BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Nai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 26/02/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
Ngày
/
Tháng
00 10                 2   1         1       1   1         1                             1                 1   1             00
01 8 1                       1             1                               1     1       1     1               1           01
02 11     1 1 1 1               1       1 1 1       1                 1                                                 1   02
03 8               1                                         2               1 1 1           1       1                     03
04 12 1         1 1                                       1           1     1       1 2             1       1     1         04
05 10                 1     1 1 1         1                     1       1             1     1                             1 05
06 8         1               1 1     1         1                             1                 1                   1       06
07 16 1 1             1 1         1     1               1             1 1       2 1               1 1 1       1             07
08 11     1       1   1                 1           1                       1 1           1   1                     1   1   08
09 12 1       2 1                                 1                   1         1           1     1         1     1       1 09
10 14   1     1     1   1                         1   1   1 2                                   2   1         1   1         10
11 12   1           1 1     1       1                           1 2                                 1       1     1   1     11
12 5   1               1   1         1                   1                                                                 12
13 9                                   1       2     1     1 1         1           1         1                             13
14 9                               1           1                   1           1         1 1   1               1     1     14
15 16         1                 1     1   1   1 1           1   1   3   1 1 1       1         1                             15
16 9   1           2               1         1   1   1               1                                         1           16
17 11   1 1 1             1       1                       1               1                         1       1 1       1     17
18 9   1         1                                     1                                 1             1     2 1         1 18
19 11       1   1 1         2                                           1     1         1     1             1             1 19
20 8     1                           2                     1                 1                               1       2     20
21 13       1           2     1             1                             1     1 1 1           2                         2 21
22 7       1                                 1   1               1     1                 1 1                               22
23 9       1                 2 1                               1       1                       1                       1 1 23
24 11                 1             1       1         1     1             1                       1           1           3 24
25 14     2         1     1             1                     1     1               1 1               1 1   1   1   1       25
26 17     1   2     1     1   1   1             1     1       1 1 1 1 1     1 1                 1                           26
27 12 1     1   1   2     1           1                       1     1     1               1                               1 27
28 8                                         1   1     1           1                 1         1         1             1   28
29 11               1             1   1 1   1 1                     1 1   1   1 1                                           29
30 13 1       1                               1     1     1   1                 1         1   2             1     1     1   30
31 9                 1                                       1               1 1 1     1                     1 1 1         31
32 13       1             1                                                 2       1 1     1 1     1       1 1   1     1   32
33 7   1                                           1                                         1 1               1 2         33
34 13     1                             1   2   2       1                     1                           1 1     1   1   1 34
35 12       1   1     1 1           1                         1                       1     1     1 2       1               35
36 12           1           1   1                                 1   2   1                   1           2           1 1   36
37 10                       1                           1   1           1       1     2                             1 1 1   37
38 10                       1                       1   1                   1           1   1         1 1           1   1   38
39 18 1 1       1                   1         1       1       1   1           1 1 1           1 1     2   1 1   1           39
40 11             1   1 1   1       1 1                   1                   1     1                           1 1         40
41 23     1   1   1     1 2   1 1     1 1   1   1   1   1               2               1         1     3 1         1       41
42 12 1       1           1     1   1     1                           1           1       1     1 1                 1       42
43 15     1                 1                     1 1       1 1 1 2         1     1                 1 1       1       1     43
44 11         1   1                         1       1       1   1       1       1 1                     1       1           44
45 7           1                       1 1           1 1                 1                         1                       45
46 7                             1       1                 1               1                 2                         1   46
47 14     1   1           1 1     1 1   1 1   1   1                       1             1               1                 1 47
48 4             1                                     1                             1                             1       48
49 8             1   1       1   1 1               1           1                                           1               49
50 9         1                       1 2           1     1         1                           1               1           50
51 14           1         1           1       1   1 1     2                 1       1   1         1               1 1       51
52 6                               1                       1               2             1                     1           52
53 12     1 1                       1             1             1   1             1 1                   1 1 1         1     53
54 7                       1   1               1             1                   1                           1     1       54
55 5       1     1                                           1                     1                   1                   55
56 11 1               1           1       1                     1   1             1 1                     2         1       56
57 11 1                       1   2         1         1               1       1 1                   1                   1   57
58 8 1   1             1         1                                                   2       1       1                     58
59 14       1           1         2     1 1   2   1 1   1         1                                                     2   59
60 9 1   1     2                           1         1   1                           1                                 1   60
61 11                 1                                             1 2   1                 2     1   2           1         61
62 10 1                                               1           1 1     1         2                 1     1       1       62
63 13   2 1     1   1       1           1               1                                 2       2             1           63
64 12         1     1   1   1   1     1             1           1   1     1                       1       1                 64
65 14             1 1     1   1       1       1   1         1         1 1               1     1       1                 1   65
66 12 2               2   1                       1       1               1                         1 1 1 1                 66
67 20   1   1           1     1         1 1 1         2       1 1                       1   1       1         1 2   2 1     67
68 11   2                           1     1   1         1                                             1       1       2 1   68
69 5                     1   1                                                 1 1               1                         69
70 14                           1         2   1       1           1   1   2     1       1 1     1                         1 70
71 11 2   2                                 2                   1       1     1         1         1                         71
72 9           1         1       1                   2   1                       1             1   1                       72
73 18             1   1 1               1 1 1 2                     1     1 1       1 1 1   1           1     1         1   73
74 11       1     1             1 1                 1   1   3                   1   1                                       74
75 9           1         1   1 1   1                                   1             1 1               1                   75
76 8       1                   1 1                     1 1     1                             1           1                 76
77 11 1       1             1       1           1 1                           1         1         1       1               1 77
78 7   1               1                 1                   1                                       1       1       1     78
79 9                 1 1       1               1     1   1             1                                   1     1         79
80 10                       1                     2       1       1   1   1 1                   1 1                         80
81 11                                         1 1       2                   1 1         1 2           1         1           81
82 9                                           1                           1 2         1 1             1       1         1 82
83 10                           1           1       1         1       1 1       1   1               1       1               83
84 13                   1     3 1     2                         1 1                                 1           1     1   1 84
85 12       1               1                     1           1         1           1     1 1     1     1         2         85
86 7                   2           1     1                 1             1             1                                   86
87 14                                 2               1   1       1 1 1                   1 3         1   1   1             87
88 9                                     1 1   1     1         1                 1   1       1     1                       88
89 7           1 1 1                             1                           1                   1       1                 89
90 12   1         2       1 1           2               1 1             1                   1   1                           90
91 4         1                               1                                   1                       1                 91
92 9   1     1                 1               1               2                       1           1     1                 92
93 13   1         1 3                 1             1   1   1                                           2     1           1 93
94 6                                                       1       1                     1 1     1         1               94
95 10           1             1                     1             2               1 1                 1     1       1       95
96 6     1                       1 1     1       1                                                                     1   96
97 9             1 1                                                       1         1       1                     3 1     97
98 9                     1                     1   1         1   1               1   1                           2         98
99 11       2   1     1           1                               1             1           1           1             2     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
Ngày
/
Tháng