BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Long An 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/08/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
Ngày
/
Tháng
00 4         1                                         1                   1                   1                           00
01 7   1                                                       1                         1 1   1     1       1             01
02 9     1 1                         1 1               1       2       1     1                                             02
03 8               1 1       1     1                 1         1       1                             1                     03
04 22     1 1   1 1     1     1       1   1       1   1         1     1   1 1 2             1 1           1   2       1     04
05 9   1                           1   1     1   1     1                     1 1         1                                 05
06 15         1 1     2         1 1   1 1   1       2                                           1             1 1     1     06
07 14 1                     1   1     1                               1 1 1     1         1       1     1 1 1         1     07
08 10                             1                 2     1 1       1           1       1 1                   1             08
09 8   1           1   1           1           1                         1 1                       1                       09
10 8                     1                           1     1                 1     1     1                 1     1         10
11 2                                                                       1                                         1     11
12 7       1               1   1                                       1                             1           1       1 12
13 10                       1         1   1 1                                   1     1 1                 1       2         13
14 15 2   1             1 1         2               1       2   1         1             1     1   1                         14
15 7 1         1               1       1   1                                       1                                 1     15
16 16   1   2         1   2     1     1     1     1 1 1   2 1                                     1                         16
17 16 1   1     1   1 1         1                 1 1         1     1                       1       1   1     1     1     1 17
18 10                           1   2               1           1   1               1             1       1         1       18
19 6               1       1                                 2     1       1                                               19
20 8                                   1         2         1       1           1         1                         1       20
21 8           1     1 1         1           1   1                                   1                     1               21
22 10             1 1   1         1         1                                 1     1               1       1           1   22
23 9   1                           1         1                       1   1                     1         1   1       1     23
24 10                 1     1           1       1   1   1             1                   1                           1   1 24
25 5                                                                                 1       1     1           1     1     25
26 10                                   1         1 1       1                               1               2     1   1 1   26
27 9                                 2   1 1   1     1                                             1 1                   1 27
28 6           1     2                                                               1               1           1         28
29 8                   1               1 1 1       1             1   1           1                                         29
30 15 1 1   1       1         1       1 1   1             1   1   1                 1         1                     1   1   30
31 6                     1             1           1                           1 1               1                         31
32 9           1               1       1                         1       1             1   2                     1         32
33 10 1   1                         1   1 1           1                                             1     1         1     1 33
34 12   1           1     2           1   2                                   1   1     1               1       1           34
35 6                         1                     1 1       1                               1                     1       35
36 9           1                 1                     1           1 1           1   1   1                       1         36
37 7         1           1       1                               1                 1       1       1                       37
38 16       1     1 1     1                         1   2   1 1   1   1             1               1   1       1       1   38
39 15 2   1 1   1             2   1 2                             1                   1     1       1   1                   39
40 11 1           1     1   1 1     1                         2     1 1                               1                     40
41 12             3               1   1                 1   1                     2                       1       1       1 41
42 9 1                   1       1   1         1                                     1                     1     1     1   42
43 9                                     2   1   1       1                                   1   1                   1 1   43
44 17           1   1 1   1                         1 2           1 2     1         1     1 1   2                     1     44
45 11         1                           1     1     1         1                     2   1               1   1       1     45
46 10                   1   1                 1             1                       1   1 1           1     1 1             46
47 13   1                     1     1         1 1         1     1 1     1 1   1                         1                 1 47
48 14     1 1 1             1 1 1           1             1   1     2       1               2                               48
49 5                                             1               1         1       1       1                               49
50 11       1           1 1                   1                       1 1                 1     1       1       1       1   50
51 7                             1     1       1       1             1     1                                     1         51
52 12     1     1       2                                   1               1   1                 2   1         1         1 52
53 11       1           1     1       1       2   1         1   1                               1             1             53
54 15         1 1       1                     1         2       1 1                     1       1     2         1   1   1   54
55 13                   1     1                 1           1               1     1       1         1   1   1 1     2       55
56 5     1                                         1       1                                     1 1                       56
57 10       1                 1   1               1                   1       1 1             1                         1 1 57
58 3                   1                                                               1         1                         58
59 6                                 1                   2                                           1         1   1       59
60 4                         1 1                                       2                                                   60
61 8         1             1                                   1 1         1               1   1                   1       61
62 9               1                   1   1         1                     1           1         1     1           1       62
63 15 1   1                             2   1     1                 1         1   1   3     1   1 1                         63
64 14             1               1       2                   1             1     1 1         1           1     1     2 1   64
65 10 1                   1               1 1         1 1   1 1                   1           1                             65
66 11     1         1                 1     1   1                       1   2     1       1     1                           66
67 15 1                     1     1                   1     1     1           1 1 1       1               1 2 1   1         67
68 18   1           1       1                 3                   1 1 1                         1     1   1     1     3 2   68
69 10                           1                                     1     1     1                 2   1   1 1     1       69
70 15           1   1       1       1       1                   1               2       1               1 1     1 1     1 1 70
71 8                 1                                 1               2     1       1       1                         1   71
72 9     1   1       1           2           1               1 1       1                                                   72
73 20         2                 1       1   1           1 1     1             2 1   2   1   1         1 1       1       1 1 73
74 17   1                     1           1     3                   1     2       2       1 2               1 1           1 74
75 15   1   1 1     1 1 1         1         1                           1                 1   1   1 1                     2 75
76 18     1       1 1                         1 1         2   2   1                                   1 1 1 1 1 1 1 1       76
77 15     1                 1 2 1                 2       1                     1             2   1   1 1 1                 77
78 13   1       1     1             1     1   1                     1 1                         1   1 1             2       78
79 11   1                 1       1               1                                 1   2     1       1     2               79
80 10                                 1 1           1     1   1                       1 1               3                   80
81 7         1       1                         1                         1     1                             1 1           81
82 6             1 1                           1                 1           1         1                                   82
83 7     1   1           1                               1               1                 1   1                           83
84 14 1     1 1   1       1 1     1         1                         1   1                                 1   2   1       84
85 11                       1                           2               2 2           1         1               1         1 85
86 15 1 1   1 1 1 1                       1     1 1                       1     1 1     1         1                       1 86
87 11       1     1 1           1   1                 1                               1 1         1 1             1         87
88 10 1   1                         1           1                           1     1   1                           1     2   88
89 8   1         1     1                                                 1   1               1     1         1             89
90 11               1         1               1 1         1   1 1 1 1                           1                 1         90
91 6                 1   1 1                                                 1           1                   1             91
92 14     1   1 1 1             1   1     1                     1           1   1   2                   1 1                 92
93 10                         1 1                     2       1   1     1             1             1           1           93
94 18 1 1   1   1       1   1   1                 1     1       1   1           1   1         1   1   1                 1 1 94
95 7     1   1 1                     1                 1             1                                                   1 95
96 13   1     1   1   1   1     1     1               1       1   1                           1           1 1               96
97 14   1   1     1   1                       1     1     1 1       1             1 1   1     1                   1         97
98 10             1                       1 1         1               1 2       1                         1           1     98
99 10                       1                             1 1         1   1   1                 1 1       1         1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
Ngày
/
Tháng