BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/06/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
Ngày
/
Tháng
00 15                   1   1             1                       1   1     2     1     1   1 1           1     1 1       1 00
01 21             1     2 2 1           1   1   1     1 1 1 1         1       1   2 1       1     1             1           01
02 23 1   1       1 1 1         1     1 1 1     1     1 1   1   1                 1 1         1             2     1 1 2     02
03 14             1         1                       1   1     1 1   1     1   1         1           1   1     1       1     03
04 21         1 3 1 1         1     1     1     1         2           1   1             2 1                 1       1 1 1   04
05 15       1       1         1           1     1 1 1 1     1   1             1 1   1                     1         1       05
06 16   1             1     1 1 1 1               1       1 1   1   1 1             1     1 1               1               06
07 19     1     2 1     1   1     2                 1                 1       2 1 1   1       1               1     1   1   07
08 14                 1                       1   1             1   2           1 1   1       2             1   1   1       08
09 14   1         1       1       1 1                     1     1           1   1                       1     1   2       1 09
10 19 2           1 1 2   1 1                     2               1 1   1               1     1                     1 2   1 10
11 23       1 1 1 1         2     1         1   1   1             2 1     2     1   1 1         1     1             1   1 1 11
12 23     1   1       1 1               1   1           1 2 1           1     1         1   1 1 1 1 1     1           1 1 2 12
13 12   1             1       1 1                                       1 1 1   1 1                   1   1           1     13
14 17     1                           1     1     1     1   1   1 1             1 1   1     2   1               1 1     1   14
15 17                   2 1           1             1 1   1       1     1 1 1     1 1                         1 1       1 1 15
16 19   1 1   1     1   1   1         1   1       1   1   1 1   1 1           1               1   1 1                     1 16
17 14 1 1                     2 1 2         1   1                     1   1   1                                           2 17
18 11     1   1   1   1                       1 1           1           1     1               1               1             18
19 11                               1 1                       1         1           1 1     1     1     2             1     19
20 9                       1           1   1             1     1           2       1                                   1   20
21 21   1 2 2       1 1           1 1 1       1       1                                 1   1         1   1 1 1 1 1     1   21
22 17 1   1   1   1 1 1         1         1       1                         1 1 1         1     1     1             1     1 22
23 29   2     2     1 1           1       1     1 1 2   1 1   1 3 1 1     1         1 1                   1 1         3   1 23
24 15   1 1             1   1     1             1   2 1                   1               1   1 1     1               1     24
25 15   2               1       1       1 1                           2 1     1     1     1                 1 1           1 25
26 19 1       1   1       1   1 1   2       1         1 3 1     1         1 1   1                         1                 26
27 10         1               1                     1 1               1 1                   1 1       1                   1 27
28 16 1               1   1 1               1       1 1           1       2 1       1             1 1             1   1     28
29 16     1 1           1 1               1   1             1   1 1           1           2         1     1   1         1   29
30 23           2   1 1   1 1       1     1 1   1               1 1                 1   1 2           2   1 1 1     1   1   30
31 19             2     2         2           2           1   1     1   1   1 1         1 1 1 2                             31
32 17               2       2 1   1         1       1 1 1               1             1           1     1               1 2 32
33 12 1 1         1 1           1             1           1         1     1       1                 1                   1   33
34 17   1     1               2   1           1 1             1     1                 3 2     1               1       1     34
35 23 1     1                   1   1   1   1           1 1   1           1   1 1   1 1         1   2       1 1   1 1   1 1 35
36 15       1       1       1                   1     2 1     1       1         1     1             1         1 1 1         36
37 20       1 1     1 1           1 1         1   1 1     2     1       1             1 1               1   1 1 2           37
38 15   1             2 1       1 1                                   1 1   1 1 1                           1 2     1       38
39 13 1   1 1     1                 1   1                   1                   1 1           1 1               1   1       39
40 11         1       1   1 2                 1               1                             1       1           1 1         40
41 20                 1 1                 1         1 1       1       2         1   2 1           1   1 3   1   1         1 41
42 11                         1 1       1         1   1             1                   1 1   1 1             1             42
43 14         1       1       1             1               1 1       3                   1         1     1 1         1     43
44 18       3       1 2   1       1   1     1 1                                 1                 1   1 1   1 1         1   44
45 15 1     1                   1           1         2 1           1               1       2   1     1   1   1             45
46 15   2     1             1 1     1       1   1             1             1         1 1             1         1       1   46
47 17 2   1             1   2         1     1     1 1   1       1 1 1                           1 1               1         47
48 17   2   2                 1 1     2   1     1   2       1                             1             1         1 1       48
49 15     1                     1   1         1 1     1         1   1   1   1   1     1                   1         1 1     49
50 11         1   1                     2                     1 1   1       1                                 1 1 1         50
51 14 1           1               1 2 1       1   1         1     1     1                 1                         1     1 51
52 17 1     1   1             1 1     1             1               1     1   1             1         1   1       2   1   1 52
53 22 2   1     1 1     1         1     1               1 1 1   1     1           1     1 1 1 1   2             2           53
54 20           1         1     1 1     2                     1           1       2       1 3   2 1 1     1 1               54
55 10 1     1                         1                   1         1           2               1 1     1                   55
56 12       1 1       1               1 1     1 1   1                             1       1       1   1                     56
57 16           2   2                         1   1   1   1               1   1     1   1 1                 1 1           1 57
58 12                                                   1       1       1         1   1 1       2       1       1   1   1   58
59 16   1 1 1               1 1   1   1         1             1         2                       1 1       2       1         59
60 14                         1       1   1     1           1     3                 1 1   1   1     1     1                 60
61 11   1     1       1 1 1                   1               2                     1 1         1                           61
62 13           1   1   1                 1   1 1 1                           1 1   1                 1     1             1 62
63 13 1                           1         1     1               2 1             1               1     1             1 2   63
64 18   1 1   1   1                   1     1           2   1   1     1 1           1   1         1     1         2         64
65 15             1 1             1 1               1             1     1       1     1     2       1   1 1             1   65
66 22 1 1       1 1     2 1     1       1         1   1 1               1   1 1                 1 1 1           1   1   1 1 66
67 14             1       1   1 1                 1   1                 2 1     1       1           1       1     1         67
68 22                 1   1     1   1   3 1       1 1   2   1 1 1   1         2               1 1     1           1         68
69 16     1   1         1 1         1     1             1         1 1   1           1 2                 1               1 1 69
70 14   1   1                   1         1       1                       2 1 1                 1   1 1     1   1           70
71 8                     1     1             1   1       1             1             1                               1     71
72 18     2 1   3                         1 1 1       1                     1 1 1     1   1         2             1         72
73 17 1           1               1       2       1 2       2               1     1             2     1 1 1                 73
74 11                     1               1           1           1     1         1 1     1               2   1             74
75 10       1                     1       1   1               1                                 1 1 1           1 1         75
76 18               1       1 1     1                         1           1   1   1         2 1   2   1           1 1 1 1   76
77 21 1 1             1       1       1 2   1   1   1       1                 1   2     1       1 1     1     1 1         1 77
78 10         1         1       1                   1         1 1   2       1                                         1     78
79 17       1                       1         2             2     1   1     1   1         1 1   1   1       1     1     1   79
80 22 1 1 1       1       1         2 1 1 1 1   1                 1                 1 1   1     1           1 1   1 1   1   80
81 13                     1         1   1   1       1     1                                 2 2         1 2                 81
82 8           1                     1               1           1       1 1                 1         1                   82
83 23 2 1           1       1   2               1 1       3 1             1 1             1 1 1     1   1 1         1   1   83
84 21 1     1 2 2   1                 2         1       1 1   2     1             1       1   1           1 1 1             84
85 14     1             1 2 1   1   2         1                   1       1                                         3       85
86 10         1                       1   1     1           2 1 1               1                       1                   86
87 12             1     1     1 1 2       1                                     1                   1           2   1       87
88 10 1 1         1                 1                                 1                 1         1       1 1   1           88
89 15         1     1               1               1   1       1   1 2 1         1   1       1             1   1           89
90 13                       1               1   1     1       1   1   1       1   1     1           1   1                 1 90
91 16     1         1   1 1   1             1 1   1           2         1   1         1           1 1     1                 91
92 22         1 5 1           1       2         1               1     1           2               1   1       1     1 2 1   92
93 20                         1         1   1   1 1   1           1   1     1       1       1   1     1 1   1 1 1 1 1   1   93
94 16       1         1     1           2     1         2             1   1             2             3         1           94
95 12       1                         1 1   1                       2     1               1       1   1           1   1     95
96 11       1   1         1   1             1     1           1                 1         1   1         1                   96
97 16     3           1   2             1 1   1         1   1         1     1           1           1                 1     97
98 16     1         2   1       1     1   1           1   1 1       1       1       1   1                     1           1 98
99 19         1     1         1     1         1   1                       1   1 1   1   1         1 1 2 1   1       1 1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
Ngày
/
Tháng