BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN NGÀY 12/02/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
Ngày
/
Tháng
00 15             1   1 1             1       1     1         1     1       1             1       1   1 1       1       1   00
01 7 1                   1       1     1       1                                           1               1               01
02 10           1           1                   1 1                                   1 1   1         1 1       1           02
03 11             1           1   1                       2   1 1 1   1                   1                       1         03
04 16     1   1   1   1   1   1                   1   1                     1 1 1                   1       1 1   2         04
05 10               1       2                       2                             1             1   1       1           1   05
06 10     1         1     1                 1   1       1   1 1                             1                     1         06
07 14   1     1                           1                 2             1   1 2 1   1               1       1           1 07
08 7                 1           1               1   1                       1     1                                 1     08
09 16       1 1 1   1           1                     1                                   1 1   1 2         1 1 1 1     1   09
10 13                             1     1     1       1   1       1   1       1   1     1     1           1               1 10
11 17                 1 1                 1       1 1               1 2               2               1     1 1 1 1 1     1 11
12 13     1       1             1   1 1       1 1                           2                     1   1 1                 1 12
13 6                       1                 1 1                                               1   1   1                   13
14 9       1             1                                   1 1     1                 2     1                   1         14
15 12     1   1               1     1         1     1 1           1       1             1                         1   1     15
16 12       1     2   1                                 1           1     1               2   2               1             16
17 10   1             1 1       1                                 1       1     1   1                                 2     17
18 6       1       1                           1                 1         1                           1                   18
19 14 1     1               1     1               1             2         2               1               1         1   1 1 19
20 9 1         1   1                               1     1   1 1     1               1                                     20
21 11 1   1 1         1 1       1                           1 1   1                           1                     1       21
22 9           1                           1 1           1               1           1 1 1     1                           22
23 16     1   1       2       1 1                   1       1         1       1       1   1     1         1   1   1         23
24 12 1                     1             1     1 1                 1     1 1 1   1     1         1                         24
25 6                                   1         1             1 2                                                 1       25
26 13     1                 1       2       1                   1             1         1               1     1 1   1 1     26
27 13   1   1   1 1   2   2       1           1             1                                     1 1                       27
28 8                             1             1                           1       2                     2             1   28
29 12           1   2   2         1     1   1                                 1 1                       1           1       29
30 9                           1     1 1                       1                           1             1 1   1         1 30
31 9                                 1               2             1               1       1     1                 1 1     31
32 12               1 1     1                           2 1                 1   1                         1 1         1   1 32
33 14             1                     1               1     1   1 1 1   1             1     1       1   1       2         33
34 8   1                                                                       1 1   1 1   1               1 1             34
35 12   1                 1       1 1     1 1       1   1   1         1                       1                     1       35
36 12   1     1           1               1     1     1   1         1     2       1                   1                     36
37 3                         1                                                                             1           1   37
38 9           1                         1     1       1         1     1       2                                   1       38
39 5                   1 1 1                                           1                             1                     39
40 12           1               1                     2         1       1   1     1 1         1         1       1           40
41 10       1             1   1   1 1               1                   1               1 1                             1   41
42 9                       1             1           1                         1     1         1                   1   1 1 42
43 8                         1   1 1                   1 1                       1           1       1                     43
44 13               1                                   2 1     1           1 1     2               1         1         1 1 44
45 15 1     1   1               1               1       1 1 1                 1     3 1     1             1                 45
46 11                               1   1     1           1     1   1                         1 2                     2     46
47 12             1         1 1         1       1         2     1               1         1                   1           1 47
48 9 1       1                 1           1                             1   1             1     1                 1       48
49 19   1 1             1     1 1     1 2   1     1             1       1   1                     2     3               1   49
50 9       1 1       1           1                 1       1     1           1   1                                         50
51 9   1                           1               1                 1 1             1   1 1                 1             51
52 6           1   1 1         1                                       1                             1                     52
53 12 1                       1     1           1 1                                           1           1   1   1 1 1 1   53
54 11                               1   2   1     1       1                           1       1                   1   1 1   54
55 10       1       1     1       1   1     1                 1                 1         1                   1             55
56 6                                 1 1                         1                 1                       1 1             56
57 5       1         1                                             1                                 1     1               57
58 7         2   1                                   1                       1 1                         1                 58
59 8   1                             1   1                 1     1 1             1                 1                       59
60 9 1           1                                                 1           1       1             1 1             1   1 60
61 15         1       1     1       1     3   1         1   1       1                               2           1       1   61
62 12 2         2             1   1 2                                         1     1                   1                 1 62
63 8     1 1             1           1     1           1                         1       1                                 63
64 15     1       1   1       1         1 1           1       1   1           1             1       2               1   1   64
65 15   2       2             1     1       1     1     1             1           1             1       2       1           65
66 6 1                             1                                   1   1 1                                       1     66
67 13 2     1   1                   1     1               1           1 1 1       1   1         1                           67
68 10                             1         2         1   1 1           2                                     1 1           68
69 15     1             1     1         1                     1 1   1                 1   1   2           1 1 1         1   69
70 9       1                                       1   1       1                   1           1   1       1     1         70
71 14   1           1   1 1             1     2                         1                 1 1   1         1         1 1     71
72 11     1       1         1   1                           1   1       1                 1   1 1           1               72
73 11             1     1                 1                         1     2   1 1               1     1                   1 73
74 5                           1                                       1               1         1         1               74
75 8               1                             1 1                       2   1             1     1                       75
76 13         1     1   1       2     1     1 1                   1                               2 1               1       76
77 17     1     1 1         1     1         1                 1   1           1     1 1 2                       1 1   1   1 77
78 9       1           1   1           1           1                                       1       1     1 1               78
79 5                                             1                   1                 1       1         1                 79
80 10                         1                 1 1                 1             1   1 1 1         1     1                 80
81 10         1             1                 1       1                 1                         2             2         1 81
82 12 1 1       2               1             1             1   1     1     1               1     1                         82
83 7   1 1                   1                                                   1             1                 1     1   83
84 11   2 2         1                                         1       1                               1         1   1     1 84
85 11                     2                                 1 1             1                   2   1           1   1     1 85
86 9         1     1                     2                 1 1     1                                             1   1     86
87 10     1         1                               1             1             1   2 1 1   1                               87
88 11       1 1               1       1   1         1     1                 2                     1                   1     88
89 10                     1     1     1       1 1           1 1     1     1                                           1     89
90 10 1                 1     1             1         1   1                               1             1     1     1       90
91 7                           1     1     1 1   1 1                                                           1           91
92 11 1           1       1       1           1                                                   1 2       1   1 1         92
93 13                     1 1           1       3     1           1                                   2   1   1 1           93
94 10                   1             1   1       1   1 1           1     1       1                     1                   94
95 11         1         2   1     1   1     1           1     1         1                               1                   95
96 12     1   1   2   1                             1           1     2           1                   1                 1   96
97 8 1             1   1             1                                 2 1                 1                               97
98 11   2                             2           2                             1 1         1               1           1   98
99 17       1 1                     1         1         1   1 2       1             1 1     1 2       1   1               1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
Ngày
/
Tháng