BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tây Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/09/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
Ngày
/
Tháng
00 9 1         1           1                                                   1   1   1     1 1           1               00
01 11     1     1                   1   1                                         1   2         1   1           1       1   01
02 15                       1     1   1   1     1                         1     1 2     1 1           1       1 1     1     02
03 11             1                       1 1 2   1     1       1                               1                 1   1     03
04 11             1       1             1       1         1                           1     1   1           1 1         1   04
05 10 1                       1               1       2                     2                       1 1                   1 05
06 11             1     2   1         1                                             1       3                 1         1   06
07 14     1 1         3     1         1         1   1         1                 1       1           1                     1 07
08 10         1         1         1             1             1                           1     1 1                   1 1   08
09 9       1             2 1                           1     1                   1                 1                     1 09
10 14       2 1           1             1   1     1   1   1                           1       1             1   1     1     10
11 8                 2 1                     1               1 1     1                         1                           11
12 11 1   1         1           1                               1   1               1             1         1 1     1       12
13 12       1                         1         1         1           1   2 1                           1     2   1         13
14 9   1                 1                       1   1     1                 1                   1     1                 1 14
15 10     1         1       1                             1         1           1   1   1     1                 1           15
16 9                     1 1               2       1 1                 1                                         1     1   16
17 14   1               1         1           2   2                               1 1     2 1             1             1   17
18 11               1                                 1     1   1   1       1   1   1                 1         1       1   18
19 4           1 1                                                             1                                 1         19
20 7         1   1       1                                                                   1   1     1                 1 20
21 11   1                               1       1             1 1         1         1               1     1   1           1 21
22 10   1                           1                   1 1   1                 1                     1 1   1     1         22
23 10           1 1 1     1     1   1           1 1               1                                                 1       23
24 12     1         1           1     1       1   1     1           1       1                         1   1         1       24
25 9 1 1             1 1                         1       1         1               1 1                                     25
26 15     1         1       1         1   1             1   1 1   1         2       1   1                       1       1   26
27 11           1                       1 1   1                           1 1 1       2     1               1               27
28 10     1 1                             1                             1     1       1   1           1             1     1 28
29 9     1   1   1                 1                                 1             2                     1   1             29
30 9                                   1 1               1     1                     1 1       1   1               1       30
31 12   1 1         1         1         1   1                 1           1                           1         1   1     1 31
32 14       1             1         1 1             1 1   1         1 1   1     1       1   1                         1     32
33 7   1   1               1       1                                                     1             1             1     33
34 12           1 1                     1 1                                   1 1     1             1 1       1     2       34
35 9                         1                   1         1 1         1   1         1           1     1                   35
36 8   1       1     1                                     1                                   1 1     1               1   36
37 12       1   1             1     1     2         1       1       2       1                                       1       37
38 8         1                                                     1                   3       1   1     1                 38
39 9         1                     1                 1         1 1   1 1 1   1                                             39
40 11 1       1           1   1             1   1       1           1                                             1 1     1 40
41 9             1     1   1                       1         1                           1 1                     2         41
42 11               1 1               1             1                   1       1 1 1   1                       1       1   42
43 9 2                   1   1                 1           1                       1                 1   1                 43
44 12               1               1       1                     2   1 2     1           1               1           1     44
45 7                       1                               1           1   1           1               1   1               45
46 10 1     1         1             1                                   1                         1               1 1   1 1 46
47 11                   1             1   1   1       1   1             1                         1       1     1   1       47
48 11             1               1 1                     1     1             1                 1 1     1   1   1           48
49 11         1         1   1 1       1               1                 2 1                               1               1 49
50 9                       1       1         1             1   1   1         1           1           1                     50
51 20 1 1     1     1 1         1           1                   2 2   1   1   1                     1     1     1 1   1   1 51
52 10         1                   1                             1 1     1                         2     1     1 1           52
53 12                           1             1           1   1 3     1                 1         1 1 1                     53
54 10           1 1             1 1     1               1   1         1             1                               1       54
55 13           2 1                       1     2   1   1     1                           1                 1             2 55
56 16 1                     1     1 1 1                           2 2             3         1           1   1     1         56
57 9 1         1     1                 1           1             1   1     1                                 1             57
58 5       1         1                                 1           1       1                                               58
59 7       1                           1                     1         1                                     1 1       1   59
60 12   1                       1 1     1         1                 1             1 1                 1       1   1   1     60
61 16         2                 1                     1           1       1 1     1       1   1 1   1 1 1   2               61
62 15 1       1       1     1         1 1 1 1 1     1     1                           1         1       1               1   62
63 10           1         1 1                                             1   1   1           1                       2 1   63
64 7                         1     1                         1               1   1         1                   1           64
65 11   1 1                   1       1                   1     1                       1                           1 3     65
66 5                   1                                           1 1                           1 1                       66
67 5                         1       1 1                               1                     1                             67
68 15 1 1   1               1                         1 1                 1   1         1 2         2             1     1   68
69 14 1     1 1                 1 1       1         2       2         1                       2             1               69
70 19           1   1   2         1 1   1   2 1       1     1         1     1 1           1                 1       1 1     70
71 7           1                               1     1           1       1     1           1                               71
72 9   1             1       1 1                   1       1                               1 1       1                     72
73 7                 1                     2       1                       1 1             1                               73
74 8     1           1                         1       1                               1     1                 1       1   74
75 16   1           1           1 1             1     1 1 1   1       1   1   1               1 1       1           1       75
76 8         1       1         1 2                     1                                 1             1                   76
77 7                                             2                         1   1                                 2       1 77
78 6                           1                 1     1               1         1             1                           78
79 8             2               1   1           1       1                                         1                   1   79
80 12 1   1     1         1   1   1         1             1                     1               1   1     1                 80
81 14     1     1 1                                 1         1       1       1     1     1               1   1 1   1     1 81
82 13               2           1 1       1     2                         1                 1 1 1 1                 1       82
83 11     1       1         1           1 1 1             1 1                       1 1                   1                 83
84 9                         1               1 1 1                   1           1               1     2                   84
85 8                             1                               1 1           2       1             1       1             85
86 10                         1             1           2                             1     1     1   1     2               86
87 8                 1 1             1                                     1         2                       1           1 87
88 9       1       1             1 1         1             1           1                     2                             88
89 9     1   1   2             1                   1           1                           1                           1   89
90 13     1                                   1     1                   1     1   2       1   1           2       1       1 90
91 12   2       1       1 1   1           1   1     1       1     1 1                                                       91
92 9 1 1 1                   1             1                                 1   1               1   1                     92
93 14       1       1   1       1     1   1   1       1   1           1         2                         1   1             93
94 9       1 1     1     1     1                 1                       1                                       1   1     94
95 9                   1       1               1     2                                   1 1 1                   1         95
96 21                   1 1   1     1 1 1   1     2           1 1 1       1             1     1 1   1 1   1 1         1     96
97 13 1   1   1           2   1                               1   1             1     1           1     1 1                 97
98 8 1             1   1           1                   1         1   1                                     1               98
99 16   1   1                           1 1         1   1   1                       1 1     1   1   1         1 2     1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
Ngày
/
Tháng