BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Long An 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/06/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
Ngày
/
Tháng
00 7                                 1                   1                   1                             1     1 1 1     00
01 10                                         1                         1 1   1     1       1               1         2 1   01
02 7               1 1               1       2       1     1                                                               02
03 9       1     1                 1         1       1                             1                       1           1 1 03
04 19 1     1       1   1       1   1         1     1   1 1 2             1 1           1   2       1               1       04
05 9             1   1     1   1     1                     1 1         1                                         1         05
06 12         1 1   1 1   1       2                                           1             1 1     1                     1 06
07 14     1   1     1                               1 1 1     1         1       1     1 1 1         1             1         07
08 11           1                 2     1 1       1           1       1 1                   1                             1 08
09 6 1           1           1                         1 1                       1                                         09
10 12   1                           1     1                 1     1     1                 1     1                   1   3   10
11 4                                                     1                                         1     1             1   11
12 7     1   1                                       1                             1           1       1         1         12
13 13     1         1   1 1                                   1     1 1                 1       2         1       1       1 13
14 13 1 1         2               1       2   1         1             1     1   1                               1           14
15 7         1       1   1                                       1                                 1               1   1   15
16 13   2     1     1     1     1 1 1   2 1                                     1                                         1 16
17 13         1                 1 1         1     1                       1       1   1     1     1     1 1   1             17
18 12         1   2               1           1   1               1             1       1         1             1         1 18
19 6     1                                 2     1       1                                                     1           19
20 8                 1         2         1       1           1         1                         1                         20
21 7 1         1           1   1                                   1                     1                         1       21
22 11 1         1         1                                 1     1               1       1           1     1         1   1 22
23 9             1         1                       1   1                     1         1   1       1         1             23
24 9     1           1       1   1   1             1                   1                           1   1                   24
25 5                                                               1       1     1           1     1                       25
26 10                 1         1 1       1                               1               2     1   1 1                     26
27 14               2   1 1   1     1                                             1 1                   1 2       1       2 27
28 4                                                               1               1           1             1             28
29 8 1               1 1 1       1             1   1           1                                                           29
30 12       1       1 1   1             1   1   1                 1         1                     1   1     1               30
31 8   1             1           1                           1 1               1                         1   1             31
32 8         1       1                         1       1             1   2                     1                           32
33 9             1   1 1           1                                             1     1         1     1           1       33
34 11   2           1   2                                   1   1     1               1       1                     1       34
35 6       1                     1 1       1                               1                     1                         35
36 12           1                     1           1 1           1   1   1                       1           1   1 1   1     36
37 7   1       1                               1                 1       1       1                                       1 37
38 14   1                         1   2   1 1   1   1             1               1   1       1       1         1           38
39 12       2   1 2                             1                   1     1       1   1                           1 1       39
40 10 1   1 1     1                         2     1 1                               1                                     1 40
41 10           1   1                 1   1                     2                       1       1       1 1                 41
42 8   1       1   1         1                                     1                     1     1     1                     42
43 10                   2   1   1       1                                   1   1                   1 1         1           43
44 17   1                         1 2           1 2     1         1     1 1   2                     1         1       1   1 44
45 14                   1     1     1         1                     2   1               1   1       1     2       1   1     45
46 14 1   1                 1             1                       1   1 1           1     1 1               1     1 1 1     46
47 14       1     1         1 1         1     1 1     1 1   1                         1                 1   1     1         47
48 13     1 1 1           1             1   1     2       1               2                                 1           1   48
49 5                           1               1         1       1       1                                                 49
50 12 1 1                   1                       1 1                 1     1       1       1       1   1           1     50
51 8           1     1       1       1             1     1                                     1                         1 51
52 11 2                                   1               1   1                 2   1         1         1       1           52
53 10 1     1       1       2   1         1   1                               1             1                               53
54 14 1                     1         2       1 1                     1       1     2         1   1   1               1     54
55 15 1     1                 1           1               1     1       1         1   1   1 1     2           1     1       55
56 5                             1       1                                     1 1                                 1       56
57 13       1   1               1                   1       1 1             1                         1 1     3 1           57
58 3 1                                                               1         1                                           58
59 7               1                   2                                           1         1   1       1                 59
60 6       1 1                                       2                                                         1         1 60
61 11     1                                   1 1         1               1   1                   1       1 2           1   61
62 9                 1   1         1                     1           1         1     1           1             1           62
63 17                 2   1     1                 1         1   1   3     1   1 1                           1 1 1       1   63
64 15           1       2                   1             1     1 1         1           1     1     2 1     1 1             64
65 12   1               1 1         1 1   1 1                   1           1                               1 1   1         65
66 12               1     1   1                       1   2     1       1     1                             1   1     1     66
67 15     1     1                   1     1     1           1 1 1       1               1 2 1   1                         1 67
68 17     1                 3                   1 1 1                         1     1   1     1     3 2               1     68
69 12         1                                     1     1     1                 2   1   1 1     1             1   1       69
70 15     1       1       1                   1               2       1               1 1     1 1     1 1           1     1 70
71 9                                 1               2     1       1       1                         1     1       1       71
72 8           2           1               1 1       1                                                               1   1 72
73 20         1       1   1           1 1     1             2 1   2   1   1         1 1       1       1 1         2         73
74 16       1           1     3                   1     2       2       1 2               1 1           1                   74
75 12 1         1         1                           1                 1   1   1 1                     2         1     1   75
76 17                       1 1         2   2   1                                   1 1 1 1 1 1 1 1                   1 1   76
77 17     1 2 1                 2       1                     1             2   1   1 1 1                     1 1   1       77
78 12             1     1   1                     1 1                         1   1 1             2               2         78
79 11   1       1               1                                 1   2     1       1     2                         1       79
80 13               1 1           1     1   1                       1 1               3                   1             2   80
81 7                         1                         1     1                             1 1               1 1           81
82 5                         1                 1           1         1                                     1               82
83 6   1                               1               1                 1   1                               1             83
84 11   1 1     1         1                         1   1                                 1   2   1       1                 84
85 13     1                           2               2 2           1         1               1         1 1         1       85
86 11                   1     1 1                       1     1 1     1         1                       1             1   1 86
87 8         1   1                 1                               1 1         1 1             1                           87
88 9             1           1                           1     1   1                           1     2   1                 88
89 9 1                                                 1   1               1     1         1             1     1     1     89
90 10       1               1 1         1   1 1 1 1                           1                 1                           90
91 6   1 1                                                 1           1                   1                   1           91
92 11         1   1     1                     1           1   1   2                   1 1                               1   92
93 12       1 1                     2       1   1     1             1             1           1                       1 1   93
94 16 1   1   1                 1     1       1   1           1   1         1   1   1                 1 1 1 1               94
95 8               1                 1             1                                                   1     3   1         95
96 9   1     1     1               1       1   1                           1           1 1                                 96
97 11                       1     1     1 1       1             1 1   1     1                   1                     1     97
98 13                   1 1         1               1 2       1                         1           1           1   1   2   98
99 10     1                             1 1         1   1   1                 1 1       1         1                         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
Ngày
/
Tháng