BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thái Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/01/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
Ngày
/
Tháng
00 12         1 1   1 1                         1   1           2       1           1           1               1           00
01 11       1                               1     1     1       1 1                     1                   1     1 1 1     01
02 15                 1     2   1     1               1 1           1       1         1     1     1   1     1           1   02
03 21   1 1   2   1 1     1   1   1     1   1   1 1       1   1       1     1                       1   2     1             03
04 14             1                             1 1       1       1 1 1     1     1           1 1             1 1       1   04
05 12       1           1   1   1             1         1         1         1             1   2       1                     05
06 9         1   1           1     1                               1 1                       1   1                     1   06
07 8               1                 1   1       1       1                       2                                   1     07
08 15 1           1                   1     1                       1     1         1               2 2   1 1   1 1         08
09 15   1                                           1       1   1         1 1 1 1           1     1     1     1         1 2 09
10 17 1       1 1     1   1             1             1         1       2         1   1         1   1 1   1   1             10
11 18 2 1           1 1             2                 1           1             1   1     1                 1 1   1 1 1   1 11
12 15   1                   2 1   1                 1         1 1         1     1 1           2       1             1       12
13 14     1 1   2     1       2   1   1                                 1             1           1                     2   13
14 19 1 1 1 1 1   1   1 1   1   1     1     1   1           1     1     1     1                               1     1       14
15 17   1 1 1         2                   1 1                     1       1 1       1   1 1 1     1         1         1     15
16 12                                   1   1   1   1             1 1   1               2       1 1 1                       16
17 14           1         2             1   1 1       1 1   1   1     1   1   1           1                                 17
18 16     1   1 1     1   2     1         1         1       1 1           1       1       1 1             1                 18
19 12                 1               1           3 1                               1             2     1               1 1 19
20 16                     2             1 1 2 1       1 1   1                   2         1                     1       1 1 20
21 20           1       1   1       2   1         1         2             1         1       1       1 1   1   1 1 2     1   21
22 25 1     1 2   1   3                   1   1     1             1   1       1 1   1     1 1   1   1 1   1 1   1 1         22
23 18 1               1       2         1 1 1 1       1     1           1 1                   1 1   1                   2 1 23
24 10       1         1   1     1                   1         1 1           1               1                     1         24
25 18             1     1   1         1   1 1   1                         1 1   1 2 1                 1 1 1 1           1   25
26 14   1         1           1   1       1 1                 1             1 1     1     1       1               1     1   26
27 19     1   1   1 1     2               1 1       1     2       1                         2     2 1 1   1                 27
28 12                 1           2     1           1         2                   1     1               1     1           1 28
29 22       1           1             2   1 1         2         1 1         2         1   1 1   1 2 1     1     1 1         29
30 14   1   1   1   1 1           1   1               1                   1                   1 1   1   1     1             30
31 19   1   1           1 1             1 1 1           1             1   1         1 1   1 1 1   1 1               1 1     31
32 14   1 1 1             1 1   2   1                                           1     1         1       1     1         1   32
33 11                                     1         1 1 1             1 1         1           2         1     1             33
34 9                   1                         1           1       1   1                 1             1           1   1 34
35 13 1           1   1     1         1 1       1     1             1                   1           1   2                   35
36 18                   1   1   1     1       1             1 1   1 1         2               1 1     1     1     1   1   1 36
37 14               1   1   1                   1 1               1   1             1                 3       2       1     37
38 18   1     1     2   1 1             1 1           1     1       1           1       1     1     1   2     1             38
39 12                               1             1   1 2         1 2   1                         1         1       1       39
40 21     2   1             1 1             1 1 1         1 1       2   2 1 2                                     1 1 1   1 40
41 10         1           1       1           1     1   1   1 1 1                                   1                       41
42 12                           2     1   1         1                           1       1       1         1     1 1   1     42
43 16                   2     2 1             1           1             1               1   1   1       1 1 2 1             43
44 14         1   1     1   1           1                   1                     1     1 1   1               1   1 1   1   44
45 18 1         1 2             2         1     1   1                 1       1 1       1     1           1         1 1 1   45
46 12   1   1                     2     1   1     1             1     1                 1                       1         1 46
47 17 1   2       1 1 1           1 2 1                 1           1             1   1         1             1   1         47
48 25   1 1   1   1           1         1   1 1     1 1 1     1 1       1         2   1                     1 1   1 1 3   1 48
49 27   2 1       1     1               1       1     2     1   1 1       1 2 1   1 2           2   1     1 1 2 1           49
50 12   1   1 1         1   2 1                 1                     1                                   1     1     1     50
51 12             1           2   1         1     1   1                             1 1 1                 1       1         51
52 18 1       1 2         1         1         1   1                           1 1   1 2           1 1       1       2       52
53 23     1 2   1     1   1       2   1     1     1       1   1             1 1     2         1   1   1 1       1       1   53
54 16 1 1 1             1                   1               1       1   1 1       1 1         1     1       2         1     54
55 13             1                 1 1                   1 1 2       1     1             1 1       1               1       55
56 13     1         1   1       1     1 1     1 1     1                               1   1 1                             1 56
57 19                 1   1 1 1   2             2       1 1 1 1 1                 1   1     1       1           1   1       57
58 16 1         1   1             1 1     1           2     1 1 1                     1         1 2 1                       58
59 23   1     1   2 1             1         1     1     2     1 1 1 1   1     1         1   1 1   1   1           1     1   59
60 8 1     1       1     1     1     1                                         1             1                             60
61 17     1 1   1 1         1   1       1 1     1     1 1 2   1     1                                             1       1 61
62 16   1               1         1 1   1                 1     1           1 2         1             1     2         2     62
63 14       1   1             1           2     2 1                         1           2             1         2           63
64 16     1             1 1     1 2           1           1     1   2       1   1       1                         1       1 64
65 18   1       1     1 1     1     1   2   1 1   2           1           1         1 1                 1                 1 65
66 10               2                             1   1 1             1           1               1   1       1             66
67 19                                 2         2   2 1   1   1 1     4 1       2                     1 1                   67
68 17     1 1     1 1     1     1                         1               1 1   1   3   1             1       1 1           68
69 13 1       2               1         1   1 1           1               1 1 1 1                                     1     69
70 22           1       1   1   1   1 1                     1             1 1 2   1       1     1   1       1   1   2     3 70
71 15 1         1   1 1 1 1         1   1   1     1                                       1 1           1   1           1   71
72 15 1 1 1   1                       2   1   1               1   1     1           1       1             1       1         72
73 14       1                                               1 1 1   1 1   1 1                 2 2 1           1             73
74 13 1     1       1       1                 1     1                 2 1       1     1               1 1                   74
75 16           1       1     1       1 1 1 1         1   1   1       1 1 1               1   1         1                   75
76 18 1   1         1   1         1 1   1     1       1       1                           2           1   1 1 1     1 1     76
77 15             1     1                 1         2             1   1   1 1   1   1 1     2                   1           77
78 13                         1 1                   1 1       1 1 1 1   1                   1                   1 1     1   78
79 19 2   3 1   1                 1     1       1                         1   2 1         1       1   1 1     1             79
80 14                                 1             1   1             1   1 1             1           1     1   2   1 1 1   80
81 20   1             1   1                   1 1     1   1 1     1 1         2 1 1 1       1 1       1           1     1   81
82 12 1           1             1         1 1       1   1         1     1     1 1                               1           82
83 7       1               1             1                         1   1             1                 1                   83
84 19       1     1 1     2     1   1           1 1     1   1           1             2 1         1             1   1     1 84
85 19       1       2         1     1                     1     1         2     1     1           1 1     1 2 2   1         85
86 18   1         1     1   1 1 1 1 2         1 1       1       1                       1       1         1         2       86
87 23 2 1                   2       1   1 1   1 1             1   1 2   2     1 1           1     1 1     1         1       87
88 21       1 1               1     1     1   1         1   1     1 1       1     1   2 1 1     1       1 1       2         88
89 17 1   1         1     1                     1         1       1   1       2       1 1     1   1     1       1         1 89
90 20           1             1 1                           1         1         1 2     1 1         1   1 1 1       3 1 1 1 90
91 17     1   2 1         1     1       1         2               1 1     1           1   1                     1         2 91
92 18 1         1           2     1                     3 2     1 1           1     1         1                 1   1     1 92
93 13     1   2 1   1                             1 1   1 1                                 1       1   1       1           93
94 20   1             1     1 1 1   1         1 1   1           1             1 1 1         1             2 1         2 1   94
95 17 1         1   1         1     1               1   1 1 1   1 1                     1 1     2         1           1     95
96 15       1   1                   1               1     1     1     1           1   1   2     1         1 1         1     96
97 18               1 1         1     1                     1     1 1   1         1   1 1 1     1                 1   1 1 2 97
98 18   2     1 1     1 1         1 1         1   1         1           1         1 1   1   1         1   1                 98
99 20             1               1   1   1   3   1       1   1                               2 2   1   1         1 1   2   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
Ngày
/
Tháng