BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ngãi 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/09/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
Ngày
/
Tháng
00 12                     1               1       1   1     1       1     1     1               1           1           1 1 00
01 9     1 1 1   1           1 1 1 1                                                               1                       01
02 8                               1                   1         1             1                       2       1   1       02
03 12       1                 1   1       1 1         1   2                                 1 1                 1   1       03
04 16         1 1       1           1 1                       1       1         1 2           1     1 1     2 1             04
05 11   1 1                 2 2       1               1                                     1 1       1                     05
06 9               1   1                   1                         1         1 1 1             1     1                   06
07 19                 2   1 1           1             3     1               1           1 1     1         1       1   2 1 1 07
08 6 1                                                             1                     1   1       1       1             08
09 9       1   1                           1                 2 1                                           2           1   09
10 12         1 1       1         1                   1 1       1               1             1           1   1         1   10
11 10 2       1               1     1                         1 1         1     1             1                             11
12 9                           1                 1       1             1 1                   1 1                       1 1 12
13 6       1                                                   1 1               1       1 1                               13
14 6                     1     1             1               1                                 1                         1 14
15 8 1             1                 1 1 1     2                                                           1               15
16 8                     1         1     1   1 1                 1                                 1                 1     16
17 12     1         1 1                             1       2                         1       1     1     1   1     1       17
18 9                               1         1   1                     1         1 1       1   1     1                     18
19 13       1     1   1             1   1       1                     1           1                 1   1 1       1       1 19
20 10                       2     1               1 2               1   1                           1             1         20
21 13   1         1       1     1       1                             1     2   1     1   1           1                 1   21
22 9     2                             1               1           1   1         1                           1   1         22
23 16           1                   1         1 1     1   1                             1   2   2 1         1   1       1 1 23
24 11 1           1   2     1                       1       1                 2                                   1 1       24
25 16                     1                   1     2     1               1 1 2     1   1 1     1           1   1       1   25
26 11 1         1                         2                   1                 1                       1   1 1 1 1         26
27 9         1                   1         1                         1       2               1   1             1           27
28 13         1             1                   1 1 1   1 2               1               1                     1   1 1     28
29 12           1           1   1 1   1               1   1     1               1               1 2                         29
30 9         1     1 1       1 1         1                           1                     1 1                             30
31 10 1                           1               1             1   2 1                 1           1     1                 31
32 5               1                       1           1                                                 1         1       32
33 9     1                                 2               1                                     1       1 1         1 1   33
34 10 1       1         1             1 1 1                             1                               1   1   1           34
35 5 1                   1                           1                   1                     1                           35
36 8     1                             1           1             1                 1 1       1                       1     36
37 6 1     1 1                             1                                             1                         1       37
38 17                       1   1     3                     1         1           1 1   1         3           1   1     2   38
39 8           1                           1       1           1                           1         1 1         1         39
40 13             1       1   1   1                             1 1             1       2   1       2                     1 40
41 12           1 1                                 1   1       1 1         1   1   1     1               2                 41
42 14 1             1   3                                       1 1 1           1     3     1         1                     42
43 18 1   1     1   1 1     1 1               1 1   1                     1 1           1 1             1             2   1 43
44 11 1               1                     1   1       1 1         1 1                                       2   1         44
45 8   1 1           1     2                                   1   1       1                                               45
46 6                               1       1           1                           1           1 1                         46
47 9     1         1 1     1   1                       1         1     1     1                                             47
48 10       1     1             1     1           1                                     2                   1     1 1       48
49 10             1                             1         1 1 1   1             1           1     1             1           49
50 15       1 1   1 1                     1 1   2                     1       1     1               1     1     1     1     50
51 15     1 1   1 1     1               1 1               1   1   1             1 1               1           1     1       51
52 10               1   1         1   1   1               1   1 1                       1                         1         52
53 6                                             1                         1     1         1         1               1     53
54 12 1       1                       1                     1 1 1   1             2                                 2 1     54
55 9     1                     1 1           1   1     1                 1                                             1 1 55
56 8         1                     1         1   1 1 1     1                                                           1   56
57 2                                                           1       1                                                   57
58 7                   1               1       1               1                 1         1           1                   58
59 11             1       1   1   1             1         1       1   1                             1       1   1           59
60 8                           1     2       1     1                                         1     1   1                   60
61 15       1     1 2       1 1   1                 1               1     1               1 1 1               1 1           61
62 12     1                       1                       1   1   1 1       1 1           2                     1   1       62
63 9                         1     1                         1                     1 2               1         1         1 63
64 10   1   2 1               1             1                           1     1 1                               1           64
65 12                     1                       1       1   1   1     2   2                 1                     1 1     65
66 14   1   1     1 1       2       1   1                 1               2                         1         1   1         66
67 13     1           1 1                 2   1     1           1         1       2         1                           1   67
68 8     1             1                                   1                         2 2 1                                 68
69 14   1     1                         1     1 2     1                 2     1     1   1                         1       1 69
70 11   2         2                                                 1   1   1 1                     1   2                   70
71 9           1           1   1 1                               1                   1                   2   1             71
72 10     1   1                       1   1                           2             1 1                 1               1   72
73 15                         1   1         1 1         1           2 1             1   1 1             1 1         1     1 73
74 16                     1   1     1 1                 2         1         1 1                     1 2         1   1 1 1   74
75 7                 1 1       2                                                         1   1         1                   75
76 8   1 1     2                                                                     1 2                     1             76
77 10                                 1     1 1       1     2               1       1           1                 1         77
78 12                 2           1     1 1       1   1     1 1                       2                     1               78
79 16           1         1   1 1 1                 1         2         1 1   1                       1   1       1       2 79
80 14 1       1 1         1         1     1   1   1                           1             1   1   1             1   1     80
81 13               1 1 1         1         1 1   2                       1                 1   1             1         1   81
82 11                   1           2 1           1         1 1                                       2 1             1     82
83 14   1       1   1   1       1                     1   1       1                 1     1       2     1 1                 83
84 7                     1             2     1                         1         1                         1               84
85 8                                           1     1 1                 1           1       1       1         1           85
86 10 1         1                         1                     1   1           1               1         1         1     1 86
87 15         1   1       1     1     1 1         1   1               1   2   1     1             1       1                 87
88 9   1                   1                   1       1   1         1   1                   1                   1         88
89 17       1 1   1       3         1   2   2                         1 1                         1         1           1 1 89
90 11 1 1                                                   1           1         1 1 1 1 1                   1           1 90
91 7       1                                         1 1                                           1         1       2     91
92 18 1 1   1       1                     1   1 1 1     1   1     1                 1         1   1   1       1   1 1       92
93 14   1   1         1       1 1                       1 1                 2       1               1   1       1     1     93
94 14   2       1     1 2                           1           1   1         1   1       1           1     1               94
95 8               2         1         1     1                             1                   1     1                     95
96 5     1                                         1                 1               1                                   1 96
97 5       1                                                           1   1                   1 1                         97
98 5                               1                               1                       1             1 1               98
99 11   2         1           1                               1   1           1 2               1                   1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
Ngày
/
Tháng