BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vĩnh Long 60 KỲ ĐẾN NGÀY 25/11/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
02
/
07
Ngày
/
Tháng
00 10                       1 1                 1       1                             2   1       1 1                 1     00
01 14           1   1         1 1         1 1     1           1       1     1         1             1             1     1   01
02 11                           2                       1 1 1   1           1                     1       1 2               02
03 13                     1                               2   1     1               1 1     1 1   1     1           1     1 03
04 15         1   2       1         2       2   1   1   1         2                                             1         1 04
05 4                 1 1           1                                                                   1                   05
06 11 1                   1                       1               1       1                 1 1 1                 1 1 1     06
07 14             1   1     1 1       1 1 2       1       1     1                   1   1   1                               07
08 10         2           1                 1     1 1     1                           1               1 1                   08
09 10   1                           1   1 1   1           1     1                         1                     1       1   09
10 8               1 1       1                                 1   1 1                       1                           1 10
11 7             1               1           2             1                                       1                     1 11
12 13                   1       1 1     1               1         1     1     2 2       1       1                           12
13 13 1 1               1                   1         1                   3 1         1           1                   2     13
14 10                               1               2   1 1         1                               1 1   1           1     14
15 12 1         1     1       1                               1 1 1 1                         1 1               1 1         15
16 14             1     1             1                   1                 1 1             2 1   1   1   1   1   1         16
17 12       1       1           1   1             1     1                 1       1       1         1             1   1     17
18 7   1               1 1                                                       2             1             1             18
19 14   1   1         2       1           1 1 1         1               1     1               1                       2     19
20 10           1                             1             1       1               1         1         2       1   1       20
21 12   1   1                 1                                 1               1 1       1 1   1     1 1           1       21
22 5             1                                                       1         1                   1       1           22
23 8 1             1                       2                 1         1               1                 1                 23
24 10                                 1 1     1               1       1     1     1 1               1       1               24
25 8         1                         1 1                     1 1       1                               1   1             25
26 11   1                     1                 1   2   1 1         1                                     1 1     1         26
27 12     1 1           1     2   1 1   1                       1   1                                   1     1             27
28 13 2   1 1 1 2             1                         1         1                   1     1                             1 28
29 9 2             1               1             1                 1                     1           1         1           29
30 9 1               1                     1 2                                   1   1     1         1                     30
31 11       1                                             1 1                   1   1     1     1                 1   2   1 31
32 12 1     1           1       1                           1   1                                   1     2   2   1         32
33 8       1                     1             2             2 1                         1                                 33
34 8               1 3                               1       1   1                       1                                 34
35 12                                         1                         1 1 1     1   1                 1 1   1 1   1   1   35
36 9       1 2                             1         1                 1       1           1             1                 36
37 7                           1                   1   1 1         1                 1                                 1   37
38 10       1       1 1 1                     1   1           1       1           1                     1                   38
39 8                             1     1                                       1   1   1                         1       2 39
40 11           1           1     1             1                     1         1             1           2     1   1       40
41 13     1                       1             1 1                         1     3   1         1   1 1                 1   41
42 11                   1 1               1                           1   1                           1         1     3 1   42
43 7           1                             1 1             1                               1 1           1               43
44 7   1 2 1                 1                   1                                             1                           44
45 12             2       1       1                 1 1     1     1       1                           1 1                 1 45
46 5     1                                   1             1       1         1                                             46
47 10               1       1                 1     1   1                             1 2           1                   1   47
48 16             1           1         1                 1 2         2     1 1                   2         2         1 1   48
49 15     1       1 1 1   1 1               1       1       1   1     1 1                 1                 1       1       49
50 10                   1             1   1                             1                 1         1     1       1   1   1 50
51 14           1 1     1   1         1   1     1               1     1     1     1     1       1               1           51
52 11   1     1     1                 1                             1       1       2       1 1       1                     52
53 6             1 1                     1                                           1           1             1           53
54 9           2           1         1         1                                   1       1     1                 1       54
55 12   1                                               1 1     1         1     1       1   1       1   1           1   1   55
56 10                           1 1       1           1 1       1                   1       1 1                         1   56
57 7     1                                   1     1                         1     1 1                                   1 57
58 16             1                       1     1 1 1   2     1     1 1     1       1           1                   2   1   58
59 9                   1 1           1   1                     1                   1       1     1     1                   59
60 15     2         1       1   1               1         2         1   1   1                 1     1       1 1             60
61 11     1 1 1                 1   1     1   1                     1   1                                       1       1   61
62 11               1   1                   1         1 1 1           1           1                 2         1             62
63 9                                   1         1                       2     1     1     1   1                   1       63
64 9         1     1     1                       1                       1               1   1                 1         1 64
65 11     1     2                 1     1         1   1                     1   1       1                         1         65
66 13   1                       1     2             1             1   1 1               1 1           2             1       66
67 15 1                       1         1 1                 2 1   1                       1   1 2               1 1 1       67
68 7               2                                             1         1             1                       1       1 68
69 12   1           1 1     1       1   1           1 1                 1             1         1                         1 69
70 16     1   1   1     2 1 1 1   1     1 1                               1   2       1             1                       70
71 14                     1 1       2 2                         1     1       2 1 1     1         1                         71
72 9                     1     1                           1                 1                   2   1 1     1             72
73 19     1 1               1     1                   2           2 1   1         1     1 1     1             2 1 1 1       73
74 8         1           1       1     1               1   1               1 1                                             74
75 15           1 1   1   1               1 1           1                 1     1           1     2           2   1         75
76 9   1               1   1   1     1                       1                   1               1             1           76
77 12 1   1                   1 1           1               1     1     1               1         1         1           1   77
78 18 1     1   1                     1 2       1 1               1 1 1             1     1         1 1     1 1 1           78
79 10 1         1               1                     1   1             1 1   1 1               1                           79
80 15   1                                   2                             1 1 1   1               1 1 1   1 2 1     1       80
81 6             1   1             1                               1   1           1                                       81
82 10         1                   1             1   1 1         1               1                       1             2     82
83 11 1             1           1               1             1     1 1       1 1             1                 1           83
84 6   1     1               1                                       1     1                                             1 84
85 5   1                         1                                           1         1     1                             85
86 7     1                 1   1               1           1                                                           2   86
87 9                       1       1 1                       1                         1     1       1     1     1         87
88 7 1                 1 1     1                     1                                                   1             1   88
89 12     1 1   1       1         1           1                   1                 1                   1   1     1       1 89
90 6                                     1                       1     1       1             1                       1     90
91 11 1     1         1       1             1               1 1                     1                     1             1 1 91
92 10                 1             1               1       1               1   1           1   1           1       1       92
93 10         1   1         1     1     1       1 2   1                                     1                               93
94 14       1 1 1         1 1       1             2 1                           1       1 1                 1           1   94
95 12         1           1 1                       1 2                 1     1   1     1           1     1                 95
96 17   3 1     1                 1   1 1       1     1               1 1             1               1 1 1       1         96
97 7 1                             1       1 1                 1                                       1     1             97
98 12             1   1               1               1       1                         1 1           1     1 1     1     1 98
99 7       1 1                     1 1       1           1   1                                                             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
02
/
07
Ngày
/
Tháng