BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tây Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 08/06/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
Ngày
/
Tháng
00 10       1                 1             1             1           2               1       1           1         1       00
01 15           1   1       1 1             1         1                 1     1 1     1   1 1             1   1           1 01
02 19 2   1                   1           1     1     1   1       1   1     2       2   1             2         1   1       02
03 11 1           2                       1   1         1               1 2       1                               1         03
04 11         1               1   1                               1         1             1           2       1     1   1   04
05 12                             1               1   1   2   1             1         1           1   1 1       1           05
06 13         1         1     1       1 1           1         2     1 1                           1         1           1   06
07 8                                   1 1   1                           2               1       1           1             07
08 9             1       1           1     2     1   1     1                         1                                     08
09 18 1   1     1 1           1         1       1 1       1     1     1 1           1         1               1   2     1   09
10 10         1 1       1         1                   1               2                           1       1           1     10
11 11 1 1               1 1           1       1 1             1           1                     1                   1       11
12 15 1         1               1           1       1 2             1   2       1     1         1     1     1               12
13 12         1         1         1     1       1         1 1             1 1                             1   1           1 13
14 10                 1     1                         1         1           1 1                   2 1                 1     14
15 12 1             1       1       1                 1 1                                               1     1 1       2 1 15
16 12               2     1                 1                   1 1   1   1                         1   1   1   1           16
17 8                                       1                   1                 1 1                 1         2 1         17
18 9       1 1   1                                               1                     1 3                               1 18
19 4                 1                                                       1               1                           1 19
20 9                       1         1 1                                                   1 1       1       1         1 1 20
21 18 1 1 2           1               2 1           1             1     1     1     1             1 1 1   2                 21
22 5   1           1                         1                                     1   1                                   22
23 14   1 1     2               1   2         1           1   1     1                     1 1                           1   23
24 13   1   1 1 1     1 1   1                                     1     1 1           1   1         1                       24
25 9             1             1     1                                             1   2       1                     1   1 25
26 13           1             2         1                     2                   1   1                     1       1 3     26
27 15 1     1   1 1     1         1         1       1   1 1         1     1             1         1   1                     27
28 8                 1                               1           1           1     1   1                           1   1   28
29 7   1                   1                     1                       1   1                         1 1                 29
30 13 1       2             1         1         1   1 1         1           1         1             1         1             30
31 7 1                             1 1                 1                       1     1             1                       31
32 13           1       1 1     1     1         1       1                 1   1 1                         1 2               32
33 11 1                       1           1   1           2         1         1 1             1               1             33
34 10   1   2                           1   1                     1                     1                         1   1 1   34
35 10                 1                         1       1       1 1         1     1                 1   1       1           35
36 11                                       1           2   1   1               1         1 1       1   1             1     36
37 17   1             1     1             1       2 1       1 1                 1     1   1 2             2         1       37
38 11     1 1 1           2                   1                 1     1                 1 1 1                               38
39 15           2               1     1   1                 2           1         1   1   1       1 1             1     1   39
40 9                 1   1         1           1       1     1               1           1   1                             40
41 11     2   1 1                     1   1 1     1             1                 1           1                             41
42 13 1       1     1             1     1   2       1                   1                   1 1             2               42
43 16   1               1       1                   2         1 2 1 1           1     1         1     1 1               1   43
44 7       1       1                   1           1               1                                     1               1 44
45 19   1                     2     1                     1     1 1   1   1   2       1             1       1 4           1 45
46 8             2                       1       1                 1         1       1                 1                   46
47 10                 1 1                         1         1         1                       1 1     1         2           47
48 8               1             2 1     1                         1                             1 1                       48
49 11         1     1       1           1 1           2         1                                 1 1                 1     49
50 6       1                         2                                                                     1   1 1         50
51 11   1                       1             1 2 1           1     1     1                     1             1             51
52 8     1       1   1           1                                         1 1   1                     1                   52
53 13                 2     2           1 1         1       1           1     1                   1         1     1         53
54 8                   1   1                               2               1       1                                 1   1 54
55 8             1 1   1                         1       1                     1           1                     1         55
56 14               1                 1 1     2                   1                   2         2 1 1   1           1       56
57 7 1                           1           1               1 1                 1     1                                   57
58 13 1 1 1     1           1 1               1                         2 1                 1   1                   1       58
59 8   1                         1                                               1 1       1                 1   1 1       59
60 11         1     1           1               1                   1           1         1       1   1               1   1 60
61 11     1       1                   1       1                                     1         1 1       3       1           61
62 5             1                         1           1   1                     1                                         62
63 15                         2   1 1         1             1                 1   1             1             1   1   3 1   63
64 13     1                   1           1     1   2 1 2           1                     1                     1   1       64
65 10   1 1           1               1       1         1 1     1           1                               1               65
66 12   1                   1       1                     1 1 1 1                             1           1 1   1       1   66
67 9         1                                     1   1   1                 1         1     1                 1 1         67
68 6                   1                                                         1     1     1   1           1             68
69 12 1   1     1               1   2   1                                       1       1     1                   2         69
70 11       1 1     1             2       1     1                                   1     1                     1         1 70
71 14             1         1   2 1 1             1   1                     1           1   2   1                     1     71
72 10           1           1                                       1           3                   1 1       1           1 72
73 11       1     1     1 1                     1     1         1 1 2                                       1               73
74 12   1                 1     1                         1 1         2 1       1 2                             1           74
75 7   1     1         1                 1                                 1                         1                   1 75
76 9       1                 1                             1 2 1                           1       1                   1   76
77 6               1                         1                         1               1       2                           77
78 11                   1 1     1 1     1 1       1               1                         2                           1   78
79 7                                   2       1       1               1               1           1                       79
80 12     1           1                     1           1 1 1     1           1     1         1             1           1   80
81 8                           1                                               1   1               2     2         1       81
82 10 1     1             2                         1   1 1                         1                             1 1       82
83 12 1             1     1         1         1   1                                 1           2 1                 2       83
84 8                               1   1   1                               1             1             1 1 1               84
85 4               1                                                 1               1                                   1 85
86 11                     2 1                     1           1               1               1   1         1             2 86
87 10       1         1     1       1     1 1       1                   1 1                             1                   87
88 9                                     1 1   1     1             1                     1           1 1             1     88
89 18           1     1 1 1       1 1                         1   1   1   2     1               1 1               2 1 1     89
90 15             2   2 1 1                       1 1             1   1           1         1   1     1   1                 90
91 8                         1   1                         1                     1   1 1               1 1                 91
92 9       1           1       1                       1                   2           1   1                           1   92
93 5                           1                                       1       1                           1         1     93
94 8       1                       1         1   1   1   1                         1         1                             94
95 14   1     1 1 1 1         1           1                         1 1   1       1                             1   2       95
96 7                               1           1                   1   1   1     1                             1           96
97 10     2 1       1     1                       1                                 1         1       1   1                 97
98 7     1                           1         1   1             1                                     1         1         98
99 9       1 1                 2                             1       1     1                                           1 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
Ngày
/
Tháng