BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Tháp 60 KỲ ĐẾN NGÀY 01/06/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
Ngày
/
Tháng
00 5     1                                 1 1 1                             1                                             00
01 11                           1           1           1     1                     1 1     1   1 1               1   1     01
02 11     1   2         1         1     1   1                       1         1         1             1                     02
03 13   1   1     2   1     1                               1 1       1                         1                 2   1     03
04 12   1           1                             1 1 1       1       1       2 1                           1         1     04
05 16   2           1           1       1   1       1     1   2             1   1             1   1           1     1       05
06 8   2   1                                 1     1                 2                           1                         06
07 6     1                                                                 1     1     2                   1               07
08 11                 2                                 1     1     1     1                 1         1         1     1   1 08
09 15   1   1 1 1       1     1                                   1     1       1       1         1     1           1   2   09
10 7           1       1   1           1                   1           1                         1                         10
11 10 1         1         1                     1 1             1                     1             2         1             11
12 4                   1                                         1             1                           1               12
13 12             2       1     1   1                                 1                 1                 1   1   1   2     13
14 11 3                   1               1   1               1     1       1   1                           1               14
15 8 1                   1         1         1                   1     2         1                                         15
16 10         1               1                     1       1         1         1   1         1           1 1               16
17 11     1                                 1 1       1             1       1 1   1                 1                 1 1   17
18 8     1     1       1                                   1                   1 1     1                               1   18
19 19                   1     1 2         1 1   1                   2 1 1         1     1         1       1   1       1 1 1 19
20 10     1       1     1                                     1   1                     1 1 1   1                   1       20
21 9 1                   2   1                 1   1           1                                     1         1           21
22 9               1                         1       1 1                               1 1             1           1     1 22
23 12             1     1     1                   1     1     1                             1   1 1   1           1       1 23
24 12                             1   1   2     1       1           1           1 1       1                     1       1   24
25 12     1         1       2   1   1           1                       1   1 1       1                 1                   25
26 11           2                 1                                       1           1   2             1         2       1 26
27 10 1                                                   1         1         2 1           1   1               1   1       27
28 8 1                         1               1     1               1           1 1                                     1 28
29 12       1                         1 1               2     1                 1     1 1 1   1                 1           29
30 15 2                               1   1     1       1   2         2 1         1                       1       1 1       30
31 12                                     1               1 1       1   1                 1       1   1 1       2         1 31
32 17                   1 1       1 1     1 1   1   1       1     1 1   1                             1 1   1   1         1 32
33 5             1             1                                       1 1                                             1   33
34 8                             1               1                     1   1 1                           1       1       1 34
35 14 1         1       1 1   1       1     1               1                             1             1   1 1 1 1         35
36 10                     1         1     1     1   1                                 1       1     2 1                     36
37 11                 1                 1                           1               1   1 1       1         1   1   1     1 37
38 9     1     1         1               1                   1 1             1 2                                           38
39 15                     1 1     1               1         1     2       1 1         1 1     1                   1 1     1 39
40 11     1   1   1               1                         1     1         1                   1             1       1 1   40
41 6           1 1         1                                   1                             1             1               41
42 7                     1 1             1 1                                     2                   1                     42
43 5                         1       1         1                                               1           1               43
44 9                             1           1       1                   1   1 1     2               1                     44
45 9       1                         1 1         1 1       1       1   1                     1                             45
46 3                 1                             1                                 1                                     46
47 6                   1         2                       1             1                 1                                 47
48 8             1               1                           1     1     1             1     1 1                           48
49 9             1           1   1           1                       1             1         2             1               49
50 13     1                         1 1       1 1   1 1     1               1 1                             1       1 1     50
51 12       1       2                   1                                           2     1                     1 1 1 1 1   51
52 7         1   1     1               1                                                               1               1 1 52
53 11   1           1         1       1                     1 1 1                                       1         1 1   1   53
54 6                 1   1                             1                     1                     1               1       54
55 11         1                         1       2     1   1   1                                   1           1     1     1 55
56 9       1             1     2     1 1   1                               1                             1                 56
57 14       1 1 1         1           1 1 1         1                                                 1 1           1   2 1 57
58 13     1                   1     1                     1   2         1   1         2   1 1             1                 58
59 11     1                     1     1         1                         1         2               1     2     1           59
60 19       1 1     1                     1 1 2     1     3       1       2 1                         1   1 1       1       60
61 10   1                     1     1       1         1 1                 1   1                           1   1             61
62 9         1 1           1       1             1                     1             1       1                       1     62
63 12           1       2   1   1       1         1     1                   1       1 1             1                       63
64 9       1   1           1   2   1                                                           2       1                   64
65 13         1       1     1         1       1           1           1                     1       1 2       1       1     65
66 9                   1       1           1         1   1           1   1     1                 1                         66
67 15       1                     1 2       2 1     1           1 1                       1     1   1   1   1               67
68 7         1               2                                                           1   1             1 1             68
69 8       1                                                   2   1 1   1                       1     1                   69
70 8 1         1                 1                                       1       1         1                 1     1       70
71 19             1   2     1     1       1   1           1 1 1                   1   1 1           1     1         1 1 1 1 71
72 11     2                                                     1                       1 2 1 1 1   1               1       72
73 7   1     1               1                     1               1                                     1       1         73
74 12       1 1 1                       1 1       1     1   1   1       1     1                                         1   74
75 10 2 1                                                                   1           1   1 1             1 1 1           75
76 13       1     1 2               1   2             1         1                                 1     1     1 1           76
77 6         1                 1                   1                                       2       1                       77
78 14         1 1     2 1     1 1           1         1                         1           1     1 1     1                 78
79 10 1             1             1 1 1             1               1             1           2                             79
80 9                                           1     1   1               1       1   1                         1 1     1   80
81 9 1             1     1 1                                   1                 1         1 1     1                       81
82 9       1 1       1                                                     1                 1 1       1   1         1     82
83 10                       1       1 1       1                   1                                       1   2 1         1 83
84 13   1 2                         1 1 1     1                 1         1 1           1 1               1                 84
85 15   2 1 1       2         1                   1         1   1     1             1                 2 1                   85
86 15               1 1         1           1   1 1   1   2           1       1             1                   1     1   1 86
87 11   1       1         1                           1             1           1     1         1 1               1       1 87
88 11 1           1   1     1 1                       1 1               1 1                     1                 1         88
89 10         1       1 1           1                   1             1         1 1             1       1                   89
90 12 1 1   1       2                                   1 1     1 1   1                 1         1                         90
91 11                   1         1           1       1   2                   1   1       1     1             1             91
92 7                       1             1       1               1                 1               1         1             92
93 15   1         1   1                 1         1   2     1   1   1   1   1               1         1                 1   93
94 14           1 1                         1       1   1       1 1       1         2 1     1         1   1                 94
95 16     1       1 1                     1     1               1 2       1   1     2       1           1             1 1   95
96 10                             1   1           2           1   1         1                       1         1   1         96
97 11   1             1     1           1         1                                 1           1 1 1     1     1           97
98 13       1         1   1 1       1 1           2     1         1               1               1                   1     98
99 11                         1       1   2   1     1   1                       1   1                 1     1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
Ngày
/
Tháng