BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 27/03/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
Ngày
/
Tháng
00 22     3 2                 1           1     1   1                               1 1       1 1 1 2 1 1   1 1       1 1   00
01 20   1       2           1     1   1             1   1 2       1                   1       3     1       1 1   1 1       01
02 20     1 1     1 1   1   1 1           1     1       1             1     1     1         1       1 1     1     2     1   02
03 17       1                         2     1 1 1 1 1       1       2 1   3     1                           1               03
04 11 1     1 1   1                                                   1         1   1         2       1                   1 04
05 18     1     2 2                   1   1 1                         1   1               1   1         1 2 1   1     1     05
06 15   1           1   1   1               1                 1     1 1   2 1           1 2                           1     06
07 11         1     1       1       1           1       1                   1       1               1 1 1                   07
08 10                     1   1 1         1         1     1     1                                     1 1           1       08
09 15 1       1                 1           1               1 1                 1 1 1 1   1                     1       3   09
10 13                   1       2                             1             1 1   1     2   2           1           1       10
11 18 1   1 1                                 1 1 1     1           2         1     1 1                 1         1 1   1 2 11
12 17             1 1 1                             1             1 1   1   1   1 1       1   1 1   1     1 1             1 12
13 10                             1   1         1                   1       1     1   1         1   1                 1     13
14 15   1 1               1       1           1   1 1         1                       1 1 1       1   1   1           1     14
15 13         1       2                                               1         2     1 1     2       1                 1 1 15
16 6   1                         1           1                                                     1       1   1           16
17 13       1                     1 1   1                     1           2   1                 1       1       2 1         17
18 17     1     1   2         2                   1 2       2     1                 1       2           1         1         18
19 19     1     1   1         1           1       1   1       1 1   1   1       3                 1 1   1               1 1 19
20 14                   1 1                   1             1             1     1 1     2             1     1   1 1   1     20
21 19   1   1     1 1               1           2     1       1   1     1   1   2       1               1         1       2 21
22 14     1           1   1           1         1     1       1         1   1             1       2       1               1 22
23 23 1   1 1 1             1           3     1         2         1 1 1       1       1   1         2 1   1   1   1         23
24 15     1   1                             1         1     1 1           1             1         1   1   1 1       1   1 1 24
25 12             1                 1 1     1             1     2           1   1               1             1           1 25
26 16       1       1         1   1 2           1           1 2                     1       1   1           1   2           26
27 15         1                     1       2       1         1 1                         1 1       1     2   1     1 1     27
28 17 1             1   1         1 2       1       1                       1 1     2           1           1         1 1 1 28
29 11           1     1                           1   1 2               1                             1   1     1 1         29
30 16                     1 1       1   2   1             1         1 1   1   1   1               1   1     1         1     30
31 17   2 1             1 1           1 1           1         1   1       1                             1   1   1   2   1   31
32 17 1     1   1         1   1   1       1       1             1         1     1           1 1                 1   2   1   32
33 17           1 1         1               1 1 1       1 1 1                 1 2   1       1       2             1         33
34 12         1   1           1     1 1                   1       1 1 1         1   1               1                       34
35 13                                 1   1     1         1   1     1                     1 1 1 1     1           1   1     35
36 15   1             1     1                       1   1     1             1 1       1 1 1     1             1       1 1   36
37 16                       2 1 2     1           1         1                 1 1 1 1     1       1       1               1 37
38 24 2     1         1 1 1 1         2 1   1               1     1 1   1         1         1     1     1 1   1   2     1   38
39 15         1     1 1     1           1     1                   1         1   1         1     1           1         1 1 1 39
40 20     2     2   1               1                 1   1     1   1   1     1     2 1 1       1             1   1       1 40
41 14   1 1   1 1 1       1   1     1                 1       1           1       1     1           1                       41
42 15   1               1             1           1                       1               1 1   2     1   1 1   1 1 1       42
43 12               2 1     1   1 1 1           1                         1   1           1       1                         43
44 19 1           1     1       1                 1       2 2         2 3       1     1     1     1                   1     44
45 11 1                               1 1     1 1             1         1   1           1 1   1                             45
46 15   1     1         1               1 1           1 1 1           1             1         1             1 1   1       1 46
47 14       1           2     1 1     1   1       1           1   1 1               1         1                     1       47
48 24 1             1     1       1   2 1 1     1 2 1       1 1   1           1 1   1 1 1   1       1     1       1         48
49 14               1 1 1 1       2       1     1                                     1       1             1 1 1 1         49
50 17                     1 1   1         2         1 3                   2     1       1     1   1           1         1   50
51 18                 2       1   1 1       1 1       1             1   1   1 1   1         1       1 2 1                   51
52 12     1                           1     1 2       1         1         1           1     1           1       1           52
53 9               1 1                                   2             1 1             1                           1   1   53
54 15 1     1         1                 2               3                         2 1         1   1           1         1   54
55 15 1 1     2   1           1           1               1           1   1       1           1 1     1               1     55
56 12   1                           2   1     1       1   2 1         1 1                       1                           56
57 18 1     2 1 1               1   1           1   2   1             1       1     1     1   1     1       1               57
58 19       1             2 1 1           1 1       1   1             1       1     2 1               1   2       1   1     58
59 14         1     1                             2                   1   1   1   2   1       1         1           1   1   59
60 7                     1 1     3                       1   1                                                             60
61 12           2     2   1       1 1     1   1                               1       1           1                         61
62 18 1 1 1     1 1                         1 1 1 1   1           1 1 1                         1           1 1       2     62
63 24       1     1         1 1 1               2               2 1     1   1     1         1   1 1       1 1 2 1 1   1   1 63
64 14   1             1 1 1   1     1         1         2       1   1         1                                 1   1       64
65 7         1 1                     2     1             1                                 1                               65
66 18           2     1       2     1 1                       1 3 1   1                     2             1   1 1           66
67 16 1         1                           1     1 1 1     1 1   1   1     1   1       1 1       1                 1       67
68 21   2         1   1 1                     1     1   2           1   1               1       1     1 1 1   2     1   2   68
69 12             2   2                   1                           1 1               1       1     1       1       1     69
70 19 1       1   1     1       1             1       1   1 1 1     1     1       1         1   1 1   1 1               1   70
71 24 1 1   1 1     1   4               1 1   1                     1   1   1 1       1     2   1       1   1   2           71
72 14               1   1               1   1 2                 1 1     1             1         2                   1     1 72
73 21   1   3       1     1 1           1   1                   1 1       1   1   1     1 1             1 1   1     1 1     73
74 17   2       2 1 1   1                 1       1 1 1     1       1                             1   1           1       1 74
75 15   1             1     1   1 1 1                                                   1 1 1 1   1 1     1   1 1           75
76 22 1               1         1 2 1   1       1     1 1 1     1 1       1 1 1           1 1     2                 2       76
77 14       1                 1           1 2   1 1     1     1       1 1                 1                 1 1             77
78 18 1 1       1       1     1 1     2 1     1   1     2       1 1     1     1                                         1   78
79 17 2             1       1                   1   1       2   1     1 2   1         1   1     1                         1 79
80 17         1           1   1             1   1   1       1     2               1     1     1         1 1       1   1 1   80
81 10     1                     1     1             1         1                   1   1       1             1     1         81
82 23 1   1   3     1       2           1       1           1         2 1   1 1     1 1           1     1   1   1   1       82
83 23     1 1     2   1       1 1         2   1   1       1     1   1 1         1 1   1   1       1       1         1 1     83
84 23 1   1     1     1 2   1 1 1 1 1           1           1               1             2   1     1 1     1     1   1   1 84
85 6           1                                 1             1                               1 1             1           85
86 19                     2 2   1 1       1 1 1           1 1                 1 1   1 1 1     1                     1 1     86
87 20     2                 1   1   1 1 1 2 1 1 1   1     1       2         1                           1       1 1         87
88 21       1 1   2   1   1     2 1 1   1             1   1     1   1                               3 1 1       1           88
89 15   1 1   1 1 1         1                                     2           1         1         2     1     1 1           89
90 13             1 1               1   2             1 1       2           1       1                     1           1     90
91 17   2                 1     1         1           1     1     1 1   2           2         1           1         1     1 91
92 19     1       1     1         1       1 1 2       1 1   2   1           1                       2 1     1       1       92
93 20 1     1                     2               1   1   1     1   2             2 1 2 1   1         1       1   1         93
94 17 1 1                 1   1 2                   1             1   1 1   1     1   1                 1 1   1           1 94
95 17           1   1         1         2   1     1 2                     1     1                   1 1 1 1   1       1     95
96 18         2     1     2   1   1   1                       2                 1       1         1     1     1         1 2 96
97 11                   1                         2         1               1 1   1     1                           1   1 1 97
98 11       1 1                                   1   1   1                 1 1           1 1                   1     1     98
99 18 1   1       1   1   1     1                     2 1       1         1       1             2           1   1       1 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
Ngày
/
Tháng