BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Kon Tum 60 KỲ ĐẾN NGÀY 25/02/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
Ngày
/
Tháng
00 9               1             1     1     2         1                         3                                         00
01 7                     1   1 1                 1                                 1               1         1             01
02 9   1     1                                               1   1     1         1       1             1 1                 02
03 20     1     1       1                   1   1   1         1 1 1 1           2 2     1   1       1             1   1   1 03
04 11               1                             1 1     1                 1   1           1     1 1 1       1             04
05 12   1   1   1   1     1         1           1     1                       1   1                     1                 1 05
06 13                             1         1       3       1 2               1   1 1     1                           1     06
07 11                     1                 1         1                   1     1     2           2         1     1         07
08 9                 1 1   1               1   1                       1         1     1                           1       08
09 10 1           1     1                               1       1           1       1                   1   1             1 09
10 19 1         1 1                   1       1   1   1 2               2   1   1             1   1             1 1 2       10
11 12     1 1         2   1     1               1     1 1                                                       1     1 1   11
12 12   1         1                       1             2                       1 2     1   1 1 1                           12
13 11       1             1       1 1         1                 1         1                         1 1     1 1             13
14 11   1                                 1       1     1                 1 1       1     1       1         1       1       14
15 10     1   1                                       1   1         1   1     1 1           1           1                   15
16 7 1       1                                   1                                     1       1                     1 1   16
17 11   1                 1           1       1 1         1                                         1 1   1 1       1       17
18 11       1                       1                         1     1     2 2                   1 1             1           18
19 14 1               1       1     1 1                             1       1             2 1   1   1 1         1           19
20 10   1         1                         1       1       1           1                     1     1     1               1 20
21 8         1 2                           1   1                             1                 1             1             21
22 7         1       1     1       1                                                       1           1             1     22
23 11     1                         1 1 1     1 1                                     1   1                     2     1     23
24 10       1       1             1   1                 1 1               1                         1 1                   1 24
25 6                             1                 1                       1       1                 1       1             25
26 5   1     1                 1                                                           1 1                             26
27 14         1   1                                   1       1 1   1                       1           1       2 2 1   1   27
28 11             1             1                     1   1 1     1 1           1     1               1           1         28
29 16           1       1     1 2               1         1                     1       1     1       1 1 1 1   1   1       29
30 11   1                                 1         1                   1       1     1 1                     1     1     2 30
31 7               1     1                       2                   2                             1                       31
32 10     1               1   1 1   1                   1         1         1                                     1       1 32
33 12                 1         1         1         2                 1       1     1       1 1       2                     33
34 12                       1   1 1             1     1 1       1     1 1                             1         1     1     34
35 9 1             1       1               1   1       1                   1                   1               1           35
36 10                               1 2 1           1             1               1   1 1                             1     36
37 3                                             1         1   1                                                           37
38 12   1                                   2         1         1   1     1         1           1 1       1   1             38
39 15                   1       1     1       1       1     1         2 1       1         1     1   1       1     1         39
40 7                     1   1         1       1 1               1       1                                                 40
41 9         1               1                           1                   2 1   1       1                     1         41
42 14       1 1 1   1         1             1   1     1                 1 1       1         1   1           1               42
43 11 1               1 1 1   1                           1                             1       1 1     1               1   43
44 15       1 2       1           1 1           1   1             1   1     1   1               1     1   1                 44
45 9           1               1         1                   2                                     1     1 1 1             45
46 16     1 1       1   1               1     1 1       1     1           1       1   2       1 1                   1       46
47 9 1 1                   1 1                               1               1     1         1               1             47
48 9         1               1             1           1 1           1   1                         1               1       48
49 11     1             1                     1 1       1           1 1   1               1   1           1                 49
50 9     1                 1             1                   1             1     1       1 1                 1             50
51 8       1   1       1 1       1                     1   1                             1                                 51
52 7     1       1           1                   1                   1                 1                               1   52
53 8 1                 1             1                   1 1                                                           2 1 53
54 14 1 1 1   1       1 1     1     1 1       1       1   1       1                         1                               54
55 11         1           1             1         1               1     1             1           1 1   1     1             55
56 15   1     1                   1   1     1             1     3     1             1 1   1               2                 56
57 14 1     1 2     1   1             1                   1   1                         1 1   1 1           1               57
58 8       1               1         1 1           1                     1     1       1                                   58
59 19                 2       2 1 1 1   1   1     1         1   1                 1   1           1           2   1 1       59
60 8                                     1   1           1 1                         1                 2       1           60
61 13   1   1     1       1               1         1 1               1                 1                   1   2     1     61
62 7   1             1                                                       2 1                         1     1           62
63 7     1                 1                 1   1                                       1       1           1             63
64 14 1 1       1   1                   1         1   2             1 1 1     1                                   1       1 64
65 14           1 1         1         1   1 1 1           1           1   1               1                           1   2 65
66 9     1       1                                             1 1     1   1       1         1           1                 66
67 9           2 1               1     1                         1     1           1                               1       67
68 10       1         1           1   1       1               1   1                 1           1         1                 68
69 10       1         1                   2             1         1     1         1                     1               1   69
70 11   1           1             1 1     1       1             1             1                   1         1       1       70
71 14       1         1   1 1 1                                               1         1 4       1         1         1     71
72 14         1           2             1 1           1   1     1             1                 1     1       1   2         72
73 9       1               1                   1         1 1     1                         1 1                   1         73
74 9             1     1           1   1     1     1 1               1                                     1               74
75 12                   1     1         1 1         2       1   1                               1     1               2     75
76 10       1       1             1       1                         1       1                     1         1           1 1 76
77 11     1                               1       2           1 1                   1       1 1               1 1           77
78 18 2     1   1     1                 1                   1         1       1                   1 1 2   1 1           2 1 78
79 13                   1       3                           1                   1       1         1   1 1           2   1   79
80 9             1       1 1                                               1       1       1             1     1       1   80
81 10     1       1 1                       1 1               2   1                           1 1                           81
82 3 1                         1                               1                                                           82
83 9             1           1   1                         1       1                             1                   1   2 83
84 11     2       1 1               1 1                 1                   1   1                       1     1             84
85 12     1           1       1       1     1       1       1       1   1                             1 1           1       85
86 12 1 1 1             1   1   1       1                                           1         1             1       1 1     86
87 10 1                     1                                 1           1   1               1   1               2   1     87
88 7             1   1           1     1                         1                                     1               1   88
89 12           1       1               1   1               1     1 1     1           1 1                               2   89
90 6                               1                                         1     1 1                   2                 90
91 11                     1 1       1                                   1     1     1   1               1 1       2         91
92 13 1                             1         1       1       1 1 1 2   1   1   1                   1                       92
93 6   1                                                             1   1             1       1                     1     93
94 16               2   1         1   1 1       2           1       1       1                 1         1               1 2 94
95 9           1           1     1       1   1           1           1                             1         1             95
96 5                                     1                               1           1     1       1                       96
97 9               1               1             1                 1                 3 1                           1       97
98 9             1 1       1               1               1                     1                         1   1       1   98
99 10 1         2           1   1                                   1                       1 1     1                 1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
Ngày
/
Tháng