BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tây Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/08/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
Ngày
/
Tháng
00 8 1           1                                                   1   1   1     1 1           1                         00
01 11 1                   1   1                                         1   2         1   1           1       1           1 01
02 17             1     1   1   1     1                         1     1 2     1 1           1       1 1     1     1     1   02
03 13   1                       1 1 2   1     1       1                               1                 1   1       1 1     03
04 13   1       1             1       1         1                           1     1   1           1 1         1     1 1     04
05 9               1               1       2                     2                       1 1                   1           05
06 11   1     2   1         1                                             1       3                 1         1             06
07 15       3     1         1         1   1         1                 1       1           1                     1 1   2     07
08 10         1         1             1             1                           1     1 1                   1 1     1       08
09 9           2 1                           1     1                   1                 1                     1     1     09
10 13           1             1   1     1   1   1                           1       1             1   1     1     1       1 10
11 10       2 1                     1               1 1     1                         1                             1 1     11
12 10     1           1                               1   1               1             1         1 1     1               1 12
13 12                       1         1         1           1   2 1                           1     2   1           1       13
14 10           1                       1   1     1                 1                   1     1                 1   1     1 14
15 10     1       1                             1         1           1   1   1     1                 1             1       15
16 11           1 1               2       1 1                 1                                         1     1         1 1 16
17 13         1         1           2   2                               1 1     2 1             1             1             17
18 11     1                                 1     1   1   1       1   1   1                 1         1       1             18
19 4 1 1                                                             1                                 1                   19
20 6   1       1                                                                   1   1     1                 1           20
21 11                         1       1             1 1         1         1               1     1   1           1     1     21
22 11                     1                   1 1   1                 1                     1 1   1     1           1   1   22
23 12 1 1 1     1     1   1           1 1               1                                                 1         1     1 23
24 11     1           1     1       1   1     1           1       1                         1   1         1                 24
25 8       1 1                         1       1         1               1 1                                       1       25
26 15     1       1         1   1             1   1 1   1         2       1   1                       1       1         1   26
27 11 1                       1 1   1                           1 1 1       2     1               1                         27
28 10                           1                             1     1       1   1           1             1     1     1   1 28
29 9   1                 1                                 1             2                     1   1               1 1     29
30 9                         1 1               1     1                     1 1       1   1               1                 30
31 10     1         1         1   1                 1           1                           1         1   1     1           31
32 13           1         1 1             1 1   1         1 1   1     1       1   1                         1               32
33 5             1       1                                                     1             1             1               33
34 13 1 1                     1 1                                   1 1     1             1 1       1     2       1         34
35 10               1                   1         1 1         1   1         1           1     1                   1         35
36 7 1     1                                     1                                   1 1     1               1             36
37 11 1             1     1     2         1       1       2       1                                       1                 37
38 8                                                     1                   3       1   1     1                         1 38
39 10                     1                 1         1 1   1 1 1   1                                             1       1 39
40 10           1   1             1   1       1           1                                             1 1     1         1 40
41 10   1     1   1                       1         1                           1 1                     2           1       41
42 11     1 1               1             1                   1       1 1 1   1                       1       1             42
43 7           1   1                 1           1                       1                 1   1                           43
44 13     1               1       1                     2   1 2     1           1               1           1           1   44
45 9             1                               1           1   1           1               1   1               1     1   45
46 8       1             1                                   1                         1               1 1   1 1           46
47 12         1             1   1   1       1   1             1                         1       1     1   1       1         47
48 11   1               1 1                     1     1             1                 1 1     1   1   1                     48
49 10         1   1 1       1               1                 2 1                               1               1           49
50 10             1       1         1             1   1   1         1           1           1                     1         50
51 18     1 1         1           1                   2 2   1   1   1                     1     1     1 1   1   1         1 51
52 11                   1                             1 1     1                         2     1     1 1               1   1 52
53 14                 1             1           1   1 3     1                 1         1 1 1                         1 1   53
54 10 1 1             1 1     1               1   1         1             1                               1                 54
55 13 2 1                       1     2   1   1     1                           1                 1             2           55
56 16             1     1 1 1                           2 2             3         1           1   1     1               1   56
57 9 1     1                 1           1             1   1     1                                 1             1         57
58 4       1                                 1           1       1                                                         58
59 6                         1                     1         1                                     1 1       1             59
60 12                 1 1     1         1                 1             1 1                 1       1   1   1       1       60
61 14                 1                     1           1       1 1     1       1   1 1   1 1 1   2                         61
62 14       1     1         1 1 1 1 1     1     1                           1         1       1               1       1     62
63 10 1         1 1                                             1   1   1           1                       2 1             63
64 7               1     1                         1               1   1         1                   1                     64
65 11               1       1                   1     1                       1                           1 3         1 1   65
66 6         1                                           1 1                           1 1                       1         66
67 5               1       1 1                               1                     1                                       67
68 12             1                         1 1                 1   1         1 2         2             1     1             68
69 11                 1 1       1         2       2         1                       2             1                         69
70 20 1   1   2         1 1   1   2 1       1     1         1     1 1           1                 1       1 1       1       70
71 9 1                               1     1           1       1     1           1                               1     1   71
72 8       1       1 1                   1       1                               1 1       1                               72
73 8       1                     2       1                       1 1             1                                   1     73
74 8       1                         1       1                               1     1                 1       1     1       74
75 16     1           1 1             1     1 1 1   1       1   1   1               1 1       1           1       1         75
76 8       1         1 2                     1                                 1             1                         1   76
77 7                                   2                         1   1                                 2       1           77
78 7                 1                 1     1               1         1             1                               1     78
79 9   2               1   1           1       1                                         1                   1         1   79
80 10 1         1   1   1         1             1                     1               1   1     1                           80
81 14 1 1                                 1         1       1       1     1     1               1   1 1   1     1   1       81
82 13     2           1 1       1     2                         1                 1 1 1 1                 1                 82
83 12   1         1           1 1 1             1 1                       1 1                   1                     1   1 83
84 11               1               1 1 1                   1           1               1     2                   1     1   84
85 9                   1                               1 1           2       1             1       1                   1   85
86 12               1             1           2                             1     1     1   1     2                     2   86
87 8       1 1             1                                     1         2                       1           1           87
88 11     1             1 1         1             1           1                     2                               1   1 1 88
89 7   2             1                   1           1                           1                           1             89
90 16                               1     1                   1     1   2       1   1           2       1       1 2   1   1 90
91 12 1       1 1   1           1   1     1       1     1 1                                                             1 1 91
92 7               1             1                                 1   1               1   1                       1       92
93 14     1   1       1     1   1   1       1   1           1         2                         1   1                     1 93
94 7     1     1     1                 1                       1                                       1   1               94
95 9         1       1               1     2                                   1 1 1                   1                   95
96 22         1 1   1     1 1 1   1     2           1 1 1       1             1     1 1   1 1   1 1         1             1 96
97 11           2   1                               1   1             1     1           1     1 1                 1         97
98 8     1   1           1                   1         1   1                                     1                   1     98
99 15                         1 1         1   1   1                       1 1     1   1   1         1 2     1     1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
Ngày
/
Tháng