BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 09/07/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
Ngày
/
Tháng
00 19     2   1     1     1           1   1   1 1     1     1       1     2           2 1           1                     1 00
01 18 1 1       1   1   1   1           1               1   1   2     2 1               1           1         1     1       01
02 19       1       1     1       1   1 2 2 1   1       1 1     1     1   1                         1       1       1       02
03 18 1   1       1   1                         2   1   1     1       1     1     1     3   1             1     1           03
04 15 2         1       1     1     1                       2   1           1       1               1   1             1   1 04
05 17         1                   1       1 1 1 1 1         1   1           1         2 1       1         1           2     05
06 18       1       1       1     1           1   1   1         1   1 1       1   1           1   1 1         1   1 1       06
07 22 1 1     1             1       1                   1         1 1 1 1 1   1   2                     1   1     2 1 1 1 1 07
08 12                       1       1                     1 1   2             1 1                   2               1   1   08
09 23     1   1 1   2             1         1     1     2             2       1 1       1     1         2 1     2 2         09
10 19       1   1     1   1   2 3       1       1 1         1         1   1 1     1         1                         1     10
11 13             1       2                     2 1 1 2           1           1                                 1     1     11
12 14   1         1       1   1         1 2       1   1               1       1           2   1                             12
13 17 1               1         1                                     1 3   2 1     1             1           1 1 1 1   1   13
14 15   1     1   1   1           1             1               1         2   1               1       2       1 1           14
15 19         1 2           1       2         1   1     2         1   1               1   1       2   1             2       15
16 18     1           1     2 2 1     1     1 1       1       2         1       1       1   1                 1             16
17 16                   2   1 1 1   1             1   2       2   1               1             1   1                   1   17
18 23   1       2   1 1 1   1 1           1   1                 1 1   1     1   2   1 1   1               1         1   1 1 18
19 13                     1         2   1     1                 1                   1 1               1     1 1   1     1   19
20 13   1 1                         1       1   1 1         1 1                                         1 2     1       1   20
21 20   2     1 1                   1     1   1     1 1   1 1     1 1               1           1       1   2   1         1 21
22 19 1       1         1   1         1   1 1 1       1     1                 1 2   1         1 1   1               1   1   22
23 14         1           1                     1       1 1 1           1           1 1     2             1   1   1         23
24 17                     1   1 2           1       1         1   1         2               1 1 1           1   1 1 1       24
25 16     1       1   1                 1             1       1               1   1 1 1   1           1 1       1   1   1   25
26 16       1         1     1   1         1         1         1         1   1   1           1   3 1 1                       26
27 10   1       1               1                                       1   1       1       1   1         1 1               27
28 19     2         1 1 1 1 1     1 1                   1         4   1     1         1   1             1                   28
29 15           1 1               1       1               1   2   1     2       2                 1               1 1       29
30 17             1     1       1     1       1             1 1       1           1   1   1     2       1   1         1   1 30
31 17 1 1     1       1                       1 1             1     2               1       1     1     1 1   1 1       1   31
32 21       1     2 2               1 1       1     1           1     1 1       1     1 2   2     2                 1       32
33 7                       1 1       1                                                                     1   1   1     1 33
34 5                 1                 1                                               1                               2   34
35 11     1       1       1       1                         2                           1           1   1     2             35
36 16   1 1                           1           1 1   1     1     1 1   1   1         1               1     1   1     1   36
37 12     1   1   1 1               1                   1                         1         1     1     1                 2 37
38 7                 1     1                       1               1                     1   1               1             38
39 19   2           1   1           1         2         1   1   1     1   1           2     2                 2   1         39
40 17       1           1           1           1               1   1         1 1   1     1     1 1   1 1 1 1             1 40
41 18           1 1     1   1   1             1   1 1 1 1     1   1 1     1   1           1                   1       1     41
42 14 1       1 1         1   1     1                   1     1         1   1             2   1               1             42
43 16   2 1       1                                     1 1               1 1   1             1   1   2   1       1     1   43
44 12   1     1                       2 1       1           1 1     1                         1                   1   1     44
45 15 1   1         1 2                   1           2           1     2   1   1                   2                       45
46 11       1   1                                 1 1 1           1     1             1       1         1                 1 46
47 11               1     1                     1               1                 2   1               1               2 1   47
48 17 1               2           1   1   1                 2     1   1 1 1 1           2                       1     1     48
49 17       1           1         1     1       1     2   1   1           1 1       1         2             2       1       49
50 20     1   1     1   1     1             1 1 2           1                           1     1         1 1 1 1 1     1   2 50
51 13                         1       1 1 2                       2 2           1             1         1                 1 51
52 17 1 1   1 1           1 1 1                   1   1       1           1             1 1 1             1   2             52
53 13       1 1   1     1 1   1                     2     1               1   1       1                             1       53
54 15         1           2       2         1             1       1   1       1             2       1 1     1               54
55 19 1       1 1 1             1 1   1                 1 1             1 1     1   1 1   1   1   2         1               55
56 17     1 1                         1 1     1     3       1 1                   1   2   1         1     1 1               56
57 22           2 2     1       1 2               1 1           1   1     1     1     2     1         1   1   2         1   57
58 12           1   1 1 1                     1         1         1         1               1                 1 1       1   58
59 20 3                   1         2 1           1       1 1       1           2                   1     2 1 1   1     1   59
60 13         1 1       1       1             1     1     1                                               3         1     2 60
61 20   1   2       1 1       1             1     1       1     1   1               1           1 1 1   1         1   1 1 1 61
62 20           1   1           1 2     1   1             1     1   1           1         1     1 1 1           1 1 1   1 1 62
63 18   1         1 1 1       1             1   1   1   1         1     1     1     1 1 1   1                 1   1         63
64 8       1 1           1             2                                         1         1             1                 64
65 16                 1   1   1   1   1     1       1                   1     1 1   1     1                   1       1   2 65
66 25 2     1         1 1 1 1 1 1 1           1 1     1         1   2   1 1               1     1     2   1 1       1       66
67 16           1   1                       1     2               1           1   2 1         1     1 1 1       1   1       67
68 17 1   1 1               1   3       1   1 1       1   1                                       1 1               1   1 1 68
69 8   1                     1 2         1                 1             1                               1                 69
70 16       1 1                                           2     1 1   1 1   1 1             1         1       1 1     1 1   70
71 20     1                 1 1     1       1       1   1 1           1     1     1       1     1     1 1 1 1     1   1   1 71
72 18 1                       1   1   1                       1             1 2       1   1 1 2 1 1     1       1     1     72
73 24 2       2     1   2           1 2       1   1         1 1     1       1   1     2         1 1                 1 2     73
74 14   1   3   1               1                     1           1                 1   1             1 1   1     1         74
75 17     1       1 1                   1 1           2   2 1 1     2   1 1         1               1                       75
76 21 1   1             2               1   1   1                   1         1 1 2 1         1 1     1   1 1   1   1   1   76
77 14   1                   1     1             1         2     1           1       1   1       1   1 1         1           77
78 19 1         1                   1   1 1 2 1                     1             1 1     1 1   1   1 2     1         1     78
79 13           1 1 1   1                     1         1       1       1           1             1               1   1 1   79
80 16           1 3   1           1 1       1 1 1                                 1     1 1 1         1     1               80
81 21             1   1   1 1 1   1 1 1     1     1     1     1     1                   1 1     2         1       1   2     81
82 16     1     1         1   1     1           1     1   1     2     1       1                   1         1     1 1       82
83 23   1                 1       1   1   2   1   1 2     2 1         2         1 1     1         1       1   1 1     1     83
84 8     1 1                   1         1       1                 1                   1             1                     84
85 10       1       1                       1                 1         1                 1             1   1   1         1 85
86 16       1           1 1   1   1 1 1     1     1                                           1 2 1   1               1 1   86
87 16               1     1   1   1   1         1         1 1             1 1   1               1     1     1             2 87
88 9               1                     1         1           1               1 1               1 1               1       88
89 11   2           1                   1 3                             1                         1     1       1           89
90 11       1     1         1                     1 1   1       1           1                       1   1               1   90
91 10         1   1   1     1 1   1     1             1   1                       1                                         91
92 17     1               1 2       1   2 1   1   1     2                 1         1         1                 1 1         92
93 13 1       1         1               1               2       1 1         1     1 1         1                           1 93
94 18 1 1 1   1   1         1           1   1       1                         1   2     1 1 1   1               1     1     94
95 15   1 1 1                   1     1 1       1 1 1                             1     1 1             1         1 1       95
96 15         1 1     1               1           1 1         1             1       1         2       1 1         1       1 96
97 21     1           1 1   1           1   3         1           1       2   1             1 2   1 1 1         1 1         97
98 19 1   1 1           1       1     1               1     1 1   1       3   1 1   1     1                 1           1   98
99 16       1         1         1   1 1   1     1                   1 2 1     1       1 1         1 1                       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
Ngày
/
Tháng