BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 08/11/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
Ngày
/
Tháng
00 12         1                 1         1   1                                 1   1   2 1       1 1 1                     00
01 11   1   1             1   1         1         1                   1   2                     1     1                     01
02 6     1     1   1                         1                                                 1       1                   02
03 11         1         1   1             1     2                                           1                 1       1 2   03
04 13                 1 1 1               1   1     1               1           1     2       1             1         1     04
05 11       1 1                     1     1                   1                           1 1         1     1       2       05
06 10                 1         1   1               1     1     1         1       1           1                       1     06
07 12 1           1                   1 1               1         1       2     1     1                   1             1   07
08 9   1                           1 2                   1           1   1                       1                 1       08
09 9       1   2           1                       1                   1         1                 1 1                     09
10 14       1         1         1   1   2                         1     1         1 1         1                 1   1     1 10
11 11                 1 1     1       2                                 1   2 1                                 1 1         11
12 11               1 1 1                           1   1             1                   1 1         1       1       1     12
13 12           1 1 1       1 1         1                             1               1                   1   1     1     1 13
14 14   2   1         1 1         1               1               1                     1   1 1 1         1   1             14
15 17 1 1   1         1   1           2         1       1                       1                         1   1   3 1     1 15
16 17 2         1 1 1   1 1                         1   1         2     1           1 1                   1   1           1 16
17 13             1     1               1         2       1   1 1                     1       1 1 1                       1 17
18 10     1               1                   1 1                                         1         1 2           1   1     18
19 12           1       1             1           1 1 1             1       1                               1   1 1     1   19
20 10       1 1         1                                             2     1     1     1       1                         1 20
21 10                 1 2               1     1       1   1         1                                   2                   21
22 15   1 2     1 1           1 1           1   1     1       1                                           3           1     22
23 12 1       1                                 1   1         1         1               1   1 1         2                 1 23
24 8 1           1           1   1                               1                         1             1               1 24
25 9     1               1     1                       1 1                 1   1                         1     1           25
26 5 1                                     1                                                   1                 1 1       26
27 9                           1   1                         1 1   1       1                 1   1 1                       27
28 8 1                             1                                   1         2   1       1                     1       28
29 15   1   1       1                 1 2   1     2                 1   1         1                                 1     2 29
30 7                                               1     1         1   1                             1               2     30
31 10           1 1     1   2   1     1 1                                             1                 1                   31
32 16         1     1                                   1   2         1 1 1         2   1                   1 1   1 1     1 32
33 11                       1           1             1     1 1         1       1           2               1   1           33
34 8         1   1             1                     1         1 1     1                               1                   34
35 12                                 1     1         2   1       1                 1 1           2   1       1             35
36 13                         1   1       1   2       1         1 1       1         1       1   1             1             36
37 9   1             1       1                             2         1             1                       1         1     37
38 7 2                     1                 1                   1           1           1                                 38
39 9     1                 1   1 1                           1                   1                     1             2     39
40 9 1   1         1                               1       1             1             1                       1 1         40
41 8       1                                     1       1 1                             2     1         1                 41
42 9   1       1                               1                   1       1       1                   1     1           1 42
43 20             1         1     1           2     1               1   1   1     2   2 1 1   1 1             2 1           43
44 15 2       1           1 1                     1                         2   1       1 1 1                       1 1   1 44
45 12               1                           1     1       1             1 1 1         1     1 1             1         1 45
46 17   1   1       1     2         1                 2 1   2 1 1 2                                     1 1                 46
47 10   1                         1           1           1 1                   1   1 1             1                   1   47
48 4 1         1                                                             1                                 1           48
49 9     1   1                           1   1   1                             1             1               1         1   49
50 13           1   1             1         1                         1       1 1                     1 2       1 1     1   50
51 14             1   2   1   1   1         1   1       1               1     1                         2               1   51
52 13                               1     2             1     1     1     1   1   1                 2     1           1     52
53 16   1   1             1   1     1           1         1       1       3   1         1         1   1     1               53
54 13         1             2     1     1       1 1                         1     1                 1       2   1           54
55 9                     2 1         1                       1               1                     1 1           1         55
56 10   1 1     1                               1 1 1           1     1 1                                       1           56
57 6                     1   2 1                           1                         1                                     57
58 9   1                         1               1             1 1           1           1 1                           1   58
59 8 1     1               1 1         1 1               1                             1                                   59
60 14         1   2 1         1 1       1 1                           1     1 1         1     1   1                         60
61 12                             1         1     1     1   3                 1   1 1     1                           1     61
62 12         1                                           1     1       1   1           1       1 1   1 1       1   1       62
63 9   1 1         1           1                               1                   1     1             1           1       63
64 10 1   1 1         1           1                 1   1         1   1               1                                     64
65 8           1               1                                               1                 1                 2 1 1   65
66 8         1     1               1 1                                                                     2     1   1     66
67 16           1       1 1     1         1   1   1   1 1       1     1 1   1                 1     1                   1   67
68 13     1         1       1                   1     1 1   1       1         1                   1         1       1     1 68
69 7     1                                                             1     1 1     1                       1       1     69
70 6                                     1               1                               1       1         1             1 70
71 12   1       1                     1       1   1 1             1 1             1           1     1 1                     71
72 13       1         1     1           1 1   1       1 1                     1       1         1         1 1               72
73 14     1 1       1   1     1             1             1       1             1   1         1   2               1         73
74 12     1     1               1     1           1           1     1     1   1   1       1                             1   74
75 5                                 1                     1                         1 1                       1           75
76 8                                               1   1       1     1                 1   2           1                   76
77 10             1           1           2 1                 1     1   1                       1                   1       77
78 13   1             1     1             1 1       1           1         1 1             1   1                 1         1 78
79 7             1                         1                                       1     1                   1     1 1     79
80 12                         1   1     1         1                                 1         1     1 2           2     1   80
81 9           1   1           2   1           1           1               1                                     1         81
82 4                               1                 1 1                                                       1           82
83 5       1                       1                                                   1       1     1                     83
84 10 1           1 1   1         1             1           1                   1                             1         1   84
85 10     1                             1 1               1   1 2                         1 1                             1 85
86 11                               2 1                 1         1       1   1 1                       1   1   1           86
87 8         1   1   1                             1               1 1         1               1                           87
88 11               1 1           2         1         1                             1       1 1 1 1                         88
89 8                                     1                     1   1             1                 1       1 1         1   89
90 10                             1 1               1     2                       1               1             1 2         90
91 11     1       1     1 2   1             1 1                                       1         1         1                 91
92 8                   1 1                         1           1   3                                                   1   92
93 7       1           1           1                           1     2   1                                                 93
94 10       1 1 1           1               1   2     1       1                                     1                       94
95 12   1             2                     1 2 1     1                             1       1               1           1   95
96 13     1                           1 1   2                 1           1     1   1   1   1     1       1                 96
97 8                                       1                               1 1   1     1       1   1                   1   97
98 14 1       1   1             1 1 1                     1   2       1                             2     2                 98
99 10         2               1                         1                                   1 1     1 1     1 1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
Ngày
/
Tháng