BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thái Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/02/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
Ngày
/
Tháng
00 11   1 1       1                       1       1 1   1                     1             1             1         1       00
01 9           1                             1           1         2     1             1               1           1       01
02 15     1     2 1         1     2       1   1   2                   1                       2   1                         02
03 18 1   1   2 2               1           1         1                   1           1     2       1 1       1   1       1 03
04 19   1           1 1 1       1                 1   1     1       1       1                       2     2 2 1     2       04
05 12           1 1             1         2   2 1         1                       2                                     1   05
06 14                       1               1   1                   1   1 1   1         2 1     1         1       1       1 06
07 11 1                   1 1               1       1                   1           2         1 1           1               07
08 18           1       1                   2     1 1     1     1   2         1     1               1 3   1         1       08
09 13 1           1                                     1     2       1 1                     1   1     2     1 1           09
10 16 1   1                     1     1           1 2 2               1       1       1     1     1         1 1             10
11 13     1 1                   1     1             1 1       1                         1               1     1   1   1   1 11
12 17   1     1 2   1   1   1       1                   1             1 1           1       1 1                     1 1   1 12
13 23       1 1 1       1 1             1           1         1 1   2   1 1     1 1   1 1     1   1       1 1 1           1 13
14 17 1 2   1 1                       1   1   1   2     1       1     1                   1   1             1           1   14
15 9         1 1                 1         1           1                 1   1           1                       1         15
16 20     2 1 1     1     2     1             1 1         1             1             1   1   2         1     1     1     1 16
17 12       1     1       1 1         1       1                   1                 1           1 1           1 1           17
18 13 1     1 2 1       2             1   1                     1 1             1                       1                   18
19 17       2   1   1     1   1 1             1 1 1               1       1             1     1 1     1   1                 19
20 23   1   1       1 1   2 1       1     1       1 2   1   1     2         1   1           1         1         2 1         20
21 18     1 1             1         1 1             2           1     1     2     2   1     1   1   1               1       21
22 11                               1     1       1       1 1       1         1         1   1     1                   1     22
23 17                       1 2             1             1 1 1       2   1         2         1   1 1             1       1 23
24 13 1               1       1     1 1 1       1                   1           1     1     1   1                     1     24
25 9         1                       1     1   1         1       1         1             1                           1     25
26 15     1                         1   1         1       1   1     1 1   1     1           1 1     1   1         1         26
27 18   1   1 1                 1   1 1               1       1       1   1 1   1       1   1                   1 1   1   1 27
28 23 1   1 2       1     1   1 1 1           2   1 1     2 1 1                 1         1 1             1         1   1   28
29 14 1                       1 1 1     1   1     1   1   1     1   1             1                             1       1   29
30 12                 1   2     1     1       1         2 1     1                                 1                     1   30
31 10             1           1 1               1             1                       1   1   1                 1       1   31
32 17 1     1         2       1       1 1   1     1 1   1   2       1 1         1                       1                   32
33 21   1                     2   1   1     3 1 1   1   1     1         1         1           1     2 1         1   1       33
34 19   1   1 2           1               1     1   1     1             2   1                     1 2             3     1   34
35 16       1                   1               1 1           2   1     1             1   1 2               1 1   1       1 35
36 15         1   2 1         1 1     1             1 1   1                         1 2         1                         1 36
37 17       1           1 2                                 1 1 1 1 1           1     1 1 1 1           1       1       1   37
38 14     1   1   1 1         1             1               1                           2 1                       1 1 1   1 38
39 12                     1                   1           1               1 1   1 1       1     2     1               1     39
40 16                               1 2       1   3               1           1   1   2 1       1         1           1     40
41 21   1 1 1 1 1                               1           1 2               1   1         1 1         1 5   1     1       41
42 23   1   1   1 1             1                         1 1   3   1     1       2   1   1   1             1 1   1     1 2 42
43 28 1   1       2 2 1     2 1     1   1           1         1         1   2     1 2 1     1 1     1   1     1 1       1   43
44 17   1           1             1         1 1       2   1     1       1                   1   1 1       1 1 1       1     44
45 15 1   1             1   1     2     2               1                   1                         1     1       2 1     45
46 18   1           1                     1           1 1 2   1 1 1     2               1         1 1 2                   1 46
47 11         1     1 1   1       1                         1   2       1                             1                 1   47
48 19             1 1               1                 1   2             1   1   1   2     1 1       1     1 1     2       1 48
49 12 1   1 1         1                         1       1     1             1     1                     1           1   1   49
50 16 1                             1   1       1   1 1     1     1 1         1 1 1     1               1   1           1   50
51 14 1 1 1                               1   1       1           2 1     1         1     2                               1 51
52 13             1     1   2     1         1                 1           2   1     1             1                     1   52
53 14     1                 2   1   1   1       1           1             1         2     1                 1           1   53
54 13               1         1     1 1 1                     1             1     1 1           1           1 1   1         54
55 11                 1 1 1             1                 1 1           1     1                         1             1   1 55
56 18 2 1   1                               2               2               1   1   1       1   1   4             1         56
57 17         1     1 2     1     1                     1   1     1       1 2                   2               1   1 1     57
58 14             1   1 1       1                   1   1                 1 1                 2         2             1   1 58
59 9   1   1 1       1                     1 1                                 1                               1       1   59
60 17                   1   1           1 1   1                 1           1         2           2   1 1 2     1     1     60
61 14   1       1     1   1         1                 1 1       1 1   1                   1         1       1         1     61
62 18 1             1 1       1 1         1     1     1     1   1       1               1 1         2   1   1             1 62
63 22                 1 4 2                 1       1             1         1           1 1       2 1   1 1 1 1         1 1 63
64 25 1 1   1             1   1 1 1       1     1 1 1           1 1         1 1   1 1 1           1   1     1   1   1 1 1   64
65 20     1 1   1 2 2 1                         1   1       1       1 1               1 1         1       1 2         1     65
66 18   1             2       1           1   1 3 2                 1             1               2   1           1 1       66
67 15           1 1         1       1         1                             1 2 1   1 1         1             1         2   67
68 19   1       1 1   1     1       1     1       1   1           1     2   1         1 1     1       1       2             68
69 17           1       1       1     1   1       1           1 2     1       1             2 1         1           1 1     69
70 19 1               1 1         1         1         1   1       1           1   1 1   1   1   1 1 1   1   1             1 70
71 15         1 1                       1 1 1 1         1       1     1         1             1   1       2       1         71
72 19                   1         1     1       1             1   3 2     1     1           1       1 1     1 2 1           72
73 17                   2   1       1   1 1                         1   1   1 1               1 1 1     1       1     1 1   73
74 14     1               1     1   2       1       1 1                         1             1           1   1 1         1 74
75 20         1 1               1   1 1 1       1 1   1 1 2 1 1   1   1   1   1   1                         1               75
76 12       1 1                       1       1                     1     1   1 1 1 1   1 1                                 76
77 15             1     1         2     1                   1                   1 1         1   2     1               2 1   77
78 15   2 2         1                         1                     1   1   1           1         1     1       2   1       78
79 25 1   1 1   1               1     2 1 1           1 1 1           2             1     1                 1 2 1 1 1   2 1 79
80 9                     1   1                         1         1             1           1                 1 1   1       80
81 11   1     1     1                     1           1       1     1 1 1       1                                         1 81
82 15             1 1       2     3   1 1 1         1                         1           1                 1         1     82
83 14               1         1   2   1         1     1     1         1   1     1       2                     1             83
84 14     1   1             1     1 1         1       1                 1   1 1       1 1                         1   1     84
85 10         1 1                 1             1       1                       1   1                 2         1           85
86 14     1 1     2     1   1           1           1         1                       1 1   1           1     1             86
87 15   1 1                     1       1   1 1           1     1       1       1     1         2       1   1               87
88 21 1               1 1 1 1         1   1 1 1       1     2     1       1             1 2       1     1         1     1   88
89 19     1     1 2           1           1 1         1     1 1 1       1     1 1       1         1     1         1   1     89
90 19 1               1       1 2 1     1 1             1                     1   1           1 1     1   1   1 1   1     1 90
91 11 1       1         1 1                       1                 1           1                   1               1 1 1   91
92 14             1 1 1 1     1       1             1             1       2               1         1               2       92
93 18 1                             1 1 1 1     1 1     1       1             3   1           1       1   1       1       1 93
94 14               1         2         1   1               1 1 1 1       1                                     2 1 1       94
95 15             1 1   1                               1       1     2 1             1   1     1 1   1         1     1     95
96 21     1               1 1     1 1 1   1             1           1 2     1     1 2     1     1   1 1                 1 1 96
97 18 1 2                     2 1   2   1       1   1                         1   2             1     1   2                 97
98 17 1 1       1   1 1       1   1 2           1     1 1                             1       1       1     1     1         98
99 18         1 1     1     2           1     1         1             3   2         1 1         1     1         1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
Ngày
/
Tháng