BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Kon Tum 60 KỲ ĐẾN NGÀY 31/05/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
Ngày
/
Tháng
00 8 1                   1                     1       1   1     1             1                   1                       00
01 11   1                   1         1             1               1         1                 1     1   1           1 1   01
02 8                     1       1   1               1               1                               1           1   1     02
03 6                                 1                   1             1               1                       1 1         03
04 12               1           1     1   1       1 1                 1         2                 2       1                 04
05 11         1       1 2                             2             2   1   1   1                                           05
06 16   1 1 1     2   1         1     1   1     1   1     1                         1                         1         1 1 06
07 4                       1                                                 1           1     1                           07
08 15                   1     1 1         1                 1 1                   3                 2 1       1     1     1 08
09 10                                                 1   1     1                 1 1         1   1   2                   1 09
10 13                       1       1           1         1                       1     1 1     1       1 1             2 1 10
11 11   1     1                           1     1                             1   1           1       1     2         1     11
12 10     1 1         1         1                     1 1                             2 1                 1                 12
13 10           1         1       1 1             1                 1             1             1 1               1         13
14 11                 1   1         1 1 1                       1   1                         2     1                     1 14
15 15             1     1           1       2 1     1   2   1   1                 1           1                 1         1 15
16 9       1         1                   1 1                     1     1 1         1                               1       16
17 8                             1                           1           1 1 1       1             1       1               17
18 7         1     1                     1                                                     1           1         1   1 18
19 13                       1   1         1     1 1                 1     1             1         1     1     1       1 1   19
20 17     1       1       1                 2   1         1   1             1       1 1 1   1           1   1 1 1           20
21 9   1 1               1         2     1                       1   1                                               1     21
22 11                 1       3                 1       1           1       1               1   1       1                   22
23 5           1                   1   1       1                                           1                               23
24 14                       1   1 1   1 1             1               1 1   1 1       1   1 1               1               24
25 15     2   1               1           1   1         2     1       1                 1   2           1   1               25
26 12               1     1   1                   1                         1     1 1           1 2           1       1     26
27 7   1             1               1       1   1                                                 1               1       27
28 11           1   1               1                 1   1     1       1 1                       1                 2       28
29 8   1     1                       1     1   1             1       1           1                                         29
30 8 2       1                                                             1 1           2                         1       30
31 6 1                             1       1                                                           1             1 1   31
32 12       1       1           1 1           1 1 1 1                                 1                   1   1       1     32
33 9                                         1                 1             1     1 1               1       1 1       1   33
34 9                               1     1             1   2       1         1     1                     1                 34
35 11               1 1 1         1           1                     1 1       1             1 1 1                           35
36 6                       1   1         1                                     1                 1           1             36
37 10   1     1       2                             1   1                                         1           3             37
38 6                     1                 1 1 1                                                                     1 1   38
39 8               1                   2   1                                                 1             1   1   1       39
40 13 1                         1     1     1                   1 1     1 1 1                   1   1       1     1         40
41 14 1     1 1 1           1                   1             2       1   1       1 1               1         1             41
42 14 1 1     1                       2 1           1           1       1     1 1       1     1     1                       42
43 5                 1   1                                                 1       1 1                                     43
44 13           2 1       1           1 1                       1   1 1   1             1     2                             44
45 15               2       1     1     1   1 1           2       1 1 2                                         1     1     45
46 8     1                   1             1           1               1           1 1   1                                 46
47 19     1   1 1     1 1     2   1     1   1   1       1 1                           1               1   2     1 1         47
48 8       1             1                     1                 1     2 1                                               1 48
49 11   1               1             1               1           1                 1         1       1     1         1   1 49
50 7             1       1                                                     1         2                   1           1 50
51 8     1     1                                     1         1                         1     1               1         1 51
52 9     1               1                               1       1       1         1   1                   1 1             52
53 13 1                           1         1 2   1 1     1                 1     1                   1             2       53
54 12     1   1     2                           1           1     1         1                     1   2 1                   54
55 9                                     1           1     1             1             1       1   1 1               1     55
56 12                                       1       1     1         1       1                 1       2 2 1       1         56
57 9 1                 1                 1         1                                   1                       1 2     1   57
58 4       1                             1           1                                                   1                 58
59 2     1                   1                                                                                             59
60 14                   1   2 1   1   1 1         1 1         2                 1                 1           1             60
61 9 1                 1   1       1         1       1                 1                     1       1                     61
62 8                           1                                                       2   1 1   1         1           1   62
63 10 1 1                 1                                 1         1   1     2           1                           1   63
64 11         1     1   1     1       1                               1         1         1       1         1           1   64
65 7   1   1                 1     1                   1                   1                   1                           65
66 9 1 1         1                                       2                           1           1 1   1                   66
67 13         1 1 1               1           1     1         1           1       1   1 1               1         1         67
68 9 1 1                 1         1                     1   1         1                                 1               1 68
69 17               1 1 2               1               1 1   1   1                       1 2         1 1   1   1         1 69
70 14   3       1                     1 1       1 1               2 1             1                                 1   1   70
71 10       1                             1       1               1 1           1 1                         1           1 1 71
72 6                       1       1     1                                               1     1         1                 72
73 8                           1       1       1                       1     1           1         1                 1     73
74 10 1           1 1                   1     1                               1     1               2               1       74
75 9                                     1       1   1         1               2     1                   1               1 75
76 10         1 1                 1       1         1 1                   3                                             1   76
77 14       1               1   1             1     1   2     1   1 1 1             1                       1       1       77
78 14       1   1   1             1     1                       1       1     3           1       1             1       1   78
79 15     2   1 1       1     1 1 1     1   1     1           1   1                 1                             1         79
80 22           1 1       1 1   1 1                         3 1       1     2       1 1               1 1   1 1   1   1 1   80
81 12             1             1           1               1 1 1             1                 1   1   1 1           1     81
82 5                                                           2                   1           1                 1         82
83 15           1             1     1                                 1 1   1 1 1       1   1   1 1             1 1   1     83
84 13   1 1                 1   1       1           1   1   1   1               1       1               1       1           84
85 11     1       2 1   1     1                                                             2           1         1 1       85
86 6           1                                 2                     1             1                 1                   86
87 13 1                             1                     1     1 2 1     1               1         2     1   1             87
88 11 1     1                                     1                 1     1 1                 2 1       1       1           88
89 9           1 1     1     1       1     1 1                                       1     1                               89
90 15             1       1 1                 1   1     1           1 1                       1 1 1             2   1     1 90
91 9       1     1   1             1                           1                           1 1                     2       91
92 11                                         1           1 1                   1 1                       1 1   1 1     1 1 92
93 9       1 1                               1 1   1         1       1 1                 1                                 93
94 13       2 1     2   1 1                                 1                     1     1                 2           1     94
95 16 2 1 1       1     1   1   2   1                             1       1   1           1                       1       1 95
96 10     1                             1           1       1                   1 1 1 1   1                         1       96
97 14           1 1   1       1   2               2   1     2                               1                     2         97
98 11       1         2     1                         2 1       1           1                                 1     1       98
99 13       1 1       1           1                 1 1       1         1             1 1   1       1           1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
Ngày
/
Tháng