BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tây Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 12/12/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
Ngày
/
Tháng
00 9 1                       1         1           1                                                   1   1   1     1 1   00
01 10           1     1           1     1                   1   1                                         1   2         1   01
02 14       1             1 1                       1     1   1   1     1                         1     1 2     1 1         02
03 11 1     1                             1                       1 1 2   1     1       1                               1   03
04 11           1 1 1                     1       1             1       1         1                           1     1   1   04
05 8     1                   1                       1               1       2                     2                       05
06 10       1                             1     2   1         1                                             1       3       06
07 13               1             1 1         3     1         1         1   1         1                 1       1           07
08 10           1       1             1         1         1             1             1                           1     1 1 08
09 8               1               1             2 1                           1     1                   1                 09
10 12             1                 2 1           1             1   1     1   1   1                           1       1     10
11 14 1 1     1         2   1                 2 1                     1               1 1     1                         1   11
12 10         1         1     1   1         1           1                               1   1               1             1 12
13 10   2                           1                         1         1         1           1   2 1                       13
14 9   2                       1                 1                       1   1     1                 1                   1 14
15 9                             1         1       1                             1         1           1   1   1     1     15
16 9                 1   1                       1 1               2       1 1                 1                           16
17 17             1   2   2     1               1         1           2   2                               1 1     2 1       17
18 12     1     1         1 1               1                                 1     1   1   1       1   1   1               18
19 6         2           1             1 1                                                             1                   19
20 8 1       1     1                 1   1       1                                                                   1   1 20
21 7                           1                               1       1             1 1         1         1               21
22 8     1             1       1                           1                   1 1   1                 1                   22
23 11       1         1                 1 1 1     1     1   1           1 1               1                                 23
24 12       1           1   1     1         1           1     1       1   1     1           1       1                       24
25 12     1     1 1           1 1             1 1                         1       1         1               1 1             25
26 16     1 1   1                 1         1       1         1   1             1   1 1   1         2       1   1           26
27 12           1       1               1                       1 1   1                           1 1 1       2     1       27
28 11   1                 1 2     1 1                             1                             1     1       1   1         28
29 8             1               1   1   1                 1                                 1             2               29
30 9 1   1                                                     1 1               1     1                     1 1       1   30
31 12 1   1             1   1   1 1         1         1         1   1                 1           1                         31
32 15                     2         1             1         1 1             1 1   1         1 1   1     1       1   1       32
33 6             1             1   1               1       1                                                     1         33
34 8                 1                 1 1                     1 1                                   1 1     1             34
35 11 1         1         1                           1                   1         1 1         1   1         1           1 35
36 9         1     1   1       1       1     1                                     1                                   1 1 36
37 12                   1           1   1             1     1     2         1       1       2       1                       37
38 10 1 1   1           1             1                                                     1                   3       1   38
39 12     2       1                   1                     1                 1         1 1   1 1 1   1                     39
40 9       1                 1       1           1   1             1   1       1           1                               40
41 10         1       1   1               1     1   1                       1         1                           1 1       41
42 9                                       1 1               1             1                   1       1 1 1   1           42
43 9               1       1 2                   1   1                 1           1                       1               43
44 12     1             1                   1               1       1                     2   1 2     1           1         44
45 6   1                                           1                               1           1   1           1           45
46 7     1                   1     1         1             1                                   1                         1 46
47 8                                           1             1   1   1       1   1             1                         1 47
48 10   1             1                   1               1 1                     1     1             1                 1 1 48
49 10 1                               1         1   1 1       1               1                 2 1                         49
50 9       1                                       1       1         1             1   1   1         1           1         50
51 15     1                   1 1     1     1 1         1           1                   2 2   1   1   1                     51
52 9     1             1             1                   1                             1 1     1                         2 52
53 11                       1                           1             1           1   1 3     1                 1         1 53
54 10                 1                 1 1             1 1     1               1   1         1             1               54
55 11                   1               2 1                       1     2   1   1     1                           1         55
56 17           1       1   2 1                     1     1 1 1                           2 2             3         1       56
57 10     1         1         1         1     1                 1           1             1   1     1                       57
58 6           1                   1         1                                 1           1       1                       58
59 6           1 1                 1                           1                     1         1                           59
60 9                       1   1                       1 1     1         1                 1             1 1               60
61 15           2         2           2                 1                     1           1       1 1     1       1   1 1   61
62 17       1 1 1   1         1       1       1     1         1 1 1 1 1     1     1                           1         1   62
63 10         1         1   1           1         1 1                                             1   1   1           1     63
64 10 1     1 2                                       1     1                         1               1   1         1       64
65 9             2             1 1                   1       1                   1     1                       1           65
66 7 1     2                                   1                                           1 1                           1 66
67 7         1           1                           1       1 1                               1                     1     67
68 12     1                   1 1   1               1                         1 1                 1   1         1 2         68
69 17 1 2           1         1     1 1                 1 1       1         2       2         1                       2     69
70 16                                   1   1   2         1 1   1   2 1       1     1         1     1 1           1         70
71 8   1                               1                               1     1           1       1     1           1       71
72 11   1             2         1             1       1 1                   1       1                               1 1     72
73 10             1 1 1                       1                     2       1                       1 1             1       73
74 10     2       1       1       1           1                         1       1                               1     1     74
75 17   1                 1 1   1           1           1 1             1     1 1 1   1       1   1   1               1 1   75
76 8   1                             1       1         1 2                     1                                 1         76
77 7         1       1     1                                             2                         1   1                   77
78 9 1           1         1                           1                 1     1               1         1             1   78
79 11           2   2   1                 2               1   1           1       1                                         79
80 11             1           1   1     1         1   1   1         1             1                     1               1   80
81 11       1         1           1     1 1                                 1         1       1       1     1     1         81
82 14         1     1                       2           1 1       1     2                         1                 1 1 1 1 82
83 12     1       1               1       1         1           1 1 1             1 1                       1 1             83
84 9       1   1                                     1               1 1 1                   1           1               1 84
85 7 1                                                   1                               1 1           2       1           85
86 9         1     1                                 1             1           2                             1     1     1 86
87 8   1                   1                 1 1             1                                     1         2             87
88 11 1               1             1       1             1 1         1             1           1                     2     88
89 13       1 1 1 1   1           1   1   2             1                   1           1                           1       89
90 13         2   1         1     1                                   1     1                   1     1   2       1   1     90
91 16 1     1     1     1       2       1       1 1   1           1   1     1       1     1 1                               91
92 11 2             1         1 1 1                   1             1                                 1   1               1 92
93 15                 2   1         1       1   1       1     1   1   1       1   1           1         2                   93
94 7                               1 1     1     1     1                 1                       1                         94
95 9       1                                   1       1               1     2                                   1 1 1     95
96 18   1                 1                     1 1   1     1 1 1   1     2           1 1 1       1             1     1 1   96
97 12               1         1   1   1           2   1                               1   1             1     1           1 97
98 8               1         1             1   1           1                   1         1   1                             98
99 13   1           1           1   1                           1 1         1   1   1                       1 1     1   1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
Ngày
/
Tháng