BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Kon Tum 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/01/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
Ngày
/
Tháng
00 14     1           1     1 1     1   1 1   1             1 1     1   1                 1     1                           00
01 9           1     2       1                     1                     1   1     1 1                                     01
02 4       1               1             1                                         1                                       02
03 10     1       1     1 1   1             1                                 1   1     1                   1               03
04 15 1         1 1 1     1 1   1   1                     2           1             1           1 1 1                       04
05 9           1 1                   1                   1     1         1                     1           1 1             05
06 9         1                 1       1             1     1   1               1       2                                   06
07 7                           1 1                   1 1                                     1     1 1                     07
08 11                             1       1 1   1 1       1         1   1   1                 1         1                   08
09 10     1             1     1                               1             1   1 1                       1           2     09
10 13     1   1     2     1     1 1 1     2                     1                                           1           1   10
11 16   1       1       1       1             2   1                               1 1 1       1             2 1     1   1   11
12 12         1     1       1 1           1                       1   1               1           1     1 1 1               12
13 11 1 1       1         1           1                 1 2 1   1                                           1               13
14 12                           1       1 1       1           1                           1     1     1       1 1 1     1   14
15 11 1                 1 1             1     1                 2     1         1                   1   1                   15
16 12             1 1 1               2                     1                     1     1       1       1           1     1 16
17 8                                                 1     2 1               1                   1 1                 1     17
18 12   1       1       1           1       2     1           1 1   1                     1                   1             18
19 13   1 1           2                               1                         1               1 1         1 1     1 1   1 19
20 19   1 1 1   1     1     1       1       1   1                   1       1         2     1 1       1       1         1 1 20
21 8       1             1     1                                       1               2 1   1                             21
22 14   1           1       1       1             1 1             1                   1           1 1 1 2                 1 22
23 12     1                           1     1   1     1                   2     1                 1 1           1       1   23
24 9       1                           1 1     1 1       1               1                         1         1             24
25 8 1       1 1 1       1                                     1     1                                   1                 25
26 10         1         1     1                                 1                         1         1       1         2 1   26
27 11             1 1 1                     1                 1   1               1                 2     1             1   27
28 12     1           1                 1                   1     1       1             1       1       1     1 1   1       28
29 12 1         1                   1         1         1               1                   1         1 1       1   1 1     29
30 9               1   1           1   1                   1     1                         1           1                 1 30
31 9 1     1           1         1       1     1       1   1                                             1                 31
32 11   1                     1         1 1             1                         1         1 1     1     1       1         32
33 5                             1                                   1   1 1                   1                           33
34 7 1             1         1     1     1                                                                   1   1         34
35 9           1                         1       1                   1     1 1       1                         1         1 35
36 12       1                 1                   1 1                 1     1       1   1 1     1           1   1           36
37 13             2         1       1             1     1 1     1 1                 2                 1         1           37
38 3                                           1             1                                 1                           38
39 9                     1     1                   1       1             1 1 1 1     1                                     39
40 16       1                   1 1       1             1       1             1                   1 1     1     3   3       40
41 5                                   1                       1 1 1       1                                               41
42 13     1 1                           1     1     1   1 1   1 1 1                                 1 1             1       42
43 3                                                           1               1       1                                   43
44 19 2   1                 2         1                         1 1     1   1   1 1 1 1   1 1 1 1         1                 44
45 9                     1                                           1 1   1   1               1                   1 1 1   45
46 10       1       1                     1   2   1   1                             1                     1           1     46
47 12                   1         1         1 1         1 1 1         1               1       1             1   1           47
48 10                           1             1   1           1               1   1           1 1               1         1 48
49 8             1                           1     1         1 1         1                 1                             1 49
50 11 2                 1         1         1 1                         1                         1         1     1       1 50
51 9       1                                                     1       1   1       2                 1       1   1       51
52 9     1 1                   1   1                                   1   1   1       1             1                     52
53 10 1       1             1           1               1                     1 1           1   1                 1         53
54 15         1                   1 1   1                     2 1   1 1 1     1       1               1   1       1         54
55 10 1     1             1                       1     1                         1   1   1                 1     1         55
56 10             1                     1     1               1                         1 1 1           1       1         1 56
57 16         1     1     1   1                 1         1         1               2   2 1       1       2       1         57
58 16   2       1 1   1               1         2 1 1                           2                 1 1                 1   1 58
59 5                           1                 1     1                                                     1   1         59
60 16   1 1             2   1                   2                       1   1 1         1   1           1         1   1 1   60
61 8     1     1     1     1                             1                     1             1                       1     61
62 8               1         1 1           1                                             1       1   1                 1   62
63 7                 1                         1                 1       1               1                 1   1           63
64 12                           1                     1                   1     1 1   1     1       1 1       1     2       64
65 8     1                     1     1             1         1   1                     1               1                   65
66 10                 1                 1   1             1                     1 1     1     1       1       1             66
67 3   1                                                                           1         1                             67
68 11         2 1       1                       1                               1                       1           3 1     68
69 11             3                   1 1               1               1 1 1       1                                   1   69
70 14 1     1   1     1 1               1   1                       2 2                     1                 1   1         70
71 11         1       1                       1                               1   1 1           1             2         1 1 71
72 18   1                         1   1     1 1 1   1 1     2                 1   1       1 1     1     1             1   1 72
73 8                   1             1               2                           1           1   1               1         73
74 15       1       1       1 1 1           2           1         1   1       1               1                   1   1   1 74
75 12   1 1   1 1 1       1                         1       1 1                     1                             1       1 75
76 7 1                                           1 1       1         1                                 1         1         76
77 18                     4 2     2 1                 1       1             1 1             1 1   1   1               1     77
78 12       2       1       1     1       1     2 1     1       1 1                                                         78
79 11   1     1               1                               1         1                     1     1 2     1       1       79
80 19               1     1         2     1     1   1 1 1         1                   2     1   1 1 2             1   1     80
81 8                                         1       1     1       2   1       1           1                               81
82 7                         2                                     1       1               1 1         1                   82
83 7         1         1                                 1           1           1             1     1                     83
84 8           1               1       1                           1   2     1                                           1 84
85 12                             1 1 1   1         1     1       1           1               1           2           1     85
86 8     1   1                       1           1     1                           1   1                               1   86
87 15                                 1   1         1 2             2   1 1                           1 1   1           2 1 87
88 6       1   1       1                             1                                         1                       1   88
89 12   1       1             1       1         1           1     1               1                   1   1   1   1         89
90 18 1             1   1   1     2           1     2   1         1 1 2   1               1                   1         1   90
91 12         1   2 1           1     1           1 1               1                 1                     2               91
92 10   2 2           1                     1       1     1           1                           1                         92
93 5   1                                   1         1   1                               1                                 93
94 6       1         1                                                       1   1       1                       1         94
95 10                       1 1   1           1             1               1     1 1                     2                 95
96 10         2                                           1   1         1 1                       1       1   1 1           96
97 7                 1             1   1                                   1             1       1                 1       97
98 11 1           1       1   1   1   1                             1       1           1                               1 1 98
99 15 1             1               1 1     1         1                 1 2         1     1 2                   2           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
Ngày
/
Tháng