BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tiền Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/06/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
Ngày
/
Tháng
00 9   1         1   1                                 1         1               1   1 1                     1             00
01 19 1 1 1         1   1       1 1 1 2           2                       2 1 1       1                     1   1           01
02 7             1                         1   1           1                   1 1                     1                   02
03 13 1                       2 1   1                 1         1                         2 1 1                 1         1 03
04 11                 1                   2 2     1     1                           1       1         1   1                 04
05 10 1     1     1   1                   1                                                     1       1 1           1   1 05
06 12         2   1   1                 1     1       2     1         1                     1                   1           06
07 11   1                         1       1           1 1 1               1     1   1 1                           1         07
08 12                           1           1   1           3     1                 1       2   1     1                     08
09 10   1     1 1                                                                       1       1 1         1     2     1   09
10 11     2     1                           1 2   1 1           1                   1 1                                     10
11 8                         1         1   2                                                         1     1   1       1   11
12 12   1 1                       1             1 1           1         1 1       1     1               1             1     12
13 9           2             1             1 1                                       1     1   1                       1   13
14 10       1             1 1         1 1 1                                       1             1     1                 1   14
15 9   1   1               1                         1                             1 1       1               1 1           15
16 11 1                                     1                       1 1 1       1         1   1   1           1     1       16
17 6 1                                 1                                     1               1           1   1             17
18 17 1           1 1   1           1   1     1     1                         3   1 1                     2 1           1   18
19 8                     1                       1       1             1             1 1                   1           1   19
20 10                 1 3                             1         1 1   1                 1         1                         20
21 9                     1   1 2           1             1   1 1                                             1             21
22 10                   1     1     1           1                       1             1             1 1             1   1   22
23 8               1   1       1                 1                   1     1         1                       1             23
24 9                                             1       1                 1             1                 1 1   1 1   1   24
25 9 1   1                           1                       1               1               1   1                   2     25
26 6                         1                             1     1       1         1                   1                   26
27 10                       1   1                 1                 1       1   1 2 1     1                                 27
28 11     1 1 1           1       1             1           1                     1           1         1               1   28
29 7     1               1     1     1                                         1               1       1                   29
30 11       1         1 2                                         1     1 1                         1 1     1   1           30
31 16       1                           1         1 1   1   1   1     1 1     1 1             1           1 2         1     31
32 12   2         1               1       1           1             2               1                   1     1       1     32
33 12     1     1     1                 1 1                 1           1           1                 2                 1 1 33
34 9   1                         1             1         1                 1               1   1   1                 1     34
35 11   1       1   1             1             1                     1 1             1         1           1     1         35
36 15                           1   1             1             1 1 1       1       2 1         1             1 1 2         36
37 6                               1   1             1           1                                 1                     1 37
38 11         1 1                   1               1 1 1                               1 1                 1   2           38
39 10   1                       1           1       1         1     1           1         1             1 1                 39
40 7         1                     1 1     1                                 1                                       1 1   40
41 10     1                 1 1 1       1     1                                     1     2       1                         41
42 12         2 1 1         1   1             1               1                                           1       1 2       42
43 13                 1 2   1         2                       1   1 1             1         1               1 1             43
44 12 1   1 1       2       1     1       1                                                   1         1   1         1     44
45 6 1                                           1                                           1 1             1     1       45
46 10               1   1 1   1       1                 1                               1                 1   1       1     46
47 14 1   1             1 1 1   1 1   1       1                                     1         2     1             1         47
48 6                   1             1 1                             1                                   1   1             48
49 8     1                   1       1           1             1         1     1                                       1   49
50 8                   1                       1   1                     1   1 1           1 1                             50
51 5                                         1 1                             1                             1     1         51
52 11       1     1   1                           1     1                     1                 1 2 1 1                     52
53 11             1                     1                         1       1       1   1 1             2         1   1       53
54 17             3 2                                 1             1 1 2   2   1 2         1                             1 54
55 8     1   1             1                               1             1                   1       1       1             55
56 8                     1                   1           1       1             1                   1             1 1       56
57 11   2             1                 1   1     1                       1     1     1                             1     1 57
58 18     1 1                   1   1 1   2         1   3             1 1   2                             1           1 1   58
59 9         1   1                                 1 1                     1   1       1         1                 1       59
60 17             1 2         1             1 1                     2       1 1                 1 1     1           2 1 1   60
61 8                 2           2       1             1       1                                         1                 61
62 9 1               1       1         1                         1         1             1         1             1         62
63 13                                         1   1 1   1 1 2 1           1               1       1 1   1                   63
64 7           1             1                                 1         1           1                         1       1   64
65 10                     1                   1 1             1     1       1 1         1         1     1                   65
66 14     1     1 1 1 1                       1         1     2       1             1             1 1 1                     66
67 4                                           1 1                               1                                 1       67
68 19             1     1   1   1     2       2                   1 1 1                   1 2   1         1       1   2     68
69 14     1             1   2 2                       1   1       1     1               1 1                   1         1   69
70 9                           1             1 1   1 1       1                         1                                 2 70
71 9   1                         1                     1       1     1                     1           1 1       1         71
72 9 1     1                       1 1                       1       1       1                     1         1             72
73 7   1     1 1     1       1                                   1   1                                                     73
74 7       1                       1                       1               1                         1           1       1 74
75 12 1     1                           1       1         1         1                   2 1       1 1     1                 75
76 13 2 1       1         2                     1                 2 1           1   1                           1           76
77 13     1         2           1   1 1 1                 1 1                   1           1         1             1       77
78 11 1     1         1   1               1                 1 1                           1             1     1           1 78
79 15   1                                               1 1     1     1 1               2 1 1     2         1       1     1 79
80 10           1         1         1     1 1                             1     1               1                 1       1 80
81 16   1     1 1         1             1   2       1 1   1         1     1           1     1                   1 1         81
82 8         1   1         1         1         1                         1                                         1 1     82
83 16 1     2   1     1   1                         1       1 1 1                         1           1 1         1   2     83
84 12       1       1       1       1                                       1   1 1   1 1                   1         1   1 84
85 17         1                   2       1         1               1 2 1     1   2         1 1           1     1         1 85
86 10                   1                     1         1               1           1         1 1     1                   2 86
87 4                                           1           1   1       1                                                   87
88 10 1                                 1 1     1   1                   1   1                   1 1           1             88
89 7     1                 1   1 2                                                   1             1                       89
90 12                         1     1               1   1 1                         1         2 1   2     1                 90
91 14               1 1           1 1                 1   1     2     1   1                         1   1   1   1           91
92 12         2     1                                 1   1     1 1 1       1 1         1 1                                 92
93 11                     1 1     1         1             1                       1               1   1 1 1     1           93
94 13       1     1         2 1                   1 1         1     1     1   1   1                         1               94
95 14         1                         1           1 1   2   1 1 1             1           1 1   1                       1 95
96 15         1 1         1         1     1     1       1   1                         1         1   1   1       1       2   96
97 7       1                             1         1                                                           1   2     1 97
98 2           1                                               1                                                           98
99 11           1   1     1         1     1           1       2         1     1                     1                       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
Ngày
/
Tháng