BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/07/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
Ngày
/
Tháng
00 13 1     1     1               1                             1   1 1             1       1     1         1     1       1 00
01 11           1   2     1   1       1             1                   1       1     1       1                             01
02 12   2   1                     1     1 2   1               1           1                   1 1                           02
03 16         1 1 1   1       1   1           1                 1           1   1                       2   1 1 1   1       03
04 15     1       1   1   2   1                         1   1   1   1   1   1                   1   1                     1 04
05 7   1                 1                                       1       2                       2                         05
06 10                           1       1               1         1     1                 1   1       1   1 1               06
07 10   1                 1     1               1     1     1                           1                 2             1   07
08 8       1 1                   1   1                             1           1               1   1                       08
09 13 1                     1 2         1   1 1           1 1 1   1           1                     1                       09
10 13     1     1         1           1     1   1                               1     1     1       1   1       1   1       10
11 14   2   1 1 1   1                                               1 1                 1       1 1               1 2       11
12 13   1                         1           1 1       1       1             1   1 1       1 1                           2 12
13 5         1                     1                                     1                 1 1                             13
14 7           1     1                                   1             1                                   1 1     1       14
15 12 1     1 1                                         1   1               1     1         1     1 1           1       1   15
16 11           1       1           1       1             1     2   1                                 1           1     1   16
17 9           1                             2       1             1 1       1                                 1       1   17
18 14           1 1     3             1       2   1       1       1                           1                 1         1 18
19 13                   1             1       1 1   1     1               1     1               1             2         2   19
20 12                         1   1   1     1       1         1   1                               1     1   1 1     1       20
21 14   1 1 1               1         1             1   1 1         1 1       1                           1 1   1           21
22 8         1       1               1                       1                           1 1           1               1   22
23 11                       1 1                         1   1       2       1 1                   1       1         1       23
24 11                       1         1           1 1                     1             1     1 1                 1     1 1 24
25 5                                                                                 1         1             1 2           25
26 13             1             1   1   1 1 1     1     1                 1       2       1                   1             26
27 19     1         1 1 1   1       1 1   1           1   1   1 1   2   2       1           1             1                 27
28 7 1   1               1                       1                             1             1                           1 28
29 12       1               1   1             1               1   2   2         1     1   1                                 29
30 7     1                 1           1                                     1     1 1                       1             30
31 6             1         1                                                       1               2             1         31
32 12   1     2               1             1                     1 1     1                           2 1                 1 32
33 12   1           1           1           1                   1                     1               1     1   1 1 1   1   33
34 4           1           1     1                   1                                                                     34
35 11               1                                 1                 1       1 1     1 1       1   1   1         1       35
36 14             2   1   1                           1     1           1               1     1     1   1         1     2   36
37 7     1                         1 1     1 1   1                         1                                               37
38 7                         1                               1                         1     1       1         1     1     38
39 7           1   1   1                                             1 1 1                                           1     39
40 11                 1                 1       2             1               1                     2         1       1   1 40
41 11     1       1   1 1                                 1             1   1   1 1               1                   1     41
42 9     1               1 1 1       1           1                       1             1           1                       42
43 8             1                       1     1                           1   1 1                   1 1                   43
44 8         1                               1                   1                                   2 1     1           1 44
45 14           1   1       1     1   2             1     1   1               1               1       1 1 1                 45
46 8               1               1                                             1   1     1           1     1   1         46
47 11               1 1                           1             1         1 1         1       1         2     1             47
48 8     1                       1       1         1       1                 1           1                             1   48
49 15       1                   1                     1 1             1     1 1     1 2   1     1             1       1   1 49
50 9               1 1                                   1 1       1           1                 1       1     1           50
51 12       1     1 1       1   2         1           1                           1               1                 1 1     51
52 11     1 2           1     1 1                             1   1 1         1                                       1     52
53 8 1   1         1                               1                       1     1           1 1                           53
54 11         1         1         1     1       1                                 1   2   1     1       1                   54
55 11                           1       2 1               1       1     1       1   1     1                 1               55
56 5                                   1 1                                         1 1                         1           56
57 9   1   1                     1 1           1 1       1         1                                             1         57
58 6 1                                   1                 2   1                                   1                       58
59 9   1               1                         1   1                             1   1                 1     1 1         59
60 8 1               1   1       1       1         1           1                                                 1         60
61 16   1             1                 1 1 1               1       1     1       1     3   1         1   1       1         61
62 14 1         1       1           2     1         2         2             1   1 2                                         62
63 9       1 1 1                                       1 1             1           1     1           1                     63
64 12                   1                   1     1     1       1   1       1         1 1           1       1   1           64
65 12                         1             1         2       2             1     1       1     1     1             1       65
66 7                         1 1               1   1                             1                                   1   1 66
67 11         1                                     2     1   1                   1     1               1           1 1 1   67
68 9             1                                                             1         2         1   1 1           2     68
69 13 1               2       1             1     1     1             1     1         1                     1 1   1         69
70 12     1 1           1           1     1 1 1 1         1                                       1   1       1             70
71 12 1   1                               1       1   1           1   1 1             1     2                         1     71
72 12   2         1                 1         1         1       1         1   1                           1   1       1     72
73 9                     1   1   1                             1     1                 1                         1     2   73
74 12 1   1 1 1             1   2     1 1       1                             1                                       1     74
75 9 1 1                                   1     1               1                             1 1                       2 75
76 10     1                                                 1     1   1       2     1     1 1                   1           76
77 11               1 1           1                     1     1 1         1     1         1                 1   1           77
78 9 1   1           1                 1                 1           1   1           1           1                         78
79 9         1               1   1 2 1           1                                             1                   1       79
80 7                       1       1 1                                     1                 1 1                 1         80
81 10       1                       2   1     1             1             1                 1       1                 1     81
82 16             1     1         1   1 1       1   1 1       2               1             1             1   1     1     1 82
83 7             1       1               1     1     1 1                   1                                               83
84 16             1 1         1 1 1         2 1   1   2 2         1                                         1       1       84
85 8     1         1       1                                           2                                 1 1             1 85
86 12   1                       1       1 1     1           1     1                     2                 1 1     1         86
87 5                     1                             1         1                               1             1           87
88 14         1 2   1                         1           1 1               1       1   1         1     1                 2 88
89 14 1         1 1   1                 1                               1     1     1       1 1           1 1     1     1   89
90 8                     1             1           1                 1     1             1         1   1                   90
91 10       1   1         1     1                                             1     1     1 1   1 1                         91
92 8                   1 1                 1       1           1       1       1           1                               92
93 14 1     1           1       1   1     1                             1 1           1       3     1           1           93
94 11 1       2                                                       1             1   1       1   1 1           1     1   94
95 17 1         1           1     1 1         1   1         1         2   1     1   1     1           1     1         1     95
96 14   1         1             1               1 1     1   1   2   1                             1           1     2       96
97 14         1     1   1   2                   1 1 1             1   1             1                                 2 1   97
98 8                 1                         1     2                             2           2                           98
99 14 1                   2   1             1             1 1                     1         1         1   1 2       1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
Ngày
/
Tháng