BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 10/07/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
Ngày
/
Tháng
00 17         1 1 1               3 2                 1           1     1   1                               1 1       1 1 1 00
01 17           1     1         1       2           1     1   1             1   1 2       1                   1       3     01
02 19   1 1     1         1 1     1 1     1 1   1   1 1           1     1       1             1     1     1         1       02
03 22       1 2 1       1   1       1                         2     1 1 1 1 1       1       2 1   3     1                   03
04 12     1 1           1     1     1 1   1                                                   1         1   1         2     04
05 12                             1     2 2                   1   1 1                         1   1               1   1     05
06 15   1                       1           1   1   1               1                 1     1 1   2 1           1 2         06
07 14 1               2 2   1         1     1       1       1           1       1                   1       1               07
08 13       1 1 1   1 2                           1   1 1         1         1     1     1                                   08
09 12         1               1       1                 1           1               1 1                 1 1 1 1   1         09
10 13                   1   1                   1       2                             1             1 1   1     2   2       10
11 14   1         1           1   1 1                                 1 1 1     1           2         1     1 1             11
12 17 1             1 1     1             1 1 1                             1             1 1   1   1   1 1       1   1 1   12
13 13       2   2       1                                 1   1         1                   1       1     1   1         1   13
14 13     1                     1 1               1       1           1   1 1         1                       1 1 1       1 14
15 10                                 1       2                                               1         2     1 1     2     15
16 6   1 2                     1                         1           1                                                     16
17 14   1   1     1   1 1           1                     1 1   1                     1           2   1                 1   17
18 20             2 1       2     1     1   2         2                   1 2       2     1                 1       2       18
19 18   1         2               1     1   1         1           1       1   1       1 1   1   1       3                 1 19
20 12       1   1         1                     1 1                   1             1             1     1 1     2           20
21 17 1   1                     1   1     1 1               1           2     1       1   1     1   1   2       1           21
22 17 1   1   1 1     1           1           1   1           1         1     1       1         1   1             1       2 22
23 19           1       1     1   1 1 1             1           3     1         2         1 1 1       1       1   1         23
24 10         1                   1   1                             1         1     1 1           1             1         1 24
25 13             1 1     1               1                 1 1     1             1     2           1   1               1   25
26 16           2   1               1       1         1   1 2           1           1 2                     1       1   1   26
27 14   2 2                 1         1                     1       2       1         1 1                         1 1       27
28 20 1 2 1   1         2     1             1   1         1 2       1       1                       1 1     2           1   28
29 8   1                               1     1                           1   1 2               1                           29
30 16       2   1                                 1 1       1   2   1             1         1 1   1   1   1               1 30
31 18 1   2     1 1   2         2 1             1 1           1 1           1         1   1       1                         31
32 16 1 1   1                 1     1   1         1   1   1       1       1             1         1     1           1 1     32
33 16         1       1                 1 1         1               1 1 1       1 1 1                 1 2   1       1       33
34 16 1   1   2           1           1   1           1     1 1                   1       1 1 1         1   1               34
35 11       1                                                 1   1     1         1   1     1                     1 1 1 1   35
36 16       1   1 1 1           1             1     1                       1   1     1             1 1       1 1 1     1   36
37 18     1         1 1     1                       2 1 2     1           1         1                 1 1 1 1     1       1 37
38 27     2 2   2 1   1   1   2     1         1 1 1 1         2 1   1               1     1 1   1         1         1     1 38
39 15   1     1   1 1                 1     1 1     1           1     1                   1         1   1         1     1   39
40 20         1     1 1           2     2   1               1                 1   1     1   1   1     1     2 1 1       1   40
41 18               1 2 1 1     1 1   1 1 1       1   1     1                 1       1           1       1     1           41
42 14   1       2   1   1       1               1             1           1                       1               1 1   2   42
43 14       1             1                 2 1     1   1 1 1           1                         1   1           1       1 43
44 19       1                 1           1     1       1                 1       2 2         2 3       1     1     1     1 44
45 13                   1   1 1                               1 1     1 1             1         1   1           1 1   1     45
46 19   1 1 2 2           1 1   1     1         1               1 1           1 1 1           1             1         1     46
47 18   1       3     1             1           2     1 1     1   1       1           1   1 1               1         1     47
48 24     1   1         1     1             1     1       1   2 1 1     1 2 1       1 1   1           1 1   1 1 1   1       48
49 13   1     1             1               1 1 1 1       2       1     1                                     1       1     49
50 18               1       2                     1 1   1         2         1 3                   2     1       1     1   1 50
51 16               1     1                   2       1   1 1       1 1       1             1   1   1 1   1         1       51
52 13   2 1                       1                           1     1 2       1         1         1           1     1       52
53 8           1                           1 1                                   2             1 1             1           53
54 18 1       1   2     1     1     1         1                 2               3                         2 1         1   1 54
55 18 2   1   1         1     1 1     2   1           1           1               1           1   1       1           1 1   55
56 16       1     1   1   1     1                           2   1     1       1   2 1         1 1                       1   56
57 21   1   1     1     2     1     2 1 1               1   1           1   2   1             1       1     1     1   1     57
58 18   1 1       1         1       1             2 1 1           1 1       1   1             1       1     2 1             58
59 16 1     1         1 2             1     1                             2                   1   1   1   2   1       1     59
60 8       1                                     1 1     3                       1   1                                     60
61 15                 1     2           2     2   1       1 1     1   1                               1       1           1 61
62 16     1       1           1 1 1     1 1                         1 1 1 1   1           1 1 1                         1   62
63 18             1         1       1     1         1 1 1               2               2 1     1   1     1         1   1 1 63
64 18 3     2             1     1             1 1 1   1     1         1         2       1   1         1                     64
65 7                                 1 1                     2     1             1                                 1       65
66 19           1 1 1     1             2     1       2     1 1                       1 3 1   1                     2       66
67 18     1         1   1     1         1                           1     1 1 1     1 1   1   1     1   1       1 1       1 67
68 15                   1 1     2         1   1 1                     1     1   2           1   1               1       1   68
69 16 1     1 1       1   2 1             2   2                   1                           1 1               1       1   69
70 19   1 1   1               1       1   1     1       1             1       1   1 1 1     1     1       1         1   1 1 70
71 26 1       1           1 3 1 1   1 1     1   4               1 1   1                     1   1   1 1       1     2   1   71
72 14 1                   1                 1   1               1   1 2                 1 1     1             1         2   72
73 20     1 1     1   1         1   3       1     1 1           1   1                   1 1       1   1   1     1 1         73
74 16                   2       2       2 1 1   1                 1       1 1 1     1       1                             1 74
75 11                           1             1     1   1 1 1                                                   1 1 1 1   1 75
76 23 1         1 1           1               1         1 2 1   1       1     1 1 1     1 1       1 1 1           1 1     2 76
77 15 1       1     1               1                 1           1 2   1 1     1     1       1 1                 1         77
78 21   1         1 1 1       1 1       1       1     1 1     2 1     1   1     2       1 1     1     1                     78
79 19                 1 1   1 2             1       1                   1   1       2   1     1 2   1         1   1     1   79
80 16 1       1 1 1                   1           1   1             1   1   1       1     2               1     1     1     80
81 11               1       2     1                     1     1             1         1                   1   1       1     81
82 23   1           2     1   1   1   3     1       2           1       1           1         2 1   1 1     1 1           1 82
83 22         1   1               1 1     2   1       1 1         2   1   1       1     1   1 1         1 1   1   1       1 83
84 21   1     1     1     1   1   1     1     1 2   1 1 1 1 1           1           1               1             2   1     84
85 6                     1             1                                 1             1                               1 1 85
86 21 3                 1                         2 2   1 1       1 1 1           1 1                 1 1   1 1 1     1     86
87 18               1             2                 1   1   1 1 1 2 1 1 1   1     1       2         1                       87
88 17       1             1         1 1   2   1   1     2 1 1   1             1   1     1   1                               88
89 13   1                       1 1   1 1 1         1                                     2           1         1         2 89
90 11                                     1 1               1   2             1 1       2           1       1               90
91 14                           2                 1     1         1           1     1     1 1   2           2         1     91
92 14                             1       1     1         1       1 1 2       1 1   2   1           1                       92
93 22 2             1 1     1 1     1                     2               1   1   1     1   2             2 1 2 1   1       93
94 15     1               1   1 1                 1   1 2                   1             1   1 1   1     1   1             94
95 16 1               2 1 1             1   1         1         2   1     1 2                     1     1                   95
96 13                                 2     1     2   1   1   1                       2                 1       1         1 96
97 12     1   1   1 1                           1                         2         1               1 1   1     1           97
98 16   1         1 3     2         1 1                                   1   1   1                 1 1           1 1       98
99 18           1         2 1 1   1       1   1   1     1                     2 1       1         1       1             2   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
Ngày
/
Tháng