BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Ninh Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/08/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
Ngày
/
Tháng
00 9     1   1         1 1 1                           1               1                       1                     1     00
01 12     1             1   1         1   1         1         1     1                 1         1                     1 1   01
02 10 1 1                 1 1                                         1     1 1                 1             1           1 02
03 11                                   1   1   1 1   1   1                   1                           1         2   1   03
04 12               1 1           1 1       1     1                   1               1       1     1           1     1     04
05 16 1   1           1 1     1   2     1                             1     1         1 1 2                           1 1   05
06 8                 1 1   1       1                                                                     1 2             1 06
07 11                 1 1           2         1     1       1   1   1                                       1 1             07
08 6         1     1                                       2                     1   1                                     08
09 10 1         1                           1             2     2                       1                   2               09
10 16     1 1                   1                       3 1         1   1     1 1         1           1   1               2 10
11 11   1         1   1       1                         1         1         1                             2     1 1         11
12 9 1         1           1               1             1                               1                     2   1       12
13 11   1                 1 1               1     1         1 1     1   1         1           1                             13
14 15         1   1                   1 1   1         1     1   1 1       2   1         1   1                             1 14
15 15               2           1                                 2       1 1     2           1 1       1 1   1 1           15
16 10     1       1 1                     1                                   1       1               2         1   1       16
17 9   1   2                       1           1       1                               1 1                       1         17
18 10   1   1 1                             1   1 1     1                         1                               1       1 18
19 8         1       1         1 2             1                           1                           1                   19
20 12                                               1   1   1   1           2 1                     1       2 2             20
21 15           1   1                   1         1   2                           1           1 1 1       1   1 1 1       1 21
22 11 1                   1             1         1   1         1     1               1                         1   1 1     22
23 15   1 1         1   1                   1 1                         1       1   1 1   1             1     1   1 1       23
24 9 1                 1     1   1   1       1                         1                               1             1     24
25 8                     1         1 1                           1 1     1             1                       1           25
26 12               1       1     1 1     1                                   2 1         1           1       1   1         26
27 12             1 1           1           1 1     1     1               1               1           1     1 1             27
28 3                                                         1     1                   1                                   28
29 13           2   1 1                       1         1     2                       1 2                         1     1   29
30 9               1     1                                   2       1 1                 1     1               1           30
31 14   1 1 1             1   1         1       1   2       1                   1         1           1                   1 31
32 8                   1       1       1   1                       1                             1   1     1               32
33 13       1                       1     2       1   1           1   1 2 1     1                           1               33
34 10   1                       1         1           1                             1 1       2 1                   1       34
35 12                       3   1                     1                                     1 1 1   1             1 1   1   35
36 10   1                     1       1 1 1         1                 1     1     1                       1                 36
37 8                                                                   1   1   2     1     1                       1 1     37
38 13   1 1       1         1             1               1   1 1                   1 1           1             1   1       38
39 10                     1                       1                     1       1   1       1   1 1         1       1       39
40 12 1                                             1                 1       1 1           1 1 1   1     1       2         40
41 9   1                     1                   1   1       1               1 1 1                       1                 41
42 5 1                       1                                 1                     1                                   1 42
43 15   1                         1   1       1 1 1 1       1   1           1       1         1         2         1         43
44 8                                       1 1                 1             1   1     1       1           1               44
45 11                 1     1 1         1     2 1 1     1                                         1         1               45
46 16           1   1     1   1   1   1       1 1                       1 1       1                     1 1   2         1   46
47 12     2       1       1             1             1     1     1           1   1                 1           1           47
48 14 1       1                   1     1       1   1               1       1   1 1   1                   1       1 1       48
49 9                       1   1           2     1       1                                       1               1   1     49
50 8       1             1                       1                 1       1               1         1           1         50
51 11       1           1             2                   1   2   2   1                                       1             51
52 10       1                 1     1           1 1   1                                   3                             1   52
53 26 1       1   1     1           1       1       1       1 1 1       1     1 1 1           1 1       2   1 1 1 3 1   1   53
54 13         1           1       1           1     1                     2                       1 1 1         1       2   54
55 14       1   2                     2       1                         1   1     1     1           1   1     1         1   55
56 13         1                               1     1 1       1     1                   1   1 1     1                   2 1 56
57 5                 1 1       1                   1                                 1                                     57
58 14                   1   1   1 1                 1   1   3         1             1         1                           2 58
59 7                         1                             1           1 1 1       1                 1                     59
60 15 1         1     1 1               2   1 1     1         1       1       1             1           1             1     60
61 13       2   2     1   1           2             1                                       1   1   1               1       61
62 10       1                 1     1         1             1   1   1   1 1                 1                               62
63 10   1 1                                       1         1         1   1               1   1       1 1                   63
64 12         1               1       1 1             1 1 1       2                 1       1                         1     64
65 15 1   1                 1     1 1                   1             1       1 1   1           1 3       1                 65
66 7           1         1               1                                           1                         1     2     66
67 15   1     1   3   2                           1   1                   1 1   1           1               1         1     67
68 9     2       1   1                         1                     1                                         1   1 1     68
69 4                   1       1                                                     1                 1                   69
70 10               1           2                                   2               2   1   1   1                           70
71 10         2                   1 1 1 1     1                                   1     1                     1             71
72 7         1                       1                                             1   1   1     2                         72
73 8 1           1     1     1                               1                     1   1           1                       73
74 9   1     2   1           1                                     1                               1         1 1           74
75 11             1 1           1 1     2                         1   1         2         1                                 75
76 6             1                 1     1                                                           1   1     1           76
77 11   1 1             1         1                     1         1 1                 1   1       1       1                 77
78 10                         1     1     1       2   1   1     1                                       1           1       78
79 7               1               2     1                         1                               1   1                   79
80 9 1         1                               1                         1   1                       1 1   1         1     80
81 11     1         1 1                                   1         1       1 1     1             1           1         1   81
82 18                       1 1                 2         1     1         1 1   1             1     2 1 1   1       1 1 1   82
83 11 1   1   1                                 1                 1   1 1         1 2     1                                 83
84 5                           1                               1 1                       1 1                               84
85 7       1                               1             1         1                       1   1                       1   85
86 13         1     1 1   1   1   1                   2           1       1                   1   1       1                 86
87 7                     2                                   1       1 1               1   1                               87
88 5                       1             1     1             1                         1                                   88
89 4                   1                       1       1                                                   1               89
90 13     1       1   1                   1   2         1                         1             2     1 1         1         90
91 9       3           1             1   1 1           1                           1                                       91
92 8                               1     1                   1       1                       2   1   1                     92
93 11               1     1               1                             1   1   1           1     1   1                   2 93
94 9                             1                       2       1                           1                       1   3 94
95 11 1         1 2   1     1                               1                                       1     1             2   95
96 7 1         1               1         1         1                                                 1       1             96
97 10 1     1   1               1                         1     1                       1         1                 1     1 97
98 13   1                             1 1       1       1 1     1 1       2           1             1                 1     98
99 14   1       2               1           1         1     1   1             1   1 1               2     1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
Ngày
/
Tháng