BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tiền Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/09/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
Ngày
/
Tháng
00 7   1                         1                                   1                 1           1   1         1         00
01 10               1                               1       1   1 1     1                           1 1         1 1         01
02 12 1           1     1                   1 1         1     1                     1   2         1                     1   02
03 10 1   1     2             1 1                                           1                     1   1       1             03
04 11           1         3         1             1   1   3           1                                                     04
05 11 1                           1   1         1 1       1   1                           1 1       1           1           05
06 7                                                                 1         1 1     2                     1           1 06
07 7               1                               1                   1       1         1                           1   1 07
08 6       1               2       1                                                           1                 1         08
09 8   1             1     1                 1           1           1           1               1                         09
10 6   1                                           1       1                   1   1                 1                     10
11 6     1           1       2                   1                                                                       1 11
12 9                           1           1 1         1     1     1                         1 1                   1       12
13 8     1 1     1                 1                   1                             1           1             1           13
14 8         1     1                                                   2                               2   1         1     14
15 13   1   1               1   1         2                     2         1   1     1 1                             1       15
16 12   1 1 1         1 1     1               1     1                                   2               1               1   16
17 9 1                                                       1   2   1   1   1 1                                       1   17
18 11 1 1 1     1                                     1   1       1                     1   1       1       1               18
19 8   1   1                           1         1                         1           1                 1       1         19
20 9               1     1 1                     1                         1   1   1                               1     1 20
21 11           1                 1       1   1     1 1           1                             1                     2 1   21
22 9           1 1             2                                     1                     1 1   1       1                 22
23 13     1         1                         1   1 1     1                           1       1 2           1   1 1         23
24 11                     1                         2           1         1               1           1       1         1 2 24
25 7                                     1   2         1                       1   1             1                         25
26 16 1               2           1                   1           1     1         1   1     1     1     1   1       1   1 1 26
27 11     1     1     1   1                           1             1         3                             2               27
28 13         1     1   1                         1   1       1       1 1     1                     1 1   1   1             28
29 10     1   1         1           1   1                           1                     1       1   1       1             29
30 16 1   1                     2       1   1         1         1     2     1   1                   1 1     1     1         30
31 14 2 1                 1 1     1         1       2     1                         1       1           1 1                 31
32 15       1   1     1   1               1                 1   1 1   1                       2       1       1           2 32
33 11     1           1           1             1 1     1 1                     1         1   1                     1       33
34 9   1 1                             1         1                       1 1                     1     2                   34
35 13     1 1   1           1       2                             1         1   1             1       1         1 1         35
36 13         1         1         2   1           1   1         1                             1     2         2             36
37 19               1   2     1     1   1   1       2   1                         1 1         1 2       1     1   1       1 37
38 10 1   1                           1     1                   1     1           1       1       1       1                 38
39 11           1                   2     1     1   1 1                   1     1                                   1 1     39
40 14               1 1     1   1 1   1             1         1 1         1       1   1                     1   1           40
41 10         1                         1   1 1         1     1                     1     1   1                       1     41
42 9     1 1           1   1       1             1         1                                                           1 1 42
43 9     1     1 1                       1                 1 1                             1         1             1       43
44 10         1           1 1 1                               2   1       1       1                   1                     44
45 8                   1 1                                   1               1   2       1               1                 45
46 12 1                     1       1 2                             2     1   1             1             1 1               46
47 8       1     1             1   1         1             1               1                   1                           47
48 8                         1 1         1                   1     1             1         1         1                     48
49 9                 1                                     1               1   1   1     1   1   1               1         49
50 10                         2   1           1                                       1   1     1           1   1       1   50
51 7 1       1                   2     1                           1                   1                                   51
52 11   2 1 1               1         1 1   1   1                                     1                               1     52
53 6                         1     1           1     1                 1                                         1         53
54 12   1     1   1       1           1         1                         1 1                         1     1     1       1 54
55 10                 1                 1                 1 1           1           1     1 1                     1       1 55
56 11                 1           1     1         1                 1       1           1     1               1 1     1     56
57 9       1                         1       1       1             1             1 1 1                                 1   57
58 14         1     1                     1                   1     1         1     1 1 1           1               2 1 1   58
59 15   2         2                             2   1   1 1 1   1         1     1 1                                     1   59
60 8           2                           1                   3                     1                     1               60
61 15             1           2           1     1       1         2   1           1         1   1 1             1       1   61
62 9 1     1                                                   1       1     1       1                   1         1 1     62
63 17     1       1         1     1                   1                   1   1   1     2       1   1 1   1   1         2   63
64 7                 1                   1         1     1   1         1                                 1                 64
65 12             1             1   1     1       1   1   2           1     1                             1       1         65
66 5             1                                     1   1                         1                       1             66
67 9         1                                 1                 1                 1           1       1   1     1 1       67
68 12 2     1 1           1   1   1     2         1     1                   1                                               68
69 12             1                             1         2         2     2 1     1                   1     1               69
70 7                       1   1 1         1   1                 1                               1                         70
71 11                 1                 1 2                 2       1   1                         1   1                   1 71
72 3                                   1                                           1               1                       72
73 17   1   1       1           1     1 1               1         1 1   1             1 1       1   1           1     1 1   73
74 10   1                 1     1               1                               1     1     1 1                 1   1       74
75 12 1 1             1 1       1     2                             1 1             1   1                   1               75
76 18         2 1 1       1             1 1 1       1 1             1 1                 1 1   1     1         1       1     76
77 15       1         1 3                     1       1 1   1     1       1     1                       2           1       77
78 7     1         1         1                 1               1     1                                           1         78
79 14               1   1 1           1       1   1   1         1 1         1                 2   1         1               79
80 10                                         2   1       1 1         1 1       1         1                           1     80
81 7   1       1             1                         1       1                                   1   1                   81
82 13                                 1     1 1                             1 1       2       1 1         3     1           82
83 4                                                             1     1           1           1                           83
84 10         1     2                       2                       1                       2   1                 1         84
85 12 1             1     1   1 1     1                       1           1                       1             3           85
86 11       1           1               1 1                                                 1       1             1 1 1 2   86
87 10                 1     1               2                           1         2     1         1                 1       87
88 12             2 1       2                           1   1       1     1                               1   1           1 88
89 14         2           1       1                         1         1       1           1 1         1 1   1 1         1   89
90 11                               2         1 1       1                     1   1       1         1   1             1     90
91 7         1                   1       1       1 1   1                                                             1     91
92 11               1   1                               1               1     2 1     1                 1 1         1       92
93 16 1       1 1 1           1 1               2         1   2                           2   1       1         1           93
94 16       1     1   1             1     1 1         1           1         2 1 1                       1       1   1 1     94
95 9                                 1               1     1   1               1                       1       1 1       1 95
96 11           1           1               1               1 1                       1     1             1   1           2 96
97 13                         1 1     2           1                       1 1 1     2           1             2             97
98 14           1       1 1         1           1                       1                   1   1 1 2     1 1         1     98
99 9       1       1   1               1                               1 1               1 1                       1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
Ngày
/
Tháng