BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN NGÀY 25/02/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
Ngày
/
Tháng
00 6                                 1                 1           1     1     1               1                           00
01 13         1     1   1         1 1                     1                   1   2     1   1       1             1         01
02 12                                         1   1   1       1       2   1                     1     1 2   1               02
03 11                           1 1             1 1                         1 1 1   1       1   1           1               03
04 13   1                           1                 1       1 1       1       1   1   2   1                         1   1 04
05 8 1         1                     1               1         1 1   1                 1                                   05
06 10 1           1       1 1         1     1                     1                           1       1               1     06
07 13   1     2     1                       1             1   1       1                 1     1               1     1     1 07
08 7                   1               1 1                               1 1                   1   1                       08
09 13       1       1                       1   1                   1                     1 2         1   1 1           1 1 09
10 17 1     1           1       1       1 3   1               1   1     1     1         1           1     1   1             10
11 9 1         1           1                                         2   1 1 1   1                                         11
12 11                 1   1           1   1                 2         1                         1           1 1       1     12
13 10   1           1 1                 1 1       1 1   1                   1                     1                         13
14 11         1 1     1     2                         1     1   1             1     1                                   1   14
15 7           1                             1                     1     1 1                                         1   1 15
16 10         1               1                           1 1     1           1       1           1       1             1   16
17 9                                     1     2   1         1               1                             2       1       17
18 11     1                                                                   1 1     3             1       2   1       1   18
19 11       1               1 1           1         1                                 1             1       1 1   1     1   19
20 13     1 1       1         1   1 1       1       1                                       1   1   1     1       1         20
21 14                         1     2   2           1                 1 1 1               1         1             1   1 1   21
22 6                                                     2 1               1       1               1                       22
23 6                                                       1     1                       1 1                         1   1 23
24 9             1       1       1                   1           1                       1         1           1 1         24
25 4         1         1   1                   1                                                                           25
26 13                   1   1                     2       1                     1             1   1   1 1 1     1     1     26
27 14                           1       1             1   1             1         1 1 1   1       1 1   1           1   1   27
28 11     1   1 1       1                   1 1         1           1   1               1                       1           28
29 12 1     1                       1     1       1   1   1     1         1               1   1             1               29
30 13   1 1             1 1 1 1       1         1     1   1             1                 1           1                     30
31 7                           1 1 1     1                     1               1         1                                 31
32 9       1             1     1                 1                   1     2               1             1                 32
33 9         2                                     1   1   1         1           1           1           1                 33
34 12           1     1 1         1     1     1 1         1                   1           1     1                   1       34
35 11         1   1 1         1   1 2           1         1                       1                                 1       35
36 11 1           1 1 1                           1                             2   1   1                           1     1 36
37 11       1     1                       2           1                 1                         1 1     1 1   1           37
38 6     2 1                   1       1                                                   1                               38
39 9     1           1         1           1           1   1                 1   1   1                                     39
40 14 1     1 1     1       1 1   1           1                 1 1                 1                 1       2             40
41 13           1 1 1 1 1     1         1                         1     1       1   1 1                                 1   41
42 12         1                       1 1   1       1 1                 1               1 1 1       1           1           42
43 9   1                       1           1     1         1 1                 1                       1     1             43
44 6               1                 1       1       1                     1                               1               44
45 13                       1             1 1             1   1               1   1       1     1   2             1     1   45
46 8   1                 1 1 1                             1 1                   1               1                         46
47 5                                                   1 1                       1 1                           1           47
48 15             2         1     1     1   1     1 1     1   1         1                       1       1         1       1 48
49 8             1 1     1 1                                             1                   1                     1 1     49
50 9   1             1         1   1                         1                   1 1                                   1 1 50
51 11   1       1                                       1                 1     1 1       1   2         1           1       51
52 12   1       1           1               1       1       1           1 2           1     1 1                             52
53 12           1             1       1   1 1     1 1           1   1   1         1                               1         53
54 15             1   1       1         1         2 1 2     1               1         1         1     1       1             54
55 11       1 1     1     1       1     1                                                     1       2 1               1   55
56 12     1     1       1 1   2   1           1       1         1                                     1 1                   56
57 12           1     2           1             1                     1   1                     1 1           1 1       1   57
58 15 2 1 1 2       1         1                   1     1         1 1                                   1                 2 58
59 10     1         1               1 1     1     1                   1               1                         1   1       59
60 9                               1                   1 1         1               1   1       1       1         1         60
61 10     1                           1                 2             1             1                 1 1 1               1 61
62 16 1         1   1   1 1 1         1       1                     1         1       1           2     1         2         62
63 12               1 1 1             1             1 1         1         1 1 1                                       1 1   63
64 10                 1         2         1   1             1                         1                   1     1     1     64
65 10             1       1       1         1           1   1                               1             1         2       65
66 11 1               1         1   1   1         1     1                                   1 1               1   1         66
67 10                     2         1 2       1                             1                                     2     1   67
68 7           1                 1             1         1   1   1             1                                           68
69 11                             1                   1     1   1   1               2       1             1     1     1     69
70 16                                       1       2         1 2 1     1 1           1           1     1 1 1 1         1   70
71 5                                                               1   1                               1       1   1       71
72 11                         1 1             1       1 1             2         1                 1         1         1     72
73 6                   1                           1             1                     1   1   1                           73
74 15 1               1               1   1                     1   1   1 1 1             1   2     1 1       1             74
75 7                                         1         1       1   1 1                                   1     1           75
76 9     1     1                       1   1 1 1 1                     1                                                 1 76
77 13   1     2 1     2   1     1               1                                 1 1           1                     1     77
78 12   1   1   1                               1       1 1   1     1   1           1                 1                 1   78
79 12       1             1       1             1           1               1               1   1 2 1           1           79
80 9     1   1   2             1             1                                           1       1 1                       80
81 10 1                     1       1     1                               1                       2   1     1             1 81
82 10                       1                                 1                 1     1         1   1 1       1   1 1       82
83 8                   2                                                       1       1               1     1     1 1     83
84 18   1 1 1                         1               1                         1 1         1 1 1         2 1   1   2 2     84
85 9 2                           1 1           1                 1     1         1       1                                 85
86 10 1                 1 1                     1                     1                       1       1 1     1           1 86
87 4   1 1                                                                             1                             1     87
88 11       1   1                           1                 1             1 2   1                         1           1 1 88
89 13         1     1   1 1   1 1       1           1               1         1 1   1                 1                     89
90 10   2 1                         1   1                     1   1                     1             1           1         90
91 8               1           1                           1   1         1   1         1     1                             91
92 9       1               1                   1   1             1                   1 1                 1       1         92
93 14   1 1       1             1   1           1             1 1   1     1           1       1   1     1                   93
94 13             3                   1       3         1 1   1     1       2                                               94
95 15       1                 1   1       1 1       1             1 1         1           1     1 1         1   1         1 95
96 11                     1           1 1         1                   1         1             1               1 1     1   1 96
97 13   1         1                                         1   1 1         1     1   1   2                   1 1 1         97
98 6                   1                                       1                   1                         1     2       98
99 15 2   1   1       1       1                         1         1 1                   2   1             1             1 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
Ngày
/
Tháng