BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tây Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/05/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
Ngày
/
Tháng
00 5                                                         1                 1     2                               1     00
01 14     1   1         1               1 1         1     1       1                                 1 1 1 1         1 1     01
02 9 1                       1   1                             1       1           1                 2                 1   02
03 16   1   1       1   1   1 1     1     1   1   2   1                               1       1             1 1             03
04 12     1                     1     1                 1     1 1               1     1       1 1           1           1   04
05 11     1         1     1     1   1       1           1             1       1                               1           1 05
06 12           1   1         1     1                         1 1 2   1       1                                   1   1     06
07 11     1     1                                             1               1       1     1 1       2 1               1   07
08 13 1 1   1                           1       1   1   1   1         1 1 1             1         1                         08
09 12       1     1                     1   1     1         1 1       1 1       1                   1                   1   09
10 10           1                 1         2           1         1 1                       1                 1   1         10
11 10           1   1 1               1   1               2                           1     1                         1     11
12 11         2                                                   2               1 1     1 2                     1       1 12
13 13                         1 2                     1                       2           1         1             1 1 1   2 13
14 8                 1   1               1 1                         1 1                 1       1                         14
15 12     1         1 1 1 1               1                         1                         1   1           1   1     1   15
16 7   1                                               1       1   2               1 1                                     16
17 12                 1 1                                 1           1     1 1       1     1     1                     2 1 17
18 17   1 1           1     1   1                 1           1         1 1     1   1   1     1         1             1   2 18
19 12 1   1                           1       1     1   1   1 1   1 1               1                 1                     19
20 10     1       1                     1                       1                       1 1       1         2             1 20
21 5                   1                       1     1     1             1                                                 21
22 13             1       1     1         2               1 2           1                     1       1   1         1       22
23 9       1         1   1   1                         1           1         1         1         1                         23
24 17                   1             1   1         2 1 1     1             1           1 1                 1   1 1 1 1   1 24
25 9                   1       2                               1                     1   1             1           1   1   25
26 11                                     1             1       1               1 2   1     1         1 1               1   26
27 11       1         1       1                 1         1     1                 1     1       1 1               1         27
28 10                 1         1 1     1                     1 1               1           1       1             1         28
29 13 1             1 1         1               1 1     1 1 1     1             1   1                   1                   29
30 10     1       1       1         1         1   1                         2                 1               1             30
31 16     1                   1 1 1 1   1       1 1               1   1     1           1     1 1 1           1             31
32 17         1   1 3 2       1             1     1                     1 1       1 1 1         1   1                       32
33 9       1                     1       1 1                           1                               1 2         1       33
34 11 1         1           1       2           1                   1     1         1       1                 1             34
35 11   1                           1 2   1     1           1           2                 1                 1               35
36 6             1     1       1                           1                   1                             1             36
37 15           1       1                 1     1                 1   2   1             1     1         1   1   1     1   1 37
38 11                               1           1             1 1           1 1           2                     1     1 1   38
39 7       1 1                       1       1 1                                             2                             39
40 7                                                     2 1       1                     1               1         1       40
41 8             1   1               1 1   1       1               1                         1                             41
42 7                 1               1                   1                                 1                   1     1   1 42
43 11   1 1 1                         1       1       1                   1 1     1             1         1                 43
44 14         1 1       1   1 1   1         1     1   1     1                 1                     1 1             1       44
45 13       1       1 1   2             1                                   1     1       1     1     1 1         1         45
46 10 1       2 1         1       1                         1       1                           1                         1 46
47 14 1                     1         1 1   1   1                   1     1           2         1                   1 1 1   47
48 16   1     2         1                   1 1             1 1     1             1 1             1             2   1 1     48
49 14         2 1               1 1       1             1     1           1 1 1         1   2                               49
50 14                   1 1   1   1 1         1   1               1       1                     2   1     1   1             50
51 5                                                                     1   1   1   1 1                                   51
52 12     1 1         1     1                             1     1     1       1                 1   1   1             1     52
53 13           1 1                 1       1 2     1                         1 2             1               1         1   53
54 12 2             1       1                       1                               1         1           1 1 1         1 1 54
55 7                       1 1           1           1       1 1               1                                           55
56 6           2         1   1                       1   1                                                                 56
57 8     1       1                                     1                               1   1             1 1 1             57
58 13                   1           1         1     1   1       1   1     1                             1   1 1       1   1 58
59 9         1           1 1     1                 1 1                                 1       1             1             59
60 11 1     1         1   1                                         1         1     1           1       1         2         60
61 8                 1             1           1   1     1                         1 1     1                               61
62 8               1       2                 1                               1                   1       1         1       62
63 8                   1   1         1   1   2                               1           1                                 63
64 6     1       1                               1         1                           1           1                       64
65 8 1                                             1     1                       1         1                   2   1       65
66 10                         2   1   1                 1     1     1                                 1 1   1               66
67 10   1   1                             1       1     1 1                                     1       1   1   1           67
68 18             1 1     1     1 1   1   1         1   1     1   1       1         1   2                 2     1           68
69 13     1       1           1 1                     1         1 1     1                       1 1 1       1   1           69
70 6 1                           1               1           1                     1                             1         70
71 11     1 1     1               1               1 1       1                           1 1       1             1           71
72 3                                                                   1                   1                     1         72
73 3                           2                                                             1                             73
74 7   1               1 1   1                                       1 1                                               1   74
75 14   1                             2 2           1     1 1   1   1 3                                           1         75
76 5       1   1                                           1                                             1             1   76
77 11   1           1               1       3             1     1       1                           1                 1     77
78 9   1                           2                         1             1   1                     1   1               1 78
79 21   1               1             1 1   2   2     1                 1   1     1               2 1     2 1     1   1   1 79
80 9         1     1                       1                         1       1           1       1   2                     80
81 7                             1                                                                 1         2 1 1     1   81
82 14 1 1   1     1                           3   1               1         1                           1       2   1       82
83 15 1     1     2 1       1 1   1                       1               1     1 1     1   1     1                         83
84 11           1           1                   1 1             1 1           1   1     1           1 1                     84
85 9                   1                                         1 1   1 1       1 1         1                     1       85
86 11 1                                 1 1   1 1   1                               1         1       1             1     1 86
87 10         1                         1                                 1 2       1 1                 1   2               87
88 12 1 1 1   1                 1 1                   1               1                               1     1         1 1   88
89 11               1   1 1             2               1       1           1     2                 1                       89
90 8         1   1                                 1                       1   1         1                         1   1   90
91 11 1 1       1             1                   1   1                         1   1       1   1                         1 91
92 11   1           1       1       1   1                         1       1 1                       1 1       1             92
93 6   1 1                 1                                                             1         1               1       93
94 12 1     1   1         1           1         1     1             1             1             1               1 1         94
95 15         1             1     1               1   1 1   1               1   1         1       1     1 1   1 1           95
96 11           2                                   1 1                 1       1     1       1 1           1       1       96
97 9             1       1                                   1       1   1     1                 1     1       1           97
98 10                 1     1           1       1     2           1   1           1   1                                     98
99 9       1                       1         1                         1                 1         1     1       1   1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
Ngày
/
Tháng