BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 08/06/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
Ngày
/
Tháng
00 15     1           1 1             1             1 1     1       1   1     1 1                                 1 2 1     00
01 19 1                 2           2         1 3       1     1         1                     3   1       2       1         01
02 12           1 1             1                   2 1 1 1   1           1                 1         1                     02
03 11                     1 1         1       1               1                           1 1       1 1         1       1   03
04 17 1       2                 1           1     2               1 1 1   1               2           1     2       1       04
05 14 1 1   1         2                     1   1             1 1     1             1           1           1   1           05
06 24         1               1   1 1     1     1   1 1       3             1   1 1     2 1   1     1 1   1 1 1           1 06
07 17             1   1     1             1         1   1 2 1                             1   1 2           2 1           1 07
08 12 1       1 1             1     1     1           1     1                     1         1 1                         1   08
09 18       2     1             1     2     2     1         1                   1 1 1                 1       1 1 1   1     09
10 18           1   2         1     1               1           1 1     2     1           1       1     1       1 1 1   1   10
11 18             1 1 1 1     1   1             1   1   1   1         1       1   2   1   1     1     1                     11
12 18   1 1       1 1         1         1           1     1 1       2         1     1   2   1                   1     1     12
13 14   1     2     1     1         1       1 1       1     1         1                                       1     1     1 13
14 13     1       1     1 1   3                   1                       1           1   1   1               1             14
15 5                     1       1                                 1                                             1 1       15
16 17   1       1           1 2       1       1 1     1   1               1         1           1   1 1         1         1 16
17 20                 1     1       1 1     2     1 3   1 1             1       1   1         1     1 1 1       1           17
18 14         1           1             1   1                 1 1 2 1   1         2                 1                 1     18
19 16 1                   1     1     1       1           1 1         1       1       1 1         1     2   2               19
20 19     2 2 1     1             1   1       1 1       1 1   1   1       1                         2     1             1   20
21 15         1 1   1 1     1       1         1     2                         1   1           1   1       1   1             21
22 15   1       1           1         1     1 1                 1         1         1                 1         1     1 2 1 22
23 13 1   1                           1           1                     1 1   1         1   1   1 1 1           1           23
24 11 1 1       1                           1     1                 1     1                       1           1   1   1     24
25 18 1 2         1     1       1                       1       1       2       1           1                   2   1 1 1 1 25
26 20 1       1 1               1   1                     1     3       1       1       1   1       1       1 1 1   2   1   26
27 14             1                       1   1           1 1   1   1 1     1           1               1       1     1   1 27
28 16       1               1       1   1           1 1   1   1       1       1             2   1   1 1       1             28
29 15   2 1 1     1         1                       1           2           1     1                     1       1     1 1   29
30 15                 1           1       1       1                 1   1 1       1     1   1         2 1 1 1               30
31 12                                       1           1 1           1     1       1   1       1         1 1     1       1 31
32 14           1             1     1 1 1 1 1       1       1   1   1             1   1         1                           32
33 20       1   1 1 1         2 1 1           1                   1           1 1   1           1 1       2           2   1 33
34 11                   1                 1             1           2 1             1           1           1       1     1 34
35 9                                                         1 1 1       1 1     1                             1   1 1     35
36 26   1     1       1         2       2       1 1   1   1 2         1 1     1             1     2 1   2 1   1           2 36
37 17   1       1   1     2                       1       1         1   2         1       1             1           1   3   37
38 20             1           1         1   1 1         1     1     1 1   2 1   1       1   1 2           2   1             38
39 21 1     1     1         1 1             1 1     1   1 2             1     1   1       1 1 1     2           1   1       39
40 8                       1                             1                 1         1   1   1             2               40
41 19 1                     1         1   1         1   2     2     1 1           1                 3 1     1             2 41
42 16                           1           1     1       1       1 1         2           1       2     1 1           2 1   42
43 16 1   1           1   2         1                 1   1 1                     1 1   1   1     1       1         1       43
44 19 1   2             3       1 2   1                 1                               1     1   2       1       1 1 1     44
45 20           1       2       2         1         1         2     1 1         1     2   1 1   1 1         2               45
46 15             1 1   1             1       1     1           1   1 1         1     1           1             1     1   1 46
47 19   3   1 1     1 1 1   1           1 1       1               1             1         2   1           1   1             47
48 14       1     1 2   1             1   1   2 1                           1 1                             1     1         48
49 16     1     1         1                 1           1   2             1         1 1   1       1   1 1           1     1 49
50 18         1           1       1     1 2   1     1     1 2   1           1                 1         1       1 1     1   50
51 16       1 1     1   1     1       1         1             1   1       1 1                   2               1 2         51
52 20     1   1       1     1     1     1     1       1                           2   1 1 2 3   1         1           1     52
53 19       1         1 1   1 1   2   1         2     1 1               1   2     1             1       1       1           53
54 17         1 1           2 1   2       1 1     2             1           1     1                       1   1   1         54
55 15 1               1   1             1     1 1             1                     3     1                       1 3       55
56 17         1   1 1 2                       1 1                         1         1 2       1       1 2 1     1           56
57 20       1   1       1   1         1           1                 1 1 1   2       1 1   1   1 2           1       2       57
58 16         1   1       1   1     2 1 1                   2     1             1   1                 1 1                 1 58
59 18 1           1 1   2 1         1     1             1         1               1   1 1   2 1 1               1           59
60 7                   1                             1       1           1   1                     1 1                     60
61 17 1   1                               1           1               1   1     1       2 1         1   1         2   2 1   61
62 18     1       1             2 1     1 1           2     1   1 2                                 1     1 1 1       1     62
63 10   1   1               1           1       1                         1       1               1                     1 1 63
64 20 1 1           1     2   1     1                 1       1 1 1     2           1     1             1     2   1 1       64
65 17     2         1 1           1 1     2       1 1       1 1       1     1                             1       1     1   65
66 17 2 1 1         1       1 2       1 2 1       1                 1     1                       1       1                 66
67 18 1     1     1                     1 1 1 1       1 1                   1   1 1   2     1         1   1     1           67
68 16       1   1       1 2       2               1       1 1         1       1                     1   1             1   1 68
69 16         1   1             2 1 1                           1 2 1 1         1 1 1                             1       1 69
70 16   1     1 1         2     1     1   1       1                 1   1                     1 1         1   1           1 70
71 19     1       1 1             1     1   1   1     1     1 1   1         1         1       1         1   1     1     2   71
72 13         1           1           1     1   2       1               1     1       2                                 1 1 72
73 10   1         1                                       1       2                 1       1     1 1                     1 73
74 16 1       1       1 2   1 1     1                         1   1             1       1     1   1   1           1         74
75 15               1           2   1 1     1         1 1       1     1   1                 1 1         1           1       75
76 16             1 1             1       1 1     2   1 1 1         1   1   1   1                         1           1     76
77 9   1                       2 1           1 1               1                           1         1                     77
78 12           2           2   1                               1         1           1         1   1   1     1             78
79 16     1         1                       1   2   1 2   1           2                   1           1 1         1 1       79
80 21   2 1     3     2                       1       1     1     1 1         1 1       1             1       1       1 1 1 80
81 16           1         1     1   1       1       1   2           1 1 1 1 1 1                       1         1           81
82 20   1 1 1 1       1 1         1     1       2   1   1                         1   1       1 2   1 1           1         82
83 19     2   2               1     1         1   1           1             1 1     1   1   1 1       1       1 1         1 83
84 12     1                 1           2   1 1             1             1     1       1 1           1                     84
85 16     1     1         1   1       1           1 1 1   1     1     1 1   1       1   1                             1     85
86 15     1 1 2               1     1 1                         2 1         1   3                 1                         86
87 14                 1             1   1   1       1 1                   1     1 1   1       1   1         1   1           87
88 14       1       1           1 1               1                             1       1     1   1 1       1     1   1 1   88
89 18       1     1       1 2         1 2 2                               1 1 1   1                 1   1 1       1         89
90 15 1     2       1                   1 1           1 1     1                 1       2                   1   1   1       90
91 12 1             1             1 1           1                     1       1     3               1         1             91
92 23   1   1         1   1             1       2     1   1   1   1 1 1 1   1         1         2 2     1   1       1       92
93 21 1 1   1   1       2                 1   1             1   1           1 1 1     2   1             1             1 3   93
94 12             1   1     1         1 1                         1     1 1   1     1                     1       1         94
95 12 1 1         1           1 1 1                                   1   1                 1                 2           1 95
96 7           1                             1   1           1   1                                 1         1             96
97 23       1         1   1     1 1 1       1 1         2         1     1     2 1                 1   1     1 1   1 1 1   1 97
98 20 2   1 1   1     1     1       1             2       1                   1     1     2     1             2         2   98
99 14             1 1 1                                     1   1   1       1         2 2   1   1           1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
Ngày
/
Tháng