BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Nai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/03/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
Ngày
/
Tháng
00 8               1             1                       1     1     1                     1             1             1   00
01 15     1 1 2       1       1             2                                         1     1 1             1 1   1 1       01
02 13 2                         1 1       1 2 1       1   1             1                                 1 1               02
03 13 2         1                 1           1   1   1         1             1 1                       1             1 1   03
04 14 1 1         1             1     1 1     1                         2         1     1         2                 1       04
05 13           1     1   1 1       1       1             1     1 1   1 1   1               1                               05
06 8                           1         1   1                           1               1     1       1               1   06
07 12               1 1 1   1     1     2                                           2                       1   1     1     07
08 11                   1                         1       1     1       1           1     1   1             1   1         1 08
09 15           2     2   2                     1         1 1         1                       1 1   1                 1 1   09
10 6     1     1     1                               1                     1                       1                       10
11 9                       1     1 1     1       1                         1   1         1                               1 11
12 11       1       1     1   1             1 1 1                       1                 1                     1         1 12
13 8 1           1     1         1                             1       1                   1                     1         13
14 5   1                                                                   1     1           1         1                   14
15 8     1     1       1                     1         1       1           1                                         1     15
16 7         1                                 1         1       1           1           1                         1       16
17 12                 1 1   1 1                         1         1     1   1       1         1         2                   17
18 9   1   1     2           1                 1                               1     1   1                                 18
19 6                         1   1               1                                                 1 1         1           19
20 11 1                     1 1                             2         1     1     1                             1   1   1   20
21 7 1 1                 1                       1         1         1                                         1           21
22 14   1 1                         1     1     1 1         1 1         1       2   1                 1         1           22
23 13               1             1                     1 1 1   1         1       1         1     2   1 1                   23
24 14         1         1   1 1   2   1                                 2               1                         2     2   24
25 15 1   1 1                                       1   1 1                 1     1           1 1 1     1 1 1       1       25
26 8                     1         1     2             1                       1                                         2 26
27 4                                         1       1                         1               1                           27
28 13       1 1             2               1   2             1             1                 1 1         1           1     28
29 11     1               1                     1     1         1 1 1     1             1           1         1             29
30 11         1           1     1     1         1 1     1   1       1                 1                   1                 30
31 12   1       1           1       1                     1             1         1       1       1   1       1     1       31
32 14                     1                   1 1         1     1   1 1     1   1   1       1           1           1 1     32
33 7                           2 1               1                       1                               1   1             33
34 13               1 1           1                                         1     1 1 2       1 1           1       1   1   34
35 14               1 1                             2       1 2                   1       1   1 1 1           1   1         35
36 15                 1   1     1   1 1               1   1       1           1 1   1   1           1   1         1         36
37 12   1                     1                       1         1     1               1 1             1       1   1 1   1   37
38 8 1                               1             1       1                           1       1 1 1                       38
39 8                 1                               2   1         1     1             1         1                         39
40 13     1   1         1                 2 1           1                         1       2   1       1                   1 40
41 10               1             1       1                   1                 1         1           1   1     1     1     41
42 14 1     2               1           1           1             1 1         1                 1 1       1 2               42
43 11                     1     1         1   1     2         1                     1 1           1             1           43
44 8                   1                         2   1 1           1         1                       1                     44
45 10             1     2                 1       1     1   1                   1   1                                     1 45
46 11         1     2                                           1   1     2       1   1                   1 1               46
47 12       1   2             1               2   1   1                         1       1                       1     1     47
48 10             1                     1     1     1             1           1                     1     1     1   1       48
49 8 1   1                               1   1   1       1               1                                 1               49
50 12         1 1                   1                         1     1     1       1         1         1 1       1       1   50
51 13               1   2   1               1 1                   1               1     1   1 1         1         1         51
52 9       1                       1   1                     1                   1     1       1 1               1         52
53 11             1     1   1 1 1                   1       1   1             2             1                               53
54 11 1                         1       1   1         2                                 1   1   1     1                   1 54
55 7                       1 1       1                                                           1           2         1   55
56 7                                                   1   1                     1 1     1                     1 1         56
57 8                           1         1     1         1                   1                       1 1         1         57
58 12   1         1         1   1   1                         1   1           1     1                 1   1   1             58
59 11     1     1             1       1 1 1                     1                             1           1         1 1     59
60 11       1 1     1         1                                       1             1         1 1       1   1           1   60
61 5 1                                                                               1     1         1       1             61
62 10           1                   2     1         1                       1                                       2 1 1   62
63 9                         1   1   3       1               1                                     1 1                     63
64 12   1         2       2       1         1   1 1               1   1                                             1       64
65 15   1   1                   1     1       1       1 1                 1     1   1       1     1         1   1     1     65
66 18       1 1     1   1             2             2 1 1     1             1         1     2                     1     2   66
67 12             1                         1         1         1         1               1 2       1       2 1             67
68 8             1       1                         1     1                 1         1 1       1                           68
69 7                                                   1   1           1                 1         1 1       1             69
70 10     1                                 2             2   1   1       1           1                         1           70
71 9   1           1                               1 1                             1           1   1             1   1     71
72 8         1       1       1       1       1   1               1                     1                                   72
73 6     2                                                 1       2                                                   1   73
74 13   1             1               1         1           2 1 1         1           1         1           1 1             74
75 15   2     1 1       1     1     1                             1     1 1             1 1               1               2 75
76 12     1   1           1                             1           1             1   1       1         1 1   1     1       76
77 7       1   2                                   1                 1                         1                     1     77
78 12 1           1 1       1   1 2     1                         1             1                         1       1         78
79 9   1           1 1             1       1   1                                       1           1                   1   79
80 12       1           1           2           1       1                 1   2           1                   1           1 80
81 14       1         1 1     1 1                                   1 1 2   1                               1         2   1 81
82 10                     1                                   2     1             1       1 1 1   1             1           82
83 8     1 1         1                                                             1 1             1     1               1 83
84 13 1           1 1       1     1             1   1         1       1 1               1     1     1                       84
85 11     2     1             1 1                 2                             2       1                   1               85
86 6       1         1                             1   1                     1                                   1         86
87 14 1 2 1                     1           1                       1         1 1       1   1     1   1                   1 87
88 13         1                 1       1         1   1           1 1         2   1   1                             1     1 88
89 11             1         1         1   1             1     2           1                         1   1   1               89
90 11                                     1 1   1                           1                           1     1 1 1 1 1   1 90
91 12 1 1         1                   1 2 1                 1     1           1                                 1         1 91
92 5       1                       1           1                                                   1             1         92
93 10         1 1                       2                 1       1           1     1           1         1                 93
94 14     1   1     1 1                     1       1           1   1 3 1         1                 1                       94
95 14         1   1                 1 1 2                             1         1         1   1       1             1 1 1   95
96 13           1         2             1     1                 2   1 1     1         1                 2                   96
97 10               1       1       1   1               1           1     1                       1       1           1     97
98 8                   1                                                 1 1                   1             2   1       1 98
99 10             1                                         1     1   1             1 1       1   1 1 1                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
Ngày
/
Tháng