BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tây Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/11/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
Ngày
/
Tháng
00 8                 1         1           1                                                   1   1   1     1 1           00
01 11   1     1           1     1                   1   1                                         1   2         1   1       01
02 14             1 1                       1     1   1   1     1                         1     1 2     1 1           1     02
03 9                             1                       1 1 2   1     1       1                               1           03
04 11   1 1 1                     1       1             1       1         1                           1     1   1           04
05 9                 1                       1               1       2                     2                       1 1     05
06 9                             1     2   1         1                                             1       3               06
07 14       1             1 1         3     1         1         1   1         1                 1       1           1       07
08 10   1       1             1         1         1             1             1                           1     1 1         08
09 9       1               1             2 1                           1     1                   1                 1       09
10 12     1                 2 1           1             1   1     1   1   1                           1       1             10
11 12 1         2   1                 2 1                     1               1 1     1                         1           11
12 10 1         1     1   1         1           1                               1   1               1             1         12
13 9                       1                         1         1         1           1   2 1                           1   13
14 8                   1                 1                       1   1     1                 1                   1     1   14
15 9                     1         1       1                             1         1           1   1   1     1             15
16 9         1   1                       1 1               2       1 1                 1                                   16
17 18     1   2   2     1               1         1           2   2                               1 1     2 1             1 17
18 12   1         1 1               1                                 1     1   1   1       1   1   1                 1     18
19 6 2           1             1 1                                                             1                           19
20 8 1     1                 1   1       1                                                                   1   1     1   20
21 9                   1                               1       1             1 1         1         1               1     1 21
22 9           1       1                           1                   1 1   1                 1                     1 1   22
23 10         1                 1 1 1     1     1   1           1 1               1                                         23
24 13           1   1     1         1           1     1       1   1     1           1       1                         1   1 24
25 11   1 1           1 1             1 1                         1       1         1               1 1                     25
26 14   1                 1         1       1         1   1             1   1 1   1         2       1   1                   26
27 12   1       1               1                       1 1   1                           1 1 1       2     1               27
28 11             1 2     1 1                             1                             1     1       1   1           1     28
29 9     1               1   1   1                 1                                 1             2                     1 29
30 8                                                   1 1               1     1                     1 1       1   1       30
31 11           1   1   1 1         1         1         1   1                 1           1                           1     31
32 15             2         1             1         1 1             1 1   1         1 1   1     1       1   1               32
33 7     1             1   1               1       1                                                     1             1   33
34 10         1                 1 1                     1 1                                   1 1     1             1 1     34
35 11   1         1                           1                   1         1 1         1   1         1           1     1   35
36 10 1     1   1       1       1     1                                     1                                   1 1     1   36
37 12           1           1   1             1     1     2         1       1       2       1                               37
38 9           1             1                                                     1                   3       1   1     1 38
39 10     1                   1                     1                 1         1 1   1 1 1   1                             39
40 8                 1       1           1   1             1   1       1           1                                       40
41 10 1       1   1               1     1   1                       1         1                           1 1               41
42 9                               1 1               1             1                   1       1 1 1   1                   42
43 11       1       1 2                   1   1                 1           1                       1                 1   1 43
44 12           1                   1               1       1                     2   1 2     1           1               1 44
45 6                                       1                               1           1   1           1               1   45
46 6                 1     1         1             1                                   1                         1         46
47 9                                   1             1   1   1       1   1             1                         1       1 47
48 10         1                   1               1 1                     1     1             1                 1 1     1   48
49 10                         1         1   1 1       1               1                 2 1                               1 49
50 9                                       1       1         1             1   1   1         1           1           1     50
51 16                 1 1     1     1 1         1           1                   2 2   1   1   1                     1     1 51
52 9           1             1                   1                             1 1     1                         2     1   52
53 13               1                           1             1           1   1 3     1                 1         1 1 1     53
54 10         1                 1 1             1 1     1               1   1         1             1                       54
55 11           1               2 1                       1     2   1   1     1                           1                 55
56 18   1       1   2 1                     1     1 1 1                           2 2             3         1           1   56
57 9       1         1         1     1                 1           1             1   1     1                               57
58 6   1                   1         1                                 1           1       1                               58
59 6   1 1                 1                           1                     1         1                                   59
60 10               1   1                       1 1     1         1                 1             1 1                 1     60
61 18   2         2           2                 1                     1           1       1 1     1       1   1 1   1 1 1   61
62 17 1 1   1         1       1       1     1         1 1 1 1 1     1     1                           1         1       1   62
63 10 1         1   1           1         1 1                                             1   1   1           1             63
64 8 2                                       1     1                         1               1   1         1               64
65 9     2             1 1                   1       1                   1     1                       1                   65
66 5                                   1                                           1 1                           1 1       66
67 7 1           1                           1       1 1                               1                     1             67
68 13                 1 1   1               1                         1 1                 1   1         1 2         2       68
69 14       1         1     1 1                 1 1       1         2       2         1                       2             69
70 16                           1   1   2         1 1   1   2 1       1     1         1     1 1           1                 70
71 7                           1                               1     1           1       1     1           1               71
72 11         2         1             1       1 1                   1       1                               1 1       1     72
73 10     1 1 1                       1                     2       1                       1 1             1               73
74 8     1       1       1           1                         1       1                               1     1             74
75 17             1 1   1           1           1 1             1     1 1 1   1       1   1   1               1 1       1   75
76 8                         1       1         1 2                     1                                 1             1   76
77 7 1       1     1                                             2                         1   1                           77
78 8     1         1                           1                 1     1               1         1             1           78
79 12   2   2   1                 2               1   1           1       1                                         1       79
80 13     1           1   1     1         1   1   1         1             1                     1               1   1     1 80
81 11         1           1     1 1                                 1         1       1       1     1     1               1 81
82 14 1     1                       2           1 1       1     2                         1                 1 1 1 1         82
83 12     1               1       1         1           1 1 1             1 1                       1 1                   1 83
84 10   1                                     1               1 1 1                   1           1               1     2   84
85 7                                             1                               1 1           2       1             1     85
86 10 1     1                                 1             1           2                             1     1     1   1     86
87 7               1                 1 1             1                                     1         2                     87
88 10         1             1       1             1 1         1             1           1                     2             88
89 12 1 1 1   1           1   1   2             1                   1           1                           1               89
90 15 2   1         1     1                                   1     1                   1     1   2       1   1           2 90
91 14     1     1       2       1       1 1   1           1   1     1       1     1 1                                       91
92 10       1         1 1 1                   1             1                                 1   1               1   1     92
93 16         2   1         1       1   1       1     1   1   1       1   1           1         2                         1 93
94 7                       1 1     1     1     1                 1                       1                                 94
95 8                                   1       1               1     2                                   1 1 1             95
96 20             1                     1 1   1     1 1 1   1     2           1 1 1       1             1     1 1   1 1   1 96
97 14       1         1   1   1           2   1                               1   1             1     1           1     1 1 97
98 8       1         1             1   1           1                   1         1   1                                     98
99 13       1           1   1                           1 1         1   1   1                       1 1     1   1   1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
Ngày
/
Tháng