BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Tháp 60 KỲ ĐẾN NGÀY 05/07/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
Ngày
/
Tháng
00 10     1 1                             1 1     1 1     1                   1             1                 1             00
01 8         1 1                                                       1 1   1     1             1 1                       01
02 13           1 1       1 1                     1     1         2         1     3         1                               02
03 10 1 1                           1       1                               1                   1           1         2   1 03
04 12             1   1   1     1 2       1     1     1   1                             1                                 1 04
05 10     1           1             1           1                         1         1                 1   1               2 05
06 18 1   1         1           1 1 2 1     1   1                   1       1   1 1 1                           1         2 06
07 11         1   1                 1           1       2           1     1         1             1       1                 07
08 9           1                           1 1 1 1   1             1                                     1 1               08
09 11         1   1     1 1                       1 1         1                                 1       1         1       1 09
10 18   1 1   1       1       1 1         1 2     1             1       1   1     1   1       1       1     1               10
11 10 1         1 1   1         1     1                       1                         1                 1             1   11
12 10                     2       1             1 1         1                 1     1     1           1                     12
13 10   1                 1   1   1     1     1         1                 1                                 1 1             13
14 13                 1     1     1         1                     1     1 1           1     1       1                   3   14
15 10       1                                       1         1     1     1       1 1                 1     1           1   15
16 13             1       1           1   1   1   1                 1             1     1 1 1           1         1         16
17 10 1 1                                   1       1       1 1           1   1                                   2         17
18 6                           1   1         1                   2 1                                                       18
19 8                       1         1 1                                           1     1   1           1 1               19
20 13                                 1 1 2                 1 1   1           1 1         1 1     1             1           20
21 9               1           1                 1 1                                     1             1   1       1   1   21
22 10       2                                                         1 1       1         1 1         1 1             1     22
23 7   1           1     2                 1                     1                     1                                   23
24 11     1   1     1   1           1                       1           1   2     1                           1             24
25 12 1             1   1   1             1           1                                   1     1                 1 1 2     25
26 6                                   1           1         1               1   1                         1               26
27 12   1     1               1                   1               1           1   1 1       1                   1   1   1   27
28 12                   1   1 1 1 1                             1 1                     1 1         2                   1   28
29 12   1   2                     1 1           1   1 1             1           1         1             1                   29
30 18   1     1   1   2         1   1   1 1       1         1                                 1     1             1 1 1 2   30
31 8       1   1                                                             1 1                 1           1 1 1         31
32 13           1 1     1     1   1 2         1           1             2                       1               1           32
33 12         1     1   1               1                               1 1             1       1             1 2     1     33
34 6       1                       2                           1                             1         1                   34
35 12 1     1                                 1         1           1 1         1     1   1           1             1   1   35
36 8                     1                 1     1                       1     1     2                 1                   36
37 5                   1   1                 1         1                                               1                   37
38 11 1         1                       1                             1 1   1   1         1         1           1   1       38
39 13           1               1     1                 2       1 1       1             1               1 1   1 1           39
40 10     1           1           1                 1       1     1         1 1   1               1                         40
41 8         2     1         1       1                                   1     1                         1                 41
42 7 1                                                               2           1   1       1 1                           42
43 11               1   1   1                 1   1     1         1                   1           1     1       1           43
44 12     1                 1 1 1   1             1                           1   1     1             2         1           44
45 9             1     1 1               1               1           1                   1                 1       1       45
46 15 1     1             1 1   1           1         1                 1       2                 3       1   1             46
47 15   1   1 1       1       1               1 1     2                     1         1   1       1   1           1         47
48 10     1   1   1                           1                     1                 2                 1     1       1     48
49 12   1                 1           1   1               1     1         1       1         1 1             1         1     49
50 5                         1       1                   1                             1                           1       50
51 9   1                             1             1                 1   1 1               1   1           1               51
52 9 1         1             1   2                                 1                         1     1                 1     52
53 9     1     1             1                                       1 1       1                           1 1           1 53
54 11                       1       1                 2     1       1       2   1         1                       1         54
55 13                 1       1       1   1         1 2   1           1   1     1                       1       1           55
56 9           1                           1       1   1   1                             1   1     1                 1     56
57 12 2         1     1       1 1               1                   1       1 1                   1                   1     57
58 14     1           1                 2   1 1 1       1         1     1       1   1                     1       1         58
59 7   1                                 1       1       1 1 1                         1                                   59
60 8       1   1                         1                     1             1       1         1                   1       60
61 10                     1               1   1           1   1   1                           1       1     1             1 61
62 10 1   1                             1 1         1     1     1                             1             1       1       62
63 8                   1   1                   1   1               1       1                                     1   1     63
64 7                 2                     1         1                           1   1       1                             64
65 11             1           1 1     1         1 1         1                       2   1       1                           65
66 10       1     1 1                                               1 1 1                     1     1               1 1     66
67 13       1 1                   1                       1 1 1     1     1         1                     1   1 1 1         67
68 11                       3           1           1           1     1       1                                 1   1 1     68
69 13       1   1         2               1         1 1   1     1                             1     1     1   1             69
70 15   1   1 2                       1       1               1       1               1         1       1 1     1   1   1   70
71 8         1                 1       1             1     1                             1     1 1                         71
72 12   1         2   1                       1     1         1                       1 1       1   1 1                     72
73 10 1         1   2                                                                       1   1         1   1 1         1 73
74 9 1                     1   1   1     1                     1     2       1                                             74
75 14               1   1   1         1       1       1 1         1         1       1                 1                 2 1 75
76 8     1                       1       1                         1       1                       1       1     1         76
77 9       1                                   1       1   1   1       1           1       1   1                           77
78 10                   1               2               2       1     1                           1       1           1     78
79 14                                 1         1             1 1 1       2     1     1 1       1   1 1                 1   79
80 10   1     1               1   1                           2             1                         1       1       1     80
81 10               1 1 1                                 1               1     1   1       1               1           1   81
82 18             2   1 1   1 1 1     1           1       1     1 1                 1   1   1   1   1 1                     82
83 15   1           1                 1                 1 2         1 1         1 1     1         1 1 1   1                 83
84 16   1               1 1     1   1 1         1         1 1 1 1 1                       1                         1 1   1 84
85 10                                           1 1   1     1 1       1                             1   1                 2 85
86 9     1     1             1         1         1                                         1 1   1               1         86
87 8                     1             1       1   1                       1     1                           1           1 87
88 9     1         1 1           1           1                                             1           1     1         1   88
89 10   1 1                                           1               1       1     1         1     1   1           1       89
90 8               1                       1             1             1         1                             1       1 1 90
91 12 1   1                       1     1   1 1               1         1                       1 1           1   1         91
92 12                   1           1   1               1           1         1         1         1 1       2     1         92
93 5                                                       1                 1             1                   1         1 93
94 11               1             1         1           1     1 2       1           1       1                 1             94
95 7       1     1         1   1                           1           1                     1                             95
96 15 2         1       2     1                     1 1         1                     1 2       1 1                 1       96
97 11     1   1   1 1                                                                 1   1             2 1         1     1 97
98 8     1                                     1                             1       1                   1       2 1       98
99 11           1                           1 1             1                               1 2       2   1   1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
Ngày
/
Tháng