BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thừa T. Huế 60 KỲ ĐẾN NGÀY 25/05/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
Ngày
/
Tháng
00 10       1               2     1 1     1 1       1                                     1         1                       00
01 14           1             1   1   1   1         1         1 1         1 1           1     1           1           1     01
02 16   1   1     1           1   1 2   1   1   1 1     1           3                 1                                     02
03 16     1     1                     1   1     2       1   2         1     1 1   1                             1 1 1       03
04 11   2         1                                             1   1                       1 1         1 1   2             04
05 13     1                   1           1   1   1               2                 1 2   1           2                     05
06 9 1                           1 1   1                               1       1       1           1         1             06
07 12         1   1   1           1     1 1               1           2   1     1                                 1         07
08 14         1   2     1 1 1                   1       1     1         1   1 1                         2                   08
09 9     1 1         2   1           2                   1                           1                                     09
10 7       1                           2       1               1                         1     1                           10
11 21 1 1         2 1       1             1   1     1     1   1 1 1   1     1               1 1         1   1       1   1   11
12 8                                   1   1 1   1                             1                               1   1 1     12
13 13           1     1                       1 1                 1   1   1   1 1   1               1       1         1     13
14 10         1                       1 1                   1             1       1                 1       1 1           1 14
15 10 1                         1                                                 1 1           1         2   1   2         15
16 6           1                                                                         1           1     1     1       1 16
17 24   1   1   1 1 1     3   1                   2     1             1     1     1 1   1 1   1 1 1 2       1               17
18 11 1       1                         1 1                             2         1   1     2                         1     18
19 16             1             2 1                 1   1                           1   1 1           1 2   1   1     1   1 19
20 9     1             1                                                 1         1 2       1   1                   1     20
21 8                                 1         1 1             1             1                     1         1         1   21
22 9             1             1   1         1             1                 1   1 1             1                         22
23 11     1   1   2     1               1 1                 1   1                           1                 1             23
24 8           1       1 1         1   1                                             1   1           1                     24
25 11           1         1   3   1                 1   1 1         1                   1                                   25
26 9 1                                                 1   1           1   1 1                   1             1         1 26
27 12         1       1                         1     2           1 1     1                   1   1           1   1         27
28 15         1     1   2     1   1   1     1   1   1     1           1 1           1                                     1 28
29 13   1 1                 2             1       1               1 1                     1         1             1 1   1   29
30 15           1         1   1 1 1                   1             1 1     1                         1     1   1 1 1     1 30
31 10       1                       1       1       1 1       2                           1 1             1                 31
32 9                 1                 1 1 1       1     1         1 1                                                 1   32
33 8                                       1         2   1     1   1                       1         1                     33
34 9             1                   1                 1     1         1   1                     1             1         1 34
35 11     1   1                 1   1 1                                 1 1       1               1       1           1     35
36 13 1             1           1         1           1     1                   1 1     1     3             1               36
37 10 1       1 1       1         1         1       1                                           1 1         1               37
38 13   2           1     1     1     1                   1     1       2             1                               1   1 38
39 10               1 1                             1                         2 1       1       2           1               39
40 14 1                         2         1   1   1 1         1 1       1       1         1               1     1           40
41 17 2   1         2     1     1   1 1 1     1                                         1         1             1   1 1 1   41
42 8           1   1                               1 1 1                                                     1   1   1     42
43 10             1                   1                                             1   2       1       1       2     1     43
44 11                         1         1     1                           1                   1       3           1 1   1   44
45 9                       2           1   1 1                             1                   1 1       1                 45
46 10       1               1                                     1     1         1       1         1 1     1 1             46
47 8     1       1     1                             1           1                           1 1                       1   47
48 12           1     1     1               1     1               2                 1     1                         1   1 1 48
49 9         1             1 1                     2                           1 1         1   1                           49
50 12   1 1                 1             1           1               1     1 1                     1   1             1 1   50
51 10 1                                 1         1         1                     1                 1   1 2     1           51
52 9                         1     1   1                               1 1 1   1                               1 1         52
53 6                                 1                   1   2   1                         1                               53
54 8         1         1                 1               1     1       1       2                                           54
55 10       1   1   2     1     1                 1     1                   1   1                                           55
56 20     1 2   1           1               1     1                 1           1   1 1 2   1 1       1 1     1     1     1 56
57 3         1                                                       1         1                                           57
58 5                             1                         1                       1               1               1       58
59 11             1   1                   1   1           1           2                 1               1 2                 59
60 7                           1                         1   1         1                       1     1       1             60
61 14   1       1     2                     1       1                     1 2         1               1           2 1       61
62 8                     1 1                     1     1 1                                   1   1                     1   62
63 7                     1                   2 1                         1                       1 1                       63
64 12       1                                             2                     1   1 1 1   1   1                 1     1 1 64
65 14 1 1               1                           1 1       2     1             2               1   1         1     1     65
66 9               1   1                       1     1                                           1             1   2 1     66
67 10   1                     1                               1   1   1       1                 1             1       1   1 67
68 11 1     1         1   1                   1 1           1                                 1   1                 1 1     68
69 11               1 1 1         1                     1         1   1       1     1             1           1             69
70 14             1 1           1 1             1       1   1   2                 1       1 1 1         1                   70
71 12 1   1 1   1       1     1     1         1                 1     1     1                         1                     71
72 7 1                           1                               1                   1                 1             1 1   72
73 11         1                                   1   1     1                       1           1         1 1   1 1     1   73
74 13         2             1               1     1     1     1   1     1           1             1                     1 1 74
75 12     1     1                         1 1         1 1 1   1                   1                 1       1   1           75
76 13 1 1       1                   1         1                 1   1         1       1         1                   2 1     76
77 8                 1 1       1 1   1                                             1               1                   1   77
78 6                                             1                           2                         1               2   78
79 8     1         1               1           1                           1                               2             1 79
80 13   1   1                               1 1             1       2       1   1                           1           1 2 80
81 10       1                 1             1                       1                       2         1   1       1 1       81
82 5   1           1         1                             1           1                                                   82
83 8                   1               1   1               2   1                                       2                   83
84 6     1                         2                               1           1                 1                         84
85 10                 1 1 1         1 1                                   1       1       1     1         1                 85
86 8       1         1               1         1       1                 1                   1             1               86
87 9   1                       1 1             1                             1         1   1   1                         1 87
88 9       1         1                         1             1 1       1 2                 1                               88
89 12   1     1                     1       1 1                       1       1             1           1       1 1       1 89
90 5                               1 1                 1                               1 1                                 90
91 10   1                 1   1 2                           1             1                   1               2             91
92 9     1     1                 1                   1               1           1                 1 1   1                 92
93 14         1         1               1 2   1     2       1       1         1               1 1   1                       93
94 15     1             1 1 2     1             1       1     1                     1 1   2             1       1           94
95 11               1 1                           1   1   2               1     1       1                         1 1       95
96 11       1       1       1         1               1                     1 1   1   1                       2             96
97 7             1       1                                     1 1                     1           1     1                 97
98 11 1   1   1               1                   1             1 1                   2                   1 1               98
99 7 1                                               1       1   1       1               1 1                               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
Ngày
/
Tháng