BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ngãi 60 KỲ ĐẾN NGÀY 09/11/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
Ngày
/
Tháng
00 9                                     1               1       1   1     1       1     1     1               1           00
01 9                     1 1 1   1           1 1 1 1                                                               1       01
02 7 1                                             1                   1         1             1                       2   02
03 11         1             1                 1   1       1 1         1   2                                 1 1             03
04 13                         1 1       1           1 1                       1       1         1 2           1     1 1     04
05 14 1 1       1       1 1                 2 2       1               1                                     1 1       1     05
06 10 1                             1   1                   1                         1         1 1 1             1     1   06
07 15   1                             2   1 1           1             3     1               1           1 1     1         1 07
08 5                 1                                                             1                     1   1       1     08
09 6                       1   1                           1                 2 1                                           09
10 11     1                   1 1       1         1                   1 1       1               1             1           1 10
11 13       1   1   1 2       1               1     1                         1 1         1     1             1             11
12 10   1     1 1                               1                 1       1             1 1                   1 1           12
13 9       1   1 1         1                                                   1 1               1       1 1               13
14 6             1                       1     1             1               1                                 1           14
15 7                 1             1                 1 1 1     2                                                           15
16 7                                     1         1     1   1 1                 1                                 1       16
17 11             1       1         1 1                             1       2                         1       1     1     1 17
18 9                                               1         1   1                     1         1 1       1   1     1     18
19 13 1           1         1     1   1             1   1       1                     1           1                 1   1 1 19
20 10       1                               2     1               1 2               1   1                           1       20
21 14       1       1   1         1       1     1       1                             1     2   1     1   1           1     21
22 8           1         2                             1               1           1   1         1                         22
23 15 1   2                     1                   1         1 1     1   1                             1   2   2 1         23
24 9                 1           1   2     1                       1       1                 2                             24
25 13                                     1                   1     2     1               1 1 2     1   1 1     1           25
26 9       1       1 1         1                         2                   1                 1                       1   26
27 10   1   1                 1                   1         1                         1       2               1   1         27
28 12       1     1           1             1                   1 1 1   1 2               1               1                 28
29 15     1 2                   1           1   1 1   1               1   1     1               1               1 2         29
30 9                         1     1 1       1 1         1                           1                     1 1             30
31 12 1       1       1                           1               1             1   2 1                 1           1     1 31
32 6     1       1                 1                       1           1                                                 1 32
33 7     1               1                                 2               1                                     1       1 33
34 9         1       1       1         1             1 1 1                             1                               1   34
35 6         1       1                   1                           1                   1                     1           35
36 12   2 1   2           1                             1           1             1                 1 1       1             36
37 6           1     1     1 1                             1                                             1                 37
38 14               1                       1   1     3                     1         1           1 1   1         3         38
39 8               1           1                           1       1           1                           1         1 1   39
40 12                             1       1   1   1                             1 1             1       2   1       2       40
41 12                           1 1                                 1   1       1 1         1   1   1     1               2 41
42 15     1           1             1   3                                       1 1 1           1     3     1         1     42
43 19 2 1   1         1   1     1   1 1     1 1               1 1   1                     1 1           1 1             1   43
44 10 1     1         1               1                     1   1       1 1         1 1                                     44
45 8                   1 1           1     2                                   1   1       1                               45
46 8       1     1                                 1       1           1                           1           1 1         46
47 10 1                   1         1 1     1   1                       1         1     1     1                             47
48 12   1 1   1 1 1         1     1             1     1           1                                     2                   48
49 10         1                   1                             1         1 1 1   1             1           1     1         49
50 16     1   1     1       1 1   1 1                     1 1   2                     1       1     1               1     1 50
51 14               1     1 1   1 1     1               1 1               1   1   1             1 1               1         51
52 12       1     1 1               1   1         1   1   1               1   1 1                       1                   52
53 7             2                                               1                         1     1         1         1     53
54 10   1             1       1                       1                     1 1 1   1             2                         54
55 7                     1                     1 1           1   1     1                 1                                 55
56 9 1 1                     1                     1         1   1 1 1     1                                               56
57 5 1       1     1                                                           1       1                                   57
58 10     1       1 1                   1               1       1               1                 1         1           1   58
59 9                             1       1   1   1             1         1       1   1                             1       59
60 8                                           1     2       1     1                                         1     1   1   60
61 15       1       1       1     1 2       1 1   1                 1               1     1               1 1 1             61
62 12     1 1             1                       1                       1   1   1 1       1 1           2                 62
63 7                                         1     1                         1                     1 2               1     63
64 12 1       1 1       1   2 1               1             1                           1     1 1                           64
65 14     2     1 1                       1                       1       1   1   1     2   2                 1             65
66 14               2   1   1     1 1       2       1   1                 1               2                         1       66
67 13             1       1           1 1                 2   1     1           1         1       2         1               67
68 9             1       1             1                                   1                         2 2 1                 68
69 12                   1     1                         1     1 2     1                 2     1     1   1                   69
70 13       1   1       2         2                                                 1   1   1 1                     1   2   70
71 9             1             1           1   1 1                               1                   1                   2 71
72 11   1   1             1   1                       1   1                           2             1 1                 1   72
73 15 1   1                                   1   1         1 1         1           2 1             1   1 1             1 1 73
74 12                                     1   1     1 1                 2         1         1 1                     1 2     74
75 11 1   1   1     1                 1 1       2                                                         1   1         1   75
76 9   1       1       1 1     2                                                                     1 2                   76
77 11   1           1                                 1     1 1       1     2               1       1           1           77
78 11                                 2           1     1 1       1   1     1 1                       2                     78
79 13                           1         1   1 1 1                 1         2         1 1   1                       1   1 79
80 15 1         1   1 1       1 1         1         1     1   1   1                           1             1   1   1       80
81 12             1                 1 1 1         1         1 1   2                       1                 1   1           81
82 12         1 1                       1           2 1           1         1 1                                       2 1   82
83 16       1   1       1       1   1   1       1                     1   1       1                 1     1       2     1 1 83
84 6                                     1             2     1                         1         1                         84
85 9           2                                               1     1 1                 1           1       1       1     85
86 10   1     1       1         1                         1                     1   1           1               1         1 86
87 15                         1   1       1     1     1 1         1   1               1   2   1     1             1       1 87
88 9         1         1                   1                   1       1   1         1   1                   1             88
89 15             1         1 1   1       3         1   2   2                         1 1                         1         89
90 11         1 1     1 1                                                   1           1         1 1 1 1 1                 90
91 4                       1                                         1 1                                           1       91
92 19 2 1           1 1 1   1       1                     1   1 1 1     1   1     1                 1         1   1   1     92
93 14   1     1         1   1         1       1 1                       1 1                 2       1               1   1   93
94 15   2               2       1     1 2                           1           1   1         1   1       1           1     94
95 9     1                         2         1         1     1                             1                   1     1     95
96 5               1     1                                         1                 1               1                     96
97 5                       1                                                           1   1                   1 1         97
98 6     1     1                                   1                               1                       1             1 98
99 10                   2         1           1                               1   1           1 2               1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
Ngày
/
Tháng