BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Ninh Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/01/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
Ngày
/
Tháng
00 11                     1   1         1 1           1   1         1 1 1                           1               1       00
01 14 1   1                       1 1 1         1     1             1   1         1   1         1         1     1           01
02 11                             2     1   1     1 1                 1 1                                         1     1 1 02
03 8 1                                                                             1   1   1 1   1   1                   1 03
04 15   2       1         1     1 1     1     1                 1 1           1 1       1     1                   1         04
05 14         1         1 1                     1 1   1           1 1     1   2     1                             1     1   05
06 5                       1                                     1 1   1       1                                           06
07 12               1 1           1                               1 1           2         1     1       1   1   1           07
08 7                 1     1     1                       1     1                                       2                   08
09 10 1     1 1                                   1         1                           1             2     2               09
10 15           1     1   1             1   1         1 1                   1                       3 1         1   1     1 10
11 13   1         1   1 1               1 1         1         1   1       1                         1         1         1   11
12 6                     1                       1         1           1               1             1                     12
13 12   1   1               1                       1                 1 1               1     1         1 1     1   1       13
14 17 1           1                       1 1 1           1   1                   1 1   1         1     1   1 1       2   1 14
15 11 1             2                     1                     2           1                                 2       1 1   15
16 9         1 1         1                     1     1       1 1                     1                                   1 16
17 12             1 1     1 1           1 1         1   2                       1           1       1                       17
18 13       1 1         1 1   1                 1   1   1 1                             1   1 1     1                       18
19 12   1 1 1           1             1                   1       1         1 2             1                           1   19
20 11   1 1             1   1                                                                   1   1   1   1           2 1 20
21 8                                         1 1           1   1                   1         1   2                         21
22 12     1         1         1 1     1           1                   1             1         1   1         1     1         22
23 10                 1           2                 1 1         1   1                   1 1                         1       23
24 7                                             1                 1     1   1   1       1                         1       24
25 13         1   1         1   1   2 1                               1         1 1                           1 1     1     25
26 10     1                             1   1                   1       1     1 1     1                                   2 26
27 13 1                         1 1     1   1                 1 1           1           1 1     1     1               1     27
28 4                   1             1                                                                   1     1           28
29 12               1               1     1   1             2   1 1                       1         1     2                 29
30 11         1 1 1                 1       1                   1     1                                   2       1 1       30
31 14           1       1 1               1         1 1 1             1   1         1       1   2       1                   31
32 9                     1     1     1       1                     1       1       1   1                       1           32
33 16     1 2               1     1                     1                       1     2       1   1           1   1 2 1     33
34 6     1             1                           1                       1         1           1                         34
35 5                                                                   3   1                     1                         35
36 10               2                               1                     1       1 1 1         1                 1     1   36
37 7         1 1                 1   1     1                                                                       1   1   37
38 11             1   1     1                       1 1       1         1             1               1   1 1               38
39 9               1         2               1 2                     1                       1                     1       39
40 7             1           1       1           1                                             1                 1       1 40
41 8         1                                 1   1                     1                   1   1       1               1 41
42 10 1         1   1 1       1 1   1             1                       1                                 1               42
43 18       2 1         1         2 1   1           1                         1   1       1 1 1 1       1   1           1   43
44 7       1               1 1                                                         1 1                 1             1 44
45 15 1 1       1                     1         2                 1     1 1         1     2 1 1     1                       45
46 16   1         1             2   1           1           1   1     1   1   1   1       1 1                       1 1     46
47 15     1         1 1       1             2         2       1       1             1             1     1     1           1 47
48 10   1   1                                     1       1                   1     1       1   1               1       1   48
49 12       2               1   1       1 1                             1   1           2     1       1                     49
50 9     1             1                 1 1           1             1                       1                 1       1   50
51 13 1               1         1                       1           1             2                   1   2   2   1         51
52 12 1   1     1   1               1           1       1                 1     1           1 1   1                         52
53 17 1       1                     1   1 1       1       1   1     1           1       1       1       1 1 1       1     1 53
54 16       1   1 1   2   1       2           1           1           1       1           1     1                     2     54
55 14       1       1               1     2     1       1   2                     2       1                         1   1   55
56 7                           1                         1                               1     1 1       1     1           56
57 9     1     1           1                 1 1                 1 1       1                   1                           57
58 15   1       2     1                       1                     1   1   1 1                 1   1   3         1         58
59 6                         1                                           1                             1           1 1 1   59
60 17 1                   1           1 1     1   1         1     1 1               2   1 1     1         1       1       1 60
61 10       1                                           2   2     1   1           2             1                           61
62 15       1     1     1       1       1 1             1                 1     1         1             1   1   1   1 1     62
63 8     1                                     1   1 1                                       1         1         1   1     63
64 12                 1         1 1                       1               1       1 1             1 1 1       2             64
65 10           1       1                         1   1                 1     1 1                   1             1       1 65
66 7   2                     1   1                         1         1               1                                     66
67 15                   1 1 1                   1   1     1   3   2                           1   1                   1 1   67
68 10 1       1         1                 1           2       1   1                         1                     1         68
69 8       1       1       2               1 1                     1       1                                               69
70 5                                                           1           2                                   2           70
71 11                   1 1 1                 1           2                   1 1 1 1     1                                 71
72 7                           1   1     2   1           1                       1                                         72
73 10 1 1                 1     1     1           1           1     1     1                               1                 73
74 8     1                                 1       1     2   1           1                                     1           74
75 12     1       1                       1   1               1 1           1 1     2                         1   1         75
76 7   1   1                 2                               1                 1     1                                     76
77 10         1               1             1       1 1             1         1                     1         1 1           77
78 10 1   1                                                               1     1     1       2   1   1     1               78
79 7                       1 1                                 1               2     1                         1           79
80 11     1               1   1     1 1 1         1         1                               1                         1   1 80
81 13     1   1     1           1     1   1           1         1 1                                   1         1       1 1 81
82 14 1           1 1 1   2                                             1 1                 2         1     1         1 1   82
83 9             1     1                         1   1   1                                 1                 1   1 1       83
84 6         1                       1       1                             1                               1 1             84
85 11         1   1   1         1   1 1     1           1                               1             1         1           85
86 14           1       1     1         1                 1     1 1   1   1   1                   2           1       1     86
87 8           1           1       1                                 2                                   1       1 1       87
88 9 1 1                           1   1     1                         1             1     1             1                 88
89 3                                                               1                       1       1                       89
90 10         1             1               1         1       1   1                   1   2         1                       90
91 15   1 1   1                     1 1 1   1           3           1             1   1 1           1                       91
92 9                 1 1       1             1 1                               1     1                   1       1         92
93 10   1         1   1               1       1                 1     1               1                             1   1   93
94 11 1 1       1   1         1       1     1                                 1                       2       1             94
95 12         1 1 2                         1     1         1 2   1     1                               1                   95
96 7             1   1                           1         1               1         1         1                           96
97 7               1                             1     1   1               1                         1     1               97
98 13                             1 1   1           1                             1 1       1       1 1     1 1       2     98
99 10                                           1   1       2               1           1         1     1   1             1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
Ngày
/
Tháng