BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/09/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
09
14
/
09
10
/
09
07
/
09
03
/
09
31
/
08
27
/
08
24
/
08
20
/
08
17
/
08
13
/
08
10
/
08
06
/
08
03
/
08
30
/
07
27
/
07
23
/
07
20
/
07
16
/
07
13
/
07
09
/
07
06
/
07
02
/
07
29
/
06
25
/
06
22
/
06
18
/
06
15
/
06
11
/
06
08
/
06
04
/
06
01
/
06
28
/
05
25
/
05
21
/
05
18
/
05
14
/
05
11
/
05
07
/
05
04
/
05
30
/
04
27
/
04
23
/
04
30
/
03
26
/
03
23
/
03
19
/
03
16
/
03
12
/
03
09
/
03
05
/
03
02
/
03
27
/
02
24
/
02
20
/
02
17
/
02
13
/
02
10
/
02
06
/
02
Ngày
/
Tháng
00 18           1   1             1   1     2       1     1 1 1         1       1                   2       1 1           2 00
01 14   1           2       1       1     1       1                       1       1 1   1       1     1                 1   01
02 16     1       1         1 1   1             1         1               1       1   1 1   1       1   1               2   02
03 13       1   1       1             1                     1       1 1     1             3   1 1                           03
04 20     2     1   1             1         1     1   1     1 1   1           1               1 1 2       1       1 2       04
05 19     1       1 1 1   1     1     1 1       1       2                       1     1     1             2   1   1   1     05
06 24 1   1     1     1   1         1   1   1           1 1       1                       1 1 2   1     1   1 1 1 1   2 1   06
07 21     2           1 1 2           1 1   1           1     2 2             1                 1     1   1   1   1   1     07
08 18               1       1             3 1   2   1     1         2             1 1     2                           1   1 08
09 22 1 1 2 1             2   1             1   2     1 2                             1   1 1         1 1       1   1     1 09
10 20             1   1         1     1       1               1   1   1 1 1 1     1 2     1   1 1 1 1               1       10
11 16       1   1     2           2       1           1                 3   2     1             1               1           11
12 20                       1     1     1 1       1 1           2 1     1     1         1   1 1   1         1 1     1     2 12
13 12                             1           1       1             2 2           1           1                 1     2     13
14 12 1                           1 1         1     1     1             1 1                 1   1       1         1         14
15 14       1     1             1           1       1           1           1 1                 2   1       1     2         15
16 13     1         1 1     1                 1                 1           2   1 2   1 1                                   16
17 19   1       1       1   1       1 1       1 1       2 1 1     1     1         1 1           1                   1     1 17
18 14           1 1           1         1                 1   1 2                     1 1 2           1     1               18
19 19     1     1   2         1 1     1     1       1   1     1       1         1     1         1 1   1         1       1   19
20 18     1       1                         1 2     1 2   1 1   2   1   1         1                         1 2             20
21 21         2 1     1   2       1   1       1 1       1 1               1             1   1         3         1   1   1   21
22 22                   1 1 1   1       1 1     2 1   1 1                 1         3 1   1       1 1         1   1   1     22
23 17       1     1   1           2           1           1       1 1                 1   1     1 1         1   1   1 1     23
24 16           1   1 1       1 1         1       1       1 1           2 1   1   1                 1                 1     24
25 12       1   1       1           1     1             1                       1 1     1                               1 2 25
26 8               1                       1       1   1                 1               1               1             1   26
27 12   1           1         1         1 1       1         1     1 1             1     1         1                         27
28 16 1   1             1   1 1 1           1       1 2                       1         1 1         1   1             1     28
29 14                   1 1   1         2         1 1               1               2             1 1 1               1     29
30 8 1                               1                 1   1 1                     1               1                 1     30
31 18 2 2     1             1 1   1 1             1           1   1     1                 1           1         1 1   1     31
32 14                   1       1     2 1                 1   1           1           1   1       1   2               1     32
33 15   1 1       1 1     1                 1 1       1 2           1                 1                   1               2 33
34 15 1       1 1       1                                     2 1     1     1     1   1       1     1           1     1     34
35 19   1   1     1           1 1   1 2 2 1       1           2             1                 1       1         1   1       35
36 15         1   1     1       2   2   1                         1             1 1           1   1               1   1     36
37 14       1         1     1     1     1           1       1 1   1                   1                 1   1   2           37
38 19 1 1   1 1         1         1 1   1         1     1   1     1       2                   2 1         1     1           38
39 11   1                       1 1       1                       1     1       1           1         1   1               1 39
40 8     2                 1               1                 1                             1       1             1         40
41 19 1   1   1         1   1     2     1     1             1 1 1       1 1             1                       2   1   1   41
42 18 1   1                         1 1       1       1     1     1   1     3 1       1           1         1     1 1       42
43 16   1   1           2           1       1           2     1     1   1     1 1           1                 2             43
44 16                   1 1 3         1   1                       1   1       1   1       1         1 1       1   1         44
45 12             1         1 1                     1         1       1       2       1 1           1                   1   45
46 13             1         1             1     1   1 1   1                 1 2           1                     1         1 46
47 12           1         1   1             1 2 1                       2                             1     1 1             47
48 15 1     1 1       1 2           1   1   1     1         1                   1   1         1                   1         48
49 21       1 1                 1   1                   2   1   2 1 1       2   1           2               1   1 1 1     1 49
50 7                               1 1 1                 1           1                                         1   1       50
51 17                 1 1     1         1         2   1     2       1     1                     1 2   1   1     1           51
52 16       2     1 1   2                           2   1   1       1       1                   1             2           1 52
53 17 1   2 1             1                   1   1         1           2       1   1                 1 1 2         1       53
54 13       1 1           1     1   1                             1       1 1                 1 1     1         1     1     54
55 18       2       1 1   1 1 1 1   1 1                     1         1         1     1     2 1                   1         55
56 19 1             1           1     1     1     1 1   1                         1     1       1   1 1 1   2       1 1   1 56
57 13           1 1 1 1   1               1         1     1               1                     1   1               1   1   57
58 12           1     1                                               1                 2 1 1 1     1       1 1           1 58
59 18   1     1     1       1   1         1       1           2   2 1               1       2             1             1 1 59
60 16 1         1     2   1   1                   1             1       1 1       1     1                   1 1 1       1   60
61 16 1 1   2 1     1                 1         1                   2                 1 1             1 2         1         61
62 15   1   1       1       1           1               1             1   1         1   1 1           1     1 1         1   62
63 18   1             1       1   1                             1     2   1 1 1             1   1 2 1     1     1         1 63
64 15 1 1         1             1 1             1           2       1   1       1             1         2               1   64
65 13                     1   1 1     1   1     1               1             1 2                           1   1   1       65
66 13               1         1             1       1         1   1 1           1 1                 1     2 1               66
67 14           1                   1 2   1     1                 1         1 1     2       1     1               1         67
68 15             1       1 1 2     1                         1     1     1 1   1                               1 1 1     1 68
69 14 1     1 2 1   1 1   1           1                                   1           1                               2 1   69
70 18 1   1     1 1   1   1 1 1   1           1 1     1         1                         1                     1   3       70
71 14           1       1               1     1     1           1     1   1   2   1   1           1     1                   71
72 15                             2     1   1   2     1   1 2     1           1       1       1   1                         72
73 8 1         1                                                               1       2               1     1       1     73
74 16           1 1 1                         1     1 2                   1 1 1                 1 2 2       1               74
75 17     1 1     2       1 1 2           1   1                 1       1     1       1         1   1                     1 75
76 16 1                   1           1           1 1 1             1       1   1           1 1         1 1           1 1 1 76
77 20         1                     1         1       1   1     1   1     1   1         1           1   1 1 1 1     2 1 1 1 77
78 19 1 1                                           2           1 1 1 2 1     1   1                   1 1   2       1   2   78
79 20   1           1     1         1             1   1     2             2 1     1 2       1     2     2 1                 79
80 21         1     1 1     1               1 1   1   1   2       1   1         1   1 1     1 1         1 1     1         1 80
81 16 1                       1   1             1   1 1         1     1       1 1   1     1       1     1 1   1             81
82 17   1 1   2   1                       1         1 1         1                 1         1 1       1 1   1 2             82
83 18         2   1             1   1       1   1       1     1             1 1   1 1 1                   1   1   1     1   83
84 14           1 1         1   1         1 1   1 1       1                 1       1                     1             2   84
85 15 1 2           1   1             1           1             1       2         1               1     1   1         1     85
86 12           1             2   1     1 1     1 1                                       1         1         1           1 86
87 17   1 1           1                 1   1     2   1     1         3 1               1       2           1               87
88 19   1     1 1     1 2       1         1   1 1       1       1 1 2                 1 1           1   1                   88
89 20   2                 1     1 1 1   1     1           2           1             1   2         1     1       1 1 1 1     89
90 24             1   1       1 1   1 1 1 2 2 1   1 2         1             1 1         1 1     1   1     1         1       90
91 16       1   1           1       1         1               1     1             1 1   2 1               1   2   1         91
92 15       1   1           1   1     1         1     1   1       1   2         1 1   1                             1       92
93 21   1 1 1 1     1   1                   1   1       1 1       1           1     1       1 3 1     1   1       1         93
94 20     1 1 1         1                     1       1   2           1   2     1     1   1 1         1     1 1   2         94
95 19   1 1           1         1 1               1             1 1             2     1   1 2 3         1         1         95
96 15 2       1   1     1           1                                       1                   2       1   1         1 1 2 96
97 15 1       2   2   1           1       1   1 1             1                 1   1                     1             1   97
98 10         1           1               1           1     1       1                               1 1   1             1   98
99 9                           1   1   1                 1             1       1     1                           1     1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
09
14
/
09
10
/
09
07
/
09
03
/
09
31
/
08
27
/
08
24
/
08
20
/
08
17
/
08
13
/
08
10
/
08
06
/
08
03
/
08
30
/
07
27
/
07
23
/
07
20
/
07
16
/
07
13
/
07
09
/
07
06
/
07
02
/
07
29
/
06
25
/
06
22
/
06
18
/
06
15
/
06
11
/
06
08
/
06
04
/
06
01
/
06
28
/
05
25
/
05
21
/
05
18
/
05
14
/
05
11
/
05
07
/
05
04
/
05
30
/
04
27
/
04
23
/
04
30
/
03
26
/
03
23
/
03
19
/
03
16
/
03
12
/
03
09
/
03
05
/
03
02
/
03
27
/
02
24
/
02
20
/
02
17
/
02
13
/
02
10
/
02
06
/
02
Ngày
/
Tháng