BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ngãi 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/05/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
Ngày
/
Tháng
00 13   1       1   1     1       1     1     1               1           1           1 1 1                   1             00
01 2                                                             1                                         1               01
02 9                 1         1             1                       2       1   1                   1     1               02
03 14   1 1         1   2                                 1 1                 1   1               1         1   1     2     03
04 14                       1       1         1 2           1     1 1     2 1                         1     1 1             04
05 5               1                                     1 1       1                             1                         05
06 8     1                         1         1 1 1             1     1                                                 1   06
07 16 1             3     1               1           1 1     1         1       1   2 1 1               1                   07
08 11                             1                     1   1       1       1                       1 2 1   1   1           08
09 8     1                 2 1                                           2           1                                   1 09
10 13               1 1       1               1             1           1   1         1   3                       1       1 10
11 6                       1 1         1     1             1                                                   1           11
12 15           1       1             1 1                   1 1                       1 1 2               1 1         1 2   12
13 8                         1 1               1       1 1                                 1             1     1           13
14 8       1               1                                 1                         1                         1 1     2 14
15 8 1 1     2                                                           1                 1 1                         1   15
16 14   1   1 1                 1                                 1                 1     1   1 2     1       1 1         1 16
17 9             1       2                         1       1     1     1   1     1                                         17
18 10       1   1                     1         1 1       1   1     1                           1       1                   18
19 10 1       1                     1           1                 1   1 1       1       1                                 1 19
20 13           1 2               1   1                           1             1         1     1 1           1   1       1 20
21 13 1                             1     2   1     1   1           1                 1       1 1   1                     1 21
22 8 1               1           1   1         1                           1   1                                 1         22
23 17       1 1     1   1                             1   2   2 1         1   1       1 1         1       1     1           23
24 10             1       1                 2                                   1 1                         1   1   1 1     24
25 18       1     2     1               1 1 2     1   1 1     1           1   1       1         1     1           1         25
26 10   2                   1                 1                       1   1 1 1 1                       1                   26
27 10     1                         1       2               1   1             1               1           1     1           27
28 15         1 1 1   1 2               1               1                     1   1 1       1                 1         2   28
29 10               1   1     1               1               1 2                             1     1 1                     29
30 10   1                           1                     1 1                             1   1     1   1   1           1   30
31 13           1             1   2 1                 1           1     1                                 2 1     1       1 31
32 7     1           1                                                 1         1           1     1                 1     32
33 12     2               1                                     1       1 1         1 1               1           1     2   33
34 9 1 1                             1                               1   1   1                               1   1       1 34
35 6               1                   1                     1                               2   1                         35
36 12 1           1             1                 1 1       1                       1           1   1 1 1             1     36
37 9     1                                             1                         1       1 3         1             1       37
38 14                     1         1           1 1   1         3           1   1     2                   1             1   38
39 11     1       1           1                           1         1 1         1         1       1 1       1               39
40 14                         1 1             1       2   1       2                     1   1       1         1         1 1 40
41 11             1   1       1 1         1   1   1     1               2                                             1     41
42 12                         1 1 1           1     3     1         1                                     2         1       42
43 14       1 1   1                     1 1           1 1             1             2   1 1         1                     1 43
44 11     1   1       1 1         1 1                                       2   1               1       1                   44
45 6                         1   1       1                                                 2           1                   45
46 8     1           1                           1           1 1                               1     1   1                 46
47 5                 1         1     1     1                                                                           1   47
48 8           1                                     2                   1     1 1                                 2       48
49 9         1         1 1 1   1             1           1     1             1                                             49
50 15   1 1   2                     1       1     1               1     1     1     1     1 2                     1         50
51 17 1 1               1   1   1             1 1               1           1     1                 1   1   1   1   1   1 1 51
52 9   1               1   1 1                       1                         1         1 1     1                         52
53 9           1                         1     1         1         1               1                   1   1       1       53
54 13                     1 1 1   1             2                                 2 1     1     1             1     1       54
55 10       1   1     1                 1                                             1 1     1         1       1     1     55
56 10       1   1 1 1     1                                                           1       2             1     1         56
57 5                         1       1                                                       1       1 1                   57
58 7 1       1               1                 1         1           1                       1                             58
59 10         1         1       1   1                             1       1   1                   1   1   1                 59
60 7       1     1                                         1     1   1                                         1         1 60
61 13             1               1     1               1 1 1               1 1             1   1               2   1       61
62 14                   1   1   1 1       1 1           2                     1   1                 1     2 1               62
63 12                       1                     1 2               1         1         1       1   2             1   1     63
64 8     1                           1     1 1                               1           1       1     1                   64
65 15           1       1   1   1     2   2                 1                     1 1                         1 2     1     65
66 11 1                 1               2                         1         1   1               1   1         1           1 66
67 13   2   1     1           1         1       2         1                           1           1   1       1             67
68 9                     1                         2 2 1                                 1             1   1               68
69 15 1     1 2     1                 2     1     1   1                         1       1         1     1           1       69
70 8                             1   1   1 1                     1   2                                   1                 70
71 8                           1                   1                   2   1                       1 1           1         71
72 8   1                           2             1 1                 1               1                               1     72
73 19     1 1         1           2 1             1   1 1             1 1         1     1             1 1 1   1   1 1       73
74 17                 2         1         1 1                     1 2         1   1 1 1                   1 1       1     2 74
75 7                                                   1   1         1                         1           1 2             75
76 5                                               1 2                     1             1                                 76
77 12     1 1       1     2               1       1           1                 1                               1 1 1       77
78 9 1 1       1   1     1 1                       2                     1                                                 78
79 14             1         2         1 1   1                       1   1       1       2   1         1             1       79
80 13   1   1   1                           1             1   1   1             1   1         1   1         1 1             80
81 10     1 1   2                       1                 1   1             1         1           1                         81
82 11           1         1 1                                       2 1             1               1             1   1 1   82
83 11               1   1       1                 1     1       2     1 1                         1                     1   83
84 7 2     1                         1         1                         1                     1                           84
85 9         1     1 1                 1           1       1       1         1                               1             85
86 11   1                     1   1           1               1         1         1     1       1               1     1     86
87 17 1         1   1               1   2   1     1             1       1                   1   1       1 1       1   2     87
88 9         1       1   1         1   1                   1                   1                                       1 1 88
89 13 2   2                         1 1                         1         1           1 1   1         1         1           89
90 11                     1           1         1 1 1 1 1                   1           1           1         1             90
91 10               1 1                                           1         1       2         1               1   1     1   91
92 16   1   1 1 1     1   1     1                 1         1   1   1       1   1 1               2                         92
93 15                 1 1                 2       1               1   1       1     1       1 1   1               1 1 1     93
94 9             1           1   1         1   1       1           1     1                 1                               94
95 7 1     1                             1                   1     1                                   1               1   95
96 8             1                 1               1                                   1       1         1         1 1     96
97 6                                 1   1                   1 1                             1   1                         97
98 5                             1                       1             1 1                                         1       98
99 9                       1   1           1 2               1                   1                 1                 1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
Ngày
/
Tháng