BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/01/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
Ngày
/
Tháng
00 12         2         1                     1           1               1             1 1   1 1       1     1             00
01 12       1   1                             1 1   1                 1 1       1         1       1     1   1               01
02 7                                   1       1             1           1 1                       1                 1     02
03 10           1                 1 1                           1   1 1     1           1                   1   1           03
04 14           1 1   1     2     1   1         1     1       1           1                             1                 2 04
05 10           1     1                 1                   1         1         1     1     1     1                   1     05
06 10           1     1                                 2             1           2       1                     1       1   06
07 10                       1               1                             1 1     1               1 2   1                 1 07
08 10             1         1                     1 1   1 1 1                         1         1             1             08
09 8     1     1                                             1                     1 1                 2             1     09
10 6                                                 2         1                       1                         1 1       10
11 11   1   1   2     1           1       1                     1       2                                       1           11
12 12               1       1     1   1                   2     1                             2     1               1   1   12
13 8           1   1               1   1                                   1                       1     1               1 13
14 11   1                                   1       1     1   2     1                 1     1     1               1         14
15 16     1 1       1 1 1                     2   1               1           1       1       1   1                   2 1   15
16 9       1 2   1             1             1       1                                                 1   1               16
17 14       1     1 1 2       1     1 1     1           1                   1           1   1                     1         17
18 14           1 1       1 1 1   1             1   1 1           1                                 1   1 1       1         18
19 11         1 1     1           1     1   1             1   1                 1 1 1                                       19
20 10       1             1     1   1   1       1                   1       1             1                       1         20
21 6                       1                     1                     2                         1       1                 21
22 10                           1         1 1                     1                 1         1 1   1                   1 1 22
23 6       1                                                 1                   1     1                             1 1   23
24 11 1                                   1     1                               1           1 2   1         1       1     1 24
25 8     1                     1       1           1         1                         1         1   1                     25
26 13   1   1                   1       1         1             1           1         1     1         1     1 1   1         26
27 8 1 2 1       1                                                     1     1     1                                       27
28 9                                   1     1                   2                                 1 1   1   1         1   28
29 4                     2                                                           1         1                           29
30 10     1                 1   1         1                 1       1           1       1       1                     1     30
31 11         1   1 1         2                       1                       1   1             1             1         1   31
32 12   1 1   1   1                               1             1             1               1     1 1 2                   32
33 12       2           1               1 2                         1       1         1     1         1                 1   33
34 9       1 1 1       2 1                         1                   1                           1                       34
35 9 1   1         1           1     1                                                   2     1                   1       35
36 10     1             1             1                     1       1   1           1 1                   1           1     36
37 6                 1         1 1                               1   1                               1                     37
38 10   1 1 1                   1   1           1                 1             1 1                                       1 38
39 11   1 2                   1     1               1   1   1             1                         1     1                 39
40 5                         2           1                                                                 1         1     40
41 5                   1                           1                         2                             1               41
42 12 1 1                                       1   1 1 1             1         1   2 1       1                             42
43 11         1     1               1                 1       1 1                         1               1   1   1 1       43
44 11                     1       1   1               1 2             1   1 1           1                                 1 44
45 17   1         1       1 1   1     1 1   1           2   1       1     1                   1 1 1       1                 45
46 8   1             1     1       1                                   1                   1 1 1                           46
47 9                         1             1     1             1       1 1                     1         1     1           47
48 15                 1       1               1       1 1 1         1                   2       1       1   1   1 1 1       48
49 11         1               1       1 2       1 2             1                                             1 1           49
50 11       1           1                 1   1             1           1 1   1                               1     1     1 50
51 17         1       1     1               1       1 1   1           1 1 1     1 1   1       1     1       1           1   51
52 6                     1                                                   1                           1 1     1 1       52
53 9                                                   2 1 1             1         1       1       1         1             53
54 11                                 1     1                   1       1       1         1           1   1   2 1           54
55 10           1                     1     1                         1     1 2         1         1                     1   55
56 11               1                                       1   2 2 1 1                     1               1           1   56
57 8                 1         1   1     1           1                                                 2 1                 57
58 5                                     1                                           2     1               1               58
59 12         1         1         1       1       1 1                     1       1                         1     1 1     1 59
60 15                   1   1         1   1 1 1     1     1         1 1         1             1       1       2             60
61 13 2 1 1               1 1                     1           1                   1   1 1               1     1             61
62 12   1     1     1                     1   2                   1 1             2         1                             1 62
63 8     1       1                       1         1   1                                           1   1                 1 63
64 9   1         1           1 1                 1                 1 1       1                                   1         64
65 10                     1               1 1 1                     1           1             1       1             1 1     65
66 19 1   1 1   1         2         1 1           1           1 1     1 1     1     1       2     1   1                     66
67 6                                 1     1                     1         1       1                             1         67
68 8 1                                   1                 1             1               2 1                   1           68
69 9         1         1                                     1           1       1                 1     1 1       1       69
70 12 1   1                           1         1   1 1                       1   1   1 1 1                       1         70
71 11                   1   1               1                               1 1                       1   1 1   2 1         71
72 12       1   1                               1     1           1   1     1   1   1       1             1         1       72
73 10                                 2 1   1             1   1         1   1                                             2 73
74 6                           1     1                                             1                           1 1     1   74
75 12   2             1   1   1   2                               1   1             1       1                     1         75
76 10   1               1               1       1 1       1 1                                   1               1       1   76
77 6                                   1                 2                     1               1                     1     77
78 10               2     1       1 1   1     1     1                     1               1                                 78
79 14 1             1         1     1         1               1 1         1   1   1 1     1                           1 1   79
80 19 1             1 1         2 1               2 1               2   1                 2       1   1               1   2 80
81 12 1                       1   1                       2           1     1           1           2 1               1     81
82 8                       1     1                   1     1                     1             1   1                   1   82
83 13         1           2         1   1 1   1     1     1                         1     1                   1         1   83
84 19       1 1     1   1   1             1   1       1 2   1 1 1 1 1         1     2                                 1     84
85 10         1                                 1         1                 1         1 1         1       1     1     1     85
86 11       1     1     1       1   1       1                               1           1                       1     1 1   86
87 15         1     1     1 1   1     1               1       1   1             1 1             1     1   1         1       87
88 15 3         1                   1                   1   2 2 1                                     1     1   1         1 88
89 10     1 1   1 1     1         1                         1                   1                 1           1             89
90 7                                                                 1         1                 1   1 1         1   1     90
91 15 1               1       1     1       1                   1   2             1   1       1   1     1   1             1 91
92 17           1   1     1                       1   1     1     1   1 1 1   1                   1   1       1 1 1     1   92
93 9             1 1 1                       1                   1       1         1   1                       1           93
94 11 1           1 1       1                   1 1     1                                 1               1 1       1       94
95 15   1 1                   1   1 2           2                 1         1               1   1     1       1     1       95
96 8                   2     1                 1               1                             1                 1   1       96
97 12 1           1                     1   1                                   2       1     2 1 1                 1       97
98 8             2   1         1               1   1                   1                                           1       98
99 12     1                   1   1           1   1         1                 1       1   1 1   1       1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
Ngày
/
Tháng