BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/09/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
Ngày
/
Tháng
00 11             1         1   1                                 1   1   2 1       1 1 1                                   00
01 10       1   1         1         1                   1   2                     1     1                                 1 01
02 5 1                         1                                                 1       1                     1           02
03 11     1   1             1     2                                           1                 1       1 2         1       03
04 13   1 1 1               1   1     1               1           1     2       1             1         1                   04
05 11                 1     1                   1                           1 1         1     1       2       1           1 05
06 11   1         1   1               1     1     1         1       1           1                       1                 1 06
07 12                   1 1               1         1       2     1     1                   1             1         1     1 07
08 10                 1 2                   1           1   1                       1                 1       1       1     08
09 8         1                       1                   1         1                 1 1                       1 1         09
10 13   1         1   1   2                         1     1         1 1         1                 1   1     1               10
11 13   1 1     1       2                                 1   2 1                                 1 1         1 1           11
12 11 1 1 1                           1   1             1                   1 1         1       1       1                   12
13 11 1       1 1         1                             1               1                   1   1     1     1   1           13
14 13   1 1         1               1               1                     1   1 1 1         1   1                   2       14
15 14   1   1           2         1       1                       1                         1   1   3 1     1               15
16 13 1   1 1                         1   1         2     1           1 1                   1   1           1               16
17 15     1               1         2       1   1 1                     1       1 1 1                       1       1 1 1   17
18 9       1                   1 1                                         1         1 2           1   1                   18
19 12     1             1           1 1 1             1       1                               1   1 1     1         1       19
20 9     1                                             2     1     1     1       1                         1             1 20
21 12   1 2               1     1       1   1         1                                   2                     1         1 21
22 12           1 1           1   1     1       1                                           3           1           1     1 22
23 11                             1   1         1         1               1   1 1         2                 1   1           23
24 7           1   1                               1                         1             1               1         1     24
25 11       1     1                       1 1                 1   1                         1     1                     1 2 25
26 5                         1                                                   1                 1 1               1     26
27 10             1   1                         1 1   1       1                 1   1 1                       1             27
28 8                 1                                   1         2   1       1                     1                 1   28
29 15 1                 1 2   1     2                 1   1         1                                 1     2           2   29
30 10                                 1     1         1   1                             1               2     2           1 30
31 9     1   2   1     1 1                                             1                 1                         1       31
32 15 1                                   1   2         1 1 1         2   1                   1 1   1 1     1               32
33 12         1           1             1     1 1         1       1           2               1   1                 1       33
34 8             1                     1         1 1     1                               1                           1   1 34
35 13                   1     1         2   1       1                 1 1           2   1       1                 1         35
36 16           1   1       1   2       1         1 1       1         1       1   1             1                 1 1 1     36
37 9   1       1                             2         1             1                       1         1       1           37
38 5         1                 1                   1           1           1                                               38
39 9         1   1 1                           1                   1                     1             2               1   39
40 8 1                               1       1             1             1                       1 1                 1     40
41 8                               1       1 1                             2     1         1                     1         41
42 12                             1                   1       1       1                   1     1           1 1     1   1 2 42
43 19         1     1           2     1               1   1   1     2   2 1 1   1 1             2 1                         43
44 13       1 1                     1                         2   1       1 1 1                       1 1   1 1             44
45 15 1                           1     1       1             1 1 1         1     1 1             1         1   1 1 1       45
46 15 1     2         1                 2 1   2 1 1 2                                     1 1                               46
47 12               1           1           1 1                   1   1 1             1                   1     1 1     1   47
48 2                                                           1                                 1                         48
49 7                       1   1   1                             1             1               1         1                 49
50 12 1             1         1                         1       1 1                     1 2       1 1     1                 50
51 13   2   1   1   1         1   1       1               1     1                         2               1                 51
52 13                 1     2             1     1     1     1   1   1                 2     1           1                   52
53 17       1   1     1           1         1       1       3   1         1         1   1     1               1   1   1     53
54 15         2     1     1       1 1                         1     1                 1       2   1                     3   54
55 12       2 1         1                       1               1                     1 1           1             1   1 1   55
56 8                             1 1 1           1     1 1                                       1                     1   56
57 8       1   2 1                           1                         1                                         1       1 57
58 9               1               1             1 1           1           1 1                           1               1 58
59 7         1 1         1 1               1                             1                                   1             59
60 15 1         1 1       1 1                           1     1 1         1     1   1                           1 2     1   60
61 12               1         1     1     1   3                 1   1 1     1                           1                   61
62 12                                       1     1       1   1           1       1 1   1 1       1   1         1           62
63 9 1           1                               1                   1     1             1           1             1 1     63
64 9   1           1                 1   1         1   1               1                                       1       1   64
65 9             1                                               1                 1                 2 1 1   1     1       65
66 10 1               1 1                                                                     2     1   1     1   1     1   66
67 16     1 1     1         1   1   1   1 1       1     1 1   1                 1     1                   1       1         67
68 12 1       1                   1     1 1   1       1         1                   1         1       1     1               68
69 8                                                     1     1 1     1                       1       1             2     69
70 6                       1               1                               1       1         1             1               70
71 13                   1       1   1 1             1 1             1           1     1 1                       1   1   1   71
72 12   1     1           1 1   1       1 1                     1       1         1         1 1                             72
73 12 1   1     1             1             1       1             1   1         1   2               1                       73
74 13             1     1           1           1     1     1   1   1       1                             1   2   1         74
75 7                   1                     1                         1 1                       1                 1     1 75
76 9                                 1   1       1     1                 1   2           1                   1             76
77 9           1           2 1                 1     1   1                       1                   1                     77
78 14   1     1             1 1       1           1         1 1             1   1                 1         1     1   1     78
79 7                         1                                       1     1                   1     1 1         1         79
80 13           1   1     1         1                                 1         1     1 2           2     1         1       80
81 8 1           2   1           1           1               1                                     1                       81
82 4                 1                 1 1                                                       1                         82
83 7                 1                                                   1       1     1                       1 1   1     83
84 9 1   1         1             1           1                   1                             1         1           1     84
85 10                     1 1               1   1 2                         1 1                             1           1   85
86 12                 2 1                 1         1       1   1 1                       1   1   1                   1     86
87 7   1                             1               1 1         1               1                             1           87
88 12 1 1           2         1         1                             1       1 1 1 1                           1           88
89 8                       1                     1   1             1                 1       1 1         1                 89
90 12               1 1               1     2                       1               1             1 2             1   1     90
91 9     1 2   1             1 1                                       1         1         1                               91
92 11     1 1                         1           1   3                                                   1   2           1 92
93 7     1           1                           1     2   1                                                       1       93
94 8         1               1   2     1       1                                     1                         1           94
95 11   2                     1 2 1     1                             1       1               1           1                 95
96 12                   1 1   2                 1           1     1   1   1   1     1       1                               96
97 11                         1                               1 1   1     1       1   1                   1   1       1   1 97
98 11             1 1 1                     1   2       1                             2     2                               98
99 9           1                         1                                   1 1     1 1     1 1               1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
Ngày
/
Tháng