BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/01/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
01
14
/
01
10
/
01
07
/
01
03
/
01
31
/
12
27
/
12
24
/
12
20
/
12
17
/
12
13
/
12
10
/
12
06
/
12
03
/
12
29
/
11
26
/
11
22
/
11
19
/
11
15
/
11
12
/
11
08
/
11
05
/
11
01
/
11
29
/
10
25
/
10
22
/
10
18
/
10
15
/
10
11
/
10
08
/
10
04
/
10
01
/
10
27
/
09
24
/
09
20
/
09
17
/
09
13
/
09
10
/
09
06
/
09
03
/
09
30
/
08
27
/
08
23
/
08
20
/
08
16
/
08
13
/
08
09
/
08
06
/
08
02
/
08
30
/
07
26
/
07
23
/
07
19
/
07
16
/
07
12
/
07
09
/
07
05
/
07
02
/
07
28
/
06
Ngày
/
Tháng
00 13     1 1             1 1                   1 1   1         1           1           1     1 1                   1       00
01 19     1                 1 2   1     2   1 1                   1     2     1     1           2 1 1             1         01
02 16   1       1     1     1     1                   1             1             1       1     2     1     1         1 1 1 02
03 15   1 1         1     1 1     1         1                   1       1   1       1       1               1   1         1 03
04 18   2 1 1         1       1 2   1       2     1                               2         1                       1 1   1 04
05 19             1 1 1   1 1     1             1       1 1   2             1     2 1     1             1 1         1       05
06 16         1 1       1   1 1 1     1 1 1         1 1                                         1       2     1 1           06
07 20     1         1 2     2             1                   1 1               1   1 1 1 1                   4 1 1         07
08 11     1           1                                       1       1             2 1               1           2   1     08
09 19       1                       1       1 1 1 1     1 1   1             1     3   1 2                 1 1 1             09
10 15                                           1 2   2 1 1     1     2     1       1                       1     1       1 10
11 7                                     1         1       1     1                 1                     1               1 11
12 18 1                         1                     1 2 1 1 1   1   1     1 1     1     1     1 2                     1   12
13 12 1   1   1                 1         1           1       1   1   1         1 1   1                                     13
14 16 1     1   1 1             1                     1     1     1   1                   1         2       1         1 1 1 14
15 13 1   1   1   2                     1               1             1                   1               1   2       1     15
16 22 1 1           1 1   1       2         1       1   1       1   2 1             2 2         1 1               1       1 16
17 14                   1 1             1   1     1 1   1 1             1                         1 1         1     1     1 17
18 18                   1               1       2   2       1 1 2           1                     1 1     1   1 1     1 1   18
19 17       1   1 1     1       1     2     1 1             1 1         1       1       1           1     1       1         19
20 17   1           1   2           1     2   1                 1             2 1         1   2       1   1                 20
21 12 1 1 1       1   1 1                 1             2     1                                                   1   1     21
22 19         1     2 1       1               1       1   2 1   1   1                 1               1 2 1           1 1   22
23 7       1                   1   1               1                         1                             1       1       23
24 22         2     1   1 1 1   1               1     1 2             1       1 2     1 1 1   1 1       1     1             24
25 16   1             1           1     1         1     1 1 1   1       1   1                   1 2         1   1           25
26 19             1   1   1 1         1 1     2 2     1           2   1   1         1           1         1     1           26
27 28 1     1     2         1   1   1 3   1     1   1     1         1 1         2   1   1           2       3     2     1   27
28 15   1     2         1                 1 1     1                       1 1   1             1           1   1       2     28
29 18 1         1 1           1   1     2                                 1   1       1         1 1         1 2 1   1 1     29
30 15       3   1   1   1   1     1           1                 1   1                     1                               3 30
31 12         1                             1                             1     1     1 1 1       1 1               1     2 31
32 23           2 1 1   2     1   2           2         1     2 1       1 1         1     1         1     2             1   32
33 11 1           1           1     2                                 1             1               1           1 1     1   33
34 15   1 1       1 1     1                 1                     1         1     1     1             2         1   1     1 34
35 19     1     1     1               1   1               1 1     2           1 1 2     1 2             1     1 1           35
36 12                             1 1   1                           1     3   2           1                       1   1     36
37 22 1     1     1 1   1     1   1 1   1 1       2 1       2     1   2                   1     1 1 1                       37
38 11         1               2                       1                             1 1 1       1     1 1       1           38
39 17 1 1       1         1       1   1       1 1     1   1   1 1         1           1                           1 2       39
40 16 1   1   1                                     1               1 1     1       1     1         1 1         1   2 1 1   40
41 11         1             1         1       1                     2     1                             1     1 1       1   41
42 13             1   1             1   1           1               1 1 1     1 1               1               1 1         42
43 17   1           1           1   2         1 1 1           1 1       1   2   1     1                 2                   43
44 20       2         1   1   1   1                   1   1     1   1   1   1         1           1 1 2 1   1         1     44
45 15   1       1     1         2               1     1     1   1 1             1             1               1     1   1   45
46 13         1   1             1 1 1 1       1     1                           1     1   1             1             1     46
47 13                   1         1 1         1                   1 1 1           1 2         1 1                       1   47
48 10 1           1 1 1         1         1     1       1                                     1                     1       48
49 17   1 1       1 1           1     1           1       1   1         2           1   1       1         1 1             1 49
50 13                                       1   2 1 1 1   1   1                                           1 1     1 1     1 50
51 14   1   1   1   1 1               1         1 1                     1         1         1 1         1     1             51
52 10 1       1     1                       1   1     1           1               1               1                     1   52
53 16     1     1       1                     1 1     1               1       1 1 1         1 1     1             1   1   1 53
54 21                 1       2 2       2           1 1     1   1           1     2         1 1 1       1 1 2               54
55 14 1   1                 1       1     2 1     1   1     1             1   1         1     1                             55
56 18 1 1 1 1     1       1         1 1     1     1             1 1                       1       1   1   1 1           1   56
57 15       1             1       1     1 1           1                           1     1   1 1   1 1           1   1   1   57
58 23 1     1 1   1       1       1   2 1   1   2   1   1       1               1   1       2       1     1 1         1     58
59 15   1 2     1     1 1                   1           1   1                   1     1     3             1                 59
60 15                   1             1       1     1               1           1 1   1 2     1           2     1 1         60
61 8           1   1           1       1 1               1             1                     1                             61
62 16 1     1 1           1   1           1       1     1           1 1   1   1 1     1                       1   1         62
63 13       1       1                             1             1       1 1 1           1         1   1             1   1 1 63
64 18 2 1 1         1         1 2         1                 2                 1   2         1 1             1 1             64
65 19 1         1       1             1 1           1 1     1     1 1 1             1   1   1   1   1             1 2       65
66 15       1 1 1   1 1 1   1     1       1             1         1   2                       1                 1           66
67 18   1               1 1 1 2 1 1             1                 1     1             1       2 1     2             1       67
68 16       1 1   1       1             1 1 1 1                   1       1                       1   1     1         2 1   68
69 16                     1                 1 2                   1     2     2     1       1 1   2   1             1       69
70 12           1     2         1           1     1         1       1 1                   1                     1         1 70
71 20 1   1               1 1       1       1       1         1 1           2       1         1           1     3   1 1 1   71
72 16 1       1                       1 1       1     1       1 1 1         1                       1   1   1   1   1     1 72
73 14   1     1 1                                   1       1       1                 3               1   1         1   1 1 73
74 15 1 1                     1         1           1         1   1 1   1 1             2                     1   1     1   74
75 15         1           1         1 1             1   1 1 1   1 1     1 1   1                     1                     1 75
76 16     1     3   1                           1   1         1             2               1 1   1         2 1             76
77 20     1                       3   1   1 1   1         3 1 1   1   1   1       1       1       1               1         77
78 20     1 1 1         1   2 1   1 2     1   1   1 1     1               1   1             1             1       1         78
79 15             1     1       1         1   1 1 1     1 1   1   1           1       1     1                           1   79
80 14     1 1   1       1           1         1   1         1         1                 1               1           1 1   1 80
81 18   1           1 1 1   1       1             1       1 1 1     1   1 1                 1   1       1 1               1 81
82 12       1       1   1                               1       1         2   1         1 1       1               1         82
83 17         1   2       2         2 1                                                   1 1   1 1 1   1   1     1   1     83
84 16 1 1   1             1   1       1     1             1     2     1                         2       1       1       1   84
85 17                 1   1 3   1 1 1         1         1 1                   1         1   1     1     1 1                 85
86 18             1       1   1         1             1                 2       1   1     1     1 1   3     1 1 1           86
87 19 1   1                                   2         1         1     1   1     1     2 2 2 2         1               1   87
88 19     2         1 1       1         1 1         1       1             1     1 1           1   1 1 2       1       1     88
89 17       1 2               1             1   1 1           1           1 1 1   1       1   2       1       1             89
90 21             1             1     1 1   1         2   1 1 1     1 1   1     2           1         1 1   1   1       1   90
91 12           1           1           1           1 1         1       1           1     1         1             1       1 91
92 10   1                 2 1         1                 1           1   1                   1           1                   92
93 19   1     1   1         1 1   1   1   1       1     1           2           1 1   2             1             1 1       93
94 15       1 1         1 1   1       1     1 1                             3                       1                   2 1 94
95 12   1                                 1                 1       1         1             1   1 1       1 1       1 1     95
96 27 1         1   1 2     1       1     1       1 1   1 2 1 2     1   1 1     1           2   1     1   1   1 1           96
97 14           1             1         1                         1           1 1   1 1               1 2     1 1     1     97
98 15           1       1       1                   1               1         2       1 2           1   1         1   1 1   98
99 12   1           1               1       1     1                       2 1                       1 1               1   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
01
14
/
01
10
/
01
07
/
01
03
/
01
31
/
12
27
/
12
24
/
12
20
/
12
17
/
12
13
/
12
10
/
12
06
/
12
03
/
12
29
/
11
26
/
11
22
/
11
19
/
11
15
/
11
12
/
11
08
/
11
05
/
11
01
/
11
29
/
10
25
/
10
22
/
10
18
/
10
15
/
10
11
/
10
08
/
10
04
/
10
01
/
10
27
/
09
24
/
09
20
/
09
17
/
09
13
/
09
10
/
09
06
/
09
03
/
09
30
/
08
27
/
08
23
/
08
20
/
08
16
/
08
13
/
08
09
/
08
06
/
08
02
/
08
30
/
07
26
/
07
23
/
07
19
/
07
16
/
07
12
/
07
09
/
07
05
/
07
02
/
07
28
/
06
Ngày
/
Tháng