BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thừa T. Huế 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/06/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
Ngày
/
Tháng
00 10   1                       1             1   1           1         1                     1                 2       1   00
01 9         1           1       1                                     1                   1               1     2     1   01
02 6                                       1           2                   1                                 1       1     02
03 14               1 1 1           1       1                     2       1                   1     1   1 2     1           03
04 17       1 1   2                     2       1         1         1         1 1 1         1       2       2               04
05 9     2                               1                       1         1       1             1             1         1 05
06 10   1         1               2         1                           1 1 1     1                         1               06
07 5                 1                                                           1 1         1                       1     07
08 11       2                           1   1 1   1       1         1 1         1                             1             08
09 5                                                       1 1                             1                       2       09
10 13                                 1               2   1           1 1           2     2     1           1           1   10
11 12       1   1       1   1           1       1         1 1               1     1           1                       1     11
12 12               1   1 1                   1 1         1                         1 1     1           1               1 1 12
13 12   1       1         1         2   1                 1           1                 1         1                   1   1 13
14 13   1       1 1           1   1         1               1 1   1   1                             1 1   1                 14
15 13         2   1   2         1                       1                     2                                   2   1   1 15
16 15     1     1     1       1                           1   1 1                 1     1         1 1   1     1       1 1   16
17 13 1 2       1                 1 1 1         1                     1     1           1   1             1                 17
18 8                     1                               1   1                         1                   2           1 1 18
19 12     1 2   1   1     1   1                     1 1                             1                 1                   1 19
20 9 1                   1       1       1           1 1     1   1     1                                                   20
21 14   1         1         1       1   1       1 2       1   1   1   1                   1                               1 21
22 7 1                         1             1               1         1                             1 1                   22
23 12             1               1     2   1                 2 1 1                             1             1         1   23
24 12     1                         1                     1         2               1     1 1                       1 1 2   24
25 10                           1         1                 1         1               1 1       1 1       1               1 25
26 8 1             1         1                     1                       1 1                                     1   1   26
27 15 1           1   1           1   2   2 1           1               1           1         1     1           1           27
28 10                         1                         1 1           1         1     1 1     1         1                 1 28
29 10   1             1 1   1                       1 1     1                 1   1   1                                     29
30 16     1     1   1 1 1     1               1   1             1         2     1               1 1   1                 1   30
31 3         1                                                                 1               1                           31
32 12                       1   1   1       1     1 1                         1           1         1       1   1 1         32
33 8     1                                         1         1     1             1                 1         1       1     33
34 10 1             1         1                       1           1                         1             1 1 1         1   34
35 9 1       1           1                             1           1         1       1                 1 1                 35
36 10           1                                   1                                                           1 3 1 1   2 36
37 12 1         1                   1 2 1                         1                   1               2       1   1         37
38 10                     1   1 1         1   1 1     1                   1                         1             1         38
39 8           1                 1 1                                               1   1           1         1   1         39
40 10         1     1                                           1 1           1           1     1           1 1       1     40
41 12 1             1   1 1 1   1   1           1     1               1     1                                           1   41
42 10             1   1   1                   1         2           2                               1               1       42
43 17       1       2     1           1             1           1                   1     1 1       1 2 2   1 1             43
44 12     3           1 1   1     1       1                                   1   2                           1             44
45 10 1       1                   1   2       1 1           1         1     1                                               45
46 9   1 1     1 1                   1       1     1 1   1                                                                 46
47 15                       1         1       1             1     1       1           1   1       3 1 1 1               1   47
48 9                   1   1 1               1         1               1             1 1                 1                 48
49 7                                           2               1         1         1                     1               1 49
50 16   1   1             1 1     1   1 1         1   1             1 1   1             1           1     1           1     50
51 17   1   1 2     1                     1             1               1 1     2     1       1           1     1   1   1   51
52 9               1 1             1   1               1                                     2                     1   1   52
53 12                                     2                 1   1 1           1           1                 2     1 1   1   53
54 6                               1             2                             1                                     1   1 54
55 11                           1   1       1       1               1     1                   1   2     1         1         55
56 14     1 1     1     1     1 1   1                 1   1 1                     1           1   1   1                     56
57 6                                 1     1 1                     1                                     1 1               57
58 6   1               1                 1       1         1                                                             1 58
59 12       1 2                   1         1     1     1         1   2         1                                       1   59
60 7     1       1                                             1     1           1 1         1                             60
61 13     1           2 1                                   1   1           1   1               2             1 1     1     61
62 11 1                     1   1       1 1             1       1 1               1                 1                 1     62
63 10 1 1                       1                           1 1             1         1   1     1 1                         63
64 11                 1     1 1 1         1                   1         2         1           1             1               64
65 10 1   1         1     1                 1                     1                 1   1           1             1         65
66 19 1             1   2 1             1         1           1 1             1     1     2     2 1       1     1     1     66
67 9             1       1   1       1                                 1                             1   2               1 67
68 9 1                 1 1                           1                     1         1       1       1           1         68
69 21 1           1                         2       2 1   1     1   1 1 1       1 1       1 1 1       3 1                   69
70 5       1                                         1 1   1 1                                                             70
71 4     1                                   1                                         1         1                         71
72 9       1             1 1   1                                                           1   1                   2     1 72
73 11         1 1   1 1     1   1     1           1           1     1                   1                                   73
74 15 1                     1 1   1   1       1                 2   1 1     1     1     1               1     1             74
75 12   1       1   1               1       1                           1       2       1   1             1               1 75
76 12                   2 1         1           1   1       1                 1                         1       1 1   1     76
77 9   1                   1   1       1   1             1       1                             1                   1       77
78 11       1               2   1                                   1       2       1         1             1       1       78
79 9           2             1 1           1   1       1                             1                           1         79
80 9           1           1 2     1                           1               1                         1   1             80
81 10     1   1       1 1               1       1   2                                       1               1               81
82 10                                         1   1         1   1     1         1               2     1 1                   82
83 14       2                                   1   2 1     1           1 2   1                         1 1     1           83
84 8 1                                       1   1   1                   1           1         1                         1 84
85 6         1                   1               1                         1   1     1                                     85
86 8           1                     1           1                               1   1   1             1     1             86
87 13                         1           2                 1       1       1 1           1   1   1     1     1 1           87
88 8                                                     1   1       1             1           1   1       1   1           88
89 9       1       1 1       1 1 1                                     1     1           1                                 89
90 15                             2 1 1   1     1                       1       1 1       1 1     1             1   1 1     90
91 8             2                                                       2             1 1       1                 1       91
92 12   1 1   1                         1             1       1           1       1     1   2                   1           92
93 8   1                                 1                       1         1         1 1                     1 1           93
94 11       1       1                         1   1     1           1         1                 1 1   1             1       94
95 9                 1 1                                 1     1         1                 1 1                   1 1       95
96 6             2                                       1               1                                   1 1           96
97 17   1     1                         1 1   1 3       1           1   1     1     1   1           1 1               1     97
98 12         1 1                       1   1       2       1   1 1           1             1           1                   98
99 8                                                 1                     1   1   1 2     1                       1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
Ngày
/
Tháng