BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Tháp 60 KỲ ĐẾN NGÀY 09/12/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
Ngày
/
Tháng
00 6 1                             1                                                         1 1     1                   1 00
01 13         1     1                     1 1     1   1 1               1   1     1         1             1 1               01
02 8                     1         1         1             1                                       1     1   1       1     02
03 14             1 1       1                         1                 2   1                     1 1     2       1   1   1 03
04 12   1 1 1       1       1       2 1                           1         1                       1                   1   04
05 12     1     1   2             1   1             1   1           1     1                             1                 1 05
06 9     1                 2                           1                         1         1         1 1                 1 06
07 7                             1     1     2                   1                           1         1                   07
08 13         1     1     1     1                 1         1         1     1   1               1                   1 1   1 08
09 13                   1     1       1       1         1     1           1   2           2     1 1                         09
10 6             1           1                         1                             1                   1             1   10
11 10 1 1             1                     1             2         1                   1                 2                 11
12 9                   1             1                           1                 1   1 1     1   1   1                   12
13 10                       1                 1                 1   1   1   2             1       1   1                     13
14 15               1     1       1   1                           1               1 1               1   1 1 1       1 1 1 1 14
15 5                   1     2         1                                                               1                   15
16 11     1       1         1         1   1         1           1 1                         1       1             1         16
17 13       1             1       1 1   1                 1                 1 1                     1 1 1 1       1         17
18 14             1                   1 1     1                               1     2   1           1       1   1   1   1 1 18
19 15 1                   2 1 1         1     1         1       1   1       1 1 1           1                           1   19
20 11               1   1                     1 1 1   1                   1       2             1 1                         20
21 10 1   1           1                                     1         1                   1 1       1                   1 1 21
22 9       1 1                               1 1             1           1     1           1     1                         22
23 13   1     1     1                             1   1 1   1           1       1     1           1 1         1             23
24 12 1       1           1           1 1       1                     1       1                 1         1       1   1     24
25 7 1                       1   1 1       1                 1                   1                                         25
26 9                           1           1   2             1         2       1       1                                   26
27 11           1         1         2 1           1   1               1   1                 1               1               27
28 9 1     1               1           1 1                                     1         1 1   1                           28
29 10         2     1                 1     1 1 1   1                 1                                       1             29
30 14 1       1   2         2 1         1                       1       1 1             1 1                           1     30
31 16           1 1       1   1                 1       1   1 1       2         1 1 1               1     1             1   31
32 15 1   1       1     1 1   1                             1 1   1   1         1                     1     2     1         32
33 7                         1 1                                             1               1 2               1           33
34 12   1                     1   1 1                           1       1       1     1 1 1   1                         1   34
35 11             1                             1             1   1 1 1 1                         1             1 2         35
36 11 1   1                                 1       1     2 1                     1     2             1                     36
37 11                     1               1   1 1       1         1   1   1     1   1                               1       37
38 9               1 1             1 2                                           2     2                                   38
39 13   1         1     2       1 1         1 1     1                   1 1     1             1                             39
40 11             1     1         1                   1             1       1 1       1       1 1                       1   40
41 6                 1                             1             1                             1 1                 1       41
42 9                                   2                   1                           1 1   1       1     1 1             42
43 9 1                                               1           1                 2               1 1           1   1     43
44 11       1                   1   1 1     2               1                         1                         1   1   1   44
45 9   1 1       1       1   1                     1                                                 1     2               45
46 6     1                                 1                                         2     1                             1 46
47 5           1             1                 1                                                           1     1         47
48 14               1     1     1             1     1 1                                   1     1 1     2     1   2         48
49 9                       1             1         2             1                     1     1                   1     1   49
50 13 1   1 1     1               1 1                             1       1 1                     1     1   1           1   50
51 13                                     2     1                     1 1 1 1 1     1               1 2 1                   51
52 8                                                         1               1 1 1 1 1                       1           1 52
53 9             1 1 1                                       1         1 1   1           1     1                           53
54 7         1                     1                     1               1                           1 1         1         54
55 10 2     1   1   1                                   1           1     1     1                       1                   55
56 6                             1                             1                 1     1     1           1                 56
57 11     1                                                 1 1           1   2 1   1 1                       1       1     57
58 17           1   2         1   1         2   1 1             1                     2           1   1         1 1       1 58
59 10 1                         1         2               1     2     1                   1     1                           59
60 15     1     3       1       2 1                         1   1 1       1         1                         1         1   60
61 10       1 1                 1   1                           1   1                   1     1     1     1                 61
62 7   1                     1             1       1                       1       1           1                           62
63 9   1     1                   1       1 1             1                                 1             1     1           63
64 8                                                 2       1                         1               1       1   1   1   64
65 12           1           1                     1       1 2       1       1     1         1               1       1       65
66 12       1   1           1   1     1                 1                             1           1 1   2     1             66
67 10     1           1 1                       1     1   1   1   1                         1 1                             67
68 7                                           1   1             1 1                         1                 1     1     68
69 12                 2   1 1   1                       1     1                     1 1                       1   1 1       69
70 9                           1       1         1                 1     1           1                   1 1           1   70
71 17           1 1 1                   1   1 1           1     1         1 1 1 1             1   1 1         1       1     71
72 13                 1                       1 2 1 1 1   1               1         1       1               1           1   72
73 6     1               1                                     1       1                                     1     1       73
74 12   1     1   1   1       1     1                                         1           1             1 1     1       1   74
75 12                             1           1   1 1             1 1 1           1       1   1 1                     1     75
76 10       1         1                                 1     1     1 1                 1             2                   1 76
77 7     1                                       2       1                           1           1           1             77
78 8       1                         1           1     1 1     1                     1     1                               78
79 7     1               1             1           2                                       1     1                         79
80 18 1     1   1               1       1   1                         1 1     1     1 1     1   1 1           1 1       1 1 80
81 6                 1                 1         1 1     1                               1                                 81
82 6                             1                 1 1       1   1         1                                               82
83 7                   1                                       1   2 1         1   1                                       83
84 10                 1         1 1           1 1               1                 1   1             1     1                 84
85 15   1         1   1     1             1                 2 1                   1       1       1           1 1   1 1     85
86 14 1 1   1   2           1       1             1                   1     1   1                                   1 1   1 86
87 11       1             1           1     1         1 1               1       1                         1     1   1       87
88 12       1 1               1 1                     1                 1                   1         1     1       1 1   1 88
89 12         1             1         1 1             1       1                               1 1   1 1       1     1       89
90 11         1 1     1 1   1                 1         1                         1                             1   1     1 90
91 13       1   2                   1   1       1     1             1                         1   1   1           1 1       91
92 10   1               1                 1               1         1             1                         1 1 1     1     92
93 16   1   2     1   1   1   1   1               1         1                 1           2                     3           93
94 12     1   1       1 1       1         2 1     1         1   1                       1                                   94
95 15 1               1 2       1   1     2       1           1             1 1               1             1     1         95
96 11   2           1   1         1                       1         1   1                               1     1           1 96
97 13   1                                 1           1 1 1     1     1             1       1               1     1   1   1 97
98 10   2     1         1               1               1                   1                 1                       2     98
99 9     1   1                       1   1                 1     1                     1                       1   1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
Ngày
/
Tháng