BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thừa T. Huế 60 KỲ ĐẾN NGÀY 10/12/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
12
04
/
12
03
/
12
27
/
11
26
/
11
20
/
11
19
/
11
13
/
11
12
/
11
06
/
11
05
/
11
30
/
10
29
/
10
23
/
10
22
/
10
16
/
10
15
/
10
09
/
10
08
/
10
02
/
10
01
/
10
25
/
09
24
/
09
18
/
09
17
/
09
11
/
09
10
/
09
04
/
09
03
/
09
28
/
08
27
/
08
21
/
08
20
/
08
14
/
08
13
/
08
07
/
08
06
/
08
31
/
07
30
/
07
24
/
07
23
/
07
17
/
07
16
/
07
10
/
07
09
/
07
03
/
07
02
/
07
26
/
06
25
/
06
19
/
06
18
/
06
12
/
06
11
/
06
05
/
06
04
/
06
29
/
05
28
/
05
22
/
05
21
/
05
Ngày
/
Tháng
00 14         1                     1           1 1           1 1         1 1       1     3 1   1                           00
01 9           1     1     1       1   1     1                                           1       1               1         01
02 11                   1 1       1 1   1                           1 1       1                 1       1           1       02
03 8                 2 1                                                   1           1       1             1 1           03
04 15   1             1                   2           1   2 1 1     1   1                 1       2         1               04
05 8         1               1                                                     1         1     1   1         1 1       05
06 14 1   1       1       1                 2             1     1     1       1         1           1     1             1   06
07 15                             1                 1       1         2 1     1 1     1             1     2 1           1 1 07
08 7 1 1               1           1   1         1                                         1                               08
09 10     1 1                   1             1       1             1                   1             2                   1 09
10 17   1             2           3       1 1       1                       1       1       1 1 1   1             1 1       10
11 6                               1       1                         1   1                     1                     1     11
12 10   2           1       1   1                 1                         1           1   1                       1       12
13 18 1             2     1                 1           1     1   1           1         1 1   1       3     1       1     1 13
14 7             1     1                                   1           1         1                 1       1               14
15 12     1               1     1       1 1                       1       1     1                   1   2   1               15
16 10                     1     1   1     1                   1         1       1         1   1                           1 16
17 10         1       1                           1               1 1                   1         1         1 2             17
18 13       1         1   1 1   1                   1             1 2                       1       1             1   1     18
19 11         1 1   1           1               1                         1 1           1 1 1                             1 19
20 10                 1                         1   1   1             1                             1 1 1 1         1       20
21 7                         1         1 1           1 1             1                             1                       21
22 10     1   1               1         1                   1           1       1     1           1                     1   22
23 4                     1 1                                               1 1                                             23
24 13       1 1 1         1             1   1 1           1         3         1                                       1     24
25 14 1     1           1   1   1                 1     2     1 2                           2                     1         25
26 10                       1     1 1     1         1                     1               1     1     1       1             26
27 9       1   2                           1       1       1   1                             1 1                           27
28 13 1 1               1   1     1   1   1           1 1 1                                   1           1   1             28
29 21         2     1         1             1 1       1 1 1           1   1       1 1                     1 1 1 2   1   1 1 29
30 7                     1             1               1         1     1           1                                   1   30
31 7                                 1                           1   2       1   1             1                           31
32 11       3   1           2                                         1                             1       1     1       1 32
33 11                 2   1 2         1     1         1         1                                     1       1             33
34 11 1       1     1         1       1               1     1                                   1 1         1         1     34
35 9             1   1         2                                         1           1 1 1         1                       35
36 15       1   1 1                           1 1 1   1   1             2       1         1                       1 1 1     36
37 5       1                                                       1     1                   1                       1     37
38 10                     1         1             1           1                     1       1 1           2       1         38
39 11 1             1   2                     1 1           1                                 1             1   2           39
40 16     1       1   1           2       1                 1                     1   1 1   1 2           1   1           1 40
41 6             1 1                 1                         1                               1                       1   41
42 13                         1     1   1         1 1                       1         1     1 1     1         1 1         1 42
43 6                                 1       1           1                     1 1                                   1     43
44 8                     1         1 1                                     1 1   1         1             1                 44
45 12 1             1               1     1       1                     1   1       1   1       1 1 1                       45
46 8 1     1                   1           1                 1                               1   1           1             46
47 11         1                       1               1       1             1       1     1         1 1     1         1     47
48 16 1           1           1   2     2       1     1 1                     1       2                           1 1 1     48
49 6                   1         1             1                             1                                       1   1 49
50 7                   1           1     1   2                 1                         1                                 50
51 11         1                           1   1             1   1                 2   1 1                     1 1           51
52 8   1 1     1                                                         1     1       1                           1   1   52
53 10   1   1       1                                 1           2                   1                 1             1 1   53
54 9     1                   1                 1         1       1                                       1   1 1         1 54
55 7                         1         1           1                   1   1                               1       1       55
56 10                   1                       1   1               1     1     1 1   1             1 1                     56
57 5           1                     1       1 1                 1                                                         57
58 16   1     1                   2         1 1   1 1   1 1             1       1     1           1 1       1               58
59 8                                         1                     1             1               1     1     1       1   1 59
60 10     1         1                                   1       1               2           1   1     1                   1 60
61 13             1 1 1       1 1                                 1   1       1               1       1 1       1   1       61
62 6             1             1               1           1               1             1                                 62
63 8             1       2                               1                                     1 1     2                   63
64 12     1 1           1                         1               1       1       2 1                       1           1 1 64
65 14   1     1                 1       1     1       1   1     1             1   1   1         1       1   1               65
66 7 1   1                             1       1 1         1                                                           1   66
67 12                                                     1   2             1 1 1         1   1 1         1   1     1       67
68 13                           1     1   1                   1         1 1 1     1 1       1           1       1       1   68
69 15     1     1           2         1   1   1               1                 1 1 1 1                   1   1 1           69
70 14 1   1 1   1                           1                   1 1               1                   2   1     1 1     1   70
71 16 2   1     1 1 1               1               2 1       1     1           1                             1 1   1       71
72 9                             1                       1         1   1           1         1               1   1   1     72
73 13   1   1                         1   1     2           1             1             1       1 2           1             73
74 11                   1 1           1                                     1 1     1 1             1           1   1     1 74
75 10               1               1             1           1 1 1 1               1                   1             1     75
76 15 1                   1   1             1       1     1 1         1   2             1   1     1     1 1                 76
77 8           1     1 1     1           1           1       1                                             1               77
78 10                     1   1               1         1 1                     2                                 1     1 1 78
79 8           1 1             2                           2                       1                                 1     79
80 10   1     1               1                               1   1 1   1           1             1               1         80
81 14               1   1             1 1   1           1         1     1 1 1           1           1     1               1 81
82 9 1               1                         2 1 1                   1             1                         1           82
83 10                                       1           1     1 1     1   1               1 1                         1 1   83
84 13     1   1                                     1 1                 1     3 1     1 1                               1 1 84
85 9 1             1                 1           1 2                                     1   1                     1       85
86 4           1                                           1     1                                                 1       86
87 11   1             1         1       2       1     1   1         1                   1 1                                 87
88 9     1 1     1               1 1             1                     1                                         1 1       88
89 11     1   1 1 1                       1                 1         1             1 1       1                         1   89
90 12             1     1   2       1                       1             1   1         1       1       1       1           90
91 13   1 1   1 1   1   1 1         1       1           1     1 1                   1                                       91
92 7     1                           1 1   1         1   1     1                                                           92
93 19   1   1     1         1 2     1       1 1   2   1 1       1 1                             1               1     1 1   93
94 9 1         1                         1             1             1           1         1                   1       1   94
95 9   1     1       1               1       1                                                       2     1         1     95
96 10             1                                 1   1                             1               1 1   1     3         96
97 11   1                   1 1   1                             1   1 1                           1   1 1 1                 97
98 14       1     1 1   1     1                 1                           2   1 1         1     1       1       1         98
99 8   1                   1   1 1   1                               1                           1     1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
12
04
/
12
03
/
12
27
/
11
26
/
11
20
/
11
19
/
11
13
/
11
12
/
11
06
/
11
05
/
11
30
/
10
29
/
10
23
/
10
22
/
10
16
/
10
15
/
10
09
/
10
08
/
10
02
/
10
01
/
10
25
/
09
24
/
09
18
/
09
17
/
09
11
/
09
10
/
09
04
/
09
03
/
09
28
/
08
27
/
08
21
/
08
20
/
08
14
/
08
13
/
08
07
/
08
06
/
08
31
/
07
30
/
07
24
/
07
23
/
07
17
/
07
16
/
07
10
/
07
09
/
07
03
/
07
02
/
07
26
/
06
25
/
06
19
/
06
18
/
06
12
/
06
11
/
06
05
/
06
04
/
06
29
/
05
28
/
05
22
/
05
21
/
05
Ngày
/
Tháng