BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 31/07/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
Ngày
/
Tháng
00 14   1       1   1   1 1   1     1         1             1 1                       2           1             1           00
01 19           1   2 1                   1     1       1         1   2 1       1     1 1           1       3 1             01
02 14   1 1 1         1           1           1         1     1 1                     1 1         1 1         1             02
03 9               1                   1             1                                 1       1 1 1       1   1           03
04 22         2     1 1     1 1   1               1             1     1 1     1 1         1   1 1       1 1 1 1   1       1 04
05 13       1   1         1         1   1 1 1                         1 1                   1   1   1   1                   05
06 17 1                   1           1           1 1 1         1         1   1   1 1     1                 1       1 1   2 06
07 13                 1       1                       2 1 1         1       1                             1   1     2 1     07
08 22   1   2               1           1   1   1       1   2       1     2     1             1       1 1     1 1   2     1 08
09 13                                         1     2 2 1                 1   1     1 1               1       1   1         09
10 16     1 1   1 1       1     1   1   2 1             1       1                 1                 1         1       1     10
11 21 1 1         2   1     1   2           1   1     2   2   1   1       1           1                 1     1     1       11
12 15             2   2             1         1                 1     2 1     2 1         1                 1               12
13 27                 1 2       1 1 1 1 1       1 1   1         1   2 1       1   1   1   1 1 2   1   1 1         1     1   13
14 14 2                 2                           1     1       1                   1 1     1 1 1   2                     14
15 17 1     1           1   1   1 1 1               1     1 1 2               1   1         2                   1           15
16 14   1         1         1                 1         1   1 1     1     1     1 1                 1           1 1         16
17 16   1   1       1                   1 1                   1     1       2   1                         1   1   1 2   1   17
18 18     1   1   1 1         1             1   2 2       1           2               2         1                 1     1   18
19 20 1 1 1     1   1       1                         1         2       1   1           2       1 1       1     1 1 1     1 19
20 13             2             2 2         1 1         1 1           1                                   1           1     20
21 13 1                     1   1   1       1     1   1 1               1             1         1               1         1 21
22 13   1         1 1         1   1           1   1       1                   2             1 1               1             22
23 16       1       1             1       1             1     1 1         1             1 1       1   1 1   1   2           23
24 12                                                 1   1 1       2   2           1       1 1 1 1                         24
25 15             1       1 1 1   1 1   1       1           1             1             1         1           1 1     1     25
26 11 1         1                     1                               2         1   1               1     1   1   1         26
27 13 1         1         1           1     1   1 1   1     1   1 1 1                             1                         27
28 16                     1   1 2   1   1     1           1                         1       1       1 1           3     1   28
29 18                       1       2     1           1 1     1 1 1 1 1               1 1   1   1       2   1               29
30 19 1   1           1   1             1       1   1 1 1 2   1 1         1               1       1 1         1           1 30
31 10                                     2 1             1         1             1           1   1                   1 1   31
32 12       1           1                 1   1             1   1 1             1 1             1                   1     1 32
33 16       1         1       1         1     1     1     1               1 1     1   1   1         1 1         1   1       33
34 15       1 1                     1         1 1           1       1   1   1               1     1   1 1   1         1     34
35 17   1 1 1       1                   1                         1   1           2   1     1       1 3           1   1     35
36 15     1           1               1                         1 2 1                     1   1       1 1         1   3     36
37 19 1       1   1   1   1     1     1 1   1   1   2       1       1   1     1     1                                   1 1 37
38 23 1   1 1       1 1   1   1   1 1   1 2 2     1         1 1         1             2             1     1               1 38
39 15 1 1       2   1                       1 1     1 1                 1   1   1                                     1   2 39
40 15         1         1 1     2         1     1       1     1               1                       1   1   1     2       40
41 15 1       1       1 1   1   1         1                 1               1             1       1     1 1       1   1     41
42 14     1   1 1             2               1 1 1       1               1       1               1     1               1   42
43 18                       1         1   2 1 1     1     1       1     1       1       1 1   1           2 1   1           43
44 18   1 2   2       2 1         2   1             1                     1     1                 1 1       1   1           44
45 20   1   1 3       1     1             1     1                   2 1     1 1   1   1                 2         1     1   45
46 14     2         1   1 1       1   1         1     1   1 1       1         1                                       1     46
47 15 1   2   1   1               1           1 1   2                     1 1       1                     1   1             47
48 32   1 2   2 1           1   1           3             1 1     2     1   2 1 1 1 1 1 2             1   1 1 1   1   1   1 48
49 17     1   1 3 2 1     1                 1       1       1     1               2   1                           1         49
50 9             1     1     1     1                                 1         1           1   1                         1 50
51 13           1         1       1         1                 1 1             1       1     1   1   1               1     1 51
52 13         1 1           1   1   2 1                                           1       1     1     1   1           1     52
53 12     1                                             2                   1     1         1 2 1   1   1                 1 53
54 11         1                       1   2       1     1     1                                     1         1     1   1   54
55 14   1           1 1   1 1                   1               2       1 1         1                     1   1     1       55
56 13             1 1   1 1   1 1         1   1               1       1         1                           1     1         56
57 16               1           1               1       1       1   2     1         1   1       2 1     1       1 1         57
58 14 1                     1       1 1       1     1               1           1                   1   1 2             2   58
59 15         1           1   1             1           1               1 1         1   1           1     1 1 1         1 1 59
60 16   1   1       1 1           1   1   1     2         1 1       1   1         2                                     1   60
61 20           1                       1       1           1       1       1   1 1 3           3 2     1             1   2 61
62 11       1             1       1           1           1                 1     1       1                     1 1       1 62
63 17   2       1     1     1     1   1 1     2       1           1             2   1                       1   1           63
64 23             1 1 1 1 1 1       1 1   1   1 1     1     1 1   1       2   2             1         1                 1 1 64
65 12     1 1     1   1       1 1                             1                           1         1   1   1 1             65
66 11 1       1 1   1             1     1   1     1                                     1         1                   1     66
67 18     1   1     1         1 1       1         1 1       1   1       1 1 1 1 1             1                           2 67
68 20                         1 1           1   1     1 1 2 2   1   1   1   1       1     1 1 2               1             68
69 11   1   1 1           1                         1                                 2     1               1 1         1   69
70 15     1       1                                   1             1     1   1 1     1   1       2   1         2   1       70
71 18 1                 1             1       1 1 1 1       1         1 1     1     1   2 1     1           1   1           71
72 9             1     1         1       1 2                                           1                 1             1   72
73 12                   1 1                       1           1   1                       1   1 1 1   1         1         1 73
74 14           1         1             1 1                   1   1   1 1         2     1   1     1               1         74
75 18 1 2   1           2     1       1 1         1               1   1                               1   1 1       2     1 75
76 13             1 1     1 1     1   1     1               1     1           1             1             1             1   76
77 17                 1     2     2   1 1         1           1     1     1   1         2 1             1 1                 77
78 14           2             1                   1 1 2         1     1               1       1 1                     1 1   78
79 19     1 1   1                 1               1                         1       1 1     1 1       1     2 1 1   1 1 1 1 79
80 21 1           1         1 1     2         1                         1   1   1   2     1     2   1   1     1     1   2   80
81 10             1             1     1 1                 2     1             1           1                           1     81
82 18 2               1   1   1     1 1         1 1 2   1                   1 1     1   1     1                 1           82
83 21   1     1   1 1               1 1 1 1       2             2             1 1       1 1 2       1   1       1           83
84 22 1     1   2   1                       1 1     1         1   1       1 1 1     2   1   1   1   1     1             2   84
85 14 1 1   1 1                                       1     1               1       1       1     1 1 1       1     1       85
86 20     1         1         1       1 1         2 1   1       1 1   2                 1   1 2           1     1 1         86
87 23                   3 1 1         1               1       1   1   1     2   2 1 1           1         1 1   1 1 1 1     87
88 26 2       1         1     1     1             2 1   1     2                 1 2       1 1 1     2 2 1 1     1 1         88
89 18         1       2         3 1 1       1       1             1   1         1             1       1 1           1   1   89
90 20     1     2         1                   1 1   1 1       2         1 1 1       1               2       1     1   1 1   90
91 10       2                           2         1                     1   1               1           1   1               91
92 16   1         1   1 1             1   2                 1           1 1         1 1       1   1   1         1           92
93 10                       2 2 1             1                     1                   1     1                   1         93
94 9       1               1             1             1 1                       1       1   1                       1     94
95 17       1     1     1   1       1 1 1               1     1 1   1           1             1       1   1         1     1 95
96 18 1 2   1           1     1             1           1 1     1 1     1 2   1           2                 1               96
97 19   1 1               1       1 1         1         1   1         1     1         1   2 1   1       1   1     1   1     97
98 11                             1   1         1                 3                     1               1     1       1 1   98
99 19   1 1         1   1     1 1   1                 1 1 1           1 1 1                       1           1     2 1 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
Ngày
/
Tháng