BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ngãi 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/01/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
Ngày
/
Tháng
00 9                 1                                       1               1       1   1     1       1     1     1       00
01 11   1 1       1                           1 1 1   1           1 1 1 1                                                   01
02 8         1 1       1 1                                             1                   1         1             1       02
03 11               1 1           1             1                 1   1       1 1         1   2                             03
04 12     1 1                                     1 1       1           1 1                       1       1         1 2     04
05 13       1       1     1 1       1       1 1                 2 2       1               1                                 05
06 8                     1                             1   1                   1                         1         1 1 1   06
07 14           2       1   1                             2   1 1           1             3     1               1           07
08 3           1                         1                                                             1                   08
09 7         1                                 1   1                           1                 2 1                       09
10 10           1             1                   1 1       1         1                   1 1       1               1       10
11 14 1 1                       1   1   1 2       1               1     1                         1 1         1     1       11
12 10   1 1                 1     1 1                               1                 1       1             1 1             12
13 8               1           1   1 1         1                                                   1 1               1     13
14 7   1   1                         1                       1     1             1               1                         14
15 8             1                       1             1                 1 1 1     2                                       15
16 6                                                         1         1     1   1 1                 1                     16
17 11 1               1 1             1       1         1 1                             1       2                         1 17
18 9     1         1 1                                                 1         1   1                     1         1 1   18
19 13     1 1     1       1           1         1     1   1             1   1       1                     1           1     19
20 11       1 1                 1                               2     1               1 2               1   1               20
21 14         1   1             1       1   1         1       1     1       1                             1     2   1     1 21
22 11       1 1 1                   1         2                             1               1           1   1         1     22
23 11 1             1     1   2                     1                   1         1 1     1   1                             23
24 11       1   1                         1           1   2     1                       1       1                 2         24
25 12               1   1                                     1                   1     2     1               1 1 2     1   25
26 9                   1       1       1 1         1                         2                   1                 1       26
27 9               1       1   1                 1                   1         1                         1       2         27
28 13       1         1         1     1           1             1                   1 1 1   1 2               1             28
29 12                         1 2                   1           1   1 1   1               1   1     1               1       29
30 7                                             1     1 1       1 1         1                           1                 30
31 12   1 1         1     1       1       1                           1               1             1   2 1                 31
32 9   2     1       1       1       1                 1                       1           1                               32
33 9       2   1   1         1               1                                 2               1                           33
34 11               2 1           1       1       1         1             1 1 1                             1               34
35 5                             1       1                   1                           1                   1             35
36 12 1                     2 1   2           1                             1           1             1                 1 1 36
37 6                 1             1     1     1 1                             1                                           37
38 12 1           1                     1                       1   1     3                     1         1           1 1   38
39 6                 1                 1           1                           1       1           1                       39
40 8 1                                               1       1   1   1                             1 1             1       40
41 10 1                                             1 1                                 1   1       1 1         1   1   1   41
42 15     1   1               1           1             1   3                                       1 1 1           1     3 42
43 17       1             2 1   1         1   1     1   1 1     1 1               1 1   1                     1 1           43
44 11   1                 1     1         1               1                     1   1       1 1         1 1                 44
45 12 1           1 1   1                   1 1           1     2                                   1   1       1           45
46 7           1               1     1                                 1       1           1                           1   46
47 10                     1                   1         1 1     1   1                       1         1     1     1         47
48 12             1     1   1 1   1 1 1         1     1             1     1           1                                     48
49 12 1       1 1     1           1                   1                             1         1 1 1   1             1       49
50 15         1               1   1     1       1 1   1 1                     1 1   2                     1       1     1   50
51 14         1                         1     1 1   1 1     1               1 1               1   1   1             1 1     51
52 13               1   1       1     1 1               1   1         1   1   1               1   1 1                       52
53 7                 1 1             2                                               1                         1     1     53
54 13       1   1 1         1             1       1                       1                     1 1 1   1             2     54
55 10     1   1         1                     1                     1 1           1   1     1                 1             55
56 10   1                 1 1                     1                     1         1   1 1 1     1                           56
57 5                     1       1     1                                                           1       1               57
58 9                   1     1       1 1                   1               1       1               1                 1     58
59 9     1                                           1       1   1   1             1         1       1   1                 59
60 5                                                               1     2       1     1                                   60
61 18   2 1 1 2                 1       1       1     1 2       1 1   1                 1               1     1             61
62 12 1   1                   1 1             1                       1                       1   1   1 1       1 1         62
63 6                                                             1     1                         1                     1 2 63
64 14             2       1       1 1       1   2 1               1             1                           1     1 1       64
65 18 1 1         1   1 1     2     1 1                       1                       1       1   1   1     2   2           65
66 14             1                     2   1   1     1 1       2       1   1                 1               2             66
67 14           1       1             1       1           1 1                 2   1     1           1         1       2     67
68 12   2 2   1 1                     1       1             1                                   1                         2 68
69 12           1                           1     1                         1     1 2     1                 2     1     1   69
70 14   1 2 1                   1   1       2         2                                                 1   1   1 1         70
71 9           1     1               1             1           1   1 1                               1                   1 71
72 10                       1   1             1   1                       1   1                           2             1 1 72
73 14 1       1       1   1   1                                   1   1         1 1         1           2 1             1   73
74 10             1                                           1   1     1 1                 2         1         1 1         74
75 10 1           1       1   1   1     1                 1 1       2                                                       75
76 8     1                 1       1       1 1     2                                                                     1 76
77 14     1   1 1   1       1           1                                 1     1 1       1     2               1       1   77
78 13       1         1                                   2           1     1 1       1   1     1 1                       2 78
79 11                                               1         1   1 1 1                 1         2         1 1   1         79
80 14             1   1   1         1   1 1       1 1         1         1     1   1   1                           1         80
81 13       1       1 1               1                 1 1 1         1         1 1   2                       1             81
82 9                             1 1                       1           2 1           1         1 1                         82
83 13       1     1             1   1       1       1   1   1       1                     1   1       1                 1   83
84 8   1               1                                     1             2     1                         1         1     84
85 9           1       1           2                                               1     1 1                 1           1 85
86 11 1 1         1         1     1       1         1                         1                     1   1           1       86
87 15 1             1                             1   1       1     1     1 1         1   1               1   2   1     1   87
88 11 2                 1         1         1                   1                   1       1   1         1   1             88
89 17     1             2             1         1 1   1       3         1   2   2                         1 1               89
90 10                 1           1 1     1 1                                                   1           1         1 1 1 90
91 5 1     1                                   1                                         1 1                               91
92 17               1     2 1           1 1 1   1       1                     1   1 1 1     1   1     1                 1   92
93 12                       1     1         1   1         1       1 1                       1 1                 2       1   93
94 14             1         2               2       1     1 2                           1           1   1         1   1     94
95 8         1               1                         2         1         1     1                             1           95
96 5                                   1     1                                         1                 1               1 96
97 4   1                                       1                                                           1   1           97
98 5               1         1     1                                   1                               1                   98
99 11         1 1                           2         1           1                               1   1           1 2       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
Ngày
/
Tháng