BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 12/02/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
Ngày
/
Tháng
00 12         1 1                   1         1                   1       1 1       1 1                   1       1 1       00
01 18   1         1 1     1 1 1       1 1   1   1   1       1             1               1               1       1   1 1   01
02 15 1       1             1 1 1                 1 1     1 1                     1       1                 1 1 1   1       02
03 16     1 1         1             2           1   1       1           1           1         2 1       1 1     1           03
04 19 1         1 1           1     1       1   1 1                 1 2 1   1       1     1         1         1   1       1 04
05 11     1                 1 1                                       1 1     3   1 1 1                                     05
06 14                   1   1           2 1   1                   1       2         1             1                 1   1 1 06
07 19           1     1     1     1             1       1       1 1     1     1           1 1 1 1   1 1 1           2       07
08 16   1 1                 2 1             2     1     1     1                 1         1 1 2     1                       08
09 15   1   2       1                 1           1     1       1     1 1       1                   1     1               2 09
10 9       1 1     1       1             1   1         1         1                                                       1 10
11 17         1       1   1   1   1   1 1   1         1                         2       1               1 1   1   1 1       11
12 16         1 1     1 1         1       1 1     1               2           1     1           1 1       1               1 12
13 9             2                     1 1                         1                             1       1   1           1 13
14 16       1 1       2     1   1                 1     1           1     1     1 1   1   1               2                 14
15 10   1           1   1 1                 1   1                 1                                   1   1               1 15
16 23     1 1     1 1     1   1 1 1     1                 1 1 1 2     1   1 1   1 1     1 1                         1     1 16
17 16 2       1       1     2       1         1                 1                     2               1       1   1   1 1   17
18 14     1       2   1           1                                           1   1     1 1   1 1     1       1           1 18
19 17   1   1                         1   1   1     1 1 1     1 1   1 1     1 2             1           1                   19
20 14 1                       1               3 1   1 1             1                   1                   1   1   1 1     20
21 19       1       1 1 1       3     1   1     1             1   1           1             1 1                   3     1   21
22 18       2           1   2   1 1                 2   1         1   1                   1 1 1 2           1               22
23 23         1                     1 1 1   1       1 1 1 1 1 1 1           1       1 1     2           1 1 2         1   1 23
24 21                         1   1 1 1           1     1       1               2   1 1 2 1   1 1     1     1   2   1       24
25 12   1 1                                 1     1     1 1               1               1       1 1   1   1               25
26 14 1                   1 1             1   1     2 1     1       1                       2       1         1             26
27 18 1                     1       1           2   3   1     1         1   1           1         2 1   1             1     27
28 12       1 2     1                   1                 1                 1       2               1     1               1 28
29 13     1 1                   2                                   1             1       1 1   1               1 2 1       29
30 12 1                       1         1               1           1         1 2         1               1       1   1     30
31 19       1 1 1                       1           1 1         1 1         1         1 3 1     1           1   1       2   31
32 18               1   2         3 1 1       2             1 1       1     2       1             1     1                   32
33 14 1 1       1                     1 1       1         2                                       3     1 1   1             33
34 14     1                   1   2       1 1 1               1     2           1                         1         1   1   34
35 16         1                     1 1 2                       1 1 1 1     1             1   1             1   1       2   35
36 14         1     1 1 1         1             1   1       1           1 1     1 1               1           1             36
37 11   1       1                           1 2             1           1                         1           1     1     1 37
38 15 1 1 1   2       1 1                     1                               1     1     1       1             1   2       38
39 18   1           1     2               1       1         1   2       1         1   3   1 1           1             1     39
40 13           1         1     1               1             1   1           1     1 1   1       1             1       1   40
41 13   1       1 2                       1             1     1       1 1 1                         1                   1 1 41
42 14           1 1 1   1 1       1     1     1             1 1   1                 1 1                   1                 42
43 13 1     1 1       1   1                       1     1 1         1       1         1     1     1                         43
44 17 1         1               1     1   1           1     1 1     2   1   1       1   1       1 1 1                       44
45 11 1                             1   1   1 1 1   1                                   1       1                 1   1     45
46 22 1                     1                   1 1       1 1         1     1 1   1 1   1     1   2 2   2 1     1       1   46
47 12 1 2 1   1           1               1 1                           1   1                                   1         1 47
48 18 1   1                           1 1 1     2 1     1   1     1 1 1                       1   1   1       1   1         48
49 19       1   1   1           1     2     2   2     1   2       1                   1   1                 2   1           49
50 11   1   1           1     1             1                   1         1   1                 2                     1     50
51 15   1               2           1       1           1   1       1   1         1         1       1       1 1         1   51
52 16 1 1 1 1       1       1                                   1         1     1     1     2           2   1             1 52
53 12 1                   1               3                               1           2       1         1   1       1       53
54 14           1 1     1                   2                     1     1 1 1     1     1     2               1             54
55 16         1       1         1         1 1 1       1 1             1 1 1   1           1           1           2         55
56 21         1 1 1   1                 1 1       1 1 2     1     2   1     1         1 1       1           1   1 1         56
57 17               2     2   1 1     1   1     1                 1                               2 1       1   2 1         57
58 19     2               1 1     1           2           1     1   1   1           1           1     1   1   2           2 58
59 14   1               2     1   1                             1   2         1         1       1   1                 1 1   59
60 17         1             1         1               1         1     1       1 2 1     1   1 1     1 1       1     1       60
61 13     1 1                         1         1 1         1       1               1   2       1                     1 1   61
62 23 1   1     1     1 1     1     2   1                     1           1       1   1     1 1     1   1       1 1   2   2 62
63 17             1       1         1         1           1   1     1 1       1         1     1     1 1     1           1 2 63
64 13 1 1 1         1         1 1     1           1                         1   1         1                           2     64
65 17       2       1     1   1   1                   1   2           1 1       1 1       1       1   1         1           65
66 26 1         1       3 1 1   1                       1   1   1 1     1     1   2   2               1 1   2 1     1 1   1 66
67 19   1         1   1     1   1     1         1         1   1           1       2       1 1   2 1                 1 1     67
68 15 1 1 1     1         2   2   1 1                 1             1   1                       1       1                   68
69 11 1 1               1     1   2         1             1   1   1                                 1                       69
70 16                 1         1   1 1   1 1         2     1 1           1       1     1       1               1     1     70
71 19   1         2     1 1 1 1       1           2   2               2 1       1                       1     1         1   71
72 16   1     2 1 1   1             1                 1         1               3       1 1 1                     1         72
73 20     1       1   1         1 1   1 1         1     2     1                 1 1         1 1     1         1   2   1     73
74 18     1     1 1 1         1 1         2 1 1       1     1   2           1 1               1           1                 74
75 24   1 1         1     1 1 1   1 1 1   1     1 1 2 1       1 1 2       1                     1   1 1         1           75
76 22         1 2   1         1       1 2   1       1 1     2               1   1   1         2         1 1 1           1   76
77 16 1             2         1                 1 1 1 1   1 1         1           2               1                 2       77
78 13       1       1   1                         1     1                 1   1       2     1   1           1     1         78
79 17   1 1 1         1         1   1       1   1 1   1   1   1                 1       1             2 1                   79
80 21     1   1       1     1 1     1           1   1 1 1           1   1 1 2 1                 1   1       1 1       1     80
81 12             1       1       1         1       1   1 1   1   1                       1                     1         1 81
82 18 1                       1           2             1     1   1   2             1       1 1 1       1         1 3       82
83 20 1         1   2           1 2     1           1       1       1 1             1     1       1   1   2     1       1   83
84 11     1           1         1                         1               2           1                 2 1           1     84
85 19   1     1 1       1             1   1         1                 1     1 1 1       1   1         2   1   1 1   1       85
86 13       1         2   1             1               1 1 1 1                     1     1                   1         1   86
87 13       1     2         1   1           1                 1 1         1                                 1       1 1 1   87
88 20     1     1 1                 1         1   1             1         1       2         2 1   1   1       1   1   1 2   88
89 13           1           1   1                         1             1             1       1 1           2         1   2 89
90 16 1     2     1                   1       1     1     1             2   1 1     2       1             1                 90
91 16   1         1   1 1                     1   1           1                 1                     1   1     2       3 1 91
92 15     1         1     1       1                       1 1       1 2                 1           2     1 1     1         92
93 15           1               1 1               1       1 1   1     1     2   1     1       1       1       1             93
94 12               1               1   1 1     1     1           1       2         1   1             1                     94
95 20         1       1 1               1         1           1   1 2   1         1                 1 3 1   1 1     1 1     95
96 16             1     1           1 1       1     1         1 1       1           1       1 1         1       1   1 1     96
97 13     1     1           1   1   1         1           1     1           1 2         1             1                     97
98 17       1             1                     1     1 2                         1 1           1 1 2 1 1     1   1     1   98
99 17         1   1   1   1         2   2         1                     1 1   1   1                           1 1 1   1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
Ngày
/
Tháng