BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vĩnh Long 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/06/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
Ngày
/
Tháng
00 11         1       1                 2   1                                                   1     1 1   1         1 1   00
01 13         1   1 1                           1 1             1 1     1                 1 1               1   1         1 01
02 10               1         1     1 1   1   1           1                             1       1                     1     02
03 17               1           2 1 1   1       1         2       1             1         1   1               1   1 1   1   03
04 6           2           1             1         1                                       1                               04
05 11                 1 1                       1                   1         1       1 1               1 1     1 1         05
06 11   1 1       1         1                   1       1       1                                     1             1   1 1 06
07 11                                   1 2                 1 1       1                     1     1     1   1     1         07
08 8                                               2                                   1           2         1 2           08
09 7   1                                     1             1 1                               1                   1     1   09
10 11       1               1                   1   1                   1       3 1   1                           1         10
11 7       1   1                         1                             1       1         1   1                             11
12 6                           1   2             1           1                               1                             12
13 14     1 1 1                 2       1   1   1     1       1                           1   1         1           1       13
14 10         2         1     1                 1                     1   1     1                         1   1             14
15 8       1                                               1 1   1   1             2   1                                   15
16 7       2                                               1           1                                             1 2   16
17 8             1             1                     1                           1 1     1       1         1               17
18 12             1         2   1           1                     1 1       1           1       1   1                     1 18
19 8     1         1                     1       1       1     1                             1 1                           19
20 17     1   1             1 2 1                 1 1                       1 1   1       1     1 1       1 2               20
21 9       1                 1   1           1         1                       1                 1         1     1         21
22 9                               1               1 1                               1     1 2                     1     1 22
23 12       1   1                   1               1 1                 1     1   1 1 1                       1           1 23
24 13 1       1           1   1   1       1                     1     1                 1 1         1   1               1   24
25 19                     1                 1 1     3       1       1   1     1         1   1   2     1 1       1     1 1   25
26 10             1       1   1                           2           1   1   1   1                       1                 26
27 17   1     1   1   3                               2 1 1 1     1           1       1           2                       1 27
28 8 1     1                     1                     1                       1   1       1                         1     28
29 15       1     1   1     1                 2 1                         1             1 1     1             2     1     1 29
30 15 1     2 1           1           1                 1           1     1   1       1 1                           1 2     30
31 10           1 1   1 2                 1 2       1     1                                                                 31
32 7 1         1                                           1             1   1 1                             1             32
33 12         1             1     1                   1                                     1     1 1 2 2       1           33
34 9                 1         1                       1                         1         1           1 1   1   1         34
35 14   1               1           1             1   1           1       1           2 1         1 1             1       1 35
36 11                                 1 1     1               1     1 1                         1     1           1     2   36
37 12       1       2   1               1         1                                                   1 1 1   1     2       37
38 5       1                             1     1                                             1             1               38
39 14                               1 1     1         1       1 1   1 1           1           1       2       1     1       39
40 9 2                               1 1                 1 1                           1 1               1                 40
41 14     1         1             1                 1             1 2                 1   1     1 1           1   1   1     41
42 11     1     1   1         2 1                                 1   1     1                 1                           1 42
43 10 1       1                 1         1         1                   1             2               1                 1   43
44 11     1               1     1     1                 1   1         1                   1     1 1           1             44
45 10   1                   1                                                         1 1   1     2   1       1       1     45
46 9             1       1                       1             1               1   1 1                           1   1     46
47 9 1           1       1       1           1                       2               1                                   1 47
48 12                         1         2     1   1         1       1     1     1   1   1                               1   48
49 11 1   1                     1             1                       1       1                   1 1           2     1     49
50 12                 1 1 1         2 1                           1       1       1 1               1                   1   50
51 10     1                               1             1                         1       1       1 1     1 1   1           51
52 11   1 1     1                   1     1 1               2             1               1                               1 52
53 9   1 1                                             1         1         1               2           1                 1 53
54 4   1     1                                             1                                   1                           54
55 11     1         1 1     2                                     1       1 2                   1                   1       55
56 12   1       1   1 1 1 1 2                 1                           1                           1   1                 56
57 11 1     1       2   1         1                     1           1                   1             1           1         57
58 6           1               1         1       1       1                                                               1 58
59 11               1             1 1       1                       1   1   1           1   1                       1 1     59
60 15   2                 1                       2             1       1     1           1   1 1       1 1     1       1   60
61 12     1     1           1 1   1     2 1           1 1                   1       1                                       61
62 9     1                               1 1   1                                         1     1     2                   1 62
63 14             1         1 1               1 1       1         1 1                 1   1     1 1     2                   63
64 11 1                           1               1   1   1               2 1 2               1                             64
65 11                     1                       1       1 1 2         1                                             2 1 1 65
66 22   2         2   1   1 1   1               1 1   1       1       1           1               1   1 1   2 1 1       1   66
67 15 2 1     1       1               2     2                   1         2                   1     1               1       67
68 7   1           1       1         1     1                     1                           1                             68
69 14                   1 2                         1           2             1 1                         1     1 2 1 1     69
70 10               1   1               1       1 1   1         1                 1                         1           1   70
71 9         2               1                               1     1     2         1                         1             71
72 6                                         1           1     1                 1 1                       1               72
73 5                               1         1 1                                       1                             1     73
74 20     1                 1 1   2   1 1   1 1       1       1     1   1   1   1 1         1                   1   1     1 74
75 16       1 1 1 1                 1   1       1 1   1       1 1 1   1             1   1   1                               75
76 12       1                             1 1       1   1           1       1 1       1             1       1   1           76
77 10       1       1 1   1             1       1         1         1             1               1                         77
78 10           1 1                   1       1 1                               1     1                 1       1   1       78
79 6                 1 1         1                                       1                 2                               79
80 7                               2                           1           1   1           1               1               80
81 6                     1       1       1 1                                   1                               1           81
82 12     1     1 1 1             1                     1 1         1           1                         1         1 1     82
83 11           1                                   1                   1   1                   1   2     1   1 1         1 83
84 15 1         2       1         1   1 1   1             1 1     1     2                     1                   1         84
85 11         1       1 1                             1   2             1     1                 1       1 1                 85
86 15 1             1   1             1                 1   1 1   1   1 1     1     1               1     1       1         86
87 7             1                 1 2                                     1 1           1                                 87
88 8                             1   2 1       1             2                                   1                         88
89 8   1               1     1             1 1                       1     1                             1                 89
90 3                         2                                             1                                               90
91 8   1                                           1           1               1     1             2     1                 91
92 9     1             1 1                           1               1             2                                 1 1   92
93 15 1               2       1     1         1             1 1   1     1           1                       2   1   1       93
94 10     1                     1         1             1   1       1       1 1   1                         1               94
95 12 1           1     1 1                         1 1 1       1       1         1 1   1                                   95
96 8                                             1           1                   1       1 1                 1   1       1 96
97 11 1                         2                               1 1                           1     1 1 1         1 1       97
98 7           1                                 1                         1       1                 1   1   1             98
99 8   1     1                                         1       1     1           1           1     1                       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
Ngày
/
Tháng