BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/10/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
10
18
/
10
14
/
10
11
/
10
07
/
10
04
/
10
30
/
09
27
/
09
23
/
09
20
/
09
16
/
09
13
/
09
09
/
09
06
/
09
02
/
09
30
/
08
26
/
08
23
/
08
19
/
08
16
/
08
12
/
08
09
/
08
05
/
08
02
/
08
29
/
07
26
/
07
22
/
07
19
/
07
15
/
07
12
/
07
08
/
07
05
/
07
01
/
07
28
/
06
24
/
06
21
/
06
17
/
06
14
/
06
10
/
06
07
/
06
03
/
06
31
/
05
27
/
05
24
/
05
20
/
05
17
/
05
13
/
05
10
/
05
06
/
05
03
/
05
29
/
04
26
/
04
29
/
03
25
/
03
22
/
03
18
/
03
15
/
03
11
/
03
08
/
03
Ngày
/
Tháng
00 9     1                               2 1   1       1                 1                 1               1               00
01 9   1                                               1             1 1           1           2           1         1     01
02 11 1               1             1           1     1     1           1     1 1       1     1                             02
03 11 1               1 1 1                       1             1 1                   1             1 1               1     03
04 17       1   1     1 1           1             1 1   1   1     1     1     1     1               1 1       1     1       04
05 10 1 1   1           1             1   1                                               1                       1 1 1     05
06 7                           1       1   2 1                 1         1                                                 06
07 12       1       1                               1             1 1 1     3     1                 1                     1 07
08 10                         1         1 1                   1 1                     2         1             1   1         08
09 16   1         1                 1 1       1           1   1     1     2               1         1 1     1       2       09
10 14       2   1 1 1 1 1     1                       1 1                         1   1                             1     1 10
11 10     1           1             1             1     2                               2         1             1           11
12 12                     2             1   1                     1           1         1   1               1 1 2           12
13 5                                       1                     1                           1 1       1                   13
14 8             1 1 1               1         1     1                   1                                 1               14
15 10 1                     1         1               1 1         1       1               1       1                 1       15
16 15             1   1         1         1         1                       1   1           1   1         2 1         1 2   16
17 13               1   1     2                           1           1     2   1     1 1                   1         1     17
18 11   1   1 2                           1                     1                   1               1   1             2     18
19 11           1                         1   1     1 1                   1     1           1       1           1       1   19
20 14                     1   1 1 1                       1       1   1 1         1     1             1 1         1       1 20
21 8           2     1                             1     1                     1         1                         1       21
22 6           1                     1                       1           1                 1                   1           22
23 12   1                             1           1                       1         3 1     1                     1   1   1 23
24 15     1   1           1               1         1     1   1           1 1             1 1 1             1         1   1 24
25 10     1           1 2           1                       2       1               1                 1                     25
26 7   1       1   1                                   1                               1   1       1                       26
27 16         1     1 1         1 1         3       1 1                             1                   1 1 1       1   1   27
28 12       1     1         1                   1     1     1   1     1 1   1   1                         1                 28
29 9     1 1                                                               1           1   1   1 1       1               1 29
30 13   1     1               1         1                 1                               1     1 1               1   2 1 1 30
31 19 1   1 1 1             1       1   1 1 1       1           1   1       1     1           1   1   1       1     1       31
32 16 1         1         1 1     1         1           1           2 1           1     1     1 1     1           1         32
33 13 1     1       1     1         1           1                     1 1           1     1       1           1   1         33
34 8             1           2                 1             1         1 1                                       1         34
35 14                       1   2 1               1               2 1   1   1     1     1         1           1             35
36 9     1 1             1       1           1               1 1             1                                         1   36
37 5                       1               1                 1       1         1                                           37
38 5           1               1 1 1                                                                     1                 38
39 9 1                               1     2             2     1           1                       1                       39
40 12             1                     1     1         1   1     1           1   1     1               2   1               40
41 8                                           1             1 2     1                           1           1         1   41
42 8                 1       1   1                               1               1                                 1   1 1 42
43 6                                   1 1   1               1               1                           1                 43
44 14 1             1   2                       1                   1           2   1 1           2       1             1   44
45 15           1     1         1 1   2             2     1     1   1               1 1       1           1                 45
46 11 1     1       1         1 1                   1                   1         1                 1             1     1   46
47 12     1       1 2 1       1               1             1 1               1                     1                     1 47
48 10     1       1 1     1       1   1                   1                                         1         1   1         48
49 10         1           1                       2         1       1                                             1   1   2 49
50 9                               1           1       1       1                           1       2   1   1               50
51 8                     1           2 1                         1     1                           1     1                 51
52 11   1                   2                     1           1         1         2           1         1 1                 52
53 13   1               1     1   2                                 1     1                             3     1 2           53
54 9           1           2                     1 1                                 1   2       1                         54
55 8     1                       1       1         1               1                   1   1                           1   55
56 10       1             1     1               1         1       1             1           1               1     1         56
57 13   1   1 1                     1 1     1                                     1 1 1 1 1   1                 1           57
58 8             1                     1         1           1                     1 1       1     1                       58
59 13               1 1   1         1             1           1           1     1                     1   1   2       1     59
60 12   1                     1                                                     1 2     1 2 1     1 1     1             60
61 8                         1                         1             1     1     2                   1     1               61
62 4     1   1                                                                                                 1 1         62
63 12 1 1                           1   1   1     1   1     1                                   1     2       1             63
64 13 1       1 1               1               1 1   1               2       1               2                     1       64
65 11   1     1   1                           2             1         1                         1           1         1   1 65
66 9 1     2   1           1   1                   1                                   1               1                   66
67 8 1           1           1 1               1                             1       1                   1                 67
68 10     1   1           1                   1                       1         1         1 1 1                   1         68
69 7       1                                 1               1 1                           1   1                   1       69
70 9           1       1       1 1             1           1           1                 1         1                       70
71 17             1         1 2   1 1 1       1           2     1                 1       1     1             1 1       1   71
72 11   1     2 1                                         1             1                                 1   1 2         1 72
73 11     1   1       1     1         2                             2         1               1               1             73
74 16 1           1         1     1     1         1   1 1             2             1   1             1 1         2         74
75 3                                     1             1           1                                                       75
76 7                               1     1   1                           1                 1                   1   1       76
77 10                 1             1     1               1 1           1     1           1   1                     1       77
78 11                   2   1 1   1         1 1           1       1                                   1 1                   78
79 9     1                 1                     1 1               1             1       1               1         1       79
80 10             1       1                 1     1   1                               1         1 1                       2 80
81 6             1       1       1                                         1                                       1     1 81
82 10               1           1                     1                   1     1       1         1     1     1           1 82
83 10                           1               1     1 1 1         1               1   1               1             1     83
84 17     1     1   1       1             3     1       1   1 1 1             1 2               1   1                       84
85 16   1 3   1     1           1               2       1   1     1                   1           1       1             1   85
86 8                                           1 1     1         1     1           1             1                     1   86
87 8                                         1       1         1       1         1               1     1               1   87
88 13         1                         1 1                 1   1           1 2 2     1                               1   1 88
89 13                   2             1 1           1         1             1 1   1         1   2               1           89
90 6       1             1           1 1                                                                   1         1     90
91 10 1       1         1 1             1     1     1       1           1                                   1               91
92 12           1               1                     1     1 1   1     1 1     1     1           1                     1   92
93 12 1               1             2                 1     1 1             1 1                   1       1   1             93
94 9   1           1   1                     1                       1                   1   1     1               1       94
95 10               1 1                 1     1     1     1                 1                         1     1           1   95
96 9           1                   1                             1           1                       1         2 1     1   96
97 13 1                 1   1     1     1             1               1   1                     1     1   1         1 1     97
98 10   1         1                     1                       1         1   1     1   1 1                     1           98
99 13   1         1                         1     1   1             1                     1 1 1       1     1   1 1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
10
18
/
10
14
/
10
11
/
10
07
/
10
04
/
10
30
/
09
27
/
09
23
/
09
20
/
09
16
/
09
13
/
09
09
/
09
06
/
09
02
/
09
30
/
08
26
/
08
23
/
08
19
/
08
16
/
08
12
/
08
09
/
08
05
/
08
02
/
08
29
/
07
26
/
07
22
/
07
19
/
07
15
/
07
12
/
07
08
/
07
05
/
07
01
/
07
28
/
06
24
/
06
21
/
06
17
/
06
14
/
06
10
/
06
07
/
06
03
/
06
31
/
05
27
/
05
24
/
05
20
/
05
17
/
05
13
/
05
10
/
05
06
/
05
03
/
05
29
/
04
26
/
04
29
/
03
25
/
03
22
/
03
18
/
03
15
/
03
11
/
03
08
/
03
Ngày
/
Tháng