BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vĩnh Long 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/08/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
Ngày
/
Tháng
00 10                       2     1           1         2               1                 1                         1     1 00
01 7   1   1               1                                         1                       1   1   1                     01
02 10 1 1 1   1     1   1                 1                                   1                         1 1                 02
03 10                     1           2     1     1                     1     1                   1     1               1   03
04 13                         1 1 1           1 1     2                 1 2               1               1     1           04
05 17         1 1 1   2       1     1     1           2       1         1               1               1           1 1 1   05
06 15                       1           1     1         1   1             1   1     1             1 1     1   1 1 1       1 06
07 13     1 1     1   1   1               1     1   1         1 1 1                 1               1                       07
08 18 1     1   1     1 1   2         1   1         1           1     1     1 1         1             1     1 1             08
09 10   1                   1       1       1 1         1                                                       1 1 2       09
10 14             1                     2                 1       1         1         2         1           1   2         2 10
11 7                   1 1       1                                                           1     2       1               11
12 6             1                                                             1       1   1   1 1                         12
13 10                 1       1     1             1 1       1                   1               1     1             1       13
14 12 1   1 1         1     1         1       1 1 1     1           2                                                       14
15 5   1                                   1             1                               1                   1             15
16 12 2             1                         1                 1       1 1   1       1     1 1                 1           16
17 12           1   1       1 2               1     1         1                 1               2   1                       17
18 12             1             1 1   1   1   2         1   1                           1   1 1                             18
19 7                                     1     2                                           1               2         1     19
20 12       1   1     1 1                   1     2 2                     1               1             1                   20
21 13 1   1         1     1     2         1   1                       1     1     1         1                           1   21
22 10 1                         1     1   1                                 1       1   1 1 1           1                   22
23 9   1 1       1                                                 2               1           1 1           1             23
24 8 1           1                   1       1 1             1                                   1               1         24
25 13   1               1 1       1 1       1   1                           2         1       2                 1           25
26 12     1                                 1       1     1   2                 2   1   1       2                           26
27 11                         1 1               1     1       1                 1                           1 1 1 2         27
28 12     1             1       1                   1             1 1         2         1           1           1 1         28
29 11         1         1   1   1               1 1               1               1                 1       1         1     29
30 11           1             1                   1             1     1     1     1     1       1       1 1                 30
31 8                                   1         1     1                         1 1               1   1         1         31
32 14     1 1 2         1         1                         1 1 1         1               1     1             1         1   32
33 11                   1 1 1             1         1       1                           1             1 1               2   33
34 10         1     1   1   1                                       1 1           1           1 1                 1         34
35 10                           1             1   1   1                               1               1         1   2 1     35
36 18         1 1 1 1   2         2                                     1 1 1 1     1   1     1 1       1   1               36
37 8 1         1                               1                           1   2                       1           1       37
38 8   1             1                           1     1               1     1 1     1                                     38
39 9     2                       1       1         1                     1 1                           2                   39
40 12             1         1 1                             1 1   1       1       1             1     1     1           1   40
41 9                     1         2                     2             1                                           2   1   41
42 14 1       1       1             1         1                 1 1       1               1           1   1 1       1 1     42
43 8               1               1                 1                             1                 2   1       1         43
44 10                         1     1       1       1         1             1         2   1 1                               44
45 8       1                     1         1                   1     1                   1       1           1             45
46 16   1 1               1   1 1   1 1     1             1         1           1   2   1 1                       1         46
47 7                 1                 2           1             1                   1       1                             47
48 8   1                         1               1           1                 1                               1         2 48
49 6             1     1                                   1           1                                 1 1               49
50 4       1         1                                                                                           1     1   50
51 8             1                         1     1                                                       1 1 1 1       1   51
52 8 1                     1                         1         1   1                 1                 1 1                 52
53 12     1           1                 1                     1 1 1       1                         1       1 2   1         53
54 8                                   1                       1 1   1             1     1               1         1       54
55 7                     1   2                                             1 1                   1     1                   55
56 12     1       1           1         1               1 1     1     1 1             1     1   1                           56
57 16 1 1 1           1 1   1                         2   1           1         1   1     1           1     1           1   57
58 7   1               1       1                                                             1           1     1       1   58
59 11         1     1 1                                   1       1         1     1     1 1 1                     1         59
60 12                           1         1 1             1 1       1 1         1     1         1   2                       60
61 9       1       1                 1       1         1       1             1             1                     1         61
62 15 2     1       2               1                           1   1             1 1       1       1         3             62
63 10           1                                 2     1 1   1                                   1   1               1   1 63
64 8         1                   1       1 1                             1             1   1     1                         64
65 9               1             1     1 1       1                                 1             1                   1   1 65
66 10                         1       1   1                   2                             1       1   1         1   1     66
67 11             1 1     1           1         1 1       1                   1         1   1           1                   67
68 14 2   1     1                   1               1   1 1   1     1 1 1   1           1                                   68
69 9   1 1   1                                                   1     1       1                           1   1     1     69
70 4                                 1     1                         1                                       1             70
71 7     1   1   1       1                                       1           1                                       1     71
72 12           1   2                           1         1 2         1   1               1 1       1                       72
73 12       1     1       1 1                       1 1           1               1           1           1     1         1 73
74 4           1                       1                   1                                                         1     74
75 8   1                                             1         1                   1 1               1   1   1             75
76 10           1                                 1               1         1     1                 1 1       2       1     76
77 10         1                     1       1                                 1 1       1 1   1   1               1         77
78 9         1 1                                       1       1     1   1       1                   1                   1 78
79 11           1             1             1 1                     2     1       1                                   1   2 79
80 18 1 1     1     1           2 1                   2   2   1                     1           1   1             1       2 80
81 10                                 2 1 1 2                             1                       1               1 1       81
82 16       1 1       2     1   1       1       1                       1   1 1                   2     1               1 1 82
83 9                         1   1 1                                     1   1 1             1   1                     1   83
84 11         1         2 2                         1       1   1   1                         1                       1     84
85 15                 1     1   2 1                 1               1   1   1       1 2       1                 1     1     85
86 9       2 1                     1   1 1               1                       1         1                               86
87 13       1           1     1       2                     2   1           1 1   1                       1         1       87
88 13     1 1                           1     1     1 2 1   1         1                     1   1         1                 88
89 17           1 1       1                     2                     1               1       1       2 1       1   1 2 1 1 89
90 13   1   1                             1         1             1     1         1           1           1 1       1   2   90
91 13   1           1               1 1 1 1             1         1     1         1                   1         1         1 91
92 14 1 1             1           1   1           1           1                 1 1     1   1         1     1       1       92
93 8             1                 1                 1     1                   1 1     1                 1                 93
94 8       1             1     1   1                           1 1                   1                               1     94
95 16               1         1               1 2     1   1           1             1     1   1 1 1 1       1       1       95
96 4                     1                                       1     1                                     1             96
97 11           2         1                 1   1                   1 1   1           1   1       1                         97
98 7   1         1                           1         2   1                 1                                             98
99 14           1                 1     2               1   1       2   1                 1         1     1             1 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
Ngày
/
Tháng