BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 03/06/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
Ngày
/
Tháng
00 10         1                         1                   1 1       1       1     1         1             1   1           00
01 13   1 1       1   1       1                         1         1   1   2                         1     1         1       01
02 13                   1   1   1   1       1                     1       1   1   1               2 1                     1 02
03 17       1   1 1   1     1                           1 1 2   1               1     1       1         1 1 1       1       03
04 16     1   1     1             1 1   1 1                 2   1       1 1       1 1     1             1                   04
05 18 2     1   1   1         2   1           1 1 1                                   1 1     1                   2 1 1     05
06 12         1 1             1     1 1 1     1                                 1   1   1       1         1                 06
07 13           1             1     1 1                       1   1               1 1 1   1       1           2             07
08 16 2     1 1   1         1 1                     1     1       1         1                       1 1           1   1   1 08
09 17       1           2       1   1           1       1               1   2             1 1                   1 1   2 1   09
10 14       1       1           1   1   1     1             1 1     1               1     1 1           1                 1 10
11 13   1     1     1         2                   1           1             1 1 1     1   1                 1               11
12 18 1     1 1       2                 1 1   2   1                   1   1     1                 1     2       1       1   12
13 19                       1         3   2 1 1                 1 1     1 1 1                           1     1 1   2   1   13
14 14               1     2       1     1           1                 1 1               1       1 1       1   1     1       14
15 11       2         1           2           1       1               1                 1         1                     1   15
16 13         2       1             2       1                       1   1       2                 1                 2       16
17 9                     1     1                 2           1                   1 1 1                       1             17
18 18                 1 1 1             1   2       1   1                 1                     1     1 1   1 1   1     3   18
19 14   2     2 1   1                 1   1                         1     1           1                     1 2             19
20 17               1 1       1                 1   1       1 1       1 1         1 1 1   1       1           1     1     1 20
21 15       1   1   1             1 1                     1     2 1             1 1       1             1         2         21
22 20       1 1   1   1   1 1 1         1     1               1 1         1       1 1 2       1           1         1   1   22
23 16           1 1 1       1 1 1 1   1       1       1   1           1     1 1                           1   1             23
24 18   1       2 2               1                 1     2           1 1       1 1   1                   1         1 2     24
25 16 1 1     1                 2                 2 1                         1     1     2           1 1 1 1               25
26 14 2       1             1 2 1         1                   1               1     1 1 1                           1       26
27 19     1   2     1       1     1         1   1 1           1 1                         1   1           3     2         1 27
28 10                   1       1                     2 1     1   1 1               1                   1                   28
29 16           1   1   1       1   1 1         1   1       1     1 1         1         1                   1       2       29
30 23 1   1     1   1     1               1 1   1     1               1   3         1   1           1         1 2   2 2     30
31 18   1       1 1         1         1                   1 1       1 1         1     1 1     1   1             1 1 1 1     31
32 13             1                                 1         1                 1 1         1     2 1   1 1 1     1         32
33 19   1 1 1         2             1 1 1         1 2   1       1       1                             1 1 1     1 1         33
34 27     2       1     1   1         1 1   3     1 1       2   1 1     1 1 1 1   1   1 1 1       1         1         1     34
35 16         1 1   2               1       1 2 2 1           1   1             1     1           1                         35
36 14       1                       1     1                   1 1         1     1 1 1   1 1           1           1       1 36
37 12   1 1   1             1               1           1 1                     1         1     1 1             1           37
38 12         1                 1       1         1   1               1   1 1       1         1                 1       1   38
39 17 1         1 1           1 1   1 1           2 1       1 1         1                           1 2       1             39
40 23 1 1                       1 2   1   1 2     1   1           1         2   1 2     1       1 2           1         1   40
41 13 2           1                           1     1               3                           1 1           1       1 1   41
42 16 1       1   1 1   1                   1                           2     1   1 1         1     1     2 1               42
43 20   1   1     1   1   1   1 1     2                       1         1   2   1 1     2 1           2                     43
44 19 1 1   1         1 1   2     1       1             1 1       1 1               1 1   1             1   1   1           44
45 19 1 1 1     1             1 2   1                 2 1         1       1         1         1       1                 2 1 45
46 24 1 1                       1   1   1         1 1 1 1 1                       1   1 1 1 2 1 3 1                   2   1 46
47 23       1               1   2       1       2   1 1   1       1 1       1 1 1   1   2       1   1           1 1 1       47
48 16                   1     1         1     2                   1 1         1 1     1     1 1 1 1         1             1 48
49 13   1   1         1 1 1                 1       1   1                     1       1     1             1           1     49
50 14                   1 1                   2             1             1   1 1     2       1         1           1 1     50
51 8         1   1                       1   1                                         1     1       2                     51
52 11     1     1 3                                         1     1   1                     1         1           1         52
53 16             1 1           1                 1     1   2                     1           2     1       1 2 1 1         53
54 21   2             1                                 1 1 1   1   1       1 1   1         2 1   1 1 3                 1 1 54
55 19           1   1 1 1             1             1   2               2       1           2 1   1       1           2 1   55
56 9     1     1       1 1                 1       1 1                                                             2       56
57 14 1   2                             1           1   1       1   1 1               1         1             1   1     1   57
58 12         1       1 1 1         1                                 1 1           1     1                 1   1       1   58
59 13                 1   1                           1         2                       1 1     1   2     1   1 1           59
60 17         1 1           1     1   1 1       2   1 1           1   1                 1   1   1   1               1       60
61 11             2     1                               1 1   1                       1       2             1       1       61
62 20   1 1   2 1       1     1       2         1       1   1 1             1   1         1       1 1       1 1             62
63 12             1               1   1 1               1                 1   1   1 1                     1   1         1   63
64 16   1       1         1       2   1 1         1             1                 1   1         2       1       2           64
65 17 1                 2       1     1   1         1         1       1 2     1             1           1   1         2     65
66 19                 1                     1             1 1 1   1   1   1 1           2       1   1 1   2 1         1   1 66
67 10   1 1                       1                         1       1 1   2 1                                         1     67
68 20       3 1           1   1   1       1           1                     2 1 1                   2 1     1     1   1 1   68
69 15             1                                         2             1               1     2       1 1   2   1       3 69
70 17 1   1     1     1 1   1   1 2       1                     1               1             1           1       1   1   1 70
71 11             1                 2               1                   1     1   1 1     1     1                 1         71
72 17               1   1 1         1           1     1 1 1   1               2       1   1   1 1       1             1     72
73 19                 2   2                     3           1 1   1   1             1   2 1   1               1     1     1 73
74 19     1 1 1           2 1     1     2 1           1                 1   1   1   1 1                 1       1 1         74
75 20 1 1   1       1 1 1         1       1 2 1 1   1     1         1                 1 1               1 1       1         75
76 18   1               1     1           1             1 2 1 1 1   1 1       1     1 1                 1     1         1   76
77 16     2       1 2             1     2   1 1                   1                         1       1 1     1             1 77
78 15                         1     2                 2         1 1         1   1       1           1 2     1           1   78
79 20 1 1 2               1 2       1       1 1 1             1         1 1 1   1         1               1       1 1       79
80 19               1 1       1       1   1           1 2       1   2                         1     1   1       2       2 1 80
81 14   1   1       1       1             2 1       1                                       2                         1   3 81
82 12 1         1                           1     1       2     2 1                       1 1         1                     82
83 19 2   2         1                   1 1     1         3 1   2           1   1                   1                   1 1 83
84 10                     1     1                           1         2       1   3                   1                     84
85 14                   1 1           1         3 1                                       1         1 1     1     1     1 1 85
86 10                 1         1           1                               3       1             1 2                       86
87 17                 1       1 1         2                     2 1     1           2       1 1 1           2     1         87
88 21   1 1         1       1         1 1     1   2 1   1         1 1 1           1     1   1           1     1   1 1       88
89 8                         1                 2 1                                         1       1     1     1           89
90 12       1   1         1       1               1     1                     1                   1   1 2                 1 90
91 22   1   1   2   1   1         1   1   1     2   1 1   1   1   1   1     1                                   1 1   1   1 91
92 13                         1             1         2   1         1   1 1   1   1             1             2             92
93 16 1     1           1   1       1         1   1     1     1         3 1                   1                 1     1     93
94 12                         2   2 1                   1         1                       1     1     1     1             1 94
95 19     1             1 1 1           1 2   2       1       1       1       2   1               2     1           1       95
96 20       1         1     1   1   1   1   1 1   1       1     1   1 1   1                 1 1     1   1   1     1         96
97 23     1 1 1   2       1 2         1       2     1 1   1         1 1 1 1                 1 1 1   1                   1   97
98 21   1       1         1         1   1         1         1   1   2         1 1           3   1 1         1   1       1 1 98
99 19 1   1         1     1 1   1         1           2       1   1 2                   1   1   1     1   1     1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
Ngày
/
Tháng