BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/06/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
Ngày
/
Tháng
00 13 2       1           1                             2 1 1         1 1                   1     1                     1   00
01 19 1   1                 1 1   1 2 1 1 1   1   1   1                       1   1     1     1       1     1               01
02 19   2 1       1   1           1       1       1 1 1     1           1           1                 1           1 1   2 1 02
03 19               1                             1   1   1   1 1   1   1         2                   1   2   2 1 1   1   1 03
04 15 1       1               1         1   1       1 1     2       1               1           2 1                     1   04
05 16                         1   1     1           1       1       1 2     2         1         1         2   1   1         05
06 11           1     1           1           1   1           2             1       1       1                   1           06
07 22         1       1   1   3 1     1       1         1   1   1   1 1   3 1             1         1                 1 1   07
08 18 1   1       1   1           1   1       1 1 1               1 1                   1     1         1       2 1   1     08
09 16     1   1 1             1             1 1           1           1 1 1               1 1           1 1       1     1   09
10 13               1           1 1 1             1             2 1     1             1                 1           2       10
11 18 1 1   2       1         1                   1 1   1     1       1         2   1   1               1         1   1     11
12 17         1 1 1   1             1 2 1     1   1             1   2 1       1 1           1                               12
13 19 1 1     2     1           2           1   1     1                     1 1   1       1 1 1   1             1         1 13
14 11                 1           1       1           1                           2                     2         1   1   1 14
15 19       1       1 2     1           2   1             1                 1   1     1             2   1     2       1   1 15
16 15     1         1 1             1           1 1 1               1               1   1 1                 1       2 1     16
17 13   2                 1                     1               1           1 1 2             1 1           1       1       17
18 23     1     1 1     1   1 1 1 1   2   1         2 1   1                   1 1 1 1         1     1     1       1         18
19 20   1       1                 1 1   1       1   1       1         1     1         1 1 1   1   1     1     1 1   1 1     19
20 16         1     2     1               1 1     1                       1 1 1   1                     2   1     1 1       20
21 9                     1           1                           1   1                             1     2     1   1       21
22 18   1 1   1 1     1     2       1           1 1                 1     1     1       1 1                 1 1     1       22
23 12   1   1   1               1   1       1             1 1         1         1                                   1   1   23
24 24 1   2 1   1                     1 2   2                 3                           4       1   2 1           1     2 24
25 10           1                                       1 1     1         1   1           1                   1   1 1       25
26 17           1 1                 1   4       1   1   1       1   2           1           1     1               1         26
27 20     1       1             1           2 1   1           1   1           1     1     1 1 1 2   1   1         1       1 27
28 18           1             1         1       1     1   1         1       1       1   3         1 1       2         2     28
29 19                               1     1         2           1 1         1         1 1       1 1 1 1   1   1 1     1 1 1 29
30 20                         1                   1 1 1 1   2 1   1 1 1               2         2     1         1 1 1     1 30
31 15       1 1     1     2 1         1               1   1             1 1                   1 1       1                 1 31
32 14                     1 1   1             1     1 1       1   1           1       1               1     1   1         1 32
33 13     1   1   1                 1 2               1   1                       1             1             1       1 1   33
34 14   1           1 1   1   1   1     1     1     1                   1     1                 1     1                 1   34
35 18               2 1 1   2                                   1         2   1 1                 1 2 1       2   1         35
36 13       2   1 1             2   1     1     1     1   1                                         1       1               36
37 16                   1 2       2   1     1         1 1 1 1         1             1                           1       1 1 37
38 18       1   1 1       1     1     1         1   1                   1         2     1     1   1   2       1 1           38
39 11   1             1   1       1 1         1 1           2                     1                     1                   39
40 12 1 1   1                                 1   1       1                         2       1         1     2               40
41 18 1       1       1     1   1 1 1       2                   1 1       1           1 1     1                   1 2       41
42 19       2           1   2       1 1 1                   1   1 1 2     1   2     1                   1           1       42
43 21       1     1 1   1     2       1   1   1         1   1           2 2         1   1       1   1 1           1         43
44 11 1 1                       1                           2         2     1                   1     1               1     44
45 18 1   2               1           1           1           1 1 2             1   2       2                     2       1 45
46 20     1   1 1       1       1 1             1 1 1     1 1 1   1   1   1       1       1       2                     1   46
47 21   1           1 1 1       1   1   1     1       1 2       1       1 1   1         1         1   1         1       1 1 47
48 17 1 1       2     2   1                       2   1 1                     2   1                   1           1   1     48
49 16             1           1     1         1           1           1       2 1 1   1 1                 1   1       1 1   49
50 12                   1                   1         1   1         1   1       1 1                 2                 1   1 50
51 12             1     1 1       1             1 1           1               1       1         1                       1 1 51
52 14         1   1         1 1   1                   1   2             1           1             1           1 2           52
53 13     1                   1           1 2       1 1                     1         1         1   1       1           1   53
54 18       1 1     1     1           2           1                           2 1         1 2 1     1           1   1   1   54
55 17 2 1   1     1   1     1 1                 1                                         1   1   2 1     1     1         1 55
56 13 1           2   1 1                                   1   1 1 1           1 1                     1     1             56
57 11 1       1                           1 1   1     1     1         1                 1     1           1                 57
58 13 1   1 1   1   1 1                         1     1   1               1           1     1     1                         58
59 15   1   1 1   1         1           2 1   1                                 1           2 1     1       1               59
60 24   1       1     1   1 2   1   1       1   1   1 1           1         2         1 1 1   1 1       1 1   1     1       60
61 16       1       1   2                   1     1           2 2 1   1     1           1                       1 1         61
62 12     2                 1                       1     1                 1   1 1     1               1 1 1               62
63 18     1             4     2           1       1   1         1 1   1                   1       1 1           2           63
64 15             1 1     1         1       1         2 1         2     1     1                           1   1     1       64
65 23   2     1         2   1   3         1 1 1         1     1           1 1               2     1 1           1 1     1   65
66 19       1     2           1                         1           1 2 1   2 1       1 1           1 2 1                 1 66
67 16       1 1                             1       2 1           1       1           1 1       1 1             1     1 1 1 67
68 13   1                     1         1 2       1                             1 1     1     1 1   1               1       68
69 17             1 3   1   1 1       1       1         2     1         1           1           1 1       1                 69
70 15 1   1                   1 1 2       1   1     1     1 1             1 1   1             1                             70
71 19 1       2       1             1             1       1           1   1 1 1               2 1 1       1   1   1 1       71
72 14                 1         1   1           1             1   2   1     1       1               2 1 1                   72
73 7           1   1       1       1   1                                               1                           1       73
74 23   2       2 1                             2       1     1 3 1         1 1     2     2               1   1       1 1   74
75 16         1           1               1     1       1     1         1         1   1 1             1   1 1 1       1 1   75
76 25   1     1 1         1       2       1   1 2         1 1 1 1 1     1 1           1 1   1   1 1     1             2     76
77 12 3 1       1       1   1       1                         1                       1                   1       1         77
78 14         2 1     1   1                         1                             1 1 2               1   1 1       1       78
79 18           1           1                   3         1       1         1   1     2     2     1 1     1     1         1 79
80 13                 1       1           1             1                                 2 1 1   1         2   1     1     80
81 13     1                                       1       1 1 2 2         1               1               1 1 1             81
82 14             1 1       1     1                             1   2       1                 1     1   1         1   1 1   82
83 5                   1               1 1   1                                           1                                 83
84 14         1     1 1 1         1         1       1               1           1           1     1   1           1     1   84
85 19 1   2               1     1     2                     1           1       1 1       1           1 1 1   2           2 85
86 21 1               1               1       2                 1   1     2     1 1 1   1 1 1   2   1       2             1 86
87 19             2       1 1   1           1 1                     1   1 1     1 2         1 1         1   1   1         1 87
88 13                       2       1                   1   1         2 2     1           1     1           1               88
89 15   1 1                               1   1   1           1         2       1 1 1 1                           1     1 1 89
90 18     1             1       1     1                 1 1     1   1   2     1 1   1 1     1 1             1 1             90
91 13 1   1       1       1             1 1 1       1 1 1                                                   1   1       1   91
92 19       3 1         1 1     1 1     1 1 1     1 1   2           1               1                             1     1   92
93 14   1   1                   1 1                       1 1 1   1   1     1           1     2 1                           93
94 14       1     1       1           2 1     1                                       1                 1     1 1   2     1 94
95 19 1     1   1       1           2         1               1   1   1           1 1       1 1         1   1         2 1   95
96 11                             1       2                               1         1     1           1 1     1       2     96
97 16     1         1   1     1   1 1   1 1   1     1   1           1   1                             1   2                 97
98 11                   1       1       1 1 1   1       1         1                             1 1                 1       98
99 14       1   1   2         1       1                     1       1                 1     1 1       1   1 1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
Ngày
/
Tháng