BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Ninh Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 01/03/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
Ngày
/
Tháng
00 8                       1                     1         1           1             1             1     1           1     00
01 10                       1                             1     1 1 1               2             1   1     1               01
02 9             1                             1         1     1     1       1               1   1                   1     02
03 11                     1                 3                               2                         3 1                 1 03
04 10     1   1     1               1                       1                         1   1           1   1               1 04
05 13     1             1     1       1 1 1                 1   1         1                 1       1     1     1           05
06 14     2         1                         1   1   1 1       1   1             1         1                   2         1 06
07 10                                     1             1   1   1 1   1 1                       2       1                   07
08 12   1 1               1   1       1               1           1     1         1         1                   2           08
09 10           1               1           1     1 1     1                         1           1                 2         09
10 11                                 1 1       1   1                                               2         1 1 1 1 1     10
11 18 1 1   1       1       1         1       1 1     1           2 1               1                         1 1 1 1 1     11
12 8   1 1                                   2     1       1     1                                                 1       12
13 6                         1 2                                                     1   1         1                       13
14 17                   1 1                 1     1     1 1   1         1 1               1         1     1   1   2 1 1     14
15 15   2   1       1     1 1       1   1               2     1                       1 1     1       1                     15
16 9             2       1                                           1       1               1 1 1             1           16
17 12 1                             1     1                 2 1             1   1           1   1     1                   1 17
18 22           1         1   2 1               1 1 1     1 1 4 1     1   1     1             1       1   1         1       18
19 9         1             2                   1             1             1   1     1             1                       19
20 11             1     1       1               2                                     1 1   1         1     1 1             20
21 8           1     1                               1       1                           1     1   1                 1     21
22 4 1                                                 1                                   1             1                 22
23 12                         1           1 2           1 1             1 1 1       1           1                       1   23
24 13 1   1             1                               1       1               1   2                 1     1 1           2 24
25 10       1 1 1     1             2   1     1                       1       1                                             25
26 12       1         1       2 1     1               1     1   1 1                           1           1                 26
27 8                                 1   1 1     1               1                                   1       1       1     27
28 13         1       1     1                     1 1                 1                 1     2     1 1         1 1         28
29 14 1                   1 1           3         1                             1     2 2                           2       29
30 10                 1     1                 1                       1               1 2   1     1     1                   30
31 9 1   2 1                   1                               1               1                         1           1     31
32 8           1   1     2               1           1                               1                                   1 32
33 11     1                                                 1 1   1           1             1             1 3           1   33
34 16       1 1   1         1 1     1                 1     1   1   2 1                     1           1           1     1 34
35 9     1   1     1             2 1                                             1                           1       1     35
36 7   1                       1             1     1 1                         1                               1           36
37 14 1       1 1   1   1         1               1   1                     1               1               2 1   1         37
38 8   1                                 1             1         1         1     1         1           1                   38
39 11               1 1               1 1           1             1   1               1       1     1     1                 39
40 9       1   1 1             1                                       1     1 1     1   1                                 40
41 9                                 1             1   1                       1               1   1     1     2           41
42 8   1                                   1   1                     1                                     1   2         1 42
43 11     1     1 1               1                       1             1   1                     1   1 1   1               43
44 14                           3               2   1 1                         1         1           1     2           2   44
45 9       1             1     1                                               1         1   1       1 1     1             45
46 11                 1 1             1       1   1                   1 1           1               1       1           1   46
47 9               1     1         1   1                 1             1 1 1                                     1         47
48 10   1     1               2                   1       1 1           1 1                       1                         48
49 8   1         1     1 1 1               1                     1                 1                                       49
50 10 1 1             1     1                                         1     1                 1   2     1                   50
51 10 1     1 1 1                 1           2     1                           1                                       1   51
52 6     1           1     1                             1                   1                         1                   52
53 10 1           1 1                   1                 1       1               1     1                         1       1 53
54 10                               2         1                           1         1     1   1   1               1       1 54
55 13                             1 1                 1   1     1 1       1           1       1 1         1         1     1 55
56 11   1                           1     1   1       1     1                                   1   1         1   1     1   56
57 7                 1 2                     1                           1   1   1                                         57
58 10                                     1       1                             1           1       1         1   1 1   1 1 58
59 13       2                                           1     1 1     1       2           1     1         1 1   1           59
60 5                       1               1               1               1   1                                           60
61 16     1   1   1 2 1 1   1 1                 1     1 1     1                             2                         1     61
62 14           1       1     1       1 1                           1       1                     2     1     1       2 1   62
63 8                                       1   1   1               1 1     1       1           1                           63
64 17 1   1     1     1           2 1     1   1         1           1     1   1                             2       1     1 64
65 12       2             1 1         1         1 1             1       1 1       1                   1                     65
66 14           1 2     1             1     1     1   1                     1   1         1   1     1                   1   66
67 11         1                       1   1                       1 1           1             1           1     1     1 1   67
68 10           1         1       1     1                           1   1     1       1   1                   1             68
69 8         1 1                                               1 1               1 1   1       1                           69
70 10   1                         1     1 1               1     1           1       1                   1         1         70
71 7               1                   1                           1   1     1                   1                 1       71
72 16 1               1   1                   1     1 1     1             1 1 3   1     2               1                   72
73 7                         1               1                       1   1       1     1       1                           73
74 7                                 1     1       1 1             1                   1               1                   74
75 13         1   1   1                                   1 2 1 1       1 1       1     1                           1       75
76 11     1 1 1   1                       1             1         1       1         1             1                   1     76
77 7           1                                       1               1         1       1                       1   1     77
78 13                             1 1             1           1             1       1     1       1     1     1   1   1 1   78
79 8         1               1   1   1                       1 1                     1 1                                   79
80 10             1                 1     1         1   1         1   1             1                 1                 1   80
81 7 1                           1       1               1                                       1     1               1   81
82 9 1     1         1 1                                 1             1   1                               1           1   82
83 11   1   1 1   1       1 1             1     1   1                                                                   1 1 83
84 6 1     1       1   1       1                                   1                                                       84
85 14                           2 1           1   1                   1             1 1   1   1   1       1           2     85
86 10   1   1 1                                 1         1         1                       1 1           1         1       86
87 8               1                           1     1                   1   1                     2                   1   87
88 8           1                 1     2   1                                         1                             1     1 88
89 18 2   1     1             1 1     1   1             1           1     1   1 1         2     1         1     1           89
90 7         1       1 1                                           1   1                   1   1                           90
91 5                                       1                                     1         1                 1     1       91
92 5   1 1                               1         1         1                                                             92
93 9                       1 1                                     1             1       2         1 1       1             93
94 14   1           1 1           1 1       1 1   1           1                         1     1 2 1                         94
95 13           1       3 1         1   1       1 1                                     1   1           1               1   95
96 10   1                       1 1 1   1                       1                 2                           1     1       96
97 16               1     1                         1 1   1   1     1 1 1         2               1     1 1     1         1 97
98 13 1           2               1         1   1   1   1   1                       1 1 1                   1               98
99 15               1 1       1       2                                   1   1 1             1         1     1   2 1     1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
Ngày
/
Tháng