BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/04/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
04
11
/
04
08
/
04
04
/
04
01
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
29
/
02
26
/
02
22
/
02
19
/
02
15
/
02
08
/
02
05
/
02
01
/
02
29
/
01
25
/
01
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
21
/
12
18
/
12
14
/
12
11
/
12
07
/
12
04
/
12
30
/
11
27
/
11
23
/
11
20
/
11
16
/
11
13
/
11
09
/
11
06
/
11
02
/
11
30
/
10
26
/
10
23
/
10
19
/
10
16
/
10
12
/
10
09
/
10
05
/
10
02
/
10
28
/
09
25
/
09
21
/
09
Ngày
/
Tháng
00 16 1         1           3 1                       1               1             2                 2 1   1       1 1     00
01 13       1       1                 1       1   1               1         1         1 1       1   2             1         01
02 14         1   1   1 1       1     1     1               1 1                   1                     1     1   1 1       02
03 21 1     1   1       2         1       1                           1   2         2       1       2     1   1 1 1     1 1 03
04 13 1   1                         1     2       1                     1                 1             1 1     1     1   1 04
05 14 1   1   1             1                                       1           1 1     1   1   1         1             3   05
06 14         1       1     1               1     1             1         2                 1     1   2   1 1               06
07 15     1     1   1   1 1   1             2                           1   1     2             1                 1     1   07
08 11                 2       2 1       1 1                                     1             1         1 1                 08
09 15   1     1         1                       2         1           1                   1   3     1               3       09
10 16   1     1           1     1       1           1 1                 1           1 1   1 1         1 1         2         10
11 20       1     1     1 1         1   1       1     1   1       3 1                       1     1   1 1 1     1   1       11
12 17         2                     1           2 1           1   1         1   1     2     1   1 1       1   1             12
13 19 1   1     1 1 1 2         1   1   1           1     1 1 1             1 1   2                         1               13
14 21             1     2 1       1     1       2 1 1 2           1     1     1       1         2 1               1     1   14
15 13     2     1                     1   1   1         1                 1 1             1   2             1               15
16 14     1                   2             1 1                                 1 1   1                 1   2         1 2   16
17 12                                             1 1 1               1   1   2     1                   1       1     1   1 17
18 11               1   1               1     1     1         1             1   1   1   1           1                       18
19 19             1       1     1 1   1                     1       1   1       1 1       1 2   1   1 1 1   1   1           19
20 22     1         2         2   1 1 1 1           1   1     1   1 1     2     1         1               1   1       1   1 20
21 17             1           1           1             2 1 2         1         1     1 1 1       1               1     1 1 21
22 15 1   1       1                     1   1             1     1               1             1 1 1 1       1         1 1   22
23 16                 3         1         1 1       1 1   1 1     1   1         1                   1 1               1     23
24 11                 1           2   3           1                           1       1                   1           1     24
25 21 1           1 1 1     1       1             1   1           2 1         1 1       1 1       1     1     1 1 1       1 25
26 17 1         2   2           1   2   2   1           1             1           2               1       1                 26
27 20                 1 1       1         1       2           1               1     1             2   1 1 1       2 1   2 1 27
28 16   2   2   1       1 1     1             2           1   1             1           1                       1         1 28
29 17 2               2         1                   1                   1   1 1   1   1   1       1         3   1           29
30 8                   1       1 1                         1 1                             1   1               1           30
31 16       1             1     1     1 1 1               1 1   1 1             2     1     1               1     1         31
32 17     2                       1         2 1 1           1   1       1   1     1     1                   1 2     1       32
33 16 1 1     1     1     1 1 1   1     1           1 1                     1   1                     1       1   1         33
34 10 1                           1 1               1   1     1 1   1       1           1                                   34
35 17   1         1           1         1   2   1 1 1   1         1                         1     1     1     1 1   1       35
36 18   1                   1 1                     1 1       1           1     1 1 1   1 3         1   1 1           1     36
37 16 1           1       1 2       1                   2               1   1 1 1   2         1                   1         37
38 17         2   1 1     1 1 1     1       1   1                 2         2                   2     1                     38
39 14             1 1     1 1     1     1 2       1     1   1     1                                         1 1             39
40 16   1   2     1       1           1     1               1 1     2         1               1   1         1   1           40
41 10                       1           1       1 1             1     1       1                 1       1                 1 41
42 20   2   2 1   3     1   1 1   1   1   1 1 1   1     1                   1                             1                 42
43 13               1         1                 1     1   1             1         1         1 1     1 1               2     43
44 20           1                     1 1     2     1   1                 1   1   1       1 1 2 1   1   2   1     1         44
45 12         1         1                 1             1 1     1         1           1       1   1 1           1           45
46 21 1           1       1     2 1             1               1     1     1 1 2   1       1   1 1     1 1   1           1 46
47 22     2           1     1 1     1               1 1 1 2   1     1     1   1 1 1 1         1             1     1       1 47
48 16 1                     1   1   2             1   1                 1   1 1 1           1   1         1           1 1   48
49 19 1           1 1 1 1   1               1         1   1   1       1   1             1   1 2     1 1 1                   49
50 12   1 1     1                   1           1                                       1     1     1       1   2   1       50
51 19 1 1                     1         1 1 1                   1 1 2   1 1   1       1                       1 2       1 1 51
52 15   1   1 1 1   1       1     1     1 1     1   1             1                             1 1   1                     52
53 12   1             1         1 1   1           1         1   2   1                               1         1             53
54 19 1       1   1             2     1       2 1           1     1 1           2   1         1       1             1     1 54
55 8     1                                             1       1       2       1 1                         1               55
56 19   1           1             1       1     1 1 1       1               1         2   1         1           2 2   1 1   56
57 10       1 1         1             1           1                                 1         1               1   2         57
58 10       1   1                     1 1         1                     1     1   1   1                                   1 58
59 23     1   2         2             3     1 1       1 1           1   1       1   3     1     1         1 1       1       59
60 14     1     1 1             1   1 1     1       1                   1     1         2               1           1       60
61 25 1 1 2     1 1                     1 1 1 1   1     1   1 1     2 1   1 1 1               2         1             1 1   61
62 16                 1       1         1     1               2     3                 1       2         1 1         1 1     62
63 18   1 1   1     1 1           1                 2         1   1 1                 2   1                       1 1     2 63
64 13                   1     1       1               1 1   1 1           1               1 1                   1   1     1 64
65 20       2             1   1         2       1   1     1   1 2       1 1               1                 1 1 1       2   65
66 17         1     1         1 1   1 1           1             1 1   1 1   1         1         1             1           2 66
67 14     1               1 2       1                   2     1 1   1   1               1   1             1                 67
68 13               1           1                           1     1           1       2     1     1   1         1     1 1   68
69 11 1                 1               1                                     1         1 1     1 1                 2 1     69
70 13           1 1           2     1 1 1 1   1                 1                   1                           1       1   70
71 12                     1   1   1         1   2     1       1   1                     1                     1         1   71
72 14                   1 1   1     1                         1 1 1                 1   1   1         2   1     1           72
73 19 1 1 1                               2             1     1 2             2   1   2   2               1         2       73
74 9                                           1   1   1     1           1                         1       1     1 1       74
75 20                     2 1     1         1     1     1 1 2         1   1 1   1     1             1         2       1 1   75
76 14       1         1                 1 1 1         1                   1                 1     1   2     1 1 1           76
77 13             1                           2       1     1           1 1         1 1   1       1         1           1   77
78 16   1   2         1           1 1                 1   1 1 1               1     1       1     1                   2     78
79 28 2   1   1 1   2 1   1             1   1 1   1 1           1 1   1     2     1 1     2       1   1           1 1   1   79
80 12   1     1                             1 1                 1     1                   1                 1 1           3 80
81 21 1 1                           1       1   1 1 1     1         1 1     2     1 1   1           1 1 1 1   1     1       81
82 18           1     1     1     2   2       1     1     1       1       1 1           2       1     1       1             82
83 16     1   1 1               1               1                 1   2                   1       2 3   1               1   83
84 22 1             1   1                     1       1   1     1   2   1 2       1             1 1 1 1   1   1 1   1 1     84
85 18           2         1 2     1   1         1         3           1   1 1                     1       2 1               85
86 17   1   1   1         1 1                 1     1 1         1     1   1       1 1   1           1     1           1     86
87 11   1           1                         1           1 1       1 2           1                 1             1         87
88 20   1   1             1       1 1     4         1       1   1   2   1               1       1     1 1             1     88
89 17       2   1   1 1 1 2     1 1             2           1           2               1                                 1 89
90 20     1 1 1 1     1     1       1     1 1     1   1   1           3 1                   1     1     1       1           90
91 18       2   1   1         1                     1     1 1                 1   1 1   1       1       2         1 1     1 91
92 16             2             2 1           2                                 1   1   1     1               1 1 1   1   1 92
93 19 1 3     2     1       1 1     1             1     1 1       1   1                 1   1                     1     1   93
94 14     1             2       1                       1     1         2       1           1   1     1                   2 94
95 11           1     1             1 1                 1   1             1                 1   1     1   1                 95
96 11       1   1 1                                           1               1           1   1 1           1 1       1     96
97 13         1       1           1       1             1 1     1     1               1       2                       1 1   97
98 12 1   1     1   1                                 3     1   1                 1                           1       1     98
99 23       1 1   1     2 2     1   1         1 1 1   1                       1   1   1 1   1   1   1     1         2       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
04
11
/
04
08
/
04
04
/
04
01
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
29
/
02
26
/
02
22
/
02
19
/
02
15
/
02
08
/
02
05
/
02
01
/
02
29
/
01
25
/
01
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
21
/
12
18
/
12
14
/
12
11
/
12
07
/
12
04
/
12
30
/
11
27
/
11
23
/
11
20
/
11
16
/
11
13
/
11
09
/
11
06
/
11
02
/
11
30
/
10
26
/
10
23
/
10
19
/
10
16
/
10
12
/
10
09
/
10
05
/
10
02
/
10
28
/
09
25
/
09
21
/
09
Ngày
/
Tháng