BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thái Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/03/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
11
/
02
04
/
02
Ngày
/
Tháng
00 11                           1 1   1 1                         1   1           2       1           1           1         00
01 11     2       1 1         1                               1     1     1       1 1                     1                 01
02 14           1                       1     2   1     1               1 1           1       1         1     1     1   1   02
03 22 1               1   1 1   2   1 1     1   1   1     1   1   1 1       1   1       1     1                       1   2 03
04 13         1 1                   1                             1 1       1       1 1 1     1     1           1 1         04
05 14                 2       1           1   1   1             1         1         1         1             1   2       1   05
06 12       1 1 1     1         1   1           1     1                               1 1                       1   1       06
07 10         1     1 1               1                 1   1       1       1                       2                       07
08 15     1       1 1 1 1           1                   1     1                       1     1         1               2 2   08
09 15 2 1             1   1                                           1       1   1         1 1 1 1           1     1     1 09
10 20     1 2       1 1 1       1 1     1   1             1             1         1       2         1   1         1   1 1   10
11 13           1       2 1           1 1             2                 1           1             1   1     1               11
12 16       1   1         1                   2 1   1                 1         1 1         1     1 1           2       1   12
13 17 2 1       1 1         1 1   2     1       2   1   1                                 1             1           1       13
14 20     1 1       1   1 1 1 1 1   1   1 1   1   1     1     1   1           1     1     1     1                           14
15 18         1     1 1   1 1 1         2                   1 1                     1       1 1       1   1 1 1     1       15
16 13 1                                                   1   1   1   1             1 1   1               2       1 1 1     16
17 15         1                   1         2             1   1 1       1 1   1   1     1   1   1           1               17
18 18     2   1             1   1 1     1   2     1         1         1       1 1           1       1       1 1             18
19 11     1                             1               1           3 1                               1             2     1 19
20 14           1                           2             1 1 2 1       1 1   1                   2         1               20
21 18 1 2     1                   1       1   1       2   1         1         2             1         1       1       1 1   21
22 25 2     1         1 1     1 2   1   3                   1   1     1             1   1       1 1   1     1 1   1   1 1   22
23 17 1               1 1               1       2         1 1 1 1       1     1           1 1                   1 1   1     23
24 13 1     1       1 1       1         1   1     1                   1         1 1           1               1             24
25 18 1   1       1                 1     1   1         1   1 1   1                         1 1   1 2 1                 1 1 25
26 12                     1         1           1   1       1 1                 1             1 1     1     1       1       26
27 22   1     1   1 1       1   1   1 1     2               1 1       1     2       1                         2     2 1 1   27
28 12   1           1                   1           2     1           1         2                   1     1               1 28
29 22             1 1 1       1           1             2   1 1         2         1 1         2         1   1 1   1 2 1     29
30 14               1     1   1   1   1 1           1   1               1                   1                   1 1   1   1 30
31 19   2                 1   1           1 1             1 1 1           1             1   1         1 1   1 1 1   1 1     31
32 15       1 1 1         1 1 1             1 1   2   1                                           1     1         1       1 32
33 15     1 1     1 1 1                                     1         1 1 1             1 1         1           2         1 33
34 12   1   1 2     1 1                   1                         1           1       1   1                 1             34
35 15           1   1   1           1   1     1         1 1       1     1             1                   1           1   2 35
36 18       1 1 1     1                   1   1   1     1       1             1 1   1 1         2               1 1     1   36
37 12     1                           1   1   1                   1 1               1   1             1                 3   37
38 17                     1     1     2   1 1             1 1           1     1       1           1       1     1     1   2 38
39 13 1   1     1                                     1             1   1 2         1 2   1                         1       39
40 18             1         2   1             1 1             1 1 1         1 1       2   2 1 2                             40
41 11     1                     1           1       1           1     1   1   1 1 1                                   1     41
42 11       1     1 1                             2     1   1         1                           1       1       1         42
43 15 1 1           1                     2     2 1             1           1             1               1   1   1       1 43
44 12   1         1             1   1     1   1           1                   1                     1     1 1   1           44
45 17       1     2     1         1 2             2         1     1   1                 1       1 1       1     1           45
46 10                     1   1                     2     1   1     1             1     1                 1                 46
47 16           1       1   2       1 1 1           1 2 1                 1           1             1   1         1         47
48 17                     1 1   1   1           1         1   1 1     1 1 1     1 1       1         2   1                   48
49 25         1 1     1   2 1       1     1               1       1     2     1   1 1       1 2 1   1 2           2   1     49
50 11 2                   1   1 1         1   2 1                 1                     1                                   50
51 13   2     1                     1           2   1         1     1   1                             1 1 1                 51
52 18   1 1     1       1       1 2         1         1         1   1                           1 1   1 2           1 1     52
53 23         2             1 2   1     1   1       2   1     1     1       1   1             1 1     2         1   1   1 1 53
54 16 2             1   1 1 1             1                   1               1       1   1 1       1 1         1     1     54
55 16   2         1 1               1                 1 1                   1 1 2       1     1             1 1       1     55
56 14         1   1         1         1   1       1     1 1     1 1     1                               1   1 1             56
57 21   1   1       1 1                 1   1 1 1   2             2       1 1 1 1 1                 1   1     1       1     57
58 17                 1 1         1   1             1 1     1           2     1 1 1                     1         1 2 1     58
59 24 1   1     1         1     1   2 1             1         1     1     2     1 1 1 1   1     1         1   1 1   1   1   59
60 8                   1     1       1     1     1     1                                         1             1           60
61 17 1 1                   1 1   1 1         1   1       1 1     1     1 1 2   1     1                                     61
62 15   1         1 1     1               1         1 1   1                 1     1           1 2         1             1   62
63 12                         1   1             1           2     2 1                         1           2             1   63
64 17 1       1   1         1             1 1     1 2           1           1     1   2       1   1       1                 64
65 20       1   1 1       1       1     1 1     1     1   2   1 1   2           1           1         1 1                 1 65
66 11       1   1                     2                             1   1 1             1           1               1   1   66
67 23         1 1 1   1                                 2         2   2 1   1   1 1     4 1       2                     1 1 67
68 17   1 1                 1 1     1 1     1     1                         1               1 1   1   3   1             1   68
69 16         2     1 1 1       2               1         1   1 1           1               1 1 1 1                         69
70 19   2   1   1                 1       1   1   1   1 1                     1             1 1 2   1       1     1   1     70
71 15           1 1     1         1   1 1 1 1         1   1   1     1                                       1 1           1 71
72 15 1               1 1 1 1   1                       2   1   1               1   1     1           1       1             72
73 14     1                   1                                               1 1 1   1 1   1 1                 2 2 1       73
74 17     1 1 1   1     1     1       1       1                 1     1                 2 1       1     1               1 1 74
75 17   1                         1       1     1       1 1 1 1         1   1   1       1 1 1               1   1         1 75
76 14               1   1   1         1   1         1 1   1     1       1       1                           2           1   76
77 15   1                           1     1                 1         2             1   1   1 1   1   1 1     2             77
78 11                 1                         1 1                   1 1       1 1 1 1   1                   1             78
79 21     2   1         2   3 1   1                 1     1       1                         1   2 1         1       1   1 1 79
80 8                                                   1             1   1             1   1 1             1           1   80
81 20         1       1   1             1   1                   1 1     1   1 1     1 1         2 1 1 1       1 1       1   81
82 14       3           1           1             1         1 1       1   1         1     1     1 1                         82
83 9 1             1         1               1             1                         1   1             1                 1 83
84 20         1     1 2       1     1 1     2     1   1           1 1     1   1           1             2 1         1       84
85 14             1           1       2         1     1                     1     1         2     1     1           1 1     85
86 17           2         1         1     1   1 1 1 1 2         1 1       1       1                       1       1         86
87 27 2   1     1 2     2 1                   2       1   1 1   1 1             1   1 2   2     1 1           1     1 1     87
88 20       1 1               1 1               1     1     1   1         1   1     1 1       1     1   2 1 1     1       1 88
89 23 1 1   1   1 2 1 1 1   1         1     1                     1         1       1   1       2       1 1     1   1     1 89
90 14     1         1             1             1 1                           1         1         1 2     1 1         1   1 90
91 14                       1   2 1         1     1       1         2               1 1     1           1   1               91
92 20 1 1   1 1   1     1         1           2     1                     3 2     1 1           1     1         1           92
93 15     1 2               1   2 1   1                             1 1   1 1                                 1       1   1 93
94 16   1 1               1             1     1 1 1   1         1 1   1           1             1 1 1         1             94
95 16     1             1         1   1         1     1               1   1 1 1   1 1                     1 1     2         95
96 13             1           1   1                   1               1     1     1     1           1   1   2     1         96
97 18     2     2   1                 1 1         1     1                     1     1 1   1         1   1 1 1     1         97
98 17                     2     1 1     1 1         1 1         1   1         1           1         1 1   1   1         1   98
99 18       1   1                   1               1   1   1   3   1       1   1                               2 2   1   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
11
/
02
04
/
02
Ngày
/
Tháng