BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Tháp 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/02/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
Ngày
/
Tháng
00 6                   1 1 1                             1                                                         1 1     00
01 13       1           1           1     1                     1 1     1   1 1               1   1     1         1         01
02 8         1     1   1                       1         1         1             1                                       1 02
03 10   1                               1 1       1                         1                 2   1                     1 1 03
04 11                         1 1 1       1       1       2 1                           1         1                       1 04
05 13       1       1   1       1     1   2             1   1             1   1           1     1                           05
06 7                     1     1                 2                           1                         1         1         06
07 6                                                   1     1     2                   1                           1       07
08 10                               1     1     1     1                 1         1         1     1   1               1     08
09 14     1                                   1     1       1       1         1     1           1   2           2     1 1   09
10 6   1           1                   1           1                         1                             1               10
11 9 1                     1 1             1                     1             2         1                   1             11
12 8                                         1             1                           1                 1   1 1     1   1 12
13 12 1     1   1                                 1                 1                 1   1   1   2             1       1   13
14 11 1               1   1               1     1       1   1                           1               1 1               1 14
15 7 1         1         1                   1     2         1                                                             15
16 11     1                     1       1         1         1   1         1           1 1                         1       1 16
17 11                   1 1       1             1       1 1   1                 1                 1 1                     1 17
18 9                                   1                   1 1     1                               1     2   1           1 18
19 19     1 2         1 1   1                   2 1 1         1     1         1       1   1       1 1 1           1         19
20 11                                     1   1                     1 1 1   1                   1       2             1 1   20
21 11 2   1                 1   1           1                                     1         1                   1 1       1 21
22 10                     1       1 1                               1 1             1           1     1           1     1   22
23 13     1                   1     1     1                             1   1 1   1           1       1     1           1 1 23
24 13         1   1   2     1       1           1           1 1       1                     1       1                 1     24
25 11   2   1   1           1                       1   1 1       1                 1                   1                   25
26 10         1                                       1           1   2             1         2       1       1             26
27 10                                 1         1         2 1           1   1               1   1                 1         27
28 10       1               1     1               1           1 1                                     1         1 1   1     28
29 11             1 1               2     1                 1     1 1 1   1                 1                               29
30 15             1   1     1       1   2         2 1         1                       1       1 1             1 1           30
31 15                 1               1 1       1   1                 1       1   1 1       2         1 1 1               1 31
32 16 1       1 1     1 1   1   1       1     1 1   1                             1 1   1   1         1                     32
33 7       1                                       1 1                                             1               1 2     33
34 12         1               1                     1   1 1                           1       1       1     1 1 1   1       34
35 12 1   1       1     1               1                             1             1   1 1 1 1                         1   35
36 13 1         1     1     1   1                                 1       1     2 1                     1     2             36
37 11               1                           1               1   1 1       1         1   1   1     1   1                 37
38 11 1               1                   1 1             1 2                                           2     2             38
39 16 1 1     1               1         1     2       1 1         1 1     1                   1 1     1             1       39
40 11         1                         1     1         1                   1             1       1 1       1       1 1     40
41 6   1                                   1                             1             1                             1 1   41
42 10 1 1             1 1                                     2                   1                           1 1   1       42
43 8     1       1         1                                               1           1                 2               1 43
44 10         1           1       1                   1   1 1     2               1                         1               44
45 8             1 1         1 1       1       1   1                     1                                                 45
46 5                           1                                 1                                         2     1         46
47 5         2                       1             1                 1                                                     47
48 10         1                           1     1     1             1     1 1                                   1     1 1   48
49 10     1   1           1                       1             1         2             1                     1     1       49
50 13           1 1       1 1   1 1     1               1 1                             1       1 1                     1   50
51 11               1                                           2     1                     1 1 1 1 1     1               1 51
52 7               1                                                               1               1 1 1 1 1               52
53 11     1       1                     1 1 1                                       1         1 1   1           1     1     53
54 5 1                             1                     1                     1               1                           54
55 10               1       2     1   1   1                                   1           1     1     1                     55
56 11 1     2     1 1   1                               1                             1                 1     1     1       56
57 13 1           1 1 1         1                                                 1 1           1   2 1   1 1               57
58 15     1     1                     1   2         1   1         2   1 1             1                     2           1   58
59 12       1     1         1                         1         2               1     2     1                   1     1     59
60 17                 1 1 2     1     3       1       2 1                         1   1 1       1         1                 60
61 12     1     1       1         1 1                 1   1                           1   1                   1     1     1 61
62 9   1       1             1                     1             1       1                       1       1           1     62
63 10   1   1       1         1     1                   1       1 1             1                                 1         63
64 8   1   2   1                                                           2       1                         1             64
65 13   1         1       1           1           1                     1       1 2       1       1     1         1         65
66 11       1           1         1   1           1   1     1                 1                             1           1 1 66
67 16         1 2       2 1     1           1 1                       1     1   1   1   1                         1 1       67
68 7     2                                                           1   1             1 1                         1       68
69 9                                       2   1 1   1                       1     1                     1 1               69
70 7         1                                       1       1         1                 1     1           1               70
71 19   1     1       1   1           1 1 1                   1   1 1           1     1         1 1 1 1             1   1 1 71
72 11                                       1                       1 2 1 1 1   1               1         1       1         72
73 5     1                     1               1                                     1       1                             73
74 10               1 1       1     1   1   1       1     1                                         1           1           74
75 11                                                   1           1   1 1             1 1 1           1       1   1 1     75
76 10           1   2             1         1                                 1     1     1 1                 1             76
77 7       1                   1                                       2       1                           1           1   77
78 11     1 1           1         1                         1           1     1 1     1                     1     1         78
79 10         1 1 1             1               1             1           2                                       1     1   79
80 14                       1     1   1               1       1   1                         1 1     1     1 1     1   1 1   80
81 8 1 1                                   1                 1         1 1     1                               1           81
82 6                                                   1                 1 1       1   1         1                         82
83 11   1       1 1       1                   1                                       1   2 1         1   1                 83
84 13           1 1 1     1                 1         1 1           1 1               1                 1   1             1 84
85 12     1                   1         1   1     1             1                 2 1                   1       1       1   85
86 13       1           1   1 1   1   2           1       1             1                   1     1   1                     86
87 9 1                           1             1           1     1         1 1               1       1                     87
88 9   1 1                       1 1               1 1                     1                 1                   1         88
89 10           1                   1             1         1 1             1       1                               1 1   1 89
90 8                               1 1     1 1   1                 1         1                         1                   90
91 12         1           1       1   2                   1   1       1     1             1                         1   1   91
92 8   1             1       1               1                 1               1         1             1                   92
93 14               1         1   2     1   1   1   1   1               1         1                 1           2           93
94 13                   1       1   1       1 1       1         2 1     1         1   1                       1             94
95 14                 1     1               1 2       1   1     2       1           1             1 1               1       95
96 10         1   1           2           1   1         1                       1         1   1                             96
97 11   1           1         1                                 1           1 1 1     1     1             1       1         97
98 12 1 1       1 1           2     1         1               1               1                   1                 1       98
99 12     1       1   2   1     1   1                       1   1                 1     1                     1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
Ngày
/
Tháng