BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 27/02/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
02
24
/
02
20
/
02
17
/
02
13
/
02
10
/
02
06
/
02
03
/
02
30
/
01
23
/
01
20
/
01
16
/
01
13
/
01
09
/
01
06
/
01
02
/
01
30
/
12
26
/
12
23
/
12
19
/
12
16
/
12
12
/
12
09
/
12
05
/
12
02
/
12
28
/
11
25
/
11
21
/
11
18
/
11
14
/
11
11
/
11
07
/
11
04
/
11
31
/
10
28
/
10
24
/
10
21
/
10
17
/
10
14
/
10
10
/
10
07
/
10
03
/
10
30
/
09
26
/
09
23
/
09
19
/
09
16
/
09
12
/
09
09
/
09
05
/
09
02
/
09
29
/
08
26
/
08
22
/
08
19
/
08
15
/
08
12
/
08
08
/
08
05
/
08
Ngày
/
Tháng
00 18 1           2 1           1           1                 1     1 1         1     1   1 1     1     1     2         1   00
01 19           1                   1 1   1   1 3 1   1 1       1   1   1 2             1         1                   1     01
02 13           2                       1 2                     1 1     1         1 1       1     1         1               02
03 17                         1 1         1                 2       1   1 3           1             1   4           1       03
04 20     1 2         1       1     2     1     1     1     1   1           2       1           1     1     1   1 1         04
05 17 1   1   1       1         1     1                     1       1         1     1         1 1   1     1   1       1 1   05
06 13 1 1 1   2 1             1   1   1             1                                 1         1                 1         06
07 20 1   1   1     2         2 1     1   1           1   1   1     1 1     2           1                         1       1 07
08 11         1   1       1     1     1           1   1   1 1                                                           2   08
09 15   1   1     1 1     1         1               1           1 1       1     1   1             2       1                 09
10 14       1                     1 1   1     1             1   1       1     1                 1 1     1     1       1     10
11 20   1           3 1   1   1     1 1     1     1     1 1 1 1 1                 1       1   1                     1       11
12 24 1     1     2   1     2     1 1     2     1 1     1   1 1         1                   1           1 2 1         1   1 12
13 16   1     2         1 1                   1   1   2   2     2             1               1             1               13
14 16     1                   1 1 1 1                   1 1   1   2 1       1         1 1 1         1                       14
15 15     2                   1       1   1       1         1         1     1   1         2 1     1 1                       15
16 13                             2                     1         1       1 1         1     1     1   1 1 1     1           16
17 17       1     1   1               1                           1       1       1 1 1     1       1 3       1 1 1         17
18 10                   1   1   1   1 1                                   1 1                 2                         1   18
19 18   1       1         2 1       1 1 1     1         1       1 2         2           1             1                 1   19
20 28 2                 2 1 1 1       1 1               2   1 1   2         1 1     1     1 1 1 1   1 1     1 1 1       1   20
21 16   1   1   1     1                     1     1 1 1               1           1 1           1   1     1         2       21
22 9 1   1   1             1         1       1   1                                             1                   1       22
23 23   1   1 1       2           2           1 2 1           1   1 1 1   1                 1   1   1 1         1     1 1   23
24 16         1           1               1     1         1 1       1 1 1           1 1           1 1     1 2               24
25 21           1 2 2             1                 1 1         1       1 1   1   1     1   1   1         1 2       1     1 25
26 14           1                         1 2             3     1                 1           1     1 1   1             1   26
27 24                           2 1       1 1   2 1               1       1   2 1       2 2 1 1 1 1       1 1 1             27
28 12         1         1     1                   1                                 1   1           1 1     2   1       1   28
29 12         1             1       1 1   1 1                                       1 1     1 1   1                   1     29
30 16         1     1           1             1     1   1                     4     1     1     1 1         1     1         30
31 15   1 1   1             1       1             1       1 1 1     1     2                   1       1         1           31
32 11         1           1 1                           2       2 1                               1 1                   1   32
33 13             2     1 1                 1                           1     2   1       1                     1     1   1 33
34 14   1     1       1           1 1   1               1     1           1   1     1                 1         1     1     34
35 18   1   1                     1       2 1   1   1       1     1                   1 1   1               1     2 1     1 35
36 18     1   1         1       1                 2       1         2   1         2       1         1       1       1 1   1 36
37 13   2           1     1 1 2                   1 1                           1                       1     1         1   37
38 17   1             2     1     1 1       1 1   1 1 1       1             1     1                   1           1 1       38
39 19             1       1             1     1 1         1       1   1 1 1     1       1                 1   2 2   1   1   39
40 15     1                           1       1 1   1               1 1       1 1 1 1                   1 1     2           40
41 21   2   1   1     2 1 1         1         1       1                         2             1         1 1 1   1 1   2     41
42 15     1 1                 1                     3   1     2         2     1     1         1                   1         42
43 14 2                       1   1                 1   1   2         1 1   1         1       1           1                 43
44 18 1   1         1     1 1 1   1       1 1                     1             1 2     1                     1 1         2 44
45 11           1     1           1   2                       1                 1               1 1   1                   1 45
46 10   1         1           1   1                     1                 1         1     1               1               1 46
47 21 1                         3 1     2       1 1     1 2   1               1 1     2           1 1               1 1     47
48 10     1               1         1         1 1                     1     1   1                     1             1       48
49 19   1 1 1     1 2   1     1         2   2 1         1                 1     1               1                   1     1 49
50 10   1   1       1     1 1               1             1 1                     1                     1                   50
51 14   1             1   1   1           1           1       1   1     2               1             1 1                 1 51
52 16 2           1   1                   1                       1   1                 1 1               1 1   1 1 2 1     52
53 15       1                                 1               1               1 2 1 1         2         1           1 2 1   53
54 18   1     1                       1 3     1       2         1   1   1 1           1 1   1     1       1                 54
55 14     1                                   1               1   1 1     1       1             1   1   1   2       2       55
56 15       1 1   1     1     1     1                 1   1         1       1               1   1   1           1   1       56
57 19       1   1   1         1       1           1   1     1               1     1   1   1 1         1 1 1       1 1     1 57
58 21 1           1   1         1   1   1   1   1         1 1   1       1       2                       1     2 2 1   1     58
59 20           1 1       1   1   1     1     1   1               1   1   1   1   1 1   2     1               1       2     59
60 19 1 1       1     1     1         1   1 1 1 1             1           2     1   1         1 1     1         1           60
61 14     1                     1     1       1     1           1       1       1       1       1         2         1   1   61
62 18 1         1           1   1           2   1     2                 1   1     1           1   2               1   1 1   62
63 12   1         1     1 1             1     1                                                     1     1 2 2             63
64 17           1           1 1             1               1 1                 1     2   1         2 1       1 1     1 1   64
65 9   1   1         1   1                                   1 1                     1   1           1                     65
66 8                                                           1   1   1 1             1         1 1             1         66
67 11     1                   1                     1                 1           1     1         1 1         1   1     1   67
68 19   1 1 1     1 1                 1       1 1         1 2                   1           1   1     1       1   1   1   1 68
69 15         2 1       1         1 1     1     1       1   1     1     1           1     1                     1           69
70 16   1   3           1   1   1 1                               1       1     1                   1 1 1 1       1         70
71 7                   1   1 1                         1             1                     1           1                   71
72 12                     2       1     1         1           1                     1     1     1           1     1       1 72
73 12 1       1     1                   1   1 1 1                               2       1           1       1               73
74 21                   1     1 2       2 1 2 1     1     1           1     1 2     1 1 1       1                   1       74
75 30             1   1 2       2       1 1 1   1   2         1 1 1 1 2           3   1 2 1   1                 1       3   75
76 21         1 1 1       1         2   1 1     1 2     1   1       1 1 1                   1               1       1 1   1 76
77 20 1     2 1 1 1               1 1 1         1     1         1     1 1       1 1     1 1   1                     1       77
78 17       1   2   2                               1 1 1             1         1               1 1   1 1 1   1       1     78
79 8               1 1                       1               1                   1         1   1           1               79
80 16   1         1     1       1       1           1           1     2           1   1         1 1 1     1         1       80
81 16 1                     1   1     1     1           1 1       1                 1   1 1 1 1           1     1         1 81
82 12 2               1     1       2   1       1                                       1             1           1   1     82
83 19 1   1     1     1 1   1         1           1           1     2               2 1     1 2       1             1       83
84 19           2       1     1   2       1 1       1   1 1 1 1             1 1             1   1             1   1         84
85 15         1     1 1   1                           1   2             1             1     1 1 1       1 1   1             85
86 14 1           1                 1   1               1   1   1   1     1 1       1     1   1       1                     86
87 12                   1           1             1 1           1 1   2     1     1 1                                     1 87
88 12               1               1 1                                 1   1 1       1       2 1         1           1     88
89 27   1 1 1 1       1 1   1     1     1   2         1 2 1 1           1   1 2       1     1       1   1       1         2 89
90 12       1           1       2             1     1 1         1     1     2                           1                   90
91 19 2   1         1       1         1   1             1       2   1                                 1       1   1 1   1 3 91
92 15       1         1     1 1         1         1 1         1                     1   1   1                           3 1 92
93 17     1             3   1                     1 1     1   1                       1           2           1 1 1   1   1 93
94 21 1   2                 1   1 1   1   1     1 1 2 1           1   1                   1         1   2         1       1 94
95 12     1                                                 1   1   2   1     1       1   1                   1         1 1 95
96 16         1 1 2       1               1   1       1           1 2                             1     1   2         1     96
97 15           1   1 1 1 2                   1       2                   1                 1     1 1             2         97
98 11           1                                     1   1                 1             2 1   1             1 1       1   98
99 16     1     1   2       1                   1                   1 1     1 1       1   1       1     1     1   1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
02
24
/
02
20
/
02
17
/
02
13
/
02
10
/
02
06
/
02
03
/
02
30
/
01
23
/
01
20
/
01
16
/
01
13
/
01
09
/
01
06
/
01
02
/
01
30
/
12
26
/
12
23
/
12
19
/
12
16
/
12
12
/
12
09
/
12
05
/
12
02
/
12
28
/
11
25
/
11
21
/
11
18
/
11
14
/
11
11
/
11
07
/
11
04
/
11
31
/
10
28
/
10
24
/
10
21
/
10
17
/
10
14
/
10
10
/
10
07
/
10
03
/
10
30
/
09
26
/
09
23
/
09
19
/
09
16
/
09
12
/
09
09
/
09
05
/
09
02
/
09
29
/
08
26
/
08
22
/
08
19
/
08
15
/
08
12
/
08
08
/
08
05
/
08
Ngày
/
Tháng