BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vĩnh Long 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/11/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
Ngày
/
Tháng
00 10         1         1         1     1     1         1       1                 2   1                                     00
01 8                                                   1   1 1                           1 1             1 1     1         01
02 12 1       1                   1         1 1               1         1     1 1   1   1           1                       02
03 15                       2           1     1               1           2 1 1   1       1         2       1             1 03
04 8   1                       1       1                 2           1             1         1                             04
05 7         1                       1                         1 1                       1                   1         1   05
06 10                         1           1   1   1 1       1         1                   1       1       1                 06
07 10           1       1       1           1                                     1 2                 1 1       1           07
08 5                   1       1 1                                                           2                             08
09 8       1 1                   1 1             1                                     1             1 1                   09
10 9                     1                           1               1                   1   1                   1       3 10
11 9 1   1           1   1                           1   1                         1                             1       1 11
12 11     1 1   1                 1   1     1                             1   2             1           1                   12
13 14           1       1         1   1             1 1 1                 2       1   1   1     1       1                   13
14 12 1                     1       1         1         2         1     1                 1                     1   1     1 14
15 7                         1     1                 1                                               1 1   1   1           15
16 8       1           1   1   1                     2                                               1           1         16
17 11     1           1 2 1     1       1     1             1             1                     1                           17
18 17         1 1   1         1   1 1     3                 1         2   1           1                     1 1       1     18
19 7               1                               1         1                     1       1       1     1                 19
20 16               2       1   1       1     1     1   1             1 2 1                 1 1                       1 1   20
21 7     1                                           1                 1   1           1         1                       1 21
22 6 1       1                     1                                         1               1 1                           22
23 8       1                                         1   1                   1               1 1                 1     1   23
24 9               1                           1       1           1   1   1       1                     1     1           24
25 13       1         1       1                                     1                 1 1     3       1       1   1     1   25
26 11                     1         1       1               1       1   1                           2           1   1   1   26
27 17       1   1 1       1                       1     1   1   3                               2 1 1 1     1           1   27
28 7           2                               1     1                     1                     1                       1 28
29 18   1   1     2 1       3 1     1                 1     1   1     1                 2 1                         1       29
30 13       1     1                       1     1     2 1           1           1                 1           1     1   1   30
31 11 1                                                   1 1   1 2                 1 2       1     1                       31
32 11     2 1           1       1               1         1                                           1             1   1 1 32
33 8   1 1           1               1                 1             1     1                   1                           33
34 5                                 1     1                   1         1                       1                         34
35 14 1   1   1     1       1 1               1   1               1           1             1   1           1       1       35
36 9         1   1   1                                                         1 1     1               1     1 1           36
37 12 1       1     1         1   1         1         1       2   1               1         1                               37
38 7       1   1                         1   1       1                             1     1                                 38
39 11     1                             1     1                               1 1     1         1       1 1   1 1           39
40 9       1                   1       1       2                               1 1                 1 1                     40
41 10   1           1     1                         1         1             1                 1             1 2             41
42 13   1               1                   2       1     1   1         2 1                                 1   1     1     42
43 11   1                     1         1 2     1       1                 1         1         1                   1         43
44 11         1     1 2                             1               1     1     1                 1   1         1           44
45 6 1               1 1         1               1                   1                                                     45
46 8   2                                     1             1       1                       1             1               1 46
47 12                     2           1 1     1 1           1       1       1           1                       2           47
48 10                 1                                                 1         2     1   1         1       1     1     1 48
49 9             1       1       1             1   1                     1             1                       1       1   49
50 11       1                       1   1                       1 1 1         2 1                           1       1       50
51 6   1       1         1                         1                               1             1                         51
52 10   1                                         1 1     1                   1     1 1               2             1       52
53 8             1           1 1                 1 1                                             1         1         1     53
54 6                   1           1 1           1     1                                             1                     54
55 11         1                               1     1         1 1     2                                     1       1 2     55
56 14 1           1   2                           1       1   1 1 1 1 2                 1                           1       56
57 11           1                       1 1     1     1       2   1         1                     1           1             57
58 11   1 1   1 1             1   1                       1               1         1       1       1                       58
59 12         1 1             1 1   1                         1             1 1       1                       1   1   1     59
60 11 1     1                             1       2                 1                       2             1       1     1   60
61 16 1     1       1       1           1           1     1           1 1   1     2 1           1 1                   1     61
62 6               1       1                       1                               1 1   1                                 62
63 10                             1           1             1         1 1               1 1       1         1 1             63
64 13     1           1                     1   1                           1               1   1   1               2 1 2   64
65 10           1           1             1                         1                       1       1 1 2         1         65
66 20     1     1 1 2     1               1       2         2   1   1 1   1               1 1   1       1       1           66
67 15     1               1         1           2 1     1       1               2     2                   1         2       67
68 9       1               1             1       1           1       1         1     1                     1               68
69 11                     1   1           1                       1 2                         1           2             1 1 69
70 9   1             1                                       1   1               1       1 1   1         1                 70
71 8 1                                                 2               1                               1     1     2       71
72 6     1               1                   1                                         1           1     1                 72
73 10   1     1       1 1     1   1   1                                       1         1 1                                 73
74 16                         1                     1                 1 1   2   1 1   1 1       1       1     1   1   1   1 74
75 16     1                 1         1               1 1 1 1                 1   1       1 1   1       1 1 1   1           75
76 14   1         1     2                 1 1         1                             1 1       1   1           1       1 1   76
77 13             1 1     2 1                         1       1 1   1             1       1         1         1             77
78 13       1 1   2                   1     1 1           1 1                   1       1 1                               1 78
79 8 1               1     2                                   1 1         1                                       1       79
80 11             2           1         1 1   1                               2                           1           1   1 80
81 9                         1   1   1   1                         1       1       1 1                                   1 81
82 12 1                               2             1     1 1 1             1                     1 1         1           1 82
83 10     2             1       1           2             1                                   1                   1   1     83
84 18 1 1         1                 1   1       1         2       1         1   1 1   1             1 1     1     2         84
85 10           1         1                             1       1 1                             1   2             1     1   85
86 15 1             1           1 1             1             1   1             1                 1   1 1   1   1 1     1   86
87 12         2 1 1           1             1               1                 1 2                                     1 1   87
88 9                 1                     1                               1   2 1       1             2                   88
89 12         1 1                     1 1 1       1               1     1             1 1                       1     1     89
90 9 1               1         2   1         1                         2                                             1     90
91 8                   1           1       2     1                                           1           1               1 91
92 11                   2   1   2   1               1             1 1                           1               1           92
93 16 1     1             1       1 1       1   1               2       1     1         1             1 1   1     1         93
94 12   1           1                 1 1           1                     1         1             1   1       1       1 1   94
95 14             1 1               1 1 1       1           1     1 1                         1 1 1       1       1         95
96 5   1   1                   1                                                           1           1                   96
97 9   1       1     1               1         1                         2                               1 1               97
98 8     1                   1 1 1     1                 1                                 1                         1     98
99 8                             1 1 1           1     1                                         1       1     1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
Ngày
/
Tháng