BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/03/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
10
/
02
03
/
02
Ngày
/
Tháng
00 19     1     1         2       1 1 2       1   1 1   1                           2 1   1         1           2           00
01 12             1                 1   1         1 1       1           1               1 1   1   1                       1 01
02 18 1           1       1         2     1     1     1     1           1 1     1     1   1             1   1   1       1   02
03 7       1                     1                 1                               1             1       1               1 03
04 16   4     1     1     1                       1 1             1   1                 1       1           1           1 1 04
05 12 1   1 1           1           1               1                     1       1   1                 1               2   05
06 19   1 2   1                   1   1 1 1   1           1                       1       1                 1   1 1   2 1 1 06
07 13         1   1           1     1     1         1   1 1 1     1                     1               1       1           07
08 16 1   1   1 1               2                       1             1 1                 1 1   1         1 1         1   1 08
09 20             1         1 1 1 1 1     2   1               2     1       1 1 1                             1 1 2 1       09
10 16     1 1             1 1                 2         2 1 1                               2 1 1   1                     1 10
11 16 1       2       1   1     1   1 1               1               1   1               1   1 1             1 1           11
12 12           1                 1     1     1           1       1         1 1           1                 2         1     12
13 17     1 2 1   1         1 1                 1 1                         1               1       1 1   1   2   1         13
14 20 1   1   1   1     2         1 1               1             1 1   1   1         1       1   1         1   1     1   1 14
15 22 1     1     1       1 1 1       1 1 1 2 1 1     1       1                                               2 2       1 2 15
16 6           1                                                               1 1   1               1                 1   16
17 14           1 1   1       1             1             1 1 1       1   1 1           1               1     1             17
18 15                   1   1   1       1                 1 1         1               1 1 1 1             1 1   1     1     18
19 20         1 1 1 1           1                           1   2   1 1               1 1 1   1   1           1     3 1     19
20 9         1                   1             1             1   1                   1                         1     2     20
21 12       1       1 1       1     1 1                 1     1       1       1       1                   1                 21
22 18 1   1         1       1 1     1             1             1       1           2 1                 1 1       1 2   1   22
23 21             1             1       1   1 1     1       1       1 1 1 1   3 1             1 1 1       1 1             1 23
24 18     1       1       1 2 1       1 2   1       1             1     1 1   1   1   1                         1           24
25 15   1     1 1     1       1       1         2 1     1                         1       1 1                   1     1     25
26 15 2   1     1 1     2   1         1   1                                 1     1   1       1   1                         26
27 16           1                     1   1       1       1         1           1       1       1   1 2 1       1 1       1 27
28 16     1                       1       2   1   1                   1       1         1       1       1 2   1   1   1     28
29 15           1 1   1               2             1 1         1           1               1   1 1 1   1           1       29
30 29 2       1 1   1         1   1   1 1 1 1 1         1           1       1 1 1 1 1 1 1       1 2   1           2     2   30
31 21               2   1 1   1   1           2   2             1           1 2 1   1           1   1 1           1 1       31
32 18       2     1           1     1         1 1 1         2 1   2                 1         1   1     1               1   32
33 15                 1   1                             2     1 1   1     1   1   2                 1 1 1 1                 33
34 13 1       1         1 1     1           1     2                                         1 1     1 1                   1 34
35 14       1         1 1     1   1     1                           1   1     2         1 1                       1   1     35
36 19                 1 1           1 1 1               2 1     1   1       1           1 1       1 2           2 1         36
37 11     2                         1               1 1     1                       1       1         1       1   1         37
38 16   2               1   2               1                 1 1           1               2         1   1     1   1   1   38
39 19   1 1   1       1       1     1 2   1         1               1   1           1     1       1       1 1     1 1       39
40 17       1 1         1                   1           1       1 2 1       2         1       1 1         1             1 1 40
41 9       1       1             1           1       1       1         1 1                                 1               41
42 12 1           1 1 1         1           1       1                       1     1 1                           1       1   42
43 17 1             1 2 1   1   1               1     2 1                   1 1   1   1               1   1                 43
44 16 1 1 1       1 3     1     1               2               1   1               1             1           1             44
45 16   1               1               1         1 1       1     1   1                 1     1 1     1   1   1   1   1     45
46 15 1           1 2 1 1                   1                       1         1 1           1 1 1       1   1               46
47 15 1     2   1                   1                         1           1 1             1 2       1   1 1             1   47
48 26       1           1 3 1   2 1   1   3               1 1 2 1     1       2       1 1       1       1         1         48
49 19           2   1         1 1               1 3   1         2                           1     1 1         2     1     1 49
50 15 1 1       1     1           1 1 1     2 1       2   1                                                           1 1   50
51 12     1 1 1 1   1   1                           1             1                             1   1         1   1         51
52 25 1   1 1   2 2       1     1 1 1       1         1 1     2 1 1               1     1             1   2         2       52
53 13         2   1     1   1                           1         1   1 1         1 1       1         1                     53
54 16       1       1     1   1   1   1         2       1 1         1             1           1     1                 1 1   54
55 14           1 1         2 1   1         1   1                 1 1 1         1             1         1                   55
56 20   1                     2 1       2         1       1 1     1           1 2         1       1   1 1           3       56
57 21     1 1           1     1     1   1   1 1       1   1     1         2 1   2                 1       1 1         1   1 57
58 9           1           2             1 1     1               1                       1                         1       58
59 16         1   1   2       1   1     1 1 1 1             1     1       1     1                 1                 1       59
60 13   1                             1                 1   1   1 1 1 1     1   1   1     1         1                       60
61 13   1                   1 1         1   1         1                         1             1     1   1 1 2               61
62 18                                     1 1 1 1       1     1 1     1 2 1         1   1 1 1   1               1       1   62
63 12     1   1         1                         1   1           1                                 1   1 1   1 1         1 63
64 20                   1 1               1     2               2     1   2         1   1   1 1       1     1     1 1   1 1 64
65 13   1   1     1   1         1       1     1 1         1         1   1                   1                 1             65
66 23                 1 1 2 1                   2 1 2   1       1   1 1 1 1           1       1     1 1         1 1     1   66
67 21 1                 1 1   1       1               1               1   2     1   2       1 1       1 1     3 1         1 67
68 13 1   1     1           2       1     1   1             1 1       1     1                           1                   68
69 11                 1         1                   1     1                 1   2     1         1       1         1         69
70 16     1       1     1       1   1 1                   1 1 1 1 1         2                           1   1   1           70
71 15               1           1 1               1       1         2     1 1 1         1 1     1   1               1       71
72 13             1                     1 1           2                 1 1     1       1               1         1 1 1     72
73 22   1     1 1       1 3 2           2             1       1           1     1     1 1 1 2 1                         1   73
74 12             1       1       1                           1 1       1         1 1 1                     1     1 1       74
75 23     1     1   1         1     1       1   1   1     1   2       1       1   2 1   1       1 1 1 1         1         1 75
76 14           1           1             1   1                   1 1   1         1 1 1                   2           1   1 76
77 18 1 2       1             1   1       1             1 1 1       1                             2 1             1   2   1 77
78 13   1           1             1     1           1   1 1 1             2                 1 1       1                     78
79 14             1   1             1     1       1                 1   1     1                 2 1     1                 2 79
80 17           2             1   1           1   1   1     2                     2 1     1         1 1     1           1   80
81 16         1                 1 1         2 1 2   1             1   1   1   1                 1               1       1   81
82 17   1 1                                   1     1                 1       1 1       1     2   2   1       1     2 1     82
83 17 1             1       1     1     1         1   1   1 1   1       1     1                             1         2 1 1 83
84 20   1   1         2               1 1   1         1       1   1   1   1             1   2 2       1             1     1 84
85 17 1   1             1                             1 1               1   2             3 1         1       1   1 1     1 85
86 21       1 1       1         2         1     1     1 1     2       1 1 1         1               2 1     1 1     1       86
87 14       2                         1       2           1                     2       1     1 1   1       1   1           87
88 20       1       1                 1         1   3   1   1       1   1       1 1     1     1   1     1   1         1 1   88
89 16                           1 1 1 1 1                           1       2       1 2           1     1     2         1   89
90 16 1 1   1       1           1       1   1     1 1 1   1 1       1           1             1                   1         90
91 14   1           1 1       1 1         1   1                 2       1               1 1       1               1         91
92 11                   1       1   1 1                             1   1         1 1 1     1   1                           92
93 21         1       1   1 1       1       1   1 1   1     1 2 1     1 1         1       1     1   1       1         1     93
94 11   1 1 1                                   1           1     1       1   1                   1               1   1     94
95 9                                     1           1                           1       1     1       1 1 2               95
96 13   1     2     1             1     1   1                         1       1     2                 1   1                 96
97 11                                               1     3             1       1     1               1   1   2             97
98 18 1       1       2             1                   1         1               1   2 1       1   1   1 1 1         1   1 98
99 14 1 1 1         1     1                             1 1     1 1   1           2     1                               1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
10
/
02
03
/
02
Ngày
/
Tháng