BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 12/07/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
Ngày
/
Tháng
00 11   1   1                                 1   1   2 1       1 1 1                                     1                 00
01 10 1         1                   1   2                     1     1                                 1           1       1 01
02 4       1                                                 1       1                     1                               02
03 11   1     2                                           1                 1       1 2         1       1           1       03
04 14   1   1     1               1           1     2       1             1         1                   2   1   1           04
05 10   1                   1                           1 1         1     1       2       1           1                     05
06 9             1     1     1         1       1           1                       1                 1   1                 06
07 14 1               1         1       2     1     1                   1             1         1     1   1   1 1           07
08 9                   1           1   1                       1                 1       1       1     2                   08
09 7             1                   1         1                 1 1                       1 1                             09
10 13 2                         1     1         1 1         1                 1   1     1                     1     1     1 10
11 10                                 1   2 1                                 1 1         1 1                   1     1     11
12 9             1   1             1                   1 1         1       1       1                         1             12
13 9 1                             1               1                   1   1     1     1   1                             1 13
14 12           1               1                     1   1 1 1         1   1                   2         1   1             14
15 12         1       1                       1                         1   1   3 1     1                           2       15
16 11             1   1         2     1           1 1                   1   1           1                                 1 16
17 18 1         2       1   1 1                     1       1 1 1                       1       1 1 1           2 1     1   17
18 10       1 1                                         1         1 2           1   1                             1   1     18
19 12           1 1 1             1       1                               1   1 1     1         1             1           1 19
20 10                               2     1     1     1       1                         1             1         1   1       20
21 10 1     1       1   1         1                                   2                     1         1                 1   21
22 11     1   1     1       1                                           3           1           1     1               1     22
23 14         1   1         1         1               1   1 1         2                 1   1           1           1   1   23
24 8                           1                         1             1               1         1       1   1           1 24
25 12                 1 1                 1   1                         1     1                     1 2   1   1           1 25
26 8     1                                                   1                 1 1               1         1     1 1       26
27 10                       1 1   1       1                 1   1 1                       1                   1           1 27
28 8                                 1         2   1       1                     1                 1             1         28
29 14 2   1     2                 1   1         1                                 1     2           2       1               29
30 10             1     1         1   1                             1               2     2           1                     30
31 7 1                                             1                 1                         1         1 1   1           31
32 15                 1   2         1 1 1         2   1                   1 1   1 1     1                         1         32
33 13 1             1     1 1         1       1           2               1   1                 1           1           1   33
34 8               1         1 1     1                               1                           1   1             1       34
35 12     1         2   1       1                 1 1           2   1       1                 1                             35
36 16   1   2       1         1 1       1         1       1   1             1                 1 1 1         1         1     36
37 7                     2         1             1                       1         1       1                               37
38 5       1                   1           1           1                                               1                   38
39 9                       1                   1                     1             2               1     1       1   1     39
40 8             1       1             1             1                       1 1                 1     1                   40
41 11           1       1 1                             2     1         1                     1               1   2         41
42 14         1                   1       1       1                   1     1           1 1     1   1 2       1     1       42
43 18       2     1               1   1   1     2   2 1 1   1 1             2 1                                       1     43
44 12           1                         2   1       1 1 1                       1 1   1 1                               1 44
45 18         1     1       1             1 1 1         1     1 1             1         1   1 1 1         1     1   1   1   45
46 15               2 1   2 1 1 2                                     1 1                               1 1 1 1             46
47 12       1           1 1                   1   1 1             1                   1     1 1     1                 1     47
48 3                                       1                                 1                                         1   48
49 7   1   1   1                             1             1               1         1                                     49
50 10     1                         1       1 1                     1 2       1 1     1                                     50
51 13     1   1       1               1     1                         2               1                 1   1   2     1     51
52 13   2             1     1     1     1   1   1                 2     1           1                                   1   52
53 19         1         1       1       3   1         1         1   1     1               1   1   1     1         2   1 1   53
54 12 1       1 1                         1     1                 1       2   1                     3                       54
55 11                       1               1                     1 1           1             1   1 1           1       1 1 55
56 10         1 1 1           1     1 1                                       1                     1               2       56
57 4                     1                         1                                         1       1                     57
58 10           1             1 1           1           1 1                           1               1   1   1             58
59 8 1 1               1                             1                                   1               1 1           1   59
60 12 1 1                           1     1 1         1     1   1                           1 2     1                       60
61 11     1     1     1   3                 1   1 1     1                           1                                       61
62 14                   1     1       1   1           1       1 1   1 1       1   1         1               1     1         62
63 7                         1                   1     1             1           1             1 1                         63
64 8             1   1         1   1               1                                       1       1           1           64
65 10                                         1                 1                 2 1 1   1     1               1 1         65
66 9                                                                     2     1   1     1   1     1         1     1       66
67 14   1   1   1   1 1       1     1 1   1                 1     1                   1       1                           1 67
68 13         1     1 1   1       1         1                   1         1       1     1               1             1 1   68
69 11                                 1     1 1     1                       1       1             2           1       1 1   69
70 7   1               1                               1       1         1             1                 1                 70
71 12       1   1 1             1 1             1           1     1 1                       1   1   1                       71
72 11 1 1   1       1 1                     1       1         1         1 1                                             1   72
73 13     1             1       1             1   1         1   2               1                           1 1   1       1 73
74 13           1           1     1     1   1   1       1                             1   2   1         1   1               74
75 8                     1                         1 1                       1                 1     1           1     1   75
76 10             1   1       1     1                 1   2           1                   1                         1       76
77 9   2 1                 1     1   1                       1                   1                                     1   77
78 13   1 1       1           1         1 1             1   1                 1         1     1   1                   1     78
79 9     1                                       1     1                   1     1 1         1                   1   1     79
80 13 1         1                                 1         1     1 2           2     1         1             1       1     80
81 6         1           1               1                                     1                       1       1           81
82 5               1 1                                                       1                                 1     1     82
83 8                                                 1       1     1                       1 1   1         1   1           83
84 7         1           1                   1                             1         1           1       1                 84
85 13 1 1               1   1 2                         1 1                             1           1   1             1   1 85
86 11                 1         1       1   1 1                       1   1   1                   1       1   1             86
87 8             1               1 1         1               1                             1               1     1         87
88 10     1         1                             1       1 1 1 1                           1           1                 1 88
89 9   1                     1   1             1                 1       1 1         1                                 1   89
90 11             1     2                       1               1             1 2             1   1                   1     90
91 5     1 1                                       1         1         1                                                   91
92 12             1           1   3                                                   1   2           1         1 1     1   92
93 9                         1     2   1                                                       1       1 1 1             1 93
94 12     1   2     1       1                                     1                         1             1 1 1           2 94
95 12     1 2 1     1                             1       1               1           1                     1       2       95
96 11 1   2                 1           1     1   1   1   1     1       1                                                   96
97 13     1                               1 1   1     1       1   1                   1   1       1   1         1   1       97
98 12                   1   2       1                             2     2                                 1         1 1   1 98
99 11                 1                                   1 1     1 1     1 1               1           1   1           1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
Ngày
/
Tháng