BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/03/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
Ngày
/
Tháng
00 15                   2               2         1   1 1 1     1           1     1 2       1           1                   00
01 23 1 1 1     1     1       1   1   1               1   1     1       1     1     1   1                 1 1   1 2 1 1 1   01
02 20 1         1       2       1     2       1         1 1     1 2                   2 1       1   1           1       1   02
03 8             1                         1   2   1               1     1                       1                         03
04 10 2                                       1         2                           1       1               1         1   1 04
05 16   1   1         1         1     2       1 1 1 1     1       1               1                         1   1     1     05
06 15 1 2               1   1   1     1                 1     1       1     1 1               1     1           1           06
07 17     1 1                       1     2   1     1                       1     1         1       1   1   3 1     1       07
08 14   1             1     1       1       1             1         1           1   1   1       1   1           1   1       08
09 13   1                         1 1         1   1     1       1     1                 1   1 1             1             1 09
10 20     1     2       1 1 1 1                   1   1       1 2           1 2 1                 1           1 1 1         10
11 19   2     1   1 1           2       1     1 1         1     1       1           1 1   2       1         1               11
12 18     1         1         1         1 1 1   1 1     1                         1         1 1 1   1             1 2 1     12
13 20                   1 1                 3                   1       2   1 2 1   1 1     2     1           2           1 13
14 16                     1                 1 1   1         1 1 1 1     1   1 1 1 1                 1           1       1   14
15 21         1 2                 1   1               1     1       4   1 1               1       1 2     1           2   1 15
16 14             1     1   1         1   1                 1           1 1   1   1     1         1 1             1         16
17 17     1   1   2             1                 2 1       1   1   1     1   1   1   2                 1                   17
18 21   1               1 1       1 1             1   1           1   1         1       1     1 1     1   1 1 1 1   2   1   18
19 11   1                         1     1                     1       1         1     1       1                 1 1   1     19
20 16     1       1   1                   1         1       1 1     1     1   1             1     2     1               1 1 20
21 9                       1     1   1     1             1 1         1                                 1           1       21
22 19       1       1 1         1 1   1   1     1           1           1   1         1 1   1 1     1     2       1         22
23 15                           1     1 1 1 1 1                         3             1   1   1               1   1       1 23
24 24                             1 1   1           2   1 1       1 1 1   1     1 2 1   2 1   1                     1 2   2 24
25 8     1   1     1               1           1                         1   1               1                             25
26 20                 1       1   1     1             3 2 1                 2 1               1 1                 1   4     26
27 11             1           1 2                                   1           1       1       1             1           2 27
28 8               1                         1       1 1   1                                 1             1         1     28
29 8               1           1                 1         1     1             1                                 1     1   29
30 15     1   2                         1     1 1 1               1 1 1 1     1   2                         1               30
31 16               1       1 1           1     1                 1 1 1 1                 1 1     1     2 1         1       31
32 16   1       1       1 1 1       2                         1     1     1 1   1 1                     1 1   1             32
33 10                               1 1                         2                       1   1   1                 1 2       33
34 12             1       1     1 1 1                                                 1           1 1   1   1   1     1     34
35 16 1   1 1   2     1     1                                 1 1             1                   2 1 1   2                 35
36 18         1         1     1     1       2     1     1 1     1                         2   1 1             2   1     1   36
37 17           1   1               1             1   2       1       1   1   1                       1 2       2   1     1 37
38 26           1       3 1         1 1 1       1   2           2 1   1   1   2   2       1   1 1       1     1     1       38
39 18       2   1   2 1           1     2 1         1                     1       1   1             1   1       1 1         39
40 16 1         1 1             1 1   1   1 1     1   1               1 1   1       1 1   1                                 40
41 19 1       1               1 1             1 1     1     1   1         1         1       1       1     1   1 1 1       2 41
42 20           1 1   1     1     1         1 2     1 2       1                           2           1   2       1 1 1     42
43 18   1                         2 1     1   1               1   1             1 1       1     1 1   1     2       1   1   43
44 14 1           1       1 1     2   1                             2     1     1   1 1                       1             44
45 11     1                                     1           1 1       1 1           1   2               1           1       45
46 20 1 1 1         2   1       1       1     1 1         1   1           1     1       1   1 1       1       1 1           46
47 13   1 1       1                                         2           1             1           1 1 1       1   1   1     47
48 16       2         1                       2     1 1   1                       1 1 1       2     2   1                   48
49 20 2   3     1 1 1   1                       3 1       1 1             2                     1           1     1         49
50 18   1       1         1             1 1   1 1           2   1 1 1 1       1 2                     1                   1 50
51 12         1       1       1     1     1             1     1   1                             1     1 1       1           51
52 17 2     2 1   1   1             1                 1       1   1         1               1   1         1 1   1           52
53 15       2     1 1               1     1     1         2   1                         1                   1           1 2 53
54 17 1       1           1 1 1             2     1           1 1 1                       1 1     1     1           2       54
55 19           1       1     2         1             1       2   1 2               2 1   1     1   1     1 1               55
56 21 2   1 1   2         2         1   1           1 1   1 1     1   1             1           2   1 1                     56
57 17 1   1 2     1         1             1 1     2             1   1       1       1       1                           1 1 57
58 18   1 1 1 1         1     1           2     1 1                       1   1     1   1 1   1   1 1                       58
59 16 1               1 1                   1         2               1         1     1   1 1   1         1           2 1   59
60 16   1                 1   1 1     1                   1                     1     1       1     1   1 2   1   1       1 60
61 17             1 1   1         1   2     1                 1     1       1 1 1         1       1   2                   1 61
62 15         1           4                     1   1 1 1     1 1             1         2                 1                 62
63 14   1   1         1       2                                   1                     1             4     2           1   63
64 10             1         1                       1   1         1                             1 1     1         1       1 64
65 24   1     1               1 1 1   1 1   1 1         1   1 1 1                     2     1         2   1   3         1 1 65
66 15       1 1     1 1   1 1           1       1                 1   1           1       1     2           1               66
67 13   1     1     1   2                           1   1 1           1 1                 1 1                             1 67
68 17       1   1         2   2     1   1         1 2     1                           1                     1         1 2   68
69 21 1 1 1         1 1 1                                       1     1 1 1     2 1             1 3   1   1 1       1       69
70 24         1 1 1   2   1 1             2 1   1   1 1   2   1       1             1   1                   1 1 2       1   70
71 13                               1 1 1     1   1     1       1         1         1       2       1             1         71
72 11 1                       1               1       1   1 1         1         1                   1         1   1         72
73 12       1             1 1   1                 2                     1                     1   1       1       1   1     73
74 16     1         2     1                         2     1   1         1   1   1     2       2 1                           74
75 15   1     1       1     2   1           1               1   1   1     1       1         1           1               1   75
76 16       1       1           1         1 1 1   1       1           1               1     1 1         1       2       1   76
77 14       1               1         1       1     1       1                       3 1       1       1   1       1         77
78 11   1                         1   2           1                       1                 2 1     1   1                   78
79 14 1 1 1   1 1 1   1     1       2     1 1                                                 1           1                 79
80 9                           1     1   1                 1                   1 1                 1       1           1   80
81 6     1                 1   1         1       1                                     1                                   81
82 18             1   1 1   1 1   1 1   1               3         1   1     1                   1 1       1     1           82
83 14 1       1       1     1   1 1     1     1 1               1           1                         1               1 1   83
84 16     1                 1             2 1           1   1           1 1 1               1     1 1 1         1         1 84
85 18 2       2         1           1   1                           1     1 1     1 1   2               1     1     2       85
86 16   1 1 1           1   1     1             1 1   1     1 1       1     1       1               1               1       86
87 17             1   1     1             1 1       1       1   1             1 1 1             2       1 1   1           1 87
88 15     1   1 1 1 1 1           1   1                 1         1     2                                 2       1         88
89 12   1             1         1           1               1         1 1   1 1       1 1                               1   89
90 19             1 1         1         1     1             1 1   1 1 1     1 1 1 2     1             1       1     1       90
91 20           1   2     1           1             1 1 1         2     1 1       1 1   1       1       1             1 1 1 91
92 27       2     1       1   2         1 1 1 1         2 1       1 1 1                   3 1         1 1     1 1     1 1 1 92
93 16   1     1       1 1   1         1         1             1   1     1   1   1     1   1                   1 1           93
94 19         1 1   2 1   1   1         1           1 1                 1 2               1     1       1           2 1     94
95 18 1   1   1   1           1 1 1                       1         1       2 1     1     1   1       1           2         95
96 18 1                       1 1 1     1     1 2   1   1 1   1     1     1   1                                 1       2   96
97 17     1 2                   1   2                                 1     1     1     1         1   1     1   1 1   1 1   97
98 11           1         1                         1               1         1 1                     1       1       1 1 1 98
99 12         1 1 1               1 1                                       1             1   1   2         1       1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
Ngày
/
Tháng