BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/08/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
Ngày
/
Tháng
00 20             3 1     1 1     1 1               1     1         2       1 1 2       1   1 1   1                         00
01 14 1       1     1     1 1           1   1               1                 1   1         1 1       1           1         01
02 22   1   1   1 1   1   2 1         1 1       1           1       1         2     1     1     1     1           1 1     1 02
03 8   2                         1 1 1               1                     1                 1                             03
04 14                 1 1         1               4     1     1     1                       1 1             1   1           04
05 15 1 1 1   1   1     1       1       1       1   1 1           1           1               1                     1       05
06 12           1         1                       1 2   1                   1   1 1 1   1           1                       06
07 14             1       1                 2           1   1           1     1     1         1   1 1 1     1               07
08 13     1         1   1   1                   1   1   1 1               2                       1             1 1         08
09 20         1       1 1       1             1             1         1 1 1 1 1     2   1               2     1       1 1 1 09
10 14       1       1         1   1                 1 1             1 1                 2         2 1 1                     10
11 17         1 1 1 1       1             1     1       2       1   1     1   1 1               1               1   1       11
12 11     1                           1       1           1                 1     1     1           1       1         1 1   12
13 15                   2 1   1           1         1 2 1   1         1 1                 1 1                         1     13
14 15   1 1                                     1   1   1   1     2         1 1               1             1 1   1   1     14
15 17                   1             1         1     1     1       1 1 1       1 1 1 2 1 1     1       1                   15
16 7         1       1       1 1         1               1                                                               1 16
17 14       2                           1                 1 1   1       1             1             1 1 1       1   1 1     17
18 15     1 1                 2       1 1 1   1                   1   1   1       1                 1 1         1           18
19 16           1 1           1 1   1   1               1 1 1 1           1                           1   2   1 1           19
20 15 2 1   1             1   2           1 1 1         1                   1             1             1   1               20
21 13           1               1   1                 1       1 1       1     1 1                 1     1       1       1   21
22 12     1 1                     1             1   1         1       1 1     1             1             1       1         22
23 21           1           1     1 2     1                 1             1       1   1 1     1       1       1 1 1 1   3 1 23
24 18                               1       1 1     1       1       1 2 1       1 2   1       1             1     1 1   1   24
25 15             1         1 1     1   1         1     1 1     1       1       1         2 1     1                         25
26 14               1             1   1         2   1     1 1     2   1         1   1                                 1     26
27 11 1               1 1         1                       1                     1   1       1       1         1           1 27
28 11 1                   1           1             1                       1       2   1   1                   1       1   28
29 17           1   1 1 1   1 1   1   1                   1 1   1               2             1 1         1           1     29
30 25 1       1 3 1     1               1       2       1 1   1         1   1   1 1 1 1 1         1           1       1 1 1 30
31 21                   1         1 1 1 2                     2   1 1   1   1           2   2             1           1 2 1 31
32 21         1         1   2 1   1     1     1       2     1           1     1         1 1 1         2 1   2               32
33 19 1   2 3         1 2     1                                 1   1                             2     1 1   1     1   1   33
34 16         1     1 1     2   1           2   1       1         1 1     1           1     2                               34
35 15         1     1 1           1 1                 1         1 1     1   1     1                           1   1     2   35
36 17               1         1 1       1   1 1                 1 1           1 1 1               2 1     1   1       1     36
37 11     2 1   1   1                               2                         1               1 1     1                     37
38 14         1     1     2               1       2               1   2               1                 1 1           1     38
39 17     1             1 2 1                     1 1   1       1       1     1 2   1         1               1   1         39
40 17 1 1               1       1     1     1         1 1         1                   1           1       1 2 1       2     40
41 12               1   1                 1 1         1       1             1           1       1       1         1 1       41
42 16           2       1   1         3       1 1           1 1 1         1           1       1                       1     42
43 22 1 1   1     1     1 1         1       1 1 1             1 2 1   1   1               1     2 1                   1 1   43
44 19 1       1 1                   1         2 1 1 1       1 3     1     1               2               1   1             44
45 17 1       1 1 1   1       1     1 1   1       1               1               1         1 1       1     1   1           45
46 12           1                         1     1           1 2 1 1                   1                       1         1 1 46
47 12   1                         1     1 1     1     2   1                   1                         1           1 1     47
48 24               1               2                 1           1 3 1   2 1   1   3               1 1 2 1     1       2   48
49 19       1     1     1       2 2                       2   1         1 1               1 3   1         2                 49
50 14                                         1 1 1       1     1           1 1 1     2 1       2   1                       50
51 19   1   1 1   1     2       1 1       3         1 1 1 1   1   1                           1             1               51
52 25 1   1                     1 1     1 1 1   1   1 1   2 2       1     1 1 1       1         1 1     2 1 1               52
53 15 1 1     1             1 1               1         2   1     1   1                           1         1   1 1         53
54 21       1 1       2 1   1 1 1   1   1             1       1     1   1   1   1         2       1 1         1             54
55 16     1     1           1                 1           1 1         2 1   1         1   1                 1 1 1         1 55
56 17   2     1                               1   1                     2 1       2         1       1 1     1           1 2 56
57 21             1     1       1 1       1         1 1           1     1     1   1   1 1       1   1     1         2 1   2 57
58 15 1   1       1   1   1     1         1 1             1           2             1 1     1               1               58
59 20             1           1 1   1     1   1         1   1   2       1   1     1 1 1 1             1     1       1     1 59
60 22 1     1     1   1   1   2     1 1 1   1 1   1                             1                 1   1   1 1 1 1     1   1 60
61 10             1             1             1   1                   1 1         1   1         1                         1 61
62 22   1 1         1 2       3   1     1 1                                         1 1 1 1       1     1 1     1 2 1       62
63 12           1     1     1     1     1     1     1   1         1                         1   1           1               63
64 14               1         1       1   1                       1 1               1     2               2     1   2       64
65 20   4         1 1     2           1           1   1     1   1         1       1     1 1         1         1   1         65
66 26         1       1 1 1 1   1 1 1   1   1                   1 1 2 1                   2 1 2   1       1   1 1 1 1       66
67 15 1   1                     1   1       1   1                 1 1   1       1               1               1   2     1 67
68 17 1 1         2 1                           1   1     1           2       1     1   1             1 1       1     1     68
69 10     1                     1     1                         1         1                   1     1                 1   2 69
70 18     1               1   1         1 1         1       1     1       1   1 1                   1 1 1 1 1         2     70
71 13       1   1                   1                         1           1 1               1       1         2     1 1 1   71
72 14   1     1             1 1             1 1             1                     1 1           2                 1 1     1 72
73 18           1               2                 1     1 1       1 3 2           2             1       1           1     1 73
74 10     1 1                         1     1               1       1       1                           1 1       1         74
75 15                     2                         1     1   1         1     1       1   1   1     1   2       1       1   75
76 9   1                                   1             1           1             1   1                   1 1   1         76
77 17 1       2           1     1   1           1 2       1             1   1       1             1 1 1       1             77
78 15       1           1 2           1           1           1             1     1           1   1 1 1             2       78
79 10           1             1                             1   1             1     1       1                 1   1     1   79
80 15             1         2     1 1 1                   2             1   1           1   1   1     2                     80
81 15 1                                   1             1                 1 1         2 1 2   1             1   1   1   1   81
82 15 1   2         1       1   1         1   1   1 1                                   1     1                 1       1 1 82
83 16         1 1                       1     1 1             1       1     1     1         1   1   1 1   1       1     1   83
84 19   1         1   1         1     1 1   1     1   1         2               1 1   1         1       1   1   1   1       84
85 15 1 1 1   1     1       1             1     1   1             1                             1 1               1   2     85
86 23     1 1       2 1     1         1   1 1         1 1       1         2         1     1     1 1     2       1 1 1       86
87 11         1       1       1                       2                         1       2           1                     2 87
88 17     1 1 1                             1 1       1       1                 1         1   3   1   1       1   1       1 88
89 13           1 1       1         1       1                             1 1 1 1 1                           1       2     89
90 19 1       1   1                   1     1   1 1   1       1           1       1   1     1 1 1   1 1       1           1 90
91 15     1                 1   1 1         1     1           1 1       1 1         1   1                 2       1         91
92 15   1   3       2             2         1                     1       1   1 1                             1   1         92
93 22 1         1   1             1 2 1                 1       1   1 1       1       1   1 1   1     1 2 1     1 1         93
94 15   1 1 1   2                         2       1 1 1                                   1           1     1       1   1   94
95 7   1             2 1                     1                                     1           1                           95
96 19   1 1 1         2   1         1   1   1 1   1     2     1             1     1   1                         1       1   96
97 13       1   1 1 1             1     2                                                     1     3             1       1 97
98 16 2               2     1         2 2       1       1       2             1                   1         1               98
99 17 1       2     1           1             2 1 1 1         1     1                             1 1     1 1   1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
Ngày
/
Tháng