BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 25/03/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
03
23
/
03
18
/
03
16
/
03
11
/
03
09
/
03
04
/
03
02
/
03
25
/
02
23
/
02
18
/
02
16
/
02
11
/
02
09
/
02
04
/
02
02
/
02
28
/
01
26
/
01
21
/
01
19
/
01
14
/
01
12
/
01
07
/
01
05
/
01
31
/
12
29
/
12
24
/
12
22
/
12
17
/
12
15
/
12
10
/
12
08
/
12
03
/
12
01
/
12
26
/
11
24
/
11
19
/
11
17
/
11
12
/
11
10
/
11
05
/
11
03
/
11
29
/
10
27
/
10
22
/
10
20
/
10
15
/
10
13
/
10
08
/
10
06
/
10
01
/
10
29
/
09
24
/
09
22
/
09
17
/
09
15
/
09
10
/
09
08
/
09
03
/
09
Ngày
/
Tháng
00 17   1     1 1   1         1         1               1 1         3                   1 1           1   1   1         1   00
01 6           2                                           1         1               1   1                                 01
02 14                     1   1             1           1           2     2             1     1 1             1   2         02
03 10                     1                                             1 1   1 1 1     1                   1   1   1       03
04 8                       1                               1               2 1                   1     2                   04
05 11       1         1                         1           1 2                 1               1   1   1               1   05
06 13                       1 1 1   1   1 1           2                 1             1         1             1 1           06
07 15   2   1       1 1       1     1 1             1             1           1               1     1     2                 07
08 10                   1 1     1     1                 1                   2                       2           1           08
09 13             1   1   1 1   1 1           1 1             1     1                         1                       1   1 09
10 11             1       1           1 1 2                   1                       1 1                         1 1       10
11 11             1 1               1     1     2   1                                           1     1 1           1       11
12 14   1               1           1       1 1         1             1 1   1     1         1 1             1     1         12
13 10 1                                                   1         1         1 2 1       1     1           1               13
14 8   1         1       1             1 1               1                 1     1                                         14
15 11         1                   2       1       1                           1 1     2 1       1                           15
16 8                         1                                   1     1             1           1   2   1                 16
17 10 1       1 1                                       1   1               1           1   1                 1 1           17
18 11               1 1       1   3                             1                 1       1                   1       1     18
19 8       1             1               1             1                           1               1   1 1                 19
20 8                             1       2   1   2                               1               1                         20
21 10 1                                       1 1     1   1 1       1                       1     1                 1       21
22 7 1                                                   1                 1 1 1           1                       1       22
23 13     1         1   1           1 1 2         1       2                                                 1   1         1 23
24 12 1 1       1                         1           1 1     1         1 1               1     1                       1   24
25 4 1 1                       1                 1                                                                         25
26 7                 1                               1                             1                 1       1 2           26
27 7         1 1                             2         1                 1           1                                     27
28 8 1       1                       1                                             2     1                 1   1           28
29 8   1                             1                                 1         1                 1         1   2         29
30 8 1   1                           1         1           1                             1               1       1         30
31 10   1         1         1 1 1                       1       1                             2                   1         31
32 17 1 1       1   2     1                   1   2 1             1       1     1             1 1         1 1               32
33 9                   1   1           1         1       1               1                       2                 1       33
34 14   1       1       1   2       1               1     1       1       1               1       1             1       1   34
35 15       1 1             1   1             1 1 1 2 1           1             1       1       1                         1 35
36 5     1                             1                         1   1                             1                       36
37 9 1                         1               1         1         1       1   1       1                                 1 37
38 18     1       1 1     1   1         2                       1     3       1         1 1             1       1   1   1   38
39 14       1   1               1       1             1                 1   1     1 2               1 1           1     1   39
40 10   1                 1   1           1     1               1                                       1   1         1   1 40
41 18         1   1   1 1         1 1 1   2         1       1     2           1             1         1 1               1   41
42 17         1   1       1     2                     2                   1   1     1 1       1   2   1   2                 42
43 7         1       1 1                                       1   1             1     1                                   43
44 12             1       1       1     2         1           1         1         1   1     1         1                     44
45 13     1                   1     1             1     1         1 1             1     1   1                     1   2     45
46 11               1 1                       1         1           1         1   1                                   4     46
47 11                     1       2         1       3       1                                   1           1     1         47
48 8     1             1     1             1     1             1     1 1                                                   48
49 10 1     1                             1         1           1       1               1   1                 1         1   49
50 11       1                                   1       1 1       1   2                 1 1           1                   1 50
51 11 2     1   1                               1                         1   1       1           2               1         51
52 9   1                     1     1                                 1 1                               1         1 1     1 52
53 19       2   1   1 1 1                         1           1 2               1 1             1   2 1 1   1   1           53
54 13         1   1         1                       2   1             1     1     2                           1 1       1   54
55 9                               1               1   1 1                   1               1 1                 1       1 55
56 6           1     1 1                     1       1                                   1                                 56
57 10               1 2     1                       1             1         1               1     1           1             57
58 19       1     1             1   1   1       1       1     2 1     2 1 1     2             2   1                         58
59 16     1 2             1       2 1       1   1   1 1 1       1   1       1                                   1           59
60 6     1               1           1                   1   1 1                                                           60
61 15     1   1                   2     1                       1   1 1             1   1     1 1               1   1   1   61
62 8                     1                                   1   1                 1 1                           1 1 1     62
63 13     1 1 1 1       1             1   1                     1               1                 1     1         1     1   63
64 5         1   1                   1   1       1                                                                         64
65 10   1                   1 1     1                                     1   1           1           1       2             65
66 10 2                       1             1         2                             1 1         1                     1     66
67 11                                       1         1   1 1 2                     1 1                               1 2   67
68 13 1 1       1 1           1                             1     3                 1   1                           2       68
69 10             1             2           2 1             1                   1           1         1                     69
70 10       1   1               1     1           1 1                 1         1             1           1                 70
71 5             1                         1                             1                   1                     1       71
72 9     1                                                               1                   1       2 1             1 1 1 72
73 10                         1   1           1 1         1   1     1         1   1                         1               73
74 8       1                                 1     1                 1           1                         1 1         1   74
75 7                               1 1     1                               1             1       1                       1 75
76 8 1               1 1 1           1               1                         1                       1                   76
77 11             1         1         1       1         1   1                       1   1 1   1     1                       77
78 8           1               1                         1 1               1                                 1 1   1       78
79 13         2       1                     1     1           1 1 1                     1     1         1 1 1               79
80 11                 1                                     1             1         1   1   2 1   1       1               1 80
81 16                   1   1       1 1           1       1         2     1     1     1         1     1   1           1   1 81
82 8                                         1             1         1 1                           1   1       1         1 82
83 11     1                 1 1         2     1                   1                         2               1           1   83
84 9               1               1     1                 1                       1       1     1   1               1     84
85 9   1     1     1       1                                                         1             1     1         1 1     85
86 10                 1                     1   1                   1   1   1       1                       1 1     1       86
87 12     1   1       1     1               1   1                                         1     1           1 1     1     1 87
88 6     1             1                                 1                               1               1   1             88
89 12         1     1                           1                       2 1           1     2       1       1       1       89
90 6                           1         1                     1                   1                                     2 90
91 9     1         1 1 1                                                           1                   1   1           1 1 91
92 17     1 1       1         1       1     1         1         2           1             1 1             2     2 1         92
93 14   1 1       1             1   1                       1 1           1     1     1         1   1   1         1         93
94 8                   1       1 1     1   1     1               1                               1                         94
95 8               1       1                         1                 2                                   1 1           1 95
96 18 1         1       2   1     1 1         2 1     1 1     1             1 1                     1   1             1     96
97 10     1 1   1   1     1           1                       1                                     1                 1 1   97
98 8   1                                   1               1                 2   1   1   1                                 98
99 8             1                         1                         1       1                 1   1 1   1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
03
23
/
03
18
/
03
16
/
03
11
/
03
09
/
03
04
/
03
02
/
03
25
/
02
23
/
02
18
/
02
16
/
02
11
/
02
09
/
02
04
/
02
02
/
02
28
/
01
26
/
01
21
/
01
19
/
01
14
/
01
12
/
01
07
/
01
05
/
01
31
/
12
29
/
12
24
/
12
22
/
12
17
/
12
15
/
12
10
/
12
08
/
12
03
/
12
01
/
12
26
/
11
24
/
11
19
/
11
17
/
11
12
/
11
10
/
11
05
/
11
03
/
11
29
/
10
27
/
10
22
/
10
20
/
10
15
/
10
13
/
10
08
/
10
06
/
10
01
/
10
29
/
09
24
/
09
22
/
09
17
/
09
15
/
09
10
/
09
08
/
09
03
/
09
Ngày
/
Tháng