BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thái Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/09/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
Ngày
/
Tháng
00 20 1 1                         1   1           1 1         1           1       1 1     1         2 1     1   1 1   1   2 00
01 17 1       1           1   1 1           1 1 1                     1 1 1                     1             2 1 1     1   01
02 14           1   3   1         1                       1 1             1         1       1   1                   2       02
03 14 1           1   1 3       1                       1 1   1                       2                           1       1 03
04 16 1         1         1     1           1   1     1     1   1             1       1       1       1       1       1   1 04
05 16     1         1 1         1           1 1     1   1 1       1                   1 2         1         1           1   05
06 22     1 1 2                   1 1 1     1   1 2         1                 1     1 1   1       1     1   2           1 1 06
07 21             1     1 2         1   1 2     2       1         1 1   1       1 1       2     1 1     1                   07
08 21   2 1           1 1         1               2     1         2       1 1   1           1       1 1   1   1         1 1 08
09 15 1     1         1             2                 1         1           1   1 1     1     1       1 1           1       09
10 19     2 1 1     1                 1 2     1                 2 1 1         1 1 2   1                             1       10
11 22   1 1 1 2 1       1   1         1     1     1   1               1   1       1     1     1       2   1         1     1 11
12 16 1                 1                   2   1       1                 1                 1 1   1 1 1         1 1   1   1 12
13 20   2                               1   1 3     1   1         1 1 1         1 1   1             1     1     1   1     1 13
14 18             1   1         1   1 1   1           1   1   1     1   1   2 1               1                     1 2     14
15 18           1 1 2         1 1 1         1     1           1             1   2             1               1 1   2       15
16 15         1   1         2 1                   2         1     1       1   1 1 1   1                   1                 16
17 10 1                     1         1   2               1                 1           1                 1             1   17
18 18 2       1 1           2   1   1                           1             1         1 1 1         1 1           1 2     18
19 10 1               1                             1             1 1           1           1       1             1       1 19
20 18       2       1     1               1       1     1         2     1       1 1 1                 1 1 1     1   1       20
21 20     1     1   1   1 1         2 1         1   2                 3                       2         1   1         1 1   21
22 9               1                   1           1                                   1 2 1               1         1     22
23 11       1                   1 1             1   1                 1                   1 1                 1   1       1 23
24 13       1   1 1         1 1   1                   1           1           1         1                     1   1     1   24
25 16       1       1 1 1                           1         1     1     1   1   1                   1 1       1     1 1 1 25
26 12   1           1           1                                       1         1 1   1   1 1 1   1 1                     26
27 12                             1     1         1               1   1 2                     1     1       1         2     27
28 13 1       1   1                       1     1       1             1       1     1     1   1         1             1     28
29 14           1 1     1   1         1 1           1 2     1       1       1                 1               1             29
30 16   1     1         1     2                   1 2                 1                 1   1     1     1 1       1       1 30
31 12     1         1       1   1     1   2                                   1 1 1                       1 1               31
32 12 1                                 1 1     1           1 1 1     1       1       1             1       1               32
33 17     1       1 1     1 1   1   1         1       1   1 1 1                 1   1         1 1         1                 33
34 10         1       1       1               1     1     1   1     1 1                           1                         34
35 22       1 1       1   1     1     1 2         1   1 1 1     1   1   1       1   1           1     1     1 1         1   35
36 16 1 1       1             1   1 1   1   1   1     1               1   1 1               1     2                         36
37 9     1 1 1             1 1                       1         1                             1       1                     37
38 12                     1                         1       2                     2           1 1 1                 1 1 1   38
39 16             1         2       1                   1 1 1 1                   1 1   1         2   1       1   1         39
40 18                     1   1                 1         2   2 1 2   1       1     1       2             1   1     1       40
41 19 1   1     1 2       1       1     1       1     2     1           1   1 1                               1 1   1 1     41
42 19 1   1           1 1 1                 1         1 1       1   1   1       1   1     1 1     1 1       1           1   42
43 15       1     1   1     1   1 1 1         1               1 3         1                                           1 1   43
44 14   1               3                 1     1     1         1   1                         1         1 1   1   1         44
45 12           1             1   1 1   1       1             1 1                 1                               1     2   45
46 10                       1     1         2                               1           1           1 1   1             1   46
47 14   1 1                 1                     1           1 1       1   2       1 1       1                       2     47
48 15               1           1 1 1       1       1                                           1 1     2     1   2 1   1   48
49 24   1                 1 1     1     2   1     1 1   1     1   2     1       1   1 1 2 1 1         1 1   1               49
50 11   1           1         1   1   1     1   1                 1                   1                   1   1             50
51 20   1 2       1       1               2               1 1             1     1 1           1   3 1           1 1   1     51
52 21                 2     1       1         1 1 2             1   1   1     2         1 1         2   1 1 1         1     52
53 16   1 1                       1   2 1               1           1   2           1 1     1   1                 1   1     53
54 17                             1               1   1 1           1       2 1   1   1 2   1       1       1   1 1         54
55 22       1     2       2         1       1         1 1     2 1   1 1 1     1         1 1       1               1     1 1 55
56 24 1     1         3 1 1                       1 1     1 1           1             1 2 1   1 1 1 1 1         2         1 56
57 16 1         1                 1     2       1             1     1 1                   1 1 1             2       1     1 57
58 9                                   1 1 1         1     1                   1   1                     1     1           58
59 12         1     1 1           1           1               1       1       1                 1       1 1             1   59
60 15       1                 1 1   1   1   1             1 1   1             2                     1 1         1 1         60
61 11   1 1     2                             1           1   1                       1                     1 1           1 61
62 17       1 1     1     1 1                   1 1       3               1         2       1       1               1 1     62
63 22       2 1 1 2 2     1   1   1 2 1   1             1                 1 1       1           1       1     1             63
64 15                   1     1         1     1 1           1 1     1   1 2 1                             1   1           1 64
65 17 1 1 1                           1 1 1           1   1         1     1 1             1     1     2       1 1           65
66 19     1   1                       1 1 1 1       1     1   1           1     1 1 1         1 1   1 1 1       1           66
67 19       2   1 1     1   1   1                   1   1 2   2           1               2         1               1     1 67
68 15                   1     1 1                             1             1 1       2     1 1 1     1 1 1     1           68
69 23 2       1 1         1 1     1 1   1 1 1 2         1         2   1           2   1 1         1       1                 69
70 24 1   1   1 2   1         1 1             1   2     1           1     1 2   1   1     1 1               1       1   1 1 70
71 20 1     1         1     1         1   1       1 1     1 1       2   1     1 1         1       1       1       1       1 71
72 11         1         1                   1                     1         1 1         1             1         1     1 1   72
73 18   1             2 1             3       1       1                                         1     2   2         2   2   73
74 11                         1         1             1             1 1 1 1 1                   1           1           1   74
75 12         1         1     1 2 1           1   1           1 2                                   1                       75
76 7     1                 1     1           1                 1                         1                         1       76
77 17                     1 1     1   1           1     1   1   2 1 2           1             1 1 1                 1       77
78 18 1     1   1             1 1             1 1     1           1 1 1 1             1         1     1   1   1 1           78
79 9                             1           1   1                     1             2                     1       1   1   79
80 19 1   1       1   2 1       1                   2   2           1 1   1           1                 1     1   1       1 80
81 16 1     1       1       1 1                       1     3         2 1           1     1                 1     1         81
82 16             1             1   1 1         1         2     1 1                 1   1       1 1         1     1       1 82
83 19   3 1   1         1 1                         1   1             1 1       1         1 1   1 1 1             2         83
84 12   1                   1 1           1 1             1             1             1             1         1 1     1     84
85 19   1     1   2 1     2   1 1         1   1         1   1               2         1 1     1                         1   85
86 10               1                         1                       1             1     1 1     1       2       1         86
87 13       1                 1 1       1   1       1       1             1   1     1       1 1             1               87
88 13                   1         1 1         1 1   1       1     1     1         1     1       1                   1       88
89 12     1                         1     1       1     1                         2   1         1       2         1         89
90 15 1       1 1   1           1     1               1     1           1   1     1 1           1       2                   90
91 15     1                         1           2     1     1             1   1           1 1 1     1     1       1     1   91
92 9         1   1                                                         1                       2   1     2           1 92
93 18           1       1           1     1     1         1 1 1     1         1   1         1   2           1   2         1 93
94 21           1     1   2 1             1 1                   1 1       1     1 1         1   1 2 1 1 2     1             94
95 13     1           1                   1             1         1       1 1         1     1                   2     1   1 95
96 14   1   1         1       1       1             1                                   1 1   1           1     1   1 1 1   96
97 24     1 1 2 1 1           1       2 1     1     1 1                   1   1 4       1               1   3               97
98 24   3   1   1 1 1 1   1   1           2 1 1         1       1 1   1   1         1             1             2     1     98
99 21 1         2 1 1 1         1   2 1     1 1 1     1               1             1     1                   2     1     1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
Ngày
/
Tháng