BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/05/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
Ngày
/
Tháng
00 9                   1                     1       1 2 1           1           1                               1         00
01 7     1                         1     1         1                                         1       1 1                   01
02 17     1                       1   1       1       1       2     1       1 3     1       1         1 1                 1 02
03 11     1       1 1               1       1         1   1               1             1               1 1                 03
04 13   1   1           1 1           1 1 2                                   1 1               1 1   1                     04
05 11       1 1 1                       1 1         1     1                                                   1   1 1     1 05
06 8       1             1                                   1   1 1                     1             1                 1 06
07 9       1   1           1                                       1     1           1       1                     2       07
08 9   1       1       1   1                 1         1                                       1 1                   1     08
09 9       1         1                                 1           1                     1       1   1   1         1       09
10 12 1       1                   1         1     1   1 1         1   1                 1                 1     1           10
11 12               1           3   1           1       1                         1   1   1 1                   1           11
12 12   1                 2         1       1           1                   1   1   1       1               1 1             12
13 9             1 1         1 1                                 1           1 1 1                               1         13
14 9         1         1           1                   1 1                       1 1   1     1                             14
15 8         1                         1         1               1   1           1                         1         1     15
16 16           1 1   1     1 1               1 1   1   1     1       1 1 1 1 1                   1                         16
17 10                         2       2     2         1     1 1                                         1                   17
18 12                           1           1 1           1 1   1             1         1               1         1 1     1 18
19 16     1     1     1   1           1 1       1 1             1     1 1                   1         1       1 1     1     19
20 8                         2   1           1                       1 1               1     1                             20
21 7         1     1                                                             1   1       1           1   1             21
22 9                 1     1       1                   1         1           1                   1           1 1           22
23 14 1                                   1                         1             1     1   1   1 1   1   1   1     1   2   23
24 14                       1   1             1 1       1           1 1 1 1   1   1                           1     1   1   24
25 17     1       1 1         1   1               1 1     1   1 1           1 1 1                   1       1 1         1   25
26 10 1                         1               1                     1         1   1 1         1                     1 1   26
27 7                                           1 1       1               1         1                             1       1 27
28 14       1           1 1   1               1   1       1           1   1 1                                     1 1 1   1 28
29 3                                                               1       1                               1               29
30 10                     1       1       1   1                             1             1   1 1 2                         30
31 12     1                 1 1           1           1 1 1   1   1                         1     1                   1     31
32 13         1 1                 1         1   1           1           1 1         1   1     1 1                         1 32
33 14 1             1 2                           1         1 1   1 1   1                   1   1   1   1                   33
34 7                       1                 1             1   1                             1     1     1                 34
35 10               1       1           1   1 1     1                       1   1       1                 1                 35
36 9             2   1 1                                         1       1             1   1                         1     36
37 14 1         1   2 1         1       1     1   1         1       1                   1           1                   1   37
38 7         1                   1                         1   2                               1               1           38
39 12 1   1           1                           1         1       1 1         1                 1               1 2       39
40 16     1         2       1 1                         1                   1       1     1   1         1       1   2   1 1 40
41 14 2       1           1     1     1   1             1       1   1               1       1         1       1             41
42 7                       1           1           1                                                       1 1   1   1     42
43 10         1 2       1                   1   1               1             1                       1     1               43
44 14               1                       1   2                   1   2   1                     1       1     2 1   1     44
45 6                                   1                   1       1           1                 1                   1     45
46 7   1             1   1                               1   1                 1       1                                   46
47 10         2       1             1               1   1         1         1     1           1                             47
48 12           1             1       1                   1       1 1           1         2 1           1           1       48
49 8 1                     1       1                                       1         1   1           1               1     49
50 6             2                                               1                     2             1                     50
51 5                                                     1   1                             1             1   1             51
52 10           1 1 1           1     1                                         1 1 1               1         1             52
53 15 1                   1 1                 1     1           1                 1   1 1 1         1 1 1   2               53
54 8                                         1                   1   1 1           1               1                 1   1 54
55 8                                   1       1 1   1                       1           1                             2   55
56 8     1     1                 1           1           1           1                                 1                 1 56
57 15 1                 1           1               1 1 1 1             2     1   1     1     1                         2   57
58 10                         1         1           1       1             1             1           1 1   1 1               58
59 8                     1                         1     1                   1   1           1         1           1       59
60 15                 1               1           1   2             1 2     1     1 1           2     1         1           60
61 13     1 1 1     1   1     1 2         1     1     1                                     1 1                             61
62 3                             1                                       1               1                                 62
63 12 1                             1       1   1         1     1     1       1             1   1     1       1             63
64 8 1       1                                                         1     1 1             1   1     1                   64
65 13                       1               1         1         1   1           1           1 1 2   1       1     1         65
66 12         1   1     1   1     1     1               1                       1   1                             2 1       66
67 6   1               1 1           1                                                     1             1                 67
68 14       1     1   1         1 2       1         1 1                   1                     1 1             2           68
69 16                     1     1         1     1   1 1         1   1           1   1     1     1 1 1       1   1           69
70 10 1           1         1 1             1   1     1       1                     1                             1         70
71 10   1 1 1           1 1                         1       1             1                         1   1                   71
72 16 1                 1           1   1     1     1       2               1 1       2             2           1     1     72
73 6                               1                           1                                     1           1   1   1 73
74 12         1       1 1 1                                   1         1 1 1         2                         1       1   74
75 9   1   1   1                     1                                           1                         1     1     1 1 75
76 10   1 2                   1     2           1   1         1                                               1             76
77 10   1         1             1     1   1     1               1                                     1               1 1   77
78 16           1         1 1               1     1 1 1               1     1   1   1 2   1 1             1                 78
79 12       1         1   1     1   1 1     1                           1                       1         1   1     1       79
80 11                   1             1           1         1     1         1     1           2                           2 80
81 11   2         1   1       1         1               1   1                                   1 1   1                     81
82 7   1           1                         1               2                                         1   1               82
83 7       1       1                                 1                     1                                   1     1 1   83
84 7 1 1                       1     1             1                                   1 1                                 84
85 9   1   1                     1           1                           1               1               1   1           1 85
86 11                 1                   1       1             1 1       2       1                   1 1 1                 86
87 7       1                         1   1               1                           1                   1     1           87
88 13       1 1 1       1     1                   1           2   1                       1             1     1       1     88
89 20     1 2 1 1 1       1               1     1           1 1 1 2                   1             1         1     1   1 1 89
90 11     2       1             1 1 2                                 1                                     1   1 1         90
91 10   1                         1   1 1 1                     1 1       1                               1             1   91
92 15       1               1     1   1           1   1               1       1       1   1 1       1       2       1       92
93 14   1 1   1 1             1           1                 1       1   1       1 1 1               1   1                   93
94 6                   1         1     1 1                                                   1                           1 94
95 11 2 1                   1               2     1                     1                   1       1                     1 95
96 9                             1 1   1                                 1         1 1   1               1       1         96
97 14     1       1 1 1 1                                               1             1 1       1 1 1       1   1       1   97
98 8             1 1                             1       1     1                                 1         1         1     98
99 11   1       1                       2   1               1           1       1   1 1                           1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
Ngày
/
Tháng