1     1             1         1         1     2               1 1     1   1   1 69
70 7     1                       1                       1                         1 1                   1           1     70
71 14     1     1     1             1             1     1       1             1 2                     2   1 1               71
72 14   1 1 1       1 1 1 1         1               1                       1                   1             1         2   72
73 6                   1   1                 1                         1   1             1                                 73
74 15       1 1 1           1       1   1             1               1                     1   1 1 1 1       1           1 74
75 13         1                 1   1     1         1 1           1         1               2         1 1                 1 75
76 9       1   1                       1             1         2       1   1                                     1         76
77 13   1         1   1         1               1         1               2           1       1   1   1   1                 77
78 14       1 1 1           1         1     1   1                                 1           2 1         1     1   1       78
79 11 1 1 2                       1 1               2                                 1                         1   1       79
80 7             1                                     1                 1               2 1                         1     80
81 8     1                 1                 1           1               1                     1   1                     1 81
82 9                             1                 1         1           1                   1         1           2 1     82
83 10       2                           1     1   1                           1                               1 1     1   1 83
84 10   1           1     1               1                     1                 1     1       1       1           1       84
85 7                 1 1         1     1               1 1                                                             1   85
86 7                         1           1           1         1                                           1         2     86
87 8                 1           1     2                   1                                                     1     2   87
88 16   2             1         1 1 1                     1           1 1           1         1 1 1       1     1         1 88
89 9     2             1             1   1   1               1   1         1                                               89
90 9 1               1                           1               1     1           1   1       1             1             90
91 7                                               1       1       1                 2     1                   1           91
92 5         1   1                                                       1   1                                   1         92
93 17     1                           1         1   1     2                   1 1     1 1   1   1           1 2     1 1     93
94 9                             1 1   1   1                           2             1     1                 1             94
95 13 2             1 1                               1         1 1         1         1 1                     1 1   1       95
96 10       1     1   1   1                     1                 1 2                         1                 1           96
97 18   1 1             1 1                     1         1     1     1             1     1     1 1       2   1   1 1   1   97
98 10           1                       1   1         1               1               1         2         1             1   98
99 8                       1       1                 2     1                                 1                 1   1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
10
28
/
09
24
/
09
21
/
09
17
/
09
14
/
09
10
/
09
07
/
09
03
/
09
31
/
08
27
/
08
24
/
08
20
/
08
17
/
08
13
/
08
10
/
08
06
/
08
03
/
08
30
/
07
27
/
07
23
/
07
20
/
07
16
/
07
13
/
07
09
/
07
06
/
07
02
/
07
29
/
06
25
/
06
22
/
06
18
/
06
15
/
06
11
/
06
08
/
06
04
/
06
01
/
06
28
/
05
25
/
05
21
/
05
18
/
05
14
/
05
11
/
05
07
/
05
04
/
05
30
/
04
27
/
04
23
/
04
20
/
04
16
/
04
13
/
04
09
/
04
06
/
04
02
/
04
30
/
03
26
/
03
23
/
03
19
/
03
16
/
03
12
/
03
Ngày
/
Tháng