BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vĩnh Long 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/06/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
Ngày
/
Tháng
00 15       1                             2   1       1 1                 1       1     1     1   1   1       1   1       1 00
01 12 1           1       1     1         1             1             1     1   1               1           1 1             01
02 20       1 1 1   1           1                     1       1 2                   1   1   1     1 3 1 1           1   1   02
03 16         2   1     1               1 1     1 1   1     1           1     1       1               1           1       1 03
04 11   1   1         2                                             1         1   1               1   2                 1   04
05 5                                                       1                                 1               1   2         05
06 13 1               1       1                 1 1 1                 1 1 1                     1           1   1     1     06
07 8 1       1     1                   1   1   1                                       2                                   07
08 10 1 1     1                           1               1 1                                 1                 1     1 1   08
09 8         1     1                         1                     1       1               1                 1       1     09
10 7               1   1 1                       1                           1               1           1                 10
11 8           1                                       1                     1     1   1                 1 1     1         11
12 10       1         1     1     2 2       1       1                                     1                                 12
13 10     1                   3 1         1           1                   2           1                                     13
14 10   2   1 1         1                               1 1   1           1                               1                 14
15 11             1 1 1 1                         1 1               1 1                           1   1                 1   15
16 17         1                 1 1             2 1   1   1   1   1   1         2   1                       1       1   1   16
17 13 1     1                 1       1       1         1             1   1       1   1     1   1       1                   17
18 6                                 2             1             1               1           1                             18
19 8       1               1     1               1                       2               1     1                           19
20 15           1       1               1         1         2       1   1           1         1               1 3     1     20
21 15               1               1 1       1 1   1     1 1           1           1         1                 3   1       21
22 8                         1         1                   1       1           1 1             1   1                       22
23 6             1         1               1                 1                   1                               1         23
24 9             1       1     1     1 1               1       1                       1                                 1 24
25 8               1 1       1                               1   1                                             1 1       1 25
26 10   2   1 1         1                                     1 1     1                         1         1                 26
27 7               1   1                                   1     1                     1                   1         1     27
28 12       1         1                   1     1                             1       2         1 2 1   1                   28
29 11 1                 1                     1           1         1               1     1 1   1             1     1       29
30 8                                 1   1     1         1                             1   1                   2           30
31 15         1 1                   1   1     1     1                 1   2   1       1                 2               1 1 31
32 13           1   1                                   1     2   2   1                     1   1         1         1   1   32
33 6             2 1                         1                                           1           1                     33
34 9     1       1   1                       1                                     1             1 1   1     1             34
35 17                       1 1 1     1   1                 1 1   1 1   1   1           1 1         1       1 1           1 35
36 9     1                 1       1           1             1                   1                       1 1       1       36
37 13   1   1 1         1                 1                                 1   1 2       1 1             1         1       37
38 10 1           1       1           1                     1                                     1     1           1 1 1   38
39 9                               1   1   1                         1       2                                   1 1 1     39
40 15                     1         1             1           2     1   1       2 1       2   1       1             1       40
41 14 1                         1     3   1         1   1 1                 1                   1 1             2           41
42 13                     1   1                           1         1     3 1               1         1       1       2     42
43 12             1                               1 1           1               1   2   1             1       1     1 1     43
44 7 1                                             1                             1 1 1                                   2 44
45 12   1 1     1     1       1                           1 1                 1       2       1                     1       45
46 7           1       1         1                                                 1   1                       1 1         46
47 10   1   1                             1 2           1                   1   1         1                   1             47
48 17         1 2         2     1 1                   2         2         1 1                             1   1 1         1 48
49 11   1       1   1     1 1                 1                 1       1         1             1             1             49
50 11                       1                 1         1     1       1   1   1   1                     2   1               50
51 9               1     1     1     1     1       1               1                             1                       1 51
52 8                   1       1       2       1 1       1                                   1                             52
53 4                                     1           1             1                                                 1     53
54 9                                   1       1     1                 1                       2         1               2 54
55 16       1 1     1         1     1       1   1       1   1           1   1                   1       1             1 1 1 55
56 8     1 1       1                   1       1 1                         1                                           1   56
57 10   1                         1     1 1                                   1                     1     1       1 2       57
58 16 1 1   2     1     1 1     1       1           1                   2   1               1       1                     1 58
59 12               1                   1       1     1     1                                 2       2   1 1       1       59
60 9         2         1   1   1                 1     1       1 1                                                         60
61 7                   1   1                                       1       1       1 1           1                         61
62 9     1 1 1           1           1                 2         1                                 1                       62
63 12 1                       2     1     1     1   1                   1                   1 1     1                     1 63
64 8 1                       1               1   1                 1         1         1 1                                 64
65 11 1   1                     1   1       1                         1               1 2 1                 1               65
66 13   1             1   1 1               1 1           2             1                     1       3                     66
67 15           2 1   1                       1   1 2               1 1 1             1             1                 1 1   67
68 7                 1         1             1                       1       1                             1     1         68
69 12   1 1                 1             1         1                         1 1             1 1           1     1 1       69
70 8                         1   2       1             1                       1     1                   1                 70
71 12               1     1       2 1 1     1         1                               1           1         1     1         71
72 14           1                 1                   2   1 1     1                 1         1         1 2   1         1   72
73 15     2           2 1   1         1     1 1     1             2 1 1 1                                                   73
74 6       1   1               1 1                                                 2                                       74
75 14       1                 1     1           1     2           2   1           1         1       1               1   1   75
76 9             1                   1               1             1                     2             1       1       1   76
77 10           1     1     1               1         1         1           1         1                     1 1             77
78 15 1               1 1 1             1     1         1 1     1 1 1               1   1   2                               78
79 15     1   1             1 1   1 1               1                           1         1     1   1 1 1   1           1   79
80 13                         1 1 1   1               1 1 1   1 2 1     1                     1                             80
81 7                   1   1           1                                           2                                 1 1   81
82 10   1 1         1               1                       1             2                         1   1     1             82
83 12             1     1 1       1 1             1                 1                             1 1 1   1 1               83
84 8                     1     1                                             1           1 1     1     1         1         84
85 4                             1         1     1                                                                       1 85
86 6           1                                                           2   1         1                           1     86
87 10             1                         1     1       1     1     1               1         1   1                   1   87
88 8     1                                                   1             1   2                 1         1         1     88
89 10                 1                 1                   1   1     1       1       1     1               1             1 89
90 12                 1     1       1             1                       1     1             1           2   1   2         90
91 14           1 1                     1                     1             1 1   1             1       1 1       1   2 1   91
92 8   1       1               1   1           1   1           1       1                                                   92
93 9 2   1                                     1                                       2         1     1           1       93
94 10 2 1                           1       1 1                 1           1                           1     1             94
95 15   1 2                 1     1   1     1           1     1                 1 1       1       1 1 1                     95
96 10     1               1 1             1               1 1 1       1           1       1                                 96
97 6               1                                       1     1             1                 1             1           97
98 13     1       1                         1 1           1     1 1     1     1   1   1     1                     1         98
99 7         1   1                                                                     1   2                   1         1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
Ngày
/
Tháng