BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/01/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
Ngày
/
Tháng
00 16   1       1         1                     1 1       1   1   1   1         1       1   1 1 1             1 1           00
01 14                             1   1 1           1         1     2         1         1         1     1         1 1     1 01
02 16 1   1 1                 1       3       1   1                     1     1   1 1           1     1       1             02
03 14       1           1 1         1       1     1 1                           1       1     1     1     1 1         1     03
04 13     1           1   1 1 1             1                 1 1     1 1                             1         1 1         04
05 15                   1     1   1   1 1             1                 1   1 1 1     1     1   1   1     1                 05
06 13             2 1           1         1 2     1                   1         1           1       1                   1   06
07 19 1             1   1           1   1     1             2 1   1 1     1 1         1   1   1 1               1     1     07
08 13     2       1                 1 1       1 1   1                                   2     1         1 1                 08
09 15           1     1                           1 1   1   1         1           2       1     1       1   2       1       09
10 8   1           1     1                                                       1       1                 1 1     1       10
11 15 1 1     1   1               1   1 2 1             1       1       1                                     1       1   1 11
12 14 2   1                               1       1             1                     1       1 2             1 1     1 1   12
13 10   1   1               1               1       1                       1           1         1               2         13
14 22     1   2         1   1 1     1         2                     1         1 1 1   1 1       1 2         1 1       2     14
15 16                       1       2   2 1       1     1 1   1                             1   1       1           1   1 1 15
16 21   1   1   2               1   1 1   1             2     1       1                   1   1   1 1     1 1     1 1     1 16
17 17 1   1 1       1                     1             1                   1 2   1     1   1 1       2       1       1     17
18 18 1     1 1       1           1         1         2     1   1           1         2 1                 1       2   1     18
19 11           1   1                           2     1       1 1 1       1                             1   1               19
20 11             1 1           1           1 2   1             1 1   1                               1                     20
21 18       1   1       1 1   2   1 1           1     1 1 1                     1     1                     1       1 1 1   21
22 17         1 1         1                       2     2 1     1       1           3 1                     2           1   22
23 15   1       1           1   1     1   1 1           1         1   1       1       1   1 1                 1             23
24 13         1 1             1       1 1 1   1   1     1     2     1   1                                                   24
25 16         2                 1     1 1 1           1         1           1       1       1   2 1     1 1                 25
26 17 1     2                     1   1     1         1   1 1       1   1 1 1         1           1   1                   1 26
27 7                 1                   1   1                   1             1 1                   1                     27
28 18 1 1                   1       1   1           1 1 1       1 1         1     1 1     1                 1 2     1       28
29 17     2       1       1   1 2 1 1       1 1           1             1 1           1                   1 1               29
30 12   1                       1                     2     2 1 1             1 1               1     1                     30
31 13             1 1 1           1                           1 1             1         1   1       1       1 1 1           31
32 21         1 1   1     2         1     1     1   1 1     1                 1     2       1 1 1 1                 1   2   32
33 17   1   1   1     1 1     1     1 1       1           1 1 1     1                     1           1 1       1           33
34 15         1         1 2 1 1         1                       1       2 1       1           1     1     1                 34
35 11 1       1     1         1   1   1                   1     1                         1       1           1             35
36 13           1   1   1             1   1         1                               1 2                       1     1 1 1   36
37 12         1   2           1 1 1                       1           1   2                             1       1           37
38 16                             1             1   1       1 1               1 1 1       1           1 1 1   2       1 1   38
39 19     1       1   1 1   1                         1     1     1             1 1 1 1     2   1       1           1     2 39
40 11                 2 1             1                     1     1     1 1               1                     1         1 40
41 15         1     1         1         1     1     1   1 1             1       1 1                     1       1 2         41
42 19   1 1         2 1     1             1           1             2 1               1       1 1               1 1 1   1 1 42
43 24       1       1     1 2   1         1 1     1     1 1             1     1     1     2   2 1     1     1 1       1   1 43
44 13 1         1 2   1 1                         1             1       1     1                   1   1         1           44
45 11     1                     1 1 1         1 1       1 1                     1   1                 1                     45
46 9             1 1                                     1       1   1   1         1     1           1                     46
47 21                 1 1       3         2         2 2           1               1         2         1 2 1   1           1 47
48 19 1   1     1   1   1 1       1     1           1   1           1           1 2 1     1       1   1   1                 48
49 22   1       1             1 1   1   3     2     1     1             1   1 1       1       1   1 1       1   1   1       49
50 15                             1           1 1   1         1             1 1 1     1 1         1 1   1   1           1   50
51 11                 1   1               1     1                     2                       1     1   1               2   51
52 24   1               1   1           1         1     1   1   2   1 1           1 1 1   1   1   1 2 1 1 1 1       1       52
53 15       1                       1   1       3         1       1   1     2 1         1             1                   1 53
54 18   2 1 1   1         1     1 1         1   1 1         1                               1     2             1 1     1   54
55 16                   3   1               1     1     1 1 1 1     1       1 1                     1         1       1     55
56 18                       1     1   1             1   1 1 1 1 1     1   1     2       1                     1 1 1   1     56
57 21       1     1 1     2   1     1   1             2 1         1 1     1       1 1           1                   2     2 57
58 20 1     1       1 2     1   2         1   1           1   1     1   1       1 1         1             2               1 58
59 13                     1 1                   1               1     1   1 1 2                 1       1               2   59
60 10         1 1                           1 1                   1         2         1           1           1             60
61 13                                   1   1   2                   1 1             2     1         2     1 1               61
62 15       1   1       1 1                   2             1     1   1           1                   1   1     1     1 1   62
63 17       1         1 1 1 2 1   1 1               1 1         1                     1     1 1                   1       1 63
64 13 1   1     1     1         1                       1                 2       1                   1 1 1         1       64
65 22 1           1                         1   1           1   1 1     1             3 2 2   1   1 1       2       1     1 65
66 18     1   1 1     1       1     1         1   1                 2   1     1                       1         1       3 1 66
67 18 1 1 1 1               1           1     1   1 1 1     1 1 1     1 1                               1         1   1     67
68 24             2           1   2   1   1   1 1 1   1     1   1     1   1 1                       2 1 1 1     1         2 68
69 19 1 1             1 1     3 1 1     1   1         1                   1     1         1       1   1 1               1   69
70 6 1                                   1                                             1   1   1                     1     70
71 20   2 1   2             2   1         1             1           1             1 1       1       1   1         2     1 1 71
72 20   1     1 1           1         1 2       1             1         1       1     1     1   1       1     2 1 1   1     72
73 16                         1       1   1                 1   1   1   1     1 1 1         1 1   1       1       1   1     73
74 15                   1         1       1 1         1 1     1   1         1   1             1           1     1 1 1       74
75 18     1       1                     1 1     1     1       1     1     1 1           2       1   1   1 1         1     1 75
76 15 1       1         1   1 1 1                 2     1           1   1                                     1 2   1       76
77 12     2   1   1               1         1           1     1                                   1   1             2       77
78 22   1     1   1     1 1   1 1   1   1   1   1 1 1         1   1       2                   2             1       1   1   78
79 16       2     2                             1           2 1   1   1     1   1                       1 1 1         1     79
80 12           1     1             1 1                   1             1   1               1     1       1   1       1     80
81 19 1       1 1 1 1 1 1   1   1                 1   1   1       1           1     1 1     1                     1       1 81
82 15         2             1     1   1 1 1 1               1               1   1   1     1         1 1                     82
83 13 1               1               1     1                     1 1   1                     1   1   1         1   2       83
84 19     1 2       1 1         1               3   1       1 1         1     1           1         2     1           1     84
85 11   1           1               1                   1                       1       1       1       1     1 1       1   85
86 18     1           1       1     1 1                         1   1 1 1   1   1       1     1 1           1         2   1 86
87 19   2       2             1       1   1 1                     1       1       1     1 1 1 1     1       1     2         87
88 16 1     3             1         1               1         1   1                 1   2           1     1     1 1         88
89 12         1                   2                         1   1     1           2         1     1 1           1           89
90 22 1   1         1     1                       1 2 1 1 1 1   1         1   1 1   1   1       1     1     2     1         90
91 17 1   1         1     1     1                 1 2                 1               1   1 1       1   1         1   1 1   91
92 19     1   1     1   1             2     1 1                 1           1 1     2   1 1       1       1         1     1 92
93 12             1 1     1       1 1               1     1                 1           1       2               1           93
94 14       1   1       1 1     1           1         1           1 1     2                   1 1                   1       94
95 21   1         1 1         1             1 1       1       1   1 1 1 1 1 1       1     1       1 1         1       1 1   95
96 16 2       1 1           1       1       1             1           1       1   1     1     1   1               1     1   96
97 12 1           1     1         1 1           1                     1             1       2             1     1           97
98 27   3 1 1     1   2   1         1     1   1   1       3       1       3 1 1 1 1   1                     1             1 98
99 17               1 1     1                 1   1 1     1       1 2                     2   1               1   1   1   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
Ngày
/
Tháng