BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 02/12/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
Ngày
/
Tháng
00 9               1       1   1         1                       1                         1                   1 1       1 00
01 10         1                                       1     1 1       1   1       1                         1         1   1 01
02 11             1     1                       1       2                   1   1   1   1       1                     1     02
03 18     1       1 1                   2 1         1 1         1   1 1   1     1                           1 1 2   1       03
04 17 2 1     1         1             1         1             1   1     1             1 1   1 1                 2   1       04
05 16                               1         1   1 2     2     1   1   1         2   1           1 1 1                     05
06 13   1     1   1   1           1                   1           1 1             1     1 1 1     1                         06
07 16 1 1     1             1   1 1     1   1   1       1           1             1     1 1                       1   1     07
08 17   1     1 2             1               1 1         2     1 1   1         1 1                     1     1       1     08
09 8                           1                               1           2       1   1           1       1               09
10 17   1         1   1 1 1   1         2                       1       1           1   1   1     1             1 1     1   10
11 13                 1 2     1     1         1             1     1     1         2                   1           1         11
12 18 1 1 2           1 1                   1             1     1 1       2                 1 1   2   1                   1 12
13 15     1 1         1     1 1                                                 1         3   2 1 1                 1 1     13
14 16   1 1     1         1 1 1 1 1                     1               1     2       1     1           1                 1 14
15 16   1         1     1         1 1 1         1   1           2         1           2           1       1               1 15
16 14   1               1       1                 1   2 1         2       1             2       1                       1   16
17 12 1     1     1     1   1                     2                           1     1                 2           1         17
18 15   1         1   1           1               1 1 1                   1 1 1             1   2       1   1               18
19 16 1                           1         1 1 1 1   1     2     2 1   1                 1   1                         1   19
20 12         1       1 1                           1                   1 1       1                 1   1       1 1       1 20
21 12               1                 1         1               1   1   1             1 1                     1     2 1     21
22 17 1                   1       1         1     1     1       1 1   1   1   1 1 1         1     1               1 1       22
23 15 1                                         2                   1 1 1       1 1 1 1   1       1       1   1           1 23
24 24   1   2     1 1     1 1   1   1 2   2         1       1       2 2               1                 1     2           1 24
25 13 1         1               1       1             1   1 1     1                 2                 2 1                   25
26 17 1 1 1           1       1             1 1 1         2       1             1 2 1         1                   1         26
27 16 1           1       1           1             1         1   2     1       1     1         1   1 1           1 1       27
28 15         1 1             1     1       1   1       1                   1       1                     2 1     1   1 1   28
29 20         2       1 1 1   1       1 1     1                     1   1   1       1   1 1         1   1       1     1 1   29
30 17 1               1     1       1         1 1   1     1   1     1   1     1               1 1   1     1               1 30
31 17   1   1       1     1         1 1   1       1         1       1 1         1         1                   1 1       1 1 31
32 9                     1           2 2     1                       1                                 1         1         32
33 24 1 1   1     1             1   1   1   1   1   1   1   1 1 1         2             1 1 1         1 2   1       1       33
34 22     1         1     1       1 1       1                 2       1     1   1         1 1   3     1 1       2   1 1     34
35 21 1     1 1       1         1     1 1     1                   1 1   2               1       1 2 2 1           1   1     35
36 14 1                         1 1 2       1 1         2       1                       1     1                   1 1       36
37 16 1     2   1       1           1 1         1       1   1 1   1             1               1           1 1             37
38 12               2 2 1                               1         1                 1       1         1   1               1 38
39 16               1               1               1   1 1         1 1           1 1   1 1           2 1       1 1         39
40 20             1 1     1 1 1           1   1         1 1 1                       1 2   1   1 2     1   1           1     40
41 11     1 1             1                               2           1                           1     1               3   41
42 11                     1     1 1               1   1   1       1   1 1   1                   1                           42
43 16             1                 1 1 2           1       1   1     1   1   1   1 1     2                       1         43
44 21   1     1       1 3         1                     1 1 1   1         1 1   2     1       1             1 1       1 1   44
45 18                               1     1   1       2 1 1 1 1     1             1 2   1                 2 1         1     45
46 15       1                 1           1     1 1       1 1                       1   1   1         1 1 1 1 1             46
47 20       1         1                 1     1 1 1 1   1       1               1   2       1       2   1 1   1       1 1   47
48 15               1           1     1 1 1 1 1     1                       1     1         1     2                   1 1   48
49 14     1       1   1       1               1       1     1   1         1 1 1                 1       1   1               49
50 10   1           2     1                             1                   1 1                   2             1           50
51 13         1             1 3     1 1 1   1                     1   1                       1   1                         51
52 22 1   1           2       1       1 1 1 2     2   1 1     1     1 3                                         1     1   1 52
53 17   1           2   1 2 1                 1 2                     1 1           1                 1     1   2           53
54 19 1     1     1 1   1   1   1           1     1 1   1   2             1                                 1 1 1   1   1   54
55 19 1   1 1 1 1 1 1                   1 1 1     1                 1   1 1 1             1             1   2               55
56 13           1 1   1                   1     1   1         1     1       1 1                 1       1 1                 56
57 14       1   1       1                       1   1     1   2                             1           1   1       1   1 1 57
58 18     2   2 1   1             1     1 1     1   1   1         1       1 1 1         1                                 1 58
59 12     2     1   1       1     1       1                               1   1                           1         2       59
60 22   1   2       1   1               1 2   1   1               1 1           1     1   1 1       2   1 1           1   1 60
61 16 1             1                     1 2 2     1 2               2     1                               1 1   1         61
62 17     1             1         1 1                       1 1   2 1       1     1       2         1       1   1 1         62
63 9   1       1                         1             1             1               1   1 1               1               63
64 11                                 1               1     1       1         1       2   1 1         1             1       64
65 18 2 1       1 2               1   1     1             1                 2       1     1   1         1         1       1 65
66 10       2           1                                                 1                     1             1 1 1   1   1 66
67 11             1                   1 1   1   1           1 1                       1                         1       1 1 67
68 17   1 1           1 1                     1   1   1 1       3 1           1   1   1       1           1                 68
69 13   1       1           1 3     1       2       1                 1                                         2           69
70 20     1 1         2     1     1 1               1 1   1   1     1     1 1   1   1 2       1                     1       70
71 10     1   1         1 1         1             1                   1                 2               1                   71
72 17 1       1 1                 1   1         1 1 1                   1   1 1         1           1     1 1 1   1         72
73 21   1 1     1     1       1     1 1           2 1                     2   2                     3           1 1   1   1 73
74 16           1       1   1                       1 1       1 1 1           2 1     1     2 1           1                 74
75 21         2           2       1     1                 1 1   1       1 1 1         1       1 2 1 1   1     1         1   75
76 17             2             1 1 1                       1               1     1           1             1 2 1 1 1   1 1 76
77 18 1     1 1 3                                     1       2       1 2             1     2   1 1                   1     77
78 14 1       1           1   1           1       2                               1     2                 2         1 1     78
79 20   1           1 1 2     1 1                     1   1 1 2               1 2       1       1 1 1             1         79
80 22       1 1     1     1 1   1 1   1   1 1   1                       1 1       1       1   1           1 2       1   2   80
81 12               2         1                         1   1   1       1       1             2 1       1                   81
82 17     1 1     1   1     1     1   1           1       1         1                           1     1       2     2 1     82
83 20           1     1     1           1 1 1             2   2         1                   1 1     1         3 1   2       83
84 9     1       1                   1                 1                     1     1                           1         2 84
85 16 2       2             1   1 1       1           1                     1 1           1         3 1                     85
86 9         1     1           2   1 1                                   1         1           1                           86
87 19         1   1 1 1           1 1 1     1     1 1 1                   1       1 1         2                     2 1     87
88 25             1       3   1 1   1     1 1         1 1   1 1         1       1         1 1     1   2 1   1         1 1 1 88
89 12     1     1           2           1     1 1   1                             1                 2 1                     89
90 9     1                                 1 1                 1   1         1       1               1     1               90
91 28   2   1                 1 2 1   1   1       1 1       1   1   2   1   1         1   1   1     2   1 1   1   1   1   1 91
92 14                     2     1         1 1 2 1                                 1             1         2   1         1   92
93 16           1 1         1 1     1         1 1         1     1           1   1       1         1   1     1     1         93
94 14     1 1     1         1           2     1                                   2   2 1                   1         1     94
95 17                       1 1 1                     1 1     1             1 1 1           1 2   2       1       1       1 95
96 20     1 1             1     1 1       1       1             1         1     1   1   1   1   1 1   1       1     1   1 1 96
97 27   1 1     1         1 1   2 2     1     1               1 1 1   2       1 2         1       2     1 1   1         1 1 97
98 17           3           1             1           2     1       1         1         1   1         1         1   1   2   98
99 18       1 1             1 1     1                     1   1         1     1 1   1         1           2       1   1 2   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
Ngày
/
Tháng