BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/01/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
Ngày
/
Tháng
00 21       1           1     1   1                               1 1       1 1 1 2 1 1   1 1       1 1         1 1 2       00
01 20     1     1   1             1   1 2       1                   1       3     1       1 1   1 1         2     1         01
02 18 1   1 1           1     1       1             1     1     1         1       1 1     1     2     1       1         1   02
03 17               2     1 1 1 1 1       1       2 1   3     1                           1                     1           03
04 9                                               1         1   1         2       1                   1             1   1 04
05 14               1   1 1                         1   1               1   1         1 2 1   1     1                     1 05
06 18 1   1               1                 1     1 1   2 1           1 2                           1     1       1     2 1 06
07 11     1       1           1       1                   1       1               1 1 1                             1   1   07
08 11   1   1 1         1         1     1     1                                     1 1           1       1                 08
09 18         1           1               1 1                 1 1 1 1   1                     1       3     2     1   1   1 09
10 15 1       2                             1             1 1   1     2   2           1           1         1     1         10
11 18                       1 1 1     1           2         1     1 1                 1         1 1   1 2           1 1   1 11
12 15                             1             1 1   1   1   1 1       1   1 1   1     1 1             1             1     12
13 10           1   1         1                   1       1     1   1         1   1                 1                       13
14 14   1       1           1   1 1         1                       1 1 1       1   1   1           1           1           14
15 14                                               1         2     1 1     2       1                 1 1     1     2   1   15
16 7           1           1                                                     1       1   1           1     1           16
17 15           1 1   1                     1           2   1                 1       1       2 1         1     1       1   17
18 19       2                   1 2       2     1                 1       2           1         1             1   2 1 1   1 18
19 17       1           1       1   1       1 1   1   1       3                 1 1   1               1 1       1           19
20 16 1 1                   1             1             1     1 1     2             1     1   1 1   1               1   1   20
21 16             1           2     1       1   1     1   1   2       1               1         1       2               1   21
22 15   1           1         1     1       1         1   1             1       2       1               1 1 1       1       22
23 22     1           3     1         2         1 1 1       1       1   1         2 1   1   1   1         1 1 1             23
24 15                     1         1     1 1           1             1         1   1   1 1       1   1 1 1             1   24
25 14             1 1     1             1     2           1   1               1             1           1     1   1       1 25
26 18       1   1 2           1           1 2                     1       1   1           1   2               1   3         26
27 17             1       2       1         1 1                         1 1       1     2   1     1 1     1 1 1             27
28 18 1         1 2       1       1                       1 1     2           1           1         1 1 1 1       1 1       28
29 10                           1   1 2               1                             1   1     1 1             1             29
30 16   1 1       1   2   1             1         1 1   1   1   1               1   1     1         1                       30
31 15 1 1           1 1           1         1   1       1                             1   1   1   2   1       1             31
32 17   1   1   1       1       1             1         1     1           1 1                 1   2   1           1     1 1 32
33 16     1               1 1 1       1 1 1                 1 2   1       1       2             1                   1       33
34 11       1     1 1                   1       1 1 1         1   1               1                             1           34
35 15               1   1     1         1   1     1                     1 1 1 1     1           1   1     1     1           35
36 17     1                       1   1     1             1 1       1 1 1     1             1       1 1   1       1   1   1 36
37 16     2 1 2     1           1         1                 1 1 1 1     1       1       1               1                   37
38 22 1 1 1         2 1   1               1     1 1   1         1         1     1     1 1   1   2     1   1     1           38
39 14     1           1     1                   1         1   1         1     1           1         1 1 1 1   1             39
40 17             1                 1   1     1   1   1     1     2 1 1       1             1   1       1       1   1       40
41 17   1   1     1                 1       1           1       1     1           1                         1   2   1 1 2 1 41
42 20 1             1           1                       1               1 1   2     1   1 1   1 1 1       1   1   2   1   1 42
43 13     1   1 1 1           1                         1   1           1       1                         1     2   1       43
44 20 1       1                 1       2 2         2 3       1     1     1     1                   1     1         2       44
45 10               1 1     1 1             1         1   1           1 1   1                                               45
46 13 1               1 1           1 1 1           1             1         1             1 1   1       1                   46
47 17 2     1 1     1   1       1           1   1 1               1         1                     1           1   1 1 1     47
48 24   1       1   2 1 1     1 2 1       1 1   1           1 1   1 1 1   1       1     1       1             1           1 48
49 16 1 1       2       1     1                                     1       1             1 1 1 1         1     1 1   1     49
50 20   1 1   1         2         1 3                   2     1       1     1   1           1         1   2             1   50
51 17       1   1 1       1 1       1             1   1   1 1   1         1       1 2 1                             1       51
52 14               1     1 2       1         1         1           1     1           1       1           1 1             1 52
53 9                                   2             1 1             1                           1   1     1         1     53
54 15                 2               3                         2 1         1   1           1         1                 2 1 54
55 12       1           1               1           1   1       1           1 1     1               1               1 1     55
56 14             2   1     1       1   2 1         1 1                       1                             1   1 1         56
57 16         1   1           1   2   1             1       1     1     1   1     1       1               2       1         57
58 18   2 1 1           1 1       1   1             1       1     2 1               1   2       1   1                       58
59 14                           2                   1   1   1   2   1       1         1           1   1   1               1 59
60 10   1 1     3                       1   1                                                             1   1       1     60
61 10   1       1 1     1   1                               1       1           1                           1   1           61
62 16                     1 1 1 1   1           1 1 1                         1           1 1       2                 1   2 62
63 25     1 1 1               2               2 1     1   1     1         1   1 1       1 1 2 1 1   1   1   1         1   1 63
64 15 1 1   1     1         1         2       1   1         1                                 1   1                 1     2 64
65 9               2     1             1                                 1                               1 1   1 1         65
66 17       2     1 1                       1 3 1   1                     2             1   1 1             1         1     66
67 16                     1     1 1 1     1 1   1   1     1   1       1 1       1                 1                   1   1 67
68 20 1                     1     1   2           1   1               1       1     1 1 1   2     1   2           1 1     1 68
69 10                   1                           1 1               1       1     1       1       1         1   1         69
70 19 1       1             1       1   1 1 1     1     1       1         1   1 1   1 1               1   1   1       1     70
71 21 4               1 1   1                     1   1   1 1       1     2   1       1   1   2               1           1 71
72 16 1               1   1 2                 1 1     1             1         2                   1     1     1   1       1 72
73 21   1 1           1   1                   1 1       1   1   1     1 1             1 1   1     1 1       1 1       1 2   73
74 14 1                 1       1 1 1     1       1                             1   1           1       1   1       1   1   74
75 15     1   1 1 1                                                   1 1 1 1   1 1     1   1 1                 1 1         75
76 21         1 2 1   1       1     1 1 1     1 1       1 1 1           1 1     2                 2                   1     76
77 19       1           1 2   1 1     1     1       1 1                 1                 1 1               1 2   1 1   1   77
78 16 1     1 1     2 1     1   1     2       1 1     1     1                                         1         1           78
79 16     1                   1   1       2   1     1 2   1         1   1     1                         1       2           79
80 19   1   1             1   1   1       1     2               1     1     1         1 1       1   1 1     1   1 1         80
81 10         1     1             1         1                   1   1       1             1     1                         1 81
82 18     2           1       1           1         2 1   1 1     1 1           1     1   1   1   1                   1     82
83 20       1 1         2   1   1       1     1   1 1         1 1   1   1       1       1         1 1                   2   83
84 22 2   1 1 1 1 1           1           1               1             2   1     1 1     1     1   1   1           1 1 1   84
85 8                           1             1                               1 1             1             1   1       1   85
86 23   2 2   1 1       1 1 1           1 1                 1 1   1 1 1     1                     1 1         1     2 1     86
87 19     1   1   1 1 1 2 1 1 1   1     1       2         1                           1       1 1                       1   87
88 22   1     2 1 1   1             1   1     1   1                               3 1 1       1           1   1       1 2 1 88
89 11     1                                     2           1         1         2     1     1 1               1             89
90 14             1   2             1 1       2           1       1                     1           1       1         1   1 90
91 15   1     1         1           1     1     1 1   2           2         1           1         1     1                   91
92 19 1         1       1 1 2       1 1   2   1           1                       2 1     1       1                 1   1   92
93 18           2               1   1   1     1   2             2 1 2 1   1         1       1   1                           93
94 17   1   1 2                   1             1   1 1   1     1   1                 1 1   1           1   1 1             94
95 15       1         2   1     1 2                     1     1                   1 1 1 1   1       1                       95
96 16   2   1   1   1                       2                 1       1         1     1     1         1 2   1               96
97 14 1                         2         1               1 1   1     1                           1   1 1   2         1     97
98 10                           1   1   1                 1 1           1 1                   1     1         1             98
99 20   1     1                     2 1       1         1       1             2           1   1       1 1   1 1 3     1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
Ngày
/
Tháng