BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 13/01/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
Ngày
/
Tháng
00 17 1         1         1   1       1 1                     1 1       1     1       2         1     1       1       2     00
01 9   1                           1         1         1   1                               1   1     1     1               01
02 11                             1         1                   1             1           1         1 1   1       2       1 02
03 13   1 1 1 1       1       1       1   1                       1                       1 1 1                     1       03
04 18   2 1           1       1                     1     1   1     2       2         1   1       1   1 1         1         04
05 8         1                                             1             1             1 1       1       1       1         05
06 8         1   1                                               1     1 1         1       1                           1   06
07 10         1         1   1 1             1   1           1       1                                 1     1               07
08 10               1               1     1     1               1   1                   1     2                     1       08
09 8     1 1     1   1           1     1               1                           1                                       09
10 16   1               1     1 1 1         1 1   1   2   1     1       1   1                               1 1             10
11 9             1   1   1 1                         1           1     1     1                           1                 11
12 11 1 1   1   1 1           1                                                           1     1 1   1         1           12
13 5                   1           1                                               1           1                         1 13
14 12 1                   1               1   1     1           1                                     1       1     1 1 1 1 14
15 7                   1                 1         1             1             1 1                                 1       15
16 12     1       1   1               1     2   1       1                 1           1                             1 1     16
17 7   1           1                                             1       1           1       1               1             17
18 12       1         1     1     2                 1           1           1   1   1   1                         1         18
19 11       1     1                 1 1             1                 1 2     1                                 1     1     19
20 9   1                   1   1                   1                             1 1                       1     1       1 20
21 11       1   1     2   2                       2                 1         1                                         1   21
22 9         1     1                 1     1                 1               2 1                 1                         22
23 10               1         1               1     1   2     1 1                             1     1                       23
24 7             1       1               1               1 1                                                 1         1   24
25 9                   1   1       1     1       1             1                               1           1     1         25
26 8                             2 1   1 1                                       1             1                     1     26
27 10     1         1       1   1     1                       1           1     1           1                           1   27
28 7   1       1                                 1                                               1 1           1     1     28
29 14   1             1         1         1                   1 1           1     1 1           1   1 1 1           1       29
30 8         1 1     1                                             1     1       1                       1       1         30
31 7 1           1                           1                 2       2                                                   31
32 10 1                         1     1                   1     1                         1         1         1 1     1     32
33 8 1 1           1             1                           1                     1 1                       1             33
34 11         1               1               1                       1       1         1       1             1 1   1   1   34
35 14     1                         1 1                 2 2             1 1   1                     1     1   1         1   35
36 12     1 1 1           1 1   1       1                         1             1                   1           1         1 36
37 15 1             1       1       1 1 1       2                 1           1                 1   1     1     1         1 37
38 16 1 1 1   1     1 1                         1     1 1             2     1         1   2               1                 38
39 10           1                               1   1   2                             1     1           2                 1 39
40 12                                           1     1             1 2             1 1       2   1     1     1             40
41 13 1                           1 1                 1 1   1         1                       1                 2     2   1 41
42 12                         1 2                 1   1       1                     1 1       2           1       1         42
43 12       1       1           1             1   1         1             1   1         1         1     1       1           43
44 11     1                       2         1                               1 1       1           1   1       1         1   44
45 14         1       1         1 1 1             1             1   1     1 1     1     2                       1           45
46 12 1                     1   1     1         1     1   1             1                 1             1 1         1       46
47 14 1                       1       1                         1       1         2       1     1 2 1   1 1                 47
48 8             1           1 1 1 2                         1                       1                                     48
49 10       1     1   1                 1           1               1     1   1           1 1                               49
50 13           1         1                         1 1     1                   1 1             1 1           1   1 2       50
51 16               1 2             1           1 1           1   1     1       1   1   1   1             1 1           1   51
52 11     1     1         1         1 1           1                             1 1         1                   1     1     52
53 12 1           1   1               1 1 1                               1 1         1                     2     1         53
54 14                     1     2 1   2         1               1     1   1   1           1                 1       1       54
55 9                                 1       1       1               1 1     1                       1   1             1   55
56 14     1         1                                     1 1     1 1   1   1   1 1       1 1     1             1           56
57 14   1               1 1   1         1     1 1   1                     1 1           1     1     1           1           57
58 9       1                                             2         1     1       1   1                   1         1       58
59 10               2               1     1     2 2                                                             1     1     59
60 14 1                         1           2         1 1     1     1           2       1                         1       2 60
61 13   2               1 1         1         1     1     1         1                       1 1         1           1       61
62 9         1   1                     1   1       1   1             1             1                             1         62
63 9                       1   1     1 1     2                               1       1   1                                 63
64 12     1                       1                     1 1             1   1         1   1       1 1 1   1                 64
65 9                       1               1                 1         1       1   1         1       1       1             65
66 8                             1                     1       1           1             1       1         2               66
67 12         1       1     1                 1   1 1             1                 2           2                         1 67
68 9               1     1 1   1                   1         1                                         1         1   1     68
69 12               1 1                   1 1                                 1             1 1     2 1 2                   69
70 10     1             1     1                                     1             1     1     1 1   1     1                 70
71 13 1     1   1 1     1                 1     1     1             1 1           1                   1           1         71
72 2                                             1               1                                                         72
73 15     1 1   2                           1 1 1         1           1         1                   1         1     1 2     73
74 12                                   1                   1       1     1     1   1   2             1     3               74
75 6     1                 1           1                         1                             1       1                   75
76 8 1                   1                         1 1     1         1   1                 1                               76
77 7         1           1                                         1                       1 1         1               1   77
78 2                                                             1                               1                         78
79 9                   1       1       2   2         1       1           1                                                 79
80 9           2   1   1   1                       1             1           1                                 1           80
81 12       2     1                     1       1           1           1   1         1                             2     1 81
82 8                                       1             1           1     1                 1         1   1     1         82
83 7                         1           1   1   1 1                                                       2               83
84 5     1     1       1                                                         1                         1               84
85 17 2         1       1 1   1   1     1 3           1         1     1                                   1         1   1   85
86 13     1                 1               1         1   2       1               1 2   1               1     1             86
87 14   1   1 1           1               1       1     1                               1 1 1         1       1     1 1     87
88 13   1         1       1             1 1             1   1                           1   1     1     1                 2 88
89 8                         1               1               2                     1   1             1       1             89
90 10       1     1         1                 1             2         1                       1           1               1 90
91 12       1 1 1 1                   1                         1 2               1         1     1               1         91
92 14       1   1 1                                   1                 1 1 2   1         1 1       1   1 1                 92
93 9 1 1                         1                         1                         1         1                       3   93
94 12                                   1   1 1   1       1   1   1         1   1                               1       1 1 94
95 7         1     1   3                                           1                           1                           95
96 14         1 1       2                       1         1 1                   1           1     1 2                   1 1 96
97 9                       1 2     1                       1                   1       1       1             1             97
98 8         1     1               1             1     1     1                   1                             1           98
99 11     1                                           1     1         2                               1           1   2 1 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
Ngày
/
Tháng