BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ An Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 08/11/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
Ngày
/
Tháng
00 11     1 1 1               1                         1                 1     2     1       1                   1         00
01 10   1     1               1   1   1       1                         1             1                           1   1     01
02 7             1               1 1                 1 1                     1                         1                   02
03 13   1               1 1 1                                             1               1 2   1 1                 2 1     03
04 8     1 1                     1 1           1     1               1                                               1     04
05 10   1               1 1             1 1                               1           1           1 1       1               05
06 15             1   1 3   1   1               1                   1 1     1           1       1         1       1         06
07 8         1 1                                   1               1 1     1                               1           1   07
08 14           1               1 1                   1   1                 1   1   1         1     1   1 2               1 08
09 13             1       1     1         1         1         2 1 1                 1 1 1                                 1 09
10 10           1     1         1           1                         1   1   1 1           1       1                       10
11 5         1                             1     1                                   1                                   1 11
12 9                                       1               1                   1       1 1     1 1               1       1 12
13 6                                                                       1         1       1               1   1 1       13
14 9 1                               1             1                         1                   1             1 1     1 1 14
15 16     1     1 1 1                       1                   1 1     2         2               1 2         1     1       15
16 14 1             1     1   1         2 1                         1         1   2 1               1   1                   16
17 6   1                           1                                                 1       1         1                 1 17
18 8     1 1               1 1                                   1         1                     1               1         18
19 8                           1           2                             1           1     1         1                   1 19
20 13             1           1             1     1     2       1                           1 1               1 1     2     20
21 9   1   1   1     1                         1                         1                           1 1       1           21
22 8                           1             2   1                                                   2   1             1   22
23 12           1 1 1               1       1             1         1           1     1               1           1       1 23
24 10   1 1           1 1 1                       1                 1             1         1                 1             24
25 14     1     1   1 1   2     1 2           3                 1                                                       1   25
26 8 1                         1                 1             1         1       1     1                     1             26
27 8                                   1                               1       1           1       1 1           1 1       27
28 14 1 1 1                   1         1 1                       1         1   1   1     1       1           1   1         28
29 12               1     1             1 1                                       1         1 2   1       1               2 29
30 7           2   1           1                                                           1           1           1       30
31 14       1       1               1   2               1         1                             2   1       1 1     1 1     31
32 8 1                   1       1                       1             1           1                 1                 1   32
33 5                             1 1               1 1               1                                                     33
34 11                           1       1       1     2     1 1       1                       1             1             1 34
35 8                   1                               1               1 1   1                       1 1     1             35
36 7         1                     1                                 1       1         1                       2           36
37 9             1                         1   2               2                       1           1               1       37
38 13 1       1   1 1       1       1 1   1   1             1                             1         1                     1 38
39 7       1         1                 1           1           1         1                                     1           39
40 16               1   1                   3     1 1 1   1                   1         1                     1     1   2 1 40
41 12         1     2         1                 1         1   1             2                                       1 1   1 41
42 5                             1                     1         1 1                       1                               42
43 6     1       1                     1                         1               1           1                             43
44 5                   1     1                         1                                     1       1                     44
45 6         1     1   1       1   1                             1                                                         45
46 8               1                   1                     1   1   2               1       1                             46
47 11   1   1         1   1 1         2                               1       1 1                     1                     47
48 13 2       1               1     1 1           1 1                                             1       1 1       1 1     48
49 7                   1                     1 1     1                                         1         1   1             49
50 13           1 1                                         1   1 1     1   1   1         1 1         1 1   1               50
51 9                               1 1 1       1   1     1       1               1 1                                       51
52 9                                         1           1     1   1         1               1     1         1       1     52
53 14             1   1     1                     1 1       1           1       1     1   1       1 1             1   1     53
54 10           1     1   1 1                   1   1 1                     1                                     1   1     54
55 7                                             1 1   1 1   1                                   1         1               55
56 17 1 1                   1       1 1           2 1         1                     1   1   1   1     1   1 1   1           56
57 6     1                                               1                               1             1       1 1         57
58 13           1       1 1               1 1     1             1   2             2                         1       1       58
59 11   1 1         1     1                 1                               1   1 1                       1           1 1   59
60 18   1               1     1       3   1     1     1         1                               1 1             1 2   1 2   60
61 9 1           1             1     1     1                           1           1       1                       1       61
62 12       1   1     1       1   1   1   1               1 1 2                                       1                     62
63 13     1 1       1       1           1     1         1           1 1                 1               2               1   63
64 9       1     1                     1                             1 1             1       1           2                 64
65 8   1     1                                     1 1                               1   1           1               1     65
66 7             1                                       1               1 1           1                   1   1           66
67 5                   1   1                       1         1         1                                                   67
68 12                     1               1   1 1           1   1   1     1   1                             1           2   68
69 17 1               1               1       1     1 1 1                           3     1 1 1       1 1       1 1         69
70 9                                     1 1         1             1     1   1           1         1   1                   70
71 9       1               1     1 1               1 1                 1                           1 1                     71
72 12   1 1           1 1   1                     1   1     1           1                     1 1                   1       72
73 13   1             2                           1         1     1     1       1                       1   1     1 1     1 73
74 16     1                   1 1         1 1           1                   1     1 1   1       1         1 1 1 1     1     74
75 9     1                 1                             1       2 1           1                   1       1               75
76 9                           1     1                                             2     1       1 1 1       1             76
77 10       1         1   1               2           1                       1         1       1             1             77
78 12         1     1   1         1             2           1 1             1         1                       1 1           78
79 13   1   1                         2   1               1 1     1           2                 1       1       1           79
80 17   1                       1 1       1               1   2         2 1       1 1       1         1     1           1 1 80
81 8 1       1         1         2                                         1         1 1                                   81
82 10     1 1                     1           1                 1               1         1                 1       2       82
83 8 1                       1                   1       1   1       1                 1               1                   83
84 15       1 1       1   1 1 1     1                   2 1                                   1 1       1 1             1   84
85 10 1         1                               1               1 1               1   1   2         1                       85
86 15           1             2     1   1     2 1       1     1   1               1       1 1           1                   86
87 14     1   1 1 1                                   1     2           1 2                       1           2       1     87
88 11       1 1       1                                 1             1                     1               1   2     2     88
89 9   1                     1       1               1         1           1 1   1               1                         89
90 12 1 1                   1       1       1       1   1                         1 1         1 1         1                 90
91 15               1                   1 1   1   1         1 1 1 1 2 2         1                                         1 91
92 20 1   1   2 1   1   1 1   1   1                 1         1     1   1   1           1       1 1         1       1       92
93 18     1               1     1                       1 1   1     1         2     1     2     2 1 1             1     1   93
94 9         1                               1   1         2       1                 2   1                                 94
95 9       1               1   2                           1             1             1                 2                 95
96 10           1 1                 1                       1   1     1   2     1                                       1   96
97 14 1     1     1   1                 1     1 2         1                 1           1       1               1       1   97
98 11 1                     1     1               1                           1     1   1   1 1                 1         1 98
99 10             1         1       1     1                           1         1                 1       2   1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
Ngày
/
Tháng