BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/10/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
10
17
/
10
13
/
10
10
/
10
06
/
10
03
/
10
29
/
09
26
/
09
22
/
09
19
/
09
15
/
09
12
/
09
08
/
09
05
/
09
01
/
09
29
/
08
25
/
08
22
/
08
18
/
08
15
/
08
11
/
08
25
/
07
21
/
07
18
/
07
14
/
07
11
/
07
07
/
07
04
/
07
30
/
06
27
/
06
23
/
06
20
/
06
16
/
06
13
/
06
09
/
06
06
/
06
02
/
06
30
/
05
26
/
05
23
/
05
19
/
05
16
/
05
12
/
05
09
/
05
05
/
05
02
/
05
28
/
04
25
/
04
21
/
04
18
/
04
14
/
04
11
/
04
07
/
04
04
/
04
31
/
03
28
/
03
24
/
03
21
/
03
17
/
03
Ngày
/
Tháng
00 9                         1       1                 1     1   2 1 2                                                     00
01 17 2         1       1       1     1       1                 1   1         1         2     1   1       2     1           01
02 11                           1           1     1       1       1 1     1 1                                     1   1 1   02
03 7     1               1 1                     1   1                                                     1             1 03
04 9                               1                 1                   1 1 1                     1 1           1 1       04
05 12             1             2           2             1   1 1                 1                       1 1           1   05
06 11 1     1                         1         1 1           1 1                 1 1     1                           1     06
07 11         1       1 1             1                                                 1   1       1     1     1   1     1 07
08 4 1     1               1                                                                                 1             08
09 9                     1     1   1     1       1                                       1               1           1   1 09
10 10         1                   1   2 1     1                   1               1                                   1 1   10
11 13               1   1         1                 1 1 1           2     2     1                       1   1               11
12 6                                         1                   1 1     1                   1     1                       12
13 12   1       2   1   1   1                       1 2   1             1                   1                               13
14 12                         1 1   1           1     1     1   1                       1     1     1               2       14
15 14   1     1   1             1   1 1       1     1             1         1             1         2           1           15
16 10                                   1 1       1 1           1         1           1           1           1       1     16
17 15             1 1 1       1   1     1             1                           1         1     1             2   1 1 1   17
18 11           1                                 1 1                     1   1 1                     3           2         18
19 8               1     1                 1     1     1 1                                         1       1               19
20 11           1     1             1   1       1             1           1 2       1                                   1   20
21 10                     2     1             1                 1         2     2     1                                     21
22 13                     1 1 1             2             1         1         1         1 1               1             1 1 22
23 12     1                                           1   2             1       1 1       1               1     1     2     23
24 9                           1       1 1         1                               1   1         1   1               1     24
25 7                 1   1     1                             1         1               1       1                           25
26 10     1                   1             1   1                                   2     1           1     1           1   26
27 8                       1     1     1                   1 1 1                           1                   1           27
28 7     1                                       1     1   1           1           1         1                             28
29 6                 1                     1 1                                               1                 1         1 29
30 6                             1   1           1   1       1                               1                             30
31 9                     1   1         1 1     1       1     1                                 1                       1   31
32 19       1 1       1 1 1   1   1     1                 1                 1 1   1   1   1     1     1   1     1 1         32
33 13 1 1     2                           1         1   1   1         1 1                             1     2               33
34 6           1     1               1                   1   1                                                       1     34
35 9 1 1   1       1   1                               1                       1                 1           1             35
36 10 1             1   1             1                     1 1                                   1   1 1               1   36
37 14     1       2         1         1         1     1   1           1         2     1           1 1                       37
38 12         1   1                   1         1       1   2   1                     1   1       1                     1   38
39 12               2   1   2                                       1         1           1 1 1         1         1         39
40 12     1           1     1       1               1       2                         1 1   1   1                     1     40
41 14 1           2 1     1     1                     1                         1             1 1   1       1 1     1       41
42 13               1       1 1 1                       1             1             2 1 1           1         1   1         42
43 9                                                                   2         1           1   1   1       1 1         1 43
44 9   1   1                                                             1   1   1       1   1   1               1         44
45 13 1 1                         1               1               1           1   1         2       1     1       1 1       45
46 10         1       1         1     1                     1 1   2             1                       1                   46
47 17     1     1           1   1 1                 1 1           1             1 1 1     1 1                 1 1       1 1 47
48 5 1                                 1     1   1                                                                   1     48
49 9     2                     1   1           1 1                         1               1                       1       49
50 11       1     1         1                         1                     1   1       1     1 1 1           1             50
51 11               1           1 1 1                   1             1   1                           1 1   1         1     51
52 11             1       1             1   1           1         1             1 1             1             1     1       52
53 10 1                             1                         1   1     1           1       1 1               1           1 53
54 9     1             2               2 1                     1                     1     1                               54
55 12   1 1             2       1 1               1               1           2               1                           1 55
56 16                 1               1   1 1 1       1     1   1 1 1                           1           1   2 2         56
57 7                   1                 1                                 1 1           1           1       1             57
58 16       1 2           1         2   1 1               1         1   1   1 1         1               1   1               58
59 10         1                     1     1                 1         1                     1     1             1   1   1   59
60 15       1         1 1           1         1 1   1 1   1             1     1     1                     1               2 60
61 11             1         1       1           1   1                 1             2         1         1             1     61
62 12         1       1   1                   2 1   1     1                         1   1               1             1     62
63 10 1 1                                 1                           1     1         2   1                       1       1 63
64 8                   1                                 1     1   1         2   1             1                           64
65 8   1       1   2                   1                       1       1                   1                               65
66 6                                                   2                                     1               1     1   1   66
67 16   2 2 1 1 1             2               1 1     1 1   1               1           1                                   67
68 7       1                 2                                         1                   1       1               1       68
69 9     1       1   1               1     1             1             1                       1           1               69
70 5                     2                                         1 1 1                                                   70
71 12 1     1       1         1         1         1                               1                     2     1 1     1     71
72 10           2           1                     1     2                               1 1                       1     1   72
73 9             2                       1   1                   1     1                 1                       1       1 73
74 18         1                     1       1     1 2         1       1     1         1         1     2 1 1   2     1       74
75 16     1                     1 1                   1       1   1     2   1 1       1         1 1 1       1         1     75
76 8       1   1                   1 1       1                           1           1                 1                   76
77 4       1         1       1                           1                                                                 77
78 14 1   1 1             1 1     1             1   1         1     1     1       1         1             1                 78
79 14 1         1       1     1                                 1   1       2   1       1 1       1     1                 1 79
80 10       1               1     1           1           1     1           1         1                           1 1       80
81 14       1 1   1 1 1       1   1                 1         1 1 1                                 1 1       1             81
82 11 1       1       1                 1   1 1             1         1                         1 1                 1       82
83 9   1                                     1                                   1           1   1               2 1   1   83
84 11               1               1                                 1       1 1           1 1 1   1   1             1     84
85 14 1 2         1               2   1             1               2                 1         1 1             1           85
86 8                                     1                 1                     2 2           1       1                   86
87 20   1   1       1               1     1 1 1   1                 2           1       1 2     1     2 1         1     1   87
88 5                                     1     1                       1                                       1         1 88
89 5                 1                           1                       1   1               1                             89
90 10             1         1             1     1                                     1           1 3               1       90
91 14                   1         1       1 1               1         1   1     1               1         1   1 1         2 91
92 6       1                           1                   1                         1                     2               92
93 13   1     1 1                         1     1       1   1 1 1               1       1             1   1                 93
94 6     1                             1   1             1                                             1   1               94
95 9           1 1                                               1   1     1           1                 1 1             1 95
96 13 1   1   1 1         2   2                 1                     1                                   2         1       96
97 13               1                       1   1   1   1       1     2           1 1       1           1               1   97
98 11   1       1           1         1               1         1         1         1 1                       1         1   98
99 10   1       1     1 1         1         1                 1           1                               1 1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
10
17
/
10
13
/
10
10
/
10
06
/
10
03
/
10
29
/
09
26
/
09
22
/
09
19
/
09
15
/
09
12
/
09
08
/
09
05
/
09
01
/
09
29
/
08
25
/
08
22
/
08
18
/
08
15
/
08
11
/
08
25
/
07
21
/
07
18
/
07
14
/
07
11
/
07
07
/
07
04
/
07
30
/
06
27
/
06
23
/
06
20
/
06
16
/
06
13
/
06
09
/
06
06
/
06
02
/
06
30
/
05
26
/
05
23
/
05
19
/
05
16
/
05
12
/
05
09
/
05
05
/
05
02
/
05
28
/
04
25
/
04
21
/
04
18
/
04
14
/
04
11
/
04
07
/
04
04
/
04
31
/
03
28
/
03
24
/
03
21
/
03
17
/
03
Ngày
/
Tháng