BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/05/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
06
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
22
/
04
18
/
04
15
/
04
11
/
04
08
/
04
04
/
04
01
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
28
/
02
25
/
02
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
31
/
01
28
/
01
24
/
01
21
/
01
17
/
01
14
/
01
10
/
01
07
/
01
03
/
01
31
/
12
27
/
12
24
/
12
20
/
12
17
/
12
13
/
12
10
/
12
06
/
12
03
/
12
29
/
11
26
/
11
22
/
11
19
/
11
15
/
11
12
/
11
08
/
11
05
/
11
01
/
11
29
/
10
25
/
10
22
/
10
Ngày
/
Tháng
00 17       1   1 1   1 1     1 1   2               1                       1 1             1 1                   1 1   1   00
01 15 1     1               2                         1       1             1                 1 2   1     2   1 1           01
02 17 1                   2 1 1 1   1   1               1 1       1       1       1     1     1     1                   1   02
03 14                 1 1 1   1         1                     1   1       1 1         1     1 1     1         1             03
04 21       1 1             1         1 1         1   1       2           2 1 1         1       1 2   1       2     1       04
05 17           1           1               1 2   1   1       1       1             1 1 1   1 1     1             1       1 05
06 20   1       1 1     2 1     1   1                               1           1 1       1   1 1 1     1 1 1         1 1   06
07 17 1 1 1               1 1 2                 1       1         1         1         1 2     2             1               07
08 9         1             1     1       1 1       1 1                     1           1                                   08
09 14                 2         1       1                 2       1           1                       1       1 1 1 1     1 09
10 16         1   1         1 2   1 1             1   1     1                                                     1 2   2 1 10
11 12       1           1           1 1       1   1 1           2   1                                       1         1     11
12 13   1         1   1 1   2                           1           1   1                         1                     1 2 12
13 13                   1 1 1               1 1   1   1                 1   1   1                 1         1           1   13
14 15     1               1         2       1       1 1     1         1 1     1   1 1             1                     1   14
15 17 1 1       1                 1     1     1 1       1 1   1         1   1   1   2                     1               1 15
16 17                     1       1       1     1   1           1   1   1 1           1 1   1       2         1       1   1 16
17 18             1           1       2             2   1     1 1     2                   1 1             1   1     1 1   1 17
18 18         1 1 1 1 1   1 1       1   1   1                   1   1                     1               1       2   2     18
19 17                 2 1             1 1             1           1 1         1   1 1     1       1     2     1 1           19
20 22 1               1 1   2     1 1 1 1       1           1 1 1     1   1           1   2           1     2   1           20
21 20 1 1 1         1     1           1   1             1 2   1         1 1 1       1   1 1                 1             2 21
22 17     1     1         1     1 1 1   2             1         1               1     2 1       1               1       1   22
23 12   1     1 1       1             1       2       1                       1                   1   1               1     23
24 22             1       1 1       1     1     1 1 1           2   1           2     1   1 1 1   1               1     1 2 24
25 10                                         1               1 1   1     1             1           1     1         1     1 25
26 21   1     1                 1 1           2 1   1     1         1               1   1   1 1         1 1     2 2     1   26
27 22   1   1       1   1       1 1                 1     1           1 1     1     2         1   1   1 3   1     1   1     27
28 15   1         1 1             1         1 2     1                     1     2         1                 1 1     1       28
29 13         1   1                         1         1     1         1 1         1 1           1   1     2                 29
30 17           1 1                             3 1 1     1                   3   1   1   1   1     1           1           30
31 12   1     1                 1         3 2       1       1                   1                             1             31
32 17   1           1                     2                         1             2 1 1   2     1   2           2         1 32
33 19         1 1 1                   2   1     1 1     1 1   2   1 1   1           1           1     2                     33
34 20 1       1     1 1     1           1 2 2           1   1     1 1     1 1       1 1     1                 1             34
35 15     1 1         1           1 2       1             1       1   1     1     1     1               1   1               35
36 15   2       1   1   1   1                 1 1     1 1     1     1                               1 1   1                 36
37 18         1   1   1 1           1                                   1     1     1 1   1     1   1 1   1 1       2 1     37
38 12                     1               1   2   1   1     1         1         1               2                       1   38
39 20       2 1 1     1   1                     1       1   1 1       1 1 1       1         1       1   1       1 1     1   39
40 11   1       1             1       1                 1   1       1   1   1   1                                     1     40
41 14                 1         1           2       1       1 2 2               1             1         1       1           41
42 13   2     1   1 1               1                     1           1             1   1             1   1           1     42
43 25       1 1           1       1 1   1   2 1   1     2 1     3     1   1           1           1   2         1 1 1       43
44 14 1   1 1       1                                         1   2           2         1   1   1   1                   1   44
45 18 1     1 1 1 1         1 1 2                     1           1       1       1     1         2               1     1   45
46 19 1   2     1   1 1       1 1                           1 1     1           1   1             1 1 1 1       1     1     46
47 13 1   1 1             1   1   1   1                     1       1                     1         1 1         1           47
48 13                       1           1 1             1     1         1           1 1 1         1         1     1       1 48
49 15           1 1     1         1                         1 1   1 1     1 1       1 1           1     1           1       49
50 14     1   1               1     1             1   2         1                                             1   2 1 1 1   50
51 16 1     1           1             2             2         1           1   1   1   1 1               1         1 1       51
52 17 1     1   1   1     1   1   1         1                   2     1 1       1     1                       1   1     1   52
53 13   1               1             1 1             1     1         1     1     1       1                     1 1     1   53
54 17       1     1       1   1             2 1                 1                       1       2 2       2           1 1   54
55 13     1                       1               1       1             1   1                 1       1     2 1     1   1   55
56 19 1       1             1     2 1           1     1           1     1 1 1 1     1       1         1 1     1     1       56
57 11     1               1                       1   1             1         1             1       1     1 1           1   57
58 22     1           1               1     1 1   1         1         1 1     1 1   1       1       1   2 1   1   2   1   1 58
59 19     2 1     1 1 1     1                           1 1   1   1       1 2     1     1 1                   1           1 59
60 12 1 1     1 1               1 1               1 1                                     1             1       1     1     60
61 10           1       1         1                 1     1                       1   1           1       1 1               61
62 21           1   1 1     1     1 1     1   1         1 1 1       1 1 1     1 1           1   1           1       1     1 62
63 16         2 2       1       1     2       1 1   1     1         1         1       1                             1       63
64 19 1             1     1   1 1   1   1       1       1 1             2 1 1         1         1 2         1               64
65 17     1               1   1       1     1   1 1   1 1   1           1         1       1             1 1           1 1   65
66 14       1   1                 1                     1                     1 1 1   1 1 1   1     1       1             1 66
67 17   1   1 1                           2           1         1 1       1               1 1 1 2 1 1             1         67
68 21 1   1 3     1           1     1   2     1       1 1                     1 1   1       1             1 1 1 1           68
69 12     1           2         1               1   1             1   1                     1                 1 2           69
70 9                                   1       1         1                       1     2         1           1     1       70
71 12         1               1         1 1                 1           1   1               1 1       1       1       1     71
72 18 1 1   1         1   1 1 1         1 1   1 1       1               1       1                       1 1       1     1   72
73 12                 2   1 1               1               1   1     1   1     1 1                                   1     73
74 16       1   1   2 1             1   1       1       1   1   1       1 1                     1         1           1     74
75 13   2 1       1                     1 1 1                                   1           1         1 1             1   1 75
76 16 1     1       1         1 2     1           1     1                   1     3   1                           1   1     76
77 15     1               1   1         1 2                         1       1                       3   1   1 1   1         77
78 29 1           2   3                 1   2       3       2         1     1 1 1         1   2 1   1 2     1   1   1 1     78
79 21       1 2     1           1             1 1   1 1       1 1 1 1               1     1       1         1   1 1 1     1 79
80 16 1             1     1         1     1     1             1 1   1       1 1   1       1           1         1   1       80
81 18 3     1 1 1         1                     1     1         1     1   1           1 1 1   1       1             1       81
82 11 2                           1 1       1     1     1                     1       1   1                               1 82
83 14 1                         1 1               1             1 1             1   2       2         2 1                   83
84 11               2           1             1                         1 1   1             1   1       1     1             84
85 23   1         1     1   1 1 1 1 1 1 1     1 1                     1                 1   1 3   1 1 1         1         1 85
86 16             1 1   3       1     1               1   1   1   1                 1       1   1         1             1   86
87 11                       1                       1       2       1 1 1   1                                   2         1 87
88 13             1 1                       1       1             1         2         1 1       1         1 1         1     88
89 19   2     1 1 1                             1 1 1     2       1   1       1 2               1             1   1 1       89
90 15   1 1     1       1               1         1     1 1                         1             1     1 1   1         2   90
91 18     1         1     1     1 1   2   1   1 1     1           2               1           1           1           1 1   91
92 15     1         1   1                 2     1 1         2             1                 2 1         1                 1 92
93 22     2 1 1             1 1                   1     1 1   1       2   1     1   1         1 1   1   1   1       1     1 93
94 15           1                         1   1         1         2 1         1 1         1 1   1       1     1 1           94
95 6                         1                   2               1       1                                 1               95
96 20   1           1   2       1 1 1                               2   1         1   1 2     1       1     1       1 1   1 96
97 14     1       1 1         1 1 1   1                   1       1   2           1             1         1                 97
98 9                           1     1 1                   1 1                   1       1       1                   1     98
99 15     1       1     1     1       1           2   1   1     1         1           1               1       1     1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
06
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
22
/
04
18
/
04
15
/
04
11
/
04
08
/
04
04
/
04
01
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
28
/
02
25
/
02
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
31
/
01
28
/
01
24
/
01
21
/
01
17
/
01
14
/
01
10
/
01
07
/
01
03
/
01
31
/
12
27
/
12
24
/
12
20
/
12
17
/
12
13
/
12
10
/
12
06
/
12
03
/
12
29
/
11
26
/
11
22
/
11
19
/
11
15
/
11
12
/
11
08
/
11
05
/
11
01
/
11
29
/
10
25
/
10
22
/
10
Ngày
/
Tháng