BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/07/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
Ngày
/
Tháng
00 16   1   1   1   1         1       1   1 1 1             1 1                   1         1                   1       1 1 00
01 19       1     2         1         1         1     1         1 1     1 1 1       1 1   1   1   1       1             1   01
02 14                 1     1   1 1           1     1       1             1 1 1                 1 1     1 1                 02
03 13                         1       1     1     1     1 1         1             2           1   1       1           1     03
04 17       1 1     1 1                             1         1 1           1     1       1   1 1                 1 2 1   1 04
05 13                 1   1 1 1     1     1   1   1     1                 1 1                                       1 1     05
06 13               1         1           1       1                   1   1           2 1   1                   1       2   06
07 20     2 1   1 1     1 1         1   1   1 1               1     1     1     1             1       1       1 1     1     07
08 13                                 2     1         1 1                 2 1             2     1     1     1               08
09 17 1   1         1           2       1     1       1   2       1                 1           1     1       1     1 1     09
10 10                           1       1                 1 1     1       1             1   1         1         1           10
11 12 1       1       1                                     1       1   1   1   1   1 1   1         1                       11
12 15         1                     1       1 2             1 1     1 1         1       1 1     1               2           12
13 8                     1           1         1               2                     1 1                         1         13
14 19             1         1 1 1   1 1       1 2         1 1       2     1   1                 1     1           1     1   14
15 12 1 1   1                             1   1       1           1   1 1                 1   1                 1           15
16 25 2     1       1                   1   1   1 1     1 1     1 1     1   1 1 1     1                 1 1 1 2     1   1 1 16
17 17 1                   1 2   1     1   1 1       2       1       1     2       1         1                 1             17
18 11     1   1           1         2 1                 1       2   1           1                                           18
19 17       1 1 1       1                             1   1                         1   1   1     1 1 1     1 1   1 1     1 19
20 12         1 1   1                               1                       1               3 1   1 1             1         20
21 16 1 1                     1     1                     1       1 1 1       3     1   1     1             1   1           21
22 21 2 1     1       1           3 1                     2           1   2   1 1                 2   1         1   1       22
23 20 1         1   1       1       1   1 1                 1                     1 1 1   1       1 1 1 1 1 1 1           1 23
24 12 1     2     1   1                                                     1   1 1 1           1     1       1             24
25 14         1           1       1       1   2 1     1 1                                 1     1     1 1               1   25
26 18   1 1       1   1 1 1         1           1   1                   1 1             1   1     2 1     1       1         26
27 15           1             1 1                   1                     1       1           2   3   1     1         1   1 27
28 14 1       1 1         1     1 1     1                 1 2     1                   1                 1                 1 28
29 9   1             1 1           1                   1 1                   2                                   1         29
30 12     2 1 1             1 1               1     1                       1         1               1           1         30
31 15       1 1             1         1   1       1       1 1 1                       1           1 1         1 1         1 31
32 23     1                 1     2       1 1 1 1                 1   2         3 1 1       2             1 1       1     2 32
33 13   1 1 1     1                     1           1 1       1                     1 1       1         2                   33
34 17         1       2 1       1           1     1     1                   1   2       1 1 1               1     2         34
35 14   1     1                         1       1           1                     1 1 2                       1 1 1 1     1 35
36 13                             1 2                       1     1 1 1         1             1   1       1           1 1   36
37 11   1           1   2                             1       1                           1 2             1           1     37
38 14     1 1               1 1 1       1           1 1 1   2       1 1                     1                               38
39 19     1     1             1 1 1 1     2   1       1           1     2               1       1         1   2       1     39
40 11     1     1     1 1               1                     1         1     1               1             1   1           40
41 15 1 1             1       1 1                     1       1 2                       1             1     1       1 1 1   41
42 17             2 1               1       1 1               1 1 1   1 1       1     1     1             1 1   1           42
43 20 1 1             1     1     1     2   2 1     1     1 1       1   1                       1     1 1         1       1 43
44 16         1       1     1                   1   1         1               1     1   1           1     1 1     2   1   1 44
45 11 1 1                     1   1                 1                             1   1   1 1 1   1                         45
46 14   1       1   1   1         1     1           1                     1                   1 1       1 1         1     1 46
47 14           1               1         2         1 2 1   1           1               1 1                           1   1 47
48 21 1           1           1 2 1     1       1   1   1                           1 1 1     2 1     1   1     1 1 1       48
49 22   1             1   1 1       1       1   1 1       1   1   1           1     2     2   2     1   2       1           49
50 15       1             1 1 1     1 1         1 1   1   1           1     1             1                   1         1   50
51 13               2                       1     1   1               2           1       1           1   1       1   1     51
52 22 1   1   2   1 1           1 1 1   1   1   1 2 1 1 1 1       1       1                                   1         1   52
53 13   1       1   1     2 1         1             1                   1               3                               1   53
54 13     1                               1     2             1 1     1                   2                     1     1 1 1 54
55 19 1 1 1 1     1       1 1                     1         1       1         1         1 1 1       1 1             1 1 1   55
56 25 1 1 1 1 1     1   1     2       1                     1 1 1   1                 1 1       1 1 2     1     2   1     1 56
57 17 1         1 1     1       1 1           1                   2     2   1 1     1   1     1                 1           57
58 18   1   1     1   1       1 1         1             2               1 1     1           2           1     1   1   1     58
59 15         1     1   1 1 2                 1       1               2     1   1                             1   2         59
60 11           1         2         1           1           1             1         1               1         1     1       60
61 14             1 1             2     1         2     1 1                         1         1 1         1       1         61
62 15     1     1   1           1                   1   1     1     1 1     1     2   1                     1           1   62
63 12         1                     1     1 1                   1       1         1         1           1   1     1 1       63
64 13 1                 2       1                   1 1 1         1         1 1     1           1                         1 64
65 25     1   1 1     1             3 2 2   1   1 1       2       1     1   1   1                   1   2           1 1     65
66 17             2   1     1                       1         1       3 1 1   1                       1   1   1 1     1     66
67 15     1 1 1     1 1                               1         1   1     1   1     1         1         1   1           1   67
68 20     1   1     1   1 1                       2 1 1 1     1         2   2   1 1                 1             1   1     68
69 14                   1     1         1       1   1 1               1     1   2         1             1   1   1           69
70 14                                 1   1   1                     1         1   1 1   1 1         2     1 1           1   70
71 21 1           1             1 1       1       1   1         2     1 1 1 1       1           2   2               2 1     71
72 15       1         1       1     1     1   1       1     2 1 1   1             1                 1         1             72
73 21     1   1   1   1     1 1 1         1 1   1       1       1   1         1 1   1 1         1     2     1               73
74 21 1     1   1         1   1             1           1     1 1 1         1 1         2 1 1       1     1   2           1 74
75 28       1     1     1 1           2       1   1   1 1         1     1 1 1   1 1 1   1     1 1 2 1       1 1 2       1   75
76 17 1           1   1                                     1 2   1         1       1 2   1       1 1     2               1 76
77 14 1     1                                   1   1             2         1                 1 1 1 1   1 1         1       77
78 12       1   1       2                   2             1       1   1                         1     1                 1   78
79 19     2 1   1   1     1   1                       1 1 1         1         1   1       1   1 1   1   1   1               79
80 20   1             1   1               1     1       1   1       1     1 1     1           1   1 1 1           1   1 1 2 80
81 15   1       1           1     1 1     1                     1       1       1         1       1   1 1   1   1           81
82 15     1               1   1   1     1         1 1                       1           2             1     1   1   2       82
83 17           1 1   1                     1   1   1         1   2           1 2     1           1       1       1 1       83
84 13     1 1         1     1           1         2     1           1         1                         1               2   84
85 13 1                       1       1       1       1     1 1       1             1   1         1                 1     1 85
86 18         1   1 1 1   1   1       1     1 1           1         2   1             1               1 1 1 1               86
87 17           1       1       1     1 1 1 1     1       1     2         1   1           1                 1 1         1   87
88 14       1   1                 1   2           1     1     1 1                 1         1   1             1         1   88
89 13     1   1     1           2         1     1 1           1           1   1                         1             1     89
90 21 1 1 1   1         1   1 1   1   1       1     1     2     1                   1       1     1     1             2   1 90
91 12               1               1   1 1       1   1         1   1 1                     1   1           1               91
92 17         1           1 1     2   1 1       1       1         1     1       1                       1 1       1 2       92
93 15   1                 1           1       2               1               1 1               1       1 1   1     1     2 93
94 15           1 1     2                   1 1                   1               1   1 1     1     1           1       2   94
95 21       1   1 1 1 1 1 1       1     1       1 1         1       1 1               1         1           1   1 2   1     95
96 16   1           1       1   1     1     1   1               1     1           1 1       1     1         1 1       1     96
97 13               1             1       2             1     1           1   1   1         1           1     1           1 97
98 18   3       1       3 1 1 1 1   1                     1             1                     1     1 2                     98
99 18   1       1 2                     2   1               1   1   1   1         2   2         1                     1 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
Ngày
/
Tháng