BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Long An 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/02/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
Ngày
/
Tháng
00 8           1         1                     1 1     2           1                                         1             00
01 12 1 1                   1   1 2 2 1           1           1                                                       1     01
02 11 1     1               1           1                       1 1                         1 1               1       2     02
03 12 1       1 1                     2                   1               1 1       1     1                 1         1     03
04 13   1                       1                               1 1   1 1     1     1       1   1       1   1         1     04
05 10     1                 1                 1       1       1                           1   1     1   1     1             05
06 16               1         2   1                 1               1 1     2         1 1   1 1   1       2                 06
07 8                               1 1   1         1       1                     1   1     1                               07
08 13               1           1   1     1     2         1                             1                 2     1 1       1 08
09 11           1 1   1     1             1 1                 1           1   1           1           1                     09
10 10 1 1           1                   3             1                         1                           1     1         10
11 4                                             1 1 1 1                                                                   11
12 9       1       2             1       1 1                     1               1   1                                     12
13 10         1 1         1             1       2                                 1         1   1 1                         13
14 16         1         1       1               1         1 2   1             1 1         2               1       2   1     14
15 9               1   1                   1           1   1         1               1       1   1                         15
16 19           1       1                   1         1       1   2         1   2     1     1     1     1 1 1   2 1         16
17 14     1       1         1                     1         1   1     1   1 1         1                 1 1         1     1 17
18 11   1         2             1                     1                               1   2               1           1   1 18
19 12   1 1 1   1                                         3               1       1                                 2     1 19
20 9 1   1 1                                             1                                   1         2         1       1 20
21 13   1   2               1           1 1     1                     1     1 1         1           1   1                   21
22 13   1 1   1                           1 1     3                     1 1   1         1         1                         22
23 10             1 1 1 1   1         1       1               1                           1         1                       23
24 14 1                       2   1   1 1     1 1                           1     1           1       1   1   1             24
25 1                   1                                                                                                   25
26 9       1     1               1                   1 1                                     1         1 1       1         26
27 8     1                                       1                                         2   1 1   1     1               27
28 4                                 1                               1     2                                               28
29 9     1       1                   1                                       1               1 1 1       1             1   29
30 13       1 1                                             1 1   1       1         1       1 1   1             1   1   1   30
31 6 1   1                             1                                       1             1           1                 31
32 10             1         1 2     1       1                         1               1       1                         1   32
33 8       1                             1                 1   1                         1   1 1           1               33
34 14                 1   1           1 2     1       1       1           1     2           1   2                           34
35 5           1                                                                   1                     1 1       1       35
36 9       1       1 1               1                   1           1                 1                     1           1 36
37 8                 1         1                   1 1             1           1       1                               1   37
38 16     1 1                     1     1     1       1           1     1 1     1                         1   2   1 1   1   38
39 15           1 1         1                           1   2   1 1   1             2   1 2                             1   39
40 13           1   1             2                         1           1     1   1 1     1                         2     1 40
41 10                       1 1     1                                   3               1   1                 1   1         41
42 12   1                 1           1       1     1 1 1   1                   1       1   1         1                     42
43 8       1       1                           1                                               2   1   1       1           43
44 12                             1       1                           1   1 1   1                         1 2           1 2 44
45 12       1     1     1 1       1   1                   1         1                           1     1     1         1     45
46 10       1   1   1           1             1     1                         1   1                 1             1         46
47 15         2       1       1 1       1   1                 1                     1     1         1 1         1     1 1   47
48 15                     1                 1     1   1         1 1 1             1 1 1           1             1   1     2 48
49 7                     1                 1 1 1   1                                                   1               1   49
50 16           1     1       1 1   2 1     1 1   1     1 1       1           1 1                   1                       50
51 9     1 1               1 1     1                                                   1     1       1       1             51
52 11         1         1 1                   1       1   1     1     1       2                                   1         52
53 12                   1           1   1                         1           1     1       1       2   1         1   1     53
54 15 1     1 1             1             1   1     1               1 1       1                     1         2       1 1   54
55 12     1   2 2           1     1   1                                       1     1                 1           1         55
56 11         1 1 1         1   1                       1 2     1                                         1       1         56
57 8 1   1             1       1                                 1                 1   1               1                   57
58 6               2               1   1             1                       1                                             58
59 8   2                 1       1                 1                                       1                   2           59
60 7 1           1         1 1                         1                           1 1                                     60
61 7                     1         1           1                   1             1                                   1 1   61
62 8     1                                   1 1   1                     1                   1   1         1               62
63 15     1   1     1 1           1 2                     1 1   1                             2   1     1                 1 63
64 5                                                                   1               1       2                   1       64
65 11   1                                 1     1           1                   1               1 1         1 1   1 1       65
66 9         1         1       1                     1         1         1                 1     1   1                     66
67 11             1     1 1                           1 1   1                     1     1                   1     1     1   67
68 11         1           1         1                         1           1       1                 3                   1 1 68
69 4 1 1                                     1                                       1                                     69
70 13           1       1 2 1 1       1                               1   1       1       1       1                   1     70
71 5                         1   1       1                                 1                                 1             71
72 15 1 1   1         1           1       1             1       1   1       1           2           1               1 1     72
73 11               1         1                     1               2                 1       1   1           1 1     1     73
74 10             1           1                     1         1                     1           1     3                   1 74
75 14       1             1           1         1   1   1     1   1 1     1 1 1         1         1                         75
76 18   1                       1   2     2     1   1           1       1 1                         1 1         2   2   1   76
77 13                           1           1   1   1     1     1                 1 2 1                 2       1           77
78 11                             1     1 1           1       1       1     1             1     1   1                     1 78
79 7   1                 1   1                               1                 1       1               1                   79
80 9 1   1                     1                   1                                       1 1           1     1   1       80
81 9   1             1         1           2           1           1       1                         1                     81
82 8 1                                     1     1     1               1 1                           1                 1   82
83 12     1       1 1   2       1             1       1         1   1           1                               1           83
84 13 1       1       1 1                 1                 1     1 1   1       1 1     1         1                         84
85 7   1               1                 1   1                                   1                           2             85
86 13                   2                             1   1 1 1   1 1 1 1                       1     1 1                   86
87 9 1               1                                 1         1     1 1           1   1                 1               87
88 8             1         1         1           1         1   1                         1           1                     88
89 9 1         1     1                       1 1 1           1         1     1                                             89
90 12                         1     1                     1               1         1               1 1         1   1 1 1 1 90
91 6                     1                   1         1                   1   1 1                                         91
92 13               1 1                 1     1         1       1   1 1 1             1   1     1                     1     92
93 13   1 2                     1       1       1   1                               1 1                     2       1   1   93
94 15               1 1                   1               1 1 1   1   1       1   1   1                 1     1       1   1 94
95 7         1       1                                         1   1 1                     1                 1             95
96 16           1     1     1               2       1         1     1   1   1   1     1     1               1       1   1   96
97 18 1       1   1   1   1             1   2     1           1   1     1   1                       1     1     1 1       1 97
98 8                                 1           3                     1                       1 1         1               98
99 8           1 1           1   1               1                               1                             1 1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
Ngày
/
Tháng