BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tiền Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/05/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
Ngày
/
Tháng
00 6               1                                                 1       1                   1         1   1           00
01 13                                   1                 1                 1       2 2         1 1 1         1   1       1 01
02 8         2                       1     1             1             1       1                           1               02
03 12         2 1                         1 1     2                     1                       1                       2 1 03
04 9     1   1           1                     1                   1         1 1 1                             1           04
05 11                                               1 1           1               1   1 1     1 1     1     1   1           05
06 11     1                       1                 1       1 1                 1             1         2   1   1           06
07 10                               1       1   1 1                 1       1 2     1             1                         07
08 9               1   1                       1             1   2                       1   1                           1 08
09 13   1             2         2                                           1         3       1   1     1 1                 09
10 8                     1   1       1                                       1   1                 2     1                 10
11 11     1 1         1   2         1                           1       1 1       1                                     1   11
12 8   1           1   1                                       1       1                 1       1 1                       12
13 9       1 1   1                 1             1                                 1                     2             1   13
14 14   1   1                         1     1           1 1   1   1 1 1                     1         1             1 1     14
15 11                       1 1   1         1                   1     1         1 1               1   1               1     15
16 4                         1                       1     1                                   1                           16
17 8               1                 1       1             1     1       2                     1                           17
18 14   1 2         1   2                   1             1                 1           1       1           1 1   1         18
19 10   1 1 1           1       1   1               1 1   1                                                         1       19
20 7 1                                       1                       1                                         1 3         20
21 13             1   1     1   1 2                               1 1                     1                         1   1 2 21
22 10     1   1     1     1     1   1 1               1                                                           1     1   22
23 9 1                 1                           1 1   1                         1                         1   1       1 23
24 8           1           1                 1   1                 1     1     1 1                                         24
25 7                 1       1                 1   1                                       1   1   1                       25
26 9   1           1   1               2 1           1                   1                                             1   26
27 8                                 1         1                   1   1       1       1                             1   1 27
28 16 1 1                     2     1     1 1           1                 1         1 1     1       1 1 1           1       28
29 15                       1     1 1         1       1         1 1   1                   2 1 1     1               1     1 29
30 9                                                         1         1 1     1   1                 1         1 2         30
31 6           1         1                     1                           1             1           1                     31
32 12 1             1         1     1 1       1                     1         1         1         2         1               32
33 13       2             1               1     1             1 1     1               1       1     1     1     1           33
34 12           1 1     1             1           1       1     1           1       1 1       1   1                         34
35 15   2   1           1   1   1     1 1                               1       1           1 1   1       1   1             35
36 3       1                                                           1                                                 1 36
37 8                               1     1 1     1   1             1                     1 1                               37
38 9   1                 1       1       1                                     1         1 1           1 1                 38
39 13 1     1     1   1     1       1       1     1 1     1                         1             1                       1 39
40 5 1 1                       1     1                                                                 1                   40
41 10         1   1           1               1         1                               1           1                 1 1 1 41
42 12 1                                     1     2                                 1     1             2 1 1         1   1 42
43 11 1   2       1                                 1                         1               1                 1 2   1     43
44 14           1     1       1                     1           1             1         1     1 1   1 1       2       1     44
45 11       1 1   1             1       2                   1 1             1           1       1                           45
46 17           1     1 1                 1   1   1   2               1   1 1 1     1                         1   1 1   1   46
47 13                                   1     1   1                 1 1     1             1     1   1             1 1 1   1 47
48 11         1 1       1                                   1 1   1 1   1                 1 1                     1         48
49 11         1 1     1       1     1           1             1           1               1         1                   1   49
50 9               1           1         2   1     1                 1                       1                   1         50
51 7                     1         1         1   1                   1           1     1                                   51
52 13         1   1                               1       1             1 1             2   1 1       1     1   1           52
53 6   1               1                                           1 1               1                     1               53
54 19   1   2 1             2   1     1         1           1             3       1                         3 2             54
55 7               1                                   1                 1               1         1   1             1     55
56 10             2   1 1         1     1 1                                     1       1                           1       56
57 13 1                 1 2     1       2                         1                   1     1     2             1           57
58 18     1   1   2           1             1 1     2   1           1   2         1 1               1 1                   1 58
59 11           1                 1   2         1               1               2       1               1   1               59
60 8         1           1   1                                   1                                         1 2         1   60
61 11           1               2       1                     1 1       1     1               1                 2           61
62 13                 1     1           1   1     1     2   2                       1           1               1       1   62
63 9                                     1 1 1             1 1         1     1   2                                         63
64 12               2     1           1                 1   1 1   1             1   1                     1             1   64
65 9     1                 1       1   1 1                               1   1             1                       1       65
66 12             1                                       1     1     2                     1 1     1     1 1 1 1           66
67 6           1         1                         1     1     1 1                                                         67
68 13 1   1             2       1               1               1         1               1                 1     1   1   1 68
69 14                                   1     1 1   1   1                             3             1             1   2 2   69
70 9                 1   1                     1         2 1       1   1                                                 1 70
71 15 1   1         2       1 2     1               1         1 1 1 1 1                           1                         71
72 8 1         1                 1                         1         1                     1   1     1                     72
73 14           1                                 1     2   1 1     2                 1           1     1 1     1       1   73
74 10             2   1               1 1     1 1                                         1 1         1                     74
75 10               2 1         1                     2                     1   1               1     1                     75
76 17   1               1 1       1           1       1 1             1 1         2             2 1       1         2       76
77 15     1   1     1     1       1         1     1 1 1                     1           1           1         2           1 77
78 14             1   1     1     1   1               1   1 1           1               1       1     1         1   1       78
79 8           1                 1                         1                       2   1 1       1                         79
80 7               1                                                             2   1       1           1         1       80
81 13 1           1               1                 1                       1 1 1           1 1   1     1 1         1       81
82 11   1                         1   1         1                 1       1       1   1                 1   1         1     82
83 15                         1 1             1           1 1               1 1 1           1   1     2   1     1   1       83
84 8 1     1                         1                     1               1                         1       1       1     84
85 8       1 1             1   1 1                               1                           1         1                   85
86 10             1         1     1       1     1   1                       1       1       1                     1         86
87 15           2             1           2   1         2 1   1     1   1     1 1       1                                   87
88 16           1     1     2       1       1     1     2       2           1 1         2       1                           88
89 8   1                           1       1         1                       1                     1                 1   1 89
90 11 1   1                     1       1 1             1 1   1           1     1                                       1   90
91 9   1   2                       1                         1       1       1                               1 1           91
92 5                       1                                                             1             2     1             92
93 6                                         1 2     1                                                             1 1     93
94 15     1 1         1       1             1                 1 2 1         1                         1     1         2 1   94
95 7 1                       1                     1             1               2                     1                   95
96 10                 1     1                           1 1 1                             1 1           1 1         1       96
97 13 2 1 1   1         1         1 1   1             1                     1       1                 1                     97
98 6                                   1 1                         1 1                       1           1                 98
99 13     1 1   1         1               1 1                 1 1 1                   1                   1   1     1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
Ngày
/
Tháng