BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Ninh Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/06/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
Ngày
/
Tháng
00 9     2       1   1                                   1                     1         1           1             1       00
01 9 1                     1                             1                             1     1 1 1               2         01
02 7       1                                   1                             1         1     1     1       1               02
03 8         2                                         1                 3                               2                 03
04 9         1       1                 1   1     1               1                       1                         1   1   04
05 10                                   1             1     1       1 1 1                 1   1         1                 1 05
06 13           2                       2         1                         1   1   1 1       1   1             1         1 06
07 10 2             1                                                   1             1   1   1 1   1 1                     07
08 13   1 1   1                       1 1               1   1       1               1           1     1         1         1 08
09 11           1             1 2             1               1           1     1 1     1                         1         09
10 9     2 1           1         1                                 1 1       1   1                                         10
11 16             1   1 1           1 1   1       1       1         1       1 1     1           2 1               1         11
12 11 1     2 1                       1 1                                   2     1       1     1                           12
13 8     1 1               1                               1 2                                                     1   1   13
14 12                     1 1                         1 1                 1     1     1 1   1         1 1               1   14
15 19 1   1       1     1       1 1   2   1       1     1 1       1   1               2     1                       1 1     15
16 11     2       1       2       1             2       1                                           1       1               16
17 15   2     1 1 1           1     1                             1     1                 2 1             1   1           1 17
18 24         1   1 2   1     1               1         1   2 1               1 1 1     1 1 4 1     1   1     1             18
19 9                       1               1             2                   1             1             1   1     1       19
20 11               1   1     1                 1     1       1               2                                     1 1   1 20
21 6       1                                 1     1                               1       1                           1   21
22 6   1           1       1       1                                                 1                                   1 22
23 10                                                       1           1 2           1 1             1 1 1       1         23
24 9                     1         1   1             1                               1       1               1   2         24
25 14 1   1     1             1           1 1 1     1             2   1     1                       1       1               25
26 14   1         1         1 1           1         1       2 1     1               1     1   1 1                           26
27 11         2         1   1   2                                   1   1 1     1               1                           27
28 9                 1         1           1       1     1                     1 1                 1                 1     28
29 16     1               1     2   1                   1 1           3         1                             1     2 2     29
30 9                 1                             1     1                 1                       1               1 2   1 30
31 10       1       1     1         1   2 1                   1                               1               1             31
32 10   1   1     1                           1   1     2               1           1                               1       32
33 7                 1                 1                                                 1 1   1           1             1 33
34 15           1           1             1 1   1         1 1     1                 1     1   1   2 1                     1 34
35 8               1                   1   1     1             2 1                                             1           35
36 8 1                 1             1                       1             1     1 1                         1             36
37 15   2     1       2             1       1 1   1   1         1               1   1                     1               1 37
38 10         1     1   1             1                                 1             1         1         1     1         1 38
39 12     1 1       1 1                           1 1               1 1           1             1   1               1       39
40 10               1                     1   1 1             1                                       1     1 1     1   1   40
41 8       1   1 1             1                                   1             1   1                       1             41
42 5       1                         1                                   1   1                     1                       42
43 9 1           1                     1     1 1               1                       1             1   1                 43
44 15 2       1 1       1     1                               3               2   1 1                         1         1   44
45 5                                     1             1     1                                               1         1   45
46 11                 1 1     1                     1 1             1       1   1                   1 1           1         46
47 10   1                   1                     1     1         1   1                 1             1 1 1                 47
48 12       1             1   1       1     1               2                   1       1 1           1 1                   48
49 10 1                     1         1         1     1 1 1               1                     1                 1         49
50 7                       1       1 1             1     1                                         1     1                 50
51 10   1                           1     1 1 1                 1           2     1                           1             51
52 7             1               1     1           1     1                             1                   1               52
53 10             1               1 1           1 1                   1                 1       1               1     1     53
54 8           1               1                                 2         1                           1         1     1   54
55 9                   1                                       1 1                 1   1     1 1       1           1       55
56 12         1 1 1 1 1         1     1                           1     1   1       1     1                                 56
57 11             1     1 1     1                   1 2                     1                           1   1   1           57
58 9   1             1 2         1                                     1       1                             1           1 58
59 13           2         1       1       2                                           1     1 1     1       2           1   59
60 6                   1                                 1               1               1               1   1             60
61 16 1                                 1   1   1 2 1 1   1 1                 1     1 1     1                             2 61
62 12                   1 1   3               1       1     1       1 1                           1       1                 62
63 8                   1                                                 1   1   1               1 1     1       1         63
64 18 1 1 1         1           1   1   1     1     1           2 1     1   1         1           1     1   1               64
65 14 1 1               1                 2             1 1         1         1 1             1       1 1       1           65
66 14     1         1             1           1 2     1             1     1     1   1                     1   1         1   66
67 8         1     1                       1                       1   1                       1 1           1             67
68 12 1         1             1               1         1       1     1                           1   1     1       1   1   68
69 11                 2         1 1         1 1                                               1 1               1 1   1     69
70 12   1                 1 1     1   1                         1     1 1               1     1           1       1         70
71 5                                             1                   1                           1   1     1               71
72 20   1   2 1                 1   1               1   1                   1     1 1     1             1 1 3   1     2     72
73 7                     1                                 1               1                       1   1       1     1     73
74 8     1               1                                         1     1       1 1             1                   1     74
75 13                         1             1   1   1                                   1 2 1 1       1 1       1     1     75
76 14   1       1 2             1       1 1 1   1                       1             1         1       1         1         76
77 6                             1           1                                       1               1         1       1   77
78 9                     1     1                               1 1             1           1             1       1     1   78
79 8                                       1               1   1   1                       1 1                     1 1     79
80 12 1 1       1           1                   1                 1     1         1   1         1   1             1         80
81 7       1         1     1       1                           1       1               1                                   81
82 9       1                     1 1     1         1 1                                 1             1   1                 82
83 11           1 1                   1   1 1   1       1 1             1     1   1                                         83
84 8                       1     1 1     1       1   1       1                                   1                         84
85 10       1                                                 2 1           1   1                   1             1 1   1   85
86 12           2           1   1 1   1   1 1                                 1         1         1                       1 86
87 9               1 1       1   1               1                           1     1                   1   1               87
88 6                                         1                 1     2   1                                         1       88
89 19         1           2       1 2   1     1             1 1     1   1             1           1     1   1 1         2   89
90 10               1         1   2         1       1 1                                           1   1                   1 90
91 4                     1                                               1                                     1         1 91
92 6 1                               1 1                               1         1         1                               92
93 9   1   1 1                                           1 1                                     1             1       2   93
94 14               1       1 2       1           1 1           1 1       1 1   1           1                         1     94
95 13 1       1                               1       3 1         1   1       1 1                                     1   1 95
96 9                 1               1                       1 1 1   1                       1                 2           96
97 11                                             1     1                         1 1   1   1     1 1 1         2           97
98 15     1           1     1       1           2               1         1   1   1   1   1                       1 1 1     98
99 13     2       1 1     1                       1 1       1       2                                   1   1 1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
Ngày
/
Tháng