BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thái Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 07/03/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
03
28
/
02
21
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
Ngày
/
Tháng
00 21 1           1       1 1     1         2 1     1   1 1   1   2 1   1 1                       1 1         1       1     00
01 18         1 1 1                     1             2 1 1     1   1     1   1 1                   1   1               2 1 01
02 15             1         1       1   1                   2         1       2 1         2     1     1   1                 02
03 9 1                       2                           1       1               1           1       1   1                 03
04 16   1             1       1       1       1       1       1   1   1       1                   1     1 1 1 1         1   04
05 14     1                   1 2         1         1           1             2           1                 1   1 1     1   05
06 15                 1     1 1   1       1     1   2           1 1   1         2             2                             06
07 14     1 1   1       1 1       2     1 1     1                               1           1             1             1   07
08 27     2       1 1   1           1       1 1   1   1         1 1   1 2       1 1         1 1   1     1 1   1     2 1   1 08
09 19   1           1   1 1     1     1       1 1           1       1       1   1         2 1   1 1     1     1             09
10 17   2 1 1         1 1 2   1                             1               1                 1   1 1 1         2           10
11 23         1   1       1     1     1       2   1         1     1 1 1 1 2   1                 1       1       1 2 1   1   11
12 15             1                 1 1   1 1 1         1 1   1   1 1 1               1                               1   1 12
13 18     1 1 1         1 1   1             1     1     1   1     1 1           1               1 2     1                 1 13
14 19 1     1   1   2 1               1                     1 2       2         1     2     1   1   2                       14
15 19 1             1   2             1               1 1   2           2             1 1   1       2   1     1     1       15
16 16     1       1   1 1 1   1                   1                       2               2 1           1       1 1     1   16
17 11               1           1                 1             1   1   1           1         1   1           2             17
18 19   1             1         1 1 1         1 1           1 2         1         1     1   1       1   2       2           18
19 15     1 1           1           1       1             1       1 1 1           2   1       1   1     1                   19
20 15     2     1       1 1 1                 1 1 1     1   1                                       1     1         1   1   20
21 19         3                       2         1   1         1 1             1   2 1                 1         1 3   1     21
22 13                           1 2 1               1         1             1         1   1   1   2   1                     22
23 14         1                   1 1                 1   1       1         1           2       1           2 1   1         23
24 19     1           1         1                     1   1     1       2 1 1                   1 1 2     1       2 1     1 24
25 15 1     1     1   1   1                   1 1       1     1 1 1       1   1     1                                   1   25
26 13           1         1 1   1   1 1 1   1 1                                                           1             1 2 26
27 14     1   1 2                     1     1       1         2               2   1               1                     1   27
28 13         1       1     1     1   1         1             1                 1 2         1                     1     1   28
29 10       1       1                 1               1               1                               1             1 1   2 29
30 13         1                 1   1     1     1 1       1       1     1               1           1   1       1           30
31 8                 1 1 1                       1 1                               1 1                             1       31
32 12 1 1     1       1       1             1       1                           1 1   1             1       1               32
33 12 1                 1   1         1 1         1                                 1         1   1   1     1             1 33
34 15 1     1 1                           1                           2             2   2 1       1             1 2         34
35 18   1   1   1       1   1           1     1     1 1         1   1         1         2         1   1 1           1       35
36 12         1   1 1               1     2                                   1       1   1         1             1   1     36
37 11   1                             1       1                     1   1             1       1 1   1       1     1         37
38 16                     2           1 1 1                 1 1 1           1     1 1   1                 1     2   1       38
39 18 1                   1 1   1         2   1       1   1           2       1 1 1         1                 1   2         39
40 25 2 1 2   1       1     1       2             1   1     1       1         1         2     2       1   1 1   2   1       40
41 12           1   1 1                               1 1   1 1       1   2 1       1                                       41
42 22   1   1   1       1   1     1 1     1 1       1           1       1   1     1       1 1 1 1     1   1         1     1 42
43 18 1 3         1                                           1 1     1   1 2       2                 2       2       1     43
44 13   1   1                         1         1 1   1   1               1               1               1         1   1 1 44
45 7 1 1                 1                               1     2                 1                                         45
46 14               1           1           1 1   1             1                   1 1   1         2   1         1 1       46
47 19 1 1       1   2       1 1       1                       2         1           1   1   1   1       1     2       1     47
48 18                                   1 1     2     1   2 1   1       1         1 1 2   1       1   1       1             48
49 21 1   2     1       1   1 1 2 1 1         1 1   1                           2   1                   1   2         1     49
50 13     1                   1                   1   1               1   1 1     1   1                         1 1       2 50
51 21             1     1 1           1   3 1           1 1   1             1       1     1     2   1       1 1   1     1   51
52 19   1   1   1     2         1 1         2   1 1 1         1           1         1     1     1 1                     1   52
53 20       1   2           1 1     1   1                 1   1     1       2 1 2                 1   1         1   1     1 53
54 20       1       2 1   1   1 2   1       1       1   1 1         1             1     1 1 1               1         1     54
55 22 2 1   1 1 1     1         1 1       1               1     1 1       1       1         1 1       1 1             1 2   55
56 21           1             1 2 1   1 1 1 1 1         2         1 1     2           1         1   1       1         1     56
57 16 1     1 1                   1 1 1             2       1     1                   1     2         1   1         1       57
58 9                   1   1                     1     1           1     1                       1             1   1       58
59 18 1       1       1                 1       1 1             1   1 1   1 1 1     1     1   1                     1 1   1 59
60 16   1             2                     1 1         1 1         1   1                         1   1 1     1     1   2   60
61 13 1                       1                     1 1           1           1 1 1 1               1 1   1   1             61
62 11             1         2       1       1               1 1         1                               1         1   1     62
63 12             1 1       1           1       1     1                                     1   1         1     1       1 1 63
64 16 1     1   1 2 1                             1   1           1         1     1 1   1     1                       2     64
65 16       1     1 1             1     1     2       1 1               1     1       1   1           1   1         1       65
66 21 1           1     1 1 1         1 1   1 1 1       1             2           1 1           2             1 1     1 1   66
67 14 2           1               2         1               1     1 1     1   1               2             1               67
68 18 1             1 1       2     1 1 1     1 1 1     1               1       1           1 1           1   1             68
69 17     2   1           2   1 1         1       1                   1             1             1     1 1         2     1 69
70 18       1     1 2   1   1     1 1               1       1   1 1       1   1           1                           1   2 70
71 17       2   1     1 1         1       1       1       1       1   1 1                   1       1     1   1   1         71
72 16     1         1 1         1             1         1     1 1   1           1       1         1     2       1 1         72
73 18                                   1     2   2         2   2                           1       1 1   1 1 1 1     2     73
74 14       1 1 1 1 1                   1           1           1               1 1       1 1                     1   1     74
75 9 1 2                                   1                                                 1           3 1               75
76 12   1                         1                         1           1         1     1 1       1       1 1     1 1       76
77 17   2 1 2           1             1 1 1                 1             1         1                 1 2 1 1               77
78 19     1 1 1 1             1         1     1   1   1 1             2     1   1             1           1 1 2             78
79 12           1             2                     1       1   1       1   1   1   1 1         1                           79
80 20       1 1   1           1                 1     1   1       1   1                 2 3 1 1 1                   1     2 80
81 19         2 1           1     1                 1     1           1   1         1   1               1   1 1 1   1 1 1 1 81
82 13   1 1                 1   1       1 1         1     1       1                 1 2                               1     82
83 16         1 1       1         1 1   1 1 1             2                     1 1   2 1       1                           83
84 10           1             1             1         1 1     1                             1 1     1       1               84
85 17               2         1 1     1                         1           2   1     1 1   1 1     1 2                 1   85
86 15         1             1     1 1     1       2       1                 1 1       1     1       1               1     1 86
87 11             1   1     1       1 1             1               1                 1 1         1           1             87
88 14     1     1         1     1       1                   1       1                   1   1   2   1   1             1     88
89 16                     2   1         1       2         1         1                     1 1   1       1   2   1         1 89
90 14           1   1     1 1           1       2                       1 1 2 1             1                       1       90
91 13             1   1           1 1 1     1     1       1     1   1             1   1           1                         91
92 20               1                       2   1     2           1     1   2                   1     2     1 1 3 1     1   92
93 20 1     1         1   1         1   2           1   2         1     2   1   1       1     1             1         1 1   93
94 26   1 1       1     1 1         1   1 2 1 1 2     1               1 1 1     2 1 1     1           1     1 1       1     94
95 19     1       1 1         1     1                   2     1   1         1 1       1       1 1 1   1     1     1   1     95
96 15                           1 1   1           1     1   1 1 1   2         1         1                       1       1 1 96
97 16             1   1 4       1               1   3               1                   1       2         1                 97
98 16   1 1   1   1         1             1             2     1     1     2   1               1     1                     1 98
99 9         1             1     1                   2     1     1           1                                         1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
03
28
/
02
21
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
Ngày
/
Tháng