BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 05/12/2022

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
12
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
Ngày
/
Tháng
00 20 1             2     2       1   1   2 1       1         1         1   1         2         1       1   1               1 00
01 15   1 1 1         1                           1                       1 1 1 1     1   1             1   1     1         1 01
02 15       2         1     1                 2   1             1   1   1   1   1       1   1                       1         02
03 17 1   1       1     1     1     2 2     1         1           1       1       2     1                     1               03
04 18             1               1 1 2       2                   1 1     1 1 1     1   1         1               1 1     1   04
05 19       2 1                                 1 3       1   1 1   1     1   1   1 1       1   1             1         1     05
06 10       1 1     1         1               1 2       1       1         1                                                   06
07 17   1           2       1           2 1         1   2 1         1           1   1                   1     1 1             07
08 12                 1 1         1 1     1           1       1         1     1 1       1                 1                   08
09 15     1                         1         1           1         1     1 2       1 1     1   1 1                     1 1   09
10 15   1                             1   1   1   1 1   1   1                           1     1 1               1 1     1   1 10
11 16         1           1       1           1     1       1   1   1 1 1         1   2     1             1           1       11
12 20 1         1 1       1     2       1         1   1                 1     1   1             1 1     2   1   1   1 1       12
13 18           1           1 1 1               1 1   3           1             1     1 1   1       1   1               1 1   13
14 17                       1 1               2 1     1             1   2                       1 1 1   1 2 1             1   14
15 13       1 1               1 1         1                     1           1       2       2               1               1 15
16 16       1                   1       1 1   1                       1     2           1     1   2             1   1   1 1   16
17 12   1     1     1                               1     1   1                     1           2             1       1 1     17
18 13 1   1                 1       1                         1               1                 1 1 2     1           1     1 18
19 12             1   1   1               1   1             1         1                     1 1   1       1           1       19
20 25 1 2             1             2 1 1         1 1   1             2 1   1               1       3       1 1 1 1     1 1   20
21 24   1   1     1   1 1       1               2 2   1   2 1 1   2         1 1 1   1                           1     1 1     21
22 12       1       1               1   1         1 1             1   1           1   1   1                       1           22
23 15       1           1 1             1             1 1 2         1     1         1       1               1   1   1         23
24 17         1         2 1   1     1     1                 1 1           1                       1   2     1 2           1   24
25 14                             3         2           2     1       1           1               1 1           1     1       25
26 18   1                 1     1 1 1     1         1           1       1 1               1           1 1         1   1     3 26
27 4                                               1             1                     1 1                                   27
28 18 1 2 1   1       1                           1 1   1     1 1   1           1             1     1   1               1   1 28
29 15                       1 1 1     1                       1                 1   2 1   1   1 1   1 1   1                   29
30 18         1     1     1     1 1               1       1 1       1 2           1       2     1           1   1     1       30
31 18                   1     1       1 1 1 2   1 1                         1     1         1 1           1 1     1 1 1       31
32 14         2       1       1     1               1   2             1                           1 1   1         1   1       32
33 16     1 1     2 1       1       1       1                   1 1   1 1 1 1                                   1         1   33
34 16 1                       1   1   2         1         1   2   1     1 1     1                     1             1     1   34
35 8           1             1                     1         1                 1       1                         1     1     35
36 22 1 1     1 1           1       1             1 1 2 1       3 1     1             1 1       1                 1 1 1       36
37 11     1   1     2   1           1                                 1                         1                     1     2 37
38 15 1     1     1 1     1       1               1                   1 1     1   1                   1     1 2               38
39 14   1                 2     1   1 1 1   1       1                 1   1           1                       1           1   39
40 19 1     1 1                         1       1     1       2         1   1   1   1 1 1 1     1         1       1         1 40
41 22 1 1       1   1 1       1 1             1             3 1     1             1           3         1       1     2     1 41
42 23 2       1       2                         1 1   1   2     1   2   1   1                                 1 2       1 2 2 42
43 17             1         1   1 1     1           1               1 1 1 1 2 1             1                       1 1   1   43
44 15     1 1 1 1       1           1                       1 1               1 1       1     1         1           2         44
45 10     1                                 1             1           1         1 1 1                             3           45
46 20     1   1     2 1 1 1     1 1               1                 1   1 1   1   1         1             2       1 1         46
47 14                   1         2                                   1 1   1 2 1           1 1       1 1       1             47
48 13               1       1 1           1                   1     2           1     1       1   1           1             1 48
49 16     1                     1         1     1                                 3     1 2     1   1   2 1       1           49
50 16                     1     1     1 1 1   1             1   2   1     1       1   1                             2 1       50
51 19   1     1 1             1 1 1     1 1 1     1     1 1     1                       1 2             1           1   1     51
52 14         1 1                   1 1     1   1               1     1         1         1           1 1   1               1 52
53 20     1         1       1   1 1   2 1   1   3 1                               1 1               1 1         1 1 1         53
54 19 2   1             1             1               2       1   1   2             1   1     1 1     1 1             2       54
55 22     2   1   3   1   1   1           1 2                                       1 1   1 1     1 1     1               2 1 55
56 11 1                   1     1               1         1                                         1 1   1   1       1     1 56
57 19   1 1     1     1                 1   1 1       1 1     1   1   2                       1 2         1 1     1           57
58 19           1           1           2   1 1                         1   1     1 1   1       1 1 2 1     1     1       1   58
59 20 1         1                 1           1   1   1   1       2         1       2       1       1 2 1       1           2 59
60 13 1     1   1                         1               1   1 1         1     1           1       1       1   1             60
61 19   1 1 2   1 1     1   1       1               1 1 1   1   1                       1 2 1                       1         61
62 15     1           1     1         1       1     1         2             1     1   1   1 1                 1             1 62
63 5 1   1                   1                                                       1                               1       63
64 17 1 1         2   1       1     1                   2       1 1   1   1               1                   1 1     1       64
65 20       1 1       1   1 1                       1 1   2     1   1                   1   1     1     1   1   1   1     2   65
66 16           1   1   1 1           1   1       1 1   1 1               2     1 1                         1     1           66
67 18   1       1 1             1 1   1         1       2     1         1               1     1   1         1 1     1   1     67
68 15                     1   2                                       1     3 1       1         1 1           2 1 1           68
69 16         1 1 2               1   2                                 1             2   1               1     2   1   1     69
70 25 1       1   1         1       2   2   1 1       1   1   1   1   1           1 1 1           1     1     1 1       2   1 70
71 19 1     1 1   2   1   1                 1   1 1             1   1                 1         1       1         1 1   1 1   71
72 18     1     1   1 1 1       1   1               1         1     1         1       1 1           1 2   1                 1 72
73 15             1         1 2     1 1     1       1                 1   1     1               2           1   1             73
74 15           1               1   2         1             2 1           1             1             1 1     2           1   74
75 10               1   1     1           1           1 1                           1         1   1                   1       75
76 29     1   1         2       2   1 1 1 1   1 1   1 1           1 1     2   1     1     2   1 1 1   1   1 1         1       76
77 16   1   1     1         2     1             1                   1           1     1     1     1     1 1   1     1         77
78 21       2               1 1             1 1 1         2       1     2 1   1 1   1   1       1 1                 1   1     78
79 15           2             1         1 1         1 1     1             1 1 1         1           1     1               1   79
80 16     2 1     1   1     1           1   1 1                   1                       1   2     1     1       1           80
81 12   1       1 1         1           1 1       1         1                           1       1                 1     1     81
82 19 1 1     1 1 1   1 2 1       1         2 1                   2           1 1         1         1                         82
83 18 1 2           1   3 1           1     1   1           1     2 1       1     1                             1             83
84 15                         1       1 2             1                       2         1   1         1 1   2         1 1     84
85 10 1 1             1   1       1                     1 1                   1                   1                 1         85
86 12   1             1                     1               2                 1   1             1     2           1         1 86
87 17               1 1     2           1             1         1 2         1 2 1                             1         2 1   87
88 11   1 1 1                                   1         1                     1   1       1 1             1       1         88
89 10           1                           1   1     1 1   2                                     1 1 1                       89
90 18     1   1 1   2     1     3               1       1 2         1   1                           1   1           1         90
91 25 1     1       1   1   1 1   2                 1           2             1 1     1     3     1   1 1 1 1 1         1   1 91
92 17 1                 1 1             1       1     1 1   1       1   1           1         1       2   1         1     1   92
93 12     1 1   1                                   1                             1 1       1             2               3   93
94 16     1     1     1   1   1             1 1             1         1   1     1                 1 1         1         1   1 94
95 11             1   1                   2         1           1             1       1   1                 1     1           95
96 24   1           1 1 1 1 1     1               1     1   2   1 1 1             2           1       2     1 1 2       1     96
97 13                   1   1             1   1             2                           1     1   1         1         1 1 1   97
98 18         1                 1     1   1       1     1       1 1     1             1 1 1   2     1     1   1       1       98
99 17           1   1             1       1   1     1                   1 1     1   1     2   2           1       1     1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
12
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
Ngày
/
Tháng