BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thừa T. Huế 60 KỲ ĐẾN NGÀY 25/09/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
09
19
/
09
18
/
09
12
/
09
11
/
09
05
/
09
04
/
09
29
/
08
28
/
08
22
/
08
21
/
08
15
/
08
14
/
08
08
/
08
07
/
08
01
/
08
31
/
07
25
/
07
24
/
07
18
/
07
17
/
07
11
/
07
10
/
07
04
/
07
03
/
07
27
/
06
26
/
06
20
/
06
19
/
06
13
/
06
12
/
06
06
/
06
05
/
06
30
/
05
29
/
05
23
/
05
22
/
05
16
/
05
15
/
05
09
/
05
08
/
05
02
/
05
01
/
05
25
/
04
24
/
04
18
/
04
17
/
04
11
/
04
10
/
04
04
/
04
03
/
04
28
/
03
27
/
03
21
/
03
20
/
03
14
/
03
13
/
03
07
/
03
06
/
03
Ngày
/
Tháng
00 10                                   1 1     1         1 1           1     1       1   1 1                               00
01 6                       1         1         1               1                   1 1                                     01
02 5         1   1         1                                                     1                               1         02
03 11   2                         1   1     1       1 1         1 1                       1   1                             03
04 9       2 1     1 1 2                                             1                             1                       04
05 14 1     1   2     1       1         1         1     1                     1                 1             1       2     05
06 7                         1                                             1               1             1 1       1   1   06
07 9 1   1           1             1 1                                               1                     1 2             07
08 13 1                               1     1 1 1       2   1 1               2                         1               1   08
09 9         1 1           1     1                     1     1         1                         1                 1       09
10 7       1           1             1               1                 1 1     1                                           10
11 22 1 1   2 1     1             1   1   1       1       1     2           1 1     1                     1   1 1 1   1 1   11
12 8     1               1                                   1     1         1       1 1       1                           12
13 12             1       2         1     1   1 1     1                     1           1                 1   1             13
14 15     1         1                 1           1         1   1 1               1 2   1 1         1   1         1         14
15 13       1     1     1     1                 1 2       1   1   1                           1     1             1         15
16 8   1         1                                   1               1         1   1                             1   1     16
17 13                           2     1 1                 2               1   1             1   1       1 1 1               17
18 7     1     1           1                                                 1                   1       1               1 18
19 9                         1     1         1     1 1           1         1           1           1                       19
20 12                               1   1       1                                         2 2       2 1       1           1 20
21 12 1                   1       1     1   1             1   1                   1     1           1         1         1   21
22 16       1                     1             1 1 1   1         1 1 1     1         1         1       1     1   1 1       22
23 10               1                                     1     1       1 1         1     1         1               1   1   23
24 13         1                             1         1         1       2 1   1               1   1 1         1           1 24
25 15 2                         1     1 1                               1 3           1             2   1 1     1           25
26 10 1                                                       1   2   2         1                 1           1           1 26
27 6                                       1                                 1             1               2         1     27
28 13         1     1 1                       1             1       1                 1                   2     2   1     1 28
29 12       1   1                   1     1       1         1       2                       1 1   1                     1   29
30 14         2 1         1     1   1   1   1                               1       1                 1 1       1   1       30
31 15               1   1               1         2     1   1 1       1       1 1               1 1       1               1 31
32 10 1                   1   1   1                                                 2 1                 2                 1 32
33 12   1 1         1             1           1       2                           1         1   1 1                 1       33
34 12             1         1                         1       1 1           1             1 1         1   1   1 1           34
35 14         1   1       1 1             2           1       1     2 1         1       1 1                                 35
36 10 1       1                               1   1                       1               1       1   1     1     1         36
37 9             1 1         1 1                           1     1       1                                           1 1   37
38 12     1         1   1     1 1                           1 2             1     1                           1   1         38
39 10                     1         1 1         1   1                 1         1   1     1                       1         39
40 9     2         1   1         1                                 1                   1                             1 1   40
41 13 1               1     1         1             1   1                         2     1                       1 1 1   1   41
42 14                       1 1                 2     1   1       1     1           1 1               2       1     1       42
43 8             1       1   1                     1                         1   1       1 1                               43
44 13 1                         1                   1     1           2                 1 1     1     1               1   2 44
45 8                 1           1         1               1             1   1               1                     1       45
46 7     1               1 1   1     1                                                               1             1       46
47 14     1     1   1       1     1         1 1     3     1       1                                             1     1     47
48 10         1 1                           1                 1 2               1                     1         2           48
49 13                   1     1     1   1         1       1 1 1         1 1 1     1                                     1   49
50 10         1                                       1 1                       1     1           1   1 1               2   50
51 12         1     1           1   2   2 1             1   2                               1                               51
52 10     1     1     1         1                       1 1 1                         1 1                         1         52
53 11 1     1   1   1           1                                   1     1           1               1   1 1               53
54 12             1     1         1     1 2     1       1                                           2               1   1   54
55 12         1         1 1 1     1 1         1   1                 1             1                   1               1     55
56 4 1   1                             1                                                         1                         56
57 13   2                           1 1         1 1 1     1                     1 1       1     1     1                     57
58 9   1 1     3               1         1                                           1           1                         58
59 3             1                                                     1                                                 1 59
60 8                 1   1                     1                                     1                 1   2         1     60
61 8                 1         1                     1 1       1           1           1                               1   61
62 7                             1 1                                             1                   1         1   1   1   62
63 10                                         1                     1           2       2               2       1         1 63
64 12     1           1   1         1 1 1       1             1         1                             1 1   1               64
65 7                       1             1   1           2           1 1                                                   65
66 13   1   1         2     2   1                     2                                       1           1     2           66
67 10 1           1 1   1         1               2               1                     1                         1         67
68 11       2               1                 1   1       1   1                   1                 1       1     1         68
69 8   1 1           1               1                     1               1                       1           1           69
70 9           1       1                                   1     1                   1             1   1         1   1     70
71 9                                                   1           2     1                   1 1         1         1   1   71
72 12       1                 1               1     1                               3   1     2         1               1   72
73 12             1     1     1                   1                       1 1 1   1           1           1       1       1 73
74 8   1             1                         1                                 1         1 1 1       1                   74
75 9         1           1                           2             1                     1 1         1     1               75
76 8   1                                           1   2       1 1         1               1                               76
77 9     1               1   1         1   1                                         1                   1 1             1 77
78 10   1   1 1                 1           1   1               2       1           1                                       78
79 12                             1   1       1               1       1 1 1 1 1           1 1 1                             79
80 16   1       1 1   1                 1 1             1   1                 1     1 2           1       1       1 1       80
81 8       2     1               1           1   1                 1                                         1             81
82 10                   1 1             1               1           1     1             1       1                     1   1 82
83 5                                                       1     1                       1       1           1             83
84 11                                       1   1                     2     2     1           1   1             2           84
85 14 1   1                 1 1   1           1                 2 2   2       1                   1                         85
86 11               1   1   1   1         1 1       1     1           1                   1                           1     86
87 7     1                         1       1         1                                     1                 2             87
88 7                             1       1               1                                           1 1     1         1   88
89 16         1 1 1     1                 1   1     1         1   1   1         1   1           2 2                         89
90 13                                         2 1   1                     2                     1 1 2   1   1         1     90
91 11           1 1             1                       1           1   1         1             1           1       1     1 91
92 4       1 1       1                   1                                                                                 92
93 17 1 1             1       2             1                   2       3       1           1 1 1           1             1 93
94 11 1 1                     1     1       1               1                       1   1 1                           1   1 94
95 10   1             1             1     1         1                         1               1                     1 1   1 95
96 13           1         1 1         1 1           1                           2       1     1           1     1 1         96
97 9               1   1 1   1     1     1                                     1                         1         1       97
98 10   1                                                     1     1       2   1           1 1 1           1               98
99 18             2 2   1       1     1     2                     1             1 1           1 1     1     1     1   1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
09
19
/
09
18
/
09
12
/
09
11
/
09
05
/
09
04
/
09
29
/
08
28
/
08
22
/
08
21
/
08
15
/
08
14
/
08
08
/
08
07
/
08
01
/
08
31
/
07
25
/
07
24
/
07
18
/
07
17
/
07
11
/
07
10
/
07
04
/
07
03
/
07
27
/
06
26
/
06
20
/
06
19
/
06
13
/
06
12
/
06
06
/
06
05
/
06
30
/
05
29
/
05
23
/
05
22
/
05
16
/
05
15
/
05
09
/
05
08
/
05
02
/
05
01
/
05
25
/
04
24
/
04
18
/
04
17
/
04
11
/
04
10
/
04
04
/
04
03
/
04
28
/
03
27
/
03
21
/
03
20
/
03
14
/
03
13
/
03
07
/
03
06
/
03
Ngày
/
Tháng