BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/07/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
Ngày
/
Tháng
00 12               1             1 1   1 1       1     1             1               1                 1         1   1     00
01 14           1 1       1         1       1     1   1                   1     1   1             1   1         1         1 01
02 11   1           1 1                       1                 1     2           1     1   1                         1     02
03 14     1   1 1     1           1                   1   1                 1         1         1   1             1     2   03
04 10   1           1                             1                 2                         1 1 1               1   1     04
05 12 1         1         1     1     1     1                   1       1           1 1                     1     1         05
06 9           1           2       1                     1       1                           1         1   1               06
07 13               1 1     1               1 2   1                 1       1 1           1                   1 1           07
08 8 1                         1         1             1                       1                           1 2             08
09 10   1                     1 1                 2             1                   1   2           1                       09
10 11     1                       1                         1 1         1           1         1         1   1   2           10
11 9     1       2                                       1                                   1 1     1       2             11
12 11     1                             2     1               1   1   1   1                 1 1 1                           12
13 10                 1                       1     1               1                   1 1 1       1 1         1           13
14 14   2     1                 1     1     1               1                   2   1         1 1         1               1 14
15 16       1           1       1       1   1                   2 1           1 1   1         1   1           2         1   15
16 9                                             1   1                       2         1 1 1   1 1                         16
17 9                 1           1   1                     1                             1     1               1         2 17
18 9       1                                 1   1 1       1                     1               1                   1 1   18
19 10   1                 1 1 1                                         1 1             1       1             1           1 19
20 7         1       1             1                       1                       1 1         1                           20
21 9             2                         1       1                                         1 2               1     1     21
22 18       1                 1         1 1   1                   1 1     2     1 2     1 1           1 1           1   1   22
23 8   1                   1     1                             1 1           1       1                                 1   23
24 12                     1           1 2   1         1       1     1         1           1           1   1                 24
25 7   1                         1         1   1                                 1               1     1                   25
26 11     1           1         1     1         1     1 1   1         1       1                                     1       26
27 5             1     1     1                                                                         1   1               27
28 9       2                                 1 1   1   1         1           1                             1               28
29 12                           1         1                             1       1   1       1                 1 2   1     2 29
30 6 1       1           1       1       1                     1                                                           30
31 15                   1   1             1             1         1     1 1             1 1     1   2   1     1 1           31
32 9     1             1               1     1 1 2                                   1     1                               32
33 9         1       1         1     1         1                 1         1                       1           1           33
34 5             1                           1                                       1   1             1                   34
35 6                               2     1                   1                                               1     1       35
36 14 1       1   1           1 1                   1           1         1 1                         1   1       1   2     36
37 6       1   1                               1                               1             1       1                     37
38 8       1             1 1                                       1         2                     1                 1     38
39 9 1             1                         1     1                   1         1                 1   1 1                 39
40 6                                                 1         1           1 1   1         1                               40
41 5                   2                             1                             1                                     1 41
42 10           1         1   2 1       1                               1       1       1                               1   42
43 14   1 1                         1               1   1   1 1       1 1                 1         1     1           2     43
44 11           1   1 1           1                                 1         2       1           1 1                     1 44
45 10 1       1     1                   1 1 1       1                       1               1                           1   45
46 11             1                   1 1 1                               1     1   1       1     2         1               46
47 9     1       1 1                     1         1     1                     1                         1           1     47
48 11         1                   2       1       1   1   1 1 1               1         1                                   48
49 8     1                                             1 1                       1   1                           1   1   1 49
50 11 1           1 1   1                               1     1     1                   1   1             1         1       50
51 19           1 1 1     1 1   1       1     1       1           1       1               1   2   1   1   1         1   1   51
52 10                   1                           1 1     1 1       1 1                                   1     2         52
53 12 1             1         1       1       1         1                       1   1             1   1     1           1   53
54 17     1       1       1         1           1   1   2 1               1           1             2     1     1       1 1 54
55 11           1     1 2         1         1                     1                               2 1         1             55
56 18 1   2 2 1 1                     1               1           1   2   1     1 1     1                               1 1 56
57 8                                             2 1                     1                       1   2 1                   57
58 7                           2     1               1                         1                         1               1 58
59 13               1       1                         1     1 1     1     1   1     1               1 1         1 1         59
60 18         1 1         1             1       1       2             2     1         1   2 1         1 1       1 1         60
61 11   1                   1   1 1               1     1               1   1                             1         1     1 61
62 8       1 1             2         1                             1   1             1                                     62
63 7                                         1   1                 1           1 1         1           1                   63
64 10         1 1       1                                   1           1     1   1 1         1           1                 64
65 8         1           1             1       1             1 1                       1               1                   65
66 14   1 1     1 1     1     1       2     1   1                                     1     1               1 1             66
67 13       1         1       1                             1         2                 1       1 1     1         1   1   1 67
68 11 1             1               2 1                   1             1         1         1       1                   1   68
69 9   1           1       1                 1     1 1       1       1           1                                         69
70 9                   1   1   1 1 1                       1             1 1                                     1         70
71 14                 1 1                       1   1 1   2 1             1     1       1                     1       1   1 71
72 14       1   1     1   1   1       1             1         1                     1         1     1           1 1   1     72
73 12   1         1   1                                             2 1           1 1       1   1     1             1       73
74 9                         1                           1 1     1               1     1               1     1           1 74
75 6       1   1             1       1                     1                                                 1             75
76 5 1                                   1               1       1       1                                                 76
77 8                     1               1                     1                         1           1           2 1       77
78 8               1               1                                 1         1             1     1             1 1       78
79 12   1 1         1   1   1 1     1                           1 1         1             1                         1       79
80 15         2   1                 2       1   1               1   2     1                           1   1     1         1 80
81 14           1     1           1           2 1               1         1             1   1           2   1           1   81
82 6 1                     1             1   1                   1                                         1               82
83 6                         1     1                   1         1                 1                       1               83
84 17 1 1 1 1 1         1     2                                 1     1     1 1           1 1   1         1             1   84
85 13                 1         1 1         1       1     1     1       1   2     1                             1 1         85
86 8                 1           1                       1     1 1                                         2 1             86
87 12   1   1             1 1             1     1   1         1             1         1   1   1                             87
88 14 2 2 1                                     1     1   1         1                       1 1           2         1       88
89 5 1                   1                 1           1                                                         1         89
90 10           1         1                 1   1 1         1   1     1                                   1 1               90
91 18     1   2             1   1       1   1     1   1             1             1       1     1 2   1             1 1     91
92 14 1     1   1 1 1   1                   1   1       1 1 1     1                             1 1                         92
93 8       1       1         1   1                       1                         1           1           1               93
94 12                               1               1 1       1             1       1 1 1           1               1   2   94
95 14       1         1               1   1     1       1     1                 1             2                     1 2 1   95
96 12     1                             1                 1   1         2   1     1                           1 1   2       96
97 11                     2       1     2 1 1                 1         1   1                                       1       97
98 9             1                                           1         1     1       1   1             1 1 1               98
99 11 1                 1       1   1 1   1       1                         1         2               1                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
Ngày
/
Tháng