BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Long An 60 KỲ ĐẾN NGÀY 08/06/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
Ngày
/
Tháng
00 7   1             1   1   1         1                                       1               1                           00
01 9                               1         1                   1   1                 1         1   1   1           1     01
02 8   1 1   1                               1     1         1                   1                                   1     02
03 12   1 1     1 1       1     1                 1           1                       1       1               1       1     03
04 13     1       1   1     1       1                 1                               1       1   1         1 1     1   1   04
05 17     1     1 1                   1 1           1     1                                     1     2   1     2 1 1 1   1 05
06 17 1           1           1                       1 2         1 2             1                   2 2         2 1       06
07 8         1     1             1       1           1       1                 1             1                             07
08 13           1     2 1       1                             1       1             1             1   1     2             1 08
09 12       1         1                 1       2           2               1       1 1           2                         09
10 9       1                             1     1           1 1 1       1       1                             1             10
11 7                                                 1             1                   1             2       1       1     11
12 10                   1       1     1                         1         1         2         1   1             1           12
13 11       1                         2     1   1 1   1   1               1                           1     1               13
14 9                                         1   1       1       1           1 1 1                             1   1       14
15 12 1       1                 1 1             1   1                                     1   1     1       1   1     1     15
16 9 1                             1         1     1         1                       1         2                       1   16
17 10                     1                         1   1 1     1                             1     2             1   1     17
18 8                                 1       1                       1                 1   1       1                   1 1 18
19 13   1             1 1                 1 1   1                 2                     1 1                   1     1 1     19
20 8                 1                   1             1     1           1 1                     1                       1 20
21 12   1                   1                                   1         1   1           1 1         1 1   1 1   1         21
22 15 1             1       1         1   1 1     1                 1 1 1   2                           1     1           1 22
23 7                 1                           1 1                         1     1                 1             1       23
24 13             1 1     1             1     2                                 1   1 1 1             1               1 1   24
25 6                     1                 1     1       1             1                       1                           25
26 12                     1             1   1                         1       2                         1   1 2     1     1 26
27 9 1   1                 1     1                         1 1 1                                         1           1     27
28 10 1   1 1                     1 1   1           1                                 1                             1   1   28
29 8 1                                 1           1   1           1           2                         1                 29
30 12   1     1               1 1           1 1 1                   1 1 1                         1                   1     30
31 10       1       1                                   2         2     3                   1                               31
32 8                       2                               1 1           1                 1       1               1       32
33 15         1     1             1 1   1   1   1               1       1             2               1         1       2   33
34 8         1     1                                             1                 2               1   1 1                 34
35 14   1 1           1 1     1 2         1                   1       1         1   1   1                               1   35
36 10   1 1 1                         1 1     1                                         1 1 1                 1             36
37 12 1       1               2                                         1               1 1       1 1     1 1     1         37
38 9       1   1         1           1 1                       1                       1                       1         1 38
39 11           1           2   1     1                       1 1 1             1   1               1                       39
40 10                 1   1       1   1                                         1 1   1 1               1               1   40
41 3                         2                                 1                                                           41
42 14   1 1 1       1 1 1               1     1     1               1             1     1         1                     1   42
43 12                     1       1           2         1   1         1     1               1   3                           43
44 17             1         1   1 2 2         1   1                   1       2       1         2         1       1         44
45 10               1           1           1 1   1   2             1                                   1                 1 45
46 8             1     2         1       1                                                       1               1       1 46
47 8   1   1               1                   2           1                                 1         1                   47
48 7                                   1   1           1                   1           1                 1         1       48
49 12   1       1   1                         1   1       1         1 1       1   1               1                     1   49
50 12             1     1     1                 1           1 1         1     1           1   2             1               50
51 7               1           1                     1     1   1                   1                                 1     51
52 10   1               1           1 1     1         1 1                   1     1                             1           52
53 12 1     1       1 1         1                     1 1   1                             1       1     1             1     53
54 17       1     1   1     1   1                       1   1   1         2 1               1   1         1     1       1 1 54
55 14 1     1     1   1                       1       1 1 1             1     1     1               1                     2 55
56 8             1 1     1                                         1     1           1   1               1                 56
57 12             1 1   1                 2         1 1     1               1 1             1                             1 57
58 9                             1                       1 1                               1   1         1     1 2         58
59 11         1         1         1 1                 1                   1       2         1                   2           59
60 12                 1             1         1 1                             1           1     1     1       1   1 1     1 60
61 8 1   1                     1   1                               1               1                   1             1     61
62 10   1               1       1 1                               1               1   1         1                 1 1       62
63 12 1               1                   1 1                 1   1       1                 1       1           2   1       63
64 7 1   1 1                         1                                   1       1 1                                       64
65 11           1                   1     1                         1 1   1           2               1     2               65
66 5           1                                             1 1     1                       1                             66
67 12           1                     1           1 1   1 2                     1     1     1             1             1   67
68 9           1             1     1     1           1 1                         1         1                 1             68
69 11 1           1                                 1         1   1                       1                 1 1 1     1 1   69
70 12         1                       1   1           1           1   1     1 1 1             1         1               1   70
71 5                                                                 2   1               2                                 71
72 17   1                 1 1 1     1       2       1 1           1       1 1       1             2 1           1           72
73 9     1               1       2     1                       1                     1       1     1                       73
74 8     1                                       1 1       1                 1           1               2                 74
75 14         1   1     1               1                 1 1 1   1     1             1 1     1             1     1         75
76 10                     1     1   1             1       2             1 1                     1         1                 76
77 14     1     1   1       1   1     1                   2         1       1 1 1                   1   1                   77
78 14     1   1     2 1       1                         1       1           1 1   2                     1           1       78
79 7             1       1 1                     1   1       1     1                                                       79
80 8       1                   1       1                           1             1               1         2               80
81 10                   2               1           1       1   1 1     1                   1                             1 81
82 12 1   1   2                     1                   1   1                           1           1 1     1             1 82
83 9                   1                   1   1   1                                     1         1     1           1 1   83
84 11   1       1 1 1     2                       1                                       1       1 1                     1 84
85 15           1       1         1             2           1 1 1   1   1   1               1           1         1     1   85
86 10     1     1             1         1       1 1 1                                 1     1                   1           86
87 14                       1 1   1   1                             1     1                 1 1 1   2             1 1     1 87
88 13         1 1                         2       1             1     1     1             1   1           1       1 1       88
89 11 1     1 1             1 1                   1       1                             1             1 1         1         89
90 15           1             1       1   1             1 1     1         1     2   1   1       1           1 1             90
91 14       1 1                             2                     1 1 2   1 2   1             1         1                   91
92 12               1 1     1               1 1                         1       2 1 1         1                     1       92
93 15     1 1     1       2   2     1     1     1                                         1 1               1 2             93
94 12   1   1 1         1                   1     1                                             1             1 1 1   1 1   94
95 5 1         1                 1                                                                   1             1       95
96 8         1 1                         1         1                         2           1   1                             96
97 13 1 1                   1       1 1 1             1           1     2         1     2                                   97
98 7   1                                                 1                 1       1                   1     1       1     98
99 5             1                             1                                 1               1       1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
Ngày
/
Tháng