BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tây Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/09/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
Ngày
/
Tháng
00 13 1 1     1               1   1             1 2   1   1                     1                       1         1         00
01 9                                   1       1                 1   1   1               1     1           1     1         01
02 7                     1       1 1         1                                       1             1 1                     02
03 6                         1         1                     1                 1     1                             1       03
04 14   1     1 1   1 1       1     1     1                 1           1                 1 1 1                     1       04
05 5                     1                       1                       1         1                   1                   05
06 9   1                           1                     1     1       1             1                             1     2 06
07 13         1             2                 1         1         1       1                   1             1 1         3   07
08 16 2 2 1 1     1                       1     1       1 1       1                       1       1             1         1 08
09 6         1         1                             1     1                                 1               1             09
10 13       2     1   1     1         1         1                   1         1             1                 2 1           10
11 14               1                                     1     3               1 1     1         2   1                 2 1 11
12 8 1                 1             1                                                 1         1     1   1         1     12
13 13 1     2                                       1     2   2             1 1   2                           1             13
14 10     1 1                 1 1             1   1       1                       2                       1                 14
15 11             1       1 1       1                 1       1     1 2                                     1         1     15
16 10   1                     1     1   2                     1       1 1                       1   1                       16
17 15       1 1 1       1 1     1                     1                 1                   1   2   2     1               1 17
18 15   1                 1           1   1 1           1 2           1       1     1     1         1 1               1     18
19 12           1         1           1 1       1     1       1                         2           1             1 1       19
20 11 1         1   1           1 1 1                                           1       1     1                 1   1       20
21 9   1                         1         1       1       2 1     1                                     1                 21
22 11       1         1 1             1     1               1 1         1           1             1       1                 22
23 14         1       1             1 1     1     1                 1 1     1         1         1                 1 1 1     23
24 11               2   1         1         1                   1                     1           1   1     1         1     24
25 19 2                   1           1 1 1           1       1   1 1   1     1     1     1 1           1 1             1 1 25
26 10         1   1   1           1                         1                       1 1   1                 1         1     26
27 11               1 1                   1                       1     1 1 2             1       1               1         27
28 11     1                             1 2   1                                   1                 1 2     1 1             28
29 10   1 1             1                           1       1           1                   1               1   1   1       29
30 9   1 1           1                         1       1   1     1             1   1                                       30
31 13         1   1 1       1           1               1                       1   1             1   1   1 1         1     31
32 8   1       1                                     2                 1                           2         1             32
33 6   1       1                                                             1             1             1   1             33
34 11             2           1         1                         1   1   1 1                   1                 1 1       34
35 9                   1   1 1     1               1                         1 1         1         1                       35
36 11                                     2 1   1 1                                     1     1   1       1       1     1   36
37 9         1     2 1     1           1                                                         1           1   1         37
38 15     1 1   1 1   1     1 1 1     1                                 1       1 1   1           1             1           38
39 5                                                     1                         2       1                   1           39
40 13 1         1         1   2   2 1                                   1 1           1                 1       1           40
41 13     1   1 1               1                 2           1     1                   1       1   1               1     1 41
42 4       1                               1                                                                         1 1   42
43 9         1 1                                             1 1             1               1       1 2                   43
44 7                       1   1             1                             1       1             1                   1     44
45 5             1               1                       1     1                 1                                         45
46 11     1                             1 1             1 1   1           1         1                   1     1         1   46
47 2 1                                                                                                                   1 47
48 9     1                                               1           2 1     1   1             1                   1       48
49 11     1                 2                   1             1               3 1                               1         1 49
50 10                                   1 2       1     1         2   1   1           1                                     50
51 11           1                   1               1               1         1     1                   1 1     1     1 1   51
52 7           1                                 1 1         1                     1             1             1           52
53 12                             1 1           1     2 2         2       1 1                         1                     53
54 10     1 1                                 1       2 1       1                               1                 1 1       54
55 9   1                 1           1                   1   1                                   1               2 1       55
56 12                     1 1       1 1   1 1   1                                         1       1   2 1                   56
57 13     1           1             1 1       1         2                 1         1         1         1         1     1   57
58 10 2                           1                         1   1         2               1                   1         1   58
59 8         1     1   1     1         1                                                 1 1                 1             59
60 10   1 1     1     1         1 1             1                     1                               1   1                 60
61 17       1 1 2   1       1         1           1         1       1         1           2         2           2           61
62 16                           1       2   2           1 1       1 1                 1 1 1   1         1       1       1   62
63 9                   1       1                 1 1                 1                 1         1   1           1         63
64 10                     1                                 1         1   1 1 1 1     1 2                                   64
65 11       1             1                   4                         1                   2             1 1               65
66 10             1                 1       1                   1   1   1       1     2                                   1 66
67 7     1           1 1                     1     1                                   1           1                       67
68 11           1     1         1       1     1                         1     1     1                   1 1   1             68
69 13         1                   1       1 1   1 1                             1 2           1         1     1 1           69
70 14   1                         1         1 1 1             1     1     1 2                                     1   1   2 70
71 6           1                       1             1 1                         1                               1         71
72 16                 1       2     1       2   2 1         1           1         1             2         1             1   72
73 9 1                       1     1     1                                 1               1 1 1                       1   73
74 11       1     1         1                         1         1                   2       1       1       1           1   74
75 9 1       1                 1 1                                               1                 1 1   1           1     75
76 17             1 1           1 1   2   1 2 1     1   1 1       1               1                             1       1   76
77 10     1       1               1               1 1               2                   1       1     1                     77
78 7                         1 1                               1 1             1           1         1                     78
79 22   1   1 1       1 1       1               1   3       1     1 1 1       1           2   2   1                 2       79
80 12             1     1 1 1 1 1                         1                 1               1           1   1     1         80
81 12                           1                 1         1       1 1     2         1         1           1     1 1       81
82 9       1       1 1                       1     1                                   1     1                       2     82
83 12   1 1       1           1 1         1                     1             1     1       1               1       1       83
84 10                 1     1                           1   2 1 1     1               1   1                                 84
85 3                                                                     1   1 1                                           85
86 6 1           1                   1                                   1             1     1                             86
87 14 1       1       1 1       1 1                 1 2                   1       1                   1                 1 1 87
88 9               1   1           1                             1         1   1               1             1       1     88
89 14       1                         1         1         1           1               1 1 1 1   1           1   1   2       89
90 11   1                           1     1                     1   1       1           2   1         1     1               90
91 13 1             1   1 1                             1                       1     1     1     1       2       1       1 91
92 10                                 1       1       1                   1     2             1         1 1 1               92
93 16 1   1               2                     1 1             1   1 1     1                   2   1         1       1   1 93
94 10       1       1       1                       1           1       2                                     1 1     1     94
95 10     1       1       1   1       1       1     1 1                               1                                   1 95
96 5             1                                               1               1                 1                     1 96
97 16               1   2   1               1       1   1   1 1 1   1       1                 1         1   1   1           97
98 8           1   1     1                       1                                           1         1             1   1 98
99 9         1         1               1                   1     1               1           1           1   1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
Ngày
/
Tháng