BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/01/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
01
14
/
01
11
/
01
07
/
01
04
/
01
31
/
12
28
/
12
24
/
12
21
/
12
17
/
12
14
/
12
10
/
12
07
/
12
03
/
12
30
/
11
26
/
11
23
/
11
19
/
11
16
/
11
12
/
11
09
/
11
05
/
11
02
/
11
29
/
10
26
/
10
22
/
10
19
/
10
15
/
10
12
/
10
08
/
10
05
/
10
01
/
10
28
/
09
24
/
09
21
/
09
17
/
09
14
/
09
10
/
09
07
/
09
03
/
09
31
/
08
27
/
08
24
/
08
20
/
08
17
/
08
13
/
08
10
/
08
06
/
08
03
/
08
30
/
07
27
/
07
23
/
07
20
/
07
16
/
07
13
/
07
09
/
07
06
/
07
02
/
07
29
/
06
Ngày
/
Tháng
00 12           1       1             1                 1   1                         1   1             1   1     2       1 00
01 13                       1     1   1               1         1   1         1           2       1       1     1       1   01
02 16 1         2     1     1             1       1         1       1     1     1       1         1 1   1             1     02
03 8             1                           1               1         1         1   1       1             1               03
04 21 1 1       2                 1     1             1 2 1   1 1 1   1         2     1   1             1         1     1   04
05 21 1         1   2                   2   1   1           1 1         2       1       1 1 1   1     1     1 1       1     05
06 16     1       1 1           1     1             1   1       1           1   1     1     1   1         1   1   1         06
07 17     2     2                       1   1       1     1                     2           1 1 2           1 1   1         07
08 24 1 1 1     2               1 1 2         1       2 1 1           1                   1       1             3 1   2   1 08
09 22   1   1 2   1           1       1           3       1                 1 1 2 1             2   1             1   2     09
10 14   2 1     1       1                 1     1             2                         1   1         1     1       1       10
11 18   1       1 1   1     1   3               1     1                   1       1   1     2           2       1           11
12 14         1       1         1   1               1       2 1                                   1     1     1 1       1 1 12
13 14 1   1                   1   1         2     1 1 1     1     1       1                             1           1       13
14 17       2 3   1 1   1 1 1       1                         1             1                           1 1         1     1 14
15 13       1           1         1 1               1   1   1     1               1     1             1           1       1 15
16 17         1 1                       1   1   2       3           2 1         1         1 1     1                 1       16
17 17 1 1 2           1         1       1       1                         1   1       1       1   1       1 1       1 1     17
18 15       1     1   1     1 1                           2 1 1     2                 1 1           1         1             18
19 17   1                 1       1   1               1   1     1         1     1     1   2         1 1     1     1       1 19
20 16 1   1                 1 1 1       1 1 1             1   1                 1       1                         1 2     1 20
21 20 1       1   1       1     1         1   1                 1     1   1         2 1     1   2       1   1       1 1     21
22 13           1         1                                 1     1                           1 1 1   1       1 1     2 1   22
23 17 1           1               1   1   1               1       2 2 1           1     1   1           2           1       23
24 16           1   1   1       1         1   2       1         1                     1   1 1       1 1         1       1   24
25 17 1             1       1 2   1   1   1     1         1     2                 1   1       1           1     1           25
26 11         1         2   1                               1   1 2                       1                       1       1 26
27 17         1   1   1           1   1   1 2     2 1                         1           1         1         1 1       1   27
28 15                         2 1         1               1 1 1             1   1             1   1 1 1           1       1 28
29 16               1       1 3                             1     1 1     1                   1 1   1         2         1 1 29
30 13   1 1     1             1           1 1   1   1 1         1       1   1                               1               30
31 16                     1       1           1         1     1       1     2 2     1             1 1   1 1             1   31
32 10   1       1           1                   1       1                                     1       1     2 1             32
33 13                     1 3                               1 1               1 1       1 1     1                 1 1       33
34 15       1 1   1                     1       1     1   1 2       2       1       1 1       1                             34
35 24 1   1         1   1   2           1 1             1 1   1           1   1   1     1           1 1   1 2 2 1       1   35
36 16           1     1   1           1             1 1               1   1         1   1     1       2   2   1             36
37 15                 1   1   1         1     1         1       1   1     1       1         1     1     1     1           1 37
38 17 2 1             1                                 1     1       2     1 1   1 1         1         1 1   1         1   38
39 12         1           1                 2       2                 1   1   1                       1 1       1           39
40 16     1 1                         1   1 1 1 1 1     2   1 1                 2                 1               1         40
41 20 1   2 1   1 1               1     1     1         1       1           1   1   1         1   1     2     1     1       41
42 14   1                       1   1       1       1         1   1 1   1   1   1                         1 1       1       42
43 14         1     2         1       1   1 1                           1     1   1           2           1       1         43
44 20     1 1     1 1 1 1   1       1     1     1         1       2                           1 1 3         1   1           44
45 15       1   1       1         1 1 1       1 1   1             2                     1         1 1                     1 45
46 17       1 1 1           1     1 1     1         1 2   1     1                       1         1             1     1   1 46
47 18                 1   1 1   2     1       1           1 1             2           1         1   1             1 2 1     47
48 23   1 1                     1 1   1       1 2 2 1   1               1   1     1 1       1 2           1   1   1     1   48
49 14 2     1     1 1             1               1                   2   1       1 1                 1   1                 49
50 9   1       1       1                             1     1           1                                 1 1 1             50
51 13   1     1         1     1             1               1             1                 1 1     1         1         2   51
52 13             1     1       1 1   1                                           2     1 1   2                           2 52
53 10 1   1                                           1                     1   2 1             1                   1   1   53
54 15       1           1 1         1     1 1     1 1 1                   1       1 1           1     1   1                 54
55 15             1 1           1         1         1                             2       1 1   1 1 1 1   1 1               55
56 13                             1 2                       1         1 1   1             1           1     1     1     1 1 56
57 15       1   1             1 1           1               1         1   1           1 1 1 1   1               1         1 57
58 15 1           1 1         2     1 1 2     1     1         1       1               1     1                               58
59 15 1   1       1       1               1   1       1               1       1     1     1       1   1         1       1   59
60 19   1 1           1 1 1         1     1   1     1   1   1       1       1         1     2   1   1                   1   60
61 16           1       1 1           1   1       1                 1   1   1 1   2 1     1                 1         1     61
62 16   2   2       2     1 1       1   1     1                               1   1       1       1           1             62
63 16   2     1   1           1     1   1         1 1 1             1     1   1             1       1   1                   63
64 14             1 1           1 1     1                 1               2 1 1         1             1 1             1     64
65 13     1       2 1                                         2     1                           1   1 1     1   1     1     65
66 11       1     1 1     1         1                             1     1                 1         1             1       1 66
67 17     1                             1   1   2         2 1       1   2             1                   1 2   1     1     67
68 10                   1                         1             1   1                   1       1 1 2     1                 68
69 19 1         2                             1 1 1             1   1   2   1     1 2 1   1 1   1           1               69
70 17   1   1     1                 1         1   1                         1   1     1 1   1   1 1 1   1           1 1     70
71 15       1 2           1 1       1       1                 2   1                   1       1               1     1     1 71
72 12                                       1 1   1   1 1           1                                   2     1   1   2     72
73 9   1                             1 1   1 1   1             1           1         1                                     73
74 14             1 1     1 1 1   1   1                                 1 1           1 1 1                         1     1 74
75 17     1   1     1               1                 1       1 1               1 1     2       1 1 2           1   1       75
76 19                 1   2     1     1 1           1     1   1 3 1   1     1                   1           1           1 1 76
77 13 1   1     1         1 1         2     1             1       1                 1                     1         1       77
78 11 1                               2       1         1         1   1     1 1                                           2 78
79 16         1       2                   1       1     1   2   1 1     1     1           1     1         1             1   79
80 18   1 1   2       1     1               1   1   1       1           1           1     1 1     1               1 1   1   80
81 13       1                     1                 1 2 1 1               1 1                       1   1             1   1 81
82 13   1                     1               1     1                 1 1     1 1   2   1                       1         1 82
83 12     1           1             1             1       1                         2   1             1   1       1   1     83
84 23 1     2     1               2             1 1 1 1 1     1       1 1 1           1 1         1   1         1 1   1 1   84
85 19                 3       1 2 1                 1       1     1   2     1 2           1   1             1           1   85
86 18 1           1                 1   1 1 1 1       1             1   1             1             2   1     1 1     1 1   86
87 14       1               1 1   1       1     1                 1           1 1           1                 1   1     2   87
88 24       1 2       1 1 1         2   1 1 1     1       1           1       1     1 1     1 2       1         1   1 1     88
89 21     1 1       1 1   2       1           1 1   1           2   1         2                 1     1 1 1   1     1       89
90 25             1         1                     1 1 2   1     1   1 1                 1   1       1 1   1 1 1 2 2 1   1 2 90
91 16     1                 1         1 1                 1     1 2     2 1       1   1           1       1         1       91
92 22               1   2     3     2   1         1   1         1 1 1   2         1   1           1   1     1         1     92
93 16   1   1       1 2               1       1                         1     1 1 1 1     1   1                   1   1     93
94 16 1             1   2   1             1 1                   1 2 1           1 1 1         1                     1       94
95 23 1 2     2         2       2       1       2       1 1   1     1     1   1 1           1         1 1               1   95
96 17                     1     1   1   1 1             2     2       1   1 2       1   1     1           1                 96
97 21 1       1     1 1 2     1 2       1         1                         1       2   2   1           1       1   1 1     97
98 17       1       1 1   2       1   1 1   1 1 2                     1   1         1           1               1           98
99 12                 1 1         1       1   1 1 1                   1 1                             1   1   1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
01
14
/
01
11
/
01
07
/
01
04
/
01
31
/
12
28
/
12
24
/
12
21
/
12
17
/
12
14
/
12
10
/
12
07
/
12
03
/
12
30
/
11
26
/
11
23
/
11
19
/
11
16
/
11
12
/
11
09
/
11
05
/
11
02
/
11
29
/
10
26
/
10
22
/
10
19
/
10
15
/
10
12
/
10
08
/
10
05
/
10
01
/
10
28
/
09
24
/
09
21
/
09
17
/
09
14
/
09
10
/
09
07
/
09
03
/
09
31
/
08
27
/
08
24
/
08
20
/
08
17
/
08
13
/
08
10
/
08
06
/
08
03
/
08
30
/
07
27
/
07
23
/
07
20
/
07
16
/
07
13
/
07
09
/
07
06
/
07
02
/
07
29
/
06
Ngày
/
Tháng