BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Long An 60 KỲ ĐẾN NGÀY 10/06/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
Ngày
/
Tháng
00 6                                 1                               1     1                         1       1   1         00
01 12         1     1       2   1 1         1                       1             1             1               1     1     01
02 10         1       1   1     1 1   1                     1       1 1                 1                                   02
03 10 1       1       1   1 1                                   2                 1           1                 1           03
04 17 1     1   1   1           2         1 1       1         1   1       1     1         1                       1   1   1 04
05 13   2 1 1 1   1                     1                 1 1       1           1                                 1     1   05
06 13     2 1           2         1   1           2                 1     1                                         1     1 06
07 12                       1                       1 1     1 1 1       2                 1                     1         2 07
08 6             1   1                                               1           1               1       1                 08
09 7                       1     1                 1   1                                       1                       2   09
10 11 1               1         1             1           2                                       2         1 1 1           10
11 12 1       1     1               1         1     1                         1       1                   1 1 1   1         11
12 8   1           1                     1                       1                         1                         1 1 1 12
13 11               1                     1             1       1   1   1   1         1                   1 1 1             13
14 14   1   1               1   1 1 1                                 1   1       1                           1 1   1     2 14
15 11   1     1                 1   2 1       1                                       1   1                   1       1     15
16 6           1           1       1                                                                 1           1       1 16
17 12     1   1                               1 1           1     1       2         1       1       1         1             17
18 8           1 1   1     1         2                               1                   1                                 18
19 13 1     1 1       1           1 1                 1                                               1 1 1 1   1   1       19
20 11             1 2     1                               1   1     1     1                         1   1               1   20
21 16 1   1               1               1     1                           1     1 1     1 1     1         1 1 1         2 21
22 8 1           1                 1               1                         1                   1       1   1             22
23 6       1                 1 1         1           1                                                 1                   23
24 12         1 1             1   1             1           1   1       1           1         1                   1     1   24
25 13                 1   1                     1   1     1               1   1           1         1   1   1         1   1 25
26 16 2     1     1                     2           1             1   1     1     1 1 1         1         1       1         26
27 8         1                   1         1                     1                 2           1                   1       27
28 8       1   1           2                                 1       1                     1         1                     28
29 11                   1             1 1         1 2                 1       1       2           1                         29
30 11         1     1                 1           1               1         1   1 1   1                   1         1       30
31 9               1     1 2               1                     1                                         1   1   1       31
32 9       1                           1         1           1       1 1   1                 1       1                     32
33 17   1       2       1 1 1   1                 1       1       1 1         1         1 1         2                     1 33
34 8                     1                                             1         2       1 1               1             1 34
35 16           1   1 1 1     1           1 1           1   1 1           1 1   1             1           1     1           35
36 11 1                       2   1     1                 1                                   1         1 1       1     1   36
37 9     1                   1 1         1                 1             1                             1             1 1   37
38 6   1         1             1             1                 1                                                         1 38
39 11                                                     2   1     1   1           1       1 1         1     1       1     39
40 10           1         1                       2                     1     1   1                         1 1 1           40
41 13               2                       1 1 1 1           1                       1     1 1       1     1       1       41
42 12           1         1       1         1           1                       1     1       1   1   1                 2   42
43 6                                     1                 1 1                             1                       1   1   43
44 9     1                           1               1     1                   1     1   1                       1       1 44
45 8             1   1                                                             1     1 1             1 1         1     45
46 7     1       1                                   1             1                     1                 1         1     46
47 16                 1 1       1           1           1 1 1 1       2 1             1 1         1 1 1                     47
48 7       1             1             1                   1                                                 1       2     48
49 9           1                               2                     1       1     1     1         1                     1 49
50 12                     1                   1           2   1 1         1           1         1       1         1 1       50
51 10         1             1                   1     1       1 1       2                     1                 1           51
52 12   1                                       2   1   1     1         1 1     1         1                       1     1   52
53 13         1                         1 1             2 1         1                   1   1           1       1 1 1       53
54 6   1       1 1                                 1     1                   1                                             54
55 12             2 2     2   1         2                       1                                           1     1         55
56 16                   1   1 1         1 1         1 1         1 3     1       2       1             1                     56
57 7             1                     1             1                     1 1                   1             1           57
58 12   1 2             1               1             1       1           1           1 1           1     1                 58
59 9   2                   1           1 1   1       1 1           1                                                       59
60 13 1   1 1     1             1   1             1                     1   1                   2       1             1     60
61 13         1               1   1         1 1       1                             3       1       1       1     1         61
62 11     1 1                 2 1 1                     1                                       2   1                   1   62
63 11   2   1                       1     1   1             1   1                                 1 1                 1     63
64 11                                       1 1 1             1   1             1 2             1                   1 1     64
65 8                 1               1                       1             1     1 1         1   1                         65
66 6                 1                         1                   1                                 1   1     1           66
67 7           1                         1 1     1                             1                       1                 1 67
68 8 1                 2     1               1                     1                   1             1                     68
69 13 1 1     1 1                   1             2 1           1                   1   1             1         1           69
70 6           1             1                       2                               1           1                         70
71 17                             1     1   1   2 1 1 1   1 1   1           1 1               1   1 1   1                   71
72 17   1                         1 1   1               1 1     1 1 1       1 1 1       1     1       2                   1 72
73 13                     1                     1 1             1   1       1 1 1     1     2       2                       73
74 7                               1   1   1   1                                                       1     1     1       74
75 12     1             1     1     1         1             1           1               2                   1 1     1       75
76 6                                     1 1           1                 1                     1                 1         76
77 8               1     1                           1   1     1     1   1 1                                               77
78 14       1         1               1   1 1     1     1         1         1   1           1   1         1         1       78
79 8                         1                       1               1                   1               1     1 1     1   79
80 11                 1 1             1         1 1 1     1   1                     1       1                 1             80
81 10             1                   1       1                         1           1           1   1       1 1       1     81
82 12             1   2 2           1                                                   1     1         1   1       1 1     82
83 9         1 1                 1 1       1   1               1                                     1 1                   83
84 8             1     1                 1             1                                 1           1   1             1   84
85 17     1     1   1   2           1                                       1 1   1     2   1 2     1 1             1       85
86 16   1           1         1 2   1 1           1               1           2   1       1 1     1       1                 86
87 12     1 1     1         1                 1         1                   1         2 1       1             1             87
88 12     1 1                         1   1 1               1         1 1 1         1         1                   1         88
89 8     1                     1   1               1   1         1                                     2                   89
90 8 1                                               1 1                 1                         2             1     1   90
91 10                     1     1 1   2                             1   1               1         1                     1   91
92 3       1                                                                                   1         1                 92
93 9 2                   1               1   1                           1     1 2                                         93
94 17 1 1 1   1 1                     1                         1 2   2         2           1   1                   1   1   94
95 8       1                 1                     1       1       1 1                           1         1               95
96 12                 2                 1           1                         2         1       1 1       1     1   1       96
97 15                       1 1               1       1             1     1   1     1   1     1 1     1 1     1       1     97
98 10 1       1     1   1         2         1                 1                 1         1                                 98
99 12                                         1         1   2               1     1   1   1   1   1             1     1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
Ngày
/
Tháng