BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vĩnh Long 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/04/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
Ngày
/
Tháng
00 12       1         2               1                 1                         1     1     1 1         2   1             00
01 6                               1                       1   1   1                                     1               1 01
02 9   1                                   1                         1 1                   1               2         1 1   02
03 10     1     1                     1     1                   1     1               1                       1         1 1 03
04 11       1 1     2                 1 2               1               1     1                                     1       04
05 12   1           2       1         1               1               1           1 1 1                     1 1             05
06 15 1     1         1   1             1   1     1             1 1     1   1 1 1       1                   1               06
07 13   1     1   1         1 1 1                 1               1                                 1         1 2       1   07
08 13   1         1           1     1     1 1         1             1     1 1                 1                   1       1 08
09 8     1 1         1                                                       1 1 2                           1             09
10 16 2                 1       1         1         2         1           1   2         2         1       1     1           10
11 6                                                       1     2       1                       1           1             11
12 10                                         1       1   1   1 1                               2       1   1       1       12
13 12           1 1       1                   1               1     1             1                       1 1 1 1   1       13
14 7       1 1 1     1           2                                                         1                               14
15 7     1             1                               1                   1             1 1                           1   15
16 11       1                 1       1 1   1       1     1 1                 1             1                       1       16
17 14       1     1         1                 1               2   1                               1 1 2         2         1 17
18 10   1   2         1   1                           1   1 1                                   1             1             18
19 8   1     2                                           1               2         1                 1                     19
20 13     1     2 2                     1               1             1                     1 1 1       1         1         20
21 11   1   1                       1     1     1         1                           1         2 1           1             21
22 7   1                                 1       1   1 1 1           1                                                     22
23 8                             2               1           1 1           1                           1         1         23
24 6       1 1             1                                   1               1                                         1 24
25 11     1   1                           2         1       2                 1                           1       1       1 25
26 13     1       1     1   2                 2   1   1       2                                             1           1   26
27 10         1     1       1                 1                           1 1 1 2                     1                     27
28 13             1             1 1         2         1           1           1 1                   1   1           1   1   28
29 13         1 1               1               1                 1       1         1           1         1     1   1 2     29
30 10           1             1     1     1     1     1       1       1 1                   1                               30
31 9 1         1     1                         1 1               1   1         1                                       1   31
32 14                     1 1 1         1               1     1             1         1   1     1 1   1             1     1 32
33 10   1         1       1                           1             1 1               2           1     1                   33
34 11                             1 1           1           1 1                 1         1 1             1     1       1   34
35 10       1   1   1                               1               1         1   2 1           1                           35
36 13                                 1 1 1 1     1   1     1 1       1   1                           1           1 1       36
37 11         1                           1   2                       1           1         1   1       1             1 1   37
38 7           1     1               1     1 1     1                                             1                         38
39 9   1         1                     1 1                           2                             1   1   1               39
40 16                     1 1   1       1       1             1     1     1           1             2     1       2       2 40
41 10                   2             1                                           2   1         1             1   1   1     41
42 13       1                 1 1       1               1           1   1 1       1 1           1 1       1                 42
43 7               1                             1                 2   1       1         1                                 43
44 9     1       1         1             1         2   1 1                                                 1               44
45 10     1                   1     1                   1       1           1                   1           1     2         45
46 11     1             1         1           1   2   1 1                       1         1               1                 46
47 9 2           1             1                   1       1                             1             1           1       47
48 9           1           1                 1                               1         2       1       1       1           48
49 6                     1           1                                 1 1                 1 1                             49
50 7                                                                           1     1       1     2 1                 1   50
51 10     1     1                                                       1 1 1 1       1       1           1               1 51
52 7               1         1   1                 1                 1 1                               1                   52
53 13 1                     1 1 1       1                         1       1 2   1                                   1 1 1   53
54 12 1                       1 1   1             1     1               1         1       1             1         1   1     54
55 8                                     1 1                   1     1                       1       1         2           55
56 13 1               1 1     1     1 1             1     1   1                                             2   1       1   56
57 13               2   1           1         1   1     1           1     1           1       1           1   1             57
58 8                                                       1           1     1       1     1       1         1 1           58
59 12                   1       1         1     1     1 1 1                     1             1 1                   1 1     59
60 13   1 1             1 1       1 1         1     1         1   2                               1     1                   60
61 9       1         1       1             1             1                     1                     2         1           61
62 10                         1   1             1 1       1       1         3                           1                   62
63 13           2     1 1   1                                   1   1               1   1           2                     2 63
64 14   1 1                             1             1   1     1                         1 1         1     1 1 1   1 1     64
65 9 1 1       1                                 1             1                   1   1 1           1                     65
66 11   1                   2                             1       1   1         1   1       1   1                     1     66
67 10         1 1       1                   1         1   1           1                     1         1           1         67
68 12             1   1 1   1     1 1 1   1           1                                   1                     1 1         68
69 8                           1     1       1                           1   1     1                 1                   1 69
70 6     1                         1                                       1               1 1                     1       70
71 5                           1           1                                       1     1                       1         71
72 13         1         1 2         1   1               1 1       1                                 1       2         1     72
73 8             1 1           1               1           1           1     1         1                                   73
74 5 1                   1                                                         1               1               1       74
75 10               1         1                   1 1               1   1   1             1           1 1                   75
76 14           1               1         1     1                 1 1       2       1       2 1   1   1                     76
77 14     1                                 1 1       1 1   1   1               1         2     1   1     1     1           77
78 11                 1       1     1   1       1                   1                   1         2         1         1     78
79 10     1 1                     2     1       1                                   1   2     1                             79
80 13               2   2   1                     1           1   1             1       2           1       1               80
81 10 1 1 2                             1                       1               1 1       1   1                             81
82 13 1       1                       1   1 1                   2     1               1 1               1   1           1   82
83 13                                   1   1 1             1   1                     1                       2   1   3   1 83
84 10             1       1   1   1                         1                       1         1           1   1         1   84
85 14             1               1   1   1       1 2       1                 1     1                   1 2             1   85
86 9 1 1               1                       1         1                                   1   1               1     1   86
87 10                     2   1           1 1   1                       1         1         1     1                         87
88 11 1     1     1 2 1   1         1                     1   1         1                                                   88
89 16         2                     1               1       1       2 1       1   1 2 1 1     1           1                 89
90 15   1         1             1     1         1           1           1 1       1   2   1   1   1                       1 90
91 15 1 1             1         1     1         1                   1         1         1 1       1   1         1   1     1 91
92 10           1           1                 1 1     1   1         1     1       1                 1                       92
93 9               1     1                   1 1     1                 1                                           1   1 1 93
94 9                         1 1                   1                               1         1     1         2       1     94
95 19       1 2     1   1           1             1     1   1 1 1 1       1       1                 1   1         1 1 1     95
96 8                           1     1                                     1             1       1   1 1               1   96
97 10     1   1                   1 1   1           1   1       1                           1                       1       97
98 7       1         2   1                 1                                                     1               1         98
99 14 2               1   1       2   1                 1         1     1             1 1                             1   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
Ngày
/
Tháng