BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN NGÀY 05/05/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
05
02
/
05
28
/
04
25
/
04
21
/
04
18
/
04
14
/
04
11
/
04
07
/
04
04
/
04
31
/
03
28
/
03
24
/
03
21
/
03
17
/
03
14
/
03
10
/
03
07
/
03
03
/
03
28
/
02
24
/
02
21
/
02
17
/
02
14
/
02
10
/
02
07
/
02
03
/
02
31
/
01
27
/
01
24
/
01
20
/
01
17
/
01
13
/
01
10
/
01
06
/
01
03
/
01
30
/
12
27
/
12
23
/
12
20
/
12
16
/
12
13
/
12
09
/
12
06
/
12
02
/
12
29
/
11
25
/
11
22
/
11
18
/
11
15
/
11
11
/
11
08
/
11
04
/
11
01
/
11
28
/
10
25
/
10
21
/
10
18
/
10
14
/
10
Ngày
/
Tháng
00 4                                                         1           1                         1                     1 00
01 7 1   1       2     1                                                               1                               1   01
02 11                     1   1 1                   1             2                             1 1 1     1           1     02
03 10               1             1       1 1                               1                 1             1 1   1   1     03
04 14       1 1           1 1                   1           1         1           1   1   1   1       1         1 1         04
05 12             1 1           1     1       1                       1   1       1                     1         1   1 1   05
06 9                         1               1       1     1     1               1         1                   1   1       06
07 16       1     1     1   1     1         1     2         1       1   2                       1       1 2                 07
08 6                 1                                 1     1           1         1             1                         08
09 7             1           1   1                 1           1                                           1           1   09
10 11                         1 1                           1   1                     1 1   1     1     1   1   1           10
11 10           1   1                       1                               1         1   1           1   1   1           1 11
12 8 1     1                                       1 1                         1                           1 1     1       12
13 6                                                     1   1                 1                 1 1               1       13
14 14 1     1               2         1 1       1 1                           1         1       1   1       2               14
15 11       2           1               1 2             1                                 1         1               1 1     15
16 11     1           1       1     1                             1   1       2 2                                   1       16
17 10     1             2   1 1 1                 1                 1                   1                 1                 17
18 12         3           2                 1                   1   1 1                                     1     1     1   18
19 7       1       1                         1 1     1           1                                       1                 19
20 15                           1       1     1     1       1       1         1   1         1   1 1     1 2   1             20
21 11                                     1                     1     1 1           1     1       1     1   1 1   1         21
22 10             1             1 1           1                     1               1       1 1         1       1           22
23 12             1     1     2                     1   1       1 2       1                                       1     1   23
24 10     1   1               1                     1                   2 1 1                   1                         1 24
25 14   1                               1 1 1   1                   1 1   3             1       1     1                   1 25
26 10         1     1           1   1   1   1                                           1             1         1       1   26
27 8                   1                       1 1     1     1                   1   1           1                         27
28 5 1                                           1                   1                     1   1                           28
29 9 1                 1         1   1         1                         1     1                                   1     1 29
30 9 1                                                           2     1                   1     1           1   1     1   30
31 12   1                       1     1                                       2       3         1             1       1   1 31
32 17   1     1   1     1 1                     1     1 1               1                 2       1     1     1   1 1 1     32
33 11         1     2               1                           1                     1 1       1   1       1         1     33
34 9                         1     1 1     2     1     1               2                                                   34
35 10     1           1                     1 1           1     1 1           1             1                 1             35
36 13     1   1 1               1                 1 1           1                 1             1   1     1         1     1 36
37 12     1 1                       2   1         3           1               1       1               1                     37
38 10     1                     1           2       1         1 1             1                                 1 1         38
39 16 1         1         1               1           1                     2   1     1       2   1   1       2       1     39
40 10   1                     1                         1           1 2           1           1 1   1                       40
41 12 1 1   1       1 1     1                   1         1             1                       1               1 1         41
42 10       1         1   1           1   1     1                 1         1                 1                   1         42
43 15 1   1   1       1 1         1       1     1         1 1             1     1   1       1               1               43
44 12 1   1               1             1 1                           1   1           1 1         1     1             1     44
45 15       1     1       1 1       1     1 1     1                         1   1 1 1             1       1 1               45
46 12           1                                 1   1   1         1   1         1         2           1           1 1     46
47 14                 1 1       1 1   1             1 1       1                 1           2   1             1           1 47
48 10                         1       1   1   1         1           1                     1   1 1                         1 48
49 7                       1                                     1         1 2         1                 1                 49
50 17 1 1 1           1             1   2     1   1         1   1         2 1   1             1       1                     50
51 12         1 1   1         1     1                             1           1                             1   1 2 1       51
52 12   1             1     1             1 1   1                           1           1 1   2                         1   52
53 14 1               1           1 1           1     1       1         2         1         2                   1       1   53
54 5                                         1           1           1         1 1                                         54
55 11 1                           1         1   1     1   1                                           2         1   1     1 55
56 14   1           1   2 2                           1   1   2               1         1                       1 1         56
57 11         1       1                                 1     1 1 1 1     1     1       1                               1   57
58 7           1   1                               1                               1               1     1   1             58
59 11     1             1   1   1                                                   1     1               1 1 1   1 1       59
60 8             1               2   1 2                                           1                                   1   60
61 11 1         1             1     1           1     1         1       1                 1         1   1                   61
62 13           1             1         2   1       1                       2           2     1         1                 1 62
63 8                     1       1                 1                 1                       1     1                 1 1   63
64 11   1                                   1 1         1     1             1     1                 1   1     1       1     64
65 9                                 1     1                       1             1   1   1   2                         1   65
66 9 1               1     1   1   1           1                                   1                     1           1     66
67 11                                       1               1 1             2       2                 1 1       1     1     67
68 10       1               1         1       1             1                             2     1 1                       1 68
69 7   1           1               1                   1   1                           1   1                               69
70 7                               1                                 1             2                 1             2       70
71 11           2     1 1     1                       1 1   1 1                                   1       1                 71
72 12                     1     1   1                   3 1 1                       1                       1     1     1   72
73 13                     1       1           1     1     2                           1 1           2         1 1         1 73
74 15   1     2 1 1   2     1           1                   1       1                             1       1         1 1     74
75 13   1 1 1       1         1       1               1   1     1                   1 1                     1 1             75
76 10           1                         2         1                         1 1         1 2               1               76
77 9                                         1       1 1 1       1       1     1     1               1                     77
78 7             1                   1             1     2                         1                 1                     78
79 11     1     1                 1       1                                     1 2           1       1     1             1 79
80 7                     1 1                     1         1   1                                   1           1           80
81 10       1 1       1             1     1           1             1   1                 1                       1         81
82 9   1 1                 1             1     1                           1   1     1               1                     82
83 15 1   1               2 1   1                           1 1 2     1       1                   1     1 1                 83
84 9 1 1   1   1             1                                         2                                           1     1 84
85 12   1 1             1               1 1   1                                                   1 1                   1 3 85
86 8   1       1                                       1       1         1   1               1                     1       86
87 15   1     2 1         1     1   1           1     1   1         1         1   1                 1   1                   87
88 6                   1         1           1   1         1                                           1                   88
89 7 1                                       1 1                     1                   1             2                   89
90 12     1 3               1       1   1               1           1 1 1                                     1             90
91 13   1         1   1 1         2   1           2           1                           1                     1     1     91
92 6               2                   1                                 1                     1     1                     92
93 12         1   1                   2             1                 1         1     1         1   1     1           1     93
94 11           1   1                 1             1               1     1 1                   1               1   1   1   94
95 8             1 1             1   1               1           2                                             1           95
96 9             2         1                       1 1     1                     2           1                             96
97 14           1               1                         2     1   1           1   2   2 1 1                         1     97
98 14                 1         1       1     1               2             1 1       1           1   2         1       1   98
99 10             1 1                         1             1     1 1 1                                     1     1     1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
05
02
/
05
28
/
04
25
/
04
21
/
04
18
/
04
14
/
04
11
/
04
07
/
04
04
/
04
31
/
03
28
/
03
24
/
03
21
/
03
17
/
03
14
/
03
10
/
03
07
/
03
03
/
03
28
/
02
24
/
02
21
/
02
17
/
02
14
/
02
10
/
02
07
/
02
03
/
02
31
/
01
27
/
01
24
/
01
20
/
01
17
/
01
13
/
01
10
/
01
06
/
01
03
/
01
30
/
12
27
/
12
23
/
12
20
/
12
16
/
12
13
/
12
09
/
12
06
/
12
02
/
12
29
/
11
25
/
11
22
/
11
18
/
11
15
/
11
11
/
11
08
/
11
04
/
11
01
/
11
28
/
10
25
/
10
21
/
10
18
/
10
14
/
10
Ngày
/
Tháng