BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/04/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
Ngày
/
Tháng
00 17 1 1   1 1       1 1         1 1 2         1       1         1       1                 1                   1   1       00
01 18       1 1   1 1         2     1                                   1   1   1     1   1               1     2 2 1       01
02 23 1     1     2     1       1         1   1 1         1   1 1 1           1       1 1 1   1   1       1 1 1         1   02
03 7       1                     1           1                   1                 1                     1         1       03
04 17 1                   1             1   1                     1 1         1     1     1 1         1 3 1 1         1     04
05 14   1 2 1   1     1                     1           1 1     1                         1         1       1         1     05
06 20                 1     1       1     2 1 1   1 1   1   1         1 1             1         1             1     1 1 1 1 06
07 17 1 1                             1   1     1 1             1       1       1                 1     2 1     1   1     2 07
08 12 1 1           1       1                   2     1       1       1 1                 1                   1             08
09 19           1       3     2     1   1   1   1 1 1         1       1                     1   1         1       1       1 09
10 18   1           1         1     1                       1     1 1         1       1 1     2           1 1 2   1 1       10
11 21   1         1 1   1 2           1 1   1   1   1           1     2                             1 1 1 1         2     1 11
12 15     1 1             1             1           1         1   1 1   1   1     1               1   1       1 1           12
13 13                 1                         1 1       1       2 1       1   1               1             1       1 1   13
14 17 1   1           1           1             2     1   1               1     1   2 1 2 1       1                         14
15 19 1                 1 1     1     2   1   1       1   1     1     1 1       1         2                     2 1         15
16 20       1   1           1     1                     1 1         1 1   1     1 1 1 2         1 1   1     1   1   1       16
17 25   1       2 1         1     1       1       1 1       1     1 1     2   1     1 1     1 1 1                     2 1 2 17
18 16   1         1             1   2 1 1   1   1     1     1                             1       1   1   1   1             18
19 10   1               1 1       1           1 1         1           1           1 1                                       19
20 15 1     1   1 1   1               1   1       1     1       1     1   1 1   1                                   1       20
21 18   1         1       2               1   1         2         1       1                     1 2 2       1 1           1 21
22 17     1               1 1 1       1                     1             1 1       1   1     1   1   1   1 1 1         1   22
23 18 1   1   1   1         1 1 1                                 1 1         1     1           2     2     1 1           1 23
24 20 1   1 1       1   1 1 1             1   1   1       1     1                   1   1   1   1 1             1   1     1 24
25 15         1           1     1   1       1 1 1         1     1           2                   2               1       1   25
26 20       1   2               1   3         1               1               2   1 1     1   1       1   1       1   1 1   26
27 15     2   1     1 1     1 1 1                 1         2               1       1                 1               1     27
28 16       1         1 1 1 1       1 1           1 1               1         1         1     1               1   1 1       28
29 18 1   1     1 1             1               1     1           1     2 1 1             1 1     1 1           1 1         29
30 12 1     1         1                           1 1                                       1           2   1 1   1 1       30
31 28   1   1   1   2   1       1             2     2               1 1     2 2   1 2   2                 2     2         2 31
32 16           1   2   1           1     1 1               1   1       1                                   2       2 1   1 32
33 14             1                   1                 1     2     1     2     1             1 1         1 1           1   33
34 19                             1           1       3 1   1 1 1     1 1   1 1             1   1     1               2   1 34
35 14 1           1   1     1     1                 1   1 1   1       1       1               1     1                   1   35
36 17         1       1 1   1       1   1   1   1   1                     1 1   1   1       1       1       1       1       36
37 12     1               1                         1       1   1         1       1                 1 1     1 1           1 37
38 21   1 1   1   2     1   1     1               1   1       1       1   1 1         1         1             2 1       1 1 38
39 19       1         1 1 1 1   1                   1               2   1     1     1       3 1   1 1     1                 39
40 14         1   1       1       1   1               1               1 1 1                           1       1   1 2       40
41 14                         1   2   1 1 2 1           1 1   1   1                                           1 1           41
42 18 1   1 1   1 1 1       1   1   2   1   1           1     1       1                   1                           1 1   42
43 9                       1     2   1         1           1                                         1       1       1     43
44 18                 1     1         2       1             1                   1       2   1       3       1 2   1       1 44
45 9                                               1   1   1                   1         1 1 1     1                   1   45
46 14       1 1   1       1                   1                     1       1 1       1         2     1             1 1     46
47 18               1           1   1 1 1         1     1     2     1     1         1         2   1             1   2       47
48 18     1       1             1           1 1   1 1 1     1     1             1 1             2   2                 1 1   48
49 19       1 1 1 1         1     1 1   1     1 1       1         1 1           1   1   1 1       1                     1   49
50 12         1         1   2             1       1   1       1                 1     1               1   1                 50
51 12 2 1                             1                           1   1           1       1 1 1           1               1 51
52 15   1       1           1 1             1   1             1   1     1                 1   1     1   1             1 1   52
53 16               1   1     1         1     1   1                     1     1     1         2   1     1 1     1         1 53
54 17         1         1                 2 1   1         1       1 1             1   3                 1         1     1 1 54
55 12 1               1               1 1             1           1         1       1 1 1     1     1                       55
56 12                         1   1 1               1       1   2       1               1           1 1       1             56
57 18       1               2       1             1     1 1   1 1     1   2             1 1             2   2               57
58 12 1   2       1   1                           1 2           1     1                   1 1                               58
59 14   1           1   1   1               1   1         1       1                             1 1 1               1 1   1 59
60 9                       1   1       1                   1 1       1     1     1                                   1     60
61 14                         1   1                   1   1 1                     1   3         1     1       1 1 1         61
62 14       1 1       2                 1   2   1                           2       1                   1   1   1           62
63 20     1 1 2 1 1   1   1   1         1   1     1 1       1       1   1 1     1             1                           1 63
64 16           1   1                 1     2 1       1   1         1   1       1 1             1 1   1   1                 64
65 11                       1 1   1 1                 1   1             1 1                               1 1             1 65
66 18     1   1 1             1         1         1             1         1     1 1           1 1       1 1     2 1     1   66
67 16               1                   1   1             2     1 1 1   2 1                 1             1       1   1 1   67
68 24 1 1 1   2     1   2           1 1     1 1       1 1   1 1 1     1     1     1         1                 1   1     1   68
69 19 1       1       1         1   1               1 1     2 1   2     1     1             1     1   1         1 1         69
70 18 1 1               1   1   1       1       1   1     1 1   1           1   1 1         1   1   1                   1   70
71 12   1   1   2               1           1   1     2             1                                             1     1   71
72 18               1     1     1   1       1 1   1       1       1           1 1         1       2 1   3                   72
73 19   1 1   1     1 1       1 1       1 2   1 1             1     1 1           1           1           1               1 73
74 10 1           1       1   1       1   1     1                           1     1                               1         74
75 11     1   1 1                 1 1         1         1   1                           1           1                     1 75
76 11               2                   1     1     1 1               1           1                         1       1 1     76
77 17       1 1               1 2   1 1   1                                       2     1 1 1 1 1             1       1     77
78 10                   1         1                         1             1         1     1 1         1         1       1   78
79 10                     1       2                                 2     1     1 1       1         1                       79
80 19   1 1       1   1 1     1   1 1                         1 1           1   1 1       1   1 1 1       1       1         80
81 10       1     1                         1       1 1       1               2         1                         1         81
82 13   1   1   1   1                   1           1 1 1             1   1             2               1                   82
83 22     1         1 1                   2             1 1   2   1         1   1 1       1 1 2 1           1       1   2   83
84 21 1     1     1   1   1           1 1 1     1                 1   1   1             1   1 1     1 2 2   1               84
85 15           1             1   1       1       1     1   1   1                         1       1             1 2 1   1   85
86 17               1 1         1     2 1         2   1               1       4 1       1             1                     86
87 18   1       1 1                       1               1 1 1       1 1             2 1                 1     1     1 1 2 87
88 17 1 1       1           1   1       1 2 1         1             2   1           1         1 1         1                 88
89 11   1     1 1               1                 1       1                           2   1           1     1               89
90 12     1           1       1         1   1       1   1       1 1       1             1                           1       90
91 17     1         1     1                         1   1               2   1 1   1 1 1           1         1   1 1   1     91
92 28 1     1       1                 1   1   1 1 1     1 1     2   1       1   4   1       1         1 5 1           1     92
93 10 1       1   1                               2     1 1                       1   1                               1     93
94 16   1 1   1           1   1 1                     1 1 1                 1 1         2           1         1     1       94
95 13 1 1 1   1       1                       1               1     1               1 2     1       1                       95
96 13   1     1         1 2   1                                 1                 2                 1   1         1   1     96
97 20               1   1 1   2         1     2                 1     1 1     2           1       3           1   2         97
98 12           1     1         1                       1       1                     1     1     1         2   1       1   98
99 19       1   1       1 1   1 1 3     1           1 1     1           1           1   1             1     1         1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
Ngày
/
Tháng