BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/04/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
Ngày
/
Tháng
00 5   1             1                             1                       1   1                                           00
01 9 1                             1                                     1 1           1 1   1   1                   1     01
02 9 1                                   1       1   1             1           1                 1   1     1               02
03 10 1         1     1       1             1       1     1                         2                             1         03
04 6       1                             1                         1                             1         1         1     04
05 10   4                         1 1     1       1                                   1             1                       05
06 12         1   1               1 1 1                     1     1       2             1                   1       1       06
07 9           1   1 1             1   1       1       1                   1     1                                         07
08 13     2   1               2 1   1 1                                       1                           1   1         1 1 08
09 9 1       1         1                           1                     2 1                             1               1 09
10 14   1     2               1   1         1 1 1                   1         3                         1 1                 10
11 11       1       1   1   1       1     1     1           1   1                       1     1                             11
12 8   1                         1                         1           1   1   1   1                                   1   12
13 12 1   1       1                                           1 2     1   1 1     1 1                             1         13
14 10           1               1 1   1   1     1                 2   1                         1                           14
15 13                       1           1     1                       2     1           1   1 1         1 1 1     1         15
16 10             1                             2     1           1               1       1       1               1 1       16
17 8                 1                     2   1                       1           1                 1             1       17
18 13                   1         1     1       1       1 1       1           1       1         2                       1 1 18
19 10         2 1 1       1     1       1                                           1                 1     1               19
20 13             1               1               1 1   1           1   1                   1     1         1 1   1     1   20
21 12       1   1         1                                     1 1           1       1       1   1 1 1   1                 21
22 13   1       1 1     1     1 1                   1               1 1     1 1                 1                   1       22
23 12     1 1 1             1       2   1   1                     1                       1             1       1           23
24 10         2 1                           1 1       1                   1                     1               1 1         24
25 5                                 1                               2                         2                           25
26 10   1 1                 1       1   1       1               1                                     1       1       1     26
27 11           2 1           1                     1   1         1               1         1     1 1                       27
28 12               2                 1       1 2     1               1                   1                   1       1 1   28
29 11       1                           1               2           2 1 1 1       1                           1             29
30 8                   1     1               1           1         1       1   2                                           30
31 9 1 1   1                   1             1                               1             2                   1           31
32 8                         1           1       1         1                         1                   1 1   1           32
33 12       1               1           1   1               1   1   1   1 1                           1     1             1 33
34 12                                 1       1   1 1   1                           1       2   1                   1 1   1 34
35 11                                         1               1 1       1             1         1     1 1       1 1   1     35
36 5     1                                           1                 1     1                           1                 36
37 7 1                     1     1       1                   1                     1       1                               37
38 12         1             1   2         1                 1             1       2   1         1                 1         38
39 17           1 1   1                   1 1 3   1     1     1               1     1     1 1               1     1         39
40 8                 1             1                           1       1   1     1                           1         1   40
41 8     1       1   1 1 1                         1             1   1                                                     41
42 15 1         1 1                   1               1   1     1       1 1             1 1   1     1           2           42
43 6   1   1                 1                                             1                         1   1                 43
44 9       1             1                         1                 1         1         1                     1   1     1 44
45 11                 1             1         1     1   2               1             1 1                         1 1       45
46 19 1 1       1     2     1     1   1 1       1         1                               1 1           1 1 1     2     1   46
47 7                       1   1                               2                                           1 1         1   47
48 9     1     1           1                         1       1           1             2       1                           48
49 3 1   1                                                                                       1                         49
50 5                                                                     1                   1               1 1     1     50
51 18                 1 1 1     1     1         1 1               1 1 1     1 1 1 1 1                     1               2 51
52 6               1           1       1                         1 1                   1                                   52
53 10                 1       1                       1 1   1                           1     1       1 1 1                 53
54 13   2                   1 1   1     1                 1   1                       1 1         1 1                   1   54
55 12           1     1         1               1   1             1 1           1                   2   1       1           55
56 13     1         1   1   1         1           1         1       1                 1     1             1       1   1     56
57 8   1                                                 1         1         3           1                             1   57
58 15   1     1       1   1     1                           1                     1           1 1 1   1       1 1     1 1   58
59 6         1                                                                       1           1 1   1                 1 59
60 12       1       1     1             1     1             1             1       1                     2       1   1       60
61 7                         1                           1   2                                           1 1     1         61
62 8       2       1     1   1             1                       1               1                                       62
63 11         1   2     1 1 1     1                   1       1                           1     1                           63
64 13       1           1     1     1         1           1               1   1   1                   1       1       1   1 64
65 16 1           1 1     2           1 1     1 1 1                     1               1   1         1         2           65
66 8                     1       1         1     1       1                       1         1         1                     66
67 11         1           1 1                           1 1                     1                                   1 3   1 67
68 10     1                       1     1 1   1                   1     1   1   1                     1                     68
69 11           1   1 1 1         2 1                               1   1       1                                   1       69
70 14 1                 1 1   1     1     1 1       1         1         1                         1   1 1             1     70
71 14 1           1       2                           1     1 1       1             1 2 1                     1         1   71
72 13     2             1                 1 1               1     1         1         1 1       1                   1     1 72
73 9     1                                                   1 1   1           1     1       2                           1 73
74 12         2     1                     1     1 1             2     1     1   1                   1                       74
75 9                   1                   1       2 1     1     1               1   1                                     75
76 13             1             1                 2   1 1             1           1         1     1 2           1           76
77 13 1 1     1                                   1     1 1   1   1   1 1                           1       1 1             77
78 11       1                 1       1   1 3               1               1           1                         1         78
79 13     1         1     1         1 2             1     1     1                     1             1 1         1           79
80 11                                     1             2               1 1                   1 2 1               1     1   80
81 7     1             1                                   2 1                                               1           1 81
82 11                   1   1     1         1 1                                     1     1 1 1 1                   1       82
83 9               2                 1                       1           1                   1         1 1 1               83
84 8       1       1             1     1         1   1                         1                       1                   84
85 16             1 1                 1         1       1 1       1 1       1   1   1   1           1               1 1   1 85
86 21 1   2 1         1         1   1   1                   1   1 1           1   1   1       1       1 1   1     1     1 1 86
87 12                           1   1   1 1 1   1         1                             1     2     1         1             87
88 15 1     1               2 1       1           1   1                               1     1           2 1   1         1   88
89 3                                   1                                           1                         1             89
90 8       1     1                               1                             1                 1 1                 1 1   90
91 9 1         1       1                               1             1             1     1                 1       1       91
92 5                                 1               1                   1       1                 1                       92
93 8               1           1                         1             1                 1       1       1               1 93
94 13                               1                     1                   1           1 1   1 1 1 1     1     1 1   1   94
95 14 1 1       1 1         1 1           1           1                     1             1                     2     2     95
96 14               1           1 1                 1 1       1 1                 1 1             1     1 1   1     1       96
97 15           1     2   1               1   1               2                           1   1           1   1     2   1   97
98 12                   1       1                   2 1   1             1     1     1     1   1                           1 98
99 11                                             1         1   1     1         2       1 1 1           1   1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
Ngày
/
Tháng