BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ngãi 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/10/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
Ngày
/
Tháng
00 12   1       1   1                           1 1 1     1         1 1 1     1                 1                           00
01 13   1                   1       1 1       1               1 1       1         1 1       1                           1 1 01
02 13     1   1 2     1                 1                   1       1   1               1 1       1 1                       02
03 12     1   1       1     1                       1         1     1     1                   1 1           1             1 03
04 13                         1   1     1           2 2       1       2 1           1 1                                     04
05 9                                               1     1                           1       1     1 1       1       1 1   05
06 7             1 2                             1                   1       1                     1                       06
07 10     1       1             1 1                 1     1                               2       1   1                     07
08 11       1           1 1     1 1   1       1               1   1                       1                         1       08
09 6         1             1             1     1                                       1                                 1 09
10 11 1 1 1       1   1                       1             1         1 1                 1             1                   10
11 9                                         1                   1             1 1                       1   1   1 2       11
12 10 1 1                 1   1                                       1           1 1                 1     1 1             12
13 11         1         1       1                     1           1 1                         1           1   1 1         1 13
14 7           1                         1     1                       1         1   1                         1           14
15 10 1         1                   1         1               1   1 1       1               1                       1       15
16 4                       1   2           1                                                                               16
17 13       1 1             1                     2             1 1         1   1               1 1             1       1   17
18 9     1 1                         1     1                             1 1       1         1 1                           18
19 14   1       1         1 1         1         1 1 1                               1 1     1       1           1         1 19
20 12   1     1             1         1 1             2   1           1               1 1                 1                 20
21 12           1 1         1       2                   1                   1           1   1             1       1   1     21
22 12       1   1                   1     1   1                           1           1 1 1                   1         2   22
23 14       1             1   1   1 1             1             1 1     1       1             1     1   2                   23
24 8                 1   1 1 1                 1                                     1   1                         1       24
25 11   1             1                 1               1   2     1   1 1                     1   1                         25
26 15           1   1     1     1                     1   1 1 1       1 1 1                       1       1       1 1       26
27 9 1                 1         1                     1           1         1               1       1   1                 27
28 11                     1       1               1           1       1 1 1           1         1         1     1           28
29 8   1                     1       1                         2                                       1 2                 29
30 6 1       1             1 1           1         1                                                                       30
31 12             1           1             1   1         1       1               1 1         1     1       1       1       31
32 7                                   1                                         2     1       1       1       1           32
33 20   1     1     1     1     1 1 2         2                 2 1     1             2   1   1         1               1   33
34 13   1           1 1       1 1               1         1 1                                 2 1           1       1       34
35 12   1 1         1         1           1           1 1 1   1           1                                 1       1       35
36 10                     1       1                                 1           1                     2 1   2           1   36
37 13       1       1     1   1   1           1 1               2                               1             1     1     1 37
38 8 1                               1     1         1                     1   1           1                     1         38
39 7                         1                 1                     1     2                   1                 1         39
40 4                                                   1 1 1                   1                                           40
41 9 1       1             1                   1       1 1 1             1     1                                           41
42 12   1             1       2             1   1 1                       1         1   1               1           1       42
43 14   1                   1             1       1         1           1 1           1             2 1   1         1   1   43
44 7   1                                           1   1                         1                 1     1         1       44
45 11                   1                     1                 1 1           1 1           1 1   1                   1 1   45
46 10             1   1             1   1           1                   1 1               1               1     1           46
47 13 2         1       1       1   1 1   1     1             1 1                                   1                   1   47
48 22 1   1 1   1       1 2 1           1 2                     1         2                 1     1   1 1   1 1 1         1 48
49 13 1     1     1   1       1   2         1                                   1       1 1     1           1               49
50 6           1                                                                       1               1   1     1       1 50
51 11               1             1             1           1 1               2         1                         1     1 1 51
52 9 1     1                         1                                   1                   1   1       1     1 1         52
53 10             1                 1 1 1   2                                                   1 1             2           53
54 8   1             1                               1                               1   1 1         1             1       54
55 10         1 1 1     1                   1 1                                     1   1         1                     1   55
56 11           1   1             1                   2             1 1       1   1                 1 1                     56
57 13     1               1 1             1 1     1   1 1               1     1                     1       1     1         57
58 12     1   2     1                       1   1   1                       1                     1     1       1 1         58
59 8         1   1         1 1 2                                     1             1                                       59
60 9           2       1   1           1   1       1       1 1                                                             60
61 19                         3           2   1   1       1         1   1         2 1 1 2                 1       1       1 61
62 9 1                                       1   1       1                     1   1                   1 1             1   62
63 4         1                                           2   1                                                             63
64 14                                 2                         1   1 1       1             2       1       1 1       1   2 64
65 15                                   1 1           1 1 1       1             1 1         1   1 1     2     1 1           65
66 13 1           1   1             1       1     1         2                               1                     2   1   1 66
67 12     1 1                         1       1       1       1         1   1             1       1             1       1   67
68 15   1   1                     1   1 1               2                         2 2   1 1                     1       1   68
69 7                 1               1             1               1       1             1                           1     69
70 13     1                               1                         1   1     1   1 2 1                   1   1       2     70
71 12             1   1 2                   1     1                       1 1 1           1     1               1           71
72 10     1           1 1 1     1           1                               1                         1   1             1   72
73 13       1                             1     1     1 1   1 1 1               1       1       1   1   1                   73
74 10       1     1     2         1                   1         1 1       1                 1                               74
75 12             1 1   1           1   1       1                               1           1       1   1   1     1         75
76 12     1   2 1               1                 1                       1         1                 1       1       1 1   76
77 12                   1       1               1       1     1   1                 1   1 1   1       1           1         77
78 6                             1     1         1                   1               1         1                           78
79 6         1   1         1             1       1                   1                                                     79
80 15   1 1 1 1         1               1                       1 1 1                       1   1   1         1   1 1       80
81 8               1   1               1                           1                 1       1 1               1           81
82 7 1           1 1     1                                 1                                               1 1             82
83 12       1             1         1                   1                   2 1       1     1             1   1       1     83
84 10       1       1                 1   1 1                 1               2   1               1                         84
85 10     2           1                 1                           1       1             1       1           2             85
86 10       1                   1         1                             1       1 1         1         1     1       1       86
87 7 1                               1                           2       1     1             1                             87
88 10             1                     1     1               1     1           2                 1         1         1     88
89 13                   1 1         1   1     2                             1 1     1             2             1         1 89
90 9     1                                                               1 1 1                 1           1 1     1 1     90
91 10       1                   1                   3           1 1             1     1                                   1 91
92 16               1               2 1         1                   1 1     1                 1     2 1           1 1 1   1 92
93 12                 1         1                     1 1 2   1 1                                     1     1         1   1 93
94 14             1 1             1         2       1 1 1   1                               1         2               2     94
95 6                 1         1                   1                         1         1               1                   95
96 8     1                       1           1         1   1     1                                               1     1   96
97 7 1               1                           1         1       1             1                                       1 97
98 10   1       1         1 1                           1 1           1                       1         1     1             98
99 8 1             1               1                                         1         1 1                           2     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
Ngày
/
Tháng