BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/01/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
Ngày
/
Tháng
00 20   2       1 1 2       1   1 1   1                           2 1   1         1           2             1     1     1   00
01 12             1   1         1 1       1           1               1 1   1   1                       1             1     01
02 17   1         2     1     1     1     1           1 1     1     1   1             1   1   1       1   1                 02
03 9           1                 1                               1             1       1               1   1             2 03
04 10   1                       1 1             1   1                 1       1           1           1 1                   04
05 11 1           1               1                     1       1   1                 1               2   1 1               05
06 15           1   1 1 1   1           1                       1       1                 1   1 1   2 1 1                   06
07 12       1     1     1         1   1 1 1     1                     1               1       1               1             07
08 12         2                       1             1 1                 1 1   1         1 1         1   1                   08
09 20     1 1 1 1 1     2   1               2     1       1 1 1                             1 1 2 1                       1 09
10 17   1 1                 2         2 1 1                               2 1 1   1                     1       2     1     10
11 17   1     1   1 1               1               1   1               1   1 1             1 1           1   1   1 1   1   11
12 15           1     1     1           1       1         1 1           1                 2         1     1   1   1 1       12
13 15     1 1                 1 1                         1               1       1 1   1   2   1             1 2           13
14 18 2         1 1               1             1 1   1   1         1       1   1         1   1     1   1           2       14
15 22   1 1 1       1 1 1 2 1 1     1       1                                               2 2       1 2 1         1 1     15
16 8                                                         1 1   1               1                 1   1   1         1   16
17 14       1             1             1 1 1       1   1 1           1               1     1             1   1       1     17
18 18 1   1   1       1                 1 1         1               1 1 1 1             1 1   1     1       1       1 1     18
19 19         1                           1   2   1 1               1 1 1   1   1           1     3 1     1   1         1   19
20 10           1             1             1   1                   1                         1     2     1       1         20
21 14       1     1 1                 1     1       1       1       1                   1                 1       1   1 2   21
22 18     1 1     1             1             1       1           2 1                 1 1       1 2   1             1 1 1   22
23 22         1       1   1 1     1       1       1 1 1 1   3 1             1 1 1       1 1             1           2       23
24 19   1 2 1       1 2   1       1             1     1 1   1   1   1                         1                   1     1 1 24
25 12       1       1         2 1     1                         1       1 1                   1     1                     1 25
26 15 2   1         1   1                                 1     1   1       1   1                               3   1   1   26
27 15               1   1       1       1         1           1       1       1   1 2 1       1 1       1                   27
28 20           1       2   1   1                   1       1         1       1       1 2   1   1   1       2       1 1 1   28
29 16               2             1 1         1           1               1   1 1 1   1           1       1       1   1   1 29
30 26       1   1   1 1 1 1 1         1           1       1 1 1 1 1 1 1       1 2   1           2     2           1   1     30
31 22 1 1   1   1           2   2             1           1 2 1   1           1   1 1           1 1               2   1     31
32 18       1     1         1 1 1         2 1   2                 1         1   1     1               1     1   1     1     32
33 18   1                             2     1 1   1     1   1   2                 1 1 1 1                 1       2 1       33
34 13 1 1     1           1     2                                         1 1     1 1                   1 1   1             34
35 15 1     1   1     1                           1   1     2         1 1                       1   1     1         1     1 35
36 20 1           1 1 1               2 1     1   1       1           1 1       1 2           2 1           1       1       36
37 13             1               1 1     1                       1       1         1       1   1           1 1 1       1   37
38 17 1   2               1                 1 1           1               2         1   1     1   1   1     1 1       1     38
39 18       1     1 2   1         1               1   1           1     1       1       1 1     1 1               1     1 1 39
40 16 1                   1           1       1 2 1       2         1       1 1         1             1 1     1             40
41 10           1           1       1       1         1 1                                 1                     1   1   1   41
42 8         1           1       1                       1     1 1                           1       1                     42
43 15 1   1   1               1     2 1                   1 1   1   1               1   1                         1 1       43
44 10   1     1               2               1   1               1             1           1               1               44
45 16 1               1         1 1       1     1   1                 1     1 1     1   1   1   1   1                 1     45
46 11 1                   1                       1         1 1           1 1 1       1   1                       1         46
47 11             1                         1           1 1             1 2       1   1 1             1                     47
48 27 1 3 1   2 1   1   3               1 1 2 1     1       2       1 1       1       1         1               1       1   48
49 18       1 1               1 3   1         2                           1     1 1         2     1     1             2     49
50 14           1 1 1     2 1       2   1                                                           1 1   1   1           1 50
51 13 1                           1             1                             1   1         1   1           2 1   1   1 1   51
52 20   1     1 1 1       1         1 1     2 1 1               1     1             1   2         2           1         1   52
53 16 1   1                           1         1   1 1         1 1       1         1                     1 1   1     3     53
54 16   1   1   1   1         2       1 1         1             1           1     1                 1 1                 2   54
55 13     2 1   1         1   1                 1 1 1         1             1         1                     1               55
56 22       2 1       2         1       1 1     1           1 2         1       1   1 1           3           2   1         56
57 20 1     1     1   1   1 1       1   1     1         2 1   2                 1       1 1         1   1           1       57
58 10     2             1 1     1               1                       1                         1               2         58
59 16       1   1     1 1 1 1             1     1       1     1                 1                 1           1     2     1 59
60 13               1                 1   1   1 1 1 1     1   1   1     1         1                               1         60
61 16     1 1         1   1         1                         1             1     1   1 1 2               1   1     1     1 61
62 20                   1 1 1 1       1     1 1     1 2 1         1   1 1 1   1               1       1     1 1             62
63 15 1                         1   1           1                                 1   1 1   1 1         1   2 2 1           63
64 25 1 1               1     2               2     1   2         1   1   1 1       1     1     1 1   1 1 1   1       1   2 64
65 9         1       1     1 1         1         1   1                   1                 1                               65
66 24 1 2 1                   2 1 2   1       1   1 1 1 1           1       1     1 1         1 1     1         1         1 66
67 25 1 1   1       1               1               1   2     1   2       1 1       1 1     3 1         1           1 3 1   67
68 14     2       1     1   1             1 1       1     1                           1                       1   1     1 1 68
69 12         1                   1     1                 1   2     1         1       1         1               1   1       69
70 17 1       1   1 1                   1 1 1 1 1         2                           1   1   1             1   1         1 70
71 17         1 1               1       1         2     1 1 1         1 1     1   1               1             1 1   1     71
72 17                 1 1           2                 1 1     1       1               1         1 1 1     1   1     1   1 1 72
73 22 1 3 2           2             1       1           1     1     1 1 1 2 1                         1       1   1       1 73
74 11   1       1                           1 1       1         1 1 1                     1     1 1                         74
75 22       1     1       1   1   1     1   2       1       1   2 1   1       1 1 1 1         1         1       1         1 75
76 17     1             1   1                   1 1   1         1 1 1                   2           1   1   1   1       1 1 76
77 19       1   1       1             1 1 1       1                             2 1             1   2   1   1   1     1 1 1 77
78 12           1     1           1   1 1 1             2                 1 1       1                           1           78
79 14             1     1       1                 1   1     1                 2 1     1                 2 1     1           79
80 16       1   1           1   1   1     2                     2 1     1         1 1     1           1   1                 80
81 17         1 1         2 1 2   1             1   1   1   1                 1               1       1           1       1 81
82 18                       1     1                 1       1 1       1     2   2   1       1     2 1     2           1     82
83 17     1     1     1         1   1   1 1   1       1     1                             1         2 1 1 1     1           83
84 18               1 1   1         1       1   1   1   1             1   2 2       1             1     1     1     1       84
85 19 1                             1 1               1   2             3 1         1       1   1 1     1   2           1 1 85
86 21         2         1     1     1 1     2       1 1 1         1               2 1     1 1     1       1 1           1   86
87 14               1       2           1                     2       1     1 1   1       1   1                     1     1 87
88 18               1         1   3   1   1       1   1       1 1     1     1   1     1   1         1 1                     88
89 18         1 1 1 1 1                           1       2       1 2           1     1     2         1         1 1         89
90 12         1       1   1     1 1 1   1 1       1           1             1                   1                           90
91 15       1 1         1   1                 2       1               1 1       1               1         1 1       1     1 91
92 13 1       1   1 1                             1   1         1 1 1     1   1                                         1 1 92
93 21   1 1       1       1   1 1   1     1 2 1     1 1         1       1     1   1       1         1     1     1           93
94 9                         1           1     1       1   1                   1               1   1         1             94
95 13                   1           1                           1       1     1       1 1 2                 2     1     1   95
96 13           1     1   1                         1       1     2                 1   1                       2 1 1       96
97 12                             1     3             1       1     1               1   1   2                             1 97
98 14             1                   1         1               1   2 1       1   1   1 1 1         1   1                   98
99 10   1                             1 1     1 1   1           2     1                               1                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
Ngày
/
Tháng