BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 10/06/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
06
08
/
06
03
/
06
01
/
06
27
/
05
25
/
05
20
/
05
18
/
05
13
/
05
11
/
05
06
/
05
04
/
05
29
/
04
27
/
04
22
/
04
20
/
04
15
/
04
13
/
04
08
/
04
06
/
04
01
/
04
30
/
03
25
/
03
23
/
03
18
/
03
16
/
03
11
/
03
09
/
03
04
/
03
02
/
03
26
/
02
24
/
02
19
/
02
17
/
02
12
/
02
10
/
02
05
/
02
03
/
02
29
/
01
27
/
01
22
/
01
20
/
01
15
/
01
13
/
01
08
/
01
06
/
01
01
/
01
30
/
12
25
/
12
23
/
12
18
/
12
16
/
12
11
/
12
09
/
12
04
/
12
02
/
12
27
/
11
25
/
11
20
/
11
Ngày
/
Tháng
00 9                       1         1                 1       1       1             1     1 1                     1       00
01 16   3                 1   1     1     1                             1 2           1       1     1     2       1         01
02 7       1                           1                     1 1     1       1                                 1           02
03 8   1   1                     1                                           1             1                     1 1     1 03
04 3 1                                                                   1                             1                   04
05 5 1           1                                   1                                   1       1                         05
06 12 1                 1   2           1         1               1     1     1   1             1             1             06
07 12             1         1                     1       1         2 1         1                   1             1   1   1 07
08 13     1     1         1   1                 1     1 2               1               1 1           1   1                 08
09 9       1                           1                       1 1 1                 1       1   2                         09
10 14       2     1   1                                     1   2                           1 1   2   1     1   1           10
11 14 1 1   1 1   1         1 1   1         1                                   2     1 1                       1           11
12 11       1       1 1       1     1                           1 1           1                       1 1             1     12
13 8         1                         2                                     1   1                   1   1         1       13
14 9     1                       1     1 1   1     1                             1 1                     1                 14
15 12                                   1 1         1 2   1         1   1 1                               1     1 1         15
16 8               1                 1 1     1         1                                               1   1             1 16
17 8     1                                   1                 1                             1 1           1 1       1     17
18 12 1   1       1 1 1       1     1 1           1           1                         1                           1       18
19 13               1   1   2                                       1     1       1           1       2       2     1       19
20 11           2     1   1     1     1     1           1           1             1                               1         20
21 4                           1   1                                 1     1                                               21
22 13           1     1 1       1 1   1                                     1 1             2           1       1 1         22
23 11   1             1         1 1           1           1     1       1   1               1                           1   23
24 14                 1                   1   1           1         2 2         2         1         1             1     1   24
25 12 1                         1 1     1           1 1                           1   1 1           1   1         1         25
26 11 1       1                   1     1         1             1 1                       1     1               1       1   26
27 10         1                             1                           1   1     1           1   1 1     1             1   27
28 10                   1       1                                         1 2   1   1         1               1           1 28
29 3                   1                               1   1                                                               29
30 13                       2 2 2 1             1 1                 2             1                                 1       30
31 13   1       1 1           1 1           1                             1       1       1         1     1           1   1 31
32 14   2       1           1                     1             2       2           1     1         1               1   1   32
33 13   2   1 1         1   1                   1             1             1         1               1   1     1           33
34 10                   1                 1         1       1         1     1                 1                   1   1 1   34
35 10 1               1   1               1           1             1   1       1                       1                 1 35
36 19       1   1       1           1   1     1     1     1           1       1                 1 1 2     1   1   1 1     1 36
37 13 1                         1   1       1           1               1 1       1     1             1           1   1 1   37
38 13                 1   1                                                 1 2       1 1         3   1       1     1       38
39 12         1       1 1                     2                                 1     1 1   1 1     1           1           39
40 8                               1     1         1     1                     1   1                 1             1       40
41 9               1   1                   1                 1 1   1     1                     1                 1         41
42 12   1       1                 2     1       1               1     1                     1       1   1             1     42
43 7     1                               1         1 2                               1                                 1   43
44 11       1       1 1     1               1                                   1   1           1 1           1         1   44
45 9 1                                         1         1       1                 1                 1       1     1     1 45
46 15         1 1   1               1       1           3   2       1         2                 1                         1 46
47 7     1                               1                   1   1                               1     1               1   47
48 13             1 1   1       1             1   1         2       1 1                     1                 1           1 48
49 15                 1   1 1 1               1 2           1   2                             1     1   1               2   49
50 12 1   2                         2 1             1   1               1       1                           1             1 50
51 5         1                     1                     1             1                                         1         51
52 7   1         1   1           1                       1                                                 1             1 52
53 10           1               1                 1   1                       1       1 1         1         1 1             53
54 7             1         1                                     2                                     1   1     1         54
55 6       1   1       1                                   1                       1     1                                 55
56 15   1       1   1   1       1         1   1   1         2                     1             1         1     1   1       56
57 13 1       1 1                                 1     1                             2   2           2     2               57
58 18       1 1         1 2       2         2         1   1       1       1     1 1     1       1               1           58
59 9             1                           1 1     1               1               1     1             1         1       59
60 9     1                 1 1             1 1                             1                     1     1   1               60
61 10 1             1 1             1               1             1       1         1   1                               1   61
62 11 1                   1 1                               1       1 1     1         2                         1       1   62
63 10                   1                           1 1                     1 1 1           1   1       1     1             63
64 9                   1                           1 1       1             1               1 1             1           1   64
65 7         1   1                     1     1                                         1           1                     1 65
66 13   1   1       1               1             1   1                     1               2 1 1     1               1     66
67 10                           1     1           1 1     1   1       2                         1           1               67
68 10                                 1                                   1 1     1     1                   1     1 1   2   68
69 6     2         1 1                                                                                   1           1     69
70 8                                   1         1 1   1     1               1                     1         1             70
71 10         1                               1                     1   1                       1 1     1   1         2     71
72 11           1         1               1 1             1 1 1               1           2           1                     72
73 10   1                     1       1         1     1           1           1                 1                   1   1   73
74 7 1                             1   1               1                           1   1 1                                 74
75 6                                       1             1 1         1       1                                           1 75
76 11       1                           1                     2     1   1                 1 1 1 1         1                 76
77 17         1     1         3     1   1               1 1 1     1     1           1         1 1                     1   1 77
78 11       1   1       1         1   1               1       2                                 1 1                   1     78
79 10   1                 1           1         1     1                                   1 1       1   1 1                 79
80 12 1   1 1                 1 1           1   1       1                 1                       1 1           1           80
81 6           1       1 1                         1           1 1                                                         81
82 7                 1         1   1                                                                 1 1 1     1           82
83 11     1   1   1 1     1     1                                                 1 1     1                   2             83
84 6             1 1                 1         1 1                                                         1               84
85 12             1                         1   2 2           1                           1         2               1 1     85
86 9                     1                 1       1     1       1                     2               1         1         86
87 6         1           1                     1                                                         1     1         1 87
88 10                         1           1     1       1           1           1   1 1                     1   1           88
89 15     1                       1   1   1           1   1 1     1   1     2                 1               1   1   1     89
90 11                 1           1       1   1 1         1       1       1             1                       1         1 90
91 20             1               1       1 1 1               1 1 1         1   2   1     1 1 2         2       1     1     91
92 11     1     1 1   1               1     1 1                 1                 1 1   1                                   92
93 12         1   1       1                         1         2           1                 1               1     1   1   1 93
94 8         1   1                 1 1   1                           1                                   1   1             94
95 14     1 1       1     1     1                       1   2           1 2         1                               1 1     95
96 11 2                   1 1         1             1         1           1     1       1             1                     96
97 13       1               1 1   1   1                           1     1         1 1     1       1   1       1             97
98 16   1                     1       1 1 2       1       1           1         1 1 1 2                     1   1           98
99 16     2   1 1   2               1           1 1 1                 1       1   1 1           1                   1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
06
08
/
06
03
/
06
01
/
06
27
/
05
25
/
05
20
/
05
18
/
05
13
/
05
11
/
05
06
/
05
04
/
05
29
/
04
27
/
04
22
/
04
20
/
04
15
/
04
13
/
04
08
/
04
06
/
04
01
/
04
30
/
03
25
/
03
23
/
03
18
/
03
16
/
03
11
/
03
09
/
03
04
/
03
02
/
03
26
/
02
24
/
02
19
/
02
17
/
02
12
/
02
10
/
02
05
/
02
03
/
02
29
/
01
27
/
01
22
/
01
20
/
01
15
/
01
13
/
01
08
/
01
06
/
01
01
/
01
30
/
12
25
/
12
23
/
12
18
/
12
16
/
12
11
/
12
09
/
12
04
/
12
02
/
12
27
/
11
25
/
11
20
/
11
Ngày
/
Tháng