BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam 60 KỲ ĐẾN NGÀY 26/05/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
Ngày
/
Tháng
00 11 1                                   1             1     1   1   1               1 2                   1         1     00
01 15 1 1   1                             1       1 2       1       1           1       1     1 1                 1 1       01
02 12     2           1   1       2                         1               1         1       1                 1   1       02
03 5       1                         1     1     1                                                                 1       03
04 11                       1   1           1   1   1       1               1 1   1                       1               1 04
05 7                         1                               1           1                                           4     05
06 13   1             1     1           2                       1     1       1     1       1   1       1         1         06
07 3                                                                           1   1     1                                 07
08 14     1           2             1       1               1     2   1     1               1         1                 2   08
09 11           1       1                             1 1           1   1   1                 1       1 1           1       09
10 15     1         1     1     1 1       1   1                 1   1   1 1               1             1     1       1     10
11 11                 1               1         1       1 1 1     1                           1     2                     1 11
12 12   1         1       1       1       1             1                   1 1   1   1                   1           1     12
13 17     1     1 1 1           1   1 1       1             1   1       1               1 1     2                   1   1   13
14 9   1                 1           1       1     1     1                                       1         1   1           14
15 7                                                 1             1       1   1         1                 2               15
16 13                         1       1             1     1 1       2     1           1   1               1   1   1         16
17 5                             1   1                       1   1             1                                           17
18 7       1 1                                                           1     1 1         1                 1             18
19 6                   1 1           1                     1                                           2                   19
20 7                     1 1                     1   1   1     1           1                                               20
21 11       1                   1                               1 1   1         1           1             1 1 1           1 21
22 8                           1             1 1                     1                               3               1     22
23 11               1   1     1           1 1 1               1               1             1                           1 1 23
24 8     1 1         1                   1       1                                                   1   1       1         24
25 12   1   1     1                         1         1 2 1                 1                   1         1       1         25
26 11                   1             1             1 1     1 1                     2                       1         1 1   26
27 11       1   1 1           1                 1                   1 1 1 1 1                     1                         27
28 10         3 1 1 1                           1                   1 1                                           1         28
29 8 1             1         1                       1                     1   1 1                                       1 29
30 9                     1         1                   1           1       1       1 1       1               1             30
31 17   1               1   1 1 1             1     1       3   1 1                           1             1       1 1   1 31
32 12     1 1 1                 1               1 1 1 1   1         1                   1       1                           32
33 8   1                     1     1               1   1                                     1     1                     1 33
34 14 1 1         1 2         1   1                   1     1   1     1   1   1                       1                     34
35 15     1 1 1   1         1     1     1       2   1 1                 1         1         1                     1         35
36 11                   2   1                         1 1                           1   1   1     1         1           1   36
37 8         1 1                   1 1                       1                                         1       1   1       37
38 8 1           1                   1 1                                                             1   1   1   1         38
39 15         1 1 1                         1                   1               2 1   2 2 1 1       1                       39
40 9 1               1     1   1                     1           1     1                       1             1             40
41 11   1         1               1                           1         1             1 1 1         2                   1   41
42 12     1     1         1 1       1 1                         1       1     1                       2             1       42
43 12         1             1   1                         1   1 1                       1           2   1             1   1 43
44 6 1                         1           1                       1                                     1               1 44
45 10         1   1     1                     1 1                                     1 1     1   1           1             45
46 11                       2                           1               2           1   1 1             1           1 1     46
47 10     1   1                         1           1   1 1                           1       1       1           1         47
48 8 1         1                       1     1                                                 1   1           1       1   48
49 15 1     1 1     1 1           1     1   1               1     1     1 1                     1                   1   1   49
50 9                   1 1           2 1       1                               1 1                       1                 50
51 8               1     1       1                                             1 1     1                   2               51
52 7             2                 1             1                           1       1       1                             52
53 15           2             1             1 1 2         1       1   1         1       1                 1 1     1         53
54 10               1       1   1                     1               1       1           1             1             2     54
55 14                   1                 2   1               1 1 1               1         1     1 1   1   1   1           55
56 14 1                       1 1   2             1                       1         3           1     1   1             1   56
57 16   1       1 1         1     2     1 1                   1   1 1               1           1   1         1       1     57
58 13   1   1       1   1   1 1     1             1     2             1                         1                     1     58
59 9         1 1                           1 1           1                 1       1                           2           59
60 12         1                               1           1         1   1 1 1     1               1     1         1       1 60
61 8               1                       1     1               1                     1       1             1 1           61
62 13                       1   1     1   2         1                                               1   1     1 1 1       2 62
63 10       1   1       1       1         1               2                                         1   1   1               63
64 9     1                   1             1                             2                           2   1               1 64
65 8                     1                   1         1           1                         1               1 1   1       65
66 4   1                               1                                     1       1                                     66
67 9               1   1 1                                     1     1         1     1                 1     1             67
68 9             1 1     1                                 1                     1         1             1 1           1   68
69 15 1 1   1         2       1                   1                                   1     1       2 1     1 1 1           69
70 14 1     1                 1         2   1       1         1     1       1     1 1                         1     1       70
71 11                 1     1 1     1                   1             1   1   1   1       1                         1       71
72 12           1             1               1 1 1                     1 1           1     1                   1       2   72
73 13 1   1 1         1                               1               1     1 1 1           1   1           1           1   73
74 16 1 1             1               1   1           1 1       1   1 1     1             1   1         1       2           74
75 9       1           1             1   1   1                                           1       1 2                       75
76 11                   1                 1       1           1       1       1     1       1 1 1 1                         76
77 12                 1   1       1 1   2   1                                 1                 1             1     1 1     77
78 6                                           1       1       1 1                 1                                     1 78
79 11                 1                 1                                     1   1       1   2   1             1 1     1   79
80 13                 1                     1     1 1         2                 1   1 1   1     1       1 1                 80
81 11         2                   1   1 1 1                     1         1                               1     1       1   81
82 10   1                 2                             1 1                               1 2     1               1         82
83 12       1         1     1   1   1             1       1       1   1 1       1                 1                         83
84 9                       1       1       1   1               1                                           1   1 1       1 84
85 5           1       1       1                                               1       1                                   85
86 17   1 2         1     1   1                 1     1     1                     1 1             1         1       1   2 1 86
87 16 1       1   1 1   1               1 1       1 1 1       1               1         1 1     1     1                     87
88 10                                     1   1                               2 1 1     1                 1         1     1 88
89 12               1             1     1   1   1               1 1               1   1                 1     1   1         89
90 10   1           1           1 1         1     2                     2                                                 1 90
91 8       1                                             1 1 1       1   1   1                                     1       91
92 12     2     3                 2 1         1     1                                         1   1                         92
93 14     1       1   1 1           1         1     1 1           1 1                             1   1 1         1         93
94 10   1 1                                                 1           1 1                   1   1       2   1             94
95 10                                             1   1       1                   1       2   1   1                 1 1     95
96 9             1           1                     1           1       1   1               2                     1         96
97 11 2       1           1     1   1                     1         1     1                           1         1           97
98 9 1                               1         1         1   1   1       1 1                     1                         98
99 5                               1                                               1 1           1 1                       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
Ngày
/
Tháng