BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/08/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
08
17
/
08
12
/
08
10
/
08
05
/
08
03
/
08
29
/
07
27
/
07
22
/
07
20
/
07
15
/
07
13
/
07
08
/
07
06
/
07
01
/
07
29
/
06
24
/
06
22
/
06
17
/
06
15
/
06
10
/
06
08
/
06
03
/
06
01
/
06
27
/
05
25
/
05
20
/
05
18
/
05
13
/
05
11
/
05
06
/
05
04
/
05
29
/
04
27
/
04
22
/
04
20
/
04
15
/
04
13
/
04
08
/
04
06
/
04
01
/
04
30
/
03
25
/
03
23
/
03
18
/
03
16
/
03
11
/
03
09
/
03
04
/
03
02
/
03
25
/
02
23
/
02
18
/
02
16
/
02
11
/
02
09
/
02
04
/
02
02
/
02
28
/
01
Ngày
/
Tháng
00 9         1                         1                                     1 1           1     1 1   1         1         00
01 10           1                     1   1       1 1 1                         1 1                 2                       01
02 7     1                 1 1               1                 1                                             1   1         02
03 13       1 1 1                 1 1                                 1       2   1   2 1                     1             03
04 7                 1 1 1     1                                   1         1                                 1           04
05 11     1                       1             1       2     1     2             1             1         1                 05
06 12                                         2         2       1 1           1 1                               1 1 1   1   06
07 17   1       1   1       1   1 1                             1         1           1     2   1       1 1       1     1 1 07
08 11     1       1                           1     1       1 1       1                                     1 1     1     1 08
09 12         1                             1   1         1 1                         1               1   1   1 1   1 1     09
10 14   2           1                     1       1 1 1           2         1           1             1       1           1 10
11 10   1         1               1               1       1                     1 1                   1 1               1   11
12 7           1                 1                       1     1                           1               1           1   12
13 9               1     1     1               1                               1 2 1     1                                 13
14 9                                 1       1       1                 1         1 1       1         1       1             14
15 15 1     1         1   1         1       1                               1 1     1 1 2         1                   2     15
16 6 1               1   1           1           1                                                               1         16
17 8                   1     1             1         1                   1               1       1 1                       17
18 15     1       1                                   1 1     1             2       2                   1 1       1   3     18
19 10 2       2                                   1               1                   1 1       1             1             19
20 9             1       1         1     1   1                   1             1     1                               1     20
21 5             1     1 1                                         1                     1                                 21
22 8   1         1                                   1       1           1       1 1     1                                 22
23 14           1                   1       1   2       1   1                       1   1     1         1   1           1 1 23
24 14         1       1 2           1           2       1       1 1     1                 1 1       1                       24
25 14     1                         1     1           1   1   1           1 1   2       1 1 1                       1       25
26 7   1                                     1       1           1 1           1                         1                 26
27 5 1                                                   1     1                                 1 1                       27
28 12 1   1                             1 1           1               1   1     1     1   1       1                       1 28
29 10     1     1           1                                     1 1             1 1   1   1                             1 29
30 7                   1                                 1   1                     1     1   1                           1 30
31 14   1               1 1 1       1 1     1   1               1                           1         1         1 1 1       31
32 14           1 1     1                         1         1   1               1       1 1 1       1   2     1             32
33 6       1                             1                             1           1                       1   1           33
34 16       1             1       1 1         1     1     1   1   1           1             1       1       1   2       1   34
35 11         1     1   1   1           1 1     1                                               1 1             1   1       35
36 9                 1             1             1           1         1       1 1     1     1                             36
37 12                                 1         1   3         1     1   1         1 1     1                         1       37
38 11       2                   1             1       1               1                       1       1 1     1   1         38
39 7     1                       1           1                                     1           1   1               1       39
40 13       1   1     1         1     1 1     1             1           1         1         1                 1   1         40
41 10                   1 1     1                                                                 1   1   1 1         1 1 1 41
42 11       1               1       1                 1   1           1                           1   1       1     2       42
43 9             1       1 1     1                                         1       1             1       1 1               43
44 11     1       1         1 1     1         1 1                           1                         1       1       1     44
45 14                       1 1       1 1         1 1 1 1         1 1         1               1                   1     1   45
46 5 1         1                                           1                                           1 1                 46
47 9         1               1             1 1 1                   1                                         1       2     47
48 17     1       1     1   1     1       2           1   1 2       1 1     1                 1             1     1         48
49 9 1         1                     1             1                 1             1   1 1     1                           49
50 6               1     1             1 1                                       1             1                           50
51 7                 1   1                         1                                     2     1   1                       51
52 11 1                   1 1   1       1         1 1         1                             1                     1     1   52
53 16                 1               1     1   1   1   1   1 1           1           1         2   1   1 1 1               53
54 12     2                     1           1   1               1   2   1                         1   1         1           54
55 8                                 1                   2       1     2       1                                       1   55
56 6                 1 1                             1                                             1     1 1               56
57 11       1     1           1         1               1                   1   1                       1 2     1           57
58 8               1                       1                 1               1                 1     1             1   1   58
59 18   1           1 1 1   1   1       1   1               1             1       1           1 2             1       2 1   59
60 8                         1                             1 1 1       1                     1               1           1 60
61 15   1         2       1                 2 1     1           1           1           1     1   1                   2     61
62 11         2                 1 1   1           1     2         1 1                                         1             62
63 16               1   1     1         1                   1           1   1   1     2       1 1 1 1       1             1 63
64 7 1                                             1       1             1                       1   1                   1 64
65 13       1                           1 1     1                     2 1 1 1               1                   1 1     1   65
66 8                         1                           1               1 1 1           2                       1         66
67 9       1       1 1         2 1                                       1           1 1                                   67
68 19 2             1 1             1   1                     2   2 1             1   2   1 1       1 1           1         68
69 14         1       1   1     1 1   1   1       1       1     1         1                           1             2       69
70 10             1           1     1     1   1     1                                           1   1               1     1 70
71 15     1 1 1         1 1 1   2       1         1   1                     1 1 1                     1                     71
72 3                                                       1       1                         1                             72
73 8                         1       1           1             2                       1                         1   1     73
74 9 1 1             1           1   1         1                               1     1         1                           74
75 12 1   1   1             1       1     1 1             1   1                         1                               1 1 75
76 13 1 1   1   1                                         1       1 1 1                   1               1 1 1           1 76
77 12   1           1                 1     1           2   1   1                     1               1         1         1 77
78 9                       1 1     1                                 1     1 2                     1               1       78
79 13     1         1   1     1         2       1                 1     1       1                 2       1                 79
80 5       2 1                                                                       1                   1                 80
81 11             1       1   1   1         1 1                           1                                 1   1       1 1 81
82 7           1 1           1         1         1     1                           1                                       82
83 8                         1 1                               1     2                       1                 1 1         83
84 9   1       2                         1                       2     1                               1               1   84
85 9 2     1                                                           1               1   1     1     1       1           85
86 12               1 1             1     2       3                     1     1     1                     1                 86
87 14   1   1   1     1         1     1     1   1     1     1                                 1   1       1     1           87
88 6     1                   1           1           1                                       1             1               88
89 14         1   1 1             1 1   1           1   3   1                     1               1     1                   89
90 9     1     1   1                 1     1 1                       1                 1                           1       90
91 11           1 1   1         1                               1         1         1         1         1 1 1               91
92 10 1   1                 1                                           1     1               1 1       1         1       1 92
93 15               1   1     1   1   1 1                 1     1         1       1         1 1       1             1   1   93
94 9   1                                           1     1         1 1     1                               1       1 1     94
95 11                     1 1     1                 1     1   1       1     1         1                 1       1           95
96 14               1       1     1 1                         1       2                   1         1       2   1     1 1   96
97 18   1   1 2     1   1                   1         1     1             1   2               1 1   1   1     1           1 97
98 7   1       1                                                   1   1     1     1       1                               98
99 11   1     1       1                       1   1                       2 1     1     1             1                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
08
17
/
08
12
/
08
10
/
08
05
/
08
03
/
08
29
/
07
27
/
07
22
/
07
20
/
07
15
/
07
13
/
07
08
/
07
06
/
07
01
/
07
29
/
06
24
/
06
22
/
06
17
/
06
15
/
06
10
/
06
08
/
06
03
/
06
01
/
06
27
/
05
25
/
05
20
/
05
18
/
05
13
/
05
11
/
05
06
/
05
04
/
05
29
/
04
27
/
04
22
/
04
20
/
04
15
/
04
13
/
04
08
/
04
06
/
04
01
/
04
30
/
03
25
/
03
23
/
03
18
/
03
16
/
03
11
/
03
09
/
03
04
/
03
02
/
03
25
/
02
23
/
02
18
/
02
16
/
02
11
/
02
09
/
02
04
/
02
02
/
02
28
/
01
Ngày
/
Tháng