BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Kon Tum 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/03/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
Ngày
/
Tháng
00 7                                           2     1           1         1               1   1                           00
01 9       1                         1                       1                             1       1   1     1     2       01
02 8 1 1                         1                   1                       1   1               1             1           02
03 15           1   1   1 1           2             1 1                           1         1                 1 1 1     1 1 03
04 15       1             1             1   1               1   1           1           4 1   1               1       1     04
05 11 1                 1       1 1       1               1                 1         3                       1             05
06 6               1                 1                                 1         1                         2               06
07 8     1     1                 1     1                   1     1     1         1                                         07
08 8             1                           1   1                               1 1                       1     1 1       08
09 12 1   1             1             1 1       1     1                 1       1                 1 1         1             09
10 14         1 1 2             1                             1               1 1   1       1         1       1         1 1 10
11 23         1     1 1     2   1   3     1           1 1 1 1         1     2   1   1             2               2         11
12 10                                               1             2       1             1 2               1   1     1       12
13 12     1 1             1             1     1             1 1                         1     1                     1 1 1   13
14 8     1       1                   1           1         1                             1               1               1 14
15 12 1                             1 1         1                   1   1               2         1   1       1 1           15
16 7               1 1                 1                         1 1                                         1       1     16
17 16   1 1       1                     1   1     1           1               1             1       2     1 1 1         1 1 17
18 9         1                               1 1   1                   1                                 2       1     1   18
19 9         1               1   1         1                     1   1                     1         2                     19
20 12   1               1 1       2 1               1   1           1             1                           1         1   20
21 13       1                           2 1               1   2   1           1         1     1                       1   1 21
22 14 1             1     1 2                 1     1 1       2     1                 1   1                     1           22
23 10         2     1         1     1                       1                               1               1   1         1 23
24 6                   1       1           1     1   1                                                     1               24
25 9       1               1 1   1           1                       1                     1   1     1                     25
26 7                     1             1     1         2                         1         1                               26
27 12 1       2 2 1   1     1                                                     1     1 1             1                   27
28 15           1             1 2       1     1 1                     2 2                               1     1 1 1         28
29 14 1 1 1   1   1           1     1 1       1   1             1             1       1                                 1   29
30 10       1     1     2               1             1   1                             1               1       1           30
31 10                     1                                         1     1                       1     1     1     1 2   1 31
32 17           1       1   2   1     1                     1         1     1             1     1 1     1             1 1 2 32
33 7                           1                             1 1                         1         1               1   1   33
34 9         1     1                           1 1       1     1     1   1                             1                   34
35 9         1                 1                         1         1                         1       1     1   1   1       35
36 8               1         1 1             1         1         1                           1       1                     36
37 15                     1 1     1                 1 1 1 1             1 1     1   1                 2   1               1 37
38 8   1   1                               1             1                               1   1         1                 1 38
39 5     1     1                                       1                                                   1         1     39
40 7                             1   1     1       1                     1   1                                           1 40
41 13           1                           1   1 1 1                   1       2     1   1 1   1   1                       41
42 6     1                             1   1                                                         1         1 1         42
43 11 1               1                   1       2                     1   1                       1     1 1   1           43
44 12   1                           1         1   2                 1           1   1 1     1     1                       1 44
45 13   1 1 1                                     1   1   1   1               1   1       1     1 1       1                 45
46 4             1                         1                     1                 1                                       46
47 12       1                     1   1             1               1               1         1         1   1   1       1 1 47
48 12             1               1       1                     1         1 1   1         1                     1       2 1 48
49 10   1                           1                 1     1   1                   1               1   1 1           1     49
50 11       1             1                                   1           1         1 1   1     1 1       2                 50
51 6                         1           1   1                     1                           1               1           51
52 10                 1         1   1                   2                         1 2             1               1         52
53 12                 2 1   1                                     1     1     1     2   1       1                   1       53
54 3                         1           1                     1                                                           54
55 13 1     1             1               1     1       1       2     1   1     1                             1       1     55
56 7   2                               1           1         1           1                           1                     56
57 16     1                 1 1           1         1 1       1       1     2     1 1               2       1         1     57
58 5                       1   1                 1       1                                   1                             58
59 12       2   1 1                       2     1     1     1                   1               1     1                     59
60 15 2       1               1 1                           1     1 3           2   1     1                       1         60
61 12     1   2     1               1   1   1 1                           1         1         1       1                     61
62 10   1     1                             1                               1 1       1 1               1         2         62
63 11       1             1               1                     1     1       1           1   1 1                 1   1     63
64 5           1       1                   1                                                               1             1 64
65 13               1   2   1     1                     1 1           1                 1       1   1         1         1   65
66 4   1                           1                                             1                                 1       66
67 10             1       1                 1           1 1     1                                 1         1       1 1     67
68 7   1                       1   1 1           1                                                 1 1                     68
69 8 1               1               1                                                                   1         3   1   69
70 8     1       1         1 1       1                                     1 1                           1                 70
71 9     1         1                     1         1               1               1         1     1                 1     71
72 12       1   2                   1       1             1   1                   1         1   1     1     1               72
73 15           1                 1     1         1 1 1 2       1       1               1       1         1 2               73
74 6     1                           1 1   1   1                     1                                                     74
75 19               2                   1   1             3 2 1 1   1           2           1   1   1         1 1           75
76 17     1           1 1   1 1     1         1       1               1     1           1 1 1 1               1   1       1 76
77 10       1 1           1 1 1                                     1   1     1 1         1                                 77
78 14   1 1           2 1     1   1           1       1                             1 1   1                     1     1     78
79 14 1           2   1     1   1                       1           1       1 1             1                       2 1     79
80 15   1     1       1     1 2       1   1                 1     1       1   1       1     1                           1   80
81 9                           1   1     1                         1         1   1   1         1                 1         81
82 5                                 1     1                                         1       1                         1   82
83 12               1   2 1                     1   1       2 1 1 1         1                                               83
84 8 1     1             1                             1             1         1       1     1                             84
85 9 1           1                                     1               1 1           1                 2       1           85
86 14     1       1 1                   1           1     1   1       1 1   1     1   1           1               1         86
87 15           2   1         1                 1 1               1           1 1               1     1   2           2     87
88 11 1               1                   1         1       1 1 1         1                         1               1     1 88
89 12                 2                     1       1       1         2   1           2                   1       1         89
90 7   2                                     1                     1         1                         1   1               90
91 19 1 1       2                         2   1 2     1                 2 1     1                 1     1     1 2           91
92 9                             1   1             1             1               1     1     1           1             1   92
93 9               1                           1               2 1         1                     1 1               1       93
94 7 1               1 2       1   1                                                                                   1   94
95 15       1             1   1 1             1   1               2   1   1           1     1   1   1   1                   95
96 8                                         1                               1   2           2   1     1                   96
97 12             1       2       1             1     1 1                 1                     1 1   1           1         97
98 14     1   1       1           2               1         1   1       1                         1 1   1   1     1         98
99 9               1               1           1         1               1 1               1 1       1                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
Ngày
/
Tháng