BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 01/06/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
06
28
/
05
25
/
05
21
/
05
18
/
05
14
/
05
11
/
05
07
/
05
04
/
05
30
/
04
27
/
04
23
/
04
30
/
03
26
/
03
23
/
03
19
/
03
16
/
03
12
/
03
09
/
03
05
/
03
02
/
03
27
/
02
24
/
02
20
/
02
17
/
02
13
/
02
10
/
02
06
/
02
03
/
02
30
/
01
23
/
01
20
/
01
16
/
01
13
/
01
09
/
01
06
/
01
02
/
01
30
/
12
26
/
12
23
/
12
19
/
12
16
/
12
12
/
12
09
/
12
05
/
12
02
/
12
28
/
11
25
/
11
21
/
11
18
/
11
14
/
11
11
/
11
07
/
11
04
/
11
31
/
10
28
/
10
24
/
10
21
/
10
17
/
10
Ngày
/
Tháng
00 15     1       1                   2       1 1           2 1           1           1                 1     1 1         1 00
01 22       1       1 1   1       1     1                 1                   1 1   1   1 3 1   1 1       1   1   1 2       01
02 15       1       1   1 1   1       1   1               2                       1 2                     1 1     1         02
03 18 1 1     1             3   1 1                                     1 1         1                 2       1   1 3       03
04 20           1               1 1 2       1       1 2         1       1     2     1     1     1     1   1           2     04
05 14             1     1     1             2   1   1   1       1         1     1                     1       1         1   05
06 17                       1 1 2   1     1   1 1 1 1   2 1             1   1   1             1                             06
07 21           1                 1     1   1   1   1   1     2         2 1     1   1           1   1   1     1 1     2     07
08 15 2             1 1     2                           1   1       1     1     1           1   1   1 1                     08
09 16                   1   1 1         1 1       1   1     1 1     1         1               1           1 1       1     1 09
10 21   1 1 1 1     1 2     1   1 1 1 1               1                     1 1   1     1             1   1       1     1   10
11 23     3   2     1             1               1           3 1   1   1     1 1     1     1     1 1 1 1 1                 11
12 24     1     1         1   1 1   1         1 1     1     2   1     2     1 1     2     1 1     1   1 1         1         12
13 20 2 2           1           1                 1     2         1 1                   1   1   2   2     2             1   13
14 17     1 1                 1   1       1         1                   1 1 1 1                   1 1   1   2 1       1     14
15 16         1 1                 2   1       1     2                   1       1   1       1         1         1     1   1 15
16 13         2   1 2   1 1                                                 2                     1         1       1 1     16
17 10     1         1 1           1                   1     1   1               1                           1       1       17
18 13                   1 1 2           1     1                   1   1   1   1 1                                   1 1     18
19 21   1         1     1         1 1   1         1       1         2 1       1 1 1     1         1       1 2         2     19
20 21 1   1         1                         1 2                 2 1 1 1       1 1               2   1 1   2         1 1   20
21 15       1             1   1         3         1   1   1     1                     1     1 1 1               1           21
22 15       1         3 1   1       1 1         1   1   1             1         1       1   1                               22
23 22 1                 1   1     1 1         1   1   1 1       2           2           1 2 1           1   1 1 1   1       23
24 15     2 1   1   1                 1                 1           1               1     1         1 1       1 1 1         24
25 15             1 1     1                               1 2 2             1                 1 1         1       1 1   1   25
26 11       1               1               1             1                         1 2             3     1                 26
27 17 1             1     1         1                                     2 1       1 1   2 1               1       1   2 1 27
28 9           1         1 1         1   1             1         1     1                   1                               28
29 12 1               2             1 1 1               1             1       1 1   1 1                                     29
30 12                 1               1                 1     1           1             1     1   1                     4   30
31 15     1                 1           1         1 1   1             1       1             1       1 1 1     1     2       31
32 14       1           1   1       1   2               1           1 1                           2       2 1               32
33 11 1                 1                   1               2     1 1                 1                           1     2   33
34 16   1     1     1   1       1     1           1     1       1           1 1   1               1     1           1   1   34
35 13         1                 1       1         1   1                     1       2 1   1   1       1     1               35
36 14             1 1           1   1               1   1         1       1                 2       1         2   1         36
37 13                   1                 1   1   2           1     1 1 2                   1 1                           1 37
38 19       2                   2 1         1     1             2     1     1 1       1 1   1 1 1       1             1     38
39 16     1       1           1         1   1               1       1             1     1 1         1       1   1 1 1     1 39
40 11                         1       1             1                           1       1 1   1               1 1       1 1 40
41 16     1 1             1                       2   1   1     2 1 1         1         1       1                         2 41
42 20   1     3 1       1           1         1     1 1                 1                     3   1     2         2     1   42
43 16 1   1     1 1           1                 2                       1   1                 1   1   2         1 1   1     43
44 17   1       1   1       1         1 1       1   1         1     1 1 1   1       1 1                     1             1 44
45 13   1       2       1 1           1                   1     1           1   2                       1                 1 45
46 10         1 2           1                     1         1           1   1                     1                 1       46
47 19     2                             1     1 1                         3 1     2       1 1     1 2   1               1 1 47
48 11             1   1         1                   1               1         1         1 1                     1     1   1 48
49 23 1       2   1           2               1   1 1 1     1 2   1     1         2   2 1         1                 1     1 49
50 9   1                                         1   1       1     1 1               1             1 1                     50
51 17 1     1                     1 2   1   1     1             1   1   1           1           1       1   1     2         51
52 10 1       1                   1             2           1   1                   1                       1   1           52
53 14     2       1   1                 1 1 2         1                                 1               1               1 2 53
54 18       1 1                 1 1     1         1     1                       1 3     1       2         1   1   1 1       54
55 12   1         1     1     2 1                   1                                   1               1   1 1     1       55
56 18               1     1       1   1 1 1   2       1 1   1     1     1     1                 1   1         1       1     56
57 12       1                     1   1               1   1   1         1       1           1   1     1               1     57
58 22   1                 2 1 1 1     1       1 1           1   1         1   1   1   1   1         1 1   1       1       2 58
59 17 1               1       2             1             1 1       1   1   1     1     1   1               1   1   1   1   59
60 19     1 1       1     1                   1 1 1       1     1     1         1   1 1 1 1             1           2     1 60
61 15 2                 1 1             1 2         1                     1     1       1     1           1       1       1 61
62 18   1   1         1   1 1           1     1 1         1           1   1           2   1     2                 1   1     62
63 17   2   1 1 1             1   1 2 1     1     1         1     1 1             1     1                                   63
64 13 1   1       1             1         2               1           1 1             1               1 1                 1 64
65 10           1 2                           1   1   1         1   1                                   1 1                 65
66 11 1           1 1                 1     2 1                                                           1   1   1 1       66
67 10         1 1     2       1     1               1                   1                     1                 1           67
68 16 1     1 1   1                               1 1 1     1 1                 1       1 1         1 2                   1 68
69 14       1           1                               2 1       1         1 1     1     1       1   1     1     1         69
70 12                       1                     1   3           1   1   1 1                               1       1     1 70
71 13   1   1   2   1   1           1     1                       1   1 1                         1             1           71
72 10           1       1       1   1                               2       1     1         1           1                   72
73 13             1       2               1     1       1     1                   1   1 1 1                               2 73
74 25       1 1 1                 1 2 2       1                   1     1 2       2 1 2 1     1     1           1     1 2   74
75 23     1     1       1         1   1                     1   1 2       2       1 1 1   1   2         1 1 1 1 2           75
76 23 1       1   1           1 1         1 1           1 1 1       1         2   1 1     1 2     1   1       1 1 1         76
77 23 1     1   1         1           1   1 1 1 1     2 1 1 1               1 1 1         1     1         1     1 1       1 77
78 20 1 2 1     1   1                   1 1   2       1   2   2                               1 1 1             1         1 78
79 16       2 1     1 2       1     2     2 1                 1 1                       1               1                   79
80 17   1         1   1 1     1 1         1 1     1         1     1       1       1           1           1     2           80
81 16   1       1 1   1     1       1     1 1   1                     1   1     1     1           1 1       1               81
82 14               1         1 1       1 1   1 2               1     1       2   1       1                                 82
83 17         1 1   1 1 1                   1   1   1     1     1 1   1         1           1           1     2             83
84 18         1       1                     1             2       1     1   2       1 1       1   1 1 1 1             1 1   84
85 14     2         1               1     1   1         1     1 1   1                           1   2             1         85
86 12                       1         1         1           1                 1   1               1   1   1   1     1 1     86
87 17   3 1               1       2           1                   1           1             1 1           1 1   2     1     87
88 12 2                 1 1           1   1                   1               1 1                                 1   1 1   88
89 26   1             1   2         1     1       1 1 1 1       1 1   1     1     1   2         1 2 1 1           1   1 2   89
90 18         1 1         1 1     1   1     1         1           1       2             1     1 1         1     1     2     90
91 18 1             1 1   2 1               1   2   1         1       1         1   1             1       2   1             91
92 13   2         1 1   1                             1         1     1 1         1         1 1         1                   92
93 18           1     1       1 3 1     1   1       1             3   1                     1 1     1   1                   93
94 24   1   2     1     1   1 1         1     1 1   2                 1   1 1   1   1     1 1 2 1           1   1           94
95 17             2     1   1 2 3         1         1                                                 1   1   2   1     1   95
96 16         1                   2       1   1         1 1 2       1               1   1       1           1 2             96
97 13             1   1                     1             1   1 1 1 2                   1       2                   1       97
98 8 1                               1 1   1             1                                     1   1                 1     98
99 13     1       1     1                           1     1   2       1                   1                   1 1     1 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
06
28
/
05
25
/
05
21
/
05
18
/
05
14
/
05
11
/
05
07
/
05
04
/
05
30
/
04
27
/
04
23
/
04
30
/
03
26
/
03
23
/
03
19
/
03
16
/
03
12
/
03
09
/
03
05
/
03
02
/
03
27
/
02
24
/
02
20
/
02
17
/
02
13
/
02
10
/
02
06
/
02
03
/
02
30
/
01
23
/
01
20
/
01
16
/
01
13
/
01
09
/
01
06
/
01
02
/
01
30
/
12
26
/
12
23
/
12
19
/
12
16
/
12
12
/
12
09
/
12
05
/
12
02
/
12
28
/
11
25
/
11
21
/
11
18
/
11
14
/
11
11
/
11
07
/
11
04
/
11
31
/
10
28
/
10
24
/
10
21
/
10
17
/
10
Ngày
/
Tháng