BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thái Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 09/06/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
Ngày
/
Tháng
00 13   1             1 1       1 1     1 1       1                       1       1 1   1                     1             00
01 11 1           1   1       1                 1                             1           1         2     1             1   01
02 16       1     1       1   1           1     2 1         1     2       1   1   2                   1                     02
03 18   1           1     2 1   1 1   1   1   2 2               1           1         1                   1           1     03
04 11                               1   1           1 1 1       1                 1   1     1       1       1               04
05 18       1 1 1           1 1 1 1             1 1             1         2   2 1         1                       2         05
06 15 1       1                 1   2                       1               1   1                   1   1 1   1         2 1 06
07 11   1                     1     1 1                   1 1               1       1                   1           2       07
08 18   1 2   1                 1 1             1       1                   2     1 1     1     1   2         1     1       08
09 12               1 1   1 1 1       1           1                                     1     2       1 1                   09
10 16       1                       3 1   1                     1     1           1 2 2               1       1       1     10
11 13   1           1     1   1   1       1 1                   1     1             1 1       1                         1   11
12 15   1 1                 1           1     1 2   1   1   1       1                   1             1 1           1       12
13 20   1               1   1               1 1 1       1 1             1           1         1 1   2   1 1     1 1   1 1   13
14 15                             1   1 2   1 1                       1   1   1   2     1       1     1                   1 14
15 15     2     1   1 1     1   1             1 1                 1         1           1                 1   1           1 15
16 17                 1           1 1     2 1 1     1     2     1             1 1         1             1             1   1 16
17 12   1               1 1       1         1     1       1 1         1       1                   1                 1       17
18 17 1 1             2 1             1     1 2 1       2             1   1                     1 1             1           18
19 16 1       1                     1       2   1   1     1   1 1             1 1 1               1       1             1   19
20 22 1       1 1             1         1   1       1 1   2 1       1     1       1 2   1   1     2         1   1           20
21 16         1       1                   1 1             1         1 1             2           1     1     2     2   1     21
22 13 2         1   1 1                                             1     1       1       1 1       1         1         1   22
23 13                         1                             1 2             1             1 1 1       2   1         2       23
24 13       1           2             1               1       1     1 1 1       1                   1           1     1     24
25 14       1     2 1   1     1               1                       1     1   1         1       1         1             1 25
26 14 1             1     1     1         1                         1   1         1       1   1     1 1   1     1           26
27 19   1       2 1     1 1             1   1 1                 1   1 1               1       1       1   1 1   1       1   27
28 21                     2           1   1 2       1     1   1 1 1           2   1 1     2 1 1                 1         1 28
29 15                       1 1 1     1                       1 1 1     1   1     1   1   1     1   1             1         29
30 16         1 1   1         2 1                     1   2     1     1       1         2 1     1                           30
31 7                                             1           1 1               1             1                       1   1 31
32 22 1             1   1 1 1     1   1     1         2       1       1 1   1     1 1   1   2       1 1         1           32
33 19     1 1 1             1           1                     2   1   1     3 1 1   1   1     1         1         1         33
34 14     1             1               1   1 2           1               1     1   1     1             2   1               34
35 15       1     1   1   1 1               1                   1               1 1           2   1     1             1   1 35
36 16   1       1   1                         1   2 1         1 1     1             1 1   1                         1 2     36
37 16   1               1         1         1           1 2                                 1 1 1 1 1           1     1 1 1 37
38 13   1     1                 1         1   1   1 1         1             1               1                           2 1 38
39 14       2       1   1   1 1                           1                   1           1               1 1   1 1       1 39
40 17     1   1   1               1                                 1 2       1   3               1           1   1   2 1   40
41 13                       1       1   1 1 1 1 1                               1           1 2               1   1         41
42 18                 1     1           1   1   1 1             1                         1 1   3   1     1       2   1   1 42
43 24       1       1           1     1   1       2 2 1     2 1     1   1           1         1         1   2     1 2 1     43
44 14 2                 1         1     1           1             1         1 1       2   1     1       1                   44
45 13           1 1                 1 1   1             1   1     2     2               1                   1               45
46 16             1       1         1   1           1                     1           1 1 2   1 1 1     2               1   46
47 15         1           1     1 1 2         1     1 1   1       1                         1   2       1                   47
48 16   1   1         1     1                     1 1               1                 1   2             1   1   1   2     1 48
49 11             1     1             1   1 1         1                         1       1     1             1     1         49
50 17                 1 1   1 1       1                             1   1       1   1 1     1     1 1         1 1 1     1   50
51 15         1                     1 1 1 1                               1   1       1           2 1     1         1     2 51
52 20     2   1 2     1     1 1 1                 1     1   2     1         1                 1           2   1     1       52
53 14 2                                   1                 2   1   1   1       1           1             1         2     1 53
54 12           1           1 1                     1         1     1 1 1                     1             1     1 1       54
55 10             1             1                     1 1 1             1                 1 1           1     1             55
56 11                                 2 1   1                               2               2               1   1   1       56
57 19         1   1   1 1 1   1 1             1     1 2     1     1                     1   1     1       1 2               57
58 10   1                       1                 1   1 1       1                   1   1                 1 1               58
59 14 1   1   1     2     1   1         1   1 1       1                     1 1                                 1           59
60 10             1                                     1   1           1 1   1                 1           1         2     60
61 18     1       1   1 1   1 1     1   1       1     1   1         1                 1 1       1 1   1                   1 61
62 18       2 1     1               1 1             1 1       1 1         1     1     1     1   1       1               1 1 62
63 18         1 1               1 2                   1 4 2                 1       1             1         1           1 1 63
64 22                         2 1 1   1 1   1             1   1 1 1       1     1 1 1           1 1         1 1   1 1 1     64
65 19 2       1         1                 1 1   1 2 2 1                         1   1       1       1 1               1 1   65
66 18 2 1         1     1               1             2       1           1   1 3 2                 1             1         66
67 15     1     2                   1           1 1         1       1         1                             1 2 1   1 1     67
68 20   1   2   1               1       1       1 1   1     1       1     1       1   1           1     2   1         1 1   68
69 19     2 1         1 2 1 1                   1       1       1     1   1       1           1 2     1       1             69
70 18   1 1         1 2             1 1               1 1         1         1         1   1       1           1   1 1   1   70
71 15             1 1 1   1 1                 1 1                       1 1 1 1         1       1     1         1           71
72 17   1 1       1     1         1                     1         1     1       1             1   3 2     1     1           72
73 16     1     2 2             1                       2   1       1   1 1                         1   1   1 1             73
74 16 1           1     1 1 2     1       1               1     1   2       1       1 1                         1           74
75 25     1   1   2 1   1                     1 1               1   1 1 1       1 1   1 1 2 1 1   1   1   1   1   1         75
76 13         1                             1 1                       1       1                     1     1   1 1 1 1   1 1 76
77 12   1   1       1             1               1     1         2     1                   1                   1 1         77
78 16 2   2 1   1                       2 2         1                         1                     1   1   1           1   78
79 20             1       1   1 1     1   1 1   1               1     2 1 1           1 1 1           2             1     1 79
80 15 1   1 1 1     2           2   2                     1   1                         1         1             1           80
81 14 1               1   2             1     1     1                     1           1       1     1 1 1       1           81
82 15         1 1                                 1 1       2     3   1 1 1         1                         1           1 82
83 19           2         1   2   1                 1         1   2   1         1     1     1         1   1     1       2   83
84 15 1             1       1             1   1             1     1 1         1       1                 1   1 1       1 1   84
85 11   1 1 1           1                     1 1                 1             1       1                       1   1       85
86 15       1     1 1             1       1 1     2     1   1           1           1         1                       1 1   86
87 14                     1         2   1 1                     1       1   1 1           1     1       1       1     1     87
88 23     1   1           1     2 1   1               1 1 1 1         1   1 1 1       1     2     1       1             1 2 88
89 22         1 1     2     1       2     1     1 2           1           1 1         1     1 1 1       1     1 1       1   89
90 18   1     1       1   1 1 1 1     1               1       1 2 1     1 1             1                     1   1         90
91 12   1     1     2     1           1       1         1 1                       1                 1           1           91
92 19 1 1 1 1     1 2               1             1 1 1 1     1       1             1             1       2               1 92
93 16           1           1     1   1                             1 1 1 1     1 1     1       1             3   1         93
94 13   1             1       1                     1         2         1   1               1 1 1 1       1                 94
95 16       1   2 1               2               1 1   1                               1       1     2 1             1   1 95
96 25   1   3   1 1   2 1                 1               1 1     1 1 1   1             1           1 2     1     1 2     1 96
97 18 1       1         1   1         1 2                     2 1   2   1       1   1                         1   2         97
98 17 1   1 1                       1 1 1       1   1 1       1   1 2           1     1 1                             1     98
99 21   1 1                   1 1 2           1 1     1     2           1     1         1             3   2         1 1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
Ngày
/
Tháng