BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 30/06/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
Ngày
/
Tháng
00 12 2 1                   1         1                                                     1   1     1       1 1     1   1 00
01 10 1               1                                           1     1 1         1 1               1     1   1           01
02 10   2         1               1         1                           1                                 1 1 1       1     02
03 9                   1           1 1       1   1             1 1             1               1                           03
04 5                           1                 1                 1             1                     1                   04
05 9     1 1                         1 1       1                       1                     1       1   1                 05
06 11     1               1           1   1       1 1                     1       1       1       1   1                     06
07 16         1 1     1               1     1                   1   2             1               1     1     1 1   2     1 07
08 4                 1         1                                           1                       1                       08
09 15                 3             1         1                     1           1 1           1 1     1 2 1       1         09
10 12         2                 2   1             1         1   1         1           1         1   1                       10
11 6         1                     1             1                         2                                             1 11
12 14     2 1     1 1     1           1 1           1 2   1                       1                 1                       12
13 14     1 1           3   1                 1   1                                   1 1 1         1             1 1       13
14 8     1                             1                                         1 1       1     1         1 1             14
15 12         1 1         1   1               1 1             1     1         1       1   1     1                           15
16 14   1       1   1       1                 2 1 1       1             1 1           1                             1   1   16
17 11   1   1                                   1         1     1           1 1                           1         1 1   1 17
18 9                       2           1                       2       1     1         1             1                     18
19 4                             1   1                               1           1                                         19
20 10       1                   1     2               1                 1                 1   1 1 1                         20
21 7 1   1                                                 1                           1         1   1       1             21
22 10   1           1     1     1         1       1                         1 2                               1             22
23 10 1     1 1     1                 1           1                   1           1                     1     1             23
24 10   1                   1               1 2   1 1         1         1         1                                         24
25 13 1 1         1 1 1           1     1                             1 1                 1             1           1     1 25
26 10 1                 1       1     1                     1           1 2                           1     1               26
27 13   1                       1             1 1 1           1           1   1         1           1 1   2                 27
28 9       1     1 1       1       1       1                                         3                                     28
29 13           1     1           1                   1       1   1       1             1   2       1                 2     29
30 9                     1     1   1     1         1 1                 1       1           1                               30
31 16                 1                         1     1           1   1     1   1   2     1 1 2           1   1 1           31
32 9 1 1 1           1                 1                 1                   1 1                                 1         32
33 10         1   1     1         1     1       1                               1   1 1                                   1 33
34 5   1     1                                                                               1 1         1                 34
35 9           1                         1             2               1                     1   1 1     1                 35
36 11 1             1       1                             1 2                             1     1 1                 1   1   36
37 10             1     1 2             1                       1 1   1                                         1       1   37
38 10     1       1 1                     1                 1   1                   1               1   1           1       38
39 18   1                         1 1 2             2 1 1         1 1 1         1       1             1 1           1     1 39
40 16     1     1   1     1             1 1             1     1               3           1         1   1 1       1         40
41 15 1           1                           1 1   1     1 1         1 1     1 1           1       1               1     1 41
42 10                       1 1                 1 1             1                   1 1         1   1             1         42
43 12 1       1           1 1           1 1     1             1 1 1                           1               1             43
44 11     1               1 1                 1                                               1       1           4     1   44
45 5                   1                             1             1                   1   1                               45
46 8     1                   1     1     1     1                                                               1 1     1   46
47 12         1         1   1 1   1                         1           1             1         1           2   1           47
48 14   1           1               1               1           1   1       1         1     2           1     1   1     1   48
49 15 1           1 1       1     2                     1 1     1     1 1                               1                 3 49
50 12     2           1       2                 1     1                                   1 1     1         1       1       50
51 13 1                       1     1         1         1 1       1         1   1       1 1                 1       1       51
52 13           1               2 1                         1   1         1     1 1       1     1         1         1       52
53 11                   1 1                 1           1     1             1     1       1           1   1         1       53
54 6                                                                   1 1             1       1     1                 1   54
55 11       1                     1       1                 1       1           1                       2     1       1 1   55
56 10         1 1 1   1           1                 1                                             1             1   1   1   56
57 10         1     1 1       1             1       1                               1           1 1                     1   57
58 9       1 1 1   1 1         1                         1 1                                                         1     58
59 13                     1 1       1 1   1         1             1       1     1           1                       1 1 1   59
60 8           1         1   2             1       1                                 1           1                         60
61 9   1       1   1   1       2                                           1     1     1                                   61
62 9   1 1     1 1                                                               1               1   1 1   1               62
63 16         1           1       1     2   1                   1             1           1   1     2   1   1 1           1 63
64 9                           1                                       1 1         1                                 3 2   64
65 16 2                               1   1 2 1   1         1       1 1         1 1                           1       1 1   65
66 6       1                                 2               1                   1                 1                       66
67 11           1       2                   1                     2   1   1                             1   1   1           67
68 10                                   1       1     1   1   1                   1       1         1       1 1             68
69 11                   1               1             1           1 1         1           1           1   1 1   1           69
70 11             1     1           1                 1     1               1         1       1               1   1     1   70
71 11 1 1   1                     1         1   1             1                         1     1       1     1               71
72 17                   1     1 1       1     1     1 1 1 1       1                 2   1     1   1         1     1         72
73 12         1   1           1   1 1                 1     1 1           1           1                       1 1           73
74 9                                                   1         1 1 1 1 1 1                   1                     1     74
75 7   1                           1                         1     1                                     1 1         1     75
76 13 1     1     1     1         1 1   1           1       1 1 1                   1         1                             76
77 12                           1               1 1   1 1                   1           1         2   1     1   1           77
78 12       1     1               1     1   1         1   1         1         1 2         1                                 78
79 7                       1               1           1       1     1 1                       1                           79
80 14           1 1 1 1       1           1       1       1           1       1               2                 1         1 80
81 14     1 1 1       1       1             2           2                   1 1       1                 1         1         81
82 4                         1           1                                           1         1                           82
83 12                             1   1   1         1   1       1               1       2                 1           1   1 83
84 7                     1   1         1   1                       1                             1                     1   84
85 11                                             1 1   2   1                 1   1         1 1   1 1                       85
86 8                                     1                         2     2                                 1   1     1     86
87 10                       1                   1                 1   3     1             1 1           1                   87
88 14 1     1     1   1               1   1       1 1     2   1               1                 1                       1   88
89 6               1     1                                       1         1   1           1                               89
90 9             1   1 1           1     1         1                               1                               1 1     90
91 14     1 1                         1   1 1               1 1                     1       1   1   1             2       1 91
92 10               2     1         1                     1     1     1     1       1                                   1   92
93 10           2               1                         1   2   1                     1                       1 1         93
94 8                       1                                                   1     1   1       1       1         1     1 94
95 7                         1               1 1 1                                 1                     1     1           95
96 12       2   1                                       1   1       1 1                       1               1 1     1   1 96
97 12         1               1     1         1       1 1     1           1       1     1                     1   1         97
98 6                                                 1           1                     1   2                             1 98
99 15   1 1   1 1         1 1                   1         1                 1       2               1 1   1     1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
Ngày
/
Tháng