BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vĩnh Long 60 KỲ ĐẾN NGÀY 12/10/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
Ngày
/
Tháng
00 14                       1     1     1 1         2   1               1 1         1     1   1             1         1     00
01 7 1   1   1                                     1               1         1             1                               01
02 12           1 1                   1               2         1 1         1 1       1             1       1               02
03 9     1     1               1                       1         1 1             1                                       2 03
04 4             1     1                                     1                                       1                     04
05 10           1           1 1 1                     1 1                       1         1     1           1               05
06 9     1 1     1   1 1 1       1                   1                                   1                                 06
07 10       1                                 1         1 2       1   1   1                                   1       1     07
08 9         1     1 1                 1                   1       1                   1     1                       1     08
09 13                   1 1 2                           1                   1   1     2     1 1           1 1               09
10 13   1           1   2         2         1       1     1           1                     1 1                         1   10
11 11 1     2       1                       1           1                       1                   1   1           1   1   11
12 11   1 1                               2       1   1       1             1                           1 1   1             12
13 13   1     1             1                       1 1 1 1   1               1     1   1                     1       1     13
14 6                                 1                                           1   1       1     1                     1 14
15 6                 1             1 1                           1     2                                                   15
16 10 1                 1             1                       1               1     1       1             1           1   1 16
17 21   2   1                               1 1 2         2         1       1 1     1 1     1     1     1           1 2 1   17
18 9 1                                   1             1               1           1             1         1 1   1         18
19 9               2         1                 1                           2               1 1                   1         19
20 10           1                     1 1 1       1         1                     1                               2       1 20
21 7                           1         2 1           1                       1                       1                   21
22 7           1                                                     1     1     1     1           1       1               22
23 9   1 1           1                           1         1         1         1             1           1                 23
24 7     1               1                                         1 1         1           1                     1         24
25 13 2                 1                           1       1       1   1 1   1   1       1               1         1       25
26 8   2                                             1           1     1     1         1                               1   26
27 13               1 1 1 2                     1                         2       1                       1   1 1       1   27
28 10       1           1 1                   1   1           1   1                       1                   2             28
29 21       1       1         1           1         1     1   1 2               1   1     1       1   1   1     2 1       3 29
30 12   1       1 1                   1                                       1         2 1       2       1     1           30
31 8       1   1         1                                       1       1 1   1                   1                       31
32 15   1             1         1   1     1 1   1             1     1         1     1                   2 1           1     32
33 13         1 1               2           1     1                   1         1           1     1   1 1           1       33
34 9 1 1                 1         1 1             1     1       1                       1                                 34
35 14         1         1   2 1           1                                       1     1     1     1   1   1     1       1 35
36 15 1 1       1   1                           1           1 1         1         1 1   2                   1   1   1       36
37 11           1           1         1   1       1             1 1   1                             1       1     1         37
38 7                                       1                             1       1       1   1           1   1             38
39 7           2                             1   1   1                             1                   1                   39
40 13   1     1     1           1             2     1       2       2               1                     1                 40
41 13                       2   1         1             1   1   1                         1 2         1           1     1   41
42 14         1   1 1       1 1           1 1       1                 1 1         1             1     1               1     42
43 8         2   1       1         1                                   1 1                           1                     43
44 7                                                 1                       1                 1           1     1 2       44
45 12     1           1                   1           1     2           1       1       1           1               1 1     45
46 6                     1         1               1                                         1       2                     46
47 9 1                             1             1           1           1         1       1                           2   47
48 7                   1         2       1       1       1                                                         1       48
49 7             1 1                 1 1                                                       1               1       1   49
50 9                     1     1       1     2 1                 1                   1                   1                 50
51 12             1 1 1 1       1       1           1               1             1                   1       1         1   51
52 8           1 1                               1                   1         1   1         1       1                     52
53 12       1       1 2   1                                   1 1 1     1           1             1             1           53
54 11             1         1       1             1         1   1     1   1     1             1                       1     54
55 12     1     1                       1       1         2                     1   1 1   1     1           1               55
56 11   1                                             2   1       1         1         1             1           1   2       56
57 10         1     1           1       1           1   1                         1       1   1               1             57
58 13 1           1     1       1     1       1         1 1                             1             1 1   1 1             58
59 7                     1             1 1                   1 1                                           1 1             59
60 10   1   2                               1     1                           1   1           1     1     1                 60
61 12                     1                     2         1           1               1     2       1     1       1       1 61
62 9       1         3                           1                     1                         1               1       1 62
63 11     1   1               1   1           2                     2 1     1           1                                   63
64 16     1                         1 1         1     1 1 1   1 1             1               1 3       1           1       64
65 14     1                   1   1 1           1                         1 1 1       1   1     1 1           1           1 65
66 17       1   1         1   1       1   1                     1     1               1 1         1     1     1 1 2     1   66
67 10           1                     1         1           1           2       1           1           1               1   67
68 7                               1                     1 1                         1           1       1               1 68
69 7               1   1     1                 1                   1                     1                             1   69
70 10                 1               1 1                     1                   1   1 2             1             1       70
71 7                         1     1                       1             1 1       1               1                       71
72 7       1                                 1       2         1                                       1               1   72
73 10 1           1     1         1                                             1               1     1     1       1 1     73
74 4                         1               1               1                     1                                       74
75 12         1   1   1             1           1 1                     1   2     1                     1                 1 75
76 20       1 1       2       1       2 1   1   1                         1         1 1   1   1   1   1         1     2     76
77 17 1   1               1         2     1   1     1     1             1 1                     1               1 1     2 1 77
78 12         1                   1         2         1         1     1         1                         1 1   2           78
79 10                         1   2     1                                                 1       1 1               1     2 79
80 9   1   1             1       2           1       1                                                         2           80
81 8     1               1 1       1   1                                   1 1           1                                 81
82 9     2     1               1 1               1   1           1                                 1                       82
83 15 1   1                     1                       2   1   3   1 1                 1               2             1     83
84 11 1                       1         1           1   1         1                             1 1 1 1         1           84
85 11 1                 1     1                   1 2             1       2                                   1         1   85
86 7                                   1   1               1     1           1                     1             1         86
87 12             1         1         1     1                                 1   1         1   1           2 1 1           87
88 6   1         1                                                                   1 1     1                     1       88
89 15 1       2 1       1   1 2 1 1     1           1                                       1               1 1             89
90 19 1           1 1       1   2   1   1   1                       1   1   1     1 1   1 1       1 1               1       90
91 15         1         1         1 1       1   1         1   1     1 1       1       1     1     1                   1     91
92 7         1     1       1                 1                                                                       2   1 92
93 8             1                                           1   1 1       1                       1     1             1   93
94 13                         1         1     1         2       1     1 1   1               1     1   1           1         94
95 15 1 1 1 1       1       1                 1   1         1 1 1                               1 1             1 1         95
96 11                 1             1       1   1 1               1             2               1     1   1                 96
97 10     1                           1                       1           1       1           1 1     1       1     1       97
98 9                                       1               1         1   1   1       2         1       1                   98
99 7       1     1             1 1                             1   1                           1                           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
Ngày
/
Tháng