BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tây Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/05/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
Ngày
/
Tháng
00 7     1   1 1     1                                                       1               1               1             00
01 8 1   1       1             1                 1                                       1                       1   1     01
02 10     1         1                           1             1                   1     2               2   1               02
03 10   1           1                                       1 1                     1 1             1   1           2       03
04 7       1                       1       1                 1                     1   1                       1           04
05 6   1                       1 2         1                       1                                                       05
06 9               1                         1     1       2                               1       1           1         1 06
07 7           1   1                                                             1 1   1             2                     07
08 17   2             1 1 1     1     1             2                     1     1       1 1 1 1 1                   1       08
09 16         1             1     1 1             1         1 2               1         1 1           1 1   1     1 1       09
10 12   1             1 1           1               1                 1           1             1 1             1 1       1 10
11 12                     1       1       1       1     1 2     1                     1                 1 1               1 11
12 10   1   1     1               1 1                             1     1             1                 1         1         12
13 15 1 1 1         1   1           1 1                       1 1                 2         1         1         1         1 13
14 12                     1               1     1       1 1       1       1 1       1     1     1                       1   14
15 15   1       1 1         2                   2       1   1                 1       1   1   1         1             1     15
16 15 1 2     1 1   1                                                   1 2     1             1 1   1                 2     16
17 10           2 1     3       1     1                           1                           1                             17
18 7                     1                                   1               1                   1           1 1   1       18
19 10 1     1                               1         1 1             1 1           1         1                         1   19
20 10     1   1   1                     3         1         1             1   1                                             20
21 14 1       1       1               1   1             1           1               1             1     1 1 2           1   21
22 12 1                                         1     2               1             1   1   1   1   1     1           1     22
23 12     1             1     1   1   1                           1       1                     1         1 1     2         23
24 17     1 1 1             1       1 1 2                             1           1               1       1   1 1 1     1 1 24
25 15                     1   1 1     1 1           2               1   1     1 2     1       1                     1       25
26 10 1               1         1                 1         1                       1         1     1 1           1         26
27 12                               1         1 1                           2               1     1     1     1   1 1     1 27
28 9           1     1                 1                           1   1 1           1       1                         1   28
29 11       1     1           1   2         1               1       1                           1 1       1                 29
30 17 1         1           1   1     1 1   1     1     1 1   1                 1     1     1           1       2           30
31 16 1       1     1           1         1 2   1         1     1     1         1 1     1 1             1                   31
32 15         1     1 1   1                         1 1 1       1 1         1           1         1   1           1       1 32
33 7   1             1                     2                                                     1 1   1                   33
34 11             1     1     2                       1                     1               1   1         1   2             34
35 7                     1                 1                                         1     1   1 1                     1   35
36 8           1               1       1                       1               1     1             1 1                     36
37 11       1             1         1               1 1 1   1                             2               1             1   37
38 16                     1   1       1 1 1           1   1 1               1           2         2         1 1 1           38
39 10                       2 1           1 1                     1                       1     1                 2         39
40 8       1                     1         2     1                   1               1                                 1   40
41 15   1       1             1   1             1             2     1 1                 1             1     2   1 1         41
42 14             1 1 1 1                   1     1                 1 1     1 1                       1 1       1     1     42
43 9                   1     1               1                       1     1                         2   1               1 43
44 9                                   1               1         1     1   1   1 1                           1       1     44
45 7   1 1       1                   1           1                       1                               1                 45
46 11       1       1       2                 1               1 1                         1 1                       2       46
47 13                 1           1       1           2         1         1         1         1 1     1                 1 1 47
48 8     1 1 1                       1       1   1                           1                                       1     48
49 9                         1         1     1         1                     2           1                     1     1     49
50 14                         1   1     1         1 1     1       1         1             2   1   2           1             50
51 10     1       2   1                           1         1                               1       1 1   1                 51
52 14         1       1 1                     1         1   1             1     1     1 1         1         1       1   1   52
53 10             1         1 1 1   1                                   1 1       1                                     2   53
54 13 1   1                           1       1     2               2       1       1       1 1                           1 54
55 8             1                               1                     1     1                     1               1 1   1 55
56 7         1               1           1               1   1                                     1                 1     56
57 8                     1     1                 1 1     1     1               1                       1                   57
58 15 1     2       1               1     1                     1     1   1   1           1             1 1 1     1         58
59 5       1                       1 1                         1                                         1                 59
60 10                             2           1                     1 1       1       1 1                       1     1     60
61 13       2   1 1   1                 1   1 1                       1             1           1           1       1       61
62 12   1                       1       1   1     1           1   1     1         2               1                 1       62
63 8         1                 2             1                     1 1           1   1                                     63
64 9                                     1           1       1         1   1     1       1         1       1               64
65 8                               1     1               1                 1 1                           1 1           1   65
66 9           1     1                         1         2             1             1     1             1                 66
67 4                     1                                 1             1                                     1           67
68 10               1     1   1               1 1               1               1                   1 1                   1 68
69 10     1               1             1       1       1     1                               1         1   1     1         69
70 11                               2                 1 1           1       1           1           1         1 1     1     70
71 4                                                 1           1     1                                           1       71
72 11                           1               1     1 1   1                 1 1     1     1       1             1         72
73 14 1 1       1                     1     1 1           1       1       1             1           1         1     1     1 73
74 5                           1       1                                       1         1               1                 74
75 12 1     1                                 1       1       1   1         1       1 1                   1     1         1 75
76 7                       1     1             1     2         1                                             1             76
77 8 1         1                 1                                               2         1   1                     1     77
78 10         1 1 1 2                 1         1                 1                   1                                   1 78
79 9     1               1   1                                   1   1                   1 1   1   1                       79
80 11       1           2           1         1     1   1         1     1                                   1           1   80
81 9   1           1   1                       1         2 1   1                             1                             81
82 9     1         1   1       1                                       1                   1 1         1     1             82
83 8 1             1                                         1           1         1             1     1             1     83
84 11         1 1   1   1   1       1 1               1               1 1     1                                             84
85 6   1                       1         1                 1             1                                           1     85
86 6                   1 1                                                 2     1   1                                     86
87 11 1                 1           1           1 1 1     1         1                       1                 1         1   87
88 11         2       1               1   1         1     2           1       1           1                                 88
89 10         1             1 1                     1             1         1                         1           1     1 1 89
90 10     1                 1                 1   1 1                                                               2   2 1 90
91 14 1               2   1 1 1             1 1   1           1         1         1 1                 1                     91
92 14     1       2           1       1         1       1   1   1   1               1       1                 1           1 92
93 6     1                                                         1           1             1 1 1                         93
94 13   1       1                 1       3   1         2                           1           1 1           1             94
95 18             1                 1                 1     1       1 1 1 1   1 1 1 1   1                 1     1 1 1 1     95
96 13 1     2   1     1   2             1       1               2 1   1                                                     96
97 15                       1             2                     2 1 1           1       1     1 1           2 1       1     97
98 8     1                 2                                       1           1               1   1       1               98
99 13         1                   1                 1                   1 1     1   1         1     1 2       1 1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
Ngày
/
Tháng