BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thái Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 08/12/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
Ngày
/
Tháng
00 17 1     1     1 1 1         1   1           1     1   1         1     1 1                             1 1   1 1         00
01 14       1               1       1 1         1   1     1             1   1       2       1 1         1                   01
02 16       1 1   1         1   1               1         1   1     1 1 1   1             1                       1     2   02
03 19     1     1             1       1       1                 1     1 1     1 1               1   1 1   2   1 1     1   1 03
04 12           1       1   1                   1   1     1 2               1           1 1                   1             04
05 16         1             2   1       1 1     1 1   1           1           1                 2       1           1   1   05
06 11     1                               1                             1     1       1 1 1     1         1   1           1 06
07 14       1               1       1 1               2     1 1 1 1                     1     1 1               1           07
08 16   1     1             1       1   1   1   1     1   1   1                     1       1 1 1 1           1             08
09 12           1         1           2                     1 2                 2 1             1   1                       09
10 21         2             1 1           1   1 1       1   1               1 1     1 2       1 1 1       1 1     1   1     10
11 14           2 1           1       2     1                       1                     1       2 1           1 1         11
12 18 1         1       1   1 1           1     1     1 1     1 1           1         1   1         1                   2 1 12
13 24     2 2       1           1   1       1                   1 1   1   1     2 1       1 1         1 1   2     1       2 13
14 24             1     1       1               1 1 1         2     1     2 1       1 1       1   1 1 1 1 1   1   1 1   1   14
15 16   1                                         1   1         2 1 1         1         1     1 1   1 1 1         2         15
16 7             1                         1         1   1       1 1           1                                           16
17 11       1   1   2                         1       1             1                   1                   1         2     17
18 17   1                   1     2   1                   1 1         1             2   1             1   1 1     1   2     18
19 14 1             1         1   1 1                 2             2 1 1 1         1                             1         19
20 8   1       1                     1         1                             1           1                           2     20
21 19   1   2 1           1                         1 1 2             1   1   1 1 2     1                   1       1   1   21
22 23             1   1 1       1   1 1       2     1         1     1           2     1         1 1     1 2   1   3         22
23 18   1         1   1         1     1         1 2 1         1   1     1       1               1 1               1       2 23
24 19     1 1   1     2 1 1       1         1 1   1       1                     1     1       1 1       1         1   1     24
25 16 1         1                   1     1 1   2           1 1 1               1   1       1                 1     1   1   25
26 15   1     1   1     1               1       2 1   1                 1 2                         1         1           1 26
27 15   1 1                     1       1                         1               1     1   1 1       1   1   1 1     2     27
28 15         1   1           1 1 1     1     1         2 1                 1 1   1           1                   1         28
29 16 1     1   1       1 1   1   1 1     1       1                     1                   1 1 1       1           1       29
30 20       1           2       1   1       2       1   1   2     1     1 1                   1     1   1   1   1 1         30
31 15               1             1     1 1 1       1       2               1     2                 1   1           1 1     31
32 18   2                     1         1 2   1                     1   1     1       1 1 1         1 1 1             1 1   32
33 15         3   1       1                           2   1         1     1         1 1     1 1 1                           33
34 19   1       1 1   1   1       1     1       1   1                 1     1 1   1   1 2     1 1                   1       34
35 22         1 1   1 1 1 1         1   1   1             1         1 2 1 1   1           1   1   1           1   1     1   35
36 15     1           1   1       1     1         2                   1       1       1 1 1     1                   1   1   36
37 11     1           1                   1     1       1   1                 1     1                           1   1   1   37
38 14           1           1   1   1   1                 1   1         1                           1     1     2   1 1     38
39 18 2   1       1       1   1           1       1 1 1 2 1             1 1     1   1     1                                 39
40 12 1   1   1         1                                                 1 1               1         2   1             1 1 40
41 13     2             1               1 1       1     1       1   1   1           1                     1           1     41
42 14 1   1 1                 1     1         1     2             1       1 1         1     1 1                             42
43 19     1 1       2 1   2 1           1           1   1                     1 1 1           1                     2     2 43
44 19 1       1 2     1             1     1 1 1         2       2                 1         1             1   1     1   1   44
45 15           1                     1       2             2             1 1         1     2     1         1 2             45
46 11             1           1     2 1         1 1 1                       1                       1   1                   46
47 15         1 1   2                 1       1               1             1             1       1   2       1 1 1         47
48 14 1 1     1       1       1 1                 1 1                         1                     1 1   1   1           1 48
49 21 1       1   2 1   1         1         1             1     1           1 2         1 1     1   2 1       1     1       49
50 20 1   2         1                   1         1 2       1   1     1         2                   1   1 1         1   2 1 50
51 12                           1                       2           1 1     1     2     1                     1           2 51
52 17       1             1               2 2         1   1                 1     1 1     1       1       1 2         1     52
53 15                           1 1   1   1     1     1             1                   2             1 2   1     1   1     53
54 20 1               1                   1 1 1           1   1     2 1   2   1 2             1   1 1 1             1       54
55 13     1   1                               1 1 1       1   1   1               2         1 1               1             55
56 14 1       1         2     1             1                     1   1     1           1   1         1         1   1       56
57 19   1     1                                       2   2 1   1 2       1       1   1       1 1                 1   1 1 1 57
58 8       1 1           1                                     1                               1 1         1   1           58
59 12   1     1           1                                                 1   1   1     1         1     1   2 1           59
60 15           1 1 1   1         1           1       1     1     1     1   1                     1     1       1     1     60
61 19   3         1 1 1       1     1                   1         1   1       1 1 1                   1 1   1 1         1   61
62 15   1             1   2   1   2                     1 1       1               1         1 1     1               1       62
63 13 1     1     1     1     1 2     1                 1           1                                   1   1             1 63
64 17 1         1                 1 1     1   1         1     1         1   1 1 1       1   1         1             1 1     64
65 19     2                   1     1 3 1       1 2                                   1   1 1       1       1     1 1     1 65
66 10 1                 1                               1         1     1   1         1   1                     2           66
67 10 1                 1                           1       1     1       1             1 1 1   1                           67
68 24       1     1 1     1 1 1 1 1             1           1 1 2 1   2     1     1 1                 1 1     1 1     1     68
69 24 1 1     1             1     1     1   3 1               1 1 1     3               2     1 1 1       2               1 69
70 19         1       1   1 2         1   1     1 1                 1 1   1       2   1   1                 1       1   1   70
71 21       3       1 1             1       1 1                     1 1 1 1 1             1 1     1         1   1 1 1 1     71
72 16     1               1 1       1 1 2         1                   1     1   1               1 1 1 1   1                 72
73 12     1         1         1           1   2 1       1   1                 1     1                   1                   73
74 21           2   1       1 1         1       1   1             1 1 2 1           1 1 1   1     1     1       1       1   74
75 16       2       1   1         1     1 1   1   1         1 1               1   1                         1       1     1 75
76 13 1   1         1               1   1       1 1             1                             1   1   1         1   1       76
77 19 1   1     1     1 1         2                 2   1 1   1 1 2       1       1                           1     1       77
78 15 1 1 1         1 1 1   1       1 1   2 1             1                                     1                         1 78
79 17     1                 1 1 2     1               1                             2   1         2   3 1   1               79
80 12   2                 2         1 1                 1 1       2 1 1                                                     80
81 13       1         2   1             1 1                 1         1                 1       1   1             1   1     81
82 17   1               1       1   1         1 1 2           1 1       1 1           3           1           1             82
83 17     1           1     1   1           1 1   1     1 2         1 1   1     1             1         1               1   83
84 18           1 1       1       1   1 2             1                   1             1     1 2       1     1 1     2     84
85 11         1           1     1 1                             1   1                       1           1       2         1 85
86 18 1     1       1     1 2           1           1       1   1 1                       2         1         1     1   1 1 86
87 20   1   1         1       1         1 1       1         1   1               2   1     1 2     2 1                   2   87
88 16               1   1 1 1 2             1               1 2               1       1 1               1 1               1 88
89 19   1         2           1           1         1                   1       1 1   1   1 2 1 1 1   1         1     1     89
90 10 1 1       1                                             1     1         1     1         1             1             1 90
91 14     1   1   1   1 1       1           1         1                 1                             1   2 1         1     91
92 24 1             1 1 1   2       1   1   2 1       1     1 2                 1 1   1 1   1     1         1           2   92
93 19       1 1 1 1   1           2         1               1       1   1           1 2               1   2 1   1           93
94 15           1       1 1 1             1         1     1     1     1           1 1               1             1     1 1 94
95 13               1           1 1               1 1 1         1       1           1             1         1   1         1 95
96 16 1             1 1       1 1   1 1       1       1   1     2         1                 1           1   1               96
97 22             2           1 2 2   1             1         1           1 1 3     2     2   1                 1 1         97
98 11   1         1                                     2         1                                 2     1 1     1 1       98
99 6                                         1     1                 1               1   1                   1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
Ngày
/
Tháng