BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Nai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 13/01/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
Ngày
/
Tháng
00 7                   1     1                                   1                                       2   1         1   00
01 9   1     1         1       1                 2 1                                     1                       1         01
02 15           1                           1       1     1   2 1     1 1             1       1 1 1 1               1       02
03 9         1       1 1   1   1   1                                           1   1                   1                   03
04 12 1     1   1                     1                 1         1             1     2   1         1 1                     04
05 20 1       1         1         2     1     1     1 1       2 1   1           1   1   1                 1     1 1 1       05
06 12 1 1               1 1                 1       1                 2                           1               1 1     1 06
07 14   1           1     1 1   1         1                             2         1       1 1             1 1         1     07
08 7                   1 1                           1                       1               1       1   1                 08
09 9                           1 1           2                             1             1       2 1                       09
10 11 1 1       2                                     1                   1           1     1     1     1   1               10
11 13           1 1 1                     1           1           1       1   1             1           1 1     1       1   11
12 9                     1               1     1         1             1                   1               1   1         1 12
13 11     1 2   1           1 1           1                 2         1         1                                           13
14 8 1     1       1 1           1           1                     1                                                   1   14
15 6           1                         1                                 1                     1                 1     1 15
16 13 1   1               1   1       1               1 1                     1     1       1           2               1   16
17 19         1                 1   2 1     1 1 1 1 1       1         1 1   1               1 1 1             1       1     17
18 10   1 1             1           1 1         1                       1 1                 1         1                     18
19 14         1                   1 1     1         1     1 1               1       1           1   1 1         2           19
20 8           1                                         2                   1   1           1                           2 20
21 12   1   1                                   1 1   1     1   1                     1         1           2     1         21
22 6                     1                             1                       2       1       1                           22
23 13   1   1             1 1   1                             1           1             2       1                 2 1       23
24 8               1                     1             1               1   1           1                 1             1   24
25 12     1                   1       1                 1   1   1 1   1                       2         1     1             25
26 20             1     1   1           1 1   1                 2 1 1         1     1 1       1   2     1     1   1   1     26
27 13               1     1         1       1                             1     1         1     1   1   2     1           1 27
28 11               1                 1         1 1 1         1     1 1 1     1     1                                       28
29 10               1                         1             2 1           1         1                   1             1   1 29
30 10                 2 1         1 1     1                       1   1                   1       1                         30
31 7                 1   1           1                           1                   1 1                 1                 31
32 10               1           1         1 2             1   1     1                           1             1             32
33 9       1                     1   2             1   1             1       1             1                               33
34 11       1   1 1           1   2   1 1         1       1                                   1                             34
35 9                 1     1                             1     1                               1   1     1 1           1   35
36 9             1                                   1 1           1             1     1           1           1   1       36
37 6 1               1     1                               1     1                                             1           37
38 6                   1       1                     1                       1 1                               1           38
39 16           1       1   1 1             1 1 1     3 1                       1         1 1       1                   1   39
40 14                     1         1 2             1 1       1                 1                     1   1 1   1       1 1 40
41 18         1                 1       1         1             1 1                     3     1   1   1     1 2   1 1     1 41
42 10             1                 1                           1 1             1         1       1           1     1   1   42
43 8                             1   1   1 1       1                                 1       1                 1           43
44 11   1     1                   1     1                             1       1 1     1 1         1   1                     44
45 8       1         1   1                       1               1       1     1                   1                       45
46 7   1 1                 1               1                         2                                               1     46
47 17     1           1 1             1         1 1     1   1       1   1         1           1   1           1 1     1 1   47
48 9                                     1         1 1   1         1             2     1             1                     48
49 12       1             1         1                       1       1         1       1               1   1       1   1 1   49
50 10     1       1 1     1   1                     1         1                     1             1                       1 50
51 11     1           1   1 1     1           1 1 1                                                 1         1           1 51
52 9   1                       1 1         1                 1     1   1       1                                       1   52
53 11         1   1 1         1             1   1                                     2       1 1                       1   53
54 6       1                         1                       1               1                                 1   1       54
55 12         1       1       1             1 1             1         1 1 1   1                 1     1                     55
56 16               1         1 1 1     3   1           1   1           1         2       1               1           1     56
57 14     1         1               2   1   1 1         1       1     1                   1                       1   2     57
58 14   2           1       1       1         1       1       1   1             1         1   1             1         1     58
59 8 1     1                               1                               1                   1           1         2     59
60 13   2               1         1             1 1 1                           1   1     1   1     2                       60
61 9 1         1 1             1         2 1           1                                                 1                 61
62 11             1   2       1 1       1         1           1 1         1               1                                 62
63 11             1                                                     1     1     2       2 1     1   1       1           63
64 13     1 2 1                         1       1                   1                             1     1   1   1   1     1 64
65 11   1 1   1                                   1         1             1                           1 1     1   1       1 65
66 15               1   1     1             1             1               1 1     2 1     2               2   1             66
67 14           1 1 1                     1         1   1 1     1     1 1                   1   1           1     1         67
68 10             1         2                             1     1   1       1               2                           1   68
69 13           2 1           1       1                 1 1   1     1 1   1                                   1   1         69
70 8     1   1     1     1                             1                 1     1                                   1       70
71 11 1                             1   1                       1             1 1 1       2   2                             71
72 10       1       1             1       1                               1   1     1               1         1       1     72
73 8                                                     1 1   1           1       1                 1   1 1               73
74 13 1                         1               1   1                       3         1 1       1     1             1 1     74
75 6         1                                                                                     1         1   1 1   1   75
76 9                     1         1                 1             1   1             1         1                   1 1     76
77 14                 1                 1     3   1 1             1         1       1     1       1             1       1   77
78 8 1     1 1         1                                                 1       1         1               1               78
79 11                                           1   1   1         1     1         1 1 1                   1 1       1       79
80 8     1                                     1     1               1 1 1   1                                 1           80
81 8                                       1 1       1   2       2         1                                               81
82 12 1   1       1 1       1 1   1     1                     1     1         1       1                                     82
83 9 2   1                       1 1 1                                               1 1                           1       83
84 13   1         1     1               1                           1                   1                   1     3 1     2 84
85 10         1       1 1                         1     2           1             1             1               1           85
86 7             1   1         1                             1                                             2           1   86
87 9 1           1             1                           1           1             1 1                                 2 87
88 6 1 1 1                     1   1                                             1                                         88
89 9         1               2               1 1                                 1                 1 1 1                   89
90 13           1           1 1         1         2             1             1             1         2       1 1           90
91 7         1       1                   1           1         1                   1             1                         91
92 6                     1 1                                               1               1     1                 1       92
93 13           1                                         1 1       1 1             1   1   1         1 3                 1 93
94 9     1   1 1           1             1     1 1           1             1                                               94
95 5                                               1             1                     1           1             1         95
96 8       1                           1                       1           1     1           1                       1 1   96
97 12   1 1           1 1 1     1     1         1                         1 1                         1 1                   97
98 5 1         1 1                                                       1                                   1             98
99 16       1               1 1     1   1     1 1         1 1     1               1             2   1     1           1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
Ngày
/
Tháng