BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/05/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
Ngày
/
Tháng
00 15         1             1       1 1           1 2     1       1 1       1               1               1           1 1 00
01 20 2       1               1                 1 1             1 1     1 1   1       2 1     1     1 1 1                 2 01
02 16   2               1     1 1         1                 1                     1 3     1 1       1             1 1       02
03 11     1           1           1       1   1       2           1                   1   1           1                     03
04 20     2     1                       1   1     2         1   1 1         1 1   1 1 1 1       1       1       2           04
05 21     2         1 1           1 1 1   1 1 2           2                   1         1           1   1 1   1         2   05
06 15   1 1   2         1     1         2         1     1 1     1                   1         1                 1           06
07 18     1     1   1 1   1               1 1                       2 1 1               1 1   1   2                 1   1   07
08 13       1               1             1                     1     1   1 1 1           1     1       1       1 1         08
09 19     1 1       1         1           1       1     1   1   1   1 2         1   1             1 1         2     1       09
10 14       1 1           1               1                 1 2             2     1             1                 1   2     10
11 18   1       1 1 2   1           1             1 1   1             1 1       1 1                                 1 1 1 1 11
12 10                       1                     1 1     1       1       1                               1 1       1 1     12
13 18         1 1       1 1   1               1             1 1 1     1   1             2     1           1     2     1     13
14 10         1         1 1         1           1                           1     1                         1       1     1 14
15 12 2 1   1         2         1     1             1                   1     1       1                                     15
16 10             1                       1   1         1 1     1       1                             1   1       1         16
17 12     1         1                     1   1   1     2                         1         1     1 1                   1   17
18 17 1       1         1 1     1       1                   1     1 1     1       2         1 1     2           1           18
19 19 3 1         1       1       1 1       1               2   2         1   1                 1 2     1                   19
20 16     1     1                 1   1 1   1                       1           1       1           1       2 2 1     1     20
21 15   1   1                     1   1         1         1 1           1   1       1           1               1 1   1 1   21
22 15         1         1       1             1 1                   1 1 1     1             2   1     1   1       1         22
23 23     1     1       1 1 1         1 1       1   2   1   1   1 2   3 1                       1     1 1   1               23
24 15               1                 1 1 1     1                 1       1     1 1 1             2     1 1       1         24
25 22             1 1 1   1 1               1           1   1 1 1   1   1 1   1           1   1       1 1 2         1     1 25
26 16 1       1     1   1                     1                   1 2   1   1       1 1         1       1       1 1         26
27 11                 1             1     1     1     1       1               1   1               1   1             1       27
28 9       2   1 1     1     1                                           1                     1             1             28
29 14     1                 1 1 1                         1               1     1         1       1       2 1 1     1       29
30 23 1           1             1 2 1       1         1   2 1 2 1 1   1   1     1     1       1   1 1                   1   30
31 16         2         1   1     1   1   1   1 1   1   2     1             1           1             1                     31
32 13   2         1       1     2             2           1 1                           1           1             1         32
33 14                 1       1     1 1             1     1 1 1                 1                     1       1   1 1 1     33
34 12   1   1         1 1       1   1         1                   1 1   1             1                                   1 34
35 12         1   1           1     1     1   1 1                             1 1   1     1   1                             35
36 18         1 1   1       1         1     1   1             1           1   1     1 1     1 1       1   1     1       1   36
37 14 1   1                   1                     1   1 1 1                 1 1           1         1   1       1   1     37
38 17 1     1 1 1 1 1       1   1     2   1           2       1             1               1                       1       38
39 15       1             1         1     1         1   2       1 1                     1         1   1 1     1     1       39
40 11         1   1   1 1       2         1         1                         1 1   1                                       40
41 14 1 1   1   1   1       1       1           1 1 1 1                       1     1                   1                   41
42 13               1                   1     1     1   1     1 1 1       1             1   1   1   1                       42
43 10       1   1       1 1                           1                                           1   1 1   1           1   43
44 15       1                   1   1 1     1   1           2                             1             1   2             3 44
45 18         1               1                   1             1 1   1   1   1 1 1     2   1 1     1             1       2 45
46 18   1       1           1   1   1       2   1         2                       1 1 1           1 1               1 1   1 46
47 23         2 1   2     1                     1           1 2   1 1   1                         1 1     3   1 1     1 1 1 47
48 15   2 1               1     1 1                                 1             1           1   1           1     1 2   1 48
49 10 1 1                     1                                       2     1                   1     1     1     1         49
50 15           1 1                 1 1               1       1 1 1 1       1   1     1     1         1         1           50
51 12             1     1     1             1                                     1   1         2             1 1     1   1 51
52 23         1   2   1 1 1   1       1   3     1       1   1               2   1           1     1 1       1   1       1   52
53 14   1 1           1       1   1   1                     1           1             1 1 1                   1         1 1 53
54 19         1 1         1   1 1       2   1       2   1   1   1 1                 1         1 1               1 1         54
55 17 1     1       2 1         1 1                           1   1       1 1   1       1 1 1           1               1   55
56 22 1 1   1               1     1         1 1 2         1 1         2       1             1 1 1               1   1 1 2   56
57 12 1     1                           1             1       1                 1 1 1 1                       1   1       1 57
58 18 1 1     1 1 2   1               1 1 1           1             1             1               1 2           1   1       58
59 19                       2   1     1         1   2     1           1 1   1         1         1     1 1           1 1   2 59
60 16   2 1       1         1 1                       1   1   1             1   1 2               1 1                     1 60
61 16           1               1         1   1   2 1         1 1     1 1 1             1     1         1   1               61
62 16                   1       1                 2 2       1 1   1 1     1         1       1   1           1       1       62
63 14     1         1   1   1       1                   1               2           1     1   1 1         1   1             63
64 20           1 1           1 1 1     1   3 1     1               1       1   1         1   1 1       1 1           1     64
65 16         1             1           1   1     1   1                 1     2   1               1   1     2         1 1   65
66 20   1 1       1           1   1   1         2     1       2     1           1     1 1               2 1 1         1     66
67 18           1       1 2         1 1           1         1     1   1   1 1 1           1           1 1     1     1       67
68 27 1 1             1 1 2       1   1 1     2       1   2       1 2   1     2             1   1   1 1       1   1       1 68
69 11           1     2                                                       1   1 1 1 1       1               1   1       69
70 13       1     1     1   1       1   1                             1       1 1 1                       1     1 1         70
71 20     1 1   1     1 1 1         1         1 2             1       1     1         1   1 1   1           1       1 1     71
72 17     1 2   1 1           1 1   1   1             1         1       1 2         1       1                   1           72
73 12     1             1 1                 1                           1       1   1       1       1 1   1         1       73
74 16                     1             1   1 1     1   1 1             1   1             1       1     1       1       1 2 74
75 14         1 1     1     1     1         1         1                       1     1 1 1     2                       1     75
76 18 1 1     1     1     1   2       1     1 1     1 2     1               1 1                                     1 1     76
77 16 1   1     1     1       1     1                     1     1     2   1               2       1   1   1                 77
78 9             1                     1           1                                       1   1 1   1           2         78
79 16     1 1       1 1       1 1 2             1     1       1         1   1                       1       1         1     79
80 22       1       1                           1       2   1   1 1     1       1       1   1   1   1     2 1     3     2   80
81 18           1     1 1         1 1   1       1 1 1 1 1           1             1     1   3                     1         81
82 16           1         1 1   1                         1     1           1         1   1 1             1 1 1 1       1 1 82
83 20                   1   1                   1     1 1 1     1       1 3             2       1 1   1     2   2           83
84 15 1     1                     1     1   1     1           1         1 1 3 1           1                 1               84
85 11 2                                 1         2   1                               1           1   1     1     1         85
86 15     1                 1                     1         1       1           1 1 1     2         1       1 1 2           86
87 7 1                         1                 1             1     1                   1                             1   87
88 13     1     1 1   1     2             1   1                     1                 2                       1       1     88
89 21             1 1       1       1 2   3   1   1     2         1               1 1 1       2               1     1       89
90 19   1 1           2 1         1     1   1 1   2       1         1                 1       1         1     2       1     90
91 16       1       1         1   1 1             1           1 1 1       1       1 1 1           1     1             1     91
92 13         1     1             1     1   1         1                       1 1         1     1         1   1         1   92
93 27 1             1   1   2 2 2             1     1   1         1   1 1       1 1     1     2       1 1 1   1   1       2 93
94 15 1       1   1 1     1         1       1   1                   1     1     1             2                     1   1   94
95 16   1         1   1                 2     1           2         1               1 1       1 1       1 1         1       95
96 21   1 1 1         1   1       3     1             2       1       1         1       2 2         2             1         96
97 15       1       1     1       1 1 1   1                         1           1   1     1   1       1       1         1   97
98 17   1         1                 1 1               1 1         1   1                   1       1 1   2   1 1   1     1   98
99 15       1                         1   1 1           1       2                 1     1   1       1 1             1 1 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
Ngày
/
Tháng