BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Long An 60 KỲ ĐẾN NGÀY 07/12/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
Ngày
/
Tháng
00 7                     1 1     2           1                                         1                   1               00
01 11 1   1 2 2 1           1           1                                                       1                         1 01
02 11 1           1                       1 1                         1 1               1       2       1     1             02
03 10           2                   1               1 1       1     1                 1         1       1                   03
04 17     1                               1 1   1 1     1     1       1   1       1   1         1     1   1 1 2             04
05 12 1                 1       1       1                           1   1     1   1     1                     1 1         1 05
06 15   2   1                 1               1 1     2         1 1   1 1   1       2                                       06
07 13         1 1   1         1       1                     1   1     1                               1 1 1     1         1 07
08 15     1   1     1     2         1                             1                 2     1 1       1           1       1 1 08
09 10 1             1 1                 1           1   1           1           1                         1 1               09
10 10             3             1                         1                           1     1                 1     1     1 10
11 5                       1 1 1 1                                                                         1               11
12 7       1       1 1                     1               1   1                                       1                   12
13 10             1       2                                 1         1   1 1                                   1     1 1   13
14 16     1               1         1 2   1             1 1         2               1       2   1         1             1   14
15 8                 1           1   1         1               1       1   1                                       1       15
16 17                 1         1       1   2         1   2     1     1     1     1 1 1   2 1                               16
17 12 1                     1         1   1     1   1 1         1                 1 1         1     1                       17
18 9     1                     1                               1   2               1           1   1               1       18
19 9                               3               1       1                                 2     1       1               19
20 8                               1                                   1         2         1       1           1         1 20
21 11 1           1 1     1                     1     1 1         1           1   1                                   1     21
22 12               1 1     3                     1 1   1         1         1                                 1     1       22
23 8 1         1       1               1                           1         1                       1   1                 23
24 15   2   1   1 1     1 1                           1     1           1       1   1   1             1                   1 24
25 1                                                                                                                 1     25
26 7       1                   1 1                                     1         1 1       1                               26
27 7                       1                                         2   1 1   1     1                                     27
28 5           1                               1     2                                                               1     28
29 9           1                                       1               1 1 1       1             1   1           1         29
30 12                                 1 1   1       1         1       1 1   1             1   1   1                 1       30
31 6             1                                       1             1           1                           1 1         31
32 11 1 2     1       1                         1               1       1                         1       1             1   32
33 7               1                 1   1                         1   1 1           1                                     33
34 15           1 2     1       1       1           1     2           1   2                                   1   1     1   34
35 4                                                         1                     1 1       1                             35
36 10           1                   1           1                 1                     1           1 1           1   1   1 36
37 8     1                   1 1             1           1       1                               1                 1       37
38 16       1     1     1       1           1     1 1     1                         1   2   1 1   1   1             1       38
39 14 1                           1   2   1 1   1             2   1 2                             1                   1     39
40 12       2                         1           1     1   1 1     1                         2     1 1                     40
41 12 1 1     1                                   3               1   1                 1   1                     2         41
42 11           1       1     1 1 1   1                   1       1   1         1                                     1     42
43 6                     1                                               2   1   1       1                                 43
44 15       1       1                           1   1 1   1                         1 2           1 2     1         1     1 44
45 11       1   1                   1         1                           1     1     1         1                     2   1 45
46 10     1             1     1                         1   1                 1             1                       1   1 1 46
47 15   1 1       1   1                 1                     1     1         1 1         1     1 1     1 1   1             47
48 15                 1     1   1         1 1 1             1 1 1           1             1   1     2       1               48
49 8                 1 1 1   1                                                   1               1         1       1       49
50 17   1 1   2 1     1 1   1     1 1       1           1 1                   1                       1 1                 1 50
51 9 1 1     1                                                   1     1       1       1             1     1               51
52 10                   1       1   1     1     1       2                                   1               1   1           52
53 11         1   1                         1           1     1       1       2   1         1   1                           53
54 13 1             1   1     1               1 1       1                     1         2       1 1                     1   54
55 10 1     1   1                                       1     1                 1           1               1     1       1 55
56 8 1   1                       1 2     1                                         1       1                               56
57 8     1                                 1                 1   1               1                   1       1 1           57
58 5         1   1             1                       1                                                               1   58
59 5       1                 1                                       1                   2                                 59
60 7 1 1                         1                           1 1                                       2                   60
61 7         1           1                   1             1                                   1 1         1               61
62 9                   1 1   1                     1                   1   1         1                     1           1   62
63 16       1 2                     1 1   1                             2   1     1                 1         1   1   3     63
64 8                                             1               1       2                   1             1     1 1       64
65 11               1     1           1                   1               1 1         1 1   1 1                   1         65
66 12     1                     1         1         1                 1     1   1                       1   2     1       1 66
67 12                           1 1   1                     1     1                   1     1     1           1 1 1       1 67
68 10         1                         1           1       1                 3                   1 1 1                     68
69 5                   1                                       1                                     1     1     1         69
70 12 1 1       1                               1   1       1       1       1                   1               2       1   70
71 9   1   1       1                                 1                                 1               2     1       1     71
72 12       1       1             1       1   1       1           2           1               1 1       1                   72
73 16   1                     1               2                 1       1   1           1 1     1             2 1   2   1   73
74 14   1                     1         1                     1           1     3                   1     2       2       1 74
75 14           1         1   1   1     1   1 1     1 1 1         1         1                           1                 1 75
76 17     1   2     2     1   1           1       1 1                         1 1         2   2   1                         76
77 14     1           1   1   1     1     1                 1 2 1                 2       1                     1           77
78 12       1     1 1           1       1       1     1             1     1   1                     1 1                     78
79 8   1                               1                 1       1               1                                 1   2   79
80 9     1                   1                                       1 1           1     1   1                       1 1   80
81 9     1           2           1           1       1                         1                         1     1           81
82 9                 1     1     1               1 1                           1                 1           1         1   82
83 8     1             1       1         1   1           1                               1               1                 83
84 11               1                 1     1 1   1       1 1     1         1                         1   1                 84
85 10               1   1                                   1                           2               2 2           1     85
86 15                           1   1 1 1   1 1 1 1                       1     1 1                       1     1 1     1   86
87 9                             1         1     1 1           1   1                 1                               1 1   87
88 10 1         1           1         1   1                         1           1                           1     1   1     88
89 8                   1 1 1           1         1     1                                                 1   1             89
90 12   1     1                     1               1         1               1 1         1   1 1 1 1                       90
91 7                   1         1                   1   1 1                                                 1           1 91
92 15             1     1         1       1   1 1 1             1   1     1                     1           1   1   2       92
93 12     1       1       1   1                               1 1                     2       1   1     1             1     93
94 15               1               1 1 1   1   1       1   1   1                 1     1       1   1           1   1       94
95 6                                     1   1 1                     1                 1             1                     95
96 14 1               2       1         1     1   1   1   1     1     1               1       1   1                         96
97 16             1   2     1           1   1     1   1                       1     1     1 1       1             1 1   1   97
98 12           1           3                     1                       1 1         1               1 2       1           98
99 9   1   1               1                               1                             1 1         1   1   1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
Ngày
/
Tháng