BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/11/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
07
/
07
30
/
06
Ngày
/
Tháng
00 13 1   1             1 1 1                   1                             1           1     1     1               2   1 00
01 13   2         1                                       1             2       1 1   1     1         1   1           1     01
02 9 1   1 1 1               1     1                 1                   2                                                 02
03 12   1           1                     2             2           2     2           1     1                               03
04 6             1                 1                 1                                 1                 1             1   04
05 9         1   1                                           2       1                   1                 1     1   1     05
06 14 1             1             1                 1                   1     1               1     1         2   1     2 1 06
07 13             1                                 1     1             1   1 1     1 1         1 1 1   1           1       07
08 11   1                             1   1       1       1                 1         1                 1         1   1   1 08
09 5                                           1       1 1                   1   1                                         09
10 10                                         1   1   1             1     1   1   1           2                     1       10
11 14   1 1     1     2               1     1     1     1           1   1 1             1                 1                 11
12 11 1     1       1                                     1     1 1               1         1       2         1             12
13 10             2       1                 1                   1   1 1         1 1                                     1   13
14 9                                           1           1 1         1               1       1 1   1 1                   14
15 6                           1                     1                       2     1                             1         15
16 15     1 1         1   1                 1 1             1 1     1 1       1               1             1           1 1 16
17 13     1     1   1               1             2         1               1     1         1                   1   1 1     17
18 6                                   1       1           1   1                                           1 1             18
19 7                   1     1             1                                           1   1   1     1                     19
20 12 1                   1 1     1   1 1                         1 1         1             1           1   1               20
21 17       1     1   1           1 1 1 1                 1   1 1     1     1                 1               1     1   1 1 21
22 15         1 1       1   1       1         1         1       1 1 1   1   1                             1 1       1       22
23 9 1                           1     1                             1 1   1   1 1           1                             23
24 14 2                             1                   1   1         1   1 1                         1   1 1     1   1   1 24
25 9         1             1           1       1   1             1                 1     1                             1   25
26 11                     1     1             1     1     1   1               1 1                 1           1   1         26
27 14                 1     1           1 1         1       1               1   1           1   1 1         1   2           27
28 12           1         1           1           1           1 1   1 1                       1         1       1       1   28
29 13       1           2           2   1                 1 1           1       1 1 1                               1       29
30 7                 1                       1                                   1 1     1       1   1                     30
31 14     1                   3     1       1 1         1       1       2 1   1                                       1     31
32 8       1                                   1             1   1                     1           1     1         1       32
33 4                   1                                   1                   1           1                               33
34 14 1 1 1     1         2     1                               1         1           1 1           1 1         1           34
35 10   1     1     1                           1 1       1                                       1                 2   1   35
36 18 1       1 1 1             1 1             1             2               1                 1   1 1 1       1   2     1 36
37 16 1 2 1 1         1                       2 2   1               1                   1     1           1           1     37
38 13     1       2         1                         1   1 1       1                     2           2       1             38
39 15 1         1               1     1             1 2     1                     1     1   1           1 1 1   1           39
40 9   1                               3     1           1       1                       1                 1               40
41 14   1         1           1       1                       1   1             1           1 1 1   1     1           2     41
42 10       1 1   1                       1                                                 1     1 1   1               1 1 42
43 12     1   1 1                 1                 1 1       1             1   1       1 1                               1 43
44 4                         1 1                                                                         1           1     44
45 13 1       1     1     2 1 1                 1               1           1                   1                       2   45
46 10       1                         1 1           1           2 1                     1     1               1             46
47 10                                     1   1                       1 2         1       1       2         1               47
48 10     1                                                                         1   1                 1   3         1 2 48
49 12             1     1     1 1           1     1     1     1   1           1                                   1       1 49
50 11               1   1         1 1     1       1 1                                 1     1 1                           1 50
51 12         1 1         1                 1                   1     1                   1         1     2           1   1 51
52 7         2             1   1                                   1               1                 1                     52
53 10                               1             1           1         1       1     1     1 1     1         1             53
54 13     1 1           1           1 1         1         1 1                       1           1               1 1       1 54
55 9 1         1           1                   1         1         1                 1                 1             1     55
56 14           1       1     1   1         1 1     1   1 1                       1         1       1   1     1             56
57 10         1                       1   1   1                   1                           1 1     1           2         57
58 10                 1 1                                       1       1   1                 1     1 1     1           1   58
59 8                   1 1 1                         1                   1 1     1 1                                       59
60 13     1         1       1     2 1               1       1 1           1 1                               1   1           60
61 10                       1           1   1       1   1           1         1   1       1                   1             61
62 6 1     1                                                               1           1       1       1                   62
63 11   1                   1   1                       1 1       1   1       1 1         1                       1         63
64 5                                                                       1                 1       1         1       1   64
65 12         1 1 1 1     1                         1       1         1   1     1                                 1 1       65
66 8                 1       1         1 1           1             1                             1                 1       66
67 16         1           1     1 1       1 1               1   1       1             1     1               1   3   1       67
68 13     1       1   1 1                   1 1               1       1         1       1           1   1     1             68
69 10             1 1   1                                       1                   2 1         1     1               1     69
70 8                           1   1   2   1           1                     1                 1                           70
71 11               1 1       1   2                           1       1         1                 1             1     1     71
72 8                 1         1               1   1                           1   1   1     1                             72
73 9           1                   1 1           1 1                 1   1                         1               1       73
74 7               1                       1                       1 1                                     1       2       74
75 3                                                                   1                         1         1               75
76 18   2 1 1     1               1 1       1         2 1               1 1           1   1     1 1   1                     76
77 13       1       1 1           1   1     1 1           1 1             1 1                         1                   1 77
78 11   1     1                         1 3     1                 1   1           1                                   1     78
79 7                     1 1   1         2                                                                     1         1 79
80 9 1       1     1   1   1 1                                                 1     1       1                             80
81 8       1                                   1       1                                   1       1   1     1   1         81
82 9       1 1           1                 1                     1                 1     1                   1 1           82
83 11 1         1   1 2   1   1   1           1             1                                           1                   83
84 9   1       1   1                                       1     1                 1 2                               1     84
85 10           1     1       1       1       1   1                           1                       1         1 1         85
86 5                                                                                 1     1   1                 2         86
87 10               1       2 1 1   1                                     1           1                             1   1   87
88 10                 1 1             1   1     1     1                                                   1 1   1         1 88
89 9     1                         1 1                         1     1                 1   1           1         1         89
90 13                   1     1       1                 1                         1           1 3 2 1     1                 90
91 14       1                   1     1             1 1           1       1 1   1   1 1 1                   1           1   91
92 11     1                   1           1 1 1         1         1         1                     2     1                   92
93 7   1               1                         1       1                   1     1     1                                 93
94 11   1                       1                 1         1   1 1               2 1     1                             1   94
95 10 1         1 1         1   1       1     1       1   1                               1                                 95
96 9     1                                       3                 1                                     2 1 1             96
97 13       1       1 1   1             1 1 1       1 1       1       1   1               1                                 97
98 10                             1   1               2 2           1               1   1                         1         98
99 16       1   1               1 1             1 1             1 1             1     1 1         1 1   2 1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
07
/
07
30
/
06
Ngày
/
Tháng