BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 26/05/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
Ngày
/
Tháng
00 16 1 2 1             1               1       1         1                     1 1       1   1   1   1         1       1   00
01 13 1               1     1       1                             1   1 1           1         1     2         1         1   01
02 16                       1     1 1 1   1 1                 1       3       1   1                     1     1   1 1       02
03 14       1       1       1 1 1           1           1 1         1       1     1 1                           1       1   03
04 13   1                 1       1       1           1   1 1 1             1                 1 1     1 1                   04
05 16             1   1   1   2                         1     1   1   1 1             1                 1   1 1 1     1     05
06 15         1       1 1 1         1             2 1           1         1 2     1                   1         1           06
07 20         1       1         1 1 1 1             1   1           1   1     1             2 1   1 1     1 1         1   1 07
08 12       1   1                         2       1                 1 1       1 1   1                                   2   08
09 13 1   1                 1                   1     1                           1 1   1   1         1           2       1 09
10 13 1 1   1   1       1       3       1           1     1                                                       1       1 10
11 19               2   1 1   2 1     1 1     1   1               1   1 2 1             1       1       1                   11
12 12     1     1 1 1       1         2   1                               1       1             1                     1     12
13 13   1     1                 1 2 1   1   1               1               1       1                       1           1   13
14 18                 2 1                 1   2         1   1 1     1         2                     1         1 1 1   1 1   14
15 14 1 1       1   1                                       1       2   2 1       1     1 1   1                             15
16 19         1   1     1   2 1         1   1   2               1   1 1   1             2     1       1                   1 16
17 15           1     1           1 1 1   1 1       1                     1             1                   1 2   1     1   17
18 17     1             1 1           1     1 1       1           1         1         2     1   1           1         2 1   18
19 13           2     1             1           1   1                           2     1       1 1 1       1                 19
20 12       1     1                               1 1           1           1 2   1             1 1   1                     20
21 15             1                         1   1       1 1   2   1 1           1     1 1 1                     1     1     21
22 19     1 2 1   1                           1 1         1                       2     2 1     1       1           3 1     22
23 15                   1 1             1       1           1   1     1   1 1           1         1   1       1       1   1 23
24 17 1   1         1     1                   1 1             1       1 1 1   1   1     1     2     1   1                   24
25 17   1 1 1 1     1   1           1         2                 1     1 1 1           1         1           1       1       25
26 20   2   1           1   1     1   1     2                     1   1     1         1   1 1       1   1 1 1         1     26
27 9     1   1     1                                 1                   1   1                   1             1 1         27
28 16                   1       1     1 1                   1       1   1           1 1 1       1 1         1     1 1     1 28
29 21     1 1     1   1 1         1       2       1       1   1 2 1 1       1 1           1             1 1           1     29
30 12           1   1                   1                       1                     2     2 1 1             1 1           30
31 11 1       1   1                               1 1 1           1                           1 1             1         1   31
32 15                           1             1 1   1     2         1     1     1   1 1     1                 1     2       32
33 22     2   1             1 1 1 2     1   1   1     1 1     1     1 1       1           1 1 1     1                     1 33
34 14   1     1                               1         1 2 1 1         1                       1       2 1       1         34
35 15   1 1         1   2           1 1       1     1         1   1   1                   1     1                         1 35
36 15         2           1   2 1               1   1   1             1   1         1                               1 2     36
37 17   1   3     1     1     1               1   2           1 1 1                       1           1   2                 37
38 11           1   1                                             1             1   1       1 1               1 1 1       1 38
39 14   1                 1               1       1   1 1   1                         1     1     1             1 1 1 1     39
40 15                   1 1 1     2 1                 2 1             1                     1     1     1 1               1 40
41 16         2             1   2             1     1         1         1     1     1   1 1             1       1 1         41
42 19     2 1     1   1   1 1           1 1         2 1     1             1           1             2 1               1     42
43 20   1         1 1               1       1       1     1 2   1         1 1     1     1 1             1     1     1     2 43
44 13 1 1 1                           1         1 2   1 1                         1             1       1     1             44
45 12           1                 1       1                     1 1 1         1 1       1 1                     1   1       45
46 12     1   1     1             1               1 1                                     1       1   1   1         1     1 46
47 14                               1                 1 1       3         2         2 2           1               1         47
48 22 1           1       1 1     1 1 1   1     1   1   1 1       1     1           1   1           1           1 2 1     1 48
49 20   1     1     1 1                 1       1             1 1   1   3     2     1     1             1   1 1       1     49
50 14 1     1             1 1                                     1           1 1   1         1             1 1 1     1 1   50
51 12 2             1 2           1                   1   1               1     1                     2                     51
52 17     1                   1         1               1   1           1         1     1   1   2   1 1           1 1 1   1 52
53 15                   1   1               1                       1   1       3         1       1   1     2 1         1   53
54 17 1                 1     1 1   1   2 1 1   1         1     1 1         1   1 1         1                               54
55 21 1 3       1     1       1     1                   3   1               1     1     1 1 1 1     1       1 1             55
56 14                                                       1     1   1             1   1 1 1 1 1     1   1     2       1   56
57 20   2       2                           1     1 1     2   1     1   1             2 1         1 1     1       1 1       57
58 20         1 1       1           1 1     1       1 2     1   2         1   1           1   1     1   1       1 1         58
59 14             2         1   1 1                       1 1                   1               1     1   1 1 2             59
60 8                                         1 1                           1 1                   1         2         1     60
61 19 2   2 1   1         1     2   1                                   1   1   2                   1 1             2     1 61
62 11     1                                 1   1       1 1                   2             1     1   1           1         62
63 22       1 1 1 1   1       2   1 1       1         1 1 1 2 1   1 1               1 1         1                     1     63
64 16 1 1             2     1 1 1     1   1     1     1         1                       1                 2       1         64
65 22 1     1     1 1 1         1   1 1           1                         1   1           1   1 1     1             3 2 2 65
66 15               1   1 1               1   1 1     1       1     1         1   1                 2   1     1             66
67 17               1           1     1 1 1 1               1           1     1   1 1 1     1 1 1     1 1                   67
68 22     1   1 1         1   1   1               2           1   2   1   1   1 1 1   1     1   1     1   1 1               68
69 18 1       1     1                 1 1             1 1     3 1 1     1   1         1                   1     1         1 69
70 7         1 1           1 1       1                                   1                                             1   70
71 19 1     2         1     1       1   2 1   2             2   1         1             1           1             1 1       71
72 19       1 1     1   1 1         2   1     1 1           1         1 2       1             1         1       1     1     72
73 17         1 1           2   2 1                           1       1   1                 1   1   1   1     1 1 1         73
74 13 1           1 1                                   1         1       1 1         1 1     1   1         1   1           74
75 14   1                   1             1       1                     1 1     1     1       1     1     1 1           2   75
76 17     1     1       1 2 1         1       1         1   1 1 1                 2     1           1   1                   76
77 10             1       1               2   1   1               1         1           1     1                             77
78 18             1                     1     1   1     1 1   1 1   1   1   1   1 1 1         1   1       2                 78
79 20 1 1       1     1   2 1   1           2     2                             1           2 1   1   1     1   1           79
80 10     1 1 1                                 1     1             1 1                   1             1   1               80
81 20                 1 1         2   1       1 1 1 1 1 1   1   1                 1   1   1       1           1     1 1     81
82 15 1             1                         2             1     1   1 1 1 1               1               1   1   1     1 82
83 9         1                   1   1               1               1     1                     1 1   1                   83
84 19           1   1         1   1       1 2       1 1         1               3   1       1 1         1     1           1 84
85 11     1     1 2                 1   1           1               1                   1                       1       1   85
86 13                         1           1           1       1     1 1                         1   1 1 1   1   1       1   86
87 19             1       2 1     1 1   2       2             1       1   1 1                     1       1       1     1 1 87
88 18 1   1 1     1 1   1             1     3             1         1               1         1   1                 1   2   88
89 10 1         1                             1                   2                         1   1     1           2         89
90 22   1           1 2           1   1   1         1     1                       1 2 1 1 1 1   1         1   1 1   1   1   90
91 14           1         1 1         1   1         1     1     1                 1 2                 1               1   1 91
92 19   1               1   1   1         1   1     1   1             2     1 1                 1           1 1     2   1 1 92
93 18     1 3     1 1     1   1     1             1 1     1       1 1               1     1                 1           1   93
94 16 1         1             3             1   1       1 1     1           1         1           1 1     2                 94
95 21         1   1             1 1 1   1         1 1         1             1 1       1       1   1 1 1 1 1 1       1     1 95
96 16           1     1       2       2       1 1           1       1       1             1           1       1   1     1   96
97 17 1 1 1   1     1 2       1     1 1           1     1         1 1           1                     1             1       97
98 30       2     1     1       1       3 1 1     1   2   1         1     1   1   1       3       1       3 1 1 1 1   1     98
99 17             1   1 1 1     1                   1 1     1                 1   1 1     1       1 2                     2 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
Ngày
/
Tháng