BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Ninh Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/03/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
Ngày
/
Tháng
00 14   1           1                 1         1         1           1   1               1   1 1                 1 2     1 00
01 13     1                           1                 1   2             2       1       1           1       2   1         01
02 9               1         2   1     1             1           1         2                                               02
03 15 1                 1   1 1 1   1                           1     1             1 1   2 1         1         1           03
04 9   1               1             1         1     1                   2             1                           1       04
05 14   1     1           1     1       1 1           1   1       1               1     1   1                 1       1     05
06 10         2         1 1                                         1 1     1   1                                     1   1 06
07 5 1                             2                                           1     1                                     07
08 12         2                     1       1   1     1 1                   1                     1   1         1 1         08
09 10           2                     1     1             1                     1                 1   1           1   1     09
10 16       1 1 1 1 1           1 1           1     1             1     2           1               1     1   1             10
11 14       1 1 1 1 1                           1 1             1           1             1 1                 2     1       11
12 9             1                   1       1                     1   1                   1   1           1         1     12
13 4                                           1                   1                               1   1                   13
14 17   1   1   2 1 1           1 1                       1 1 2 1           1       1       1                     1         14
15 10                               1     2 1                 1                     1                     1         1 2     15
16 11         1             1       1               1                         1       1       1     1       1   1 1         16
17 8                   1           1           1   1       2                               1                     1         17
18 8   1         1                                             1 1 1             1                         1             1 18
19 11                               1       1       1     1       1   2                     1       1   1               1   19
20 6     1 1                                                           1             1                           1       1 20
21 9               1       1   1               1         1   1           1                               1         1       21
22 7   1                       1                                                 1                     1     1     1   1   22
23 9                 1                       1       1 1       1     1                   1     1         1                 23
24 14     1 1           2 1       1 1             1             1   1       1     1                       1 1               24
25 7                               1             2                                           1 1           1   1           25
26 4   1                                           1                                                   1                 1 26
27 7       1       1                         1                   1             1           1                         1     27
28 11         1 1         1   1   1         1                               2       1       1                     1         28
29 7             2                 1     1                                                     1   2                       29
30 12 1                       1 1 1         1   1   2                         2 1 1                                         30
31 14   1           1               1   1         1     1 1   1   1         1       1     1           1         1           31
32 15                   1   1           1 1       1   1     1   1 1 1 2             1   1 1                                 32
33 13   1 3           1   1               1           1     1                               1 1   1                 1       33
34 10 1           1     1   1                         2       1 1                     1                                   1 34
35 11       1       1     1       1               1 1     1         1     1 1               1                               35
36 13         1             1         1           1     1     1               1     1       2 1             1           1   36
37 13     2 1   1                       1                                     1     1   2     2               1   1         37
38 14 1                               1 1     2             1 1       1                   1       3                 1     1 38
39 10   1                         1   1   1         1 1   1     1                       1                               1   39
40 9                             1                 1         1   1 1             1           1                 1         1 40
41 9   1     2               1     1             1                                             1                   1 1     41
42 11     1   2         1     1                 1                         1                       1 2         1             42
43 12 1   1                                                       1                   1         2 1       1   1     1   2   43
44 15     2           2       1       1 1 1                           1       1         1               2     1 1           44
45 10 1     1                       1                     1               1 1   1       1               1 1                 45
46 11     1           1       1                   1                 1   1     1 1                 1           1         1   46
47 9           1                             1 1 1                         1           1   1           1               1   47
48 14                     1 1             1         1   1     1   1       1       1 2         1   1             1           48
49 6                       1               1   1                         1   1           1                                 49
50 11 1                       1 1     1                 1         1             1 1     1 1     1                           50
51 11                 1                             1         1       2         2     1 1               1         1         51
52 15 1                           2     2   2           1   1               1   1   1                 1 1             1     52
53 14           1       1     1             2   1 1               1     2                     1   1       1 1               53
54 10           1       1                         1           1 1       1           1       1     1         1               54
55 8   1         1     1             1 1             1                                             1       1               55
56 10       1   1     1       1     1   1       1       1                         1       1                                 56
57 12                     1         1     1       1                 1   1       1       1     1         1           1   1   57
58 18       1   1 1   1 1       1             1     1       1       1         1   1           1     1 2   1         1       58
59 17   1 1   1             1   1                           1 2         1 1           2       1 1               1       1 1 59
60 7                                           1     1   1       1                                         1   1         1 60
61 14               1         1             1     2   1             1   1       1                           1   1     1 2   61
62 9 1     1       2 1                   1                     1         1                                     1           62
63 6                             1     1   1                                                   1     1           1         63
64 8     2       1     1       1                             1   1                                                       1 64
65 11                                         1         1 1                     1 2             2             1 1     1     65
66 10                 1           1       1   1         1   1                       1                                 2 1   66
67 7   1     1     1 1       1                                 1                           1                               67
68 8       1                                   1   1                     1   1                     2           1           68
69 14                           1   1 1     1       1   1 1 1             1       1   1           1         1             1 69
70 9 1         1         2     1                   1                   1                               1             1     70
71 14             1       1   1         1                 1     1             1     1           1     1     1   1 1     1   71
72 10 1                       1 2         1                             1   1     1                               1     1   72
73 9                     1 1                           1               1     2       1                 1 1                 73
74 9 1                     1         1                     1                       1 1   1           1     1               74
75 14             1       3             1 1             1   1           1     1 1                 1             1         1 75
76 9               1                   1             2     1       1         1                         2                   76
77 9           1   1     1                                 1 1                       1   1                           1   1 77
78 19 1     1   1   1 1     1                 1               1 1           1 1   1   1 2       1         1         1     1 78
79 3                                                               1                 1       1                             79
80 8                 1               1       1   1                                                       1 1   1 1         80
81 9 1               1   1           1             1                                               1   1 1       1         81
82 7     1           1         1 1         1                                                       1         1             82
83 12                 1 1   1           1 1                   1 1     1                     1   1         1             1   83
84 12                     1           1                                         1           1 1     1 1     3 1 1           84
85 9   1           2               1                   1 1                         1                     1           1     85
86 12   1         1         2     1                       1             1                 1       1           1   1   1     86
87 7                 1                   2     1     1                               1   1                                 87
88 12             1     1                             1         1       1 1         1 1 1 1       1               1         88
89 14   1     1                 1       1   1         1 1                                     2   1 1     1         1   1   89
90 10                       1     1         1                   1           1                     1   1   1         2       90
91 7       1     1                               1                           1 1 1                   1                     91
92 11                           1             2         1 1 1     1   2   1               1                                 92
93 11       1                     1   1       1 1   1                           1                       1     1           2 93
94 11                         2                                 1 1 1     1   1   1                   1             1 1     94
95 8 1               1                 1                             1                       1 1   2                       95
96 8       1     1                       1               1         1                   2               1                   96
97 18 1 1     1         1   1     1   1     1 1                     2   1   1         1         1     1                 1 1 97
98 7     1                 1                 1                   1   1                 1                 1                 98
99 13 1     1   2 1     1                     1 1       1             1                               2       1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
Ngày
/
Tháng