BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN NGÀY 01/02/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
02
29
/
01
25
/
01
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
21
/
12
18
/
12
14
/
12
11
/
12
07
/
12
04
/
12
30
/
11
27
/
11
23
/
11
20
/
11
16
/
11
13
/
11
09
/
11
06
/
11
02
/
11
30
/
10
26
/
10
23
/
10
19
/
10
16
/
10
12
/
10
09
/
10
05
/
10
02
/
10
28
/
09
25
/
09
21
/
09
18
/
09
14
/
09
11
/
09
07
/
09
04
/
09
31
/
08
28
/
08
24
/
08
21
/
08
17
/
08
14
/
08
10
/
08
07
/
08
03
/
08
31
/
07
27
/
07
24
/
07
20
/
07
17
/
07
13
/
07
Ngày
/
Tháng
00 13   1       2                         1               1 1   1               1     2       1               1           1 00
01 5     1                 1     1                                             1                             1             01
02 14       1   2       1           1     1   1 1                             1     1   1         1 1                     1 02
03 9               1     1     1                                 1                   1   1     1               1         1 03
04 7         1                   1     1       1   1                 1       1                                             04
05 12     1               1     1       1     1 1                       1 1 1               1         1           1         05
06 16     1   1                 1     1     1 1       1               1       1       1 3         1     1           1       06
07 10     1     1                           1     1       1     1       1                                 2   1             07
08 21     2 1 1   1           1   1                     1                     1 1 1 1 1 1 2         1             1   2 1   08
09 13                                     1     1       1           1   1           1     1 1       1 1 1 1         1       09
10 10                                             1           1       1   2       1           1     1   2                   10
11 15             1             2                     1         1       1     1   1   1         1   1 1     1 1           1 11
12 12     1           2             1                             2       1               1       2               1       1 12
13 10   1     1                           1         2         1                   1     1               2                   13
14 11   1                 1                   1         1 1   1   1   1         1           1                     1         14
15 8                                   1           1               1     1     2 1                                 1       15
16 16 2       1   1     2 1           1   1                 1   1     1                 1       1                 2         16
17 11               2             1                   1             1       1                               1   1   1   1 1 17
18 10 1     1         1                           1               2           1     1                 1         1           18
19 7                       1   1               1   1 1         1           1                                               19
20 6   1                                     1                                               1           1   1         1   20
21 5                               2                         1                         1               1                   21
22 10               1                   1 2     1 1           1               1                           1               1 22
23 11                 1     1   1 1       1 2                                   1           1             1         1       23
24 19     1 1 1     1         2         1       1         1 1     2 1           1     1         1           1       1     1 24
25 13             1     1     1 1   1           1           2                         1 1 1   1                 1           25
26 13 1           1 1       3   1     1             1 1         2                                                 1         26
27 10                     1           1 1               1     1 1       1           1             1       1                 27
28 14   2         1     2 1 1               1 1                                     1       1 1       1               1     28
29 10                                 1       1     2           1 1     2                         1             1           29
30 15       1 1   1   1         2                     1 1     1           1             1   1             1         1   1   30
31 11   1                     1                         2         1               1         1     1   1   1           1     31
32 12     2   1     1                   1   2                     1 1 1               1             1                       32
33 10         1                           2             1     1     2           1   1                             1         33
34 7             1 1         1         1                 1                                       1     1                   34
35 11     1           2         1     2           1       1                       1           1   1                         35
36 7         1                           1                           1                       1 1             1 1           36
37 11     1                                       1                 1       1         1         1     1   1         1 1   1 37
38 9               1                 1                         1       1       1         2 1   1                           38
39 14 1 1   1 2             2               1                         1                   1       1       1 1     1         39
40 12               2   1               1     1   1         1               1         2           1                   1     40
41 9                     1             1 1     1   1             1                                 1     1     1           41
42 12                       1         1                 1 1   1           1 1                     1         1     1   1 1   42
43 10   1         1                     1                             1           2 1                     1         1     1 43
44 9 1         1       1         1               1     1               1                       1   1                       44
45 10           1         1         1 1 1   1       1                             1   1                   1                 45
46 13                     1       2 1 1         1   1       1         1             1                   1     1       1     46
47 9       1     1         2                           1                           1             1         1 1             47
48 11           1 1       1 1                     1                               2 1           1                 1   1     48
49 7         1   1                                       1   1                                                   1 1 1     49
50 10                                                         1     1   1     2   1       1               1 1   1           50
51 11                 1   2     1                         1     1                               1   1 1 1           1       51
52 12         1       1 2 1           1   1           1                     1   1               1                 1         52
53 10 1             1             1     1                                   1   1             1 2                 1         53
54 8                       1     1           1               1               1           1   1             1               54
55 12 2 1       1 1   1         1                       1                       1         1 1             1                 55
56 8       1                               1       1     1         1               1                                   1 1 56
57 8 1                                 1                   2                                             1   1         2   57
58 11                 1             1         1   1                 1   1 1 1 1           1                             1   58
59 7                                                   1 1   1     1   1                                               1 1 59
60 11       1         1     1 1     1       1               1                             1       1   1         1           60
61 5 1                                                     1                         1     1                         1     61
62 20         1   1   1       2   1             1 3   1         1                       1 1 1 1             1 2 1           62
63 10   1   1 1         1                 1     1     1       1             1                                 1             63
64 13   2           1 1 1         1       1         1                     1                       1   2         1           64
65 10                         1                                     1   1     1                   1 1   1             1 2   65
66 15 1       1 1       1             1                 1         1   1                   1         1   1       1 1   1 1   66
67 7           1                               1                   1 1         1 1               1                         67
68 10 1     1       1                                 1       1             2           1                   1         1     68
69 11           1               1   2   1         1 1     1                           1                             1     1 69
70 15   1         1   1         1   1         2     1                       1               2   1       1   1   1           70
71 11 1     1                     1       1     1           2   1         1                           1     1               71
72 7           1                     1                   1   1           1       1                   1                     72
73 9   1       1             2 1   1                 1               1                                                 1   73
74 8           1                                   1                   1     1   1     2     1                             74
75 12 1     1                               1 1       2                   1 1                       2         1         1   75
76 10   1                   1 1                           1 1   1                   1       1                           1 1 76
77 16     2                     1           2   1 1               2   2                       1 1 1     2                   77
78 10       1     1     1         1   1     1                         2                                         2           78
79 8     1                   2     1 1                         1                   1                           1           79
80 8 1                                       1             1 1             1         1             1               1       80
81 12       1     1                     1   1       1             1         2                 1       1           1 1       81
82 8 1 1                 1       1       1                             1     1                                         1   82
83 13       1           1         2         1                   1   1     1       1         1       1       1 1             83
84 8                     2   1                                                         1       1       1             1   1 84
85 7               1                                       1                               1       1               2 1     85
86 8           1                             1                 2   1   1     1                                       1     86
87 16   1           1   1 1         2   1     1           1       1     1   1       1         3                             87
88 7                         1               1         1                     1               1           1   1             88
89 10                 1                   1 1       1       1     1       1         1           1                     1     89
90 14     1                           1 1             1   1 1                 1 2   1 1   1         1       1               90
91 9       1       1   1                             3                         1       1   1                               91
92 8               1                             1                 1   1 1                                     1   1     1 92
93 12                     1 1                 1   1                       1           1       1     1       3     1         93
94 10       1                         1         2     1 1           1         1     1                                     1 94
95 8     2                       1                       1           1                               1 1     1             95
96 8             1   2     1                                                           1       1       1               1   96
97 7 1         1             1                                           1               1           1           1         97
98 13           1       1           1           1       1 1                     1       1   1         1     1   1         1 98
99 11         1                     1             1     1     1           1       1                   1       2     1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
02
29
/
01
25
/
01
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
21
/
12
18
/
12
14
/
12
11
/
12
07
/
12
04
/
12
30
/
11
27
/
11
23
/
11
20
/
11
16
/
11
13
/
11
09
/
11
06
/
11
02
/
11
30
/
10
26
/
10
23
/
10
19
/
10
16
/
10
12
/
10
09
/
10
05
/
10
02
/
10
28
/
09
25
/
09
21
/
09
18
/
09
14
/
09
11
/
09
07
/
09
04
/
09
31
/
08
28
/
08
24
/
08
21
/
08
17
/
08
14
/
08
10
/
08
07
/
08
03
/
08
31
/
07
27
/
07
24
/
07
20
/
07
17
/
07
13
/
07
Ngày
/
Tháng