BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vĩnh Long 60 KỲ ĐẾN NGÀY 27/03/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
Ngày
/
Tháng
00 12         1           1   1           1           1           1                         2     1           1         2   00
01 9     2               1 1                         1       1         1   1               1                               01
02 11                             1       1   1     1                 1 1 1   1     1   1                 1                 02
03 16   1   1     1       1   1   1   1       1 3                                         1           2     1     1         03
04 12     1     1 1     1 1                                                                   1 1 1           1 1     2     04
05 12                                     1   1                               1 1 1   2       1     1     1           2     05
06 6                               1                               1                       1           1     1         1   06
07 16         1           1             2             1     1     1 1     1 1     1   1   1               1     1   1       07
08 13               1                   1       1                     1     1   1     1 1   2         1   1         1       08
09 15   1       2   1 1           1                 1   1     1         1                   1       1       1 1         1   09
10 6                                             1 1                             1                     2                 1 10
11 6   1           1                 1                                                 1 1       1                         11
12 7       2                                       1           2 1               1                                         12
13 9             1       1 1     1                                                   1       1     1             1 1       13
14 17 1       1 1 1 1   1                                       1     1   1 1         1     1         1       1 1 1     1   14
15 10 1             1     1         1   1       1 1                     1                                   1             1 15
16 12   1   1           1     1               1         2           1 2             1                         1             16
17 10       1         1                                   1                     1   1       1 2               1     1       17
18 11   1       1                                     1                           1             1 1   1   1   2         1   18
19 6                   1         1       1                                                               1     2           19
20 15   1   1                               1       1     1 1               1   1     1 1                   1     2 2       20
21 15   1       1   1 2                                   1         1 1   1         1     1     2         1   1             21
22 9 1       1               1         1         1                   1                         1     1   1                 22
23 6       1                       1                               1   1 1       1                                         23
24 12       1     1       1 1                   1     2               1           1                   1       1 1           24
25 13     1         1                   1 1                 1   1       1               1 1       1 1       1   1           25
26 11   1                           1                 1   1 1 2           1                                 1       1     1 26
27 12   1                 1     3   1   1                     1                               1 1               1     1     27
28 12                       1     1   2   1     1       1           1     1             1       1                   1       28
29 11                       1       1               1         1   1           1         1   1   1               1 1         29
30 11     1       1     1         1 1       2                 1                 1             1                   1         30
31 14       1 1     2   1                   1   1   1         1   1 1                                   1         1     1   31
32 14                   1                               1 3     1 1 1     1 1 2         1         1                         32
33 10 2                       1     2                                                   1 1 1             1         1       33
34 9 1 1                         1     1         1                           1     1   1   1                               34
35 9 1   1     1                             1   1                                             1             1   1   1     35
36 12 1                         1                       1         1           1 1 1 1   2         2                         36
37 5                                                     1 1         1         1                               1           37
38 11           1                   1     1 1 1       1       1         1             1                           1     1   38
39 13     1     1             1 1 1       1     1 1                       2                       1       1         1       39
40 8             1                   1     1         1         1                 1         1 1                             40
41 9               1     1                           1   1                               1         2                     2 41
42 15 1                 1     2   1   2       1     1               1 1       1       1             1         1             42
43 11   1     1       1       1                         2       1   1               1               1                 1     43
44 9 1                         1 1     1 1                                                   1     1       1       1       44
45 7         1       1                 1                 1                 1                     1         1               45
46 13                 1 1                               1   1           1 1               1   1 1   1 1     1             1 46
47 12 1   1 1 1   2 1                                             1                   1                 2           1       47
48 7                         1       1             1         1         1                         1               1         48
49 7           1   1                   1                   1       1             1     1                                   49
50 9               1 1         1       1   1 1     1                       1         1                                     50
51 10     1           1 1   1       1                       2                     1                         1     1         51
52 9                       1                   1       1 1 1     1   1                     1                         1     52
53 9         1       1       1   1                       1 1             1           1                 1                   53
54 3                           1           1                                                           1                   54
55 8         1   1                           1         1     1                           1   2                             55
56 11 1           2         1       1                                     1       1           1         1               1 1 56
57 13     1                     1                   1         1       1 1 1           1 1   1                         2   1 57
58 8                   1               1       1 1               1     1               1       1                           58
59 9           1 1                                       1     1   1         1     1 1                                   1 59
60 9 1                       1     1     1       1                                             1         1 1             1 60
61 9                 1                     1       1           1           1       1                 1       1         1   61
62 9           1                         1   1                       2     1       2               1                       62
63 14       1 2           1 1                 1   1 1   1                       1                                 2     1 1 63
64 9                     1         1   1 1                       1           1                   1       1 1               64
65 14       2     1           1       2           1             2                   1             1     1 1       1         65
66 13               1   1   1   1           1       1   1 1 1   1                             1       1   1                 66
67 12             1             1             1       1           1               1 1     1           1         1 1       1 67
68 11         1                     1           1                     2   1     1                   1               1   1 1 68
69 7   1                       1                 1         1           1 1   1                                             69
70 12     2           1         1   1   1       1 1               1 1                                 1     1               70
71 9       1                         1         2               1         1   1   1       1                                 71
72 13               1 1       1                 1 1   1         1 1             1   2                           1         1 72
73 10           2                                           1   1           1     1       1 1                       1 1     73
74 9             1   1   1       1   1       1       1                         1                       1                   74
75 8     1               1                 2     1             1       1                                             1     75
76 5         1 1             1                                                 1                                 1         76
77 7 1                     1   1   1                                         1                     1       1               77
78 9         1           1     1   1 1     1                                 1 1                                       1   78
79 7         1                                     1           1               1             1             1 1             79
80 22           1   1 2 1   1     1       1 1   1       1             1 1     1     1           2 1                   2   2 80
81 9   1           1                                               1                                 2 1 1 2               81
82 15         1 1         1           1             1   1   1               1 1       2     1   1       1       1           82
83 7   1                   1     1   1                                                       1   1 1                       83
84 12         1       1                       1       1       1     1         1         2 2                         1       84
85 18   1                   1 1   1   1   1       1   1 1 1       2                   1     1   2 1                 1       85
86 15   1   2     2         1   1       1                                   2 1                     1   1 1               1 86
87 10     1             1                 2       1                         1           1     1       2                     87
88 18     1 1                   1     1     1               1 3     1     1 1                           1     1     1 2 1   88
89 8 1                         1                             1                 1 1       1                     2           89
90 8   1                   1     1   1                                 1   1                             1         1       90
91 15   1 1                 1             1   1       1   1 1           1           1               1 1 1 1             1   91
92 9 1                                             1               1 1 1             1           1   1           1         92
93 10                   1                     1   1 1 1           1 1             1                 1                 1     93
94 9 1                 1                   1           1     1             1             1     1   1                       94
95 12     1     1                         1 2                                       1         1               1 2     1   1 95
96 7 1             1   1                     1                 1 1                       1                                 96
97 10     1                   1         1       1         1                     2         1                 1   1           97
98 15                   1 2 1 1   1     1     1   1     1               1         1                           1         2   98
99 10       1         1                               1   1 1                   1                 1     2               1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
Ngày
/
Tháng