BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/10/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
Ngày
/
Tháng
00 9   1   1               1 2                   1         1             1                             1                   00
01 8     1           1       1     1 1                 1 1                             1                                   01
02 9             1         1       1                 1   1                                   1       1   1             1   02
03 7                                                     1         1     1       1             1       1     1             03
04 7             1 1   1                       1               1                             1                         1   04
05 9           1                                           4                         1 1     1       1                     05
06 15 1     1       1     1       1   1       1         1         1   1               1 1 1                     1     1     06
07 10                 1   1     1                                   1   1 1             1   1       1       1               07
08 14   2   1     1               1         1                 2   1               2 1   1 1                                 08
09 10     1   1   1                 1       1 1           1       1         1                           1                   09
10 16 1   1   1 1               1             1     1       1     2               1   1         1 1 1                   1   10
11 13   1                           1     2                     1       1   1   1       1     1     1           1   1       11
12 8             1 1   1   1                   1           1                         1                         1           12
13 13 1       1               1 1     2                   1   1       1                                           1 2     1 13
14 12                                   1         1   1             1               1 1   1   1     1                 2   1 14
15 11     1       1   1         1                 2                             1           1     1                       2 15
16 13     2     1           1   1               1   1   1             1                             2     1           1     16
17 6   1             1                                                   1                     2   1                       17
18 12           1     1 1         1                 1                       1         1     1       1       1 1       1     18
19 9                                         2                   2 1 1       1     1       1                               19
20 8 1           1                                                   1               1               1 1   1           1   20
21 13 1 1   1         1           1             1 1 1           1   1         1                                     1 1     21
22 13       1                               3               1       1 1     1     1 1                   1               1 1 22
23 11               1             1                           1 1 1             1       2   1   1                     1     23
24 9                                       1   1       1         2 1                           1 1       1                 24
25 7             1                   1         1       1                                 1                               2 25
26 10                     2                       1         1 1                 1       1   1       1               1       26
27 13     1 1 1 1 1                     1                           2 1           1                     1   1         1     27
28 11     1 1                                           1               2                 1       1 2     1               1 28
29 10             1   1 1                                       1                           1               2           2 1 29
30 11     1       1       1 1       1               1                       1     1               1           1         1   30
31 9 1 1                           1             1       1 1   1                   1             1                         31
32 7     1                   1       1                                           1           1       1         1           32
33 9                               1     1                     1               1           1   1               1   1   1   33
34 10 1     1   1   1                       1                                             1       1   1 1   1               34
35 7         1         1         1                     1                                         1               1 1       35
36 7                     1   1   1     1         1           1                                           1                 36
37 7                                         1       1   1                     1     1       1                   1         37
38 10                                       1   1   1   1         1             1   2         1                 1           38
39 22 1               2 1   2 2 1 1       1                         1 1   1                   1 1 3   1     1     1         39
40 7   1     1                       1             1                     1             1                           1       40
41 14         1             1 1 1         2                   1       1   1 1 1                         1             1   1 41
42 12 1       1     1                       2             1         1 1                   1               1   1     1       42
43 8 1                       1           2   1             1   1                 1                                         43
44 6     1                                     1               1             1                         1                 1 44
45 11                       1 1     1   1           1                     1             1         1     1   2               45
46 17         2           1   1 1             1           1 1       1     2     1     1   1 1       1         1             46
47 8                       1       1       1           1                       1   1                               2       47
48 8                                 1   1           1       1     1           1                         1       1         48
49 6   1     1 1                     1                   1   1                                                             49
50 3                 1 1                       1                                                                           50
51 15                 1 1     1                   2                       1 1 1     1     1         1 1               1 1 1 51
52 8               1       1       1                                   1           1       1                         1 1   52
53 12   1   1         1       1                 1 1     1                 1       1                       1 1   1           53
54 12       1       1           1             1             2                   1 1   1     1                 1   1         54
55 16 1 1               1         1     1 1   1   1   1             1     1         1               1   1             1 1   55
56 15           1         3           1     1   1             1         1   1   1         1           1         1       1   56
57 9   1 1               1           1   1         1       1                                                 1         1   57
58 8       1                         1                     1     1       1   1     1                           1           58
59 5             1       1                           2           1                                                         59
60 14     1   1 1 1     1               1     1         1       1       1     1             1     1             1           60
61 9   1                     1       1             1 1                           1                           1   2         61
62 12                                     1   1     1 1 1       2       1     1   1             1                       1   62
63 12                                     1   1   1               1   2     1 1 1     1                   1       1         63
64 11           2                           2   1               1           1     1     1         1           1             64
65 14     1                         1               1 1   1           1 1     2           1 1     1 1 1                     65
66 7               1       1                                                 1       1         1     1       1             66
67 11 1     1         1     1                 1     1             1           1 1                           1 1             67
68 10                   1         1             1 1           1                       1     1 1   1                   1     68
69 16                       1     1       2 1     1 1 1             1   1 1 1         2 1                               1   69
70 14     1       1     1 1                         1     1                 1 1   1     1     1 1       1         1         70
71 13       1   1   1   1       1                         1           1       2                           1     1 1       1 71
72 12         1 1           1     1                   1       2             1                 1 1               1     1     72
73 11       1     1 1 1           1   1           1           1                                                   1 1   1   73
74 18 1   1 1     1             1   1         1       2           2     1                     1     1 1             2     1 74
75 11                           1       1 2                                 1                   1       2 1     1     1     75
76 14       1       1     1       1 1 1 1                             1             1                 2   1 1             1 76
77 12               1                 1             1     1 1     1                                   1     1 1   1   1   1 77
78 11 1 1                 1                                     1                 1       1   1 3               1           78
79 17               1   1       1   2   1             1 1     1         1     1         1 2             1     1     1       79
80 10                 1   1 1   1     1       1 1                                             1             2               80
81 9 1         1                               1     1       1             1                                   2 1         81
82 10                           1 2     1               1                   1   1     1         1 1                         82
83 9   1   1 1       1                 1                               2                 1                       1         83
84 10 1                                           1   1 1       1       1             1     1         1   1                 84
85 10                 1       1                                       1 1                 1         1       1 1       1 1   85
86 15                   1 1             1         1       1   2 1         1         1   1   1                   1   1 1     86
87 12               1         1 1     1     1                                       1   1   1 1 1   1         1             87
88 14               2 1 1     1                 1         1     1               2 1       1           1   1                 88
89 8 1 1               1   1                 1     1   1                                   1                               89
90 5         2                                                 1     1                               1                     90
91 8       1   1   1                                     1         1       1                               1             1 91
92 4                               1   1                                                 1               1                 92
93 9   1 1                             1   1 1         1               1           1                         1             93
94 9         1 1                   1   1       2   1                                   1                     1             94
95 13                   1       2   1   1                 1 1       1 1         1 1           1           1                 95
96 13 1       1   1               2                     1               1           1 1                 1 1       1 1       96
97 12     1     1                           1         1             1     2   1               1   1               2         97
98 10   1       1 1                     1                                   1       1                   2 1   1             98
99 8                     1 1           1 1                                                           1         1   1     1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
Ngày
/
Tháng