BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tiền Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/10/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
Ngày
/
Tháng
00 9           1       1                   1         1   1                                 1         1               1   1 00
01 22                 1       2 2         1 1 1         1   1       1 1 1 2           2                       2 1 1       1 01
02 8             1       1                           1                         1   1           1                   1 1     02
03 8             1                       1                       2 1   1                 1         1                       03
04 12         1         1 1 1                             1                   2 2     1     1                           1   04
05 10       1               1   1 1     1 1     1     1   1                   1                                             05
06 14 1 1                 1             1         2   1   1                 1     1       2     1         1                 06
07 15         1       1 2     1             1                         1       1           1 1 1               1     1   1 1 07
08 13   1   2                       1   1                           1           1   1           3     1                 1   08
09 8                 1         3       1   1     1 1                                                                       09
10 13                   1   1                 2     1                           1 2   1 1           1                   1 1 10
11 8     1       1 1       1                                     1         1   2                                           11
12 12     1       1                 1       1 1                       1             1 1           1         1 1       1     12
13 7                         1                     2             1             1 1                                       1 13
14 12   1   1 1 1                     1         1             1 1         1 1 1                                       1     14
15 10     1     1         1 1               1   1               1                         1                             1 1 15
16 7 1                                   1                                     1                       1 1 1       1       16
17 7 1     1       2                     1                                 1                                     1         17
18 15                 1           1       1           1 1   1           1   1     1     1                         3   1 1   18
19 5                                                         1                       1       1             1             1 19
20 9           1                                         1 3                             1         1 1   1                 20
21 11       1 1                     1                         1   1 2           1             1   1 1                       21
22 6                                                       1     1     1           1                       1             1 22
23 8                         1                         1   1       1                 1                   1     1         1 23
24 7         1     1     1 1                                                         1       1                 1           24
25 6                                 1   1   1                           1                       1               1         25
26 6               1                                             1                             1     1       1         1   26
27 13         1   1       1       1                             1   1                 1                 1       1   1 2 1   27
28 12               1         1 1     1       1 1 1           1       1             1           1                     1     28
29 12     1 1   1                   2 1 1     1               1     1     1                                         1       29
30 12   1         1 1     1   1                 1         1 2                                         1     1 1             30
31 13                 1             1           1                           1         1 1   1   1   1     1 1     1 1       31
32 12         1         1         1         2         1               1       1           1             2               1   32
33 13   1 1     1               1       1     1     1     1                 1 1                 1           1           1   33
34 10     1           1       1 1       1   1                         1             1         1                 1           34
35 12             1       1           1 1   1       1   1             1             1                     1 1             1 35
36 11             1                                                 1   1             1             1 1 1       1       2 1 36
37 7         1                     1 1                                 1   1             1           1                     37
38 9                     1         1 1           1 1                   1               1 1 1                               38
39 8                         1             1                       1           1       1         1     1           1       39
40 5                                             1                     1 1     1                                 1         40
41 8                             1           1                 1 1 1       1     1                                     1   41
42 10                         1     1             2 1 1         1   1             1               1                         42
43 12                   1               1                 1 2   1         2                       1   1 1             1     43
44 12     1             1         1     1 1   1 1       2       1     1       1                                             44
45 6 1 1             1           1       1                                           1                                     45
46 11           1   1 1 1     1                         1   1 1   1       1                 1                               46
47 14         1 1     1             1     1   1             1 1 1   1 1   1       1                                     1   47
48 11 1 1   1 1   1                 1 1                     1             1 1                             1                 48
49 10   1           1               1         1                   1       1           1             1         1     1       49
50 8           1                       1                   1                       1   1                     1   1 1       50
51 6           1           1     1                                               1 1                             1         51
52 12             1 1             2   1 1       1     1   1                           1     1                     1         52
53 9         1 1               1                     1                     1                         1       1       1   1 53
54 20 1             3       1                         3 2                                 1             1 1 2   2   1 2     54
55 7               1               1         1   1             1                               1             1             55
56 7                     1       1                           1                   1           1       1             1       56
57 12       1                   1     1     2             1                 1   1     1                       1     1     1 57
58 20         1   2         1 1               1 1                   1   1 1   2         1   3             1 1   2           58
59 10     1               2       1               1   1                                 1 1                     1   1       59
60 11       1                                         1 2         1             1 1                     2       1 1         60
61 12   1 1       1     1               1                 2           2       1             1       1                       61
62 9 2                       1           1               1       1         1                         1         1           62
63 15 1 1         1     1   2                                                     1   1 1   1 1 2 1           1             63
64 10 1 1   1             1   1                     1             1                                 1         1           1 64
65 10               1   1             1                       1                   1 1             1     1       1 1         65
66 16     1     2                     1 1     1     1 1 1 1                       1         1     2       1             1   66
67 5     1 1                                                                       1 1                               1     67
68 14     1         1               1                 1     1   1   1     2       2                   1 1 1                 68
69 13                           3             1             1   2 2                       1   1       1     1               69
70 9 1       1   1                                                 1             1 1   1 1       1                         70
71 10   1 1 1 1 1                           1                         1                     1       1     1                 71
72 10 1         1                     1   1     1                       1 1                       1       1       1         72
73 12 1 1     2                 1           1     1 1     1       1                                   1   1                 73
74 6                               1 1         1                       1                       1               1           74
75 8                 1   1               1     1                           1       1         1         1                   75
76 16           1 1         2             2 1       1         2                     1                 2 1           1   1   76
77 12                 1           1           1         2           1   1 1 1                 1 1                   1       77
78 10 1           1               1       1     1         1   1               1                 1 1                         78
79 11 1                       2   1 1       1                                               1 1     1     1 1               79
80 11                       2   1       1           1         1         1     1 1                             1     1       80
81 18                 1 1 1           1 1   1     1 1         1             1   2       1 1   1         1     1           1 81
82 10       1       1       1   1                 1   1         1         1         1                         1             82
83 15 1               1 1 1           1   1     2   1     1   1                         1       1 1 1                       83
84 10 1               1                         1       1       1       1                                       1   1 1   1 84
85 14       1                           1         1                   2       1         1               1 2 1     1   2     85
86 8                 1       1       1                     1                     1         1               1           1   86
87 10   1     1   1     1 1       1                                                 1           1   1       1               87
88 13     2           1 1         2       1                                 1 1     1   1                   1   1           88
89 7                   1                     1                 1   1 2                                                   1 89
90 9   1           1     1                                       1     1               1   1 1                         1   90
91 13   1       1       1                               1 1           1 1                 1   1     2     1   1             91
92 11                               1             2     1                                 1   1     1 1 1       1 1         92
93 6                                                         1 1     1         1             1                       1     93
94 17   1 2 1         1                         1     1         2 1                   1 1         1     1     1   1   1     94
95 13       1               2                     1                         1           1 1   2   1 1 1             1       95
96 12 1                             1 1           1 1         1         1     1     1       1   1                         1 96
97 5                 1       1                 1                             1         1                                   97
98 5         1 1                       1           1                                               1                       98
99 14   1 1 1                   1                   1   1     1         1     1           1       2         1     1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
Ngày
/
Tháng