BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Nai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 29/06/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
Ngày
/
Tháng
00 9           1             1             1               1         1 2                                       2           00
01 14     1     1 1             1 1   1 1           1   1         2                 1 1                             1       01
02 13                         1 1               1 1 1 1                     1       1 2   1         1   1                   02
03 9                       1             1 1     1     1       1     1               1               1                     03
04 11 1     1         2                 1                                             1     1     1     1         1   1     04
05 7           1                                                     1                 1   1       1         1     1       05
06 10         1     1       1               1         1                 1 1   1               1               1             06
07 11   2                       1   1     1             1       1                       1         2 1                       07
08 15   1     1   1             1   1         1               1     1             1 1           1 1 1         1         1   08
09 14             1 1   1                 1 1     1 1                     1         1       1   1       1 1 1               09
10 5                   1                                       1                         1     1               1           10
11 8         1                               1                         1             1 1 1           1             1       11
12 7         1                     1         1       1     1   1                           1                               12
13 7           1                     1               1               1           1                     1     1             13
14 12 1           1         1                       1   1     1     1   1   1 1                     1               1       14
15 5                                     1                       1             1                         1           1     15
16 10         1                         1           1   1     1 1                 1           1     1         1             16
17 16   1         1         2                           2     1 1           1   2 1     1                           1   1 1 17
18 10     1   1                                       1     1             1                   1         1 1   1       1     18
19 8                   1 1         1             1                                       1 1       1   1                   19
20 11 1                             1   1   1     1 1         1             1                                     1     1 1 20
21 6                               1             1                               1           1       1     1               21
22 5   1                 1         1           1               1                                                           22
23 20 1         1     2   1 1                   1     1 1                         3         1   1         2           3   1 23
24 9       1                         2     2   1                                                     1             1   1   24
25 13 1           1 1 1     1 1 1       1       1                 1                 1     1                               1 25
26 8                                         2             1     1           1                   1     1       1           26
27 8               1                                             1                         2     1 1           1     1     27
28 9             1 1         1           1       2                   1 1                 1                                 28
29 11       1           1         1                                             1 1 1 1       1         1             2     29
30 12     1                   1                           2         1 1       1           1     1   1   2                   30
31 11 1       1       1   1       1     1         1       1                             1                       1         1 31
32 11   1       1           1           1 1                   1               1               1     1             1     1   32
33 7                         1   1                                 3       1                                         1     33
34 19 1 1 2       1 1           1       1   1       1 1       1       1           1   1     1         1               1   1 34
35 13 1       1   1 1 1           1   1                           1             1     1   2           1                     35
36 11   1   1           1   1         1                         1       1         1     1   1                             1 36
37 13     1 1             1       1   1 1   1                   1 1         1 1                                     1     1 37
38 13       1       1 1 1                               1           1 1   1         1 2         1         1                 38
39 9       1         1                                   2                         1 1             1           1       1   39
40 14 1       2   1       1                   1       1         1   1       1   2   1                   1                   40
41 13         1           1   1     1     1     1     1                                 1             1 1 1 1       1       41
42 17               1 1       1 2               1     2   1 1           1         1     2               1     1   1         42
43 10   1 1           1             1           1   1             1       1     1                       1                   43
44 7                     1                               1                 1                       1         1   2         44
45 9   1                                     1 1           1         1             1                     1       2         45
46 7 1   1                   1 1                   1                                 1       1                             46
47 9       1                       1     1               1   1     1                                     1     1         1 47
48 10                   1     1     1   1                   1     1     1           1       1               1               48
49 4                           1                       1                         1                                 1       49
50 15 1         1         1 1       1       1   1         1       1     2             1     1 1               1             50
51 13 1     1   1 1         1         1                 1     2         1 1                                   1       1     51
52 10 1     1       1 1               1                     2                   2               1                           52
53 9           1                                 1       1                               1       1         1       1 1   1 53
54 10       1   1   1     1                   1             1       1   1 1             1                                   54
55 14                 1           2         1   1           1                     1 1   1   1 1 2   1                       55
56 11 1 1     1                     1 1                         1                 1         1   1 1                     1   56
57 15                     1 1         1             1   1   1         1 1   1                           1     2 1         2 57
58 14   1                 1   1   1             1 1   1                       1     1         1 1             1   1     1   58
59 11             1           1         1 1                                 1             1   1   1 1       1     1         59
60 13   1         1 1       1   1           1                       2         1                     1     1 1           1   60
61 9     1     1         1       1                                 1         1 1                     1           1         61
62 15                                   2 1 1     2     1           1     1         1                 1     1           1 2 62
63 6                   1 1                           1       1 1                                 1                         63
64 7                                   1                     1   1             1                           1 1       1     64
65 11   1       1     1         1   1     1         2           1                     1                           1         65
66 16     1     2                     1     2       1                   1   1       1         2 1 1             1   1       66
67 10         1 2       1       2 1               1                                             1                       1   67
68 6     1 1       1                                                       1                                   2           68
69 7         1         1 1       1               1                                                                 1   1   69
70 8     1                         1               1     1               1             1             1   1                 70
71 9   1           1   1             1   1                           1                               1     1 1             71
72 6       1                                                     1     1     1           1                   1             72
73 6                                       1                             1 1                             1 1       1       73
74 10     1         1           1 1                           1                 1                 2 1 1                     74
75 13       1 1               1               2 1         1       1                     1       1         1 1   1           75
76 15 1   1       1         1 1   1     1               1   1         1       1         1             1         1   1       76
77 8               1                     1                   2               1                       1                 2   77
78 12                         1       1         1     1   1                   2           1     1     1             1   1   78
79 13       1           1                   1   1   1   1   1 2     1   1           1                                     1 79
80 8         1                   1           1   1                   1   1                                   1   1         80
81 13                           1         2   1 1     1                   1                   1           1 1 1 1   1       81
82 16 1       1 1 1   1             1             1 1     1       1   1             1 1             1                 1   1 82
83 15   1 1             1     1               1   1                           1 1     1   1           1 1   1   1       1   83
84 6       1     1     1                                       1                                   1                     1 84
85 7       1                   1                           1 1                   1         1     1                         85
86 6                                 1                                                                 1   2           1 1 86
87 19       1   1     1   1                   1       1 1 1 1   2 1       1 1   1 1         1               1         1     87
88 11 1   1                             1     1       1             2                   1         1               1 1       88
89 14                   1   1   1                     1         1         3     1         1   1 1         1           1     89
90 15                       1     1 1 1 1 1   1                       1 1 1 1   1 1       1       1                         90
91 6                               1         1                               1                 1         2                 91
92 7                   1             1                                       2           1     1                       1   92
93 11   1           1         1                           1       1                 1   1 1                       2   1     93
94 7 1                 1                                                   1   1                     1 1 1                 94
95 12         1   1       1             1 1 1                   1     1                           2             2           95
96 12     1                 2                   1                     1   1 1               1 3             1               96
97 7                 1       1           1               1 1     1                                   1                     97
98 12               1             2   1       1 1   1       1         1                 2   1                               98
99 16   1 1       1   1 1 1                         1   2 1         1       1         1                           2 1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
Ngày
/
Tháng