BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/10/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
10
16
/
10
13
/
10
09
/
10
06
/
10
02
/
10
29
/
09
25
/
09
22
/
09
18
/
09
15
/
09
11
/
09
08
/
09
04
/
09
01
/
09
28
/
08
25
/
08
21
/
08
18
/
08
14
/
08
11
/
08
07
/
08
04
/
08
31
/
07
28
/
07
24
/
07
21
/
07
17
/
07
14
/
07
10
/
07
07
/
07
03
/
07
30
/
06
26
/
06
23
/
06
19
/
06
16
/
06
12
/
06
09
/
06
05
/
06
02
/
06
29
/
05
26
/
05
22
/
05
19
/
05
15
/
05
12
/
05
08
/
05
05
/
05
01
/
05
28
/
04
24
/
04
21
/
04
17
/
04
14
/
04
10
/
04
07
/
04
03
/
04
31
/
03
Ngày
/
Tháng
00 8 1                 1   1 1           1             1 1                   1                                             00
01 9       1                           2         1                   1   1                       1             1     1     01
02 9           1       1           1 1     1                           1       1         1                   1             02
03 8           1       1     1   1 1                         1                 1                           1               03
04 12       1 1         1               1 1         1                 1             1                   1 1     1 1         04
05 10     1     1 1 1         1       1     1 1                                                         1     1             05
06 19 1 1     1                         2 1           1 1       1             1     1                 1 1 1 2     1   2     06
07 9                   2 1                   1     2       1                         1             1                       07
08 14         1     1                 1           1   1       1     1   1   1 1       1                           1 2       08
09 10 1               1 1                 1                     1       1                 1     1                   1     1 09
10 8   1             1         1   1                                   1                           1   1                 1 10
11 9         1     1           1       1       1 1       1           1                       1                             11
12 13           1   2 1                         1       1             1       1                 3               1         1 12
13 10 1                 1       1 1         1                   1         1                 1                       1 1     13
14 10   1     2                   1       1           1         1                   1           1                 1         14
15 9   2                     1       1         1                                                 1         1 1   1         15
16 11   1       1   1                 1         1   1                                                 2       1 1         1 16
17 18         1 1     1   1       1               2   1 1     1 1         2                   1     1     1     1         1 17
18 18   1                 1 1                     1                 1 1     1   1 2 1       1   1             1   2 1   1   18
19 10                   1 1   1             1           1       1                   1         1               1 1           19
20 11         1     1         1                 1 1   1           1     1                             1 1           1       20
21 9                                     1         1 1                       1 2     1   1         1                       21
22 13       1           1       1   1           1                   1                   1 1       1   1           2     1   22
23 11                       2     1   1                       1   1     1         1     1             1               1     23
24 8     1                           1                   1         1               1 1             1     1                 24
25 13       1 2       1       1                           1   1               1                 1 1       2     1           25
26 5                     1               1   1                         1                           1                       26
27 10       2 1                                             1     1       1       1   1         1                   1       27
28 12     1             1   1             1 1     1                     1             1     1     1         1             1 28
29 12                     1           1 1                             1 1   2           1           1     1           2     29
30 18           1         1 1   1   2               1       1 1 1 1   1   1 1               1 1     1                   1   30
31 9                             1                                           2   1 1       2                 1     1       31
32 5         1                     1                                       1                               1           1   32
33 13   1   1   1 1       1       1             1       1               1             1             1       1             1 33
34 11                       1   1   1 1               1   1                     1 1     1   1   1                           34
35 16 1           1         1   2 1             1         1   1   1 1   1       1                       1   1 1             35
36 11                         1   2                         1     2     1     1           1           1     1               36
37 7             1   1                     1     1                 1         1                                 1           37
38 11       1   1                         1   1                         1       1     1                     1         1 1 1 38
39 8                                   1     1         1     1     1           1               1       1                   39
40 6               1                     1           2               1                                     1               40
41 11                                           1 1   1     2       1         1     1             1           1     1       41
42 12         1   1   1       1   1             1                         2                 1         1         1         1 42
43 15     1       1                     1     1 1     1   1 2                                 1   1   1       2           1 43
44 5                                 1                       1             1 1         1                                   44
45 12             1         1         2                 1     1   1     1   1     2           1                             45
46 10 1   1                       1                         1                                   1       1 2             2   46
47 14   1           1     2         1               1     1         1         1   1           1     1             1       1 47
48 15 2 1                         1 1         1           1       1                 1                 2     1           2 1 48
49 8   1 1                           1                   1                         1 1 1       1                           49
50 12                             1 1     1         1       1               1         1           1               2 2       50
51 9                         1   1   1                                               1 1                   1   1 2         51
52 8                                                   1           2     2               1             1           1       52
53 6     1     1                   1                     1                               1           1                     53
54 12                 1       1 1       1             1 1   1       1               1               1         1         1   54
55 5     2       1                                                                           1       1                     55
56 15     1 2   1   1   1     1 1           1                               1 1       1       2       1                     56
57 10 1     1       1           1                         1                                     2               1   1 1     57
58 10 1             1               1   1             1     1         2 1                 1                                 58
59 17   1   1     1     1                 1 2                     1             1     1 1     1   1       1       1   2     59
60 10   1                       1     1                           1   1             1   1 1       1       1                 60
61 11           1 1       1     1         1     1   1     2               1                                 1               61
62 17           1 1         2 2           1                   1       1           1 1 1   1 1 1     1             1         62
63 13               2   1         1           1     1         1                           1 2 1       1   1                 63
64 6                                     1             1                       1 1       1       1                         64
65 14           1 1   1                 1   1     1     1       1     1                     2     1       1         1       65
66 12               1 1   1     3             1     2     1                                                     2           66
67 11       1     2 1   1     1                                                     1       1           1     1         1   67
68 8 1       1     1                                 1     1               1 1       1                                     68
69 9                 1     1       1       1           1       2                                           1       1       69
70 9                                 1 1                 1   1 1                 1           1         1       1           70
71 12               1     2   1 1           1                   1 1       1   1                   1                   1     71
72 16   1                 1         1         1                 1           1           1 3 1       2       1           1 1 72
73 10   1 1     1     1         1       1                           1   1               1                   1               73
74 11   1                   1                                   1     1       1 1   1   1     2                       1     74
75 9                 1     1                               1           1                 1           1 1 1               1 75
76 14 1     1     1     1 1   1                       1 1             1         1       1   1   1             1             76
77 11         1             1     1 1                         1     1     1     1   1                                 1 1   77
78 8 1                   1 1                       1                                 1           1           1         1   78
79 13 1 1         1     1                 1     1   1         1   1                       1 1     1           1             79
80 7                 1                 1         1   1                   1                                         1   1   80
81 16 1       1                               2     1       2   2       1 1 1     1             1                       2   81
82 10 2   2                           1         1                 1   1                                   1       1         82
83 10                                         2           1       1   1   1       1                     2                 1 83
84 8     1                             1   1 1                                 1   1         1           1                 84
85 8                             1                     1       1           1   1       1       1                     1     85
86 4                       1                                                                               1   1     1     86
87 12       1 1                     1   1     1     2   1     1           1 1         1                                     87
88 12           1                           1   2 1         1             1     1 1     1                     1           1 88
89 4                 1   1                                                       1                     1                   89
90 5     1                             1   2     1                                                                         90
91 17 1                     1                       1     1       1         2   1 1         1     1 1   2     1   1       1 91
92 5     1           1                                                                         1   1     1                 92
93 15   1     1                           1 1     1     1     1     1 1             1         1         1 1     1     1     93
94 14     1 2   1     1                   1   1       1 1         1                   1           1 1           1           94
95 5                   1                                                     1         1             1                 1   95
96 7     1                                   1   2   1             1                                                 1     96
97 3                                           1                                         1                         1       97
98 16             1   1       1     1 1     1   1 1         1 1   1 1                   2                           1     1 98
99 11       1   1 1                                             1   1       1     1               1 1 1         1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
10
16
/
10
13
/
10
09
/
10
06
/
10
02
/
10
29
/
09
25
/
09
22
/
09
18
/
09
15
/
09
11
/
09
08
/
09
04
/
09
01
/
09
28
/
08
25
/
08
21
/
08
18
/
08
14
/
08
11
/
08
07
/
08
04
/
08
31
/
07
28
/
07
24
/
07
21
/
07
17
/
07
14
/
07
10
/
07
07
/
07
03
/
07
30
/
06
26
/
06
23
/
06
19
/
06
16
/
06
12
/
06
09
/
06
05
/
06
02
/
06
29
/
05
26
/
05
22
/
05
19
/
05
15
/
05
12
/
05
08
/
05
05
/
05
01
/
05
28
/
04
24
/
04
21
/
04
17
/
04
14
/
04
10
/
04
07
/
04
03
/
04
31
/
03
Ngày
/
Tháng