BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/04/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
Ngày
/
Tháng
00 3                                     1                         1                 1                                     00
01 13             2         1                   1         1         1 1     1                     1 1     1   1     1       01
02 12                     1                           1                     1     2         1               1     3   1 1   02
03 7       1       1         1   1         1         1                                           1                         03
04 8   1 1                   1                         1                           2       1           1                   04
05 15               1         1               1 1 1 1                   1 1 1       1       1   1 2       1                 05
06 15             1                 1             1       1 2 2   1   2           1                   1     1         1     06
07 13     1       1       1         1             1 1 1                 1     1           1 1   1     1                     07
08 11   1                 1           1 1             1 1                                     1       1         3           08
09 11         1     1           1   1             1                                       1   1     1 1     2               09
10 8   1           1                           1                 1 1 1                                     1 1             10
11 8         1                             1 1                 2       1 1               1                                 11
12 6     3                 1   1       1                                                                                   12
13 7     1   1   1                               1                       1               1                           1     13
14 17           1             1   1     1 1     1 2               1 1           1                 1         3       1 1     14
15 14 1           1       1                 1         1   2       1     1   2                   1                     2     15
16 11     1         1               1             1 1       1     1     1 1       2                                         16
17 9     1                   1                                       1 1     1 1               1     1               1     17
18 10 1                 1               1 1 2                                       2                         1     1       18
19 11         1                   1                     1 1           2         1         1   1     1                   1   19
20 16 1 1                   1   1 1     1 1             1   1       1       1 1                     2           1 1         20
21 13       1 1 1   1         1     1     1 1               1         1       1 1                                   1       21
22 10             1     1         1       2           1     1                                   1     1     1               22
23 5             1                                 1                                       1   1         1                 23
24 4 1                         1                                                                       1     1             24
25 9           1                                             1 1   1   1                 1 1               1   1           25
26 15               1 1 1   3       1     1 1     1     1               1 1       1                                 1       26
27 10                                       1                   1     1 1                       1       2     1 1       1   27
28 13             1 2   1           1 1       1 1               1         1 1 1                                       1     28
29 12                                         1     1     1   2 1       1                         2       1         1     1 29
30 10               1                                         1     1       1     1     1   1             1   1   1         30
31 12                       1 1 1       2                   1     1             2                 1 1               1       31
32 9       1                               1     1             1               1                 2     1                 1 32
33 10           1     1           2   1                     1               2                                 1   1         33
34 9 1             1                                                             1 1                       1 1 1     2     34
35 9   2             1 1                           1         1               2                                         1   35
36 9       1                 1 1   1                           1   1 1         1                         1                 36
37 14 1           1   3   1                   1                       1   1           1                   1       3         37
38 12     1     1             1 1     1         1                         1         1     1               1         1     1 38
39 13               1     1 1 1         1 1               1         1   1             1                 1 1       1         39
40 19                                   1 2   1     1     1 1 1   1     1           2       1               1   2   1 1 1   40
41 13             1   1 1                   1           1 1     1   1 1     1           1     1                         1   41
42 4                                               1                                           1       1             1     42
43 7         1         1                                                                       2       1 1             1   43
44 11 1                         1               1     2             1     1                 1       1 1       1             44
45 14       1           2               1     2               1 1       1 1     1       1           1                     1 45
46 16           1           1         1                   1     1 1   1   1 1 2       1 1 1       1     1                   46
47 9   1                   2         1 1 1                                                         2     1                 47
48 8           1                 1         1   1         1         1           1   1                                       48
49 11           1       3       1       1           1       1                 1               1           1                 49
50 9       1 1   2                                               1           1     1                   1     1             50
51 17                         1       2       1   1     1       2 1           1   1     1       1     1 1     1           1 51
52 13             1           1       2 1   1 1   1               1     1                 1         1                 1     52
53 15               1 2     1   1 2           2   1       1               1         1       1                   1           53
54 7     1     1                 1 1 1             1                   1                                                   54
55 12 1     1   1   1 1                     1 1 1                                 1 1                   1               1   55
56 20 1         1       1             1               1 1         1 1   1       1 1     1 2       1 2 1               1 1   56
57 17           2               1   1               1           1 1 1               1           1     1       3   1     2   57
58 10 1             1     1 1     1                 1                               1 1   1 1                               58
59 10                                     1 1           1 1 1               1         1 1       1               1           59
60 13     1                               1           1 1                                     1   3         1 1     1   1 1 60
61 8   1 1                             1                     1                               1               1     1     1 61
62 5     1                             1                 1                 1                   1                           62
63 11   1   2 1 1                 1                 1             1 1               1 1                                     63
64 17         1   1 1 1 1     1           1           1 1   1           1       1       2               1   1     1         64
65 5                 1         1   1                           1                                         1                 65
66 5                       1               1       1                             1   1                                     66
67 7           1                                 1 1         1 1               1                         1                 67
68 7           1           1                 1                           1   2                                       1     68
69 7       1 1                               1                   1                                   2       1             69
70 10           1     1         1               1           1 1           1     1                       1                 1 70
71 7 1                                           1   1   1                                                       1     1 1 71
72 15     1             1     1     1 1             1 1                       1       1     1           1           1     3 72
73 10     1               1                       1             1 1   1   1                   1       1   1                 73
74 14     1   1       1           1               1           1     1                 1 1   1 2             1           1   74
75 12       1             1     1 1       1                               2   1       1     1         1             1       75
76 11   1                 1                               1 1 1   1                   1     1 1       1               1     76
77 13   1 1                     1             1     1         1 1           1 1 1                               1   1   1   77
78 6                       2                             1 1                                       1   1                   78
79 11       1                                               1                           1 3 1             1 1     2         79
80 9   1     1       1                         1       1             1                                         1       1 1 80
81 9                     1               1     1                                               1   1           1   1 1   1 81
82 8                           1           1   2     1   1                                   1           1                 82
83 11 1     2       1                                                 1           1   1         1 1                 1     1 83
84 10                     2                                 1 1     1       1                       1 1           1 1       84
85 9         1   1   1             1                                               2   1   1 1                             85
86 16   2   1                       1       1 1                               1   1     2     1 1       2       1         1 86
87 13 1 1             2 1       2         1             1                   1         1   1   1                             87
88 9 1           1           1   1             1             1                       1       1                           1 88
89 9         1         1     1         2               1   1                           1             1                     89
90 11 1                               1           1   1 1         1               1               2             1       1   90
91 6                                                         1                 1     1 1                   1             1 91
92 15 2 1                 2   1       1         1     1                           1   1 1     1     1           1           92
93 12                                 1                 1                         1     1 2 1 1                 1 1 1   1   93
94 11 1 1   1 1 1                       1                               1 1     1                   1             1         94
95 10         2     1     1         1           1     1             1             1             1                           95
96 6         1                     1       1       1                                                       1 1             96
97 10                   1   1       1 1       1       1 1             2         1                                           97
98 9     1       1       1         1 1                 1                                             1   1           1     98
99 10   1   2             1   1   2             1                           1         1                                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
Ngày
/
Tháng