BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 08/12/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
Ngày
/
Tháng
00 14   1                   1 1                 1         2       1   1   1 1                     2               2         00
01 15   2   1                                         1 1         1     1       1 1 1     1     1       1   1   1           01
02 21         1   1 1   1     2           1         1   2       1 1       1     1         1       2       1     2       1   02
03 16     2         1       1       1           1 1           2   1       1   1             1                         1   2 03
04 10       1             1           1 1       1   1                       1   2                                       1   04
05 17 2                   1           1               2     2           1         1   1         1         1     2       1 1 05
06 17 4                                   1   2   1             1           1   1 2               1   1   1     1           06
07 21 1           2     1   2 1 1                   1 1 2   1           2           1 1                       1     2   1   07
08 20         1 1 1   1 1         1 1   1           1   1   1 1       1     1 1   1             1     1       1       1     08
09 15     1       1   1 1 1       1 1         1       1 1                 1       1                         1 1         1   09
10 21   1 1 1 1 1           1     1 1         1               2   1   1     1       1     2       1 1 1 1                   10
11 17     1       1                 2                         1 1   1             2     1   1 1           2       1     1 1 11
12 14                           1           1   1 1             1     1     1       1         1         1         1 1 1   1 12
13 14             2 1         1 1     1         1   1         1                                   1 1                 3     13
14 9             1         1 1                                   1 1   1                           1                 1 1   14
15 12 1             1       1   1       1   1                   1                       1 2                 1   1           15
16 12               1   1                                   1 1     1   1     1             1     1   1         1   1       16
17 18   1   1 2       1 1       1     1 1             1         1       1 1         1   1   2             1                 17
18 15   2                 1       1   1     1 1 1                 2               1               1 1       1 1             18
19 18                 1   1               1     1 3 2   1   2         1 2         1                         1     1         19
20 19   1 1       1   1 1     1 1   1 1           1     1   1 1       1   1         1       1   1                   1       20
21 13         1         1 1 1   1 1       1               1             1                             1     1   1     1     21
22 16               1               1       1       2   1                   1 1       1       1 1         1 1   1   1     1 22
23 13 1           1             1 1 1                       1             1                               1     1 1 1 1 1   23
24 12           1     1 1                     2     1               1 1     1                               1 1   1         24
25 13   1       1               1         1               1 1 1               1     1   1     1               1           1 25
26 15       1             1 1     1         1 3           1         1 1                         1       1   1     1         26
27 12 1   1             1         1     1 1 1                       1                       1           1 2                 27
28 10   1     1                             1   3                     1       1               1                         1   28
29 10                                 1 1 1                 1   1       1 1 1                 1           1                 29
30 17   1   1   1   1   1 1         1               1   1         1         1       1   2                         1     1 1 30
31 16           1           1 1   1     2                     1 1 1   2                       1       1 1           1     1 31
32 16   1 1     1       1 1                             1           1     2       1       1       1 1 1       2             32
33 8                     2   1 1               1               1                                             1 1           33
34 13                                       2       1       2       1     1   1             1       1     1 1 1             34
35 17       1 1 1     3     1           1         1     1                       1   1 1   2     1     1                     35
36 22     1     2 1               1   1 1 1           2       1 1   1   2   1           1         1     1     1       2     36
37 8               1             1 1     1   1                                           1   1               1             37
38 21       1       3                     1 1   1         1           1   2 1             1       3 1         1 1 1       1 38
39 22 1         1             1 1           1         1 1     2     1   1   1         2   1   2 1           1     2 1       39
40 15     1   1     1           1                 1       1       1             1         1 1             1 1   1   1 1     40
41 20   1     1   2 2   1 1 1 1         1             1           1           1 1       1               1 1             1 1 41
42 19   2             1       1               1   1         1 1     2         1           1 1   1     1     1         1 2   42
43 20   1     1 1   1   1         2 1 1 1       1         1       1       1       1                         2 1     1   1   43
44 20     1 2 1 1     1   1               1 1 1       1           1         1   1           1       1 1     2   1           44
45 12       1                           1 1 1 2 1         1       1 1               1                                     1 45
46 18       1                           1       1 1   1   1         1   1       1 1 1         2   1       1       1     1 1 46
47 15       1         1               1   2                   1     1       2 3   1 1       1                               47
48 14       1 1   1                 1       1                 1         1     2       2         1                       2   48
49 23   1         1         2       1           1 1     1 1               1 1   2   3     1 1 1   1                       3 49
50 16           1 1     1   1     1                             1 1   1     1     1       1         1             1 1   1 1 50
51 17               1   1       1   1   1           1       1 1 1         2   1         1       1       1     1     1       51
52 18     1 2   1         1 1       1         1       1         1               2     2 1   1   1             1             52
53 17     1     1             1                         1   1 1       1 2     1       2     1 1               1     1     1 53
54 12                             2           1             1       1           1       1           1 1 1             2     54
55 18           1 1   1   1     1     1           2     1   1 1     2                     1       1     2         1         55
56 22           1       1               1 1 1   1     1       1 3           1   2   1 1   2         2         1   1         56
57 16       1 1           1                       1             1 1   1   1     1   1 2     1         1             1 1     57
58 16     1                           1         2           1       1       1     1 1 1 1         1     1           2     1 58
59 12               1 1   1       1   2             1               1           1               1 1                   1     59
60 18     1       1 2   2           1             1   1             1 1 1 1       1                 1   1 1     1           60
61 15     1     2             1         1 1           1             1                       1 1   1         1   2     1     61
62 25 1 1 1 1 1 1                     1 2 2         1 2     1         1 1 1   1         1           4                     1 62
63 15 1   1                 1 1                           1 2 1 1           1     1   1         1       2                   63
64 11   1 1   1         1 1                 1   1                     1     1               1         1                     64
65 15                                 3                           1     1   1     1     1               1 1 1   1 1   1 1   65
66 19       1           1 1   1           1   1     1   1 1     1     1               1 1     1 1   1 1           1       1 66
67 15             1       1 1           1   1 1       1 1             1       1   1     1     1   2                         67
68 20       1       1 1 1     1   1   1     1   2         1                   1       1   1         2   2     1   1         68
69 11           1           1                       1 1                     1   1 1 1         1 1 1                         69
70 21         1     1   1                       1     1   1       1   1   2             1 1 1   2   1 1             2 1   1 70
71 9 1                                         1               1 1         1                                 1 1 1     1   71
72 14     1       1   1       2     1     1             1     1     1       1   1                       1               1   72
73 12 1       1   1             1 2       1                 1                         1             1 1   1                 73
74 13   2 1   2                     1       1     1     1                           1         2     1                       74
75 15 1                   1 1 1 1           1                     1     1         1     1       1     2   1           1     75
76 14     1   1       1         1                 1       1 1     1                   1       1           1         1 1 1   76
77 8                         1         1 1   1                                       1               1         1       1   77
78 11         1                         1   1     1             1   1     1       1                         1   2           78
79 27   1   1   1   1 2   1       2       1 1     1 2                     1     1 1 1   1 1 1   1     1       2     1 1     79
80 9     1         1       2       1   1                                                                 1     1   1       80
81 14 1   1 1 1           1                               1       1       1   2     1                 1   1         1       81
82 21   1   1     1 1         1 1   1 1   1 1 1     1     1                                 1   1 1   1 1   1 1   1         82
83 24         1       2 1   2   1       1   1 3     1     1                   1 1       1       1     1   1 1     1     1 1 83
84 24 1 1             1     1     1 2 1 1   1     2 1 1 1 1 1     1       1         1                 1             2 1     84
85 16 1                             1 1       1   1   1     1         2         2       2         1           1   1         85
86 23 3   1         1 1               1   2   1           1   1 2           1 1   1 1 1           1   1     1             1 86
87 20   2     1 1               1 2 1 1     1         1         2   1         1             1   1     1             1 1     87
88 18           1   1     1               1             2 2   1           1         1   1 1 1 1 1           1   1           88
89 14               1     2           1             2     1     1       1     1   1             1         1           1     89
90 12     1       1         1 1 1                 1               1                         1 1         1         1     1   90
91 14     1 1                   1     1             1     1   1 1       1                 1   2     1           1           91
92 21       1 1 1             1   1             1 1 1             1 1         1       2     1       1   2         1 1 1 1   92
93 16 1         1     1 1     1             1     1     1             1           1     1       1 1   1         1         1 93
94 18 1 1             1 1       3   1                               1   1               1 1   2 1   1   1         1         94
95 15       1     1   1 1               1     1               1               1 1   1   1   1           1 1 1               95
96 15       1                       1               1 1 1             2         1                       1 1 1     1     1 2 96
97 21 2       1       1   1 1 1 1               1     1 1   1     1     2           1 2                   1   2             97
98 7             2                               1       2                               1         1                       98
99 14 1                       1 1 1   1 1       1     1               1                 1 1 1               1 1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
Ngày
/
Tháng