BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN NGÀY 04/05/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
Ngày
/
Tháng
00 9           2     1                                 1             1                             1 1         1       1   00
01 9   1             1   1           1                           1           1       1       1                           1 01
02 10 1 1                           1   1 1 1         2                   1       1                                         02
03 8     1         1   1           2     1                                   1                                   1         03
04 10   1 1           1 1                     1 1   1                               1                     1   1             04
05 21 1     1               1                   1     3         1   1   1 1   1     1         2 1   1     2     1 1         05
06 7                             1           1   1                   1                     1   1                       1   06
07 6           1                           1                           1   1                 1             1               07
08 7 1           1   1                         1                   1       1                                             1 08
09 16 1 1   2 1                       1       1     1     2     1       1               1       1       1           1       09
10 9                     1                 1 1       1                     1             1           1             1   1   10
11 12 1   1 1   1               1 1                                     1           1 1                 1   1             1 11
12 7         1         1       1   1                                 1         1                       1                   12
13 7                     1 1               1     1             1                                         1         1       13
14 12               1   1 1   1         1       1 1 1                           1   1                                 2     14
15 6                                   1     1                   1                     1     1     1                       15
16 13 1           1     1     1               1               1   1     1 1                                     1     1 2   16
17 10         1     1         1       1                             1             1       1   1             1     1         17
18 13 1   1             1         1                   1 1   1               1 1 1   1                   1             1     18
19 8   2   1       1       1                                       1                                               2       19
20 13   1     1 2                   1   1           1     1         1 1                         1   1     1                 20
21 9                                                         1   1 1       1                   1       1     2     1       21
22 11               1 1 1                       2                                               1       2     1   1       1 22
23 11                           2   1         1         1     1         1   1 1       1                                   1 23
24 10     1   1                                           1   1                               1 1     2     1   1           24
25 10               1   1             1       1         3               1         1                           1             25
26 15   1         1 1       1           1                         2                 1     1     1   1   1       1     1   1 26
27 6     1                                                         1           1   1       1         1                     27
28 6                                     1                   1             1     1                       1     1           28
29 15 1   2     1           1 1   1                             1           1         1   1         1   1               1 1 29
30 9                                   1 1   1       1       1                     1     1                     1   1       30
31 9     1                   1     1 1   1                 1   1               1                                         1 31
32 6                     1   1                 1 1           1                               1                             32
33 9       1                       1     2                                             1 1         1     1       1         33
34 9                     1   2         1 1                     1     1     1                             1                 34
35 13                         1     1         1 1       1 1   1 1   1             1       1           1       1             35
36 7     1                     1   1         1                           1               1                     1           36
37 15                               2           1   1             1           1     1   1   1     3 1           1 1         37
38 12 1 1   1     1     1           1   1   2             1                     1 1                                         38
39 15 1     1                           1                   1 1 1     1       1 1     1 2                   1 1     1       39
40 13   1         1           1   1           1             1             1     1   1             1   1         1     1     40
41 7                   1                   1                       1   1               1             2                     41
42 10     2     1                             1         1       1         1       1             1 1                         42
43 17 1   1         1       1       1           1   1 1   1 2   1           1   1           1                 1   1         43
44 6                                             1                         1   1 1   1                           1         44
45 12               1       1     1               1             1     1     1               1   1 1         1           1   45
46 13                           1         1 1   1 1 1   1 1 1             1               1         1 1                     46
47 12   1               1               1         1   1           1       1   1         1               1         1     1   47
48 10 1                                 2                                     1       1           1   1       1 1   1       48
49 9     1                     1         1         1 1                         1                 1               1       1 49
50 14   1   1     1       1     1   1     1 1                     1 1 1               1       1       1                     50
51 9       1 1   1   1   1                                       1                                 1               1   1   51
52 15               1 1   1     2   1                         1               1 1   1     1 1 1   1                   1     52
53 8         1             2                       1     1                         1                         1 1           53
54 13         1   1   1   1     1     1 1       2                           1             1                   1   1         54
55 11 1               1           1     1       1   1               1                               1   1   1             1 55
56 6         1                                                                       3     1 1                             56
57 14                   1         1                         2   2                         1     1           1     1 1   3   57
58 13   1             1     2       1                 1     1         2           1                         2 1             58
59 7 1             1         1                           1                                 1       1         1             59
60 18             1 1                   1 1 1     1 1       2             1   1         1     1             1       2 1   1 60
61 10     1   1             1                   1                 1       2             1                             1 1   61
62 11             2                   1                       1   1                       1 1               1   1     1   1 62
63 5   1         1       1                                                                 1             1                 63
64 5       1                 1                         1           1                 1                                     64
65 14               1   1 1     1                         1             1 1     1       1   1   1     1   1         1       65
66 8                 1 1   1                 1   1                           1     1                           1           66
67 9       1 1   1     1 1                           1           1                                             1       1   67
68 9                             1       1                     1     1 1         1               1       1           1     68
69 8                             1           1           1   1         1     1             1       1                       69
70 9 1               1                                     1   1   1   1           1             1   1                     70
71 6                             1                 1 1           1           2                                             71
72 17 1 1       2         1   1   1           1         1     1     1                       1             2   2         1   72
73 11                             1               1 2         1         1   1             1         1       1     1         73
74 12         1         1   1             1   1                                     1             2             1     1   2 74
75 7             1             1                         1                           2             1     1                 75
76 16         1 1     1               1           4                         1 1 1     1         1             1       1 1   76
77 10                         1       2     1         1                 1 1                                 2         1     77
78 17                         1           2 1           1       1       1 2 1       1         2   1       1 1     1         78
79 7 1       1           1           1               1             1                         1                             79
80 12     1     1                 1   1   1                   3       1                         1 1         1               80
81 5                   1                                                         1   1                       1 1           81
82 9   1                                 1             1                       1     1               1             1 1   1 82
83 6                                               1     1                       1         1           1   1               83
84 10           1 2 1             1                               1   1                 2             1                     84
85 14       2 1   1         1                               1             1             1 1 2 2                         1   85
86 7                           1                       1             1 1   1                                   1     1     86
87 15       1 1               1 1     2 1   2           1       1             1       1               1             1       87
88 15           2     1   1           1 1   1       1 1   1 1                           1     1           1           1     88
89 18           1 1   1       1   1         1                       1 1   1 1     2       1     2       1         1       1 89
90 12   2   1           1 1 1         1           2                               1                   1 1                   90
91 14         1                   2   1 1               1             1   1   1   1     1 1       1               1         91
92 20     1     1   1                               1   1 1 1     1 2 1         1           2     1     2     1     1     1 92
93 6                       1                   1             1                                 1   1                     1 93
94 12       1                   2           1                         1 1           1   1         1 1     1           1     94
95 10                 1   1                     1   1       1     2             1         1               1                 95
96 12               1 1         1     1     1   1         1                       2     1                         1     1   96
97 12 1   1 1       1       1       1                   1   1                       1           1   1   1                   97
98 9           1   1                         1           1     1       1       1                       1         1         98
99 6         1       1       1                   1   1                                                             1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
Ngày
/
Tháng