BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 10/06/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
06
05
/
06
03
/
06
29
/
05
27
/
05
22
/
05
20
/
05
15
/
05
13
/
05
08
/
05
06
/
05
01
/
05
29
/
04
24
/
04
22
/
04
17
/
04
15
/
04
10
/
04
08
/
04
03
/
04
01
/
04
27
/
03
25
/
03
20
/
03
18
/
03
13
/
03
11
/
03
06
/
03
04
/
03
27
/
02
25
/
02
20
/
02
18
/
02
13
/
02
11
/
02
06
/
02
04
/
02
30
/
01
28
/
01
23
/
01
21
/
01
16
/
01
14
/
01
09
/
01
07
/
01
02
/
01
31
/
12
26
/
12
24
/
12
19
/
12
17
/
12
12
/
12
10
/
12
05
/
12
03
/
12
28
/
11
26
/
11
21
/
11
19
/
11
Ngày
/
Tháng
00 7                                 1   1             1 1 1   1                                             1             00
01 8 1             1                                 1                   1                   1 1   1             1         01
02 11 1 1       1   1   1         1                                                     1 1       1 1     1                 02
03 11       1           1         1 2     1               1                                 1   1       1       1           03
04 10                               1     1           2             1         1         1                     3             04
05 7     1       1                       2                                                 1 1               1             05
06 13               1 1         1     1   1     1             1     1           1   1             1       1               1 06
07 14   1               1                   1       1               1 1             1   1           3     1       2         07
08 10   1                   1                   1                         1 1                         1   1     1   2       08
09 10   1               1   1 1       1       1 1                           1   1                   1                       09
10 11     1 1               1 1                       1                       1         1   1                 1 1       1   10
11 5                                                     1                                         1 1 1 1                 11
12 8       1           2                         1                         1                                     1 1 1     12
13 6 1         1                                   1             1                 1                               1       13
14 10           1   1   1                     2     1             1                       1 1       1                       14
15 18     1   1         1       1           1                   1   1   2                   1 2   1       2       1     1 1 15
16 12     1 1 1                   1   1             1                                         1               2   1   1   1 16
17 11       1 1           1           1         1 1       1               1               1             1   1               17
18 12             1   1     1               1         1 1             1           1   1 1   1                   1           18
19 11     1       1 1                       1 1                   1 1           1         1   1         1                   19
20 11     1   1               1       2     1     1               1 1                     1                         1       20
21 13     1                 1   1   1           2   1                     1           2     1     1     1                   21
22 14 1     1                         1       1         1             1 1   1   1   1       1               1 1         1   22
23 7                 1 1                       1                             1 1                       1     1             23
24 8     1             1 1         1 1     1         1       1                                                             24
25 8         1       1                                   1             1     1                   1       2                 25
26 16   1               1     1 2         1 1   1 1   1         1           1       1       1             1               1 26
27 11       1               2   1     1                                   2           1   1         1   1                   27
28 11             1                                   1 1   1     1   1   1             1             1             1 1     28
29 7   1             1                         1                 1     1                                           2       29
30 13     1                   3 1   1   1 1       1     1               1 1           1                                     30
31 13                       1             1 1       1         2     1                       2           1       1     1   1 31
32 8                                       1                   1               1 1   1               1     1         1     32
33 15 2           1   1 1               1       1   1       1 1         1     1     1                 1     1               33
34 12 1 1       1 1 1         1     1   1     1           1               1                 1                               34
35 12     1     1   1                               1   1         1                 1   1                     1 1       1 1 35
36 8     1                     1           1   1     1                       1                         1     1             36
37 13         1           1     1                           1       1     1         1 1           1   1     1     1       1 37
38 10   1     1     1     1         1 1                                                 1                       2         1 38
39 12 1 1 2                             1                 1       1         1     1                       1 1         1     39
40 12   1                         1     1             1   1       1             3 1     1     1                             40
41 7                                     1                     1   1         1                                   1     1 1 41
42 13           1               1   1             1             1 1         1 1                       1 2 1       1         42
43 12           1                                   1   1   2   1           1           1 1                 2   1           43
44 12 2 1         1             1         1           1 1   1             1                           2                     44
45 14         1     1   1 1       1         1             1   1                                 1       1           1 1 2   45
46 14       1 1         1                     1     1 1       1       1           2   1 1       1               1           46
47 13   1         1               1   1                     1 1   2           1     1                             2       1 47
48 4               1                                     1           1 1                                                   48
49 11 1         1         1     1           1       1                             1           1   2               1         49
50 15       1   1     1           1 1 1       1         1           1   1                     1 2 1                     1   50
51 11       1         1 1 1       1 1                       1                       1   1         1                   1     51
52 7 1             1           1             1                   1                   1           1                         52
53 10   1   1                                   2                           1   1           1           1         1       1 53
54 9         1 2                   1                   1     1                                 1                   1 1     54
55 12               2         1     1               1                               1     1       1           1         2 1 55
56 11 1                     1 1         1         1     1             1 1 1   1     1                                       56
57 11           1 1         1               1               1   1     1     1                           1 1     1           57
58 14         1   1               1 1   1     2           1   2   1                           1   1     1                   58
59 7                                                 1             2 1               1 1                                 1 59
60 10         1   1         1 1           1             1                         1             1 2                         60
61 11             2       2   1                 1 1                     1   2           1                                   61
62 3                       1                               1                     1                                         62
63 15 1       1         1           1   1 1                         1 1 1       1   1           2   1       1               63
64 12                     1         1       1   1                   1 1                   1     1           1   1     1 1   64
65 20   1       1                       1       1       1 2                       2 1   1 3 1 1             1 1     1   1   65
66 12               1     1 1 1                       1       1                 1 1         1   1     1         1           66
67 11             1               1     3     1                           1   1                                 1 1 1       67
68 8       1                     1               1       1   1       1                   1                               1 68
69 10                                 1     2     2             1               1                   1     1             1   69
70 6         1                                                                   1       2                 1         1     70
71 9                       1 1                                 1           1               1 1   1   1 1                   71
72 6         1                         1 1       1     1                                                   1               72
73 15   1 1     1   1     1     1                       1         1       1   1         1         1 1         1   1         73
74 7                 1         1                     1   1           1             1               1                       74
75 17     1       1   1                 2       1     1     1         1       1   1   1           1       1 1       1 1     75
76 8       1                       1             1                               1           1 1     2                     76
77 2                                                                               1     1                                 77
78 15           2           1     1       1         1           1     1       2   1   1         1       1           1       78
79 12     1   1                       1           1 1       1   1                     1 1                 1   1   1         79
80 8       1                 1                               1 1 1     1             1             1                       80
81 14 1       1     1   1                     1     1           1   1   1 1   1                 1       1             1     81
82 8         1 1           1                             1                 1                 1       1                 1   82
83 6                 1     1                             1 1                               1                     1         83
84 11 1                   2     1               1               1       1     2       1               1                     84
85 8                     1 1                         1         1               1 1                 1 1                     85
86 14   1             1                                         1 1   1 1   1         1       1               1     1   2 1 86
87 8                                             1                       1         1 1     1               1       1 1     87
88 7                         1       1 1                                                 1                     1         2 88
89 12       1         1         1 1         1 1   1       1               1 1                         1     1               89
90 16       2       1   1         1         1     1 2         1         1   1                       1 1   1 1               90
91 13   1                 1       1           2     1   1                 1           1             1     1           1 1   91
92 8   1 1         1                     1                 1                                 1                     1 1     92
93 4                                                   1     1       1                       1                             93
94 12                 1                   1   1         1     1     1           1   1   1       1   1                   1   94
95 10             1           1 1   1                       1 1     1           2             1                             95
96 12 2   1       1                     2 1   1                   1         1     1       1                                 96
97 7                 2   1       1                         1                   1                                         1 97
98 18           1         1   1   2               1   1     1         1 1                       2           1 1 2   1 1     98
99 11       1     1   2               2                         1   1                                           1 1   1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
06
05
/
06
03
/
06
29
/
05
27
/
05
22
/
05
20
/
05
15
/
05
13
/
05
08
/
05
06
/
05
01
/
05
29
/
04
24
/
04
22
/
04
17
/
04
15
/
04
10
/
04
08
/
04
03
/
04
01
/
04
27
/
03
25
/
03
20
/
03
18
/
03
13
/
03
11
/
03
06
/
03
04
/
03
27
/
02
25
/
02
20
/
02
18
/
02
13
/
02
11
/
02
06
/
02
04
/
02
30
/
01
28
/
01
23
/
01
21
/
01
16
/
01
14
/
01
09
/
01
07
/
01
02
/
01
31
/
12
26
/
12
24
/
12
19
/
12
17
/
12
12
/
12
10
/
12
05
/
12
03
/
12
28
/
11
26
/
11
21
/
11
19
/
11
Ngày
/
Tháng