BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Nai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/11/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
07
/
07
30
/
06
Ngày
/
Tháng
00 10                   1     1     1                     1             1             1               1         1 2         00
01 13     2                                         1     1 1             1 1   1 1           1   1         2               01
02 14   1 2 1       1   1             1                                 1 1               1 1 1 1                     1     02
03 13       1   1   1         1             1 1                       1             1 1     1     1       1     1           03
04 9 1     1                         2         1     1         2                 1                                         04
05 9     1             1     1 1   1 1   1               1                                                     1           05
06 11   1   1                           1               1     1       1               1         1                 1 1   1   06
07 9 2                                           2                       1   1     1             1       1                 07
08 12           1       1     1       1           1     1   1             1   1         1               1     1             08
09 12         1         1 1         1                       1 1   1                 1 1     1 1                     1       09
10 4               1                     1                       1                                       1                 10
11 7   1       1                         1   1         1                               1                         1         11
12 10     1 1 1                       1                 1                     1         1       1     1   1                 12
13 6                         1       1                   1                     1               1               1           13
14 11                                     1     1           1         1                       1   1     1     1   1   1 1   14
15 7       1         1       1           1                                         1                       1             1 15
16 10         1         1       1           1           1                         1           1   1     1 1                 16
17 15                 1         1     1   1       1         1         2                           2     1 1           1   2 17
18 7         1                               1     1   1                                       1     1             1       18
19 5           1                                                 1 1         1             1                               19
20 12                     2         1     1     1                             1   1   1     1 1         1             1     20
21 5           1         1         1                                         1             1                               21
22 13   1     1 1         1 1         1       2   1                 1         1           1               1                 22
23 14                 1 1 1   1         1       1         1     2   1 1                   1     1 1                         23
24 8                                 2               1                         2     2   1                                 24
25 14             1   1 1                 1     1           1 1 1     1 1 1       1       1                 1               25
26 9   2             1                       1                                         2             1     1           1   26
27 5       1       1                         1               1                                             1               27
28 13     1   2             1             1                 1 1         1           1       2                   1 1         28
29 10         1     1         1 1 1     1             1           1         1                                             1 29
30 12         1 1     1   1       1                 1                   1                           2         1 1       1   30
31 10                   1             1         1       1       1   1       1     1         1       1                       31
32 15       1 1         1     1   1 1     1   1   1       1           1           1 1                   1               1   32
33 8           1                       1                               1   1                                 3       1     33
34 14                                     1     1 1 2       1 1           1       1   1       1 1       1       1           34
35 14             2       1 2                   1       1   1 1 1           1   1                           1             1 35
36 12               1   1       1           1 1   1   1           1   1         1                         1       1         36
37 14               1         1     1               1 1             1       1   1 1   1                   1 1         1 1   37
38 10             1       1                           1       1 1 1                               1           1 1   1       38
39 9               2   1         1     1             1         1                                   2                       39
40 16   2 1           1                         1       2   1       1                   1       1         1   1       1   2 40
41 10   1                   1                 1         1           1   1     1     1     1     1                           41
42 16 1           1             1 1         1                 1 1       1 2               1     2   1 1           1         42
43 14   1   1     2         1                     1 1           1             1           1   1             1       1     1 43
44 9           2   1 1           1         1                       1                               1                 1     44
45 10   1       1     1   1                   1   1                                     1 1           1         1           45
46 9                         1   1     2       1   1                   1 1                   1                             46
47 11       2   1   1                         1       1                       1     1               1   1     1             47
48 12 1     1     1             1           1                     1     1     1   1                   1     1     1         48
49 7   1   1   1       1               1                                 1                       1                         49
50 14                       1     1     1       1         1         1 1       1       1   1         1       1     2         50
51 14     1 1                   1               1     1   1 1         1         1                 1     2         1 1       51
52 11 1                     1                   1     1       1 1               1                     2                   2 52
53 8             1       1   1             2             1                                 1       1                       53
54 13 1   1         2                                 1   1   1     1                   1             1       1   1 1       54
55 6                                                           1           2         1   1           1                     55
56 8                 1   1                     1 1     1                     1 1                         1                 56
57 13   1     1         1                   1                       1 1         1             1   1   1         1 1   1     57
58 11                       1   1           1     1                 1   1   1             1 1   1                       1   58
59 8 1 1                     1                             1           1         1 1                                 1     59
60 10                               1             1         1 1       1   1           1                       2         1   60
61 7                                               1     1         1       1                                 1         1 1 61
62 12   1         1                       1                                       2 1 1     2     1           1     1       62
63 7       1               1                                     1 1                           1       1 1                 63
64 9     1   1 1               1   1                                             1                     1   1             1 64
65 14       1       1 1                 1     1   1       1     1         1   1     1         2           1                 65
66 15             2 1 1     1             1         1     2                     1     2       1                   1   1     66
67 12     1         1         1         1               1 2       1       2 1               1                               67
68 7             1     1                 1         1 1       1                                                       1     68
69 8                 1   1           1                 1         1 1       1               1                               69
70 12     2             2   1   1       1           1                         1               1     1               1       70
71 8             1 1                             1           1   1             1   1                           1           71
72 7       1   1               1                     1                                                     1     1     1   72
73 6                     1       2                                                   1                             1 1     73
74 12         1           2 1 1         1           1         1           1 1                           1                 1 74
75 11                           1     1 1             1 1               1               2 1         1       1               75
76 13                 1           1             1   1       1         1 1   1     1               1   1         1       1   76
77 7             1                 1                         1                     1                   2               1   77
78 10 1                         1             1                         1       1         1     1   1                   2   78
79 13     1   1                                       1           1                   1   1   1   1   1 2     1   1         79
80 11         1       1                 1   2           1                   1           1   1                   1   1       80
81 12                             1 1 2   1                               1         2   1 1     1                   1       81
82 14                       2     1             1       1 1 1   1             1             1 1     1       1   1           82
83 8                                             1 1             1     1               1   1                           1 1 83
84 9         1   1         1       1 1               1     1     1                                       1                 84
85 8           2                             2       1                   1                           1 1                   85
86 4             1   1                     1                                   1                                           86
87 19     1                       1         1 1       1   1     1   1                   1       1 1 1 1   2 1       1 1   1 87
88 14 1         1   1           1 1         2   1   1                             1     1       1             2             88
89 14   1             1     2           1                         1   1   1                     1         1         3     1 89
90 16   1 1   1                           1                           1     1 1 1 1 1   1                       1 1 1 1   1 90
91 9 2 1                 1     1           1                                 1         1                               1   91
92 5         1                                                   1             1                                       2   92
93 10 2                 1       1           1     1           1         1                           1       1               93
94 12     1       1           1   1 3 1         1                 1                                                   1   1 94
95 12 2                             1         1         1   1       1             1 1 1                   1     1           95
96 14 1     1                 2   1 1     1         1                 2                   1                     1   1 1     96
97 10 1               1           1     1                       1       1           1               1 1     1               97
98 11                                   1 1                   1             2   1       1 1   1       1         1           98
99 15                     1     1   1             1 1       1   1 1 1                         1   2 1         1       1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
07
/
07
30
/
06
Ngày
/
Tháng