BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/11/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
Ngày
/
Tháng
00 15     1       1 1             1       2       1 1   1 1                                   1             1     1   1   1 00
01 12 1 1                                         1       1 1   1                             1       1 2       1       1   01
02 18   2   1         1 1 1     1 1             1   2         2           1   1       2                         1           02
03 12     1       1     1       2     1           1   1         1                         1     1     1                     03
04 13     1   1           1           1 1       1     1                         1   1           1   1   1       1           04
05 4       1         1                                                           1                               1         05
06 12     1 1               2           1                   1             1     1           2                       1     1 06
07 4                     1 1 1               1                                                                             07
08 12                         1           1   1               1           2             1       1               1     2   1 08
09 12   1               2           1         1 1       1           1       1                             1 1           1   09
10 14           1                   1   1   1   1             1         1     1     1 1       1   1                 1   1   10
11 10                 1     1               1                             1               1         1       1 1 1     1     11
12 7                           1                           1         1       1       1       1             1               12
13 17         1         1 2                     1   2         1     1 1 1           1   1 1       1             1   1       13
14 7                     1                                 1                 1           1       1     1     1             14
15 5     1             2                                                                                 1             1   15
16 18 1 1   1         1             3 1   1     1       1                         1       1             1     1 1       2   16
17 9 1       1                       1               2                               1   1                       1   1     17
18 4     1                                       1             1 1                                                         18
19 11 2         1       1 1                     1   1                       1 1           1                     1           19
20 10 1       1   1                         1                                 1 1                     1   1   1     1       20
21 7     1   1                                                 1                   1                               1 1   1 21
22 10                 1         1           1 1   1   1                             1             1 1                     1 22
23 9                             1               1                     1   1     1           1 1 1               1         23
24 14   1           2 1 1     2                   1   1       1 1         1                   1       1                     24
25 11 1                     1     1                         1   1     1                         1         1 2 1             25
26 11               1             1     1             1 1                   1             1             1 1     1 1         26
27 11                     2   1           1                     1   1 1           1                 1                   1 1 27
28 14   1               1     1             1       1             3 1 1 1                           1                   1 1 28
29 14 1     1 1             1   2         1     2   1     1             1         1                       1                 29
30 10   1   1   2           2                                                 1         1                   1           1   30
31 15                 1     1     1                         1               1   1 1 1             1     1       3   1 1     31
32 12                 1                       1               1 1 1                 1               1 1 1 1   1         1   32
33 11             1 1             1 1           1     1     1                     1     1               1   1               33
34 16 1           1             1       1     1           1 1         1 2         1   1                   1     1   1     1 34
35 14   1     1 1                                             1 1 1   1         1     1     1       2   1 1                 35
36 11                     1     1           2   2                           2   1                         1 1               36
37 12     1         1           1   1         1   1 1             1 1                   1 1                       1         37
38 8   1           1         1               1           1           1                   1 1                               38
39 13 2     1 1 1                           1         1 1         1 1 1                         1                   1       39
40 9 1             1             1                       1               1     1   1                     1           1     40
41 9       1         2                           1   1     1         1               1                           1         41
42 14 1                     2         2           2           1     1         1 1       1 1                         1       42
43 10               1     1         2                             1             1   1                         1   1 1       43
44 11       1 1   1   1           1           1       1   1                         1           1                       1   44
45 10             1       1                   1   1 1             1   1     1                     1 1                       45
46 8                       1             1 1     1 1                           2                           1               46
47 11 1               1               1       1         1     1   1                         1           1   1 1             47
48 7               1                           1   1     1         1                       1     1                         48
49 14         1   1               1     1                 1     1 1     1 1           1     1   1               1     1     49
50 14   1   2 2         1 1             1                                   1 1           2 1       1                       50
51 12     1     2 1     1 1 1         1                 1               1     1       1                                     51
52 9                             1     1   1       1   1             2                 1             1                     52
53 13                   1                   1         1             2             1             1 1 2         1       1   1 53
54 7                         1                       1                 1       1   1                     1               1 54
55 9 1                                 1                                   1                 2   1               1 1 1     55
56 8 1                                           1       1                       1 1   2             1                     56
57 15                 1         1   1 1                     1       1 1         1     2     1 1                   1   1 1   57
58 15     1         1                       1         1     1   1       1   1   1 1     1             1     2             1 58
59 8   1                             1 1                         1 1                           1 1           1             59
60 6                                 1   1                       1                               1           1         1   60
61 10       1   1           1   1         1             1               1                       1     1               1     61
62 12     1   1   1                           1   1 1                           1   1     1   2         1                   62
63 8           1                                               1   1       1       1         1               2             63
64 13     1   1 1 1 2           2     1 1                     1                   1             1                           64
65 7   1                             1     1                                 1                   1         1           1   65
66 7       1           1         1                 1 1     1                               1                               66
67 7                         1     1                                   1   1 1                                     1     1 67
68 7             1           1                         1             1 1     1                                 1           68
69 13                           1   1 1 1   1           1 1 1   1         2       1                   1                     69
70 14             1   1   1   1               1           1     1                 1         2   1       1         1     1   70
71 8             1                                 1                     1     1 1     1                   1             1 71
72 9           1     1             2                               1             1               1 1 1                     72
73 16 1               1 1     1           1 1 1 1     1 1 1   1 1         1                               1               1 73
74 13     1   1 1                                         1 1             1               1   1           1 1       1   1 1 74
75 11           1   1   1       2         1                     1           1             1   1   1                         75
76 6                             1                                         1                 1       1           1       1 76
77 12             1 1       1       1 1                                   1   1       1 1   2   1                           77
78 9 1               1           1           1         1                                           1       1       1 1     78
79 5           1                   1     1                               1                 1                               79
80 12       1 1   1 1         1                         1                 1                     1     1 1         2         80
81 7                                                             2                   1   1 1 1                     1       81
82 8                       1             1   1             1                 2                             1 1             82
83 10                                   1                       1         1     1   1   1             1       1       1   1 83
84 10           1             1     1             1   1                         1       1       1   1               1       84
85 6                     1       1     1                           1       1       1                                       85
86 12       1                               1       1       1 2         1     1   1                 1     1     1           86
87 19       1   2   1   1   1           1     1           1       1   1 1   1               1 1       1 1 1       1         87
88 7       1                         1               1 2                                     1   1                         88
89 12   1 1 1                 2                                         1             1     1   1   1               1 1     89
90 14   2 1           1           1               1 1       1           1           1 1         1     2                     90
91 7                                     1 1                   1                                             1 1 1       1 91
92 16     1               1   1           1   1 1             2     3                 2 1         1     1                   92
93 12                             1             1             1       1   1 1           1         1     1 1           1 1   93
94 11   2 1         1       1           1               2   1 1                                                 1           94
95 5                   1           1                                                                 1   1       1         95
96 12             2           1         1 1 1   1 1                   1           1                     1           1       96
97 11                             1       1     1         2       1           1     1   1                     1         1   97
98 9                                 1 1 1               1                               1         1         1   1   1     98
99 7     1   2           1     1     1                                                 1                                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
Ngày
/
Tháng