BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ngãi 60 KỲ ĐẾN NGÀY 28/03/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
Ngày
/
Tháng
00 10         1 1 1     1                 1                                       1               1       1   1     1       00
01 14   1 1       1         1 1       1                           1 1 1   1           1 1 1 1                               01
02 10 1       1   1               1 1       1 1                                             1                   1         1 02
03 14   1     1     1                   1 1           1             1                 1   1       1 1         1   2         03
04 12   1       2 1           1 1                                     1 1       1           1 1                       1     04
05 13                           1       1     1 1       1       1 1                 2 2       1               1             05
06 6           1       1                     1                             1   1                   1                       06
07 13                               2       1   1                             2   1 1           1             3     1       07
08 4   1   1                       1                         1                                                             08
09 7                             1                                 1   1                           1                 2 1   09
10 12 1         1 1                 1             1                   1 1       1         1                   1 1       1   10
11 13       1             1 1                       1   1   1 2       1               1     1                         1 1   11
12 9           1           1 1                 1     1 1                               1                 1       1         12
13 9       1 1                         1           1   1 1         1                                                   1 1 13
14 8             1         1   1                         1                       1     1             1               1     14
15 12   1   1 1       1               1                       1             1                 1 1 1     2                   15
16 6                                                                             1         1     1   1 1                 1 16
17 13     1 1         1   1               1 1             1       1         1 1                             1       2       17
18 8               1 1       1         1 1                                                 1         1   1                 18
19 11                         1 1     1       1           1         1     1   1             1   1       1                   19
20 10           1               1 1                 1                               2     1               1 2               20
21 10                 1           1   1             1       1   1         1       1     1       1                           21
22 9               1           1 1 1                   1         2                             1               1           22
23 14     1 1     1       1             1     1   2                     1                   1         1 1     1   1         23
24 9                           1   1                         1           1   2     1                       1       1       24
25 12 2     1   1 1                     1   1                                     1                   1     2     1         25
26 13 1 1       1 1 1                       1       1       1 1         1                         2                   1     26
27 8         1         1               1       1   1                 1                   1         1                       27
28 16   1       1 1 1           1         1         1     1           1             1                   1 1 1   1 2         28
29 13     2                                       1 2                   1           1   1 1   1               1   1     1   29
30 6                                                                 1     1 1       1 1         1                         30
31 10       1               1 1         1     1       1       1                           1               1             1   31
32 9                       2     1       1       1       1                 1                       1           1           32
33 13     2 1     1             2   1   1         1               1                                 2               1       33
34 11 1                                 2 1           1       1       1         1             1 1 1                         34
35 6   1           1                                 1       1                   1                           1             35
36 11         1           1                     2 1   2           1                             1           1             1 36
37 8     2                               1             1     1     1 1                             1                       37
38 10                 1   1           1                     1                       1   1     3                     1       38
39 9           1     2                   1                 1           1                           1       1           1   39
40 8 1                   1                                               1       1   1   1                             1 1 40
41 9 1             1     1                                             1 1                                 1   1       1 1 41
42 11               1         1   1               1           1             1   3                                       1 1 42
43 18 1           1 1           1             2 1   1         1   1     1   1 1     1 1               1 1   1               43
44 9                       1                 1     1         1               1                     1   1       1 1         44
45 13     1 1           1 1           1 1   1                   1 1           1     2                                   1   45
46 8             1 1               1               1     1                                 1       1           1           46
47 10   1 1                                   1                   1         1 1     1   1                       1         1 47
48 15     1         2                 1     1   1 1   1 1 1         1     1             1     1           1                 48
49 11                     1       1 1     1           1                   1                             1         1 1 1   1 49
50 12                             1               1   1     1       1 1   1 1                     1 1   2                   50
51 16 1 1               2         1                         1     1 1   1 1     1               1 1               1   1   1 51
52 14               1                   1   1       1     1 1               1   1         1   1   1               1   1 1   52
53 5                                     1 1             2                                               1                 53
54 10                           1   1 1         1             1       1                       1                     1 1 1   54
55 9                         1   1         1                     1                     1 1           1   1     1           55
56 13         1 1       1   1                 1 1                     1                     1         1   1 1 1     1       56
57 6             1     1                     1       1     1                                                           1   57
58 9                 1                     1     1       1 1                   1               1       1               1   58
59 9           1             1                                           1       1   1   1             1         1       1 59
60 7 1 1                                                                               1     2       1     1               60
61 18         1   1         2 1 1 2                 1       1       1     1 2       1 1   1                 1               61
62 9                     1   1                   1 1             1                       1                       1   1   1 62
63 4   1                                                                             1     1                         1     63
64 15     1   1 1       1             2       1       1 1       1   2 1               1             1                       64
65 15       1             1 1         1   1 1     2     1 1                       1                       1       1   1   1 65
66 14 2                               1                     2   1   1     1 1       2       1   1                 1         66
67 14   1         1   1             1       1             1       1           1 1                 2   1     1           1   67
68 10                       2 2   1 1                     1       1             1                                   1       68
69 10         1       1             1                           1     1                         1     1 2     1             69
70 13         1   1     1   1 2 1                   1   1       2         2                                                 70
71 11               1 1 1           1     1               1             1           1   1 1                               1 71
72 7                 1                         1   1             1   1                       1   1                         72
73 13 1 1 1               1       1       1   1   1                                   1   1         1 1         1           73
74 11     1 1       1                 1                                           1   1     1 1                 2         1 74
75 10                     1           1       1   1   1     1                 1 1       2                                   75
76 8               1         1                 1       1       1 1     2                                                   76
77 14   1   1                 1   1 1   1       1           1                                 1     1 1       1     2       77
78 12           1               1         1                                   2           1     1 1       1   1     1 1     78
79 9           1                                                       1         1   1 1 1                 1         2     79
80 16     1 1 1                       1   1   1         1   1 1       1 1         1         1     1   1   1                 80
81 13         1                 1       1 1               1                 1 1 1         1         1 1   2                 81
82 10 1                                               1 1                       1           2 1           1         1 1     82
83 15                 2 1       1     1             1   1       1       1   1   1       1                     1   1       1 83
84 9   1               2   1               1                                     1             2     1                     84
85 9         1       1             1       1           2                                               1     1 1           85
86 10             1       1 1         1         1     1       1         1                         1                     1   86
87 13       2       1     1             1                             1   1       1     1     1 1         1   1             87
88 11   1     1           2                 1         1         1                   1                   1       1   1       88
89 17                 1 1     1             2             1         1 1   1       3         1   2   2                       89
90 9               1 1 1                 1           1 1     1 1                                                   1       90
91 7     1 1             1     1                                   1                                         1 1           91
92 19         1 1     1                 1     2 1           1 1 1   1       1                     1   1 1 1     1   1     1 92
93 11   1 1                                     1     1         1   1         1       1 1                       1 1         93
94 12 1                               1         2               2       1     1 2                           1           1   94
95 8                   1         1               1                         2         1         1     1                     95
96 5 1     1                                               1     1                                         1               96
97 4 1       1             1                                       1                                                       97
98 5           1                       1         1     1                                   1                               98
99 9                   1         1 1                           2         1           1                               1   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
Ngày
/
Tháng