BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tây Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/01/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
Ngày
/
Tháng
00 6             1                       1         1           1                                                   1   1   00
01 11   1   1               1     1           1     1                   1   1                                         1   2 01
02 12                   1             1 1                       1     1   1   1     1                         1     1 2     02
03 10             1     1                             1                       1 1 2   1     1       1                       03
04 10     1                 1 1 1                     1       1             1       1         1                           1 04
05 9       1         1                   1                       1               1       2                     2           05
06 8     1             1                             1     2   1         1                                             1   06
07 13       1                   1             1 1         3     1         1         1   1         1                 1       07
08 7                       1       1             1         1         1             1             1                         08
09 8                           1               1             2 1                           1     1                   1     09
10 13 1         1             1                 2 1           1             1   1     1   1   1                           1 10
11 13             1 1     1         2   1                 2 1                     1               1 1     1                 11
12 9                     1         1     1   1         1           1                               1   1               1   12
13 12         1 1   2                           1                         1         1         1           1   2 1           13
14 8               2                       1                 1                       1   1     1                 1         14
15 10 1 2                                     1         1       1                             1         1           1   1   15
16 11   1 1                       1   1                       1 1               2       1 1                 1               16
17 15     1                   1   2   2     1               1         1           2   2                               1 1   17
18 14   1       1     1     1         1 1               1                                 1     1   1   1       1   1   1   18
19 6                     2           1             1 1                                                             1       19
20 6             1       1     1                 1   1       1                                                             20
21 8 1                                     1                               1       1             1 1         1         1   21
22 9     1           1             1       1                           1                   1 1   1                 1       22
23 14 1 1     1         1         1                 1 1 1     1     1   1           1 1               1                     23
24 12                   1           1   1     1         1           1     1       1   1     1           1       1           24
25 15 1   1     1     1     1 1           1 1             1 1                         1       1         1               1 1 25
26 15                 1 1   1                 1         1       1         1   1             1   1 1   1         2       1   26
27 15     1 1 2             1       1               1                       1 1   1                           1 1 1       2 27
28 10               1                 1 2     1 1                             1                             1     1       1 28
29 9     1                   1               1   1   1                 1                                 1             2   29
30 7             1   1                                                     1 1               1     1                     1 30
31 12             1   1             1   1   1 1         1         1         1   1                 1           1             31
32 14     1                           2         1             1         1 1             1 1   1         1 1   1     1       32
33 6           1             1             1   1               1       1                                                   33
34 11   1   1 1                   1                 1 1                     1 1                                   1 1     1 34
35 11           1 1         1         1                           1                   1         1 1         1   1         1 35
36 7                     1     1   1       1       1     1                                     1                           36
37 12                               1           1   1             1     1     2         1       1       2       1           37
38 7     1       1 1   1           1             1                                                     1                   38
39 12                 2       1                   1                     1                 1         1 1   1 1 1   1         39
40 11     1 1           1                 1       1           1   1             1   1       1           1                   40
41 9 1                   1       1   1               1     1   1                       1         1                         41
42 8                                                   1 1               1             1                   1       1 1 1   42
43 10           1               1       1 2                   1   1                 1           1                       1   43
44 12         1       1             1                   1               1       1                     2   1 2     1         44
45 5               1                                           1                               1           1   1           45
46 7       1         1                   1     1         1             1                                   1               46
47 7                                                       1             1   1   1       1   1             1               47
48 12   2 1     1   1             1                   1               1 1                     1     1             1         48
49 13           3 1                               1         1   1 1       1               1                 2 1             49
50 10   1   1           1                                       1       1         1             1   1   1         1         50
51 17 1         1     1                   1 1     1     1 1         1           1                   2 2   1   1   1         51
52 7                 1             1             1                   1                             1 1     1               52
53 11       1 1                         1                           1             1           1   1 3     1                 53
54 10                             1                 1 1             1 1     1               1   1         1             1   54
55 10                               1               2 1                       1     2   1   1     1                         55
56 16                       1       1   2 1                     1     1 1 1                           2 2             3     56
57 11       1         1         1         1         1     1                 1           1             1   1     1           57
58 8       2               1                   1         1                                 1           1       1           58
59 6                       1 1                 1                           1                     1         1               59
60 10   1                               1   1                       1 1     1         1                 1             1 1   60
61 14 1         1           2         2           2                 1                     1           1       1 1     1     61
62 17 1                 1 1 1   1         1       1       1     1         1 1 1 1 1     1     1                           1 62
63 10   1                 1         1   1           1         1 1                                             1   1   1     63
64 13   1   1 1 1 1     1 2                                       1     1                         1               1   1     64
65 9     1                   2             1 1                   1       1                   1     1                       65
66 8 1   1       1     2                                   1                                           1 1                 66
67 6                     1           1                           1       1 1                               1               67
68 11     1     1     1                   1 1   1               1                         1 1                 1   1         68
69 15             1 2           1         1     1 1                 1 1       1         2       2         1                 69
70 19 1     1 2                                     1   1   2         1 1   1   2 1       1     1         1     1 1         70
71 7               1                               1                               1     1           1       1     1       71
72 10     1         1             2         1             1       1 1                   1       1                           72
73 10         1               1 1 1                       1                     2       1                       1 1         73
74 8                 2       1       1       1           1                         1       1                               74
75 15               1                 1 1   1           1           1 1             1     1 1 1   1       1   1   1         75
76 7               1                             1       1         1 2                     1                               76
77 9 2                   1       1     1                                             2                         1   1       77
78 8             1           1         1                           1                 1     1               1         1     78
79 14 1 1       1           2   2   1                 2               1   1           1       1                             79
80 11         1               1           1   1     1         1   1   1         1             1                     1       80
81 14 1 1     2         1         1           1     1 1                                 1         1       1       1     1   81
82 10                     1     1                       2           1 1       1     2                         1             82
83 13           1     1       1               1       1         1           1 1 1             1 1                       1 1 83
84 9   1               1   1                                     1               1 1 1                   1           1     84
85 8       1   1 1                                                   1                               1 1           2       85
86 8       1             1     1                                 1             1           2                             1 86
87 9       1       1                   1                 1 1             1                                     1         2 87
88 10         1   1               1             1       1             1 1         1             1           1               88
89 13   1               1 1 1 1   1           1   1   2             1                   1           1                       89
90 13 1       1           2   1         1     1                                   1     1                   1     1   2     90
91 16             1     1     1     1       2       1       1 1   1           1   1     1       1     1 1                   91
92 11       1     2             1         1 1 1                   1             1                                 1   1     92
93 18 1 1     1                   2   1         1       1   1       1     1   1   1       1   1           1         2       93
94 9     2                                     1 1     1     1     1                 1                       1             94
95 6                   1                                   1       1               1     2                                 95
96 15               1                 1                     1 1   1     1 1 1   1     2           1 1 1       1             96
97 13 1       1                 1         1   1   1           2   1                               1   1             1     1 97
98 8                           1         1             1   1           1                   1         1   1                 98
99 11               1           1           1   1                           1 1         1   1   1                       1 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
Ngày
/
Tháng