BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tây Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 07/12/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
Ngày
/
Tháng
00 8                           1               1               1                 1             1             1           2 00
01 7                                       1                       1   1       1 1             1         1                 01
02 14           1                   1     2               2   1                   1           1     1     1   1       1   1 02
03 11         1 1                     1 1             1   1           2                       1   1         1               03
04 7           1                     1   1                       1               1   1                               1     04
05 7                 1                                                               1               1   1   2   1         05
06 15 1       2                               1       1           1         1     1       1 1           1         2     1 1 06
07 8                               1 1   1             2                                   1 1   1                         07
08 17 2                     1     1       1 1 1 1 1                   1       1           1     2     1   1     1           08
09 18         1 2               1         1 1           1 1   1     1 1           1         1       1 1       1     1     1 09
10 12 1                 1           1             1 1             1 1       1         1                   1               2 10
11 13     1 2     1                     1                 1 1               1 1           1       1 1             1         11
12 11               1     1             1                 1         1               1           1       1 2             1   12
13 13           1 1                 2         1         1         1         1         1     1       1         1 1           13
14 12     1 1       1       1 1       1     1     1                       1     1                         1         1       14
15 12     1   1                 1       1   1   1         1             1       1       1                 1 1               15
16 14                     1 2     1             1 1   1                 2     1                 1                   1 1   1 16
17 4               1                           1                                               1                   1       17
18 7           1               1                   1           1 1   1                                               1     18
19 7   1 1             1 1           1         1                         1                                                 19
20 6         1             1   1                                               1         1 1                               20
21 14     1           1               1             1     1 1 2           1               2 1           1             1     21
22 11   2               1             1   1   1   1   1     1           1                         1                         22
23 14               1       1                     1         1 1     2               1   2         1           1   1     1   23
24 11                   1           1               1       1   1 1 1     1 1   1                                     1     24
25 12 2               1   1     1 2     1       1                     1             1     1                                 25
26 11         1                       1         1     1 1           1             2         1                     2         26
27 15                         2               1     1     1     1   1 1     1         1         1       1   1 1         1   27
28 8                 1   1 1           1       1                         1                               1           1     28
29 7         1       1                           1 1       1                   1                     1                     29
30 15     1 1   1                 1     1     1           1       2             1         1         1   1 1         1       30
31 11       1     1     1         1 1     1 1             1                             1 1                 1               31
32 16 1 1 1       1 1         1           1         1   1           1       1 1     1     1         1       1               32
33 9                                               1 1   1                       1           1   1           2         1   33
34 10   1                     1               1   1         1   2                           1   1                     1     34
35 9                                   1     1   1 1                     1                         1       1       1 1     35
36 10             1               1     1             1 1                                       1           2   1   1       36
37 15 1 1 1   1                             2               1             1     1             1       2 1       1 1         37
38 16   1   1 1               1           2         2         1 1 1           2                   1                 1     1 38
39 10               1                       1     1                 2               1     1   1                 2           39
40 8                   1               1                                 1   1         1           1       1     1         40
41 15           2     1 1                 1             1     2   1 1                     1   1 1     1             1       41
42 13                 1 1     1 1                       1 1       1     1             1     1   2       1                   42
43 14                   1     1                         2   1               1       1                   2         1 2 1 1   43
44 11     1         1     1   1   1 1                           1       1                   1           1               1   44
45 9                       1                               1                     2     1                     1     1 1   1 45
46 9           1 1                         1 1                       2                       1       1                 1   46
47 13   2         1         1         1         1 1     1                 1 1                         1         1         1 47
48 7                           1                                       1             2 1     1                         1   48
49 12     1                     2           1                     1     1       1           1 1           2         1       49
50 12 1     1       1         1             2   1   2           1                         2                                 50
51 12         1                               1       1 1   1                       1             1 2 1           1     1   51
52 11     1   1             1     1     1 1         1         1       1   1           1                                     52
53 11                     1 1       1                                     2     2           1 1         1       1           53
54 12 2               2       1       1       1 1                           1   1                               2           54
55 8                     1     1                     1               1 1   1                         1       1             55
56 9       1   1                                     1                 1                 1 1     2                   1     56
57 9 1     1     1               1                       1                           1           1               1 1       57
58 12             1     1   1   1           1             1 1 1     1           1 1               1                         58
59 3             1                                         1                         1                                     59
60 10                 1 1       1       1 1                       1     1           1               1                   1   60
61 7                   1             1           1           1       1                   1       1                         61
62 10           1   1     1         2               1                 1                         1           1   1           62
63 10                 1 1           1   1                                         2   1 1         1             1           63
64 17   1       1         1   1     1       1         1       1                   1           1     1   2 1 2           1   64
65 11       1                 1 1                           1 1           1               1       1         1 1     1       65
66 12       2             1             1     1             1                   1       1                     1 1 1 1       66
67 6         1             1                                     1                                     1   1   1           67
68 5             1               1                   1 1                   1                                               68
69 10     1     1                               1         1   1     1               1   2   1                               69
70 13   1 1           1       1           1           1         1 1     1             2       1     1                       70
71 11   1           1     1                                           1         1   2 1 1             1   1                 71
72 11   1 1   1                 1 1     1     1       1             1           1                                       1   72
73 15       1       1       1             1           1         1     1     1 1                     1     1         1 1 2   73
74 9                             1         1               1                 1     1                         1 1         2 74
75 10   1       1   1         1       1 1                   1     1         1                 1                             75
76 9   2         1                                             1                 1                             1 2 1       76
77 6                               2         1   1                     1                         1                         77
78 10               1                   1                                   1 1     1 1     1 1       1               1     78
79 10               1   1                   1 1   1   1                                     2       1       1               79
80 11 1   1         1     1                                   1           1                     1           1 1 1     1     80
81 6       2 1   1                             1                                   1                                       81
82 10                     1                   1 1         1     1             2                         1   1 1             82
83 10           1           1         1             1     1             1     1         1         1   1                     83
84 7   1               1 1     1                                                       1   1   1                           84
85 4         1             1                                           1                                                 1 85
86 9                         2     1   1                                     2 1                     1           1         86
87 11 1     1         1                       1                 1         1     1       1     1 1       1                   87
88 11 1     2           1       1           1                                                 1 1   1     1             1   88
89 13 1             1         1                         1           1     1 1 1       1 1                         1   1   1 89
90 11 1                                                               2   2 1 1                       1 1             1   1 90
91 8           1         1         1 1                 1                         1   1                         1           91
92 10     1   1   1   1               1       1                 1           1       1                       1               92
93 6                 1           1             1 1 1                               1                                       93
94 11     2                           1           1 1           1                       1         1   1   1   1             94
95 20   1     1       1 1 1 1   1 1 1 1   1                 1     1 1 1 1         1           1                         1 1 95
96 7             2 1   1                                                               1           1                   1   96
97 14             2 1 1           1       1     1 1           2 1       1     1                       1                     97
98 9                 1           1               1   1       1                           1         1   1             1     98
99 15 1                   1 1     1   1         1     1 2       1 1                 2                             1       1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
Ngày
/
Tháng