BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thái Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 28/06/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
Ngày
/
Tháng
00 15                       1 1         1       1       1     1     1 1 1         1   1           1     1   1         1     00
01 16   1 1                   1   1               2 1 1       1               1       1 1         1   1     1             1 01
02 20   2 1         2     1     1   1                 1       1 1   1         1   1               1         1   1     1 1 1 02
03 12       1           1       1   1                       1     1             1       1       1                 1     1 1 03
04 16   1                   1     1 1 1 1         1   1           1       1   1                   1   1     1 2             04
05 17   2           1                 1   1 1     1             1             2   1       1 1     1 1   1           1       05
06 9     2             2                             2     1                               1                             1 06
07 14     1           1             1             1           1               1       1 1               2     1 1 1 1       07
08 23     1 1         1 1   1     1 1   1     2 1   1 1   1     1             1       1   1   1   1     1   1   1           08
09 16 1   1         2 1   1 1     1     1                         1         1           2                     1 2           09
10 16 1                 1   1 1 1         2                     2             1 1           1   1 1       1   1             10
11 16   1                 1       1       1 2 1   1               2 1           1       2     1                       1     11
12 15           1                               1   1 1 1         1       1   1 1           1     1     1 1     1 1         12
13 18     1               1 2     1                 1 1     2 2       1           1   1       1                   1 1   1   13
14 17     1     2     1   1   2                       1             1     1       1               1 1 1         2     1     14
15 15           1 1   1       2   1     1     1           1                                         1   1         2 1 1     15
16 13               2 1           1       1 1     1                 1                         1         1   1       1 1     16
17 12         1         1   1           2                     1   1   2                         1       1             1     17
18 16       1     1   1       1   2       2               1                   1     2   1                   1 1         1   18
19 17       2   1       1   1     1                     1             1         1   1 1                 2             2 1 1 19
20 8                         1     1         1   1       1       1                     1         1                         20
21 20   1   2 1                 1         1 3   1         1   2 1           1                         1 1 2             1   21
22 18 1         1   1   1   2   1                                   1   1 1       1   1 1       2     1         1     1     22
23 20 1           2       1           2 1   1             1         1   1         1     1         1 2 1         1   1     1 23
24 22 1                   1 1 2     1       2 1     1       1 1   1     2 1 1       1         1 1   1       1               24
25 14   1     1                                   1   1 1         1                   1     1 1   2           1 1 1         25
26 14                               1             1 2     1     1   1     1               1       2 1   1                 1 26
27 12   2   1               1                     1   2   1 1                     1       1                         1       27
28 16     1 2         1                     1     1             1   1           1 1 1     1     1         2 1               28
29 16                           1             1 1   2   1     1   1       1 1   1   1 1     1       1                     1 29
30 17             1           1   1       1                   1           2       1   1       2       1   1   2     1     1 30
31 11         1 1                             1                       1             1     1 1 1       1       2             31
32 15     1 1   1             1       1               1   2                     1         1 2   1                     1   1 32
33 15         1         1   1   1     1             1           3   1       1                           2   1         1     33
34 19         2   2 1       1             1 2             1       1 1   1   1       1     1       1   1                 1   34
35 21   1         2         1   1 1           1                 1 1   1 1 1 1         1   1   1             1         1 2 1 35
36 15   1       1   1         1             1   1     1     1           1   1       1     1         2                   1   36
37 12           1       1 1   1       1     1               1           1                   1     1       1   1             37
38 16 1     1 1   1                 1     2   1                   1           1   1   1   1                 1   1         1 38
39 21   1 1 1         1                 1   2           2   1       1       1   1           1       1 1 1 2 1             1 39
40 15   1         2     2       1   1 1   2   1         1   1   1         1                                                 40
41 13 1       1                                       1     2             1               1 1       1     1       1   1   1 41
42 19 1     1       1 1 1 1     1   1         1     1   1   1 1                 1     1         1     2             1       42
43 20 2       2                 2       2       1           1 1       2 1   2 1           1           1   1                 43
44 18               1               1         1   1 1   1       1 2     1             1     1 1 1         2       2         44
45 7       1                                                     1                     1       2             2             45
46 16         1 1   1         2   1         1 1                     1           1     2 1         1 1 1                     46
47 15         1   1   1   1       1     2       1               1 1   2                 1       1               1           47
48 16       1 1 2   1       1   1       1               1 1     1       1       1 1                 1 1                     48
49 17     2   1                   1   2         1       1       1   2 1   1         1         1             1     1         49
50 18 1     1   1                         1 1       2   1   2         1                   1         1 2       1   1     1   50
51 16 1       1     1     2   1       1 1   1     1   1                           1                       2           1 1   51
52 13         1     1     1 1                     1           1             1               2 2         1   1               52
53 18 2 1 2                 1   1         1   1     1 1                           1 1   1   1     1     1             1     53
54 16       1     1 1 1               1         1       1               1                   1 1 1           1   1     2 1   54
55 16       1         1 1       1 1             1 2         1   1                               1 1 1       1   1   1       55
56 14           1         1   1       1         1     1 1       1         2     1             1                     1   1   56
57 16           1     2         1   1         1           1     1                                       2   2 1   1 2       57
58 8                       1             1   1       1       1 1           1                                     1         58
59 11 1 1     1     1   1                     1 1   1     1     1           1                                               59
60 17                       1   1 1     1     1   2               1 1 1   1         1           1       1     1     1     1 60
61 19   1 1 1 1               1 1   1   1                 3         1 1 1       1     1                   1         1   1   61
62 13                             1         1   1         1             1   2   1   2                     1 1       1       62
63 16                 1   1         1     1       1 1   1     1     1     1     1 2     1                 1           1     63
64 16 1     1 1   1     1                       2       1         1                 1 1     1   1         1     1         1 64
65 17   1       1   1           1   1         1             2                   1     1 3 1       1 2                       65
66 13       1 1           2             1 1     1 1     1                 1                               1         1     1 66
67 9   1               2             1                 1                 1                           1       1     1       67
68 22     1           1 1           1   1             1       1     1 1     1 1 1 1 1             1           1 1 2 1   2   68
69 23         1             1     1 1         2     1   1 1     1             1     1     1   3 1               1 1 1     3 69
70 16   1           1                           1   2           1       1   1 2         1   1     1 1                 1 1   70
71 16                 1       1     1   1   1                 3       1 1             1       1 1                     1 1 1 71
72 17     1       1         1     2       1 1         1     1               1 1       1 1 2         1                   1   72
73 18                 1       1 1   1 1 1 1     2           1         1         1           1   2 1       1   1             73
74 19     1 1       1 1                     1   1                 2   1       1 1         1       1   1             1 1 2 1 74
75 17                   1           3 1               1       2       1   1         1     1 1   1   1         1 1           75
76 17       1     1 1       1       1 1     1 1       1 1   1         1               1   1       1 1             1         76
77 21         1                 1 2 1 1                 1   1     1     1 1         2                 2   1 1   1 1 2       77
78 20 1   1             1           1 1 2               1 1 1         1 1 1   1       1 1   2 1             1               78
79 12 1   1   1 1         1                                 1                 1 1 2     1               1                   79
80 23             2 3 1 1 1                   1     2     2                 2         1 1                 1 1       2 1 1   80
81 19         1   1               1   1 1 1   1 1 1 1 1       1         2   1             1 1                 1         1   81
82 15         1 2                               1         1               1       1   1         1 1 2           1 1       1 82
83 18     1 1   2 1       1                                 1           1     1   1           1 1   1     1 2         1 1   83
84 12                 1 1     1       1                           1 1       1       1   1 2             1                   84
85 17 2   1     1 1   1 1     1 2                 1             1           1     1 1                             1   1     85
86 18 1 1       1     1       1               1     1   1     1       1     1 2           1           1       1   1 1       86
87 13           1 1         1           1                 1   1         1       1         1 1       1         1   1         87
88 17             1   1   2   1   1             1                     1   1 1 1 2             1               1 2           88
89 15               1 1   1       1   2   1         1     1         2           1           1         1                   1 89
90 10 2 1             1                       1         1 1       1                                             1     1     90
91 12       1   1           1                               1   1   1   1 1       1           1         1                 1 91
92 27 2                   1     2     1 1 3 1     1     1             1 1 1   2       1   1   2 1       1     1 2           92
93 18 1   1       1     1             1         1 1           1 1 1 1   1           2         1               1       1   1 93
94 19     2 1 1     1           1     1 1       1     1           1       1 1 1             1         1     1     1     1   94
95 19 1 1       1       1 1 1   1     1     1   1     1               1           1 1               1 1 1         1       1 95
96 17   1         1                       1       1 1   1             1 1       1 1   1 1       1       1   1     2         96
97 15             1       2         1                 1             2           1 2 2   1             1         1           97
98 9   1               1     1                     1     1         1                                     2         1       98
99 5   1                                         1                                             1     1                 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
Ngày
/
Tháng