BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/06/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
Ngày
/
Tháng
00 18 1     1 1       1 1 1 1                       1     1       1         1           1   1       1 1 1 1       1         00
01 14       1               1       3         1         1 1 1       1                 2               1               1     01
02 15   2     1 1 2                   1 1             1     1           1 1     1   1                     1                 02
03 17     1       1               1       1                             1               2   1   1 1   1   1     1 2 1     1 03
04 17   1       1 1 1     1 1   2               1   1                                 1 1       1         1 1   1 1         04
05 12 1         1                   1 1               1     1         1               1       1                 1 2         05
06 11   1                 1                     1 1   1   1   1                       1       2                         1   06
07 17     1     1   1   1       1 1         2       1   1   1       1           1         1                 1 1   1         07
08 17   1   1   1             1         1       1   1   1         1       1 2   1 1                               1 1 1     08
09 12     1   2       1       1                         1                   1   1               1 1     1           1       09
10 10           1 2   1                                           1         1             1     1 1     1                   10
11 13           1   1 1 1       1 1                       1       1       1         1 1           1       1                 11
12 27 1           1 1 2   1   1   1 1 1 1 1 1               1   1                       1   1   1   2 1 1 1     1 1 1 1     12
13 15 1           1               1           2           2     1       2                 1   1     1           1     1     13
14 18       1 1     1         1       1         1             1         1   1     1         1   2   1       1         1   2 14
15 20     1 1       1 1             1             1   2 2     1 1   1         1 2 1 1       1       1                       15
16 20                 1               1         1     1     1 1   1 1         1     1   1 1   1       1 1       1 2     1 1 16
17 23                 2     1               1         2         1   2     1   1 1           2       2     1   4 1   1       17
18 14     1                     2 1     1     1 1           2   1     1       1                             1       1       18
19 10             1           1             1 1                             1   1       1       1 1                   1     19
20 14               1       1   1       1     1       1     1                 1       1 2             1     1       1       20
21 12 1 1 1 1 1     1                                           1 1 1         1     1                           1           21
22 12           1     1                   1     1       1 1     1                 1   1               1   1 1               22
23 24 1 1         3   1   2   1     1             2 1   1                 1       2           1 1   1     3           1     23
24 14             1       1       1 1 1   1 1               1             1           1           1 1 1     1               24
25 17   1 1           1             2 2         1           1     1 1 1         1         1   1         1           1       25
26 23 1                         1       1         1         1 1 1   2   1       2     1 1 1 2     1     1   2           1 1 26
27 17                 1                 1 1 1       1 3         1 1             1   2           1     1     1     1         27
28 13         1   1                             1     1                   1   2         1 1       1   1     1     1         28
29 21 1   1         1                   1   1   1                 1   1       1   3     1   1   1 2     1       1   1   1   29
30 31 1 1 1     1   1   2       1 1 1 1 3 1   1       2   2       2 1     1 1     1       1       1 1   1 1                 30
31 8                         1 1             1           1                 1                             1           2     31
32 12               1 2         1           1         1   1 1         1                                           1     1 1 32
33 18               1       1     1       1 1 1 1       1             1 1     1   2                   1 1 1     1         1 33
34 15     1       1       1               2       2       1     1     1   1             2     1             1               34
35 18   1 1   1 1   1 1         1   1 1         1           1         1   2 1               1     1             1           35
36 16     1 1 1         1   1 2 1   1                                 1           1               2     1     1 1           36
37 17   1 1 2                 1       1   1         1 1     1           1 1       1 1       1                 1           1 37
38 15   1 2     1           1     1 1     1   1                     1   1                 1     1                 1   1     38
39 16       1   1             1   1   1   1   1         1     1                   1 1 1 1 1           1           1         39
40 16       1 1           1                       1           3                       1   1         2   1   1 1           2 40
41 23   1   1         1   2 1 1             1     1 1           1 1 1   1           1     2 1               1   1   1 1   1 41
42 22     1               1 1   1         1 1 1   1   1     1 2         1   1   1 1 1 1   1 1               1             1 42
43 13 1 1         1             1 1                     1               1               1   1   1       1 1           1     43
44 18   1 1         1           2 1 1     1     2 1 1                   1     1 1   1             1     1                   44
45 14 1   1                       1   1         1 2           1 1     1         1 1           1       1                     45
46 18       1       1         1       1     1 1       1   1 2 1                 2   1           1 1       1         1       46
47 18         1         1   1   1   2 1                             1             1 1   1       1     1 2   1           1 1 47
48 10         1 1       1                                 1   2   2         1                                           1   48
49 15 1         1 1             1                       2         1   2       1               1   1       1         1 1     49
50 14     1 1 1               1     1                     1           1             1               1 1 1       2         1 50
51 17           1     1               1   2 1 1   1 2                       1 1         1 2       1           1             51
52 20 1       2   1   1   1               1 1       1   1             1   1 1   1                         1 1     1   1   2 52
53 18       2               1     1     1     1       1       1           1   1   1           1     1   1     1         2 1 53
54 15 1 1                       1     2 1   1   1       1           2                         2           1             1   54
55 15                                               1       2             1   1 1   1     1     1     1 1   1         1 2   55
56 18                         1 2       1   1 1           1   1   1   1 1                     1         1     1 1   1 1   1 56
57 11   1 1           1           1             1                       1         1   1       1             1     1         57
58 17       1   1   1         1 1       1 1               2     1                         1   1   1         1         1 1 1 58
59 22 2       1         1   2           1         1     3       1   1       1   1   1 2   1               1   2             59
60 17 1                 3   2                           1                     2         1 1 1                 1       3 1   60
61 17                     1           1       1     1         1   1   2 1   1 1       1   2           1             1   1   61
62 20   1             1       1                         1         1 1 1     1 2 1 1 1             1           2 2   1   1   62
63 13             1 2   1   1     1   1     1                   1                   1         1                         1 1 63
64 6         2                                     1     1                 1                                         1     64
65 13 1             1       1                     1           1   1     1 1           1         1     1       1     1       65
66 19       1   1   1 1       1       1   1 1   1   2       1         1                   1 1           1   1 1   1         66
67 10   1     1         1                                     1 2     1                           1             1 1         67
68 16         1                     1         1 2       1       1 1 1   1 1                   1               1   1 1   1   68
69 12               1 1       1     2             2 1     1                         1         2                             69
70 21   1   1             2               1   1 1 1 1           2 1   1         1           1       1 1     1   1   1 1     70
71 11             1     2 1       1     1     1                 1   1                                     1           1     71
72 16         1                           1 1                 1         1     1 1 1   1             1 1       1 1 1 1     1 72
73 23 1                   1   1         1 1       1   1 1 2             2 2 1           1 1   1     1 1   1     2           73
74 16 2   1                     1       2   1                     1 1         1   1         1         1 1     1 1           74
75 12       1 1         1     1                     1         1   1       1                   1         1   1     1         75
76 20         1 1 1 1     1   1     1   1   2       1     1 1                             1     4               1       1   76
77 17     1 1         1   1   1 1 1 1     1                           1 1                   1 1                   1   1 1 1 77
78 10             1                           1                   1     1 1           1   1   1           1 1               78
79 21   1     1     1     1 2     1               1             1             3     1 1 1     1   2     2       1           79
80 25   1 1   1 1   1           1 1         1     1 1   2               1 1       1 1           1     2   1 1 1   2 1       80
81 26 2                 1 1 2 1   1 1   1       1             1 1   1 1     1   1   1 1     2 1             1 2           1 81
82 20                   1 1           3 1     1     1 1     1         1   2     2   1 1         1 1                 1       82
83 12 1         1   1   1     1       1   1   1           1                 2       1                                       83
84 14 1 1 1               1                 1         2       1 1           1                     1 1 1       1             84
85 14           3                       1 1   1     1             1 1                   2   1       1                   1   85
86 10                   2                         1     1   1                   1     1     1   1                       1   86
87 13       2   1       1   1     1                 1                             1 1   1 1           1   1                 87
88 10 1 1   1                           1       1 1                 2                       1       1                       88
89 17   1   1           1         2             2           1       1   1                       1 1 1           1   1   1 1 89
90 6                 1                                     1   1                                         2             1   90
91 17 1                 1         1           1 1   1 1       1   1 1   2                   1   1 1                 1     1 91
92 10     1     1 2 1       1         1                                       1       1     1                               92
93 20   1 1 1 1 1   1       1   1   1           1 1     1             1     2         1 1                           1 1   1 93
94 10       1                       1         1               1   1       1       1           1         1               1   94
95 12         1   1                 1   1 1   1   2                         1           1                           1 1     95
96 9                     1 1             1 1             1     1     1     1                       1                       96
97 15             1       1 1         1     1         1       1                                     3       1 1     1   1 1 97
98 24     1           1 2 1   1                     1 1 1 2 1   1     1   1   1     1   1       1   1 1       1   1 1       98
99 12   1       1 1           1   1     1                                 1       1   1                 1             1 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
Ngày
/
Tháng