BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tây Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/03/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
Ngày
/
Tháng
00 8                       1   1   1     1 1           1                           1     1                                 00
01 11                         1   2         1   1           1       1           1               1   1         1             01
02 15                 1     1 2     1 1           1       1 1     1     1     1             1                       1   1   02
03 14       1                               1                 1   1       1 1         1       1   1       1   1   1 1     1 03
04 13 1                           1     1   1           1 1         1     1 1           1 1     1                     1     04
05 10                   2                       1 1                   1                         1         1     1     1   1 05
06 14                           1       3                 1         1             1 1     2           1   1         1     1 06
07 10     1                 1       1           1                     1 1   2                   1     1                     07
08 11     1                           1     1 1                   1 1     1           1     1 1   1                         08
09 8     1                   1                 1                     1     1             1       1     1                   09
10 10 1                           1       1             1   1     1     1       1                     1                 1   10
11 11     1 1     1                         1                             1 1       2                 1   1 1               11
12 11       1   1               1             1         1 1     1               1 1                 2                       12
13 16 1           1   2 1                           1     2   1           1         2 1                             1 2     13
14 10   1                 1                   1     1                 1   1     1       1                   1   1           14
15 13 1         1           1   1   1     1                 1             1                     1         1 1 1 1           15
16 7               1                                         1     1         1 1   1         1                             16
17 11                         1 1     2 1             1             1                   1 1                 1 1             17
18 14   1   1   1       1   1   1                 1         1       1                         1 1           1     1   1     18
19 7                       1                                 1                         1 2 1   1                           19
20 6                                     1   1     1                 1                         1       1                   20
21 12     1 1         1         1               1     1   1           1     1       1 1                       1             21
22 13 1   1                 1                     1 1   1     1           1   1       1                 1       1     1     22
23 8         1                                                 1         1     1                 1         1   1   1       23
24 6           1       1                         1   1         1                                             1             24
25 11 1         1               1 1                                       1       2   1                       1       2     25
26 11   1 1   1         2       1   1                       1       1         1       1                                     26
27 10                 1 1 1       2     1               1                                         1         1       1       27
28 15               1     1       1   1           1             1     1     1   1   1 2                     1         1 1   28
29 11             1             2                     1   1               1 1               1             1 1         1     29
30 11 1     1                     1 1       1   1               1                               1       1       1         1 30
31 12     1           1                           1         1   1     1           1             1                   1 1 1 1 31
32 17 1         1 1   1     1       1   1                         1                     1           1   1 3 2       1       32
33 5                                 1             1             1                               1                     1   33
34 15                     1 1     1             1 1       1     2       1             1     1         1           1       2 34
35 10   1 1         1   1         1           1     1                   1                     1                           1 35
36 9   1                                   1 1     1               1               1                   1     1       1     36
37 8   1       2       1                                       1                     1               1       1             37
38 9           1                   3       1   1     1                         1                                         1 38
39 12       1 1   1 1 1   1                                             1       1 2               1 1                       39
40 6           1                                             1 1     1         1 1                                         40
41 9     1                           1 1                     2           1         1                   1   1               41
42 9               1       1 1 1   1                       1       1             1                         1               42
43 8   1                       1                 1   1                                 1     1 1 1                         43
44 17         2   1 2     1           1               1           1           1         1           1 1       1   1 1   1   44
45 14   1           1   1           1               1   1               1     1           1       1       1 1   2           45
46 12               1                         1               1 1   1 1                     1       2 1         1       1   46
47 10 1             1                         1       1     1   1       1                 1 1                     1         47
48 14 1     1             1                 1 1     1   1   1                           2     1     2         1             48
49 10               2 1                               1               1                             2 1               1 1   49
50 13   1   1   1         1           1           1                     1         1                           1 1   1   1 1 50
51 14       2 2   1   1   1                     1     1     1 1   1   1         1                                           51
52 15       1 1     1                         2     1     1 1               1   1   1           1 1         1     1         52
53 15 1   1 3     1                 1         1 1 1                         1 1                       1 1                 1 53
54 8   1         1             1                               1                           2             1       1         54
55 8     1                           1                 1             2             1                             1 1       55
56 17         2 2             3         1           1   1     1               1         1             2         1   1       56
57 9         1   1     1                                 1             1           1 1         1       1                   57
58 5           1       1                                                               1                     1           1 58
59 11     1         1                                     1 1       1             1 1               1           1 1     1   59
60 12           1             1 1                 1       1   1   1       1                 1     1         1   1           60
61 14         1       1 1     1       1   1 1   1 1 1   2                                                   1             1 61
62 9 1                           1         1       1               1       1                             1       2         62
63 9                 1   1   1           1                       2 1                                         1   1         63
64 9     1               1   1         1                   1                     1       1     1       1                   64
65 12 1     1                       1                           1 3         1 1       1 1   1                               65
66 11           1 1                           1 1                       1           1 1 1                           2   1   66
67 7               1                     1                                       2       1   1   1                         67
68 15                 1   1         1 2         2             1     1                   1               1 1     1     1 1   68
69 12   2         1                       2             1                         1       1     1       1           1 1     69
70 12   1         1     1 1           1                 1       1 1       1             1   1                           1   70
71 10         1       1     1           1                               1     1                 1 1     1               1   71
72 5   1                               1 1       1                                 1                                       72
73 7                   1 1             1                                   1           1                             2     73
74 10                               1     1                 1       1     1               1   1               1 1   1       74
75 12 1   1       1   1   1               1 1       1           1       1                 1   1                             75
76 5                                 1             1                         1                   1   1                     76
77 9                   1   1                                 2       1                 1     1           1               1 77
78 7               1         1             1                               1                 1                           2 78
79 6 1                                         1                   1         1               1               1             79
80 8 1                     1               1   1     1                                   1         1     1                 80
81 15     1       1       1     1     1               1   1 1   1     1   1           2   1                             1   81
82 10                 1                 1 1 1 1                 1                           1 1   1     1                   82
83 16 1 1                       1 1                   1                     1   1       1   1     1     2 1       1 1   1   83
84 9             1           1               1     2                   1     1                       1           1         84
85 10         1 1           2       1             1       1                   1   1                           1             85
86 10                             1     1     1   1     2                     2       1     1                               86
87 6                   1         2                       1           1                             1                       87
88 13   1           1                     2                               1   1 1           1 1 1   1                 1 1   88
89 6       1                           1                           1                                     1   1 1           89
90 16               1     1   2       1   1           2       1       1 2   1   1                   1   1                   90
91 9   1     1 1                                                             1 1           1 1       1             1       91
92 10                     1   1               1   1                       1         1         1           1       1       1 92
93 12 1           1         2                         1   1                     1 1   1       1 1                 1         93
94 7                 1                                       1   1                         1     1   1         1           94
95 7                                 1 1 1                   1                                     1             1     1   95
96 16     1 1 1       1             1     1 1   1 1   1 1         1             1         1           2                     96
97 10     1   1             1     1           1     1 1                 1                               1       1           97
98 7         1   1                                     1                   1     1                         1     1         98
99 13   1                       1 1     1   1   1         1 2     1     1                         1                       1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
Ngày
/
Tháng