BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN NGÀY 07/06/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
06
04
/
06
31
/
05
28
/
05
24
/
05
21
/
05
17
/
05
14
/
05
10
/
05
07
/
05
03
/
05
30
/
04
26
/
04
23
/
04
19
/
04
16
/
04
12
/
04
09
/
04
05
/
04
02
/
04
29
/
03
26
/
03
22
/
03
19
/
03
15
/
03
12
/
03
08
/
03
05
/
03
01
/
03
26
/
02
22
/
02
19
/
02
15
/
02
12
/
02
08
/
02
05
/
02
01
/
02
29
/
01
25
/
01
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
21
/
12
18
/
12
14
/
12
11
/
12
07
/
12
04
/
12
30
/
11
27
/
11
23
/
11
20
/
11
16
/
11
Ngày
/
Tháng
00 7                                         1           1               1     1       2                         1         00
01 11   1             1   1   1   1     1         1       1                       1                 1     1                 01
02 15                   1       1 1 1       1       1             1                 1   2       1           1     1   1 1   02
03 9 1 1                                   1 1   1                       1                 1     1     1                   03
04 10         1 1   1                     2                                 1         1                   1     1       1   04
05 13       1       1 1   1         1                                   1 1       1               1     1       1     1 1   05
06 7                                               1                             1   1                 1     1     1 1     06
07 7   1 1       1                                                               1     1                           1     1 07
08 16 1       1 1     1 1         1     1             1                     1     2 1 1   1           1   1                 08
09 6                                               1 1 1             1                                           1     1   09
10 12                   2   1     1 2 1 1                           1   1 1                                               1 10
11 10 1                 1             1         1       1 1           1                   1             2                   11
12 7                 1     1                         1                           1           2             1               12
13 8       1     1     1                                   1           1       1     1                           1         13
14 6           1   1           1                                               1                 1                   1     14
15 8     1   1 1   1                       1               1 1                                                 1           15
16 12     1         1                                     1                   2       1   1     2 1           1   1         16
17 7                       1                   1                       1   1               2             1                 17
18 13                   1 1                 1   1               1 1 1 1     1 1     1         1                           1 18
19 6               1                 1                             1                               1   1               1   19
20 9   1 1                     1               1               2           1   1                                     1     20
21 10           1   2       2     1                   1                     1                               2               21
22 16   2               1             1         1 1 1     1     1         1                 1                   1 2     1 1 22
23 8 1                                                                                       1     1   1 1       1 2       23
24 19   1 1   1 2         1     1             1         1   1     1               1 1 1     1         2         1       1   24
25 10   1                   1 1                           1                               1     1     1 1   1           1   25
26 13                           1   1   1     1     1                         1           1 1       3   1     1             26
27 11         1                 1 1             1 1 1 1       1                                   1           1 1           27
28 18 2   1                         1 1               1 1       1 1             2         1     2 1 1               1 1     28
29 13 1   1                 1             1           1 2 1       1   1     1                                 1       1     29
30 14         1 1                 1             1     1   1   1 1                   1 1   1   1         2                   30
31 7                 1       1 1 1                               1             1                     1                     31
32 13     1           1                     1       1         2                   2   1     1                   1   2       32
33 10   1   1 1         1 1           1       1                                       1                           2         33
34 9         1 1               1                 1           1                           1 1         1         1           34
35 15         1           1   1               1         1   1           2         1           2         1     2           1 35
36 11     1   1   1           1         1 1 1           1   1                         1                           1         36
37 7 1                           1                       1           1   1       1                                       1 37
38 8   1   1                     1 1     1           1                                     1                 1             38
39 13       1                   1 1         1                     1           1 1   1 2             2               1       39
40 11 1           1                   1                 1                 1                 2   1               1     1   1 40
41 9                         1   1                         1     2                               1             1 1     1   41
42 15     1     2     1 1       1       1 1       1   1               1   1 1                       1         1             42
43 6                 1   1                     1                               1         1                     1           43
44 11                                                     1 2   2 1           1         1       1         1               1 44
45 11                           1     1                 1               2               1         1         1 1 1   1       45
46 11               1 1           1 1               1                                             1       2 1 1         1   46
47 8             2                   1                             1               1     1         2                       47
48 11 1           1   1             1               1                 1                 1 1       1 1                     1 48
49 11                   1   2       1                   1   1 1 1           1         1   1                                 49
50 9                     1 1             2   1 1       1               2                                                   50
51 13     1         1 2                       1 1 1       1       1                           1   2     1                   51
52 13     1     1                         1 1                           1   1         1       1 2 1           1   1         52
53 12                 1         1   1         1               1 1 1     1     1             1             1     1           53
54 12                     1     1       1 1       2         1     1   1                             1     1           1     54
55 14 1               1                           1 1     1             1   1 2 1       1 1   1         1                   55
56 9               1           1             1   1                 2       1       1                               1       56
57 7     2       1                                           1         1     1                                 1           57
58 16 1         1   2                 2           1             2   1 1   1                   1             1         1   1 58
59 6                   1     1     1                         1 1       1                                                   59
60 10                         1   1       1             1                           1         1     1 1     1       1       60
61 6                     1 1                         1         1         1   1                                             61
62 15           1                       1     1 1 1                                   1   1   1       2   1             1 3 62
63 11       2     1   1                                                     1   1   1 1         1                 1     1   63
64 14   1   1             1 1                       1             1 1           2           1 1 1         1       1         64
65 4                           1   1       1                                                         1                     65
66 11 1   1   1                               1       1         1             1       1 1       1             1             66
67 5                                 1                                 1   1           1                               1   67
68 8 1     1                                       1               1   1     1     1       1                               68
69 17   1   2     1           1           1         1 3             1                   1               1   2   1         1 69
70 10         1         1                 1                                     1         1   1         1   1         2     70
71 11                     2                             1   1             1 1 1     1                     1       1     1   71
72 8   1   1   1 1     1                     1                                         1                     1             72
73 16       1         1     1         1     2             1 1       1       1   1       1             2 1   1               73
74 7       1           1     1   1                           1       1                 1                                   74
75 10   2   1         1                           1                   1       1     1                               1 1     75
76 8                             1 1               1           1 1             1                   1 1                     76
77 16       1   1   1         1             1 1 1             1       1           2                     1           2   1 1 77
78 13                       1           1 1               1     1 1   1             1     1     1         1   1     1       78
79 9                                 1                 1 1 1                     1                   2     1 1             79
80 5               1   1     1                                               1                                       1     80
81 14     1   1 1     1     1             1       1       1   1           1         1     1                     1   1       81
82 10                     1   2                           1 1                 1 1                 1       1       1         82
83 12             1       1   1   1     1                   1           1           1           1         2         1       83
84 12     1   1   1 1                 1     1 1           1   1                                   2   1                     84
85 6             1             1         1                         1     1                 1                               85
86 11           1 1         1               1 1 1   1       1               1           1                             1     86
87 15                     1                         1 1 1         1   1   1     1           1   1 1         2   1     1     87
88 13                       1         1 1   1 1 1     1       2     2                                 1               1     88
89 10               1     1     1           1   1             1     1                         1                   1 1       89
90 11 1       1             1 1         2                         1   1           1                           1 1           90
91 11 1     1     1                 1 1 2                                 1         1       1   1                           91
92 12                                 1 1 1     2 1     1   1       1       1               1                             1 92
93 7   1                 1                       1                                               1 1                 1   1 93
94 11   1     1               1     1   1             1 1                           1                         1         2   94
95 8 1                                                       1 1   2             2                       1                 95
96 12 1     1                             1     1           1         2   1               1   2     1                       96
97 6         1   1                     1                                     1         1             1                     97
98 13             1                 2       2 1   1 1                     1             1       1           1           1   98
99 15   1 1   1     1   2     1 1 1                 1                 1   1           1                     1             1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
06
04
/
06
31
/
05
28
/
05
24
/
05
21
/
05
17
/
05
14
/
05
10
/
05
07
/
05
03
/
05
30
/
04
26
/
04
23
/
04
19
/
04
16
/
04
12
/
04
09
/
04
05
/
04
02
/
04
29
/
03
26
/
03
22
/
03
19
/
03
15
/
03
12
/
03
08
/
03
05
/
03
01
/
03
26
/
02
22
/
02
19
/
02
15
/
02
12
/
02
08
/
02
05
/
02
01
/
02
29
/
01
25
/
01
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
21
/
12
18
/
12
14
/
12
11
/
12
07
/
12
04
/
12
30
/
11
27
/
11
23
/
11
20
/
11
16
/
11
Ngày
/
Tháng