BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thái Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 26/06/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
Ngày
/
Tháng
00 15                         1     2       2     1   1 2         1   1               1 1                         1   1     00
01 22   1 1   1 1     1 1 2 1                 2 1 1 1                 2   1           1       1           1   1 1           01
02 18   1               1   1     2   1       1     1 1           1         1   1               1   3   1         1         02
03 14           1                           1       1     1       2   1               1           1   1 3       1           03
04 16           1     1     1           1 1   1   1       1 1                     3   1         1         1     1           04
05 20       1 1   1     1   1       1 1   1 1     2           1         1           3     1         1 1         1           05
06 14                           1             1       1           1 1     1   1           1 1 2                   1 1 1     06
07 20   1   1 1     1           1   2                   1   1               1 1     1             1     1 2         1   1 2 07
08 14       1     1 1   1         1                       1     1             1         2 1           1 1         1         08
09 14 1       1           1 1     1             1 1     1   1                         1     1         1             2       09
10 21             1     1     1 1 2           1                 1   3   1     1           2 1 1     1                 1 2   10
11 21   1     2 2     2 1                     1       1                 2               1 1 1 2 1       1   1         1     11
12 15 2   2       1     1         1   1         1         1   1       1       1       1                 1                   12
13 18   1 1       1   2         1         1         1         1       1 1   1 2 1       2                               1   13
14 14               1                   1       1   1 1   1 1         1                           1   1         1   1 1   1 14
15 18           1         1             1           1               3     1   1     2           1 1 2         1 1 1         15
16 22 1           1 1       1       1         1       1 1 2     1 1 1 2         1 1           1   1         2 1             16
17 13   1             1     1   1       3                                   1         1                     1         1   2 17
18 22   1 1         1 1   1         1       1   1 1 2         1 1             1       2       1 1           2   1   1       18
19 12 1 1       1                     1 1 2           1     1       1                 1               1                     19
20 15                   1     1   1       1     1     1   1 1         1     1               2       1     1               1 20
21 17                         1             2           1     2   1       1 1             1     1   1   1 1         2 1     21
22 15 1 1 1     1           1 1       1             1 1       2               1     1               1                   1   22
23 12     1         1             1             1           1         1   1   2             1                   1 1         23
24 13     1                           1                 1                 1 2   1           1   1 1         1 1   1         24
25 16   1   1     2           1 1 1 1       1         1     2                               1       1 1 1                   25
26 10     2                         1 1       1                           1 1           1           1           1           26
27 13       1                   1         1   1   1   1               1         1 1 2                             1     1   27
28 17     1                     1     2   1 1 1   1                   1 1   1     2   1       1   1                       1 28
29 21   1       1 1       1 1       1         1   1 1   1   1   2   1         1                 1 1     1   1         1 1   29
30 11                                 1         1                   1           1 1 1   1     1         1     2             30
31 19   1 1 1 1 1           1     1           1   1 1                 1 1                 1         1       1   1     1   2 31
32 13       3     1       1           1       1         1       1             1       1                                 1 1 32
33 18 2       1           1 2       1         1     1                         1   1       1       1 1     1 1   1   1       33
34 12                             1       1               1         1 1       1 1   2         1       1       1             34
35 18     1               1         1                 1     1         1   1     1 2         1 1       1   1     1     1 2   35
36 13 1               1         1               1   1 1                               1 1       1             1   1 1   1   36
37 13                       1       1       1   1               1     1       1   1       1 1 1             1 1             37
38 9 1     1 2       1                     1         1                         1                         1                 38
39 10               2                       1       2                     1                       1         2       1       39
40 17 1                   1   1   2           1 1 2     1     1   1   2       1                           1   1             40
41 21         1 1       2             2   1             2         1   1 1 1           1   1     1 2       1       1     1   41
42 19 1       1   1   2     1 1 1                       1   1               1   2 1   1   1           1 1 1                 42
43 19   2     1   1 1   1                                 1   1 1 1 1   1                   1     1   1     1   1 1 1       43
44 12               1         1             1         1 1 2                             1               3                 1 44
45 13     1             1             1         1           2     1         1                   1             1   1 1   1   45
46 12   1   1       1   1                 1               1     1 1         1   1                           1     1         46
47 16 1 1     1 2       2 1       1               1                 1     1     1       1 1                 1               47
48 25   2   1 1 1   1 2     1 3   2     1 1   1     2   1                       1                   1           1 1 1       48
49 19   1     1   2     1 2               1         1     1 1           1       1       1                 1 1     1     2   49
50 16     1 1           2       1   3   1                       1     1                 1           1         1   1   1     50
51 18   1 1     1   1       1 1       1                 1 1     1       1               1 2       1       1               2 51
52 18 1 1     1   1 1   2             1     1 1     1     1                 1     1                   2     1       1       52
53 19 1   1 1   1           1 2       1 1             1       1         1   1           1 1                       1   2 1   53
54 11         1   1   1             1 1 1   1 1               1 1                                                 1         54
55 16       1       1                             2 1   1     2         1     1             1     2       2         1       55
56 17     1     1 1           1       1     1       1 1                       1   1   1     1         3 1 1                 56
57 14 1         1   1             1             1       1         1   1           1   1         1                 1     2   57
58 10           1                           1   1 1                       1 2   1                                       1 1 58
59 9           1               1   1   1                       1                             1     1 1           1         59
60 20               1 1       3     1 1       1   1           1     1       1     2 1       1                 1 1   1   1   60
61 15     1   1                 1       1     1                         1 1   2 1   1   1 1     2                           61
62 11                   2                       1     1                   1 1               1 1     1     1 1               62
63 29         1   1     1       1 1       1 1       1       1     1 1     1 1     1         2 1 1 2 2     1   1   1 2 1   1 63
64 12 2                               1       2 1   1               1             1                     1     1         1   64
65 18       1 1   1       1     1             1                 2       1 2 1         1 1 1                           1 1 1 65
66 13 1 1   1     1         1     1             1           1                             1   1                       1 1 1 66
67 14     1 1         1       1                     1     1       1                         2   1 1     1   1   1           67
68 14     2           1   2     1       3       1                   1                                   1     1 1           68
69 26   1                 1 1       1 1 1       1       1   2   1 1 1 1         2     2       1 1         1 1     1 1   1 1 69
70 21 1   2         1         1     1                       2 1 1   1       1 1       1   1   1 2   1         1 1           70
71 17           1   1 1 2             1     1   1       1     1                 1     1     1         1     1         1   1 71
72 19   1   1   1         1 1     1     1   3     1           1         2 1       1 1         1         1                   72
73 17     1       1                       1     1         1 1 1     2           1       1             2 1             3     73
74 19   1       1   2 1     1         1   1               2   1             1 1     4                         1         1   74
75 12                         1         2                           1   1           1         1         1     1 2 1         75
76 18 1           1   1   1     1         1 1           1     2       1 2 1       1       1                 1     1         76
77 11           1     1 1                 1 1   1                   1                                     1 1     1   1     77
78 12                     1                 1         1     1     1     1     1       1     1   1             1 1           78
79 12       1 1                     1   1         1                 1   2 1       1 1                             1         79
80 15       1                   2   1           1             1         1 1           1   1       1   2 1       1           80
81 11                           1               1         1   1     1             1   1     1       1       1 1             81
82 11       1         2                   1       1 1             1                               1             1   1 1     82
83 16           1             1   1     1         1       1         1             1 1   3 1   1         1 1                 83
84 15 1 1         1           1 1       2         1   1         1               1       1                   1 1           1 84
85 25             1 1   1 1     1     1   1 1 1           1     2               3       1     1   2 1     2   1 1         1 85
86 8                 1       1                       2 1               2                           1                       86
87 11                             1     1 1           2 1   1                               1                 1 1       1   87
88 15       1               1   1   2     1   1     1   1     1   2                                     1         1 1       88
89 8                           1                 1     1   2                             1                         1     1 89
90 17 1   1           1   1 1     1       1                       2   1           1   1       1 1   1           1     1     90
91 12 1     1     1 1 1         1 1                       1     1           1             1                         1       91
92 14 1     1 1     1               1     1       1     1         1   1 1   1                 1   1                         92
93 19   1                 1           1 1   1         1     1 1   1       1   2 1 1 1           1       1           1     1 93
94 22     1       2                 1           1     1 1 2     2 1       1 1       2           1     1   2 1             1 94
95 14 1     1   1   1     1 1 1           1                     1 2                       1           1                   1 95
96 13 1                     1 1       1 1         1   1                   1             1   1         1       1       1     96
97 25       1 1           1     1 1       1   1 1         1   1 1         2 1   1         1 1 2 1 1           1       2 1   97
98 24         2           2 2   1 1             1               1         1         1   3   1   1 1 1 1   1   1           2 98
99 19         1 1   2                     1       1 1                 1             1 1         2 1 1 1         1   2 1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
Ngày
/
Tháng