BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/09/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
Ngày
/
Tháng
00 11     1           1     1     1               1                             1   1 1             1       1     1         00
01 12       1                   1   2     1   1       1             1                   1       1     1       1             01
02 14   1       1       2   1                     1     1 2   1               1           1                   1 1           02
03 12                         1 1 1   1       1   1           1                 1           1   1                       2   03
04 17   1       1 1       1       1   1   2   1                         1   1   1   1   1   1                   1   1       04
05 10   1         1 1   1                 1                                       1       2                       2         05
06 10               1                           1       1               1         1     1                 1   1       1   1 06
07 11       1   1       1                 1     1               1     1     1                           1                 2 07
08 8                       1 1                   1   1                             1           1               1   1       08
09 13                 1                     1 2         1   1 1           1 1 1   1           1                     1       09
10 13           1   1     1     1         1           1     1   1                               1     1     1       1   1   10
11 11                   2   1 1 1   1                                               1 1                 1       1 1         11
12 13         2         1                         1           1 1       1       1             1   1 1       1 1             12
13 7 1   1                   1                     1                                     1                 1 1             13
14 7   1     1   1             1     1                                   1             1                                   14
15 10                 1     1 1                                         1   1               1     1         1     1 1       15
16 12       1 1     1           1       1           1       1             1     2   1                                 1     16
17 9 1         1               1                             2       1             1 1       1                             17
18 12                           1 1     3             1       2   1       1       1                           1             18
19 10 1                                 1             1       1 1   1     1               1     1               1           19
20 10 1                                       1   1   1     1       1         1   1                               1     1   20
21 13 1                 1 1 1               1         1             1   1 1         1 1       1                           1 21
22 10       2 1               1       1               1                       1                           1 1           1   22
23 12         1     1                       1 1                         1   1       2       1 1                   1       1 23
24 10   1           1                       1         1           1 1                     1             1     1 1           24
25 2                                                                                                 1         1           25
26 13       1                     1             1   1   1 1 1     1     1                 1       2       1                 26
27 21   1   1             1         1 1 1   1       1 1   1           1   1   1 1   2   2       1           1             1 27
28 7     1           1   1               1                       1                             1             1             28
29 15   1   1     1         1               1   1             1               1   2   2         1     1   1                 29
30 8   1   1             1                 1           1                                     1     1 1                     30
31 6             1               1         1                                                       1               2       31
32 11                   1     2               1             1                     1 1     1                           2 1   32
33 10 1   1   1         1           1           1           1                   1                     1               1     33
34 5       1                   1           1     1                   1                                                     34
35 11       1                       1                                 1                 1       1 1     1 1       1   1   1 35
36 11                             2   1   1                           1     1           1               1     1     1   1   36
37 8   1                 1                         1 1     1 1   1                         1                               37
38 5                                         1                               1                         1     1       1     38
39 8     1   1                 1   1   1                                             1 1 1                                 39
40 10             1 1                 1                 1       2             1               1                     2       40
41 11               1     1       1   1 1                                 1             1   1   1 1               1         41
42 11 1 1                 1               1 1 1       1           1                       1             1           1       42
43 10         1 1                 1                       1     1                           1   1 1                   1 1   43
44 7   1                     1                               1                   1                                   2 1   44
45 16       1   1               1   1       1     1   2             1     1   1               1               1       1 1 1 45
46 8         1 1                   1               1                                             1   1     1           1   46
47 12     1 1                       1 1                           1             1         1 1         1       1         2   47
48 10 1     1   1         1                       1       1         1       1                 1           1                 48
49 12                       1                   1                     1 1             1     1 1     1 2   1     1           49
50 9           1                   1 1                                   1 1       1           1                 1       1 50
51 11     1                 1     1 1       1   2         1           1                           1               1         51
52 12 1       1           1 2           1     1 1                             1   1 1         1                             52
53 10 1           1   1   1         1                               1                       1     1           1 1           53
54 15 1 2     1               1         1         1     1       1                                 1   2   1     1       1   54
55 10                                           1       2 1               1       1     1       1   1     1                 55
56 6   1         1                                     1 1                                         1 1                     56
57 8                   1   1                     1 1           1 1       1         1                                       57
58 8     1         1 1                                   1                 2   1                                   1       58
59 7                   1               1                         1   1                             1   1                 1 59
60 9     1 1         1               1   1       1       1         1           1                                           60
61 17     2             1             1                 1 1 1               1       1     1       1     3   1         1   1 61
62 14                 1         1       1           2     1         2         2             1   1 2                         62
63 12 1 1         1         1 1 1                                       1 1             1           1     1           1     63
64 11         1                         1                   1     1     1       1   1       1         1 1           1       64
65 13     1   1                               1             1         2       2             1     1       1     1     1     65
66 6     1                                   1 1               1   1                             1                         66
67 8                         1                                     2     1   1                   1     1               1   67
68 10       1   1   1             1                                                             1         2         1   1 1 68
69 13   1     1   1   1               2       1             1     1     1             1     1         1                     69
70 17 2         1 2 1     1 1           1           1     1 1 1 1         1                                       1   1     70
71 11                 1   1                               1       1   1           1   1 1             1     2               71
72 12   1 1             2         1                 1         1         1       1         1   1                           1 72
73 8 1             1                     1   1   1                             1     1                 1                   73
74 12             1   1   1 1 1             1   2     1 1       1                             1                             74
75 9     1       1   1 1                                   1     1               1                             1 1         75
76 9                     1                                                 1     1   1       2     1     1 1               76
77 9                               1 1           1                     1     1 1         1     1         1                 77
78 12     1 1   1     1   1           1                 1                 1           1   1           1           1         78
79 9         1               1               1   1 2 1           1                                             1           79
80 6                                       1       1 1                                     1                 1 1           80
81 9                       1                       2   1     1             1             1                 1       1       81
82 14           1                 1     1         1   1 1       1   1 1       2               1             1             1 82
83 7                             1       1               1     1     1 1                   1                               83
84 15   1                         1 1         1 1 1         2 1   1   2 2         1                                         84
85 7               1     1         1       1                                           2                                 1 85
86 10                   1                       1       1 1     1           1     1                     2                 1 86
87 4                                     1                             1         1                               1         87
88 13           1             1 2   1                         1           1 1               1       1   1         1     1   88
89 12 1               1         1 1   1                 1                               1     1     1       1 1           1 89
90 10           1   1                     1             1           1                 1     1             1         1   1   90
91 12         1   1         1   1         1     1                                             1     1     1 1   1 1         91
92 10 1             1                   1 1                 1       1           1       1       1           1               92
93 15           1 1   1     1           1       1   1     1                             1 1           1       3     1       93
94 12     1 1   1     1       2                                                       1             1   1       1   1 1     94
95 17 1             1 1         1           1     1 1         1   1         1         2   1     1   1     1           1     95
96 11                   1         1             1               1 1     1   1   2   1                             1         96
97 14         1   1 1         1     1   1   2                   1 1 1             1   1             1                       97
98 9             1                   1                         1     2                             2           2           98
99 13     1         1 1                   2   1             1             1 1                     1         1         1   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
Ngày
/
Tháng