BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thừa T. Huế 60 KỲ ĐẾN NGÀY 11/11/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
Ngày
/
Tháng
00 7                                   1         1                       1             1   1           1         1         00
01 10       1 1         1 1           1     1           1           1       1                                     1         01
02 9 1           3                 1                                                 1           2                   1     02
03 15 1   2         1     1 1   1                             1 1 1           1       1                     2       1       03
04 15         1   1                       1 1         1 1   2                     2       1         1         1         1 1 04
05 11           2                 1 2   1           2                               1                       1         1     05
06 11                 1       1       1           1         1               2         1                           1 1 1     06
07 6   1           2   1     1                                 1                                                           07
08 15 1     1         1   1 1                         2                           1   1 1   1       1         1 1         1 08
09 4   1                           1                                                                 1 1                   09
10 9         1                         1     1                                 1               2   1           1 1         10
11 17   1   1 1 1   1     1               1 1         1   1       1   1           1       1         1 1               1     11
12 7                         1                               1   1 1                   1 1         1                       12
13 14           1   1   1   1 1   1               1       1         1         2   1                 1           1           13
14 13     1             1       1                 1       1 1           1   1         1               1 1   1   1           14
15 12                           1 1           1         2   1   2         1                       1                     2   15
16 8                                   1           1     1     1       1                           1   1 1                 16
17 19 1             1     1     1 1   1 1   1 1 1 2       1                 1 1 1         1                     1     1     17
18 9                 2         1   1     2                         1                               1   1                   18
19 13 1                           1   1 1           1 2   1   1     1   1                     1 1                           19
20 14                   1         1 2       1   1                   1       1       1           1 1     1   1     1         20
21 14         1             1                     1         1         1       1   1       1 2       1   1   1   1           21
22 9     1                 1   1 1             1                         1             1               1         1         22
23 12     1   1                           1                 1               1     2   1                 2 1 1               23
24 7                               1   1           1                         1                     1         2             24
25 8 1 1         1                   1                                   1         1                 1         1           25
26 11 1   1           1   1 1                   1             1         1                     1                       1 1   26
27 15           1 1     1                   1   1           1   1           1   2   2 1           1               1         27
28 9   1           1 1           1                                     1                         1 1           1         1 28
29 11           1 1                     1         1             1 1   1                       1 1     1                 1   29
30 15             1 1     1                         1     1   1 1 1     1               1   1             1         2     1 30
31 6       2                           1 1             1                                                                 1 31
32 10   1         1 1                                                 1   1   1       1     1 1                         1   32
33 8   1     1   1                       1         1                                         1         1     1             33
34 9 1     1         1   1                     1             1         1                       1           1               34
35 9                 1 1       1               1       1           1                             1           1         1   35
36 9     1                   1 1     1     3             1                                   1                             36
37 8                                         1 1         1                   1 2 1                         1               37
38 13   1     1       2             1                               1   1 1         1   1 1     1                   1       38
39 9                       2 1       1       2           1                 1 1                                             39
40 10       1 1       1       1         1               1     1                                           1 1           1   40
41 12                                 1         1             1   1 1 1   1   1           1     1               1     1     41
42 9 1                                                     1   1   1                   1         2           2             42
43 11                             1   2       1       1       2     1           1             1           1                 43
44 11                   1                   1       3           1 1   1     1       1                                   1   44
45 12                     1                   1 1       1                   1   2       1 1           1         1     1     45
46 13           1     1         1       1         1 1     1 1                   1       1     1 1   1                       46
47 9           1                           1 1                       1         1       1             1     1       1       47
48 10           2                 1     1                         1   1 1               1         1               1         48
49 8                         1 1         1   1                                           2               1         1       49
50 15               1     1 1                     1   1             1 1     1   1 1         1   1             1 1   1       50
51 13     1                     1                 1   1 2     1                     1             1               1 1     2 51
52 9                 1 1 1   1                               1 1             1   1               1                         52
53 11   1   2   1                         1                                         2                 1   1 1           1   53
54 9   1     1       1       2                                               1             2                             1 54
55 9 1                   1   1                                           1   1       1       1               1     1       55
56 18             1           1   1 1 2   1 1       1 1     1     1     1 1   1                 1   1 1                     56
57 6               1         1                                                 1     1 1                     1             57
58 7     1                       1               1               1                 1       1         1                     58
59 15   1           2                 1               1 2                   1         1     1     1         1   2         1 59
60 8   1   1         1                       1     1       1                                             1     1           60
61 12                   1 2         1               1           2 1                                   1   1           1   1 61
62 11 1 1                                   1   1                     1   1       1 1             1       1 1               62
63 7                   1                       1 1                       1                           1 1             1     63
64 16   2                     1   1 1 1   1   1                 1     1 1 1         1                   1         2         64
65 11       2     1             2               1   1         1     1                 1                     1               65
66 10                                           1             1   2 1             1         1           1 1             1   66
67 10       1   1   1       1                 1             1       1   1       1                                 1         67
68 7     1                                 1   1                 1 1                           1                     1     68
69 18 1         1   1       1     1             1           1                         2       2 1   1     1   1 1 1       1 69
70 13 1   1   2                 1       1 1 1         1                                         1 1   1 1                   70
71 5         1     1     1                         1                                   1                                   71
72 6           1                   1                 1             1 1   1                                                 72
73 13     1                       1           1         1 1   1 1     1   1     1           1           1     1             73
74 16 1     1   1     1           1             1                     1 1   1   1       1                 2   1 1     1     74
75 12 1 1   1                   1                 1       1   1               1       1                           1       2 75
76 13         1   1         1       1         1                   2 1         1           1   1       1                 1   76
77 8                             1               1                   1   1       1   1             1       1               77
78 9                       2                         1               2   1                                   1       2     78
79 8                     1                               2             1 1           1   1       1                         79
80 12     1       2       1   1                           1           1 2     1                           1               1 80
81 11             1                       2         1   1       1 1               1       1   2                             81
82 8     1           1                                                                 1   1         1   1     1         1 82
83 14     2   1                                       2                                   1   2 1     1           1 2   1   83
84 7             1           1                 1                                       1   1   1                   1       84
85 9                   1       1       1     1         1                   1               1                         1   1 85
86 6 1                 1                   1             1                     1           1                               86
87 11                       1         1   1   1                         1           2                 1       1       1 1   87
88 9       1 1       1 2                 1                                                         1   1       1           88
89 11               1       1             1           1       1 1       1 1 1                                     1     1   89
90 11 1                               1 1                                   2 1 1   1     1                       1       1 90
91 7     1             1                   1               2                                                       2       91
92 9               1           1                 1 1   1                         1             1       1           1       92
93 9     1       1         1               1 1   1                                 1                       1         1     93
94 13 1     1                     1 1   2             1       1                         1   1     1           1         1   94
95 10   2               1     1       1                         1 1                                 1     1         1       95
96 8                     1 1   1   1                       2                                       1               1       96
97 15         1 1                     1           1     1                         1 1   1 3       1           1   1     1   97
98 14         1 1                   2                   1 1                       1   1       2       1   1 1           1   98
99 8       1   1       1               1 1                                                     1                     1   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
Ngày
/
Tháng