BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Tháp 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/06/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
Ngày
/
Tháng
00 9                                       1 1     1                   1       1   1             1     1             1     00
01 10 1               1   1     1         1             1 1                                         1   1       1           01
02 11     1                                       1     1   1       1                           1 2 1   1     1             02
03 15                 2   1                     1 1     2       1   1   1       1       2                   1 1             03
04 9           1         1                       1                   1             1                           1     1 1 1 04
05 10 1           1     1                             1                 1       2         1               1         1       05
06 9 1                         1         1         1 1                 1       1                             1     1       06
07 11           1                           1         1                   1         3 1                 1         1     1   07
08 15     1         1     1   1               1                   1 1   1                 1   1     1 1     1 1   1         08
09 10 1     1           1   2           2     1 1                                                     1                     09
10 11 1                             1                   1             1           2   1                     1       2   1   10
11 11   2         1                   1                 2                 1       1         1   1         1                 11
12 9           1                 1   1 1     1   1   1                                   1       1                         12
13 17         1   1   1   2             1       1   1                                 1   2     2   2             2         13
14 15           1               1 1               1   1 1 1       1 1 1 1     1     1         1                         1   14
15 7                                                 1                             1   1                     1 2   1       15
16 8         1 1                         1       1             1                         1     1         1                 16
17 12   1                 1 1                     1 1 1 1       1           1                               1     2         17
18 13                       1     2   1           1       1   1   1   1 1   1                                       1 1     18
19 11 1       1   1       1 1 1           1                           1     1     1                                   1     19
20 10                   1       2             1 1                                   1       1 1         1     1             20
21 13     1         1                   1 1       1                   1 1       1             1 1 1                   2     21
22 11       1           1     1           1     1                             1   1 1               1           1       1   22
23 14 1   1           1       1     1           1 1         1             1   1   1   1     2                               23
24 7               1       1                 1         1       1   1                             1                         24
25 6       1                   1                                                   1         1 1     1                     25
26 8       1         2       1       1                                   2                       1                         26
27 8               1   1                 1               1                   1                   1           1 1           27
28 10                         1         1 1   1                           1     1           1             1   1           1 28
29 6               1                                       1                         1     1   1       1                   29
30 10         1       1 1             1 1                           1                         1 1             1     1       30
31 17 1   1 1       2         1 1 1               1     1             1   1 2 1                           1           1     31
32 11     1 1   1   1         1                     1     2     1           1           1                                   32
33 8                       1               1 2               1                         1   1                       1       33
34 13         1       1       1     1 1 1   1                         1                 1 2       1         1               34
35 13       1   1 1 1 1                         1             1 2                     1                 1       1     1     35
36 13   2 1                     1     2             1                           1             1     1   1           1     1 36
37 8 1         1   1   1     1   1                               1             1                                           37
38 9                           2     2                                         1                       1     1     2       38
39 12                 1 1     1             1                                       1       1 1     1       1         1 2   39
40 8             1       1 1       1       1 1                       1                                         1           40
41 10           1                             1 1                 1               1   1 1     1       1     1               41
42 11     1                           1 1   1       1     1 1                         1             1 1         1           42
43 9           1                 2               1 1           1   1         1                                   1         43
44 12     1                         1                         1   1   1         1 1   1       1 1       1         1         44
45 9                                               1     2               1   1               1       1                 1 1 45
46 10                               2     1                             1         1                 1         1     1   2   46
47 7                                                     1     1         1           1       1                 1         1 47
48 14                                   1     1 1     2     1   2             1 1   1           1   1               1       48
49 7           1                     1     1                   1     1   2                                                 49
50 10           1       1 1                     1     1   1           1                 1             1               1     50
51 16               1 1 1 1 1     1               1 2 1                       1   1                     1       1     1   1 51
52 17       1               1 1 1 1 1                       1           1   1                     1   1   1   1 1     2 1   52
53 10       1         1 1   1           1     1                                   1                   1 1               1   53
54 11   1               1                           1 1         1                 1     1   1                       2   1   54
55 8 1           1     1     1                       1                     1                               1           1   55
56 9         1                 1     1     1           1                             1     1   1         1                 56
57 15     1 1           1   2 1   1 1                       1       1               1 1 1         1         1               57
58 11         1                     2           1   1         1 1       1                 1 1             1                 58
59 8   1     2     1                   1     1                               1                               1             59
60 11     1   1 1       1         1                         1         1                           1   1             1     1 60
61 10         1   1                   1     1     1     1                 1   1   1           1                             61
62 9                     1       1           1                           1           1   1 1                   1 1         62
63 9   1                                 1             1     1                         1           1       2     1         63
64 12       1                         1               1       1   1   1                 1       1 1       1   1     1       64
65 13   1 2       1       1     1         1               1       1         1                 1     1                 1     65
66 12 1                             1           1 1   2     1               1 1     1                       1 1             66
67 8   1   1   1                         1 1                               1   1                           1               67
68 12           1 1                         1                 1     1                 1   1       1   2               1   1 68
69 10 1     1                     1 1                       1   1 1         1                                           1 1 69
70 12             1     1           1                   1 1           1         1   1     2         1     1                 70
71 14   1     1         1 1 1 1             1   1 1         1       1                   1 1             1                   71
72 9   1               1         1       1               1           1                         1     2                     72
73 8         1       1                                     1     1                     1                   2   1           73
74 12                       1           1             1 1     1       1       1           1   1         1 1               1 74
75 11           1 1 1           1       1   1 1                     1             1       1               1                 75
76 16 1     1     1 1                 1             2                   1   2             1       1 1 1         1   1       76
77 7   1                           1           1           1                           1       1                         1 77
78 11 1 1     1                     1     1                                       1             1   1     1     1 1         78
79 6                                     1     1                         1   1     1                             1         79
80 16               1 1     1     1 1     1   1 1           1 1       1 1       1                           1   1         1 80
81 8   1                               1                                   1 1   1     1               2                   81
82 8       1   1         1                                               1       1                         1     1       1 82
83 9         1   2 1         1   1                                                                                     2 1 83
84 7         1                 1   1             1     1                                                 1       1         84
85 15     2 1                   1       1       1           1 1   1 1     1           1     1     1                       1 85
86 9               1     1   1                                   1 1   1                   1   1                 1         86
87 8 1               1       1                         1     1   1             1                                       1   87
88 9                 1                   1         1     1       1 1   1                         1     1                   88
89 13       1                               1 1   1 1       1     1                       1   2     1         1   1         89
90 9 1                         1                             1   1     1 1       1               1                   1     90
91 10             1                         1   1   1           1 1         1 1 1                       1                   91
92 15   1         1             1                         1 1 1     1     1                   1 1     1   1 1   1 1         92
93 8     1                 1           2                     3                                           1                 93
94 8     1   1                       1                                       1     1                 1           1       1 94
95 13       1             1 1               1             1     1             1         2   1                 1       2     95
96 9   1         1   1                               1     1           1             1     1                             1 96
97 15 1 1     1     1             1       1               1     1   1   1       1     1     1             1   1             97
98 8 1                   1                 1                       2                       1         1   1                 98
99 11     1     1                     1                       1   1         2       1 1             1                     1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
Ngày
/
Tháng