BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vĩnh Long 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/03/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
Ngày
/
Tháng
00 11 1                   1 1 1     1                         1 1                 1       1                             2   00
01 14       1                         2           1   1         1 1         1 1     1           1       1     1         1   01
02 15       1   1       1       3 2                               2                       1 1 1   1           1             02
03 13   1                 1   2     1 1                     1                               2   1     1               1 1   03
04 14           1                               1   2       1         2       2   1   1   1         2                       04
05 8       2     1         1         1                 1 1           1                                                     05
06 10     1   1   1           1 1       1                   1                       1               1       1               06
07 16         1 1                 1                 1   1     1 1       1 1 2       1       1     1                   1   1 07
08 10               1       1                   2           1                 1     1 1     1                           1   08
09 8                         1           1                           1   1 1   1           1     1                         09
10 8                         1       1               1 1       1                                 1   1 1                   10
11 7                       1         1             1               1           2             1                             11
12 18   1       1       1 1       1   1                   1       1 1     1               1         1     1     2 2       1 12
13 12 1         1                       1 1               1                   1         1                   3 1         1   13
14 14   2         1   1   1 2         1                               1               2   1 1         1                     14
15 10   1                           1   1         1     1       1                               1 1 1 1                     15
16 8               1       1                       1     1             1                   1                 1 1           16
17 13     1         1 1 1         1           1       1           1   1             1     1                 1       1       17
18 8 1         1                 1       1               1 1                                                       2       18
19 15 1         1           1       1     1   1         2       1           1 1 1         1               1     1           19
20 6               1                             1                             1             1       1               1     20
21 9   2                         1       1   1                 1                                 1               1 1       21
22 6           1       1 1                         1                                                       1         1     22
23 7                                   1             1                       2                 1         1               1 23
24 14   1     1 1 1       2                                             1 1     1               1       1     1     1 1     24
25 7         1                                 1                         1 1                     1 1       1               25
26 12             1         1     1 1     1                     1                 1   2   1 1         1                     26
27 11           1                           1 1           1     2   1 1   1                       1   1                     27
28 16             1 1 1 1   1           2   1 1 1 2             1                         1         1                   1   28
29 11                     1 1 1 1   1   2             1               1             1                 1                     29
30 9   1   1                           1               1                     1 2                                   1   1   30
31 7       1         1                       1                                             1 1                   1   1     31
32 9         1             1   1       1     1           1       1                           1   1                         32
33 9             1             1             1                     1             2             2 1                         33
34 7                                                 1 3                               1       1   1                       34
35 8       1                   1                                               1                         1 1 1     1   1   35
36 10                   1 1           1       1 2                             1         1                 1       1         36
37 11   1     1 1 1     1                                         1                   1   1 1         1                 1   37
38 9                                         1       1 1 1                     1   1           1       1           1       38
39 7               1     1                                         1     1                                       1   1   1 39
40 12     1             2       2 1               1           1     1             1                     1         1         40
41 10         1                             1                       1             1 1                         1     3   1   41
42 7                   1           1                     1 1               1                           1   1               42
43 6 1     1                                     1                             1 1             1                           43
44 9 1           1   1                   1 2 1                 1                   1                                       44
45 13                 1 1   1       1               2       1       1                 1 1     1     1       1               45
46 9     1   1     1     1                 1                                   1             1       1         1           46
47 9                 1                               1       1                 1     1   1                             1 2 47
48 13 1           1                 1               1           1         1                 1 2         2     1 1           48
49 13                         1             1       1 1 1   1 1               1       1       1   1     1 1                 49
50 5               1                                     1             1   1                             1                 50
51 15 1 1 1                                       1 1     1   1         1   1     1               1     1     1     1     1 51
52 10                 1 1                 1     1     1                 1                             1       1       2     52
53 6 1               1                             1 1                     1                                           1   53
54 9     1   2                                   2           1         1         1                                   1     54
55 9       1                   1         1                                               1 1     1         1     1       1 55
56 9             1                   1                           1 1       1           1 1       1                   1     56
57 8       1         1                     1                                   1     1                         1     1 1   57
58 13                               1               1                       1     1 1 1   2     1     1 1     1       1     58
59 8                               1 1                   1 1           1   1                     1                   1     59
60 15 1     1 1                 1           2         1       1   1               1         2         1   1   1             60
61 12       1 1         1                   1 1 1                 1   1     1   1                     1   1                 61
62 9                         1                       1   1                   1         1 1 1           1           1       62
63 12     2 1       1             1   1                                   1         1                       2     1     1   63
64 9     1         1         1 1               1     1     1                       1                       1               64
65 17           2     2       2       1     1     2                 1     1         1   1                     1   1       1 65
66 14 2       1   1 1                     1                       1     2             1             1   1 1               1 66
67 14 2             1   1 1       1     1                       1         1 1                 2 1   1                       67
68 7     1       1       1                           2                                             1         1             68
69 12             1               1       1           1 1     1       1   1           1 1                 1             1   69
70 19 1   1                       1   1     1   1   1     2 1 1 1   1     1 1                               1   2       1   70
71 14   1                                                   1 1       2 2                         1     1       2 1 1     1 71
72 7   2                           1                       1     1                           1                 1           72
73 14     1   1                             1 1               1     1                   2           2 1   1         1     1 73
74 11     1           1     1                   1           1       1     1               1   1               1 1           74
75 14       1         1     1 2                   1 1   1   1               1 1           1                 1     1         75
76 9   1                       1         1               1   1   1     1                       1                   1       76
77 12             1 1               1   1   1                   1 1           1               1     1     1               1 77
78 14                 1         1       1     1   1                     1 2       1 1               1 1 1             1     78
79 13       1       1   1             1 1         1               1                     1   1             1 1   1 1         79
80 7                                     1                                   2                             1 1 1   1       80
81 10     1             1       1   1               1   1             1                               1   1           1     81
82 9                             2             1                   1             1   1 1         1               1         82
83 12               1             1 1   1             1           1               1             1     1 1       1 1         83
84 10             1 1   1   1         1   1     1               1                                       1     1             84
85 6         1                 1         1                         1                                           1         1 85
86 9     1   1 1             1             1                 1   1               1           1                             86
87 6   1                                                     1       1 1                       1                         1 87
88 10     1 1   2       1               1                 1 1     1                     1                                   88
89 12       1                       2 1     1 1   1       1         1           1                   1                 1     89
90 8 1   1               1       1                                         1                       1     1       1         90
91 9 1                                 1     1         1       1             1               1 1                     1     91
92 11     1     1     1   2                             1             1               1       1               1   1         92
93 10             1                             1   1         1     1     1       1 2   1                                   93
94 16       1       1 1   1 1                 1 1 1         1 1       1             2 1                           1       1 94
95 10                                           1           1 1                       1 2                 1     1   1     1 95
96 21         1 1 1 1     1   1 1 1       3 1     1                 1   1 1       1     1               1 1             1   96
97 8 1 1                     1         1                             1       1 1                 1                         97
98 10   1             1     1 1                     1   1               1               1       1                         1 98
99 10         1                     1 1       1 1                     1 1       1           1   1                           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
Ngày
/
Tháng