BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vĩnh Long 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/01/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
Ngày
/
Tháng
00 12 1   1           1           1           1                         2     1           1         2               1       00
01 8 1 1                         1       1         1   1               1                                         1         01
02 12         1       1   1     1                 1 1 1   1     1   1                 1                                   1 02
03 15 1   1   1   1       1 3                                         1           2     1     1                     1     1 03
04 11 1                                                                   1 1 1           1 1     2                 1 2     04
05 14                 1   1                               1 1 1   2       1     1     1           2       1         1       05
06 9           1                               1                       1           1     1         1   1             1   1 06
07 18 1             2             1     1     1 1     1 1     1   1   1               1     1   1         1 1 1             07
08 16               1       1                     1     1   1     1 1   2         1   1         1           1     1     1 1 08
09 10         1                 1   1     1         1                   1       1       1 1         1                       09
10 8                         1 1                             1                     2                 1       1         1   10
11 4             1                                                 1 1       1                                             11
12 5                           1           2 1               1                                                             12
13 9 1 1     1                                                   1       1     1             1 1       1                   13
14 13                                       1     1   1 1         1     1         1       1 1 1     1           2           14
15 8 1         1   1       1 1                     1                                   1             1                     15
16 13     1               1         2           1 2             1                         1                 1       1 1   1 16
17 9                                 1                     1   1       1 2               1     1         1                 17
18 10                             1                           1             1 1   1   1   2         1   1                   18
19 5         1       1                                                               1     2                               19
20 14                   1       1     1 1               1   1     1 1                   1     2 2                     1     20
21 12                                 1         1 1   1         1     1     2         1   1                       1     1   21
22 8     1         1         1                   1                         1     1   1                                 1   22
23 7           1                               1   1 1       1                                                 2           23
24 11 1 1                   1     2               1           1                   1       1 1             1                 24
25 13               1 1                 1   1       1               1 1       1 1       1   1                           2   25
26 12           1                 1   1 1 2           1                                 1       1     1   2                 26
27 12 1     3   1   1                     1                               1 1               1     1       1                 27
28 16   1     1   2   1     1       1           1     1             1       1                   1             1 1         2 28
29 12   1       1               1         1   1           1         1   1   1               1 1               1             29
30 11         1 1       2                 1                 1             1                   1             1     1     1   30
31 9                   1   1   1         1   1 1                                   1         1     1                       31
32 17                               1 3     1 1 1     1 1 2         1         1                         1 1 1         1     32
33 9     1     2                                                   1 1 1             1         1       1                   33
34 9         1     1         1                           1     1   1   1                                       1 1         34
35 6                     1   1                                             1             1   1   1                         35
36 15       1                       1         1           1 1 1 1   2         2                                     1 1 1 1 36
37 6                                 1 1         1         1                               1                           1   37
38 12           1     1 1 1       1       1         1             1                           1     1               1     1 38
39 13     1 1 1       1     1 1                       2                       1       1         1                     1 1   39
40 11             1     1         1         1                 1         1 1                             1 1   1       1     40
41 9 1                           1   1                               1         2                     2             1       41
42 16     2   1   2       1     1               1 1       1       1             1         1                 1 1       1     42
43 8     1                         2       1   1               1               1                 1                         43
44 10       1 1     1 1                                                   1     1       1       1         1             1   44
45 7               1                 1                 1                     1         1                   1     1         45
46 12                               1   1           1 1               1   1 1   1 1     1             1         1           46
47 6                                         1                   1                 2           1             1             47
48 8     1       1             1         1         1                         1               1           1                 48
49 7               1                   1       1             1     1                                   1           1       49
50 7       1       1   1 1     1                       1         1                                                         50
51 7   1       1                       2                     1                         1     1                             51
52 11   1                   1       1 1 1     1   1                     1                         1         1   1           52
53 11     1   1                       1 1             1           1                 1                     1 1 1       1     53
54 6       1           1                                                           1                       1 1   1         54
55 8                     1         1     1                           1   2                                             1 1 55
56 11   1       1                                     1       1           1         1               1 1     1     1 1       56
57 13       1                   1         1       1 1 1           1 1   1                         2   1           1         57
58 7               1       1 1               1     1               1       1                                               58
59 9                                 1     1   1         1     1 1                                   1       1         1   59
60 11     1     1     1       1                                             1         1 1             1 1       1 1         60
61 10                   1       1           1           1       1                 1       1         1       1             1 61
62 10                 1   1                       2     1       2               1                           1   1           62
63 12 1 1                 1   1 1   1                       1                                 2     1 1   1                 63
64 10 1         1   1 1                       1           1                   1       1 1                             1     64
65 11     1       2           1             2                   1             1     1 1       1                             65
66 13   1   1           1       1   1 1 1   1                             1       1   1                   2                 66
67 12       1             1       1           1               1 1     1           1         1 1       1                   1 67
68 15           1           1                     2   1     1                   1               1   1 1   1     1 1 1   1   68
69 8       1                 1         1           1 1   1                                                   1     1       69
70 10       1   1   1       1 1               1 1                                 1     1                         1         70
71 10             1         2               1         1   1   1       1                                       1           1 71
72 15     1                 1 1   1         1 1             1   2                           1         1 2         1   1     72
73 9                                   1   1           1     1       1 1                       1 1           1             73
74 8 1       1   1       1       1                         1                       1                   1                   74
75 8 1                 2     1             1       1                                             1         1               75
76 5     1                                                 1                                 1               1         1   76
77 7   1   1   1                                         1                     1       1                                 1 77
78 11 1     1   1 1     1                                 1 1                                       1       1     1   1     78
79 9                           1           1               1             1             1 1                     2     1     79
80 18   1     1       1 1   1       1             1 1     1     1           2 1                   2   2   1                 80
81 8                                           1                                 2 1 1 2                             1     81
82 16 1           1             1   1   1               1 1       2     1   1       1       1                       1   1 1 82
83 8   1     1   1                                                       1   1 1                                     1   1 83
84 13                     1       1       1     1         1         2 2                         1       1   1   1           84
85 20   1 1   1   1   1       1   1 1 1       2                   1     1   2 1                 1               1   1   1   85
86 10   1   1       1                                   2 1                     1   1 1               1                     86
87 13                 2       1                         1           1     1       2                     2   1           1 1 87
88 18       1     1     1               1 3     1     1 1                           1     1     1 2 1   1         1         88
89 8       1                             1                 1 1       1                     2                     1         89
90 9   1     1   1                                 1   1                             1         1             1     1       90
91 15   1             1   1       1   1 1           1           1               1 1 1 1             1         1     1       91
92 9                           1               1 1 1             1           1   1           1           1                 92
93 10                     1   1 1 1           1 1             1                 1                 1     1                   93
94 9                   1           1     1             1             1     1   1                           1 1             94
95 11                 1 2                                       1         1               1 2     1   1           1         95
96 6                     1                 1 1                       1                                       1     1       96
97 12     1         1       1         1                     2         1                 1   1                   1 1   1     97
98 16 2 1 1   1     1     1   1     1               1         1                           1         2   1                 1 98
99 12                             1   1 1                   1                 1     2               1   1       2   1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
Ngày
/
Tháng