BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Long An 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/03/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
Ngày
/
Tháng
00 10         1                   1                   1                             1     1 1 1                 1 1 1       00
01 15                 1                         1 1   1     1       1               1         2 1       2   1 1 1           01
02 5         1       2       1     1                                                                                       02
03 9       1         1       1                             1                       1           1 1                 1     1 03
04 19   1   1         1     1   1 1 2             1 1           1   2       1               1             2   1     1       04
05 7   1     1                     1 1         1                                         1                               1 05
06 12     2                                           1             1 1     1                     1 1     1             2 1 06
07 12                       1 1 1     1         1       1     1 1 1         1             1                     1           07
08 12     2     1 1       1           1       1 1                   1                             1                   1   1 08
09 4 1                         1 1                       1                                                                 09
10 13       1     1                 1     1     1                 1     1                   1   3       1         1         10
11 6                             1                                         1     1             1             1         1   11
12 6                         1                             1           1       1         1                               1 12
13 13                                 1     1 1                 1       2         1       1       1   1       2 1           13
14 10     1       2   1         1             1     1   1                               1                       1           14
15 5                                     1                                 1               1   1                   1       15
16 11   1 1 1   2 1                                     1                                         1           1       1   1 16
17 12   1 1         1     1                       1       1   1     1     1     1 1   1                                     17
18 11     1           1   1               1             1       1         1             1         1             1   1       18
19 6               2     1       1                                                     1           1                       19
20 10   2         1       1           1         1                         1                           1     1           1   20
21 5   1                                   1                     1                         1               1               21
22 10                               1     1               1       1           1     1         1   1   1             1       22
23 9                       1   1                     1         1   1       1         1                 1   1               23
24 9 1   1   1             1                   1                           1   1                           1         1     24
25 5                                       1       1     1           1     1                                               25
26 11   1 1       1                               1               2     1   1 1                     1                   1   26
27 10 1     1                                             1 1                   1 2       1       2                         27
28 6                                       1               1           1             1                           1 1       28
29 6     1             1   1           1                                                                           1   1   29
30 9           1   1   1                 1         1                     1   1     1                       1               30
31 9     1                           1 1               1                         1   1               1     2               31
32 8                   1       1             1   2                     1                             1                   1 32
33 10       1                                             1     1         1     1           1         1   1 2               33
34 11                               1   1     1               1       1                     1         1 2     1           1 34
35 10     1 1       1                               1                     1                               1 1   1   1 1     35
36 12         1           1 1           1   1   1                       1           1   1 1   1     1                       36
37 7                   1                 1       1       1                                       1               1       1 37
38 14     1   2   1 1   1   1             1               1   1       1       1         1                             1     38
39 9                   1                   1     1       1   1                           1 1         1       1             39
40 9               2     1 1                               1                                     1               1   1   1 40
41 9         1   1                     2                       1       1       1 1                 1                       41
42 7 1                                     1                     1     1     1                                 1   1       42
43 9   1       1                                   1   1                   1 1         1                 1     1           43
44 18     1 2           1 2     1         1     1 1   2                     1         1       1   1     1     1             44
45 16 1     1         1                     2   1               1   1       1     2       1   1     1 1             1       45
46 13             1                       1   1 1           1     1 1               1     1 1 1     1             1         46
47 14 1         1     1 1     1 1   1                         1                 1   1     1         1         1         1   47
48 11           1   1     2       1               2                                 1           1               1 1         48
49 7   1               1         1       1       1                                                     1         1         49
50 9                       1 1                 1     1       1       1       1   1           1                             50
51 9 1       1             1     1                                     1                         1     1     1   1         51
52 10             1               1   1                 2   1         1         1       1                         1         52
53 7   1         1   1                               1             1                                   1                 1 53
54 14         2       1 1                     1       1     2         1   1   1               1     1                   1   54
55 14 1           1               1     1       1         1   1   1 1     2           1     1             1                 55
56 7     1       1                                     1 1                                 1         1     1               56
57 12   1                   1       1 1             1                         1 1     3 1                     1             57
58 5                                         1         1                                                   1         1 1   58
59 6           2                                           1         1   1       1                                         59
60 6                         2                                                         1         1 1         1             60
61 13                 1 1         1               1   1                   1       1 2           1   1         1         1   61
62 10       1                     1           1         1     1           1             1               1           1     1 62
63 18   1                 1         1   1   3     1   1 1                           1 1 1       1             1   1 1     1 63
64 14               1             1     1 1         1           1     1     2 1     1 1             1               1       64
65 10       1 1   1 1                   1           1                               1 1   1           1                     65
66 15 1                       1   2     1       1     1                             1   1     1         1     1 1       1 1 66
67 15       1     1     1           1 1 1       1               1 2 1   1                         1     1 1                 67
68 15                   1 1 1                         1     1   1     1     3 2               1     1 1                     68
69 13                       1     1     1                 2   1   1 1     1             1   1                   1   1       69
70 17                 1               2       1               1 1     1 1     1 1           1     1       1   1   1 1   1   70
71 10         1               2     1       1       1                         1     1       1                   1           71
72 8               1 1       1                                                               1   1           1     1     1 72
73 19         1 1     1             2 1   2   1   1         1 1       1       1 1         2         1       1               73
74 18 3                   1     2       2       1 2               1 1           1                       1         1   1   1 74
75 11                         1                 1   1   1 1                     2         1     1   1           1           75
76 17 1         2   2   1                                   1 1 1 1 1 1 1 1                   1 1       1                   76
77 18   2       1                     1             2   1   1 1 1                     1 1   1         1   1     1   1   1   77
78 12                     1 1                         1   1 1             2               2         1   1 1                 78
79 11   1                                 1   2     1       1     2                         1       1                 1     79
80 11     1     1   1                       1 1               3                   1             2                           80
81 9 1                         1     1                             1 1               1 1                 1 1               81
82 7 1                 1           1         1                                     1                             2         82
83 6           1               1                 1   1                               1                           1         83
84 10                       1   1                                 1   2   1       1                     1 1             1   84
85 15         2               2 2           1         1               1         1 1         1             1     1         1 85
86 14 1 1                       1     1 1     1         1                       1             1   1       1           2 1   86
87 8       1                               1 1         1 1             1                                   1         1     87
88 9 1                           1     1   1                           1     2   1                               1         88
89 9                           1   1               1     1         1             1     1     1       1                     89
90 10 1         1   1 1 1 1                           1                 1                                 1     1           90
91 8                               1           1                   1                   1                       1     1 1 1 91
92 9                 1           1   1   2                   1 1                               1                     1     92
93 14       2       1   1     1             1             1           1                       1 1   1 1               2     93
94 17   1     1       1   1           1   1         1   1   1                 1 1 1 1                 2               2     94
95 9         1             1                                                   1     3   1               1 1               95
96 9       1       1   1                           1           1 1                                   1           1     1   96
97 12     1     1 1       1             1 1   1     1                   1                     1             1           1   97
98 11       1               1 2       1                         1           1           1   1   2                           98
99 11           1 1         1   1   1                 1 1       1         1                             1 1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
Ngày
/
Tháng