BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tiền Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 02/08/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
Ngày
/
Tháng
00 7 1           2                     1                                                 1       1                   1     00
01 10                                                       1                 1                 1       2 2         1 1 1   01
02 9     1             1         2                       1     1             1             1       1                       02
03 10       1                     2 1                         1 1     2                     1                       1       03
04 10   1       1             1   1           1                     1                   1         1 1 1                     04
05 11 1           1                                                     1 1           1               1   1 1     1 1     1 05
06 7                         1                       1                 1       1 1                 1             1         06
07 14 1     1         1 1                               1       1   1 1                 1       1 2     1             1     07
08 8                                   1   1                       1             1   2                       1   1         08
09 17 1     1 1       1 2   1             2         2                                           1         3       1   1     09
10 9     1   1                               1   1       1                                       1   1                 2   10
11 11         1               1 1         1   2         1                           1       1 1       1                     11
12 10 1           1         1           1   1                                       1       1                 1       1 1   12
13 11       2 1   1 1           1 1   1                 1             1                                 1                   13
14 14       1           1   1   1                         1     1           1 1   1   1 1 1                     1         1 14
15 11         1                                 1 1   1         1                   1     1         1 1               1   1 15
16 7           1     2                           1                       1     1                                   1       16
17 10                   2               1                 1       1             1     1       2                     1       17
18 14   1   1       1       1 2         1   2                   1             1                 1           1       1       18
19 13 1         1 1 1       1 1 1           1       1   1               1 1   1                                             19
20 5           1     1   1                                       1                       1                                 20
21 12 1 1       1                     1   1     1   1 2                               1 1                     1             21
22 9               1         1   1     1     1     1   1 1               1                                                 22
23 7               1     1                 1                           1 1   1                         1                   23
24 12 1   1 1   1                   1           1                 1   1                 1     1     1 1                     24
25 7                                     1       1                 1   1                                       1   1   1   25
26 13 2   1     1     1     1           1   1               2 1           1                   1                             26
27 8     1       1                                       1         1                   1   1       1       1               27
28 15               1     1 1                     2     1     1 1           1                 1         1 1     1       1 1 28
29 14         1                                 1     1 1         1       1         1 1   1                   2 1 1     1   29
30 6                                                                             1         1 1     1   1                 1 30
31 6                               1         1                     1                           1             1           1 31
32 11                     1             1         1     1 1       1                     1         1         1         2     32
33 13       1     1             2             1               1     1             1 1     1               1       1     1   33
34 14         1   1                 1 1     1             1           1       1     1           1       1 1       1   1     34
35 14                   1   2   1           1   1   1     1 1                               1       1           1 1   1     35
36 5     1   1     1           1                                                           1                               36
37 9           1                                       1     1 1     1   1             1                     1 1           37
38 9         1     1       1                 1       1       1                                     1         1 1           38
39 13   1                 1     1     1   1     1       1       1     1 1     1                         1             1     39
40 5           1         1 1                       1     1                                                                 40
41 11     1     1     1 1         1   1           1               1         1                               1           1   41
42 8         2           1                                     1     2                                 1     1             42
43 9     1           1   1   2       1                                 1                         1               1         43
44 13   2                           1     1       1                     1           1             1         1     1 1   1 1 44
45 12     1                     1 1   1             1       2                   1 1             1           1       1       45
46 14       1                       1     1 1                 1   1   1   2               1   1 1 1     1                   46
47 10   1                                                   1     1   1                 1 1     1             1     1   1   47
48 10                             1 1       1                                   1 1   1 1   1                 1 1           48
49 14                 2 2         1 1     1       1     1           1             1           1               1         1   49
50 9             1                     1           1         2   1     1                 1                       1         50
51 9         1       1                       1         1         1   1                   1           1     1               51
52 11                             1   1                               1       1             1 1             2   1 1       1 52
53 7         1     1       1               1                                           1 1               1                 53
54 16     1       1         1   2 1             2   1     1         1           1             3       1                     54
55 5                                   1                                   1                 1               1         1   55
56 10                 1               2   1 1         1     1 1                                     1       1               56
57 13       1             1                 1 2     1       2                         1                   1     1     2     57
58 17                         1   1   2           1             1 1     2   1           1   2         1 1               1 1 58
59 11                 1 1           1                 1   2         1               1               2       1               59
60 7     1         1 1           1           1   1                                   1                                     60
61 12 1 2                           1               2       1                     1 1       1     1               1         61
62 14 1   1       1                       1     1           1   1     1     2   2                       1           1       62
63 11   1               1                                     1 1 1             1 1         1     1   2                     63
64 11     1                             2     1           1                 1   1 1   1             1   1                   64
65 12 2 1   1                 1                 1       1   1 1                               1   1             1           65
66 11   1 1       1                   1                                       1     1     2                     1 1     1   66
67 8         1     1               1         1                         1     1     1 1                                     67
68 9                     1   1             2       1               1               1         1               1             68
69 10           1                                           1     1 1   1   1                             3             1   69
70 11     1   1 1                         1   1                     1         2 1       1   1                               70
71 18         1       1 1 1   1         2       1 2     1               1         1 1 1 1 1                           1     71
72 9           1         1         1                 1                         1         1                     1   1     1 72
73 12         1       1             1                                 1     2   1 1     2                 1           1     73
74 11           1                     2   1               1 1     1 1                                         1 1         1 74
75 14 1         1   1   1               2 1         1                     2                     1   1               1     1 75
76 16 1           1         1               1 1       1           1       1 1             1 1         2             2 1     76
77 14               2         1   1     1     1       1         1     1 1 1                     1           1           1   77
78 13   1                             1   1     1     1   1               1   1 1           1               1       1     1 78
79 11   1   2                       1                 1                         1                       2   1 1       1     79
80 8               2   1               1                                                             2   1       1         80
81 12     1   1           1           1               1                 1                       1 1 1           1 1   1     81
82 9   1                   1                         1   1         1                 1       1       1   1                 82
83 13       1                                     1 1             1           1 1               1 1 1           1   1     2 83
84 6                     1     1                         1                     1               1                         1 84
85 9             2             1 1             1   1 1                               1                           1         85
86 11     1       1                   1         1     1       1     1   1                       1       1       1           86
87 17   1   1                       2             1           2   1         2 1   1     1   1     1 1       1               87
88 17   1                           1     1     2       1       1     1     2       2           1 1         2       1       88
89 8           1       1   1                           1       1         1                       1                     1   89
90 12 1         1         1   1                     1       1 1             1 1   1           1     1                       90
91 10 1     1   1           1   2                       1                         1       1       1                         91
92 2                                           1                                                             1             92
93 5                 1                                           1 2     1                                                 93
94 12     1                   1 1         1       1             1                 1 2 1         1                         1 94
95 7               1     1                       1                     1             1               2                     95
96 9   1           1                     1     1                           1 1 1                             1 1           96
97 15       1         1   2 1 1   1         1         1 1   1             1                     1       1                 1 97
98 7             1     1                                   1 1                         1 1                       1         98
99 10                         1 1   1         1               1 1                 1 1 1                   1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
Ngày
/
Tháng