BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tiền Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 26/06/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
Ngày
/
Tháng
00 8   1               1   1             1                             1       1                               1       1   00
01 9             1               1             1   1       1                     1     1               1                 1 01
02 13       1   2 1           1       1 1           1   1                   1                       1     1           1     02
03 12               1       1               2 1                           1 1           1           1           1 1 1       03
04 11   1       1   1     1   1           1               1 1 1   1       1                                                 04
05 9   1                 1   1 1     1           1           1                               1                     1       05
06 8         1         1                                                             2         1 1                   1   1 06
07 9           1   1                                   1                           1       1         1   1       1 1       07
08 7                         1 1                     1                           1     1     1 1                           08
09 9                   1                         1       1                                 1   1 1         1 1     1       09
10 10   1             1 1         1                   1         1                     1             1             1     1   10
11 14     1   1       1 1       2   1 1     1       1                                   1       1   1         1             11
12 10       1                                                 2         1 1         1       2 1             1               12
13 12     1             1           1             1                   1               1 1         2 1         1       1     13
14 9   2                                 1     1                   1         1   1         1                         1     14
15 14 1       1 1         3                   1 1 1                       1     1                   1         1   1         15
16 10 1                 1       1                           1               1 1   1         1       1             1         16
17 11 1                         1                     1       1   1           2     1                           2       1   17
18 11   1                                     1                 1       1 1 1       1   1       1     1   1                 18
19 10                     1       1 1     1       1 1 1   1                                 1                           1   19
20 9                                       1                       1 1 1         1       1   1     2                       20
21 7               1       1 1                     1       1                   1                             1             21
22 12 1     1                 1   1       1           2                         2   1             1                       1 22
23 13             1       1         1 1     1             2     1           1   1         1         1         1             23
24 13     1   1               1     1       1     1                     1   1 1 1               1 1       1                 24
25 8       1     1   1   1       1 1                                         1                           1                 25
26 10             2                             1       1     1                       1         1   1   1         1         26
27 6           1                           1                                 1       1                           1   1     27
28 12         1 1 1       1 1                               1                   1     1               2             1     1 28
29 5         1     1                                                 1                                     1     1         29
30 12                       1             1                     1 1       1     1   1 1   1   1                 1       1   30
31 15                         1   1     2       1         1 1     1 1   2 1                       1     1     1             31
32 9                           1     1     1             1       1                 1                     1 1             1 32
33 3                                               1                 1     1                                               33
34 14         1         1   1   1 1                             1         1               2           1 1     1     1 1     34
35 10   1       1       1                         2             1           1         1           1                   1     35
36 12     1                   1                 1               1   1       1         2       1           1           1 1   36
37 10                       1                   1             1               1   2             1 1   1             1       37
38 9     1                                     1       1 1                           1 1               1           1   1   38
39 13 1     1   1     1                       1         1             1     1       1     1 1                   1         1 39
40 14         1       2     1                         2     1 1   3     1                       2                           40
41 9     2           1   1         1               1   1     1           1                                                 41
42 11   1               1       1       2             1   1 1           1               1               1                   42
43 16           1   1                 1 1     2 1       1         1   1         1       1       1 1     2                   43
44 10                             1                 1                       1 1   1             1     1               1   2 44
45 9 1             1       2           1                     1                           1 1 1                             45
46 5                 1                   2                                                 1               1               46
47 8                     1                             1             1   1   1         1             2                     47
48 12   1               1 1     1   1             1             1       2                           1       1 1             48
49 13                 1                 1               1 1 1   1       1                     1   1   1       1   2         49
50 8     1   1     1   1                           1             1                   1         1                           50
51 11 1 1         1       1       1     1       1                       1             1                     1           1   51
52 13             2 1 1 1     1         1 1 1                       1     1                     1             1             52
53 8     1                     1       1 1                                       1 1         1               1             53
54 3 1       1                                             1                                                               54
55 13         1 1         1         1       1 1                 1 1                       1           1   1       1 1       55
56 15   1         1         1 1           1             1                       1   1                   1 2 1   2       1   56
57 12       1 1 1                       1           1     1                 2                   1 1 1                 1     57
58 13                           1         3         1 1 1 1         1       1                             1 1     1         58
59 11           1                           2       3                                   1   1           1   1   1           59
60 10                       1   1     2               1               1     1     1 1                                   1   60
61 12                 1 1   1 1     1   1                           1           1                   1 1           1   1     61
62 10   1         1                                   1                         1                 1   1     1       2 1     62
63 11               1 1   1                   1                                     1       1       1         1         1 2 63
64 14     1 1           1                         1   2     1             1     1             1     1   1     1 1           64
65 11 1 1                                       1       1     1 1   1       1   1       1   1                               65
66 12       1       1 1                     1     1             1 1 1               1   1                             2     66
67 6 1             1                                                                         1         1       1       1   67
68 15   1   1   1                 1   2       1   1         1       1                   1     1 1                     1   1 68
69 16 1         1   1               1             1         1 2                           3       1   1 1 1 1               69
70 4         1                     1                                                               1                     1 70
71 8 1   1 1       1             1       1               1   1                                                             71
72 12       1             1 1   1 1                               1   1     1     1         1 1                     1       72
73 9   1 1       1                   1                       1                         1 1       1     1                   73
74 15                 1         1 1   1                   1     1             1   2     1 2                   1   1 1       74
75 9                                         1       1       1 1         1               1 1 1       1                     75
76 9                                 1     1               1       1 1 1         1                         1           1   76
77 14           2             2     2 1                         1 1 1         2                           1       1         77
78 17                 1 1   1   1                 1         1   1     2 1       1   1 1       1       1     1 1             78
79 10     1 2                               1   1                   1     1                 1                       1   1   79
80 9                                 1 1     1           1         1     1                       1 1             1         80
81 11 1           1 1     1   1                 1   1   1                             1                 1                 1 81
82 11 2           1     1           1     1                       2 1               1         1                             82
83 16     1 1             1   1   1 1       1   1 1     1           1           1     1       1           1               1 83
84 6   1                                     1                       1                   1               1             1   84
85 11     1 1               1         1       1     1   1                                     1 1     1                 1   85
86 15                 1               1                 1   1   1 2   2           1     1                 1 1   1   1       86
87 16 1       1     1 1           1 1         2     1 1 1               1   1       1                         1     1       87
88 8         1                       1                   1               1       1                             1 2         88
89 7         1                     1                 2         1             1                                 1           89
90 12           1                       2   1           1 2   1               1   1                     1                 1 90
91 7         1                                                         1 1               1             1   1   1           91
92 7             1               1       1                                   1           1       1   1                     92
93 9                             1           1             1       1 1               1                 1       2           93
94 14   1 1                   1 1 1       1   1 1 1                                 1       1                   1     1 1   94
95 14     1         1   1                     1 2           1         1       1     1       1               1 1     1       95
96 10       2     1                               1                       1   1         1         1                 1     1 96
97 13 1   1 1 1     1                           1 1           1     1   1         1                       1           1     97
98 12 1               1     2 1 1       1           1                 1         1                         1               1 98
99 8             1                     1   1                                                   1           1         1 1 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
Ngày
/
Tháng