BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ngãi 60 KỲ ĐẾN NGÀY 04/07/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
Ngày
/
Tháng
00 11           1 1 1     1         1 1 1     1                 1                                       1               1   00
01 16 1       1               1 1       1         1 1       1                           1 1 1   1           1 1 1 1         01
02 9   1                   1       1   1               1 1       1 1                                             1         02
03 12               1         1     1     1                   1 1           1             1                 1   1       1 1 03
04 16   1           2 2       1       2 1           1 1                                     1 1       1           1 1       04
05 14               1     1                           1       1     1 1       1       1 1                 2 2       1       05
06 7             1                   1       1                     1                             1   1                   1 06
07 11               1     1                               2       1   1                             2   1 1           1     07
08 6 1       1               1   1                       1                         1                                       08
09 6     1     1                                       1                                 1   1                           1 09
10 10         1             1         1 1                 1             1                   1 1       1         1           10
11 12         1                   1             1 1                       1   1   1 2       1               1     1         11
12 7                                 1           1 1                 1     1 1                               1             12
13 8                 1           1 1                         1           1   1 1         1                                 13
14 8     1     1                       1         1   1                         1                       1     1             14
15 11         1               1   1 1       1               1                       1             1                 1 1 1   15
16 4       1                                                                                           1         1     1   16
17 12             2             1 1         1   1               1 1             1       1         1 1                       17
18 8 1     1                             1 1       1         1 1                                                 1         18
19 14 1         1 1 1                               1 1     1       1           1         1     1   1             1   1     19
20 12 1 1             2   1           1               1 1                 1                               2     1           20
21 11                   1                   1           1   1             1       1   1         1       1     1       1     21
22 10     1   1                           1           1 1 1                   1         2                             1     22
23 11             1             1 1     1       1             1     1   2                     1                   1         23
24 8           1                                     1   1                         1           1   2     1                 24
25 10   1               1   2     1   1 1                     1   1                                     1                   25
26 14                 1   1 1 1       1 1 1                       1       1       1 1         1                         2   26
27 9                   1           1         1               1       1   1                 1                   1         1 27
28 11             1           1       1 1 1           1         1         1     1           1             1                 28
29 11 1                         2                                       1 2                   1           1   1 1   1       29
30 8     1         1                                                                       1     1 1       1 1         1   30
31 11       1   1         1       1               1 1         1     1       1       1                           1           31
32 9   1                                         2     1       1       1       1                 1                       1 32
33 14         2                 2 1     1             2   1   1         1               1                                 2 33
34 13           1         1 1                                 2 1           1       1       1         1             1 1 1   34
35 9     1           1 1 1   1           1                                 1       1                   1                   35
36 9                               1           1                     2 1   2           1                             1     36
37 10         1 1               2                               1             1     1     1 1                             1 37
38 12 1     1         1                     1   1           1                     1                       1   1     3       38
39 8           1                     1     2                   1                 1           1                           1 39
40 8                   1 1 1                   1                                               1       1   1   1           40
41 8           1       1 1 1             1     1                                             1 1                           41
42 12       1   1 1                       1         1   1               1           1             1   3                     42
43 17     1       1         1           1 1           1             2 1   1         1   1     1   1 1     1 1               43
44 8               1   1                         1                 1     1         1               1                     1 44
45 13         1                 1 1           1 1           1 1   1                   1 1           1     2                 45
46 9   1           1                   1 1               1               1     1                                 1       1 46
47 11 1   1     1             1 1                                   1                   1         1 1     1   1             47
48 17   1 2                     1         2                 1     1   1 1   1 1 1         1     1             1     1       48
49 7       1                                   1       1 1     1           1                   1                           49
50 10                                                   1               1   1     1       1 1   1 1                     1 1 50
51 14           1           1 1               2         1                         1     1 1   1 1     1               1 1   51
52 12 1                                   1                   1   1       1     1 1               1   1         1   1   1   52
53 8 1 1   2                                                   1 1             2                                           53
54 8                 1                               1   1 1         1             1       1                       1       54
55 8       1 1                                     1   1         1                     1                     1 1           55
56 10                 2             1 1       1   1                 1 1                     1                     1         56
57 10     1 1     1   1 1               1     1                     1       1     1                                         57
58 10       1   1   1                       1                     1     1       1 1                   1               1     58
59 6                                 1             1                                           1       1   1   1           59
60 8   1   1       1       1 1                                                                               1     2       60
61 22     2   1   1       1         1   1         2 1 1 2                 1       1       1     1 2       1 1   1           61
62 9         1   1       1                     1   1                   1 1             1                       1           62
63 5                     2   1                                                                             1     1         63
64 17 2                         1   1 1       1             2       1       1 1       1   2 1               1             1 64
65 16   1 1           1 1 1       1             1 1         1   1 1     2     1 1                       1                   65
66 15       1     1         2                               1                     2   1   1     1 1       2       1   1     66
67 14 1       1       1       1         1   1             1       1             1       1           1 1                 2   67
68 13 1 1               2                         2 2   1 1                     1       1             1                     68
69 8 1             1               1       1             1                           1     1                         1     69
70 14     1                         1   1     1   1 2 1                   1   1       2         2                           70
71 12       1     1                       1 1 1           1     1               1             1           1   1 1           71
72 8       1                               1                         1   1             1   1                       1   1   72
73 15     1     1     1 1   1 1 1               1       1       1   1   1                                   1   1         1 73
74 9                 1         1 1       1                 1                                           1   1     1 1       74
75 12   1       1                               1           1       1   1   1     1                 1 1       2             75
76 9             1                       1         1                 1       1       1 1     2                             76
77 12           1       1     1   1                 1   1 1   1       1           1                                 1     1 77
78 10   1         1                   1               1         1                                   2           1     1 1   78
79 8     1       1                   1                                                       1         1   1 1 1           79
80 15   1                       1 1 1                       1   1   1         1   1 1       1 1         1         1     1   80
81 11   1                           1                 1       1 1               1                 1 1 1         1         1 81
82 7                       1                                               1 1                       1           2 1       82
83 13                   1                   2 1       1     1             1   1       1       1   1   1       1             83
84 11 1   1 1                 1               2   1               1                                     1             2     84
85 7   1                           1       1             1       1           2                                             85
86 10     1                             1       1 1         1         1     1       1         1                         1   86
87 12 1                           2       1     1             1                             1   1       1     1     1 1     87
88 10   1     1               1     1           2                 1         1         1                   1                 88
89 20   1     2                             1 1     1             2             1         1 1   1       3         1   2   2 89
90 8                                     1 1 1                 1           1 1     1 1                                     90
91 8               3           1 1             1     1                                   1                                 91
92 15 1         1                   1 1     1                 1     2 1           1 1 1   1       1                     1   92
93 13                 1 1 2   1 1                                     1     1         1   1         1       1 1             93
94 15       2       1 1 1   1                               1         2               2       1     1 2                     94
95 8               1                         1         1               1                         2         1         1     95
96 6         1         1   1     1                                               1     1                                   96
97 5             1         1       1             1                                       1                                 97
98 7                   1 1           1                       1         1     1                                   1         98
99 7                                         1         1 1                           2         1           1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
Ngày
/
Tháng