BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 09/12/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
12
05
/
12
02
/
12
28
/
11
25
/
11
21
/
11
18
/
11
14
/
11
11
/
11
07
/
11
04
/
11
31
/
10
28
/
10
24
/
10
21
/
10
17
/
10
14
/
10
10
/
10
07
/
10
03
/
10
30
/
09
26
/
09
23
/
09
19
/
09
16
/
09
12
/
09
09
/
09
05
/
09
02
/
09
29
/
08
26
/
08
22
/
08
19
/
08
15
/
08
12
/
08
08
/
08
05
/
08
01
/
08
29
/
07
25
/
07
22
/
07
18
/
07
15
/
07
11
/
07
08
/
07
04
/
07
01
/
07
27
/
06
24
/
06
20
/
06
17
/
06
13
/
06
10
/
06
06
/
06
03
/
06
30
/
05
27
/
05
23
/
05
20
/
05
Ngày
/
Tháng
00 17             1     1 1         1     1   1 1     1     1     2         1         1     2             1           1     00
01 16 1   1 1       1   1   1 2             1         1                   1     1             1       1           1       1 01
02 17               1 1     1         1 1       1     1         1                   1       1 1 2   1           1       1 1 02
03 19           2       1   1 3           1             1   4           1             1 1         1               1     1   03
04 14     1     1   1           2       1           1     1     1   1 1                   1   1     1                       04
05 17           1       1         1     1         1 1   1     1   1       1 1   1   1             1   1     1         1     05
06 10   1                                 1         1                 1                   1           2       2 1           06
07 18     1   1   1     1 1     2           1                         1       1   1 1   1 1     1   1           1         1 07
08 13 1   1   1 1                                                           2         2   1 1             1 1           1   08
09 16   1           1 1       1     1   1             2       1                         2     1   1     1 1   1             09
10 12           1   1       1     1                 1 1     1     1       1             1                     1 1           10
11 16 1     1 1 1 1 1                 1       1   1                     1         1 1   1 1           1   1                 11
12 16 1     1   1 1         1                   1           1 2 1         1   1 1                 1             1   1       12
13 19 1   2   2     2             1               1             1                       1     1 1     1 2 1   1 1           13
14 17       1 1   1   2 1       1         1 1 1         1                       1 1       1             1           1 1     14
15 16 1         1         1     1   1         2 1     1 1                         1   1     1     1             1         1 15
16 19       1         1       1 1         1     1     1   1 1 1     1           1     1               2 1   1       1 1     16
17 24                 1       1       1 1 1     1       1 3       1 1 1         2     1   1   1     1     1 1   3           17
18 10                         1 1                 2                         1     1 1   1                   1 1             18
19 14       1       1 2         2           1             1                 1     1         1 1           1       1         19
20 33       2   1 1   2         1 1     1     1 1 1 1   1 1     1 1 1       1   1         1     1   2   2 1   3     2     1 20
21 14 1 1 1               1           1 1           1   1     1         2             1       1                           1 21
22 13 1                                             1                   1       1   3     1 1 1       1     1         1     22
23 18 1           1   1 1 1   1                 1   1   1 1         1     1 1             2         1     1         1       23
24 20         1 1       1 1 1           1 1           1 1     1 2               1     2     1     1   1     1 1             24
25 21   1 1         1       1 1   1   1     1   1   1         1 2       1     1   1         2 1 1                   1       25
26 14         3     1                 1           1     1 1   1             1         1             1                 2     26
27 22 1               1       1   2 1       2 2 1 1 1 1       1 1 1                   1 1           1             1   1     27
28 12 1                                 1   1           1 1     2   1       1                           1 1     1           28
29 10                                   1 1     1 1   1                   1           1 1               1   1               29
30 19   1   1                     4     1     1     1 1         1     1             2   1 1     1                 1 1       30
31 15 1       1 1 1     1     2                   1       1         1                     1     1   1 1                 1   31
32 13       2       2 1                               1 1                   1           1   1           1     1       1     32
33 9                       1     2   1       1                     1     1   1                           1                 33
34 15       1     1           1   1     1                 1         1     1         1             1 1       2   1         1 34
35 16   1       1     1                   1 1   1               1     2 1     1 1   1                     1     1   1       35
36 21 2       1         2   1         2       1         1       1       1 1   1 1     1       1       1 1         1     1   36
37 11 1 1                           1                       1     1         1   1 1   1   1                             1   37
38 13 1 1 1       1             1     1                   1           1 1               2   1                           1   38
39 20         1       1   1 1 1     1       1                 1   2 2   1   1     1 1             1   1       2             39
40 21   1               1 1       1 1 1 1                   1 1     2               1     1 1 1   1     2       1 1 1       40
41 15     1                         2             1         1 1 1   1 1   2     1               1 1       1                 41
42 14   3   1     2         2     1     1         1                   1                                         1     1     42
43 15   1   1   2         1 1   1         1       1           1                       1 1                             2 1   43
44 15                 1             1 2     1                     1 1         2     1   1             2                 1 1 44
45 12             1                 1               1 1   1                   1   1                               2   1 1 1 45
46 12       1                 1         1     1               1               1             1               1     1 1   1 1 46
47 20 1     1 2   1               1 1     2           1 1               1 1       1   1         1   1           1     1   1 47
48 11                     1     1   1                     1             1         1     2             1 1 1                 48
49 11       1                 1     1               1                   1     1                     1   1         1 2       49
50 11         1 1                     1                     1                   2             1 1     1     1     1         50
51 18     1       1   1     2               1             1 1                 1           2   1 1         1     1   1 1   1 51
52 23                 1   1                 1 1               1 1   1 1 2 1           1   1   3   1     1       1 1   1 1 1 52
53 20             1               1 2 1 1         2         1           1 2 1     1       1     1       2   1           1   53
54 18     2         1   1   1 1           1 1   1     1       1                         1           1     2     1 1   1     54
55 16             1   1 1     1       1             1   1   1   2       2           1               2                   1   55
56 16     1   1         1       1               1   1   1           1   1       2   1               1               1   1 1 56
57 19 1   1     1               1     1   1   1 1         1 1 1       1 1     1   1         2   2                           57
58 19         1 1   1       1       2                       1     2 2 1   1           1     1   1     1 1 1                 58
59 19 1               1   1   1   1   1 1   2     1               1       2               1                 1 1   1   1 1   59
60 14             1           2     1   1         1 1     1         1                 1 1       1                 1       1 60
61 19   1           1       1       1       1       1         2         1   1   1 1     1     1         1     1 1 2         61
62 15     2                 1   1     1           1   2               1   1 1   1                     1           1   1     62
63 10                                                   1     1 2 2                 1           1         1 1               63
64 22           1 1                 1     2   1         2 1       1 1     1 1     1 1             2 2 1     1             1 64
65 13             1 1                     1   1           1                     1           1 1 1   1     1     1       1   65
66 13               1   1   1 1             1         1 1             1                     1 1     1       1 1             66
67 11   1                 1           1     1         1 1         1   1     1                                 1 1           67
68 17         1 2                   1           1   1     1       1   1   1   1 2               1   1         1           1 68
69 10       1   1     1     1           1     1                     1                   1                             1 1   69
70 12                 1       1     1                   1 1 1 1       1                 1   1     1               1         70
71 10       1             1                     1           1                     1 1       1 1   1 1                       71
72 17 1           1                     1     1     1           1     1       1     2       1   1 1   2               1   1 72
73 8                               2       1           1       1                                                 1 1   1   73
74 17   1     1           1     1 2     1 1 1       1                   1         1       1       1   1   1             1   74
75 25   2         1 1 1 1 2           3   1 2 1   1                 1       3           1 1   1   1 1                       75
76 18 2     1   1       1 1 1                   1               1       1 1   1         1         1 1               2     1 76
77 14     1         1     1 1       1 1     1 1   1                     1         1         1     1           1             77
78 19   1 1 1             1         1               1 1   1 1 1   1       1         1             1       1 1   1     1   1 78
79 11             1                   1         1   1           1                     1                 2         1   1 1   79
80 16   1           1     2           1   1         1 1 1     1         1         2     1                   1             1 80
81 18       1 1       1                 1   1 1 1 1           1     1         1                           1 1   1       1 3 81
82 14                                       1             1           1   1         2           1       1   1 1 1 1       2 82
83 23 1           1     2               2 1     1 2       1             1         1   1   1 1 1             1       3   1 1 83
84 20   1   1 1 1 1             1 1             1   1             1   1           1   1     1 1   1   1         1   1 1     84
85 18     1   2             1             1     1 1 1       1 1   1             1 1       1       1   1     1         1     85
86 16       1   1   1   1     1 1       1     1   1       1                                       1 1         2     1   1   86
87 16 1 1           1 1   2     1     1 1                                     1           2             2     1       1     87
88 13                       1   1 1       1       2 1         1           1               1 1   1   1                       88
89 21     1 2 1 1           1   1 2       1     1       1   1       1         2   1                           2   1 1       89
90 11   1 1         1     1     2                           1                         1               1     1       1       90
91 14       1       2   1                                 1       1   1 1   1 3             1                     1         91
92 16 1 1         1                     1   1   1                           3 1 1 1               1               1 1   1   92
93 19 1 1     1   1                       1           2           1 1 1   1   1     1         1   2         1 1   1         93
94 16 1 2 1           1   1                   1         1   2         1       1 1             1           1             1   94
95 15           1   1   2   1     1       1   1                   1         1 1 1               1         1     1           95
96 16     1           1 2                             1     1   2         1         1 1         2     1             1   1   96
97 16     2                   1                 1     1 1             2           1   1 1     1         2 1   1             97
98 12     1   1                 1             2 1   1             1 1       1         1                               1     98
99 14                   1 1     1 1       1   1       1     1     1   1                         1         1 2               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
12
05
/
12
02
/
12
28
/
11
25
/
11
21
/
11
18
/
11
14
/
11
11
/
11
07
/
11
04
/
11
31
/
10
28
/
10
24
/
10
21
/
10
17
/
10
14
/
10
10
/
10
07
/
10
03
/
10
30
/
09
26
/
09
23
/
09
19
/
09
16
/
09
12
/
09
09
/
09
05
/
09
02
/
09
29
/
08
26
/
08
22
/
08
19
/
08
15
/
08
12
/
08
08
/
08
05
/
08
01
/
08
29
/
07
25
/
07
22
/
07
18
/
07
15
/
07
11
/
07
08
/
07
04
/
07
01
/
07
27
/
06
24
/
06
20
/
06
17
/
06
13
/
06
10
/
06
06
/
06
03
/
06
30
/
05
27
/
05
23
/
05
20
/
05
Ngày
/
Tháng