BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 25/11/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
Ngày
/
Tháng
00 19 2         1   1 1 1     1           1     1 2       1           1                             2 1 1         1 1       00
01 19               1   1     1       1     1     1   1                 1 1   1 2 1 1 1   1   1   1                       1 01
02 18       1         1 1     1 2                   2 1       1   1           1       1       1 1 1     1           1       02
03 14     1   2   1               1     1                       1                             1   1   1   1 1   1   1       03
04 13       1         2                           1       1               1         1   1       1 1     2       1           04
05 17       1 1 1 1     1       1               1                         1   1     1           1       1       1 2     2   05
06 13                 1     1       1     1 1               1     1           1           1   1           2             1   06
07 24   2   1     1                       1     1         1       1   1   3 1     1       1         1   1   1   1 1   3 1   07
08 15     1             1         1           1   1   1       1   1           1   1       1 1 1               1 1           08
09 15       1   1     1       1     1                 1   1 1             1             1 1           1           1 1 1     09
10 18           1   1       1 2           1 2 1                 1           1 1 1             1             2 1     1       10
11 17 1     1 1         1     1       1           1 1   2       1         1                   1 1   1     1       1         11
12 22 1 1 1   1 1     1                         1         1 1 1   1             1 2 1     1   1             1   2 1       1 12
13 22     3                   1       2   1 2 1   1 1     2     1           2           1   1     1                     1 1 13
14 16     1 1   1         1 1 1 1     1   1 1 1 1                 1           1       1           1                         14
15 18               1     1       4   1 1               1       1 2     1           2   1             1                 1   15
16 14   1                 1           1 1   1   1     1         1 1             1           1 1 1               1           16
17 16           2 1       1   1   1     1   1   1   2                 1                     1               1           1 1 17
18 21           1   1           1   1         1       1     1 1     1   1 1 1 1   2   1         2 1   1                   1 18
19 14 1                     1       1         1     1       1                 1 1   1       1   1       1         1     1   19
20 17   1         1       1 1     1     1   1             1     2     1               1 1     1                       1 1 1 20
21 8     1             1 1         1                                 1           1                           1   1         21
22 17   1     1           1           1   1         1 1   1 1     1     2       1           1 1                 1     1     22
23 16 1 1 1 1                         3             1   1   1               1   1       1             1 1         1         23
24 25 1           2   1 1       1 1 1   1     1 2 1   2 1   1                     1 2   2                 3                 24
25 9         1                         1   1               1                                       1 1     1         1   1 25
26 23 1             3 2 1                 2 1               1 1                 1   4       1   1   1       1   2           26
27 12                             1           1       1       1             1           2 1   1           1   1           1 27
28 12       1       1 1   1                                 1             1         1       1     1   1         1       1   28
29 11           1         1     1             1                                 1     1         2           1 1         1   29
30 22 1     1 1 1               1 1 1 1     1   2                         1                   1 1 1 1   2 1   1 1 1         30
31 17   1     1                 1 1 1 1                 1 1     1     2 1         1               1   1             1 1     31
32 15                       1     1     1 1   1 1                     1 1   1             1     1 1       1   1           1 32
33 10                         2                       1   1   1                 1 2               1   1                     33
34 11                                               1           1 1   1   1   1     1     1     1                   1     1 34
35 13                       1 1             1                   2 1 1   2                                   1         2   1 35
36 17     2     1     1 1     1                         2   1 1             2   1     1     1     1   1                     36
37 19           1   2       1       1   1   1                       1 2       2   1     1         1 1 1 1         1         37
38 22 1       1   2           2 1   1   1   2   2       1   1 1       1     1     1         1   1                   1       38
39 15 2 1         1                     1       1   1             1   1       1 1         1 1           2                   39
40 13   1 1     1   1               1 1   1       1 1   1                                 1   1       1                     40
41 18       1 1     1     1   1         1         1       1       1     1   1 1 1       2                   1 1       1     41
42 23     1 2     1 2       1                           2           1   2       1 1 1                   1   1 1 2     1   2 42
43 21   1   1               1   1             1 1       1     1 1   1     2       1   1   1         1   1           2 2     43
44 12                             2     1     1   1 1                       1                           2         2     1   44
45 15         1           1 1       1 1           1   2               1           1           1           1 1 2             45
46 22 1     1 1         1   1           1     1       1   1 1       1       1 1             1 1 1     1 1 1   1   1   1     46
47 18                     2           1             1           1 1 1       1   1   1     1       1 2       1       1 1   1 47
48 19       2     1 1   1                       1 1 1       2     2   1                       2   1 1                     2 48
49 16         3 1       1 1             2                     1           1     1         1           1           1       2 49
50 19 1 1   1 1           2   1 1 1 1       1 2                     1                   1         1   1         1   1       50
51 12   1             1     1   1                             1     1 1       1             1 1           1               1 51
52 13               1       1   1         1               1   1         1 1   1                   1   2             1       52
53 13   1     1         2   1                         1                   1           1 2       1 1                     1   53
54 15     2     1           1 1 1                       1 1     1     1           2           1                           2 54
55 16 1             1       2   1 2               2 1   1     1   1     1 1                 1                               55
56 16 1           1 1   1 1     1   1             1           2   1 1                                   1   1 1 1           56
57 15   1 1     2             1   1       1       1       1                           1 1   1     1     1         1         57
58 16   2     1 1                       1   1     1   1 1   1   1 1                         1     1   1               1     58
59 14     1         2               1         1     1   1 1   1         1           2 1   1                                 59
60 17                   1                     1     1       1     1   1 2   1   1       1   1   1 1           1         2   60
61 19     1                 1     1       1 1 1         1       1   2                   1     1           2 2 1   1     1   61
62 13         1   1 1 1     1 1             1         2                 1                       1     1                 1   62
63 14                           1                     1             4     2           1       1   1         1 1   1         63
64 15             1   1         1                             1 1     1         1       1         2 1         2     1     1 64
65 23 1   1 1         1   1 1 1                     2     1         2   1   3         1 1 1         1     1           1 1   65
66 17 1       1                 1   1           1       1     2           1                         1           1 2 1   2 1 66
67 13             1   1 1           1 1                 1 1                             1       2 1           1       1     67
68 11 1         1 2     1                           1                     1         1 2       1                             68
69 20                         1     1 1 1     2 1             1 3   1   1 1       1       1         2     1         1       69
70 23   2 1   1   1 1   2   1       1             1   1                   1 1 2       1   1     1     1 1             1 1   70
71 17 1     1   1     1       1         1         1       2       1             1             1       1           1   1 1 1 71
72 15       1       1   1 1         1         1                   1         1   1           1             1   2   1     1   72
73 8           2                     1                     1   1       1       1   1                                       73
74 22             2     1   1         1   1   1     2       2 1                             2       1     1 3 1         1 1 74
75 13     1               1   1   1     1       1         1           1               1     1       1     1         1       75
76 23   1 1 1   1       1           1               1     1 1         1       2       1   1 2         1 1 1 1 1     1 1     76
77 12       1     1       1                       3 1       1       1   1       1                         1                 77
78 8           1                       1                 2 1     1   1                         1                           78
79 10   1 1                                                 1           1                   3         1       1         1   79
80 8   1                 1                   1 1                 1       1           1             1                       80
81 11   1       1                                     1                                       1       1 1 2 2         1     81
82 15 1               3         1   1     1                   1 1       1     1                             1   2       1   82
83 9 1     1 1               1           1                         1               1 1   1                                 83
84 16   2 1           1   1           1 1 1               1     1 1 1         1         1       1               1           84
85 14 1                           1     1 1     1 1   2               1     1     2                     1           1       85
86 16         1 1   1     1 1       1     1       1               1               1       2                 1   1     2     86
87 18   1 1       1       1   1             1 1 1             2       1 1   1           1 1                     1   1 1     87
88 14                 1         1     2                                 2       1                   1   1         2 2     1 88
89 14     1               1         1 1   1 1       1 1                               1   1   1           1         2       89
90 23 1     1             1 1   1 1 1     1 1 1 2     1             1       1     1                 1 1     1   1   2     1 90
91 18             1 1 1         2     1 1       1 1   1       1       1             1 1 1       1 1 1                       91
92 26 1 1 1 1         2 1       1 1 1                   3 1         1 1     1 1     1 1 1     1 1   2           1           92
93 16         1             1   1     1   1   1     1   1                   1 1                       1 1 1   1   1     1   93
94 13 1           1 1                 1 2               1     1       1           2 1     1                                 94
95 15                   1         1       2 1     1     1   1       1           2         1               1   1   1         95
96 15 1     1 2   1   1 1   1     1     1   1                                 1       2                               1     96
97 16                               1     1     1     1         1   1     1   1 1   1 1   1     1   1           1   1       97
98 12             1               1         1 1                     1       1       1 1 1   1       1         1             98
99 9                                     1             1   1   2         1       1                     1       1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
Ngày
/
Tháng