BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/09/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
Ngày
/
Tháng
00 12       1     1                     1                 1     1         1 1     1               1 1   1       1           00
01 17   1     1       1     1                               1                               2 1 1   1 2 1 2 1   1           01
02 18                 1           1 1   2 1   1                 1       1           1   1   1     1   1 2 1               1 02
03 27                 1   2   2 1 1   1   1         1       2   1 3       2 1   1   1 1 1 1                 1             2 03
04 18           2 1                     1           1         1 1     1           2   1     1 1     2 1           1   1     04
05 16 1         1         2   1   1                       2               1       1     1         2           1     1     1 05
06 14       1                   1             1   2   1 1 1       2         1             1                         1 1     06
07 15     1         1                 1 1       1                   1             1   1       1         1 2     1     1 1   07
08 24   1     1         1       2 1   1       1   2   1   3       2   1       1       1 1       1 1 2                       08
09 18     1 1           1 1       1     1     1 1       2   1 1                     1 2               1               2     09
10 13 1                 1           2       1         1         1     1       1           1   1     1           1           10
11 15   1               1         1   1         1       1     2 2             1 1     1                   1     1           11
12 10       1                                                                   1         2                 3   1     1   1 12
13 17     1 1 1   1             1         1 1                             1       1     1 1           1   1   1   1 1   1   13
14 21                   2         1   1   1       1       1   1 1   1     1   1 1           1       1 1               3 2   14
15 18 1             2   1     2       1   1         1 2     1       1 1 1             1                   1               1 15
16 13   1 1                 1       2 1               1           1   1   1                 1       1             1         16
17 14         1 1           1       1       1 1   1   1             2             1                 1     1               1 17
18 16         1     1     1       1               1 1   1 1   1   1 1                 1 1 1               2                 18
19 14 1 1 1   1   1     1     1 1   1 1       1       1                               1 1                                   19
20 16                   2   1     1 1       1             1       2 2                   1       2           1     1         20
21 25               1     2     1   1       1 2   1             1   1 1             1           2   2 1 3     2   1     1   21
22 22   1 1                 1 1     1         1   1     1   1 1 1 1       1     1 1         1     1   1             2 2     22
23 9                               1   1                         1 1   1     1 1                           1     1         23
24 20     4       1   2 1           1     2     1 1       2       1   1                   1       2                         24
25 14     1                   1   1 1           1             1 1   1         1                   1   1       1 1 1         25
26 24       1     1               1           1 2       1 1     1 1     1 1 2 1     2 1 1     2 1 1                   1     26
27 19     1 1 1 2   1   1         1       1 3 1   2                 1       1                 1                   1         27
28 20   3         1 1       2         2         1                   1     2             1       1 1     1     1       1   1 28
29 19 1 1       1 1 1 1   1   1 1     1 1 1   2         1   1             1                                   1           1 29
30 20 2         2     1         1 1 1     1               1     1           1               2 1         1   2           2   30
31 17         1 1       1                 1 1 1     1           1         1       2       1 1   1 1 1   1                   31
32 18 1               1     1   1         1     1 1       1   1     2                     2   1   1           1   1       1 32
33 18           1             1       1 1           1 1         1 2       1 1 1         1             1   1 1         1   1 33
34 12           1     1                 1                                   1     1             1         2   1 2   1       34
35 15             1 2 1       2   1             1             1   1             2     1                                 1 1 35
36 12               1       1                 3             1 1 1                         1                 1       2       36
37 11                           1       1 1                     1           1 1   1                     1 1 1     1         37
38 19   1     1   1   2       1 1           1           1   1         1 1                   1         2 1         1     2   38
39 13                   1                   1 1     1       2       1         2                                   1 2   1   39
40 20       1         1     2                     1         1 3 1       1           1 1           1 1 1   2 1 1             40
41 15 1 1     1                   1 2           1   1   1   1                       1               1 1     1       1       41
42 13                   1           1             1     1       1     1   1             1   1         1         2         1 42
43 15   1       1   1 1           1         1         2   1     1 1       1 1                 1     1                       43
44 6           1     1               1                             1                         1   1                         44
45 18       2                     2       1 1     1   1   1     1             1   1 1       1               1     2     1   45
46 8     1       2                     1           1                                         1 1                         1 46
47 18   1         1   1         1       1 1 1   1                         1 1     1 1 1     1         3               1     47
48 18                 1           1   1               1   1           1   2       2 3     1                   1   1 2       48
49 24 1 1                 1   1       1 1         1 1   1               2   1   3   1 1 1   1           2 1     1     1     49
50 12               2                 1   1           1   1             1       1 1                 1               1   1   50
51 14 1         1                       1 1       1 1 1   1     1       1       1   1                         1       1     51
52 16             1           1 2           1   1   1 1       1             1   1       1                     1 2         1 52
53 18 1         1   1       1           1   1   1   1                 1           1 1   1 1           1     1 1     1   1   53
54 22     1 2 1     1           1   1   1     1     1             1         1   1 1         1     1     1     1   2 1 1     54
55 19     1   1   2 1     1     1         1 1   1       1                     1 1     1   1     1             1     1 1     55
56 11                   1     1             1 1   1                   1                 1 1                   1       1   1 56
57 11   1     1           1                             1     1         1     1           1     1   1   1                   57
58 6 1     1     1                                   1                   1                     1                           58
59 13       2 1     1       1                           1     1   2             1   1       1 1                             59
60 14 1 1 1   1 1       1 1   1     1           1                     1   1 1                                     1         60
61 12   1                       1 1                                   1 1   1   1 1               1 1           1     1     61
62 13   1               1 1 1                   1   1                       2                       1   1   1         1   1 62
63 17     1       1 1           2                 1     2   1         2 1                       1 1   1     1           1   63
64 13                     1   1     1                             1 1   1                   1 1   1 1           1 1 1       64
65 17       2     1 1           1 1     1                                   1 1               1 1 1       1     1     2 1   65
66 22 1 1           1 2 1                 1       1   1     1 1 2       2     1     1   1       1     1             1     1 66
67 16 1 1       1 1             1     1 1 1     1     1           1   1 1       1     1 1                                   67
68 19   1     1 1   1               1       1   2     1 1           2         1               2             1 2       1     68
69 14           1 1       1                         1         1 1     1     1           3       1                 2         69
70 11         1                                     1       1 2 1   1 1             1 1           1                         70
71 23         2 1 1       1   1   1 1       1       1   2     1         1   1                 2   1   1                 1 3 71
72 11               2 1 1                                                   1   1             3           1         1       72
73 8   1                           1         1                     1 1                 1 1 1                               73
74 13     2               1   1       1 1                     1         1         1 1                       1       1   1   74
75 19 1 1             1   1 1 1       1 1           1   1   1           1     1       2   1     1               1 1         75
76 17 1 1   1   1 1     1             2       1         1             1       1 1     1                     1       2       76
77 9 1                   1       1             1           1             1 1 1                           1                 77
78 16 2               1   1 1       1           1         2   1   1 1             1             1         2                 78
79 23 2     2     1 1     1     1         1   1         1       1       1           1       1   1 2     2     1 1       1   79
80 19     2 1 1   1         2   1     1     1 1                           1     1 1       1             1   1   2           80
81 22     1               1 1 1                 1   1 1             1   2     2         1 1     3             1 1       2 1 81
82 14         1     1   1         1   1 1   1         2           1     1             1                           1     1   82
83 13     1                                 1       1   1   1                       2 1         1       1       2       1   83
84 13       1     1   1           1     1       1 1 1       2 1                                                 1       1   84
85 20     1           1 1 1   2           2               1       1   1   2   1         1   2 1     1         1             85
86 27   1 1 1   2   1       2             1 1   1     1 1     1         1   1 1 1 1 1   1 1   1         1       1 1   1     86
87 16       1 1         1   1   1         1 1                                 1 1     1   1 1       1 1                   2 87
88 19     1     1           1                 1   2   1 1   1       1 1             1       1       1 1     1     2 1       88
89 15 1                           1     1 1   1   1     1 1 2                 1       1     1                 1         1   89
90 17 1     1 1             1 1                   1                   1       1       1   1     1       2   1       1 1 1   90
91 10                       1   1       1           1 1                         1                       1 1   1 1           91
92 10                             1     1   1   1   1         1     1                             1               1       1 92
93 18   1     2 1                                   1     2 1         1         1     1   1   1         1 1   2           1 93
94 13 1                 1     1 1   2     1     1                           1     1           1           1         1       94
95 19       1 1         1   1         2 1   1       1 1                 1           1   1       1 1 1     1   1           1 95
96 13     1           1 1     1       2                                   1     1   1     1 2         1                     96
97 12                 1   2                         1       1             1       2       1         1       1           1   97
98 11           1 1                 1                       1       1 1     1           1         1 1       1               98
99 15 1     1 1       1   1 1                 1   1       1           1 1                     1       1     1       1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
Ngày
/
Tháng