BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tiền Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 04/07/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
Ngày
/
Tháng
00 10   1                               1       1               1     1           1             1     1           2         00
01 7     1     1               1                 1     1       1                                   1                       01
02 11                       1     1           1               1                     1   2           2     1             1   02
03 9           1           1           1 1 1       1       1                                 1             1               03
04 6                                                         1                       1   1 1           1       1           04
05 9                 1                     1                     1     1           1           1 1   1           1         05
06 10         2         1 1                   1   1                 1               2       1                               06
07 15       1       1         1   1       1 1         1     1                 1     1           1     1     1         1 1   07
08 7     1     1     1 1                             1 1                                     1                             08
09 13               1   1 1         1 1     1         1                                               1     1 1       1 2   09
10 10         1             1             1     1         2             1                     1           1   1             10
11 12           1       1   1         1             1 1                 1 1             1 1       1           1             11
12 12       1       2 1             1                         1         1 1     1       1             1           1         12
13 19         1 1         2 1         1       1       1       1   1         1           1       1 1         2 1   1 1       13
14 13 1   1         1                         1       1 1 1           1 2                       1           1           1   14
15 8   1                   1         1   1         1                                         1     1         1             15
16 13 1   1         1       1             1         1 2                               1       1                 1     2     16
17 13 2     1                           2       1                         1       1       1 1 1                         2   17
18 13       1   1       1     1   1                                 2             2       1             1   1       1       18
19 11               1                           1     1           1               1     1           1 1         1 1 1       19
20 13     1       1   1     2                       1           1           1             1       1             1     1   1 20
21 14   1                             1                   1   1           1   1 2     1     1   1     1 1       1           21
22 10   2   1             1                       1   1               1             1           1                   1       22
23 8   1         1         1         1                                 1                     1                     1     1 23
24 12 1 1               1 1       1                     1                           1       1         1   1 1   1           24
25 7 1                           1                         1     1             1       1         1                         25
26 12         1         1   1   1         1             1             1                               2   1     1     1     26
27 15 1       1                           1   1     1       1     1       1 1 1           1   1   1       1       1         27
28 15   1     1               2             1     1                     1 1 1       2       1   1                   1     1 28
29 9                               1     1             1 1   1 1           1     1                           1             29
30 10   1   1 1   1   1                 1       1         1 1 1                                                             30
31 4                     1     1     1                                                   1                                 31
32 12       1                     1 1             1   1   1           1             1 1       1   1                       1 32
33 8                                               1       1             2         1         1             1     1         33
34 11             2           1 1     1     1 1                                 1     1                       1   1         34
35 4         1           1                   1                                                                         1   35
36 16         2       1           1           1 1   1   2                   1 1   1             1         1   1     1       36
37 11 1   2             1 1   1             1                       1                 1             1           1           37
38 12         1 1               1           1   1         1     1   1 1                       1               1     1       38
39 10       1     1 1                   1         1 2                           1                       1                 1 39
40 8                   2                                             1     1       1 1                         1         1 40
41 8                                                             1   1     1           1                 1     1     1 1   41
42 9           1               1                           1     2                           1               2           1 42
43 13   1       1       1 1     2                           1     1                   1     1             1           1   1 43
44 15 1   1             1     1               1   2         2         1     1             1         1   2                   44
45 8             1 1 1                                   2         1       1                             1                 45
46 4               1               1                 1                                                     1               46
47 7 1         1             2                                     1       1                           1                   47
48 7                       1       1 1             1       1               1   1                                           48
49 15                 1   1   1       1   2                 1   1                 1       1     1                     2 2   49
50 12         1         1                                 1     1 1   1     1         1 1   1       1             1         50
51 8         1                     1           1   1         1                       1                       1       1     51
52 2                   1             1                                                                                     52
53 12     1 1         1               1                 1           1         1       1   1   1               1     1       53
54 8                                                   1 1     1   1                             1 1     1       1         54
55 8             1           1   1       1 1                             1       1         1                               55
56 16   1   1                   1 2 1   2       1           1                 1   1 1     1     1                     1     56
57 9                   1 1 1                 1             1         1           1                         1             1 57
58 6                             1 1     1                                 1                   1 1                         58
59 13           1   1           1   1   1                 1   1 1             1             1   1                     1 1   59
60 11     1 1                                   1   1             1           1 1               1         1         1 1     60
61 13   1                   1 1           1   1         1     1       1               1         1     1 2                   61
62 13   1                 1   1     1       2 1                     1     1               1           1   1       1         62
63 12       1       1       1         1         1 2 1               1               1                   1               1   63
64 10   1             1     1   1     1 1             1                                           2       1                 64
65 10   1       1   1                                                       1   1           1         2 1   1               65
66 15       1   1                             2             1   1   1 2 1           1       1           1 1       1         66
67 7                 1         1       1       1                       1                                     1     1       67
68 13           1     1 1                     1   1 1   1   2             1               2                               1 68
69 11             3       1   1 1 1 1                 1                                 1                       1           69
70 9                       1                     1       1     1               1           1             1   1 1           70
71 11                                                               1         1 1 1 1   1   1                 1       1 1 1 71
72 12     1         1 1                     1           1     2 1     1       1                                 1         1 72
73 11           1 1       1     1                             1   1           1   1               1           1       1     73
74 15 1   2     1 2                   1   1 1       1 1       1           1                       1             1           74
75 13             1 1 1       1                     1                                 1   1   1     1 1         1   1   1   75
76 7     1                         1           1   1                   1                             1           1         76
77 11 2                           1       1                   1   1     1                   1     1                 2       77
78 14   1   1 1       1       1     1 1                         2     1 1   1   1                       1                   78
79 11               1                       1   1                               1     2           1 1   1   2               79
80 12                     1 1             1           1   1                   1         1 1       1                 2   1   80
81 9         1                 1                 1                     1           1 1                   1   1           1 81
82 7       1         1                                                       1     1         1   1     1                   82
83 13   1     1       1           1               1     1                 1             1     1 1   2       1               83
84 7             1               1             1                   1     1           1                                   1 84
85 15                 1 1     1                 1     1           1           1 1 2           1     2             2         85
86 12     1     1                 1 1   1   1         1         1               1 1                       1       1         86
87 8       1                         1     1                 1     1                         1         1   1               87
88 13     1                             1 2             1     2     1   1 1   1         1               1                   88
89 9 1                                 1                               1     1           1     1 1             1       1   89
90 11 1   1                     1                 1               3                         1         1         1         1 90
91 12             1             1   1   1               1       1       1       1                   1 1     1   1           91
92 10 1           1       1   1                         1           1     1 1 1   1                                         92
93 10         1                 1       2                           1   1         1   1 1                             1     93
94 9       1       1                   1     1 1         1               1               1               1                 94
95 14 1     1       1               1 1     1                   1     1                 3   1                       1     1 95
96 12 1         1         1                 1     1                       1 1 1 1               1       1           1       96
97 11     1                       1           1         1 2                                 1               1         1   2 97
98 9   1                         1               1         1     1   1                             1             1     1   98
99 8                   1           1         1 1 1             1               1                   1                       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
Ngày
/
Tháng