BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thái Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/10/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
Ngày
/
Tháng
00 14 1 1         1   1           1     1   1         1     1 1                             1 1   1 1                       00
01 14         1       1 1         1   1     1             1   1       2       1 1         1                               1 01
02 15         1   1               1         1   1     1 1 1   1             1                       1     2   1     1       02
03 20           1       1       1                 1     1 1     1 1               1   1 1   2   1 1     1   1   1     1   1 03
04 11     1   1                   1   1     1 2               1           1 1                   1                           04
05 16         2   1       1 1     1 1   1           1           1                 2       1           1   1   1             05
06 11                       1                             1     1       1 1 1     1         1   1           1     1         06
07 15         1       1 1               2     1 1 1 1                     1     1 1               1                 1   1   07
08 16         1       1   1   1   1     1   1   1                     1       1 1 1 1           1                   1     1 08
09 11       1           2                     1 2                 2 1             1   1                                     09
10 20         1 1           1   1 1       1   1               1 1     1 2       1 1 1       1 1     1   1             1     10
11 13           1       2     1                       1                     1       2 1           1 1             2         11
12 17     1   1 1           1     1     1 1     1 1           1         1   1         1                   2 1   1           12
13 22 1           1   1       1                   1 1   1   1     2 1       1 1         1 1   2     1       2   1   1       13
14 26     1       1               1 1 1         2     1     2 1       1 1       1   1 1 1 1 1   1   1 1   1   1     1     1 14
15 17                               1   1         2 1 1         1         1     1 1   1 1 1         2                   1 1 15
16 8                         1         1   1       1 1           1                                                   1   1 16
17 11 2                         1       1             1                   1                   1         2             1   1 17
18 18         1     2   1                   1 1         1             2   1             1   1 1     1   2     1         1   18
19 14 1         1   1 1                 2             2 1 1 1         1                             1               1       19
20 10                   1         1                             1           1                           2             1 1 2 20
21 18       1                         1 1 2             1   1   1 1 2     1                   1       1   1       2   1     21
22 23   1 1       1   1 1       2     1         1     1           2     1         1 1     1 2   1   3                   1   22
23 19   1         1     1         1 2 1         1   1     1       1               1 1               1       2         1 1 1 23
24 17   2 1 1       1         1 1   1       1                     1     1       1 1       1         1   1     1             24
25 17                 1     1 1   2           1 1 1               1   1       1                 1     1   1         1   1 1 25
26 15     1               1       2 1   1                 1 2                         1         1           1   1       1 1 26
27 15             1       1                         1               1     1   1 1       1   1   1 1     2               1 1 27
28 16           1 1 1     1     1         2 1                 1 1   1           1                   1           2     1     28
29 17     1 1   1   1 1     1       1                     1                   1 1 1       1           1             2   1 1 29
30 21     2       1   1       2       1   1   2     1     1 1                   1     1   1   1   1 1           1   1       30
31 18 1             1     1 1 1       1       2               1     2                 1   1           1 1             1 1 1 31
32 19           1         1 2   1                     1   1     1       1 1 1         1 1 1             1 1   2   1         32
33 12       1                           2   1         1     1         1 1     1 1 1                                     1   33
34 16   1   1       1     1       1   1                 1     1 1   1   1 2     1 1                   1                     34
35 22 1 1 1 1         1   1   1             1         1 2 1 1   1           1   1   1           1   1     1         1 1     35
36 16   1   1       1     1         2                   1       1       1 1 1     1                   1   1   1     1       36
37 10   1                   1     1       1   1                 1     1                           1   1   1                 37
38 15         1   1   1   1                 1   1         1                           1     1     2   1 1             1 1   38
39 15       1   1           1       1 1 1 2 1             1 1     1   1     1                                     1         39
40 10     1                                                 1 1               1         2   1             1 1             1 40
41 12     1               1 1       1     1       1   1   1           1                     1           1       1           41
42 15           1     1         1     2             1       1 1         1     1 1                             2     1   1   42
43 18 2 1   2 1           1           1   1                     1 1 1           1                     2     2 1             43
44 16   1             1     1 1 1         2       2                 1         1             1   1     1   1           1     44
45 17                   1       2             2             1 1         1     2     1         1 2             2         1   45
46 14           1     2 1         1 1 1                       1                       1   1                     2     1   1 46
47 17 2                 1       1               1             1             1       1   2       1 1 1           1 2 1       47
48 13   1       1 1                 1 1                         1                     1 1   1   1           1         1   1 48
49 18 1   1         1         1             1     1           1 2         1 1     1   2 1       1     1               1     49
50 17 1                   1         1 2       1   1     1         2                   1   1 1         1   2 1               50
51 14             1                       2           1 1     1     2     1                     1           2   1         1 51
52 17       1               2 2         1   1                 1     1 1     1       1       1 2         1         1         52
53 19             1 1   1   1     1     1             1                   2             1 2   1     1   1       2   1     1 53
54 20   1                   1 1 1           1   1     2 1   2   1 2             1   1 1 1             1                   1 54
55 13                           1 1 1       1   1   1               2         1 1               1                 1 1       55
56 15     2     1             1                     1   1     1           1   1         1         1   1       1     1 1     56
57 19                                   2   2 1   1 2       1       1   1       1 1                 1   1 1 1   2           57
58 9       1                                     1                               1 1         1   1             1 1     1   58
59 12       1                                                 1   1   1     1         1     1   2 1             1         1 59
60 15 1   1         1           1       1     1     1     1   1                     1     1       1     1     1     1       60
61 18 1 1       1     1                   1         1   1       1 1 1                   1 1   1 1         1   1       1 1   61
62 17   1   2   1   2                     1 1       1               1         1 1     1               1         1 1   1     62
63 12     1     1 2     1                 1           1                                   1   1             1           2   63
64 18               1 1     1   1         1     1         1   1 1 1       1   1         1             1 1     1 2           64
65 21           1     1 3 1       1 2                                   1   1 1       1       1     1 1     1     1   2   1 65
66 9     1                               1         1     1   1         1   1                     2                         66
67 11     1                           1       1     1       1             1 1 1   1                                 2       67
68 23 1     1 1 1 1 1             1           1 1 2 1   2     1     1 1                 1 1     1 1     1     1             68
69 23         1     1     1   3 1               1 1 1     3               2     1 1 1       2               1         1   1 69
70 21   1   1 2         1   1     1 1                 1 1   1       2   1   1                 1       1   1   1   1 1       70
71 21 1 1             1       1 1                     1 1 1 1 1             1 1     1         1   1 1 1 1         1   1   1 71
72 18       1 1       1 1 2         1                   1     1   1               1 1 1 1   1                       2   1   72
73 11 1         1           1   2 1       1   1                 1     1                   1                                 73
74 19 1       1 1         1       1   1             1 1 2 1           1 1 1   1     1     1       1       1                 74
75 18 1   1         1     1 1   1   1         1 1               1   1                         1       1     1       1 1 1 1 75
76 14 1               1   1       1 1             1                             1   1   1         1   1         1 1   1     76
77 17   1 1         2                 2   1 1   1 1 2       1       1                           1     1                 1   77
78 13 1 1 1   1       1 1   2 1             1                                     1                         1 1             78
79 18         1 1 2     1               1                             2   1         2   3 1   1                 1     1     79
80 11       2         1 1                 1 1       2 1 1                                                           1       80
81 12   2   1             1 1                 1         1                 1       1   1             1   1                   81
82 19     1       1   1         1 1 2           1 1       1 1           3           1           1             1         1 1 82
83 17   1     1   1           1 1   1     1 2         1 1   1     1             1         1               1             1   83
84 18       1       1   1 2             1                   1             1     1 2       1     1 1     2     1   1         84
85 11       1     1 1                             1   1                       1           1       2         1     1         85
86 20 1     1 2           1           1       1   1 1                       2         1         1     1   1 1 1 1 2         86
87 21   1       1         1 1       1         1   1               2   1     1 2     2 1                   2       1   1 1   87
88 18 1   1 1 1 2             1               1 2               1       1 1               1 1               1     1     1   88
89 16           1           1         1                   1       1 1   1   1 2 1 1 1   1         1     1                   89
90 8                                           1     1         1     1         1             1             1 1             90
91 13   1 1       1           1         1                 1                             1   2 1         1     1       1     91
92 24 1 1 1   2       1   1   2 1       1     1 2                 1 1   1 1   1     1         1           2     1           92
93 15   1           2         1               1       1   1           1 2               1   2 1   1                         93
94 16     1 1 1             1         1     1     1     1           1 1               1             1     1 1 1   1         94
95 14 1           1 1               1 1 1         1       1           1             1         1   1         1     1         95
96 16 1 1       1 1   1 1       1       1   1     2         1                 1           1   1                   1         96
97 22           1 2 2   1             1         1           1 1 3     2     2   1                 1 1         1     1       97
98 11                                     2         1                                 2     1 1     1 1         1 1         98
99 9                           1     1                 1               1   1                   1               1   1   1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
Ngày
/
Tháng