BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vĩnh Long 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/06/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
Ngày
/
Tháng
00 16   1 1         2   1               1 1         1     1   1             1         1         1     1     1         1     00
01 6               1               1         1             1                                                         1   1 01
02 13 1               2         1 1         1 1       1             1       1                   1         1 1               02
03 8                   1         1 1             1                                       2           1     1               03
04 6                         1                                       1                       1       1                 2   04
05 7                 1 1                       1         1     1           1                       1                       05
06 8                 1                                   1                                 1           1   1   1 1       1 06
07 11         1         1 2       1   1   1                                   1       1       1           1                 07
08 8   1                   1       1                   1     1                       1       1 1                           08
09 12                   1                   1   1     2     1 1           1 1                   1 1             1           09
10 8       1       1     1           1                     1 1                         1                           1       10
11 9       1           1                       1                   1   1           1   1                           1   1   11
12 12     2       1   1       1             1                           1 1   1                 1   1     1                 12
13 15               1 1 1 1   1               1     1   1                     1       1         1   1             1 1 1     13
14 10 1                                           1   1       1     1                     1       1         1         2     14
15 7 1                           1     2                                                   1     1                 1       15
16 11 1                       1               1     1       1             1           1   1   1                     2       16
17 22       1 1 2         2         1       1 1     1 1     1     1     1           1 2 1     1       1     1             1 17
18 15     1             1               1           1             1         1 1   1         1   1 1     3                 1 18
19 7           1                           2               1 1                   1                               1         19
20 14 1 1 1       1         1                     1                               2       1   1       1     1     1   1     20
21 7     2 1           1                       1                       1                                           1       21
22 7                                 1     1     1     1           1       1                     1                         22
23 8             1         1         1         1             1           1                                         1   1   23
24 7                               1 1         1           1                     1                           1       1     24
25 11               1       1       1   1 1   1   1       1               1         1       1                               25
26 9                 1           1     1     1         1                               1         1       1               1 26
27 11           1                         2       1                       1   1 1       1                       1     1   1 27
28 9         1   1           1   1                       1                   2                               1     1       28
29 22     1         1     1   1 2               1   1     1       1   1   1     2 1       3 1     1                 1     1 29
30 14 1                                       1         2 1       2       1     1                       1     1     2 1     30
31 7                             1       1 1   1                   1                                                   1 1 31
32 14     1 1   1             1     1         1     1                   2 1           1       1               1         1   32
33 11       1     1                   1         1           1     1   1 1           1               1                 1     33
34 7 1             1     1       1                       1                                         1     1                 34
35 12     1                                       1     1     1     1   1   1     1       1 1               1   1           35
36 11           1           1 1         1         1 1   2                   1   1   1                                       36
37 13 1   1       1             1 1   1                             1       1     1         1   1         1         1       37
38 10       1                             1       1       1   1           1   1                         1   1       1       38
39 7         1   1   1                             1                   1                             1     1               39
40 13         2     1       2       2               1                     1                   1       1       2             40
41 11     1             1   1   1                         1 2         1           1     1                         1         41
42 13     1 1       1                 1 1         1             1     1               1                   2       1     1   42
43 9                                   1 1                           1                     1         1 2     1       1     43
44 8                 1                       1                 1           1     1 2                             1         44
45 12     1           1     2           1       1       1           1               1 1         1               1           45
46 6               1                                         1       2                                     1             1 46
47 12             1           1           1         1       1                           2           1 1     1 1           1 47
48 4     1       1       1                                                         1                                       48
49 8 1 1                                                       1               1       1       1             1   1         49
50 9   1     2 1                 1                   1                   1                       1   1                     50
51 8   1           1               1             1                   1       1         1                         1         51
52 9             1                   1         1   1         1       1                                         1 1     1   52
53 11                         1 1 1     1           1             1             1           1 1                 1 1         53
54 12             1         1   1     1   1     1             1                       1           1 1           1     1     54
55 12   1       1         2                     1   1 1   1     1           1                               1     1         55
56 12                 2   1       1         1         1             1           1   2                           1       1   56
57 11   1           1   1                         1       1   1               1                       1 1     1     1       57
58 12 1       1         1 1                             1             1 1   1 1             1   1                       1   58
59 9   1 1                   1 1                                           1 1             1 1   1                         59
60 10       1     1                           1   1           1     1     1                             1       2           60
61 14           2         1           1               1     2       1     1       1       1           1           1     1   61
62 6             1                     1                         1               1       1                       1         62
63 10         2                     2 1     1           1                                       1           1             1 63
64 16 1         1     1 1 1   1 1             1               1 3       1           1                     1   1             64
65 11           1                         1 1 1       1   1     1 1           1           1             1                   65
66 18 1   1                     1     1               1 1         1     1     1 1 2     1               1       2         2 66
67 14 1         1           1           2       1           1           1               1         1           2 1     1     67
68 8                     1 1                         1           1       1               1             1       1           68
69 6           1                   1                     1                             1   1           1                   69
70 9 1 1                     1                   1   1 2             1             1                                       70
71 7                       1             1 1       1               1                                                 2     71
72 7         1       2         1                                       1               1                   1               72
73 9                                           1               1     1     1       1 1     1   1   1                       73
74 5         1               1                     1                                       1                     1         74
75 13           1 1                     1   2     1                     1                 1         1               1 1 1 1 75
76 18 2 1   1   1                         1         1 1   1   1   1   1         1     2                 1 1         1       76
77 13     1   1     1     1             1 1                     1               1 1     2 1                         1       77
78 15       2         1         1     1         1                         1 1   2                   1     1 1           1 1 78
79 7   1                                                 1       1 1               1     2                                 79
80 8         1       1                                                         2           1         1 1   1               80
81 8   1                                   1 1           1                                 1   1   1   1                   81
82 9             1   1           1                                 1                               2             1     1 1 82
83 16                   2   1   3   1 1                 1               2             1       1           2             1   83
84 14   1           1   1         1                             1 1 1 1         1                 1   1       1         2   84
85 9             1 2             1       2                                   1         1                             1     85
86 10   1   1               1     1           1                     1             1           1 1             1             86
87 13 1     1                                 1   1         1   1           2 1 1           1             1               1 87
88 5                                                 1 1     1                     1                     1                 88
89 9   1           1                                       1               1 1                     1 1 1       1           89
90 16   1   1                       1   1   1     1 1   1 1       1 1               1         2   1         1               90
91 15       1   1         1   1     1 1       1       1     1     1                   1           1       2     1           91
92 8         1                                                                       2   1   2   1               1         92
93 11                         1   1 1       1                       1     1             1       1 1       1   1             93
94 15   1     1         2       1     1 1   1               1     1   1           1                 1 1           1         94
95 14         1   1         1 1 1                               1 1             1 1               1 1 1       1           1 95
96 10       1   1 1               1             2               1     1   1                   1                             96
97 11 1                       1           1       1           1 1     1       1     1               1         1             97
98 14       1               1         1   1   1       2         1       1                   1 1 1     1                 1   98
99 8                           1   1                           1                               1 1 1           1     1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
Ngày
/
Tháng