BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ngãi 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/01/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
Ngày
/
Tháng
00 17 1     1               1           1           1 1 1                   1             1   2   1 2 1   1     1           00
01 3                           1                                         1                           1                     01
02 9       1                       2       1   1                   1     1                         1               1       02
03 14                   1 1                 1   1               1         1   1     2       1 1           1             2   03
04 16       1 2           1     1 1     2 1                         1     1 1                         1 1 1               1 04
05 10                   1 1       1                             1                               1   1       1       2 1     05
06 7       1 1 1             1     1                                                 1                   1                 06
07 16   1           1 1     1         1       1   2 1 1               1                   1 1 1 1                       1   07
08 11                 1   1       1       1                       1 2 1   1   1                                         1   08
09 6                                   2           1                                   1                 1             1   09
10 13       1             1           1   1         1   3                       1       1       1                 1     1   10
11 6 1     1             1                                                   1             1         1                     11
12 13 1                   1 1                       1 1 2               1 1         1 2                   1                 12
13 10         1       1 1                                 1             1     1                     1 1             1 1     13
14 7                       1                         1                         1 1     2   1                               14
15 6                                   1                 1 1                         1           1               1         15
16 12                           1                 1     1   1 2     1       1 1         1     1               1             16
17 6             1       1     1     1   1     1                                                                           17
18 10         1 1       1   1     1                           1       1                       1   1                       1 18
19 13         1                 1   1 1       1       1                                 1         2         1         1 2   19
20 14                           1             1         1     1 1           1   1       1 1   1     1           1 1       1 20
21 12   2   1     1   1           1                 1       1 1   1                     1                         1         21
22 6         1                           1   1                                 1                     1                   1 22
23 15               1   2   2 1         1   1       1 1         1       1     1           1       1                         23
24 12     2                                   1 1                         1   1   1 1         1                 1   2       24
25 20 1 1 2     1   1 1     1           1   1       1         1     1           1         1 1     1             1         2 25
26 10       1                       1   1 1 1 1                       1                                           2     1   26
27 9     2               1   1             1               1           1     1             1                               27
28 10 1               1                     1   1 1       1                 1         2                             1       28
29 9       1               1 2                             1     1 1                     1     1                           29
30 13                   1 1                             1   1     1   1   1           1   2   1             1 1             30
31 10               1           1     1                                 2 1     1       1       1   1                       31
32 9                                 1         1           1     1                 1         2       1       1             32
33 10                         1       1 1         1 1               1           1     2         1                           33
34 10                               1   1   1                               1   1       1       1           1 1       1     34
35 6 1                     1                               2   1                                 1                         35
36 11           1 1       1                       1           1   1 1 1             1                               1   1   36
37 15                 1                         1       1 3         1             1         2   1     1   1       1     1   37
38 13         1 1   1         3           1   1     2                   1             1             1                       38
39 11                   1         1 1         1         1       1 1       1                           1   1           1     39
40 19       1       2   1       2                     1   1       1         1         1 1         1     1   1 1       1 1 1 40
41 10   1   1   1     1               2                                             1     1     1   1                       41
42 11       1     3     1         1                                     2         1                 1           1           42
43 13 1 1           1 1             1             2   1 1         1                     1       1       1                   43
44 13                                     2   1               1       1                     1   1 1     1       1 1   1   1 44
45 7   1                                                 2           1                                   2         1       45
46 11           1           1 1                               1     1   1                               1 1   1 1 1         46
47 11     1                                                                           1   1   1     1 1     1     3 1       47
48 10               2                   1     1 1                                 2       1   1               1             48
49 8       1           1     1             1                                                 1 1           1           1   49
50 12     1     1               1     1     1     1     1 2                     1                       1                 1 50
51 13       1 1               1           1     1                 1   1   1   1   1   1 1   1                               51
52 5               1                         1         1 1     1                                                           52
53 9   1     1         1         1               1                   1   1       1                         1               53
54 12         2                                 2 1     1     1             1     1         1   1 1                         54
55 10 1                                             1 1     1         1       1     1         1         1           1       55
56 8                                               1       2             1     1                                 1   2     56
57 5                                                       1       1 1                                         2           57
58 5         1         1           1                       1                             1                                 58
59 7                           1       1   1                   1   1   1                                               1   59
60 9                     1     1   1                                         1         1         1       1 1   1           60
61 13 1               1 1 1               1 1             1   1               2   1                 1   1                   61
62 12   1 1           2                     1   1                 1     2 1                     1       1                   62
63 13           1 2               1         1         1       1   2             1   1                                 1   1 63
64 8     1 1                               1           1       1     1                               1           1         64
65 16   2                 1                     1 1                         1 2     1       1 1             3 1         1   65
66 10 2                         1         1   1               1   1         1           1                       1           66
67 10 1       2         1                           1           1   1       1               1                   1           67
68 9             2 2 1                                 1             1   1                       1                         68
69 8     1     1   1                         1       1         1     1           1                                         69
70 7   1 1                     1   2                                   1                                                 1 70
71 11             1                   2   1                       1 1           1         1             2       1           71
72 10           1 1                 1               1                               1                   1   2 2             72
73 16           1   1 1             1 1         1     1             1 1 1   1   1 1               1         1           1   73
74 16   1 1                     1 2         1   1 1 1                   1 1       1     2                           1 1     74
75 9                 1   1         1                         1           1 2             1                               1 75
76 8             1 2                     1             1                                           1         1           1 76
77 8   1       1           1                 1                               1 1 1             1                           77
78 6             2                     1                                                   3                               78
79 13 1   1                       1   1       1       2   1         1             1                 1         1   1         79
80 15     1             1   1   1             1   1         1   1         1 1                   1     1   1       2         80
81 12 1                 1   1             1         1           1                                   1 1   1 1   1   1       81
82 8                             2 1             1               1             1   1 1                                     82
83 11           1     1       2     1 1                         1                     1     1           1 1                 83
84 7         1                         1                     1                               1                 1   1     1 84
85 11 1           1       1       1         1                               1                     1       1 1 1         1   85
86 11       1               1         1         1     1       1               1     1                                 3     86
87 14 2   1     1             1       1                   1   1       1 1       1   2                                 1     87
88 11 1                   1                   1                                       1 1                 1   1 1   1   1 1 88
89 9                         1         1           1 1   1         1         1                   1 1                       89
90 12         1 1 1 1 1                   1           1           1         1                     1   1 1                   90
91 14                           1         1       2         1               1   1     1   1   1 1         1   1     1       91
92 13           1         1   1   1       1   1 1               2                               1     1     1 1             92
93 17   2       1               1   1       1     1       1 1   1               1 1 1                   1       1   1     1 93
94 12     1   1       1           1     1                 1                                 1       2 1 1                 1 94
95 11   1                   1     1                                   1               1   3                   2       1     95
96 8             1                                   1       1         1         1 1                 1           1         96
97 8   1                   1 1                             1   1                                 1   1 1                   97
98 5                   1             1 1                                         1                     1                   98
99 12     1 2               1                   1                 1                 1                           1   1 2   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
Ngày
/
Tháng