BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/03/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
Ngày
/
Tháng
00 11 1 1       1     1             1               1                 1         1   1                                 1   1 00
01 13     1     1   1                   1     1   1             1   1         1         1                   1   2           01
02 8       1                 1     2           1     1   1                         1                                       02
03 9               1   1                 1         1         1   1             1     2                                     03
04 11           1                 2                         1 1 1               1   1     1               1           1     04
05 8     1                   1       1           1 1                     1     1                   1                       05
06 10                   1       1                           1         1   1               1     1     1         1       1   06
07 15     1 2   1                 1       1 1           1                   1 1               1         1       2     1     07
08 9   1             1                       1                           1 2                   1           1   1           08
09 10           2             1                   1   2           1                       1                   1         1   09
10 13                     1 1         1           1         1         1   1   2                         1     1         1 1 10
11 10                   1                                   1 1     1       2                                 1   2 1       11
12 13 2     1               1   1   1   1                 1 1 1                           1   1             1               12
13 10       1     1               1                   1 1 1       1 1         1                             1               13
14 10     1               1                   2   1         1 1         1               1               1                   14
15 15 1   1                   2 1           1 1   1         1   1           2         1       1                       1     15
16 15           1   1                       2         1 1 1   1 1                         1   1         2     1           1 16
17 9                     1                             1     1               1         2       1   1 1                     17
18 8       1   1 1       1                     1               1                   1 1                                     18
19 10                                 1 1             1       1             1           1 1 1             1       1         19
20 8                     1                       1 1         1                                             2     1     1   20
21 10     1       1                                         1 2               1     1       1   1         1                 21
22 18 1 1   1                   1 1     2     1 2     1 1           1 1           1   1     1       1                       22
23 8                         1 1           1       1                                 1   1         1         1             23
24 11 2   1         1       1     1         1           1           1   1                               1                   24
25 9     1   1                                 1               1     1                       1 1                 1   1     25
26 7         1     1 1   1         1       1                                     1                                         26
27 6                                                                 1   1                         1 1   1       1         27
28 10       1 1   1   1         1           1                             1                                   1         2   28
29 14   1                             1       1   1       1                 1 2   1     2                 1   1         1   29
30 6   1                     1                                                           1     1         1   1             30
31 13   1             1         1     1 1             1 1     1   2   1     1 1                                             31
32 15 1     1 1 2                                   1     1                                   1   2         1 1 1         2 32
33 10         1                 1         1                       1           1             1     1 1         1       1     33
34 8       1                                       1   1             1                     1         1 1     1             34
35 9   1                   1                                               1     1         2   1       1                 1 35
36 14             1           1         1 1                         1   1       1   2       1         1 1       1         1 36
37 8         1                               1             1       1                             2         1             1 37
38 7                             1         2                     1                 1                   1           1       38
39 9       1     1                   1         1                 1   1 1                           1                   1   39
40 9               1         1           1 1   1         1                               1       1             1           40
41 5               1                             1                                     1       1 1                         41
42 8 1                               1       1       1                               1                   1       1       1 42
43 17             1   1   1 1       1 1                 1         1     1           2     1               1   1   1     2   43
44 10                             1         2       1           1 1                     1                         2   1     44
45 12 1 1 1       1                       1               1                           1     1       1             1 1 1     45
46 18 1 1                               1     1   1       1     2         1                 2 1   2 1 1 2                   46
47 10   1         1     1                     1                         1           1           1 1                   1   1 47
48 9   1       1   1   1 1 1               1         1                                                             1       48
49 8                 1 1                       1   1                           1   1   1                             1     49
50 10                 1     1     1                   1   1             1         1                         1       1 1     50
51 16 1     1       1           1       1               1   2   1   1   1         1   1       1               1     1       51
52 15             1 1     1 1       1 1                                   1     2             1     1     1     1   1   1   52
53 14       1         1                       1   1             1   1     1           1         1       1       3   1       53
54 15         1   1   2 1               1           1             2     1     1       1 1                         1     1   54
55 8     1                     1                               2 1         1                       1               1       55
56 14               1           1   2   1     1 1     1                               1 1 1           1     1 1             56
57 9           2 1                     1                       1   2 1                           1                         57
58 7               1                         1                         1               1             1 1           1       58
59 12               1     1 1     1     1   1     1               1 1         1 1               1                           59
60 18 1       1       2             2     1         1   2 1         1 1       1 1                           1     1 1       60
61 14           1     1               1   1                             1         1     1     1   3                 1   1 1 61
62 7                             1   1             1                                           1     1       1   1         62
63 9       1   1                 1           1 1         1           1                               1                   1 63
64 11                     1           1     1   1 1         1           1                 1   1         1   1               64
65 7 1       1             1 1                       1               1                                               1     65
66 6     1   1                                     1     1               1 1                                               66
67 16                     1         2                 1       1 1     1         1   1   1   1 1       1     1 1   1         67
68 11                   1             1         1         1       1                   1     1 1   1       1         1       68
69 9       1     1 1       1       1           1                                                             1     1 1     69
70 5                     1             1 1                                     1               1                           70
71 16         1   1 1   2 1             1     1       1                     1       1   1 1             1 1             1   71
72 11             1         1                     1         1     1           1 1   1       1 1                     1       72
73 13                             2 1           1 1       1   1     1             1             1       1             1   1 73
74 13                   1 1     1               1     1               1     1           1           1     1     1   1   1   74
75 3                     1                                                 1                     1                         75
76 8   1               1       1       1                                                 1   1       1     1               76
77 10   1                     1                         1           1           2 1                 1     1   1             77
78 10                               1         1             1     1             1 1       1           1         1 1         78
79 6                         1 1         1             1                         1                                       1 79
80 11     1   1               1   2     1                           1   1     1         1                                 1 80
81 13       2 1               1         1             1   1           2   1           1           1               1         81
82 6   1   1                   1                                         1                 1 1                             82
83 4                 1         1                 1                       1                                                 83
84 11                         1     1     1 1           1 1   1         1             1           1                   1     84
85 14     1       1     1     1       1   2     1                             1 1               1   1 2                     85
86 11                   1     1 1                                         2 1                 1         1       1   1 1     86
87 12   1     1   1         1             1         1   1   1                             1               1 1         1     87
88 11         1     1   1         1                       1 1           2         1         1                             1 88
89 6     1           1                                                         1                     1   1             1   89
90 12     1   1 1         1   1     1                                   1 1               1     2                       1   90
91 13 1   1     1   1             1             1       1     1 2   1             1 1                                       91
92 13     1   1       1 1 1     1                             1 1                         1           1   3                 92
93 8                   1                         1           1           1                           1     2   1           93
94 13             1 1       1             1       1 1 1           1               1   2     1       1                       94
95 13   1     1       1     1                 1             2                     1 2 1     1                             1 95
96 15 1                 1   1         2   1     1                           1 1   2                 1           1     1   1 96
97 11 2 1 1                 1         1   1                                       1                               1 1   1   97
98 12                       1         1     1       1   1             1 1 1                     1   2       1               98
99 7   1       1                         1         2               1                         1                             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
Ngày
/
Tháng