BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN NGÀY 09/08/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
08
05
/
08
02
/
08
29
/
07
26
/
07
22
/
07
19
/
07
15
/
07
12
/
07
08
/
07
05
/
07
01
/
07
28
/
06
24
/
06
21
/
06
17
/
06
14
/
06
10
/
06
07
/
06
03
/
06
31
/
05
27
/
05
24
/
05
20
/
05
17
/
05
13
/
05
10
/
05
06
/
05
03
/
05
29
/
04
26
/
04
29
/
03
25
/
03
22
/
03
18
/
03
15
/
03
11
/
03
08
/
03
04
/
03
01
/
03
26
/
02
23
/
02
19
/
02
16
/
02
12
/
02
09
/
02
05
/
02
02
/
02
29
/
01
26
/
01
22
/
01
19
/
01
15
/
01
12
/
01
08
/
01
05
/
01
01
/
01
29
/
12
25
/
12
Ngày
/
Tháng
00 7 1       1                 1                 1               1                   1             1                       00
01 9         1             1 1           1           2           1         1               1                               01
02 12 1     1     1           1     1 1       1     1                                       1   1                       1 1 02
03 14   1             1 1                   1             1 1               1     2 1   1 1               1             1   03
04 18   1 1   1   1     1     1     1     1               1 1       1     1               1 1   1 2           1             04
05 7                                           1                       1 1 1         1     1                         1     05
06 8                 1         1                                                         1 1 1         1         1       1 06
07 12     1             1 1 1     3     1                 1                     1           1         1                     07
08 12               1 1                     2         1             1   1               1   2           1 1                 08
09 13           1   1     1     2               1         1 1     1       2                     1                       1   09
10 9       1 1                         1   1                             1     1   1     1                 1               10
11 10   1     2                               2         1             1             1             1               1         11
12 13                   1           1         1   1               1 1 2                     1   1   1   1           1       12
13 5                   1                           1 1       1                                           1                 13
14 10 1     1                   1                                 1                 2   1 1     1           1               14
15 13       1 1         1       1               1       1                 1                   1 1   1 1 1     1             15
16 16     1                       1   1           1   1         2 1         1 2         1 1               1           1 1   16
17 11           1           1     2   1     1 1                   1         1           1                             1     17
18 11                 1                   1               1   1             2       1       1               1     1       1 18
19 14     1 1                   1     1           1       1           1       1     1           1   2       1             1 19
20 13           1       1   1 1         1     1             1 1         1       1                   1         1       1     20
21 9     1     1                     1         1                         1                 1           1       1         1 21
22 8               1           1                 1                   1             2                               1 1     22
23 14   1                       1         3 1     1                     1   1   1 1           1                 1       1   23
24 14     1     1   1           1 1             1 1 1             1         1   1       1   1       1                       24
25 8             2       1               1                 1                         1             1                 1     25
26 5         1                               1   1       1                                                 1               26
27 12     1 1                             1                   1 1 1       1   1   1                               1       2 27
28 12 1     1     1   1     1 1   1   1                         1                 1                       1         1       28
29 9                             1           1   1   1 1       1               1               1             1             29
30 14           1                               1     1 1               1   2 1 1     1         1         1         1 1     30
31 11     1           1   1       1     1           1   1   1       1     1                     1                           31
32 14         1           2 1           1     1     1 1     1           1             1         1   1                 1     32
33 10 1                     1 1           1     1       1           1   1                           1                     1 33
34 7 1             1         1 1                                       1                     1   1                         34
35 15   1               2 1   1   1     1     1         1           1                 1     1           1   1         1     35
36 9               1 1             1                                         1   1   1               2                   1 36
37 4               1       1         1                                                                     1               37
38 3                                                           1                   1             1                         38
39 10           2     1           1                       1                       1                         2   1 1         39
40 10         1   1     1           1   1     1               2   1                                               1         40
41 12 1             1 2     1                           1           1         1         2                 1 1               41
42 9                   1               1                                 1   1 1                           1 1 1       1   42
43 5               1               1                           1                               1           1               43
44 14 1                   1           2   1 1           2       1             1                               1 1 1 1       44
45 11     2     1     1   1               1 1       1           1                 1                   1                     45
46 9     1                   1         1                 1             1     1                           1     1   1       46
47 10             1 1               1                     1                     1       1 1       1 1   1                   47
48 9           1                                         1         1   1         1             1     1 1             1     48
49 14   2         1       1                                             1   1   2             1   1     2         1       1 49
50 12 1       1       1                           1       2   1   1                       1                   2         1   50
51 7                   1     1                           1     1                     1                       1           1 51
52 11   1           1         1         2           1         1 1                       1           1 1                     52
53 15                     1     1                             3     1 2                   1     1 3       1               1 53
54 12   1 1                                 1   2       1                               1           1       1   2         1 54
55 6     1               1                   1   1                           1       1                                     55
56 15 1         1       1             1           1               1     1           1         1         1   1     1 1   1 1 56
57 9                                   1 1 1 1 1   1                 1           1                       1                 57
58 9   1           1                     1 1       1     1                             1 1                       1         58
59 13   1           1           1     1                     1   1   2       1           1         1           1         1   59
60 14                                     1 2     1 2 1     1 1     1                   1       1     1             1       60
61 14         1             1     1     2                   1     1                           1   1 1     1         2 1     61
62 5                                                                 1 1                   1                     1   1     62
63 7   1   1     1                                   1     2       1                                                       63
64 11 1 1   1               2       1               2                     1                   1             1               64
65 10             1         1                         1           1         1   1                 1           1 1     1     65
66 9     1                                   1               1                               1 1   2   1                 1 66
67 7 1                             1       1                   1                             1                       1 1   67
68 10                       1         1         1 1 1                   1                                 1     1   1 1     68
69 10               1 1                           1   1                   1       2           1                 1       1   69
70 9 1           1           1                 1         1                                           1 1       1   1       70
71 12           2     1                 1       1     1             1 1       1   1           1                     1       71
72 9           1             1                                 1   1 2         1       1       1                           72
73 7                     2         1               1               1             1                       1                 73
74 15   1   1 1             2             1   1             1 1         2                 1                           1 2   74
75 8         1           1                                                         1                   1 1     1 1 1       75
76 10                           1                 1                   1   1         1   1   1     1                     2   76
77 13           1 1           1     1           1   1                     1           2 1       1           1       1       77
78 8           1       1                                   1 1                     1     2                   1             78
79 10   1 1               1             1       1               1         1           1                   1               1 79
80 12   1   1                               1         1 1                       2   1       1         1     1           1   80
81 12                             1                                       1     1   1     2 1 1         1 2     1           81
82 12       1                   1     1       1         1     1     1           1   1             1             2           82
83 14 1     1 1 1         1               1   1               1             1         2               1       1   1         83
84 15 1       1   1 1 1             1 2               1   1                                 1       1   2         1         84
85 12 2       1   1     1                   1           1       1             1                       1                 1 1 85
86 10 1 1     1         1     1           1             1                     1                       1           1         86
87 8       1         1       1         1               1     1               1       1                                     87
88 14             1   1           1 2 2     1                               1   1 1   1               1           1         88
89 10     1         1             1 1   1         1   2               1                 1                                   89
90 9                                                             1         1             1   2   1   1 1     1             90
91 11     1       1           1                                   1               1   1           1           1 1     1   1 91
92 11       1     1 1   1     1 1     1     1           1                     1                                   1         92
93 13       1     1 1             1 1                   1       1   1             1           1       1       2             93
94 9                       1                   1   1     1               1       1           1                   1     1   94
95 11     1     1                 1                         1     1           1     1 1               1             1 1     95
96 7                   1           1                       1         2 1     1                                             96
97 11       1               1   1                     1     1   1         1 1                     1 1           1           97
98 13                 1         1   1     1   1 1                     1                       1           1 1 1     2       98
99 13   1   1             1                     1 1 1       1     1   1 1                 2           1                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
08
05
/
08
02
/
08
29
/
07
26
/
07
22
/
07
19
/
07
15
/
07
12
/
07
08
/
07
05
/
07
01
/
07
28
/
06
24
/
06
21
/
06
17
/
06
14
/
06
10
/
06
07
/
06
03
/
06
31
/
05
27
/
05
24
/
05
20
/
05
17
/
05
13
/
05
10
/
05
06
/
05
03
/
05
29
/
04
26
/
04
29
/
03
25
/
03
22
/
03
18
/
03
15
/
03
11
/
03
08
/
03
04
/
03
01
/
03
26
/
02
23
/
02
19
/
02
16
/
02
12
/
02
09
/
02
05
/
02
02
/
02
29
/
01
26
/
01
22
/
01
19
/
01
15
/
01
12
/
01
08
/
01
05
/
01
01
/
01
29
/
12
25
/
12
Ngày
/
Tháng