BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vĩnh Long 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/05/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
Ngày
/
Tháng
00 8 1   1     2                         1                                     1                       1             1     00
01 12                   1                         1     1     1 1       1 1 1             1 1 1               1             01
02 13         1     1     1                     2   1       1     1         1           1         1               1   1     02
03 14   1   1 1       2                   1   1 1       1   1   1     1                     1             1                 03
04 12               1 1   1             1 1                                 1   1 1       1                           2   1 04
05 8   1     1             1   1                     1               1                     1                       1       05
06 12                         1     1 1   1                                   1     1           1 1         1 1 1       1   06
07 13                   1       1       1           2   2         1   1                           1 1         1     1       07
08 7                     1                             1   2     1                         1     1                         08
09 11     2     1 1             1         1                   1   1             1   2                                       09
10 9             1 1             1                           1                   1 1         1 1         1                 10
11 10                                   1                       1             1         1         1     1   1 1   1     1   11
12 10   1             1             1             1                       2               1                   1         1 1 12
13 10 1                     1     1             1             1     1           2 1                       1                 13
14 11       1       1                       2 1       1                               1 2           1               1       14
15 10   1                   1 1                           1   1     1             1     1     1                         1   15
16 19   1 1   1         1                 1     1     1         1 1               1       2     1 1   1   3       1         16
17 10               1                             1           1         2 1 1 2                       1                     17
18 8             1           3                   1   1               1                                                   1 18
19 6             1 1               1                                   1       1                 1                         19
20 5         1                 1                   1                         1         1                                   20
21 16                       1 2             1     2       1 1   1         1   1     1         1       1                   2 21
22 8                       1         1                               2                     1           1             1   1 22
23 16                     1       1       1 1       2   1 1         2           1 2           1   1                     1   23
24 7       1       1                       1 1     1                                 1 1                                   24
25 7 1               1 1                               1                           1                         1 1           25
26 14     1       1         1         1               1                       1     1     1         1 1   1 1     1       1 26
27 9                 2       1         1                   1               1             1                 1           1   27
28 14                             1               1           2 2 1   1 1     1   1       1                 1 1             28
29 12         1       1         1       1           1 1   1             1       1     1         1                       1   29
30 15       1 1             1       2             1     1           1             2 1 1       1 1       1                   30
31 9 1                                               1         1       1         1               1   1 1             1     31
32 11             1                       1   1                 1           2           1       1   1               1   1   32
33 11 1     1     2                           1                 2       1                   1               1       1       33
34 17 1   1   1 1         1 1     1 1                   1                   1           1           1         1   1   1 1 1 34
35 6 1       1         1                                 1                 1     1                                         35
36 11                 1 2       2       1         1                                       1                 1   1   1       36
37 7                                           1     1       1                     1   1                   1   1           37
38 11 1         1             1       1 1             1               1     1       1                       1     1         38
39 14     1         1     1           1   1       1                                     1 1   1       2         1 1 1       39
40 13     1   1       2   1                           1           1 1     1           1     2                     1         40
41 10             1         3               1             1                       1         2                     1         41
42 13     1   1           1               1   1   1                     1 2   1                   1   1           1         42
43 11 1             1     1   1       1                 1 1         1                       2       1                       43
44 12 1                           1                   1   1             1         1           1     1               1 1 1 1 44
45 8                 2   1         1                                   1       1                     1 1                   45
46 14   1         1           1 2             1 1       1       1                               1       1   1   2           46
47 16       1       1   1           1         1 1         1   1 1     1         1             1           1 1         1 1   47
48 12     1         1         1 1           1             1     1                   1     1           1     1 1             48
49 8           1                                     1     1 1                           1     1         1 1               49
50 12         2                                 1     1   1     1 1       1 1 1                                 1     1     50
51 8           2                                             1           1             1     1           1 1               51
52 13                   1   2 1       1       1 1                 1 1                         1 1   1   1                   52
53 12       1           1     1     1       1             1 1                           1 1 1   1               1           53
54 12                     1         1 1 1         1           1   1 1                           1     1   1         1       54
55 9   1               1             1         1           1             1                                   1       1 1   55
56 9   1                 1                   1         2                                   1     1   1             1       56
57 9                       1           1                             1   1       1 1         1         1 1                 57
58 4                     1                 1                                             1                             1   58
59 10       1                       1         1 1   1                   1       1     1       1                   1         59
60 15     2 1       1             1       1       1                 1     1 1 1   1             1       1                 1 60
61 10               1             1                 2       1             1   1     1             1 1                       61
62 15               1     1       1     1       1   1     1           1                 1     3           1   2             62
63 12       1               1         1                                   1 1       1 1   1     1     1 1 1                 63
64 13             1           1 1     1                     1             1   1                 1       1     1 2   1       64
65 12     1       1       1           1     1           2             1                               1       1 1         1 65
66 9             1 1                                         1         1       1     1     1     1             1           66
67 12 1 1     1     1 1           1   1                   1   1     1 1                                               1     67
68 18     1         1             1   1     1               1         2                     1         1 1   1 1   1 3   1   68
69 14 1 2   1                 1 1   1 1             1         1         1           1           1                         1 69
70 4 1                                   1                                                                     1     1     70
71 12         1           1             1   1 1 2                   1     1   1                                   2         71
72 7                       1               1         1 1                                 1                           2     72
73 10 1                           2                         1               1 1 1     1                     1 1             73
74 10   2       1       1       1 2           1                 1                                     1                     74
75 9 2     1           1                                           1               1 1                     1   1           75
76 5           1                                         1                   1                     1                     1 76
77 7                                     1                 1                 1       1                 1           1 1     77
78 7                 1             1                                                 2         1   1                     1 78
79 9   1                 1           1                             1                           1   2             1   1     79
80 9           1                   1   2   1                     1   1         1                   1                       80
81 9   1 1 1                   2       1         1       1                           1                                     81
82 9   1                 1   1 1 1 1                     1                             1   1                               82
83 13                 2 1         1     1     1                 1       1         1       1         1               1     1 83
84 11   1                           1     1     1           1     1 2 1       1                 1                           84
85 12     1 2     2                               1 1             1         1                 1   2                         85
86 12                   1   1             1   1                   1   1               2           1     1       1     1     86
87 18       1   2       1     1                       2     1     2     1       1       1           1 2 1       1           87
88 8                                                 1     1       1     1                             1 1 1           1   88
89 8                           2         1     1   1   1                                 1         1                       89
90 5           1                 1                               1                     1     1                             90
91 6               1                     1     1   1                             1                           1             91
92 6           1       1                 1                                           1                   2                 92
93 12 1       1   1                 1   1                     1                 1                         1   1   1 1   1   93
94 15   1   1 1 1           1         1 1         1 2             1     1               1                         1 1       94
95 11     1       1                   1     2     1   1         1           1       2                                       95
96 14       1                           1   1 2   1           1         1                         2 1   1         1     1   96
97 11         1 1                             1             1       1           1     1                         1       1 2 97
98 9 1               1             1       1             1                 1   1           1                             1 98
99 6     1     1 1     1                               1                   1                                               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
Ngày
/
Tháng