BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/01/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
Ngày
/
Tháng
00 22       1       1   1 2               1   2               3 1     1 1     1 1               1     1         2       1 1 00
01 13 1     1         1       1                   1       1     1     1 1           1   1               1                 1 01
02 23           3         1 1       1       1 1     1   1   1 1   1   2 1         1 1       1           1       1         2 02
03 14         1     1   1 1       1     1   1       2                         1 1 1               1                     1   03
04 13             1                 1           1                 1 1         1               4     1     1     1           04
05 22       1 2 1     1       2 1       1         1 1 1   1   1     1       1       1       1   1 1           1           1 05
06 17 1 1 1   1 1 1                 1 1   1   1             1         1                       1 2   1                   1   06
07 13   1 2 1               1                                 1       1                 2           1   1           1     1 07
08 15   1             1         1     1   1           1         1   1   1                   1   1   1 1               2     08
09 22 1 1 1       1       1   1   1 1 1 1   1             1       1 1       1             1             1         1 1 1 1 1 09
10 15       2 1         1   1   2                       1       1         1   1                 1 1             1 1         10
11 17     1 1                 1     1                     1 1 1 1       1             1     1       2       1   1     1   1 11
12 13   2     1       2               2   1           1                           1       1           1                 1   12
13 15                         1     1         1                     2 1   1           1         1 2 1   1         1 1       13
14 14                   1             1 1     1     1 1                                     1   1   1   1     2         1 1 14
15 10   1 1                                                         1             1         1     1     1       1 1 1       15
16 12             2               1 1 1     1             1       1       1 1         1               1                     16
17 8                                           1       2                           1                 1 1   1       1       17
18 16 2             1           1             1       1 1                 2       1 1 1   1                   1   1   1     18
19 20     3         1   1     1 1 1             1           1 1           1 1   1   1               1 1 1 1           1     19
20 19     2         1   1             1 1 1       2 1   1             1   2           1 1 1         1                   1   20
21 16   1   1   1 2                     1   2               1               1   1                 1       1 1       1     1 21
22 14       1                           1     2 1     1 1                     1             1   1         1       1 1     1 22
23 13       1 1       1               1         1           1           1     1 2     1                 1             1     23
24 13   1     1 1                 1                                             1       1 1     1       1       1 2 1       24
25 17                 1     1   1   1     1 1   1             1         1 1     1   1         1     1 1     1       1       25
26 14         1 1       1                                       1             1   1         2   1     1 1     2   1         26
27 9       1                         1   1   1   1               1 1         1                       1                     27
28 12         1   2           1 2               1 1                   1           1             1                       1   28
29 15           1 1               1   1                     1   1 1 1   1 1   1   1                   1 1   1               29
30 17 1 1                                         1       1 3 1     1               1       2       1 1   1         1   1   30
31 14                               1           1                   1         1 1 1 2                     2   1 1   1   1   31
32 14                                     1               1         1   2 1   1     1     1       2     1           1     1 32
33 12                                             1   2 3         1 2     1                                 1   1           33
34 17                         1   2       1               1     1 1     2   1           2   1       1         1 1     1     34
35 17 1 1 1 1           1         1         1             1     1 1           1 1                 1         1 1     1   1   35
36 14       1 1   1   1                       1                 1         1 1       1   1 1                 1 1           1 36
37 20 2 1               1       2     1 3 2           2 1   1   1                               2                         1 37
38 15         1   1                   1 1   1             1     1     2               1       2               1   2         38
39 13                       1         1               1             1 2 1                     1 1   1       1       1     1 39
40 17           2 1             1   1   1       2 1 1               1       1     1     1         1 1         1             40
41 9             1                   1                         1   1                 1 1         1       1             1   41
42 23 1     1         1 1     2 3   1                       2       1   1         3       1 1           1 1 1         1     42
43 19               1                 1   1       1 1   1     1     1 1         1       1 1 1             1 2 1   1   1     43
44 20   1                         1 1         1 1 1       1 1                   1         2 1 1 1       1 3     1     1     44
45 17 1         1           1     1             2 1       1 1 1   1       1     1 1   1       1               1             45
46 18 1       1 1 1     1   2       1 1       1             1                         1     1           1 2 1 1             46
47 17     1   1     1 2     1     1     1           1                         1     1 1     1     2   1                   1 47
48 18 1       1     1             1       1 1                   1               2                 1           1 3 1   2 1   48
49 18 1   1   1         2                   1           1     1     1       2 2                       2   1         1 1     49
50 15 1       1     1 1   1         1     1   1                                           1 1 1       1     1           1 1 50
51 21 1 1           1                           1   1   1 1   1     2       1 1       3         1 1 1 1   1   1             51
52 24               1 1       1     2       1     1   1                     1 1     1 1 1   1   1 1   2 2       1     1 1 1 52
53 12     1                                       1 1     1             1 1               1         2   1     1   1         53
54 19     1 1       1                 1                 1 1       2 1   1 1 1   1   1             1       1     1   1   1   54
55 13 1                     1               1         1     1           1                 1           1 1         2 1   1   55
56 13             2     1               1 1         2     1                               1   1                     2 1     56
57 16                           1     1   2 2                 1     1       1 1       1         1 1           1     1     1 57
58 17   1       1         1     1 1 1             1   1       1   1   1     1         1 1             1           2         58
59 21 1       1             1 2 1     1 1   1                 1           1 1   1     1   1         1   1   2       1   1   59
60 20         1           1           2 1     2   1     1     1   1   1   2     1 1 1   1 1   1                             60
61 11     1       1   2                         1             1             1             1   1                   1 1       61
62 17       1       1 1     1           1       1   1 1         1 2       3   1     1 1                                     62
63 14               1   1 1       1           1             1     1     1     1     1     1     1   1         1             63
64 11 1                     1     1 1       1                   1         1       1   1                       1 1           64
65 17       1               1             1         4         1 1     2           1           1   1     1   1         1     65
66 17                           1   1                     1       1 1 1 1   1 1 1   1   1                   1 1 2 1         66
67 15     1               1 2   1       1         1   1                     1   1       1   1                 1 1   1       67
68 27             2 2 2 1   1 3       1   2 1 1   1 1         2 1                           1   1     1           2       1 68
69 11                       1     1 1     1   1 1     1                     1     1                         1         1     69
70 17     1     1             1   1       1 2         1               1   1         1 1         1       1     1       1   1 70
71 14 2   1                   1 1   2           1       1   1                   1                         1           1 1   71
72 11             1       1           1       1     1     1             1 1             1 1             1                   72
73 19             1       2 1   1         1     1           1               2                 1     1 1       1 3 2         73
74 12 1               1   1             1   1         1 1                         1     1               1       1       1   74
75 13         1 1   1             1 1   1                             2                         1     1   1         1     1 75
76 11   1   1       1         1     1 1     1       1                                   1             1           1         76
77 18   1             1 1 2     1                 1       2           1     1   1           1 2       1             1   1   77
78 18   2       1 1     1         1 1   1     1 1       1           1 2           1           1           1             1   78
79 10     1     1       1   1                   1           1             1                             1   1             1 79
80 16 1 1   1         1       1   1                           1         2     1 1 1                   2             1   1   80
81 11 1 1           1       2   1                 1                                   1             1                 1 1   81
82 18           1 1     1         1         1   3 1   2         1       1   1         1   1   1 1                           82
83 14           1       1 1               1 2             1 1                       1     1 1             1       1     1   83
84 22     1 1 1 1   1 1 1       1 1   1 1           1         1   1         1     1 1   1     1   1         2               84
85 18   1   1 1     1   1 1   1               1   1 1 1   1     1       1             1     1   1             1             85
86 21     1 1   1   1             2     1             1 1       2 1     1         1   1 1         1 1       1         2     86
87 11       1         1 1     1         1 1               1       1       1                       2                         87
88 12     1 1 1           1                 1         1 1 1                             1 1       1       1                 88
89 16 2 1   1   1     1                   1   1             1 1       1         1       1                             1 1 1 89
90 17   1     1     1     1   1             1   1 1       1   1                   1     1   1 1   1       1           1     90
91 18   1     2 1     1   2         1                 1                 1   1 1         1     1           1 1       1 1     91
92 21           1 1 1   1         1 1   2       1   1   3       2             2         1                     1       1   1 92
93 21           1   1   1 2 1 1       1 1         1         1   1             1 2 1                 1       1   1 1       1 93
94 19   2       1   1       2 1               1 1   1 1 1   2                         2       1 1 1                         94
95 9                     2 1                 1     1             2 1                     1                                 95
96 19       1 1     1 1                             1 1 1         2   1         1   1   1 1   1     2     1             1   96
97 13     1           1       1 1 1       1             1   1 1 1             1     2                                       97
98 21 1   1 1           1 1 1   1                 2               2     1         2 2       1       1       2             1 98
99 17     1       2                           2   1       2     1           1             2 1 1 1         1     1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
Ngày
/
Tháng