BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thừa T. Huế 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/03/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
03
19
/
03
13
/
03
12
/
03
06
/
03
05
/
03
27
/
02
26
/
02
20
/
02
19
/
02
13
/
02
12
/
02
06
/
02
05
/
02
30
/
01
29
/
01
23
/
01
22
/
01
16
/
01
15
/
01
09
/
01
08
/
01
02
/
01
01
/
01
26
/
12
25
/
12
19
/
12
18
/
12
12
/
12
11
/
12
05
/
12
04
/
12
28
/
11
27
/
11
21
/
11
20
/
11
14
/
11
13
/
11
07
/
11
06
/
11
31
/
10
30
/
10
24
/
10
23
/
10
17
/
10
16
/
10
10
/
10
09
/
10
03
/
10
02
/
10
26
/
09
25
/
09
19
/
09
18
/
09
12
/
09
11
/
09
05
/
09
04
/
09
29
/
08
Ngày
/
Tháng
00 6   1                   1   1                                         1               1         1                       00
01 14     1           1     1         1     1       1 1 1       1       1     1   1         1         1                     01
02 11 1 1               1 1                           1           1                       1       2                 1   1   02
03 10 1 1   1                       1           1         1                                     1 1           2             03
04 14           3             1           1               1 1   1             1                 1                 2 1     1 04
05 17     1       1         1         1       2     2           2         1 1                             1 1     1   2     05
06 12               1     1                 1   1 1 1 1           1           1           1 1             1                 06
07 11               2         1                     1 1                       2               1 1           1   1           07
08 7                     1 1   1                                 1                 1 1                     1               08
09 6                 1         1                                                 1                   1             1 1     09
10 7             1 1                         1                                       1 1 1                       1         10
11 11                                                   1 1           1   1             1                   1 1   2 1     1 11
12 14 1 1       1             1 1     1 1   1               1           1       1       1     1                 1           12
13 8   1   2                               1       1         1                       1                                 1   13
14 7                       1   1                               1                             1   1             1         1 14
15 14           1         1   1   1           2 1   1             1         1                 1   1               1     1   15
16 8         1                   1               1                                         1   2             1         1   16
17 7         1                       1         1               1             1       1       1                             17
18 15             1     1           1 2                       1             1 2     2       1         1         1     1     18
19 11         1   1               1   1     1   1         1             1       1                 1     1                   19
20 11                 2 1               1     1         1           1     2   1                         1                   20
21 10   1         1         1               1                 1       1         1 1                     1   1               21
22 6     2                   1                             1                           1                         1         22
23 9                     1       1     1 1                 1       1           2                                         1 23
24 4 1                                             1                                                   1           1       24
25 13             1     1 1   1   1 1         2               1             1           1                   2               25
26 15   1           2             1     1   1       1   2         2     1         1 1                       1               26
27 10 1           1 2         1 1       1         1   1                                               1                     27
28 11   1 1     1             1     1                     1   1       1                 1                           1     1 28
29 8                   1                     1                     1         1                       1 1         1   1     29
30 12     1                                 1         1     1         1     1       1   1 1                         2 1     30
31 7       1                           1             2                                             1 1                   1 31
32 8                           1                       1 1   1     1             1               1         1               32
33 13   1                         1                 1                 1             3     1           1   1   1 1         1 33
34 9     1   1     1 2     1                             1                       1                                     1   34
35 10   1                     1                   1           1 1                 1                     2           1   1   35
36 9   1                             1                       1         1 1           1             1       1       1       36
37 8                         1     2             1   1                                               1                 1 1 37
38 9   1               1               1       1                   1     1                     1               1         1 38
39 7       1         1                   1                         1       1         1               1                     39
40 10     1                 1           1                                 1       1     1         1             2         1 40
41 14         1               1       1 1                     1 1         1       1   1   1   1 1         1 1               41
42 6                     1                       1         1         1                 1     1                             42
43 13           1   1   1                 1           1         1 2 1 1                 1       1                       1   43
44 6                   1             1       1       1                             1                       1               44
45 8     1   1   1       1     1           1                                         1 1                                   45
46 7                 1 1                         1   1               1                           1             1           46
47 13                   1                               1 1     1 1 1 1   1     1     1                         1     1   1 47
48 17 1     1                     1 1         1   1 1     1 1   1   1         1     1           1   1               1 1     48
49 8                     1       1       1                       1 1                   1   1       1                       49
50 11                                   2       1 1 1   1                                     2       1 1           1       50
51 11 1     1                       1             1   1         1               1 1                   1             1     1 51
52 10                                     1           1           1         1 1       1           1     1       1     1     52
53 15             1               1 1     1                 1     1       1     1     1     2               1     1   1   1 53
54 5                       1                               2         1                                                 1   54
55 14 1       1                     1 1     1   1                                 2 1 1 1   1       1               1       55
56 11 1                           1 1           1     1   1   1         1                 1                 1   1           56
57 8 1     1                                 1                   1             1                         1   2             57
58 17             1   1     1     1     1               1     1           1 1   1   1             1           1 1     3     58
59 17       1                 1     1         1 1     1   1   1           1 2       2 1                 1 1             1   59
60 8       1     1     1       1                                       1         1   2                                     60
61 14     1           1 1   1       1 1                     1   1     1                 1       1     1 1 1                 61
62 10         1 1       1   1           1 1                 1                   1 1                     1                   62
63 9 1                       1 1 1       1           1               1                         1         1                 63
64 7       1             1   1               1                           1                               1     1           64
65 15             1     1 1     1   1     2   1   2 1       1                                 1           2                 65
66 12       1   1 1                   1                   1         2 1 1                       1             1   1         66
67 15         1 1                 1       2           1     1   1             1           3                 1           1 1 67
68 6                                               1         1         1                     1                   2         68
69 8               1                 1                                     1 1             2                 1 1           69
70 8       1             1                     1       1 1                               1               1           1     70
71 11 1             1 1 1                                         2           1           1     1   1   1                   71
72 10 1   1           1           1                       1             1         2           1                   1         72
73 7         1       1             1   1                   1                   1                                       1   73
74 10       1         1               1   1   1             1         1         1                       1     1             74
75 7                     1         1                               1                             2 1               1       75
76 14 1                         1 1     1           1           1 1   1     1               1 1   1 1         1             76
77 7                           2   1       1                         1                           1             1           77
78 15   1   1         1 1   2 1                             1 1                           1   1         1     1   1 1       78
79 9     1                     1                       1               1       1           1   1   1   1                   79
80 16     1       1 3                                         1             2 1           1 1     1       1   1       1 1   80
81 14       1   1     1 1                               1           1           1       1         2       1       2     1   81
82 7                     1       1   1   1 1                                         1     1                               82
83 11 1 1       1                       1   1   1       1               1     1       1             1                       83
84 13     1     1   1     1 1   1           2   1   1                 2                     1                               84
85 14         2 1     1                   1                   1           2 1         1     1         1     1   1           85
86 13     1   1   1                           1 1 1             1   1   1       1         1         1                     1 86
87 8                         1             1 1                         2           1     1                     1           87
88 15   1 2                         1       1   1 2                 1               1   2   1         1   1                 88
89 8                                           1       1                   1                 1 1                   1 1 1   89
90 12         1 1     1   1                                               1 1   2           1 1       1   1                 90
91 9 1           1         1 1 1     1                 1                                                             1 1   91
92 10   1       1   1                             1       1             1                 1         1             1 1       92
93 7   1       1         1                                                                     1   1       1 1             93
94 16     1 1 1         1                   1               1       1   1 1                   1       2 1 1 1 1             94
95 9             1       1       1             1               1             1     1   1                     1             95
96 13         2   1         2           1         1     1         2                                 1   1             1     96
97 18 1     1 1 1   1         1 1         1     1   1         1             1     1           1 2     1                   1 97
98 13 1                               1 1 1             1 1     1       1           1               2     1   1             98
99 14   1                                         1 1   1 2   1     1             1                 1                   2 2 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
03
19
/
03
13
/
03
12
/
03
06
/
03
05
/
03
27
/
02
26
/
02
20
/
02
19
/
02
13
/
02
12
/
02
06
/
02
05
/
02
30
/
01
29
/
01
23
/
01
22
/
01
16
/
01
15
/
01
09
/
01
08
/
01
02
/
01
01
/
01
26
/
12
25
/
12
19
/
12
18
/
12
12
/
12
11
/
12
05
/
12
04
/
12
28
/
11
27
/
11
21
/
11
20
/
11
14
/
11
13
/
11
07
/
11
06
/
11
31
/
10
30
/
10
24
/
10
23
/
10
17
/
10
16
/
10
10
/
10
09
/
10
03
/
10
02
/
10
26
/
09
25
/
09
19
/
09
18
/
09
12
/
09
11
/
09
05
/
09
04
/
09
29
/
08
Ngày
/
Tháng