BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/03/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
Ngày
/
Tháng
00 11             1           1 1   1   1   1             1 1 1                   1                             1           00
01 10 1                                   2         1                                       1             2       1 1   1   01
02 10                                 1 1   1 1 1               1     1                 1                   2               02
03 15               1 1   1     1         1           1                     2             2           2     2           1   03
04 9     1 1   1   1     1                         1                 1                 1                                 1 04
05 12     1         2 1     1   2               1   1                                           2       1                   05
06 8                     1   1         1             1             1                 1                   1     1           06
07 11   1                             2             1                                 1     1             1   1 1     1 1   07
08 10   1 1   1                           1                             1   1       1       1                 1         1   08
09 5                                                                             1       1 1                   1   1       09
10 12     1 1           1   2                                                   1   1   1             1     1   1   1       10
11 15               1   1                 1 1     1     2               1     1     1     1           1   1 1             1 11
12 11 1         1 1               1     1     1       1                                     1     1 1               1       12
13 11 1       1                                     2       1                 1                   1   1 1         1 1       13
14 6 1                                                                           1           1 1         1               1 14
15 7           1       1                                         1                     1                       2     1     15
16 13   2                                   1 1         1   1                 1 1             1 1     1 1       1           16
17 13 1       1       1           1         1     1   1               1             2         1               1     1       17
18 6         1 1                                                         1       1           1   1                         18
19 7   1                       2                         1     1             1                                           1 19
20 13 1 1           1       1           1                   1 1     1   1 1                         1 1         1           20
21 19         1 1 1     1     1 1   1         1     1   1           1 1 1 1                 1   1 1     1     1             21
22 16 1                   2   1                 1 1       1   1       1         1         1       1 1 1   1   1             22
23 13 1       1   1       2             1                           1     1                             1 1   1   1 1       23
24 10           1                   1   2                             1                   1   1         1   1 1             24
25 10                         1       2         1             1           1       1   1             1                 1     25
26 10     1       1                                         1     1             1     1     1   1               1 1         26
27 10     1       1                                     1     1           1 1         1       1               1   1         27
28 15     1   1       1 1       1 1 1             1         1           1           1           1 1   1 1                   28
29 14                             1   1       1           2           2   1                 1 1           1       1 1 1     29
30 5       1                                           1                       1                                   1 1     30
31 13                                       1                   3     1       1 1         1       1       2 1   1           31
32 9   1       1   1               1         1                                   1             1   1                     1 32
33 9   1             1   1     1 1 1                     1                                   1                   1         33
34 15             1     1     1   1     1 1 1     1         2     1                               1         1           1 1 34
35 11   1 1     1 1               1       1     1     1                           1 1       1                               35
36 11   1                               1       1 1 1             1 1             1             2               1           36
37 15 2                                 1 2 1 1         1                       2 2   1               1                   1 37
38 10             1               1         1       2         1                         1   1 1       1                     38
39 18       1 2 2     1   1   1         1         1               1     1             1 2     1                     1     1 39
40 10         1       1     1             1                               3     1           1       1                       40
41 9   1       1                         1         1           1       1                       1   1             1         41
42 6         1   1                           1 1   1                       1                                               42
43 15         1       1 1         1   1     1   1 1                 1                 1 1       1             1   1       1 43
44 5       1         1               1                         1 1                                                         44
45 13                     1 1       1   1       1     1     2 1 1                 1               1           1             45
46 9               1                         1                         1 1           1           2 1                     1 46
47 8                         2                                             1   1                       1 2         1       47
48 9           1 1   1     1 1   1         1                                                                         1   1 48
49 11                       1                       1     1     1 1           1     1     1     1   1           1           49
50 9                   1                             1   1         1 1     1       1 1                                 1   50
51 12   1   1     1     2 1                     1 1         1                 1                   1     1                   51
52 12       1             1 1 1 1   1           2             1   1                                   1               1     52
53 7                       1                                         1             1           1         1       1     1   53
54 11             1       1                 1 1           1           1 1         1         1 1                       1     54
55 7                                   1         1           1                   1         1         1                 1   55
56 13   1             1               1           1       1     1   1         1 1     1   1 1                       1       56
57 8 1           1           1                 1                       1   1   1                   1                       57
58 9           1         1 1         1                 1 1                                       1       1   1             58
59 10     1       1                                       1 1 1                         1                   1 1     1 1     59
60 14   1                     1     1       1         1       1     2 1               1       1 1           1 1             60
61 10 2                                                       1           1   1       1   1           1         1   1       61
62 6                           1   1   1     1                                                               1           1 62
63 14         1         1   1 1 1         1                   1   1                       1 1       1   1       1 1         63
64 3                           1   1                                                                         1             64
65 14                 1 1   1     1             1 1 1 1     1                         1       1         1   1     1         65
66 8   1                             1                 1       1         1 1           1             1                     66
67 15     1         2     1           1         1           1     1 1       1 1               1   1       1             1   67
68 13       2           1                   1       1   1 1                   1 1               1       1         1       1 68
69 9         1     1                               1 1   1                                       1                   2 1   69
70 12   1 1 2                         1                           1   1   2   1           1                     1           70
71 8                                                 1 1       1   2                           1       1         1         71
72 12     1           1     1     1 1                   1         1               1   1                           1   1   1 72
73 9 1                               1           1                   1 1           1 1                 1   1               73
74 8     1           1 1           1                 1                       1                       1 1                   74
75 4           2                   1                                                                     1                 75
76 16           1       1                 2 1 1     1               1 1       1         2 1               1 1           1   76
77 13               1       1                 1       1 1           1   1     1 1           1 1             1 1             77
78 13     1       1                   1   1     1                         1 3     1                 1   1           1       78
79 6                 1                                     1 1   1         2                                               79
80 10               1 1                 1       1     1   1   1 1                                                 1     1   80
81 6       2                   1             1                                   1       1                                 81
82 9                     1   1 1             1 1           1                 1                     1                 1     82
83 13         1 1       1               1         1   1 2   1   1   1           1             1                             83
84 9                               1     1       1   1                                       1     1                 1 2   84
85 9               1             1               1     1       1       1       1   1                           1           85
86 5   1   1     1               1                                                                                     1   86
87 10     1                     1                     1       2 1 1   1                                     1           1   87
88 9     1         1         1                         1 1             1   1     1     1                                   88
89 12     1     1     1   1 1         1     1                         1 1                         1     1                 1 89
90 7   1                       1                         1     1       1                 1                         1       90
91 16 1                           1 2         1                   1     1             1 1           1       1 1   1   1 1 1 91
92 10               1       1               1                   1           1 1 1         1         1         1             92
93 12 1     1 1   1         1 1           1               1                         1       1                   1     1     93
94 17       1 1     1 1 2     1   1       1                       1                 1         1   1 1               2 1     94
95 11     1               1             1         1 1         1   1       1     1       1   1                               95
96 11 1       1                   2 1 1     1                                       3                 1                     96
97 14       1       1                         1       1 1   1             1 1 1       1 1       1       1   1               97
98 12 1     1                   1                                   1   1               2 2           1               1   1 98
99 12                                 1       1   1               1 1             1 1             1 1             1     1 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
Ngày
/
Tháng