BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN NGÀY 06/12/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
12
03
/
12
29
/
11
26
/
11
22
/
11
19
/
11
15
/
11
12
/
11
08
/
11
05
/
11
01
/
11
29
/
10
25
/
10
22
/
10
18
/
10
15
/
10
11
/
10
08
/
10
04
/
10
01
/
10
27
/
09
24
/
09
20
/
09
17
/
09
13
/
09
10
/
09
06
/
09
03
/
09
30
/
08
27
/
08
23
/
08
20
/
08
16
/
08
13
/
08
09
/
08
06
/
08
02
/
08
30
/
07
26
/
07
23
/
07
19
/
07
16
/
07
12
/
07
09
/
07
05
/
07
02
/
07
28
/
06
25
/
06
21
/
06
18
/
06
14
/
06
11
/
06
07
/
06
04
/
06
31
/
05
28
/
05
24
/
05
21
/
05
17
/
05
Ngày
/
Tháng
00 5                                               1   1 1     1                           1                               00
01 6               2         1               1                                                 1               1           01
02 8   1   1     1             1   1           1     1       1                                                             02
03 13 1             1     1     1   1           1 1     1         1   1     1                                 1 1           03
04 14 1   1   1 1         1                               1     1   1         1       1                 2             1 1   04
05 12           1 1 2 1                   1       1                   1     1   1               1                   1       05
06 10               1   1     1 1             1       1           1               1           1   1                         06
07 6           1                                       1                                             1         1 1       1 07
08 10   1       1                     1     1   1               1       1                                     1       1 1   08
09 11   1   1   1   1     1 1               1                                                   1 1 2                       09
10 8                         1       1   1   1   1             1         1         1                                       10
11 9             1     1   1       1                                                   1         1         2 1             11
12 6     1           1             1                                 1           1                 1                       12
13 13       1                         1                 1               1 1 1 1   1   1 1                   1       1     1 13
14 8   1               1               1       1                               1     1 1                               1   14
15 17   1         1   1   1 1     1 1                   1                                   2   1   2       1     1   1 1   15
16 9 2                             1                             1       1                 1 1           1       1         16
17 7             1   1     2                         1 1                                       1                           17
18 5                       1               1                   1                     1         1                           18
19 11         1         1         1     1           1 1           1           2             1               1               19
20 16                 1   1 1               1     1     1   2 2   1     1           1     1                     1 1         20
21 13       1                           1   1     1 1     2       1       1     1 1           1                         1   21
22 10                   1                           1       1         1 1           1 1                     1   2           22
23 14     1 1   1                   1     1           1             1     1 1       2               2         1             23
24 15         1                     1 1       1               1         1           1 1     2                   1 1   1 2   24
25 9                               1     1           1           1             1   1       1       1           1           25
26 13 2           1   2     1                   1                       1       2             1 2                           26
27 12   1           1 1   1 1                 1           1 1 1             1                       1                 1     27
28 17 1             1 1 1 1       3       1 1                     1 1               1             1           2   1         28
29 13           1                     1     1       2       1   1           1                 1 1         1   1   1         29
30 9                                   1     2             1                   1           1 1                       1 1   30
31 8   1                             1 1                         1             1 1   1 1                                   31
32 8 1                       1         1     1                 1   1   1                                         1         32
33 13     1                       1                   1 1         1   2           1       1         1           1   1 1     33
34 15 2                           1           1             1 1   1   1                     1   1       1 2           1 1   34
35 9   1 1       1                                     1                   1         1   1       1                   1     35
36 9         1               1     1         1   1                                             1                 1   1   1 36
37 12 1       1                 1           1     1   1 1   1                 2           1                   1             37
38 9           1                           1 1             1         1       1                       1         1   1       38
39 14     2             1       1 1   1               1   1                     1 1   1       1     1               1       39
40 8                                               1               1       1             1     1         1   1           1 40
41 7               1                       1             1                                       1     1   2               41
42 15 1     2           1     1   1                   1       1           1                 1         1 1         1     2   42
43 6   1                                                           1   1       1     1               1                     43
44 8         1     1                                         1       1           2     1       1                           44
45 11       1     1 1                       1             1     1   1         1     1   2                                   45
46 6                   1           1             1   1                 1                           1                       46
47 17     1     1     1         1             1     2     1     1   1 1   2 1                 1                           2 47
48 7             1         1                                               1   1                         1   1           1 48
49 10     1     1     1   1     1                 1                     1           1       1     1                         49
50 12       1 1       1       1                 1   1   1                       1     1           1 1   1                   50
51 8                                           1           1 1                     1     1 1             1       1         51
52 10     1       1 1                               2     1 1                 1                                   1     1   52
53 8       1       2             1   1       1                       1     1                                               53
54 14         1       2     1                   1       1   1               1                     2   1 2   1               54
55 12                         1   1     1 1           1   1   1                           1   2         1     1             55
56 12   1       1                         1 1   1           1     1 1 1 1       1   1                                       56
57 10 1                             2 1               1     1               1                                     2       1 57
58 10 2     1             1     1         1                                   1                             1 1         1   58
59 11         1   2         1       1     1 1           1             1                               1     1               59
60 9         2                   1     1       1 1                         1                     1   1                     60
61 7                     1       1       1 1                 1                   1               1                         61
62 8                                   1       1     1   1                         1     1 1                           1   62
63 12             1   1   2                                   1           1   1       1       1                     2     1 63
64 12       1 1           1       1                         1   1                       1     1       1 1       1   1       64
65 10           1             1 1       1               1           1                 1       1       1 1                   65
66 12                             1                       1 1                       1   1               2 1 1 1   1   1     66
67 17           2       1   1         1 1 1 1   1   1                     1 1     1     2             1   1                 67
68 12                       1           1 1           1         1 1 2     1           1                       1     1       68
69 12     1                                       1               1       1   1           1       1     1       1   2     1 69
70 8                           1       1                         1   1 1   1                     1                   1     70
71 18   1               1   2     1           1     1   1 2     1 1             1 2       1       1         1               71
72 11       1 1                             1     1                                   1                 1 1     1   1   1 1 72
73 15   2                       3                       1             1           1       1   1   1   1 1 1         1       73
74 8         1   1     1                                       1                       1       1     1             1       74
75 8     1       1                   1       1                                                             1   2   1       75
76 11   1     1               1               1                                   1     1 2 1       1 1                     76
77 8                         1                 1                 1                                 2     1         1   1   77
78 16   1 1                     1     2   1 1     1 1 1         1       1   1   1             1 1                           78
79 6   1       1                                                         1             2                   1               79
80 9     1         1           1     1                       1     2                 1         1                           80
81 9       1                 1     1   1     1                               1                                   1   1 1   81
82 7     1               1 1                                       1           1       2                                   82
83 15   1                 1   1 1 1 1                         1       1   1   1     1       1         1   1               1 83
84 10               1   1           1           1             1                     1     1                       1   1   1 84
85 17 1   1             1     1         1 1     2 2               1                                 1 1   3               1 85
86 10       1 1     1 1       1   1                             1                                         1             1 1 86
87 5                     1                                             2     1                           1                 87
88 11                 1   1     2               1   1   1 1         1             1             1                           88
89 7             1                   1           1             1             1     1   1                                   89
90 8                               1   1 1           1                         1                           1 1       1     90
91 12         2                                               1           1       1   1   1   1   1           1     1     1 91
92 10 1         1 1     1                     1                 1       1 1         1       1                               92
93 14       1   1 1     1     1           3                         1         1               2         1       1           93
94 9                                           1             1             1 1                 1 1   1         1     1     94
95 7                                 1 1                   1           1 1               1                   1             95
96 12   1               1     1       1 1                 1     1                 1         1         1       1     1       96
97 12       1                 1             1       1 1     1       1 1               1             1                 1   1 97
98 16     2 1         1     1         1           2 1   1 1           1 1                             1 1                 1 98
99 14 1         1       1 1                                   1           1     1         2                 2   1 1   1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
12
03
/
12
29
/
11
26
/
11
22
/
11
19
/
11
15
/
11
12
/
11
08
/
11
05
/
11
01
/
11
29
/
10
25
/
10
22
/
10
18
/
10
15
/
10
11
/
10
08
/
10
04
/
10
01
/
10
27
/
09
24
/
09
20
/
09
17
/
09
13
/
09
10
/
09
06
/
09
03
/
09
30
/
08
27
/
08
23
/
08
20
/
08
16
/
08
13
/
08
09
/
08
06
/
08
02
/
08
30
/
07
26
/
07
23
/
07
19
/
07
16
/
07
12
/
07
09
/
07
05
/
07
02
/
07
28
/
06
25
/
06
21
/
06
18
/
06
14
/
06
11
/
06
07
/
06
04
/
06
31
/
05
28
/
05
24
/
05
21
/
05
17
/
05
Ngày
/
Tháng