BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tiền Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 09/06/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
Ngày
/
Tháng
00 8         1                         1       1               1       1 1         1                         1             00
01 10   1 1         1         1   1   1               1                     1   1               1                           01
02 13           1 1       2     1       1 1                   1                   1           1     1                   1 1 02
03 12                 2                   2                       2               1   1     2             1 1               03
04 8           1                   1   1                                                   1         3         1           04
05 13   2     1 1         1   1               1   1     1       1                 1                           1   1         05
06 3           1               1                             1                                                             06
07 8     1       1               1                             1   1 1 1                       1                           07
08 11                     1               2   3         1                               1               2       1           08
09 13       1   1 1 1                       1               1 1   1             1   1             1     1                 1 09
10 7     1   1                             1           1 1 1                       1                                       10
11 11         1     1   1         1       1                           1   1           1           1       2                 11
12 10   1                                 2           1       1         1 1                                 1           1 1 12
13 10 1     1           1             1         1 1                                   1 1     1                 1           13
14 11 1                     1 1   1       1 1           1   1                 1           1     1                           14
15 15   1           1   2                   1 1       1 1                     1     1   1               1   1         2     15
16 17               1                 1       1       2         1   2     1 1       1 1 1         1 1     1               1 16
17 5 1                                 1         1         1                     1                                         17
18 8           1                           1             1       1               1 1 1     1                               18
19 11   1           1           2                 1           1       2             1   1                           1       19
20 6       1   1                                                         1                     1     1 1                   20
21 13         1         1   1     1     1                               1 1 2               1                 1       1   1 21
22 14 1                         1     1       1   2 1         1     2                       1 1             2               22
23 13 1                   1     1 1   1   1         1   1         1             1     1         1                         1 23
24 7 1             1               1                 1     1               1                         1                     24
25 10                         1   2                 2   1                       1                                     1   2 25
26 10     3 1           1           1                                             1               2           1             26
27 10                   2         1   1         1         1                           1     1     1   1                     27
28 7   1             1                         1               1                         1     1   1                       28
29 14     1       1                         1 2       1     1             1   1       1   1         1           1   1       29
30 11                     1             1             1   1 1                     1   1                     2       1   1   30
31 13         1 1     1                     1       1                     1       2 1                 1 1     1         1   31
32 10           1                   1               1         1                 1       1   1     1   1               1     32
33 10                       1                     1 1 1   1         1   1             1           1           1             33
34 11                         1   2 1                   1               2     1     1 1                             1       34
35 14         1     1 1   1                     1   1 1                       1       1 1   1           1       2           35
36 10 1                         1 1 1 1                                                   1         1         2   1         36
37 13                                 1           1               1 2     1                     1   2     1     1   1   1   37
38 11 1   1               1   1       1   1                 1                     1   1                           1     1   38
39 14     1                 1   1     1       1   1   1 1         1     1                   1                   2     1     39
40 14                           1   1         1   1   1           1   1     1                   1 1     1   1 1   1         40
41 5               1                                                                     1                         1   1 1 41
42 6                                                                         1       1 1           1   1       1           42
43 9         1     1     1 1         1                                               1     1 1                       1     43
44 15               1   1         1                 1       1   2     1 1   1 1           1           1 1 1                 44
45 7                       1                           1 1   1             1                       1 1                     45
46 12 1 2         1             1                                 1             1 1                     1       1 2         46
47 12   1     1   1   1       1                     1       1                           1     1             1   1         1 47
48 7                                       1                             1 1   1                         1 1         1     48
49 8   1       1 1                             1     1                 1     1                   1                         49
50 9             1                             1       1   1 1                                           2   1           1 50
51 17     1             1 1             1     1     1 1   1     1 1   1       1   1       1                   2     1       51
52 17             1         1 1 1     2 1                             1       1     2 1 1               1         1 1   1   52
53 9     1     1 1     1           1               1                   1                                 1     1           53
54 13                         2         1         1       1               1 2       1     1   1       1           1         54
55 7                 1                         1 1           1                 1                 1                 1       55
56 10     1                         1         1     2               1           1                 1           1     1       56
57 10       1 1 1                                         1 2             1             1                         1       1 57
58 9         1     1                     1     1           1 1                           1     1                     1     58
59 12       1 1       1                         1 1   1               1   1         2         2                             59
60 8     1     1           1                                   1           1               2                           1   60
61 12                 1 1   2                           2             1 1                     1           2           1     61
62 14                       1   1         1 1 1 1         1 1 1 1       1     1   1     1                                   62
63 12   1         1   1       1                 1   1                     1   1       1       1         1     1             63
64 6                           1         1 1         1                                           1                   1     64
65 10 1     1         2                                       1     1                         1             1   1     1     65
66 8               1   1             1                   1         1         1 1             1                             66
67 8   1     1       1           1         1             1         1                     1                                 67
68 13             1         1                 1                 1                 2     1 1           1   1   1     2       68
69 9     1 2                     1         1       1                 1         1             1                             69
70 11       1         1             1 1         1 1 1                                                   1   1 1         1   70
71 15         1 1 1       1         1   1                   1   1 1 1 1                           1                 1 2     71
72 6       1                           2                           1 1                                             1       72
73 12           1     1         1           1       1             1                 1   1       1           1     1 1       73
74 10         1         1                   2           1         1       1         1                 1     1               74
75 14 1           1     1 1           1           1                         1     1 1             1 1       1     2         75
76 13 1           1                 1   1                       1                         2 1 1       1             1 1 1   76
77 17   1         1         1 2                   1         1     1 1   1   1           1         1 3                     1 77
78 11       1         1           1 1   1             1         1       1             1         1         1                 78
79 11 2     1                       1                     1           1                         1   1 1           1       1 79
80 5                         1                               1   1                                                       2 80
81 6                       1                                   1           1       1       1             1                 81
82 8                       1           1               1                       2                                 1     1 1 82
83 8   1   1           1       1     1   1   1                               1                                             83
84 10       1             1 1                 1                                 1         1     2                       2   84
85 12           1                               1       1   1 1         1         1             1     1   1 1     1         85
86 9   1   1                 1     1           1                                       1           1               1 1     86
87 12 1           1   1         1   1                 1             1       1                     1     1               2   87
88 11 1                           1     1 1 1                                   1             2 1       2                   88
89 16   1       1   1   1         1   1                   1       1   1   1   1 1         2           1       1             89
90 10         1   1           2     1   1               1                                                       2         1 90
91 7     1                                 1             1                     1         1                   1       1     91
92 15 1     1 1     1       2             1     1 1             2 1   1                         1   1                       92
93 13 1     1       1     1     1               1       1                         1       1 1 1           1 1               93
94 14                   1 2                   1                   1 1     1   1         1     1   1             1     1 1   94
95 9   1             1       1             1     1       1   1           1                                       1         95
96 8           1                                             1     1       1   1           1           1               1   96
97 9         1     2                                           1     1                                   1 1     2         97
98 15     2               1     1   1           1         1           1 1     2             1       1 1         1           98
99 12     1               1             1 1               1   1         1   1           1       1   1               1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
Ngày
/
Tháng