BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/06/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
Ngày
/
Tháng
00 16 1   1         1       1   1 1 1             1 1                   1         1                   1       1 1       1 1 00
01 18   2         1         1         1     1         1 1     1 1 1       1 1   1   1   1       1             1             01
02 15       1     1   1 1           1     1       1             1 1 1                 1 1     1 1                     1     02
03 14               1       1     1     1     1 1         1             2           1   1       1           1           1   03
04 16     1 1                             1         1 1           1     1       1   1 1                 1 2 1   1       1   04
05 19       1   1 1 1     1     1   1   1     1                 1 1                                       1 1     3   1 1 1 05
06 14     1         1           1       1                   1   1           2 1   1                   1       2         1   06
07 18 1 1     1 1         1   1   1 1               1     1     1     1             1       1       1 1     1     1         07
08 14                       2     1         1 1                 2 1             2     1     1     1                 1       08
09 16     1           2       1     1       1   2       1                 1           1     1       1     1 1       1       09
10 10                 1       1                 1 1     1       1             1   1         1         1                     10
11 12       1                                     1       1   1   1   1   1 1   1         1                         2       11
12 16                     1       1 2             1 1     1 1         1       1 1     1               2           1     1   12
13 8           1           1         1               2                     1 1                         1                   13
14 22   1         1 1 1   1 1       1 2         1 1       2     1   1                 1     1           1     1     1 1   1 14
15 9                           1   1       1           1   1 1                 1   1                 1                     15
16 24     1                   1   1   1 1     1 1     1 1     1   1 1 1     1                 1 1 1 2     1   1 1   1 1     16
17 18           1 2   1     1   1 1       2       1       1     2       1         1                 1                     2 17
18 11           1         2 1                 1       2   1           1                                           1   1     18
19 17 1       1                             1   1                         1   1   1     1 1 1     1 1   1 1     1 2         19
20 11 1   1                               1                       1               3 1   1 1             1                   20
21 15               1     1                     1       1 1 1       3     1   1     1             1   1           1         21
22 17       1           3 1                     2           1   2   1 1                 2   1         1   1                 22
23 21 1   1       1       1   1 1                 1                     1 1 1   1       1 1 1 1 1 1 1           1       1 1 23
24 13   1   1                                                     1   1 1 1           1     1       1               2   1 1 24
25 13           1       1       1   2 1     1 1                                 1     1     1 1               1             25
26 16   1   1 1 1         1           1   1                   1 1             1   1     2 1     1       1                   26
27 15 1             1 1                   1                     1       1           2   3   1     1         1   1           27
28 14 1         1     1 1     1                 1 2     1                   1                 1                 1       2   28
29 9       1 1           1                   1 1                   2                                   1             1     29
30 11             1 1               1     1                       1         1               1           1         1 2       30
31 14             1         1   1       1       1 1 1                       1           1 1         1 1         1         1 31
32 23             1     2       1 1 1 1                 1   2         3 1 1       2             1 1       1     2       1   32
33 10   1                     1           1 1       1                     1 1       1         2                             33
34 17       2 1       1           1     1     1                   1   2       1 1 1               1     2           1       34
35 12                         1       1           1                     1 1 2                       1 1 1 1     1           35
36 15                   1 2                       1     1 1 1         1             1   1       1           1 1     1 1     36
37 10     1   2                             1       1                           1 2             1           1               37
38 14             1 1 1       1           1 1 1   2       1 1                     1                               1     1   38
39 22 1             1 1 1 1     2   1       1           1     2               1       1         1   2       1         1   3 39
40 13 1     1 1               1                     1         1     1               1             1   1           1     1 1 40
41 13       1       1 1                     1       1 2                       1             1     1       1 1 1             41
42 19   2 1               1       1 1               1 1 1   1 1       1     1     1             1 1   1                 1 1 42
43 19       1     1     1     2   2 1     1     1 1       1   1                       1     1 1         1       1         1 43
44 16       1     1                   1   1         1               1     1   1           1     1 1     2   1   1       1   44
45 9               1   1                 1                             1   1   1 1 1   1                                   45
46 16 1   1   1         1     1           1                     1                   1 1       1 1         1     1 1   1 1   46
47 14 1               1         2         1 2 1   1           1               1 1                           1   1           47
48 20   1           1 2 1     1       1   1   1                           1 1 1     2 1     1   1     1 1 1                 48
49 22       1   1 1       1       1   1 1       1   1   1           1     2     2   2     1   2       1                   1 49
50 15           1 1 1     1 1         1 1   1   1           1     1             1                   1         1   1         50
51 14     2                       1     1   1               2           1       1           1   1       1   1         1     51
52 20   1 1           1 1 1   1   1   1 2 1 1 1 1       1       1                                   1         1     1     1 52
53 14 1   1     2 1         1             1                   1               3                               1           2 53
54 13                           1     2             1 1     1                   2                     1     1 1 1     1     54
55 16   1       1 1                     1         1       1         1         1 1 1       1 1             1 1 1   1         55
56 21     1   1     2       1                     1 1 1   1                 1 1       1 1 2     1     2   1     1         1 56
57 16 1 1     1       1 1           1                   2     2   1 1     1   1     1                 1                     57
58 17   1   1       1 1         1             2               1 1     1           2           1     1   1   1           1   58
59 15     1   1 1 2                 1       1               2     1   1                             1   2         1         59
60 15 1         2         1           1           1             1         1               1         1     1       1 2 1     60
61 15   1 1             2     1         2     1 1                         1         1 1         1       1               1   61
62 16 1   1           1                   1   1     1     1 1     1     2   1                     1           1       1   1 62
63 12                     1     1 1                   1       1         1         1           1   1     1 1       1         63
64 13         2       1                   1 1 1         1         1 1     1           1                         1   1       64
65 25 1     1             3 2 2   1   1 1       2       1     1   1   1                   1   2           1 1       1 1     65
66 22   2   1     1                       1         1       3 1 1   1                       1   1   1 1     1     1   2   2 66
67 14     1 1                               1         1   1     1   1     1         1         1   1           1       2     67
68 18     1   1 1                       2 1 1 1     1         2   2   1 1                 1             1   1               68
69 14         1     1         1       1   1 1               1     1   2         1             1   1   1                     69
70 15                       1   1   1                     1         1   1 1   1 1         2     1 1           1       1     70
71 21   1             1 1       1       1   1         2     1 1 1 1       1           2   2               2 1       1       71
72 17       1       1     1     1   1       1     2 1 1   1             1                 1         1               3       72
73 21   1   1     1 1 1         1 1   1       1       1   1         1 1   1 1         1     2     1                 1 1     73
74 20 1         1   1             1           1     1 1 1         1 1         2 1 1       1     1   2           1 1         74
75 27   1     1 1           2       1   1   1 1         1     1 1 1   1 1 1   1     1 1 2 1       1 1 2       1             75
76 18   1   1                                     1 2   1         1       1 2   1       1 1     2               1   1   1   76
77 14                                 1   1             2         1                 1 1 1 1   1 1         1           2     77
78 14 1       2                   2             1       1   1                         1     1                 1   1       2 78
79 17 1   1     1   1                       1 1 1         1         1   1       1   1 1   1   1   1                 1       79
80 20       1   1               1     1       1   1       1     1 1     1           1   1 1 1           1   1 1 2 1         80
81 14 1           1     1 1     1                     1       1       1         1       1   1 1   1   1                     81
82 15           1   1   1     1         1 1                       1           2             1     1   1   2             1   82
83 18 1 1   1                     1   1   1         1   2           1 2     1           1       1       1 1             1   83
84 12       1     1           1         2     1           1         1                         1               2           1 84
85 14               1       1       1       1     1 1       1             1   1         1                 1     1 1 1       85
86 18   1 1 1   1   1       1     1 1           1         2   1             1               1 1 1 1                     1   86
87 17 1       1       1     1 1 1 1     1       1     2         1   1           1                 1 1         1             87
88 15 1                 1   2           1     1     1 1                 1         1   1             1         1       2     88
89 12     1           2         1     1 1           1           1   1                         1             1             1 89
90 20         1   1 1   1   1       1     1     2     1                   1       1     1     1             2   1 1     2   90
91 13     1               1   1 1       1   1         1   1 1                     1   1           1                 1       91
92 16           1 1     2   1 1       1       1         1     1       1                       1 1       1 2                 92
93 16           1           1       2               1               1 1               1       1 1   1     1     2   1     1 93
94 16 1 1     2                   1 1                   1               1   1 1     1     1           1       2         1   94
95 21 1 1 1 1 1 1       1     1       1 1         1       1 1               1         1           1   1 2   1         1     95
96 16     1       1   1     1     1   1               1     1           1 1       1     1         1 1       1           1   96
97 15     1             1       2             1     1           1   1   1         1           1     1           1 2         97
98 17 1       3 1 1 1 1   1                     1             1                     1     1 2                         1 1   98
99 19 1 2                     2   1               1   1   1   1         2   2         1                     1 1   1   1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
Ngày
/
Tháng