BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tây Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/09/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
Ngày
/
Tháng
00 6                           1     1                                                         1                 1     2   00
01 11   1       1           1               1   1         1               1 1         1     1       1                       01
02 11 1 1     1     1     1             1                       1   1                             1       1           1     02
03 18     1   1       1 1         1       1   1       1   1   1 1     1     1   1   2   1                               1   03
04 14 1         1     1 1           1 1     1                     1     1                 1     1 1               1     1   04
05 10             1                         1         1     1     1   1       1           1             1       1           05
06 16 1         1             1 1     2           1   1         1     1                         1 1 2   1       1           06
07 9             1 1   2                   1     1                                             1               1       1   07
08 16         1 1     1           1     1 1   1                           1       1   1   1   1         1 1 1             1 08
09 13             1     1             1       1     1                     1   1     1         1 1       1 1       1         09
10 11   1     1     1       1                     1                 1         2           1         1 1                     10
11 12                 1 1       2                 1   1 1               1   1               2                           1   11
12 10 1     1               1 1                 2                                                   2               1 1     12
13 13 2   1           1         2 1                             1 2                     1                       2           13
14 10             1   1     1       1                   1   1               1 1                         1 1                 14
15 9   1             1                     1         1 1 1 1               1                         1                     15
16 12     1     1         1 1   1         1                                               1       1   2               1 1   16
17 10           1                   1 1                 1 1                                 1           1     1 1       1   17
18 14   1       1                         1 1           1     1   1                 1           1         1 1     1   1   1 18
19 15     1                         1 2 1   1                           1       1     1   1   1 1   1 1               1     19
20 6             1                         1       1                     1                       1                       1 20
21 10 1           1     1       1 1                       1                       1     1     1             1               21
22 13     1           1   1       1                 1       1     1         2               1 2           1                 22
23 11       1         1     1                 1         1   1   1                         1           1         1         1 23
24 11       1                                             1             1   1         2 1 1     1             1           1 24
25 9                 1       2   1                       1       2                               1                     1   25
26 11   1       1         1       1                                         1             1       1               1 2   1   26
27 8                                         1         1       1                 1         1     1                 1     1 27
28 14       1     1     1   1   1 2                     1         1 1     1                     1 1               1         28
29 15 1               1 1               1             1 1         1               1 1     1 1 1     1             1   1     29
30 9       1                               1       1       1         1         1   1                         2             30
31 16   1   1     1           1             1                   1 1 1 1   1       1 1               1   1     1           1 31
32 17         1                     1           1   1 3 2       1             1     1                     1 1       1 1 1   32
33 6         1                               1                     1       1 1                           1                 33
34 14 1     2       1             1     1         1           1       2           1                   1     1         1     34
35 10               1                     1                           1 2   1     1           1           2                 35
36 7           1               1                   1     1       1                           1                   1         36
37 11       1                     1               1       1                 1     1                 1   2   1             1 37
38 7                       1                                         1           1             1 1           1 1           38
39 9               1       1 2               1 1                       1       1 1                                         39
40 9     1 1     1         1 1                                                             2 1       1                     40
41 11     2           1         1                   1   1               1 1   1       1               1                     41
42 6   1       1             1                         1               1                   1                               42
43 10                               1     1 1 1                         1       1       1                   1 1     1       43
44 14         1           1         1           1 1       1   1 1   1         1     1   1     1                 1           44
45 11               1     1           1       1       1 1   2             1                                   1     1       45
46 12     1 1   1 1                     1       2 1         1       1                         1       1                     46
47 14   1   1       1                 1 1                     1         1 1   1   1                   1     1           2   47
48 14   1                           2     1     2         1                   1 1             1 1     1             1 1     48
49 13             1                             2 1               1 1       1             1     1           1 1 1         1 49
50 11               1         1                           1 1   1   1 1         1   1               1       1               50
51 10   1 1   1   1         1                                                                               1   1   1   1 1 51
52 13 1 1               1   1   1           1 1         1     1                             1     1     1       1           52
53 12                   1 1                       1 1                 1       1 2     1                         1 2         53
54 7       1                           2             1       1                       1                               1     54
55 10             2             1                             1 1           1           1       1 1               1         55
56 9     1               1         1             2         1   1                       1   1                               56
57 8 1             1           1 1         1       1                                     1                               1 57
58 9                               1                     1           1         1     1   1       1   1     1               58
59 12 1 1       1             1 1               1           1 1     1                 1 1                                 1 59
60 11 1   1   1       1                 1     1         1   1                                         1         1     1     60
61 7                                                   1             1           1   1     1                         1 1   61
62 7           1       1                             1       2                 1                               1           62
63 10         2 1                                         1   1         1   1   2                               1           63
64 8   1                     1       1     1       1                               1         1                           1 64
65 12       1 3         1 1       1 1   1                                             1     1                       1       65
66 11               1           1 1 1                           2   1   1                 1     1     1                     66
67 9                         2       1   1   1                             1       1     1 1                               67
68 18     1     1                   1               1 1     1     1 1   1   1         1   1     1   1       1         1   2 68
69 10                         1       1     1       1           1 1                     1         1 1     1                 69
70 9       1 1       1             1   1                           1               1           1                     1     70
71 10               1     1                 1 1     1               1               1 1       1                           1 71
72 2                           1                                                                         1                 72
73 4                   1           1                             2                                                         73
74 10   1       1     1               1   1               1 1   1                                       1 1                 74
75 16       1       1                 1   1                             2 2           1     1 1   1   1 3                   75
76 4                     1                   1   1                                           1                             76
77 13     2       1                 1     1           1               1       3             1     1       1                 77
78 7                   1                 1                           2                         1             1   1         78
79 14           1         1               1               1             1 1   2   2     1                 1   1     1       79
80 6                                 1         1     1                       1                         1       1           80
81 9 1 1   1     1   1           2   1                             1                                                       81
82 11       1                           1 1   1     1                           3   1               1         1             82
83 16                   1   1       1   1     1     2 1       1 1   1                       1               1     1 1     1 83
84 11               1     1                       1           1                   1 1             1 1           1   1     1 84
85 10 1                   1   1                           1                                         1 1   1 1       1 1     85
86 10                     2       1     1                                 1 1   1 1   1                               1     86
87 9 1           1                             1                         1                                 1 2       1 1   87
88 11                 1   1 1           1 1 1   1                 1 1                   1               1                   88
89 11           1                                     1   1 1             2               1       1           1     2       89
90 11     1       1 2   1   1                   1   1                                 1                       1   1         90
91 10                     1 1           1 1       1             1                   1   1                         1   1     91
92 10                 1         1         1           1       1       1   1                         1       1 1             92
93 7 1                     1 1   1       1 1                 1                                                             93
94 11     1   1                         1     1   1         1           1         1     1             1             1       94
95 10     1                                     1             1     1               1   1 1   1               1   1         95
96 10         1             1         1           2                                   1 1                 1       1     1   96
97 7               1                               1       1                                   1       1   1     1         97
98 12                   1     1                         1     1           1       1     2           1   1           1   1   98
99 9 1 2     1     1                         1                       1         1                         1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
Ngày
/
Tháng