BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Long An 60 KỲ ĐẾN NGÀY 02/12/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
Ngày
/
Tháng
00 4                     1               1                                             1                               1   00
01 14       1   1                 1         1   1   1           1     1       2   1 1         1                       1     01
02 11   1                   1                                   1       1   1     1 1   1                     1       1 1   02
03 10   1                       1       1               1       1       1   1 1                                   2         03
04 15                           1       1   1         1 1     1   1   1           2         1 1       1         1   1       04
05 14                                     1     2   1     2 1 1 1   1                     1                 1 1       1     05
06 18       1 2             1                   2 2         2 1           2         1   1           2                 1     06
07 11   1                 1             1                                     1                       1 1     1 1 1       2 07
08 10   1       1             1             1   1     2             1   1                                               1   08
09 11 2               1       1 1           2                                 1     1                 1   1                 09
10 11 1 1 1       1       1                             1               1         1             1           2               10
11 10         1                   1             2       1       1     1               1         1     1                     11
12 10     1         1         2         1   1             1           1                     1                       1       12
13 9               1                           1     1               1                     1             1       1   1   1 13
14 11       1           1 1 1                             1   1               1   1 1 1                                 1   14
15 11                               1   1     1       1   1     1                 1   2 1       1                           15
16 7   1                       1         2                       1           1       1                                     16
17 10     1                             1     2             1   1                               1 1           1     1       17
18 11           1                 1   1       1                   1 1   1     1         2                               1   18
19 11       2                     1 1                   1     1 1       1           1 1                 1                   19
20 11   1           1 1                     1                       1 2     1                               1   1     1     20
21 13     1         1   1           1 1         1 1   1 1   1               1               1     1                         21
22 10         1 1 1   2                           1     1           1                 1               1                     22
23 8                   1     1                 1             1                 1 1         1           1                   23
24 13                     1   1 1 1             1               1 1             1   1             1           1   1       1 24
25 7             1                       1                             1   1                     1   1     1               25
26 14           1       2                         1   1 2     1     1                     2           1             1   1   26
27 8 1 1 1                                         1           1                   1         1                     1       27
28 7                           1                             1   1           2                                 1       1   28
29 11         1           2                         1                     1             1 1         1 2                 1   29
30 9         1 1 1                         1                   1     1                 1           1               1       30
31 12       2     3                   1                               1     1 2               1                     1       31
32 11 1 1           1                 1       1               1                           1         1           1       1 1 32
33 16     1       1             2               1         1       2       1 1 1   1                 1       1       1 1     33
34 8       1                 2               1   1 1                       1                                             1 34
35 15   1       1         1   1   1                               1   1 1 1     1           1 1           1   1 1           35
36 9                             1 1 1                 1                       2   1     1                 1               36
37 12             1               1 1       1 1     1 1     1                   1 1         1                 1             37
38 7     1                       1                       1         1             1             1                 1         38
39 11   1 1 1             1   1               1                                                             2   1     1   1 39
40 10                     1 1   1 1               1               1         1                       2                     1 40
41 8     1                                                           2                       1 1 1 1           1           41
42 9         1             1     1         1                     1         1       1         1           1                 42
43 10 1         1     1               1   3                                                 1                 1 1           43
44 11           1       2       1         2         1       1                           1               1     1             44
45 4         1                                   1                 1   1                                                   45
46 5                                       1               1       1                                   1             1     46
47 14 1                                 1         1                     1 1       1           1           1 1 1 1       2 1 47
48 7                 1           1                 1         1             1             1                   1             48
49 9         1 1       1   1               1                     1                               2                     1   49
50 14 1 1         1     1           1   2             1                     1                   1           2   1 1         50
51 11 1   1                   1                                 1             1                   1     1       1 1       2 51
52 9                 1     1                             1                                       2   1   1     1         1 52
53 11 1                             1       1     1             1                         1 1             2 1         1     53
54 13 1   1         2 1               1   1         1     1       1 1                                 1     1               54
55 14             1     1     1               1                     2 2     2   1         2                       1         55
56 17         1     1           1   1               1                     1   1 1         1 1         1 1         1 3     1 56
57 7 1               1 1             1                             1                     1             1                   57
58 11 1                               1   1         1     1 2             1               1             1       1           58
59 13               1       2         1                   2                   1           1 1   1       1 1           1     59
60 12                   1           1     1     1       1   1 1     1             1   1             1                     1 60
61 9         1               1                   1             1               1   1         1 1       1                   61
62 11       1               1   1         1                 1 1                 2 1 1                     1                 62
63 13   1   1       1                 1       1           2   1                       1     1   1             1   1         63
64 8               1       1 1                                                               1 1 1             1   1       64
65 11         1 1   1           2               1     2                 1               1                       1           65
66 7   1 1     1                       1                               1                         1                   1     66
67 8                     1     1     1             1             1                         1 1     1                       67
68 8                       1         1                 1                 2     1               1                     1     68
69 13   1   1                       1                 1 1 1     1 1                   1             2 1           1         69
70 11       1   1     1 1 1             1         1               1             1                       2                   70
71 16           2   1               2                                               1     1   1   2 1 1 1   1 1   1         71
72 16       1       1 1       1             2 1           1                         1 1   1               1 1     1 1 1     72
73 9     1                     1       1     1                             1                     1 1             1   1     73
74 9 1                 1           1               2                                 1   1   1   1                         74
75 15 1 1   1     1             1 1     1             1     1             1     1     1         1             1           1 75
76 7             1 1                     1         1                                       1 1           1                 76
77 12         1       1 1 1                   1   1                   1     1                           1   1     1     1   77
78 14     1           1 1   2                     1           1         1               1   1 1     1     1         1       78
79 5   1     1                                                                 1                       1               1   79
80 13         1             1               1         2                 1 1             1         1 1 1     1   1           80
81 9 1   1 1     1                   1                             1                   1       1                         1 81
82 11 1                           1           1 1     1             1   2 2           1                                     82
83 10                               1         1     1           1 1                 1 1       1   1               1         83
84 7                               1       1 1                     1     1                 1             1                 84
85 14 1 1 1   1   1   1               1           1         1     1   1   2           1                                     85
86 11                           1     1                   1           1         1 2   1 1           1               1       86
87 13         1     1                 1 1 1   2             1 1     1         1                 1         1                 87
88 14     1     1     1             1   1           1       1 1                         1   1 1               1         1 1 88
89 9                             1             1 1         1                     1   1               1   1         1       89
90 11     1         1     2   1   1       1           1 1                                               1 1                 90
91 17       1 1 2   1 2   1             1         1                         1     1 1   2                             1   1 91
92 7             1       2 1 1         1                     1                                                             92
93 8                               1 1               1 2                   1               1   1                           93
94 12                                     1             1 1 1   1 1                     1                         1 2   2   94
95 7                                           1             1                 1                     1       1       1 1   95
96 8                   2           1   1                               2                 1           1                     96
97 11       1     2         1     2                                           1 1               1       1             1     97
98 11                 1       1                   1     1       1     1   1         2         1                 1           98
99 7                       1               1       1                                           1         1   2             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
Ngày
/
Tháng