BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/01/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
Ngày
/
Tháng
00 16   1     1               2   1     1               1         1             2 1         1         1   1       1 1       00
01 10         1   1           1         1   1               2                       1                           1         1 01
02 10                                         1       1         2     2   1 1                                 1         1   02
03 16                               1 1       1       1                 1   1 2     1 1 1 1       1       1       1   1     03
04 11             1             1   1               1     1                   1     2 1           1       1                 04
05 5               1     1   1                                             1             1                                 05
06 15 1     1         2   1     2 1   1                   1 1     1       1               1   1                             06
07 15   1 1 1   1           1       1                       1           1 1   1           1         1   1 1             1   07
08 9           1         1   1   1     1                                       1               1               1     1     08
09 11                                                         1 1 1   1 1             1 1     1   1           1     1       09
10 16 2                     1               1 1       1           1         1   1   1               1     1 1 1         1 1 10
11 10             1                       2         1                 1 1                     1   1   1 1                   11
12 18       2         1               1 1   1         1 1 1       1   1       1   1 1   1   1 1           1                 12
13 3                           1                                                                   1           1           13
14 12   1 1   1 1                     1           1                 1 1           1                   1               1   1 14
15 6                     1                   1             1   1                                   1                 1     15
16 14 1             1           1 1     2           1             1                   1       1   1               1     2   16
17 8                   1   1 1                 1         1               1         1           1                           17
18 12               1 1                   1 1                       1 1     1           1         1     1     2             18
19 16   1     1                             1   1 1 1   1     1 1 1 1     1             1     1                 1 1         19
20 5           1   1                                                               1                   1   1               20
21 14 1               1     1   1 1   1                     1       1                   1   1     2   2                     21
22 10             1 1       1             1   1                 1                         1     1                 1     1   22
23 8 1                                       1         2                       1               1         1               1 23
24 16         1   1 1     1   1   1     1       1 1         1   1     2                       1       1               1     24
25 6                           1                       1                                           1   1       1     1     25
26 14     1           1   1             1       1 1   1                       1 1                             2 1   1 1     26
27 13   1 1         1   2                                   1       1 1               1         1       1   1     1         27
28 11 1         1       1       1               1       1   1 1             1       1       1                               28
29 7                       1               1                 1                     1             1         1         1     29
30 9     1   1                       1   1         1               1                     1 1     1                         30
31 10                         1         1         1 1               1       1 1   1           1                           1 31
32 11       1     1         1             1     1             1             1   1 1                         1     1         32
33 10                               1             1         1   1 1             1 1 1           1             1             33
34 7       1 1         1           1                                                     1               1               1 34
35 12     1                 2   1     1     1     1   1                       1       1                         1 1         35
36 17   1   1 1 1       1   2     1                       1                 1         1 1 1           1 1   1       1       36
37 12 1           1           1           1                   1             1     1             1       1       1 1 1       37
38 15         2       1             2         1                   1   1       1   1 1 1   1     1 1                         38
39 11           1 1 1   1           1 1 1     2 1                                           1                               39
40 4               1                       1                     1             1                                           40
41 15 1 1   1     1           2               1         2   1           1   1     1                           1 1           41
42 11     1 1   1               1 1   1                 1                   1                             1 2               42
43 11                             1       1   1 1 1         1 1                         1       1           1             1 43
44 13             1           1     1                     1   1     2   1       1     1                       2         1   44
45 9   1                       2       1                                                 1       1         1 1 1           45
46 8 1               1                               1               1           1                     1   1     1         46
47 13     2         1                         1   2         1 1     2             1                       1       1         47
48 17             1   3         1 2 1       1         1 1                                     1           1 1 1 2           48
49 12                     1       1         1     1     1               2 1             1     1   1                 1       49
50 6 1                           1           1                       1                     1         1                     50
51 15       1     2           1   1           1               1 1       1   1   1               1 2             1           51
52 10         1                     1         1               1           1           1     1         1         1 1         52
53 13 1     1         1             1   1           1     1                       1           1   1               1 1 1     53
54 14   1               1 1       1 1             1       1                     1                     1     2 1   2         54
55 8           1             1             1       1 1             1                                             1       1 55
56 11       1   1     1                 1 1   1     1 1                   1           1         1                           56
57 14 1 1     1           2             1         1       1                         1               1 1   1         1     1 57
58 12 1     1 1     1           1             1       1   1       1 1       1           1                                   58
59 6                               1                                     1                     2               1     1     59
60 11               1   1               1       2           1             1       1                         1           2   60
61 8                 1                                         1                   2               1 1         1         1 61
62 12   1       1                   1   1   2                       1         1           1   1                     1   1   62
63 12                     1           2 1                                 1     1                       1   1     1 1     2 63
64 10 1       1         1       1                       1 1   1       1               1                       1             64
65 8                     1 1       1 1                   1 1                                           1               1   65
66 7     1                 1                   1           1             1   1                               1             66
67 13               1   3   1                     1                   1 1       1         1       1     1                 1 67
68 11       1   1     1                   2             1       1                               1     1 1   1               68
69 12   1     1               1     1 1               1   1 1                                   1 1                   1 1   69
70 9   1                                       1     1   1         1         1       1             1     1                 70
71 11     1             1     1       1                           1               1     1   1 1     1                 1     71
72 8 1                               1   1     1 1             1   1         1                                             72
73 14       1               1         1               1 1         1       2           1 1   2                           1 1 73
74 5               1       2         1                                                                             1       74
75 7     1         1                                               1           1     1                 1           1       75
76 11   1 1   1                     1           1   1   1     1             1     1                   1                     76
77 6         1                   1       1       1                                       1           1                     77
78 1                         1                                                                                             78
79 9                   1         1                           1                                     1       1       2   2   79
80 9 1                                           1                         1   1           2   1   1   1                   80
81 12       1   1     1   1                         1           1       1 1             2     1                     1       81
82 6                 1 1                   1                   1         1                                             1   82
83 9           1                           1         3           1                                       1           1   1 83
84 12                         1           2         1     1   1       2         1     1     1       1                       84
85 21         1         1 1                 1 1 1         1   1 1         1       2         1       1 1   1   1     1 3     85
86 7   1                 2                                             1             1                 1               1   86
87 11                       1   1           1                           2     1     1   1 1           1               1     87
88 13             1 1   1         1       1         1         1               1     1         1       1             1 1     88
89 13           1         1           1 1       1     1     1 1   1           2                           1               1 89
90 15 1 3 2 1     1                             1                   1 1                 1     1         1                 1 90
91 14               1           1         1       1 1             1     1     1 1       1 1 1 1                   1         91
92 6     2     1                                                                       1   1 1                             92
93 6                                     1             1                 1       1 1                         1             93
94 9                           1           1       1           2       1                                           1   1 1 94
95 8                                           1               1 1                       1     1   3                       95
96 13             2 1 1                             1     2       1     1                 1 1       2                       96
97 6                                               1                       1                           1 2     1           97
98 6                     1                         1                       1             1     1               1           98
99 8     1 1   2 1                                     1               1             1                                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
Ngày
/
Tháng