BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tây Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/07/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
Ngày
/
Tháng
00 8     1                                                   1   1   1     1 1           1                           1     00
01 10             1   1                                         1   2         1   1           1       1           1         01
02 17     1     1   1   1     1                         1     1 2     1 1           1       1 1     1     1     1           02
03 13                   1 1 2   1     1       1                               1                 1   1       1 1         1   03
04 13   1             1       1         1                           1     1   1           1 1         1     1 1           1 04
05 9       1               1       2                     2                       1 1                   1                   05
06 12 2   1         1                                             1       3                 1         1             1 1     06
07 12     1         1         1   1         1                 1       1           1                     1 1   2             07
08 11 1         1             1             1                           1     1 1                   1 1     1           1   08
09 9   2 1                           1     1                   1                 1                     1     1             09
10 13   1             1   1     1   1   1                           1       1             1   1     1     1       1         10
11 10 1                     1               1 1     1                         1                             1 1       2     11
12 10         1                               1   1               1             1         1 1     1               1 1       12
13 15               1         1         1           1   2 1                           1     2   1           1         2 1   13
14 11   1                       1   1     1                 1                   1     1                 1   1     1       1 14
15 9     1                             1         1           1   1   1     1                 1             1               15
16 12   1 1               2       1 1                 1                                         1     1         1 1   1     16
17 14 1         1           2   2                               1 1     2 1             1             1                   1 17
18 10                               1     1   1   1       1   1   1                 1         1       1                     18
19 3                                                         1                                 1                         1 19
20 5   1                                                                   1   1     1                 1                   20
21 13                 1       1             1 1         1         1               1     1   1           1     1       1 1   21
22 12             1                   1 1   1                 1                     1 1   1     1           1   1       1   22
23 9   1     1   1           1 1               1                                                 1         1     1         23
24 10         1     1       1   1     1           1       1                         1   1         1                         24
25 10 1                         1       1         1               1 1                                       1       2   1   25
26 15     1         1   1             1   1 1   1         2       1   1                       1       1         1       1   26
27 10                 1 1   1                           1 1 1       2     1               1                                 27
28 13                   1                             1     1       1   1           1             1     1     1   1   1 2   28
29 8             1                                 1             2                     1   1               1 1             29
30 9                 1 1               1     1                     1 1       1   1               1                         30
31 10       1         1   1                 1           1                           1         1   1     1           1       31
32 14   1         1 1             1 1   1         1 1   1     1       1   1                         1                     1 32
33 5     1       1                                                     1             1             1                       33
34 12                 1 1                                   1 1     1             1 1       1     2       1             1   34
35 10       1                   1         1 1         1   1         1           1     1                   1                 35
36 6                                     1                                   1 1     1               1               1     36
37 11       1     1     2         1       1       2       1                                       1                     1   37
38 8                                             1                   3       1   1     1                         1         38
39 12             1                 1         1 1   1 1 1   1                                             1       1 2       39
40 11   1   1             1   1       1           1                                             1 1     1         1 1       40
41 10 1   1                       1         1                           1 1                     2           1         1     41
42 10               1             1                   1       1 1 1   1                       1       1             1       42
43 8   1   1                 1           1                       1                 1   1                                 1 43
44 13             1       1                     2   1 2     1           1               1           1           1         1 44
45 9     1                               1           1   1           1               1   1               1     1           45
46 7             1                                   1                         1               1 1   1 1                   46
47 12 1             1   1   1       1   1             1                         1       1     1   1       1                 47
48 12           1 1                     1     1             1                 1 1     1   1   1                           2 48
49 10 1   1 1       1               1                 2 1                               1               1                   49
50 11     1       1         1             1   1   1         1           1           1                     1         1       50
51 16         1           1                   2 2   1   1   1                     1     1     1 1   1   1         1         51
52 12           1                             1 1     1                         2     1     1 1               1   1   1     52
53 14         1             1           1   1 3     1                 1         1 1 1                         1 1           53
54 8         1 1     1               1   1         1             1                               1                         54
55 11                   1     2   1   1     1                           1                 1             2             1     55
56 17     1     1 1 1                           2 2             3         1           1   1     1               1         1 56
57 9                 1           1             1   1     1                                 1             1           1 1   57
58 4                                 1           1       1                                                               1 58
59 8                 1                     1         1                                     1 1       1             1 1     59
60 12         1 1     1         1                 1             1 1                 1       1   1   1       1               60
61 14         1                     1           1       1 1     1       1   1 1   1 1 1   2                                 61
62 13     1         1 1 1 1 1     1     1                           1         1       1               1       1             62
63 9   1 1                                             1   1   1           1                       2 1                     63
64 8       1     1                         1               1   1         1                   1                     1       64
65 13       1       1                   1     1                       1                           1 3         1 1       1 1 65
66 9 1                                           1 1                           1 1                       1           1 1 1 66
67 7       1       1 1                               1                     1                                       2       67
68 13     1                         1 1                 1   1         1 2         2             1     1                   1 68
69 12         1 1       1         2       2         1                       2             1                         1       69
70 19 2         1 1   1   2 1       1     1         1     1 1           1                 1       1 1       1             1 70
71 8                         1     1           1       1     1           1                               1     1           71
72 8       1 1                   1       1                               1 1       1                                 1     72
73 8                     2       1                       1 1             1                                   1           1 73
74 7                         1       1                               1     1                 1       1     1               74
75 15         1 1             1     1 1 1   1       1   1   1               1 1       1           1       1                 75
76 7         1 2                     1                                 1             1                         1           76
77 8                           2                         1   1                                 2       1                 1 77
78 7         1                 1     1               1         1             1                               1             78
79 7           1   1           1       1                                         1                   1         1           79
80 9   1   1   1         1             1                     1               1   1     1                                   80
81 14                             1         1       1       1     1     1               1   1 1   1     1   1           2   81
82 11         1 1       1     2                         1                 1 1 1 1                 1                         82
83 12     1           1 1 1             1 1                       1 1                   1                     1   1       1 83
84 11       1               1 1 1                   1           1               1     2                   1     1           84
85 10           1                               1 1           2       1             1       1                   1   1       85
86 13       1             1           2                             1     1     1   1     2                     2       1   86
87 7 1             1                                     1         2                       1           1                   87
88 10           1 1         1             1           1                     2                               1   1 1         88
89 5         1                   1           1                           1                           1                     89
90 16                       1     1                   1     1   2       1   1           2       1       1 2   1   1         90
91 11 1 1   1           1   1     1       1     1 1                                                             1 1         91
92 8       1             1                                 1   1               1   1                       1         1     92
93 15 1       1     1   1   1       1   1           1         2                         1   1                     1 1   1   93
94 6   1     1                 1                       1                                       1   1                       94
95 9 1       1               1     2                                   1 1 1                   1                           95
96 22 1 1   1     1 1 1   1     2           1 1 1       1             1     1 1   1 1   1 1         1             1         96
97 11   2   1                               1   1             1     1           1     1 1                 1                 97
98 8 1           1                   1         1   1                                     1                   1     1       98
99 15                 1 1         1   1   1                       1 1     1   1   1         1 2     1     1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
Ngày
/
Tháng