BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tiền Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/03/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
Ngày
/
Tháng
00 8                           1         1               1   1 1                     1                             1     1 00
01 16   1 1 1 2           2                       2 1 1       1                     1   1             1             1       01
02 8               1   1           1                   1 1                     1                             1       1     02
03 13 2 1   1                 1         1                         2 1 1                 1         1                     1   03
04 14             2 2     1     1                           1       1         1   1                   1   1       1     1   04
05 8             1                                                     1       1 1           1   1 1                   1   05
06 9           1     1       2     1         1                     1                   1                 1                 06
07 12     1       1           1 1 1               1     1   1 1                           1                 2               07
08 16   1           1   1           3     1                 1       2   1     1                     1 1 1     1             08
09 11                                                           1       1 1         1     2     1   1   1           1 1     09
10 12               1 2   1 1           1                   1 1                                           2       1 1       10
11 9 1         1   2                                                         1     1   1       1       1                   11
12 12     1             1 1           1         1 1       1     1               1             1                   1   1     12
13 10 1             1 1                                       1     1   1                       1   2         1             13
14 7         1 1 1                                       1             1     1                 1                           14
15 8                         1                             1 1       1               1 1                   1             1 15
16 10               1                       1 1 1       1         1   1   1           1     1                               16
17 9           1                                     1               1           1   1             1         2           1 17
18 14       1   1     1     1                         3   1 1                     2 1           1         1                 18
19 10                     1       1             1             1 1                   1           1       2               1   19
20 8                         1         1 1   1                 1         1                           1               1     20
21 11 1 2           1             1   1 1                                             1                 1     2             21
22 12 1     1           1                       1             1             1 1             1   1         1 1       1       22
23 7   1                 1                   1     1         1                       1                                   1 23
24 9                     1       1                 1             1                 1 1   1 1   1                           24
25 10         1                       1               1               1   1                   2     1 1   1                 25
26 9 1                             1     1       1         1                   1                                   1 1 1   26
27 12   1                 1                 1       1   1 2 1     1                                 1   1       1           27
28 9     1             1           1                     1           1         1               1   1                     1 28
29 7   1     1                                         1               1       1                                 1     1   29
30 10                                     1     1 1                         1 1     1   1               1       1       1   30
31 15           1         1 1   1   1   1     1 1     1 1             1           1 2         1                             31
32 14     1       1           1             2               1                   1     1       1     1         1   1 2       32
33 10           1 1                 1           1           1                 2                 1 1   1                     33
34 9     1             1         1                 1               1   1   1                 1         1                   34
35 9     1             1                     1 1             1         1           1     1                 1               35
36 19   1   1             1             1 1 1       1       2 1         1             1 1 2                     2   1     1 36
37 8       1   1             1           1                                 1                     1   1   1                 37
38 10       1               1 1 1                               1 1                 1   2                       1           38
39 11   1           1       1         1     1           1         1             1 1                         1           1   39
40 9       1 1     1                                 1                                       1 1               2         1 40
41 10 1 1       1     1                                     1     2       1                                 1       1       41
42 11   1             1               1                                           1       1 2                     1 1   1 1 42
43 11         2                       1   1 1             1         1               1 1               1                   1 43
44 8     1       1                                                   1         1   1         1     1           1           44
45 6                     1                                           1 1             1     1         1                     45
46 8 1       1                 1                               1                 1   1       1                   1         46
47 10   1 1   1       1                                     1         2     1             1                       1         47
48 7         1 1                             1                                   1   1                   1             1   48
49 8 1       1           1             1         1     1                                       1       1                   49
50 10                   1   1                     1   1 1           1 1                             1           1 1         50
51 5                 1 1                             1                             1     1                                 51
52 10                     1     1                     1                 1 2 1 1                                   1       1 52
53 15           1                         1       1       1   1 1             2         1   1         1   2 1       1       53
54 15                         1             1 1 2   2   1 2         1                             1         1         1   1 54
55 5                               1             1                   1       1       1                                     55
56 8                 1           1       1             1                   1             1 1                         1     56
57 9           1   1     1                       1     1     1                             1     1         1               57
58 18   1   1 1   2         1   3             1 1   2                             1           1 1                       2   58
59 8                       1 1                     1   1       1         1                 1                             1 59
60 21 1             1 1                     2       1 1                 1 1     1           2 1 1     1     1     2 1 2     60
61 8     2       1             1       1                                         1                   1           1         61
62 13 1         1                         1         1             1         1             1             2   1   3           62
63 16                 1   1 1   1 1 2 1           1               1       1 1   1                               1 1     1   63
64 7 1                                 1         1           1                         1       1             1             64
65 10                 1 1             1     1       1 1         1         1     1                                       1   65
66 11                 1         1     2       1             1             1 1 1                               1         1   66
67 4                   1 1                               1                                 1                               67
68 16   1     2       2                   1 1 1                   1 2   1         1       1   2                             68
69 12 2                       1   1       1     1               1 1                   1         1   1                 1     69
70 9   1             1 1   1 1       1                         1                                 2                         70
71 9     1                     1       1     1                     1           1 1       1                     1           71
72 11       1 1                       1       1       1                     1         1                   1   1       1   1 72
73 5 1                                   1   1                                                     1   1                   73
74 9       1                       1               1                         1           1       1       1   1 1           74
75 14           1       1         1         1                   2 1       1 1     1                             1 1 1 1     75
76 7                   1                 2 1           1   1                           1                                   76
77 12   1   1 1 1                 1 1                   1           1         1             1       1     1                 77
78 11             1                 1 1                           1             1     1           1 1   1 1         1       78
79 15                           1 1     1     1 1               2 1 1     2         1       1     1               1         79
80 13       1     1 1                             1     1               1                 1       1   1 1       2       1   80
81 14           1   2       1 1   1         1     1           1     1                   1 1                               2 81
82 9         1         1                         1                                         1 1       1   2           1     82
83 10                       1       1 1 1                         1           1 1         1   2                             83
84 10       1                                       1   1 1   1 1                   1         1   1                       1 84
85 18     2       1         1               1 2 1     1   2         1 1           1     1         1   1       1             85
86 13                 1         1               1           1         1 1     1                   2           1       1   2 86
87 4                   1           1   1       1                                                                           87
88 13           1 1     1   1                   1   1                   1 1           1             1 1       1   1         88
89 6   1 2                                                   1             1                                       1       89
90 13 1     1               1   1 1                         1         2 1   2     1                 1                       90
91 15     1 1                 1   1     2     1   1                         1   1   1   1             1 1         1         91
92 12                         1   1     1 1 1       1 1         1 1                                           1       2     92
93 11     1         1             1                       1               1   1 1 1     1                   1         1     93
94 11 1                   1 1         1     1     1   1   1                         1                     1 1               94
95 15           1           1 1   2   1 1 1             1           1 1   1                       1         1           1   95
96 14       1     1     1       1   1                         1         1   1   1       1       2       1     1             96
97 12             1         1                                                           1   2     1   1     2       2 1     97
98 3                                   1                                                               1   1               98
99 10       1     1           1       2         1     1                     1                                 1         1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
Ngày
/
Tháng