BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Tháp 60 KỲ ĐẾN NGÀY 25/09/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
Ngày
/
Tháng
00 9     1                             2                               1     1           1   1 1 1                         00
01 6                       1             1 1                       1                 1         1                           01
02 14         1 1 2     1   1 1                 1             1                     1     1     1 1   1                     02
03 8 1                                     1 1                 1   1               1               1     1                 03
04 13 1     1   1                 1           1   1                       1 1     1                 1     1   1       1     04
05 12           1     1               1                 1   1       1   1 1 1             1             1             1     05
06 11 1       1     1                               1                           1       1     1 1           1           1 1 06
07 11           1               1 1                         1                     1   1   1         1 1         1   1       07
08 8     2                 1                   1     2                   2                                                 08
09 10                   1       2 2               1             1         1                     1       1                   09
10 11       1   1           1               1   1   1                 1           1 1         1                           1 10
11 16     2   1           1 1   1   1 1 1               3   1                               2                       1       11
12 10       1 1   1             1         1           1                 1 1                       1                     1   12
13 18     2       1   2   1             1 1 1                     1 1               1   1     1       1           1   1 1   13
14 5   1                                           1                                             1               1     1   14
15 13 1 1   1             1         1   1       1 1     1                 1       1   1                       1             15
16 10                     1                         1           1     1             1 1   1     1   1       1               16
17 8           1                                       1 1 2     1                   1                           1         17
18 8                               1           1             1                               1       2 1         1         18
19 11 1                     1       1     1             1 1                         1       1             1     1   1       19
20 12                           1       1           1                     1   1       1       1       1     1 1   1       1 20
21 7       1                         1               2           1                 1                                     1 21
22 9                               1   1         1           1         1         1           1 1               1           22
23 8     1 1               1                                             2     1 1                       1                 23
24 11     1                                     1         1 1       1     2 1                         2   1                 24
25 6   1             1                         1                                     1                       1     1       25
26 13     1       2       1 1               3       1               1                       1 1                         1   26
27 10                                     1     1 1 1     1       1           1       1                         1       1   27
28 9                   1       1   1                 1     1 1         1                                     1 1           28
29 10 1               1           1               1       1     1             1           1                 1         1     29
30 10 1       1                   1   1     1                   1   1                                   2           1       30
31 13   1     3                             1 1 1       1             1 1               1                 1           1     31
32 10                           1   1 1         1                     1           1   1                         1     1 1   32
33 8           1   1 2                     1         1     1                 1                                             33
34 9                     1   1         1     1       1     1                     1                 1                     1 34
35 8                                                       1     1       1     1     1           1         1   1           35
36 11       2       1   1     1     1                       1                 1               1       1             1       36
37 7   1                     2       1           1             1                                                         1 37
38 8               1     1       1           1                             1   1       1                                 1 38
39 12   1         1       1               1                         1   1 1 1           2     1                   1         39
40 6                       1                         1     1   1             1             1                               40
41 10     1                   1     1   1               1                     2 1   1                   1                   41
42 11 2           1                       1                     1           1                   1 2             1     1     42
43 16                 1 1   1     1   1   1           1 1     1 1               1 1     1           1 1               1     43
44 13   1               1   1     1     1                 1     1 1     1           1   1         1         1               44
45 13               1 3         1               1                               2 1   1 1             1                   1 45
46 15               1     1 1         1                 1     1         1             1 1                 1 1 1   1 1 1     46
47 13       1                         1               1         1   2             1           1     1 1   1       2         47
48 14 1           1                   1   1       2           1   1 1 1     1                       1             1   1     48
49 17       1 1 1         1   1           1     1     1   1       1   1           2   1     1         1             1       49
50 13               1   1         1         1 1               1               1               2     1     1 1           1   50
51 7     1                                                                   1           1       1 1 1                   1 51
52 14               2 1         1 1     1   1     1 1     1           1                 1   1   1                           52
53 15     1     1         1       1               1 1     1   1                           2 1 1 1                 1     1   53
54 9                   1   1       1       1                 1     1           1           1             1                 54
55 6   1           1   1                         1                         1                                           1   55
56 12 1                                 1 1 1       1   2                       1       1       1   1 1                     56
57 7                                           1                           1 1           1           1       1   1         57
58 11                 1     1       1         1 1   1                   1           1                 1   1   1             58
59 16   1           1                                       1         1         2   1             4           1 1 1     1 1 59
60 10                                         1 1   1     2             1   1                     2               1         60
61 10   1               1                                         1                     1   1           1     1       2 1   61
62 14     1           1             1               1       2         1     1   1   1 1                       1     1 1     62
63 12   1 1                     1                         1   2   1   1               1         1         2                 63
64 6           1                   1                   1                                 1         1           1           64
65 9   1   1   1           1     1     1                                   1     1       1                                 65
66 5     1                                   1               1 2                                                           66
67 15       1     1       2     1           1 1           1           1                     1 1             1         1 1 1 67
68 13 1       1     1       1                                           2   1         1   1 1   1   1   1                   68
69 13                           1       1     1 1           1     1 1               1     1             1   1 1       1     69
70 10                     1         1                 1         1   1   1   1         1                 1               1   70
71 13 1     1   1 1     1                                     1         1 1     1       1           1     1             1   71
72 10                   2         1           1     2                           1         1             2                   72
73 14         1         1 1 1                 1     1 1   1       2             1       1     1                 1           73
74 12   1         1           1 1                                     1 1       1         1 2     1     1                   74
75 12   1         1             1                         1 1                       1               1       1 1     2     1 75
76 13       1 1                 1 1                       1                     1   1           2 1 1           1   1       76
77 9                   1 1   1   1       1   1                       1           1                           1             77
78 5                                 1               1                 1 1 1                                               78
79 11       1 1         1     1       1                               1             1         1             2             1 79
80 12   1 1     1     1                   1   1   1   1           1                                       1     1         1 80
81 13 1           1           1         1 1       1               1 1       1                           1 1     1 1         81
82 15       1     1 1         1     1       1       1 1 2 1                           1 1                   1             1 82
83 16       1   1 1 1             1               1 1                 1   1       1         1   1           1   1 1 1       83
84 9   1         1   1       1                                             1     1                                 2 1     84
85 16 1 1     3       1 1 1   1           1                     1                         1 1           1     1       1     85
86 8         1     1         1               1   1             1             1                           1                 86
87 10   1       2                                 1   1           1                     1               1               1 1 87
88 9 1                       1     1   1       1                 1           1                                   1     1   88
89 8     1                           2   1       1           3                                                             89
90 3                                         1                     1                                   1                   90
91 11 1       1   1 1 1                                 1 1           1 1                   1       1                       91
92 9                           1     1     1                             1                         1       1 1 1   1       92
93 7           2             1                                   1                                         1 1 1           93
94 13                   1 1 1           1     1                 1   1       1               1         1     1 1   1         94
95 8                               1                   1   1         1                         1         1         1     1 95
96 15 1     1       1                 1   2                     1   1 1       1     1   1               1       1       1   96
97 10                         1     1 1     1   1                             1           1   1                     1     1 97
98 5                           1 1     1                                     2                                             98
99 8               1                 1                       1                   1 1           1 1                   1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
Ngày
/
Tháng