BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN NGÀY 08/12/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
12
04
/
12
01
/
12
27
/
11
24
/
11
20
/
11
17
/
11
13
/
11
10
/
11
06
/
11
03
/
11
30
/
10
27
/
10
23
/
10
20
/
10
16
/
10
13
/
10
09
/
10
06
/
10
02
/
10
29
/
09
25
/
09
22
/
09
18
/
09
15
/
09
11
/
09
08
/
09
04
/
09
01
/
09
28
/
08
25
/
08
21
/
08
18
/
08
14
/
08
11
/
08
07
/
08
04
/
08
31
/
07
28
/
07
24
/
07
21
/
07
17
/
07
14
/
07
10
/
07
07
/
07
03
/
07
30
/
06
26
/
06
23
/
06
19
/
06
16
/
06
12
/
06
09
/
06
05
/
06
02
/
06
29
/
05
26
/
05
22
/
05
19
/
05
Ngày
/
Tháng
00 13   1     1         1       2 1                 1   1 1           1             1 1                   1                 00
01 8           1 1                     1                           2         1                   1   1                     01
02 9                     1                 1       1           1 1     1                           1       1         1     02
03 8       1                               1       1     1   1 1                         1                 1               03
04 10     1         1                   1 1         1               1 1         1                 1             1           04
05 15   1   1 1 1 1     1 1           1     1 1 1         1       1     1 1                                                 05
06 12                     1       1 1     1                         2 1           1 1       1             1     1           06
07 10         2                                     2 1                   1     2       1                         1         07
08 11                                     1     1                 1           1   1       1     1   1   1 1       1         08
09 9   1                 1       1               1 1                 1                     1       1                 1     09
10 5                               1             1         1   1                                   1                       10
11 10               1                     1     1           1       1       1 1       1           1                       1 11
12 12 1   1   1         1                   1   2 1                         1       1             1       1                 12
13 11       1             1   1   1                 1       1 1         1                   1         1                 1   13
14 10   1                     1     1     2                   1       1           1         1                   1           14
15 6                 1             2                     1       1         1                                               15
16 7 1                             1       1   1                 1         1   1                                           16
17 21         1   1   1 1   2 1           1 1     1   1       1               2   1 1     1 1         2                   1 17
18 14           1     1             1                 1 1                     1                 1 1     1   1 2 1       1   18
19 9                       1                       1 1   1             1           1       1                   1         1 19
20 9         1                           1     1         1                 1 1   1           1     1                       20
21 10   1               1                                             1         1 1                       1 2     1   1     21
22 13   1       1   1     1     1       1           1       1   1           1                   1                   1 1     22
23 11     1 1                                           2     1   1                       1   1     1         1     1       23
24 10 1       2       1               1                           1                   1         1               1 1         24
25 11                 1 1 1             1 2       1       1                           1   1               1                 25
26 4                                                 1               1   1                         1                       26
27 8                                   2 1                                             1     1       1       1   1         27
28 14 1 2 1     1                     1             1   1             1 1     1                     1             1     1   28
29 9 1                                               1           1 1                             1 1   2           1       29
30 20     1   1     1   1                   1         1 1   1   2               1       1 1 1 1   1   1 1               1 1 30
31 7                                                         1                                           2   1 1       2   31
32 4                         1           1                     1                                       1                   32
33 13       1         1   1         1   1   1 1       1       1             1       1               1             1         33
34 11                           1                       1   1   1 1               1   1                     1 1     1   1   34
35 16               1           2 1           1         1   2 1             1         1   1   1 1   1       1               35
36 14   1 1         1         2                           1   2                         1     2     1     1           1     36
37 9               1 1       1               1   1                     1     1                 1         1                 37
38 11 1     1         1     1           1   1                         1   1                         1       1     1         38
39 8           1       1                                           1     1         1     1     1           1               39
40 8                     1 1   1               1                     1           2               1                         40
41 10                       1   1                                           1 1   1     2       1         1     1           41
42 13         2 1           1             1   1   1       1   1             1                         2                 1   42
43 12             1         1         1       1                     1     1 1     1   1 2                                 1 43
44 5                                                             1                       1             1 1         1       44
45 15         1   1           1               1         1         2                 1     1   1     1   1     2           1 45
46 4                             1   1                       1                         1                                   46
47 13   1                 1         1           1     2         1               1     1         1         1   1           1 47
48 13     1     1     1         1 2 1                         1 1         1           1       1                 1           48
49 8             1                 1 1                           1                   1                         1 1 1       49
50 9                   1 1                                   1 1     1         1       1               1         1         50
51 7 1             1                                     1   1   1                                               1 1       51
52 10     1     1 1         1                                                       1           2     2               1     52
53 7 1                     1         1     1                   1                     1                               1     53
54 9                                             1       1 1       1             1 1   1       1               1           54
55 7       1               1   1     2       1                                                                           1 55
56 17       1     1     1             1 2   1   1   1     1 1           1                               1 1       1       2 56
57 7               1   1         1     1       1           1                         1                                     57
58 11           1                 1             1               1   1             1     1         2 1                 1     58
59 13                       1       1   1     1     1                 1 2                     1             1     1 1     1 59
60 12 1         1             1 1   1                       1     1                           1   1             1   1 1     60
61 13     1   1             1               1 1       1     1         1     1   1     2               1                     61
62 18 1     2                               1 1         2 2           1                   1       1           1 1 1   1 1 1 62
63 13                   1     1                 2   1         1           1     1         1                           1 2 1 63
64 8 1                   1     1                                     1             1                       1 1       1     64
65 15 1               1   1   1             1 1   1                 1   1     1     1       1     1                     2   65
66 12                 1   1                     1 1   1     3             1     2     1                                     66
67 9           1                       1     2 1   1     1                                                     1       1   67
68 9   1                         1       1     1                                 1     1               1 1       1         68
69 7                                             1     1       1       1           1       2                               69
70 11     1         1 1         1                                 1 1                 1   1 1                 1           1 70
71 12     1     1                               1     2   1 1           1                   1 1       1   1                 71
72 12       1                       1                 1         1         1                 1           1           1 3 1   72
73 9                               1 1     1     1         1       1                           1   1               1       73
74 12             1       1         1                   1                                   1     1       1 1   1   1     2 74
75 6             1                               1     1                               1           1                 1     75
76 16   1 1                 1 1   1     1     1     1 1   1                       1 1             1         1       1   1   76
77 16   2     1       1   1 1 1           1             1     1 1                         1     1     1     1   1           77
78 6                         1   1                   1 1                       1                                 1         78
79 18 2             1 2 1       1 1 1         1     1                 1     1   1         1   1                       1 1   79
80 9     1         1   1 1                       1                 1         1   1                   1                     80
81 17 1             1   1     1   1       1                               2     1       2   2       1 1 1     1             81
82 12   1         2   1           2   2                           1         1                 1   1                         82
83 15 1 1 1 1     1   1 1   1                                             2           1       1   1   1       1             83
84 12     1     1   1       1 1       1                             1   1 1                                 1   1         1 84
85 10       1   1       2                                     1                     1       1           1   1       1       85
86 3       1                   1                       1                                                                   86
87 16         1   1             2       1 1                     1   1     1     2   1     1           1 1         1         87
88 13 1         1 1                         1                           1   2 1         1             1     1 1     1       88
89 6     1 1               1                     1   1                                                       1             89
90 7       1       1                 1                             1   2     1                                             90
91 12             1             1 1                     1                       1     1       1         2   1 1         1   91
92 5   1   1       1                 1           1                                                                         92
93 13               2               1     1                           1 1     1     1     1     1 1             1         1 93
94 12         1                       1 2   1     1                   1   1       1 1         1                   1         94
95 4             1                                 1                                                     1         1       95
96 9   1 1 1                         1                                   1   2   1             1                           96
97 6 1         2             1                                             1                                         1     97
98 18     1   1   1   1                       1   1       1     1 1     1   1 1         1 1   1 1                   2       98
99 9                     1   1         1   1 1                                             1   1       1     1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
12
04
/
12
01
/
12
27
/
11
24
/
11
20
/
11
17
/
11
13
/
11
10
/
11
06
/
11
03
/
11
30
/
10
27
/
10
23
/
10
20
/
10
16
/
10
13
/
10
09
/
10
06
/
10
02
/
10
29
/
09
25
/
09
22
/
09
18
/
09
15
/
09
11
/
09
08
/
09
04
/
09
01
/
09
28
/
08
25
/
08
21
/
08
18
/
08
14
/
08
11
/
08
07
/
08
04
/
08
31
/
07
28
/
07
24
/
07
21
/
07
17
/
07
14
/
07
10
/
07
07
/
07
03
/
07
30
/
06
26
/
06
23
/
06
19
/
06
16
/
06
12
/
06
09
/
06
05
/
06
02
/
06
29
/
05
26
/
05
22
/
05
19
/
05
Ngày
/
Tháng