BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/02/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
Ngày
/
Tháng
00 14 1 1         1 1 2         1       1         1       1                 1                   1   1             1         00
01 17         2     1                                   1   1   1     1   1               1     2 2 1           1   1   1   01
02 23   1       1         1   1 1         1   1 1 1           1       1 1 1   1   1       1 1 1         1     1 1 1     1   02
03 6             1           1                   1                 1                     1         1                       03
04 19     1             1   1                     1 1         1     1     1 1         1 3 1 1         1     1     1     1   04
05 12 1                     1           1 1     1                         1         1       1         1           1     1 1 05
06 21 1     1       1     2 1 1   1 1   1   1         1 1             1         1             1     1 1 1 1               1 06
07 15                 1   1     1 1             1       1       1                 1     2 1     1   1     2                 07
08 11       1                   2     1       1       1 1                 1                   1                       1   1 08
09 19   3     2     1   1   1   1 1 1         1       1                     1   1         1       1       1 1               09
10 18         1     1                       1     1 1         1       1 1     2           1 1 2   1 1                     2 10
11 20   1 2           1 1   1   1   1           1     2                             1 1 1 1         2     1         1   1   11
12 15     1             1           1         1   1 1   1   1     1               1   1       1 1               1   1       12
13 13 1                         1 1       1       2 1       1   1               1             1       1 1                   13
14 18 1           1             2     1   1               1     1   2 1 2 1       1                           1     1     1 14
15 19   1 1     1     2   1   1       1   1     1     1 1       1         2                     2 1           1             15
16 21       1     1                     1 1         1 1   1     1 1 1 2         1 1   1     1   1   1         1   1       1 16
17 23       1     1       1       1 1       1     1 1     2   1     1 1     1 1 1                     2 1 2         1   1   17
18 16           1   2 1 1   1   1     1     1                             1       1   1   1   1                       1 1   18
19 11   1 1       1           1 1         1           1           1 1                                       1 1             19
20 13 1               1   1       1     1       1     1   1 1   1                                   1           1   1       20
21 19     2               1   1         2         1       1                     1 2 2       1 1           1 1 1       1     21
22 18     1 1 1       1                     1             1 1       1   1     1   1   1   1 1 1         1         1       1 22
23 17       1 1 1                                 1 1         1     1           2     2     1 1           1       1     1 1 23
24 17   1 1 1             1   1   1       1     1                   1   1   1   1 1             1   1     1             1   24
25 16     1     1   1       1 1 1         1     1           2                   2               1       1       1 1         25
26 20           1   3         1               1               2   1 1     1   1       1   1       1   1 1   2       1       26
27 11 1     1 1 1                 1         2               1       1                 1               1                     27
28 16 1 1 1 1       1 1           1 1               1         1         1     1               1   1 1               1       28
29 16           1               1     1           1     2 1 1             1 1     1 1           1 1               1   1     29
30 14 1                           1 1                                       1           2   1 1   1 1       1     1 1   1   30
31 25   1       1             2     2               1 1     2 2   1 2   2                 2     2         2           2     31
32 14   1           1     1 1               1   1       1                                   2       2 1   1         1       32
33 14                 1                 1     2     1     2     1             1 1         1 1           1             1     33
34 21             1           1       3 1   1 1 1     1 1   1 1             1   1     1               2   1           1 1   34
35 15 1     1     1                 1   1 1   1       1       1               1     1                   1   1   1   1       35
36 17 1 1   1       1   1   1   1   1                     1 1   1   1       1       1       1       1                   1   36
37 14     1                         1       1   1         1       1                 1 1     1 1           1 1         1   1 37
38 16   1   1     1               1   1       1       1   1 1         1         1             2 1       1 1                 38
39 20 1 1 1 1   1                   1               2   1     1     1       3 1   1 1     1                 1   1           39
40 13     1       1   1               1               1 1 1                           1       1   1 2                 1     40
41 15         1   2   1 1 2 1           1 1   1   1                                           1 1                 1         41
42 14       1   1   2   1   1           1     1       1                   1                           1 1       1         1 42
43 10       1     2   1         1           1                                         1       1       1             1       43
44 21 1     1         2       1             1                   1       2   1       3       1 2   1       1   1     1 1     44
45 10                               1   1   1                   1         1 1 1     1                   1           1       45
46 14     1                   1                     1       1 1       1         2     1             1 1     1       1   1   46
47 20           1   1 1 1         1     1     2     1     1         1         2   1             1   2         1     1     1 47
48 20           1           1 1   1 1 1     1     1             1 1             2   2                 1 1     2   1     1   48
49 18       1     1 1   1     1 1       1         1 1           1   1   1 1       1                     1   1         1 1   49
50 13   1   2             1       1   1       1                 1     1               1   1                     2           50
51 14                 1                           1   1           1       1 1 1           1               1 2 1       1   1 51
52 14       1 1             1   1             1   1     1                 1   1     1   1             1 1     1             52
53 16   1     1         1     1   1                     1     1     1         2   1     1 1     1         1     1           53
54 18   1                 2 1   1         1       1 1             1   3                 1         1     1 1     2           54
55 12 1               1 1             1           1         1       1 1 1     1     1                         1             55
56 16         1   1 1               1       1   2       1               1           1 1       1               1 1     1 1   56
57 19       2       1             1     1 1   1 1     1   2             1 1             2   2                         1   1 57
58 8 1                           1 2           1     1                   1 1                                               58
59 14   1   1               1   1         1       1                             1 1 1               1 1   1   1         1   59
60 12       1   1       1                   1 1       1     1     1                                   1       1   1     1   60
61 15         1   1                   1   1 1                     1   3         1     1       1 1 1                   1     61
62 16 2                 1   2   1                           2       1                   1   1   1                 1   1 1 1 62
63 16 1   1   1         1   1     1 1       1       1   1 1     1             1                           1         1     1 63
64 16                 1     2 1       1   1         1   1       1 1             1 1   1   1                   1     1       64
65 12       1 1   1 1                 1   1             1 1                               1 1             1 1               65
66 17         1         1         1             1         1     1 1           1 1       1 1     2 1     1       1         1 66
67 16                   1   1             2     1 1 1   2 1                 1             1       1   1 1                 1 67
68 24   2           1 1     1 1       1 1   1 1 1     1     1     1         1                 1   1     1   1   3 1       1 68
69 19 1         1   1               1 1     2 1   2     1     1             1     1   1         1 1         1     1         69
70 18   1   1   1       1       1   1     1 1   1           1   1 1         1   1   1                   1         1       1 70
71 10           1           1   1     2             1                                             1     1             1   1 71
72 20     1     1   1       1 1   1       1       1           1 1         1       2 1   3                         1 1 1     72
73 18 1       1 1       1 2   1 1             1     1 1           1           1           1               1       2       1 73
74 9     1   1       1   1     1                           1     1                               1               1         74
75 10             1 1         1         1   1                           1           1                     1       1   1     75
76 10                   1     1     1 1               1           1                         1       1 1     1               76
77 20         1 2   1 1   1                                       2     1 1 1 1 1             1       1       1 2   1   1   77
78 10   1         1                         1             1         1     1 1         1         1       1                   78
79 13     1       2                                 2     1     1 1       1         1                       1         2     79
80 23 1 1     1   1 1                         1 1           1   1 1       1   1 1 1       1       1         2 1 1 1 1   1   80
81 11                       1       1 1       1               2         1                         1         1   1   1       81
82 10                   1           1 1 1             1   1             2               1                     1             82
83 22 1                   2             1 1   2   1         1   1 1       1 1 2 1           1       1   2               1 1 83
84 21 1   1           1 1 1     1                 1   1   1             1   1 1     1 2 2   1                 2         1   84
85 17         1   1       1       1     1   1   1                         1       1             1 2 1   1   2         1     85
86 19 1         1     2 1         2   1               1       4 1       1             1                       1   1     1   86
87 16                     1               1 1 1       1 1             2 1                 1     1     1 1 2       1         87
88 15       1   1       1 2 1         1             2   1           1         1 1         1                 1               88
89 9           1                 1       1                           2   1           1     1               1               89
90 13 1       1         1   1       1   1       1 1       1             1                           1               1   1   90
91 18     1                         1   1               2   1 1   1 1 1           1         1   1 1   1             1 1   1 91
92 28                 1   1   1 1 1     1 1     2   1       1   4   1       1         1 5 1           1       2         1   92
93 11                             2     1 1                       1   1                               1         1   1   1 1 93
94 16     1   1 1                     1 1 1                 1 1         2           1         1     1           2     1     94
95 12 1                       1               1     1               1 2     1       1                         1 1   1       95
96 13   1 2   1                                 1                 2                 1   1         1   1             1     1 96
97 22   1 1   2         1     2                 1     1 1     2           1       3           1   2             1 1   1     97
98 13 1         1                       1       1                     1     1     1         2   1       1     1   1         98
99 20   1 1   1 1 3     1           1 1     1           1           1   1             1     1         1     1         1   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
Ngày
/
Tháng