BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Kon Tum 60 KỲ ĐẾN NGÀY 02/08/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
Ngày
/
Tháng
00 10       1   1       1                   1                     1       1   1     1             1                   1     00
01 12   1     1   1   1   1                   1         1             1               1         1                 1     1   01
02 8   1       1                           1       1   1               1               1                               1   02
03 5               1                                   1                   1             1               1                 03
04 12       1                         1           1     1   1       1 1                 1         2                 2       04
05 11                           1       1 2                             2             2   1   1   1                         05
06 15           1     1   1 1 1     2   1         1     1   1     1   1     1                         1                     06
07 8 1 1     1       1                       1                                                 1           1     1         07
08 12                                     1     1 1         1                 1 1                   3                 2 1   08
09 10         1                                                         1   1     1                 1 1         1   1   2   09
10 12   1       1   1                         1       1           1         1                       1     1 1     1       1 10
11 10       1     1       1     1                           1     1                             1   1           1       1   11
12 9                       1 1         1         1                     1 1                             2 1                 12
13 10                 1           1         1       1 1             1                 1             1             1 1       13
14 13     1 1         1                 1   1         1 1 1                       1   1                         2     1     14
15 15   1   1                       1     1           1       2 1     1   2   1   1                 1           1           15
16 9               1         1         1                   1 1                     1     1 1         1                     16
17 11     1     2   1                               1                           1           1 1 1       1             1     17
18 7 1 1 1                     1     1                     1                                                     1         18
19 10                                         1   1         1     1 1                 1     1             1         1     1 19
20 16 1       1             1       1       1                 2   1         1   1             1       1 1 1   1           1 20
21 10       1 1           1 1               1         2     1                       1   1                                   21
22 12                 1                 1       3                 1       1           1       1               1   1       1 22
23 5                             1                   1   1       1                                           1             23
24 14         1                               1   1 1   1 1             1               1 1   1 1       1   1 1             24
25 15         1             2   1               1           1   1         2     1       1                 1   2           1 25
26 15 1 1   1   1   1                 1     1   1                   1                         1     1 1           1 2       26
27 9               2 1   1             1               1       1   1                                                 1     27
28 10     1                       1   1               1                 1   1     1       1 1                       1       28
29 9         1           1     1                       1     1   1             1       1           1                       29
30 9   1           1   2       1                                                             1 1           2               30
31 6         1 1       1                             1       1                                                           1 31
32 10         1               1       1           1 1           1 1 1 1                                 1                   32
33 9     1 1   1                                               1                 1             1     1 1               1   33
34 11 1             1 1                               1     1             1   2       1         1     1                     34
35 11                                 1 1 1         1           1                     1 1       1             1 1 1         35
36 6   1                                     1   1         1                                     1                 1       36
37 7                     1     1       2                             1   1                                         1       37
38 9 1   1   1   1   1                     1                 1 1 1                                                         38
39 6                 1               1                   2   1                                                 1           39
40 15     1 1     1 1   1                         1     1     1                   1 1     1 1 1                   1   1     40
41 15   1         1     1     1 1 1           1                   1             2       1   1       1 1               1     41
42 15             1     1 1     1                       2 1           1           1       1     1 1       1     1     1     42
43 6 1                                 1   1                                                 1       1 1                   43
44 13                             2 1       1           1 1                       1   1 1   1             1     2           44
45 15   2                             2       1     1     1   1 1           2       1 1 2                                   45
46 9                 1     1                   1             1           1               1           1 1   1               46
47 17     1       1         1   1 1     1 1     2   1     1   1   1       1 1                           1               1   47
48 9     1         1         1             1                     1                 1     2 1                               48
49 9         1           1               1             1               1           1                 1         1       1   49
50 7           1 1                 1       1                                                     1         2               50
51 7               1       1     1                                     1         1                         1     1         51
52 8       1               1               1                               1       1       1         1   1                 52
53 12             1     1                           1         1 2   1 1     1                 1     1                   1   53
54 13                 1     1   1     2                           1           1     1         1                     1   2 1 54
55 9   1                                                   1           1     1             1             1       1   1 1   55
56 12   1   1                                                 1       1     1         1       1                 1       2 2 56
57 5                   1                 1                 1         1                                   1                 57
58 4           1             1                             1           1                                                   58
59 4 1         1           1                   1                                                                           59
60 15             1   1                   1   2 1   1   1 1         1 1         2                 1                 1       60
61 10 1                 1                 1   1       1         1       1                 1                     1       1   61
62 9     1 1         1                           1                                                       2   1 1   1       62
63 9                   1 1                 1                                 1         1   1     2           1             63
64 9                           1     1   1     1       1                               1         1         1       1       64
65 7                     1   1                 1     1                   1                   1                   1         65
66 9                   1 1         1                                       2                           1           1 1   1 66
67 12                           1 1 1               1           1     1         1           1       1   1 1               1 67
68 10   1 1       1     1 1                 1         1                     1   1         1                                 68
69 17   1 1         1                 1 1 2               1               1 1   1   1                       1 2         1 1 69
70 13         1           3       1                     1 1       1 1               2 1             1                       70
71 8               1         1                             1       1               1 1           1 1                       71
72 6                 1                       1       1     1                                               1     1         72
73 11 1         1   1 1                           1       1       1                       1     1           1         1     73
74 10               1   1           1 1                   1     1                               1     1               2     74
75 7                                                       1       1   1         1               2     1                   75
76 9                           1 1                 1       1         1 1                   3                               76
77 16 2   1   1               1               1   1             1     1   2     1   1 1 1             1                     77
78 14           1 1           1   1   1             1     1                       1       1     3           1       1       78
79 15       1               2   1 1       1     1 1 1     1   1     1           1   1                 1                     79
80 19 1 1                         1 1       1 1   1 1                         3 1       1     2       1 1               1 1 80
81 15     1     2   1 1             1             1           1               1 1 1             1                 1   1   1 81
82 8 1     2     1                                                               2                   1           1         82
83 13 1                           1             1     1                                 1 1   1 1 1       1   1   1 1       83
84 13 1                   1 1                 1   1       1           1   1   1   1               1       1               1 84
85 10             1         1       2 1   1     1                                                             2           1 85
86 9     1 1   1                 1                                 2                     1             1                 1 86
87 12         1         1                             1                     1     1 2 1     1               1         2     87
88 11       1           1     1                                     1                 1     1 1                 2 1       1 88
89 9                             1 1     1     1       1     1 1                                       1     1             89
90 13 1               1             1       1 1                 1   1     1           1 1                       1 1 1       90
91 10     1   1   1           1     1   1             1                           1                           1 1           91
92 8     2     1                                               1           1 1                   1 1                       92
93 9                         1 1                               1 1   1         1       1 1                 1               93
94 13         1   2           2 1     2   1 1                                 1                     1     1                 94
95 15               1   2 1 1       1     1   1   2   1                             1       1   1           1               95
96 12   1   1 1             1                             1           1       1                   1 1 1 1   1               96
97 14 1           1               1 1   1       1   2               2   1     2                               1             97
98 9                         1         2     1                         2 1       1           1                             98
99 12                         1 1       1           1                 1 1       1         1             1 1   1       1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
Ngày
/
Tháng