BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/08/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
Ngày
/
Tháng
00 16 1 1       1   1   1   1         1       1   1 1 1             1 1                   1         1                   1   00
01 19     1         1     2         1         1         1     1         1 1     1 1 1       1 1   1   1   1       1         01
02 15   1                     1     1   1 1           1     1       1             1 1 1                 1 1     1 1         02
03 14   1 1                           1       1     1     1     1 1         1             2           1   1       1         03
04 13               1 1     1 1                             1         1 1           1     1       1   1 1                 1 04
05 12       1                 1   1 1 1     1     1   1   1     1                 1 1                                       05
06 12   1                   1         1           1       1                   1   1           2 1   1                   1   06
07 19             2 1   1 1     1 1         1   1   1 1               1     1     1     1             1       1       1 1   07
08 15 1   1                                   2     1         1 1                 2 1             2     1     1     1       08
09 17   1 1   1   1         1           2       1     1       1   2       1                 1           1     1       1     09
10 10                                   1       1                 1 1     1       1             1   1         1         1   10
11 12         1       1       1                                     1       1   1   1   1   1 1   1         1               11
12 16   1             1                     1       1 2             1 1     1 1         1       1 1     1               2   12
13 9     1                       1           1         1               2                     1 1                         1 13
14 18                     1         1 1 1   1 1       1 2         1 1       2     1   1                 1     1           1 14
15 13   1     1 1   1                             1   1       1           1   1 1                 1   1                 1   15
16 22         2     1       1                   1   1   1 1     1 1     1 1     1   1 1 1     1                 1 1 1 2     16
17 17         1                   1 2   1     1   1 1       2       1       1     2       1         1                 1     17
18 13       2     1   1           1         2 1                 1       2   1           1                                   18
19 18 2     1       1 1 1       1                             1   1                         1   1   1     1 1 1     1 1   1 19
20 13   1             1 1   1                               1                       1               3 1   1 1             1 20
21 18 1     1 1 1                     1     1                     1       1 1 1       3     1   1     1             1   1   21
22 22   2     2 1     1       1           3 1                     2           1   2   1 1                 2   1         1   22
23 19         1         1   1       1       1   1 1                 1                     1 1 1   1       1 1 1 1 1 1 1     23
24 13   1     1     2     1   1                                                     1   1 1 1           1     1       1     24
25 14       1         1           1       1       1   2 1     1 1                                 1     1     1 1           25
26 19       1   1 1       1   1 1 1         1           1   1                   1 1             1   1     2 1     1       1 26
27 13                   1             1 1                   1                     1       1           2   3   1     1       27
28 15     1 1 1       1 1         1     1 1     1                 1 2     1                   1                 1           28
29 9           1             1 1           1                   1 1                   2                                   1 29
30 14       2     2 1 1             1 1               1     1                       1         1               1           1 30
31 14               1 1             1         1   1       1       1 1 1                       1           1 1         1 1   31
32 23 1   1 1     1                 1     2       1 1 1 1                 1   2         3 1 1       2             1 1       32
33 13           1 1 1     1                     1           1 1       1                     1 1       1         2           33
34 17                 1       2 1       1           1     1     1                   1   2       1 1 1               1     2 34
35 12           1     1                         1       1           1                     1 1 2                       1 1 1 35
36 12     1                               1 2                       1     1 1 1         1             1   1       1         36
37 10           1           1   2                             1       1                           1 2             1         37
38 16 1   1       1 1               1 1 1       1           1 1 1   2       1 1                     1                       38
39 19       1     1     1             1 1 1 1     2   1       1           1     2               1       1         1   2     39
40 11             1     1     1 1               1                     1         1     1               1             1   1   40
41 13     1   1 1             1       1 1                     1       1 2                       1             1     1       41
42 18       1             2 1               1       1 1               1 1 1   1 1       1     1     1             1 1   1   42
43 20   1     1 1             1     1     1     2   2 1     1     1 1       1   1                       1     1 1         1 43
44 15   1             1       1     1                   1   1         1               1     1   1           1     1 1     2 44
45 12 1       1 1                     1   1                 1                             1   1   1 1 1   1                 45
46 12           1       1   1   1         1     1           1                     1                   1 1       1 1         46
47 16     2 2           1               1         2         1 2 1   1           1               1 1                         47
48 21     1   1           1           1 2 1     1       1   1   1                           1 1 1     2 1     1   1     1 1 48
49 23     1     1             1   1 1       1       1   1 1       1   1   1           1     2     2   2     1   2       1   49
50 16 1   1         1             1 1 1     1 1         1 1   1   1           1     1             1                   1     50
51 13 1                     2                       1     1   1               2           1       1           1   1       1 51
52 22   1     1   1   2   1 1           1 1 1   1   1   1 2 1 1 1 1       1       1                                   1     52
53 15 3         1       1   1     2 1         1             1                   1               3                           53
54 12 1 1         1                               1     2             1 1     1                   2                     1   54
55 17   1     1 1 1 1     1       1 1                     1         1       1         1         1 1 1       1 1             55
56 24     1   1 1 1 1 1     1   1     2       1                     1 1 1   1                 1 1       1 1 2     1     2   56
57 19       2 1         1 1     1       1 1           1                   2     2   1 1     1   1     1                 1   57
58 17           1   1     1   1       1 1         1             2               1 1     1           2           1     1   1 58
59 16 1               1     1   1 1 2                 1       1               2     1   1                             1   2 59
60 10                   1         2         1           1           1             1         1               1         1     60
61 16 2                   1 1             2     1         2     1 1                         1         1 1         1       1 61
62 14             1     1   1           1                   1   1     1     1 1     1     2   1                     1       62
63 13     1 1         1                     1     1 1                   1       1         1         1           1   1     1 63
64 12         1                 2       1                   1 1 1         1         1 1     1           1                   64
65 24 1           1   1 1     1             3 2 2   1   1 1       2       1     1   1   1                   1   2           65
66 17   1                 2   1     1                       1         1       3 1 1   1                       1   1   1 1   66
67 17   1 1 1     1 1 1     1 1                               1         1   1     1   1     1         1         1   1       67
68 22 1 1   1     1   1     1   1 1                       2 1 1 1     1         2   2   1 1                 1             1 68
69 15       1                   1     1         1       1   1 1               1     1   2         1             1   1   1   69
70 13                                         1   1   1                     1         1   1 1   1 1         2     1 1       70
71 18         1           1             1 1       1       1   1         2     1 1 1 1       1           2   2               71
72 16 1             1         1       1     1     1   1       1     2 1 1   1             1                 1         1     72
73 21             1   1   1   1     1 1 1         1 1   1       1       1   1         1 1   1 1         1     2     1       73
74 21       1 1     1   1         1   1             1           1     1 1 1         1 1         2 1 1       1     1   2     74
75 29 1     1       1     1     1 1           2       1   1   1 1         1     1 1 1   1 1 1   1     1 1 2 1       1 1 2   75
76 18   2     1           1   1                                     1 2   1         1       1 2   1       1 1     2         76
77 13         1     1                                   1   1             2         1                 1 1 1 1   1 1         77
78 14 1 1 1         1   1       2                   2             1       1   1                         1     1             78
79 20 1           2 1   1   1     1   1                       1 1 1         1         1   1       1   1 1   1   1   1       79
80 16           1             1   1               1     1       1   1       1     1 1     1           1   1 1 1           1 80
81 17   1   1   1       1           1     1 1     1                     1       1       1         1       1   1 1   1   1   81
82 13             1               1   1   1     1         1 1                       1           2             1     1   1   82
83 16                   1 1   1                     1   1   1         1   2           1 2     1           1       1       1 83
84 15 3   1       1 1         1     1           1         2     1           1         1                         1           84
85 11         1                       1       1       1       1     1 1       1             1   1         1                 85
86 18                 1   1 1 1   1   1       1     1 1           1         2   1             1               1 1 1 1       86
87 16                   1       1       1     1 1 1 1     1       1     2         1   1           1                 1 1     87
88 14     1         1   1                 1   2           1     1     1 1                 1         1   1             1     88
89 12             1   1     1           2         1     1 1           1           1   1                         1           89
90 22   1 2 1 1 1 1   1         1   1 1   1   1       1     1     2     1                   1       1     1     1           90
91 15   1 2                 1               1   1 1       1   1         1   1 1                     1   1           1       91
92 15                 1           1 1     2   1 1       1       1         1     1       1                       1 1       1 92
93 13     1     1                 1           1       2               1               1 1               1       1 1   1     93
94 14       1           1 1     2                   1 1                   1               1   1 1     1     1           1   94
95 21       1       1   1 1 1 1 1 1       1     1       1 1         1       1 1               1         1           1   1 2 95
96 15           1           1       1   1     1     1   1               1     1           1 1       1     1         1 1     96
97 13 1                     1             1       2             1     1           1   1   1         1           1     1     97
98 19   1       3       1       3 1 1 1 1   1                     1             1                     1     1 2             98
99 18   1 1     1       1 2                     2   1               1   1   1   1         2   2         1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
Ngày
/
Tháng