BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/03/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
03
20
/
03
17
/
03
13
/
03
10
/
03
06
/
03
03
/
03
27
/
02
24
/
02
20
/
02
17
/
02
13
/
02
10
/
02
06
/
02
03
/
02
30
/
01
27
/
01
23
/
01
20
/
01
16
/
01
13
/
01
09
/
01
06
/
01
02
/
01
30
/
12
26
/
12
23
/
12
19
/
12
16
/
12
12
/
12
09
/
12
05
/
12
02
/
12
28
/
11
25
/
11
21
/
11
18
/
11
14
/
11
11
/
11
07
/
11
04
/
11
31
/
10
28
/
10
24
/
10
21
/
10
17
/
10
14
/
10
10
/
10
07
/
10
03
/
10
30
/
09
26
/
09
23
/
09
19
/
09
16
/
09
12
/
09
09
/
09
05
/
09
02
/
09
Ngày
/
Tháng
00 4                               1                 1                           1             1                           00
01 10       1       1 1     1   1                                           1   1           1     1           1             01
02 13         1     1           1 1               1 1     1                             1 1     1   1             1 1       02
03 11     1       1     1 1               1     1                   1                           2             1           1 03
04 7                           1                                     1       1                         1   1           2   04
05 7             1           1 1                                   1     1                         1 1                     05
06 11                 1     1   1 1         1   1                             1 1           1       1     1                 06
07 15   1   1                             1   1   2                   1   1 1   1       1         1     1 1     1           07
08 13   1     1       1         1     1         1       1   1               1 1         1                             1   1 08
09 17     1     1   1   1 1 1       1 1 1                             1 1       1   1 1               1         1       1   09
10 9     2                                                         1             1           1 1             1         1 1 10
11 20       1 1   1       1       1 1     1               1   1   1       1 2       1       1                     2   2 1   11
12 11                       1           1   2 1           1             1 2     1           1                               12
13 10 1   1       2         1   1 1                                 1                           1                   1       13
14 6       1                                                         1             1             1   1         1           14
15 14         1     1             1     1                   1 1 1   1         1     1   1       1 1           1             15
16 13             2               1 1 1           1 1         1                   1   1                       1     1     1 16
17 8                 2       1                   1             1     1   1   1                                             17
18 9             1     1                       1   1       1     1                     2 1                                 18
19 13         1     1     2             1             2           1 2                     1   1       1                     19
20 11   1                 1     1       1   1     1     2                                         1 1   1                   20
21 15 1                               1     1 1             1   1       1 1                             1     1 1     1 1 2 21
22 9                             1   1   1   1     1                                         1         1 1   1             22
23 5 1 2                   1                                                                                       1       23
24 10       1                                                   1 1     1 2 1         1 1             1                     24
25 8               1               1     1                           1             1                 1   1             1   25
26 10           1             1       2               1   1   1               1                 1 1                         26
27 17 1 1           1                 1 1         1 2 2 1         1   1     1                       1       1         1     27
28 11       1       1       1           1               1       1             1 1                     2                   1 28
29 9                       1         1 1                     2   1     1         1                     1                   29
30 9 1   2                 1             1             1                                   2   1                           30
31 10                         1         1               1     1   1   1 1                   1                         2     31
32 11 2         1       1                     1                         1   1       1                     1   1         1   32
33 8 1             1                             1           1 1           1 1           1                                 33
34 11                 1     1       1                             1 1           1         1   1           1   1         1   34
35 10         1                         1 1     1                 1             1 1                   1     1 1             35
36 10   1                 1                       1                   1                         1 1         1     2     1   36
37 6                         1                                                           1           1 1         1 1       37
38 8             1   1                               1                 1 1                                       1 1 1     38
39 4                       1                                 1     1         1                                             39
40 9           2         1     1 1       1     1     1                           1                                         40
41 11     1   1         1                                   1       1   1                           1 1               2 1   41
42 4       1                               1                                         1                       1             42
43 14               1     2       1               1   1 1     1           1               1                 1 1 1 1         43
44 20         1                 2         1             1   1   1   1     1     2 1   1 2   1         1   1     1     1     44
45 9                                   1 1             1     1           1       1   1 1       1                           45
46 9             1         1             1                         1                       1       1     1   1   1         46
47 13   1     1       1                               1               1         1                         2 1 1   1     1 1 47
48 8           1         1                             1                   1   1     1           1 1                       48
49 11           1                           1               1       1       1                   1   1   1   2       1       49
50 10                           1                   1           1 1   1             1 1       1                     1   1   50
51 17       1 1 1 1 1 1             1 1       2   1       1 1   1                 1   1                   1                 51
52 11 1     2   1     1 1                       1       1     1           1                             1                   52
53 10                   2                 1               1 1                           1   1 1                     1 1     53
54 14                   1       1               1   1       2             1 1       1                           1 2 1 1     54
55 13     2 1       1         1   1                         1     1                 1           1           1         1 1   55
56 11   1                                 1         1                   1   1 1 1           1 1   1                       1 56
57 7                         1   1                       1                     1         1     1       1                   57
58 6                                       1                         2               1 1                 1                 58
59 14 1   1   1 1   1                       1   1 1     1 1                                   1                       1   2 59
60 16   1       2     1         1   1         1   1                   1         2   1                   1         1 2       60
61 11                       1           3 1             1         1                       2             1       1           61
62 16   1 1   1     1 1 1         1           1             1   1     1   1                 1 1       1   1                 62
63 7                         1   1 1           1                     1                           1           1             63
64 4                       1                                 1               1                 1                           64
65 19                 2 1         1     1     1 1     1 3                             1 2       1 1 1       1       1       65
66 13         1 1 1       1 1 2   1         1                                                 1       1     1     1         66
67 7             1           1                               1     1                         1         1       1           67
68 8               1 1   1     1     1     1                                                                 1 1           68
69 9           1                 1     1     1     1     1                           1                   1               1 69
70 15       1     1 1         1       1       2               1   1                   1       1   1         1   1   1       70
71 12 1     1             1 1                 1 1     1         1 1           1               1                     1       71
72 12 1   1 1                                             3 1                     1                   1   1     2           72
73 12   1               1     1                   1             1       1       1 1   1                   1 1       1       73
74 13 1     1           1     2 1   1                     2   1             1                 1             1               74
75 12         1                     1       1 1     1                   1             1 1     1       1       1   1         75
76 9 1 1                         1     1                   1           1         1   1           1                         76
77 9   1       1       1           2       1   1                   1                       1                               77
78 13         1 2         1                     2   1 2                       1           2 1                               78
79 9 1                 1             1           1             1 1       1             1           1                       79
80 10     1               1                   1                             1             2         1   1 1       1         80
81 14 1     1     1     1                 1               1 1           1   2             1         1           1   1       81
82 13         1       1                 1 1         1 1                 1           1 1   1           1                   2 82
83 10   1     1             2                   1 1           1         1                                         1       1 83
84 10                   1           2                                         2   1 1   1         1 1                       84
85 7             1                                             1     1 1     1             1     1                         85
86 11                                 1               1     1 1   1 1         1         1 1           1   1                 86
87 8             1           1             1                     1               1         1 1         1                   87
88 14                     1       1 1       1   1   1           2       1                     1 2           1           1   88
89 9                     1     1                     1   1                         1       1       1       1     1         89
90 10 1                 1                 1       1   1             1 1                           1         1   1           90
91 8     1                     1     2             1     1 1                                                         1     91
92 15       1   1   2               1                           1           1   1   1 1           1 1   1                 2 92
93 5             1                           1                                           1                           1   1 93
94 10   1             1       1       1             1   1                                         1 1                   2   94
95 5                 1               1     1                                     1                     1                   95
96 13 1                       1     1     1 1   1         1               1         1       1               1   1   1       96
97 17   2 1 1                                 1   1 1               1         1   1 2               1   1       1     1 1   97
98 6         1                                     1           1 1               1 1                                       98
99 7     2                                 1                                     1           1               1 1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
03
20
/
03
17
/
03
13
/
03
10
/
03
06
/
03
03
/
03
27
/
02
24
/
02
20
/
02
17
/
02
13
/
02
10
/
02
06
/
02
03
/
02
30
/
01
27
/
01
23
/
01
20
/
01
16
/
01
13
/
01
09
/
01
06
/
01
02
/
01
30
/
12
26
/
12
23
/
12
19
/
12
16
/
12
12
/
12
09
/
12
05
/
12
02
/
12
28
/
11
25
/
11
21
/
11
18
/
11
14
/
11
11
/
11
07
/
11
04
/
11
31
/
10
28
/
10
24
/
10
21
/
10
17
/
10
14
/
10
10
/
10
07
/
10
03
/
10
30
/
09
26
/
09
23
/
09
19
/
09
16
/
09
12
/
09
09
/
09
05
/
09
02
/
09
Ngày
/
Tháng