BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tiền Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/08/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
Ngày
/
Tháng
00 9 1                   1         1   1                                 1         1               1   1 1                 00
01 21       2 2         1 1 1         1   1       1 1 1 2           2                       2 1 1       1                   01
02 8   1                           1                         1   1           1                   1 1                     1 02
03 11                   1                       2 1   1                 1         1                         2 1 1           03
04 13 1 1 1                             1                   2 2     1     1                           1       1         1   04
05 11     1   1 1     1 1     1     1   1                   1                                                     1       1 05
06 13   1             1         2   1   1                 1     1       2     1         1                     1             06
07 13 2     1             1                         1       1           1 1 1               1     1   1 1                   07
08 14             1   1                           1           1   1           3     1                 1       2   1     1   08
09 10         3       1   1     1 1                                                                       1       1 1       09
10 13 1   1                 2     1                           1 2   1 1           1                   1 1                   10
11 6     1                                     1         1   2                                                         1   11
12 12             1       1 1                       1             1 1           1         1 1       1     1               1 12
13 9       1                     2             1             1 1                                       1     1   1         13
14 10               1         1             1 1         1 1 1                                       1             1     1   14
15 9   1 1               1   1               1                         1                             1 1       1           15
16 9                   1                                     1                       1 1 1       1         1   1   1       16
17 4                   1                                 1                                     1               1           17
18 14           1       1           1 1   1           1   1     1     1                         3   1 1                     18
19 6                                       1                       1       1             1             1 1                 19
20 10                                   1 3                             1         1 1   1                 1         1       20
21 9             1                         1   1 2           1             1   1 1                                         21
22 8                                     1     1     1           1                       1             1             1 1   22
23 8       1                         1   1       1                 1                   1     1         1                   23
24 6   1 1                                                         1       1                 1             1               24
25 8               1   1   1                           1                       1               1               1   1       25
26 6                                           1                             1     1       1         1                   1 26
27 12   1       1                             1   1                 1                 1       1   1 2 1     1               27
28 13       1 1     1       1 1 1           1       1             1           1                     1           1         1 28
29 11             2 1 1     1               1     1     1                                         1               1       1 29
30 11   1   1                 1         1 2                                         1     1 1                         1 1   30
31 13             1           1                           1         1 1   1   1   1     1 1     1 1             1           31
32 12 1         1         2         1               1       1           1             2               1                   1 32
33 12         1       1     1     1     1                 1 1                 1           1           1                 2   33
34 11       1 1       1   1                         1             1         1                 1               1   1   1     34
35 12   1           1 1   1       1   1             1             1                     1 1             1         1         35
36 11                                             1   1             1             1 1 1       1       2 1         1         36
37 7             1 1                                 1   1             1           1                                 1     37
38 11   1         1 1           1 1                   1               1 1 1                               1 1               38
39 10       1             1                       1           1       1         1     1           1         1             1 39
40 5                           1                     1 1     1                                 1                           40
41 11           1           1                 1 1 1       1     1                                     1     2       1       41
42 10       1     1             2 1 1         1   1             1               1                                           42
43 13 1               1                 1 2   1         2                       1   1 1             1         1             43
44 13 1         1     1 1   1 1       2       1     1       1                                                   1         1 44
45 5           1       1                                           1                                           1 1         45
46 9 1     1                         1   1 1   1       1                 1                               1                 46
47 14             1     1   1             1 1 1   1 1   1       1                                     1         2     1     47
48 6             1 1                     1             1 1                             1                                   48
49 8             1         1                   1       1           1             1         1     1                         49
50 9                 1                   1                       1   1                     1   1 1           1 1           50
51 5     1     1                                               1 1                             1                           51
52 15           2   1 1       1     1   1                           1     1                     1                 1 2 1 1   52
53 10         1                     1                     1                         1       1       1   1 1             2   53
54 17     1                         3 2                                 1             1 1 2   2   1 2         1             54
55 8             1         1   1             1                               1             1                   1       1   55
56 8   1       1                           1                   1           1       1             1                   1     56
57 11         1     1     2             1                 1   1     1                       1     1     1                   57
58 17     1 1               1 1                   1   1 1   2         1   3             1 1   2                             58
59 11   2       1               1   1                                 1 1                     1   1       1         1       59
60 13                               1 2         1             1 1                     2       1 1                 1 1     1 60
61 9 1               1                 2           2       1             1       1                                         61
62 9       1           1               1       1         1                         1         1             1         1     62
63 16 1   2                                                     1   1 1   1 1 2 1           1               1       1 1   1 63
64 7   1   1                     1             1                                 1         1           1                   64
65 12 1             1                       1                   1 1             1     1       1 1         1         1     1 65
66 16               1 1     1     1 1 1 1                       1         1     2       1             1             1 1 1   66
67 3                                                             1 1                               1                       67
68 16             1                 1     1   1   1     2       2                   1 1 1                   1 2   1         68
69 15         3             1             1   2 2                       1   1       1     1               1 1               69
70 7                                             1             1 1   1 1       1                         1                 70
71 7                     1                         1                     1       1     1                     1           1 71
72 9               1   1     1                       1 1                       1       1       1                     1     72
73 8         1           1     1 1     1       1                                   1   1                                   73
74 7             1 1         1                       1                       1               1                         1   74
75 12   1               1     1                           1       1         1         1                   2 1       1 1     75
76 14     2             2 1       1         2                     1                 2 1           1   1                     76
77 13           1           1         2           1   1 1 1                 1 1                   1           1         1   77
78 10           1       1     1         1   1               1                 1 1                           1             1 78
79 16       2   1 1       1                                               1 1     1     1 1               2 1 1     2       79
80 12     2   1       1           1         1         1     1 1                             1     1               1         80
81 18 1 1           1 1   1     1 1         1             1   2       1 1   1         1     1           1     1             81
82 8     1   1                 1   1         1         1         1                         1                               82
83 16 1 1           1   1     2   1     1   1                         1       1 1 1                         1           1 1 83
84 9                         1       1       1       1                                       1   1 1   1 1                 84
85 15                 1         1                   2       1         1               1 2 1     1   2         1 1           85
86 10       1       1                     1                     1         1               1           1         1 1     1   86
87 7 1 1       1                                                 1           1   1       1                                 87
88 12 1         2       1                                 1 1     1   1                   1   1                   1 1       88
89 8 1                     1                 1   1 2                                                   1             1     89
90 12   1                                       1     1               1   1 1                         1         2 1   2     90
91 13 1                               1 1           1 1                 1   1     2     1   1                         1   1 91
92 13             1             2     1                                 1   1     1 1 1       1 1         1 1               92
93 9                                       1 1     1         1             1                       1               1   1 1 93
94 12                         1     1         2 1                   1 1         1     1     1   1   1                       94
95 15     2                     1                         1           1 1   2   1 1 1             1           1 1   1       95
96 14             1 1           1 1         1         1     1     1       1   1                         1         1   1   1 96
97 4       1                 1                             1         1                                                     97
98 3                 1           1                                               1                                         98
99 12         1                   1   1     1         1     1           1       2         1     1                     1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
Ngày
/
Tháng