BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/10/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
Ngày
/
Tháng
00 23           1   2               3 1     1 1     1 1               1     1         2       1 1 2       1   1 1   1       00
01 13                   1       1     1     1 1           1   1               1                 1   1         1 1       1   01
02 22     1       1 1     1   1   1 1   1   2 1         1 1       1           1       1         2     1     1     1     1   02
03 11   1     1   1       2                         1 1 1               1                     1                 1           03
04 14     1           1                 1 1         1               4     1     1     1                       1 1           04
05 16 1       1         1 1 1   1   1     1       1       1       1   1 1           1           1               1           05
06 16     1 1   1   1             1         1                       1 2   1                   1   1 1 1   1           1     06
07 13                               1       1                 2           1   1           1     1     1         1   1 1 1   07
08 14 1     1   1           1         1   1   1                   1   1   1 1               2                       1       08
09 21   1 1 1 1   1             1       1 1       1             1             1         1 1 1 1 1     2   1               2 09
10 16 2                       1       1         1   1                 1 1             1 1                 2         2 1 1   10
11 16     1                     1 1 1 1       1             1     1       2       1   1     1   1 1               1         11
12 11       2   1           1                           1       1           1                 1     1     1           1     12
13 16     1         1                     2 1   1           1         1 2 1   1         1 1                 1 1             13
14 14       1 1     1     1 1                                     1   1   1   1     2         1 1               1           14
15 17                                     1             1         1     1     1       1 1 1       1 1 1 2 1 1     1       1 15
16 10   1 1 1     1             1       1       1 1         1               1                                               16
17 12                 1       2                           1                 1 1   1       1             1             1 1 1 17
18 16 1             1       1 1                 2       1 1 1   1                   1   1   1       1                 1 1   18
19 15 1 1             1           1 1           1 1   1   1               1 1 1 1           1                           1   19
20 17       1 1 1       2 1   1             1   2           1 1 1         1                   1             1             1 20
21 14         1   2               1               1   1                 1       1 1       1     1 1                 1     1 21
22 14         1     2 1     1 1                     1             1   1         1       1 1     1             1             22
23 15       1         1           1           1     1 2     1                 1             1       1   1 1     1       1   23
24 15   1                                             1       1 1     1       1       1 2 1       1 2   1       1           24
25 20 1   1     1 1   1             1         1 1     1   1         1     1 1     1       1       1         2 1     1       25
26 13                                 1             1   1         2   1     1 1     2   1         1   1                     26
27 12       1   1   1   1               1 1         1                       1                     1   1       1       1     27
28 12 2               1 1                   1           1             1                       1       2   1   1             28
29 17   1   1                     1   1 1 1   1 1   1   1                   1 1   1               2             1 1         29
30 21                   1       1 3 1     1               1       2       1 1   1         1   1   1 1 1 1 1         1       30
31 18     1           1                   1         1 1 1 2                     2   1 1   1   1           2   2             31
32 20           1               1         1   2 1   1     1     1       2     1           1     1         1 1 1         2 1 32
33 15                   1   2 3         1 2     1                                 1   1                             2     1 33
34 19   2       1               1     1 1     2   1           2   1       1         1 1     1           1     2             34
35 13   1         1             1     1 1           1 1                 1         1 1     1   1     1                       35
36 15               1                 1         1 1       1   1 1                 1 1           1 1 1               2 1     36
37 19 2     1 3 2           2 1   1   1                               2                         1               1 1     1   37
38 15       1 1   1             1     1     2               1       2               1   2               1                 1 38
39 16       1               1             1 2 1                     1 1   1       1       1     1 2   1         1           39
40 16 1   1   1       2 1 1               1       1     1     1         1 1         1                   1           1       40
41 11       1                         1   1                 1 1         1       1             1           1       1       1 41
42 19 3   1                       2       1   1         3       1 1           1 1 1         1           1       1           42
43 22       1   1       1 1   1     1     1 1         1       1 1 1             1 2 1   1   1               1     2 1       43
44 21   1 1         1 1 1       1 1                   1         2 1 1 1       1 3     1     1               2               44
45 18   1             2 1       1 1 1   1       1     1 1   1       1               1               1         1 1       1   45
46 12     1 1       1             1                         1     1           1 2 1 1                   1                   46
47 12   1     1           1                         1     1 1     1     2   1                   1                         1 47
48 23   1       1 1                   1               2                 1           1 3 1   2 1   1   3               1 1 2 48
49 18             1           1     1     1       2 2                       2   1         1 1               1 3   1         49
50 17     1     1   1                                           1 1 1       1     1           1 1 1     2 1       2   1     50
51 19                 1   1   1 1   1     2       1 1       3         1 1 1 1   1   1                           1           51
52 26     2       1     1   1                     1 1     1 1 1   1   1 1   2 2       1     1 1 1       1         1 1     2 52
53 12                   1 1     1             1 1               1         2   1     1   1                           1       53
54 21       1                 1 1       2 1   1 1 1   1   1             1       1     1   1   1   1         2       1 1     54
55 13             1         1     1           1                 1           1 1         2 1   1         1   1               55
56 15         1 1         2     1                               1   1                     2 1       2         1       1 1   56
57 21 1     1   2 2                 1     1       1 1       1         1 1           1     1     1   1   1 1       1   1     57
58 17 1 1 1             1   1       1   1   1     1         1 1             1           2             1 1     1             58
59 21 1     1 1   1                 1           1 1   1     1   1         1   1   2       1   1     1 1 1 1             1   59
60 21       2 1     2   1     1     1   1   1   2     1 1 1   1 1   1                             1                 1   1   60
61 10                 1             1             1             1   1                   1 1         1   1         1         61
62 19         1       1   1 1         1 2       3   1     1 1                                         1 1 1 1       1     1 62
63 13   1           1             1     1     1     1     1     1     1   1         1                         1   1         63
64 12   1 1       1                   1         1       1   1                       1 1               1     2               64
65 19           1         4         1 1     2           1           1   1     1   1         1       1     1 1         1     65
66 23 1   1                     1       1 1 1 1   1 1 1   1   1                   1 1 2 1                   2 1 2   1       66
67 13 1       1         1   1                     1   1       1   1                 1 1   1       1               1         67
68 20       1   2 1 1   1 1         2 1                           1   1     1           2       1     1   1             1 1 68
69 12   1 1     1   1 1     1                     1     1                         1         1                   1     1     69
70 18   1       1 2         1               1   1         1 1         1       1     1       1   1 1                   1 1 1 70
71 12 1   2           1       1   1                   1                         1           1 1               1       1     71
72 13       1       1     1     1             1 1             1 1             1                     1 1           2         72
73 19 1         1     1           1               2                 1     1 1       1 3 2           2             1       1 73
74 10         1   1         1 1                         1     1               1       1       1                           1 74
75 16   1 1   1                             2                         1     1   1         1     1       1   1   1     1   2 75
76 9     1 1     1       1                                   1             1           1             1   1                 76
77 17 1                 1       2           1     1   1           1 2       1             1   1       1             1 1 1   77
78 18   1 1   1     1 1       1           1 2           1           1           1             1     1           1   1 1 1   78
79 8                 1           1             1                             1   1             1     1       1             79
80 16   1                           1         2     1 1 1                   2             1   1           1   1   1     2   80
81 12 1                 1                                   1             1                 1 1         2 1 2   1           81
82 17   1         1   3 1   2         1       1   1         1   1   1 1                                   1     1           82
83 16           1 2             1 1                       1     1 1             1       1     1     1         1   1   1 1   83
84 20 1 1   1 1           1         1   1         1     1 1   1     1   1         2               1 1   1         1       1 84
85 13               1   1 1 1   1     1       1             1     1   1             1                             1 1       85
86 23   2     1             1 1       2 1     1         1   1 1         1 1       1         2         1     1     1 1     2 86
87 11         1 1               1       1       1                       2                         1       2           1     87
88 15             1         1 1 1                             1 1       1       1                 1         1   3   1   1   88
89 12           1   1             1 1       1         1       1                             1 1 1 1 1                       89
90 19             1   1 1       1   1                   1     1   1 1   1       1           1       1   1     1 1 1   1 1   90
91 13     1                 1                 1   1 1         1     1           1 1       1 1         1   1                 91
92 18   1 1   2       1   1   3       2             2         1                     1       1   1 1                         92
93 21       1 1         1         1   1             1 2 1                 1       1   1 1       1       1   1 1   1     1 2 93
94 14               1 1   1 1 1   2                         2       1 1 1                                   1           1   94
95 8               1     1             2 1                     1                                     1           1         95
96 17                     1 1 1         2   1         1   1   1 1   1     2     1             1     1   1                   96
97 14 1 1       1             1   1 1 1             1     2                                                     1     3     97
98 16 1                 2               2     1         2 2       1       1       2             1                   1       98
99 16               2   1       2     1           1             2 1 1 1         1     1                             1 1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
Ngày
/
Tháng