BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Nai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 05/05/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
Ngày
/
Tháng
00 5                 2                                 1     1                                   1                         00
01 9                     1             1     1         1       1                 2 1                                     1 01
02 13     1   1                   1             1                           1       1     1   2 1     1 1             1     02
03 9       1                                 1       1 1   1   1   1                                           1   1       03
04 14   1     1         1   1         1     1   1                     1                 1         1             1     2   1 04
05 19     1         1     1           1       1         1         2     1     1     1 1       2 1   1           1   1   1   05
06 9               1                 1 1               1 1                 1       1                 2                     06
07 13   2 1                             1           1     1 1   1         1                             2         1       1 07
08 10 1 1 1         1         1   1                     1 1                           1                       1             08
09 10 1       1 1 1                                             1 1           2                             1             1 09
10 9 1               1               1 1       2                                     1                   1           1     10
11 10       1             1                     1 1 1                     1           1           1       1   1             11
12 5                                                     1               1     1         1             1                   12
13 13         1     1                     1 2   1           1 1           1                 2         1         1           13
14 9     1               1           1     1       1 1           1           1                     1                       14
15 6           1           1       1           1                         1                                 1               15
16 13     1         1             1 1 1   1               1   1       1               1 1                     1     1       16
17 17                     1   1 1             1                 1   2 1     1 1 1 1 1       1         1 1   1               17
18 14         1 1   1       1     1 1   1 1             1           1 1         1                       1 1                 18
19 11     1   1                               1                   1 1     1         1     1 1               1       1       19
20 8                   1     1 1               1                                         2                   1   1         20
21 10       1     1                     1   1                                   1 1   1     1   1                     1     21
22 5                                                     1                             1                       2       1   22
23 17 1         2           3   1 1     1   1             1 1   1                             1           1             2   23
24 9       1             1   1                     1                     1             1               1   1           1   24
25 10                           1 1       1                   1       1                 1   1   1 1   1                     25
26 16   1     1       1                           1     1   1           1 1   1                 2 1 1         1     1 1     26
27 11   1 1           1     1                       1     1         1       1                             1     1         1 27
28 13                               2               1                 1         1 1 1         1     1 1 1     1     1       28
29 10         1             2                       1                         1             2 1           1         1       29
30 13 1   1   2                                       2 1         1 1     1                       1   1                   1 30
31 9                 1         1 1                   1   1           1                           1                   1 1   31
32 12     1             1     1     1               1           1         1 2             1   1     1                       32
33 9                       1               1                     1   2             1   1             1       1             33
34 13       1               1   1           1   1 1           1   2   1 1         1       1                                 34
35 6       1                       1                 1     1                             1     1                           35
36 7                           1                 1                                   1 1           1             1     1   36
37 7                     1     1     1               1     1                               1     1                         37
38 8 1         1                 1                     1       1                     1                       1 1           38
39 16     1           1       1                 1       1   1 1             1 1 1     3 1                       1         1 39
40 9         1                                           1         1 2             1 1       1                 1           40
41 14       1 1 1 1       1                   1                 1       1         1             1 1                     3   41
42 10         1     1   1           1             1                 1                           1 1             1         1 42
43 8         1                   1                               1   1   1 1       1                                 1     43
44 14     1         1   2         1     1     1                   1     1                             1       1 1     1 1   44
45 11           1       2           1       1         1   1                       1               1       1     1           45
46 7                             1     1 1                 1               1                         2                     46
47 14           1     1         1         1           1 1             1         1 1     1   1       1   1         1         47
48 9             1                                                       1         1 1   1         1             2     1   48
49 10                     1         2       1             1         1                       1       1         1       1     49
50 9               1                     1       1 1     1   1                     1         1                     1       50
51 10               1       1             1           1   1 1     1           1 1 1                                         51
52 10 1                             1   1                       1 1         1                 1     1   1       1           52
53 13   1         1       1 1   1             1   1 1         1             1   1                                     2     53
54 4                                       1                         1                       1               1             54
55 13 2   1                                   1       1       1             1 1             1         1 1 1   1             55
56 17 1 1                     1                     1         1 1 1     3   1           1   1           1         2       1 56
57 17         1     2 1         2         1         1               2   1   1 1         1       1     1                   1 57
58 17 1             1   1     1   2     2           1       1       1         1       1       1   1             1         1 58
59 9   1 1       1     1         1   1     1                               1                               1               59
60 14     1     1 1           1         2               1         1             1 1 1                           1   1     1 60
61 10       1           1             1         1 1             1         2 1           1                                   61
62 16       1     1           1 2                 1   2       1 1       1         1           1 1         1               1 62
63 6   1                                         1                                                     1     1     2       63
64 10             1 1       1             1 2 1                         1       1                   1                       64
65 7                   1               1 1   1                                   1         1             1                 65
66 16 1 1             1   1                         1   1     1             1             1               1 1     2 1     2 66
67 13 1                       1     1           1 1 1                     1         1   1 1     1     1 1                   67
68 9                 2                           1         2                             1     1   1       1               68
69 13                     1   1                 2 1           1       1                 1 1   1     1 1   1                 69
70 9       1   1                         1   1     1     1                             1                 1     1           70
71 12       1     1 1                 1                             1   1                       1             1 1 1       2 71
72 8               1                       1       1             1       1                               1   1     1       72
73 10           1 1       1       2                                                       1 1   1           1       1       73
74 15   2 1 1                     1 1 1                         1               1   1                       3         1 1   74
75 5 1         1 1   1                       1                                                                             75
76 9       1         1   1                               1         1                 1             1   1             1     76
77 14       1                 2                       1                 1     3   1 1             1         1       1     1 77
78 11 1     1             1   1     1 1     1 1         1                                                 1       1         78
79 9                           1                                               1   1   1         1     1         1 1 1     79
80 10               1   1           1     1                                     1     1               1 1 1   1             80
81 13           1 1 1 1   1                                                 1 1       1   2       2         1               81
82 15     1                 1   1     1   1       1 1       1 1   1     1                     1     1         1       1     82
83 13       1 1   1   1       1       2   1                       1 1 1                                               1 1   83
84 8     1                     1       1         1     1               1                           1                   1   84
85 9   1                                     1       1 1                         1     2           1             1         85
86 9         1   2           1 1                 1   1         1                             1                             86
87 9             1         1         1           1             1                           1           1             1 1   87
88 10   1               1 1       1   1 1 1                     1   1                                             1         88
89 9 1         1           1                 1               2               1 1                                 1         89
90 9   1                                       1           1 1         1         2             1             1             90
91 9 1         2                             1       1                   1           1         1                   1       91
92 5 1                       1                           1 1                                               1               92
93 10                   2   1                   1                                         1 1       1 1             1   1   93
94 12       1 1 1                         1   1 1           1             1     1 1           1             1               94
95 9   2             2             2                                               1             1                     1   95
96 6             1                         1                           1                       1           1     1         96
97 11       1                           1 1           1 1 1     1     1         1                         1 1               97
98 4                                 1         1 1                                                       1                 98
99 14                   2 1                 1               1 1     1   1     1 1         1 1     1               1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
Ngày
/
Tháng