BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/09/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
Ngày
/
Tháng
00 12     1           1               1             1 1   1 1       1     1             1               1                 1 00
01 15     1 1   1                 1 1       1         1       1     1   1                   1     1   1             1   1   01
02 11       1             1           1 1                       1                 1     2           1     1   1             02
03 11                       1   1 1     1           1                   1   1                 1         1         1   1     03
04 10       1     1       1           1                             1                 2                         1 1 1       04
05 10                   1         1         1     1     1     1                   1       1           1 1                   05
06 10               2             1           2       1                     1       1                           1         1 06
07 12   1                             1 1     1               1 2   1                 1       1 1           1               07
08 9         1 1   1 1 1                         1         1             1                       1                         08
09 10                     1                     1 1                 2             1                   1   2           1     09
10 10             2         1                       1                         1 1         1           1         1         1 10
11 8 1                     1       2                                       1                                   1 1     1   11
12 13                 2     1                             2     1               1   1   1   1                 1 1 1         12
13 9                                   1                       1     1               1                   1 1 1       1 1   13
14 15   1       1     1   2     1                 1     1     1               1                   2   1         1 1         14
15 16     2   1               1           1       1       1   1                   2 1           1 1   1         1   1       15
16 11     1       1                                                 1   1                       2         1 1 1   1 1       16
17 8   1           1                   1           1   1                     1                             1     1         17
18 10       1   1 1           1                                 1   1 1       1                     1               1       18
19 10   1             1   1                 1 1 1                                         1 1             1       1         19
20 8       1                   1       1             1                       1                       1 1         1         20
21 8         1                     2                         1       1                                         1 2         21
22 18 1 1                     1                 1         1 1   1                   1 1     2     1 2     1 1           1 1 22
23 7                     1                   1     1                             1 1           1       1                   23
24 13 1     1                               1           1 2   1         1       1     1         1           1           1   24
25 8           1         1                         1         1   1                                 1               1     1 25
26 11         1             1           1         1     1         1     1 1   1         1       1                           26
27 4                               1     1     1                                                                         1 27
28 9     1                   2                                 1 1   1   1         1           1                           28
29 6                                             1         1                             1       1   1       1             29
30 7 1                 1       1           1       1       1                     1                                         30
31 14             1                       1   1             1             1         1     1 1             1 1     1   2   1 31
32 10         1             1             1               1     1 1 2                                   1     1             32
33 10 2                         1       1         1     1         1                 1         1                       1     33
34 6           1                   1                           1                                       1   1             1 34
35 4                                                 2     1                   1                                           35
36 10                   1       1   1           1 1                   1           1         1 1                         1   36
37 6                         1   1                               1                               1             1       1   37
38 8       1                 1             1 1                                       1         2                     1     38
39 10           1   1   1             1                         1     1                   1         1                 1   1 39
40 7 1                                                                 1         1           1 1   1         1             40
41 5           1                         2                             1                             1                     41
42 13       1   1 1 1             1         1   2 1       1                               1       1       1                 42
43 12             1       1 1                         1               1   1   1 1       1 1                 1         1     43
44 13             1 2             1   1 1           1                                 1         2       1           1 1     44
45 12   1           2   1       1     1                   1 1 1       1                       1               1             45
46 10                               1                   1 1 1                               1     1   1       1     2       46
47 9   1     1             1       1 1                     1         1     1                     1                         47
48 15     1       1 1 1         1                   2       1       1   1   1 1 1               1         1                 48
49 8       1 2             1                                             1 1                       1   1                   49
50 11 1   1             1           1 1   1                               1     1     1                   1   1             50
51 20   1       1 1   1           1 1 1     1 1   1       1     1       1           1       1               1   2   1   1   51
52 7                                     1                           1 1     1 1       1 1                                 52
53 13               2 1 1             1         1       1       1         1                       1   1             1   1   53
54 14   1                   1       1       1         1           1   1   2 1               1           1             2     54
55 11   1                         1     1 2         1         1                     1                               2 1     55
56 16                   1   2 2 1 1                     1               1           1   2   1     1 1     1                 56
57 10 1           1                                                 2 1                     1                       1   2 1 57
58 6 1                                           2     1               1                         1                         58
59 14 1       1 1                     1       1                         1     1 1     1     1   1     1               1 1   59
60 21 1 1 1     1     1         1 1         1             1       1       2             2     1         1   2 1         1 1 60
61 9         1           1                   1   1 1               1     1               1   1                             61
62 11 1   2                   1 1             2         1                             1   1             1                   62
63 10 1         1   1                                           1   1                 1           1 1         1           1 63
64 10         1                 1 1       1                                   1           1     1   1 1         1           64
65 11 1 1 1                     1           1             1       1             1 1                       1               1 65
66 13         1           1 1     1 1     1     1       2     1   1                                     1     1             66
67 11   1                     1         1       1                             1         2                 1       1 1     1 67
68 11 1                 1             1               2 1                   1             1         1         1       1     68
69 9                     1           1       1                 1     1 1       1       1           1                       69
70 11       1   1 1                       1   1   1 1 1                       1             1 1                             70
71 12   1                               1 1                       1   1 1   2 1             1     1       1                 71
72 13       1     1           1   1     1   1   1       1             1         1                     1         1     1     72
73 13   1             1   1         1   1                                             2 1           1 1       1   1     1   73
74 7                                           1                           1 1     1               1     1               1 74
75 5                         1   1             1       1                     1                                             75
76 8       1 1       1 1                                   1               1       1       1                               76
77 7                 2                     1               1                     1                         1           1   77
78 8     1     1                     1               1                                 1         1             1     1     78
79 12     1               1 1         1   1   1 1     1                           1 1         1             1               79
80 15         2 1               2   1                 2       1   1               1   2     1                           1   80
81 14                 2           1     1           1           2 1               1         1             1   1           2 81
82 6             1     1                     1             1   1                   1                                       82
83 9 1   1     1     1                         1     1                   1         1                 1                     83
84 20 1   1       1 2   1 1 1 1 1         1     2                                 1     1     1 1           1 1   1         84
85 13       1         1                 1         1 1         1       1     1     1       1   2     1                       85
86 6   1                               1           1                       1     1 1                                       86
87 13             1       1   1             1 1             1     1   1         1             1         1   1   1           87
88 12               1   2 2 1                                     1     1   1         1                       1 1           88
89 4                   1                   1                 1           1                                                 89
90 8                             1         1                 1   1 1         1   1     1                                   90
91 17   1                   1   2             1   1       1   1     1   1             1             1       1     1 2   1   91
92 16         1   1     1     1   1 1 1   1                   1   1       1 1 1     1                             1 1       92
93 8     1                   1       1         1   1                       1                         1           1         93
94 12       1 1     1                                 1               1 1       1             1       1 1 1           1     94
95 12       2                 1         1               1   1     1       1     1                 1             2           95
96 9       1               1                             1                 1   1         2   1     1                       96
97 11   1                                   2       1     2 1 1                 1         1   1                             97
98 9       1   1                   1                                           1         1     1       1   1             1 98
99 13     1   1         1                 1       1   1 1   1       1                         1         2               1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
Ngày
/
Tháng