BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thái Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/06/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
Ngày
/
Tháng
00 13   1         1     1 1                             1 1   1 1                         1   1           2       1         00
01 13   1             1   1       2       1 1         1                               1     1     1       1 1               01
02 16   1   1     1 1 1   1             1                       1     2   1     1               1 1           1       1     02
03 23         1     1 1     1 1               1   1 1   2   1 1     1   1   1     1   1   1 1       1   1       1     1     03
04 14   1 2               1           1 1                   1                             1 1       1       1 1 1     1     04
05 12           1           1                 2       1           1   1   1             1         1         1         1     05
06 12                 1     1       1 1 1     1         1   1           1     1                               1 1           06
07 12     1 1 1 1                     1     1 1               1                 1   1       1       1                       07
08 12   1   1                     1       1 1 1 1           1                   1     1                       1     1       08
09 15     1 2                 2 1             1   1                                           1       1   1         1 1 1 1 09
10 19 1   1               1 1     1 2       1 1 1       1 1     1   1             1             1         1       2         10
11 12             1                     1       2 1           1 1             2                 1           1             1 11
12 16 1     1 1           1         1   1         1                   2 1   1                 1         1 1         1     1 12
13 19         1 1   1   1     2 1       1 1         1 1   2     1       2   1   1                                 1         13
14 26       2     1     2 1       1 1       1   1 1 1 1 1   1   1 1   1   1     1     1   1           1     1     1     1   14
15 18         2 1 1         1         1     1 1   1 1 1         2                   1 1                     1       1 1     15
16 11   1       1 1           1                                                   1   1   1   1             1 1   1         16
17 15             1                   1                   1         2             1   1 1       1 1   1   1     1   1   1   17
18 18   1 1         1             2   1             1   1 1     1   2     1         1         1       1 1           1       18
19 12             2 1 1 1         1                             1               1           3 1                             19
20 14                       1           1                           2             1 1 2 1       1 1   1                   2 20
21 19 2             1   1   1 1 2     1                   1       1   1       2   1         1         2             1       21
22 21       1     1           2     1         1 1     1 2   1   3                   1   1     1             1   1       1 1 22
23 17       1   1     1       1               1 1               1       2         1 1 1 1       1     1           1 1       23
24 13   1                     1     1       1 1       1         1   1     1                   1         1 1           1     24
25 16     1 1 1               1   1       1                 1     1   1         1   1 1   1                         1 1   1 25
26 12                 1 2                         1         1           1   1       1 1                 1             1 1   26
27 17           1               1     1   1 1       1   1   1 1     2               1 1       1     2       1               27
28 14 2 1                 1 1   1           1                   1           2     1           1         2                   28
29 16                 1                   1 1 1       1           1             2   1 1         2         1 1         2     29
30 16 1   2     1     1 1                   1     1   1   1   1 1           1   1               1                   1       30
31 15     2               1     2                 1   1           1 1             1 1 1           1             1   1       31
32 15             1   1     1       1 1 1         1 1 1             1 1   2   1                                           1 32
33 14   1         1     1         1 1     1 1 1                                     1         1 1 1             1 1         33
34 14               1     1 1   1   1 2     1 1                   1                         1           1       1   1       34
35 18   1         1 2 1 1   1           1   1   1           1   1     1         1 1       1     1             1             35
36 17               1       1       1 1 1     1                   1   1   1     1       1             1 1   1 1         2   36
37 11 1   1                 1     1                           1   1   1                   1 1               1   1           37
38 15   1   1         1                           1     1     2   1 1             1 1           1     1       1           1 38
39 17 2 1             1 1     1   1     1                                     1             1   1 2         1 2   1         39
40 20                   1 1               1         2   1             1 1             1 1 1         1 1       2   2 1 2     40
41 14 1       1   1   1           1                     1           1       1           1     1   1   1 1 1                 41
42 12           1       1 1         1     1 1                             2     1   1         1                           1 42
43 13 1                     1 1 1           1                     2     2 1             1           1             1         43
44 12 2       2                 1         1             1   1     1   1           1                   1                     44
45 19     2             1 1         1     2     1         1 2             2         1     1   1                 1       1 1 45
46 10                     1                       1   1                     2     1   1     1             1     1           46
47 15       1             1             1       1   2       1 1 1           1 2 1                 1           1             47
48 15                       1                     1 1   1   1           1         1   1 1     1 1 1     1 1       1         48
49 24   1     1           1 2         1 1     1   2 1       1     1               1       1     2     1   1 1       1 2 1   49
50 14     1   1     1         2                   1   1 1         1   2 1                 1                     1           50
51 15 2           1 1     1     2     1                     1           2   1         1     1   1                           51
52 15   1                 1     1 1     1       1       1 2         1         1         1   1                           1 1 52
53 18             1                   2             1 2   1     1   1       2   1     1     1       1   1             1 1   53
54 20   1   1     2 1   2   1 2             1   1 1 1             1                   1               1       1   1 1       54
55 16   1   1   1               2         1 1               1                 1 1                   1 1 2       1     1     55
56 14           1   1     1           1   1         1         1   1       1     1 1     1 1     1                           56
57 24   2 1   1 2       1       1   1       1 1                 1   1 1 1   2             2       1 1 1 1 1                 57
58 13         1                               1 1         1   1             1 1     1           2     1 1 1                 58
59 20                     1   1   1     1         1     1   2 1             1         1     1     2     1 1 1 1   1     1   59
60 11     1     1     1   1                     1     1       1     1     1     1                                         1 60
61 21 1         1   1       1 1 1                   1 1   1 1         1   1       1 1     1     1 1 2   1     1             61
62 16 1 1       1               1         1 1     1               1         1 1   1                 1     1           1 2   62
63 11 1           1                                   1   1             1           2     2 1                         1     63
64 21 1     1         1   1 1 1       1   1         1             1 1     1 2           1           1     1   2       1   1 64
65 17                               1   1 1       1       1     1 1     1     1   2   1 1   2           1           1       65
66 12 1         1     1   1         1   1                     2                             1   1 1             1           66
67 24     1     1       1             1 1 1   1                                 2         2   2 1   1   1 1     4 1       2 67
68 20     1 1 2 1   2     1     1 1                 1 1     1 1     1     1                         1               1 1   1 68
69 22       1 1 1     3               2     1 1 1       2               1         1   1 1           1               1 1 1 1 69
70 18             1 1   1       2   1   1                 1       1   1   1   1 1                     1             1 1 2   70
71 17             1 1 1 1 1             1 1     1         1   1 1 1 1         1   1   1     1                               71
72 15               1     1   1               1 1 1 1   1                       2   1   1               1   1     1         72
73 12 1   1                 1     1                   1                                               1 1 1   1 1   1 1     73
74 19           1 1 2 1           1 1 1   1     1     1       1       1                 1     1                 2 1       1 74
75 17     1 1               1   1                         1       1     1       1 1 1 1         1   1   1       1 1 1       75
76 12         1                             1   1   1         1   1         1 1   1     1       1       1                   76
77 18 1 1   1 1 2       1       1                           1     1                 1         2             1   1   1 1   1 77
78 11   1                                     1                         1 1                   1 1       1 1 1 1   1         78
79 17                             2   1         2   3 1   1                 1     1       1                         1   2 1 79
80 12 1 1       2 1 1                                                           1             1   1             1   1 1     80
81 17     1         1                 1       1   1             1   1                   1 1     1   1 1     1 1         2 1 81
82 18       1 1       1 1           3           1           1             1         1 1       1   1         1     1     1 1 82
83 13 1 2         1 1   1     1             1         1               1             1                         1   1         83
84 17                   1             1     1 2       1     1 1     2     1   1           1 1     1   1           1         84
85 13         1   1                       1           1       2         1     1                     1     1         2     1 85
86 18     1   1 1                       2         1         1     1   1 1 1 1 2         1 1       1       1                 86
87 26     1   1               2   1     1 2     2 1                   2       1   1 1   1 1             1   1 2   2     1 1 87
88 17     1 2               1       1 1               1 1               1     1     1   1         1   1     1 1       1     88
89 19                 1       1 1   1   1 2 1 1 1   1         1     1                     1         1       1   1       2   89
90 11       1     1         1     1         1             1             1 1                           1         1         1 90
91 13                 1                             1   2 1         1     1       1         2               1 1     1       91
92 21     1 2                 1 1   1 1   1     1         1           2     1                     3 2     1 1           1   92
93 15     1       1   1           1 2               1   2 1   1                             1 1   1 1                       93
94 17   1     1     1           1 1               1             1     1 1 1   1         1 1   1           1             1 1 94
95 14         1       1           1             1         1   1         1     1               1   1 1 1   1 1               95
96 12   1     2         1                 1           1   1                   1               1     1     1     1           96
97 19       1           1 1 3     2     2   1                 1 1         1     1                     1     1 1   1         97
98 15 2         1                                 2     1 1     1 1         1 1         1   1         1           1         98
99 13               1               1   1                   1               1   1   1   3   1       1   1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
Ngày
/
Tháng