BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/08/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
Ngày
/
Tháng
00 12                 1                   1   1             1                       1   1     2     1     1   1 1           00
01 24 1   1     1   1               1     2 2 1           1   1   1     1 1 1 1         1       1   2 1       1     1       01
02 21   1       1 1 1   1   1       1 1 1         1     1 1 1     1     1 1   1   1                 1 1         1           02
03 13         1                     1         1                       1   1     1 1   1     1   1         1           1   1 03
04 21   1     1     1 1         1 3 1 1         1     1     1     1         2           1   1             2 1               04
05 14               1         1       1         1           1     1 1 1 1     1   1             1 1   1                     05
06 16           1         1             1     1 1 1 1               1       1 1   1   1 1             1     1 1             06
07 17     1                 1     2 1     1   1     2                 1                 1       2 1 1   1       1           07
08 12               1                   1                       1   1             1   2           1 1   1       2           08
09 11                 1   1         1       1       1 1                     1     1           1   1                       1 09
10 18   1       1 1     2           1 1 2   1 1                     2               1 1   1               1     1           10
11 20                         1 1 1 1         2     1         1   1   1             2 1     2     1   1 1         1     1   11
12 20 1     1               1   1       1 1               1   1           1 2 1           1     1         1   1 1 1 1 1     12
13 12 1   1               1             1       1 1                                       1 1 1   1 1                   1   13
14 21     1   2 1 2 1       1                           1     1     1     1   1   1 1             1 1   1     2   1         14
15 16     1         2                     2 1           1             1 1   1       1     1 1 1     1 1                     15
16 23     1 1 1 2         1 1   1     1   1   1         1   1       1   1   1 1   1 1           1               1   1 1     16
17 16   1     1 1     1 1 1                     2 1 2         1   1                     1   1   1                           17
18 11               1       1   1   1   1                       1 1           1           1     1               1           18
19 12       1 1                                       1 1                       1         1           1 1     1     1     2 19
20 10 1   1                                   1           1   1             1     1           2       1                     20
21 15                     1 2 2       1 1           1 1 1       1       1                                 1   1         1   21
22 18 1       1   1     1   1   1   1 1 1         1         1       1                         1 1 1         1     1     1   22
23 25   1     1           2     2     1 1           1       1     1 1 2   1 1   1 3 1 1     1         1 1                   23
24 17         1   1   1   1 1             1   1     1             1   2 1                   1               1   1 1     1   24
25 14 2                   2               1       1       1 1                           2 1     1     1     1               25
26 23   2   1 1     1   1       1   1       1   1 1   2       1         1 3 1     1         1 1   1                         26
27 11 1       1                 1               1                     1 1               1 1                   1 1       1   27
28 16   1         1     1               1   1 1               1       1 1           1       2 1       1             1 1     28
29 16 1             1 1     1 1           1 1               1   1             1   1 1           1           2         1     29
30 19                 1           2   1 1   1 1       1     1 1   1               1 1                 1   1 2           2   30
31 28 2 2   1 2   2                 2     2         2           2           1   1     1   1   1 1         1 1 1 2           31
32 14                                 2       2 1   1         1       1 1 1               1             1           1     1 32
33 12     1             1 1         1 1           1             1           1         1     1       1                 1     33
34 18 1 1             1   1     1               2   1           1 1             1     1                 3 2     1           34
35 18   1               1     1                   1   1   1   1           1 1   1           1   1 1   1 1         1   2     35
36 16 1   1   1       1       1       1       1                   1     2 1     1       1         1     1             1     36
37 17       1                 1 1     1 1           1 1         1   1 1     2     1       1             1 1               1 37
38 13 1         1         1             2 1       1 1                                   1 1   1 1 1                         38
39 16   1     1       3 1   1 1     1                 1   1                   1                   1 1           1 1         39
40 9                           1       1   1 2                 1               1                             1       1     40
41 17                                   1 1                 1         1 1       1       2         1   2 1           1   1 3 41
42 11               1                           1 1       1         1   1             1                   1 1   1 1         42
43 11                           1       1       1             1               1 1       3                   1         1     43
44 19     1       2   1       3       1 2   1       1   1     1 1                                 1                 1   1 1 44
45 16     1         1 1 1     1                   1           1         2 1           1               1       2   1     1   45
46 16 1 1       1         2     1             1 1     1       1   1             1             1         1 1             1   46
47 17         1         2   1             1   2         1     1     1 1   1       1 1 1                           1 1       47
48 17     1 1             2   2                 1 1     2   1     1   2       1                             1             1 48
49 16     1   1   1 1       1                     1   1         1 1     1         1   1   1   1   1     1                   49
50 10     1     1               1   1                     2                     1 1   1       1                             50
51 15       1       1 1 1           1               1 2 1       1   1         1     1     1                 1               51
52 13               1   1     1   1             1 1     1             1               1     1   1             1         1   52
53 22   1     1         2   1     1 1     1         1     1               1 1 1   1     1           1     1 1 1 1   2       53
54 22       1   3                 1         1     1 1     2                     1           1       2       1 3   2 1 1     54
55 14 1       1 1 1     1     1                         1                   1         1           2               1 1     1 55
56 13             1           1 1       1               1 1     1 1   1                             1       1       1   1   56
57 15             1 1             2   2                         1   1   1   1               1   1     1   1 1               57
58 11               1 1                                                   1       1       1         1   1 1       2       1 58
59 13                     1 1 1               1 1   1   1         1             1         2                       1 1       59
60 15 1     1                                   1       1   1     1           1     3                 1 1   1   1     1     60
61 15       1   3         1     1       1 1 1                   1               2                     1 1         1         61
62 14 2       1                   1   1   1                 1   1 1 1                           1 1   1                 1   62
63 11     1             1                           1         1     1               2 1             1               1     1 63
64 18     1 1             1 1   1   1                   1     1           2   1   1     1 1           1   1         1     1 64
65 13                               1 1             1 1               1             1     1       1     1     2       1   1 65
66 20     1 1           1 1       1 1     2 1     1       1         1   1 1               1   1 1                 1 1 1     66
67 13                 1             1       1   1 1                 1   1                 2 1     1       1           1     67
68 24 1     1         1                 1   1     1   1   3 1       1 1   2   1 1 1   1         2               1 1     1   68
69 16   1             1     1   1         1 1         1     1             1         1 1   1           1 2                 1 69
70 16 1   1 1         1   1   1                   1         1       1                       2 1 1                 1   1 1   70
71 7                                       1     1             1   1       1             1             1                   71
72 20   1 1         1       2 1   3                         1 1 1       1                     1 1 1     1   1         2     72
73 17       1           1           1               1       2       1 2       2               1     1             2     1 1 73
74 10 1     1                               1               1           1           1     1         1 1     1               74
75 9             1           1                     1       1   1               1                                 1 1 1     75
76 15       1                         1       1 1     1                         1           1   1   1         2 1   2   1   76
77 23       2     1 1 1 1 1             1       1       1 2   1   1   1       1                 1   2     1       1 1     1 77
78 12         1     1 1         1         1       1                   1         1 1   2       1                             78
79 17     1 1       1         1                       1         2             2     1   1     1   1         1 1   1   1     79
80 21 1   1 1       1   1 1 1       1       1         2 1 1 1 1   1                 1                 1 1   1     1         80
81 14   2         1                         1         1   1   1       1     1                                 2 2         1 81
82 10             2               1                     1               1           1       1 1                 1         1 82
83 25 1   1 1       1 1 2 1           1       1   2               1 1       3 1             1 1             1 1 1     1   1 83
84 20             1   1 1     1 2 2   1                 2         1       1 1   2     1             1       1   1           84
85 12               1       1             1 2 1   1   2         1                   1       1                               85
86 16   4 1       1             1                       1   1     1           2 1 1               1                       1 86
87 12           2 1                 1     1     1 1 2       1                                     1                   1     87
88 8         1         1 1         1                 1                                 1                 1         1       88
89 16           2   1           1     1               1               1   1       1   1 2 1         1   1       1           89
90 13             1                           1               1   1     1       1   1   1       1   1     1           1   1 90
91 20 1 1   1 1 1           1         1   1 1   1             1 1   1           2         1   1         1           1 1     91
92 24 1   4   1       1         1 5 1           1       2         1               1     1           2               1   1   92
93 16       1   1                               1         1   1   1 1   1           1   1     1       1       1   1     1 1 93
94 19 1 1         2           1         1     1           2     1         2             1   1             2             3   94
95 14         1 2     1       1                         1 1   1                       2     1               1       1   1   95
96 13       2                 1   1         1   1             1     1           1                 1         1   1         1 96
97 18   2           1       3           1   2             1 1   1         1   1         1     1           1           1     97
98 16           1     1     1         2   1       1     1   1           1   1 1       1       1       1   1                 98
99 18         1   1             1     1         1     1         1   1                       1   1 1   1   1         1 1 2 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
Ngày
/
Tháng