BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Nai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 27/09/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
Ngày
/
Tháng
00 8             1       1   1                       1                   1             1                       1     1     00
01 11                     1                   1           1     1 1 2       1       1             2                         01
02 14   1         1           1                         1   2                         1 1       1 2 1       1   1           02
03 12           1             1         1           1       2         1                 1           1   1   1         1     03
04 13     1   1                 1   1         1           1 1 1         1             1     1 1     1                       04
05 15                           1 2     1     1     1                 1     1   1 1       1       1             1     1 1   05
06 8 2             1                           1         1                           1         1   1                       06
07 14       1     1           1               1     1   1 1               1 1 1   1     1     2                             07
08 8                             1                 1 2                       1                         1       1     1     08
09 10     1                                                           2     2   2                     1         1 1         09
10 10 1       2     1   1                             1         1     1     1                               1               10
11 7                   1                 1                                       1     1 1     1       1                   11
12 12       1                 1           1 1     1               1       1     1   1             1 1 1                     12
13 8                         1               2             1           1     1         1                             1     13
14 7         1   1               1   1     1           1     1                                                             14
15 15             2 1 1           1   1     1       1   1       1     1       1                     1         1       1     15
16 14       1 1 1             1       1 2     2 1                   1                                 1         1       1   16
17 16     1     1             1   1     1 2         1 1   1                 1 1   1 1                         1         1   17
18 13       1       1 1     1                   1 1       1   1   1     2           1                 1                     18
19 9                     1       1       1   1       1   1                         1   1               1                   19
20 10                   1           1   1         1     1   1                     1 1                             2         20
21 9     1           1                       2             1 1                 1                       1         1         21
22 11             1   1             1                         1 1                         1     1     1 1         1 1       22
23 8                           1                 1                       1             1                     1 1 1   1     23
24 9     1       1                                                 1         1   1 1   2   1                               24
25 9 1             1                         1             1   1 1                                       1   1 1           25
26 7                 1               1                                         1         1     2             1             26
27 6 1               1 1               1                                                           1       1               27
28 13   1                       1             1 1         1       1 1             2               1   2             1       28
29 13       1           1 1       1           1       1         1               1                     1     1         1 1 1 29
30 15         1 1                 1   1         1 1                 1           1     1     1         1 1     1   1       1 30
31 11     1   1     1     1   1       1                       1       1           1       1                     1           31
32 12     1       1 1     1 1             1                                     1                   1 1         1     1   1 32
33 9   2             1 1         1                                                   2 1               1                   33
34 7     1                       1         1   1                         1 1           1                                   34
35 12                           1                 1 1   2                 1 1                             2       1 2       35
36 11       1                       1                   1                   1   1     1   1 1               1   1       1   36
37 9 1 1 1 1                                     1           1                     1                       1         1     37
38 12 1       2   1 1                       1   1     1     1                               1             1       1         38
39 9             1     1   1           1                                   1                               2   1         1 39
40 15               2   1     1     1             1 1   1       1   1         1                 2 1           1             40
41 13   1 1       1 1         1     1       1     1       1               1             1       1                   1       41
42 12                       1       1               1 1     1     2               1           1           1             1 1 42
43 12 1         1                     1   1           1                         1     1         1   1     2         1       43
44 10               1   1                             1 1                     1                         2   1 1           1 44
45 12         1                       1 1       1   1                   1     2                 1       1     1   1         45
46 13   1 1     2     1         1                 1   1             1     2                                           1   1 46
47 12         1           2                 1                     1   2             1               2   1   1               47
48 7           1                 1                                     1                     1     1     1             1   48
49 10 1                       1 1       1                   1   1                               1   1   1       1           49
50 8       1     1                   1                             1 1                   1                         1     1 50
51 11 1                 1                   1             1               1   2   1               1 1                   1   51
52 6                                     1 1                     1                       1   1                     1       52
53 11   1                 2                                             1     1   1 1 1                   1       1   1     53
54 13 4           1             1                   1       1                         1       1   1         2               54
55 8     1   1         1   2                                                     1 1       1                               55
56 10     1 1   1               1       1   1 1         1                                                     1   1         56
57 10 1                             1       1   1   1 1                               1         1     1         1           57
58 11         1                       2             1         1         1         1   1   1                         1   1   58
59 14     1             1       1   1   1                 2     1     1             1       1 1 1                     1     59
60 7                       1                     1 1             1 1     1         1                                       60
61 8       1 1 1     1       1       2                     1                                                               61
62 11                 1   1     1         1 1           1             1                   2     1         1                 62
63 9         1                     1                                               1   1   3       1               1       63
64 18   2                 1       1   1 1       1     1       1         2       2       1         1   1 1               1   64
65 12             1   1         1           2                 1   1                   1     1       1       1 1             65
66 15                       1       1       1 1                   1 1     1   1             2             2 1 1     1       66
67 11           1   2           1                 1       2             1                         1         1         1     67
68 12 1     1         1       1 1         1     1     1                 1       1                         1     1           68
69 7         1       1   1 2                                                                                 1   1         69
70 13               1 1   1 1           1           1           1                                 2             2   1   1   70
71 14 1     1       1             1     1     1 1 1   1 1     1           1                               1 1               71
72 9       1                             1                         1       1       1       1       1   1               1   72
73 10     1     2     1 1                                       2                                                 1       2 73
74 11                   2       1                             1             1               1         1           2 1 1     74
75 12                       1             1 1           1     2     1 1       1     1     1                             1   75
76 7                               1                   1       1   1           1                             1           1 76
77 7   1       1   1                                             1   2                                   1                 77
78 12   1                                   1             1 1           1 1       1   1 2     1                         1   78
79 10       2                       1               1         1           1 1             1       1   1                     79
80 10                       1                         1 1 1       1           1           2           1       1             80
81 10           1     1       1       1                           1         1 1     1 1                                   1 81
82 10                 1       1 1       1 1         1                           1                                   2     1 82
83 12           1 1       1 2       1 1         1 1             1 1         1                                               83
84 15   1 1                   1           1     1 1   1     1           1 1       1     1             1   1         1       84
85 13   1               1 1     1     1                 1       2     1             1 1                 2                   85
86 10       1   1   1       1       1         1                   1         1                             1   1             86
87 15   3 1       1               1       2                 1 2 1                     1           1                       1 87
88 13       1 1 1                 1 1               1               1                 1       1         1   1           1 1 88
89 10                                   1       1 1                     1         1         1   1             1     2       89
90 6             1   1                         1                                               1 1   1                     90
91 11                                             1       1 1 1         1                   1 2 1                 1     1   91
92 6                           1 1   1                           1                       1           1                     92
93 8                     1                       1                 1 1                       2                 1       1   93
94 14   1   1                       1   1   1   1               1   1     1 1                     1       1           1   1 94
95 8     1             1                                           1   1                 1 1 2                             95
96 11 1                 1                       1                     1         2             1     1                 2   1 96
97 8                       1       1                                     1       1       1   1               1           1 97
98 6                       1 1   1       1             1                     1                                             98
99 7         1           1               1               1             1                                         1     1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
Ngày
/
Tháng