BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 02/07/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
Ngày
/
Tháng
00 6                                               2         1                     1           1               1           00
01 14           1 1     1   1     1       1       1   1                             1 1   1                 1 1       1     01
02 12     1               1     3   1 1                                       1       1             1           1 1         02
03 8           1                                     1                 1 1                           1   1 1     1         03
04 13     1           1                               1 1   1     2     1   1         1     1       1           1           04
05 11     1   1 2       1                             1     1                 1                   1         1         1     05
06 10               1     1         1                 1     1                                 2             1           2   06
07 9   1 1   1     1                                             1               1                             1 1     1   07
08 13       1       1         3           1             1         1                     1 1   1 1 1                         08
09 10   1   1     1 1     2                     1     1                                             1                     1 09
10 5                     1 1                                                               2         1                     10
11 11   1                                     1   1   2     1           1       1                     1       2             11
12 7                                                     1       1     1   1                   2     1                     12
13 9   1                           1     2           1   1               1   1                                   1         13
14 13           1         3       1 1         1                                   1       1     1   2     1                 14
15 13         1                     2           1 1       1 1 1                     2   1               1           1       15
16 7                                             1 2   1             1             1       1                               16
17 14         1     1               1             1     1 1 2       1     1 1     1           1                   1         17
18 12                       1     1                   1 1       1 1 1   1             1   1 1           1                   18
19 15   1   1     1                   1             1 1     1           1     1   1             1   1                 1 1 1 19
20 12             2           1 1                 1             1     1   1   1       1                   1       1         20
21 5                             1                               1                     1                     2             21
22 9         1     1     1               1                           1         1 1                     1                 1 22
23 7     1   1         1                 1       1                                                 1                   1   23
24 6                 1     1               1                                   1     1                               1     24
25 10   1 1               1   1           1     1                     1       1           1         1                       25
26 8                             1           1   1                   1       1         1             1           1         26
27 15         1       2     1 1       1   1 1 2 1       1                                                     1     1     1 27
28 5                               1                                         1     1                   2                   28
29 7           2       1         1     1                       2                                                           29
30 12 1   1             1   1   1               1                 1   1         1                 1       1           1     30
31 11           1 1               1                 1   1 1         2                       1                       1   1   31
32 11           2     1                 1     1 1   1   1                               1             1             1       32
33 10                       1   1                 2           1               1 2                         1       1         33
34 13                     1 1 1     2             1 1 1       2 1                         1                   1             34
35 6                                 1     1   1         1           1     1                                               35
36 8                   1                       1             1             1                     1       1   1           1 36
37 10                   1       3         1                 1         1 1                               1   1               37
38 13   1               1         1     1     1 1 1                   1   1           1                 1             1 1   38
39 13                 1 1       1         1   1 2                   1     1               1   1   1             1           39
40 10     1               1   2   1 1 1                             2           1                                           40
41 7 1     1                         1                       1                           1                         2       41
42 13         1       1             1       1 1                                       1   1 1 1             1         1   2 42
43 11         2       1 1             1             1     1               1                 1       1 1                     43
44 13     1       1 1       1                                   1       1   1               1 2             1   1 1         44
45 16 1           1                     1     1         1       1 1   1     1 1   1           2   1       1     1           45
46 9 1 1       1     1                       1             1     1       1                                   1             46
47 9             2     1                                           1             1     1             1       1 1           47
48 7                                                       1       1               1       1 1 1         1                 48
49 11       1           1                           1               1       1 2       1 2             1                     49
50 10                 1     1                     1           1                 1   1             1           1 1   1       50
51 18 1       1     1 1     1           1           1       1     1               1       1 1   1           1 1 1     1 1   51
52 5   1         1                 1                           1                                                   1       52
53 8     1                   1                                                               2 1 1             1         1 53
54 5                                                                       1     1                   1       1       1     54
55 9                 1               1               1                     1     1                         1     1 2       55
56 17 1 2       1 2 1               1 1                   1                                       1   2 2 1 1               56
57 13         1     1       3   1     2                     1         1   1     1           1                               57
58 4   1 1                               1                                     1                                           58
59 11 1       1               1                     1         1         1       1       1 1                     1       1   59
60 20       1   3         1 1     1   1 1                     1   1         1   1 1 1     1     1         1 1         1     60
61 13       1               1     1     1   2 1 1               1 1                     1           1                   1   61
62 12         1                           1   1     1     1                     1   2                   1 1             2   62
63 6                                     1     1       1                       1         1   1                             63
64 13 2               1   1     1             1         1           1 1                 1                 1 1       1       64
65 7                   1                                       1               1 1 1                     1           1     65
66 15                                       1   1 1   1         2         1 1           1           1 1     1 1     1     1 66
67 6                   1                                                   1     1                     1         1       1 67
68 5                               1       1                                   1                 1             1           68
69 8               2       1                       1         1                                     1           1       1   69
70 10                 1                 1   1   1                           1         1   1 1                       1   1   70
71 8                           1     1 1                     1   1               1                               1 1       71
72 15     1           1           1     3         1   1                               1     1           1   1     1   1   1 72
73 11       1       1   1                                                   2 1   1             1   1         1   1         73
74 9 1   1 2             1           1                               1     1                                             1 74
75 13     1         1             1           2             1   1   1   2                               1   1             1 75
76 13     1 1       1               1     2   1               1               1       1 1       1 1                         76
77 7                         1   1   1                                       1                 2                     1     77
78 12             1   1                   1               2     1       1 1   1     1     1                     1           78
79 20 1 3 1             1 1     2           1             1         1     1         1               1 1         1   1   1 1 79
80 15                         1       1 1   1             1 1         2 1               2 1               2   1             80
81 13         1   1           1   1 1   1   1                       1   1                       2           1     1         81
82 7       1           1                                         1     1                   1     1                     1   82
83 14         1 1                 1     1           1           2         1   1 1   1     1     1                         1 83
84 22             1 1           1 1               1 1     1   1   1             1   1       1 2   1 1 1 1 1         1     2 84
85 8 1   1 1                             1         1                                 1         1                 1         85
86 15 2     1 1       2       1         1         1     1     1       1   1       1                               1         86
87 13   1   1                                       1     1     1 1   1     1               1       1   1             1 1   87
88 13       1                           1   3         1                   1                   1   2 2 1                     88
89 10 1             1                           1 1   1 1     1         1                         1                   1     89
90 6           2             1       1                                                                     1         1     90
91 12 1                   1             1   1               1       1     1       1                   1   2             1   91
92 15 1     1     1           1                       1   1     1                       1   1     1     1   1 1 1   1       92
93 17 1 2 1 1                 1 1 1   1   1             1 1 1                       1                   1       1         1 93
94 9             1             1           1           1 1       1                   1 1     1                             94
95 11         1                               1 1                   1   1 2           2                 1         1         95
96 7                     1 1                                 2     1                 1               1                     96
97 6                                       1           1                     1   1                                   2     97
98 10               1   1           1                   2   1         1               1   1                   1             98
99 7                                           1                   1   1           1   1         1                 1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
Ngày
/
Tháng