BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vĩnh Long 60 KỲ ĐẾN NGÀY 01/12/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
Ngày
/
Tháng
00 9                           1                       1             1     1 1                   1 1 1     1               00
01 14   1     1 1       1 1 1             1 1 1               1                     1                         2           1 01
02 15       1     1         1           1         1               1   1             1   1       1       3 2                 02
03 12   1   1   1     1                     1             1                     1                 1   2     1 1             03
04 10                       1   1 1       1                           2   1 1           1                               1   04
05 9 1               1                     1                       1               2     1         1         1             05
06 14                         1     1           1 1         1 1 1       1         1   1   1           1 1       1           06
07 11   2         1   1                           1 1         1     1                 1 1                 1                 07
08 10   1   2     1                         1     1                                         1       1                   2   08
09 7         1   1             1   2                                                                 1           1         09
10 9         1                   1 1         1 1         1                 1                         1       1             10
11 11           1             1         1         1     1   1 1   1     1                           1         1             11
12 13                     2               1                   1         1 1 1   1       1       1 1       1   1             12
13 11         1     1           2 1                       1                 1 1         1                       1 1         13
14 14 1                               1 2           1               1           2         1   1   1 2         1             14
15 11     1   1     1             1     1     1                         1       1                           1   1         1 15
16 15 1         1 1               1       2     1 1   1   3       1                         1       1                       16
17 16         1         2 1 1 2                       1                     2     1         1 1 1         1           1     17
18 7 1               1                                                   1   1         1                 1       1         18
19 9                   1       1                 1                           1         1           1       1     1   1     19
20 4                         1         1                                                   1                             1 20
21 15     1 1   1         1   1     1         1       1                   2     2                         1       1   1     21
22 9                 2                     1           1             1   1             1       1 1                         22
23 11   1 1         2           1 2           1   1                     1                                       1           23
24 8                                 1 1                                       1     1 1 1       2                         24
25 6   1                           1                         1 1                     1                                 1   25
26 15 1                       1     1     1         1 1   1 1     1       1               1         1     1 1     1         26
27 8       1               1             1                 1           1               1                           1 1     27
28 24         2 2 1   1 1     1   1       1                 1 1                           1 1 1 1   1           2   1 1 1 2 28
29 14 1   1             1       1     1         1                       1                         1 1 1 1   1   2           29
30 12   1           1             2 1 1       1 1       1                       1   1                           1           30
31 11 1         1       1         1               1   1 1             1             1         1                       1     31
32 13           1           2           1       1   1               1   1             1             1   1       1     1     32
33 10           2       1                   1               1       1       1             1             1             1     33
34 9   1                   1           1           1         1   1   1 1 1                                                 34
35 6     1                 1     1                                         1       1                   1                   35
36 10                                     1                 1   1   1                           1 1           1       1 2   36
37 11 1       1                     1   1                   1   1               1     1 1 1     1                           37
38 7 1               1     1       1                       1     1                                                   1     38
39 10                                   1 1   1       2         1 1 1                       1     1                         39
40 15 1           1 1     1           1     2                     1               1             2       2 1               1 40
41 7     1                       1         2                     1                   1                             1       41
42 9                   1 2   1                   1   1           1                             1           1               42
43 9   1 1         1                       2       1                         1     1                                     1 43
44 17 1   1             1         1           1     1               1 1 1 1   1           1   1                   1 2 1     44
45 8                   1       1                     1 1                                     1 1   1       1               45
46 12   1       1                               1       1   1   2                 1   1     1     1                 1       46
47 12     1   1 1     1         1             1           1 1         1 1   1                 1                             47
48 10     1     1                   1     1           1     1 1               1           1                 1               48
49 9 1     1 1                           1     1         1 1                                         1             1       49
50 10 1   1     1 1       1 1 1                                 1     1                     1                               50
51 11         1           1             1     1           1 1               1 1 1 1                                       1 51
52 11             1 1                         1 1   1   1                   1                 1 1                 1     1   52
53 9     1 1                           1 1 1   1               1             1               1                             53
54 13         1   1 1                           1     1   1         1       1     1   2                                   2 54
55 8       1             1                                   1       1 1           1                   1         1         55
56 8   2                                   1     1   1             1                     1                   1             56
57 11                 1   1       1 1         1         1 1                 1       1         1                     1       57
58 4                                     1                             1   1                               1               58
59 7                   1       1     1       1                   1                                         1 1             59
60 14               1     1 1 1   1             1       1                 1   1     1 1                 1           2       60
61 12       1             1   1     1             1 1                               1 1         1                   1 1 1   61
62 10     1           1                 1     3           1   2                                       1                     62
63 15                     1 1       1 1   1     1     1 1 1                       2 1       1             1   1             63
64 15       1             1   1                 1       1     1 2   1       1     1         1         1 1               1   64
65 17   2             1                               1       1 1         1             2     2       2       1     1     2 65
66 13         1         1       1     1     1     1             1             2       1   1 1                     1         66
67 12     1   1     1 1                                               1       2             1   1 1       1     1           67
68 16       1         2                     1         1 1   1 1   1 3   1         1       1       1                         68
69 9         1         1           1           1                         1 1             1               1       1         69
70 8                                                           1     1       1   1                       1   1     1   1   70
71 6               1     1   1                                   2             1                                           71
72 8 1 1                                 1                           2         2                           1               72
73 11       1               1 1 1     1                     1 1                   1   1                             1 1     73
74 6           1                                     1                           1           1     1                   1   74
75 11               1               1 1                     1   1                   1         1     1 2                   1 75
76 7     1                   1                     1                     1     1                       1         1         76
77 11       1                 1       1                 1           1 1                   1 1               1   1   1       77
78 10                                 2         1   1                     1                   1         1       1     1   1 78
79 12               1                           1   2             1   1             1       1   1             1 1         1 79
80 5             1   1         1                   1                                                             1         80
81 6     1                           1                                           1             1       1   1               81
82 6     1                             1   1                                                             2             1   82
83 11           1       1         1       1         1               1     1                 1             1 1   1           83
84 14       1     1 2 1       1                 1                                         1 1   1   1         1   1     1   84
85 8             1         1                 1   2                                   1                 1         1         85
86 13             1   1               2           1     1       1     1           1   1 1             1             1       86
87 14 2     1     2     1       1       1           1 2 1       1               1                                           87
88 14 1     1       1     1                             1 1 1           1         1 1   2       1               1           88
89 10   1                                 1         1                               1                       2 1     1 1   1 89
90 8             1                     1     1                             1 1   1               1       1                 90
91 5                             1                           1               1                                 1     1     91
92 8                                 1                   2                       1     1     1   2                         92
93 9         1                 1                         1   1   1 1   1                 1                             1   93
94 13             1     1               1                         1 1               1       1 1   1 1                 1 1 1 94
95 6 1         1           1       2                                                                                   1   95
96 21         1         1                         2 1   1         1     1             1 1 1 1     1   1 1 1       3 1     1 96
97 12       1       1           1     1                         1       1 2   1 1                     1         1           97
98 9     1                 1   1           1                             1     1             1     1 1                     98
99 7   1                   1                                                         1                     1 1       1 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
Ngày
/
Tháng