BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN NGÀY 25/07/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
07
21
/
07
18
/
07
14
/
07
11
/
07
07
/
07
04
/
07
30
/
06
27
/
06
23
/
06
20
/
06
16
/
06
13
/
06
09
/
06
06
/
06
02
/
06
30
/
05
26
/
05
23
/
05
19
/
05
16
/
05
12
/
05
09
/
05
05
/
05
02
/
05
28
/
04
25
/
04
21
/
04
18
/
04
14
/
04
11
/
04
07
/
04
04
/
04
31
/
03
28
/
03
24
/
03
21
/
03
17
/
03
14
/
03
10
/
03
07
/
03
03
/
03
28
/
02
24
/
02
21
/
02
17
/
02
14
/
02
10
/
02
07
/
02
03
/
02
31
/
01
27
/
01
24
/
01
20
/
01
17
/
01
13
/
01
10
/
01
06
/
01
03
/
01
Ngày
/
Tháng
00 9         1     1   2 1 2                                                                               1           1   00
01 10                 1   1         1         2     1   1       2     1                                                     01
02 12   1       1       1 1     1 1                                     1   1 1                   1             2           02
03 7   1   1                                                     1             1       1 1                               1 03
04 11       1                   1 1 1                     1 1           1 1                   1           1         1       04
05 11           1   1 1                 1                       1 1           1     1       1                       1   1   05
06 12 1 1           1 1                 1 1     1                           1               1       1     1     1           06
07 14                                         1   1       1     1     1   1     1         1     2         1       1   2     07
08 4                                                               1                                 1     1           1   08
09 7   1                                       1               1           1   1                 1           1             09
10 6                   1               1                                   1 1                           1   1             10
11 12     1 1 1           2     2     1                       1   1                       1                               1 11
12 7                   1 1     1                   1     1                                       1 1                       12
13 8     1 2   1             1                   1                                                     1   1               13
14 13 1     1     1   1                       1     1     1               2         1 1       1 1                           14
15 11     1             1         1             1         2           1               1 2             1                     15
16 11   1 1           1         1           1           1           1       1     1                             1   1       16
17 11       1                           1         1     1             2   1 1 1                 1                 1         17
18 14   1 1                     1   1 1                     3           2                 1                   1   1 1       18
19 9   1     1 1                                         1       1                         1 1     1           1           19
20 12 1             1           1 2       1                                   1       1     1     1       1       1         20
21 10                 1         2     2     1                                           1                     1     1 1     21
22 10           1         1         1         1 1               1             1 1           1                     1         22
23 17       1   2             1       1 1       1               1     1     2                     1   1       1 2       1   23
24 11     1                               1   1         1   1               1                     1                   2 1 1 24
25 13               1         1               1       1                               1 1 1   1                   1 1   3   25
26 10 1                                   2     1           1     1           1   1   1   1                                 26
27 9             1 1 1                           1                   1                       1 1     1     1               27
28 8   1     1   1           1           1         1                                           1                   1       28
29 6                                               1                 1         1   1         1                         1   29
30 7   1   1       1                               1                                                           2     1     30
31 6 1       1     1                                 1                       1     1                                       31
32 15           1                 1 1   1   1   1     1     1   1     1 1                     1     1 1               1     32
33 10     1   1   1         1 1                             1     2               1                           1             33
34 11           1   1                                                       1     1 1     2     1     1               2     34
35 9         1                       1                 1           1                     1 1           1     1 1           35
36 9             1 1                                   1   1 1               1                 1 1           1             36
37 16 1     1   1           1         2     1           1 1                       2   1         3           1               37
38 14 1       1   2   1                     1   1       1                     1           2       1         1 1             38
39 11                     1         1           1 1 1         1         1               1           1                     2 39
40 12     1       2                         1 1   1   1                     1                         1           1 2       40
41 11       1                         1             1 1   1       1 1     1                   1         1             1     41
42 14         1             1             2 1 1           1         1   1           1   1     1                 1         1 42
43 14                         2         1           1   1   1       1 1         1       1     1         1 1             1   43
44 11                           1   1   1       1   1   1               1             1 1                           1   1   44
45 15   1               1           1   1         2       1     1       1 1       1     1 1     1                         1 45
46 11             1 1   2             1                       1                                 1   1   1         1   1     46
47 16     1 1           1             1 1 1     1 1                 1 1       1 1   1             1 1       1               47
48 7   1                                                                   1       1   1   1         1           1         48
49 7 1 1                         1               1                       1                                     1         1 49
50 18       1                     1   1       1     1 1 1           1             1   2     1   1         1   1         2 1 50
51 9         1             1   1                           1 1   1         1     1                             1           51
52 11         1         1             1 1             1             1     1             1 1   1                           1 52
53 14               1   1     1           1       1 1               1           1 1           1     1       1         2     53
54 6                 1                     1     1                                         1           1           1       54
55 10   1               1           2               1                           1         1   1     1   1                   55
56 15       1     1   1 1 1                           1           1   2 2                           1   1   2               56
57 11                             1 1           1           1       1                                 1     1 1 1 1     1   57
58 9           1         1   1   1 1         1               1   1                               1                         58
59 7             1         1                     1     1             1   1   1                                             59
60 13 1   1 1   1             1     1     1                     1               2   1 2                                     60
61 13 1   1                 1             2         1         1             1     1           1     1         1       1     61
62 13 1   1     1                         1   1               1             1         2   1       1                       2 62
63 9                       1     1         2   1                       1       1                 1                 1       63
64 12           1     1   1         2   1             1                                   1 1         1     1             1 64
65 6                 1       1                   1                                 1     1                       1         65
66 8         2                                     1               1     1   1   1           1                             66
67 11 1     1 1   1               1           1                                           1               1 1             2 67
68 7                         1                   1       1               1         1       1             1                 68
69 7           1             1                       1           1               1                   1   1                 69
70 5                     1 1 1                                                   1                                 1       70
71 11   1                               1                     2     1 1     1                       1 1   1 1               71
72 13   1     2                               1 1                       1     1   1                   3 1 1                 72
73 9                   1     1                 1                       1       1           1     1     2                   73
74 18   1 2         1       1     1         1         1     2 1 1   2     1           1                   1       1         74
75 17       1       1   1     2   1 1       1         1 1 1       1         1       1               1   1     1             75
76 6                           1           1                 1                         2         1                         76
77 7           1                                                                           1       1 1 1       1       1   77
78 12 1   1         1     1     1       1         1             1                   1             1     2                   78
79 11                 1   1       2   1       1 1       1     1                 1       1                                   79
80 9           1     1           1         1                           1 1                     1         1   1             80
81 12     1         1 1 1                                 1 1       1             1     1           1             1   1     81
82 8             1         1                         1 1                 1             1     1                           1 82
83 12                                   1           1   1               2 1   1                           1 1 2     1       83
84 11                       1       1 1           1 1 1   1   1             1                                         2     84
85 10     1               2                 1         1 1             1               1 1   1                               85
86 10             1                     2 2           1       1                                       1       1         1   86
87 18   1                 2           1       1 2     1     2 1         1     1   1           1     1   1         1         87
88 7 1                       1                                       1         1           1   1         1                 88
89 7   1                       1   1               1                                       1 1                     1       89
90 13 1                                     1           1 3               1       1   1               1           1 1 1     90
91 14             1         1   1     1               1         1   1 1         2   1           2           1               91
92 6             1                         1                     2                   1                                 1   92
93 13 1       1   1 1 1               1       1             1   1                   2             1                 1       93
94 8           1                                             1   1                 1             1               1     1 1 94
95 11                   1   1     1           1                 1 1             1   1               1           2           95
96 8 1                     1                                   2         1                       1 1     1                 96
97 15 1   1   1       1     2           1 1       1           1               1                         2     1   1         97
98 12       1         1         1         1 1                       1         1       1     1               2             1 98
99 9               1           1                               1 1                         1             1     1 1 1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
07
21
/
07
18
/
07
14
/
07
11
/
07
07
/
07
04
/
07
30
/
06
27
/
06
23
/
06
20
/
06
16
/
06
13
/
06
09
/
06
06
/
06
02
/
06
30
/
05
26
/
05
23
/
05
19
/
05
16
/
05
12
/
05
09
/
05
05
/
05
02
/
05
28
/
04
25
/
04
21
/
04
18
/
04
14
/
04
11
/
04
07
/
04
04
/
04
31
/
03
28
/
03
24
/
03
21
/
03
17
/
03
14
/
03
10
/
03
07
/
03
03
/
03
28
/
02
24
/
02
21
/
02
17
/
02
14
/
02
10
/
02
07
/
02
03
/
02
31
/
01
27
/
01
24
/
01
20
/
01
17
/
01
13
/
01
10
/
01
06
/
01
03
/
01
Ngày
/
Tháng