BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 29/06/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
Ngày
/
Tháng
00 11 1                             1           1     1     1               2   1     1               1         1           00
01 14           1             2       1 1   1     1         1   1           1         1   1               2                 01
02 11       1                   2                                                           1       1         2     2   1 1 02
03 14         2           2     2           1     1                               1 1       1       1                 1   1 03
04 7       1                                 1                 1             1   1               1     1                   04
05 8               2       1                   1                 1     1   1                                             1 05
06 16     1                   1     1               1     1         2   1     2 1   1                   1 1     1       1   06
07 16     1     1             1   1 1     1 1         1 1 1   1           1       1                       1           1 1   07
08 9   1       1                 1         1                 1         1   1   1     1                                     08
09 10 1       1 1                   1   1                                                                   1 1 1   1 1     09
10 14   1   1             1     1   1   1           2                     1               1 1       1           1         1 10
11 12   1     1           1   1 1             1                 1                       2         1                 1 1     11
12 16           1     1 1               1         1       2         1               1 1   1         1 1 1       1   1       12
13 6                 1   1 1         1 1                                     1                                             13
14 13 1           1 1         1               1       1 1   1 1                     1           1                 1 1       14
15 8       1                       2     1                             1                   1             1   1             15
16 13             1 1     1 1       1               1             1           1 1     2           1             1           16
17 12   2         1               1     1         1                   1   1 1                 1         1               1   17
18 10 1           1   1                                           1 1                   1 1                       1 1     1 18
19 14                                         1   1   1     1                             1   1 1 1   1     1 1 1 1     1   19
20 6                   1 1         1             1           1   1                                                         20
21 13           1   1 1     1     1                 1               1     1   1 1   1                     1       1         21
22 12         1       1 1 1   1   1                             1 1       1             1   1                 1             22
23 9                       1 1   1   1 1           1                                       1         2                     23
24 18         1   1         1   1 1                         1   1 1     1   1   1     1       1 1         1   1     2       24
25 7 1   1             1                 1     1                             1                       1                     25
26 12     1     1   1               1 1                 1           1   1             1       1 1   1                       26
27 13     1       1               1   1           1   1 1         1   2                                   1       1 1       27
28 14   1           1 1   1 1                       1         1       1       1               1       1   1 1             1 28
29 9           1 1           1       1 1 1                               1               1                 1               29
30 9                                   1 1     1       1   1                       1   1         1               1         30
31 12         1       1       2 1   1                                       1         1         1 1               1       1 31
32 11 1             1   1                     1           1     1         1             1     1             1             1 32
33 8             1                   1           1                               1             1         1   1 1           33
34 8                 1         1           1 1           1 1         1           1                                         34
35 11 1 1       1                                       1                 2   1     1     1     1   1                       35
36 14 1             2               1                 1   1 1 1       1   2     1                       1                 1 36
37 11 2   1               1                   1     1           1           1           1                   1             1 37
38 14       1   1 1       1                     2           2       1             2         1                   1   1       38
39 17     1 2     1                     1     1   1           1 1 1   1           1 1 1     2 1                             39
40 6           1       1                       1                 1                       1                     1           40
41 16               1   1             1           1 1 1   1     1           2               1         2   1           1   1 41
42 9                                             1     1 1   1               1 1   1                 1                   1 42
43 14     1 1       1             1   1       1 1                               1       1   1 1 1         1 1               43
44 8                                                           1           1     1                     1   1     2   1     44
45 7 1               1           1                   1                       2       1                                     45
46 9     1           2 1                     1     1               1                               1               1       46
47 15                       1 2         1       1       2         1                         1   2         1 1     2         47
48 13                                     1   1                 1   3         1 2 1       1         1 1                     48
49 13   1     1     1   1           1                                   1       1         1     1     1               2 1   49
50 8   1 1                                 1     1 1                           1           1                       1       50
51 13                 1     1                   1         1     2           1   1           1               1 1       1   1 51
52 7                     1               1                 1                     1         1               1           1   52
53 13   1           1         1       1     1     1 1     1         1             1   1           1     1                   53
54 11 1         1 1                       1           1               1 1       1 1             1       1                   54
55 10 1         1         1                 1                 1             1             1       1 1             1         55
56 14     1   1 1                       1         1       1   1     1                 1 1   1     1 1                   1   56
57 9                   1                           1 1     1           2             1         1       1                   57
58 14                 1       1   1                 1     1 1     1           1             1       1   1       1 1       1 58
59 7       1                   1 1     1 1                                       1                                     1   59
60 12     1       1 1           1 1                               1   1               1       2           1             1   60
61 8     1   1           1         1   1       1                   1                                         1             61
62 9                             1           1       1       1                   1   1   2                       1         62
63 12         1 1       1   1       1 1         1                       1           2 1                                 1   63
64 9                             1                 1       1         1       1                       1 1   1       1       64
65 11     1       1         1   1     1                                 1 1       1 1                   1 1                 65
66 7       1             1                             1                 1                   1           1             1   66
67 13             1   1       1             1     1               1   3   1                     1                   1 1     67
68 11               1       1         1       1           1   1     1                   2             1       1             68
69 12                 1                   2 1         1     1               1     1 1               1   1 1                 69
70 7         1                     1                 1                                       1     1   1         1         70
71 8               1       1         1                 1             1     1       1                           1           71
72 12 1   1                           1   1   1     1                               1   1     1 1             1   1         72
73 12   1 1                 1   1                         1               1         1               1 1         1       2   73
74 6                     1 1                                     1       2         1                                       74
75 4                         1                         1         1                                               1         75
76 16       2 1               1 1           1   1     1 1   1                     1           1   1   1     1             1 76
77 8           1 1             1 1                         1                   1       1       1                           77
78 5 1                 1   1           1                                   1                                               78
79 3                                                                 1         1                           1               79
80 5                                 1     1       1                                           1                         1 80
81 11 1       1                                   1       1   1     1   1                         1           1       1 1   81
82 8                   1                 1     1                   1 1                   1                   1         1   82
83 7             1                                           1                           1         3           1           83
84 13             1     1                 1 2                               1           2         1     1   1       2       84
85 12   1                           1                       1         1 1                 1 1 1         1   1 1         1   85
86 6                                       1     1   1                 2                                             1     86
87 7                           1           1                             1   1           1                           2     87
88 9 1     1                                                   1 1   1         1       1         1         1               88
89 13                 1     1                 1   1           1         1           1 1       1     1     1 1   1           89
90 13         1                         1           1 3 2 1     1                             1                   1 1       90
91 16     1 1           1       1 1   1   1 1 1                   1           1         1       1 1             1     1     91
92 6         1         1         1                     2     1                                                             92
93 8   1       1                   1     1     1                                       1             1                 1   93
94 14   1         1   1 1               2 1     1                             1           1       1           2       1     94
95 6       1   1                               1                                             1               1 1           95
96 13   3                 1                                     2 1 1                             1     2       1     1     96
97 8     1 1       1       1   1               1                                                 1                       1 97
98 10       2 2           1               1   1                         1                         1                       1 98
99 14 1 1             1 1             1     1 1         1 1   2 1                                     1               1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
Ngày
/
Tháng