BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Kon Tum 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/09/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
Ngày
/
Tháng
00 12       1                   1                         1             1     1           1     1 1     1   1 1   1         00
01 11     1                 1     1   1           1 1                               1     2       1                     1   01
02 10                             1           1   1     1   1     1     1       1               1             1             02
03 11               1                       1 1         1 1                   1       1     1 1   1             1           03
04 14       2                 2       1                 1                 1         1 1 1     1 1   1   1                   04
05 7   1   1                                                   1       1           1 1                   1                 05
06 9           1                         1         1 1       1                   1                 1       1             1 06
07 8     1           1     1                                           2                           1 1                   1 07
08 15         3                 2 1       1     1     1           1                                   1       1 1   1 1     08
09 10         1 1         1   1   2                   1                       1             1     1                         09
10 21         1     1 1     1       1 1             2 1 1           1         1   1     2     1     1 1 1     2             10
11 15     1   1           1       1     2         1     1                   1       1       1       1             2   1     11
12 12             2 1                 1                 1     1         1         1     1       1 1           1             12
13 9         1             1 1               1                           1 1       1         1           1                 13
14 10                     2     1                     1     1       1                               1       1 1       1     14
15 9         1           1                 1         1                   1                 1 1             1     1         15
16 14 1         1                               1       1       2   1 2               1 1 1               2                 16
17 8 1 1 1       1             1       1                       1                                                         1 17
18 15                       1           1         1   1       1 1     1 1   1       1       1           1       2     1     18
19 13 1             1         1     1     1       1 1       1               1 1           2                               1 19
20 22   1       1 1 1   1           1   1 1 1             1 1     2         1 1 1   1     1     1       1       1   1       20
21 4                                             1                             1             1     1                       21
22 11   1               1   1       1                         1             1           1       1       1             1 1   22
23 7                   1                                         1           1                           1     1   1     1 23
24 13   1 1       1   1 1               1                     1 1               1                           1 1     1 1     24
25 11               1   2           1   1               1                 1       1 1 1       1                             25
26 14   1     1 1           1 2           1       1     1   1     1               1         1     1                         26
27 8                           1               1           1 1                       1 1 1                     1           27
28 7 1                       1                 2                             1           1                 1               28
29 7         1                                         1       1         1         1                   1         1         29
30 10   1 1           2                         1       1                               1   1           1   1               30
31 11                               1             1 1       1         1   1     1           1         1       1     1       31
32 12             1                   1   1       1     1           2   1   1                     1         1 1             32
33 13     1     1 1               1       1 1       1   1 1     1 1     1                             1                     33
34 8     1     1                     1                                   1             1         1     1     1             34
35 8     1             1 1 1                                       1               1                         1       1     35
36 7       1                 1           1                                     1                 1                   1 1   36
37 9                         1           3                                           2         1       1             1     37
38 4                                             1 1               1                                               1       38
39 9                     1             1   1   1       1           1                         1     1                   1   39
40 12 1 1                   1   1       1     1                   1 1           1                   1 1       1             40
41 8 1       1 1               1         1                   1       1                                     1               41
42 11     1 1       1     1     1                                 1           1 1                           1     1     1   42
43 4   1       1 1                                         1                                                               43
44 10 1             1     2                                               2   1                 2         1                 44
45 6                                       1     1       1       1 1                         1                             45
46 12           1 1   1                                     1       1           1       1                     1   2   1   1 46
47 10             1               1   2     1 1                                             1         1         1 1         47
48 5 1                                               1                                             1             1   1     48
49 11           1         1       1     1         1   1   1     1                     1                           1     1   49
50 13       1         2                   1           1   1           1   2                 1         1         1 1         50
51 7                 1     1               1         1       1       1         1                                           51
52 12 1         1   1                   1 1                   1       1 1     1 1                   1   1                   52
53 9   1     1                   1             2                         1       1             1           1               53
54 10   1                     1   2 1                                 1           1                   1 1   1               54
55 10 1             1       1   1 1               1                       1     1             1                       1     55
56 14   1                 1       2 2 1       1           1         1 1               1                     1     1         56
57 12               1                       1 2     1     1             1         1     1     1   1                 1       57
58 12                                 1                 1                   2       1 1   1               1         2 1 1   58
59 3                                                     1                                         1                 1     59
60 13       1                 1           1               1   1   1         1 1             2   1                   2       60
61 9                     1       1                           1     1 1       1     1     1     1                           61
62 12               2   1 1   1         1           1     1                             1         1 1           1           62
63 9 1     2           1                           1             1   1                   1                         1       63
64 8       1         1       1         1           1           1                                   1                     1 64
65 9   1                   1                                   3             1                     1     1             1   65
66 8             1           1 1   1                                   1                 1                 1   1           66
67 8 1       1   1 1               1         1                         1   1                                               67
68 8                                 1               1 1                         2 1       1                       1       68
69 14                 1 2         1 1   1   1         1         1                     3                   1 1               69
70 10         1                                 1   1                     1     1   1     1 1               1   1           70
71 9       1 1                         1           1 1                 1         1       1                       1         71
72 11                 1     1         1                                     1                         1   1     1 1 1   1 1 72
73 8     1           1         1                 1                                         1             1               2 73
74 12     1     1               2               1                               1       1       1 1 1           2           74
75 14       2     1                   1               1   1       1         1 1   1 1 1       1                         1   75
76 10 3                                             1     1       1     1 1                                           1 1   76
77 17           1                       1       1         1   1 1 1                           4 2     2 1                 1 77
78 18     3           1       1             1       1                 2         2       1       1     1       1     2 1     78
79 6           1                             1             1               1     1               1                         79
80 20   2       1 1               1 1   1 1   1   1 1               1                   1     1         2     1     1   1 1 80
81 11     1                 1   1   1 1           1         1         1 1                                         1       1 81
82 8           1           1                 1           2 1                                     2                         82
83 14   1 1 1       1   1   1 1             1 1   1                 2             1         1                               83
84 9       1       1               1       1               1 1                     1               1       1               84
85 12                   2           1         1 1           2                                         1 1 1   1         1   85
86 6             1                 1                                         1   1                       1           1     86
87 13 1               1         2     1   1                 1 1                                           1   1         1 2 87
88 11 1 1                 2 1       1       1                                   1   1       1                             1 88
89 11             1     1                               1 1           2     1       1             1       1         1       89
90 16                     1 1 1             2   1     1                   1             1   1   1     2           1     2   90
91 14                   1 1                     2           1     1               1   2 1           1     1           1 1   91
92 18       1 1                       1 1   1 1     1 1         1 1 1       2 2           1                     1       1   92
93 6                 1                                         1   1       1                                   1         1 93
94 7         1     1                 2           1                             1         1                                 94
95 14 1   1           1                       1       1     1 1   1     2                       1 1   1           1         95
96 10       1 1 1 1   1                         1               1     1           2                                         96
97 6                   1                     2                                           1             1   1               97
98 12   1                                 1     1       1     2           1           1       1   1   1   1                 98
99 12             1 1   1       1           1                 1           1             1               1 1     1         1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
Ngày
/
Tháng