BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 08/06/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
Ngày
/
Tháng
00 13   1                       1 1                       1   1           2     1 1                   1 2 1                 00
01 9   1             1 1                 2                                     1       1               1               1   01
02 21 1           1     3   2 1 1             1               1 1     1         2           2   1         2         1       02
03 12 1       1             1 1             1                         1 1       2                 1   1                   1 03
04 10 1       2                                   1   1           1   1         1     1         1                           04
05 12                 1           1               1         1     1     2           1 1       1             1 1             05
06 7 1                                   1   1       1         1                 1                         1               06
07 10       1             3                                     1   1     1                                     1 1     1   07
08 12         1             1 1   1                 1 1 1 1       1         1   1                                       1   08
09 14 2                         1           1           1 1                       1 1 1     1       1                   3   09
10 9             1 1                             1       1     1                             1   1             2           10
11 3                               1               1                                                           1           11
12 17   1 1 1         2                 1                 1             1           2 1       1             2 1     1 1     12
13 12           1               1   1         1         1           1               1                       1 1           3 13
14 10         1     1             1                 1 1 1   2       1                                       1               14
15 9                   1     1   1                                     1   1                     1 1           1 1         15
16 10                       1   2       1                                   1                 1   1       1       1   1     16
17 8       1           1                                   1   1   1           1                         1   1             17
18 11     1   1   1   1         1                 1     1             1           1     2                                   18
19 6       1     1           1       1                     1                           1                                   19
20 11   1   2           1             1                                     1     2 1 1                       1             20
21 9         1                   1       1 1                                     1   1       1         1   1               21
22 16 1               1     1           1     1                     1 1 1         1       2   1   2       1           1     22
23 9         1                                 1             1           1                           1 1     1 1     1     23
24 10   1   1                 1             1                 1         1         1           1     1     1                 24
25 9                     1                                           1                 1         1     1 1         1 1 1   25
26 13 1                                 1         1 1                     1 1 1     2               2   1                 1 26
27 5           1                                                     1                         1 1       1                 27
28 10               1                           1     1     1                         1       1 1             1     1 1     28
29 6       1                                       1       1                                         1           1     1   29
30 10       1     1     1           1     1 1       1   1               1                             1                     30
31 11             1 1     1     1   1   1         1       1 1                                       1                   1   31
32 17     1 1   1                         1 1                 2     1         2 2         1             1 1 1           1   32
33 8                                     2                 1                             1 1                   1   1     1 33
34 13   1 1     1           1       1 1       1       2     1 1                                           1     1           34
35 10   1                       1             1                           1 1 1   1           1 1                 1         35
36 13 1   1             1       1   1 1       1   1                 1       1   1                       1             1     36
37 17       1     1   2                       1   1 1     1     1   1         1           1   1   1 1               1     1 37
38 8           1                                                         1       2       1                 1       1 1     38
39 10                   1 1   1                 1       1             1 1               1   1             1                 39
40 16 1   1           1   1       1           1                                         1 2 1   2   1       1     1   1     40
41 10   1                               1                 1 1           1 1                 1 1         1           1       41
42 7 1       1 1               1                                                               3                           42
43 13                 1       1       1 1           1   1     1   1   1       1 1                       1       1           43
44 13           1         1 1           1         1     2       2       1               1         1         1               44
45 17             1       1 1       2 1     2   1 1 1       1 1     1 1                         1                         1 45
46 12         1   2             1         2           1               2                       1     1       1               46
47 12                                     1         1               2     2 1       1     1       1             1         1 47
48 11                 2     1 1         1             1   1           1             1                     1           1     48
49 6                         1 1                 1                                                     1           1 1     49
50 9           1     1                             1                         1             1         1     2           1   50
51 12                                   1   1         1 1     1           1       1   2     1 1         1                   51
52 10       1                                   1   1             1           1         1         1 1 1           1         52
53 9     1                     1                     1         1   1     1                           2                   1 53
54 6             1       1                                       1           1             1 1                             54
55 15   2       1               1 1   1     2               1       1     1 1     1       1                   1             55
56 9 1                           1   1           1                         1                                   1 1 1   1   56
57 10     1   1               1                   1 1   1           1                                           1     1 1   57
58 22   1 1   1   1               1 1     3           1 1 1       1     1   1         1         1             1 1 1   1 1   58
59 12             1           1     1     2   1 1 2             1                 1 1                                       59
60 12                   1 3 1                           1       1           1   1   1               1             1         60
61 12     1         1   1     1                             1 1                         1 1               1       1   1   1 61
62 15         1     1               1 1   1     1               1   1     2                         1     1 1     1 1       62
63 6       1                 1                                               1       1         1               1           63
64 6       1                     1                             1           1 1     1                                       64
65 9 1                 2   1   1                           1                                 1         2                   65
66 12         1     1       1       1 1             1             1   2     1                         1       1             66
67 19           1   2             1         1   3 1           1       1 1               1 1       1   1           1       2 67
68 7       1     1                   1 1           1                           1                     1                     68
69 6                     1 1                 1           1                                 1                             1 69
70 17   2   1           1     1         2 1   1         1         1       1   1     1                 1             1     1 70
71 7                                 1         1               1                     1                 1 1   1             71
72 6 1                     1                 1                       1                   1                               1 72
73 10 1                 1               1                   1   1 1               1           1                 1   1       73
74 5           1         1                                       1     1   1                                               74
75 12   1           1           1           1                 1         1       1   2       1       1     1                 75
76 8         1                     1 1                           1                                     1     1     1     1 76
77 10           1   1                                               1         1     1 1           1 1 2                     77
78 7                                   1           1   1 1                               1                   1     1       78
79 4     1                         1                                 1                             1                       79
80 11     1   1                     1       1   1                 2                                               1 1 1 1   80
81 12   1                         1   1           1               1     1     1       1                     1 1 1       1   81
82 8                                 1         1         1   1             1         1 1             1                     82
83 11 1   1                                           1           1       1 1 1               1   1 1 1                     83
84 7   1       1 1       1             1                                                 1 1                               84
85 9                 1 1             1       1       1 1               1                   1   1                           85
86 5           1                 1                   1                                         1   1                       86
87 14           1 2   1       1     1 1     2   1         1             1                         1 1                       87
88 15   1           1     1           1     1   1   1         1 1         1             1               1     1     1   1   88
89 5               1                         1       1   1                                                           1     89
90 16   1     1 1 1 2             1           2             1                 1           1       1                 1   1 1 90
91 17         1         1   1     1               1         1 1     1         1         1 1 1 1 1     1     1 1             91
92 15       1             1     1 2                   1       1 1   1                 1 1   1     1                   2     92
93 14     1           2     1       1                 1   1                 1 1     1 1         1                 2         93
94 6     1 1                       1           1   1                                       1                               94
95 10 1   2                   1         1                     1 1 1                     1 1                                 95
96 9               1 1                                   2                       1     1                     2   1         96
97 10 1                     1           1       2                               1 1   1         1               1           97
98 5               1                                   1         1                     1   1                               98
99 12     1     2   1         1             1 1                                 1                         1 1   1 1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
Ngày
/
Tháng