BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/05/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
05
19
/
05
15
/
05
12
/
05
08
/
05
05
/
05
01
/
05
28
/
04
24
/
04
21
/
04
17
/
04
14
/
04
10
/
04
07
/
04
03
/
04
31
/
03
27
/
03
24
/
03
20
/
03
17
/
03
13
/
03
10
/
03
06
/
03
03
/
03
28
/
02
25
/
02
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
07
/
02
04
/
02
31
/
01
28
/
01
24
/
01
21
/
01
17
/
01
14
/
01
10
/
01
07
/
01
03
/
01
31
/
12
27
/
12
24
/
12
20
/
12
17
/
12
13
/
12
10
/
12
06
/
12
03
/
12
29
/
11
26
/
11
22
/
11
19
/
11
15
/
11
12
/
11
08
/
11
05
/
11
01
/
11
Ngày
/
Tháng
00 6     1         1     2                       1                                                 1                       00
01 13 1                     1 1 1     1         1 1       1           1   1         1                               2       01
02 11             1                         2         1         1   1             1       1             1   1     1         02
03 12         1         1 1           1     1 1   1           1                             1         1             1     1 03
04 10 1       1                     1                                                   1 1           1   1   1 1         1 04
05 12         1       2     1                           1                             1           1             1 1 2 1     05
06 10     1           1     1     1 1   1                   1         1                                             1   1   06
07 12 1         1       1 1             1   1       1         1             1                 1 1               1           07
08 9       1     1       1       1                             1                 1   1                 1       1           08
09 12         1   1               1                                 1 1 1                           1   1   1   1   1     1 09
10 10   1   1           1           1                       1             1   1               1 1   1                       10
11 14   1             1   1     1       1     1               1 1                 2   1             1             1     1   11
12 9                       1           1                                 1   1 2           1             1           1     12
13 10             1           2 1                       2     1           1               1                 1               13
14 13     1                   1             2   1 2 1                           1     1           1     1               1   14
15 21 1   1     1 1     1           2           1       2 1       1               1         2       2   1         1   1   1 15
16 15 1         1 1         1   1 1     1             1           1       1   1 1       1             2                     16
17 9   1 1                             1                 1           1                     1   1                 1   1     17
18 4       1                                     1                                     1           1                       18
19 7 1 1           1           1                                     1                                       1         1   19
20 11                                   1   2           1   1     1           1 1               1                     1   1 20
21 12       1       2 1               1   1       1                         1       1               2       1               21
22 15     1 1           1     2       2             1               1           1     1   2       1                     1   22
23 17 1       1   1         1   1               1         1     1             1   1 1             2 1     1 1   1           23
24 8                                               1       1 1 1     1 1 1                                   1             24
25 13 1 1 1     1             1   1       1 1 1 2 1                     1                                                   25
26 10             1 1                 1                                   1 1                         2           1   2     26
27 13     1                   1       1                   1 1         2                       1     1   1           1 1   1 27
28 13 1                           1       1         1   1           1               1       1         1             1 1 1 1 28
29 11         2               1 1               1                       1           1       1 1 1               1           29
30 6               2                                       1 1     1                   1                                   30
31 9                     1                                   1   1     1       1 1         1 1         1                   31
32 7           1                                     2 1       1                             1       1                     32
33 8           1   1     1         1                         1           1                         1     1                 33
34 9                     1                     2               1   1   1           1                 2                     34
35 10             1 1                   1           1   1   2                                           1 1       1         35
36 8       1       1                           1                   1         1     2                         1             36
37 10                 1                       1                 1       1   1           1       1 1   1       1             37
38 15   1             1         1 1   1 1 1 1             1         1           1         1 1       1           1           38
39 16   2 1       1     1               1   1   1     1   1                       1     1       1         2             1   39
40 7                               2     1       1               1       1             1                                   40
41 7                   1   1         1       1       1         1                                                   1       41
42 11       1   1                                                 1         1           2     1       1     2           1   42
43 11 1   1 1   1             1               2           1           1     1                           1                   43
44 14 1 1     1   1       1     1     1               1             1   1         1 1                         1     1       44
45 13           1 1     1         1       2         1       1                         1           1         1     1 1       45
46 11     1     1                         1               1   1 1   1                     1 1   1                       1   46
47 7                           1               1     1       1                                           1     1     1     47
48 12   2                 1       1         1   1           1   1                     1 2                         1         48
49 11                         1 1                               1         1         1 1         1         1     1     1   1 49
50 6               1             1       1                                                                 1 1       1     50
51 8                   1   1                 1     1         1           1       1   1                                     51
52 13 1               1       1       2                               1     1               1   1   1     1       1 1       52
53 8         1       1 1                                                   1                 1             1       2       53
54 9         1                 1 1         1         1                             1                         1       2     54
55 6         1 1     1                   1   1                                         1                                   55
56 13   2   2 1                                                             1 1 1             1 2       1       1           56
57 12 2                     2                 1     1                       1       1   2         1   1                     57
58 11   1                   1                           1             1       2                     1 2     1             1 58
59 14       1       1 1           1   1   1           2     1           1               1                     1   2         59
60 9           1                   1   1               1   1       1                   1                     2             60
61 7 1                               1               1                           1     1 1                               1 61
62 11       1   2   1 1                             1         1         1   1       1             1                         62
63 9                 2             1       1                             1                                       1   1   2 63
64 10       1         1                                 2   1                         1           1         1 1           1 64
65 13       2               2       1   2     1         1             2 1                                       1           65
66 11       1 1         1   1                   1 2             1 1   1 1                                                   66
67 8                                     1                         1     1                   1   1             2       1   67
68 6               2                                         1   2     1                                                   68
69 7                                                                 1       2     2       1             1                 69
70 8   1                       1 1       1                       1                   1   1       1                         70
71 16         1   1     2       1     1     1       1         1               1     1 1     1   1       1               1   71
72 11   1         2       1         1             1             1             1           1                 1 1             72
73 10                     1                       1       1 1   1           1     1           1         2                   73
74 14   1         1 2                   1               1 1 1     1       1                   1               1   1     1   74
75 16 1 1 1               1       1                   1     1     1           1 2 1         1     1       1       1         75
76 11     1 1     1                                   1 1   1 1         1         1                     1     1             76
77 8             1                       1       1 1               1           1     1   1                                 77
78 10         1         1       1           1             1           1         1               1       1 1                 78
79 11     1           1                 1               1 1     1                           1 1 1       1       1           79
80 11         1               1   1 1 1         1                   1     1   1                           1         1       80
81 9                           1 1 1                   1             1   1         1     1                 1               81
82 12     2 1           1           1                         1                 1 1   1           1       1               1 82
83 10                         1       2 1                                     1           1     1 1     1                 1 83
84 9 1                       1               1 1               1       1                     1                     1   1   84
85 6                   1     1                 1                                                     1   1             1   85
86 12     1                 1                 1 1   2     1           1                                     1 1     1 1     86
87 12           1             1                           3   1             1 1               1 2                         1 87
88 10                   1 1         1                               1     1     2 1                                   1   1 88
89 13 1   1               1 1               1               1 1         2           1       1     1               1         89
90 7                     1         1         3                   1 1                                                       90
91 13           1                 1       1   1                     1   1         1       2   1     1         2             91
92 9           1         1                                       1               1   1               1         1 1     1   92
93 11         1       1                           1               1 1       2                               1   1 1     1   93
94 11               1         1         1   1     1 1 2                         1         1   1                             94
95 9                   1                         1 1 1                   1 1 1 1                 1                         95
96 7                               1                     1                           1     1       1   1               1   96
97 16                 1     1   2       1 1       1 1             1                     1 2 1 1   1         1               97
98 13         1                   1       2           1         1 1         1                       1     2 1         1     98
99 12           1           1                 1     1             1         1         2               1         1       1 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
05
19
/
05
15
/
05
12
/
05
08
/
05
05
/
05
01
/
05
28
/
04
24
/
04
21
/
04
17
/
04
14
/
04
10
/
04
07
/
04
03
/
04
31
/
03
27
/
03
24
/
03
20
/
03
17
/
03
13
/
03
10
/
03
06
/
03
03
/
03
28
/
02
25
/
02
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
07
/
02
04
/
02
31
/
01
28
/
01
24
/
01
21
/
01
17
/
01
14
/
01
10
/
01
07
/
01
03
/
01
31
/
12
27
/
12
24
/
12
20
/
12
17
/
12
13
/
12
10
/
12
06
/
12
03
/
12
29
/
11
26
/
11
22
/
11
19
/
11
15
/
11
12
/
11
08
/
11
05
/
11
01
/
11
Ngày
/
Tháng