BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thái Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/08/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
Ngày
/
Tháng
00 12           1     1   1         1     1 1                             1 1   1 1                         1   1           00
01 14 1         1   1     1             1   1       2       1 1         1                               1     1     1       01
02 15           1         1   1     1 1 1   1             1                       1     2   1     1               1 1       02
03 23 1       1                 1     1 1     1 1               1   1 1   2   1 1     1   1   1     1   1   1 1       1   1 03
04 12           1   1     1 2               1           1 1                   1                             1 1       1     04
05 15   1 1     1 1   1           1           1                 2       1           1   1   1             1         1       05
06 11     1                             1     1       1 1 1     1         1   1           1     1                           06
07 15 1               2     1 1 1 1                     1     1 1               1                 1   1       1       1     07
08 14   1   1   1     1   1   1                     1       1 1 1 1           1                   1     1                   08
09 12 2                     1 2                 2 1             1   1                                           1       1   09
10 19     1   1 1       1   1               1 1     1 2       1 1 1       1 1     1   1             1             1         10
11 13 2     1                       1                     1       2 1           1 1             2                 1         11
12 16     1     1     1 1     1 1           1         1   1         1                   2 1   1                 1         1 12
13 19       1                   1 1   1   1     2 1       1 1         1 1   2     1       2   1   1                         13
14 26           1 1 1         2     1     2 1       1 1       1   1 1 1 1 1   1   1 1   1   1     1     1   1           1   14
15 17             1   1         2 1 1         1         1     1 1   1 1 1         2                   1 1                   15
16 10       1         1   1       1 1           1                                                   1   1   1   1           16
17 13         1       1             1                   1                   1         2             1   1 1       1 1   1   17
18 18 1                   1 1         1             2   1             1   1 1     1   2     1         1         1       1 1 18
19 14                 2             2 1 1 1         1                             1               1           3 1           19
20 14 1         1                             1           1                           2             1 1 2 1       1 1   1   20
21 20               1 1 2             1   1   1 1 2     1                   1       1   1       2   1         1         2   21
22 21 1       2     1         1     1           2     1         1 1     1 2   1   3                   1   1     1           22
23 20 1         1 2 1         1   1     1       1               1 1               1       2         1 1 1 1       1     1   23
24 14       1 1   1       1                     1     1       1 1       1         1   1     1                   1         1 24
25 17     1 1   2           1 1 1               1   1       1                 1     1   1         1   1 1   1               25
26 15   1       2 1   1                 1 2                         1         1           1   1       1 1                 1 26
27 17   1                         1               1     1   1 1       1   1   1 1     2               1 1       1     2     27
28 16   1     1         2 1                 1 1   1           1                   1           2     1           1         2 28
29 14     1       1                     1                   1 1 1       1           1             2   1 1         2         29
30 18       2       1   1   2     1     1 1                   1     1   1   1   1 1           1   1               1         30
31 17   1 1 1       1       2               1     2                 1   1           1 1             1 1 1           1       31
32 18   1 2   1                     1   1     1       1 1 1         1 1 1             1 1   2   1                           32
33 14                 2   1         1     1         1 1     1 1 1                                     1         1 1 1       33
34 15   1       1   1                 1     1 1   1   1 2     1 1                   1                         1           1 34
35 19   1   1             1         1 2 1 1   1           1   1   1           1   1     1         1 1       1     1         35
36 16   1         2                   1       1       1 1 1     1                   1   1   1     1       1             1 1 36
37 11     1     1       1   1                 1     1                           1   1   1                   1 1             37
38 14   1                 1   1         1                           1     1     2   1 1             1 1           1     1   38
39 17     1       1 1 1 2 1             1 1     1   1     1                                     1             1   1 2       39
40 13                                     1 1               1         2   1             1 1             1 1 1         1 1   40
41 16   1 1       1     1       1   1   1           1                     1           1       1           1     1   1   1 1 41
42 14         1     2             1       1 1         1     1 1                             2     1   1         1           42
43 14   1           1   1                     1 1 1           1                     2     2 1             1           1     43
44 15     1 1 1         2       2                 1         1             1   1     1   1           1                   1   44
45 19 1       2             2             1 1         1     2     1         1 2             2         1     1   1           45
46 12 1         1 1 1                       1                       1   1                     2     1   1     1             46
47 16 1       1               1             1             1       1   2       1 1 1           1 2 1                 1       47
48 15             1 1                         1                     1 1   1   1           1         1   1 1     1 1 1     1 48
49 19       1             1     1           1 2         1 1     1   2 1       1     1               1       1     2     1   49
50 17   1         1 2       1   1     1         2                   1   1 1         1   2 1                 1               50
51 15                   2           1 1     1     2     1                     1           2   1         1     1   1         51
52 18     2 2         1   1                 1     1 1     1       1       1 2         1         1         1   1             52
53 20 1   1     1     1             1                   2             1 2   1     1   1       2   1     1     1       1   1 53
54 20     1 1 1           1   1     2 1   2   1 2             1   1 1 1             1                   1               1   54
55 17         1 1 1       1   1   1               2         1 1               1                 1 1                   1 1 2 55
56 15       1                     1   1     1           1   1         1         1   1       1     1 1     1 1     1         56
57 25                 2   2 1   1 2       1       1   1       1 1                 1   1 1 1   2             2       1 1 1 1 57
58 12                           1                               1 1         1   1             1 1     1           2     1 1 58
59 15                                       1   1   1     1         1     1   2 1             1         1     1     2     1 59
60 12         1       1     1     1     1   1                     1     1       1     1     1     1                         60
61 20                   1         1   1       1 1 1                   1 1   1 1         1   1       1 1     1     1 1 2   1 61
62 12                   1 1       1               1         1 1     1               1         1 1   1                 1     62
63 11 1                 1           1                                   1   1             1           2     2 1             63
64 18     1   1         1     1         1   1 1 1       1   1         1             1 1     1 2           1           1     64
65 23 3 1       1 2                                   1   1 1       1       1     1 1     1     1   2   1 1   2           1 65
66 11                   1         1     1   1         1   1                     2                             1   1 1       66
67 17               1       1     1       1             1 1 1   1                                 2         2   2 1   1   1 67
68 18           1           1 1 2 1   2     1     1 1                 1 1     1 1     1     1                         1     68
69 23   1   3 1               1 1 1     3               2     1 1 1       2               1         1   1 1           1     69
70 18 1   1     1 1                 1 1   1       2   1   1                 1       1   1   1   1 1                     1   70
71 19       1 1                     1 1 1 1 1             1 1     1         1   1 1 1 1         1   1   1     1             71
72 17 1 2         1                   1     1   1               1 1 1 1   1                       2   1   1               1 72
73 11     1   2 1       1   1                 1     1                   1                                               1 1 73
74 18   1       1   1             1 1 2 1           1 1 1   1     1     1       1       1                 1     1           74
75 18   1 1   1   1         1 1               1   1                         1       1     1       1 1 1 1         1   1   1 75
76 15   1       1 1             1                             1   1   1         1   1         1 1   1     1       1       1 76
77 15               2   1 1   1 1 2       1       1                           1     1                 1         2           77
78 11 1   2 1             1                                     1                         1 1                   1 1       1 78
79 15 1               1                             2   1         2   3 1   1                 1     1       1               79
80 10 1                 1 1       2 1 1                                                           1             1   1       80
81 14   1 1                 1         1                 1       1   1             1   1                   1 1     1   1 1   81
82 18         1 1 2           1 1       1 1           3           1           1             1         1 1       1   1       82
83 14       1 1   1     1 2         1 1   1     1             1         1               1             1                     83
84 20 1 2             1                   1             1     1 2       1     1 1     2     1   1           1 1     1   1   84
85 9                           1   1                       1           1       2         1     1                     1     85
86 19   1           1       1   1 1                       2         1         1     1   1 1 1 1 2         1 1       1       86
87 22   1 1       1         1   1               2   1     1 2     2 1                   2       1   1 1   1 1             1 87
88 15       1               1 2               1       1 1               1 1               1     1     1   1         1   1   88
89 17     1         1                   1       1 1   1   1 2 1 1 1   1         1     1                     1         1     89
90 9                         1     1         1     1         1             1             1 1                           1   90
91 12       1         1                 1                             1   2 1         1     1       1         2             91
92 23   1   2 1       1     1 2                 1 1   1 1   1     1         1           2     1                     3 2     92
93 16       1               1       1   1           1 2               1   2 1   1                             1 1   1 1     93
94 16     1         1     1     1     1           1 1               1             1     1 1 1   1         1 1   1           94
95 15             1 1 1         1       1           1             1         1   1         1     1               1   1 1 1   95
96 13 1       1       1   1     2         1                 1           1   1                   1               1     1     96
97 18 1             1         1           1 1 3     2     2   1                 1 1         1     1                     1   97
98 14                   2         1                                 2     1 1     1 1         1 1         1   1         1   98
99 15         1     1                 1               1   1                   1               1   1   1   3   1       1   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
Ngày
/
Tháng