BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Ninh Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 08/11/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
Ngày
/
Tháng
00 12 1   1         1 1           1   1         1 1 1                           1               1                       1   00
01 14         1 1 1         1     1             1   1         1   1         1         1     1                 1         1   01
02 12         2     1   1     1 1                 1 1                                         1     1 1                 1   02
03 7                                                           1   1   1 1   1   1                   1                     03
04 14 1     1 1     1     1                 1 1           1 1       1     1                   1               1       1     04
05 16 1                     1 1   1           1 1     1   2     1                             1     1         1 1 2         05
06 5   1                                     1 1   1       1                                                               06
07 10         1                               1 1           2         1     1       1   1   1                               07
08 8   1     1                       1     1                                       2                     1   1             08
09 8                         1         1                           1             2     2                       1           09
10 15 1             1   1         1 1                   1                       3 1         1   1     1 1         1         10
11 9               1 1         1         1   1       1                         1         1         1                       11
12 7 1                       1         1           1               1             1                               1         12
13 12   1                       1                 1 1               1     1         1 1     1   1         1           1     13
14 17                 1 1 1           1   1                   1 1   1         1     1   1 1       2   1         1   1       14
15 12                 1                     2           1                                 2       1 1     2           1 1   15
16 8 1                     1     1       1 1                     1                                   1       1             16
17 12 1 1           1 1         1   2                       1           1       1                               1 1         17
18 11 1   1                 1   1   1 1                             1   1 1     1                         1                 18
19 8             1                   1       1         1 2             1                           1                       19
20 8   1                                                                   1   1   1   1           2 1                     20
21 12                     1 1           1   1                   1         1   2                           1           1 1 1 21
22 11     1 1     1           1                   1             1         1   1         1     1               1             22
23 13         2                 1 1         1   1                   1 1                         1       1   1 1   1         23
24 7                         1                 1     1   1   1       1                         1                           24
25 12   1   1   2 1                               1         1 1                           1 1     1             1           25
26 11               1   1                   1       1     1 1     1                                   2 1         1         26
27 13       1 1     1   1                 1 1           1           1 1     1     1               1               1         27
28 4             1                                                                   1     1                   1           28
29 14           1     1   1             2   1 1                       1         1     2                       1 2           29
30 10           1       1                   1     1                                   2       1 1                 1     1   30
31 14 1               1         1 1 1             1   1         1       1   2       1                   1         1         31
32 10 1     1     1       1                     1       1       1   1                       1                             1 32
33 14   1     1                     1                       1     2       1   1           1   1 2 1     1                   33
34 9                           1                       1         1           1                             1 1       2 1   34
35 8                                               3   1                     1                                     1 1 1   35
36 9                           1                     1       1 1 1         1                 1     1     1                 36
37 9         1   1     1                                                                       1   1   2     1     1       37
38 12   1                       1 1       1         1             1               1   1 1                   1 1           1 38
39 13     2               1 2                     1                       1                     1       1   1       1   1 1 39
40 10     1       1           1                                             1                 1       1 1           1 1 1   40
41 9                       1   1                     1                   1   1       1               1 1 1                 41
42 7     1 1   1             1                       1                                 1                     1             42
43 16         2 1   1           1                         1   1       1 1 1 1       1   1           1       1         1     43
44 9   1 1                                                         1 1                 1             1   1     1       1   44
45 13             1         2                 1     1 1         1     2 1 1     1                                         1 45
46 15       2   1           1           1   1     1   1   1   1       1 1                       1 1       1                 46
47 13     1             2         2       1       1             1             1     1     1           1   1                 47
48 11                         1       1                   1     1       1   1               1       1   1 1   1             48
49 11   1   1       1 1                             1   1           2     1       1                                       1 49
50 8                 1 1           1             1                       1                 1       1               1       50
51 11       1                       1           1             2                   1   2   2   1                             51
52 11           1           1       1                 1     1           1 1   1                                   3         52
53 19           1   1 1       1       1   1     1           1       1       1       1 1 1       1     1 1 1           1 1   53
54 12 1       2           1           1           1       1           1     1                     2                       1 54
55 14           1     2     1       1   2                     2       1                         1   1     1     1           55
56 10       1                         1                               1     1 1       1     1                   1   1 1     56
57 8   1                 1 1                 1 1       1                   1                                 1             57
58 13                     1                     1   1   1 1                 1   1   3         1             1         1     58
59 7     1                                           1                             1           1 1 1       1               59
60 17 1           1 1     1   1         1     1 1               2   1 1     1         1       1       1             1       60
61 11                               2   2     1   1           2             1                                       1   1   61
62 13       1       1 1             1                 1     1         1             1   1   1   1 1                 1       62
63 9                       1   1 1                                       1         1         1   1               1   1     63
64 13       1 1                       1               1       1 1             1 1 1       2                 1       1       64
65 14                         1   1                 1     1 1                   1             1       1 1   1           1 3 65
66 6     1   1                         1         1               1                                           1             66
67 16 1 1                   1   1     1   3   2                           1   1                   1 1   1           1       67
68 7                 1           2       1   1                         1                     1                             68
69 7   2               1 1                     1       1                                                     1             69
70 10                                       1           2                                   2               2   1   1   1   70
71 12 1 1                 1           2                   1 1 1 1     1                                   1     1           71
72 12       1   1     2   1           1                       1                                             1   1   1     2 72
73 10 1     1     1           1           1     1     1                               1                     1   1           73
74 7                   1       1     2   1           1                                     1                               74
75 13                 1   1               1 1           1 1     2                         1   1         2         1         75
76 5     2                               1                 1     1                                                         76
77 12     1             1       1 1             1         1                     1         1 1                 1   1       1 77
78 8                                                 1     1     1       2   1   1     1                                   78
79 7   1 1                                 1               2     1                         1                               79
80 10 1   1     1 1 1         1         1                               1                         1   1                     80
81 12       1     1   1           1         1 1                                   1         1       1 1     1             1 81
82 12 2                                             1 1                 2         1     1         1 1   1             1     82
83 11                         1   1   1                                 1                 1   1 1         1 2     1         83
84 7             1       1                             1                               1 1                       1 1       84
85 10       1   1 1     1           1                               1             1         1                       1   1   85
86 14     1         1                 1     1 1   1   1   1                   2           1       1                   1   1 86
87 9   1       1                                 2                                   1       1 1               1   1       87
88 8           1   1     1                         1             1     1             1                         1           88
89 3                                           1                       1       1                                           89
90 12   1               1         1       1   1                   1   2         1                         1             2   90
91 13           1 1 1   1           3           1             1   1 1           1                           1               91
92 10       1             1 1                               1     1                   1       1                       2   1 92
93 10             1       1                 1     1               1                             1   1   1           1     1 93
94 8     1       1     1                                 1                       2       1                           1     94
95 8                   1     1         1 2   1     1                               1                                       95
96 5                         1         1               1         1         1                                               96
97 8                         1     1   1               1                         1     1                       1         1 97
98 14         1 1   1           1                             1 1       1       1 1     1 1       2           1             98
99 12                       1   1       2               1           1         1     1   1             1   1 1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
Ngày
/
Tháng