BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Ninh Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 27/03/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
Ngày
/
Tháng
00 11                 1                       1   1         1 1           1   1         1 1 1                           1   00
01 14   1   1             1   1                       1 1 1         1     1             1   1         1   1         1       01
02 10   1       1                                     2     1   1     1 1                 1 1                               02
03 10     2 1             1                                                                             1   1   1 1   1   1 03
04 16         1   1         2       1         1     1 1     1     1                 1 1           1 1       1     1         04
05 13               1             1         1 1                     1 1   1           1 1     1   2     1                   05
06 5                                           1                                     1 1   1       1                       06
07 13   2           2                   1 1           1                               1 1           2         1     1       07
08 6           1                         1     1     1                       1     1                                       08
09 9         1           1     1 1                                   1         1                           1             2 09
10 13 1                             1     1   1             1   1         1 1                   1                       3 1 10
11 12               1       1         1   1 1               1 1         1         1   1       1                         1   11
12 9   1   1       1                         1                       1         1           1               1             1 12
13 11   1 1 1               1   1               1                       1                 1 1               1     1         13
14 14   1 1 1             1           1                       1 1 1           1   1                   1 1   1         1     14
15 8               1     1             2                     1                     2           1                           15
16 9     1                       1 1         1                     1     1       1 1                     1                 16
17 14 1   1                           1 1     1 1           1 1         1   2                       1           1       1   17
18 13                           1 1         1 1   1                 1   1   1 1                             1   1 1     1   18
19 12                   1   1 1 1           1             1                   1       1         1 2             1           19
20 11 1 1   2     1         1 1             1   1                                                                   1   1   20
21 8                                                             1 1           1   1                   1         1   2     21
22 14             1   2 1     1         1         1 1     1           1                   1             1         1   1     22
23 11             1 1                     1           2                 1 1         1   1                   1 1             23
24 9   2             1                                               1                 1     1   1   1       1             24
25 10                             1   1         1   1   2 1                               1         1 1                     25
26 9           1             1                             1   1                   1       1     1 1     1                 26
27 14       1         1   1                         1 1     1   1                 1 1           1           1 1     1     1 27
28 5   1       1 1                         1             1                                                                 28
29 11               1                   1               1     1   1             2   1 1                       1         1   29
30 9             1   1           1 1 1                 1       1                   1     1                                 30
31 14                 1             1       1 1               1         1 1 1             1   1         1       1   2       31
32 12     1   2       1                       1     1     1       1                     1       1       1   1               32
33 12           1             1 2               1     1                     1                       1     2       1   1     33
34 7             1           1             1                           1                       1         1           1     34
35 9       1   1       2                                                                   3   1                     1     35
36 10   1           1                   2                               1                     1       1 1 1         1       36
37 6         1                   1 1                 1   1     1                                                           37
38 12       1         1 1             1   1     1                       1 1       1         1             1               1 38
39 10               1   1               1         2               1 2                     1                       1         39
40 7           1   1                 1           1       1           1                                             1       40
41 12 1     1 1 1 1 1             1                                 1   1                     1                   1   1     41
42 10               1     1         1   1 1       1 1   1             1                       1                             42
43 17         1     1           2 1         1         2 1   1           1                         1   1       1 1 1 1       43
44 5                           1               1 1                                                         1 1             44
45 17         1       1   1 1       1                     1         2                 1     1 1         1     2 1 1     1   45
46 15       1               1         1             2   1           1           1   1     1   1   1   1       1 1           46
47 15     1   1         1     1         1 1       1             2         2       1       1             1             1     47
48 8                       1   1                                     1       1                   1     1       1   1       48
49 17       1       1   3       2               1   1       1 1                             1   1           2     1       1 49
50 10   1         2           1             1                 1 1           1             1                       1         50
51 8                     1               1         1                       1           1             2                   1 51
52 13                   1 1   1     1   1               1           1       1                 1     1           1 1   1     52
53 13           1         1       1                     1   1 1       1       1   1     1           1       1       1       53
54 16     1       1             1   1 1   2   1       2           1           1           1       1           1     1       54
55 14           2               1       1               1     2     1       1   2                     2       1             55
56 6               1                               1                         1                               1     1 1     56
57 10 1                       1     1           1                 1 1                 1 1       1                   1       57
58 14   2             1     1       2     1                       1                     1   1   1 1                 1   1   58
59 3 1                                           1                                           1                             59
60 19 1     1     2   1   1                   1           1 1     1   1         1     1 1               2   1 1     1       60
61 12     1     1               1                                           2   2     1   1           2             1       61
62 13                 3         1     1     1       1       1 1             1                 1     1         1             62
63 6 1                       1                                     1   1 1                                       1         63
64 11         1                           1         1 1                       1               1       1 1             1 1 1 64
65 8                               1       1                         1   1                 1     1 1                   1   65
66 8 1                     2                     1   1                         1         1               1                 66
67 14         1                             1 1 1                   1   1     1   3   2                           1   1     67
68 10       1             1       1         1                 1           2       1   1                         1           68
69 8                           1       1       2               1 1                     1       1                           69
70 5   1   1                                                                       1           2                           70
71 12 1                                     1 1 1                 1           2                   1 1 1 1     1             71
72 11 1       1 1 1                                 1   1     2   1           1                       1                     72
73 9                     1 1                 1     1     1           1           1     1     1                             73
74 8         1               1                                 1       1     2   1           1                             74
75 11                 1       1       1                       1   1               1 1           1 1     2                   75
76 9 1                 1   1   1                 2                               1                 1     1                 76
77 9     1                       1               1             1       1 1             1         1                     1   77
78 9                     1   1                                                               1     1     1       2   1   1 78
79 8 1   1                                     1 1                                 1               2     1                 79
80 10     1                   1               1   1     1 1 1         1         1                               1           80
81 14         2   1     1     1   1     1           1     1   1           1         1 1                                   1 81
82 13         1   1       1           1 1 1   2                                             1 1                 2         1 82
83 8                   2             1     1                         1   1   1                                 1           83
84 8           1     2 1         1                       1       1                             1                           84
85 11           1                 1   1   1         1   1 1     1           1                               1             1 85
86 14     1             1           1       1     1         1                 1     1 1   1   1   1                   2     86
87 7 1           1                 1           1       1                                 2                                 87
88 11   1 2               1 1                           1   1     1                         1             1     1           88
89 4           1                                                                       1                       1       1   89
90 12 1   1                       1             1               1         1       1   1                   1   2         1   90
91 17       1   1           1 1   1                     1 1 1   1           3           1             1   1 1           1   91
92 7                                     1 1       1             1 1                               1     1                 92
93 8                       1         1   1               1       1                 1     1               1                 93
94 10                     1 1       1   1         1       1     1                                 1                       2 94
95 14 2     1                     1 1 2                         1     1         1 2   1     1                               95
96 8           1                     1   1                           1         1               1         1         1       96
97 10 1       1     1   1               1                             1     1   1               1                         1 97
98 10         1                                       1 1   1           1                             1 1       1       1 1 98
99 11   1 1       1 1                                               1   1       2               1           1         1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
Ngày
/
Tháng