BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tiền Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/01/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
Ngày
/
Tháng
00 9         1         1               1   1 1                     1                             1     1                 1 00
01 12   2                       2 1 1       1                     1   1             1             1                     1   01
02 9 1           1                   1 1                     1                             1       1         1   1         02
03 10       1         1                         2 1 1                 1         1                     1                   1 03
04 13   1     1                           1       1         1   1                   1   1       1     1       1 1     1     04
05 7                                                 1       1 1           1   1 1                   1                     05
06 8       2     1         1                     1                   1                 1                 1                 06
07 10       1 1 1               1     1   1 1                           1                 2                                 07
08 15 1           3     1                 1       2   1     1                     1 1 1     1                           1   08
09 11                                         1       1 1         1     2     1   1   1           1 1                       09
10 9   1 1           1                   1 1                                           2       1 1                         10
11 6                                                       1     1   1       1       1                               1     11
12 12 1 1           1         1 1       1     1               1             1                   1   1       1               12
13 8                                       1     1   1                       1   2         1                             1 13
14 5                                   1             1     1                 1                                         1   14
15 10       1                             1 1       1               1 1                   1             1         1 1       15
16 12                     1 1 1       1         1   1   1           1     1                                     2 1         16
17 9                               1               1           1   1             1         2           1   1               17
18 12     1                         3   1 1                     2 1           1         1                       1           18
19 12   1       1             1             1 1                   1           1       2               1             1     1 19
20 12       1         1 1   1                 1         1                           1               1         1 2 1         20
21 9           1   1 1                                             1                 1     2             1     1           21
22 14 1                       1             1             1 1             1   1         1 1       1           1 1 1   1     22
23 7   1                   1     1         1                       1                                   1         1         23
24 10   1       1                 1             1                 1 1   1 1   1                               1             24
25 9               1               1               1   1                   2     1 1   1                                   25
26 12             1     1       1         1                   1                                   1 1 1   3             1   26
27 13   1                 1       1   1 2 1     1                                 1   1       1               1     1       27
28 11 1           1                     1           1         1               1   1                     1 1 2               28
29 7                                 1               1       1                                 1     1   1       1         29
30 12                   1     1 1                         1 1     1   1               1       1       1     2               30
31 17   1 1   1   1   1     1 1     1 1             1           1 2         1                                   1 1   1     31
32 13       1             2               1                   1     1       1     1         1   1 2                   1     32
33 9             1           1           1                 2                 1 1   1                                     1 33
34 8 1         1                 1               1   1   1                 1         1                                     34
35 8 1                     1 1             1         1           1     1                 1                                 35
36 18   1             1 1 1       1       2 1         1             1 1 2                     2   1     1   1               36
37 9       1           1                                 1                     1   1   1                       1 1 1       37
38 10     1 1 1                               1 1                 1   2                       1                       1     38
39 12     1         1     1           1         1             1 1                         1           1             1   2   39
40 7                               1                                       1 1               2         1       1           40
41 7                                     1     2       1                                 1       1       1                 41
42 11               1                                           1       1 2                     1 1   1 1             2     42
43 12               1   1 1             1         1               1 1               1                   1           2     1 43
44 10                                               1         1   1         1     1           1               1         2 1 44
45 9   1                                           1 1             1     1         1                     1   1 1           45
46 7         1                               1                 1   1       1                   1         1                 46
47 7                                     1         2     1             1                       1               1           47
48 9                       1                                   1   1                   1             1             1 1 1 1 48
49 7   1             1         1     1                                       1       1                             1       49
50 15 1   1                     1   1 1           1 1                             1           1 1           1   1       1 2 50
51 6 1                             1                             1     1                                     1   1         51
52 11   1     1                     1                 1 2 1 1                                   1       1   1               52
53 15                   1       1       1   1 1             2         1   1         1   2 1       1         1               53
54 17       1             1 1 2   2   1 2         1                             1         1         1   1       1     1     54
55 5             1             1                   1       1       1                                                       55
56 9           1       1             1                   1             1 1                         1               1 1     56
57 7   1                       1     1     1                             1     1         1                                 57
58 14     1   3             1 1   2                             1           1 1                       2               1     58
59 9     1 1                     1   1       1         1                 1                             1   1               59
60 18                     2       1 1                 1 1     1           2 1 1     1     1     2 1 2                       60
61 6         1       1                                         1                   1           1                         1 61
62 12                   1         1             1         1             1             2   1   3               1             62
63 18   1 1   1 1 2 1           1               1       1 1   1                               1 1     1   1         1 1     63
64 7                 1         1           1                         1       1             1                   1           64
65 11 1             1     1       1 1         1         1     1                                       1     1     1         65
66 11         1     2       1             1             1 1 1                               1         1             1       66
67 6 1 1                               1                                 1                               1               1 67
68 12                   1 1 1                   1 2   1         1       1   2                               1               68
69 10       1   1       1     1               1 1                   1         1   1                 1                       69
70 8 1   1 1       1                         1                                 2                                     1     70
71 10         1       1     1                     1           1 1       1                     1               1           1 71
72 12               1       1       1                     1         1                   1   1       1   1           1 1 1   72
73 7                   1   1                                                     1   1                       1   1 1       73
74 8             1               1                         1           1       1       1   1 1                             74
75 15 1         1         1                   2 1       1 1     1                             1 1 1 1     1           1     75
76 7 1                 2 1           1   1                           1                                                     76
77 9           1 1                   1           1         1             1       1     1                               1   77
78 11             1 1                           1             1     1           1 1   1 1         1         1               78
79 16         1 1     1     1 1               2 1 1     2         1       1     1               1           1               79
80 15                           1     1               1                 1       1   1 1       2       1       1   1 2 1     80
81 12     1 1   1         1     1           1     1                   1 1                               2         1         81
82 9 1                         1                                         1 1       1   2           1                   1   82
83 10     1       1 1 1                         1           1 1         1   2                                               83
84 10                             1   1 1   1 1                   1         1   1                       1     1             84
85 16     1               1 2 1     1   2         1 1           1     1         1   1       1                 1             85
86 14         1               1           1         1 1     1                   2           1       1   2       1       1   86
87 7 1           1   1       1                                                                                   1     1 1 87
88 12 1   1                   1   1                   1 1           1             1 1       1   1                     1     88
89 7                                       1             1                                       1       1   1           2 89
90 11     1   1 1                         1         2 1   2     1                 1                                         90
91 15       1   1     2     1   1                         1   1   1   1             1 1         1               1         1 91
92 14       1   1     1 1 1       1 1         1 1                                           1       2       1       1       92
93 12           1                       1               1   1 1 1     1                   1         1     1       1       1 93
94 11   1 1         1     1     1   1   1                         1                     1 1                         1       94
95 18     1 1   2   1 1 1             1           1 1   1                       1         1           1   1 1 1         1   95
96 14 1       1   1                         1         1   1   1       1       2       1     1             1             1   96
97 13     1                                                           1   2     1   1     2       2 1         1         1   97
98 5                 1                                                               1   1               1       1         98
99 10       1       2         1     1                     1                                 1         1     1     1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
Ngày
/
Tháng