BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ngãi 60 KỲ ĐẾN NGÀY 10/06/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
Ngày
/
Tháng
00 8     1                 1               1               1               1       2                     1                 00
01 15 1 1         1     1       1 1             1         1         1                     1   1       1     1   1 1         01
02 12 1             1 1             1 1                       1     1     1                     1         1     1       1   02
03 6           1                             1           1           1                   1         1                       03
04 18                 1   1   1     1   1 1   1       1               2     1     1   1 1   1                           1 2 04
05 12         1           1         1               1   1                     1 1 1                     1         1 1   1   05
06 11                       1     1           1       1           1       1               1     1               1 1 1       06
07 8           2                   2       1         1     1                                               1               07
08 9   1 1           1 1     1       1                                             1         1                       1     08
09 12     1 1       1 3 1 1                                     1         1             1                   1               09
10 9       1                         1                           1 2             1       1         1   1                   10
11 14     1 1                         1     1     2   1           1 1 1                     1       1               1 1     11
12 13   1       1                     1     1           1   1     1         1                 1               1 1 1       1 12
13 11 1     2           1       1 1       1                               1 1                           1           1       13
14 10                   1 1 1     1 1     1                           1           1               1         1               14
15 12             1                         1           1   1       1     1 1 1     2   1                         1         15
16 8                         1                     2   1                           1             1 1         1             16
17 13   1                   1 1             1                   1     1     1     1 1 1       1                   1   1     17
18 9   2   1           1         1             1   1                         1                                   1         18
19 22         1       1 1 1                     1 1 2 1         1                     1 2 1     1 1 1     2           1   2 19
20 11         1 1   1                       1         1                   1             1             1         3           20
21 11           1                         1     1           1           1   1 1             1             2             1   21
22 10     1                             1       1               1       1     1 1   1   1           1                       22
23 14           1 1 1 1               1   1 1                   1                     1       1       1         1 1       1 23
24 8               1     1               1     1         1                             2                               1   24
25 12   1         1 1 1       1                                           2                   1       1   1 1           1   25
26 11                       1           1     1 1 1     1                   2                           2       1           26
27 11                 1 1     1           1   1                 1           1       1             1 1             1         27
28 12     1       1 1 1 1         1                 1 1     1             1                                 1   1           28
29 9                                         1     1                   1                   2   1                   2     1 29
30 7         1                           1       1   1       1                         1                     1             30
31 8                             1               1             1       1       1           1         1                 1   31
32 4                     1                                                   1 1         1                                 32
33 9           1 1   1 1                                           1 1                     1     1           1             33
34 11         1   2   1                   1       2                 1       1   1                           1               34
35 9   1 1             1   1                                                       1 1   1         1                   1   35
36 16   1                   1             1       1     1 1   1               1 1       1   1     1       1 1         1   1 36
37 8           1               1               1         1                           1         1                 1   1     37
38 23     1 1       1           1       1   1   1       1   1 1   1 1             1 1   1         1 1   3         1 1     1 38
39 10                     1                                     1       1     1   1         1                 2   1     1   39
40 9             1               1                         1             1                         1 1   1   1   1         40
41 8   1 1   1         1             1                   1           1     1                                               41
42 10 1 2                   1             1     1                     1                     1   1                 1         42
43 7   1                   1                             1       1                                       1 1       1       43
44 11 1               1         1     1 1               1   1           1         1 1         1                             44
45 8           1         1         1   1   1   1               1                                               1           45
46 14                       1       1 1   1         1   1 1       1       1           1 1     1 1                     1     46
47 13 1   1         1                                     1             1                 3         1 1   1   1     1       47
48 8 1             1         1           2                             1               1           1                       48
49 12 1       1 1             1     1                 1     1         1                     2                   1 1         49
50 11             1         1 1       1                       1               1             1               1       1 1   1 50
51 4                           1                                               1       1                           1       51
52 10           1   1         1   1       1   1                   1     1                                     1         1   52
53 13         1                               1         1       1 1 1         1   1     1         1             1         2 53
54 8   1 1                                             1   1 1                 1                                 1       1 54
55 7           1                   1           1       2   1                       1                                       55
56 15                         1 1 1     1         1     1     1       1           1   1   1       2         1         1     56
57 16   1                             1 1       1         1 1     2     1             1   1   1 2         1         1       57
58 12       1     1     1       1             1     1 1                   1                         1 1 1           1       58
59 15 1     1               2                             1                 1 1   1   1       1   2     1               1 1 59
60 8                         1     1                     1       2           1                       1                 1   60
61 7                         1 1           1     1                 1     1           1                                     61
62 9         1           2         1                               1     1               1       1                     1   62
63 7     1                     1 1 1                                                 1       1                     1       63
64 6                                               1 1             1 1           1                         1               64
65 6     1         1                   1     1                 1                                 1                         65
66 6                               1                           1     1     1                               1   1           66
67 15       1     1     1             1 1             1   1                     1         1     1 1 1   1 1   1             67
68 8                           1 1 1             1       1               1                                           2     68
69 16     1                             2         1 1     1   1                 1 1 1   1     1 1     1   1   1             69
70 10         2     1     1       1                 1       1                                   1           1       1       70
71 18 1     1         1           1         1 1   1 1   1     1   1 1         1               1         1     1         1 1 71
72 10                                                         1   1     2   1   1     1     1         2                     72
73 11       1       1                                   1               1   2 1   1                             1       1 1 73
74 16       1             1   1   1                           1       1   1     1   1     2           1 1   1 1   1         74
75 10                 1       1     1         1     1 1     1             1     1                                   1       75
76 10   1   1       1                   1   2   1   1         1                                     1                       76
77 8 1           1 1     1           2                             1                                 1                     77
78 15   1               1 1             2     1 1 1   2 1                     1               1           1 1               78
79 12 1     1   1               1                   1                   2   1     1   1     1                   1           79
80 13         2 1                           1               1                   1         1         1     1           4     80
81 11 1   2                                                   2 1         1       1         1           1   1               81
82 12               1     1 1                             1   1     1           1   1       1   1   1                 1     82
83 15 1                 1             1       2   2       1   1   1                           1         2     1         1   83
84 5     1       1                   1                               1                         1                           84
85 14         1   1         2   1 1     1 1           1         1 1                       1   1 1                           85
86 12                                     1 2 1                               1       3       1       1           1 1       86
87 8         1       1 1           2                                                                     1   1       1     87
88 13                         1           1 1   1 1             1 1     3         1   1 1                                   88
89 15 1   1 1   1 1     1 1     1               1                   1 1                     1       1                 1 1   89
90 11 1                       1       1       1                       1                         2 2   1     1               90
91 7           1                                               1     1                                 1     1 1       1   91
92 5 1                         1     1                         1                 1                                         92
93 12       2 1   1           1 1                     1                         1   1         1       1                   1 93
94 6           1                       1                 1                                     1 1           1             94
95 8               1             2                         1                 1 1                             1     1       95
96 6                       1   1                     1     1 1                 1                                           96
97 7 1       1   1   1                         1             1                                                 1           97
98 10   1     1             1           1     1                               1     1                 1 1 1                 98
99 7                     1     1                   1   1       1   1                                                     1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
Ngày
/
Tháng