BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/07/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
07
12
/
07
09
/
07
05
/
07
02
/
07
28
/
06
25
/
06
21
/
06
18
/
06
14
/
06
11
/
06
07
/
06
04
/
06
31
/
05
28
/
05
24
/
05
21
/
05
17
/
05
14
/
05
10
/
05
07
/
05
03
/
05
30
/
04
26
/
04
23
/
04
19
/
04
16
/
04
12
/
04
09
/
04
05
/
04
02
/
04
29
/
03
26
/
03
22
/
03
19
/
03
15
/
03
12
/
03
08
/
03
05
/
03
01
/
03
26
/
02
22
/
02
19
/
02
12
/
02
08
/
02
05
/
02
01
/
02
29
/
01
25
/
01
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
21
/
12
Ngày
/
Tháng
00 16     1         1                   1     1 1               2   2   2       1   1       1   1     1                     00
01 16   1             2 1         1 1 1   1       1       1   1                   1                   1   1 1     1         01
02 17       1 1 1 1     1   1                   2         1   1                       2     2       1 1             1       02
03 12 1         1   1       1                                       1 1                           1           1     1 2 1   03
04 23     1 1   1 1   1 2     1                 1 1               1   1             1 1 1 1     2 1 1   1 2                 04
05 11     1                     1 1               1                         1   1         1                 1         1 1 1 05
06 12 1                           1         2 1                         1   3   1                             1       1     06
07 11 1 1           1                   1                       1           1                   1       1     1 1   1       07
08 13   2   1                 1                             1       1       1             1             1 1   1 2           08
09 8                               1                                 1             1   1 1           1         1         1 09
10 18   1       1       1     1   1   1     1     1         2 1 2 2       1             1                       1           10
11 14           1             1 1     1 2   1       1                 2           1           1   1           1             11
12 16         1             1   2     1             2   1     1   1         1       2           1           1       1       12
13 17             1     1                 1         1   2       1 1 1     1             2   1 1                 1 1     1   13
14 24       1 1 1           1           1     2   1           1             1 1 3                       3 1   1   2 1   2   14
15 18       1           1               1         2         2 1           1     1   2         2     1     1 1       1       15
16 15   1       1                     1   1   1 2     1     1           1   1                           1     1     1     1 16
17 12     1     1 1                   1                                       1       1 1         1 1     1     1       1   17
18 22 1     1 1         1 1 1       1   1   2         1   1 1   1         2   1 1     1 1               1             1     18
19 12   1                         1   1                           1       1     1 1       1 2         1                 1   19
20 14               1         1       1 1             1   1             1   1         1 1                     2   2         20
21 16   1   1             1 1 1 1 1   1 1   1             1   1                               1       1     2               21
22 12       1 1                           1 1 1 1 1 1     1                                           1 1               1   22
23 16     1               1       2   1 1           2   1     1       1 1       1       1                 1 1               23
24 19                 2 1       2     1 1   1                             1     1   2 1 2       1   1             1       1 24
25 17 1           1     1 1 1   1     1       1 1   2 1                 1 1                 1 1                     1       25
26 16 1             1                         2                       1       1   2 1         1     2 1 1   1 1             26
27 16   2     1   1                 1   1         1   1               1   1 1     1           1                     1 1 1   27
28 15       2             1       1         1         1       1 1     1             1 1                 1   2     1         28
29 20 1   1 1               1                       2 1       2                 2   1 1   2 1 1 1                   1 1     29
30 11           3       1   1   1       1   1   1                       1     1                                             30
31 17     1     2 1       1   2     1     1 1   1       1 1 1               1         1         1                           31
32 17         1                       2   1         1 1     1                         1         1   1 2         2   1     2 32
33 17 1 1     1       1                     1       1   1       1         1                 1     1 2 1           2     1   33
34 16 1   1     1 1   1 1 1             1               1               2     1 2       2                                   34
35 10 1                                                 1       1   2               1     1 1       1                 1     35
36 16   1   1       1     1     1                 1         1 1       1       1                   1   1 1       1 1 1       36
37 14                 1         1               1           1     1   1   1 1   1                   1     1     1 1 1       37
38 12 1                     1 1 1 1 1       1             1         1                     1   1               1             38
39 19   1 2       1                     1 1               1   1         1   1 1       2     2       1     2   1             39
40 19 1   2 1 1   1   1     1 1           1           1 1 1   1   1       1           1           1                     1   40
41 22 1       1                     1 1 1       1       1 1   1 1 1     1     1 1     2       1 1   1 1     1     1         41
42 18 1 1                     1     1           1           1 1   1 1     1 1         1   1       2         1   1   1       42
43 13             1     2           1       1               1 1   1       1 1       1                               2       43
44 19       1           1                   1           1 1 1       3         1     1 1   1   1   2   1             1   1   44
45 14     1   1                         2 1           1 1         2                       1         2       1             1 45
46 19       1       1               2   1       1 2 1 1   1 1   2     1                               1     1         1   1 46
47 20         1       1   1     1     1       1                     1   1 1 1 1   1   1 1           1     1   1       3     47
48 8     1                         1   1       1     1                           1           1                 1           48
49 16           1     2   1 1   1   1 1           1               1   1                                     1 1   1     1 1 49
50 23   1 1     1       1                                   1 1 1   1 1       1   1   1     1   1 1 2   3       1 1 1       50
51 7                 1   1                         1       1                             1       1                       1 51
52 21         1     1     1 1 1   1 2   1                                   1 1 1 1       1   1         1 1   1   1   1   1 52
53 18   1   1   1 1   1             1         2           1 1                                 1 1   1     1 1   2 1         53
54 15                     1     2 1 1               1   1     1                     1 1   1           1 1       1 1         54
55 19                                     1   1   1 1     1     1 1   2                 1 1   1 1 1       1   1 1         2 55
56 18         1   1 2   1 1               2 1               1     1         1 1   1             1       1               1 1 56
57 14 1   1   1         1                     1   1 1     2   1                 1 1 1               1                       57
58 19       1       1     1           2   1             1 1     1   1           2 1         1                       1 1 1 2 58
59 8             2         1                                                       1   1                           1 1   1 59
60 16 1 1           1     1   1               1 2                                 2 1 1     1 1         1       1           60
61 13               1           1 1       1   2             1     1           1         1 1   1             1               61
62 15   1                         2   1       1         1           1 1   1                   1       1   2         1   1   62
63 15     1   1 1 1 1         1         1     1     1 2 1                                                       1       2   63
64 13             1         1     1   3       2 1               2     1                         1                           64
65 18   1 2             1 1 1 1     1                   1 1     1   1       1     1     2               1         1         65
66 13 1           1     1   1               1   1   1     1                       1         2     1     1                   66
67 21     1               1   1 1 1             1 1 1 1     1   2   1         2         1       1     1 1           1 1     67
68 17       2 1     1 1         1 1       1 1 1   1 1         1   1 1               1                 1                     68
69 10     1           1         1     1           1   1             1 2                         1                           69
70 14 1         1     1     1   1                 1     1             1         1 1           1   1 1                     1 70
71 24 3   1 1 1   1     1         1   1           2   1                 2   1           1 1     1 1     1   1     1 1       71
72 17 1   1     1 1 2   1 1   1                             1                     1                 3         1       1   1 72
73 18     1   1 1   1 1       1   1               1   2     1           1           1           1 1           1 1       1   73
74 17   1     1             1       1   2 1     1 1   1           2     1                         1           1   1   1     74
75 15           1                         2                                   1 2 1       1   1       2     1           3   75
76 18                   1     1     2     1       1 1   1 1 2     1 1         1               1           1   1         1   76
77 18   1           1       1                 1   1   2   1     1             1             2 1 1 1           1     1   1   77
78 15   1           2       1                   1 1                     2 1                     1       1         1   3     78
79 17         1   1       1                     1       1 1       1   2   1       2       1 1 1                 1 1         79
80 21     1 1   1     1 1     1   1     1             1 1           1   1   1               1     1     1   1         3   1 80
81 16           1 1   1                               1       1       1 1 1 1 1       1                         1 1 1 1 1   81
82 14   1                   1   1   1         1               1 2 1     1           1     2                 1               82
83 19   1   1     1       1   1     1                   1         1 1     1   1 1   1 1       1   1       2               1 83
84 16 1       1       1 1   1     1     1 1 1   1               1         1                     1 1     1   1               84
85 22               1           1   1     2           1 1 1   1   1   1 1 1     1           1 1 1       1     3 1           85
86 17 1             2         1 1 1       1         1       1 1           1 2           1       1         1   1             86
87 10         1                             2           1 1   1               1                           1               2 87
88 19       1     1   1     1 3           1   1 1                   1   1     1         1   1     2 1                   1   88
89 12                     1 2               1   2             1               1   1   1           1   1                     89
90 13 1       1   1     1       1     1                 1           1         1         1                     1 1   1       90
91 25   1       1     1   1     1 2 1       1 1       1   1                   1     1   2 1 1   1 1   1   3       1         91
92 10             1           1     1   1               1 1               1               1           1                 1   92
93 18   1 1       1   1       1           1       1                 1     1           1     1         2       1 2     1   1 93
94 16         2 1         1                         1           1       1 1         1 1         1   1     1 2       1       94
95 14     1 1           1   1         1   1 1                     1     1               1   1               1     1       1 95
96 12 1             1 1                       1     1   1             1   1       3                                       1 96
97 15 1     1       1 1   1       2                             1     1     1                   1     1     1     1   1     97
98 16   1   1 1           1     1                                   1   1   1   1 1       2   1           1 1             1 98
99 17       1   1   1 1   1         1     1 2       1 1     1     1                 2     1 1                               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
07
12
/
07
09
/
07
05
/
07
02
/
07
28
/
06
25
/
06
21
/
06
18
/
06
14
/
06
11
/
06
07
/
06
04
/
06
31
/
05
28
/
05
24
/
05
21
/
05
17
/
05
14
/
05
10
/
05
07
/
05
03
/
05
30
/
04
26
/
04
23
/
04
19
/
04
16
/
04
12
/
04
09
/
04
05
/
04
02
/
04
29
/
03
26
/
03
22
/
03
19
/
03
15
/
03
12
/
03
08
/
03
05
/
03
01
/
03
26
/
02
22
/
02
19
/
02
12
/
02
08
/
02
05
/
02
01
/
02
29
/
01
25
/
01
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
21
/
12
Ngày
/
Tháng