BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thái Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 06/06/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
29
/
03
Ngày
/
Tháng
00 20   1           1 1         1           1       1 1     1         2 1     1   1 1   1   2 1   1 1                       00
01 16         1 1 1                     1 1 1                     1             2 1 1     1   1     1   1 1                 01
02 15                       1 1             1         1       1   1                   2         1       2 1         2     1 02
03 9                     1 1   1                       2                           1       1               1           1   03
04 14         1   1     1     1   1             1       1       1       1       1       1   1   1       1                   04
05 15         1 1     1   1 1       1                   1 2         1         1           1             2           1       05
06 22 1 1     1   1 2         1                 1     1 1   1       1     1   2           1 1   1         2             2   06
07 19 1   1 2     2       1         1 1   1       1 1       2     1 1     1                               1           1     07
08 22               2     1         2       1 1   1           1       1 1   1   1         1 1   1 2       1 1         1 1   08
09 19 2                 1         1           1   1 1     1     1       1 1           1       1       1   1         2 1   1 09
10 16   1 2     1                 2 1 1         1 1 2   1                             1               1                 1   10
11 21   1     1     1   1               1   1       1     1     1       2   1         1     1 1 1 1 2   1                 1 11
12 17         2   1       1                 1                 1 1   1 1 1         1 1   1   1 1 1               1           12
13 21     1   1 3     1   1         1 1 1         1 1   1             1     1     1   1     1 1           1               1 13
14 22 1 1   1           1   1   1     1   1   2 1               1                     1 2       2         1     2     1   1 14
15 16         1     1           1             1   2             1               1 1   2           2             1 1   1     15
16 15               2         1     1       1   1 1 1   1                   1                       2               2 1     16
17 12   1   2               1                 1           1                 1             1   1   1           1         1   17
18 15 1                           1             1         1 1 1         1 1           1 2         1         1     1   1     18
19 14                 1             1 1           1           1       1             1       1 1 1           2   1       1   19
20 14       1       1     1         2     1       1 1 1                 1 1 1     1   1                                     20
21 19 2 1         1   2                 3                       2         1   1         1 1             1   2 1             21
22 12     1           1                                   1 2 1               1         1             1         1   1   1   22
23 12             1   1                 1                   1 1                 1   1       1         1           2       1 23
24 12                   1           1           1         1                     1   1     1       2 1 1                   1 24
25 15                 1         1     1     1   1   1                   1 1       1     1 1 1       1   1     1             25
26 9                                     1         1 1   1   1 1 1   1 1                                                   26
27 14     1         1               1   1 2                     1     1       1         2               2   1               27
28 14       1     1       1             1       1     1     1   1         1             1                 1 2         1     28
29 11   1 1           1 2     1       1       1                 1               1               1                           29
30 13               1 2                 1                 1   1     1     1 1       1       1     1               1         30
31 10   1   2                                   1 1 1                       1 1                               1 1           31
32 14     1 1     1           1 1 1     1       1       1             1       1                           1 1   1           32
33 13 1         1       1   1 1 1                 1   1         1 1         1                                 1         1   33
34 14           1     1     1   1     1 1                           1                           2             2   2 1       34
35 21   1 2         1   1 1 1     1   1   1       1   1           1     1     1 1         1   1         1         2         35
36 14 1   1   1   1     1               1   1 1               1     2                                   1       1   1       36
37 9                   1         1                             1       1                     1   1             1       1 1 37
38 15                 1       2                     2           1 1 1                 1 1 1           1     1 1   1         38
39 19 1                   1 1 1 1                   1 1   1         2   1       1   1           2       1 1 1         1     39
40 22             1         2   2 1 2   1       1     1       2             1   1     1       1         1         2     2   40
41 17     1       1     2     1           1   1 1                               1 1   1 1       1   2 1       1             41
42 21         1         1 1       1   1   1       1   1     1 1     1 1       1           1       1   1     1       1 1 1 1 42
43 15 1         1               1 3         1                                           1 1     1   1 2       2             43
44 12       1     1     1         1   1                         1         1 1   1   1               1               1       44
45 10 1   1       1             1 1                 1                               1     2                 1               45
46 11         2                               1           1           1 1   1             1                   1 1   1       46
47 16               1           1 1       1   2       1 1       1                       2         1           1   1   1   1 47
48 18 1       1       1                                           1 1     2     1   2 1   1       1         1 1 2   1       48
49 23     2   1     1 1   1     1   2     1       1   1 1 2 1 1         1 1   1                           2   1             49
50 12   1     1   1                 1                   1                   1   1               1   1 1     1   1           50
51 20       2               1 1             1     1 1           1   3 1           1 1   1             1       1     1     2 51
52 22 1         1 1 2             1   1   1     2         1 1         2   1 1 1         1           1         1     1     1 52
53 19   2 1               1           1   2           1 1     1   1                 1   1     1       2 1 2                 53
54 21               1   1 1           1       2 1   1   1 2   1       1       1   1 1         1             1     1 1 1     54
55 21 1       1         1 1     2 1   1 1 1     1         1 1       1               1     1 1       1       1         1 1   55
56 22               1 1     1 1           1             1 2 1   1 1 1 1 1         2         1 1     2           1         1 56
57 16     2       1             1     1 1                   1 1 1             2       1     1                   1     2     57
58 11     1 1 1         1     1                   1   1                     1     1           1     1                       58
59 16           1               1       1       1                 1       1 1             1   1 1   1 1 1     1     1   1   59
60 14 1   1   1             1 1   1             2                     1 1         1 1         1   1                         60
61 11           1           1   1                       1                     1 1           1           1 1 1 1             61
62 13             1 1       3               1         2       1       1               1 1         1                         62
63 13 2 1   1             1                 1 1       1           1       1     1                                     1   1 63
64 18     1     1 1           1 1     1   1 2 1                             1   1           1         1     1 1   1     1   64
65 18   1 1 1           1   1         1     1 1             1     1     2       1 1               1     1       1   1       65
66 23   1 1 1 1       1     1   1           1     1 1 1         1 1   1 1 1       1             2           1 1           2 66
67 17                 1   1 2   2           1               2         1               1     1 1     1   1               2   67
68 16                           1             1 1       2     1 1 1     1 1 1     1               1       1           1 1   68
69 18 1   1 1 1 2         1         2   1           2   1 1         1       1                   1             1             69
70 19           1   2     1           1     1 2   1   1     1 1               1       1   1 1       1   1           1       70
71 19   1   1       1 1     1 1       2   1     1 1         1       1       1       1       1   1 1                   1     71
72 12         1                     1         1 1         1             1         1     1 1   1           1       1         72
73 15   3       1       1                                         1     2   2         2   2                           1     73
74 14     1             1             1 1 1 1 1                   1           1           1               1 1       1 1     74
75 7           1   1           1 2                                   1                                                 1   75
76 8           1                 1                         1                         1           1         1     1 1       76
77 16   1           1     1   1   2 1 2           1             1 1 1                 1             1         1             77
78 18           1 1     1           1 1 1 1             1         1     1   1   1 1             2     1   1             1   78
79 14           1   1                     1             2                     1       1   1       1   1   1   1 1         1 79
80 21                 2   2           1 1   1           1                 1     1   1       1   1                 2 3 1 1 1 80
81 15                   1     3         2 1           1     1                 1     1           1   1         1   1         81
82 17 1 1         1         2     1 1                 1   1       1 1         1     1       1                 1 2           82
83 18                 1   1             1 1       1         1 1   1 1 1             2                     1 1   2 1       1 83
84 11       1 1             1             1             1             1         1 1     1                             1 1   84
85 17       1   1         1   1               2         1 1     1                         1           2   1     1 1   1 1   85
86 13           1                       1             1     1 1     1       2       1                 1 1       1     1     86
87 13     1   1       1       1             1   1     1       1 1             1               1                 1 1         87
88 16 1         1 1   1       1     1     1         1     1       1                   1       1                   1   1   2 88
89 15 1     1       1     1                         2   1         1       2         1         1                     1 1   1 89
90 16   1               1     1           1   1     1 1           1       2                       1 1 2 1             1     90
91 17 1           2     1     1             1   1           1 1 1     1     1       1     1   1             1   1           91
92 11                                         1                       2   1     2           1     1   2                   1 92
93 22 1     1     1         1 1 1     1         1   1         1   2           1   2         1     2   1   1       1     1   93
94 24       1 1                   1 1       1     1 1         1   1 2 1 1 2     1               1 1 1     2 1 1     1       94
95 16       1             1         1       1 1         1     1                   2     1   1         1 1       1       1 1 95
96 14   1             1                                   1 1   1           1     1   1 1 1   2         1         1         96
97 21   2 1     1     1 1                   1   1 4       1               1   3               1                   1       2 97
98 19       2 1 1         1       1 1   1   1         1             1             2     1     1     2   1               1   98
99 15 2 1     1 1 1     1               1             1     1                   2     1     1           1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
29
/
03
Ngày
/
Tháng