BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/10/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
10
14
/
10
12
/
10
07
/
10
05
/
10
30
/
09
28
/
09
23
/
09
21
/
09
16
/
09
14
/
09
09
/
09
07
/
09
02
/
09
31
/
08
26
/
08
24
/
08
19
/
08
17
/
08
12
/
08
10
/
08
05
/
08
03
/
08
29
/
07
27
/
07
22
/
07
20
/
07
15
/
07
13
/
07
08
/
07
06
/
07
01
/
07
29
/
06
24
/
06
22
/
06
17
/
06
15
/
06
10
/
06
08
/
06
03
/
06
01
/
06
27
/
05
25
/
05
20
/
05
18
/
05
13
/
05
11
/
05
06
/
05
04
/
05
29
/
04
27
/
04
22
/
04
20
/
04
15
/
04
13
/
04
08
/
04
06
/
04
01
/
04
30
/
03
Ngày
/
Tháng
00 6     1                         1           1                         1                                     1 1         00
01 15 1       1   1             1     3           1                     1   1       1 1 1                         1 1       01
02 10   1     1         2         1         1                 1 1               1                 1                         02
03 14 1               1                       1 1 1                 1 1                                 1       2   1   2 1 03
04 8   1         1                                     1 1 1     1                                   1         1           04
05 18   2 1 1     1 1   1     1       1     1                       1             1       2     1     2             1       05
06 10           1     1                                                         2         2       1 1           1 1         06
07 12                       1   1   1     1       1   1       1   1 1                             1         1           1   07
08 9                           1     1     1       1                           1     1       1 1       1                   08
09 9       1                 1     1           1                             1   1         1 1                         1   09
10 11                                     2           1                     1       1 1 1           2         1           1 10
11 10       1   1 1                       1         1               1               1       1                     1 1       11
12 7     1                   1       1           1                 1                       1     1                         12
13 10                         1   1                   1     1     1               1                               1 2 1     13
14 12 1   1             1 1       1 1                                   1       1       1                 1         1 1     14
15 14   1       1                       1     1         1   1         1       1                               1 1     1 1 2 15
16 5                                   1               1   1           1           1                                       16
17 9 1     1 1   1                                       1     1             1         1                   1               17
18 14     1 1   1           1     1         1       1                                   1 1     1             2       2     18
19 10               1 1                 2       2                                   1               1                   1 1 19
20 9                 1                             1       1         1     1   1                   1             1     1   20
21 8           1   1 1         1                   1     1 1                                         1                     21
22 8         1                           1         1                                   1       1           1       1 1     22
23 13                 1         1 1   1           1                   1       1   2       1   1                       1   1 23
24 15     1             1 1           1         1       1 2           1           2       1       1 1     1                 24
25 17           1     1     1     3         1                         1     1           1   1   1           1 1   2       1 25
26 10 1 1     1 1                         1                                     1       1           1 1           1         26
27 7 1               1           1 1   1                                                   1     1                         27
28 12 1 1         1                     1   1                             1 1           1               1   1     1     1   28
29 12       1                   1   1 1     1     1           1                                     1 1             1 1   1 29
30 9               2 1   1         1                     1                                 1   1                     1     30
31 9                                     1               1 1 1       1 1     1   1               1                         31
32 10               1           1                 1 1     1                         1         1   1               1       1 32
33 7       1               1 1               1                             1                             1           1     33
34 14         1           2         1         1             1       1 1         1     1     1   1   1           1           34
35 8         1                                 1     1   1   1           1 1     1                                         35
36 10                   1   1                           1             1             1           1         1       1 1     1 36
37 14               1       1 1       1                                 1         1   3         1     1   1         1 1     37
38 7                       1                 2                   1             1       1               1                   38
39 8           1           1     1 1       1                       1           1                                     1     39
40 12                 1           1           1   1     1         1     1 1     1             1           1         1       40
41 5         1       1                                   1 1     1                                                         41
42 11         1 1   1 1             1         1               1       1                 1   1           1                   42
43 7 1                                             1       1 1     1                                         1       1     43
44 13 1   1             1   1   1           1       1         1 1     1         1 1                           1             44
45 12     1                                                   1 1       1 1         1 1 1 1         1 1         1           45
46 6     1         1                 1 1         1                                           1                             46
47 10     1     1             1 1               1               1             1 1 1                   1                     47
48 16         1 1                           1       1     1   1     1       2           1   1 2       1 1     1             48
49 10       1     1                 1   1         1                     1             1                 1             1   1 49
50 8     1       1           1                       1     1             1 1                                       1       50
51 5                   1 1                             1   1                         1                                     51
52 11 1 2                               1                   1 1   1       1         1 1         1                           52
53 14 1     2   1                                       1               1     1   1   1   1   1 1           1           1   53
54 12       2       1                       2                     1           1   1               1   2   1                 54
55 14             1       2   2 1   1                                   1                   2       1     2       1         55
56 4                     1                             1 1                             1                                   56
57 13           1 1     1     2 1             1     1           1         1               1                   1   1         57
58 7       1 1             1                         1                       1                 1               1           58
59 13       1 1                           1           1 1 1   1   1       1   1               1             1       1       59
60 7 1                           1                             1                             1 1 1       1                 60
61 18 1   2       1 1 1   1               1         2       1                 2 1     1           1           1           1 61
62 14       1     1 1   1                       2                 1 1   1           1     2         1 1                     62
63 14     1           1       1     1                 1   1     1         1                   1           1   1   1     2   63
64 7                     1   1 1       1                                             1       1             1               64
65 12                   1 1   1               1                           1 1     1                     2 1 1 1             65
66 9   1           1                 2                         1                           1               1 1 1           66
67 16           1 1     2   1 1       1       1       1 1         2 1                                       1           1 1 67
68 20         2 2       1             1 2             1 1             1   1                     2   2 1             1   2   68
69 13 1           1                             1       1   1     1 1   1   1       1       1     1         1               69
70 8                     1         1               1           1     1     1   1     1                                     70
71 18 1       1       1               1     1 1 1         1 1 1   2       1         1   1                     1 1 1         71
72 6     1             1 1 1                                                                 1       1                     72
73 8                 1   1                                     1       1           1             2                       1 73
74 13 1     1             1   1     1   1 1             1           1   1         1                               1     1   74
75 12           1             1         1   1   1             1       1     1 1             1   1                         1 75
76 9                             1     1 1   1   1                                         1       1 1 1                   76
77 11   2                                 1           1                 1     1           2   1   1                     1   77
78 8       1                                                 1 1     1                                 1     1 2           78
79 11                           1           1         1   1     1         2       1                 1     1       1         79
80 6   1                       1             2 1                                                                       1   80
81 10     1                 1   1                   1       1   1   1         1 1                           1               81
82 9   1           1                             1 1           1         1         1     1                           1     82
83 8               1       1   1                               1 1                               1     2                   83
84 10 1                 1         1       1       2                         1                       2     1                 84
85 7     1                 1           2     1                                                           1               1 85
86 12             1                                   1 1             1     2       3                     1     1     1     86
87 12                 1     1             1   1   1     1         1     1     1   1     1     1                             87
88 5                                 1     1                   1           1           1                                   88
89 14                               1 1         1   1 1             1 1   1           1   3   1                     1       89
90 11                     2       1         1     1   1                 1     1 1                       1                 1 90
91 11   1     1         1   1                     1 1   1         1                               1         1         1     91
92 10     1   1     1 1           1     1   1                 1                                           1     1           92
93 10                                                 1   1     1   1   1 1                 1     1         1       1       93
94 11             2 2           1         1                                           1     1         1 1     1             94
95 14   1       1 1     1           1                       1 1     1                 1     1   1       1     1         1   95
96 7                                                 1       1     1 1                         1       2                   96
97 15                           1 1 1     1   1 2     1   1                   1         1     1             1   2           97
98 9 1       1             1             1       1                                                   1   1     1     1     98
99 14   2   1                     1       1     1       1                       1   1                       2 1     1     1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
10
14
/
10
12
/
10
07
/
10
05
/
10
30
/
09
28
/
09
23
/
09
21
/
09
16
/
09
14
/
09
09
/
09
07
/
09
02
/
09
31
/
08
26
/
08
24
/
08
19
/
08
17
/
08
12
/
08
10
/
08
05
/
08
03
/
08
29
/
07
27
/
07
22
/
07
20
/
07
15
/
07
13
/
07
08
/
07
06
/
07
01
/
07
29
/
06
24
/
06
22
/
06
17
/
06
15
/
06
10
/
06
08
/
06
03
/
06
01
/
06
27
/
05
25
/
05
20
/
05
18
/
05
13
/
05
11
/
05
06
/
05
04
/
05
29
/
04
27
/
04
22
/
04
20
/
04
15
/
04
13
/
04
08
/
04
06
/
04
01
/
04
30
/
03
Ngày
/
Tháng