BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Ninh Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 25/11/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
Ngày
/
Tháng
00 14         1         1           1   1               1   1 1                 1 2     1   1         1             1       00
01 12                 1   2             2       1       1           1       2   1                                 1         01
02 10 1             1           1         2                                               1       1   1           2         02
03 16                         1     1             1 1   2 1         1         1                   1 1     2     1 1 1       03
04 10         1     1                   2             1                           1             1       1     2             04
05 12 1 1           1   1       1               1     1   1                 1       1     1                   1             05
06 8                             1 1     1   1                                     1   1                           1   1   06
07 2                                         1     1                                                                       07
08 12     1   1     1 1                   1                     1   1         1 1           1               1             1 08
09 10     1             1                     1                 1   1           1   1     1             1               1   09
10 14       1     1             1     2           1               1     1   1                         1   1     1   1   1   10
11 13         1 1             1           1             1 1                 2     1             2 1                     1   11
12 7       1                     1   1                   1   1           1         1                                       12
13 7         1                   1                               1   1                   1             1 1                 13
14 13                   1 1 2 1           1       1       1                     1                 1       1 1       1       14
15 11   2 1                 1                     1                     1         1 2           1         1                 15
16 15             1                         1       1       1     1       1   1 1           1   1 1       1       1       2 16
17 7         1   1       2                               1                     1                           1               17
18 11                         1 1 1             1                         1             1         1 2                 2     18
19 12     1       1     1       1   2                     1       1   1               1               1                   1 19
20 7                                 1             1                           1       1   1           1 1                 20
21 8         1         1   1           1                               1         1                         1         1     21
22 8                                           1                     1     1     1   1                             1 2     22
23 9       1       1 1       1     1                   1     1         1                                             1     23
24 10           1             1   1       1     1                       1 1                                   1 1     1     24
25 9           2                                           1 1           1   1           1               1       1         25
26 5             1                                                   1                 1               1               1   26
27 12       1                   1             1           1                         1     1 2 1   1   1                 1   27
28 8     1                               2       1       1                     1                                   1   1   28
29 8   1                                                     1   2                         1   1   1       1               29
30 13     1   1   2                         2 1 1                                           1 2     1                 1     30
31 15 1         1     1 1   1   1         1       1     1           1         1                               1   1   2     31
32 16 1 1       1   1     1   1 1 1 2             1   1 1                                   2         1                     32
33 10   1           1     1                               1 1   1                 1           1     1             1         33
34 6               2       1 1                     1                                   1                                   34
35 9           1 1     1         1     1 1               1                                                           1   1 35
36 14           1     1     1               1     1       2 1             1           1   1   1           1 1               36
37 10 1                                     1     1   2     2               1   1                                   1       37
38 15 1     2             1 1       1                   1       3                 1     1   1 1                 1           38
39 9   1         1 1   1     1                       1                               1     1       1                       39
40 11             1         1   1 1             1           1                 1         1           1   1             1     40
41 11           1                                             1                   1 1     1 1     1   1   1   1           1 41
42 11         1                         1                       1 2         1               1     1   1     1             1 42
43 14                           1                   1         2 1       1   1     1   2             1       1           1 1 43
44 15 1 1                           1       1         1               2     1 1           1 1 1               2           1 44
45 10                   1               1 1   1       1               1 1                         1               2         45
46 12           1                 1   1     1 1                 1           1         1                         1   1 1 1   46
47 10       1 1 1                         1           1   1           1               1         1                         1 47
48 16   1         1   1     1   1       1       1 2         1   1             1             1             1       1 1       48
49 7     1   1                         1   1           1                                             1         1           49
50 9                 1         1             1 1     1 1     1                           1                             1   50
51 16             1         1       2         2     1 1               1         1             2                 1   1   1 1 51
52 16 2   2           1   1               1   1   1                 1 1             1           1 1     1       1           52
53 15     2   1 1               1     2                     1   1       1 1               1     1                       2   53
54 11           1           1 1       1           1       1     1         1               1                         1     1 54
55 7 1             1                                             1       1                   1       1       1             55
56 10 1       1       1                         1       1                                 1     1 1           1 1           56
57 12   1       1                 1   1       1       1     1         1           1   1                         1     1     57
58 17       1     1       1       1         1   1           1     1 2   1         1       2     1                   1   1   58
59 15                     1 2         1 1           2       1 1               1       1 1       1             1     1       59
60 10         1     1   1       1                                         1   1         1                   1         1 1   60
61 14     1     2   1             1   1       1                           1   1     1 2   1             1                   61
62 6   1                     1         1                                     1                           1 1               62
63 7 1   1                                                   1     1           1                       1         1         63
64 7                       1   1                                                       1             1 1   1     1         64
65 14       1         1 1                     1 2             2             1 1     1     1   1         1                   65
66 12   1   1         1   1                       1                                 2 1       1     1 1       1             66
67 2                         1                           1                                                                 67
68 10         1   1                     1   1                     2           1               1               2             68
69 16     1       1   1 1 1             1       1   1           1         1             1       2     1         1       1   69
70 7             1                   1                               1             1               1         1     1       70
71 13 1                 1     1             1     1           1     1     1   1 1     1                 1   1               71
72 9   1                             1   1     1                               1     1                 1   1           1   72
73 9                 1               1     2       1                 1 1                               1             1     73
74 10                     1                       1 1   1           1     1                       2 1 1                     74
75 13 1 1             1   1           1     1 1                 1             1         1       1   1 1                     75
76 13 1             2     1       1         1                         2                       1     1   1 1       1         76
77 9                     1 1                       1   1                           1   1         1     1         1         77
78 15       1               1 1           1 1   1   1 2       1         1         1     1           1 1                     78
79 4                             1                 1       1                                 1                             79
80 6       1   1                                                       1 1   1 1                                           80
81 7             1                                               1   1 1       1                         1               1 81
82 6     1                                                       1         1                         1         1         1 82
83 13 1 1                   1 1     1                     1   1         1             1                     1   1 1 1       83
84 13                                         1           1 1     1 1     3 1 1                                   1 1     1 84
85 10                 1 1                         1                     1           1             1 1       1   1         1 85
86 10                   1             1                 1       1           1   1   1         1                     1 1     86
87 8   2     1     1                               1   1                                             1                   1 87
88 11               1         1       1 1         1 1 1 1       1               1                                     1     88
89 13 1   1         1 1                                     2   1 1     1         1   1                         2           89
90 12     1                   1           1                     1   1   1         2         1   1             1           1 90
91 8           1                           1 1 1                   1                           1 1           1             91
92 13       2         1 1 1     1   2   1               1                                                 1       1     1   92
93 12       1 1   1                           1                       1     1           2 1   2     1                       93
94 11                         1 1 1     1   1   1                   1             1 1               1       1               94
95 7 1                             1                       1 1   2                                         1               95
96 10   1               1         1                   2               1                         1       1       2           96
97 13     1 1                     2   1   1         1         1     1                 1 1               1 1                 97
98 5       1                   1   1                 1                 1                                                   98
99 12       1 1       1             1                               2       1               1     1       1 1 1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
Ngày
/
Tháng