BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Kon Tum 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/06/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
Ngày
/
Tháng
00 11 1       1                                       1             1     1     2         1                         3       00
01 7     1   1                                             1   1 1                 1                                 1     01
02 11         1 1   1         1   1       1     1                                               1   1     1         1       02
03 18     1                 1         1     1     1       1                   1   1   1         1 1 1 1           2 2     1 03
04 10             1                 2 1               1                             1 1     1                 1   1         04
05 13         1   1                   1   1   1   1   1     1         1           1     1                       1   1       05
06 15           2           2                                       1         1       3       1 2               1   1 1     06
07 8   1                                                   1                 1         1                   1     1     2   07
08 8                                                   1 1   1               1   1                       1         1     1 08
09 9     1 1                           1           1     1                               1       1           1       1     09
10 16           1   1     1             1         1 1                   1       1   1   1 2               2   1   1         10
11 9                                       1 1         2   1     1               1     1 1                                 11
12 17 1   1 1   1   1   1     1       1   1         1                       1             2                       1 2     1 12
13 11                   1 1   1   1           1             1       1 1         1                 1         1               13
14 10                 1           1 1     1                                 1       1     1                 1 1       1     14
15 15 1 2     1 1   1         1             1   1                                       1   1         1   1     1 1         15
16 11 1 1   1       1   1 1         1   1       1                                   1                                     1 16
17 6                                     1                 1           1       1 1         1                               17
18 12   1   1         1               1       1                       1                         1     1     2 2             18
19 12             1 2           1     1 1               1       1     1 1                             1       1             19
20 10     1   1             1 1           1         1                         1       1       1           1                 20
21 9                 2               1         1 2                           1   1                             1           21
22 11       1     1     1 3     1               1       1     1       1                                                     22
23 9     1       1                         1                         1 1 1     1 1                                     1   23
24 9       1                       1         1       1             1   1                 1 1               1               24
25 7     1       1   1                                             1                 1                       1       1     25
26 9   1 1       1     1     1       1   1     1                 1                                                         26
27 9     1             1         1             1   1                                   1       1 1   1                     27
28 11                     1     1                   1             1                     1   1 1     1 1           1     1   28
29 11   1       1                                 1       1     1 2               1         1                     1       1 29
30 10     1   1             1             1                                 1         1                   1       1     1 1 30
31 9 1                           1   1               1     1                       2                   2                   31
32 11 1           1         1               1               1   1 1   1                   1         1         1             32
33 12     1     1     1         1                       1         1         1         2                 1       1     1     33
34 10 1                                                       1   1 1             1     1 1       1     1 1                 34
35 11                       1   1 1 1   1             1       1               1   1       1                   1             35
36 14         1           1   1   1 1                                 1 2 1           1             1               1   1 1 36
37 4                   1                                                           1         1   1                         37
38 15             1 1 2     1   2         1                                   2         1         1   1     1         1     38
39 12                             1 1                     1       1     1       1       1     1         2 1       1         39
40 8                   1                                   1   1         1       1 1               1       1               40
41 10         1           1           1         1               1                           1                   2 1   1     41
42 14         1   1                 1         1 1 1   1         1             1   1     1                 1 1       1       42
43 9   1   1                           1               1 1 1   1                           1                             1 43
44 15   1           1   1                     1 2       1           1 1           1   1             1   1     1   1         44
45 8   1                   1 1                   1               1         1                   2                           45
46 17 1                 1 1           1     1 1       1   1               1     1 1       1     1           1       1   2   46
47 10   1           1           1       1 1                   1 1                               1               1     1     47
48 9                   1     1                 1               1             1           1 1           1   1               48
49 14         1     2 1     1         1     1             1                     1 1       1           1 1   1               49
50 9               1       1     1         1                 1             1                   1             1     1       50
51 10     1           1   1                   1   1       1 1       1                     1   1                             51
52 7       1                               1       1           1                   1                   1                 1 52
53 5                                   1                 1             1                   1 1                             53
54 18             2     1           1 1 1 1 1   1       1 1     1     1 1       1       1   1       1                       54
55 11     1 1                     1   1         1           1             1         1               1     1             1   55
56 18   1     3       1       1           1     1                   1   1     1             1     3     1             1 1   56
57 12               1 1                 1     1 2     1   1             1                   1   1                         1 57
58 9                 1                       1               1         1 1           1                     1     1       1 58
59 16       1                   1                       2       2 1 1 1   1   1     1         1   1                 1   1   59
60 8                   1     1     1                                       1   1           1 1                         1   60
61 14                   1 1 1         2   1   1     1       1               1         1 1               1                 1 61
62 9 1                         2   1     1             1                                                       2 1         62
63 6 1     1                               1                 1                 1   1                                       63
64 15 1                 1 1             1 1       1   1                   1         1   2             1 1 1     1           64
65 12       1                       1             1 1         1         1   1 1 1           1           1   1               65
66 11     1 1                   1 1         1       1                                             1 1     1   1       1     66
67 10           1 1                               2 1               1     1                         1     1           1     67
68 11                     1 1     1           1         1           1   1       1               1   1                 1     68
69 9                           1             1         1                   2             1         1     1         1       69
70 9                         1           1           1             1 1     1       1             1             1           70
71 11 1 1           1             1           1         1   1 1 1                                               1         1 71
72 13 1 1     1                     1           1           2             1 1           1   1     1             1           72
73 11   1 1     1     1           1           1               1                   1         1 1     1                       73
74 11     1     1             1                     1     1           1   1     1     1 1               1                   74
75 12 1 1       1                   1                     1     1         1 1         2       1   1                         75
76 10         1               1   1   1       1       1             1       1                         1       1             76
77 8 1                                     1                               1       2           1 1                   1     77
78 13   1   1       1           1       2     1   1     1                 1                   1         1       1           78
79 9             1               1                       1       3                           1                   1       1 79
80 9       1               1     1 1               1       1 1                                               1       1     80
81 9   1                                   1       1 1                       1 1               2   1                       81
82 5                         2         1                         1                               1                         82
83 7           1             1                     1           1   1                         1       1                     83
84 14       1   1   1 1   1                 2       1 1               1 1                 1                   1   1         84
85 12         1       1         1           1           1       1       1     1       1       1       1   1                 85
86 15 1   1     1 1       3             1 1 1             1   1   1       1                                           1     86
87 7                 1         1       1                     1                                 1           1   1           87
88 6           1                                   1   1           1     1                         1                       88
89 12               1                 1           1       1               1   1               1     1 1     1           1 1 89
90 11 1     1 1 1 1         1   1                                     1                                         1     1 1   90
91 9             1   1                                     1 1       1                                   1     1     1   1 91
92 14           1       1               1                             1         1       1       1 1 1 2   1   1   1         92
93 6     1                         1     1                                                             1   1             1 93
94 12                       1                         2   1         1   1 1       2           1       1       1             94
95 10 1                 1     1                   1           1     1       1   1           1           1                   95
96 5             1               1                                         1                               1           1   96
97 10                       1   1                     1               1             1                 1                 3 1 97
98 8                       1       1               1 1       1               1               1                     1       98
99 8       1           1               1         2           1   1                                   1                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
Ngày
/
Tháng