BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vĩnh Long 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/06/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
Ngày
/
Tháng
00 14     2     1           1         2               1                 1                         1     1     1 1         2 00
01 6     1                                         1                       1   1   1                                     1 01
02 6 1                 1                                   1                         1 1                   1               02
03 10   1           2     1     1                     1     1                   1     1               1                     03
04 13       1 1 1           1 1     2                 1 2               1               1     1                             04
05 12       1     1     1           2       1         1               1               1           1 1 1                     05
06 15     1           1     1         1   1             1   1     1             1 1     1   1 1 1       1                   06
07 10   1               1     1   1         1 1 1                 1               1                                 1       07
08 15 1   2         1   1         1           1     1     1 1         1             1     1 1                 1             08
09 9     1       1       1 1         1                                                       1 1 2                         09
10 15                 2                 1       1         1         2         1           1   2         2         1       1 10
11 8 1 1       1                                                           1     2       1                       1         11
12 8                                                         1       1   1   1 1                               2       1   12
13 10       1     1             1 1       1                   1               1     1             1                       1 13
14 9     1         1       1 1 1     1           2                                                         1               14
15 6                     1             1                               1                   1             1 1               15
16 10                       1                 1       1 1   1       1     1 1                 1             1               16
17 14     1 2               1     1         1                 1               2   1                               1 1 2     17
18 12         1 1   1   1   2         1   1                           1   1 1                                   1           18
19 8                   1     2                                           1               2         1                 1     19
20 13 1                   1     2 2                     1               1             1                     1 1 1       1   20
21 13   1     2         1   1                       1     1     1         1                           1         2 1         21
22 9         1     1   1                                 1       1   1 1 1           1                                     22
23 7                                             2               1           1 1           1                           1   23
24 6               1       1 1             1                                   1               1                           24
25 13 1 1       1 1       1   1                           2         1       2                 1                           1 25
26 11                     1       1     1   2                 2   1   1       2                                             26
27 12       1 1               1     1       1                 1                           1 1 1 2                     1     27
28 13 1       1                   1             1 1         2         1           1           1 1                   1   1   28
29 12 1   1   1               1 1               1               1                 1       1         1           1         1 29
30 11       1                   1             1     1     1     1     1       1       1 1                   1               30
31 8                 1         1     1                         1 1               1   1         1                           31
32 14 1         1                         1 1 1         1               1     1             1         1   1     1 1   1     32
33 13 1 1 1             1         1       1                           1             1 1               2           1     1   33
34 11 1   1                                       1 1           1           1 1                 1         1 1             1 34
35 11         1             1   1   1                               1               1         1   2 1           1           35
36 15 2         2                                     1 1 1 1     1   1     1 1       1   1                           1     36
37 9                         1                           1   2                       1           1         1   1       1   37
38 7                           1     1               1     1 1     1                                             1         38
39 9           1       1         1                     1 1                           2                             1   1   39
40 14     1 1                             1 1   1       1       1             1     1     1           1             2     1 40
41 10   1         2                     2             1                                           2   1         1           41
42 14             1         1                 1 1       1               1           1   1 1       1 1           1 1       1 42
43 8             1                 1                             1                 2   1       1         1                 43
44 10       1     1       1       1         1             1         2   1 1                                                 44
45 8           1         1                   1     1                   1       1           1                   1           45
46 16   1   1 1   1 1     1             1         1           1   2   1 1                       1         1               1 46
47 8                 2           1             1                   1       1                             1             1   47
48 9           1               1           1                 1                               1         2       1       1   48
49 7 1                                   1           1                                 1 1                 1 1             49
50 6                                                                                           1     1       1     2 1     50
51 9                     1     1                                                       1 1 1 1       1       1           1 51
52 8     1                         1         1   1                 1                 1 1                               1   52
53 10                 1                     1 1 1       1                         1       1 2   1                           53
54 10                 1                       1 1   1             1     1               1         1       1             1   54
55 9   1   2                                             1 1                   1     1                       1       1     55
56 10       1         1               1 1     1     1 1             1     1   1                                             56
57 14 1   1                         2   1           1         1   1     1           1     1           1       1           1 57
58 8 1       1                                                             1           1     1       1     1       1       58
59 10                                   1       1         1     1     1 1 1                     1             1 1           59
60 14         1         1 1             1 1       1 1         1     1         1   2                               1     1   60
61 9               1       1         1       1             1             1                     1                     2     61
62 11             1                           1   1             1 1       1       1         3                           1   62
63 11                           2     1 1   1                                   1   1               1   1           2       63
64 10           1       1 1                             1             1   1     1                         1 1         1     64
65 10           1     1 1       1                                 1             1                   1   1 1           1     65
66 12       1       1   1                   2                             1       1   1         1   1       1   1           66
67 11   1           1         1 1       1                   1         1   1           1                     1         1     67
68 11             1               1   1 1   1     1 1 1   1           1                                   1                 68
69 7                                           1     1       1                           1   1     1                 1     69
70 6               1     1                         1                                       1               1 1             70
71 5   1                                       1           1                                       1     1                 71
72 10                         1         1 2         1   1               1 1       1                                 1       72
73 10   1 1                       1 1           1               1           1           1     1         1                   73
74 4                 1                   1                                                         1               1       74
75 10                               1         1                   1 1               1   1   1             1           1 1   75
76 14                           1               1         1     1                 1 1       2       1       2 1   1   1     76
77 14             1       1                                 1 1       1 1   1   1               1         2     1   1     1 77
78 9                                 1       1     1   1       1                   1                   1         2         78
79 11       1             1 1                     2     1       1                                   1   2     1             79
80 15         2 1                   2   2   1                     1           1   1             1       2           1       80
81 12               2 1 1 2                             1                       1               1 1       1   1             81
82 13     1   1       1       1                       1   1 1                   2     1               1 1               1   82
83 9       1   1 1                                     1   1 1             1   1                     1                     83
84 12 2 2                         1       1   1   1                         1                       1         1           1 84
85 17     1   2 1                 1               1   1   1       1 2       1                 1     1                   1 2 85
86 8             1   1 1               1                       1         1                                   1   1         86
87 14 1     1       2                     2   1           1 1   1                       1         1         1     1         87
88 11                 1     1     1 2 1   1         1                     1   1         1                                   88
89 17   1                     2                     1               1       1       2 1       1   1 2 1 1     1           1 89
90 14                   1         1             1     1         1           1           1 1       1   2   1   1   1         90
91 14             1 1 1 1             1         1     1         1                   1         1         1 1       1   1     91
92 12           1   1           1           1                 1 1     1   1         1     1       1                 1       92
93 7             1                 1     1                   1 1     1                 1                                   93
94 9   1     1   1                           1 1                   1                               1         1     1       94
95 17       1               1 2     1   1           1             1     1   1 1 1 1       1       1                 1   1   95
96 8   1                                       1     1                                     1             1       1   1 1   96
97 10   1                 1   1                   1 1   1           1   1       1                           1               97
98 6                       1         2   1                 1                                                     1         98
99 13           1     2               1   1       2   1                 1         1     1             1 1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
Ngày
/
Tháng