BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tiền Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/02/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
Ngày
/
Tháng
00 8   1       1               1       1 1         1                         1                                   1         00
01 10 1               1                     1   1               1                               1       1   1 1     1       01
02 10   1 1                   1                   1           1     1                   1 1         1     1                 02
03 11     2                       2               1   1     2             1 1                                           1   03
04 12   1                                                   1         3         1             1   1   3           1         04
05 11         1   1     1       1                 1                           1   1         1 1       1   1                 05
06 2                         1                                                                                   1         06
07 7                           1   1 1 1                       1                               1                   1       07
08 10     2   3         1                               1               2       1                                           08
09 11       1               1 1   1             1   1             1     1                 1           1           1         09
10 7       1           1 1 1                       1                                           1       1                   10
11 8     1                           1   1           1           1       2                   1                             11
12 12     2           1       1         1 1                                 1           1 1         1     1     1           12
13 8 1         1 1                                   1 1     1                 1                   1                       13
14 9     1 1           1   1                 1           1     1                                                   2       14
15 15       1 1       1 1                     1     1   1               1   1         2                     2         1   1 15
16 17 1       1       2         1   2     1 1       1 1 1         1 1     1               1     1                           16
17 10   1         1         1                     1                                                       1   2   1   1   1 17
18 10       1             1       1               1 1 1     1                                     1   1       1             18
19 9             1           1       2             1   1                           1         1                         1   19
20 6                                     1                     1     1 1                     1                         1   20
21 12   1                               1 1 2               1                 1       1   1     1 1           1             21
22 13 1       1   2 1         1     2                       1 1             2                                     1         22
23 12 1   1         1   1         1             1     1         1                         1   1 1     1                     23
24 8                 1     1               1                         1                         2           1         1     24
25 8               2   1                       1                                     1   2         1                       25
26 7                                             1               2           1                   1           1     1       26
27 12 1         1         1                           1     1     1   1                           1             1         3 27
28 11           1               1                         1     1   1                         1   1       1       1 1     1 28
29 13       1 2       1     1             1   1       1   1         1           1   1                           1           29
30 15   1             1   1 1                     1   1                     2       1   1         1         1     2     1   30
31 13       1       1                     1       2 1                 1 1     1         1       2     1                     31
32 12               1         1                 1       1   1     1   1               1                 1   1 1   1         32
33 13             1 1 1   1         1   1             1           1           1             1 1     1 1                     33
34 10                   1               2     1     1 1                             1         1                       1 1   34
35 12           1   1 1                       1       1 1   1           1       2                             1         1   35
36 9 1                                                   1         1         2   1           1   1         1               36
37 16 1           1               1 2     1                     1   2     1     1   1   1       2   1                       37
38 9 1   1                 1                     1   1                           1     1                   1     1         38
39 15 1       1   1   1 1         1     1                   1                   2     1     1   1 1                   1     39
40 16         1   1   1           1   1     1                   1 1     1   1 1   1             1         1 1         1     40
41 6                                                     1                         1   1 1         1     1                 41
42 8                                         1       1 1           1   1       1             1         1                   42
43 7 1                                               1     1 1                       1                 1 1                 43
44 16               1       1   2     1 1   1 1           1           1 1 1                               2   1       1     44
45 8                   1 1   1             1                       1 1                                   1               1 45
46 11                             1             1 1                     1       1 2                             2     1   1 46
47 9               1       1                           1     1             1   1         1             1               1   47
48 9       1                             1 1   1                         1 1         1                   1     1           48
49 7           1     1                 1     1                   1                                     1               1   49
50 8           1       1   1 1                                           2   1           1                                 50
51 15   1     1     1 1   1     1 1   1       1   1       1                   2     1                           1           51
52 14 2 1                             1       1     2 1 1               1         1 1   1   1                               52
53 7               1                   1                                 1     1           1     1                 1       53
54 14   1         1       1               1 2       1     1   1       1           1         1                         1 1   54
55 9           1 1           1                 1                 1                 1                 1 1           1       55
56 11         1     2               1           1                 1           1     1         1                 1       1   56
57 9                     1 2             1             1                         1       1       1             1           57
58 10     1     1           1 1                           1     1                     1                   1     1         1 58
59 17           1 1   1               1   1         2         2                             2   1   1 1 1   1         1     59
60 8                           1           1               2                           1                   3               60
61 13                   2             1 1                     1           2           1     1       1         2   1         61
62 15     1 1 1 1         1 1 1 1       1     1   1     1                                                   1       1     1 62
63 11           1   1                     1   1       1       1         1     1                   1                   1   1 63
64 9     1 1         1                                           1                   1         1     1   1         1       64
65 12                         1     1                         1             1   1     1       1   1   2           1     1   65
66 8 1                   1         1         1 1             1                                     1   1                   66
67 6       1             1         1                     1                                 1                 1             67
68 14         1                 1                 2     1 1           1   1   1     2         1     1                   1   68
69 13       1       1                 1         1             1                             1         2         2     2 1   69
70 10 1         1 1 1                                                   1   1 1         1   1                 1             70
71 14   1                   1   1 1 1 1                           1                 1 2                 2       1   1       71
72 5   2                           1 1                                             1                                       72
73 13       1       1             1                 1   1       1           1     1 1               1         1 1   1       73
74 9       2           1         1       1         1                 1     1               1                               74
75 12 1           1                         1     1 1             1 1       1     2                             1 1         75
76 14   1                       1                         2 1 1       1             1 1 1       1 1             1 1         76
77 17             1         1     1 1   1   1           1         1 3                     1       1 1   1     1       1     77
78 10   1             1         1       1             1         1         1                 1               1     1         78
79 12                     1           1                         1   1 1           1       1   1   1         1 1         1   79
80 9                         1   1                                                       2   1       1 1         1 1       80
81 7                           1           1       1       1             1                         1       1               81
82 9   1               1                       2                                 1     1 1                             1 1 82
83 6 1   1   1                               1                                                               1     1       83
84 8         1                                 1         1     2                       2                       1           84
85 13           1       1   1 1         1         1             1     1   1 1     1                       1           1     85
86 5           1                                       1           1               1 1                                     86
87 8                 1             1       1                     1     1               2                           1       87
88 13   1 1 1                                   1             2 1       2                           1   1       1     1     88
89 14 1                   1       1   1   1   1 1         2           1       1                         1         1       1 89
90 8   1               1                                                       2         1 1       1                     1 90
91 9       1             1                     1         1                   1       1       1 1   1                       91
92 13     1     1 1             2 1   1                         1   1                               1               1     2 92
93 13           1       1                         1       1 1 1           1 1               2         1   2                 93
94 16         1                   1 1     1   1         1     1   1             1     1 1         1           1         2 1 94
95 9       1     1       1   1           1                                       1               1     1   1               95
96 9                         1     1       1   1           1           1               1               1 1                 96
97 10                           1     1                                   1 1     2           1                       1 1 1 97
98 12           1         1           1 1     2             1       1 1         1           1                       1       98
99 12   1 1               1   1         1   1           1       1   1               1                               1 1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
Ngày
/
Tháng