BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ngãi 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/03/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
Ngày
/
Tháng
00 17     1       1     1     1               1           1           1 1 1                   1             1   2   1 2 1   00
01 3                                             1                                         1                           1   01
02 10 1         1             1                       2       1   1                   1     1                         1     02
03 13   2                                 1 1                 1   1               1         1   1     2       1 1           03
04 16       1       1         1 2           1     1 1     2 1                         1     1 1                         1 1 04
05 6                                     1 1       1                             1                               1   1     05
06 7               1         1 1 1             1     1                                                 1                   06
07 16     1               1           1 1     1         1       1   2 1 1               1                   1 1 1 1         07
08 11             1                     1   1       1       1                       1 2 1   1   1                           08
09 7       2 1                                           2           1                                   1                 09
10 13 1       1               1             1           1   1         1   3                       1       1       1         10
11 8       1 1         1     1             1                                                   1             1         1   11
12 14   1             1 1                   1 1                       1 1 2               1 1         1 2                   12
13 10         1 1               1       1 1                                 1             1     1                     1 1   13
14 8       1                                 1                         1                         1 1     2   1             14
15 5                                                     1                 1 1                         1           1       15
16 12           1                                 1                 1     1   1 2     1       1 1         1     1           16
17 8     2                         1       1     1     1   1     1                                                         17
18 10                 1         1 1       1   1     1                           1       1                       1   1       18
19 10               1           1                 1   1 1       1       1                                 1         2       19
20 13             1   1                           1             1         1     1 1           1   1       1 1   1     1     20
21 12               1     2   1     1   1           1                 1       1 1   1                     1                 21
22 8 1           1   1         1                           1   1                                 1                     1   22
23 16   1                             1   2   2 1         1   1       1 1         1       1     1           1       1       23
24 10     1                 2                                   1 1                         1   1   1 1         1           24
25 18   1               1 1 2     1   1 1     1           1   1       1         1     1           1         1 1     1       25
26 8       1                 1                       1   1 1 1 1                       1                                   26
27 10               1       2               1   1             1               1           1     1             1             27
28 12 1 2               1               1                     1   1 1       1                 1         2                   28
29 11   1     1               1               1 2                             1     1 1                     1     1         29
30 12               1                     1 1                             1   1     1   1   1           1   2   1           30
31 14         1   2 1                 1           1     1                                 2 1     1       1       1   1     31
32 9 1                                                 1         1           1     1                 1         2       1   32
33 11     1                                     1       1 1         1 1               1           1     2         1         33
34 8                 1                               1   1   1                               1   1       1       1         34
35 6                   1                     1                               2   1                                 1       35
36 10           1                 1 1       1                       1           1   1 1 1             1                     36
37 12                                   1                         1       1 3         1             1         2   1     1   37
38 15     1         1           1 1   1         3           1   1     2                   1             1             1     38
39 10         1                           1         1 1         1         1       1 1       1                           1   39
40 16         1 1             1       2   1       2                     1   1       1         1         1 1         1     1 40
41 13 1       1 1         1   1   1     1               2                                             1     1     1   1     41
42 13         1 1 1           1     3     1         1                                     2         1                 1     42
43 13                   1 1           1 1             1             2   1 1         1                     1       1       1 43
44 13 1 1         1 1                                       2   1               1       1                     1   1 1     1 44
45 6         1   1       1                                                 2           1                                   45
46 8 1                           1           1 1                               1     1   1                               1 46
47 9 1         1     1     1                                                                           1   1   1     1 1   47
48 9                                 2                   1     1 1                                 2       1   1           48
49 10   1 1 1   1             1           1     1             1                                                 1 1         49
50 12               1       1     1               1     1     1     1     1 2                     1                       1 50
51 16   1   1   1             1 1               1           1     1                 1   1   1   1   1   1 1   1             51
52 8   1   1 1                       1                         1         1 1     1                                         52
53 8                     1     1         1         1               1                   1   1       1                       53
54 16     1 1 1   1             2                                 2 1     1     1             1     1         1   1 1       54
55 10 1                 1                                             1 1     1         1       1     1         1         1 55
56 6     1                                                           1       2             1     1                         56
57 5         1       1                                                       1       1 1                                   57
58 6         1                 1         1           1                       1                             1               58
59 9   1       1   1                             1       1   1                   1   1   1                                 59
60 6                                       1     1   1                                         1         1         1       60
61 14             1     1               1 1 1               1 1             1   1               2   1                 1   1 61
62 16   1   1   1 1       1 1           2                     1   1                 1     2 1                     1       1 62
63 12       1                     1 2               1         1         1       1   2             1   1                     63
64 8                 1     1 1                               1           1       1     1                               1   64
65 16   1   1   1     2   2                 1                     1 1                         1 2     1       1 1           65
66 10   1               2                         1         1   1               1   1         1           1                 66
67 10         1         1       2         1                           1           1   1       1               1             67
68 10     1                         2 2 1                                 1             1   1                       1       68
69 10                 2     1     1   1                         1       1         1     1           1                       69
70 8             1   1   1 1                     1   2                                   1                                 70
71 11           1                   1                   2   1                       1 1           1         1             2 71
72 8               2             1 1                 1               1                               1                   1 72
73 18 1           2 1             1   1 1             1 1         1     1             1 1 1   1   1 1               1       73
74 17 2         1         1 1                     1 2         1   1 1 1                   1 1       1     2                 74
75 8                                   1   1         1                         1           1 2             1               75
76 6                               1 2                     1             1                                           1     76
77 10     2               1       1           1                 1                               1 1 1             1         77
78 8     1 1                       2                     1                                                   3             78
79 14       2         1 1   1                       1   1       1       2   1         1             1                 1     79
80 12                       1             1   1   1             1   1         1   1         1 1                   1     1   80
81 8                   1                 1   1             1         1           1                                   1 1   81
82 10     1 1                                       2 1             1               1             1   1 1                   82
83 12   1       1                 1     1       2     1 1                         1                     1     1           1 83
84 5                 1         1                         1                     1                               1           84
85 8 1                 1           1       1       1         1                               1                     1       85
86 10         1   1           1               1         1         1     1       1               1     1                     86
87 14               1   2   1     1             1       1                   1   1       1 1       1   2                     87
88 8 1   1         1   1                   1                   1                                       1 1                 88
89 11               1 1                         1         1           1 1   1         1         1                   1 1     89
90 14     1           1         1 1 1 1 1                   1           1           1         1                     1   1 1 90
91 12 1                                           1         1       2         1               1   1     1   1   1 1         91
92 14 1   1     1                 1         1   1   1       1   1 1               2                               1     1   92
93 16 1 1                 2       1               1   1       1     1       1 1   1               1 1 1                   1 93
94 13         1   1         1   1       1           1     1                 1                                 1       2 1 1 94
95 8                     1                   1     1                                   1               1   3               95
96 8               1               1                                   1       1         1         1 1                 1   96
97 9                 1   1                   1 1                             1   1                                 1   1 1 97
98 6             1                       1             1 1                                         1                     1 98
99 9       1   1           1 2               1                   1                 1                 1                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
Ngày
/
Tháng