BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Ninh Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/11/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
Ngày
/
Tháng
00 8   1 1                                         1                     1   1                   1   1     1               00
01 8         1         1                     1                             1                     1 1 1         1           01
02 8                                             1     1   1                 1   1           1       1 1                   02
03 25   1   1           1             1     1   2   1 2                     1           1 1 1 1 1 2     3 2 1           1   03
04 8     1                       1   1                                           1 1     1   1 1                           04
05 12           2 1               1       1   1         2       1 1   1     1                                               05
06 6   1     1                                   1                 1           1   1                                       06
07 13             2   1       1                                     1   2         1   1 1   1       1   1                   07
08 8                                 1 1   1   1                   1                 1                             1 1     08
09 11             1     1       1   1       1           1                   1     1         2       1                       09
10 16           1   1 1   2     1           1 1             2 1                                           1     1 2     1   10
11 15 1                     1 1 2   1 1       1           1 1   1 1   1       1                   1                         11
12 17 1         1 1 2         1                 1           1 2               1                           1     2 1 1     1 12
13 5 1                                   1                               1 1                           1                   13
14 13     1 1 1 1   1 1               1       1   1         1                                   1     1                   1 14
15 15                 1   1         1   2       1 1 1             1                   1 1       1         1     1 1         15
16 9         1         1                                         1                     1 1 1             1   1 1           16
17 12     1                         1                 1                       1       1       1       1 1       2       1 1 17
18 7               1                   1                     1                     1 1   1   1                             18
19 13         1   1     1 1               1         1                   1         1   1 1                 1     1     1     19
20 7     1     1                                 1                   1                                 1 1           1     20
21 8     1       1         1   1                   1           1                                   2                       21
22 5                     1       1                                             1                                       1 1 22
23 9     1                 1           1 1                   1   1             1     1                               1     23
24 6         1                 1 1       1                                       1                                       1 24
25 12 1       1           1 1                 2     1               1       1   1                   1             1         25
26 16 1 1         1 1     1   1   1                       1         1   1             1   1             1     1   1   1     26
27 9                           1                 1     1           1                   1   1       1         1     1       27
28 13       1               1   1   1       1       1             1     1 2 1   1                 1                         28
29 9           1       2             2                   1                   1                           1   1             29
30 11   1                 1     1 1                 1         1                 1       1             2                 1   30
31 14   1     1 2         1                 1       1 1 1               1       1   1 1                 1                   31
32 11             1     1             1 1           1     1   1       1 1 1                         1                       32
33 12           1   1 2                               2               1     1 1                     1 1 1                   33
34 8       1           1 1             1                                 1       1         1             1                 34
35 12 1             1           1 1     1                                   1           1   1   1           2           1   35
36 13                                 1             1     1   1   1               1 1   2     1 2             1             36
37 13       1                     1       1       1       1 1       1     2         1                     2   1             37
38 12       1               1         1         1 1       1 1             1 1                               1 1         1   38
39 12             1       1 1 1         1             1                   1               1   1         1       2           39
40 10   1       1 1         1   1 1                 1                 1   1                                           1     40
41 13   1                                   1     1     3           1 1 1                 1   1         1           1       41
42 14   1           1   1     1     3     1                             1       1         1 1     1 1                       42
43 11                           1         1             1   1   1       1               1     1             1       1   1   43
44 11           1     1                         1   2         1     1               1 1         1           1               44
45 8   1                 1         1           1   1   1             1                                   1                 45
46 9       1         1 1                 1           1               1                   1           1               1     46
47 9 1           1                         1                 1           1           1           1   1                   1 47
48 10       1                         1 1             1                 1         1   1   1   1   1                         48
49 8                 1                                       1         1         1             1 1                 2       49
50 13       1     1     1                   1       1       1   1             1   1         1 1                 1 1         50
51 14     1   1       1           1   1 1 1               1             1             1                   1 1         1 1   51
52 13       1                 1     1     2 1           1 2 1 1                             1                     1         52
53 16         1                 1   1         1 1         1     1     1         2           1 1         1   1     1   1     53
54 9         1 1   1     1                   1       1             1                                         1 1           54
55 10 1   2               1         1                                   1     1 2                                         1 55
56 9                                     1 1   1 1                                     1   1           1             1 1   56
57 10 2                           1                                             1             1 1 2                 1   1   57
58 8     1 1                         1                   1           1   1                   1       1                     58
59 8                                   1                   1                           3         1             1 1         59
60 11   1 2                   2           1 1     2           1                                       1                     60
61 10 1           1 1         1             1 1             1   1 1             1                                           61
62 6     1                                   1       1     1                 1                               1             62
63 13           1       1 1   1 2             1 1         1                           1   1 1                 1             63
64 6                       1                         1         1                                   1           1         1 64
65 12   1         1                 1           1         1   1                     1                     1 1   1     1 1   65
66 14 2 2             1               1     1 1 1                 1 1         1   1                                 1       66
67 16   1     1 1   1       1 1   1                               1   2           1         1   1         1         1   1   67
68 9   1   1         1                               1             1   1               1                     1   1         68
69 10               1   1   1           1       1   1             1           1                     2                       69
70 8         1             1                                     1                                 1 1     1     1   1     70
71 13       1     1 1         1 1             1           1               1               1   1     1 1   1                 71
72 15         1                                     1 1     1   1 1   1             1         1     1 1           1       3 72
73 4 1                               1                             2                                                       73
74 15     1   2             1       1     1   1               2 1     1           1 1     1                 1               74
75 9       1         1                                         1       1 1                               1         2 1     75
76 11         1     1 1     1     2 1             1               1                                 1       1               76
77 9 1               1                                       1     1 1                         1     1 1               1   77
78 10                 1           1         1                                     1       1           1     2 1       1     78
79 12       1         1     1 1               1                   1         1 1             1                       1 1   1 79
80 7     1                                       1                                                   1         1   1 1 1   80
81 14 2                             1 1               1         1           1       2           1           1 1   1 1       81
82 11                 1           1                           1   1         2 1       1   1     1                         1 82
83 9                                             1             1   2 1     1 1 1                                 1         83
84 10     1     1                   1                   1 1     1             1 1 1 1                                       84
85 10 1           1 1           1       1     1 1     1                                 1                               1   85
86 8   1                     1                 1     1         1 1                   1     1                               86
87 12     1     1         1                 2         1 1               1 1         1                         1           1 87
88 13                   2   1     1   1 2       1                     1                         1           1 1     1       88
89 16       1 1   1                               2                         1       1 1     1           1   1 1   2       2 89
90 9                           1             1 1 1                       1     2     1           1                         90
91 4       1                                                                                 1               1       1     91
92 9                     1               1             2   1   2 1                                                   1     92
93 6   1               2         1                         1                                     1                         93
94 13       1                         1 1                       1           1 1         1 2       1 1             1     1   94
95 11                       2           1 1 1           1                         1 1             1                 1     1 95
96 10               1                                   1 1 1           1 1   1               1               1         1   96
97 5                         3                                                     1                   1                   97
98 12           1                   1     1               1         1       1     1 1     1     1                   1     1 98
99 6               1     1                                                                     2 1             1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
Ngày
/
Tháng