BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thái Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/03/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
Ngày
/
Tháng
00 15       1         1         1                       1             2 2     2                         1     2       2     00
01 21     1           1           1 1   1   1         1                 1 1       1 1   1 1     1 1 2 1                 2 1 01
02 12                               1   1 1   1                     1             1               1   1     2   1       1   02
03 17 1 1       1   1       1         2             1   1   1 1 2 1     1                 1                           1     03
04 25 2     2 2 1     2       1       1     1         1 1   1 1   1 1     1               1     1     1           1 1   1   04
05 22                     1   1         3 1 1 1   1     1             1 1     1       1 1   1     1   1       1 1   1 1     05
06 10       1       1       1   1         1                     1 1         1                             1             1   06
07 15         1                   1                 1 1 2         1   1           1   1 1     1           1   2             07
08 17 1 3   1         1             1 1     1   1                   2                 1     1 1   1         1               08
09 17     2     1 1                   1       1   1   1   1         2           1       1           1 1     1             1 09
10 15         1 1               1 1     1         1         1             1                 1     1     1 1 2           1   10
11 18     1     1   1   1   1             1   1 1           1                     1     2 2     2 1                     1   11
12 18                 1 1   1           1   1       1                 1     1 1 2   2       1     1         1   1         1 12
13 19       1 1 1           1   2       1     1   1             1 1         1     1 1       1   2         1         1       13
14 9         1           1                     2         1     1                             1                   1       1 14
15 16               1           1         1   2       1   1 1       1 2 1   1             1         1             1         15
16 15     1     1     1     1                     1   1 1   1   1               1           1 1       1       1         1   16
17 15           1 1               1               1       1 1               2     1             1     1   1       3         17
18 17     1                           1     1   1     1   1   1             1 1   1 1         1 1   1         1       1   1 18
19 16   1   1                       1         1 1   1                     1 1 1 1 1       1                     1 1 2       19
20 23   1         2 1         1 1 2 1 2 1     1   1   1       1 1           1                     1     1   1       1     1 20
21 15 1               1           1 1   2   1     1         1 1   1       1                             1             2     21
22 16                   1             1 1           1   1     1 2 1             1 1 1     1           1 1       1           22
23 15 1             1       1                 1         2 1 2 1           1         1         1             1             1 23
24 10                   1     2 1     1                     1     1       1         1                           1           24
25 14                   1     1 1                                           1 1   1   1     2           1 1 1 1       1     25
26 21 1   1         1           1 1   1   1             2   1 2 1 1           2     2                         1 1       1   26
27 12             1 1   1   1                       1 1               1   1           1                   1         1   1   27
28 19       1         1   1       2 1   1 1       1   1         1       1           1                     1     2   1 1 1   28
29 12             1       1   1                 1                           1     1       1 1       1 1       1         1   29
30 8                     1     1       1                     1 1         1                                     1         1 30
31 14             1       1             1     1 1                 1               1 1 1 1 1           1     1           1   31
32 15     1                   1     1 1                       1 1       1     1       3     1       1           1       1   32
33 20 2 1         1   1               1   1           1   1             1 1   1 2       1           1 2       1         1   33
34 16 2             3     1     1                   1 2       1   1 1     1                                 1       1       34
35 13         1 1   1       1                     1     1   1         1 2           1               1         1             35
36 15                       1   1 1   1 1 3                     1       1     1 1               1         1               1 36
37 14     1       1       1           1               3 1   1               1                         1       1       1   1 37
38 16               1 1 1   1 1         1   1                         1   2     1     1 2       1                     1     38
39 9   1               1         1   1             1     1                                   2                       1     39
40 14       1           1                       1     1         1           1 1 1                   1   1   2           1 1 40
41 21     1 5   1     1           1 1               1   1             1     1           1 1       2             2   1       41
42 22         1 1   1     1 2 1     2   1 1       1   1 1                       1       1   1   2     1 1 1                 42
43 16 1   1     1 1       1                 1 1             1 1       1           2     1   1 1   1                         43
44 13       1 1 1       1             1     1                 1   1 1         1               1         1             1     44
45 12   1     1       2 1                                     1             1 1     1             1             1         1 45
46 17 1 2                   1       1   1   1 1 2       1 1                       1   1       1   1                 1       46
47 15   1                 1                 2 1           1                     1 1     1 2       2 1       1               47
48 25 1     1 1     2       1 1                           1                       2   1 1 1   1 2     1 3   2     1 1   1   48
49 20     1           1   1                     1         4 1   2       1         1     1   2     1 2               1       49
50 18     1   1           1   3           2                   1                     1 1           2       1   3   1         50
51 15                       1     1     1 1       1 2     1                       1 1     1   1       1 1       1           51
52 17                     1           1   1         1         1       1     1   1 1     1   1 1   2             1     1 1   52
53 16         1           1             1                         2   1       1 1   1 1   1           1 2       1 1         53
54 14         1 1   1           1                                     1       1         1   1   1             1 1 1   1 1   54
55 12     1             1   1       1         1 1           1       2       1         1       1                             55
56 19 4             1         1                 1               2 1     1 1   1     1     1 1           1       1     1     56
57 18             1   1 1         1 1           1     2         1   1   2 1     1         1   1             1             1 57
58 12     2             1   1 1                             1   1       1 1               1                           1   1 58
59 13             1       1   2         1     1               1     1 1                   1               1   1   1         59
60 18   1 1 2     1     1                 1   1                           1   1               1 1       3     1 1       1   60
61 15 1       1         1     1 1 1   1   1   1                               1     1   1                 1       1     1   61
62 14 2   1   1             1 1     1         1     1     1         1                             2                       1 62
63 19 1   1 1 1 1         1 1                       1     1       2   1                 1   1     1       1 1       1 1     63
64 24   1     1   1   1 1 1   1   1 1 1   1         1 1 1           1 1 1   1   2                               1       2 1 64
65 15       1 2         1           1     1   1             1   1                     1 1   1       1     1             1   65
66 18   1           1 1         1       1           2       1   1   1     1     1 1   1     1         1     1             1 66
67 13           1         2       1               1   1   1           1     1       1 1         1       1                   67
68 17   1       2                           1       1             1       1         2           1   2     1       3       1 68
69 15     1           1 1     1                 1 1 1                 1           1                 1 1       1 1 1       1 69
70 18 1   1   1             1   1     2           2     1           1         1 1   2         1         1     1             70
71 20       2       1               1   1 1       1       1 1             2 1             1   1 1 2             1     1   1 71
72 23 1 1     1 2 1             1   1 1     1   1                       1   1     1   1   1         1 1     1     1   3     72
73 13     1       1     1 1           1                       1     1 1       1     1       1                       1     1 73
74 18       1   1 1         1         2               1 1         2               1       1   2 1     1         1   1       74
75 7         1                                           1       1       1                             1         2         75
76 11                                 1     1   1                   1           1           1   1   1     1         1 1     76
77 17   1               2 1       1           1 1   1     1           1     1             1     1 1                 1 1   1 77
78 12     1       2   1         1           1     1 1       1             1                         1                 1     78
79 18         1 2 1 1 1   2 1 1             1   1                     1     1         1 1                     1   1         79
80 17           1 1   1       1 1   1           1   1   2     1         1             1                   2   1           1 80
81 10                       1     1     1         1   1 1     1       1                                   1               1 81
82 17         1         1       1 1 1       1       1 1     1   1     2 1             1         2                   1       82
83 11           1                 2                 1       1       1       1             1             1   1     1         83
84 15               1   1       1           2 1   1           1                 1 1         1           1 1       2         84
85 21   2         1           1 2 1 1       1                   1   1   1                   1 1   1 1     1     1   1 1 1   85
86 8     1     1                 1 1       1                           1                       1       1                   86
87 14     1   1                     1     1 2     2     1 1             1                                   1     1 1       87
88 15     1         1     1       1           1         1 1 1                         1               1   1   2     1   1   88
89 10     1         1   1                             1     1     2 1     1                               1                 89
90 18   1   1   1 1   1     1                         1       1 1         1   1 1   1           1   1 1     1       1       90
91 24 1               1 1 1               2 1 3 1 1 1         1   1         1 1 1     1     1 1 1         1 1               91
92 14 1               2       1 1               1                         1   1 1     1 1     1               1     1       92
93 17   1   1       1       1   1             1 2         1         2     1       1                 1           1 1   1     93
94 17             2 1 1         1   1             1     2       1     1 1           1       2                 1           1 94
95 19   1         1     1           1     1 1                     2 1   1   1   1     1   1   1     1 1 1           1       95
96 17 1 1                 1 1     1 1   1 1       1           1         1     1 1                     1 1       1 1         96
97 14   1   2                                     1       1                   1       1 1           1     1 1       1   1 1 97
98 19   1     1     1         1         1 1     1   1         1     1                   2           2 2   1 1             1 98
99 16   1         1                             1 1 1     1 1 1   1 1       1           1 1   2                     1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
Ngày
/
Tháng