BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/02/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
Ngày
/
Tháng
00 18 1 1     1     1       1     2           2 1           1                     1                   1   2 2           1   00
01 19           1   1   2     2 1               1           1         1     1       1         1   1 1           1 1 1 1     01
02 14   1       1 1     1     1   1                         1       1       1         1   2   1     1                       02
03 15   2   1   1     1       1     1     1     3   1             1     1                                         1         03
04 18               2   1           1       1               1   1             1   1               1 1     1 3   1 1   1     04
05 15 1 1 1         1   1           1         2 1       1         1           2                         1   1               05
06 18 1   1   1         1   1 1       1   1           1   1 1         1   1 1               2                     1   1     06
07 19           1         1 1 1 1 1   1   2                     1   1     2 1 1 1 1 1                               1       07
08 20             1 1   2             1 1                   2               1   1   1 1 1 3                   2     1     1 08
09 21     1     2             2       1 1       1     1         2 1     2 2                 1         1 1           1   1   09
10 15   1 1         1         1   1 1     1         1                         1                         1 1   3           1 10
11 15   2 1 1 2           1           1                                 1     1             1           1   1     1   1     11
12 8     1   1               1       1           2   1                                               1                     12
13 17                         1 3   2 1     1             1           1 1 1 1   1     1                         1       1   13
14 13   1               1         2   1               1       2       1 1             1 1                 1                 14
15 21 1   1     2         1   1               1   1       2   1             2               1 1 1 1   1     1       2       15
16 15 1       1       2         1       1       1   1                 1             1         1 1             1   1 1       16
17 20     1   2       2   1               1             1   1                   1   1       1 1 1   1         2 1 1   1     17
18 18 1                 1 1   1     1   2   1 1   1               1         1   1 1       1   1       1                 1   18
19 10 1                 1                   1 1               1     1 1   1     1   1                                       19
20 16   1 1         1 1                                         1 2     1       1                   1 1 1       1   1     2 20
21 21 1     1 1   1 1     1 1               1           1       1   2   1         1 1   1 1       1             1   1 1     21
22 18 1       1     1                 1 2   1         1 1   1               1   1               1   1   1       1   1 1     22
23 17   1       1 1 1           1           1 1     2             1   1   1             1       1         1       1 1       23
24 17       1         1   1         2               1 1 1           1   1 1 1                     3         1             1 24
25 16         1       1               1   1 1 1   1           1 1       1   1   1       1   1 1                 1           25
26 18       1         1         1   1   1           1   3 1 1                           1       2   1 1 1                 1 26
27 13                           1   1       1       1   1         1 1               1   1   1 1             1   1           27
28 12           1         4   1     1         1   1             1                                   1                 1     28
29 16             1   2   1     2       2                 1               1 1               2                         2 1   29
30 21 1             1 1       1           1   1   1     2       1   1         1   1 2 1 1 1   1     1     1                 30
31 17 1 1             1     2               1       1     1     1 1   1 1       1     2               1                   1 31
32 19 1     1           1     1 1       1     1 2   2     2                 1                 1 1   1 1       1             32
33 10                                                               1   1   1     1           1   1   2 2                   33
34 7                                           1                               2             1   1   1       1             34
35 11               2                           1           1   1     2                     1           1     1       1     35
36 18     1 1   1     1     1 1   1   1         1               1     1   1     1               1     1     1       1 1     36
37 11           1                         1         1     1     1                 2   1             1 1         1           37
38 13       1               1                     1   1               1               1 1   1     1 1   1 1     1           38
39 20 2         1   1   1     1   1           2     2                 2   1           1         1     1 1 1           1     39
40 23   1               1   1         1 1   1     1     1 1   1 1 1 1             1 1         2 1       1 1     1   1   1   40
41 21 1   1 1 1 1     1   1 1     1   1           1                   1       1       2                 1 2     1   1     1 41
42 15           1     1         1   1             2   1               1                 2   1               1         1 1 1 42
43 20           1 1               1 1   1             1   1   2   1       1     1         1         1     1   1       2 1 1 43
44 20   1           1 1     1                         1                   1   1     1     1 1 2   1 1   1 1     1 1     1 1 44
45 17         2           1     2   1   1                   2                                   1 2       1     1 1     1 1 45
46 13     1 1 1           1     1             1       1         1                 1     1                   1           2   46
47 11   1               1                 2   1               1               2 1   1                         1             47
48 16               2     1   1 1 1 1           2                       1     1                       1   1     1     1   1 48
49 18   1     2   1   1           1 1       1         2             2       1         1                 1         1 1     1 49
50 20 1 2           1                           1     1         1 1 1 1 1     1   2         1   1 2         1             1 50
51 14                     2 2           1             1         1                 1 1 1               1                 2 1 51
52 13     1   1       1           1             1 1 1             1   2                 1 1         1                       52
53 11       2     1               1   1       1                             1                 1                 1     1 1   53
54 12             1       1   1       1             2       1 1     1                   1             1                   1 54
55 18           1 1             1 1     1   1 1   1   1   2         1                       1             2         1 1   1 55
56 14 1     3       1 1                   1   2   1         1     1 1                     1                                 56
57 21     1 1           1   1     1     1     2     1         1   1   2         1   1     1 1         1       1     1   1   57
58 16 1         1         1         1               1                 1 1       1   1 1     1 1 1       1   2               58
59 20     1       1 1       1           2                   1     2 1 1   1     1     1 1     1   2   1             1       59
60 17 1     1     1                                               3         1     2     1 1     2       1   2 1             60
61 24     1       1     1   1               1           1 1 1   1         1   1 1 1 1     1   1       1 1 1       2 2   1   61
62 18             1     1   1           1         1     1 1 1           1 1 1   1 1                   1       2 1 1         62
63 17   1   1   1         1     1     1     1 1 1   1                 1   1           1       1       1 1             1     63
64 8                                     1         1             1                     1       1     1           1     1   64
65 18       1                   1     1 1   1     1                   1       1   2     1 1               1 1     2       2 65
66 22 1 1     1         1   2   1 1               1     1     2   1 1       1       1     1 1       1     1     1       1   66
67 18     2               1           1   2 1         1     1 1 1       1   1       1   2           1         1             67
68 14 1       1   1                                       1 1               1   1 1     1       1   1 1         1   1       68
69 7               1             1                               1                       1   1 1                     1     69
70 20             2     1 1   1 1   1 1             1         1       1 1     1 1     1 1 2 2                               70
71 20       1   1 1           1     1     1       1     1     1 1 1 1     1   1   1     1       2                 1 1       71
72 16                 1             1 2       1   1 1 2 1 1     1       1     1     1                                     1 72
73 17 1   1         1 1     1       1   1     2         1 1                 1 2           1 1             1                 73
74 13         1           1                 1   1             1 1   1     1                   1     1   1     1           1 74
75 16         2   2 1 1     2   1 1         1               1                                 1               1     1   1   75
76 18   1                   1         1 1 2 1         1 1     1   1 1   1   1   1                 1     1                 1 76
77 17   1         2     1           1       1   1       1   1 1         1                 1             1 1 1   1   1       77
78 18 1                     1             1 1     1 1   1   1 2     1         1       1 1           1   1 1               1 78
79 11 1         1       1       1           1             1               1   1 1     1                 1                   79
80 13 1 1                                 1     1 1 1         1     1                 1       1   1               1     1   80
81 20     1     1     1     1                   1 1     2         1       1   2           1 1 1     2         1     1     1 81
82 22   1     1   1     2     1       1                   1         1     1 1       2 2           1 1         2 2     1     82
83 21 1   1 2     2 1         2         1 1     1         1       1   1 1     1         1   1     1               1         83
84 11     1                 1                   1             1                       1         1 1       1     1 1 1       84
85 12                 1         1                 1             1   1   1         1             1     1 1 1               1 85
86 18     1                                           1 2 1   1               1 1         1 1 1       1       2   2   1 1   86
87 11   1         1 1             1 1   1               1     1     1             2                                         87
88 15       1           1               1 1               1 1               1           1 1 1     2         1           2   88
89 10                           1                         1     1       1           1           1           3 1             89
90 15     1 1   1       1           1                       1   1               1   2             1     1   2       1       90
91 7         1   1                       1                                         1               1           1       1   91
92 16 1   1     2                 1         1         1                 1 1           1             1     1 1 1   1   1     92
93 12           2       1 1         1     1 1         1                           1       1       1             1           93
94 12       1                         1   2     1 1 1   1               1     1       1 1                                   94
95 11   1 1 1                             1     1 1             1         1 1       1                                 1     95
96 18     1 1         1             1       1         2       1 1         1       1             2 1             1 1     1 1 96
97 14         1           1       2   1             1 2   1 1 1         1 1                                           1     97
98 17         1     1 1   1       3   1 1   1     1                 1           1         1 1   1                 1         98
99 16   1                   1 2 1     1       1 1         1 1                         1             2             1   1 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
Ngày
/
Tháng