BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Nai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 11/12/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
Ngày
/
Tháng
00 8         1       1   1         1                             1                 1   1                                 1 00
01 9   1             1                               1     1       1     1               1                           1   1 01
02 10     1       1 1 1       1                 1                                                 1   1   1           1     02
03 9                                   2               1 1 1           1       1                       1   1               03
04 14                               1           1     1       1 2             1       1     1         1     1 1     2       04
05 10 1 1 1         1                     1       1             1     1                             1             1         05
06 7   1 1     1         1                             1                 1                   1                             06
07 15       1     1               1             1 1       2 1               1 1 1       1             1 1         1         07
08 8             1           1                       1 1           1   1                     1   1                         08
09 10                       1                   1         1           1     1         1     1       1       1       1       09
10 13                       1   1   1 2                                   2   1         1   1           1     1   1         10
11 12 1       1                           1 2                                 1       1     1   1       1     1       1     11
12 3 1         1                   1                                                                                       12
13 12             1       2     1     1 1         1           1         1                                 1     1   1       13
14 10         1           1                   1           1         1 1   1               1     1                       1   14
15 19     1     1   1   1 1           1   1   3   1 1 1       1         1                                 2       1   1     15
16 6         1         1   1   1               1                                         1                                 16
17 8       1                       1               1                         1       1 1       1     1                     17
18 8                             1                                 1             1     2 1         1               1       18
19 8 2                                           1     1         1     1             1             1                       19
20 9           2                     1                 1                               1       2             1     1       20
21 11   1             1                             1     1 1 1           2                         2       1               21
22 7                   1   1               1     1                 1 1                                               1     22
23 14   2 1                               1       1                       1                       1 1         2 1 2 1       23
24 13         1       1         1     1             1                       1           1           3   1   1       1       24
25 11             1                     1     1               1 1               1 1   1   1   1                 1           25
26 12   1   1             1     1       1 1 1 1 1     1 1                 1                                                 26
27 10           1                       1     1     1               1                               1     1   1 1         1 27
28 8                   1   1     1           1                 1         1         1             1                         28
29 14       1   1 1   1 1                     1 1   1   1 1                                             1 1       1   1     29
30 13                   1     1     1   1                 1         1   2             1     1     1             1       1   30
31 11                                   1               1 1 1     1                     1 1 1           1               1 1 31
32 13                                                 2       1 1     1 1     1       1 1   1     1               1     1   32
33 7                         1                                         1 1               1 2                             1 33
34 13             1   2   2       1                     1                           1 1     1   1   1               1       34
35 8         1                         1                       1     1     1 2       1                                     35
36 11 1   1                                 1   2   1                   1           2           1 1                         36
37 12 1                           1   1           1       1     2                             1 1 1     1               1   37
38 15 1                       1   1                   1           1   1         1 1           1   1       1 1       1   1 1 38
39 16         1         1       1       1   1           1 1 1           1 1     2   1 1   1                         1       39
40 11 1       1 1                   1                   1     1                           1 1           1       1 1         40
41 18   1 1     1 1   1   1   1   1               2               1         1     3 1         1               1             41
42 12     1   1     1                           1           1       1     1 1                 1               2           1 42
43 17 1                     1 1       1 1 1 2         1     1                 1 1       1       1           1 1       1     43
44 12                 1       1       1   1       1       1 1                     1       1           2               1     44
45 7             1 1           1 1                 1                         1                         1                   45
46 8       1       1                 1               1                 2                         1           1             46
47 13 1     1 1   1 1   1   1                       1             1               1                 1                   1 1 47
48 7                             1                             1                             1           1 1       1   1   48
49 8   1   1 1               1           1                                           1                       1       1     49
50 11           1 2           1     1         1                           1               1                 1           2   50
51 14           1       1   1 1     2                 1       1   1         1               1 1       1           1         51
52 8         1                       1               2             1                     1                   1   1         52
53 12         1             1             1   1             1 1                   1 1 1         1             1       1     53
54 9 1   1               1             1                   1                           1     1                 1       1   54
55 4                                   1                     1                   1                             1           55
56 9       1       1                     1   1             1 1                     2         1                             56
57 10   1   2         1         1               1       1 1                   1                   1                         57
58 5       1                                                   2       1       1                                           58
59 14       2     1 1   2   1 1   1         1                                                     2                     1 1 59
60 11                 1         1   1                           1                                 1       1 1   2 2         60
61 12                                         1 2   1                 2     1   2           1             1 1               61
62 9                           1           1 1     1         2                 1     1       1                             62
63 9 1           1               1                                 2       2             1             1                   63
64 13 1   1     1             1           1   1     1                       1       1                     1 1 1           1 64
65 12   1       1       1   1         1         1 1               1     1       1                 1     1                   65
66 10                       1       1               1                         1 1 1 1                     1         1     1 66
67 19   1         1 1 1         2       1 1                       1   1       1         1 2   2 1               1     1     67
68 15         1     1   1         1                                             1       1       2 1       1 1   1     2   1 68
69 6   1                                                 1 1               1                         1                   1 69
70 16     1         2   1       1           1   1   2     1       1 1     1                         1 1               1     70
71 11                 2                   1       1     1         1         1                             1 2   1           71
72 8       1                   2   1                       1             1   1                                   1         72
73 16             1 1 1 2                     1     1 1       1 1 1   1           1     1         1             1           73
74 9     1 1                 1   1   3                   1   1                                                             74
75 11   1 1   1                                   1             1 1               1                             1 2 1       75
76 9     1 1                     1 1     1                             1           1                 1             1       76
77 11 1       1           1 1                           1         1         1       1               1   1             1     77
78 8               1                   1                                       1       1       1     1 1           1       78
79 8     1               1     1   1             1                                   1     1                       1       79
80 11 1                     2       1       1   1   1 1                   1 1                         1                     80
81 14                   1 1       2                   1 1         1 2           1         1           1     1             1 81
82 14                     1                           1 2         1 1             1       1         1 1   1 1   1         1 82
83 12     1           1       1         1       1 1       1   1               1       1                       1           1 83
84 16   3 1     2                         1 1                                 1           1     1   1   1       1 1       1 84
85 12 1                     1           1         1           1     1 1     1     1         2         1                     85
86 6         1     1                 1             1             1                                       1                 86
87 15           2               1   1       1 1 1                   1 3         1   1   1                             1     87
88 10               1 1   1     1         1                 1   1       1     1                                       1     88
89 7                       1                           1                   1       1                 1   1           1     89
90 8 1           2               1 1             1                   1   1                                                 90
91 6                   1                                   1                       1                     1             2   91
92 10     1               1               2                       1           1     1                 1 1               1   92
93 9           1             1   1   1                                           2     1           1             1         93
94 7                                 1       1                     1 1     1         1                                 1   94
95 13   1                     1             2               1 1                 1     1       1       1 1           1     1 95
96 9       1 1     1       1                                                                     1     1   1           2   96
97 8                                                 1         1       1                     3 1               1           97
98 9                     1   1         1   1               1   1                           2                 1             98
99 7       1                               1             1           1           1             2                           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
Ngày
/
Tháng