BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/05/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
Ngày
/
Tháng
00 14 3       1 1               1       1 1             1                       1   1               1             1   1     00
01 10   1                 1     1   1           1 2                     1           1                           1           01
02 13         1             1       1   1 1   1 1     1     1   1         1                                   1           1 02
03 13               1   1   1       1   1                           1         1   1 1           1     2       1             03
04 12     2               1             1                                   1 1 1       1       1     1           1 1       04
05 11     1                     1                               1         1   1     2 1         1 1               1         05
06 11         1     1 1     1 1       1                     1         1                           1       1           1     06
07 8       2 1 1                                             1                         1               1     1             07
08 6                                                                   1           1         1                 1 1       1 08
09 12           1                                     1     1 1   1                     1     1   1         2     1 1       09
10 15 1   1   1       1 1     1     1   1 1                       1                   1 1             1       1 1           10
11 10   1 2                       1             1     1           1                 1                       1 1             11
12 9       1   1                   1                     2     1 1       1         1                                       12
13 9       2                                                       1       1         1     2   2                           13
14 8           1 1                           1                             1           1     1                         2   14
15 11                     1                 1   1 1           1 1               2           2 1                             15
16 10       1 1       1                                             1             1     1     1     2 1                     16
17 8 1                                   1 1             1     1                                 1           1         1   17
18 10   1 1     1     2         1                                 1                       1       1     1                   18
19 9           1         1                     1                 1         1   1             1       1 1                   19
20 7 1     1                     1                   1 1                 1                   1                             20
21 8                     1                     1           1               1                           2     1 1           21
22 8       1                                   1             1   1   1                           1     1 1                 22
23 12                 1 1   1         1   1   1                       1             1     2           1               1     23
24 7       2                   1 1                   1               1                     1                               24
25 13   1               1                     1         1     1         1   1   1               1   1 1     1     1         25
26 14   1               1           1         1                       1 1     1 1     1                 1       1   2     1 26
27 7 1                       1                                 1     1           1 1                               1       27
28 14                         1     1     1   1           1     1 1           1 1 1   1 1 1                       1         28
29 12           1                 1     1     2         1     1   1     1     1           1             1                   29
30 12     1             1       1     1     1     2                   1       1     1           1       1                   30
31 14           1 1             1 1 1 1             1 1     1 1         1           1               1   1                   31
32 11                                       2 1       1 1         1   1               1                 1         1 1       32
33 11             1   1 1   1                 1           1                   1   1       1         1       1               33
34 16       1                       1   1   1     1 1       1         1 1             1 1                 1 1   1   1     1 34
35 11       1                         1 1       1 1 1                   1     1             1       1             1         35
36 11   1   1     2                                         1             1                                     1 2 1   1   36
37 16           1   1               1       1   1   1   1   1       1 1     1 1   1                     1 1       1         37
38 17         1 1 2             1 1             2     2                   1       1               1 1     1     1   1       38
39 11           1 1               1     1               1 1         1               1                                 1   2 39
40 9                       1           1     1       1 1       1 1                     1                 1                 40
41 14   1           1       1 1 1           1                 2         1     1                 1 1           1       1     41
42 8                   1     2     1     1                     1             1               1                             42
43 13       1             2       1     1                       1   1       1         1       1           1   1     1       43
44 15     1       1   2     1             1 1             1               1   1         1     2               1       1     44
45 8           1       1                 1       1                     1             1       1                     1       45
46 10                                 2         1   1   1           1             1               1                   1   1 46
47 13         1   1 1       1 1                     1             1           1 1         1       1                   2     47
48 13               1 2       1 1   1               1       1     1         1                                       1   1 1 48
49 11 1             1   1 1                   1             1   1   1       1 1         1                                   49
50 11       1           1     1                     1               1   1                           1 1 1         1     1   50
51 19 1   1           1               1           1     1   1 2   1       2               1   1             2     1     1 1 51
52 8   1         1 1           1                   2   1                                                             1     52
53 7   1           1                           1 1                     1         1         1                               53
54 11                                   1       1 1   1 1   1                   3   1         1                             54
55 16     2                       1 1 2               1   1     1   1 1                 1   2         1         1           55
56 10                   1                 1         1               1             1               1 1           1 1   1     56
57 10                   1 1                                   1   1   1               1         1               1         2 57
58 11               1 1         1 1         1                       1                 1     1               1   1       1   58
59 10               1     1       1         1         2   1                                         1     1   1             59
60 10                                   1   1           1 1                         1               1         1   1     2   60
61 8                     1   1                                 1               1       1 1                 1   1           61
62 15 1               1     1     1 1       1 1           1     1   1                       1 1   1   2                     62
63 8 1       1           1           1                                                   1     1   1                 1     63
64 10             1   1                               1                           1 1     1 1     1       1 1               64
65 13         1   1     1                         1 1   1 2                 1       1     1     1         1                 65
66 8 1             1               1                           1       1                 1             1               1   66
67 10   1                     1   1   1           1           1           1                 1   1             1             67
68 6     1       1               1                                                           1                 1     1     68
69 10 1     1       1 1       1               1   1                                   1                               1   1 69
70 11                             1       1                   1     2   1 2                 1                   1         1 70
71 12   1     1                           1         1 1     1 1                                 1   1     1   1   1         71
72 12         1           1   1           1   1                                 1 1       2                   1       1 1   72
73 11             1         1   1                           1     2             1       1             1             1 1     73
74 16 2         1           1 1       1     1   1                   1     1       2     1   1   1 1                         74
75 9         1 1                                       1 1         1 1                         1                 1 1       75
76 4                       1                                                                             1 1         1     76
77 13   1   2 1               1       1     1     1           1       1       1         1                                 1 77
78 7         1 1                                 1 1                       1         1                             1       78
79 6               1                                               1 1     1                     1                     1   79
80 9     1     1                                     1 1                             1         1                   1     2 80
81 10     1   1   1     1   1         1   1                                       1           1                           1 81
82 14             1   1                   1                   1 1     1 1       1     1         1       2 1     1           82
83 8     1                             2                               1                     1     1 1     1               83
84 9                                       1       1                       1 1                     1           1     1 2   84
85 5   1                               1   1   1                                                           1               85
86 8                                                     1                 1   1               1         1 1           1 1 86
87 7 1                       1         1                   1 1                         1                           1       87
88 9         1           1           1             1                                                 1 1 1   1         1   88
89 9               1       1 1                   1       1           1                   1           1     1               89
90 9     1         1     2               1                               1             1   2                               90
91 10                 1 1       2     1                 1                 2                               1   1             91
92 12         1                 1 1       1     1         2 1               1     1                         1 1             92
93 15   2               1 1       1 1         1     1   1                 1     1   1     1       1                     1   93
94 9     1             1   1                                   1                           1     1     1 1         1       94
95 8 1           1         1                 1     1       1             1                         1                       95
96 11   1                 1     1         1       1                         1 1   1                   1     1   1           96
97 10           1   1             1 1         1 1           1                         1   1       1                         97
98 14                       1   1     1     1         1           1   1 1   1     1   2               1   1                 98
99 9 1 2           1               1   1                       1       1                           1                       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
Ngày
/
Tháng