BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 06/06/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
Ngày
/
Tháng
00 14   1                   1   2 2           1     1                             1   1                 1 1 1           1   00
01 15     1         1   1 1           1 1 1 1           1         1             1         1                     2       1   01
02 20       1   2   1     1                       2   1       2     1   1   1     3 1         1                   2         02
03 14                                   1           1     1       1 1           1   1       1   2   1 1       1     1       03
04 23   1               1 1     1 3   1 1   1             1   2   1 1   1     1         1           1   1           2     1 04
05 14                         1   1                 1             1             1   1   1               3   2       2       05
06 16             2                     1   1                 1   1       1             1   1   1   1   1         1 1   2   06
07 13 1 1 1                               1         1 1 3                     1                   1                 1     1 07
08 22 1   1 1 1 3                   2     1     1     1             1         2         1   1         1 1 1 1         1     08
09 15             1         1 1           1   1       1       1   1       2           1 1           1               1 1     09
10 22                         1 1   3           1     1 1     1 1   1         1 1   1           1 1     1 1 1 1       1 1   10
11 11             1           1   1     1   1                 1 1                           1       1             1       1 11
12 11                       1                       1     1 2           1                         1 1 1     1 1             12
13 17 1     1                         1       1     1       1       1           1   2 1       2   1 1                   1 1 13
14 9       1 1                 1                             2                         1 1         1                   1   14
15 20             1 1 1 1   1     1       2       1 1 1     1             1           1   1       1             2 1   1     15
16 18     1         1 1             1   1 1                 1 1     1   1         4 1         1       2                     16
17 21 1   1       1 1 1   1         2 1 1   1         1                         1 1   1   1   1           1 1 1     1       17
18 16 1 1       1   1       1                 1         1                 1   1 1 1       1     1     1         1       1   18
19 16 1   1                                       1       1   1 1         1 1                   1 1         1 1 3 1         19
20 15 1                   1 1 1       1   1     2                           1     1   1 1         1                 1     1 20
21 23   1 1   1 1       1             1   1 1       1 1   1 1   1             1   1     2   1         1 1     1   1   1     21
22 9 1               1   1   1       1   1 1                                                   1                       1   22
23 10         1       1         1       1 1                       1     1                                   1       1     1 23
24 11                   3         1             1               1 1   2                         1         1                 24
25 11 1       1   1 1                 1                                                   1 1       2       1 1             25
26 20         1       2   1 1 1                 1           1     1   1   1   1           1   1 1 1   1       1 1       1   26
27 16     1   1   1 1             1   1                 1           1       1 1   1 1             2 1         1             27
28 10                     1                 1       1                     1 1                           2             2   1 28
29 20             2                         2 1   1 1       1         1       1 1     1 1 2 1   2         1         1       29
30 21   1 2 1 1 1   1     1     1                 1         1   1                     1 1 1 1 1     1     1 1   1           30
31 17 1     2               1                   1                       1   1 1 1 1       1       2 1 1                 2   31
32 9               1 1   1 1       1             1                                             1                 2         32
33 16   1           1   1   2 2                         1 2       1               1 1   1 2                                 33
34 19 2             1   1   1       1               1   1         1   1 1 1 1     1                 1   1     1   1   1     34
35 12             1           1     1       1         1             1       1     1         1 1             1           1   35
36 17 1               1     1     1       1 1       1               1   1 1   1 1               1             2         1 1 36
37 18   2   1             1 1         1           1                       1         1 1   2   1       1 1 1     1   1       37
38 24       1 1   1     1 1   1 1     1           1 1     1           1   1     1   1       1     1     1 1   1 1     1 1 1 38
39 16       1         1     1 1 1           1               1     1       2     1       1     1         1 1           1     39
40 22   1 1         2 1       1 1     1   1   1                     1     1 1 1                   2   2 1 2             1   40
41 25       2                 1 2     1   1     1 1   1     1 1 3                       1       1 1   1     1 1 1 1   1   1 41
42 9         2   1               1         1 1 1                                     1 1                                   42
43 22 1         1         1     1   1       2 1 1       1 1 1     1     1       1 1   1     1       1   1             1   1 43
44 28     1     1 1 2   1 1   1 1     1 1     1 1 3             1   1   2 2 1                 1       1   1   1       1     44
45 13                 1 2       1     1 1     1 1   1                             1     1   1                           1   45
46 17   1     1                   1           2   1         1     1     1     1         1       2           1 1   1       1 46
47 11 1   1                         1                   1             1   1           1                 1               2 1 47
48 11                       1   1     1     1   1   1                       2                                     2 1       48
49 11       1                 1         1 1     1           1       1                                 2         1 1         49
50 19   2         1   1 2         1             1 1         1 1 1 1     2 1 1                                 1           1 50
51 16   1 1 1               1                 2 1     1     1       1   1 1                       1 1   1   1               51
52 11         1 1         1                         1   1             1         1     1 1         1                     1   52
53 13               1                 1     1 1   1         1         1 1                 1   1           1       1 1       53
54 11         1             1                   1                   1 1               1             2   1               1 1 54
55 19             1             2         1 1   1     1   3                 1   1   1         2 1     1         1     1     55
56 14           1                                   1 1 1   1         1       1   1   1   1       1             1 1   1     56
57 14 1   1     1 1         1       1     1   1               1                         1         1       1     1     1     57
58 21 1   1 1     1 1 1       1   2                     1     1     1 1           1       1   1             1   1 1     1 1 58
59 17 1     1 1     1   2   1             1           1       1       2   1                     1         1 1 1             59
60 20   2     1 1     2       1   2 1             1 2 1           1                                         1 1   2 1       60
61 22 1 1 1     1   1       1 1 1       2 2   1       1   1     1   1   1                               1 1   1           1 61
62 10 1 1                   1       2 1 1                     1                                   1       1                 62
63 8       1       1       1 1             1                                                         1     1       1       63
64 17         1       1     1           1     1   1   1 1 2       1         1 1       1         1     1                   1 64
65 15   2     1 1               1 1     2       2                   1   1     1                   1                     1   65
66 17     1     1 1       1     1     1       1                   2       1     1       1       1   2             1 1       66
67 15     1   2           1         1                     1 1       1   1       1           1 1 2                         1 67
68 14 1 1     1       1   1 1         1   1       1     1                       1   1                           1 1         68
69 12           1   1 1                     1             2             1         1 2 1                                   1 69
70 20 1     1 1 2 2                                   1 2 1   1             1   1   1     1 2               1         1     70
71 21   1     1       2                 1 1           2   2             1   1 1     1     1       1     1 1         1 1   1 71
72 14     1                                     1           1       1 2   1             1             1 1           1 2   1 72
73 12           1 1             1                   2   1 1       1               1                 1     1         1       73
74 21               1     1   1     1           1 1 1       1 1 2 1 1 1   1         1   1         2       1 1               74
75 8               1               1     1   1                                       1             1                   1 1 75
76 19 1                 1     1                 1           2 1   2   1       1 1 1         1 1         1       1 1     1   76
77 19           1             1 1 1   1   1               1             1 1         1 1     1 1   1   2         1   1     1 77
78 21       1 1           1   1 1               1   1   1     1   1 1   1       1   1   2 1             2 2                 78
79 11 1     1                 1                                 1 1 1       1       1         1                     1 1     79
80 15       1       1   1               1     1   1       1   1             1       1     1 1   1         1           1     80
81 17           1 1 1     2         1     1     1         1     1   1       1       1 1       1 1                         1 81
82 18     2 2           1 1         2 2     1     1       1   1                             1 1               1           1 82
83 13         1   1     1               1           1   2       1           1           1   1 1               1             83
84 19       1         1 1       1     1 1 1           1             1 1     1   1     3                     1 1 1     1     84
85 13   1             1     1 1 1               1                       1   1   1           1 1                 2           85
86 23 1         1 1 1       1       2   2   1 1   1 1   1       2     2         1 1                 2               1       86
87 6   2                                         1                                       1     1               1           87
88 17         1 1 1     2         1           2   1   2                 1 1 1         1                             1     1 88
89 13     1           1           3 1             1   2         2     1                   1                                 89
90 22 1   2             1     1   2       1             1   3           1   1             1 1   1   1       1 1   1 1       90
91 16     1               1           1       1     1 1               1         1     2   1 2 1       1               1     91
92 20       1             1     1 1 1   1   1                   1     2 1   1 2     1   1   1             1   1         1   92
93 12   1       1       1             1                 2                     1             1   1         1   1 1           93
94 15       1 1                                         1     1 1 1           2   1 1               2       1   1       1   94
95 10     1                                 1             1                         1                 1 1 1 2     1         95
96 20   1             2 1             1 1     1 1               2     2               1   1   1       1       1   1 1 1     96
97 10                                       1     1           1 2   1           2 1                                   1     97
98 13 1         1 1   1                 1             1     1       1     1                 1 1   1               1         98
99 20       1             2             1   1 1     1         1   1         1 3     1   1     1       2     1         1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
Ngày
/
Tháng