BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/02/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
Ngày
/
Tháng
00 16             1       1         1                     1 1       1   1   1   1         1       1   1 1 1             1 1 00
01 13 1       1                             1   1 1           1         1     2         1         1         1     1         01
02 19 1     1 1 1   1 1                 1       3       1   1                     1     1   1 1           1     1       1   02
03 16 1 1 1           1           1 1         1       1     1 1                           1       1     1     1     1 1     03
04 13       1       1           1   1 1 1             1                 1 1     1 1                             1         1 04
05 17   2                         1     1   1   1 1             1                 1   1 1 1     1     1   1   1     1       05
06 13         1             2 1           1         1 2     1                   1         1           1       1             06
07 21     1 1 1 1             1   1           1   1     1             2 1   1 1     1 1         1   1   1 1               1 07
08 13               2       1                 1 1       1 1   1                                   2     1         1 1       08
09 15 1                   1     1                           1 1   1   1         1           2       1     1       1   2     09
10 10     3       1           1     1                                                       1       1                 1 1   10
11 16   2 1     1 1     1   1               1   1 2 1             1       1       1                                     1   11
12 13 1         2   1                               1       1             1                     1       1 2             1 1 12
13 12     1 2 1   1   1               1               1       1                       1           1         1               13
14 20               1   2         1   1 1     1         2                     1         1 1 1   1 1       1 2         1 1   14
15 13                                 1       2   2 1       1     1 1   1                             1   1       1         15
16 21 2 1         1   1   2               1   1 1   1             2     1       1                   1   1   1 1     1 1     16
17 18       1 1 1   1 1       1                     1             1                   1 2   1     1   1 1       2       1   17
18 15           1     1 1       1           1         1         2     1   1           1         2 1                 1       18
19 12         1           1   1                           2     1       1 1 1       1                             1   1     19
20 11                       1 1           1           1 2   1             1 1   1                               1           20
21 15                 1   1       1 1   2   1 1           1     1 1 1                     1     1                     1     21
22 16                   1 1         1                       2     2 1     1       1           3 1                     2     22
23 15             1       1           1   1     1   1 1           1         1   1       1       1   1 1                 1   23
24 13                   1 1             1       1 1 1   1   1     1     2     1   1                                         24
25 17         1         2                 1     1 1 1           1         1           1       1       1   2 1     1 1       25
26 18 1     1   1     2                     1   1     1         1   1 1       1   1 1 1         1           1   1           26
27 7                           1                   1   1                   1             1 1                   1           27
28 18     1     1 1                   1       1   1           1 1 1       1 1         1     1 1     1                 1 2   28
29 18       1       2       1       1   1 2 1 1       1 1           1             1 1           1                   1 1     29
30 12             1                       1                     2     2 1 1             1 1               1     1           30
31 13                       1 1 1           1                           1 1             1         1   1       1       1 1 1 31
32 19     1             1 1   1     2         1     1     1   1 1     1                 1     2       1 1 1 1               32
33 22 1 1 1 2     1   1   1     1 1     1     1 1       1           1 1 1     1                     1           1 1       1 33
34 15                   1         1 2 1 1         1                       1       2 1       1           1     1     1       34
35 12         1 1       1     1         1   1   1                   1     1                         1       1           1   35
36 13   2 1               1   1   1             1   1         1                               1 2                       1   36
37 13   1               1   2           1 1 1                       1           1   2                             1       1 37
38 14                                       1             1   1       1 1               1 1 1       1           1 1 1   2   38
39 16               1       1   1 1   1                         1     1     1             1 1 1 1     2   1       1         39
40 14 1     2 1                 2 1             1                     1     1     1 1               1                     1 40
41 16 1   2             1     1         1         1     1     1   1 1             1       1 1                     1       1 41
42 16 1           1 1         2 1     1             1           1             2 1               1       1 1               1 42
43 23         1       1       1     1 2   1         1 1     1     1 1             1     1     1     2   2 1     1     1 1   43
44 13           1         1 2   1 1                         1             1       1     1                   1   1         1 44
45 12       1       1                     1 1 1         1 1       1 1                     1   1                 1           45
46 10       1               1 1                                     1       1   1   1         1     1           1           46
47 21         1                 1 1       3         2         2 2           1               1         2         1 2 1   1   47
48 22 1     1 1 1   1     1   1   1 1       1     1           1   1           1           1 2 1     1       1   1   1       48
49 21             1       1             1 1   1   3     2     1     1             1   1 1       1       1   1 1       1   1 49
50 15 1                                     1           1 1   1         1             1 1 1     1 1         1 1   1   1     50
51 10       1                   1   1               1     1                     2                       1     1   1         51
52 24   1         1               1   1           1         1     1   1   2   1 1           1 1 1   1   1   1 2 1 1 1 1     52
53 15 1               1                       1   1       3         1       1   1     2 1         1             1           53
54 19   1 1   1   2 1 1   1         1     1 1         1   1 1         1                               1     2             1 54
55 17   1     1                   3   1               1     1     1 1 1 1     1       1 1                     1         1   55
56 16                                 1     1   1             1   1 1 1 1 1     1   1     2       1                     1 1 56
57 17                 1     1 1     2   1     1   1             2 1         1 1     1       1 1           1                 57
58 20         1 1     1       1 2     1   2         1   1           1   1     1   1       1 1         1             2       58
59 14 1   1 1                       1 1                   1               1     1   1 1 2                 1       1         59
60 10                   1 1                           1 1                   1         2         1           1           1   60
61 16     2   1                                   1   1   2                   1 1             2     1         2     1 1     61
62 13                 1   1       1 1                   2             1     1   1           1                   1   1     1 62
63 19   2   1 1       1         1 1 1 2 1   1 1               1 1         1                     1     1 1                   63
64 15 1 1 1     1   1     1     1         1                       1                 2       1                   1 1 1       64
65 22     1   1 1           1                         1   1           1   1 1     1             3 2 2   1   1 1       2     65
66 14               1   1 1     1       1     1         1   1                 2   1     1                       1         1 66
67 17     1     1 1 1 1               1           1     1   1 1 1     1 1 1     1 1                               1         67
68 24   1   1               2           1   2   1   1   1 1 1   1     1   1     1   1 1                       2 1 1 1     1 68
69 18           1 1             1 1     3 1 1     1   1         1                   1     1         1       1   1 1         69
70 7 1 1       1                                   1                                             1   1   1                 70
71 18 1       1   2 1   2             2   1         1             1           1             1 1       1       1   1         71
72 20         2   1     1 1           1         1 2       1             1         1       1     1     1   1       1     2 1 72
73 19 2   2 1                           1       1   1                 1   1   1   1     1 1 1         1 1   1       1       73
74 13                             1         1       1 1         1 1     1   1         1   1             1           1     1 74
75 17 1             1       1                     1 1     1     1       1     1     1 1           2       1   1   1 1       75
76 15 1         1       1         1   1 1 1                 2     1           1   1                                     1 2 76
77 10               2   1   1               1         1           1     1                                   1   1           77
78 20             1     1   1     1 1   1 1   1   1   1   1 1 1         1   1       2                   2             1     78
79 17 1   1           2     2                             1           2 1   1   1     1   1                       1 1 1     79
80 11                     1     1             1 1                   1             1   1               1     1       1   1   80
81 19       2   1       1 1 1 1 1 1   1   1                 1   1   1       1           1     1 1     1                     81
82 15                   2             1     1   1 1 1 1               1               1   1   1     1         1 1           82
83 12       1   1               1               1     1                     1 1   1                     1   1   1         1 83
84 20   1   1       1 2       1 1         1               3   1       1 1         1     1           1         2     1       84
85 11         1   1           1               1                   1                       1       1       1       1     1 1 85
86 16   1           1           1       1     1 1                         1   1 1 1   1   1       1     1 1           1     86
87 20 1     1 1   2       2             1       1   1 1                     1       1       1     1 1 1 1     1       1     87
88 15           1     3             1         1               1         1   1                 1   2           1     1     1 88
89 12                   1                   2                         1   1     1           2         1     1 1           1 89
90 22       1   1   1         1     1                       1 2 1 1 1 1   1         1   1 1   1   1       1     1     2     90
91 15 1         1   1         1     1     1                 1 2                 1               1   1 1       1   1         91
92 19 1   1         1   1     1   1             2     1 1                 1           1 1     2   1 1       1       1       92
93 14   1     1             1 1     1       1 1               1     1                 1           1       2               1 93
94 16   3             1   1       1 1     1           1         1           1 1     2                   1 1                 94
95 22     1 1 1   1         1 1         1             1 1       1       1   1 1 1 1 1 1       1     1       1 1         1   95
96 16   2       2       1 1           1       1       1             1           1       1   1     1     1   1               96
97 14   1     1 1           1     1         1 1           1                     1             1       2             1     1 97
98 27     1       3 1 1     1   2   1         1     1   1   1       3       1       3 1 1 1 1   1                     1     98
99 15     1                   1 1     1                 1   1 1     1       1 2                     2   1               1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
Ngày
/
Tháng