BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/05/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
Ngày
/
Tháng
00 13       1         1                         1 1       1                               1   1       1 1 1 1     1     1   00
01 11     1         1       1 1     1                                   1       1                   1 2             1       01
02 12   1 1       1 1           1   1 1 1         1             1       1             1                                     02
03 8 1   1               1                                   1       1                         1     1           1         03
04 9 1 1   1   1               1               1       1 1                     1                                           04
05 11           1       1                       1 1   1       1   1   1     1                   1                         1 05
06 12     1                           1 1                   1     1         1     1       1                     1         3 06
07 15 2     1 1     1   1                     1       1     1           1       1           2                       1   1   07
08 11     1     1         1         2 1             1       1 1                 1                           1               08
09 14 1 1                       1 1 1   1   1             1       1 1 1                                           1   1   1 09
10 11   1           1 1     1                     1           1             1 1                 1       1       1           10
11 11           1 1     2           1                           1                 2   1                     1         1     11
12 11         1           1     1 1           1     1 1     1       1         1   1                                         12
13 8           1         1                 1               1                         1                         1 1       1 13
14 13     1   1     1       2       3       1             1 1           1       1                                           14
15 10 1       2                 1       1                       1     1                           1     1                 1 15
16 9         3                             1         2     1           1                                               1   16
17 11     2       1               2             1     1                     1           1       1   1                       17
18 12     1             1     1     1         1   1 1             1         1         2         1                           18
19 4       1             1           1                                                                                   1 19
20 10       1           1               2               1       1                       1     1         1 1                 20
21 4                                                               1               1                         2             21
22 5     1           1                           1                                               1                   1     22
23 12           1           1 1       1                         1 1       1                 1                   1   1 1   1 23
24 7                                                 1                     1 1                 1 1     1               1   24
25 6           1                                   1     1         1                               1   1                   25
26 10             1   1           1                 1 1                                       1       1         2 1         26
27 14                       1                                       1   1   1     1       1   1 1         1 1 1   1 1 1     27
28 13       1               1 1   1     1 1                                 1 1       1 2       1 1                         28
29 14                   1     2     1       1                                         1       1     1   1 1 1   1 1   1     29
30 14                                     1   1 1 1 1 1   1     1           1       1 1   1 1             1                 30
31 5 1                               1                   1     1     1                                                     31
32 13           1 1                       1   1           1   2     1 1         1                             1     1 1     32
33 12 1   1       2         1                       1   1       1     1     1                     1 1                       33
34 5                       1                       1         1                     1                             1         34
35 8                       1     1           1         1                         1         1           1   1               35
36 11 1 2           1           1         1             1           1                 1   1                       1         36
37 9               2                                             1     1           1     1             2 1                 37
38 12   1       1   1         1   1     1           1     1                                 1 1   1                       1 38
39 12         1     1 1   1           2             2                   1 1         1                             1         39
40 15         1       1     1   1       1 1   1     1                     1     2         1 1       2                       40
41 13   1                         1         2 1                       1 1         1     1   1             1     1       1   41
42 18 3     1   1     1 1   1                 1 1       1       1         1   1   1       1       1                   1     42
43 10 1                                           1                       1     1   1   1           2                   1 1 43
44 10           1   1                         1 1   1             1                   1     1             1   1             44
45 13               1     1             1     1             1 1       1         1           1                     2   1   1 45
46 10       1       1       1               1     1           1   1   1                           1         1               46
47 9 1                         1     1 1 1         1                                     1           1       1             47
48 10     2   1       1           1                       1           1       1 1                               1           48
49 11             2 1                     1                 1   1 1       1                     2         1                 49
50 10     1                   1           1 1               1             1   1             1             1         1       50
51 8                 1       1 1                     1     1                     1                                 1     1 51
52 12   1   1   1       1           3                           1                               1 1 1       1               52
53 7       1           1                   1                                           1     1 1       1                   53
54 10                   1     1 1           1     1     1                                 2         1         1             54
55 7               1     1           1                             1     1   1     1                                       55
56 7                                 1                         1     1       1                   1     1 1                 56
57 12   1 1                                   1   1   1                   1   1 1     1   1             1           1       57
58 13                   2         1         1           1       1   1               1             3                     1 1 58
59 4                                       1                     1                       1               1                 59
60 12             1 1         1   1     2                   1                       1 1             1                 1 1   60
61 16       1     3                       1             2 1   1         1     2         1                     1         1 1 61
62 12   1                                       2                 1                       1       1 2   1   2   1           62
63 20 1           1   1 1   1 2       1                   1 1       1     1 1     1 1   1     1               1 1     1     63
64 16 1               1               1   2           1       1                 1 1 1   1     1         1 1 1 1             64
65 14                   2   1   1         1               1 1                   1   1 1     2         1             1       65
66 8   1                 1               1                               1       1   1 1                               1   66
67 13         1                         1                       1     2     1     1 1         1               1   1 1   1   67
68 13       1 1                               1       1               2   1   1             1     1       1 1     1         68
69 5                           1 1                                   1                                   1   1             69
70 5                     1   1                   1           2                                                             70
71 20   2 1             1 1                   1 2 1   1     1   1 1       1 1           1     2             1           1   71
72 10   1                         2       1 1             1                   1                     1 1             1       72
73 8       1   1                         1     1                               1                             1     2       73
74 8     1                                             1               1 1         1                 2                 1   74
75 10                         1                 1   1         1                 1         1     1     1     1           1   75
76 13             1                     1 1                         1   1   1   1             2     1       1 1           1 76
77 9         1 1           1                                       1     1               1           1   1             1   77
78 14   1                       1   1 1 1                 1     1                 1 1                 1         1 2   1     78
79 13       1     1       1           1 1 1               1       1               1         1                 1 1         1 79
80 9           1     1       2                   1                           1         1   1                       1       80
81 10                 2             1             1     1           1                                   1             2 1   81
82 10   1       1                           1                 1         1 1           1     1               1       1       82
83 4                           1               1                                           1               1               83
84 10       1                           1             1 1       1     1           1                   2     1               84
85 11 1     1                   1               1     1             1           1   1 1               1         1           85
86 13         2       1             1             1         2     1     2     1                 1 1                         86
87 14         2     1                 1       1   1   1 1 1                   1   1     2     1                             87
88 9                     1                     1                       2                         1             1 1 1 1     88
89 15   1                       2 1   1                       1           1 1 1     1   1 1     1   1         1             89
90 11           1         1                       1     2       1           1                     1 1           1     1     90
91 13                     2     1 1           1     1             1                 1         1                 1   1 1   1 91
92 12 1     1                               1   2     1     1     1 1                           1         1   1             92
93 14               1 1     1     1           1         1 1   1     1             1   1 1       1                     1     93
94 11     1     1     1   1                 1                           1                     1       1 1       1   1       94
95 9                   1   1       1       1                                         1 1       1     1                 1   95
96 9       1                                       2         1   1 2                                   1               1   96
97 4                 1                       1         1                   1                                               97
98 9                     1   1       1   1                       1       1                   1           1   1             98
99 5             2                                                         1             1                       1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
Ngày
/
Tháng