BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/05/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
Ngày
/
Tháng
00 19   1 1               1     1         2       1 1 2       1   1 1   1                           2 1   1         1       00
01 13         1   1               1                 1   1         1 1       1           1               1 1   1   1         01
02 17       1 1       1           1       1         2     1     1     1     1           1 1     1     1   1             1   02
03 9   1 1 1               1                     1                 1                               1             1       1 03
04 14   1               4     1     1     1                       1 1             1   1                 1       1           04
05 12 1       1       1   1 1           1           1               1                     1       1   1                 1   05
06 12                   1 2   1                   1   1 1 1   1           1                       1       1                 06
07 14             2           1   1           1     1     1         1   1 1 1     1                     1               1   07
08 13                 1   1   1 1               2                       1             1 1                 1 1   1         1 08
09 17 1             1             1         1 1 1 1 1     2   1               2     1       1 1 1                           09
10 16   1                 1 1             1 1                 2         2 1 1                               2 1 1   1       10
11 15           1     1       2       1   1     1   1 1               1               1   1               1   1 1           11
12 11       1       1           1                 1     1     1           1       1         1 1           1                 12
13 15           1         1 2 1   1         1 1                 1 1                         1               1       1 1   1 13
14 16                 1   1   1   1     2         1 1               1             1 1   1   1         1       1   1         14
15 16       1         1     1     1       1 1 1       1 1 1 2 1 1     1       1                                             15
16 7 1         1               1                                                               1 1   1               1     16
17 14         1                 1 1   1       1             1             1 1 1       1   1 1           1               1   17
18 16       1 1 1   1                   1   1   1       1                 1 1         1               1 1 1 1             1 18
19 18 1   1   1               1 1 1 1           1                           1   2   1 1               1 1 1   1   1         19
20 9           1 1 1         1                   1             1             1   1                   1                     20
21 14 1   1                 1       1 1       1     1 1                 1     1       1       1       1                   1 21
22 15   1             1   1         1       1 1     1             1             1       1           2 1                 1 1 22
23 23   1 2     1                 1             1       1   1 1     1       1       1 1 1 1   3 1             1 1 1       1 23
24 20     1       1 1     1       1       1 2 1       1 2   1       1             1     1 1   1   1   1                     24
25 15     1   1         1     1 1     1       1       1         2 1     1                         1       1 1               25
26 17   1   1         2   1     1 1     2   1         1   1                                 1     1   1       1   1         26
27 14   1                       1                     1   1       1       1         1           1       1       1   1 2 1   27
28 14       1             1                       1       2   1   1                   1       1         1       1       1 2 28
29 16   1   1                   1 1   1               2             1 1         1           1               1   1 1 1   1   29
30 26         1       2       1 1   1         1   1   1 1 1 1 1         1           1       1 1 1 1 1 1 1       1 2   1     30
31 24   1 1 1 2                     2   1 1   1   1           2   2             1           1 2 1   1           1   1 1     31
32 20   1     1     1       2     1           1     1         1 1 1         2 1   2                 1         1   1     1   32
33 15                                 1   1                             2     1 1   1     1   1   2                 1 1 1 1 33
34 15 1           2   1       1         1 1     1           1     2                                         1 1     1 1     34
35 14   1 1                 1         1 1     1   1     1                           1   1     2         1 1                 35
36 20 1       1   1 1                 1 1           1 1 1               2 1     1   1       1           1 1       1 2       36
37 9                     2                         1               1 1     1                       1       1         1     37
38 14           1       2               1   2               1                 1 1           1               2         1   1 38
39 16                   1 1   1       1       1     1 2   1         1               1   1           1     1       1       1 39
40 18 1     1     1         1 1         1                   1           1       1 2 1       2         1       1 1         1 40
41 10           1 1         1       1             1           1       1       1         1 1                                 41
42 14       3       1 1           1 1 1         1           1       1                       1     1 1                       42
43 20     1       1 1 1             1 2 1   1   1               1     2 1                   1 1   1   1               1   1 43
44 18     1         2 1 1 1       1 3     1     1               2               1   1               1             1         44
45 16     1 1   1       1               1               1         1 1       1     1   1                 1     1 1     1   1 45
46 15           1     1           1 2 1 1                   1                       1         1 1           1 1 1       1   46
47 17   1     1 1     1     2   1                   1                         1           1 1             1 2       1   1 1 47
48 27     2                 1           1 3 1   2 1   1   3               1 1 2 1     1       2       1 1       1       1   48
49 19 2 2                       2   1         1 1               1 3   1         2                           1     1 1       49
50 14               1 1 1       1     1           1 1 1     2 1       2   1                                                 50
51 15 1 1       3         1 1 1 1   1   1                           1             1                             1   1       51
52 28 1 1     1 1 1   1   1 1   2 2       1     1 1 1       1         1 1     2 1 1               1     1             1   2 52
53 14               1         2   1     1   1                           1         1   1 1         1 1       1         1     53
54 17 1   1   1             1       1     1   1   1   1         2       1 1         1             1           1     1       54
55 15               1           1 1         2 1   1         1   1                 1 1 1         1             1         1   55
56 18               1   1                     2 1       2         1       1 1     1           1 2         1       1   1 1   56
57 21 1 1       1         1 1           1     1     1   1   1 1       1   1     1         2 1   2                 1       1 57
58 11 1         1 1             1           2             1 1     1               1                       1                 58
59 19 1   1     1   1         1   1   2       1   1     1 1 1 1             1     1       1     1                 1         59
60 18     1 1 1   1 1   1                             1                 1   1   1 1 1 1     1   1   1     1         1       60
61 13 1             1   1                   1 1         1   1         1                         1             1     1   1 1 61
62 19   1     1 1                                         1 1 1 1       1     1 1     1 2 1         1   1 1 1   1           62
63 12   1     1     1     1   1         1                         1   1           1                                 1   1 1 63
64 17       1   1                       1 1               1     2               2     1   2         1   1   1 1       1     64
65 13       1           1   1     1   1         1       1     1 1         1         1   1                   1               65
66 25 1 1 1   1   1                   1 1 2 1                   2 1 2   1       1   1 1 1 1           1       1     1 1     66
67 19 1   1       1   1                 1 1   1       1               1               1   2     1   2       1 1       1 1   67
68 13                 1   1     1           2       1     1   1             1 1       1     1                           1   68
69 12 1     1                         1         1                   1     1                 1   2     1         1       1   69
70 16         1 1         1       1     1       1   1 1                   1 1 1 1 1         2                           1   70
71 15     1                         1           1 1               1       1         2     1 1 1         1 1     1   1       71
72 12             1 1             1                     1 1           2                 1 1     1       1               1   72
73 23 2                 1     1 1       1 3 2           2             1       1           1     1     1 1 1 2 1             73
74 11       1     1               1       1       1                           1 1       1         1 1 1                     74
75 21                     1     1   1         1     1       1   1   1     1   2       1       1   2 1   1       1 1 1 1     75
76 13             1             1           1             1   1                   1 1   1         1 1 1                   2 76
77 16 1   1           1 2       1             1   1       1             1 1 1       1                             2 1       77
78 14       1           1           1             1     1           1   1 1 1             2                 1 1       1     78
79 12                             1   1             1     1       1                 1   1     1                 2 1     1   79
80 18   1 1 1                   2             1   1           1   1   1     2                     2 1     1         1 1     80
81 15           1             1                 1 1         2 1 2   1             1   1   1   1                 1           81
82 16 1         1   1   1 1                                   1     1                 1       1 1       1     2   2   1     82
83 14         1     1 1             1       1     1     1         1   1   1 1   1       1     1                             83
84 22 1     1 1   1     1   1         2               1 1   1         1       1   1   1   1             1   2 2       1     84
85 14           1     1   1             1                             1 1               1   2             3 1         1     85
86 21       1   1 1         1 1       1         2         1     1     1 1     2       1 1 1         1               2 1     86
87 12                       2                         1       2           1                     2       1     1 1   1       87
88 19             1 1       1       1                 1         1   3   1   1       1   1       1 1     1     1   1     1   88
89 15     1       1                             1 1 1 1 1                           1       2       1 2           1     1   89
90 17       1     1   1 1   1       1           1       1   1     1 1 1   1 1       1           1             1             90
91 16 1 1         1     1           1 1       1 1         1   1                 2       1               1 1       1         91
92 14   2         1                     1       1   1 1                             1   1         1 1 1     1   1           92
93 23   1 2 1                 1       1   1 1       1       1   1 1   1     1 2 1     1 1         1       1     1   1       93
94 11           2       1 1 1                                   1           1     1       1   1                   1         94
95 8               1                                     1           1                           1       1     1       1 1 95
96 17     1   1   1 1   1     2     1             1     1   1                         1       1     2                 1   1 96
97 12   1     2                                                     1     3             1       1     1               1   1 97
98 19       2 2       1       1       2             1                   1         1               1   2 1       1   1   1 1 98
99 16 1             2 1 1 1         1     1                             1 1     1 1   1           2     1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
Ngày
/
Tháng