BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 26/02/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
02
19
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
Ngày
/
Tháng
00 17 1         1 1     1               1 1   1       1                       1 1 1               3 2                 1     00
01 20                             2 1 1   1 2 1 2 1   1             1           1     1         1       2           1     1 01
02 24 1       1           1   1   1     1   1 2 1               1   1   1 1     1         1 1     1 1     1 1   1   1 1     02
03 22 1 3       2 1   1   1 1 1 1                 1             2           1 2 1       1   1       1                       03
04 19 1     1           2   1     1 1     2 1           1   1             1 1           1     1     1 1   1                 04
05 15           1       1     1         2           1     1     1 1 1                             1     2 2                 05
06 11   2         1             1                         1 1           1                       1           1   1   1       06
07 20     1             1   1       1         1 2     1     1 1     1 1               2 2   1         1     1       1       07
08 19   2   1       1       1 1       1 1 2                                 1 1 1   1 2                           1   1 1   08
09 10                     1 2               1               2                 1               1       1                 1   09
10 12 1     1       1           1   1     1           1                                 1   1                   1       2   10
11 12 2             1 1     1                   1     1                 1         1           1   1 1                       11
12 16                 1         2                 3   1     1   1     1             1 1     1             1 1 1             12
13 18           1       1     1 1           1   1   1   1 1   1     2       2   2       1                                 1 13
14 19 1   1     1   1 1           1       1 1               3 2     1     1                     1 1               1       1 14
15 11     1 1 1             1                   1               1 1 1                                 1       2             15
16 13   1   1   1                 1       1             1         1 1   1 2                     1                         1 16
17 13     2             1                 1     1               1       1   1     1   1 1           1                     1 17
18 18   1 1                 1 1 1               2                                 2 1       2     1     1   2         2     18
19 10                       1 1                                   1     1         2               1     1   1         1     19
20 14   2 2                   1       2           1     1                   1   1         1                     1 1         20
21 22 1   1 1             1           2   2 1 3     2   1     1       1   1                     1   1     1 1               21
22 22 1 1       1     1 1         1     1   1             2 2     1 1 1   1   1 1     1           1           1   1         22
23 15   1 1   1     1 1                           1     1         1             1       1     1   1 1 1             1       23
24 9   1   1                   1       2                         1           1                   1   1                     24
25 13 1   1         1                   1   1       1 1 1         1               1 1     1               1                 25
26 24 1 1     1 1 2 1     2 1 1     2 1 1                   1     1             2   1               1       1         1   1 26
27 10     1       1                 1                   1               2 2                 1         1                     27
28 22     1     2             1       1 1     1     1       1   1   1 1 2 1   1         2     1             1   1         1 28
29 7           1                                   1           1 1     1                               1     1             29
30 15 1           1               2 1         1   2           2             2   1                                 1 1       30
31 23 1         1       2       1 1   1 1 1   1                   1   1   2     1 1   2         2 1             1 1         31
32 19     2                     2   1   1           1   1       1 1   1 1   1                 1     1   1         1   1   1 32
33 17 1 2       1 1 1         1             1   1 1         1   1             1       1                 1 1         1       33
34 17             1     1             1         2   1 2   1           1   1   2           1           1   1           1     34
35 8   1             2     1                                 1 1   1       1                                               35
36 12 1                         1                 1       2                 1   1 1 1           1             1     1       36
37 17 1           1 1   1                     1 1 1     1                 1         1 1     1                       2 1 2   37
38 26       1 1                   1         2 1         1     2     1     2 2   2 1   1   1   2     1         1 1 1 1       38
39 15     1         2                                   1 2   1         1     1   1 1                 1     1 1     1       39
40 19 1       1           1 1           1 1 1   2 1 1                         1     1 1           2     2   1               40
41 18                     1               1 1     1       1         1               1 2 1 1     1 1   1 1 1       1   1     41
42 16 1     1   1             1   1         1         2         1       1       2   1   1       1               1           42
43 14 1 1       1 1                 1     1                                 1             1                 2 1     1   1 1 43
44 8     1                         1   1                                   1                 1           1     1       1   44
45 12 1             1   1 1       1               1     2     1                         1   1 1                             45
46 14                               1 1                         1       1 1 2 2           1 1   1     1         1           46
47 20           1 1     1 1 1     1         3               1           1       3     1             1           2     1 1   47
48 20       1   2       2 3     1                   1   1 2               1   1         1     1             1     1       1 48
49 24         2   1   3   1 1 1   1           2 1     1     1           1     1             1               1 1 1 1       2 49
50 14         1       1 1                 1               1   1     2               1       2                     1 1   1   50
51 12 1       1       1   1                         1       1                       1     1                   2       1   1 51
52 13             1   1       1                     1 2         1 2     2 1                       1                         52
53 13       1           1 1   1 1           1     1 1     1   1                 1                           1 1             53
54 22   1         1   1 1         1     1     1     1   2 1 1     2   1       1   2     1     1     1         1             54
55 19               1 1     1   1     1             1     1 1         2   1   1         1     1 1     2   1           1     55
56 11       1                 1 1                   1       1   1           1     1   1   1     1                           56
57 18         1     1           1     1   1   1                   1     1   1     1     2     1     2 1 1               1   57
58 12           1                     1                           1     1 1       1         1       1             2 1 1     58
59 14   2             1   1       1 1                               1 1     1         1 2             1     1               59
60 10       1   1 1                                     1                   1                                     1 1     3 60
61 18       1 1   1   1 1               1 1           1     1                         1     2           2     2   1       1 61
62 14             2                       1   1   1         1   1         1       1           1 1 1     1 1                 62
63 15       2 1                       1 1   1     1           1                   1         1       1     1         1 1 1   63
64 21   1 1   1                   1 1   1 1           1 1 1           3     2             1     1             1 1 1   1     64
65 12             1 1               1 1 1       1     1     2 1                                       1 1                   65
66 20 2       2     1     1   1       1     1             1     1               1 1 1     1             2     1       2     66
67 11   1   1 1       1     1 1                                           1         1   1     1         1                   67
68 17     2         1               2             1 2       1       1                   1 1     2         1   1 1           68
69 21 1     1     1           3       1                 2         1   1     1 1       1   2 1             2   2             69
70 15 1   1 1             1 1           1                         1     1 1   1               1       1   1     1       1   70
71 25         1   1                 2   1   1                 1 3     1       1           1 3 1 1   1 1     1   4           71
72 12             1   1             3           1         1       1   1                   1                 1   1           72
73 17     1 1                 1 1 1                               1       1 1     1   1         1   3       1     1 1       73
74 15         1         1 1                       1       1   1                         2       2       2 1 1   1           74
75 13         1     1       2   1     1               1 1                                       1             1     1   1 1 75
76 15       1       1 1     1                     1       2           1         1 1           1               1         1 2 76
77 9           1 1 1                           1                     1       1     1               1                 1     77
78 17   1 1             1             1         2                   1   1         1 1 1       1 1       1       1     1 1   78
79 20 1       1           1       1   1 2     2     1 1       1     1                 1 1   1 2             1       1       79
80 16           1     1 1       1             1   1   2           1   1       1 1 1                   1           1   1     80
81 20     1   2     2         1 1     3             1 1       2 1                   1       2     1                     1   81
82 17   1     1             1                           1     1         1           2     1   1   1   3     1       2       82
83 19                     2 1         1       1       2       1   2           1   1               1 1     2   1       1 1   83
84 16                                                 1       1         1     1     1     1   1   1     1     1 2   1 1 1 1 84
85 14   1   1   2   1         1   2 1     1         1               1                     1             1                   85
86 23         1   1 1 1 1 1   1 1   1         1       1 1   1         3                 1                         2 2   1 1 86
87 14               1 1     1   1 1       1 1                   2                   1             2                 1   1   87
88 21     1 1             1       1       1 1     1     2 1                 1             1         1 1   2   1   1     2 1 88
89 13               1       1     1                 1         1     1   1                       1 1   1 1 1         1       89
90 13       1       1       1   1     1       2   1       1 1 1                                           1 1               90
91 10                 1                       1 1   1 1             1                           2                 1     1   91
92 8     1                             1               1       1                                 1       1     1         1 92
93 19       1         1     1   1   1         1 1   2           1     2             1 1     1 1     1                     2 93
94 14             1     1           1           1         1       1       1               1   1 1                 1   1 2   94
95 18         1           1   1       1 1 1     1   1           1   1 1               2 1 1             1   1         1     95
96 16           1     1   1     1 2         1                       2                                 2     1     2   1   1 96
97 13           1       2       1         1       1           1   1       1   1   1 1                           1           97
98 17     1 1     1           1         1 1       1                 1   1         1 3     2         1 1                     98
99 16       1 1                     1       1     1       1                     1         2 1 1   1       1   1   1     1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
02
19
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
Ngày
/
Tháng