BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam 60 KỲ ĐẾN NGÀY 12/02/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
Ngày
/
Tháng
00 3                             1                       1   1                                                             00
01 10             1                                     1 1           1 1   1   1                   1     1 1               01
02 9                   1       1   1             1           1                 1   1     1               1                 02
03 8       1             1       1     1                         2                             1                         1 03
04 5                   1                         1                             1         1         1                       04
05 7           1 1     1       1                                   1             1                         1               05
06 13           1 1 1                     1     1       2             1                   1       1             2   1       06
07 8             1   1       1       1                   1     1                                             1 1           07
08 11       2 1   1 1                                       1                           1   1         1 1   1               08
09 8 1                           1                     2 1                             1               1 1                 09
10 12       1   1         1 1 1                   1         3                         1 1                                 1 10
11 10 1   1       1     1     1           1   1                       1     1                                       1       11
12 9           1                         1           1   1   1   1                                   1         1       1   12
13 14                                       1 2     1   1 1     1 1                             1           2 2 1           13
14 9         1 1   1   1     1                 2   1                         1                                             14
15 15     1           1     1                       2     1           1   1 1         1 1 1     1                 1   1     15
16 10                         2     1           1               1       1       1               1 1       1                 16
17 7                     2   1                       1           1                 1             1                         17
18 16 1         1     1       1       1 1       1           1       1         2                       1 1     1     1     1 18
19 8   1     1       1                                           1                 1     1               1 1               19
20 14           1               1 1   1           1   1                   1     1         1 1   1     1         1       1   20
21 11   1                                     1 1           1       1       1   1 1 1   1                             1     21
22 12 1     1 1                   1               1 1     1 1                 1                   1             1   1       22
23 9     1       2   1   1                     1                       1             1       1                             23
24 7                     1 1       1                   1                     1               1 1                           24
25 7               1                               2                         2                           1               1 25
26 10     1       1   1       1               1                                     1       1       1             1   1     26
27 9       1                     1   1         1               1         1     1 1                           1             27
28 11               1       1 2     1               1                   1                   1       1 1           1         28
29 13                 1               2           2 1 1 1       1                           1               1   1   1       29
30 8 1     1               1           1         1       1   2                                                             30
31 9         1             1                               1             2                   1                 1   1     1 31
32 8       1           1       1         1                         1                   1 1   1                             32
33 11     1           1   1               1   1   1   1 1                           1     1             1                   33
34 13               1       1   1 1   1                           1       2   1                   1 1   1         1         34
35 15                       1               1 1       1             1         1     1 1       1 1   1       1   1       2   35
36 5                               1                 1     1                           1                             1     36
37 6     1     1       1                   1                     1       1                                                 37
38 15     1   2         1                 1             1       2   1         1                 1           1         1   2 38
39 15                   1 1 3   1     1     1               1     1     1 1               1     1           1               39
40 7             1                           1       1   1     1                           1         1                     40
41 6 1 1                         1             1   1                                                         1             41
42 13               1               1   1     1       1 1             1 1   1     1           2           1                 42
43 7       1                                             1                         1   1                   1     1     1   43
44 8   1                         1                 1         1         1                     1   1     1                   44
45 13             1         1     1   2               1             1 1                         1 1       1       1   1     45
46 19     1     1   1 1       1         1                               1 1           1 1 1     2     1       1   2   1   1 46
47 10     1   1                               2                                           1 1         1     1     1       1 47
48 9     1                         1       1           1             2       1                           2                 48
49 2                                                                           1                                       1   49
50 6                                                   1                   1               1 1     1                   1   50
51 21 1 1     1     1         1 1               1 1 1     1 1 1 1 1                     1               2 1             2 1 51
52 5         1       1                         1 1                   1                                                     52
53 11       1                       1 1   1                           1     1       1 1 1                           1 1     53
54 13     1 1   1     1                 1   1                       1 1         1 1                   1       1       1     54
55 11         1               1   1             1 1           1                   2   1       1               1             55
56 12 1   1         1           1         1       1                 1     1             1       1   1     1                 56
57 9                                   1         1         3           1                             1     1     1         57
58 15   1     1                           1                     1           1 1 1   1       1 1     1 1   1       1     1   58
59 8                                                               1           1 1   1                 1   1     1 1       59
60 11   1             1     1             1             1       1                     2       1   1                 1       60
61 10       1                           1   2                                           1 1     1           1     1 1       61
62 7   1   1             1                       1               1                                         1         1     62
63 9 1 1 1     1                   1       1                           1     1                                 1           63
64 13 1     1     1         1           1               1   1   1                   1       1       1   1 1                 64
65 13   2           1 1     1 1 1                     1               1   1         1         2                             65
66 10   1       1         1     1       1                       1         1         1                                 1 1   66
67 11   1 1                           1 1                     1                                   1 3   1     1             67
68 10           1     1 1   1                   1     1   1   1                     1                                 1     68
69 9 1         2 1                               1   1       1                                   1                     1   69
70 14 1 1   1     1     1 1       1         1         1                         1   1 1             1                 1     70
71 15   2                           1     1 1       1             1 2 1                     1         1   1     1         1 71
72 15 1                 1 1               1     1         1         1 1       1                   1     1       1       2 1 72
73 11                                       1 1   1           1     1       2                           1     1   1     1   73
74 15                   1     1 1             2     1     1   1                   1                       1 1 1 1 1       1 74
75 11 1                   1       2 1     1     1               1   1                                         1     1       75
76 13         1                 2   1 1             1           1         1     1 2           1               1             76
77 13                           1     1 1   1   1   1 1                           1       1 1             1       1       1 77
78 13       1       1   1 3               1               1           1                         1                   1 2     78
79 12   1         1 2             1     1     1                     1             1 1         1                         1   79
80 12                   1             2               1 1                   1 2 1               1     1           1         80
81 7 1                                   2 1                                               1           1                 1 81
82 11 1   1     1         1 1                                     1     1 1 1 1                   1                         82
83 9               1                       1           1                   1         1 1 1                         1     1 83
84 7           1     1         1   1                         1                       1                               1     84
85 16               1         1       1 1       1 1       1   1   1   1           1               1 1   1   1     1         85
86 17         1   1   1                   1   1 1           1   1   1       1       1 1   1     1     1 1               1   86
87 12         1   1   1 1 1   1         1                             1     2     1         1                               87
88 16     2 1       1           1   1                               1     1           2 1   1         1       2     1       88
89 5                 1                                           1                         1                       1     1 89
90 6                           1                             1                 1 1                 1 1                     90
91 11 1                               1             1             1     1                 1       1       1     1     2     91
92 6               1               1                   1       1                 1                             1           92
93 10         1                         1             1                 1       1       1               1     1     2       93
94 13             1                     1                   1           1 1   1 1 1 1     1     1 1   1                     94
95 11     1 1           1           1                     1             1                     2     2           1           95
96 16         1 1                 1 1       1 1                 1 1             1     1 1   1     1           1 1   1       96
97 14   1               1   1               2                           1   1           1   1     2   1                 1 1 97
98 12 1       1                   2 1   1             1     1     1     1   1                           1                   98
99 11                           1         1   1     1         2       1 1 1           1   1                                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
Ngày
/
Tháng