BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/08/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
Ngày
/
Tháng
00 21                   1 1       1 1 1 2 1 1   1 1       1 1         1 1 2         1       1         1       1             00
01 17 1                   1       3     1       1 1   1 1         2     1                                   1   1   1     1 01
02 20     1     1     1         1       1 1     1     2     1       1         1   1 1         1   1 1 1           1       1 02
03 12   2 1   3     1                           1                     1           1                   1                 1   03
04 13     1         1   1         2       1                   1             1   1                     1 1         1     1   04
05 14     1   1               1   1         1 2 1   1     1                     1           1 1     1                       05
06 22   1 1   2 1           1 2                           1     1       1     2 1 1   1 1   1   1         1 1             1 06
07 12           1       1               1 1 1                             1   1     1 1             1       1       1       07
08 10                                     1 1           1       1                   2     1       1       1 1               08
09 19               1 1 1 1   1                     1       3     2     1   1   1   1 1 1         1       1                 09
10 16           1 1   1     2   2           1           1         1     1                       1     1 1         1       1 10
11 19   2         1     1 1                 1         1 1   1 2           1 1   1   1   1           1     2                 11
12 21 1 1   1   1   1 1       1   1 1   1     1 1             1             1           1         1   1 1   1   1     1     12
13 15   1       1     1   1         1   1                 1                         1 1       1       2 1       1   1       13
14 17                     1 1 1       1   1   1           1           1             2     1   1               1     1   2 1 14
15 21     1         2     1 1     2       1                 1 1     1     2   1   1       1   1     1     1 1       1       15
16 15                                   1       1   1           1     1                     1 1         1 1   1     1 1 1 2 16
17 21         2   1                 1       1       2 1         1     1       1       1 1       1     1 1     2   1     1 1 17
18 15 1                 1       2           1         1             1   2 1 1   1   1     1     1                           18
19 17   1   1       3                 1 1   1               1 1       1           1 1         1           1           1 1   19
20 19         1     1 1     2             1     1   1 1   1               1   1       1     1       1     1   1 1   1       20
21 16 1     1   1   2       1               1         1       2               1   1         2         1       1             21
22 14       1   1             1       2       1               1 1 1       1                     1             1 1       1   22
23 19 1 1 1       1       1   1         2 1   1   1   1         1 1 1                                 1 1         1     1   23
24 16         1             1         1   1   1 1       1   1 1 1             1   1   1       1     1                   1   24
25 14           1   1               1             1           1     1   1       1 1 1         1     1           2           25
26 16                   1       1   1           1   2               1   3         1               1               2   1 1   26
27 16                         1 1       1     2   1     1 1     1 1 1                 1         2               1       1   27
28 16           1 1     2           1           1         1 1 1 1       1 1           1 1               1         1         28
29 13       1                             1   1     1 1             1               1     1           1     2 1 1           29
30 11   1 1   1   1   1               1   1     1         1                           1 1                                   30
31 22 1       1                             1   1   1   2   1       1             2     2               1 1     2 2   1 2   31
32 14         1     1           1 1                 1   2   1           1     1 1               1   1       1               32
33 16             1 2   1       1       2             1                   1                 1     2     1     2     1       33
34 19 1 1 1         1   1               1                             1           1       3 1   1 1 1     1 1   1 1         34
35 16   1                     1 1 1 1     1           1   1     1     1                 1   1 1   1       1       1         35
36 19           1 1       1 1 1     1             1       1 1   1       1   1   1   1   1                     1 1   1   1   36
37 13             1 1 1 1     1       1       1               1                         1       1   1         1       1     37
38 21 1 1   1         1         1     1     1 1   1   2     1   1     1               1   1       1       1   1 1         1 38
39 17 1         1   1         1     1           1         1 1 1 1   1                   1               2   1     1     1   39
40 17   1   1     1     2 1 1       1             1   1       1       1   1               1               1 1 1             40
41 16         1       1     1           1                         1   2   1 1 2 1           1 1   1   1                     41
42 20         1               1 1   2     1   1 1   1 1 1       1   1   2   1   1           1     1       1                 42
43 10         1   1           1       1                         1     2   1         1           1                           43
44 16     2 3       1     1     1     1                   1     1         2       1             1                   1       44
45 9       1   1           1 1   1                                                     1   1   1                   1       45
46 12     1             1         1             1 1   1       1                   1                     1       1 1       1 46
47 16 1 1               1         1                     1           1   1 1 1         1     1     2     1     1         1   47
48 20 1           1 1   1 1 1   1       1     1       1             1           1 1   1 1 1     1     1             1 1     48
49 17                     1       1             1 1 1 1         1     1 1   1     1 1       1         1 1           1   1   49
50 16         2     1       1     1   1           1         1   2             1       1   1       1                 1     1 50
51 14   1   1   1 1   1         1       1 2 1                             1                           1   1           1     51
52 12         1           1     1           1       1           1 1             1   1             1   1     1               52
53 12       1 1             1                           1   1     1         1     1   1                     1     1     1   53
54 18                 2 1         1   1           1         1                 2 1   1         1       1 1             1   3 54
55 14     1   1       1           1 1     1               1               1 1             1           1         1       1 1 55
56 11     1 1                       1                             1   1 1               1       1   2       1               56
57 18     1       1     1     1   1     1       1               2       1             1     1 1   1 1     1   2             57
58 15     1       1     2 1               1   2       1   1                           1 2           1     1                 58
59 15     1   1   1   2   1       1         1           1   1   1               1   1         1       1                     59
60 8                                                           1   1       1                   1 1       1     1     1     60
61 12             1       1           1                           1   1                   1   1 1                     1   3 61
62 15 1 1 1                         1           1 1       2                 1   2   1                           2       1   62
63 25 1     1   1     1         1   1 1       1 1 2 1 1   1   1   1         1   1     1 1       1       1   1 1     1       63
64 14   1         1                                 1   1                 1     2 1       1   1         1   1       1 1     64
65 9                           1                               1 1   1 1                 1   1             1 1             65
66 14 1   1                     2             1   1 1             1         1         1             1         1     1 1     66
67 18 1   1     1   1       1 1       1                 1                   1   1             2     1 1 1   2 1             67
68 24   1   1               1       1     1 1 1   2     1   2           1 1     1 1       1 1   1 1 1     1     1     1     68
69 18     1 1               1       1     1       1       1         1   1               1 1     2 1   2     1     1         69
70 20   1     1       1         1   1 1   1 1               1   1   1       1       1   1     1 1   1           1   1 1     70
71 18   1   1   1 1       1     2   1       1   1   2               1           1   1     2             1                   71
72 16 1     1             1         2                   1     1     1   1       1 1   1       1       1           1 1       72
73 22 1       1   1   1     1 1             1 1   1     1 1       1 1       1 2   1 1             1     1 1           1     73
74 11   1                             1   1           1       1   1       1   1     1                           1     1     74
75 14                       1 1 1 1   1 1     1   1 1                 1 1         1         1   1                           75
76 16 1       1 1 1           1 1     2                 2                   1     1     1 1               1           1     76
77 13     1 1                 1                 1 1               1 2   1 1   1                                       2     77
78 8 1     1     1                                         1         1                         1             1         1   78
79 15     1 2   1         1   1     1                         1       2                                 2     1     1 1     79
80 18 2               1     1     1         1 1       1   1 1     1   1 1                         1 1           1   1 1     80
81 11                 1   1       1             1     1                         1       1 1       1               2         81
82 18     2 1   1 1     1 1           1     1   1   1   1                   1           1 1 1             1   1             82
83 20   1 1         1 1   1   1       1       1         1 1                   2             1 1   2   1         1   1 1     83
84 17           1             2   1     1 1     1     1   1   1           1 1 1     1                 1   1   1             84
85 10                               1 1             1             1   1       1       1     1   1   1                       85
86 21             1 1   1 1 1     1                     1 1         1     2 1         2   1               1       4 1       86
87 14 2         1                           1       1 1                       1               1 1 1       1 1             2 87
88 18   1                               3 1 1       1           1   1       1 2 1         1             2   1           1   88
89 14 2           1         1         2     1     1 1               1                 1       1                           2 89
90 12           1       1                     1           1       1         1   1       1   1       1 1       1             90
91 19 1 1   2           2         1           1         1     1                         1   1               2   1 1   1 1 1 91
92 22           1                       2 1     1       1                 1   1   1 1 1     1 1     2   1       1   4   1   92
93 18   2             2 1 2 1   1         1       1   1                               2     1 1                       1   1 93
94 17 1   1 1   1     1   1                 1 1   1           1   1 1                     1 1 1                 1 1         94
95 14         1     1                   1 1 1 1   1       1                       1               1     1               1 2 95
96 12               1       1         1     1     1         1 2   1                                 1                 2     96
97 17           1 1   1     1                           1   1 1   2         1     2                 1     1 1     2         97
98 10           1 1           1 1                   1     1         1                       1       1                     1 98
99 19         1       1             2           1   1       1 1   1 1 3     1           1 1     1           1           1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
Ngày
/
Tháng