BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ngãi 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/09/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
Ngày
/
Tháng
00 16   1         3 2   1   1     1     1                 1               1               1               1       2         00
01 15 1 1       1     1           1 1 1         1     1       1 1             1         1         1                     1   01
02 10                   1   1       1             1 1             1 1                       1     1     1                   02
03 7 1                 1                     1                             1           1           1                   1   03
04 17                         1   1                 1   1   1     1   1 1   1       1               2     1     1   1 1   1 04
05 10                         1   1         1           1         1               1   1                     1 1 1           05
06 10               1       1 1                           1     1           1       1           1       1               1   06
07 11   1                 2       1           2                   2       1         1     1                                 07
08 10         1           1 1         1 1           1 1     1       1                                             1         08
09 16     2       1   1           1     1 1       1 3 1 1                                     1         1             1     09
10 9               1       1             1                         1                           1 2             1       1   10
11 13     1               1             1 1                         1     1     2   1           1 1 1                     1 11
12 11     2 1                         1       1                     1     1           1   1     1         1                 12
13 13           1   1 1     1       1     2           1       1 1       1                               1 1                 13
14 10   1                       1                     1 1 1     1 1     1                           1           1           14
15 12                 1                         1                         1           1   1       1     1 1 1     2   1     15
16 7   1           1                                       1                     2   1                           1         16
17 12         1     1                 1                   1 1             1                   1     1     1     1 1 1       17
18 12   1       1       1   1         2   1           1         1             1   1                         1               18
19 16     1                       1         1       1 1 1                     1 1 2 1         1                     1 2 1   19
20 11       1           2 1                 1 1   1                       1         1                   1             1     20
21 10               1       1                 1                         1     1           1           1   1 1             1 21
22 13             1 1           1 1     1                             1       1               1       1     1 1   1   1     22
23 12     1           1       1               1 1 1 1               1   1 1                   1                     1       23
24 8                           1                 1     1               1     1         1                             2     24
25 12           2         1     2     1         1 1 1       1                                           2                   25
26 15   1     4         1       1                         1           1     1 1 1     1                   2                 26
27 14       2     1 1     1 1                       1 1     1           1   1                 1           1       1         27
28 13 1   1                   1         1       1 1 1 1         1                 1 1     1             1                   28
29 6                             1                                         1     1                   1                   2 29
30 11 1 1 1       1       1                 1                           1       1   1       1                         1     30
31 10 1     1     1             1                               1               1             1       1       1           1 31
32 5                       1                           1                                                   1 1         1   32
33 7                                         1 1   1 1                                           1 1                     1 33
34 12 1           1                         1   2   1                   1       2                 1       1   1             34
35 8       1                         1 1             1   1                                                       1 1   1   35
36 12       1                         1                   1             1       1     1 1   1               1 1       1   1 36
37 6     1                                   1               1               1         1                           1       37
38 16             1                     1 1       1           1       1   1   1       1   1 1   1 1             1 1   1     38
39 11   1 1           1   1     1                       1                                     1       1     1   1         1 39
40 8     1                 1 2                 1               1                         1             1                   40
41 10       1 1                       1 1   1         1             1                   1           1     1                 41
42 10           1         1         1 2                   1             1     1                     1                     1 42
43 6       1                 1       1                   1                             1       1                           43
44 13     1   1               1     1               1         1     1 1               1   1           1         1 1         44
45 10   1     1       1                       1         1         1   1   1   1               1                             45
46 15           1       1 1     1                         1       1 1   1         1   1 1       1       1           1 1     46
47 11       1             1       1 1   1         1                                     1             1                 3   47
48 9           1               1   1             1         1           2                             1               1     48
49 10                               1       1 1             1     1                 1     1         1                     2 49
50 11             1 1           1 1             1         1 1       1                       1               1             1 50
51 5       1 1                                               1                                               1       1     51
52 12       1 1 1         1                   1   1         1   1       1   1                   1     1                     52
53 13 1             1 1           1         1                               1         1       1 1 1         1   1     1     53
54 9       1       1             1   1 1                                             1   1 1                 1             54
55 7                                         1                   1           1       2   1                       1         55
56 11                                                       1 1 1     1         1     1     1       1           1   1   1   56
57 13                 1 1             1                             1 1       1         1 1     2     1             1   1   57
58 9               1                     1     1     1       1             1     1 1                   1                   58
59 9                               1     1               2                             1                 1 1   1   1       59
60 8         1     1                                       1     1                     1       2           1               60
61 7                                                       1 1           1     1                 1     1           1       61
62 10         1         1     1             1           2         1                               1     1               1   62
63 9 1               1   1   1         1                     1 1 1                                                 1       63
64 9   1   1           1     1                                                   1 1             1 1           1           64
65 6           1                       1         1                   1     1                 1                             65
66 5                           1                                 1                           1     1     1                 66
67 14   1   1       1       2             1     1     1             1 1             1   1                     1         1   67
68 8                   1       1                             1 1 1             1       1               1                   68
69 12                 1                 1                             2         1 1     1   1                 1 1 1   1     69
70 8                       1               2     1     1       1                 1       1                                 70
71 18             2     1       2   1     1         1           1         1 1   1 1   1     1   1 1         1               71
72 9                 1                                                                     1   1     2   1   1     1     1 72
73 10                 1         1         1       1                                   1               1   2 1   1           73
74 14 1                       1   1       1             1   1   1                           1       1   1     1   1     2   74
75 12 1 1         1                                 1       1     1         1     1 1     1             1     1             75
76 9                                 1   1       1                   1   2   1   1         1                               76
77 11 1           1         1     1 1           1 1     1           2                             1                         77
78 17         1         2 1   1       1               1 1             2     1 1 1   2 1                     1               78
79 12     1                         1     1   1               1                   1                   2   1     1   1     1 79
80 9   1     1                             2 1                           1               1                   1         1   80
81 14 1   1 1             1       1 1   2                                                   2 1         1       1         1 81
82 11   1       1                                 1     1 1                             1   1     1           1   1       1 82
83 12 1         1                   1                 1             1       2   2       1   1   1                           83
84 7   1         1             1       1       1                   1                               1                       84
85 15     1             1 1                 1   1         2   1 1     1 1           1         1 1                       1   85
86 10     1 1                                                           1 2 1                               1       3       86
87 12 1 1       1     2   1 1               1       1 1           2                                                         87
88 15                 1 1                                   1           1 1   1 1             1 1     3         1   1 1     88
89 13                 1             1   1 1   1 1     1 1     1               1                   1 1                     1 89
90 8     1 1                 1     1                       1       1       1                       1                       90
91 3                                         1                                               1     1                       91
92 10         2 1             1   1 1                         1     1                         1                 1           92
93 12 1               1       1           2 1   1           1 1                     1                         1   1         93
94 5               1           1             1                       1                 1                                   94
95 12 1 1       1           2 1                   1             2                         1                 1 1             95
96 10 1       1 1 1                                       1   1                     1     1 1                 1             96
97 8 1           1                 1       1   1   1                         1             1                               97
98 10           2                 1   1     1             1           1     1                               1     1         98
99 8               1   1                               1     1                   1   1       1   1                         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
Ngày
/
Tháng