BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/01/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
Ngày
/
Tháng
00 11       1             1     1   1   1               1 2                   1         1             1                     00
01 13       1       1 2       1       1           1       1     1 1                 1 1                             1       01
02 7                         1               1         1       1                 1   1                                   1 02
03 7   1     1     1                                                                 1         1     1       1             03
04 10         1   1   1       1               1 1   1                       1               1                             1 04
05 9                           1           1                                           4                         1 1     1 05
06 15     2                       1     1       1     1       1   1       1         1         1   1               1 1 1     06
07 8                                             1   1     1                                   1   1 1             1   1   07
08 17 1       1               1     2   1     1               1         1                 2   1               2 1   1 1     08
09 11                   1 1           1   1   1                 1       1 1           1       1         1                   09
10 14       1   1                 1   1   1 1               1             1     1       1     2               1   1         10
11 15   1         1       1 1 1     1                           1     2                     1       1   1   1       1     1 11
12 9       1             1                   1 1   1   1                   1           1                         1         12
13 13 1 1       1             1   1       1               1 1     2                   1   1       1                         13
14 12   1       1     1     1                                       1         1   1             1               1 1   1   1 14
15 9                   1             1       1   1         1                 2                             1           1   15
16 13   1             1     1 1       2     1           1   1               1   1   1             1                         16
17 5   1                       1   1             1                                                   1                     17
18 8                                       1     1 1         1                 1                       1         1     1   18
19 11   1                     1                                           2                   2 1 1       1     1       1   19
20 7               1   1   1     1           1                                                   1               1         20
21 11                             1 1   1         1           1             1 1 1           1   1         1                 21
22 12           1 1                     1                               3               1       1 1     1     1 1           22
23 13       1 1 1               1               1             1                           1 1 1             1       2   1   23
24 8       1       1                                                   1   1       1         2 1                           24
25 10         1         1 2 1                 1                   1         1       1                                 1     25
26 13   1             1 1     1 1                     2                       1         1 1                 1       1   1   26
27 11             1                   1 1 1 1 1                     1                           2 1           1             27
28 7             1                   1 1                                           1               2                 1     28
29 6                   1                     1   1 1                                       1                           1   29
30 10 1                   1           1       1       1 1       1               1                       1     1             30
31 13           1     1       3   1 1                           1             1       1 1   1                   1           31
32 10             1 1 1 1   1         1                   1       1                                           1           1 32
33 8 1               1   1                                     1     1                     1               1           1   33
34 8                   1     1   1     1   1   1                       1                                             1     34
35 9     1       2   1 1                 1         1         1                     1                                       35
36 8                   1 1                           1   1   1     1         1           1                                 36
37 9 1 1                       1                                         1       1   1                     1     1       1 37
38 11   1 1                                                             1   1   1   1         1             1   2         1 38
39 16         1                   1               2 1   2 2 1 1       1                         1 1   1                   1 39
40 7                   1           1     1                       1             1                     1             1       40
41 12                           1         1             1 1 1         2                   1       1   1 1 1                 41
42 11 1 1                         1       1     1                       2             1         1 1                   1     42
43 10                       1   1 1                       1           2   1             1   1                 1             43
44 5         1                       1                                     1               1             1                 44
45 9           1 1                                     1 1     1   1           1                     1             1       45
46 16                     1               2           1   1 1             1           1 1       1     2     1     1   1 1   46
47 10     1           1   1 1                           1       1       1           1                       1   1           47
48 8     1     1                                                 1   1           1       1     1           1               48
49 9     1   1               1     1     1 1                     1                   1   1                                 49
50 7   2 1       1                               1 1                       1                                               50
51 10                                             1 1     1                   2                       1 1 1     1     1     51
52 8 1             1                           1       1       1                                   1           1       1   52
53 14         1 1 2         1       1   1         1       1                 1 1     1                 1       1             53
54 11                   1               1       1           1             1             2                   1 1   1     1   54
55 16       2   1               1 1 1               1         1     1 1   1   1   1             1     1         1           55
56 15 2             1                       1         3           1     1   1             1         1   1   1         1     56
57 10     1 1                   1   1 1               1           1   1         1       1                                   57
58 11 1             1     2             1                         1                     1     1       1   1     1           58
59 8         1 1           1                 1       1                           2           1                             59
60 14           1           1         1   1 1 1     1               1     1         1       1       1     1             1   60
61 8         1     1               1                     1       1             1 1                           1             61
62 14   1   2         1                                               1   1     1 1 1       2       1     1   1             62
63 13       1               2                                         1   1   1               1   2     1 1 1     1         63
64 10         1                             2                           2   1               1           1     1     1       64
65 13           1         1           1                         1               1 1   1           1 1     2           1 1   65
66 5     1                                     1       1                                                 1       1         66
67 9                             1     1         1     1                 1     1             1           1 1               67
68 9                         1                     1         1             1 1           1                       1     1 1 68
69 16               1                                   1     1       2 1     1 1 1             1   1 1 1         2 1       69
70 16     2   1       1         1     1       1     1 1                         1     1                 1 1   1     1     1 70
71 11 1                   1             1   1   1   1       1                         1           1       2                 71
72 12           1 1 1                     1 1           1     1                   1       2             1                 1 72
73 9                   1               1     1 1 1           1   1           1           1                                 73
74 17   1   1           1 1       1   1 1     1             1   1         1       2           2     1                     1 74
75 8   1   1   1                                           1       1 2                                 1                   75
76 12       1       1           1       1       1     1       1 1 1 1                             1             1           76
77 10 1   2   1                                 1                 1             1     1 1     1                             77
78 9             1       1       1 1                 1                                     1                 1       1   1 78
79 15     1                                     1   1       1   2   1             1 1     1         1     1         1 2     79
80 13         1     1 1         2                 1   1 1   1     1       1 1                                             1 80
81 9   1 1 1                     1         1                               1     1       1             1                   81
82 10                     1 1                               1 2     1               1                   1   1     1         82
83 11 1             1       1       1   1 1       1                 1                               2                 1     83
84 11 1       1   1               1                                           1   1 1       1       1             1     1   84
85 5                                             1       1                                       1 1                 1     85
86 15             1     1     1                     1 1             1         1       1   2 1         1         1   1   1   86
87 15     1 1       1 1 1       1               1         1 1     1     1                                       1   1   1 1 87
88 14       1   1                               2 1 1     1                 1         1     1               2 1       1     88
89 11     1   1   1               1 1               1   1                 1     1   1                                   1   89
90 7         1     2                     2                                                 1     1                         90
91 9                       1 1 1       1   1   1                                     1         1       1                   91
92 6 1         1     1                                         1   1                                                 1     92
93 12 1         1     1 1           1 1                             1   1 1         1               1           1           93
94 9                         1           1 1                   1   1       2   1                                   1       94
95 15               1   1       1                   1       2   1   1                 1 1       1 1         1 1           1 95
96 10                 1           1       1   1               2                     1               1           1 1         96
97 11 1                     1         1     1                           1         1             1     2   1               1 97
98 10   1         1         1   1   1       1 1                     1                                   1       1           98
99 5 1                                               1 1           1 1                                                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
Ngày
/
Tháng