BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/08/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
Ngày
/
Tháng
00 12       1               1             1 1   1 1       1     1             1               1                 1         1 00
01 14 1                 1 1       1         1       1     1   1                   1     1   1             1   1         1   01
02 10           1           1 1                       1                 1     2           1     1   1                       02
03 12             1   1 1     1           1                   1   1                 1         1         1   1             1 03
04 10   1       1           1                             1                 2                         1 1 1               1 04
05 12         1         1         1     1     1     1                   1       1           1 1                     1     1 05
06 11     2             1           2       1                     1       1                           1         1   1       06
07 13                       1 1     1               1 2   1                 1       1 1           1                   1 1   07
08 11 1   1 1 1                         1         1             1                       1                           1 2     08
09 10           1                     1 1                 2             1                   1   2           1               09
10 13   2         1                       1                         1 1         1           1         1         1   1   2   10
11 9             1       2                                       1                                   1 1     1       2     11
12 13       2     1                             2     1               1   1   1   1                 1 1 1                   12
13 10                         1                       1     1               1                   1 1 1       1 1         1   13
14 15 1     1   2     1                 1     1     1               1                   2   1         1 1         1         14
15 15               1           1       1       1   1                   2 1           1 1   1         1   1           2     15
16 10   1                                                 1   1                       2         1 1 1   1 1                 16
17 8     1                   1           1   1                     1                             1     1               1   17
18 9 1 1           1                                 1   1 1       1                     1               1                 18
19 10       1   1                 1 1 1                                         1 1             1       1             1     19
20 7                 1       1             1                       1                       1 1         1                   20
21 8                     2                         1       1                                         1 2               1   21
22 16               1                 1         1 1   1                   1 1     2     1 2     1 1           1 1           22
23 7           1                   1     1                             1 1           1       1                             23
24 12                             1           1 2   1         1       1     1         1           1           1   1         24
25 8 1         1                         1         1   1                                 1               1     1           25
26 10             1           1         1     1         1     1 1   1         1       1                                     26
27 5                     1     1     1                                                                         1   1       27
28 9               2                                 1 1   1   1         1           1                             1       28
29 9                                   1         1                             1       1   1       1                 1 2   29
30 6         1       1           1       1       1                     1                                                   30
31 16   1                       1   1             1             1         1     1 1             1 1     1   2   1     1 1   31
32 9             1             1               1     1 1 2                                   1     1                       32
33 9                 1       1         1     1         1                 1         1                       1           1   33
34 6 1                   1                           1                                       1   1             1           34
35 5                                       2     1                   1                                               1     35
36 12         1       1   1           1 1                   1           1         1 1                         1   1       1 36
37 6               1   1                               1                               1             1       1             37
38 7               1             1 1                                       1         2                     1               38
39 11 1   1   1             1                         1     1                   1         1                 1   1 1         39
40 6                                                         1         1           1 1   1         1                       40
41 5 1                         2                             1                             1                               41
42 12 1 1 1             1         1   2 1       1                               1       1       1                           42
43 13   1       1 1                         1               1   1   1 1       1 1                 1         1     1         43
44 13   1 2             1   1 1           1                                 1         2       1           1 1               44
45 11     2   1       1     1                   1 1 1       1                       1               1                       45
46 11                     1                   1 1 1                               1     1   1       1     2         1       46
47 8             1       1 1                     1         1     1                     1                         1         47
48 14   1 1 1         1                   2       1       1   1   1 1 1               1         1                           48
49 6             1                                             1 1                       1   1                           1 49
50 10         1           1 1   1                               1     1     1                   1   1             1         50
51 20 1 1   1           1 1 1     1 1   1       1     1       1           1       1               1   2   1   1   1         51
52 10                           1                           1 1     1 1       1 1                                   1     2 52
53 14     2 1 1             1         1       1       1         1                       1   1             1   1     1       53
54 15             1       1       1         1           1   1   2 1               1           1             2     1     1   54
55 11                   1     1 2         1         1                     1                               2 1         1     55
56 16         1   2 2 1 1                     1               1           1   2   1     1 1     1                           56
57 9   1                                                 2 1                     1                       1   2 1           57
58 6                                   2     1               1                         1                         1         58
59 14 1                     1       1                         1     1 1     1     1   1     1               1 1         1 1 59
60 20 1     1         1 1         1             1       1       2             2     1         1   2 1         1 1       1 1 60
61 9           1                   1   1 1               1     1               1   1                             1         61
62 8               1 1             2         1                             1   1             1                             62
63 9 1   1                                           1   1                 1           1 1         1           1           63
64 10                 1 1       1                                   1           1     1   1 1         1           1         64
65 8                 1           1             1       1             1 1                       1               1           65
66 14           1 1     1 1     1     1       2     1   1                                     1     1               1 1     66
67 11               1         1       1                             1         2                 1       1 1     1         1 67
68 10         1             1               2 1                   1             1         1         1       1               68
69 9           1           1       1                 1     1 1       1       1           1                                 69
70 11 1 1                       1   1   1 1 1                       1             1 1                                     1 70
71 12                         1 1                       1   1 1   2 1             1     1       1                     1     71
72 14   1           1   1     1   1   1       1             1         1                     1         1     1           1 1 72
73 12       1   1         1   1                                             2 1           1 1       1   1     1             73
74 8                                 1                           1 1     1               1     1               1     1     74
75 6               1   1             1       1                     1                                                 1     75
76 6       1 1                                   1               1       1       1                                         76
77 9       2                     1               1                     1                         1           1           2 77
78 8 1                     1               1                                 1         1             1     1             1 78
79 11           1 1         1   1   1 1     1                           1 1         1             1                         79
80 15 1               2   1                 2       1   1               1   2     1                           1   1     1   80
81 15       2           1     1           1           2 1               1         1             1   1           2   1       81
82 7   1     1                     1             1   1                   1                                         1       82
83 8 1     1                         1     1                   1         1                 1                       1       83
84 19   1 2   1 1 1 1 1         1     2                                 1     1     1 1           1 1   1         1         84
85 14       1                 1         1 1         1       1     1     1       1   2     1                             1 1 85
86 8                         1           1                       1     1 1                                         2 1     86
87 13   1       1   1             1 1             1     1   1         1             1         1   1   1                     87
88 14     1   2 2 1                                     1     1   1         1                       1 1           2         88
89 5         1                   1                 1           1                                                         1 89
90 10                   1         1                 1   1 1         1   1     1                                   1 1       90
91 16             1   2             1   1       1   1     1   1             1             1       1     1 2   1             91
92 15   1     1     1   1 1 1   1                   1   1       1 1 1     1                             1 1                 92
93 8               1       1         1   1                       1                         1           1           1       93
94 10     1                                 1               1 1       1             1       1 1 1           1               94
95 10               1         1               1   1     1       1     1                 1             2                     95
96 10             1                             1                 1   1         2   1     1                           1 1   96
97 10                             2       1     2 1 1                 1         1   1                                       97
98 10 1                   1                                           1         1     1       1   1             1 1 1       98
99 11         1                 1       1   1 1   1       1                         1         2               1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
Ngày
/
Tháng