BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN NGÀY 28/09/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
09
25
/
09
21
/
09
18
/
09
14
/
09
11
/
09
07
/
09
04
/
09
31
/
08
28
/
08
24
/
08
21
/
08
17
/
08
14
/
08
10
/
08
07
/
08
03
/
08
31
/
07
27
/
07
24
/
07
20
/
07
17
/
07
13
/
07
10
/
07
06
/
07
03
/
07
29
/
06
26
/
06
22
/
06
19
/
06
15
/
06
12
/
06
08
/
06
05
/
06
01
/
06
29
/
05
25
/
05
22
/
05
18
/
05
15
/
05
11
/
05
08
/
05
04
/
05
01
/
05
27
/
04
24
/
04
20
/
04
17
/
04
13
/
04
10
/
04
06
/
04
03
/
04
30
/
03
27
/
03
23
/
03
20
/
03
16
/
03
13
/
03
09
/
03
Ngày
/
Tháng
00 9   1     2       1               1           1 1       1                                         1                     00
01 7   1                             1                   1       1         1                       1         1             01
02 12 1     1   1         1 1                     1     1 1 1                           1     1                 1           02
03 14         1   1     1               1         1   1         1                   1     1 1   1             2 1           03
04 7 1                                                                   1         1   1             1       1     1       04
05 11               1         1           1           1         1         1             1     1         1             1 1   05
06 15 1       1 3         1     1           1               2   1       1           1                         1     1       06
07 14                             2   1                   1     1     1       1                       1 2   1 1   1       1 07
08 20 1 1 1 1 1 1 2         1             1   2 1     1 2             1         1           1                     1         08
09 13       1     1 1       1 1 1 1         1                   1             1           1           1 1                   09
10 13     1           1     1   2                       1           1           1               1 1 1 1           1         10
11 14 1   1   1         1   1 1     1 1           1 1                     1               1 1                     1         11
12 14             1       2               1       1                       1         2               1     1     1 1     2   12
13 18     1     1               2                   1   2 1     1           2           1     1     1   1 1     1 1         13
14 11   1           1                     1                               1               1   1   1     1   1   1     1     14
15 10   2 1                                 1                 1                   1               1     1           1 1     15
16 10           1       1                 2           2             1         1 1                                   1       16
17 7                               1   1   1   1 1   1                             1                                       17
18 12 1     1                 1         1                   1 1                 1                       2     1   1   1     18
19 12                                                 1   1 1                     1     2       1   1     1 1 1       1     19
20 8                 1           1   1         1                                       1                           1 1   1 20
21 13           1               1                           1 1                 2 1           2 1     1                 1 1 21
22 12 1                           1               1       1             1 1       1   1       1 1     1   1                 22
23 9   1           1             1         1                 1                                   1 2                 1     23
24 13   1     1         1           1       1     1                                       1     1   2           1 1 1       24
25 13         1 1 1   1                 1             1             1       1       1   1 1   1                         1   25
26 9                                     1                     1 1 2           1                 1   1   1                 26
27 10       1             1       1                         1           1 1         1             1             1       1   27
28 10       1       1 1       1               1         1             1   2   1                                             28
29 7                     1             1                       1 1     1   1     1                                         29
30 13           1   1             1         1   1         2   1     1                 1           1                     1 1 30
31 9     1         1     1   1   1           1     1       1         1                                                     31
32 7         1             1                           1                       2 1     1                                   32
33 11   1   1                             1                 1   1 1               1       1 1             1               1 33
34 8                     1     1                                                         1     1 1   1     1       1       34
35 8     1           1   1                                         1       1         1           1         1               35
36 11                 1 1             1 1           1                 1 1   1             1   1                   1         36
37 14         1         1     1   1         1 1   1       1       1               1 1         1           1             1   37
38 14   1         2 1   1                           1 1       1 1           1 2                               1 1           38
39 12             1       1       1 1     1                   1       2       1                   1             1     1     39
40 12         2           1                   1                       3         1   1     1       1             1           40
41 7                       1     1     1                     1               1             1                   1           41
42 12                     1         1     1   1 1                   1           1         1             1 1       1       1 42
43 13     2 1                     1         1     1     1         1 2                               1       1       1       43
44 6                   1   1                               1                     1       1                           1     44
45 6     1   1                   1                       1                       1     1                                   45
46 10       1                   1     1       1     1                                         1   1   1       1     1       46
47 10       1             1         1 1                     1     1                   1       1                 1     1     47
48 8     2 1           1                 1   1                                                     1                     1 48
49 8                                     1 1 1                             1     1             1   1 1                     49
50 12 2   1       1               1 1   1                               1   1                                 1   1       1 50
51 13                   1   1 1 1           1                         2             2 1           1   1 1                   51
52 10   1               1                 1           1           1     1                 1               1           1   1 52
53 10   1             1 2                 1                   1           1           1 1                 1                 53
54 7 1           1   1             1                     1             1                                         1         54
55 8   1         1 1             1                         1       1             1                       1                 55
56 11       1                                   1 1           1   1         1                           1 1 2             1 56
57 14                             1   1         2               1   1   1             1     1 1   1         1 1       1     57
58 5 1           1                             1                               1                           1               58
59 10                                           1 1   2                       1                   1               1   1 1 1 59
60 14             1       1   1         1             1             1     1   1 1       1   1               2 1             60
61 8         1     1                         1                                   1         1                 1 1       1   61
62 17           1 1 1 1             1 2 1                 1                     1         1 1   1   1   1         1     1   62
63 6                                 1             1         1         1                                 1               1 63
64 8                     1   2         1                     1                         1                         1       1 64
65 11 1                   1 1   1             1 2                               1                               1   1   1   65
66 14             1         1   1       1 1   1 1   1   1 1                   1     1 1     1                               66
67 15   1 1               1                             1     1 1 1   1 2       1     1 1                         1       1 67
68 8           1                   1         1       1   1       1                                 1               1       68
69 9         1                             1     1             1               1           1   1       1     1             69
70 15               2   1       1   1   1               1   1     1 1   1             1     1           1                 1 70
71 9                         1     1                   1                         1               1 1 1   1             1   71
72 6     1                   1                     1                   1   1       1                                       72
73 6                                           1       1     1   1     1                                       1           73
74 12 1   1     2     1                                               1     1             1     1 1     1           1       74
75 12                       2         1         1             1         1             1     2         1       1     1       75
76 14       1       1                           1 1       1         1     1   2                 1       2       1     1     76
77 10                 1 1 1     2                   1       1         1 1     1                                             77
78 9                                   2           1     2           1                                             1   2   78
79 8       1                           1             1 1     1             1               1 1                             79
80 7         1             1               1         1               1           1                             1           80
81 9                 1       1           1 1           1                         2         1             1                 81
82 8 1                                         1   1           1 1 1         1                             1               82
83 9     1         1       1       1 1                 1       1                           1       1                       83
84 8           1       1       1             1   1           1             1       1                                       84
85 12               1       1               2 1     2           1         1               1     1           1               85
86 10 1                                       1             2     1                   2 1   1                         1     86
87 9       1         3                             1               1                 1       1                         1   87
88 8 1               1           1   1                               1   1 1                 1                             88
89 13       1           1                     1       1 1 1                                     1     3   1 1 1             89
90 14 1 2   1 1   1         1       1                 1                               1 1         1             1   1       90
91 10   1       1   1                                                     1     1         1     1                 2       1 91
92 9                                   1   1     1 1                         2     1 1                       1             92
93 16         1       1     1       3     1                 1               1       1   1           1     1 1       1   1   93
94 8 1     1                                     1                     1 1 1                             1             1   94
95 11                         1 1     1                                   2       1           1     1               2 1     95
96 10           1       1       1               1               1 1                 1     1     1                     1     96
97 7             1           1           1                         1         1                             1             1 97
98 11   1       1   1         1     1   1         1                                   1       1 1           1               98
99 16     1                   1       2     1       1         1 1 2                   1 1       1     1               1   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
09
25
/
09
21
/
09
18
/
09
14
/
09
11
/
09
07
/
09
04
/
09
31
/
08
28
/
08
24
/
08
21
/
08
17
/
08
14
/
08
10
/
08
07
/
08
03
/
08
31
/
07
27
/
07
24
/
07
20
/
07
17
/
07
13
/
07
10
/
07
06
/
07
03
/
07
29
/
06
26
/
06
22
/
06
19
/
06
15
/
06
12
/
06
08
/
06
05
/
06
01
/
06
29
/
05
25
/
05
22
/
05
18
/
05
15
/
05
11
/
05
08
/
05
04
/
05
01
/
05
27
/
04
24
/
04
20
/
04
17
/
04
13
/
04
10
/
04
06
/
04
03
/
04
30
/
03
27
/
03
23
/
03
20
/
03
16
/
03
13
/
03
09
/
03
Ngày
/
Tháng