BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 11/06/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
Ngày
/
Tháng
00 13       1                 1     1         1 1     1               1 1   1       1                       1 1 1           00
01 16                           1                               2 1 1   1 2 1 2 1   1             1           1     1       01
02 23 1 1   2 1   1                 1       1           1   1   1     1   1 2 1               1   1   1 1     1         1 1 02
03 27 1   1   1         1       2   1 3       2 1   1   1 1 1 1                 1             2           1 2 1       1   1 03
04 18       1           1         1 1     1           2   1     1 1     2 1           1   1             1 1           1     04
05 13 1                       2               1       1     1         2           1     1     1 1 1                         05
06 13             1   2   1 1 1       2         1             1                         1 1           1                     06
07 20     1 1       1                   1             1   1       1         1 2     1     1 1     1 1               2 2   1 07
08 25 1   1       1   2   1   3       2   1       1       1 1       1 1 2                                 1 1 1   1 2       08
09 15 1     1     1 1       2   1 1                     1 2               1               2                 1               09
10 13   2       1         1         1     1       1           1   1     1           1                                 1   1 10
11 15 1   1         1       1     2 2             1 1     1                   1     1                 1         1           11
12 13                                               1         2                 3   1     1   1     1             1 1     1 12
13 19         1 1                             1       1     1 1           1   1   1   1 1   1     2       2   2       1     13
14 21 1   1   1       1       1   1 1   1     1   1 1           1       1 1               3 2     1     1                   14
15 14     1   1         1 2     1       1 1 1             1                   1               1 1 1                         15
16 15   2 1               1           1   1   1                 1       1             1         1 1   1 2                   16
17 16   1       1 1   1   1             2             1                 1     1               1       1   1     1   1 1     17
18 18 1               1 1   1 1   1   1 1                 1 1 1               2                                 2 1       2 18
19 10   1 1       1       1                               1 1                                   1     1         2           19
20 16 1 1       1             1       2 2                   1       2           1     1                   1   1         1   20
21 23   1       1 2   1             1   1 1             1           2   2 1 3     2   1     1       1   1                   21
22 25   1         1   1     1   1 1 1 1       1     1 1         1     1   1             2 2     1 1 1   1   1 1     1       22
23 12   1   1                         1 1   1     1 1                           1     1         1             1       1     23
24 14   1     2     1 1       2       1   1                   1       2                         1           1               24
25 16 1 1           1             1 1   1         1                   1   1       1 1 1         1               1 1     1   25
26 26 1           1 2       1 1     1 1     1 1 2 1     2 1 1     2 1 1                   1     1             2   1         26
27 17 1       1 3 1   2                 1       1                 1                   1               2 2                 1 27
28 21     2         1                   1     2             1       1 1     1     1       1   1   1 1 2 1   1         2     28
29 12     1 1 1   2         1   1             1                                   1           1 1     1                     29
30 17 1 1     1               1     1           1               2 1         1   2           2             2   1             30
31 22         1 1 1     1           1         1       2       1 1   1 1 1   1                   1   1   2     1 1   2       31
32 18         1     1 1       1   1     2                     2   1   1           1   1       1 1   1 1   1                 32
33 18     1 1           1 1         1 2       1 1 1         1             1   1 1         1   1             1       1       33
34 15       1                                   1     1             1         2   1 2   1           1   1   2           1   34
35 11 1             1             1   1             2     1                                 1 1   1       1                 35
36 14             3             1 1 1                         1                 1       2                 1   1 1 1         36
37 14       1 1                     1           1 1   1                     1 1 1     1                 1         1 1     1 37
38 22           1           1   1         1 1                   1         2 1         1     2     1     2 2   2 1   1   1   38
39 16           1 1     1       2       1         2                                   1 2   1         1     1   1 1         39
40 19                 1         1 3 1       1           1 1           1 1 1   2 1 1                         1     1 1       40
41 18 1 2           1   1   1   1                       1               1 1     1       1         1               1 2 1 1   41
42 17   1             1     1       1     1   1             1   1         1         2         1       1       2   1   1     42
43 13 1         1         2   1     1 1       1 1                 1     1                                 1             1   43
44 5     1                             1                         1   1                                   1                 44
45 18 2       1 1     1   1   1     1             1   1 1       1               1     2     1                         1   1 45
46 13       1           1                                         1 1                         1       1 1 2 2           1 1 46
47 19       1 1 1   1                         1 1     1 1 1     1         3               1           1       3     1       47
48 20 1   1               1   1           1   2       2 3     1                   1   1 2               1   1         1     48
49 23     1 1         1 1   1               2   1   3   1 1 1   1           2 1     1     1           1     1             1 49
50 15     1   1           1   1             1       1 1                 1               1   1     2               1       2 50
51 14       1 1       1 1 1   1     1       1       1   1                         1       1                       1     1   51
52 17           1   1   1 1       1             1   1       1                     1 2         1 2     2 1                   52
53 15       1   1   1   1                 1           1 1   1 1           1     1 1     1   1                 1             53
54 23   1   1     1     1             1         1   1 1         1     1     1     1   2 1 1     2   1       1   2     1     54
55 17         1 1   1       1                     1 1     1   1     1             1     1 1         2   1   1         1     55
56 13           1 1   1                   1                 1 1                   1       1   1           1     1   1   1   56
57 14                       1     1         1     1           1     1   1   1                   1     1   1     1     2     57
58 8                     1                   1                     1                           1     1 1       1         1 58
59 14                       1     1   2             1   1       1 1                               1 1     1         1 2     59
60 7   1           1                     1   1 1                                     1                   1                 60
61 13 1                                   1 1   1   1 1               1 1           1     1                         1     2 61
62 11               1   1                       2                       1   1   1         1   1         1       1           62
63 14                 1     2   1         2 1                       1 1   1     1           1                   1         1 63
64 17   1                             1 1   1                   1 1   1 1           1 1 1           3     2             1   64
65 12 1     1                                   1 1               1 1 1       1     1     2 1                               65
66 20         1       1   1     1 1 2       2     1     1   1       1     1             1     1               1 1 1     1   66
67 14     1 1 1     1     1           1   1 1       1     1 1                                           1         1   1     67
68 18   1       1   2     1 1           2         1               2             1 2       1       1                   1 1   68
69 19                   1         1 1     1     1           3       1                 2         1   1     1 1       1   2 1 69
70 14                   1       1 2 1   1 1             1 1           1                         1     1 1   1               70
71 23 1 1       1       1   2     1         1   1                 2   1   1                 1 3     1       1           1 3 71
72 10                                           1   1             3           1         1       1   1                   1   72
73 12   1         1                     1 1                 1 1 1                               1       1 1     1   1       73
74 11     1 1                     1         1         1 1                       1       1   1                         2     74
75 13     1 1           1   1   1           1     1       2   1     1               1 1                                     75
76 14     2       1         1             1       1 1     1                     1       2           1         1 1           76
77 10 1             1           1             1 1 1                           1                     1       1     1         77
78 16   1           1         2   1   1 1             1             1         2                   1   1         1 1 1       78
79 19         1   1         1       1       1           1       1   1 2     2     1 1       1     1                 1 1   1 79
80 16     1     1 1                           1     1 1       1             1   1   2           1   1       1 1 1           80
81 21               1   1 1             1   2     2         1 1     3             1 1       2 1                   1       2 81
82 15 1   1 1   1         2           1     1             1                           1     1         1           2     1   82
83 16           1       1   1   1                       2 1         1       1       2       1   2           1   1           83
84 14 1     1       1 1 1       2 1                                                 1       1         1     1     1     1   84
85 16         2               1       1   1   2   1         1   2 1     1         1               1                     1   85
86 23         1 1   1     1 1     1         1   1 1 1 1 1   1 1   1         1       1 1   1         3                 1     86
87 12         1 1                                 1 1     1   1 1       1 1                   2                   1         87
88 18             1   2   1 1   1       1 1             1       1       1 1     1     2 1                 1             1   88
89 16 1     1 1   1   1     1 1 2                 1       1     1                 1         1     1   1                     89
90 12                 1                   1       1       1   1     1       2   1       1 1 1                               90
91 9       1           1 1                         1                       1 1   1 1             1                         91
92 10 1     1   1   1   1         1     1                             1               1       1                             92
93 19                   1     2 1         1         1     1   1   1         1 1   2           1     2             1 1     1 93
94 12   2     1     1                           1     1           1           1         1       1       1               1   94
95 21     2 1   1       1 1                 1           1   1       1 1 1     1   1           1   1 1               2 1 1   95
96 11     2                                   1     1   1     1 2         1                       2                         96
97 14                   1       1             1       2       1         1       1           1   1       1   1   1 1         97
98 17   1                       1       1 1     1           1         1 1       1                 1   1         1 3     2   98
99 13             1   1       1           1 1                     1       1     1       1                     1         2 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
Ngày
/
Tháng