BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/11/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
Ngày
/
Tháng
00 11                     1           1               1             1 1   1 1       1     1             1               1   00
01 13                     1 1   1                 1 1       1         1       1     1   1                   1     1   1     01
02 11               1       1             1           1 1                       1                 1     2           1     1 02
03 11         1 1                           1   1 1     1           1                   1   1                 1         1   03
04 11   2     1   1         1     1       1           1                             1                 2                     04
05 11               1                   1         1         1     1     1     1                   1       1           1 1   05
06 8                               2             1           2       1                     1       1                       06
07 12   1               1                             1 1     1               1 2   1                 1       1 1           07
08 10   1                     1 1   1 1 1                         1         1             1                       1         08
09 9                                     1                     1 1                 2             1                   1   2 09
10 8                             2         1                       1                         1 1         1           1     10
11 6         1       1                     1       2                                       1                               11
12 13   1     1   1                   2     1                             2     1               1   1   1   1               12
13 7           1   1                                   1                       1     1               1                   1 13
14 13                   1       1     1   2     1                 1     1     1               1                   2   1     14
15 14                     2   1               1           1       1       1   1                   2 1           1 1   1     15
16 8       1             1       1                                                 1   1                       2         1 16
17 9     1     1 1     1           1                   1           1   1                     1                             17
18 13 1 1 1   1             1   1 1           1                                 1   1 1       1                     1       18
19 11         1     1   1             1   1                 1 1 1                                         1 1             1 19
20 11 1     1   1   1       1                   1       1             1                       1                       1 1   20
21 6   1                     1                     2                         1       1                                     21
22 16       1         1 1                     1                 1         1 1   1                   1 1     2     1 2     1 22
23 7                                     1                   1     1                             1 1           1       1   23
24 11                 1     1                               1           1 2   1         1       1     1         1           24
25 8       1       1           1         1                         1         1   1                                 1       25
26 13       1       1         1             1           1         1     1         1     1 1   1         1       1           26
27 3                                               1     1     1                                                           27
28 10               1     1                   2                                 1 1   1   1         1           1           28
29 7 2                                                           1         1                             1       1   1     29
30 9   1   1         1                 1       1           1       1       1                     1                         30
31 11     2                       1                       1   1             1             1         1     1 1             1 31
32 9                         1             1             1               1     1 1 2                                   1   32
33 10               1 2                         1       1         1     1         1                 1         1             33
34 5 1                         1                   1                           1                                       1   34
35 6       1     1                                                   2     1                   1                           35
36 10             1                     1       1   1           1 1                   1           1         1 1             36
37 6       1 1                               1   1                               1                               1         37
38 9       1   1           1                 1             1 1                                       1         2           38
39 10     1     1               1   1   1             1                         1     1                   1         1       39
40 8     2           1                                                                 1         1           1 1   1       40
41 5                           1                         2                             1                             1     41
42 13                       1   1 1 1             1         1   2 1       1                               1       1       1 42
43 11           1                 1       1 1                         1               1   1   1 1       1 1                 43
44 14 1       1   1               1 2             1   1 1           1                                 1         2       1   44
45 16 1 1   1     1 1   1           2   1       1     1                   1 1 1       1                       1             45
46 9   1       1                                   1                   1 1 1                               1     1   1     46
47 10     1             1     1             1       1 1                     1         1     1                     1         47
48 16     1               1       1 1 1         1                   2       1       1   1   1 1 1               1         1 48
49 12     1       1 2       1 2             1                                             1 1                       1   1   49
50 10                 1   1             1           1 1   1                               1     1     1                   1 50
51 16   1               1       1 1   1           1 1 1     1 1   1       1     1       1           1       1               51
52 8 1                                                   1                           1 1     1 1       1 1                 52
53 11                               2 1 1             1         1       1       1         1                       1   1     53
54 13             1     1                   1       1       1         1           1   1   2 1               1           1   54
55 9             1     1                         1     1 2         1         1                     1                       55
56 16                                   1   2 2 1 1                     1               1           1   2   1     1 1     1 56
57 8       1   1     1           1                                                 2 1                     1               57
58 6                 1                                           2     1               1                         1         58
59 13         1       1       1 1                     1       1                         1     1 1     1     1   1     1     59
60 18   1         1   1 1 1     1     1         1 1         1             1       1       2             2     1         1   60
61 11 1 1                     1           1                   1   1 1               1     1               1   1             61
62 11                 1   2                   1 1             2         1                             1   1             1   62
63 8                 1         1   1                                           1   1                 1           1 1       63
64 11     1 1                 1                 1 1       1                                   1           1     1   1 1     64
65 11 1               1 1 1                     1           1             1       1             1 1                       1 65
66 16 2         1 1           1           1 1     1 1     1     1       2     1   1                                     1   66
67 9             1     1                     1         1       1                             1         2                 1 67
68 9                 1                 1             1               2 1                   1             1         1       68
69 9                                     1           1       1                 1     1 1       1       1           1       69
70 12             1         1   1 1                       1   1   1 1 1                       1             1 1             70
71 13   1               1                               1 1                       1   1 1   2 1             1     1       1 71
72 11                       1     1           1   1     1   1   1       1             1         1                     1     72
73 13             2 1   1             1   1         1   1                                             2 1           1 1     73
74 8       1     1                                             1                           1 1     1               1     1 74
75 9 1   1   2                               1   1             1       1                     1                             75
76 9               1       1 1       1 1                                   1               1       1       1               76
77 6               1                 2                     1               1                     1                         77
78 10 1       1 1   1     1     1                     1               1                                 1         1         78
79 13     1     1         1               1 1         1   1   1 1     1                           1 1         1             79
80 17       2 1               2 1               2   1                 2       1   1               1   2     1               80
81 13     1   1                       2           1     1           1           2 1               1         1             1 81
82 8   1     1                   1     1                     1             1   1                   1                       82
83 13 2         1   1 1   1     1     1                         1     1                   1         1                 1     83
84 18   1             1   1       1 2   1 1 1 1 1         1     2                                 1     1     1 1           84
85 13                       1         1                 1         1 1         1       1     1     1       1   2     1       85
86 8       1   1       1                               1           1                       1     1 1                       86
87 15 1 1   1     1               1       1   1             1 1             1     1   1         1             1         1   87
88 11           1                   1   2 2 1                                     1     1   1         1                     88
89 5         1                         1                   1                 1           1                                 89
90 8                                             1         1                 1   1 1         1   1     1                   90
91 14     1     1       1                   1   2             1   1       1   1     1   1             1             1       91
92 15 1                       1   1     1     1   1 1 1   1                   1   1       1 1 1     1                       92
93 7                     1                   1       1         1   1                       1                         1     93
94 12   1                   1 1     1                                 1               1 1       1             1       1 1 1 94
95 14     1   1 2           2                 1         1               1   1     1       1     1                 1         95
96 10     1                 1               1                             1                 1   1         2   1     1       96
97 12               1   1                                   2       1     2 1 1                 1         1   1             97
98 8       1               1   1                   1                                           1         1     1       1   98
99 14     1   1           1   1         1                 1       1   1 1   1       1                         1         2   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
Ngày
/
Tháng