BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/09/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
Ngày
/
Tháng
00 15         1 1       1   1   1   1         1       1   1 1 1             1 1                   1         1               00
01 20 1           1         1     2         1         1         1     1         1 1     1 1 1       1 1   1   1   1       1 01
02 16       1   1                     1     1   1 1           1     1       1             1 1 1                 1 1     1 1 02
03 15     1     1 1                           1       1     1     1     1 1         1             2           1   1       1 03
04 13     1                 1 1     1 1                             1         1 1           1     1       1   1 1           04
05 13 1             1                 1   1 1 1     1     1   1   1     1                 1 1                               05
06 14   1 2     1                   1         1           1       1                   1   1           2 1   1               06
07 19 1     1             2 1   1 1     1 1         1   1   1 1               1     1     1     1             1       1     07
08 15       1 1   1                                   2     1         1 1                 2 1             2     1     1     08
09 16           1 1   1   1         1           2       1     1       1   2       1                 1           1     1     09
10 9                                           1       1                 1 1     1       1             1   1         1     10
11 15 2 1             1       1       1                                     1       1   1   1   1   1 1   1         1       11
12 15   1       1             1                     1       1 2             1 1     1 1         1       1 1     1           12
13 9     1       1                       1           1         1               2                     1 1                   13
14 19       2                     1         1 1 1   1 1       1 2         1 1       2     1   1                 1     1     14
15 15 2 1       1     1 1   1                             1   1       1           1   1 1                 1   1             15
16 20   1             2     1       1                   1   1   1 1     1 1     1 1     1   1 1 1     1                 1 1 16
17 17   1             1                   1 2   1     1   1 1       2       1       1     2       1         1               17
18 14     1         2     1   1           1         2 1                 1       2   1           1                           18
19 15         2     1       1 1 1       1                             1   1                         1   1   1     1 1 1     19
20 15     1 2   1             1 1   1                               1                       1               3 1   1 1       20
21 16         1     1 1 1                     1     1                     1       1 1 1       3     1   1     1             21
22 21           2     2 1     1       1           3 1                     2           1   2   1 1                 2   1     22
23 19   1 1           1         1   1       1       1   1 1                 1                     1 1 1   1       1 1 1 1 1 23
24 15 1 1   1   1     1     2     1   1                                                     1   1 1 1           1     1     24
25 16 1 1           1         1           1       1       1   2 1     1 1                                 1     1     1 1   25
26 19     1         1   1 1       1   1 1 1         1           1   1                   1 1             1   1     2 1     1 26
27 14   1   1                   1             1 1                   1                     1       1           2   3   1     27
28 16 1           1 1 1       1 1         1     1 1     1                 1 2     1                   1                 1   28
29 10     1 1           1             1 1           1                   1 1                   2                             29
30 13               2     2 1 1             1 1               1     1                       1         1               1     30
31 12                       1 1             1         1   1       1       1 1 1                       1           1 1       31
32 23   1     1   1 1     1                 1     2       1 1 1 1                 1   2         3 1 1       2             1 32
33 14       1           1 1 1     1                     1           1 1       1                     1 1       1         2   33
34 15 1                       1       2 1       1           1     1     1                   1   2       1 1 1               34
35 9                   1     1                         1       1           1                     1 1 2                     35
36 13   1         1                               1 2                       1     1 1 1         1             1   1       1 36
37 10                   1           1   2                             1       1                           1 2             1 37
38 16         1   1       1 1               1 1 1       1           1 1 1   2       1 1                     1               38
39 17               1     1     1             1 1 1 1     2   1       1           1     2               1       1         1 39
40 9                     1     1     1 1               1                     1         1     1               1             40
41 14 1     1     1   1 1             1       1 1                     1       1 2                       1             1     41
42 17   1           1             2 1               1       1 1               1 1 1   1 1       1     1     1             1 42
43 21   1 1     1     1 1             1     1     1     2   2 1     1     1 1       1   1                       1     1 1   43
44 12           1             1       1     1                   1   1         1               1     1   1           1     1 44
45 13       1 1       1 1                     1   1                 1                             1   1   1 1 1   1         45
46 12                   1       1   1   1         1     1           1                     1                   1 1       1 1 46
47 18   2         2 2           1               1         2         1 2 1   1           1               1 1                 47
48 20 1           1   1           1           1 2 1     1       1   1   1                           1 1 1     2 1     1   1 48
49 27 3     2     1     1             1   1 1       1       1   1 1       1   1   1           1     2     2   2     1   2   49
50 16       1 1   1         1             1 1 1     1 1         1 1   1   1           1     1             1                 50
51 13   1     1                     2                       1     1   1               2           1       1           1   1 51
52 22 1         1     1   1   2   1 1           1 1 1   1   1   1 2 1 1 1 1       1       1                                 52
53 16 1       3         1       1   1     2 1         1             1                   1               3                   53
54 12     1   1 1         1                               1     2             1 1     1                   2                 54
55 18     1     1     1 1 1 1     1       1 1                     1         1       1         1         1 1 1       1 1     55
56 22             1   1 1 1 1 1     1   1     2       1                     1 1 1   1                 1 1       1 1 2     1 56
57 19 1             2 1         1 1     1       1 1           1                   2     2   1 1     1   1     1             57
58 17   1   1           1   1     1   1       1 1         1             2               1 1     1           2           1   58
59 13         1               1     1   1 1 2                 1       1               2     1   1                           59
60 11     1 1                   1         2         1           1           1             1         1               1       60
61 17 1   1   2                   1 1             2     1         2     1 1                         1         1 1         1 61
62 15       2             1     1   1           1                   1   1     1     1 1     1     2   1                     62
63 11             1 1         1                     1     1 1                   1       1         1         1           1   63
64 12                 1                 2       1                   1 1 1         1         1 1     1           1           64
65 25     1   1           1   1 1     1             3 2 2   1   1 1       2       1     1   1   1                   1   2   65
66 16       1   1                 2   1     1                       1         1       3 1 1   1                       1   1 66
67 18 1     1   1 1 1     1 1 1     1 1                               1         1   1     1   1     1         1         1   67
68 23   1   1 1 1   1     1   1     1   1 1                       2 1 1 1     1         2   2   1 1                 1       68
69 15 1   1         1                   1     1         1       1   1 1               1     1   2         1             1   69
70 13   1                                             1   1   1                     1         1   1 1   1 1         2     1 70
71 19   1             1           1             1 1       1       1   1         2     1 1 1 1       1           2   2       71
72 17 2       1             1         1       1     1     1   1       1     2 1 1   1             1                 1       72
73 21   1                 1   1   1   1     1 1 1         1 1   1       1       1   1         1 1   1 1         1     2     73
74 21   1 1         1 1     1   1         1   1             1           1     1 1 1         1 1         2 1 1       1     1 74
75 27 1 1     1     1       1     1     1 1           2       1   1   1 1         1     1 1 1   1 1 1   1     1 1 2 1       75
76 18           2     1           1   1                                     1 2   1         1       1 2   1       1 1     2 76
77 14     1           1     1                                   1   1             2         1                 1 1 1 1   1 1 77
78 16 1   1   1 1 1         1   1       2                   2             1       1   1                         1     1     78
79 19         1           2 1   1   1     1   1                       1 1 1         1         1   1       1   1 1   1   1   79
80 15                   1             1   1               1     1       1   1       1     1 1     1           1   1 1 1     80
81 15           1   1   1       1           1     1 1     1                     1       1       1         1       1   1 1   81
82 14 1 1 1               1               1   1   1     1         1 1                       1           2             1     82
83 16     1                     1 1   1                     1   1   1         1   2           1 2     1           1       1 83
84 15         3   1       1 1         1     1           1         2     1           1         1                         1   84
85 11                 1                       1       1       1       1     1 1       1             1   1         1         85
86 17                         1   1 1 1   1   1       1     1 1           1         2   1             1               1 1 1 86
87 16   1 1                     1       1       1     1 1 1 1     1       1     2         1   1           1                 87
88 13             1         1   1                 1   2           1     1     1 1                 1         1   1           88
89 12                     1   1     1           2         1     1 1           1           1   1                         1   89
90 22           1 2 1 1 1 1   1         1   1 1   1   1       1     1     2     1                   1       1     1     1   90
91 14           1 2                 1               1   1 1       1   1         1   1 1                     1   1           91
92 16     1 1                 1           1 1     2   1 1       1       1         1     1       1                       1 1 92
93 12             1     1                 1           1       2               1               1 1               1       1 1 93
94 14     1         1           1 1     2                   1 1                   1               1   1 1     1     1       94
95 19     1 1       1       1   1 1 1 1 1 1       1     1       1 1         1       1 1               1         1           95
96 14     1             1           1       1   1     1     1   1               1     1           1 1       1     1         96
97 12         1                     1             1       2             1     1           1   1   1         1           1   97
98 21   1   1   1       3       1       3 1 1 1 1   1                     1             1                     1     1 2     98
99 19       1   1 1     1       1 2                     2   1               1   1   1   1         2   2         1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
Ngày
/
Tháng