BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/05/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
Ngày
/
Tháng
00 9   3                                 1         2             1                   1                   1                 00
01 11                   1                 1     1   1     1         1           1       1                 1             1 1 01
02 12 1             1                     1         1                       1                     1   1 1           1     3 02
03 7   1   1             1                       1           1                                         1       1           03
04 18   1 1   1               1         1               2   1       1   1       1           1   1   2   1       2           04
05 6                                     1           1       1 1   1                                                   1   05
06 8                         1             1               1         1         1           2           1                   06
07 9       1             1                         1   1     1 1     1                       1               1             07
08 13 1       1                             2       1   1                     1   2 1   1 1                     1           08
09 10                 1 1   1                         1   1       1                 1           1       2                   09
10 10 1   1                   1     1                       1 1       1                         1                   1 1     10
11 10                       1                 1   1       1 1                 1     1         1 1   1                       11
12 14                   2     1   1       1                   1           1 1                       1     1 1 1         2   12
13 8               1                           1         1   1   1           1           1                       1         13
14 13   1 1     1                             1 1   1 1 1       1           1                   1               1     1     14
15 10   1       1                   1 1         1                                   1       1     1   1                   1 15
16 14         2 1     1 1           1 2   1           1       1           1 1             1                                 16
17 10     3   1                   1       1           1             1                                         1           1 17
18 11         1                 1                   1               1 1                             2       1   1   1   1   18
19 13 1             1       1       1       1   1                     1 1         2     1                     1     1       19
20 13           1       1   1     1   1               1   1       1                               1       1   2           1 20
21 6           1 1               1 1           1                                                               1           21
22 11       2     2         1           1     1                           1                           1 1               1   22
23 12     1   1   1 1   1 1                                 1               1   1                 1 1           1           23
24 7             1                                           1           1     1   1                     1   1             24
25 10                                   1   1 1 1 1   1   1             1       1     1                                     25
26 8 1                             1             1                           1                 1 1   1 1                   26
27 12   2           2             1                   1         1 1       1                 1       1             1         27
28 12                 1   3     1   1 1         1 1                 1     1                                           1     28
29 7     1   1   1                                           1 1                             1               1             29
30 9                           1               1           1             2         1                         1     1     1 30
31 11                       1         1       1                 1     1 1             1     1         1             1 1     31
32 13     1   1 1                           1             1         2             1     1           1       1 1   1         32
33 9         1               1             1 1                         1         1             1 1   1                     33
34 10                 1           1 1                                 2             1         1           1 1     1         34
35 14 1               1         1     1             1     1       1 2 1       1     1         1           1                 35
36 6                                                                               1 1   1             1   1             1 36
37 10     1             1                                                     1 1         1     1             1     1   2   37
38 10     1     2           1 1                     1               1           1                   1             1         38
39 15             1 2                   2           1 1 1     1   1       1       1         1 1                           1 39
40 12     1           1     1     1                               1             1       1           1 1 1   1           1   40
41 7           1                       1               2 1         1                                     1                 41
42 15       1   1     1                     1 1       1     1           2             2   1             1       1 1         42
43 6                           1       1                               1   1           1                               1   43
44 6             1 1       1       1                               1                                             1         44
45 11         1     1         1               2     1     1                         1 2                             1       45
46 13   1   1 1                 1   1     2                                   1                 1 1             1   2       46
47 11       1                       1   1       1 1 2             1                   1   1     1                           47
48 11                         1     1           1 1     1       1 1                     1     1                         2   48
49 14 2   1   1     1   1       1 1         1       1   1       1                       1   1                               49
50 14       1   1         1                   1             1                 2       1   1 1 1 1                 1     1   50
51 10         1 1 1 1                 1       1             1                 2                   1                         51
52 13       1   1 1     1           1                 1     1 1         1               1   1 1               1             52
53 6 1                                                           1           1     1     1                 1               53
54 12     1       1   2   1 1 2   1               1                                           1                     1       54
55 15 1     1   1   2 1                   1                       1                         1       2 1   2       1         55
56 11               1   1     1       2                               1   1 1       1                 1 1                   56
57 10                           1 1           1     1           1       1                     1   1         1   1           57
58 9                   1                                 1                 1   1                   1     1 1   1   1       58
59 9                 1               1                 2   1           2         1                                 1       59
60 9     1       1   1   1 1               1                                     1             1                         1 60
61 10           1     1                               1   1                 2   1                           1         1   1 61
62 9 1           1 1       1                   1       1                   1                                   1     1     62
63 8                 1   1   1                                   1 1                       1       1         1             63
64 12       2                     1                 1     1   1             1           1     1     1 1       1             64
65 10     1                       1       1     1     1                 1                             1 1                 2 65
66 13     1       1             1         2           1     1 1                           1       1 1           1     1     66
67 12   1     1           1   1   1                       1                     1 1 1                             1   2     67
68 14 1 1         2                   1                         1     1         1 1   1         1     1       1     1       68
69 5             1               1               1 1     1                                                                 69
70 9                 1                               1           1                   1           1       2   1           1 70
71 12   1   1           1           1 1 1   1     1       1                                   1 1     1                     71
72 14                       1 1         1     1   1             2     1 1             2       1       1 1                   72
73 8                   1   1                     1             1           1 1                         1                 1 73
74 7 1                                       1         1     1 1           1                                     1         74
75 11         1     1         1 1       1   2                                     1     1                 1           1     75
76 10       1   1                   1     1                     1         1 1             1   1                 1           76
77 8                                 1 1     1                               1                   2               1   1     77
78 7                     1     1   1                               1     1                 1     1                         78
79 7                     1     1               2                                     1 1                   1               79
80 11       1     1           1       1           1                         1             1 1     1         1   1           80
81 12   1   1                       1     2                       1       1   1   1               1   1   1                 81
82 7                   1             2       1       1               1                   1                                 82
83 9 1                                   1                         2             1   1     1           1   1               83
84 10                     1                 1               1                           3     1           1       1 1       84
85 13 1 1           1                 1           1             1               1 1     1 1     1                       1 1 85
86 17 1     1         1         1       1   1           1   1         1   1         1 1 2       1 1               1         86
87 11         1       1             1                   1                     1           1     1                 1 2   1   87
88 10                           1         1                   1           1       1 1       1 1           1           1     88
89 12                         1 2 1     2                     1 1         1 1       1                                 1     89
90 13           1       1                   1     1                 1   1                 1               1     1 1 1 2     90
91 14                   1 1 1                   1 1         1 1   1     1       1 1           1                 1         1 91
92 14 2 1   1             2       1                   1               2   1   1 1                             1             92
93 10                                       1 1             1               1         1             1 1     1           2   93
94 13                           1           1 1 1       1     1   1   1       1     1                 1     1 1             94
95 15     1   1                   1               2     1 1 1         1 1         1         1           1   2               95
96 8                 1 1                                   1   1               1               1                     1 1   96
97 10   2       1         1       1     1                         1                       1 1           1                   97
98 10                       3                         1   1             1       1   1     1                           1     98
99 12                         1 1       2       1                         1                       1   1     1     2   1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
Ngày
/
Tháng