BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thừa T. Huế 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/05/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
05
19
/
05
13
/
05
12
/
05
06
/
05
05
/
05
29
/
04
28
/
04
22
/
04
21
/
04
15
/
04
14
/
04
08
/
04
07
/
04
01
/
04
31
/
03
25
/
03
24
/
03
18
/
03
17
/
03
11
/
03
10
/
03
04
/
03
03
/
03
26
/
02
25
/
02
19
/
02
18
/
02
12
/
02
11
/
02
05
/
02
04
/
02
29
/
01
28
/
01
22
/
01
21
/
01
15
/
01
14
/
01
08
/
01
07
/
01
01
/
01
31
/
12
25
/
12
24
/
12
18
/
12
17
/
12
11
/
12
10
/
12
04
/
12
03
/
12
27
/
11
26
/
11
20
/
11
19
/
11
13
/
11
12
/
11
06
/
11
05
/
11
30
/
10
Ngày
/
Tháng
00 12       2             1         1         1     2     1           1     1               1               1               00
01 7                                           1                   1   1                   1                 1     1     1 01
02 16               1       1               1   1   1   2   2   2     1               1   1                           1 1   02
03 17           1 2     1   1           1 1               1         2       1       1         1   1                 2 1     03
04 7                     1   1                                       1   1 1                         1             1       04
05 9         1     1               1                       1                 1     1 1         1           1               05
06 12   1       1 1 1                         1   1                   1                         1   1   1       1       1   06
07 16 1 1 1   1   1     1 1         2 1             1                           2 1     1         1                         07
08 7         1                                 1   1                               1               1 1               1     08
09 16       1     1   2     1 1             1     2         1 1   1                   1 1               1 1                 09
10 11 1         1   1                       1           1                   2               1         1             2       10
11 7                           1 1           1 1                       2               1                                   11
12 13       1 1                 1                   2 1   1       1                         1         2           1       1 12
13 16 1     1             3                           1                       2         1 1 1 1     1             2     1   13
14 11               1       1             1     1                 1 1               1       1 1                 1     1     14
15 8           1 1     1         1     1       1                                                       1               1   15
16 9                         1                           1 2         1   1             1     1                         1   16
17 17       1     2   2       1 1       1 1     1           1     1     1     1         1                   1       1       17
18 12   1   1                   1     1         1             1                         1         1       1         1   1 1 18
19 14             1   1                 1   1 1                 1       1       1   1   1     1             1 1   1         19
20 7   1                                                 1     1                     1       1 1                   1       20
21 4           1             1     1                                 1                                                     21
22 12             1     1 1                           1       1       1   1       1 1     1             1   1               22
23 8                 1     2   1       1                   1                                                           1 1 23
24 13 1                               2   2                               1 1     1   1                   1 1 1         1   24
25 8   1                                                                     1 1   1               1     1           1   1 25
26 14   1     1         1     1         1 1                             1       1   2 1   1 1                             1 26
27 13                         1 1             1 1     1   1   1   1                       1   1           1   2             27
28 13         1 1     1                   1               1   1     1                 1           1 1 1               1   1 28
29 12                 1       1               1         1 1         1       1                   2           2     1         29
30 8                                     1 2                                 1         1     1   1                     1   30
31 11   1           1   1             1                     2                 1               1 1 2                         31
32 16             1                     1                           1 1         2   1 2       1           3   1           2 32
33 11             1         1       1                             2                   1                             2   1 2 33
34 14           1   1       1         1 1 1           1 1     1             1 1                     1       1     1         34
35 9                                   1     1                     1   1 1           1           1             1   1       35
36 9                               1       1                       1   1             2                   1   1 1           36
37 8     1                     2                 1 1                 1               1                   1                 37
38 6   1                             1       1                               1             1                           1   38
39 17           1       2   1     1   1           1 1                     2     1 1 1               1             1   2     39
40 10                                       1           1     1     1     1                 1 1         1       1   1       40
41 6     1             1                                         1     1                                       1 1         41
42 4   1                       1                                                   1 1                                     42
43 5                                 1                     1         1                   1 1                               43
44 11 1     1         1                           2 2           1 1                               1                     1   44
45 11   1           1 1             1 1                   1   1         2                           1             1         45
46 8   1   1             2                         1                         1                     1     1                 46
47 6                           1           1       1   1                                       1           1               47
48 7                     1             1                     1     1                           1   1           1           48
49 8           1 1     1         1                   1   1                               1                           1     49
50 7 1                 1   1               1                 1 1                                                     1     50
51 10           1   1     1   1   1       1             1   1                                     1         1               51
52 16 1       2 2     2   1                                                       1 1     1 1     1   1 1     1             52
53 14             1             1   1     1 1 1                 1       1         1   1         1     1   1       1         53
54 7                       1     1   1   1                 1                               1           1                   54
55 14 1 1 1   2   1         1       1         1   1       1                 1     1       1                                 55
56 10   2                         1           1                 2               1 1       1                           1     56
57 8     1           1       1         1   1                                 1           1                   1             57
58 6                     1                               2                           1               1     1               58
59 10                   2     1     2             1             1           1   1   1                                       59
60 12                           1 1         1   1 2                       1             1   1     1     1         1         60
61 13     1     1                     2           1   1                       1     1     1   1                 1 1 1       61
62 10     1         1             2                   1   1       1               2                             1           62
63 7 2                                                               1                       1                 1       2   63
64 14         1 1       1             1 1             2             1       1               1 1         1 1           1     64
65 18   1 1 1           1     2             1     1     1     1 2     1     1           1     1       1     1               65
66 12     1   1                   1           1                     1   1 1         1     1       1 1   1                   66
67 9               1                                   1     1       1           1     1 1     2                           67
68 5           1               1                               1         1                     1                           68
69 11 1       1                 1                 1               1   1     1                           1     1           2 69
70 12 1         1                 1 1                                   1   1   1                 1 1   1 1   1             70
71 13       1                 1           1 1       1           1         1                         2   1     1 1 1         71
72 8   1 1 2                 1           1                   1               1                                             72
73 9                             1             1     1   2                     1 1                   1   1                 73
74 13 1   1 2   1       1         1             1                                   1       1 1                       1 1   74
75 9                       1           1       1   1           1 1 1           1                                 1         75
76 15         1     1 2     1 1             1           1                   2     1       1       1 1                   1   76
77 11     1                 1         1               1 1       1                     1         1             1     1 1     77
78 10             1 1           2       1   1   1       1     1                                                         1   78
79 15     1     1   1             1     1               1 1   1       1       1         1 1       1           1 1           79
80 11     1 1                 1               1                   1       2       1             1     1     1               80
81 10               1 1                         2             2       1                   1                       1   1     81
82 11                 2               1         1   1     1 1     1                             1   1               1       82
83 6                                 1   1   1     1   1                         1                                         83
84 6     1                       1       1                                     1                       1   1               84
85 4                               1         1                                                     1             1         85
86 10 1     1 1         1         1 1                           1             1 1                             1             86
87 10 1   1   1         1         1                         1             2                           1             1       87
88 20   1 1       1 1     2                       1           1   2 1   1 1       1             2 1     1 1     1           88
89 16 1                                           1   3     1         1     1   1         1 1 1         1   1 1 1           89
90 10                                   1             1     1               1   1           1                   1     1   2 90
91 16 1                     1 1       1                 2   1                 1                 1     1 1   1 1   1   1 1   91
92 9 1                   1                   2                   1       1             2               1                   92
93 8                                     1             1               1           1                 1   1     1         1 93
94 11                                   1           1 1             1   1     1 1 2                 1         1             94
95 6   1                   1                                                           1             1     1       1       95
96 11             1         1       1   1         2               1     1     1         1                       1           96
97 10     1                         2                 1             2                       1     1   1                   1 97
98 9       1                   1         1   1                       1                                   1     1 1   1     98
99 14         2     2     2     1           1   1               1                       1     1       1                   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
05
19
/
05
13
/
05
12
/
05
06
/
05
05
/
05
29
/
04
28
/
04
22
/
04
21
/
04
15
/
04
14
/
04
08
/
04
07
/
04
01
/
04
31
/
03
25
/
03
24
/
03
18
/
03
17
/
03
11
/
03
10
/
03
04
/
03
03
/
03
26
/
02
25
/
02
19
/
02
18
/
02
12
/
02
11
/
02
05
/
02
04
/
02
29
/
01
28
/
01
22
/
01
21
/
01
15
/
01
14
/
01
08
/
01
07
/
01
01
/
01
31
/
12
25
/
12
24
/
12
18
/
12
17
/
12
11
/
12
10
/
12
04
/
12
03
/
12
27
/
11
26
/
11
20
/
11
19
/
11
13
/
11
12
/
11
06
/
11
05
/
11
30
/
10
Ngày
/
Tháng