BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/10/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
Ngày
/
Tháng
00 15                 1 1       1   1   1   1         1       1   1 1 1             1 1                   1         1       00
01 21   1   1 1           1         1     2         1         1         1     1         1 1     1 1 1       1 1   1   1   1 01
02 17       3       1   1                     1     1   1 1           1     1       1             1 1 1                 1 1 02
03 15     1       1     1 1                           1       1     1     1     1 1         1             2           1   1 03
04 13             1                 1 1     1 1                             1         1 1           1     1       1   1 1   04
05 15   1   1 1             1                 1   1 1 1     1     1   1   1     1                 1 1                       05
06 15 1         1 2     1                   1         1           1       1                   1   1           2 1   1       06
07 19     1   1     1             2 1   1 1     1 1         1   1   1 1               1     1     1     1             1     07
08 16     1 1       1 1   1                                   2     1         1 1                 2 1             2     1   08
09 15                   1 1   1   1         1           2       1     1       1   2       1                 1           1   09
10 8                                                   1       1                 1 1     1       1             1   1       10
11 16   1   1 2 1             1       1       1                                     1       1   1   1   1   1 1   1         11
12 15           1       1             1                     1       1 2             1 1     1 1         1       1 1     1   12
13 9             1       1                       1           1         1               2                     1 1           13
14 19     1         2                     1         1 1 1   1 1       1 2         1 1       2     1   1                 1   14
15 17     2   2 1       1     1 1   1                             1   1       1           1   1 1                 1   1     15
16 21 1   1 1   1             2     1       1                   1   1   1 1     1 1     1 1     1   1 1 1     1             16
17 17           1             1                   1 2   1     1   1 1       2       1       1     2       1         1       17
18 15   1         1         2     1   1           1         2 1                 1       2   1           1                   18
19 13                 2     1       1 1 1       1                             1   1                         1   1   1     1 19
20 15 1           1 2   1             1 1   1                               1                       1               3 1   1 20
21 18   1 1           1     1 1 1                     1     1                     1       1 1 1       3     1   1     1     21
22 20                   2     2 1     1       1           3 1                     2           1   2   1 1                 2 22
23 17 1     1   1 1           1         1   1       1       1   1 1                 1                     1 1 1   1       1 23
24 15       1 1 1   1   1     1     2     1   1                                                     1   1 1 1           1   24
25 16 1     1 1 1           1         1           1       1       1   2 1     1 1                                 1     1   25
26 19   1   1     1         1   1 1       1   1 1 1         1           1   1                   1 1             1   1     2 26
27 13           1   1                   1             1 1                   1                     1       1           2   3 27
28 16     1   1           1 1 1       1 1         1     1 1     1                 1 2     1                   1             28
29 14 2 1 1       1 1           1             1 1           1                   1 1                   2                     29
30 13 1                     2     2 1 1             1 1               1     1                       1         1             30
31 12   1                           1 1             1         1   1       1       1 1 1                       1           1 31
32 23     1     1     1   1 1     1                 1     2       1 1 1 1                 1   2         3 1 1       2       32
33 14     1 1       1           1 1 1     1                     1           1 1       1                     1 1       1     33
34 15         1                       1       2 1       1           1     1     1                   1   2       1 1 1       34
35 11   1   1                   1     1                         1       1           1                     1 1 2             35
36 13       1   1         1                               1 2                       1     1 1 1         1             1   1 36
37 11 1 1                       1           1   2                             1       1                           1 2       37
38 17   1             1   1       1 1               1 1 1       1           1 1 1   2       1 1                     1       38
39 16                       1     1     1             1 1 1 1     2   1       1           1     2               1       1   39
40 10       1                     1     1     1 1               1                     1         1     1               1     40
41 13         1     1     1   1 1             1       1 1                     1       1 2                       1           41
42 16           1           1             2 1               1       1 1               1 1 1   1 1       1     1     1       42
43 20 1         1 1     1     1 1             1     1     1     2   2 1     1     1 1       1   1                       1   43
44 10                   1             1       1     1                   1   1         1               1     1   1           44
45 16 1 1 1         1 1       1 1                     1   1                 1                             1   1   1 1 1   1 45
46 10                           1       1   1   1         1     1           1                     1                   1 1   46
47 21 3         2         2 2           1               1         2         1 2 1   1           1               1 1         47
48 19   1     1           1   1           1           1 2 1     1       1   1   1                           1 1 1     2 1   48
49 26 1   1   3     2     1     1             1   1 1       1       1   1 1       1   1   1           1     2     2   2     49
50 17   1           1 1   1         1             1 1 1     1 1         1 1   1   1           1     1             1         50
51 11           1     1                     2                       1     1   1               2           1       1         51
52 22         1         1     1   1   2   1 1           1 1 1   1   1   1 2 1 1 1 1       1       1                         52
53 17     1   1       3         1       1   1     2 1         1             1                   1               3           53
54 14 1 1         1   1 1         1                               1     2             1 1     1                   2         54
55 16             1     1     1 1 1 1     1       1 1                     1         1       1         1         1 1 1       55
56 21   1   1             1   1 1 1 1 1     1   1     2       1                     1 1 1   1                 1 1       1 1 56
57 20     1   1             2 1         1 1     1       1 1           1                   2     2   1 1     1   1     1     57
58 18 2         1   1           1   1     1   1       1 1         1             2               1 1     1           2       58
59 13                 1               1     1   1 1 2                 1       1               2     1   1                   59
60 10             1 1                   1         2         1           1           1             1         1               60
61 16         1   1   2                   1 1             2     1         2     1 1                         1         1 1   61
62 15               2             1     1   1           1                   1   1     1     1 1     1     2   1             62
63 12   1 1               1 1         1                     1     1 1                   1       1         1         1       63
64 13 1                       1                 2       1                   1 1 1         1         1 1     1           1   64
65 22             1   1           1   1 1     1             3 2 2   1   1 1       2       1     1   1   1                   65
66 15     1         1   1                 2   1     1                       1         1       3 1 1   1                     66
67 17         1     1   1 1 1     1 1 1     1 1                               1         1   1     1   1     1         1     67
68 25   2   1   1   1 1 1   1     1   1     1   1 1                       2 1 1 1     1         2   2   1 1                 68
69 16 1 1     1   1         1                   1     1         1       1   1 1               1     1   2         1         69
70 10           1                                             1   1   1                     1         1   1 1   1 1         70
71 18 1         1             1           1             1 1       1       1   1         2     1 1 1 1       1           2   71
72 17       1 2       1             1         1       1     1     1   1       1     2 1 1   1             1                 72
73 20       1   1                 1   1   1   1     1 1 1         1 1   1       1       1   1         1 1   1 1         1   73
74 20   1       1 1         1 1     1   1         1   1             1           1     1 1 1         1 1         2 1 1       74
75 26         1 1     1     1       1     1     1 1           2       1   1   1 1         1     1 1 1   1 1 1   1     1 1 2 75
76 16 1                 2     1           1   1                                     1 2   1         1       1 2   1       1 76
77 12   1         1           1     1                                   1   1             2         1                 1 1 1 77
78 17 1   1   1   1   1 1 1         1   1       2                   2             1       1   1                         1   78
79 17                 1           2 1   1   1     1   1                       1 1 1         1         1   1       1   1 1   79
80 15     1 1                   1             1   1               1     1       1   1       1     1 1     1           1   1 80
81 14 1                 1   1   1       1           1     1 1     1                     1       1       1         1       1 81
82 15   1   1 1 1 1               1               1   1   1     1         1 1                       1           2           82
83 16       1     1                     1 1   1                     1   1   1         1   2           1 2     1           1 83
84 15 1               3   1       1 1         1     1           1         2     1           1         1                     84
85 12     1                   1                       1       1       1       1     1 1       1             1   1         1 85
86 16     1 1                         1   1 1 1   1   1       1     1 1           1         2   1             1             86
87 17       1   1 1                     1       1       1     1 1 1 1     1       1     2         1   1           1         87
88 14     1               1         1   1                 1   2           1     1     1 1                 1         1   1   88
89 13   2                         1   1     1           2         1     1 1           1           1   1                     89
90 21                   1 2 1 1 1 1   1         1   1 1   1   1       1     1     2     1                   1       1     1 90
91 15 1                 1 2                 1               1   1 1       1   1         1   1 1                     1   1   91
92 16       2     1 1                 1           1 1     2   1 1       1       1         1     1       1                   92
93 12   1 1               1     1                 1           1       2               1               1 1               1   93
94 14 1           1         1           1 1     2                   1 1                   1               1   1 1     1     94
95 19             1 1       1       1   1 1 1 1 1 1       1     1       1 1         1       1 1               1         1   95
96 15     1       1             1           1       1   1     1     1   1               1     1           1 1       1     1 96
97 13   1 1           1                     1             1       2             1     1           1   1   1         1       97
98 19     1     1   1   1       3       1       3 1 1 1 1   1                     1             1                     1     98
99 19               1   1 1     1       1 2                     2   1               1   1   1   1         2   2         1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
Ngày
/
Tháng