BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/01/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
01
22
/
01
17
/
01
15
/
01
10
/
01
08
/
01
03
/
01
01
/
01
27
/
12
25
/
12
20
/
12
18
/
12
13
/
12
11
/
12
06
/
12
04
/
12
29
/
11
27
/
11
22
/
11
20
/
11
15
/
11
13
/
11
08
/
11
06
/
11
01
/
11
30
/
10
25
/
10
23
/
10
05
/
07
03
/
07
28
/
06
26
/
06
21
/
06
19
/
06
14
/
06
12
/
06
07
/
06
05
/
06
31
/
05
29
/
05
24
/
05
22
/
05
17
/
05
15
/
05
10
/
05
08
/
05
03
/
05
01
/
05
26
/
04
24
/
04
19
/
04
17
/
04
12
/
04
10
/
04
05
/
04
03
/
04
29
/
03
27
/
03
22
/
03
Ngày
/
Tháng
00 6                             2         1   1                               1                       1                   00
01 5   1 1               1                         1                                 1                                     01
02 6                                   1 1   1               1                       1             1                       02
03 12     2                     1       1   1                 1 1     1 1                         1   1   1                 03
04 11         1 1       1           1 1         1     1                     1           1       1                         1 04
05 9                       1           1     1                       2             1       1                 1         1   05
06 12           1 1                                                       1 1 2         2                     1   1   1 1   06
07 17       1                   1   2     2     1 1       1 1 2 1                   1 1 1                         1         07
08 12             1                 1             1       1           1   1 1       2             1                 2       08
09 8           1 1       1                         1       1                       1                   1                 1 09
10 10   1             1                 1             1             1 1       1       1           1       1                 10
11 18   1                   1 1     1           1   2   1                     1       1 1 2 1           1       2     1     11
12 6   1           1             1                 1     1               1                                                 12
13 11       1                           1 1           1   1       1         1 1                 1                     2     13
14 11       1       1           1                 1                   1                       1       1 2 1   1             14
15 11 1         1             2           1           1                                 1 1   1               1     1       15
16 12       1             1     1         1       2         1                                     1   2           1       1 16
17 6   1     1                                                   1         2                                   1           17
18 8                             1                           1                             1   2       2               1   18
19 9               1                 1 1     1     1 1 1                                                               1 1 19
20 11         1   1                       1 1               1 1     1             1             1             1     1       20
21 7                       1       1       1                                         1                 1   1     1         21
22 9   1   1                             1         1   1         1             1                         2                 22
23 8             1   1 1 2                 1                                                     1   1                     23
24 9 1                         1             1           1 1                 1   1               1           1             24
25 12                               1   1       3           1   1             1 1                         1 1           1   25
26 12   1         1         1         1 1                           1     1       1   1       1           1               1 26
27 13     1             1   1           1   1                     1 1 1   1     1   1                 1   1                 27
28 13         1 1 1 1       1                           1       1   1       1     2               1               1         28
29 13     1         1       1 1 1                             2   1 1                     2   1         1                   29
30 15   1     1           1   1       1             1   2     1       1       1                   1   1           1     1   30
31 17       1   1             2 1         3     1     1     1   1                       1 1   1             1         1     31
32 11             1   1           1 1                               2                         1   1 1 1                   1 32
33 12       1         1     1                     2 1 1                 1                 1           1 1       1           33
34 7                           1                     1                 1         1   1             1           1           34
35 11                           1                     1     1                   1 1   1 1 1       1 1           1           35
36 12     1               1   1         1     1                 1         1                 1         1     2         1     36
37 8 1         1       1                                                           1 2   1           1                     37
38 6                                                   1   1         2         1                           1               38
39 11                   1   1   1     1       1 1               1             1 1                                   1     1 39
40 4 1                                 1                                 1                                         1       40
41 10       1                   1     1                   1               1 1           1             1       1   1         41
42 11     1   1               1   1 1     1                         1             1 1                       1   1           42
43 10         1   1     1                       1       1   1       1             1     1                             1     43
44 9     1           1                         1     1   1           1           1                       1           1     44
45 10                                   1 1       1               2     1                       1   1           1   1       45
46 11 1           1         1         1                       1               1               1 1 1             1   1       46
47 9       1   1                 1           1                   2             1   1                       1               47
48 6                                               1       1                           1         1           1         1   48
49 11                   1   1         1   1                                             1   1   2     1       1     1       49
50 2                                                     1                                                           1     50
51 15     1     2     1   2         2           1       1   1                   1               1   1       1               51
52 11           1     1 2         1               1           1 1       1                   1 1                             52
53 10                                             1                         1               2 1 1     1     1   1         1 53
54 16           1 2   3           1       1                   1                               1         1     1 1 3         54
55 11   1             1       1       1 1   1   1   2                 1         1                                           55
56 5               1                                   1   1   1                                                 1         56
57 13 2             1           1   1       1                         1     1 1   1   1           1         1               57
58 13       2       1                     1               2   1 1 2                       1             1 1                 58
59 8                                 2         1 1                     1                   2                             1 59
60 8                     1                                   1 1         1       2           1           1                 60
61 14         1     1       3     1                     1     1           2 1             1               1             1   61
62 11     1     1       1 1       1   1         1         1                         1           1                       1   62
63 13 1   1       1   1 1               1                                   1 1 1     1       1             1         1     63
64 10 1   1                         2                 1   1             1 1                           1               1     64
65 9       2 1       1       1                             1                   1                             1         1   65
66 9   1           1           1             1                   1   1                           2 1                       66
67 10     1   1             1                           1           1     1 1       1                         1           1 67
68 17 1 1 1       1                     1           1 1                 1       1   1   3           1         1           2 68
69 14               1   2 1     1   1       1                     1     1   1                 1     1           1     1     69
70 14     1                 1 1                   1     1             1           1 1       1 1       1       1         1 1 70
71 13                                     1 2 1                   1       1   1             1 1       1   1   1         1   71
72 12   1 1 1                 1     1                             1     1 1 1                       1       1     1         72
73 11           2   1   1             1 1                             1                         1   1   1         1         73
74 14   1     1         1 1     1             1           1                       1       1               1 1         1 2   74
75 11 1                             1             1       1     1               1 1   1 1   1   1                           75
76 7       1 1                   1   2                                 1           1                                       76
77 8     1       1         1                 2                                     1       1       1                       77
78 15 1         1         1       1           2 1         1     1               1   1         1 1                 1   1     78
79 10   1               1     1 1                               1                       1 1     1         1 1               79
80 12 2     1 2       1                                         1   1   1       1             1         1                   80
81 12                 1           1             1   1   1                                 1       1             1   1 2 1   81
82 7                             1               1       1 1       1                 1     1                               82
83 12     1     1 1   1       2                       1             1             1         1                 1         1   83
84 8       1                 1     1 1             1                                     1   1                 1           84
85 15           1     1   1       2         1                             1   1 1                   1   1       1   1 1 1   85
86 8         1                                                     1                                   1         2 3       86
87 9               1     1                 1             1             1   2         1                         1           87
88 13         1         1       1       1         1   1       1     1 1     1 1           1                               1 88
89 8                   1                             1 1               1                 1               1 1         1     89
90 16 2 2           2       1   1         1                             2     1       1           1                 1     1 90
91 8         1               1                             1                 1           1 1       1     1                 91
92 16       1       1     1             1           1   1   1   1     1           1                 1   1   1     1 1   1   92
93 11                     1       1         1 1     1 1                   1   1                               1 1         1 93
94 11 2           1 1                               1 1 1           1               1                     1         1       94
95 10               1                                       1   1         1     1               1 1 1       1     1         95
96 11                 1               1     1 1 1     1       1     1                               1                     2 96
97 8                                 1       1   1     1 1     1                                     1 1                   97
98 13   1         1                         1 1   2           1   1     1           1       1       1           1           98
99 12   1     1                             2                     2     1             1 1       1             1     1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
01
22
/
01
17
/
01
15
/
01
10
/
01
08
/
01
03
/
01
01
/
01
27
/
12
25
/
12
20
/
12
18
/
12
13
/
12
11
/
12
06
/
12
04
/
12
29
/
11
27
/
11
22
/
11
20
/
11
15
/
11
13
/
11
08
/
11
06
/
11
01
/
11
30
/
10
25
/
10
23
/
10
05
/
07
03
/
07
28
/
06
26
/
06
21
/
06
19
/
06
14
/
06
12
/
06
07
/
06
05
/
06
31
/
05
29
/
05
24
/
05
22
/
05
17
/
05
15
/
05
10
/
05
08
/
05
03
/
05
01
/
05
26
/
04
24
/
04
19
/
04
17
/
04
12
/
04
10
/
04
05
/
04
03
/
04
29
/
03
27
/
03
22
/
03
Ngày
/
Tháng