BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/09/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
Ngày
/
Tháng
00 7     1                 1                                               2         1                     1           1   00
01 14     1 1     1                     1 1     1   1     1       1       1   1                             1 1   1         01
02 12             1     2         1               1     3   1 1                                       1       1             02
03 4                                   1                                     1                 1 1                         03
04 13                     2       1           1                               1 1   1     2     1   1         1     1       04
05 13         1 1 1       1       1   1 2       1                             1     1                 1                   1 05
06 11   1   2           1                   1     1         1                 1     1                                 2     06
07 8         1     1           1 1   1     1                                             1               1                 07
08 13                               1       1         3           1             1         1                     1 1   1 1 1 08
09 8                           1   1     1 1     2                     1     1                                             09
10 7   1 1 1                                     1 1                                                               2       10
11 12 2       1 1               1                                     1   1   2     1           1       1                   11
12 6                                                                             1       1     1   1                   2   12
13 9           1               1                           1     2           1   1               1   1                     13
14 13   1 1           1                 1         3       1 1         1                                   1       1     1   14
15 15   1     1   2                   1                     2           1 1       1 1 1                     2   1           15
16 12   1     1 1       2                                                 1 2   1             1             1       1       16
17 17       1 1     1 1               1     1               1             1     1 1 2       1     1 1     1           1     17
18 13                     2                         1     1                   1 1       1 1 1   1             1   1 1       18
19 14       2         1         1   1     1                   1             1 1     1           1     1   1             1   19
20 13     1       1 1                     2           1 1                 1             1     1   1   1       1             20
21 6       1       1 1                                   1                               1                     1           21
22 7                                 1     1     1               1                           1         1 1                 22
23 5                             1   1         1                 1       1                                                 23
24 5                                         1     1               1                                   1     1             24
25 12 1   1   1                 1 1               1   1           1     1                     1       1           1         25
26 9         1 1       1                                 1           1   1                   1       1         1           26
27 15 1     1 1                       1       2     1 1       1   1 1 2 1       1                                           27
28 7 1         1 1 1                                       1                                         1     1               28
29 9 1       1                         2       1         1     1                       2                                   29
30 13     1       1     1     1   1             1   1   1               1                 1   1         1                 1 30
31 12   1             2                 1 1               1                 1   1 1         2                       1       31
32 11 1               1                 2     1                 1     1 1   1   1                               1           32
33 10             2                                 1   1                 2           1               1 2                   33
34 14                   1 1                       1 1 1     2             1 1 1       2 1                         1         34
35 8               2                                         1     1   1         1           1     1                       35
36 9 1   1 1         1                         1                       1             1             1                     1 36
37 11       1   1           1                   1       3         1                 1         1 1                           37
38 12           1         1     1               1         1     1     1 1 1                   1   1           1             38
39 15     1   1             1                 1 1       1         1   1 2                   1     1               1   1   1 39
40 14   1     1           2       1               1   2   1 1 1                             2           1                   40
41 9 1   1 1     1           1     1                         1                       1                           1         41
42 9                                 1       1             1       1 1                                       1   1 1 1     42
43 9                                 2       1 1             1             1     1               1                 1       43
44 12     1     1                 1       1 1       1                                   1       1   1               1 2     44
45 18 1       1 1     1       1           1                     1     1         1       1 1   1     1 1   1           2   1 45
46 16 1 1   1   1 1 2       1 1 1       1     1                       1             1     1       1                         46
47 6                                     2     1                                           1             1     1           47
48 9     1           1   1                                                         1       1               1       1 1 1   48
49 11               1               1           1                           1               1       1 2       1 2           49
50 10   1           1     1                   1     1                     1           1                 1   1             1 50
51 18 2 1           1   1     1       1     1 1     1           1           1       1     1               1       1 1   1   51
52 6   1     1                 1         1                 1                           1                                   52
53 8           1         1       1                   1                                                               2 1 1 53
54 3         1                                                                                     1     1                 54
55 7                   1 1                   1               1               1                     1     1                 55
56 16   1 1   1       1 1     1 2       1 2 1               1 1                   1                                       1 56
57 17 1 1 1               1           1     1       3   1     2                     1         1   1     1           1       57
58 6                     1 1   1 1                               1                                     1                   58
59 11             1         1 1       1               1                     1         1         1       1       1 1         59
60 17                               1   3         1 1     1   1 1                     1   1         1   1 1 1     1     1   60
61 11                               1               1     1     1   2 1 1               1 1                     1           61
62 9             1                   1                           1   1     1     1                     1   2               62
63 10   1 1               1 1                                     1     1       1                       1         1   1     63
64 12         1       1       2               1   1     1             1         1           1 1                 1           64
65 6 1                                         1                                       1               1 1 1               65
66 11                   1   1                                       1   1 1   1         2         1 1           1           66
67 5 1               1                         1                                                   1     1                 67
68 7           1   2                                       1       1                                   1                 1 68
69 6   1                                   2       1                       1         1                                     69
70 10           1     1                       1                 1   1   1                           1         1   1 1       70
71 6                                                   1     1 1                     1   1               1                 71
72 12               1       1     1           1           1     3         1   1                               1     1       72
73 12 1 1   1   1                   1       1   1                                                   2 1   1             1   73
74 10     1                 1 1   1 2             1           1                               1     1                       74
75 14           2   1       1     1         1             1           2             1   1   1   2                           75
76 15   1                   1     1 1       1               1     2   1               1               1       1 1       1 1 76
77 10 1           1 1 1                               1   1   1                                       1                 2   77
78 11                                     1   1                   1               2     1       1 1   1     1     1         78
79 14                         1 3 1             1 1     2           1             1         1     1         1               79
80 13       1                                         1       1 1   1             1 1         2 1               2 1         80
81 11                                 1   1           1   1 1   1   1                       1   1                       2   81
82 6                               1           1                                         1     1                   1     1 82
83 16       1           1   1         1 1                 1     1           1           2         1   1 1   1     1     1   83
84 17     1       1                       1 1           1 1               1 1     1   1   1             1   1       1 2   1 84
85 9                     2   1   1 1                             1         1                                 1         1   85
86 16               1   1     2     1 1       2       1         1         1     1     1       1   1       1                 86
87 11             1         1   1   1                                       1     1     1 1   1     1               1       87
88 11                       1       1                           1   3         1                   1                   1   2 88
89 9                         1             1                           1 1   1 1     1         1                         1 89
90 6   1               1               2             1       1                                                             90
91 10                 1     1 1                   1             1   1               1       1     1       1                 91
92 12                   1   1 1     1     1           1                       1   1     1                       1   1     1 92
93 15                   1     1 2 1 1                 1 1 1   1   1             1 1 1                       1               93
94 12         1 1     1                   1             1           1           1 1       1                   1 1     1     94
95 11     1             1             1                               1 1                   1   1 2           2             95
96 6                                             1 1                                 2     1                 1             96
97 7       2         1                                             1           1                     1   1                 97
98 9                                       1   1           1                   2   1         1               1   1         98
99 8             1         1                                           1                   1   1           1   1         1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
Ngày
/
Tháng