BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 28/03/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
Ngày
/
Tháng
00 19               1         1       1   1 2               1   2               3 1     1 1     1 1               1     1   00
01 14         1       1 1     1         1       1                   1       1     1     1 1           1   1               1 01
02 24 1   1   1     1             3         1 1       1       1 1     1   1   1 1   1   2 1         1 1       1           1 02
03 17 1 1   1 1                 1     1   1 1       1     1   1       2                         1 1 1               1       03
04 11                               1                 1           1                 1 1         1               4     1     04
05 23     1   2               1 2 1     1       2 1       1         1 1 1   1   1     1       1       1       1   1 1       05
06 19 1 1   1           1 1 1   1 1 1                 1 1   1   1             1         1                       1 2   1     06
07 12                 1   1 2 1               1                                 1       1                 2           1   1 07
08 16 1     1     1       1             1         1     1   1           1         1   1   1                   1   1   1 1   08
09 19 1   1             1 1 1       1       1   1   1 1 1 1   1             1       1 1       1             1             1 09
10 18 1   1 1 2               2 1         1   1   2                       1       1         1   1                 1 1       10
11 13                       1 1                 1     1                     1 1 1 1       1             1     1       2     11
12 17   1   2 1     1     2     1       2               2   1           1                           1       1           1   12
13 14     1                                     1     1         1                     2 1   1           1         1 2 1   1 13
14 16 1 2 1 1   1                         1             1 1     1     1 1                                     1   1   1   1 14
15 17 1 1 3 1 1 1   1 1   1 1                                                         1             1         1     1     1 15
16 14     1         1               2               1 1 1     1             1       1       1 1         1               1   16
17 8             1   1                                           1       2                           1                 1 1 17
18 14         1         2             1           1             1       1 1                 2       1 1 1   1               18
19 19           1           3         1   1     1 1 1             1           1 1           1 1   1   1               1 1 1 19
20 20             1 1       2         1   1             1 1 1       2 1   1             1   2           1 1 1         1     20
21 15   2 1               1   1   1 2                     1   2               1               1   1                 1       21
22 14     1   1       2       1                           1     2 1     1 1                     1             1   1         22
23 14 1         1             1 1       1               1         1           1           1     1 2     1                 1 23
24 12   2 1               1     1 1                 1                                             1       1 1     1       1 24
25 17               1 1                 1     1   1   1     1 1   1             1         1 1     1   1         1     1 1   25
26 13   1     1                 1 1       1                                       1             1   1         2   1     1 1 26
27 11             1   1       1                         1   1   1   1               1 1         1                       1   27
28 14 1 1 1                     1   2           1 2               1 1                   1           1             1         28
29 14                             1 1               1   1                     1   1 1 1   1 1   1   1                   1 1 29
30 19       1     1 1 2 1 1                                         1       1 3 1     1               1       2       1 1   30
31 11 1     1       1                                 1           1                   1         1 1 1 2                     31
32 16           1 2   1                                     1               1         1   2 1   1     1     1       2     1 32
33 12         1 1                                                   1   2 3         1 2     1                               33
34 17   1       2                               1   2       1               1     1 1     2   1           2   1       1     34
35 16 1 1 1             1 1 1 1           1         1         1             1     1 1           1 1                 1       35
36 12       1                 1 1   1   1                       1                 1         1 1       1   1 1               36
37 21 1 1               2 1               1       2     1 3 2           2 1   1   1                               2         37
38 13         1                 1   1                   1 1   1             1     1     2               1       2           38
39 14               1 3                       1         1               1             1 2 1                     1 1   1     39
40 20           1 2 1             2 1             1   1   1       2 1 1               1       1     1     1         1 1     40
41 10             1 1 1             1                   1                         1   1                 1 1         1       41
42 21               1   1     1         1 1     2 3   1                       2       1   1         3       1 1           1 42
43 16   1         2                   1                 1   1       1 1   1     1     1 1         1       1 1 1             43
44 17       2             1                         1 1         1 1 1       1 1                   1         2 1 1 1       1 44
45 18 1       1         1         1           1     1             2 1       1 1 1   1       1     1 1   1       1           45
46 19 1       1   2   1 1       1 1 1     1   2       1 1       1             1                         1     1           1 46
47 17           1           1   1     1 2     1     1     1           1                         1     1 1     1     2   1   47
48 14   1         2   1 1       1     1             1       1 1                   1               2                 1       48
49 15                   1   1   1         2                   1           1     1     1       2 2                       2   49
50 15     1   1   1     1       1     1 1   1         1     1   1                                           1 1 1       1   50
51 22   1         1 1   1 1           1                           1   1   1 1   1     2       1 1       3         1 1 1 1   51
52 22         1     1                 1 1       1     2       1     1   1                     1 1     1 1 1   1   1 1   2 2 52
53 12 1         1           1                                       1 1     1             1 1               1         2   1 53
54 17         1     1       1 1       1                 1                 1 1       2 1   1 1 1   1   1             1       54
55 9                   1                     1               1         1     1           1                 1           1 1 55
56 12       1       1               2     1               1 1         2     1                               1   1           56
57 16           1 1   1                           1     1   2 2                 1     1       1 1       1         1 1       57
58 17 1     1             1       1         1     1 1 1             1   1       1   1   1     1         1 1             1   58
59 20 2             1   1       1             1 2 1     1 1   1                 1           1 1   1     1   1         1   1 59
60 23     1     1 1             1           1           2 1     2   1     1     1   1   1   2     1 1 1   1 1   1           60
61 11     1 1               1       1   2                         1             1             1             1   1           61
62 20       1   1     1       1       1 1     1           1       1   1 1         1 2       3   1     1 1                   62
63 18 1       1 1 1   1               1   1 1       1           1             1     1     1     1     1     1     1   1     63
64 10               1   1                     1     1 1       1                   1         1       1   1                   64
65 18       1       1 1       1               1             1         4         1 1     2           1           1   1     1 65
66 13         1                                   1   1                     1       1 1 1 1   1 1 1   1   1                 66
67 12                       1               1 2   1       1         1   1                     1   1       1   1             67
68 28       1 1 1     1             2 2 2 1   1 3       1   2 1 1   1 1         2 1                           1   1     1   68
69 9                                         1     1 1     1   1 1     1                     1     1                       69
70 17     1   1 1           1     1             1   1       1 2         1               1   1         1 1         1       1 70
71 14     1         1 1 2   1                   1 1   2           1       1   1                   1                         71
72 13   1 1                         1       1           1       1     1     1             1 1             1 1             1 72
73 15       1   1                   1       2 1   1         1     1           1               2                 1     1 1   73
74 12 1   1             1               1   1             1   1         1 1                         1     1               1 74
75 12       1         1         1 1   1             1 1   1                             2                         1     1   75
76 13       1   1 1       1   1       1         1     1 1     1       1                                   1             1   76
77 18   1   1             1             1 1 2     1                 1       2           1     1   1           1 2       1   77
78 19           1 1 1     2       1 1     1         1 1   1     1 1       1           1 2           1           1           78
79 10 2                     1     1       1   1                   1           1             1                             1 79
80 14                   1 1   1         1       1   1                           1         2     1 1 1                   2   80
81 12 1   1         1   1 1           1       2   1                 1                                   1             1     81
82 19                 1           1 1     1         1         1   3 1   2         1       1   1         1   1   1 1         82
83 12       1                     1       1 1               1 2             1 1                       1     1 1             83
84 21           1           1 1 1 1   1 1 1       1 1   1 1           1         1   1         1     1 1   1     1   1       84
85 19       1         1   1   1 1     1   1 1   1               1   1 1 1   1     1       1             1     1   1         85
86 21   1     1 1           1 1   1   1             2     1             1 1       2 1     1         1   1 1         1 1     86
87 15     1 1 1 1             1         1 1     1         1 1               1       1       1                       2       87
88 14             2 1       1 1 1           1                 1         1 1 1                             1 1       1       88
89 15         1 1       2 1   1   1     1                   1   1             1 1       1         1       1                 89
90 18   2 1               1     1     1     1   1             1   1 1       1   1                   1     1   1 1   1       90
91 20 2 1       1   2     1     2 1     1   2         1                 1                 1   1 1         1     1           91
92 18                             1 1 1   1         1 1   2       1   1   3       2             2         1                 92
93 17                             1   1   1 2 1 1       1 1         1         1   1             1 2 1                 1     93
94 20         1           2       1   1       2 1               1 1   1 1 1   2                         2       1 1 1       94
95 11 1         1                           2 1                 1     1             2 1                     1               95
96 19   1         1           1 1     1 1                             1 1 1         2   1         1   1   1 1   1     2     96
97 14               1       1           1       1 1 1       1             1   1 1 1             1     2                     97
98 21   2 1             1   1 1           1 1 1   1                 2               2     1         2 2       1       1     98
99 20     1 1   1 1   1     1       2                           2   1       2     1           1             2 1 1 1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
Ngày
/
Tháng