BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Ninh Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/06/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
Ngày
/
Tháng
00 15       1   1 1                 1 2     1   1         1             1                   1           1     3             00
01 10       1           1       2   1                                 1                       1       1   1           1     01
02 10                                         1       1   1           2             1         2 1       1                   02
03 18 1 1   2 1         1         1                   1 1     2     1 1 1       1   1       1           1                   03
04 13     1                           1             1       1     2                     2       1 1   1       1   1         04
05 11     1   1                 1       1     1                   1                   1   1                 2         1     05
06 7                                   1   1                           1   1               1 1                   1         06
07 6   1                                                                             1 1 1 1 1                             07
08 8               1   1         1 1           1               1             1                                     1       08
09 13               1   1           1   1     1             1               1               1   1 1     2             1     09
10 13 1               1     1   1                         1   1     1   1   1                   1 1 1                 1     10
11 15       1 1                 2     1             2 1                     1       1     1 1                 1         2   11
12 6         1   1           1         1                                                 1                 1               12
13 10                 1   1                   1             1 1                                     1   1 1     1   1       13
14 9 1       1                     1                 1       1 1       1                       1   1                       14
15 12 1                     1         1 2           1         1                           1       1     1               1 1 15
16 15   1       1     1       1   1 1           1   1 1       1       1       2         1                 1                 16
17 10         1                     1                           1                   2                 1           3       1 17
18 10                         1             1         1 2                 2                   2                   1         18
19 9         1       1   1               1               1                   1   2                                     1   19
20 14   1                           1       1   1           1 1                     1     2 1             1   1   1       1 20
21 6                       1         1                         1         1                                   1   1         21
22 10                     1     1     1   1                             1 2                   1 2                           22
23 8       1     1         1                                             1           1                 2                 1 23
24 11                       1 1                                   1 1     1             2   1       1 1             1       24
25 13           1 1           1   1           1               1       1           1 1         1   1 1       1               25
26 6                     1                 1               1               1       1               1                       26
27 13         1                         1     1 2 1   1   1                 1                               1 1 1       1   27
28 11 1       1                     1                                   1   1                     1     1   1   1   1   1   28
29 11             1   2                         1   1   1       1               1               1       1     1             29
30 8                                           1 2     1                 1               1 1 1                             30
31 11 1     1           1         1                               1   1   2               1             1 1                 31
32 10 1   1 1                                   2         1                     1   1                               1   1   32
33 9         1 1   1                 1           1     1             1                           1 1                       33
34 5   1                                   1                                             1     1       1                   34
35 5         1                                                           1   1         1                     1             35
36 13 1       2 1             1           1   1   1           1 1                                     1                   2 36
37 8 1   2     2               1   1                                   1                                                   37
38 14       1       3                 1     1   1 1                 1                       1     1   1 1       1           38
39 6     1                               1     1       1                                               1     1             39
40 17           1                 1         1           1   1             1       1 1 2 1     1       1     2 1   1         40
41 18             1                   1 1     1 1     1   1   1   1           1         1     1   2       1     1   2       41
42 12               1 2         1               1     1   1     1             1                             2     1         42
43 17   1         2 1       1   1     1   2             1       1           1 1       2                   1     1           43
44 20     1               2     1 1           1 1 1               2           1 1 1       1     1     1       1 1     1 1   44
45 10     1               1 1                         1               2                         1   1           1   1       45
46 9               1           1         1                         1   1 1 1           1                               1   46
47 8     1   1           1               1         1                         1   1                                   1     47
48 13 2         1   1             1             1             1       1 1       1                           1       2       48
49 5       1                                             1         1                 1       1                             49
50 7     1 1     1                           1                             1       1                               1       50
51 13   1 1               1         1             2                 1   1   1 1           1       1           1             51
52 14 1                 1 1             1           1 1     1       1           1     1           1       2           1     52
53 14           1   1       1 1               1     1                       2     1   1 1   1               1   1           53
54 13 1       1     1         1               1                         1     1 1     1         1   2                   1   54
55 10                 1       1                   1       1       1             1 1         1                           2   55
56 9       1                                 1     1 1           1 1                                   1   1           1   56
57 10     1     1         1           1   1                         1     1       1                                 1 1     57
58 14           1     1 2   1         1       2     1                   1   1   1                           1   1           58
59 12   2       1 1               1       1 1       1             1     1                 1 1                               59
60 8                         1   1         1                   1         1 1               1                             1 60
61 14                         1   1     1 2   1             1                     1   1           1 1 1   1       1         61
62 9                             1                           1 1                             1       1   1 1   1 1         62
63 7             1     1           1                       1         1                           1                   1     63
64 7                                       1             1 1   1     1         1                   1                       64
65 13             2             1 1     1     1   1         1                   1 1     1                                 2 65
66 12 1                                 2 1       1     1 1       1             1       1 1                         1       66
67 3         1                                                                   1                 1                       67
68 11                 2           1               1               2             1 1           1                     1   1   68
69 14   1           1         1             1       2     1         1       1               1         1         1 1       1 69
70 13                     1             1               1         1     1             1       1 1   3 1             1       70
71 15 1           1     1     1   1 1     1                 1   1                 1 1                 1     1         1   1 71
72 7                               1     1                 1   1           1   1           1                               72
73 6   1                 1 1                               1             1             1                                   73
74 13 1 1   1           1     1                       2 1 1                         1 1   1                               1 74
75 11               1             1         1       1   1 1                     1     1         1                   1 1     75
76 12                     2                       1     1   1 1       1                             1 1   1   1         1   76
77 8   1   1                           1   1         1     1         1                                   1                 77
78 16   1 2       1         1         1     1           1 1                       1     1   1           1           1 2     78
79 7   1       1                                 1                                 1         1 1                       1   79
80 7                       1 1   1 1                                                   1                         2         80
81 7                 1   1 1       1                         1               1                             1               81
82 8                 1         1                         1         1         1                             1   1         1 82
83 13         1   1         1             1                     1   1 1 1         1   1           1     1                 1 83
84 15         1 1     1 1     3 1 1                                   1 1     1       1               1   1                 84
85 13 1                     1           1             1 1       1   1         1 1         1           1         1     1     85
86 13       1       1           1   1   1         1                     1 1         1           2             1   1         86
87 6   1   1                                             1                   1         1                 1                 87
88 14 1 1 1 1       1               1                                     1         1     1       1       2         1   1   88
89 13           2   1 1     1         1   1                         2                           1               1         2 89
90 13               1   1   1         2         1   1             1           1   1       1                   1 1           90
91 6                   1                           1 1           1                   1                         1           91
92 7       1                                                 1       1     1                         1               1   1 92
93 10                     1     1           2 1   2     1                       1                                 1         93
94 5                   1             1 1               1       1                                                           94
95 10           1 1   2                                         1                             1   1               1   1 1   95
96 12     2               1                         1       1       2                                     1   1       2   1 96
97 10   1         1     1                 1 1               1 1                   1         1     1                         97
98 6     1                 1                                                       1   1           1           1           98
99 11                   2       1               1     1       1 1 1             1   1                 1                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
Ngày
/
Tháng