BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/08/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
08
19
/
08
15
/
08
12
/
08
08
/
08
05
/
08
01
/
08
29
/
07
25
/
07
22
/
07
18
/
07
15
/
07
11
/
07
08
/
07
04
/
07
01
/
07
27
/
06
24
/
06
20
/
06
17
/
06
13
/
06
10
/
06
06
/
06
03
/
06
30
/
05
27
/
05
23
/
05
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
06
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
22
/
04
18
/
04
15
/
04
11
/
04
08
/
04
04
/
04
01
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
28
/
02
25
/
02
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
31
/
01
28
/
01
24
/
01
Ngày
/
Tháng
00 16         1         1     2             1           1         1   1 1   1 1     1 1   2               1                 00
01 11       1     1             1       1           1       1     1               2                         1       1       01
02 19                 1       1 1 2   1           1       1 1                   2 1 1 1   1   1               1 1       1   02
03 13     1             1 1         1               1     1                 1 1 1   1         1                     1   1   03
04 14 1 1                   1   1     1                           1 1             1         1 1         1   1       2       04
05 16       1 1   1   1             1   1     1         1             1           1               1 2   1   1       1       05
06 16   1                   1           2       2 1           1       1 1     2 1     1   1                               1 06
07 19   1       1   1 1   1 1     1   1           1         1 1 1               1 1 2                 1       1         1   07
08 16         2         2   1 1             1 1           1         1             1     1       1 1       1 1               08
09 14                     2     1   1     1 1   1                           2         1       1                 2       1   09
10 14       1             1                     1 1                 1   1         1 2   1 1             1   1     1         10
11 17     1         1 1   1 1           1   1                     1           1           1 1       1   1 1           2   1 11
12 14       1   1 1                 1             1   1       1         1   1 1   2                           1           1 12
13 16                     1     1 1     1 2 1   1 1                           1 1 1               1 1   1   1               13
14 14             1 1       1             1           1 1       1               1         2       1       1 1     1         14
15 15               1   1     1     1             1         1 1       1                 1     1     1 1       1 1   1       15
16 16 1           1     1               2 1   1       1 1                       1       1       1     1   1           1   1 16
17 22 1 1         2     1   1   1     1     1 1   3                     1           1       2             2   1     1 1     17
18 18         1     1 1   1                   1 1                   1 1 1 1 1   1 1       1   1   1                   1   1 18
19 14         1     1         1 1           1       1                       2 1             1 1             1           1 1 19
20 28 1       1   1         1     1   2   2 1   3     2     1               1 1   2     1 1 1 1       1           1 1 1     20
21 15     2             1       1                           1 1 1         1     1           1   1             1 2   1       21
22 21     1       1   3     1 1 1       1     1         1       1     1         1     1 1 1   2             1         1     22
23 16 1     1 1             2         1     1         1       1     1 1       1             1       2       1               23
24 19             1     2     1     1   1     1 1                       1       1 1       1     1     1 1 1           2   1 24
25 12     1     1   1         2 1 1                   1                                             1               1 1   1 25
26 15         1         1             1                 2     1     1                 1 1           2 1   1     1         1 26
27 13                   1 1           1             1   1     1   1       1   1       1 1                 1     1           27
28 13 1       1                           1 1     1           1         1 1             1         1 2     1                 28
29 10       1           1 1               1   1                     1   1                         1         1     1         29
30 16   1             2   1 1     1                 1 1               1 1                             3 1 1     1           30
31 16 1                     1     1   1 1                 1   1     1                 1         3 2       1       1         31
32 11         1           1   1           1     1       1     1           1                     2                         1 32
33 18 1     1   1                           1                       1 1 1                   2   1     1 1     1 1   2   1 1 33
34 22 1     1         1             1 1       2   1         1       1     1 1     1           1 2 2           1   1     1 1 34
35 18   2 1     1 1   1                     1     1   1         1 1         1           1 2       1             1       1   35
36 22     1 1   1 1     1       1       1 1         1     1   2       1   1   1   1                 1 1     1 1     1     1 36
37 11         1   1 1   1   1                             1         1   1   1 1           1                                 37
38 13   1 1               2   1                           1                     1               1   2   1   1     1         38
39 20 2   1   1     1 1             1   1       2                 2 1 1     1   1                     1       1   1 1       39
40 19 2               1     1 1 1   1     2       1 1 1       1       1             1       1                 1   1       1 40
41 18 1 1   2     1               1 1       1                               1         1           2       1       1 2 2     41
42 10   1                                         1     1     2     1   1 1               1                     1           42
43 21                   1 1                             2 1       1 1           1       1 1   1   2 1   1     2 1     3     43
44 15 1         2     1   1             2                 1 1   1 1       1                                         1   2   44
45 17           1   1                               2   1 1 1     1 1 1 1         1 1 2                     1           1   45
46 17           1             1               1     1 1   1 1   2     1   1 1       1 1                           1 1     1 46
47 17     1 1       1   1         1   1           1     1   1   1 1             1   1   1   1                     1       1 47
48 12     1         1     2             1 1 1                                     1           1 1             1     1       48
49 15     1     1                     1   1         1 2               1 1     1         1                         1 1   1 1 49
50 15             2             1 1     1     1     1           1   1               1     1             1   2         1     50
51 17           1           2   1 1         1     1   1 1   1     1           1             2             2         1       51
52 26 1 1 2 1           1   1   3   1     1       1 1   1 1 1     1   1   1     1   1   1         1                   2     52
53 17     1 2 1     1       1     1       2   1           1   1               1             1 1             1     1         53
54 15                     1           1     2     1 1   1         1     1       1   1             2 1                 1     54
55 10     2           1               2                   1     1                       1               1       1           55
56 17 1   1       2   1               1               1   1 1       1             1     2 1           1     1           1   56
57 13   1 1     1   1         2   2                             1               1                       1   1             1 57
58 17 2 1   1           1     1   1     1 1 1                   1           1               1     1 1   1         1         58
59 19       2               1                 1 1   1   1 1     2 1     1 1 1     1                           1 1   1   1   59
60 13 1                 1 1       1                 1       1 1     1 1               1 1               1 1                 60
61 16     1   1   1 1     1     1         1     1 1 2                 1       1         1                 1     1           61
62 19   1   1 1   1                     1           1   1             1   1 1     1     1 1     1   1         1 1 1       1 62
63 17                 1           1         1 1                     2 2       1       1     2       1 1   1     1         1 63
64 21 1     1 1     1 1             2 2 1     1             1             1     1   1 1   1   1       1       1 1           64
65 18             1           1 1 1   1     1     1       1     1               1   1       1     1   1 1   1 1   1         65
66 10   1                     1 1     1       1 1                 1   1                 1                     1             66
67 12   1     1                                 1 1           1   1 1                           2           1         1 1   67
68 21   1   1   1 2               1   1         1           1   1 3     1           1     1   2     1       1 1             68
69 11 1                   1                             1 1     1           2         1               1   1             1   69
70 8   1                 1   1     1               1                                         1       1         1           70
71 11               1 1       1 1   1 1                             1               1         1 1                 1         71
72 22   1       1     2       1   1 1   2               1   1 1   1         1   1 1 1         1 1   1 1       1             72
73 10                                               1 1   1                 2   1 1               1               1   1     73
74 18     1         1       1       1   1   1             1       1   1   2 1             1   1       1       1   1   1     74
75 16 1       3           1 1   1   1 1                       2 1       1                     1 1 1                         75
76 17     1 1   1         1         1 1               2     1     1       1         1 2     1           1     1             76
77 12     1         1         1     1           1               1               1   1         1 2                         1 77
78 21       1         1             1       1 1   1     1   1           2   3                 1   2       3       2         78
79 19                   1                 2         1   1 1       1 2     1           1             1 1   1 1       1 1 1 1 79
80 14     1         2     1                   1             1             1     1         1     1     1             1 1   1 80
81 16 1         1                           1 1   1       1 3     1 1 1         1                     1     1         1     81
82 17   1   1         2           1       1   1 1 1 1       2                           1 1       1     1     1             82
83 17     1         1   1   1 1 1             1       3   1 1                         1 1               1             1 1   83
84 14   1           1   1     1 1   1   1         1   1 1                 2           1             1                       84
85 19             1 1       1       1   1     1         1     1         1     1   1 1 1 1 1 1 1     1 1                     85
86 17                               1 1         2     1   1             1 1   3       1     1               1   1   1   1   86
87 12           1           2             2     1       1                         1                       1       2       1 87
88 10       1               1 1   1   1                                 1 1                       1       1             1   88
89 19 1         2   1                           2   1 1       2     1 1 1                             1 1 1     2       1   89
90 12                   1               1     1       1       1 1     1       1               1         1     1 1           90
91 21   1 1   1 3             1                     1           1         1     1     1 1   2   1   1 1     1           2   91
92 19         3 1 1 1               1               1 1   1     1         1   1                 2     1 1         2         92
93 21 1 1   1   1     1         1   2         1 1   1           2 1 1             1 1                   1     1 1   1       93
94 13   1       1 1             1           1             1           1                         1   1         1         2 1 94
95 10         1 1 1               1         1     1                                 1                   2               1   95
96 17       1         1 1         2     1             1   1   1           1   2       1 1 1                               2 96
97 19   2           1   1 1     1         2 1   1               1       1 1         1 1 1   1                   1       1   97
98 9 1       1         1                               1                             1     1 1                   1 1       98
99 15   1                         1         1 2                 1       1     1     1       1           2   1   1     1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
08
19
/
08
15
/
08
12
/
08
08
/
08
05
/
08
01
/
08
29
/
07
25
/
07
22
/
07
18
/
07
15
/
07
11
/
07
08
/
07
04
/
07
01
/
07
27
/
06
24
/
06
20
/
06
17
/
06
13
/
06
10
/
06
06
/
06
03
/
06
30
/
05
27
/
05
23
/
05
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
06
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
22
/
04
18
/
04
15
/
04
11
/
04
08
/
04
04
/
04
01
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
28
/
02
25
/
02
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
31
/
01
28
/
01
24
/
01
Ngày
/
Tháng