BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tây Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/01/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
Ngày
/
Tháng
00 8     1   1   1     1 1           1                           1     1                                                   00
01 14       1   2         1   1           1       1           1               1   1         1               1 1         1   01
02 14     1 2     1 1           1       1 1     1     1     1             1                       1   1                     02
03 18                     1                 1   1       1 1         1       1   1       1   1   1 1     1     1   1   2   1 03
04 13           1     1   1           1 1         1     1 1           1 1     1                     1     1                 04
05 11 2                       1 1                   1                         1         1     1     1   1       1           05
06 14         1       3                 1         1             1 1     2           1   1         1     1                   06
07 9     1       1           1                     1 1   2                   1     1                                       07
08 13               1     1 1                   1 1     1           1     1 1   1                           1       1   1   08
09 10       1                 1                     1     1             1       1     1                     1   1     1     09
10 11           1       1             1   1     1     1       1                     1                 1         2           10
11 10                     1                             1 1       2                 1   1 1               1   1             11
12 9         1             1         1 1     1               1 1                 2                                         12
13 13 1                           1     2   1           1         2 1                             1 2                     1 13
14 11   1                   1     1                 1   1     1       1                   1   1               1 1           14
15 12     1   1   1     1                 1             1                     1         1 1 1 1               1             15
16 6                                       1     1         1 1   1         1                                               16
17 11       1 1     2 1             1             1                   1 1                 1 1                               17
18 12 1   1   1                 1         1       1                         1 1           1     1   1                 1     18
19 10     1                                 1                         1 2 1   1                           1       1     1   19
20 7                   1   1     1                 1                         1       1                     1               20
21 11         1               1     1   1           1     1       1 1                       1                       1     1 21
22 13     1                     1 1   1     1           1   1       1                 1       1     1         2             22
23 7                                         1         1     1                 1         1   1   1                         23
24 10 1                         1   1         1                                             1             1   1         2 1 24
25 9         1 1                                       1       2   1                       1       2                       25
26 9 2       1   1                       1       1         1       1                                         1             26
27 10 1 1       2     1               1                                         1         1       1                 1       27
28 15   1       1   1           1             1     1     1   1   1 2                     1         1 1     1               28
29 12         2                     1   1               1 1               1             1 1         1               1 1     29
30 11           1 1       1   1               1                               1       1       1         1         1   1     30
31 13                           1         1   1     1           1             1                   1 1 1 1   1       1 1     31
32 15     1       1   1                         1                     1           1   1 3 2       1             1     1     32
33 7               1             1             1                               1                     1       1 1           33
34 16   1 1     1             1 1       1     2       1             1     1         1           1       2           1       34
35 11 1         1           1     1                   1                     1                           1 2   1     1       35
36 8                     1 1     1               1               1                   1     1       1                       36
37 7 1                                       1                     1               1       1                 1     1       37
38 9             3       1   1     1                         1                                         1           1       38
39 10   1                                             1       1 2               1 1                       1       1 1       39
40 5                                       1 1     1         1 1                                                           40
41 12               1 1                     2           1         1                   1   1               1 1   1       1   41
42 9     1 1 1   1                       1       1             1                         1               1                 42
43 10         1                 1   1                                 1     1 1 1                         1       1       1 43
44 15   1           1               1           1           1         1           1 1       1   1 1   1         1     1   1 44
45 13 1           1               1   1               1     1           1       1       1 1   2             1               45
46 11                       1               1 1   1 1                     1       2 1         1       1                     46
47 12                       1       1     1   1       1                 1 1                     1         1 1   1   1       47
48 14   1                 1 1     1   1   1                           2     1     2         1                   1 1         48
49 8                               1               1                             2 1               1 1       1             49
50 12   1           1           1                     1         1                           1 1   1   1 1         1   1     50
51 8   1                     1     1     1 1   1   1         1                                                             51
52 12                       2     1     1 1               1   1   1           1 1         1     1                           52
53 13             1         1 1 1                         1 1                       1 1                 1       1 2     1   53
54 7         1                               1                           2             1       1                       1   54
55 9               1                 1             2             1                             1 1           1           1 55
56 14       3         1           1   1     1               1         1             2         1   1                       1 56
57 7 1                                 1             1           1 1         1       1                                     57
58 6 1                                                               1                     1           1         1     1   58
59 11                                   1 1       1             1 1               1           1 1     1                 1 1 59
60 11       1 1                 1       1   1   1       1                 1     1         1   1                             60
61 14 1     1       1   1 1   1 1 1   2                                                   1             1           1   1   61
62 9           1         1       1               1       1                             1       2                 1         62
63 12   1   1           1                       2 1                                         1   1         1   1   2         63
64 9   1   1         1                   1                     1       1     1       1                               1     64
65 11             1                           1 3         1 1       1 1   1                                             1   65
66 10                       1 1                       1           1 1 1                           2   1   1                 66
67 8                   1                                       2       1   1   1                             1       1     67
68 17   1         1 2         2             1     1                   1               1 1     1     1 1   1   1         1   68
69 10                   2             1                         1       1     1       1           1 1                     1 69
70 11 1 1           1                 1       1 1       1             1   1                           1               1     70
71 10     1           1                               1     1                 1 1     1               1               1 1   71
72 4                 1 1       1                                 1                                                         72
73 7 1 1             1                                   1           1                             2                       73
74 10             1     1                 1       1     1               1   1               1 1   1                         74
75 13   1               1 1       1           1       1                 1   1                             2 2           1   75
76 5               1             1                         1                   1   1                                       76
77 12 1   1                                 2       1                 1     1           1               1       3           77
78 6       1             1                               1                 1                           2                   78
79 12                         1                   1         1               1               1             1 1   2   2     1 79
80 8     1               1   1     1                                   1         1     1                       1           80
81 13   1     1     1               1   1 1   1     1   1           2   1                             1                     81
82 13                 1 1 1 1                 1                           1 1   1     1                           3   1     82
83 14         1 1                   1                     1   1       1   1     1     2 1       1 1   1                     83
84 10       1               1     2                   1     1                       1           1                   1 1     84
85 8     2       1             1       1                   1   1                           1                               85
86 15           1     1     1   1     2                     2       1     1                                 1 1   1 1   1   86
87 7 1         2                       1           1                             1                         1               87
88 12                   2                               1   1 1           1 1 1   1                 1 1                   1 88
89 7                 1                           1                                     1   1 1             2               89
90 16   1   2       1   1           2       1       1 2   1   1                   1   1                                 1   90
91 8                                                       1 1           1 1       1             1                   1   1 91
92 11   1   1               1   1                       1         1         1           1       1       1   1               92
93 10     2                         1   1                     1 1   1       1 1                 1                           93
94 9                                       1   1                         1     1   1         1           1         1     1 94
95 9               1 1 1                   1                                     1             1     1               1   1 95
96 14             1     1 1   1 1   1 1         1             1         1           2                                   1 1 96
97 8     1     1           1     1 1                 1                               1       1                             97
98 9                                 1                   1     1                         1     1           1       1     2 98
99 13         1 1     1   1   1         1 2     1     1                         1                       1         1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
Ngày
/
Tháng