BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tây Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 02/07/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
Ngày
/
Tháng
00 11 1   1             1 2   1   1                     1                       1         1           1                     00
01 11           1       1                 1   1   1               1     1           1     1                   1   1         01
02 11     1 1         1                                       1             1 1                       1     1   1   1     1 02
03 10 1         1                     1                 1     1                             1                       1 1 2   03
04 12 1     1     1                 1           1                 1 1 1                     1       1             1       1 04
05 6                     1                       1         1                   1                       1               1   05
06 10       1                     1     1       1             1                             1     2   1         1           06
07 13                 1         1         1       1                   1             1 1         3     1         1         1 07
08 11             1     1       1 1       1                       1       1             1         1         1             1 08
09 7                         1     1                                 1               1             2 1                     09
10 11         1         1                   1         1             1                 2 1           1             1   1     10
11 14                             1     3               1 1     1         2   1                 2 1                     1   11
12 7         1                                                 1         1     1   1         1           1                 12
13 12                       1     2   2             1 1   2                           1                         1         1 13
14 9 1 1             1   1       1                       2                       1                 1                       14
15 9       1                 1       1     1 2                                     1         1       1                     15
16 13 1     1   2                     1       1 1                       1   1                       1 1               2     16
17 13   1                     1                 1                   1   2   2     1               1         1           2   17
18 13         1   1 1           1 2           1       1     1     1         1 1               1                             18
19 10         1 1       1     1       1                         2           1             1 1                               19
20 9   1 1 1                                           1       1     1                 1   1       1                       20
21 10     1         1       1       2 1     1                                     1                               1       1 21
22 9         1     1               1 1         1           1             1       1                           1             22
23 16       1 1     1     1                 1 1     1         1         1                 1 1 1     1     1   1           1 23
24 11     1         1                   1                     1           1   1     1         1           1     1       1   24
25 16         1 1 1           1       1   1 1   1     1     1     1 1           1 1             1 1                         25
26 10     1                         1                       1 1   1                 1         1       1         1   1       26
27 12             1                       1     1 1 2             1       1               1                       1 1   1   27
28 11           1 2   1                                   1                 1 2     1 1                             1       28
29 8                       1       1           1                   1               1   1   1                 1             29
30 8                   1       1   1     1             1   1                                                     1 1       30
31 12           1               1                       1   1             1   1   1 1         1         1         1   1     31
32 9                         2                 1                           2         1             1         1 1           32
33 6                                                 1             1             1   1               1       1             33
34 11 1         1                         1   1   1 1                   1                 1 1                     1 1       34
35 8 1     1               1                         1 1         1         1                           1                   35
36 11             2 1   1 1                                     1     1   1       1       1     1                           36
37 8           1                                                         1           1   1             1     1     2       37
38 9 1 1     1                                 1       1 1   1           1             1                                   38
39 6                             1                         2       1                   1                     1             39
40 14 2   2 1                                   1 1           1                 1       1           1   1             1   1 40
41 11   1                 2           1     1                   1       1   1               1     1   1                     41
42 4               1                                                                         1 1               1           42
43 10                                 1 1             1               1       1 2                   1   1                 1 43
44 8   1             1                             1       1             1                   1               1       1     44
45 5     1                       1     1                 1                                           1                     45
46 11           1 1             1 1   1           1         1                   1     1         1             1             46
47 4                                                                                             1             1   1   1   47
48 10                             1           2 1     1   1             1                   1               1 1             48
49 11                   1             1               3 1                               1         1   1 1       1           49
50 13           1 2       1     1         2   1   1           1                                       1       1         1   50
51 12       1               1               1         1     1                   1 1     1     1 1         1           1     51
52 7                     1 1         1                     1             1             1                   1               52
53 14     1 1           1     2 2         2       1 1                         1                           1             1   53
54 11                 1       2 1       1                               1                 1 1             1 1     1         54
55 10         1                   1   1                                   1               2 1                       1     2 55
56 14       1 1   1 1   1                                         1       1   2 1                     1     1 1 1           56
57 12       1 1       1         2                 1         1         1         1         1     1                 1         57
58 8     1                         1   1         2               1                   1         1                           58
59 6 1         1                                                 1 1                 1                           1         59
60 9   1 1             1                     1                               1   1                       1 1     1         60
61 12         1           1         1       1         1           2         2           2                 1                 61
62 22   1       2   2           1 1       1 1                 1 1 1   1         1       1       1     1         1 1 1 1 1   62
63 10   1                 1 1                 1                 1         1   1           1         1 1                     63
64 11                               1         1   1 1 1 1     1 2                                       1     1             64
65 11                 4                         1                   2             1 1                   1       1           65
66 9       1       1                   1   1   1       1     2                                   1                         66
67 7                 1     1                                   1           1                           1       1 1         67
68 10   1       1     1                         1     1     1                   1 1   1               1                     68
69 15     1       1 1   1 1                             1 2           1         1     1 1                 1 1       1       69
70 19     1         1 1 1             1     1     1 2                                     1   1   2         1 1   1   2 1   70
71 6           1             1 1                         1                               1                               1 71
72 17 2     1       2   2 1         1           1         1             2         1             1       1 1                 72
73 10 1     1     1                                 1               1 1 1                       1                     2     73
74 9                         1         1                   2       1       1       1           1                         1 74
75 10   1 1                                               1                 1 1   1           1           1 1             1 75
76 18   1 1   2   1 2 1     1   1 1       1               1                             1       1         1 2               76
77 8     1               1 1               2                   1       1     1                                             77
78 8 1 1                               1 1             1           1         1                           1                 78
79 19   1               1   3       1     1 1 1       1           2   2   1                 2               1   1           79
80 12 1 1                         1                 1               1           1   1     1         1   1   1         1     80
81 12   1                 1         1       1 1     2         1         1           1     1 1                               81
82 11                 1     1                                   1     1                       2           1 1       1     2 82
83 13 1 1         1                     1             1     1       1               1       1         1           1 1 1     83
84 11                           1   2 1 1     1               1   1                                     1               1 1 84
85 4                                             1   1 1                                                   1               85
86 6         1                                   1             1     1                                 1             1     86
87 11   1 1                 1 2                   1       1                   1                 1 1             1           87
88 10       1                             1         1   1               1             1       1             1 1         1   88
89 14         1         1         1           1               1 1 1 1   1           1   1   2             1                 89
90 11       1     1                     1   1       1           2   1         1     1                                   1   90
91 13                           1                       1     1     1     1       2       1       1 1   1           1   1   91
92 12         1       1       1                   1     2             1         1 1 1                   1             1     92
93 16                   1 1             1   1 1     1                   2   1         1       1   1       1     1   1   1   93
94 9                       1           1       2                                     1 1     1     1     1                 94
95 9 1       1       1     1 1                               1                                   1       1               1 95
96 10                                     1               1                 1                     1 1   1     1 1 1   1     96
97 15               1       1   1   1 1 1   1       1                 1         1   1   1           2   1                   97
98 6                     1                                           1         1             1   1           1             98
99 9           1                   1     1               1           1           1   1                           1 1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
Ngày
/
Tháng