BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thừa T. Huế 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/08/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
Ngày
/
Tháng
00 8           1         1                       1             1   1           1         1                     1           00
01 7         1     1           1           1       1                                     1                   1             01
02 5       1                                                 1           2                   1                             02
03 12   1                             1 1 1           1       1                     2       1                   1     1   1 03
04 17             1 1         1 1   2                     2       1         1         1         1 1 1         1       2     04
05 11     1 2   1           2                               1                       1         1       1             1       05
06 11 1       1           1         1               2         1                           1 1 1     1                       06
07 5 1                                 1                                                           1 1         1           07
08 10                         2                           1   1 1   1       1         1 1         1                         08
09 4       1                                                                 1 1                             1             09
10 13           1     1                                 1               2   1           1 1           2     2     1         10
11 13             1 1         1   1       1   1           1       1         1 1               1     1           1           11
12 11 1                               1   1 1                   1 1         1                         1 1     1           1 12
13 12 1   1               1       1         1         2   1                 1           1                 1         1       13
14 13   1                 1       1 1           1   1         1               1 1   1   1                             1 1   14
15 12   1 1           1         2   1   2         1                       1                     2                           15
16 13           1           1     1     1       1                           1   1 1                 1     1         1 1   1 16
17 18   1 1   1 1   1 1 1 2       1                 1 1 1         1                     1     1           1   1             17
18 8   1   1     2                         1                               1   1                         1                 18
19 14     1   1 1           1 2   1   1     1   1                     1 1                             1                 1   19
20 13     1 2       1   1                   1       1       1           1 1     1   1     1                                 20
21 13                     1         1         1       1   1       1 2       1   1   1   1                   1               21
22 9   1 1             1                         1             1               1         1                             1 1 22
23 11             1                 1               1     2   1                 2 1 1                             1         23
24 10       1   1           1                         1                     1         2               1     1 1             24
25 9         1                                   1         1                 1         1               1 1       1 1       25
26 6                   1             1         1                     1                       1 1                           26
27 15               1   1           1   1           1   2   2 1           1               1           1         1     1     27
28 10     1                                     1                         1 1           1         1     1 1     1         1 28
29 11           1         1             1 1   1                       1 1     1                 1   1   1                   29
30 15                       1     1   1 1 1     1               1   1             1         2     1               1 1   1   30
31 5           1 1             1                                                                 1               1         31
32 9                                         1   1   1       1     1 1                         1           1         1     32
33 7             1         1                                         1         1     1             1                 1     33
34 6                   1             1         1                       1           1                         1             34
35 9   1               1       1           1                             1           1         1       1                 1 35
36 8 1 1     1     3             1                                   1                                                     36
37 11                 1 1         1                   1 2 1                         1                   1               2   37
38 10       1                               1   1 1         1   1 1     1                   1                         1     38
39 10 1       1       2           1                 1 1                                               1   1           1     39
40 9 1         1               1     1                                           1 1           1           1     1         40
41 12         1         1             1   1 1 1   1   1           1     1               1     1                             41
42 9                               1   1   1                   1         2           2                               1     42
43 19     1   2       1       1       2     1           1             1           1                   1     1 1       1 2 2 43
44 12               1       3           1 1   1     1       1                                   1   2                       44
45 11                 1 1       1                   1   2       1 1           1         1     1                             45
46 11   1       1         1 1     1 1                   1       1     1 1   1                                               46
47 16               1 1                       1         1       1             1     1       1           1   1       3 1 1 1 47
48 10     1     1                         1   1 1               1         1               1             1 1                 48
49 9 1 1         1   1                                           2               1         1         1                     49
50 14                     1   1             1 1     1   1 1         1   1             1 1   1             1           1     50
51 14   1                 1   1 2     1                     1             1               1 1     2     1       1           51
52 8 1                               1 1             1   1               1                                     2           52
53 8             1                                         2                 1   1 1           1           1               53
54 6 2                                               1             2                             1                         54
55 11 1                                           1   1       1       1               1     1                   1   2     1 55
56 21 1   1 1 2   1 1       1 1     1     1     1 1   1                 1   1 1                     1           1   1   1   56
57 5 1                                                 1     1 1                     1                                     57
58 6     1               1               1                 1       1         1                                             58
59 12         1               1 2                   1         1     1     1         1   2         1                         59
60 8                 1     1       1                                             1     1           1 1         1           60
61 11       1               1           2 1                                   1   1           1   1               2         61
62 11               1   1                     1   1       1 1             1       1 1               1                 1     62
63 10                   1 1                       1                           1 1             1         1   1     1 1       63
64 16 1   1 1 1   1   1                 1     1 1 1         1                   1         2         1           1           64
65 11   2               1   1         1     1                 1                     1                 1   1           1     65
66 16                   1             1   2 1             1         1           1 1             1     1     2     2 1       66
67 7                 1             1       1   1       1                                 1                             1   67
68 9               1   1                 1 1                           1                     1         1       1       1   68
69 22     1             1           1                         2       2 1   1     1   1 1 1       1 1       1 1 1       3 1 69
70 9   1       1 1 1         1                                         1 1   1 1                                           70
71 4                       1                                   1                                         1         1       71
72 7       1                 1             1 1   1                                                           1   1         72
73 13     1           1         1 1   1 1     1   1     1           1           1     1                   1                 73
74 15     1             1                     1 1   1   1       1                 2   1 1     1     1     1               1 74
75 11   1                 1       1   1               1       1                           1       2       1   1             75
76 11       1         1                   2 1         1           1   1       1                 1                         1 76
77 9     1               1                   1   1       1   1             1       1                             1         77
78 9                         1               2   1                                   1       2       1         1           78
79 8                             2             1 1           1   1       1                             1                   79
80 8 1                           1           1 2     1                           1               1                         80
81 11             2         1   1       1 1               1       1   2                                       1             81
82 10                                                           1   1         1   1     1         1               2     1 1 82
83 12                         2                                   1   2 1     1           1 2   1                         1 83
84 8 1                 1                                       1   1   1                   1           1         1         84
85 9   1       1     1         1                   1               1                         1   1     1                   85
86 8               1             1                     1           1                               1   1   1             1 86
87 14         1   1   1                         1           2                 1       1       1 1           1   1   1     1 87
88 7             1                                                         1   1       1             1           1   1     88
89 10             1           1       1 1       1 1 1                                     1     1           1               89
90 14         1 1                                   2 1 1   1     1                       1       1 1       1 1     1       90
91 8               1               2                                                       2             1 1       1       91
92 12   1                 1 1   1                         1             1       1           1       1     1   2             92
93 8               1 1   1                                 1                       1         1         1 1                 93
94 14     1 1   2             1       1                         1   1     1           1         1                 1 1   1   94
95 9 1       1                         1 1                                 1     1         1                 1 1           95
96 6   1   1                       2                                       1               1                               96
97 17         1           1     1                         1 1   1 3       1           1   1     1     1   1           1 1   97
98 14       2                   1 1                       1   1       2       1   1 1           1             1           1 98
99 9           1 1                                                     1                     1   1   1 2     1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
Ngày
/
Tháng