BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN NGÀY 12/11/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
Ngày
/
Tháng
00 10   1                 1           1     1     1               1                             1   1 1             1       00
01 12 1                     1                   1   2     1   1       1             1                   1       1     1     01
02 14           1   1   1       1       2   1                     1     1 2   1               1           1                 02
03 12             1 1                         1 1 1   1       1   1           1                 1           1   1           03
04 16 1                 1       1 1       1       1   1   2   1                         1   1   1   1   1   1               04
05 9   1               1         1 1   1                 1                                       1       2                 05
06 9   1     1                     1                           1       1               1         1     1                 1 06
07 10         1             1   1       1                 1     1               1     1     1                           1   07
08 8     1 1                               1 1                   1   1                             1           1           08
09 14         1   1                   1                     1 2         1   1 1           1 1 1   1           1             09
10 15     1 3   1               1   1     1     1         1           1     1   1                               1     1     10
11 9                                   2   1 1 1   1                                               1 1                 1   11
12 13   1   1                 2         1                         1           1 1       1       1             1   1 1       12
13 8     1 1       1 1   1                   1                     1                                     1                 13
14 7                   1     1   1             1     1                                   1             1                   14
15 8           1                     1     1 1                                         1   1               1     1         15
16 11                       1 1     1           1       1           1       1             1     2   1                       16
17 12       1     2   1         1               1                             2       1             1 1       1             17
18 11                                           1 1     3             1       2   1       1       1                         18
19 10       1         1                                 1             1       1 1   1     1               1     1           19
20 10 1       1       1                                       1   1   1     1       1         1   1                         20
21 16 2   2           1                 1 1 1               1         1             1   1 1         1 1       1             21
22 8                       2 1               1       1               1                       1                           1 22
23 10                         1     1                       1 1                         1   1       2       1 1             23
24 8                   1           1                       1         1           1 1                     1             1   24
25 2             1                                                                                                   1     25
26 15               2       1                     1             1   1   1 1 1     1     1                 1       2       1 26
27 20     1             1   1             1         1 1 1   1       1 1   1           1   1   1 1   2   2       1           27
28 8         1 1         1           1   1               1                       1                             1           28
29 18 1     1       1   1   1     1         1               1   1             1               1   2   2         1     1   1 29
30 10   1         1     1   1             1                 1           1                                     1     1 1     30
31 6 1     1                     1               1         1                                                       1       31
32 9               1                   1     2               1             1                     1 1     1                 32
33 9                 1   1   1         1           1           1           1                   1                     1     33
34 8     1     1 1         1                   1           1     1                   1                                     34
35 11 2           1         1                       1                                 1                 1       1 1     1 1 35
36 9               1                             2   1   1                           1     1           1               1   36
37 10       2           1                 1                         1 1     1 1   1                         1               37
38 4     1                                                   1                               1                         1   38
39 9         1           1   1                 1   1   1                                             1 1 1                 39
40 9           1                 1 1                 1                 1       2             1               1             40
41 11     1                         1     1       1   1 1                                 1             1   1   1 1         41
42 13   1 1   1       1 1                 1               1 1 1       1           1                       1             1   42
43 10         1     1         1 1                 1                       1     1                           1   1 1         43
44 6   1       1       1                     1                               1                   1                         44
45 14       1 1             1   1               1   1       1     1   2             1     1   1               1             45
46 6                         1 1                   1               1                                             1   1     46
47 9                     1 1                       1 1                           1             1         1 1         1     47
48 13     1   1     1 1     1   1         1                       1       1         1       1                 1           1 48
49 11                                       1                   1                     1 1             1     1 1     1 2   1 49
50 8 1                         1                   1 1                                   1 1       1           1           50
51 10                     1                 1     1 1       1   2         1           1                           1         51
52 13         1       1       1           1 2           1     1 1                             1   1 1         1             52
53 12   1   1 1     1 1           1   1   1         1                               1                       1     1         53
54 16     1         2 1 2     1               1         1         1     1       1                                 1   2   1 54
55 11     1                                                     1       2 1               1       1     1       1   1     1 55
56 7           1       1         1                                     1 1                                         1 1     56
57 9             1                     1   1                     1 1           1 1       1         1                       57
58 8               1     1         1 1                                   1                 2   1                           58
59 10 1 1     1     1                   1               1                         1   1                             1   1   59
60 10 1                   1 1         1               1   1       1       1         1           1                           60
61 15   1                 2             1             1                 1 1 1               1       1     1       1     3   61
62 16   1       1                     1         1       1           2     1         2         2             1   1 2         62
63 12   1             1 1         1         1 1 1                                       1 1             1           1     1 63
64 12       1   1             1                         1                   1     1     1       1   1       1         1 1   64
65 12         1           1   1                               1             1         2       2             1     1       1 65
66 9 1   1         1     1                                   1 1               1   1                             1         66
67 11 1 2       1                             1                                     2     1   1                   1     1   67
68 8             1         1   1   1             1                                                             1         2 68
69 13                   1     1   1   1               2       1             1     1     1             1     1         1     69
70 16         1       2         1 2 1     1 1           1           1     1 1 1 1         1                                 70
71 9                                 1   1                               1       1   1           1   1 1             1     71
72 12           1       1 1             2         1                 1         1         1       1         1   1             72
73 8                 1             1                     1   1   1                             1     1                 1   73
74 14   1   1                     1   1   1 1 1             1   2     1 1       1                             1             74
75 8           1         1       1   1 1                                   1     1               1                         75
76 13     1   1 1 1 1                     1                                                 1     1   1       2     1     1 76
77 10             1                                 1 1           1                     1     1 1         1     1         1 77
78 12             1       1 1   1     1   1           1                 1                 1           1   1           1     78
79 9             1           1               1               1   1 2 1           1                                         79
80 5           1                                           1       1 1                                     1               80
81 9 1     1                               1                       2   1     1             1             1                 81
82 12                           1                 1     1         1   1 1       1   1 1       2               1             82
83 7                                             1       1               1     1     1 1                   1               83
84 16   1               1                         1 1         1 1 1         2 1   1   2 2         1                         84
85 8 1           1                 1     1         1       1                                           2                   85
86 10             1                     1                       1       1 1     1           1     1                     2   86
87 3                                                     1                             1         1                         87
88 12         1                 1             1 2   1                         1           1 1               1       1   1   88
89 10     1           1               1         1 1   1                 1                               1     1     1       89
90 10 1   1                     1   1                     1             1           1                 1     1             1 90
91 9                         1   1         1   1         1     1                                             1     1     1 91
92 10             1   1             1                   1 1                 1       1           1       1       1           92
93 13 1           1             1 1   1     1           1       1   1     1                             1 1           1     93
94 13   1       3         1 1   1     1       2                                                       1             1   1   94
95 18       1 1       1             1 1         1           1     1 1         1   1         1         2   1     1   1     1 95
96 13   1 1         1                   1         1             1               1 1     1   1   2   1                       96
97 14                         1   1 1         1     1   1   2                   1 1 1             1   1             1       97
98 7                             1                   1                         1     2                             2       98
99 10                     1         1 1                   2   1             1             1 1                     1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
Ngày
/
Tháng