BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 03/02/2023

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
02
02
/
02
01
/
02
31
/
01
30
/
01
29
/
01
28
/
01
27
/
01
26
/
01
25
/
01
20
/
01
19
/
01
18
/
01
17
/
01
16
/
01
15
/
01
14
/
01
13
/
01
12
/
01
11
/
01
10
/
01
09
/
01
08
/
01
07
/
01
06
/
01
05
/
01
04
/
01
03
/
01
02
/
01
01
/
01
31
/
12
30
/
12
29
/
12
28
/
12
27
/
12
26
/
12
25
/
12
24
/
12
23
/
12
22
/
12
21
/
12
20
/
12
19
/
12
18
/
12
17
/
12
16
/
12
15
/
12
14
/
12
13
/
12
12
/
12
11
/
12
10
/
12
09
/
12
08
/
12
07
/
12
06
/
12
Ngày
/
Tháng
00 11   1             1   2         1     1   1                             1           1               1 1           00
01 13       1 1     1       1 1 1   1       1                       1                 1         1               1   1 01
02 12   1             1   2           1   1                           1   2       1                   1         1     02
03 9         1 1       1                       1             1         1     1         1 1                           03
04 11   1         1   1       2 1   2                                                       1     1               1   04
05 13               1         2   1       1         1     1     1 1             1 1     1   1                         05
06 13   1 1     1         1     1                   1 1               1     1 1   1                       1       1   06
07 15       1           2         1                       2   1                         1           2 1       1     3 07
08 14   1   1       1 1             1                 1     1         2               1       1     1 1       1       08
09 12     1 1           1                     1           1       1   1             1     1     1     1       1       09
10 19         1         1 1 1           1   2       1 1 1   1       1       1       1             2   1   1         1 10
11 14 1         1       1       1           1   2 1     1                     1 1 2                 1                 11
12 20 1   1   1   1     1           1       1     1 2   1           1       1 1 1   1 1 1                       2     12
13 14             2       1           1 1     1     1         1         1     1         1           1     2           13
14 10                                   1   1   1         1     1                   1 1       1   2                   14
15 17       2   1           1               1   1   1                   1 1         2   1       1 1   1   1 1         15
16 18     1 1         1   1 1 1     1 1               1 2     2         1   1 1     1             1                   16
17 12                           1           1   2                     1 1       2 1   1               1           1   17
18 20     1             1 1 1     1   2 1 2   1                                     1 1   1   1 1   1         1   1 1 18
19 12   3     1   1                       1                               1 1         1         1 1 1                 19
20 16       1 1 1   1 1     1                             1 2     1                       2 1 1         1 1           20
21 13       1                   1 1 1     1           1                             1   1 1     1     1 2             21
22 14 1     1       1       1   1         1       1 1                 1           1             1 1 1           1     22
23 11       1   1           1     2                 1                       1 1   1                     1   1         23
24 13         2                   1               1         1                             1 2 1 1   1     1   1       24
25 18 1       1       1     1             1     1 1     1 1                     2   1       1 1     1     1   1   1   25
26 17           1 1 1       1 1                 1       1 1 1       1       1         1         1 2       1       1   26
27 18   1       1             1       1         1 1     1         1 1   1     1 1 2       1       1             1   1 27
28 13 1                 1       1   1                           1                   1 1 1 1         1   1   2         28
29 17 1   1   1         1       2         1   1                 1 1     1 1 1     1     1   1 1                       29
30 17   1         1           1       1   1     1       1       1 1   1 1 1               1               1 1   1 1   30
31 17 1               2                     1         1   2 1   1   1 1 1   1                           2         2   31
32 15                 1   1 1     1     1             1   1   2           1                 1 1   1           2       32
33 9                               1                                 2         1             2   1           1     1 33
34 26   2       3     1               3 1 1     1       1     1 1       1   1   1 1   1 1     1 1         1   1     1 34
35 21     1     1   1       1 3 1     1             2 1 2         2   1       1 1         1           1               35
36 13       1     1       1     1                                   1 1     2 1         1               1 1   1       36
37 11 1   1   1         1             1                         1         1           2             1         1       37
38 24   1 2     1         3       1 1   1       1 1           1       1   1   1 1   1 2 1   1               1 1       38
39 12 2             1           1                 1       1                     2   1 1       1 1                     39
40 19       1 1   1   1 1   2 1       2   1   1   1                             1 1             1 1     1   1         40
41 15     1 1                       1       1       1   1   1       1 1   1       1 1         1     1 1               41
42 22   1 1     1   1 1     1 1 1     1     2 1       1     1 1 1             2             1   1 1     1             42
43 12                   1       2             1           1 1   1           1                   2             1     1 43
44 15             1   1                 1     1   1   1     1             3                     2   2           1     44
45 13                       1       2         1   1         1 1         1             1 1 1                 2         45
46 16 2       1       1   1 1                 2                           1   1 1 1 1         1     1       1         46
47 14     1             1                 2     1               1 2   1                       1   1         1   1   1 47
48 16     1     2   1   1       1                   2     1 1               1 1         1   1           2             48
49 14 1     1           1 1         1 1   1 1             1 1   1     1                   1   1                       49
50 11                       1           1           2       1   1       1 1                 3                         50
51 13   1         1 1                         2     1       1       1   1     1                     1 1       1       51
52 13               1         2           1 1   1             1 1                       1 1                   1 1   1 52
53 12 1               1         1 1           1         1       1         1 1   1                             1 1     53
54 17   1 1     1       1               1       1     1     1       1 1     1       3                     1     1 1   54
55 18   1   1           2 1 1   1 1       1 1     1         1       2         1       1       1       1               55
56 18           1       1     1   2   1 2 1                                             1   1 1     1 1     1 1   1 1 56
57 17       1 1       1     2       1         1 2 1   1 1 2                               1   1         1             57
58 13         1           1                       1     1           1   1     1             1       1   2         1 1 58
59 14       1       1     1                     2             1 1                         1 2     2   1     1         59
60 18                 1       1   1     1   1     1               2 1   1 1       1   1 2     1       1     1         60
61 15 1 1 1 2             1                   1   1     1             1                     1   1     1   1     1     61
62 14     1           1                 4                         1         1 1     1 1   1 1     1                   62
63 11     1         1   1   2   1                               1   2       1 1                                       63
64 19         1       2       1     1         1   1   1         1         1     1     3     1       1 1         1   1 64
65 18     1   1   1                             1 1     2   2 1     1 1           1           1 1               1 2   65
66 13 1         1   1         1   1 1 1 1     1       1               1 1                                 1           66
67 18 1                   2       1             1       1 1     2       3   1             1             1       1 2   67
68 17     1 1     1               1     2                     1     2   1 1 1       1               1       1 1     1 68
69 11 1 1           1     1   1 1   1             1           1                       1     1                         69
70 17   1     1   1 2                   1 1     1     1   1                 1 1           1           1   1         2 70
71 11       1   1       1         1                                                   1       1   2   2       1       71
72 9         1                                             1     1 1       1             1         1     1 1         72
73 19                   1               1         1   1       2 1 3     1         1     2 1             1         2 1 73
74 17 2 1 1       1   1     1     1     1 1 1               1             1   1     1   1                   1         74
75 15       1     1 1                 2       1     1 2           1   1 1         1           1     1                 75
76 9 1   1       1                         1               1         1           1               1             1     76
77 10       1                         1           2 1 1       1 1       1                               1             77
78 12         1       1             1                   1   1                           1       1         1 2     1 1 78
79 25   1     1 1   1             1 1 1   1 1       1 1   2     2 1     1   1 1             1       1         2   2   79
80 13             1           1     1       1 1               1           1       1         1           1 1 1   1     80
81 13       1     2           1       1     1         1     1                 1   1 1         1                   1   81
82 25   1           1   1 1 1 1 1     1   1       1   1   1   1     1 1   1 1   1   2 2         1         1   1       82
83 16             1 1 1 1                 1           1   1   1   1   1           1     1       1               1   2 83
84 13     2 1   1       1                 1     1 1   1   1                                           1   1       1   84
85 16     1           1   1       1       1 1               1     3             1           1             2   1 1     85
86 13                     1   1 1     1       1 1     1       1           1             1       1       1           1 86
87 14   1         2 1   1         2                   1               1   1           1             1   1         1   87
88 19 1         1   1 2                       2     1           1         1     2             1 1     2 3             88
89 19   1 1   1 1   1                       1   1 1           1   2       1     1 1               1   2         2     89
90 10 1 1   1                       1                     1         1         1 1                       1           1 90
91 23 2       1   1                 1   1     1 1 1     3     1 1 2         1           1     1   1   1     1     1   91
92 18     1                     1   2 1 1   1             1         2   1                 1 1             1 2   2     92
93 16           1   1     1   1   1                 1 1                     1 1 1   1             1       1       1 2 93
94 16 2 1       1   1               1   1 1 1             1   1     1   1                                 1     1   1 94
95 20         1   2           1 1 1               1 2               1 1           1       1     1 1 1   1   1   2     95
96 17         1             1         1       1     1   1   1   1   1   1     1 1 1       1     1   1             1   96
97 15                       1   1           2       2   1     1           1       1 1         1             1 2       97
98 10         1 1                 1     1               1                       1         2 1         1               98
99 12         1   1             1 1           1                                     1   1 1     1           2 1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
02
02
/
02
01
/
02
31
/
01
30
/
01
29
/
01
28
/
01
27
/
01
26
/
01
25
/
01
20
/
01
19
/
01
18
/
01
17
/
01
16
/
01
15
/
01
14
/
01
13
/
01
12
/
01
11
/
01
10
/
01
09
/
01
08
/
01
07
/
01
06
/
01
05
/
01
04
/
01
03
/
01
02
/
01
01
/
01
31
/
12
30
/
12
29
/
12
28
/
12
27
/
12
26
/
12
25
/
12
24
/
12
23
/
12
22
/
12
21
/
12
20
/
12
19
/
12
18
/
12
17
/
12
16
/
12
15
/
12
14
/
12
13
/
12
12
/
12
11
/
12
10
/
12
09
/
12
08
/
12
07
/
12
06
/
12
Ngày
/
Tháng