BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/01/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
01
16
/
01
13
/
01
09
/
01
06
/
01
02
/
01
30
/
12
26
/
12
23
/
12
19
/
12
16
/
12
12
/
12
09
/
12
05
/
12
02
/
12
28
/
11
25
/
11
21
/
11
18
/
11
14
/
11
11
/
11
07
/
11
04
/
11
31
/
10
28
/
10
24
/
10
21
/
10
17
/
10
14
/
10
10
/
10
07
/
10
03
/
10
30
/
09
26
/
09
23
/
09
19
/
09
16
/
09
12
/
09
09
/
09
05
/
09
02
/
09
29
/
08
26
/
08
22
/
08
19
/
08
15
/
08
12
/
08
08
/
08
05
/
08
01
/
08
29
/
07
25
/
07
22
/
07
18
/
07
15
/
07
11
/
07
08
/
07
04
/
07
01
/
07
Ngày
/
Tháng
00 8             1                           1             1                                   1   1 1         1     1     00
01 6                                   1   1           1     1           1                       1                         01
02 13         1 1     1                             1 1     1   1             1 1             2                   1   1     02
03 11 1     1                   1                           2             1           1             2     1   1             03
04 9                             1       1                         1   1           2               1       1   1           04
05 7                           1     1                         1 1                         1       1                 1     05
06 9   1   1                             1 1           1       1     1                             1                     1 06
07 13 1   1   2                   1   1 1   1       1         1     1 1     1                                               07
08 9       1       1   1               1 1         1                             1   1                                   1 08
09 13                             1 1       1   1 1               1         1       1   1       1 1                 1 1     09
10 9                           1             1           1 1             1         1 1                           2         10
11 14 1               1   1   1       1 2       1       1                     2   2 1                                       11
12 13   2 1           1             1 2     1           1                               1               1 1         1       12
13 7                           1                           1                   1                 1     1   1 1             13
14 10                             1             1             1   1         1               1   1   1       1           1   14
15 20                   1 1 1   1         1     1   1       1 1           1             1 1   1 2   1 1   1     1       1   15
16 13         1 1         1                   1   1                       1     1     1 1               1     1 1       1   16
17 10         1             1     1   1   1                                             1 1 1     1         1               17
18 9       1   1       1     1                     2 1                                     1                           1   18
19 9             2           1 2                     1   1       1                         1                               19
20 9   1     1     2                                         1 1   1                                 1 1                   20
21 13   1 1             1   1       1 1                             1     1 1     1 1 2                                     21
22 9 1   1     1                                         1         1 1   1                           1             1       22
23 3                                                                           1         1               1                 23
24 14                       1 1     1 2 1         1 1             1                         1     1 1 1                 1   24
25 7 1                           1             1                 1   1             1                                 1     25
26 8             1   1   1               1                 1 1                                           1     1           26
27 16         1 2 2 1         1   1     1                       1       1         1       1 1   1       1                   27
28 12               1       1             1 1                     2                   1       1 1               1         2 28
29 9                     2   1     1         1                     1                     1                     1       1   29
30 8 1             1                                   2   1                                                   2       1   30
31 14               1     1   1   1 1                   1                         2     1   1   1 1             1     1     31
32 10     1                         1   1       1                     1   1         1                 1       1           1 32
33 10         1           1 1           1 1           1                                       1           1 1   1           33
34 9                         1 1           1         1   1           1   1         1                         1             34
35 10 1     1                 1             1 1                   1     1 1                                 1       1       35
36 9         1                   1                         1 1         1     2     1                                     1 36
37 8                                                 1           1 1         1 1                         1 1           1   37
38 11             1                 1 1                                       1 1 1       1   1             1     1 1       38
39 6                     1     1         1                                               1     1     1                     39
40 5 1     1     1                           1                                                               1             40
41 15                   1       1   1                           1 1               2 1   2   1   1         1   1   1         41
42 7   1                                         1                       1             1                               1 2 42
43 14         1   1 1     1           1               1                 1 1 1 1                 1                   2 1     43
44 19 1             1   1   1   1     1     2 1   1 2   1         1   1     1     1                 1           1           44
45 10 1             1     1           1       1   1 1       1                               1                         1     45
46 8 1                         1                       1       1     1   1   1         1                                   46
47 14             1               1         1                         2 1 1   1     1 1     1                     2   1     47
48 9               1                   1   1     1           1 1                                               1         2 48
49 14   1               1       1       1                   1   1   1   2       1               1                 1     1 1 49
50 10           1           1 1   1             1 1       1                     1   1               1                       50
51 14     2   1       1 1   1                 1   1                   1                             2         1   1     1   51
52 12       1       1     1           1                             1                         1 1       2 2     1           52
53 9 1               1 1                           1   1 1                     1 1                                 1       53
54 14       1   1       2             1 1       1                           1 2 1 1     1                           1       54
55 10                   1     1                 1           1           1         1 1             1     1           1       55
56 12 1         1                   1   1 1 1           1 1   1                       1         1               1           56
57 7                 1                     1         1     1       1                                                 1   1 57
58 8   1                         2               1 1                 1                                       1   1         58
59 13   1   1 1     1 1                                   1                       1   2 1             1   1           1     59
60 12     1   1                   1         2   1                   1         1 2                     1     1               60
61 10 1             1         1                       2             1       1             1               1         1       61
62 16     1             1   1     1   1                 1 1       1   1                         1       1   2     2     1   62
63 7       1                     1                           1           1                 1                 1   1         63
64 6                     1               1                 1                                     1         1   1           64
65 19     1 1     1 3                             1 2       1 1 1       1       1             1       1           2   1     65
66 7   1                                                 1       1     1     1                 1 1                         66
67 7                     1     1                         1         1       1                     1                       1 67
68 7   1                                                                 1 1               1         1             1     1 68
69 10     1     1     1                           1                   1               1 1 1   1       1                     69
70 14     2               1   1                   1       1   1         1   1   1             1             1 1     1       70
71 11     1 1     1         1 1           1               1                     1               2 1                         71
72 17                 3 1                     1                   1   1     2             1         1 1 3     1       1     72
73 10         1             1       1       1 1   1                   1 1       1                 1                         73
74 9                 2   1             1                 1             1                 2                             1   74
75 14   1 1     1                   1             1 1     1       1       1   1                         1   1   1       1   75
76 11                   1           1         1   1           1                         2                         1     2 1 76
77 7   1   1                   1                       1                                 1       1       1                 77
78 10       2   1 2                       1           2 1                                               1                   78
79 9         1             1 1       1             1           1                                                   2 1     79
80 11     1                             1             2         1   1 1       1             1                   1         1 80
81 13 1               1 1           1   2             1         1           1   1             1     1                 1     81
82 15 1         1 1                 1           1 1   1           1                   2   1   2               1   1         82
83 11       1 1           1         1                                         1       1       2           1           1 1   83
84 10                                     2   1 1   1         1 1                                 1       1   1             84
85 9                       1     1 1     1             1     1                                       1   1 1               85
86 11             1     1 1   1 1         1         1 1           1   1                 1                                   86
87 14   1                     1               1         1 1         1                       1 1   1 2       1     1   1     87
88 13   1   1   1           2       1                     1 2           1           1       1                 1             88
89 11             1   1                         1       1       1       1     1             1       1   1                 1 89
90 10 1       1   1             1 1                           1         1   1             1           1                     90
91 9           1     1 1                                                         1         1           1 1         2       91
92 13                       1           1   1   1 1           1 1   1                 2   1                   1       1     92
93 4     1                                           1                           1   1                                     93
94 11           1   1                                         1 1                   2     1           2     1           1   94
95 7   1                                     1                     1                   1         1         1 1             95
96 11 1 1   1         1               1         1       1               1   1   1                                   1       96
97 16     1   1 1               1         1   1 2               1   1       1     1 1   1     1         1                   97
98 10           1           1 1               1 1                                         1   1   1     1                 1 98
99 9   1                                     1           1               1 1                     1   1   1   1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
01
16
/
01
13
/
01
09
/
01
06
/
01
02
/
01
30
/
12
26
/
12
23
/
12
19
/
12
16
/
12
12
/
12
09
/
12
05
/
12
02
/
12
28
/
11
25
/
11
21
/
11
18
/
11
14
/
11
11
/
11
07
/
11
04
/
11
31
/
10
28
/
10
24
/
10
21
/
10
17
/
10
14
/
10
10
/
10
07
/
10
03
/
10
30
/
09
26
/
09
23
/
09
19
/
09
16
/
09
12
/
09
09
/
09
05
/
09
02
/
09
29
/
08
26
/
08
22
/
08
19
/
08
15
/
08
12
/
08
08
/
08
05
/
08
01
/
08
29
/
07
25
/
07
22
/
07
18
/
07
15
/
07
11
/
07
08
/
07
04
/
07
01
/
07
Ngày
/
Tháng