BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 06/12/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
Ngày
/
Tháng
00 13   1 2 1           1           1                               1                       1           1 1   1   1   1     00
01 7 1                                         1       1 1                     1                                   2       01
02 18   1       2     1       1 3     1       1         1 1                 1                                   1 1   1 1 1 02
03 13   1   1               1             1               1 1                 2               1 1   1     1         1       03
04 10                           1 1               1 1   1                           1 1   1   1     1                       04
05 14 1     1                                                   1   1 1     1       1         2 1     1   2               1 05
06 9           1   1 1                     1             1                 1                       1   1         1         06
07 10                 1     1           1       1                     2       1   1                             2           07
08 8     1                                       1 1                   1         1 1   1                           1       08
09 7     1           1                     1       1   1   1         1                                                     09
10 12   1 1         1   1                 1                 1     1                 1 1           1   2                     10
11 10     1                         1   1   1 1                   1                           1   1                 1 1     11
12 13     1                   1   1   1       1               1 1               1         1 1               1     1     1   12
13 7               1           1 1 1                               1           1       1                                   13
14 7     1 1                       1 1   1     1                               1                                           14
15 8               1   1           1                         1         1     1           1       1                         15
16 13 1   1     1       1 1 1 1 1                   1                             2                                   1 1   16
17 9   1     1 1                                         1                     1       1       1           1         1     17
18 11       1 1   1             1         1               1         1 1     1           1 1                                 18
19 11             1     1 1                   1         1       1 1     1         1                       2                 19
20 9                   1 1               1     1                               1 1           1       1           1         20
21 13                               1   1       1           1   1                       1 1 1     1     1 1   1         1   21
22 13     1         1           1                   1           1 1           2 1                   2   1                 1 22
23 18                 1             1     1   1   1 1   1   1   1     1   2     1       1   1       2             1         23
24 14     1           1 1 1 1   1   1                           1     1   1               1                   1   2         24
25 15 1     1   1 1           1 1 1                   1       1 1         1                             1       2         1 25
26 10                   1         1   1 1         1                     1 1   1     1       1                               26
27 7       1               1         1                             1       1       1       1                               27
28 15       1           1   1 1                                     1 1 1   1       1   1       1 1       1 1 1             28
29 6                 1       1                               1                                             1   1       1   29
30 7                         1             1   1 1 2                                 1                                     30
31 9   1 1 1   1   1                         1     1                   1                                             1     31
32 13         1           1 1         1   1     1 1                         1     1       1   1               1         1   32
33 15         1 1   1 1   1                   1   1   1   1                       1             1   1     1 1 1             33
34 12         1   1                             1     1     1                               1     1     1   1     1 1 1     34
35 13 1                       1   1       1                 1                 1   1 1     1 1               1       1     1 35
36 8               1       1             1   1                         1         1                               1       1 36
37 13         1       1                   1           1                   1   1 2                                 1 2 1 1   37
38 8         1   2                               1               1                         1               1         1     38
39 17         1       1 1         1                 1               1 2               1 2 2     1   1   1         1         39
40 15     1                   1       1     1   1         1       1   2   1 1           1       1     1             1       40
41 10     1       1   1               1       1         1       1                 1       1                         1       41
42 9 1                                                       1 1   1   1               1   1                           1 1 42
43 11             1             1                       1     1                         1       1 1         1   1     1   1 43
44 13                 1   2   1                     1       1     2 1   1             1         1               1           44
45 10         1       1           1                 1                   1                           1 1       1   1       1 45
46 7       1   1                 1       1                                   1               1                         1   46
47 8 1   1         1         1     1           1                                                       2                   47
48 17       1       1 1           1         2 1           1           1       1           1 1   1     1 1   1         1     48
49 6                         1         1   1           1               1                             1                     49
50 5               1                     2             1                                         1                         50
51 12       1   1                             1             1   1                 1   1     1     2 1                     1 51
52 13                             1 1 1               1         1                     1             1 1 1 1   1           2 52
53 12 1           1                 1   1 1 1         1 1 1   2                                       1                     53
54 11               1   1 1           1               1                 1   1               1       1                 1 1   54
55 6   1                       1           1                             2                                       1         55
56 7       1           1                                 1                 1     1             1               1           56
57 17 1 1 1 1             2     1   1     1     1                         2   1 1           1           1                 1 57
58 12 1       1             1             1           1 1   1 1                           1         1 1         1           58
59 9 1     1                   1   1           1         1           1             1       1                               59
60 16   2             1 2     1     1 1           2     1         1               1                     1     1       1     60
61 5   1                                     1 1                               2                                           61
62 6                       1               1                                                             1   1   1     1   62
63 14       1     1     1       1             1   1     1       1                       1         1   1 1 1         1       63
64 8                     1     1 1             1   1     1                                               1   1             64
65 16   1         1   1           1           1 1 2   1       1     1                           1 1   1     1             1 65
66 8     1                       1   1                             2 1           1                             1           66
67 8                                         1             1                       1         2     1           1         1 67
68 12 1 1                   1                     1 1             2           1       2           1                   1     68
69 14 1 1         1   1           1   1     1     1 1 1       1   1                     1     1                             69
70 10   1       1                     1                             1         1   1 1 2                         1           70
71 5 1       1             1                         1   1                                                                 71
72 16 1       2               1 1       2             2           1     1           1           1     1     1 1             72
73 7             1                                     1           1   1   1   1                               1           73
74 12           1         1 1 1         2                         1       1         1           1 1           1             74
75 8                               1                         1     1     1 1             2                   1             75
76 9 1         1                                               1                         1       1                 2 1 1   76
77 7             1                                     1               1 1                   1       1                 1   77
78 16 1 1               1     1   1   1 2   1 1             1                       1       1                   1   1     1 78
79 6                     1                       1         1   1     1                         1                           79
80 12         1     1         1     1           2                           2                 1 1                 1       1 80
81 9     1   1                                   1 1   1                             2                   1             1   81
82 9           2                                         1   1                                     1   1 1             1 1 82
83 10   1                     1                                   1     1 1   1         1 1       1               1         83
84 5 1                                   1 1                                                                 1     1       84
85 7                       1               1               1   1           1                 1             1               85
86 12             1 1       2       1                   1 1 1                     1   1     1               1               86
87 6       1                           1                   1     1                 1                     1                 87
88 10           2   1                       1             1     1       1           1         1         1                   88
89 18         1 1 1 2                   1             1         1     1   1 1       1     1     1   1 1         1     1     89
90 7                   1                                     1   1 1         1   1                       1                 90
91 10             1 1       1                               1             1     1                           1 2         1   91
92 14   1               1       1       1   1 1       1       2       1       1               1       1               1     92
93 15         1       1   1       1 1 1               1   1                     1     1 1   1         1 1           1       93
94 12                                           1                           1 1       1 1     1 1 2     1   1       1       94
95 7                     1                   1       1                     1       1               1             1         95
96 13                       1         1 1   1               1       1           1       1                   2 1 1     1     96
97 12                     1             1 1       1 1 1       1   1       1           1       1                         1   97
98 8       1     1                                 1         1         1       1     1                   1                 98
99 8         1           1       1   1 1                           1                                           1       1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
Ngày
/
Tháng