BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/05/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
Ngày
/
Tháng
00 11   2             1               2           1               1       1   1         1                       1           00
01 9             1   1                           1         1                                       1     1 1       1   1   01
02 9   2   1                                                   1     1                       1       2                   1 02
03 18     1     1 1                       2 1           1       1 1                   2 1         1 1         1   1 1   1   03
04 17 2                 1     1         1 1       1 2 1     1         1             1         1             1   1     1     04
05 15 1       1   1             1               1                                 1         1   1 2     2     1   1   1     05
06 13   1                   1             1   1 1     1     1   1   1           1                   1           1 1         06
07 14 1                     1   1                   1 1     1             1   1 1     1   1   1       1           1         07
08 16             1   1                     1 1       1     1 2             1               1 1         2     1 1   1       08
09 10 1             1 2 1                       1                             1                               1           2 09
10 20     1     1         4         1 1     1 1       1         1   1 1 1   1         2                       1       1     10
11 12       1       1                 1                             1 2     1     1         1             1     1     1     11
12 21     1     1 1   1         1 1       2       1 1 1 2           1 1                   1             1     1 1       2   12
13 10                   1 1           1 1         1     1 1         1     1 1                                               13
14 14                 1           1       1     1     1 1     1         1 1 1 1 1                     1               1     14
15 18           1       1           1 1 3             1         1     1         1 1 1         1   1           2         1   15
16 18       1         1         1 1 1 1       1 1     1               1       1                 1   2 1         2       1   16
17 15 1   1   1     1               1   2 1         1     1     1     1   1                     2                           17
18 13 1     1                   1 1                   1         1   1           1               1 1 1                   1 1 18
19 24 1   1 1           1 2 2 1   1         1       1                           1         1 1 1 1   1     2     2 1   1     19
20 20     1   1 3 1 2 1 1 2         1         1             1       1 1                           1                   1 1   20
21 15   1   1     1   1         2 1 1             1               1                 1         1               1   1   1     21
22 20 4       2       1       1   1               1 1                   1       1         1     1     1       1 1   1   1   22
23 10             1 1               1       1       1                                         2                   1 1 1     23
24 25                       1 1     1     2       1   1   2     1 1     1 1   1   1 2   2         1       1       2 2       24
25 16 1   1 1           1       1               2 1 1         1               1       1             1   1 1     1           25
26 19   1           1   2             2   1 1       1 1 1           1       1             1 1 1         2       1           26
27 15       1         1 1   1       1         1     1           1       1           1             1         1   2     1     27
28 13     1     1         1 1             1                 1 1             1     1       1   1       1                   1 28
29 17         1     1     1           1 1                   2       1 1 1   1       1 1     1                     1   1   1 29
30 17   1 1 1   1     1               1             1               1     1       1         1 1   1     1   1     1   1     30
31 18               2       1 1     1   1 1           1   1       1     1         1 1   1       1         1       1 1       31
32 17   1 1       1   2         1       1     3                         1           2 2     1                       1       32
33 28     1   2     1       2 1 1 1           1 1 1 1 1   1     1             1   1   1   1   1   1   1   1 1 1         2   33
34 16 1                 1 1                   1 1 1     1         1     1       1 1       1                 2       1     1 34
35 18       1   1   1         1   2                 1     1 1       1         1     1 1     1                   1 1   2     35
36 15                         1   1       2   1     1                         1 1 2       1 1         2       1             36
37 16                         1     2       1       1     2   1       1           1 1         1       1   1 1   1           37
38 9                                 1     1                     2 2 1                               1         1           38
39 12 1                   1           3                           1               1               1   1 1         1 1       39
40 14               1 1       1     1                           1 1     1 1 1           1   1         1 1 1                 40
41 16           1   2     1 1     2         1 1   1     1 1             1                               2           1       41
42 19       1     1   1 1     1 1 2             1                       1     1 1               1   1   1       1   1 1   1 42
43 15       1     1           1         1   1                   1                 1 1 2           1       1   1     1   1   43
44 20               1         1       1 1   1 2       1     1       1 3         1                     1 1 1   1         1 1 44
45 16   1 1                   2 1           1                                     1     1   1       2 1 1 1 1     1         45
46 10   1         1     1                                 1                 1           1     1 1       1 1                 46
47 15 1     1                 1       1       1   1       1         1                 1     1 1 1 1   1       1             47
48 12       1 1   1                                               1           1     1 1 1 1 1     1                       1 48
49 18       1   1 2     1       1   1         1         1       1   1       1               1       1     1   1         1 1 49
50 11   1 1       1   1 1                             1           2     1                             1                   1 50
51 16         1       1       1 1                 1         1             1 3     1 1 1   1                     1   1       51
52 25   1       1   1         1       1           1 1   1           2       1       1 1 1 2     2   1 1     1     1 3       52
53 18 1                   1 1         1     1     1   1           2   1 2 1                 1 2                     1 1     53
54 16         1           1                         1     1     1 1   1   1   1           1     1 1   1   2             1   54
55 18     1           1         1                   1   1 1 1 1 1 1                   1 1 1     1                 1   1 1 1 55
56 14       1   1   1         1                 1             1 1   1                   1     1   1         1     1       1 56
57 14       1 1     2           1                 1       1   1       1                       1   1     1   2               57
58 21     1     1       1         1     1 1             2   2 1   1             1     1 1     1   1   1         1       1 1 58
59 10             1                   1                 2     1   1       1     1       1                               1   59
60 19       1 1     1 2     1 1                       1   2       1   1               1 2   1   1               1 1         60
61 18 1   1     1 1   1                             1             1                     1 2 2     1 2               2     1 61
62 17     1             1       2 1           1 1       1             1         1 1                       1 1   2 1       1 62
63 11         2             1           1   1 1       1       1                         1             1             1       63
64 11 1 1       1                     1     2 1                                     1               1     1       1         64
65 19 1             1             2   1   1 1       2 1       1 2               1   1     1             1                 2 65
66 8       1             1 1   1                         2           1                                                 1   66
67 13     1     1   1   1       1               1               1                   1 1   1   1           1 1               67
68 16                     1         1 1     1         1 1           1 1                     1   1   1 1       3 1           68
69 23 1 2 2               1   1   1     1 1 1   1     1       1           1 3     1       2       1                 1       69
70 21 1     1           1     1     2       1           1 1         2     1     1 1               1 1   1   1     1     1 1 70
71 14       1     3         1                   2       1   1         1 1         1             1                   1       71
72 15     1         1               1   1     1     1       1 1                 1   1         1 1 1                   1   1 72
73 14                 1         1                     1 1     1     1       1     1 1           2 1                     2   73
74 11     1             1                 1                   1       1   1                       1 1       1 1 1           74
75 18     1     1                   1   1 1   1             2           2       1     1                 1 1   1       1 1 1 75
76 11 1 1                           1       1                   2             1 1 1                       1               1 76
77 20   1 1             1 1 1   1     2             1     1 1 3                                     1       2       1 2     77
78 11           1         2                     1   1       1           1   1           1       2                           78
79 20   1     2       1 1           1           1 1   1           1 1 2     1 1                     1   1 1 2               79
80 22 1 1   1   1                 1 1       2 1           1 1     1     1 1   1 1   1   1 1   1                       1 1   80
81 11   1                                 2     1                 2         1                         1   1   1       1     81
82 19 1 2             1   1 2 1             1           1 1     1   1     1     1   1           1       1         1         82
83 16           1 1     2                   1                 1     1     1           1 1 1             2   2         1     83
84 7                   1 1       1                     1       1                   1                 1                     84
85 15         1       1   1             1         1 2       2             1   1 1       1           1                     1 85
86 13   1     1           1             2       1           1     1           2   1 1                                   1   86
87 20 1 1                   2           1 1   1   1         1   1 1 1           1 1 1     1     1 1 1                   1   87
88 16                             1             1               1       3   1 1   1     1 1         1 1   1 1         1     88
89 21       1 2 1 1             2 1         1 1 2 1     1     1           2           1     1 1   1                         89
90 16     1   2 2             2       1 2       1       1                                 1 1                 1   1         90
91 24       1               2       3   1             2   1                 1 2 1   1   1       1 1       1   1   2   1   1 91
92 15     1   1 1       1       1 1               1                     2     1         1 1 2 1                             92
93 14       1               1     1   1                       1 1         1 1     1         1 1         1     1           1 93
94 16 1             1       1   1   1     1     2 1     1 1     1         1           2     1                               94
95 17   1 1   1   1         1   1   1   1     2                           1 1 1                     1 1     1             1 95
96 17           1   1         1           2     1 2     1 1             1     1 1       1       1             1         1   96
97 22       1           1 1       1     1 1           1 1     1         1 1   2 2     1     1               1 1 1   2       97
98 14             2         1               1     1           3           1             1           2     1       1         98
99 17   1   1 2   1 1         1         1         1       1 1             1 1     1                     1   1         1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
Ngày
/
Tháng