BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Long An 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/01/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
Ngày
/
Tháng
00 10           1                   1                             1     1 1 1                 1 1 1               1         00
01 18                         1 1   1     1       1               1         2 1       2   1 1 1             1   1     1 1   01
02 5       1     1                                                                                         1 2             02
03 8       1                             1                       1           1 1                 1     1           1       03
04 18     1   1 1 2             1 1           1   2       1               1             2   1     1                   1   1 04
05 9             1 1         1                                         1                               1 1     1 2         05
06 12                               1             1 1     1                     1 1     1             2 1   1             1 06
07 14     1 1 1     1         1       1     1 1 1         1             1                     1             1             1 07
08 10   1           1       1 1                   1                             1                   1   1       1   1       08
09 4         1 1                       1                                                                 1                 09
10 12             1     1     1                 1     1                   1   3       1         1           1               10
11 7           1                                         1     1             1             1         1     1               11
12 8       1                             1           1       1         1                               1             1   1 12
13 15               1     1 1                 1       2         1       1       1   1       2 1                 1         1 13
14 9         1             1     1   1                               1                       1                   1     1 1 14
15 7                   1                                 1               1   1                   1             1 1         15
16 8                                 1                                         1           1       1   1   1 1     1       16
17 9   1                       1       1   1     1     1     1 1   1                                                       17
18 10   1               1             1       1         1             1         1             1   1                     1   18
19 6   1       1                                                     1           1                         1       1       19
20 9   1           1         1                         1                           1     1           1       1 1           20
21 7                     1                     1                         1               1                   1   1       1 21
22 10             1     1               1       1           1     1         1   1   1             1                         22
23 11     1   1                     1         1   1       1         1                 1   1                     1 1         23
24 6     1                   1                           1   1                           1         1                       24
25 8                     1       1     1           1     1                                               3                 25
26 10                           1               2     1   1 1                     1                   1             1     1 26
27 10                                   1 1                   1 2       1       2                                   1   1   27
28 6                     1               1           1             1                           1 1                         28
29 6 1   1           1                                                                           1   1         1           29
30 9 1                 1         1                     1   1     1                       1               1           1     30
31 10               1 1               1                         1   1               1     2                     1       1   31
32 10 1       1             1   2                     1                             1                   1   1         1     32
33 10                                   1     1         1     1           1         1   1 2               1                 33
34 12             1   1     1               1       1                     1         1 2     1           1       1           34
35 9                             1                     1                               1 1   1   1 1             1     1   35
36 12   1 1           1   1   1                       1           1   1 1   1     1                                 1       36
37 7 1                 1       1       1                                       1               1       1                   37
38 10 1   1             1               1   1       1       1         1                             1     1                 38
39 10 1                   1     1       1   1                           1 1         1       1                   1           39
40 9   1 1                               1                                     1               1   1   1   1     1         40
41 10                 2                       1       1       1 1                 1                                 1     2 41
42 9                     1                     1     1     1                                 1   1           1   1     1   42
43 10                             1   1                   1 1         1                 1     1           1 1       1       43
44 15 1 2     1         1     1 1   2                     1         1       1   1     1     1                               44
45 17                     2   1               1   1       1     2       1   1     1 1             1           1       2 1   45
46 16                   1   1 1           1     1 1               1     1 1 1     1             1         1   1       2     46
47 13 1     1 1   1                         1                 1   1     1         1         1         1               1 1   47
48 9   2       1               2                                 1           1               1 1                           48
49 8 1         1       1       1                                                     1         1               1 1         49
50 10     1 1                 1     1       1       1       1   1           1                                             1 50
51 7     1     1                                     1                         1     1     1   1                           51
52 10           1   1                 2   1         1         1       1                         1         1                 52
53 4                               1             1                                   1                 1                   53
54 12 1                     1       1     2         1   1   1               1     1                   1           1         54
55 15           1     1       1         1   1   1 1     2           1     1             1                   1 1       1     55
56 7                                 1 1                                 1         1     1                         1   1   56
57 12     1       1 1             1                         1 1     3 1                     1             1                 57
58 5                       1         1                                                   1         1 1                     58
59 5                                     1         1   1       1                                                   1       59
60 9       2                                                         1         1 1         1               1 1         1   60
61 14 1         1               1   1                   1       1 2           1   1         1         1             1 1     61
62 9           1           1         1     1           1             1               1           1     1                   62
63 20   1         1   1   3     1   1 1                           1 1 1       1             1   1 1     1   1   1       1   63
64 15           1     1 1         1           1     1     2 1     1 1             1               1         1 1             64
65 9                 1           1                               1 1   1           1                       1 1       1     65
66 16       1   2     1       1     1                             1   1     1         1     1 1       1 1         1       1 66
67 16 1           1 1 1       1               1 2 1   1                         1     1 1                         1 1     1 67
68 15 1 1 1                         1     1   1     1     3 2               1     1 1                                       68
69 15     1     1     1                 2   1   1 1     1             1   1                   1   1       1           1     69
70 17               2       1               1 1     1 1     1 1           1     1       1   1   1 1   1           1         70
71 9       2     1       1       1                         1     1       1                   1                             71
72 8       1                                                               1   1           1     1     1   1             1 72
73 17             2 1   2   1   1         1 1       1       1 1         2         1       1                     1           73
74 17   1     2       2       1 2               1 1           1                       1         1   1   1     1   1         74
75 13       1                 1   1   1 1                     2         1     1   1           1                         2   75
76 18 1                                   1 1 1 1 1 1 1 1                   1 1       1                       1 1 1 1 1 1   76
77 15               1             2   1   1 1 1                     1 1   1         1   1     1   1   1                     77
78 15   1 1                         1   1 1             2               2         1   1 1                 1         1     1 78
79 12                   1   2     1       1     2                         1       1                 1         1           1 79
80 9                     1 1               3                   1             2                           1                 80
81 9         1     1                             1 1               1 1                 1 1               1                 81
82 9 1           1         1                                     1                             2               1       2   82
83 5         1                 1   1                               1                           1                           83
84 12     1   1                                 1   2   1       1                     1 1             1               1 1   84
85 14       2 2           1         1               1         1 1         1             1     1         1     1             85
86 12         1     1 1     1         1                       1             1   1       1           2 1                     86
87 7                     1 1         1 1             1                                   1         1                       87
88 9           1     1   1                           1     2   1                               1                         1 88
89 10         1   1               1     1         1             1     1     1       1                           1           89
90 8 1 1                           1                 1                                 1     1                 1   1       90
91 9             1           1                   1                   1                       1     1 1 1     1             91
92 9           1   1   2                   1 1                               1                     1         1             92
93 12 1     1             1             1           1                       1 1   1 1               2                 1     93
94 16   1           1   1         1   1   1                 1 1 1 1                 2               2     1         1       94
95 8     1                                                   1     3   1               1 1                                 95
96 9 1                           1           1 1                                   1           1     1           1       1 96
97 10   1             1 1   1     1                   1                     1             1           1               1     97
98 12     1 2       1                         1           1           1   1   2                             1       1       98
99 10     1   1   1                 1 1       1         1                             1 1                 1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
Ngày
/
Tháng