BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/10/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
10
14
/
10
10
/
10
07
/
10
03
/
10
30
/
09
26
/
09
23
/
09
19
/
09
16
/
09
12
/
09
09
/
09
05
/
09
02
/
09
29
/
08
26
/
08
22
/
08
19
/
08
15
/
08
12
/
08
08
/
08
05
/
08
01
/
08
29
/
07
25
/
07
22
/
07
18
/
07
15
/
07
11
/
07
08
/
07
04
/
07
01
/
07
27
/
06
24
/
06
20
/
06
17
/
06
13
/
06
10
/
06
06
/
06
03
/
06
30
/
05
27
/
05
23
/
05
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
06
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
22
/
04
18
/
04
15
/
04
11
/
04
08
/
04
04
/
04
01
/
04
28
/
03
Ngày
/
Tháng
00 23 1     1   1 1     1     1     2         1         1     2             1           1         1   1 1   1 1     1 1   2 00
01 11         1         1                   1     1             1       1           1       1     1               2         01
02 20   1 1       1     1         1                   1       1 1 2   1           1       1 1                   2 1 1 1   1 02
03 16       1             1   4           1             1 1         1               1     1                 1 1 1   1       03
04 12     1           1     1     1   1 1                   1   1     1                           1 1             1         04
05 16     1         1 1   1     1   1       1 1   1   1             1   1     1         1             1           1         05
06 17       1         1                 1                   1           2       2 1           1       1 1     2 1     1   1 06
07 17         1                         1       1   1 1   1 1     1   1           1         1 1 1               1 1 2       07
08 12                                         2         2   1 1             1 1           1         1             1     1   08
09 15 1   1             2       1                         2     1   1     1 1   1                           2         1     09
10 15                 1 1     1     1       1             1                     1 1                 1   1         1 2   1 1 10
11 13   1       1   1                     1         1 1   1 1           1   1                     1           1           1 11
12 17             1           1 2 1         1   1 1                 1             1   1       1         1   1 1   2         12
13 14               1             1                       1     1 1     1 2 1   1 1                           1 1 1         13
14 14       1 1 1         1                       1 1       1             1           1 1       1               1         2 14
15 15 1         2 1     1 1                         1   1     1     1             1         1 1       1                 1   15
16 17       1     1     1   1 1 1     1           1     1               2 1   1       1 1                       1       1   16
17 24   1 1 1     1       1 3       1 1 1         2     1   1   1     1     1 1   3                     1           1       17
18 16               2                         1     1 1   1                   1 1                   1 1 1 1 1   1 1       1 18
19 11         1             1                 1     1         1 1           1       1                       2 1             19
20 31     1     1 1 1 1   1 1     1 1 1       1   1         1     1   2   2 1   3     2     1               1 1   2     1 1 20
21 14   1 1           1   1     1         2             1       1                           1 1 1         1     1           21
22 18                 1                   1       1   3     1 1 1       1     1         1       1     1         1     1 1 1 22
23 16             1   1   1 1         1     1 1             2         1     1         1       1     1 1       1             23
24 19     1 1           1 1     1 2               1     2     1     1   1     1 1                       1       1 1       1 24
25 15   1     1   1   1         1 2       1     1   1         2 1 1                   1                                     25
26 14   1           1     1 1   1             1         1             1                 2     1     1                 1 1   26
27 23 1       2 2 1 1 1 1       1 1 1                   1 1           1             1   1     1   1       1   1       1 1   27
28 15     1   1           1 1     2   1       1                           1 1     1           1         1 1             1   28
29 12     1 1     1 1   1                   1           1 1               1   1                     1   1                   29
30 15     1     1     1 1         1     1             2   1 1     1                 1 1               1 1                   30
31 11               1       1         1                     1     1   1 1                 1   1     1                 1     31
32 10                   1 1                   1           1   1           1     1       1     1           1                 32
33 9   1       1                     1     1   1                           1                       1 1 1                   33
34 15     1                 1         1     1         1             1 1       2   1         1       1     1 1     1         34
35 19       1 1   1               1     2 1     1 1   1                     1     1   1         1 1         1           1 2 35
36 21   2       1         1       1       1 1   1 1     1       1       1 1         1     1   2       1   1   1   1         36
37 14 1                       1     1         1   1 1   1   1                             1         1   1   1 1           1 37
38 9   1                   1           1 1               2   1                           1                     1           38
39 21 1       1                 1   2 2   1   1     1 1             1   1       2                 2 1 1     1   1           39
40 20 1 1 1                   1 1     2               1     1 1 1   1     2       1 1 1       1       1             1       40
41 16 2             1         1 1 1   1 1   2     1               1 1       1                               1         1     41
42 11     1         1                   1                                         1     1     2     1   1 1               1 42
43 13       1       1           1                       1 1                             2 1       1 1           1       1 1 43
44 17 1 2     1                     1 1         2     1   1             2                 1 1   1 1       1                 44
45 19 1               1 1   1                   1   1                               2   1 1 1     1 1 1 1         1 1 2     45
46 17     1     1               1               1             1               1     1 1   1 1   2     1   1 1       1 1     46
47 19 1     2           1 1               1 1       1   1         1   1           1     1   1   1 1             1   1   1   47
48 10 1                     1             1         1     2             1 1 1                                     1         48
49 13 1               1                   1     1                     1   1         1 2               1 1     1         1   49
50 13   1                     1                   2             1 1     1     1     1           1   1               1     1 50
51 15         1             1 1                 1           2   1 1         1     1   1 1   1     1           1             51
52 27         1 1               1 1   1 1 2 1           1   1   3   1     1       1 1   1 1 1     1   1   1     1   1   1   52
53 20 2 1 1         2         1           1 2 1     1       1     1       2   1           1   1               1             53
54 16       1 1   1     1       1                         1           1     2     1 1   1         1     1       1   1       54
55 14   1             1   1   1   2       2           1               2                   1     1                       1   55
56 17             1   1   1           1   1       2   1               1               1   1 1       1             1     2 1 56
57 17   1   1   1 1         1 1 1       1 1     1   1         2   2                             1               1           57
58 17 2                       1     2 2 1   1           1     1   1     1 1 1                   1           1               58
59 21   1 1   2     1               1       2               1                 1 1   1   1 1     2 1     1 1 1     1         59
60 16 1   1         1 1     1         1                 1 1       1                 1       1 1     1 1               1 1   60
61 19 1       1       1         2         1   1   1 1     1     1         1     1 1 2                 1       1         1   61
62 17   1           1   2               1   1 1   1                     1           1   1             1   1 1     1     1 1 62
63 16                     1     1 2 2                 1           1         1 1                     2 2       1       1     63
64 25 1     2   1         2 1       1 1     1 1     1 1             2 2 1     1             1             1     1   1 1   1 64
65 14       1   1           1                     1           1 1 1   1     1     1       1     1               1   1       65
66 12         1         1 1             1                     1 1     1       1 1                 1   1                 1   66
67 12   1     1         1 1         1   1     1                                 1 1           1   1 1                       67
68 21 1           1   1     1       1   1   1   1 2               1   1         1           1   1 3     1           1     1 68
69 10     1     1                     1                   1                             1 1     1           2         1     69
70 10 1                   1 1 1 1       1                 1   1     1               1                                       70
71 10             1           1                     1 1       1 1   1 1                             1               1       71
72 21     1     1     1           1     1       1     2       1   1 1   2               1   1 1   1         1   1 1 1       72
73 12 2       1           1       1                                                 1 1   1                 2   1 1         73
74 17     1 1 1       1                   1         1       1       1   1   1             1       1   1   2 1             1 74
75 21   3   1 2 1   1                 1       3           1 1   1   1 1                       2 1       1                   75
76 16             1               1       1 1   1         1         1 1               2     1     1       1         1 2     76
77 13 1 1     1 1   1                     1         1         1     1           1               1               1   1       77
78 20 1               1 1   1 1 1   1       1         1             1       1 1   1     1   1           2   3               78
79 15   1         1   1           1                     1                 2         1   1 1       1 2     1           1     79
80 15   1   1         1 1 1     1         1         2     1                   1             1             1     1         1 80
81 19     1   1 1 1 1           1     1         1                           1 1   1       1 3     1 1 1         1           81
82 16         1             1           1   1         2           1       1   1 1 1 1       2                           1 1 82
83 21     2 1     1 2       1             1         1   1   1 1 1             1       3   1 1                         1 1   83
84 16             1   1             1   1           1   1     1 1   1   1         1   1 1                 2           1     84
85 22       1     1 1 1       1 1   1             1 1       1       1   1     1         1     1         1     1   1 1 1 1 1 85
86 16     1     1   1       1                                       1 1         2     1   1             1 1   3       1     86
87 10   1 1                                     1           2             2     1       1                         1         87
88 12       1       2 1         1           1               1 1   1   1                                 1 1                 88
89 17       1     1       1   1       1         2   1                           2   1 1       2     1 1 1                   89
90 9                         1                         1               1     1       1       1 1     1       1             90
91 15                       1       1   1 1   1 3             1                     1           1         1     1     1 1   91
92 16     1   1   1                           3 1 1 1               1               1 1   1     1         1   1             92
93 21       1           2           1 1 1   1   1     1         1   2         1 1   1           2 1 1             1 1       93
94 11           1         1   2         1       1 1             1           1             1           1                     94
95 10       1   1                   1         1 1 1               1         1     1                                 1       95
96 19                   1     1   2         1         1 1         2     1             1   1   1           1   2       1 1 1 96
97 19             1     1 1             2           1   1 1     1         2 1   1               1       1 1         1 1 1   97
98 10           2 1   1             1 1       1         1                               1                             1     98
99 14       1   1       1     1     1   1                         1         1 2                 1       1     1     1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
10
14
/
10
10
/
10
07
/
10
03
/
10
30
/
09
26
/
09
23
/
09
19
/
09
16
/
09
12
/
09
09
/
09
05
/
09
02
/
09
29
/
08
26
/
08
22
/
08
19
/
08
15
/
08
12
/
08
08
/
08
05
/
08
01
/
08
29
/
07
25
/
07
22
/
07
18
/
07
15
/
07
11
/
07
08
/
07
04
/
07
01
/
07
27
/
06
24
/
06
20
/
06
17
/
06
13
/
06
10
/
06
06
/
06
03
/
06
30
/
05
27
/
05
23
/
05
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
06
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
22
/
04
18
/
04
15
/
04
11
/
04
08
/
04
04
/
04
01
/
04
28
/
03
Ngày
/
Tháng