BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/09/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
Ngày
/
Tháng
00 13                           1 1 1 1   1   1   2                                     1     1       1 1             1     00
01 6                                 1       1     1                                 1   1 1                               01
02 15   1     1             1                                             1       1   1 1   2   1         1 1 1     1 1     02
03 19 1               1       2   1     1             1 1     1   1   1 1   1                 1       1     1       2     1 03
04 10         1               1               1 1     1   1                                   1   1           1           1 04
05 8     1   1                   1               1         1               1                   1         1                 05
06 12         1     1   2 1                               1   1             1                 1 1               2           06
07 12                     1     1 1 1       1       1                 1         1 1                           1 1 1         07
08 8             1                   1         1 1 1             1       1                                       1         08
09 10     1                                     1           1 1             2               1               2           1   09
10 15         1 1     1   1   1 1 1                     1 1   1                   2   1             1                   1   10
11 8       1                               1               1 1 1         1                               1     1           11
12 13     1     1 1                 1     1       2 1 1               1       1   1                                 1       12
13 12 1     1                           1           1       1       1                 1 1         1         1 2             13
14 6         1                             1             1 1                 1                               1             14
15 9                   1         1 1   1           1                                 1       1             2               15
16 14     1     1                                         1       1               1   1   1 1   1         1             3 1 16
17 9       1                                 1     1       1                     1   1   1       1                       1 17
18 10 1   1   1       1               1                       1       1   1       1           1                             18
19 11   1         1                                                                 1   3 2         1       1 1             19
20 13 1 1     1   1   1     1                     1                 1 1   1               1       1   1                     20
21 8       1               1                 1     1           1               1             1   1                         21
22 4                                 1                           1                                       1         1       22
23 11     1         1           1   1     1 2                 1           1           1                               1     23
24 17 1         2 1       1               1             1     1   1 1                       1           2 1 1     2         24
25 6                 1                               1                       1           1                     1     1     25
26 9 1 1               1 1   1       1                   1                                             1             1     26
27 12     1     1 1       1           1     1           1 1           1                                       2   1         27
28 9                           1     1   1   1                                     2       1               1     1         28
29 16               1   2         1     1   1       1           1       1   1             1     1 1             1   2       29
30 19               2 1 1 1 1   1             1       2               1     1       1       1   1   2           2           30
31 9         1               1                                   1         1 1         1                 1     1     1     31
32 5     1                         1     1                                           1                   1                 32
33 14     1       1     1                     1       1   1   1       1   1             1             1 1             1 1   33
34 11                 1     1               1     1                     1 2             1 1           1             1       34
35 10     1 1                   1               1     1             1         1             1     1 1                       35
36 13 1                       1         1               1 1     1       1 1 1 1 1                             1     1       36
37 14   1     1       1 2     1   1 1                               1             1           1         1           1   1   37
38 9                     1           1           1       1               1 1               1           1         1         38
39 13               1                       1               2     1 1 1 1                 2     1 1 1                       39
40 8                       1                 1                   1 1     1               1             1             1     40
41 10 1 1                       1       1     1                           1     1               1         2                 41
42 15   1           1     1           1               1           1 1   1       1       1 1                     2         2 42
43 13         1 1               1       2 1   1                     1               1                   1     1         2   43
44 10                                 1     1                   1                   1 1         1 1   1   1           1     44
45 8   1             1               1 1       1         1                                           1       1             45
46 7                             1           1       1         1                 1   1                         1           46
47 8   1                       1   1                     1                     1         1               1               1 47
48 5         1     1                                                   2                               1                   48
49 8 1                     1 1                               1   1                               1   1               1     49
50 18       1       1                   1   1     1         1       1 1           1 1   1   1   2 2         1 1             50
51 16                     1 1 1         1               1       2               1             1     2 1     1 1 1         1 51
52 12 1         2     2 1                             1   1 1 1               1                                       1     52
53 9                             1                           1   1   1         2     1 1                   1               53
54 5             1     1                 1                 1                                                     1         54
55 6         1 1             1                     1               1                     1                                 55
56 5     1             1           1                                   1                 1                                 56
57 9             1           1               1                   1 1                                     1         1   1 1 57
58 8 1             1 1             1                             1                   1       1         1                   58
59 7                                 1               1     1                       1   1   1                             1 59
60 10     1           1                 1 1     1 1     1   1                   1                                         1 60
61 11                     1     1       1         1 1                   1           1           1   1           1   1       61
62 15   1                 1 1 1   1       1   1         1         1       1     1       1     1   1   1                     62
63 8                   1   1             1                     1     1   1         1               1                       63
64 18   1   1                   1   1   1       1       1                     1       1       1   1 1 1 2           2     1 64
65 5                                 1           1                 1                       1                             1 65
66 14                     1 1     1   1   1 1 1                 1   1 1     1                   1           1         1     66
67 10                     1                     1     1 1     1 1             1 1                                 1     1   67
68 11           1       1       1       1           1   1               2           1                 1           1         68
69 9           1   1       1           1             1     1                                                       1   1 1 69
70 8                       1                       1               1       1                         1   1   1   1         70
71 7 1 1               1                       1 1     1                                             1                     71
72 10       1                 1                 2         1                         1               1     1             2   72
73 11             1       2       1           1                       1     1             1               1 1     1         73
74 19       3       2         2           1         1   1   1     1     1     1   1     1     1   1 1                       74
75 8       1                   1                               1                                   1   1   1       2       75
76 5           1               1                                                     1 1                             1     76
77 12     1 1     1                         1             1     1                   1                 1 1       1       1 1 77
78 12   1 1           1               1                     1 1     1     1     1         1               1           1     78
79 17           2 1         1       1           2         1       2       1   1 1 2                 1                   1   79
80 12         1     1                                   1     1     1 1 1                       1 1   1 1         1         80
81 11 2             2 1 1   1             1                     2                 1                                         81
82 6       1         1     1                                           2                                       1           82
83 6     1                         1       1       1 1                       1                                             83
84 13 1     1   1                   1           1     1           1           1 2                   1             1     1   84
85 9     2   1                                               1 1           1         1                       1       1     85
86 8       1         1         1                 1           1                 1 1             1                           86
87 15 1 1 1       1                       1 1   1                   1               1           1   2   1   1   1           87
88 9       1   1   2                     1                           1           1             1                         1 88
89 14                               1       2       1     1             2       1       1   1 1 1                 2         89
90 15         2             1         1       1       1               1   1   2             2 1           1           1     90
91 7 1 1                   1     1                     1                   1 1                                             91
92 8         1                   1   1             1           1                             1               1   1         92
93 7   1         1     1                                                     1     1 1                               1     93
94 17             1   1           1 1     1     1     1   1                 1     1   1 1   2 1         1       1           94
95 9 1           1           1         1       1 1                           1                             1           1   95
96 12                     1     1       1     1   1 1       1                       2                 2           1         96
97 10   1       1 1       1                             1   1 1 1           1                                         1     97
98 10       1                 1   1 1     1       1                   1     1       1                                     1 98
99 15   1         1             1 1 1       1   1       2                                     1   2           1     1     1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
Ngày
/
Tháng