BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam 60 KỲ ĐẾN NGÀY 04/05/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
Ngày
/
Tháng
00 14   1   2                                     1     1       1 1             1       2       1 1   1 1                   00
01 9   1     1                                 1   1 1                                         1       1 1   1             01
02 18                               1       1   1 1   2   1         1 1 1     1 1             1   2         2           1   02
03 16           1 1     1   1   1 1   1                 1       1     1       2     1           1   1         1             03
04 11   1 1     1   1                                   1   1           1           1 1       1     1                       04
05 5       1         1               1                   1         1                                                       05
06 10               1   1             1                 1 1               2           1                   1             1   06
07 9 1       1                 1         1 1                           1 1 1               1                               07
08 11     1 1 1             1       1                                       1           1   1               1           2   08
09 14     1           1 1             2               1               2           1         1 1       1           1       1 09
10 13             1 1   1                   2   1             1                   1   1   1   1             1         1     10
11 9 1               1 1 1         1                               1     1               1                             1   11
12 10       2 1 1               1       1   1                                 1                           1         1       12
13 16         1       1       1                 1 1         1         1 2                     1   2         1     1 1 1     13
14 6 1             1 1                 1                               1                                 1                 14
15 5         1                                 1       1             2                                                     15
16 15               1       1               1   1   1 1   1         1             3 1   1     1       1                     16
17 10   1     1       1                     1   1   1       1                       1               2                       17
18 8                   1       1   1       1           1                                       1             1 1           18
19 12                                         1   3 2         1       1 1                     1   1                       1 19
20 8       1                 1 1   1               1       1   1                         1                                 20
21 7   1     1           1               1             1   1                                                 1             21
22 7                       1                                       1         1           1 1   1   1                       22
23 9 2                 1           1           1                               1               1                     1   1 23
24 16             1     1   1 1                       1           2 1 1     2                   1   1       1 1         1   24
25 8           1                       1           1                     1     1                         1   1     1       25
26 7               1                                             1             1     1             1 1                   1 26
27 11 1           1 1           1                                       2   1           1                     1   1 1       27
28 14   1                                     2       1               1     1             1       1             3 1 1 1     28
29 17 1       1           1       1   1             1     1 1             1   2         1     2   1     1             1     29
30 12   1       2               1     1       1       1   1   2           2                                                 30
31 9                       1         1 1         1                 1     1     1                         1               1 31
32 6                                           1                   1                       1               1 1 1           32
33 14   1       1   1   1       1   1             1             1 1             1 1           1     1     1                 33
34 16 1     1                     1 2             1 1           1             1       1     1           1 1         1 2     34
35 11     1     1             1         1             1     1 1                                             1 1 1   1       35
36 16             1 1     1       1 1 1 1 1                             1     1           2   2                           2 36
37 11                         1             1           1         1           1   1         1   1 1             1 1         37
38 10       1       1               1 1               1           1         1               1           1           1       38
39 18 1               2     1 1 1 1                 2     1 1 1                           1         1 1         1 1 1       39
40 9   1                   1 1     1               1             1             1                       1               1   40
41 10   1                           1     1               1         2                           1   1     1         1       41
42 15           1           1 1   1       1       1 1                     2         2           2           1     1         42
43 8   1                     1               1                   1     1         2                             1           43
44 12 1                   1                   1 1         1 1   1   1           1           1       1   1                   44
45 10     1         1                                           1       1                   1   1 1             1   1     1 45
46 10   1       1         1                 1   1                         1             1 1     1 1                         46
47 9               1                     1         1               1               1       1         1     1   1           47
48 7                             2                               1                           1   1     1         1         48
49 11                   1   1                               1   1               1     1                 1     1 1     1 1   49
50 17 1     1         1       1 1           1 1   1   1   2 2         1 1             1                                   1 50
51 14             1       2               1             1     2 1     1 1 1         1                 1               1     51
52 12           1   1 1 1               1                                       1     1   1       1   1             2       52
53 12                   1   1   1         2     1 1                   1                   1         1             2         53
54 4                 1                                                     1                       1                 1     54
55 5         1               1                     1                                 1                                   1 55
56 4                             1                 1                                           1       1                   56
57 10   1                   1 1                                     1         1   1 1                     1       1 1       57
58 10                       1                   1       1         1                       1         1     1   1       1   1 58
59 9           1     1                       1   1   1                             1 1                         1 1         59
60 8     1 1     1   1                   1                                         1   1                       1           60
61 11       1 1                   1           1           1   1           1   1         1             1               1     61
62 12   1         1         1       1     1       1     1   1   1                           1   1 1                         62
63 8                     1     1   1         1               1                                               1   1       1 63
64 15     1       1                     1       1       1   1 1 1 2           2     1 1                     1               64
65 5       1                 1                       1                             1     1                                 65
66 12 1 1                 1   1 1     1                   1           1         1                 1 1     1                 66
67 11     1     1 1     1 1             1 1                                 1     1                                   1   1 67
68 10         1   1               2           1                 1           1                         1             1 1     68
69 13           1     1                                                       1   1 1 1   1           1 1 1   1         2   69
70 10         1               1       1                         1   1   1   1               1           1     1             70
71 6     1 1     1                                             1                                 1                     1   71
72 9     2         1                         1               1     1             2                               1         72
73 17   1                       1     1             1               1 1     1           1 1 1 1     1 1 1   1 1         1   73
74 14         1   1   1     1     1     1   1     1     1   1 1                                         1 1             1   74
75 9                     1                                   1   1   1       2         1                     1           1 75
76 4                                           1 1                             1                                         1 76
77 10 1             1     1                   1                 1 1       1       1 1                                   1   77
78 10                 1 1     1     1     1         1               1           1           1         1                     78
79 14     2         1       2       1   1 1 2                 1                   1     1                               1   79
80 12             1     1     1 1 1                       1 1   1 1         1                         1                 1   80
81 5                     2                 1                                                                   2           81
82 6                             2                                       1             1   1             1                 82
83 7 1       1 1                       1                                             1                       1         1   83
84 11     1     1           1           1 2                   1             1     1             1   1                       84
85 9                   1 1           1         1                       1       1     1                           1       1 85
86 11       1           1                 1 1             1                               1       1       1 2         1     86
87 17 1   1                   1               1           1   2   1   1   1           1     1           1       1   1 1   1 87
88 7                           1           1             1                         1               1 2                     88
89 14 2       1     1             2       1       1   1 1 1                 2                                         1     89
90 15   1       1               1   1   2             2 1           1           1               1 1       1           1     90
91 6             1                   1 1                                               1 1                   1             91
92 13         1           1                             1               1   1           1   1 1             2     3         92
93 9                                   1     1 1                               1             1             1       1   1 1 93
94 17     1     1   1                 1     1   1 1   2 1         1       1           1               2   1 1               94
95 5     1 1                           1                             1           1                                         95
96 15   1   1 1       1                       2                 2           1         1 1 1   1 1                   1       96
97 11             1   1 1 1           1                                         1       1     1         2       1           97
98 8       1                   1     1       1                                     1 1 1               1                   98
99 10 1   1       2                                     1   2           1     1     1                                       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
Ngày
/
Tháng