BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/11/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
11
21
/
11
17
/
11
14
/
11
10
/
11
07
/
11
03
/
11
31
/
10
27
/
10
24
/
10
20
/
10
17
/
10
13
/
10
10
/
10
06
/
10
03
/
10
29
/
09
26
/
09
22
/
09
19
/
09
15
/
09
12
/
09
08
/
09
05
/
09
01
/
09
29
/
08
25
/
08
22
/
08
18
/
08
15
/
08
11
/
08
08
/
08
04
/
08
01
/
08
28
/
07
25
/
07
21
/
07
18
/
07
14
/
07
11
/
07
07
/
07
04
/
07
30
/
06
27
/
06
23
/
06
20
/
06
16
/
06
13
/
06
09
/
06
06
/
06
02
/
06
30
/
05
26
/
05
23
/
05
19
/
05
16
/
05
12
/
05
09
/
05
05
/
05
Ngày
/
Tháng
00 20   1 2     1   1       1                       2     1 1                     1 2 1       1       3                 1 1 00
01 26               1   1   1       1   1 1     1       1 1       1   2   1     1 2 1   1 1   2     1       2         1 1   01
02 12 1             1                       1     1             1         1 2 1                         1 1               1 02
03 7                                 1             1 1             1                           1       1             1     03
04 18   1           1 1   1                 1 1 1                           1 3                 1 1   1 1   1     2         04
05 10       1   1     1                 1     1     1     1             1       1             1                             05
06 17       2 1                     1         1   1 1 1             1 1       1 1             1             1   1 1       1 06
07 19 1   1   2       1     1 1                   1   1 1       2   2   1             1           1     1         1         07
08 15   1 1     1                           2         1           1     1               1       1     1 1 1     1       1   08
09 6               2 1   1                     1 1                                                                         09
10 21     1   1               1           1       1                       1     1 2 1   1   1 1   1   1 1   2     1 1     1 10
11 13   1         1             1   1 1             1 1                 1     1         1                         1 2       11
12 23                     1 2 1 1       1         1     2 1 1   1   1 1           1 1 1     1 1         1   2             1 12
13 18 1     1               1           1               1       1         1     1   1               1     1   1 1   1 1 2 1 13
14 15 1     1             1 1       1             1           2     1           1   1   1                         1     1 1 14
15 11     1         1 2                 2             1       1     1     1                     1                           15
16 23     1       1 2     2   1     1                 2     2   1   1       1 1     1         1         2   1 1         1   16
17 14           1     1         1 1       1         1       1   3     1                           1           1 1           17
18 12 1         1         1     1             1           1 1     1         2             1                               1 18
19 16     1       1       1     1   1     2             1             1         1   1         1     1   1     1 1           19
20 14         1   2 1         1                       1 1   1                 1       1 1       1       1     1             20
21 18       2   1   1 1       1 1             2 1   1   1         2 1                                 1       1     1       21
22 11             1     1             1     1       1             1     1         1             1           1   1           22
23 15         1       1       1               1 1   2             1 1     1                 2 1       1           1         23
24 13     1     1         1                 1 1                 1 1 1 1     1               1     2                         24
25 24   3     2 1 1       1   1 1 1 1         1         1     1 1         1         1       1       1     1     1 1   1     25
26 17   1 1             1   1   1 1 1 1 1   1     1   1           1 1                                           1     1   1 26
27 15                   1                 2 1 1       1     1       1           1     1             1 1       1           2 27
28 19         1 1           1     1   1         1             2 1       1   1             2 1     1   1                 3   28
29 22 1         1     2 1         1   1           1       1 1       1 1         1     2     1     1 2 1   1     1           29
30 15   1         2     2     1 1   1             1                                       2       1 1 1       1             30
31 20     1 1       1           1 1       1             1   1   1   1 1 1     3       1 1   1       1                 1     31
32 16         2   1       1 1   1   1           1                         2     1         1 1           1 1 1               32
33 17 1           1 1         1   1                       1     1       1   1   1   1       1 1 2   1                 1     33
34 16   1   1   2                 1   1     1               1 1 1   1     1       1     1                 1         1       34
35 21           1                   2 1   1       1     1 2 1   1   1             1   2             1   2   1 1       1     35
36 13 1       1                 1       1                     1       1     1 1   1               1     1       1 1         36
37 15             1             1     2   1           1   1       1   1   1 2             1         1               1       37
38 11   1         1                               1   1           1 1   1             1 1             1             1       38
39 18             1                       1 2   1   1   1 1           1       1     1   1 1         1                 2   2 39
40 22       1   2   1 1 1                       1                 1     2 1 2 1         1     1     1     1 2 1 1           40
41 10           1           1 1 2   1 1                                               1   1   1                             41
42 19       1       1         2             1     1       2 1 1       1     1     1 1         1                 1       2 1 42
43 20 1 1         1 2           1       1 1       1     1       1   1 1           1       1 2         1                   2 43
44 12           1           1                     1       1       1                 2       1             1         1 2     44
45 11             1   1                 1           1                                           2     1           2 1     1 45
46 13   1                         1 1       1                       1         1           1   1 1   1         1     1 1     46
47 16   2         1 1       1 1   1           1             1   1             1   1         1 1               1         1   47
48 15 1   1     1         1           1         1   1                   1       1             1   1 1           1       2   48
49 18     1 1           2   2                     1                       1     2       1   1     1 2 1   1         1       49
50 21     1                     1 1     1   1 1   1               1       1     3 1 1   1 1   1   1           2   1         50
51 16   1 1   1         2   1       1     1     1                 1                       1           1 1       1   1 1     51
52 14       1     1     1   1       1                   1 1 1     1 1             1   1 1       1                           52
53 17 1 1   3         1       1             1       1                 1     1           1         1             1 1 1 1     53
54 22           1 2   1     1   2             1                   1       1   1     2 1       1 2           1 1 1 1       1 54
55 14     1           1 1 1         1     1     1                       1   1     1 1 1                   1     1           55
56 16       1                   1     1 1   1       1       1       1       1   2     1               1             1 1 1   56
57 11         1 1 2                           1                 1 1                                 1         1     1     1 57
58 13 1             1 1   1                   1             1       1     1         1   1             1 1             1     58
59 21   1           1 2     1 1   1 1           1   1 1     1 1         1           1       1   1             1       1 2   59
60 20     1     1             1         1 1 1   1     1   1   2           2 2                       1 2 1           1       60
61 13 1       1         2               1   1     1                         1     1 1                 1   1   1             61
62 18 1         2   1   1           1   1   1                 1       1 2       1 1     1         1                     1 1 62
63 8                           1       2                     1   1                                       1   1           1 63
64 27         2   1     1     1 1               1   1     1 1     1       1 1 1         1 1 2   1 1     2   2     1 1   1   64
65 14 1                   1 1 1   1   1   1     1       1             1       1                 1                     1 1   65
66 16     1   1                   1 1 1   2   1     1                   1 1     1                   1       1   1 1         66
67 19   1   1 2 1         1       1   1         3 1     1 1     1                     1   1                 1       1       67
68 17             1 3     1   1         1       2             1       1             1   1                 1 1     1 1       68
69 14   1               1     2     1 1 1     1             1       1 1     1     1                     1                   69
70 24 1         1 1   1   1 1 1   2 2             1     1 1   1       1 1 1             1     1 1   1     2                 70
71 16       1               1                 1 1 1 2           1   1             1   1     1 1                   1     1 1 71
72 17           1                 1         1 1     1       2         1   1     1   1     1 1     1 1                     2 72
73 11 1           1           1                     1   1     1   1   1                 1             1   1                 73
74 15           1           1               1             3 1   1 1         1                   2 1 1   1                   74
75 19     1   1       1   1     1 1       1     1       2     4           1           1 1 1                           1     75
76 19     1 1         1 2 1     1     1         1                         1 1         1   2 1     1               3         76
77 25 2 1   1             1 1       2 1 1 1 1 1       1                 1           1   1   1     1 1       1 1 1   1   1   77
78 15 1     1         1   1       2       1   1                   1                   2       1                     1 1 1   78
79 8     1         1                                 1                           1 1 1         1               1           79
80 9 1                 1         1             1 1   1     1                                   1               1           80
81 12 1   1                       1           1           1             1       1             1       1     1   1 1         81
82 10   1               1             2         1 1     1         1                           1           1                 82
83 15       1       1         1   1   1   1   1       1   1     1             1       1         1         1   1             83
84 13                       1   1   1 1 1   1         1     1                 1   1     1               1 1                 84
85 18   1     1           1               1 1       1     1   1       1       1   1     1   1     1 1   1 1   1             85
86 13                                 2             1 1       1 1             1                   2         1     2     1   86
87 14 2             1                   2         2   1   1   1                             1   1 1                 1       87
88 17       1         1                 1     1     1 1       1             1     1     1 4         1               1     1 88
89 12       1 1           1       1       1     1     1               1                           1               1 2       89
90 15       1 1             1                     1   1 1                 2   1                         2 1           3     90
91 15 1 2                 1 1                           1   1   1       2     1           2           1     1               91
92 24       1 1       1           1 1 1   1   1   1     2     1     1 1                     1 1 1     1     1   2 1 1 1     92
93 19                 1                               1       1 2     1 3   1 1   1   1 1                     4         1   93
94 16             1       1           1 1   1           1   1     1   1   1     2                       1 1 1           1   94
95 17     2             1               1 1 1 1     1   1                       1   1 1   1 1   1               1     1     95
96 17 1 1     1               2   1     1 1   1           1                   1       1               1   2 1 1             96
97 11 1   1               1     1                                 2 1   2         1           1                             97
98 12     1   1         1       1           1                                   1 1             1 1             1     1   1 98
99 12   1 1           1 2                             1                                       1   1       2     1         1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
11
21
/
11
17
/
11
14
/
11
10
/
11
07
/
11
03
/
11
31
/
10
27
/
10
24
/
10
20
/
10
17
/
10
13
/
10
10
/
10
06
/
10
03
/
10
29
/
09
26
/
09
22
/
09
19
/
09
15
/
09
12
/
09
08
/
09
05
/
09
01
/
09
29
/
08
25
/
08
22
/
08
18
/
08
15
/
08
11
/
08
08
/
08
04
/
08
01
/
08
28
/
07
25
/
07
21
/
07
18
/
07
14
/
07
11
/
07
07
/
07
04
/
07
30
/
06
27
/
06
23
/
06
20
/
06
16
/
06
13
/
06
09
/
06
06
/
06
02
/
06
30
/
05
26
/
05
23
/
05
19
/
05
16
/
05
12
/
05
09
/
05
05
/
05
Ngày
/
Tháng