BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Kon Tum 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/03/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
Ngày
/
Tháng
00 16   1             1     1           1     1 1     1   1 1   1             1 1     1   1                 1     1         00
01 9                             1     2       1                     1                     1   1     1 1                   01
02 8 1   1     1     1       1               1             1                                         1                     02
03 11 1 1                   1       1     1 1   1             1                                 1   1     1                 03
04 16 1                 1         1 1 1     1 1   1   1                     2           1             1           1 1 1     04
05 9         1       1           1 1                   1                   1     1         1                     1         05
06 10       1                   1                 1       1             1     1   1               1       2                 06
07 9                 2                           1 1                   1 1                                     1     1 1   07
08 12           1                                   1       1 1   1 1       1         1   1   1                 1         1 08
09 7                       1             1     1                               1             1   1 1                       09
10 13 1           1         1   1     2     1     1 1 1     2                     1                                         10
11 12 1                   1       1       1       1             2   1                               1 1 1       1           11
12 13 1     1         1         1     1       1 1           1                       1   1               1           1     1 12
13 10                   1 1       1         1           1                 1 2 1   1                                         13
14 10     1       1                               1       1 1       1           1                           1     1     1   14
15 11                   1                 1 1             1     1                 2     1         1                   1   1 15
16 16 1       2   1 2               1 1 1               2                     1                     1     1       1       1 16
17 8         1                                                         1     2 1               1                   1 1     17
18 15       1 1     1 1   1       1       1           1       2     1           1 1   1                     1               18
19 9     1               1 1           2                               1                         1               1 1       19
20 20   1 1     2         1 1 1   1     1     1       1       1   1                   1       1         2     1 1       1   20
21 8                         1             1     1                                       1               2 1   1           21
22 14       1             1           1       1       1             1 1             1                   1           1 1 1 2 22
23 11           1           1                           1     1   1     1                   2     1                 1 1     23
24 10       1 1               1                           1 1     1 1       1               1                         1     24
25 8 1                 1       1 1 1       1                                     1     1                                   25
26 9 1   1     1               1         1     1                                 1                         1         1     26
27 11     1 1                       1 1 1                     1                 1   1               1                 2     27
28 9                       1           1                 1                   1     1       1             1       1       1 28
29 11 1       1         1         1                   1         1         1               1                   1         1 1 29
30 9 1                               1   1           1   1                   1     1                         1           1 30
31 10     1         1   1     1           1         1       1     1       1   1                                             31
32 13 1           2   1   1                     1         1 1             1                         1         1 1     1     32
33 10 1 1     1 1     1                             1                                   1   1 1                   1         33
34 5                   1             1         1     1     1                                                               34
35 8             1               1                         1       1                   1     1 1       1                   35
36 10                         1                 1                   1 1                 1     1       1   1 1     1         36
37 12                               2         1       1             1     1 1     1 1                 2                 1   37
38 4             1                                               1             1                                 1         38
39 11 1           1                         1     1                   1       1             1 1 1 1     1                   39
40 11           1 1           1                   1 1       1             1       1             1                   1 1     40
41 7       1       1                                     1                       1 1 1       1                             41
42 13           1           1 1                           1     1     1   1 1   1 1 1                                 1 1   42
43 4     1                                                                       1               1       1                 43
44 18                   2   1                 2         1                         1 1     1   1   1 1 1 1   1 1 1 1         44
45 9   1       1 1                         1                                           1 1   1   1               1         45
46 10     1       1           1       1                     1   2   1   1                             1                     46
47 10                                     1         1         1 1         1 1 1         1               1       1           47
48 8                                             1             1   1           1               1   1           1 1         48
49 9   1     1                     1                           1     1         1 1         1                 1             49
50 10   1           1   2                 1         1         1 1                         1                         1       50
51 9       1       1         1                                                     1       1   1       2                 1 51
52 12       1       1 1     1 1                   1   1                                   1   1   1       1             1   52
53 9                   1       1             1           1               1                     1 1           1   1         53
54 14               1           1                   1 1   1                     2 1   1 1 1     1       1               1   54
55 8                   1     1             1                       1     1                         1   1   1               55
56 11   1         1 1               1                     1     1               1                         1 1 1           1 56
57 15   1             1         1     1     1   1                 1         1         1               2   2 1       1       57
58 15 1                   2       1 1   1               1         2 1 1                           2                 1 1     58
59 4   1                                         1                 1     1                                                 59
60 16   1   1   1         1 1             2   1                   2                       1   1 1         1   1           1 60
61 10       1     1 1       1     1     1     1                             1                     1             1           61
62 8   1                             1         1 1           1                                             1       1   1   62
63 7           1   1                   1                         1                 1       1               1               63
64 10         1                                   1                     1                   1     1 1   1     1       1 1   64
65 11         3             1                     1     1             1         1   1                     1               1 65
66 10                 1                 1                 1   1             1                     1 1     1     1       1   66
67 4                 1   1                                                                           1         1           67
68 8 1                         2 1       1                       1                               1                       1 68
69 11         1                     3                   1 1               1               1 1 1       1                     69
70 12                   1     1   1     1 1               1   1                       2 2                     1             70
71 8                 1         1       1                       1                               1   1 1           1         71
72 16                     1                         1   1     1 1 1   1 1     2                 1   1       1 1     1     1 72
73 7                                     1             1               2                           1           1   1       73
74 12                         1       1       1 1 1           2           1         1   1       1               1           74
75 12   1       1         1 1   1 1 1       1                         1       1 1                     1                     75
76 9   1       1     1 1                                           1 1       1         1                                 1 76
77 21   1   1 1 1                           4 2     2 1                 1       1             1 1             1 1   1   1   77
78 14               2         2       1       1     1       1     2 1     1       1 1                                       78
79 10     1               1     1               1                               1         1                     1     1 2   79
80 18             1                   1     1         2     1     1   1 1 1         1                   2     1   1 1 2     80
81 11     1         1 1                                         1       1     1       2   1       1           1             81
82 10   2 1                                     2                                     1       1               1 1         1 82
83 9             2             1         1                                 1           1           1             1     1   83
84 9     1 1                     1               1       1                           1   2     1                           84
85 11     2                                         1 1 1   1         1     1       1           1               1           85
86 7                       1   1                       1           1     1                           1   1                 86
87 13     1 1                                           1   1         1 2             2   1 1                           1 1 87
88 5                         1   1       1                             1                                         1         88
89 13 1 1           2     1       1             1       1         1           1     1               1                   1   89
90 16                   1             1   1   1     2           1     2   1         1 1 2   1               1               90
91 12     1     1               1   2 1           1     1           1 1               1                 1                   91
92 13         1 1 1       2 2           1                     1       1     1           1                           1       92
93 7         1   1       1                                   1         1   1                               1               93
94 5                         1         1                                                       1   1       1               94
95 13     1 1   1     2                       1 1   1           1             1               1     1 1                     95
96 9         1     1           2                                           1   1         1 1                       1       96
97 6                                   1             1   1                                   1             1       1       97
98 12 1     2           1           1       1   1   1   1                             1       1           1                 98
99 14       1           1             1               1 1     1         1                 1 2         1     1 2             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
Ngày
/
Tháng