BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thái Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/09/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
Ngày
/
Tháng
00 11   1 1   1                     1             1             1         1         1                       1             2 00
01 12           1         2     1             1               1           1           1 1   1   1         1                 01
02 11   2                   1                       2   1                               1   1 1   1                     1   02
03 19       1                   1           1     2       1 1       1   1       1         2             1   1   1 1 2 1     03
04 23   1   1     1       1       1                       2     2 2 1     2       1       1     1         1 1   1 1   1 1   04
05 15 1         1                       2                                     1   1         3 1 1 1   1     1             1 05
06 16 1                   1   1 1   1         2 1     1         1       1       1   1         1                     1 1     06
07 14     1                   1           2         1 1           1                   1                 1 1 2         1   1 07
08 20   1 1     1     1   2         1     1               1 3   1         1             1 1     1   1                   2   08
09 18         1     2       1 1                     1   1     2     1 1                   1       1   1   1   1         2   09
10 17   1 2 2               1       1       1     1     1         1 1               1 1     1         1         1           10
11 13     1 1       1                         1               1     1   1   1   1             1   1 1           1           11
12 13         1             1 1           1       1 1                     1 1   1           1   1       1                 1 12
13 24     1         1 1   2   1 1     1 1   1 1     1   1       1 1 1           1   2       1     1   1             1 1     13
14 13   2     1       1     1                   1   1             1           1                     2         1     1       14
15 15         1                 1   1           1                       1           1         1   2       1   1 1       1 2 15
16 16 1         1             1             1   1   2         1     1     1     1                     1   1 1   1   1       16
17 10                   1                 1           1 1           1 1               1               1       1 1           17
18 10                 1 1             1                       1                           1     1   1     1   1   1         18
19 13 1 1               1       1             1     1 1     1   1                       1         1 1   1                   19
20 27   1 2   1   1     2         1   1           1         1         2 1         1 1 2 1 2 1     1   1   1       1 1       20
21 22     2           1     1     2     2   1     1   1   1               1           1 1   2   1     1         1 1   1     21
22 17   1       1 1       1         1         1   1     1                   1             1 1           1   1     1 2 1     22
23 20           1 1 1       2   1         2         1   1 1             1       1                 1         2 1 2 1         23
24 13 1                   1           1     1     1   1                     1     2 1     1                     1     1     24
25 8 1         1       1         1             1                           1     1 1                                       25
26 23   1       1   1     1 1   1     1           1 1     1   1         1           1 1   1   1             2   1 2 1 1     26
27 15       1       1       1   1 1   1       1   1                   1 1   1   1                       1 1               1 27
28 20   1 1     2 1 1                 1         1 1             1         1   1       2 1   1 1       1   1         1       28
29 10   1   1   1     1   1             1                             1       1   1                 1                       29
30 10         2 1     1                                 1                     1     1       1                     1 1       30
31 11 1             1                       1   1   1                 1       1             1     1 1                 1     31
32 14   1 1   1   2       1 1         1                       1                   1     1 1                       1 1       32
33 16 1   1   1     1         1         1           1     2 1         1   1               1   1           1   1             33
34 20 1   1     1             2   1                     1 2             3     1     1                   1 2       1   1 1   34
35 18 1 1           2   1     1             1   1 2               1 1   1       1                     1     1   1         1 35
36 16     1 1   1                         1 2         1                         1   1 1   1 1 3                     1       36
37 19             1 1 1 1 1           1     1 1 1 1           1       1       1           1               3 1   1           37
38 12             1                           2 1                       1 1 1   1 1         1   1                         1 38
39 14           1               1 1   1 1       1     2     1               1         1   1             1     1             39
40 15   3               1           1   1   2 1       1         1           1                       1     1         1       40
41 21 1           1 2               1   1         1 1         1 5   1     1           1 1               1   1             1 41
42 26           1 1   3   1     1       2   1   1   1             1 1   1     1 2 1     2   1 1       1   1 1               42
43 21     1         1         1   2     1 2 1     1 1     1   1     1 1       1                 1 1             1 1       1 43
44 17       2   1     1       1                   1   1 1       1 1 1       1             1     1                 1   1 1   44
45 8         1                   1                         1     1       2 1                                     1         45
46 23       1 1 2   1 1 1     2               1         1 1 2                   1       1   1   1 1 2       1 1             46
47 10             1   2       1                             1                 1                 2 1           1             47
48 18       1   2             1   1   1   2     1 1       1     1 1     2       1 1                           1             48
49 16 1       1     1             1     1                     1           1   1                     1         4 1   2       49
50 19 1   1 1     1     1 1         1 1 1     1               1   1           1   3           2                   1         50
51 16       1           2 1     1         1     2                               1     1     1 1       1 2     1             51
52 12               1           2   1     1             1                     1           1   1         1         1       1 52
53 12 1           1             1         2     1                 1           1             1                         2   1 53
54 10               1             1     1 1           1           1 1   1           1                                     1 54
55 13           1 1           1     1                         1             1   1       1         1 1           1       2   55
56 17             2               1   1   1       1   1   4             1         1                 1               2 1     56
57 18         1   1     1       1 2                   2               1   1 1         1 1           1     2         1   1   57
58 13     1   1                 1 1                 2         2             1   1 1                             1   1       58
59 10                                 1                               1       1   2         1     1               1     1 1 59
60 14                 1           1         2           2   1 1 2     1     1                 1   1                         60
61 15       1 1       1 1   1                   1         1       1         1     1 1 1   1   1   1                         61
62 18 1     1     1   1       1               1 1         2   1   1             1 1     1         1     1     1         1   62
63 19     1             1         1           1 1       2 1   1 1 1 1         1 1                       1     1       2   1 63
64 27 1 1 1           1 1         1 1   1 1 1           1   1     1   1   1 1 1   1   1 1 1   1         1 1 1           1 1 64
65 17 1   1       1       1 1               1 1         1       1 2         1           1     1   1             1   1       65
66 19 3 2                 1             1               2   1           1 1         1       1           2       1   1   1   66
67 15                             1 2 1   1 1         1             1         2       1               1   1   1           1 67
68 15   1   1           1     2   1         1 1     1       1       2                           1       1             1     68
69 17   1           1 2     1       1             2 1         1           1 1     1                 1 1 1                 1 69
70 21       1   1       1           1   1 1   1   1   1 1 1   1   1             1   1     2           2     1           1   70
71 15         1       1     1         1             1   1       2       1               1   1 1       1       1 1           71
72 21 1             1   3 2     1     1           1       1 1     1 2 1             1   1 1     1   1                       72
73 15                     1   1   1 1               1 1 1     1       1     1 1           1                       1     1 1 73
74 14     1 1                         1             1           1   1 1         1         2               1 1         2     74
75 16 1 1   1 1 2 1 1   1   1   1   1   1                         1                                           1       1     75
76 12                     1     1   1 1 1 1   1 1                                         1     1   1                   1   76
77 16             1                   1 1         1   2     1               2 1       1           1 1   1     1           1 77
78 14                     1   1   1           1         1     1       2   1         1           1     1 1       1           78
79 20       1 1 1           2             1     1                 1 2 1 1 1   2 1 1             1   1                     1 79
80 15         1         1             1           1                 1 1   1       1 1   1           1   1   2     1         80
81 14       1       1     1 1 1       1                                         1     1     1         1   1 1     1       1 81
82 15     1                         1           1                 1         1       1 1 1       1       1 1     1   1     2 82
83 14 1     1     1         1   1     1       2                     1                 2                 1       1       1   83
84 14       1                 1   1 1       1 1                         1   1       1           2 1   1           1         84
85 15 1       1                       1   1                 2         1           1 2 1 1       1                   1   1   85
86 10     1         1                       1 1   1           1     1                 1 1       1                           86
87 17           1     1       1       1     1         2       1   1                     1     1 2     2     1 1             87
88 17       1     2     1       1             1 2       1     1         1     1       1           1         1 1 1           88
89 17       1     1 1 1       1     1 1       1         1     1         1   1                             1     1     2 1   89
90 14         1                     1   1           1 1     1   1   1 1   1     1                         1       1 1       90
91 18   1                 1           1                   1               1 1 1               2 1 3 1 1 1         1   1     91
92 11     1             1       2               1         1               2       1 1               1                       92
93 20 1 1     1       1             3   1           1       1   1       1       1   1             1 2         1         2   93
94 16             1 1 1 1       1                                     2 1 1         1   1             1     2       1     1 94
95 18         1       1     2 1             1   1     1 1   1         1     1           1     1 1                     2 1   95
96 20         1           1 2     1     1 2     1     1   1 1                 1 1     1 1   1 1       1           1         96
97 11 1   1                         1   2             1     1   2                                     1       1             97
98 15 1     1 1                             1       1       1     1     1         1         1 1     1   1         1     1   98
99 19         1             3   2         1 1         1     1         1                             1 1 1     1 1 1   1 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
Ngày
/
Tháng