BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tây Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 08/11/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
Ngày
/
Tháng
00 5 1           1                           1     1                                                         1             00
01 13 1   1           1       1           1               1   1         1               1 1         1     1       1         01
02 11       1       1 1     1     1     1             1                       1   1                             1       1   02
03 18 1                 1   1       1 1         1       1   1       1   1   1 1     1     1   1   2   1                     03
04 14 1           1 1         1     1 1           1 1     1                     1     1                 1     1 1           04
05 11     1 1                   1                         1         1     1     1   1       1           1             1     05
06 15               1         1             1 1     2           1   1         1     1                         1 1 2   1     06
07 8     1                     1 1   2                   1     1                                             1             07
08 17 1 1                   1 1     1           1     1 1   1                           1       1   1   1   1         1 1 1 08
09 13     1                     1     1             1       1     1                     1   1     1         1 1       1 1   09
10 12             1   1     1     1       1                     1                 1         2           1         1 1       10
11 12 1                             1 1       2                 1   1 1               1   1               2                 11
12 10   1         1 1     1               1 1                 2                                                   2         12
13 12         1     2   1           1         2 1                             1 2                     1                     13
14 12   1     1                 1   1     1       1                   1   1               1 1                         1 1   14
15 9                 1             1                     1         1 1 1 1               1                         1       15
16 10                   1     1         1 1   1         1                                               1       1   2       16
17 8           1             1                   1 1                 1 1                                 1           1     17
18 12       1         1       1                         1 1           1     1   1                 1           1         1 1 18
19 14                   1                         1 2 1   1                           1       1     1   1   1 1   1 1       19
20 7   1     1                 1                         1       1                     1                       1           20
21 12     1     1   1           1     1       1 1                       1                       1     1     1             1 21
22 16       1 1   1     1           1   1       1                 1       1     1         2               1 2           1   22
23 9                     1         1     1                 1         1   1   1                         1           1       23
24 11       1   1         1                                             1             1   1         2 1 1     1             24
25 8                               1       2   1                       1       2                               1           25
26 7                 1       1         1       1                                         1             1       1           26
27 7             1                                         1         1       1                 1         1     1           27
28 14       1             1     1     1   1   1 2                     1         1 1     1                     1 1           28
29 14           1   1               1 1               1             1 1         1               1 1     1 1 1     1         29
30 9 1   1               1                               1       1       1         1         1   1                         30
31 15       1         1   1     1           1             1                   1 1 1 1   1       1 1               1   1     31
32 14                       1                     1           1   1 3 2       1             1     1                     1 1 32
33 7         1             1                               1                     1       1 1                           1   33
34 15     1 1       1     2       1             1     1         1           1       2           1                   1     1 34
35 12   1     1                   1                     1                           1 2   1     1           1           2   35
36 9 1 1     1               1               1                   1     1       1                           1               36
37 10                     1                     1               1       1                 1     1                 1   2   1 37
38 8 1   1     1                         1                                         1           1             1 1           38
39 9                             1       1 2               1 1                       1       1 1                           39
40 9                   1 1     1         1 1                                                             2 1       1       40
41 11                   2           1         1                   1   1               1 1   1       1               1       41
42 6                 1       1             1                         1               1                   1                 42
43 10       1   1                                 1     1 1 1                         1       1       1                   1 43
44 14           1           1           1         1           1 1       1   1 1   1         1     1   1     1               44
45 11         1   1               1     1           1       1       1 1   2             1                                   45
46 13   1               1 1   1 1                     1       2 1         1       1                         1       1       46
47 14   1       1     1   1       1                 1 1                     1         1 1   1   1                   1     1 47
48 16 1 1     1   1   1                           2     1     2         1                   1 1             1 1     1       48
49 11           1               1                             2 1               1 1       1             1     1           1 49
50 12       1                     1         1                           1 1   1   1 1         1   1               1       1 50
51 8     1     1     1 1   1   1         1                                                                               1 51
52 15   2     1     1 1               1   1   1           1 1         1     1                             1     1     1     52
53 12   1 1 1                         1 1                       1 1                 1       1 2     1                       53
54 6                     1                           2             1       1                       1                       54
55 10             1             2             1                             1 1           1           1       1 1           55
56 11         1   1     1               1         1             2         1   1                       1   1                 56
57 7               1             1           1 1         1       1                                     1                   57
58 9                                             1                     1           1         1     1   1       1   1     1 58
59 11               1 1       1             1 1               1           1 1     1                 1 1                     59
60 10       1       1   1   1       1                 1     1         1   1                                         1       60
61 11 1   1 1 1   2                                                   1             1           1   1     1                 61
62 8 1       1               1       1                             1       2                 1                             62
63 9                       2 1                                         1   1         1   1   2                             63
64 7                 1                     1       1     1       1                               1         1               64
65 11                     1 3         1 1       1 1   1                                             1     1                 65
66 13   1 1                       1           1 1 1                           2   1   1                 1     1     1       66
67 9                                       2       1   1   1                             1       1     1 1                 67
68 17     2             1     1                   1               1 1     1     1 1   1   1         1   1     1   1       1 68
69 11             1                         1       1     1       1           1 1                     1         1 1     1   69
70 9             1       1 1       1             1   1                           1               1           1             70
71 9                             1     1                 1 1     1               1               1 1       1               71
72 3       1                                 1                                                                         1   72
73 4                                 1           1                             2                                           73
74 10                 1       1     1               1   1               1 1   1                                       1 1   74
75 18 1       1           1       1                 1   1                             2 2           1     1 1   1   1 3     75
76 5         1                         1                   1   1                                           1               76
77 13                   2       1                 1     1           1               1       3             1     1       1   77
78 6 1                               1                 1                           2                         1             78
79 13     1                   1         1               1               1             1 1   2   2     1                 1   79
80 8 1   1     1                                   1         1     1                       1                         1     80
81 10           1   1 1   1     1   1           2   1                             1                                         81
82 12 1 1                 1                           1 1   1     1                           3   1               1         82
83 14           1                     1   1       1   1     1     2 1       1 1   1                       1               1 83
84 11   1     2                   1     1                       1           1                   1 1             1 1         84
85 9       1       1                   1   1                           1                                         1 1   1 1 85
86 13   1   1     2                     2       1     1                                 1 1   1 1   1                       86
87 5               1           1                             1                         1                                 1 87
88 11                               1   1 1           1 1 1   1                 1 1                   1               1     88
89 8                         1                                     1   1 1             2               1       1           89
90 11           2       1       1 2   1   1                   1   1                                 1                       90
91 8                                   1 1           1 1       1             1                   1   1                     91
92 11   1   1                       1         1         1           1       1       1   1                         1       1 92
93 8           1   1                     1 1   1       1 1                 1                                               93
94 10                   1   1                         1     1   1         1           1         1     1             1       94
95 8                   1                                     1             1     1               1   1 1   1               95
96 13 1   1 1   1 1         1             1         1           2                                   1 1                 1   96
97 9   1     1 1                 1                               1       1                                   1       1   1 97
98 11             1                   1     1                         1     1           1       1     2           1   1     98
99 11 1   1         1 2     1     1                         1                       1         1                         1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
Ngày
/
Tháng