BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN NGÀY 26/01/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
01
22
/
01
19
/
01
15
/
01
12
/
01
08
/
01
05
/
01
01
/
01
29
/
12
25
/
12
22
/
12
18
/
12
15
/
12
11
/
12
08
/
12
04
/
12
01
/
12
27
/
11
24
/
11
20
/
11
17
/
11
13
/
11
10
/
11
06
/
11
03
/
11
30
/
10
27
/
10
23
/
10
20
/
10
16
/
10
13
/
10
09
/
10
06
/
10
02
/
10
29
/
09
25
/
09
22
/
09
18
/
09
15
/
09
11
/
09
08
/
09
04
/
09
01
/
09
28
/
08
25
/
08
21
/
08
18
/
08
14
/
08
11
/
08
07
/
08
04
/
08
31
/
07
28
/
07
24
/
07
21
/
07
17
/
07
14
/
07
10
/
07
07
/
07
Ngày
/
Tháng
00 13                     1         1     1         1       2 1                 1   1 1           1             1 1         00
01 7                     1                 1 1                     1                           2         1                 01
02 9                 1 1 1                           1                 1       1           1 1     1                       02
03 9   1             1                 1                               1       1     1   1 1                         1     03
04 9       1                         1         1                   1 1         1               1 1         1               04
05 16               1               1   1 1 1 1     1 1           1     1 1 1         1       1     1 1                     05
06 13 1         1       1                             1       1 1     1                         2 1           1 1       1   06
07 10                           1         2                                     2 1                   1     2       1       07
08 9 1 1                       1                                     1     1                 1           1   1       1     08
09 10                 1   1     1   1                 1       1               1 1                 1                     1   09
10 5     1                                                     1             1         1   1                               10
11 9           1                               1                     1     1           1       1       1 1       1         11
12 12 1           1               1   1   1         1                   1   2 1                         1       1           12
13 11   1                   1           1             1   1   1                 1       1 1         1                   1   13
14 11     1                 1       1                     1     1     2                   1       1           1         1   14
15 8 1     1                                     1             2                     1       1         1                   15
16 10   1           1 1           1                             1       1   1                 1         1   1               16
17 19               1                     1   1   1 1   2 1           1 1     1   1       1               2   1 1     1 1   17
18 9     1     1       1                   1     1             1                 1 1                     1                 18
19 10     1             1       1                       1                       1 1   1             1           1       1   19
20 11       1       1     1               1                           1     1         1                 1 1   1           1 20
21 10 1       1         1 1     1   1               1                                             1         1 1             21
22 13             1 1           1   1       1   1     1     1       1           1       1   1           1                   22
23 11         1       1       1       1 1                                           2     1   1                       1   1 23
24 7                             1       2       1               1                           1                   1         24
25 13               1     1   1                   1 1 1             1 2       1       1                           1   1     25
26 6     1                 1 1                                                   1               1   1                     26
27 8           1       2                                           2 1                                             1     1 27
28 13   1         1               1 2 1     1                     1             1   1             1 1     1                 28
29 6       1                   1 1                                               1           1 1                           29
30 19   1         1 1       1         1   1     1   1                   1         1 1   1   2               1       1 1 1 1 30
31 1                                                                                     1                                 31
32 4               1                                     1           1                     1                               32
33 14                   1   1 1         1         1   1         1   1   1 1       1       1             1       1           33
34 9                       2                               1                       1   1   1 1               1   1         34
35 18 1   1         1       1   1               1           2 1           1         1   2 1             1         1   1   1 35
36 13                   1 1         1 1         1         2                           1   2                         1     2 36
37 10     1               1     1               1 1       1               1   1                     1     1                 37
38 9                           1 1     1         1     1           1   1                         1   1                     38
39 11     2   1 1             1             1       1                                           1     1         1     1     39
40 9           1             1                       1 1   1               1                     1           2             40
41 9   1 1                                             1   1                                           1 1   1     2       41
42 14     1 1 1       1                   2 1           1             1   1   1       1   1             1                   42
43 14     1                 1 1               1         1         1       1                     1     1 1     1   1 2       43
44 7       1 1 1 1           1                                                               1                       1     44
45 13                         2 1         1   1           1               1         1         2                 1     1   1 45
46 7   1     1   1                                           1   1                       1                         1       46
47 11 1                   1         1                 1         1           1     2         1               1     1         47
48 15 1             1       1         1     1     1         1 2 1                         1 1         1           1       1 48
49 9 2         1       1                     1                 1 1                           1                   1         49
50 10       2         1                             1 1                                   1 1     1         1       1       50
51 7       1           1         1             1                                     1   1   1                             51
52 5                                 1     1 1         1                                                       1           52
53 8   1               1         1                     1         1     1                   1                     1         53
54 11     1   2         1                                                     1       1 1       1             1 1   1       54
55 6                                   1               1   1     2       1                                                 55
56 19 1   1     1 1   1 1   1           1     1     1             1 2   1   1   1     1 1           1                       56
57 8   1                                       1   1         1     1       1           1                         1         57
58 10           1           1 1             1                 1             1               1   1             1     1       58
59 11       1         1                                 1       1   1     1     1                 1 2                     1 59
60 9             1               1         1             1 1   1                       1     1                           1 60
61 16   1         2 1                 1   1             1               1 1       1     1         1     1   1     2         61
62 15           1   1         2   1     2                               1 1         2 2           1                   1     62
63 11                     1 1                       1     1                 2   1         1           1     1         1     63
64 7     1                   1   1                   1     1                                     1             1           64
65 17       1 1     1       1   1 1               1   1   1             1 1   1                 1   1     1     1       1   65
66 14 1                 1                         1   1                     1 1   1     3             1     2     1         66
67 11               1 1       1 1           1                       1     2 1   1     1                                     67
68 10   1     1   1 1               1                         1       1     1                                 1     1       68
69 9         1       1                                                       1     1       1       1           1       2   69
70 12 1       1   1                   1         1 1         1                                 1 1                 1   1 1   70
71 11             1                   1     1                               1     2   1 1           1                   1 1 71
72 7                           1       1                       1                 1         1         1                 1   72
73 7   1                                                       1 1     1     1         1       1                           73
74 9               1 2       1               1       1         1                   1                                   1   74
75 9 1 1     1 1 1                           1                               1     1                               1       75
76 15                 2     1       1 1                 1 1   1     1     1     1 1   1                       1 1           76
77 14     1       1                 2     1       1   1 1 1           1             1     1 1                         1     77
78 6       1                                             1   1                   1 1                       1               78
79 19   1               1   1     2             1 2 1       1 1 1         1     1                 1     1   1         1   1 79
80 11     1           1         1     1         1   1 1                       1                 1         1   1             80
81 18 1 2     1               1   1             1   1     1   1       1                               2     1       2   2   81
82 15         2           2         1         2   1           2   2                           1         1                 1 82
83 15       1   1         1       1 1 1 1     1   1 1   1                                             2           1       1 83
84 13 2         1               1     1     1   1       1 1       1                             1   1 1                     84
85 9                 1 1               1   1       2                                     1                     1       1   85
86 6           1         2             1                   1                       1                                       86
87 13                                     1   1             2       1 1                     1   1     1     2   1     1     87
88 11           1               1 1         1 1                         1                           1   2 1         1       88
89 5                                 1 1               1                     1   1                                         89
90 9 1     1                           1       1                 1                             1   2     1                 90
91 11       1 1     1   1                     1             1 1                     1                       1     1       1 91
92 6           1                   1   1       1                 1           1                                             92
93 12       2               1                   2               1     1                           1 1     1     1     1     93
94 13           1     1                   1                       1 2   1     1                   1   1       1 1         1 94
95 5             1 1     1                   1                                 1                                           95
96 10                         1 1   1 1 1                         1                                   1   2   1             96
97 7         1           1       1         2             1                                             1                   97
98 20   1 1 1     2                   1   1   1   1                       1   1       1     1 1     1   1 1         1 1   1 98
99 7                       1                         1   1         1   1 1                                             1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
01
22
/
01
19
/
01
15
/
01
12
/
01
08
/
01
05
/
01
01
/
01
29
/
12
25
/
12
22
/
12
18
/
12
15
/
12
11
/
12
08
/
12
04
/
12
01
/
12
27
/
11
24
/
11
20
/
11
17
/
11
13
/
11
10
/
11
06
/
11
03
/
11
30
/
10
27
/
10
23
/
10
20
/
10
16
/
10
13
/
10
09
/
10
06
/
10
02
/
10
29
/
09
25
/
09
22
/
09
18
/
09
15
/
09
11
/
09
08
/
09
04
/
09
01
/
09
28
/
08
25
/
08
21
/
08
18
/
08
14
/
08
11
/
08
07
/
08
04
/
08
31
/
07
28
/
07
24
/
07
21
/
07
17
/
07
14
/
07
10
/
07
07
/
07
Ngày
/
Tháng