BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Ninh Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/06/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
Ngày
/
Tháng
00 10   1 1   1       1                           1       1       1   1 1                                         1         00
01 12       1         2         1       1       1 1     1         1         1         1                     1               01
02 10             1       2 1                           2   1                                                   1     1   1 02
03 15 1                         1               1             1   1   1   1           1             1     1   2   1 2       03
04 9             1   1       1                           1 1   1       1                       1   1                       04
05 8                                                                         2 1               1       1   1         2     05
06 6                   1                           1   1             1     1                                   1           06
07 6                                 1                         1               2   1       1                               07
08 9             1           1 1                     1 1                                           1 1   1   1             08
09 13           1 1   1                   1 1           2                       1     1       1   1       1           1     09
10 20     1                     1   1 1     1 1     1   2 1                   1   1 1   2     1           1 1             2 10
11 12               1                                     1         1                     1 1 2   1 1       1           1 1 11
12 14   1   1                               1 1   1           1     1         1 1 2         1                 1           1 12
13 5   2             1                                             1                                   1                   13
14 11                                                           1       1 1 1 1   1 1               1       1   1         1 14
15 11   1           1                                         1                     1   1         1   2       1 1 1         15
16 9   1 1                     1   1     1               1   1             1         1                                     16
17 13     1   1     1   1 1   1                     1       1 1   1     1                         1                 1       17
18 8         1               1     1 1 1           1                             1                   1                     18
19 18         1 1     1   1 2         1 1         1     1 1       1         1   1     1 1               1         1         19
20 9           1   1               1       1         2                 1     1                                 1           20
21 10                             2         1 1   1                     1       1         1   1                   1         21
22 4                   1     1                                                         1       1                           22
23 12       1     1 1 2     1                     1         1           1                 1           1 1                   23
24 16         1   2       1         1   1   1   2       1     1 1           1                 1 1       1                   24
25 12                             1         1         1 1 1         1       1           1 1                 2     1         25
26 11                                 1           1     1           1 1         1 1     1   1   1                       1   26
27 6 1                         1             1                                               1                 1     1     27
28 12                     1       1       1         1             2       1               1   1   1       1       1         28
29 11 1                       1               1       1         1             1       2             2                   1   29
30 10             1             1   1                     1     1     1                 1     1 1                 1         30
31 13                   1       1         1                 1         1     1 2         1                 1       1 1 1     31
32 12   1                         1             1           1   2               1     1             1 1           1     1   32
33 8                               2                                         1   1 2                               2       33
34 7         1 1           1                                             1           1 1             1                     34
35 10 1       1 1     1                                       1     1             1           1 1     1                     35
36 6               1                           1               1                                   1             1     1   36
37 13         1 1     1   1                     1   1         1           1                     1       1       1       1 1 37
38 12     1       1     1                   1                 1           1               1         1         1 1       1 1 38
39 12     1                       1     1   1   1           1                   1       1 1 1         1             1       39
40 16 1             1 1 2 1           1 1               1             1       1 1         1   1 1                 1         40
41 9                     1       1 1                                 1                                   1     1     3     41
42 15     2     1         1     1 1                 1                 1           1   1     1     3     1                   42
43 13 1 2                     1   1 2       1   1                                             1         1             1   1 43
44 14   1       1       2           1   1 1               1       1           1     1                         1   2         44
45 9                       1                             1 1         1                 1         1           1   1   1     45
46 9 1     2       1                                                     1         1 1                 1           1       46
47 11     1       1     1   1 1                         2   1       1           1                         1                 47
48 12   1 1     1         1                 1   1           1 1           1                         1 1             1       48
49 9 2             1         1       1       1           1 1                       1                                       49
50 11       1       1             2             1                         1     1     1                   1       1       1 50
51 13                                       1     1 1       1 1         1   1       1           1   1 1 1               1   51
52 15       2 1                 1               1                         1                 1     1     2 1           1 2 1 52
53 11     1 1                                 1               1   1         1                 1   1         1 1         1   53
54 10   1         1         1                 1                             1 1   1     1                   1       1       54
55 15     2     1   1     1         1     1         1 1   1         1   2               1         1                         55
56 9           1             1       2               1                                                 1 1   1 1           56
57 6                 1       1 1                                   2                           1                           57
58 6                                             1   1                 1 1                         1                   1   58
59 3                                                             1                                   1                   1 59
60 13         1                 1   1                             1   1 2                   2           1 1     2           60
61 8                         1                                     1           1 1         1             1 1             1 61
62 12         1   1         1           1     1 2               1       1                                   1       1     1 62
63 17 1     1       1       1 1         1 1   1                               1       1 1   1 2             1 1         1   63
64 9   1                 1       1       1     1     1         1                         1                         1       64
65 9 1                   1 1                         1               1         1                 1           1         1   65
66 15         2                 1         1       2                 2 2             1               1     1 1 1             66
67 13               2             1       1     1             1       1     1 1   1       1 1   1                           67
68 8                     1       1     1           1                 1   1         1                               1       68
69 12 1                           1     1 1         1 1                           1   1   1           1       1   1         69
70 7 1         1                       1           1       1               1             1                                 70
71 11 1     1                               1             1               1     1 1         1 1             1           1   71
72 12         1 1 1         2                 1       1     1               1                                     1 1     1 72
73 8                   1                     1     1 1         1 1 1                               1                       73
74 9             1                                               1     1   2             1       1     1   1               74
75 5     1 1                         1                                   1         1                                       75
76 14         1   1 1         1                       1 1                   1     1 1     1     2 1             1           76
77 8   1               1 1                   1   1       1         1               1                                       77
78 7       1                           1 1                       1                 1           1         1                 78
79 14     1         1         1 1           1         1   1 2             1         1     1 1               1               79
80 8 1                   1         1 1   1   1                         1                                       1           80
81 9       1     1     1                   1                       2                             1 1               1       81
82 8           1     1             1 1   1 1                                       1           1                           82
83 9     1     1 1   1     1   1                     1         1                                               1           83
84 13       1                   1     1 1       1 1     1       1       1     1                   1                   1 1   84
85 17 1     1   1     1 1         1       2       1                 1           1 1           1       1     1 1     1       85
86 10       1         1     1             1               1     1     1                     1                 1     1       86
87 16                       1   1       2           1 1       2 1       1     1         1                 2         1 1     87
88 15         1         1     1     1       1       1         1                       2   1     1   1 2       1             88
89 9       1                 1       1                         1         1 1   1                               2           89
90 10   1       1       1                     1     1     1                                   1             1 1 1           90
91 7                             1   3       1   1                       1                                                 91
92 9             1       1             1       1                                       1               1             2   1 92
93 9 1                 1   1                                 1       1               2         1                         1 93
94 13   2 1   1     1   1             1           1           1   1       1                         1 1                     94
95 10     1   1                 1                     1                                   2           1 1 1           1     95
96 6   1                           1                                             1                                   1 1 1 96
97 11                 1       1         1   1     1 2       1                               3                               97
98 13 1         1   1       1                 1   1       1       2           1                   1     1               1   98
99 8                             1       1   1             1   1 1               1     1                                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
Ngày
/
Tháng