BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 13/08/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
08
08
/
08
06
/
08
01
/
08
30
/
07
25
/
07
23
/
07
18
/
07
16
/
07
11
/
07
09
/
07
04
/
07
02
/
07
27
/
06
25
/
06
20
/
06
18
/
06
13
/
06
11
/
06
06
/
06
04
/
06
30
/
05
28
/
05
23
/
05
21
/
05
16
/
05
14
/
05
09
/
05
07
/
05
02
/
05
30
/
04
25
/
04
23
/
04
18
/
04
16
/
04
11
/
04
09
/
04
04
/
04
02
/
04
28
/
03
26
/
03
21
/
03
19
/
03
14
/
03
12
/
03
07
/
03
05
/
03
28
/
02
26
/
02
21
/
02
19
/
02
14
/
02
12
/
02
07
/
02
05
/
02
31
/
01
29
/
01
24
/
01
22
/
01
Ngày
/
Tháng
00 9     1   1                       1   1       1         1                                     1 1       1               00
01 8       1                           1                 1             1         1           1           1               1 01
02 16   1   1     1     1 1   1                     1   2               1               1   1     1     1     1       1     02
03 13     1 1 1   1       2   1       1   1                           1                   1 1                   1           03
04 7   2               1                         1   1                               1                         1           04
05 12                       1     1     2   1               1     1       1   1   1                   1   1                 05
06 17 1       1       1 1     1       2     1   1                 1   2             1     1   1     1 1                     06
07 11 1 1 1         1               1                     2   1                               1                 2           07
08 11           1     1         1                 1   1     2             1       1 1                 1                     08
09 11   1     1             1                 1       1               1       1             2         1       1             09
10 14     1     2                 2     1     1 1 1               1       1       1     1                                 1 10
11 14             1   2     2             1         2                       1 1 1 1       1                               1 11
12 17           1               1               1         1         1 1   1           1       1             2 2 1 1 1     1 12
13 13                         2   1   1   1   1           1   1                   1   1                       1 2           13
14 11     1           1       1       1                                   1             1   1           1 1         1 1     14
15 10         1       1       1               1   1   1           1 1                                       1           1   15
16 12     2   1       1 1                             1                     1       1 1                     1     1   1     16
17 10                             1                   1           1 1 1 1           1   1       1                         1 17
18 11     1               1     1             1         2       1   1             1       1         1                       18
19 6                                           1   1               1             1         1           1                   19
20 9                             1     1   1   1 1     1                 1                                       1 1       20
21 8             1 1           1           1               1                             1           1 1                   21
22 15           1                     1   1         1   1     1       1     1                 1             2 2       1   1 22
23 9             1                         1 1   1           1                                   1     1 1       1         23
24 13 1             1     1                     1                       1             1   1 1           1         2   1 1   24
25 6                 1         1     1             1         1                 1                                           25
26 15         1   1 1                         1 1 1                   1   1         1           1 1       1   1   1       1 26
27 13 1       1                         1 1           1 1                       2 1       1   1       1           1         27
28 4         1                           1                                       1             1                           28
29 10                 1   1 1                 1   1       1     1                                 1   1   1                 29
30 16     1                   1   1 1               2           1             2     1   1   1 1                   1   1   1 30
31 8   1         1                                       1       1 1                   1           1       1               31
32 15 1                 1 1                     1   1                 1     2                 1   2 2             1   1     32
33 4         1     1                                           1                       1                                   33
34 2                                                                           1                                   1       34
35 13       1         2 1             1       1         1   1       1         1 1                   1 1                     35
36 9           1       1                   1     1               1                 1         1       1   1                 36
37 16       1               1                           1     1 1           1   1         2   1       1       3       1 1   37
38 10 1                                     1       1 2       2       1                       1                       1     38
39 8                     2 1               1                 1         1                       1                     1     39
40 12       2           1           1 1         1     1               1                 1       1 1                     1   40
41 9         1                       1   1                       1   1 1 1               1                   1             41
42 9           1               1     2                                 1           1       1               2               42
43 16     1 1   1 1               1   1 1                     1     1           2   1 1               2             1       43
44 11   1   1   1                       1                     1   1             1       1         1             2           44
45 13 1 1   1                     2   1           1 1         1 1             1       1                           1         45
46 11                           1                       1   1     1   1                   2       1     1     1         1   46
47 13       1           1 1 1                           1   1 1     2 1                                         1 1 1       47
48 13                 1                       1 1         2 1               2     1   2         1                     1     48
49 9         1 1                   1                                         1 1     3     1                               49
50 9 1 1 1                                   1           1 1       1       1       1                                       50
51 12         2 1 1     1       2         1                                             1           1   1           1       51
52 10               1               1     1 1     1                     2             1           2                         52
53 8             1           1     1   1     1           1     1                                   1                       53
54 13 1                 1     1 1       1   1             1               1                   1   1       1     1     1     54
55 10                               1           1       2         1     1             1                 1     1           1 55
56 11         1 1         1   1                     1         1             2                     1   1           1         56
57 10           1                   1               2                             1         1         1               1 2   57
58 12           1     2   1             1       2 1                 1       1                         1 1                   58
59 13   1         1         3 1     1   1                                                     1 2       1             1     59
60 12 1                   1   1   1   1 1             1     1               1               1   1       1                   60
61 7                           1                     1   1                       1                     1 1 1               61
62 9                     1     1   2     1                           2             1                             1         62
63 12   1                 1   1         1       1                 1                     1               1 1   1       1 1   63
64 13   1                   1             1         3 1           1     1             1                             2   1   64
65 13                   1                 1     1                       1       1 1   1     1             1         4       65
66 9     2                                 1               1           1                       1   1             1       1 66
67 15 1 1       1   1 1   1         1   1                     1               1     1           3               1           67
68 12         2           1   1   1   1                           1                 1 1             1                   1 1 68
69 6                   1                                 1               1             1 1             1                   69
70 8               1               1       1           1         1     1                 1   1                             70
71 8             1             1                                   1                       1       1 1 1         1         71
72 17   1       1   1             1         1   1 1       1     1               1       1 1               1 1 1       1   1 72
73 11         1   1 2   1   1                     1         2               1 1                                             73
74 7                                                                     1         1       1             1     1   1     1 74
75 15                             1     1         1             2   1     1   3                 1   1       1       1   1   75
76 10                     1                   1                     1               1       1 2 1   1     1                 76
77 10               2                                       1       1           1                           3   1   1       77
78 13     2       1 1       1   1 1 1     1           1                                           1                 1   1   78
79 14 1     1               1 2 1             1         1                 1 1     1                 1   1                 1 79
80 15               1 1     2           1     1           1   1 1               1             1   1             1       2   80
81 3                                                                         1         1                         1         81
82 11 1                     1               1           1       1         1     1   1           1         2                 82
83 7             1             1                               1                       1                 1           2     83
84 5                             1 1                   2               1                                                   84
85 8                 1                     1     1             1   1         1         1           1                       85
86 12 1 1             1 2                         1                 1   1 1       1       1 1                               86
87 13 1   1 1   1   1           1 1         1   1                         1   2                           1                 87
88 5       1                               1                 1 1     1                                                     88
89 16       2     1                           2       1     1   1       1   2   1         1       1   1         1           89
90 14       1       1                                       1     3                                   1     1 1   1     2 2 90
91 4   1                           1                         1                                     1                       91
92 10     1 1   1 1     1                                   1                       1   1               1           1       92
93 8 1                                 1             1                   1   1             1   1               1           93
94 9   1                     1 1   2           1               1                                                       2   94
95 8 1 1                                 3         1                               1     1                                 95
96 9     1                       1                       1     1                 1   1             1         1 1           96
97 8 1           1     1             1               1                                         1 1         1               97
98 7                                     1           1               1   1 1                 1                           1 98
99 9               1                       1 1           1             1       1 1     1                                 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
08
08
/
08
06
/
08
01
/
08
30
/
07
25
/
07
23
/
07
18
/
07
16
/
07
11
/
07
09
/
07
04
/
07
02
/
07
27
/
06
25
/
06
20
/
06
18
/
06
13
/
06
11
/
06
06
/
06
04
/
06
30
/
05
28
/
05
23
/
05
21
/
05
16
/
05
14
/
05
09
/
05
07
/
05
02
/
05
30
/
04
25
/
04
23
/
04
18
/
04
16
/
04
11
/
04
09
/
04
04
/
04
02
/
04
28
/
03
26
/
03
21
/
03
19
/
03
14
/
03
12
/
03
07
/
03
05
/
03
28
/
02
26
/
02
21
/
02
19
/
02
14
/
02
12
/
02
07
/
02
05
/
02
31
/
01
29
/
01
24
/
01
22
/
01
Ngày
/
Tháng