BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/07/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
Ngày
/
Tháng
00 8 2                   1         1             1                             1                       1   1               00
01 11 1     1 1                 1 1                             1                                     1 1           1 1   1 01
02 8       1                 1   1                                   1       1   1             1           1               02
03 9                             1         1     1       1             1       1     1                         2           03
04 4                   1               1                             1                         1                           04
05 9                               4                         1 1     1       1                                   1         05
06 14     1   1       1         1         1   1               1 1 1                     1     1       2             1       06
07 10   1                                   1   1 1             1   1       1       1                   1     1             07
08 11     1         1                 2   1               2 1   1 1                                       1                 08
09 10       1       1 1           1       1         1                           1                     2 1                   09
10 15   1             1     1       1     2               1   1         1 1 1                   1         3                 10
11 14       1     2                     1       1   1   1       1     1     1           1   1                       1     1 11
12 8                   1           1                         1                         1           1   1   1   1           12
13 15 1 1     2                   1   1       1                                           1 2     1   1 1     1 1           13
14 12           1         1   1             1               1 1   1   1     1                 2   1                         14
15 12   1                 2                             1           1     1                       2     1           1   1 1 15
16 11   1               1   1   1             1                             2     1           1               1       1     16
17 6                                             1                     2   1                       1           1           17
18 11     1                 1                       1         1     1       1       1 1       1           1       1         18
19 10                 2                   2 1 1       1     1       1                                           1           19
20 8                                         1               1               1 1   1           1   1                   1   20
21 12     1             1 1 1           1   1         1                                     1 1           1       1       1 21
22 14               3               1       1 1     1     1 1                   1               1 1     1 1                 22
23 11     1                           1 1 1             1       2   1   1                     1                       1     23
24 10               1   1       1         2 1                           1 1       1                   1                     24
25 6         1         1       1                                 1                               2                         25
26 8                     1         1 1                 1       1   1       1               1                               26
27 10           1                           2 1           1                     1   1         1               1         1   27
28 10                           1               2                 1       1 2     1               1                   1     28
29 10                                   1                           1               2           2 1 1 1       1             29
30 10       1               1                       1     1               1           1         1       1   2               30
31 10       1             1       1 1   1                   1             1                               1             2   31
32 7 1       1                                           1           1       1         1                         1         32
33 11       1     1                     1               1           1   1               1   1   1   1 1                     33
34 9               1                                             1       1   1 1   1                           1       2   34
35 7     1                     1                                         1               1 1       1             1         35
36 8 1   1     1         1           1                                           1                 1     1                 36
37 9                 1       1   1                     1     1       1                   1                     1       1   37
38 14               1   1   1   1         1             1   2         1                 1             1       2   1         38
39 20 2 1 1       1                         1 1   1                   1 1 3   1     1     1               1     1     1 1   39
40 8         1             1                     1             1                           1       1   1     1             40
41 12 1 1         2                   1       1   1 1 1                         1             1   1                         41
42 14               2             1         1 1                   1               1   1     1       1 1             1 1   1 42
43 8 1           2   1             1   1                 1                                             1                   43
44 7                   1               1             1                         1                 1         1         1     44
45 13 1     1   1           1                     1             1         1     1   2               1             1 1       45
46 16 1 1             1           1 1       1     2     1     1   1 1       1         1                               1 1   46
47 7       1       1           1                       1   1                               2                               47
48 11         1   1           1       1     1           1                         1       1           1             2       48
49 3         1                   1   1                                                                                     49
50 3                   1                                                                             1                   1 50
51 18 1                   2                       1 1 1     1     1         1 1               1 1 1     1 1 1 1 1           51
52 7       1                                   1           1       1                         1 1                   1       52
53 11 1                 1 1     1                 1       1                       1 1   1                           1     1 53
54 12   1             1             2                   1 1   1     1                 1   1                       1 1       54
55 14     1     1 1   1   1   1             1     1         1               1   1             1 1           1               55
56 13         1     1   1             1         1   1   1         1           1         1       1                 1     1   56
57 10         1   1         1       1                                                 1         1         3           1     57
58 9         1                     1     1       1   1     1                           1                     1           1 58
59 4                         2           1                                                                       1         59
60 11           1     1         1       1       1     1             1     1             1             1       1             60
61 8 1       1             1 1                           1                           1   2                                 61
62 13             1   1     1 1 1       2       1     1   1             1                       1               1           62
63 13             1   1   1               1   2     1 1 1     1                   1       1                           1     63
64 12               2   1               1           1     1     1         1           1               1   1   1             64
65 16       1               1 1   1           1 1     2           1 1     1 1 1                     1               1   1   65
66 7                                                 1       1         1     1       1                       1         1   66
67 8                 1     1             1           1 1                           1 1                     1               67
68 12     1             1 1           1                       1     1 1   1                   1     1   1   1               68
69 17     1       2 1     1 1 1             1   1 1 1         2 1                               1   1       1               69
70 11                       1     1                 1 1   1     1     1 1       1         1         1                       70
71 13   1                         1           1       2                           1     1 1       1             1 2 1       71
72 12     1                   1       2             1                 1 1               1     1         1         1 1       72
73 11     1   1           1           1                                                   1 1   1           1     1       2 73
74 16   1   1         1       2           2     1                     1     1 1             2     1     1   1               74
75 13   1       1 2                                 1                   1       2 1     1     1               1   1         75
76 13     1 1 1 1                             1             1                 2   1 1             1           1         1   76
77 12         1             1     1 1     1                                   1     1 1   1   1   1 1                       77
78 10                                   1                 1       1   1 3               1               1           1       78
79 16   1   2   1             1 1     1         1     1         1 2             1     1     1                     1         79
80 10   1     1       1 1                                             1             2               1 1                   1 80
81 7                   1     1       1             1                                   2 1                                 81
82 14   1 2     1               1                   1   1     1         1 1                                     1     1 1 1 82
83 7           1                               2                 1                       1           1                   1 83
84 10                     1   1 1       1       1             1     1         1   1                         1               84
85 13 1                                       1 1                 1         1       1 1       1 1       1   1   1   1       85
86 17           1         1       1   2 1         1         1   1   1                   1   1 1           1   1   1       1 86
87 14 1 1     1     1                                       1   1   1 1 1   1         1                             1     2 87
88 12 1                 1         1     1               2 1       1           1   1                               1     1   88
89 5                 1     1   1                                   1                                           1           89
90 4                                   1     1                               1                             1               90
91 7                             1         1       1                               1             1             1     1     91
92 6       1   1                                                 1               1                   1       1             92
93 9           1   1 1         1               1           1                         1             1                 1     93
94 10       1   1       2   1                                   1                     1                   1           1 1   94
95 14   2   1   1                 1 1       1 1         1 1           1           1                     1             1     95
96 12     2                     1               1           1 1                 1 1       1 1                 1 1           96
97 12               1         1             1     2   1               1   1               2                           1   1 97
98 12           1                                   1       1                   2 1   1             1     1     1     1   1 98
99 11           1 1                                                           1         1   1     1         2       1 1 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
Ngày
/
Tháng