BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Kon Tum 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/07/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
Ngày
/
Tháng
00 15         1                         1             1     1           1     1 1     1   1 1   1             1 1     1   1 00
01 10     1     1   1           1 1                               1     2       1                     1                     01
02 10           1           1   1     1   1     1     1       1               1             1                               02
03 10                     1 1         1 1                   1       1     1 1   1             1                             03
04 15       2       1                 1                 1         1 1 1     1 1   1   1                     2           1   04
05 7                                         1       1           1 1                   1                   1     1         05
06 10                   1         1 1       1                   1                 1       1             1     1   1         06
07 7     1                                           2                           1 1                   1 1                 07
08 15         2 1       1     1     1           1                                   1       1 1   1 1       1         1   1 08
09 9   1   1   2                   1                       1             1     1                               1           09
10 19     1       1 1             2 1 1           1         1   1     2     1     1 1 1     2                     1         10
11 13   1       1     2         1     1                   1       1       1       1             2   1                       11
12 11               1                 1     1         1         1     1       1 1           1                       1   1   12
13 13     1 1               1                           1 1       1         1           1                 1 2 1   1         13
14 11   2     1                     1     1       1                               1       1 1       1           1           14
15 11   1                 1         1                   1                 1 1             1     1                 2     1   15
16 13                         1       1       2   1 2               1 1 1               2                     1             16
17 7         1       1                       1                                                         1     2 1           17
18 18     1           1         1   1       1 1     1 1   1       1       1           1       2     1           1 1   1     18
19 11       1     1     1       1 1       1               1 1           2                               1                   19
20 19 1           1   1 1 1             1 1     2         1 1 1   1     1     1       1       1   1                   1     20
21 5                           1                             1             1     1                                       1 21
22 11 1   1       1                         1             1           1       1       1             1 1             1       22
23 7 1                                         1           1                           1     1   1     1                   23
24 10 1               1                     1 1               1                           1 1     1 1       1               24
25 12 2           1   1               1                 1       1 1 1       1                                     1     1   25
26 12     1 2           1       1     1   1     1               1         1     1                                 1         26
27 10         1               1           1 1                       1 1 1                     1                 1   1       27
28 8       1                 2                             1           1                 1                   1     1       28
29 8                                 1       1         1         1                   1         1         1               1 29
30 8                         1       1                               1   1           1   1                   1     1       30
31 13             1             1 1       1         1   1     1           1         1       1     1       1   1             31
32 12               1   1       1     1           2   1   1                     1         1 1             1                 32
33 11           1       1 1       1   1 1     1 1     1                             1                                   1   33
34 6               1                                   1             1         1     1     1                               34
35 8 1 1 1                                       1               1                         1       1                   1   35
36 7       1           1                                     1                 1                   1 1                 1   36
37 13       1           3                                           2         1       1             1     1 1     1 1       37
38 5                           1 1               1                                               1             1           38
39 10   1             1   1   1       1           1                         1     1                   1       1             39
40 12     1   1       1     1                   1 1           1                   1 1       1             1       1         40
41 8         1         1                   1       1                                     1                       1 1 1     41
42 13   1     1                                 1           1 1                           1     1     1   1 1   1 1 1       42
43 2                                     1                                                                       1         43
44 11   2                                               2   1                 2         1                         1 1     1 44
45 8                     1     1       1       1 1                         1                                           1 1 45
46 9                                     1       1           1       1                     1   2   1   1                   46
47 13           1   2     1 1                                             1         1         1 1         1 1 1         1   47
48 5                               1                                             1             1   1           1           48
49 12   1       1     1         1   1   1     1                     1                           1     1         1 1         49
50 11                   1           1   1           1   2                 1         1         1 1                         1 50
51 7     1               1         1       1       1         1                                                     1       51
52 10                 1 1                   1       1 1     1 1                   1   1                                   1 52
53 8           1             2                         1       1             1           1               1                 53
54 15       1   2 1                                 1           1                   1 1   1                     2 1   1 1 1 54
55 9     1   1 1               1                       1     1             1                       1     1                 55
56 14   1       2 2 1       1           1         1 1               1                     1     1               1           56
57 13                     1 2     1     1             1         1     1     1   1                 1         1         1     57
58 12               1                 1                   2       1 1   1               1         2 1 1                     58
59 4                                   1                                         1                 1     1                 59
60 13       1           1               1   1   1         1 1             2   1                   2                       1 60
61 10   1       1                           1     1 1       1     1     1     1                             1               61
62 10 1 1   1         1           1     1                             1         1 1           1                             62
63 7 1                           1             1   1                   1                         1                 1       63
64 6       1         1           1           1                                   1                     1                   64
65 10     1                                   3             1                     1     1             1         1   1       65
66 8       1 1   1                                   1                 1                 1   1             1               66
67 4             1         1                         1   1                                                                 67
68 8               1               1 1                         2 1       1                       1                         68
69 15 2         1 1   1   1         1         1                     3                   1 1               1               1 69
70 13                         1   1                     1     1   1     1 1               1   1                       2 2   70
71 7                 1           1 1                 1         1       1                       1                           71
72 12     1         1                                     1                         1   1     1 1 1   1 1     2             72
73 6         1                 1                                         1             1               2                   73
74 13         2               1                               1       1       1 1 1           2           1         1   1   74
75 13               1               1   1       1         1 1   1 1 1       1                         1       1 1           75
76 9                             1     1       1     1 1                                           1 1       1         1   76
77 17                 1       1         1   1 1 1                           4 2     2 1                 1       1           77
78 17       1             1       1                 2         2       1       1     1       1     2 1     1       1 1       78
79 7                       1             1               1     1               1                               1         1 79
80 18           1 1   1 1   1   1 1               1                   1     1         2     1     1   1 1 1         1       80
81 14     1   1   1 1           1         1         1 1                                         1       1     1       2   1 81
82 8     1                 1           2 1                                     2                                     1     82
83 12 1   1 1             1 1   1                 2             1         1                                 1           1   83
84 10             1       1               1 1                     1               1       1                           1   2 84
85 14 2           1         1 1           2                                         1 1 1   1         1     1       1       85
86 6             1                                         1   1                       1           1     1                 86
87 14         2     1   1                 1 1                                           1   1         1 2             2   1 87
88 9   2 1       1       1                                   1   1       1                             1                   88
89 12 1                               1 1           2     1       1             1       1         1           1     1       89
90 21   1 1 1             2   1     1                   1             1   1   1     2           1     2   1         1 1 2   90
91 15 1 1                     2           1     1               1   2 1           1     1           1 1               1     91
92 18               1 1   1 1     1 1         1 1 1       2 2           1                     1       1     1           1   92
93 6                                         1   1       1                                   1         1   1               93
94 5               2           1                             1         1                                                   94
95 12                       1       1     1 1   1     2                       1 1   1           1             1             95
96 8                         1               1     1           2                                           1   1         1 96
97 6 1                     2                                           1             1   1                                 97
98 12                   1     1       1     2           1           1       1   1   1   1                             1     98
99 11 1       1           1                 1           1             1               1 1     1         1                 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
Ngày
/
Tháng