BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 30/06/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
06
27
/
06
23
/
06
20
/
06
16
/
06
13
/
06
09
/
06
06
/
06
02
/
06
30
/
05
26
/
05
23
/
05
19
/
05
16
/
05
12
/
05
09
/
05
05
/
05
02
/
05
28
/
04
25
/
04
21
/
04
18
/
04
14
/
04
11
/
04
07
/
04
04
/
04
31
/
03
28
/
03
24
/
03
21
/
03
17
/
03
14
/
03
10
/
03
07
/
03
03
/
03
28
/
02
24
/
02
21
/
02
17
/
02
14
/
02
10
/
02
07
/
02
27
/
01
24
/
01
20
/
01
17
/
01
13
/
01
10
/
01
06
/
01
03
/
01
30
/
12
27
/
12
23
/
12
20
/
12
16
/
12
13
/
12
09
/
12
06
/
12
02
/
12
Ngày
/
Tháng
00 20     1       3                 1 1   1   1     1         1 1                   1       1 1       2       1       1 1 1 00
01 21 1   2     1       2         1 1     1         2   1 1       1           1 1         2       1       1         1       01
02 15               1 1               1   1                               2             1   2 1         1 2               2 02
03 15       1       1             1                     1 1       1       2 1 1 1     1                     1   1   1       03
04 18       1 1   1 1   1     2           1     1           1         1     1 1 1                 1     1           1   1   04
05 15     1                                       2   1 1         2 1 1     1           1   1   1             2             05
06 18     1             1   1 1       1 1   1 1     1   2             1                             1 1     1           2 1 06
07 14         1     1         1           1   1 1 1   1             1   1         2     1           1                       07
08 22       1     1 1 1     1       1     2 1 1       1       1     1             2         1 1 1 1           1   1     1   08
09 4                                   1                             1       1                 1                           09
10 20   1 1   1   1 1   2     1 1     1 1         2 1       1       1   1     1             1                           1   10
11 11                         1 2       1   1   1   1       1                                                 1   2         11
12 22   1 1         1   2             1                 1     1   2     1   1 1         1         3                 2 1 1 1 12
13 16           1     1   1 1   1 1 2 1               1           1 1     1   1             1                           1   13
14 10                         1     1 1                             1     1               1                 1 1     1     1 14
15 12       1                           1               1 1                 1   1 1                       1       2     1 1 15
16 17     1         2   1 1         1   1         1 1                   1   2       1     1   1             1       1       16
17 14         1           1 1                       1 1 1       1                 1   1         1             1 1 2         17
18 21 1                               1 1 1   1 2 1 1 1   1       1   1 1   1 1 2     1           1                     1   18
19 14     1     1   1     1 1               1         1 1 1   1             1         1 1               1                   19
20 13       1       1     1                             1             1   1 1 1         1         1             1 1   1     20
21 17             1       1     1             1     1               1               1     1     1 1 1 1 1     2       1   1 21
22 12       1           1   1             1     1                 1       1               1     1   1       1           1   22
23 13   2 1       1           1                   1       1   1 1                     1                         1     1   1 23
24 12   1     2                                   1                     1 1       1   1             1         1 1     1     24
25 20   1       1     1     1 1   1     1 1                 1     1               1 1   1 1 2 2                   1       1 25
26 12                       1     1   1               1 1             1   2           1                   1       1     1   26
27 14           1 1       1           2       1               1 1               1   1         1         1       2           27
28 21 2 1     1   1                 3     1 1                 1     1   1           2     2   1   2                       1 28
29 12   1     1 2 1   1     1           1       1             1       1                                           1         29
30 14 2       1 1 1       1               1               3           1                         1     1 1                   30
31 14   1       1                 1               1 2           1 1           1 1               1               1   1     1 31
32 23 1 1           1 1 1                         2         1 1     2   1 1 1           2 1 1         1           2 2       32
33 23   1 1 2   1                 1     1             2 1   3 1           1       1   1   1         1     2           2     33
34 16                 1         1       1           1       1           1     2     1 1                 2     1   1     1 1 34
35 15           1   2   1 1       1       1   1     1                   2                           1 1   2                 35
36 14         1     1       1 1                 1 2                                 1             1 1 1     1         1 1   36
37 13 1         1               1         1             1     1                     1             1   1     1   1   1   1   37
38 17             1             1       2   1             2       1               1   2       1 1 1   1 1           1       38
39 17 1         1                 2   2 1                 1 1 1             1         1   1     2 1             1           39
40 16     1     1     1 2 1 1             1       1 1             1     2                 2           1                     40
41 14 1   1                                 1       1 1 1 1                                   3 1                 1 1     1 41
42 14     1                 1       2 1               2         1                       1                   2   1       1 1 42
43 15 1 2         1                   2       1 1   1       1 1                               1     1 1               1     43
44 13   1             1         1 2     2     1                 1               1               1     1   1                 44
45 17       2     1           2 1     1               3                     1     1 1 1             1     1               1 45
46 21 1   1 1   1         1     1 1         1       1   1         2 3 1           1         1         1               1   1 46
47 15   1 1               1         1         1 3                 1   1                 1 1             1       1       1   47
48 18     1   1 1           1       2   1           1       1 1 1 1 1               1         1     1           1     1     48
49 21   1     1 2 1   1         1             1             1         2 1 1 1       1     1   1             2         2     49
50 15 1   1   1           2   1             1   1 1     1                 1       1                 1     1               1 50
51 19 1           1 1       1   1 1         2                 1   1 2             1     1 1       1   1             1 1     51
52 12       1                                                           1 2             1   1   1   1           1   2 1     52
53 16         1             1 1 1 1               1             1 1     1       1     1 1   1                   1 1 1       53
54 22     1 2           1 1 1 1       1       1       1 1 1 1     1   1       1       1 1     1     1     1         1       54
55 10                 1     1             1 1         1                           1 1     1         1                 1     55
56 11             1             1 1 1                   1   1                       1         1   1   1                   1 56
57 19           1         1     1     1 1   2         1       1 1       1   2     1     1       1         1 1       1       57
58 20             1 1             1     2       1   1           1       1 1     1 1 2   1 1 1     1       1   1             58
59 16   1   1             1       1 2         1           1     1 1               1   1     1         1 1               1   59
60 13           1 2 1           1           1         1               1         1           1             1 1       1       60
61 17             1   1   1                     1         1 1   1   2             2                     1   1 1 1     1 1   61
62 14         1                     1 1       1   2     2     2               1     1   1   1                               62
63 18                 1   1           1     1         1 1 1         1   1 1         1       1       2       1 1   1     1   63
64 27 1 2   1 1     2   2     1 1   1           1 1 1 1                   1 1   1       1     1 2   2       1     1         64
65 16       1                     1 1       1   1     1 1                     2 1   1 1   1     1 1                       1 65
66 18           1       1   1 1           1       2     1   1 1 1         1   1           1             3   1               66
67 20 1                 1       1           1   1             1   1 1 1       1 1 1   2     1 1           1       1     1 1 67
68 18                 1 1     1 1           1 1         1         2                   1               1     2 1   1 1 1 1   68
69 8               1                                 1     1 1     1   1   1                             1                 69
70 15     1 1   1     2                       1 1   1       1   1                         1     1         1     1 1         70
71 22   1 1                   1     1 1       1     1                     1 1   1 1     1 2   1       1 3     1 2           71
72 17 1 1     1 1                     2         1   1           1   1 2             1                 1 1         1     1   72
73 17             1   1                   1           1 1   1   1 1 1       1   1   1         1     2         1       1     73
74 19       2 1 1   1                         1   1 1 1   1     1 1 1   2       1                 1     1 1                 74
75 18 1                           1       1   2 2             1 1     1   1 1         1         1     1 1       1     1     75
76 20 2 1     1               3           1 1                 1 1           2 1   1       1               1 1       1   1   76
77 24   1     1 1       1 1 1   1   1     1     2           1   2                 1 1   1   1   1   1 1 1     2             77
78 12     1                     1 1 1       1           1     1                     1       1         1   2                 78
79 18       1               1           1     1           1           1 2 1             1 1     1     1       1 2 1     1   79
80 15       1               1           1         1       1 1   1     1       1                               3     1 1   1 80
81 16     1       1     1   1 1         1                   1       1               1 1 1         1 2       1       1       81
82 7     1           1                                     1                                 1   1 1       1               82
83 10       1         1   1                         1         1                 1                     1           1     1 1 83
84 9               1 1                         1         1 1                   1             1   1                     1   84
85 10   1     1 1   1 1   1               1                                                   1             1 1             85
86 13         2         1     2     1     1       1                       2   1                     1               1       86
87 15   1   1 1                 1       1                     1       2       1               1           1   1       1   2 87
88 14 4         1               1     1 1 1               1                     1                 1     1             1     88
89 16         1               1 2           1             2           1 1   1         1         1       2   1       1       89
90 16               2 1           3                 1 1           1         1                 1   1         1   2 1         90
91 17 2           1     1               1   1 2             1   2     1       1 1       1                 1       1         91
92 19   1 1 1     1     1   2 1 1 1         1                   1   1         1       1 1               1             1   1 92
93 11                     4         1           1                                 1 1       1             1     1           93
94 18               1 1 1           1         1   2                 1 1 1     1 2     1   1 1                       1 1     94
95 18 1 1   1               1     1     1 1 2 1           1               1 1         1           2   1               1     95
96 14             1   2 1 1                   1           1                 1   2 1             1   1                     1 96
97 13     1                               1 1                         1 1     1 1       1   2 1           1       1         97
98 19       1 1             1     1   1         1       1 1   1 1             1   1 1       1   2     1     1 1             98
99 17     1   1       2     1         1   1                 1                         1 1   1   1       1   1 1 2           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
06
27
/
06
23
/
06
20
/
06
16
/
06
13
/
06
09
/
06
06
/
06
02
/
06
30
/
05
26
/
05
23
/
05
19
/
05
16
/
05
12
/
05
09
/
05
05
/
05
02
/
05
28
/
04
25
/
04
21
/
04
18
/
04
14
/
04
11
/
04
07
/
04
04
/
04
31
/
03
28
/
03
24
/
03
21
/
03
17
/
03
14
/
03
10
/
03
07
/
03
03
/
03
28
/
02
24
/
02
21
/
02
17
/
02
14
/
02
10
/
02
07
/
02
27
/
01
24
/
01
20
/
01
17
/
01
13
/
01
10
/
01
06
/
01
03
/
01
30
/
12
27
/
12
23
/
12
20
/
12
16
/
12
13
/
12
09
/
12
06
/
12
02
/
12
Ngày
/
Tháng