BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/09/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
Ngày
/
Tháng
00 11     1   1               1             1   1     1     1               1       1           1 1                         00
01 9         1                           1                   1                       1       1 1   1             1 1       01
02 8                                   1           1 1       1 1                                 1 1                     1 02
03 11   1   1 1           1     2       1                   1         1     1           1                                   03
04 17 1 1 1       1       1     1           1 1           1     1   1       1     1         1 1         1 1                 04
05 15   1     2 1         1 1               1                         1 1                 2 1         1             1 1     05
06 15                       1       1           1                       1     1 1       1 1     2 1 2 1           1         06
07 10             1               1     1                 1       1           1 1           1           1               1   07
08 14         1         1                 1 1       1 1       1 2             1                 1     2       1             08
09 11             1     1   1         2     1 1                           1           1     1                         1     09
10 14           1 1             1       1 1               1       1     1 1 1 1                   1       1               1 10
11 7         1                       1 1             1                                     2                           1   11
12 7         1                                       1             1 1               1       1   1                         12
13 15 1         1     2   2                             1   1 1     1             1         1           1   1             1 13
14 13 1           1     1                         2   1 1         1               2                               1   2     14
15 12     2           2 1                                   1       1   1         1 1             1               1         15
16 16       1     1     1     2 1                       2 1               2 1       1                         1   1       1 16
17 8                       1           1         1       1   1     1                       1                         1     17
18 8               1       1     1                         1     1                           1             1         1     18
19 12 1   1             1       1 1                   1 1       1   1             1                 1                     1 19
20 5                   1                                   1                       1                   1             1     20
21 10 1                           2     1 1             1     1                         1                     1 1           21
22 8                       1     1 1                         1                   1               1     1             1     22
23 12         1     2           1               1     1 1       1 1                   1       1 1                           23
24 5                 1                                   1                         1                           1       1   24
25 15 1   1               1   1 1     1     1               1         3                             1   1     1       1     25
26 15   1 1     1                 1       1   2     1   1               1 1               1                   1     1   1   26
27 6       1 1                               1                               1                   1                       1 27
28 18   1 1 1   1 1 1                       1                     1 1         1 1             2   1           1       1 1 1 28
29 5   1           1             1                                                                               1     1   29
30 12   1     1           1       1                     1 2 1 1                                     2           1           30
31 8         1               1   1                       1         1             1                           1     1       31
32 15           1                 1         1 1               1     1     1 2     1 1   1         1     1           1       32
33 8   1   1       1         1       1                     1             1                       1                         33
34 19           1 1                 1 1   1   1     1 2         1   1       1           1   1     1   1         1         2 34
35 7   1             1       1             1                               1                     1 1                       35
36 8                                     1 2 1   1                 1     1   1                                             36
37 17 1 1   1                     1 1       1             1 1 1               1       2     1   2             1         1   37
38 11       1               1 1     1     1   1       1                   1                       1       1             1   38
39 9         1                                 1   2                       1         1                 1     1 1           39
40 10             1                 1                     1         1   1           1 1       1                 1   1       40
41 12   1                 1 1           1       1                         1                   1 1     1   1       1   1     41
42 10   1               1                                                   1   1 1     1 1             1       2           42
43 11 1         1       1           1   1     1                 1                   1           2                         1 43
44 11   1         1     2               1       1           1       1                 1                 1 1                 44
45 8           1       1                     1         1                     1   1       1   1                             45
46 14       1               1                   1   1     2   1   1                       2 1   1           1 1             46
47 11   1 1         1       1                   2           1           1                 1 1   1                           47
48 12 1                                       1   1 1   1     1                           1           1     1 1   1     1   48
49 6 1 1         1                                                         1       1         1                             49
50 10                         1 1 1         1     1                                 1       1       2                     1 50
51 14               1   1             2     1     1 1           1 1                     1         1     1     1       1     51
52 8                                           1       1               1             1     1     1     1   1               52
53 10       1         1                                             1       1   1 1     1     1                     1     1 53
54 9     3   1         1                                         1     1                   1             1                 54
55 14             1   2         1         1                   1       2     1   1       1     1 1                     1     55
56 15       1               1 1           1 1   1                 1 1 1 1             1 1 1           1     1               56
57 10           1         1               1         2                     1   1     1                   1             1     57
58 9           1     1               1   1       1             1 1                                                     2   58
59 12                         1     1   1                       2   1 1                     1       1     2   1             59
60 8         1               1         1   1     2     1                                                   1               60
61 8     1       1 1                 1   1                     1                                     1   1                 61
62 11                 1 1   1   2                         1                         1                       2 1     1       62
63 15               1     1   1                 1     1     1     1     1 1     1     1       1           1     1 1         63
64 14       1 1     1 1     1       1 1               1           1                   1 1           1           1       1   64
65 14 1       1     1     1         1                 1 1     1                   1                   1   1   1 1       1   65
66 7               1             1               1       1                   1           1     1                           66
67 4                 1   1             1                                                                   1               67
68 6                   1                 1     1           1                                               1     1         68
69 10           1                               1   1   1                       1   1 1 1                 1 1               69
70 9                 1                   1         1         1       1   1                                   1 1 1         70
71 10                     1   1     1   1   1                                   1 1       1             1               1   71
72 18     1 1       2                   1       1 1   1               2 1       1     2             1 1 1   1               72
73 7     1       1             1             1 1                                                   1 1                     73
74 9       2     1   1   1 1                                             1       1                   1                     74
75 8                     1                 1 1               1   1 1           1                                         1 75
76 11                               1 1         1         1     1           1                 1       1   1     1     1     76
77 8   1         1                                 1           1     1         1                           1       1       77
78 10 1         1                             1                 1             1         1                       1       2 1 78
79 7 1                     1                     1             1       1         1                       1                 79
80 10           1         1                   1     2               1       1                       1           1 1         80
81 10       1           1                           1   1   1         1 1                 1       1                 1       81
82 11     1     1         1       2 1     1           1                                 1 1                               1 82
83 12                   1     1 1     1                   1               1     1 1                   1     1     1   1     83
84 14 1 1                     1           1     1 2     1             1       1           1   1       1 1                   84
85 6                                 1                                 1                       1             1     2       85
86 15 1   1               1         1 1           1 1                   1       1   3 1                   1           1     86
87 6             1                           1                           1   2               1                             87
88 12                           1 1 1   1         1             1           1           1     1         1 1 1               88
89 9               1           1     1                           1                             1 1       1       1     1   89
90 8             1   2                                                       1                       1     1     1       1 90
91 11                               1   1             1           1       1 1   1   1     1           1         1           91
92 10 1     1                         1 1               1   1           1           1                               1     1 92
93 14     1   1     1       1                     1               1                     1           1   1       1   2 1 1   93
94 13                 1     1     1 1         1             1         1       1 1       1   1                     1 1       94
95 10                         1                           1 1             1   1 1                           1 1   1       1 95
96 11 1 1   1                   1     1   1                   1                         1 1         1               1       96
97 7           1   1       1                         1               1           1   1                                     97
98 11 1     1   2               1   1                                   1       1           1                     1 1       98
99 6                         1                               1   1                             1         1     1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
Ngày
/
Tháng