BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Ninh Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/04/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
Ngày
/
Tháng
00 9                 1               1                       1                     1     1   1 1   1       1               00
01 12   1         1         1     1                 1         1                     1 1           1         2         1     01
02 10                               1     1 1                 1             1           1               1       2 1         02
03 13 1   1   1 1   1   1                   1                           1         2   1     1                         1     03
04 11     1     1                   1               1       1     1           1     1                   1   1       1       04
05 9 1                             1     1         1 1 2                           1 1                                     05
06 6                                                                   1 2             1 1                   1             06
07 7       1     1       1   1   1                                       1 1                                               07
08 7                     2                     1   1                                                   1           1 1     08
09 11     1             2     2                       1                   2                           1 1   1               09
10 16                 3 1         1   1     1 1         1           1   1               2       1                     1   1 10
11 8                 1         1         1                             2     1 1                         1                 11
12 8     1             1                               1                     2   1           1   1                         12
13 11     1     1         1 1     1   1         1           1                                 2             1               13
14 12 1   1         1     1   1 1       2   1         1   1                             1                                   14
15 15                           2       1 1     2           1 1       1 1   1 1           1   1           1                 15
16 11   1                                   1       1               2         1   1           1 1                     1   1 16
17 11         1       1                               1 1                       1               1   1     1   1 1   1       17
18 11     1   1 1     1                         1                               1       1 1         1               1     1 18
19 10         1                           1                           1                   1         1 1     1   1 2         19
20 15             1   1   1   1           2 1                     1       2 2                         1   1               1 20
21 15 1         1   2                           1           1 1 1       1   1 1 1       1                               2   21
22 11 1         1   1         1     1               1                         1   1 1                         1     1       22
23 17     1 1                         1       1   1 1   1             1     1   1 1               1     1 1 2     1         23
24 9       1                         1                               1             1               1   2       1         1 24
25 6                           1 1     1             1                       1                                         1   25
26 8   1                                   2 1         1           1       1   1                                           26
27 11     1 1     1     1               1               1           1     1 1               1                         1     27
28 5                       1     1                   1                                                         1       1   28
29 11       1         1     2                       1 2                         1     1     1                       1       29
30 10                       2       1 1                 1     1               1                         1             1   1 30
31 11 1       1   2       1                   1         1           1                   1                     1       1     31
32 8 1   1                       1                             1   1     1                   1                         1   32
33 13   2       1   1           1   1 2 1     1                           1                                               2 33
34 11   1           1                             1 1       2 1                   1                 1 1           1         34
35 13               1                                     1 1 1   1             1 1   1   1 1       1 1     1               35
36 8 1 1         1                 1     1     1                       1                                 1                 36
37 13                                 1   1   2     1     1                       1 1     1         1 1     1   1           37
38 13   1               1   1 1                   1 1           1             1   1       1     1       1     1             38
39 11           1                     1       1   1       1   1 1         1       1             1                       1   39
40 17             1                 1       1 1           1 1 1   1     1       2           1             1 1 2 1           40
41 10           1   1       1               1 1 1                       1                                       1       1 1 41
42 9                         1                     1                                   1       2     1         1     1 1   42
43 20       1 1 1 1       1   1           1       1         1         2         1         1 1 2                     1   1 2 43
44 14     1 1                 1             1   1     1       1           1               1   1       1       2           1 44
45 9 1     2 1 1     1                                         1         1                                       1         45
46 14       1 1                       1 1       1                     1 1   2         1     1     2       1                 46
47 14 1             1     1     1           1   1                 1           1           1     1       1     1   1 1       47
48 15 1       1   1               1       1   1 1   1                   1       1 1           1 1     1         1           48
49 12     2     1       1                                       1               1   1     1 2             1         1       49
50 10           1                 1       1               1         1           1                 1       1             2   50
51 7                   1   2   2   1                                       1                                               51
52 11         1 1   1                                   3                             1           2 1                 1     52
53 23     1       1       1 1 1       1     1 1 1           1 1       2   1 1 1 3 1   1         1 1                         53
54 13       1     1                     2                       1 1 1         1       2       1         1         1         54
55 16       1                         1   1     1     1           1   1     1         1   1     2     1   1     1         1 55
56 14       1     1 1       1     1                   1   1 1     1                   2 1             1             1       56
57 6             1                                 1                                     1                 1       1 1     57
58 10             1   1   3         1             1         1                           2                                   58
59 6                     1           1 1 1       1                 1                                                       59
60 14 2   1 1     1         1       1       1             1           1             1               1                 1   1 60
61 6             1                                       1   1   1               1                                 1       61
62 10       1             1   1   1   1 1                 1                                         1   1         1         62
63 13           1         1         1   1               1   1       1 1                     1     1       1       1 1       63
64 12 1             1 1 1       2                 1       1                         1         1                 1       1   64
65 13                 1             1       1 1   1           1 3       1                   1                   1 1         65
66 8   1                                           1                         1     2               2                 1     66
67 12           1   1                   1 1   1           1               1         1     1               2             1   67
68 8         1                     1                                         1   1 1     1                     1       1   68
69 4                                               1                 1                     1                           1   69
70 9                             2               2   1   1   1                             1         1                     70
71 7 1     1                                   1     1                     1               1     1                         71
72 10                                             1   1   1     2                                   1 1 1         2         72
73 5                       1                     1   1           1                                           1             73
74 6                             1                               1         1 1           1             1                   74
75 9 2                         1   1         2         1                                       1 1                         75
76 8   1                                                           1   1     1                     1   1 1         1       76
77 10                 1         1 1                 1   1       1       1                     1               1 1           77
78 9   1       2   1   1     1                                       1           1               1                         78
79 8   1                         1                               1   1                         1         1         1 1     79
80 10         1                         1   1                       1 1   1         1       1                   1         1 80
81 11                   1         1       1 1     1             1           1         1           1     1     1             81
82 19         2         1     1         1 1   1             1     2 1 1   1       1 1 1               1     1             1 82
83 14         1                 1   1 1         1 2     1                                       1     1 1   1     1   1     83
84 6                         1 1                       1 1                                       1                   1     84
85 12     1             1         1                       1   1                       1     1     1   1     1 1         1   85
86 10               2           1       1                   1   1       1                         1         1     1         86
87 7                       1       1 1               1   1                                                       1   1     87
88 8   1     1             1                         1                                             1         1     1     1 88
89 5         1       1                                                   1                       1                 1       89
90 13   1   2         1                         1             2     1 1         1             1       1       1             90
91 5   1 1           1                           1                                                                     1   91
92 10   1                   1       1                       2   1   1                     1             1       1           92
93 12   1                             1   1   1           1     1   1                   2   1                 1   1         93
94 14                   2       1                           1                       1   3     2 1   1     1   1             94
95 8                     1                                       1     1             2         1   1                 1     95
96 6   1         1                                                 1       1                 1                           1 96
97 8                   1     1                       1         1                 1     1                   1       1       97
98 15 1       1       1 1     1 1       2           1             1                 1       1         1   1       1         98
99 11     1         1     1   1             1   1 1               2     1                                               1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
Ngày
/
Tháng