BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Tháp 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/09/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
Ngày
/
Tháng
00 7                   1       1                     1             1                 1                   1 1               00
01 7                                                         1               1     1       1   1             1 1           01
02 13             1                                   1       1   1       2       1   1       1 1               1 1       1 02
03 13                   1                       1               2     1   1         1 1 1 1   1       1 1                   03
04 10       1     1                 1   1                 1       1   1                                           1   1   1 04
05 9       1                   1 1             1 1                                 1   1                 1           1     05
06 17         1 1     1   1       1   1             1   1     1   2                       1       2   1   1         1       06
07 12 1   1                           1           1 1   1 2       1 1                                         1   1         07
08 7                     1             1         1 1                                 1           1             1           08
09 9               1       1 1   1         1                                                                 1   1     1 1 09
10 11           1         1                   1           1 1                         1     1           1 1   1       1     10
11 9     1                                                               1 1   1                 1   1         1 1   1     11
12 12         1       1 1         1   1         1                             1 1           2                             2 12
13 11   1   1 1         1 1                           1                 1 1                   1         1                 1 13
14 9   1     1           1 1         1                             1           1       1                             1     14
15 8                 1           1       1 1       1             1                             1           1               15
16 14             1     1         1     1     1   1   1 1   1       1                       1       1             1       1 16
17 11   1           1                 1 2   1                           1             1             1 1 1                   17
18 12   1               1               1 1                 2       3         1         1           1                       18
19 11 1   1         1   1 1   1     1               1                       1               1   1                           19
20 11   1       1   2 1 1                               1     1       1                     1     1                         20
21 5           1                       1               1         1                                                 1       21
22 10 1                 1           1                                 1             1   1 2                 2               22
23 12                               1               1 1 1 2               1                     1       1           1     2 23
24 10                     1   1 1                     1                                         1 1       1   1     1   1   24
25 7     1         2                             1                                                   1             1   1   25
26 6         1       1   1             1                           1             1                                         26
27 13 1       1           1       1 1 1 1                   2                           1         1     1     1             27
28 9 1           1 1           1     1                           1         1             1                             1   28
29 12       1           1   1                                   1           1   1         1   1     1   1   2               29
30 12     1       1         1                                 1           1       1         1           1     1   1   2     30
31 7       1                               1                 1                   1       1                 1   1           31
32 12 1     1 1                 1               1               1     1                           1 1           1 1     1   32
33 11                       1             1                     1       1                     1 1 2           1     1   1   33
34 8           1       1                               1 1                       1 1     1                 1               34
35 9 1           1 1               1     1                 1   1                                     1     1               35
36 10     1                                 1   1   1   1 1                               2   1                           1 36
37 3           1                                                                             1                         1   37
38 12           1   2             1   1         1   1                 1       1       1               1         1           38
39 5   1                                 1                       1                   1                         1           39
40 12             1   1       1                 1               1 1                     2   1       1     1           1     40
41 8                       1     1     1                                                       1   1         2     1       41
42 8 1     1                       1             1                     1         1   1               1                     42
43 15       1         1   1     1                 1       1 1   1         1   2   1 1                               1   1   43
44 5                                                           1                 1       1   1           1                 44
45 10           1                                       1       1       1   2                 1                   1     1 1 45
46 11   1 1 1                     2                               1                           1 1     1     1             1 46
47 18   2         1   1   1 1                         1             1             2   1     2     1     1   1 1       1     47
48 10   1   1                       1   1                   1     1             1                         1   1   1         48
49 10     1               1 1   1       1     1         1     1                                         1                 1 49
50 8         1     1 1                 1   1                       1           1       1                                   50
51 8           1       1         1               1               2     1                               1                   51
52 13                         1   1         2       1       1 1 1             2                   1   1         1           52
53 9   1     1       1                       1                                   1       1         1     1     1           53
54 11                       1     1     1 1         1 1               1   1     1 1         1                               54
55 13         1         1   1       1     1   1 1 1 1               1           1 1                                   1     55
56 9                       1                           1 2           1       1 1   1                           1           56
57 15   1                     1                 2         1       1         1     1   1 1   1         2         1     1     57
58 10               1                     1   1 2                                     1     1   1         1           1     58
59 11 1 1     1 1         1                   1                           1 1 1   1                     1                   59
60 10   1                     1                       1                   1     1       1   1 1             1   1           60
61 11       2 1     1       1             1                                     2         1         1                     1 61
62 12     1 1                 1         1     2       1 1 1   1                                       1   1                 62
63 11                                                   1     1 1     1 1 1 1             1   1 1                       1   63
64 11 1                         1     1 1 1 1 1               1         1                                             2     64
65 10                       1       1 1               1       1     1 1                       1     1             1         65
66 14             1 1       1   1           1   1                     1 2 1         1                       1     1 1       66
67 12       1 1 1   1         1         1   1                       1     1     1                           1 1             67
68 14               1     1           1   2 2   1 1 2                 1         1   1                                       68
69 14       1         1 1             1   1         2       1               1       1                       1   1         2 69
70 11         1     1                 1               1                 1 1         1                   1   1 2             70
71 10         1               1           1           1               1       1       1         1   1         1             71
72 9                                       1   1           1                             1         1   1         2   1     72
73 15 1                   1     1   2       1               1 1 1                       2             1         1   2       73
74 7                                                     1 1             1             1     1 1     1                     74
75 14     2     1       1     1 1                       1             1             1   1     1     1               1   1   75
76 13 1   1               1     1             2   1                     1     1       1       1     1     1                 76
77 10                 1         2   1                       1         1             1       1   1           1               77
78 8                         1 1           1             1 1           1   1                                           1   78
79 12           1       1     1       1       1       1               1     2 1                 1   1                       79
80 12 1         1     1           1                   2           1     1 1           1                 1     1             80
81 13 1 1         1               1       2 1 1       1                                             1               1 1 1   81
82 11           1 1   1                                     1   1       1       1                                 2   1 1   82
83 11 1 1 1           1           2                     1 1                                     1       1           1       83
84 13     2 1               1   1                 1     1     1                           1         1   1               1 1 84
85 7       1                   1   1                       1       1             1             1                           85
86 8                 1                           1               1         1 1     1                     1     1           86
87 12         1 1                   1         1   1       1         1   1         1     1     1                           1 87
88 16   1     1   1       1         1 1       1       1       1               1   1         1     1       1         1 1     88
89 10                         1       1   1     1 2                                           1   1     1 1                 89
90 11                 1       1     2     1       1                   1             1       1     1                 1       90
91 9             1             1             1                             1 1     1   1             1   1                 91
92 16 1   1                 2                       1   1       1   2 1 1       2     1 1                               1   92
93 13 1           1           1       1     1   1               1       1   1         1   1       2                         93
94 10   1         1           1       1           1 1         1               1                 1                   1       94
95 13     1     1 2         1                                 1 1   1     1     1   1                       1     1         95
96 13 1       1   1   1                         1   1         1                                     1 2         1       2   96
97 11     1     1       2 1                             1                   1                             1   1   1 1       97
98 9                         1         1     1                   1         1 1       1   1               1                 98
99 6       1                                             1     1                   1             1             1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
Ngày
/
Tháng