BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Kon Tum 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/11/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
Ngày
/
Tháng
00 12 1   1     1             1                   1                         1             1     1           1     1 1     1 00
01 11             1         1                 1     1   1           1 1                               1     2       1       01
02 10               1                               1           1   1     1   1     1     1       1               1         02
03 12   1             1               1                       1 1         1 1                   1       1     1 1   1       03
04 15               1         2                 2       1                 1                 1         1 1 1     1 1   1   1 04
05 9             2   1   1   1                                                   1       1           1 1                   05
06 8   1                         1                         1         1 1       1                   1                 1     06
07 7                       1           1     1                                           2                           1 1   07
08 13     1 1                   3                 2 1       1     1     1           1                                   1   08
09 12   1     1                 1 1         1   1   2                   1                       1             1     1       09
10 20   1                       1     1 1     1       1 1             2 1 1           1         1   1     2     1     1 1 1 10
11 12                       1   1           1       1     2         1     1                   1       1       1       1     11
12 12 1                             2 1                 1                 1     1         1         1     1       1 1       12
13 9             1             1             1 1               1                           1 1       1         1           13
14 9         1   1                         2     1                     1     1       1                               1     14
15 11 2   1   1                 1           1                 1         1                   1                 1 1           15
16 14           1     1 1         1                               1       1       2   1 2               1 1 1               16
17 8       1           1 1 1       1             1       1                       1                                         17
18 12                                         1           1         1   1       1 1     1 1   1       1       1           1 18
19 13             1     1             1         1     1     1       1 1       1               1 1           2               19
20 22   1   1             1       1 1 1   1           1   1 1 1             1 1     2         1 1 1   1     1     1       1 20
21 6           1   1                                               1                             1             1     1     21
22 11 1           1       1               1   1       1                         1             1           1       1       1 22
23 3                                     1                                         1           1                           23
24 11               1 1   1 1       1   1 1               1                     1 1               1                         24
25 15 2     1       1                 1   2           1   1               1                 1       1 1 1       1           25
26 14                     1     1 1           1 2           1       1     1   1     1               1         1     1       26
27 7                                             1               1           1 1                       1 1 1               27
28 9   1     1       1 1                       1                 2                             1           1               28
29 8       1       1           1                                         1       1         1         1                   1 29
30 9                     1 1           2                         1       1                               1   1           1 30
31 9                                                 1             1 1       1         1   1     1           1         1   31
32 10                               1                   1   1       1     1           2   1   1                     1       32
33 14         1             1     1 1               1       1 1       1   1 1     1 1     1                             1   33
34 11 1   2       1         1     1                     1                                   1             1         1     1 34
35 8             1 1       1             1 1 1                                       1               1                     35
36 5                         1                 1           1                                     1                 1       36
37 9 1                                         1           3                                           2         1       1 37
38 3                                                               1 1               1                                     38
39 8                                       1             1   1   1       1           1                         1     1     39
40 14         1 1     1 1 1                   1   1       1     1                   1 1           1                   1 1   40
41 10       2       1   1       1 1               1         1                   1       1                                   41
42 10         1       1     1 1       1     1     1                                 1           1 1                         42
43 4                     1       1 1                                         1                                             43
44 12         1   1 1   1             1     2                                               2   1                 2         44
45 12   2       1 1 2                                         1     1       1       1 1                         1           45
46 9 1               1           1 1   1                                     1       1           1       1                 46
47 10 1 1                           1               1   2     1 1                                             1         1   47
48 6           1     2 1                                               1                                             1     48
49 10           1                 1         1       1     1         1   1   1     1                     1                   49
50 11                         1         2                   1           1   1           1   2                 1         1   50
51 8         1                         1     1               1         1       1       1         1                         51
52 14   1       1       1         1   1                   1 1                   1       1 1     1 1                   1   1 52
53 9   1                 1     1                   1             2                         1       1             1         53
54 11     1     1         1                     1   2 1                                 1           1                   1 1 54
55 10     1             1             1       1   1 1               1                       1     1             1           55
56 14   1         1       1                 1       2 2 1       1           1         1 1               1                   56
57 11                                 1                       1 2     1     1             1         1     1     1   1       57
58 7                                                   1                 1                   2       1 1   1               58
59 2                                                                       1                                         1     59
60 13       2                 1                 1           1               1   1   1         1 1             2   1         60
61 10                 1                     1       1                           1     1 1       1     1     1     1         61
62 11                                 2   1 1   1         1           1     1                             1         1 1     62
63 10     1         1   1     2           1                           1             1   1                   1               63
64 8               1         1         1       1         1           1           1                                   1     64
65 8 1                   1                   1                                   3             1                     1     65
66 8   2                           1           1 1   1                                   1                 1               66
67 9       1           1       1   1 1               1         1                         1   1                             67
68 10   1   1         1                                 1               1 1                         2 1       1             68
69 16 1 1   1   1                       1 2         1 1   1   1         1         1                     3                   69
70 11           2 1             1                                 1   1                     1     1   1     1 1             70
71 10           1 1           1 1                         1           1 1                 1         1       1               71
72 5                                   1     1         1                                     1                         1   72
73 6                 1     1           1         1                 1                                         1             73
74 10                       1     1               2               1                               1       1       1 1 1     74
75 14         1               2     1                   1               1   1       1         1 1   1 1 1       1           75
76 8                   3                                             1     1       1     1 1                               76
77 22 2     1   1 1 1             1                       1       1         1   1 1 1                           4 2     2 1 77
78 16         1       1     3           1       1             1       1                 2         2       1       1     1   78
79 8       1   1                 1                             1             1               1     1               1       79
80 21     3 1       1     2       1 1               1 1   1 1   1   1 1               1                   1     1         2 80
81 12     1 1 1             1                 1   1   1 1           1         1         1 1                                 81
82 10         2                   1           1                 1           2 1                                     2       82
83 16               1 1   1 1 1       1   1   1 1             1 1   1                 2             1         1             83
84 11 1   1   1               1       1               1       1               1 1                     1               1     84
85 9                                     2           1         1 1           2                                         1 1 85
86 5                 1             1                 1                                         1   1                       86
87 13   1     1 2 1     1               1         2     1   1                 1 1                                           87
88 11             1     1 1                 2 1       1       1                                   1   1       1             88
89 9                               1     1                               1 1           2     1       1             1       89
90 16 1           1 1                       1 1 1             2   1     1                   1             1   1   1     2   90
91 12         1                           1 1                     2           1     1               1   2 1           1     91
92 18   1 1                   1 1                       1 1   1 1     1 1         1 1 1       2 2           1               92
93 7       1       1 1                 1                                         1   1       1                             93
94 8     1                     1     1                 2           1                             1         1               94
95 14           1       1   1           1                       1       1     1 1   1     2                       1 1   1   95
96 11     1                   1 1 1 1   1                         1               1     1           2                       96
97 7     2                               1                     2                                           1             1 97
98 13 1       1           1                                 1     1       1     2           1           1       1   1   1   98
99 11       1         1             1 1   1       1           1                 1           1             1               1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
Ngày
/
Tháng