BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ngãi 60 KỲ ĐẾN NGÀY 13/07/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
Ngày
/
Tháng
00 13   1               1       1   1     1       1     1     1               1           1           1 1 1                 00
01 5       1 1 1 1                                                               1                                         01
02 9             1                   1         1             1                       2       1   1                   1     02
03 12       1   1       1 1         1   2                                 1 1                 1   1               1         03
04 15 1           1 1                       1       1         1 2           1     1 1     2 1                         1     04
05 10     2 2       1               1                                     1 1       1                             1         05
06 8 1                   1                         1         1 1 1             1     1                                     06
07 18   1 1           1             3     1               1           1 1     1         1       1   2 1 1               1   07
08 9                                             1                     1   1       1       1                       1 2 1   08
09 7                     1                 2 1                                           2           1                     09
10 13 1         1                   1 1       1               1             1           1   1         1   3                 10
11 7       1     1                         1 1         1     1             1                                               11
12 12         1                 1       1             1 1                   1 1                       1 1 2               1 12
13 7                                         1 1               1       1 1                                 1             1 13
14 6   1     1             1               1                                 1                         1                   14
15 8               1 1 1     2                                                           1                 1 1             15
16 13   1         1     1   1 1                 1                                 1                 1     1   1 2     1     16
17 9                             1       2                         1       1     1     1   1     1                         17
18 11             1         1   1                     1         1 1       1   1     1                           1       1   18
19 10             1   1       1                     1           1                 1   1 1       1       1                   19
20 13     2     1               1 2               1   1                           1             1         1     1 1         20
21 14   1     1       1                             1     2   1     1   1           1                 1       1 1   1       21
22 7                 1               1           1   1         1                           1   1                           22
23 17             1         1 1     1   1                             1   2   2 1         1   1       1 1         1       1 23
24 7     1                       1       1                 2                                   1 1                         24
25 18   1                   1     2     1               1 1 2     1   1 1     1           1   1       1         1     1     25
26 10                   2                   1                 1                       1   1 1 1 1                       1   26
27 10           1         1                         1       2               1   1             1               1           1 27
28 13     1                   1 1 1   1 2               1               1                     1   1 1       1               28
29 14     1   1 1   1               1   1     1               1               1 2                             1     1 1     29
30 10       1 1         1                           1                     1 1                             1   1     1   1   30
31 11           1               1             1   2 1                 1           1     1                                 2 31
32 6                     1           1                                                 1         1           1     1       32
33 9                     2               1                                     1       1 1         1 1               1     33
34 8 1             1 1 1                             1                               1   1   1                             34
35 7   1                           1                   1                     1                               2   1         35
36 11                 1           1             1                 1 1       1                       1           1   1 1 1   36
37 8                     1                                             1                         1       1 3         1     37
38 18     1   1     3                     1         1           1 1   1         3           1   1     2                   1 38
39 10                     1       1           1                           1         1 1         1         1       1 1       39
40 14   1   1   1                             1 1             1       2   1       2                     1   1       1       40
41 10                             1   1       1 1         1   1   1     1               2                                   41
42 14 3                                       1 1 1           1     3     1         1                                     2 42
43 15     1 1               1 1   1                     1 1           1 1             1             2   1 1         1       43
44 11                     1   1       1 1         1 1                                       2   1               1       1   44
45 8     2                                   1   1       1                                                 2           1   45
46 9             1       1           1                           1           1 1                               1     1   1 46
47 6     1   1                       1         1     1     1                                                               47
48 8         1     1           1                                     2                   1     1 1                         48
49 9                         1         1 1 1   1             1           1     1             1                             49
50 14                   1 1   2                     1       1     1               1     1     1     1     1 2               50
51 13 1               1 1               1   1   1             1 1               1           1     1                 1   1   51
52 12 1         1   1   1               1   1 1                       1                         1         1 1     1         52
53 7                           1                         1     1         1         1               1                   1   53
54 12               1                     1 1 1   1             2                                 2 1     1     1           54
55 10         1 1           1   1     1                 1                                             1 1     1         1   55
56 9             1         1   1 1 1     1                                                           1       2             56
57 5                                         1       1                                                       1       1 1   57
58 8 1               1       1               1                 1         1           1                       1             58
59 13   1   1   1             1         1       1   1                             1       1   1                   1   1   1 59
60 8         1     2       1     1                                         1     1   1                                     60
61 13     1 1   1                 1               1     1               1 1 1               1 1             1   1           61
62 14           1                       1   1   1 1       1 1           2                     1   1                 1     2 62
63 12       1     1                         1                     1 2               1         1         1       1   2       63
64 9       1             1                           1     1 1                               1           1       1     1   64
65 12   1                       1       1   1   1     2   2                 1                     1 1                       65
66 12     2       1   1                 1               2                         1         1   1               1   1       66
67 13 1                 2   1     1           1         1       2         1                           1           1   1     67
68 9 1                                   1                         2 2 1                                 1             1   68
69 14                 1     1 2     1                 2     1     1   1                         1       1         1     1   69
70 8                                             1   1   1 1                     1   2                                   1 70
71 10     1   1 1                               1                   1                   2   1                       1 1     71
72 8               1   1                           2             1 1                 1               1                     72
73 18       1   1         1 1         1           2 1             1   1 1             1 1         1     1             1 1 1 73
74 17   1   1     1 1                 2         1         1 1                     1 2         1   1 1 1                   1 74
75 7 1       2                                                         1   1         1                         1           75
76 5                                                               1 2                     1             1                 76
77 10               1     1 1       1     2               1       1           1                 1                           77
78 10           1     1 1       1   1     1 1                       2                     1                                 78
79 17   1   1 1 1                 1         2         1 1   1                       1   1       1       2   1         1     79
80 13   1         1     1   1   1                           1             1   1   1             1   1         1   1         80
81 12 1         1         1 1   2                       1                 1   1             1         1           1         81
82 12 1           2 1           1         1 1                                       2 1             1               1       82
83 12 1       1                     1   1       1                 1     1       2     1 1                         1         83
84 8   1             2     1                         1         1                         1                     1           84
85 8                         1     1 1                 1           1       1       1         1                             85
86 9                   1                     1   1           1               1         1         1     1       1           86
87 17   1     1     1 1         1   1               1   2   1     1             1       1                   1   1       1 1 87
88 8     1                   1       1   1         1   1                   1                   1                           88
89 16   3         1   2   2                         1 1                         1         1           1 1   1         1     89
90 10                                     1           1         1 1 1 1 1                   1           1           1       90
91 7                               1 1                                           1         1       2         1             91
92 16                   1   1 1 1     1   1     1                 1         1   1   1       1   1 1               2         92
93 14       1 1                       1 1                 2       1               1   1       1     1       1 1   1         93
94 11 2                           1           1   1         1   1       1           1     1                 1               94
95 7       1         1     1                             1                   1     1                                   1   95
96 6                             1                 1               1                                   1       1         1 96
97 6                                                 1   1                   1 1                             1   1         97
98 5             1                               1                       1             1 1                                 98
99 9       1                               1   1           1 2               1                   1                 1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
Ngày
/
Tháng