BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ An Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/09/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
Ngày
/
Tháng
00 8           1                         1                 1     2     1       1                   1                       00
01 10           1   1   1       1                         1             1                           1   1           1   1   01
02 7               1 1                 1 1                     1                         1                             1   02
03 13     1 1 1                                             1               1 2   1 1                 2 1         1         03
04 6               1 1           1     1               1                                               1                   04
05 11     1 1             1 1                               1           1           1 1       1                   1     1   05
06 15   1 3   1   1               1                   1 1     1           1       1         1       1               1       06
07 6                                 1               1 1     1                               1           1                 07
08 16             1 1                   1   1                 1   1   1         1     1   1 2               1   1   1 1     08
09 13       1     1         1         1         2 1 1                 1 1 1                                 1           1   09
10 11   1         1           1                         1   1   1 1           1       1                         1         1 10
11 5                         1     1                                   1                                   1         1     11
12 9                         1               1                   1       1 1     1 1               1       1               12
13 8                                                         1         1       1               1   1 1             1   1   13
14 11                   1             1                         1                   1             1 1     1 1       1   1 1 14
15 14 1                       1                   1 1     2         2               1 2         1     1               1     15
16 14 1     1   1         2 1                         1         1   2 1               1   1                     1           16
17 8                 1                                                 1       1         1                 1     1   1   1 17
18 8         1 1                                   1         1                     1               1           1   1       18
19 9             1           2                             1           1     1         1                   1 1             19
20 13           1             1     1     2       1                           1 1               1 1     2               1   20
21 6   1                         1                         1                           1 1       1                         21
22 9             1             2   1                                                   2   1             1       1         22
23 10 1               1       1             1         1           1     1               1           1       1               23
24 11   1 1 1                       1                 1             1         1                 1                 2       1 24
25 12 1 1   2     1 2           3                 1                                                       1                 25
26 10             1                 1             1         1       1     1                     1                 1   1   1 26
27 9                     1                               1       1           1       1 1           1 1           1         27
28 12           1         1 1                       1         1   1   1     1       1           1   1                 1     28
29 14 1     1             1 1                                       1         1 2   1       1               2   1         1 29
30 7 1           1                                                           1           1           1             1   1   30
31 13 1               1   2               1         1                             2   1       1 1     1 1                   31
32 9       1       1                       1             1           1                 1                 1     1         1 32
33 6               1 1               1 1               1                                                     1             33
34 13             1       1       1     2     1 1       1                       1             1             1   1       1   34
35 10     1                               1               1 1   1                       1 1     1                 1 1       35
36 8                 1                                 1       1         1                       2           1       1     36
37 9                         1   2               2                       1           1               1       1             37
38 11 1       1       1 1   1   1             1                             1         1                     1           1   38
39 8   1                 1           1           1         1                                     1           1 1           39
40 17 1   1                   3     1 1 1   1                   1         1                     1     1   2 1     1         40
41 12 2         1                 1         1   1             2                                       1 1   1       1       41
42 6               1                     1         1 1                       1                               1             42
43 5                     1                         1               1           1                                     1     43
44 6     1     1                         1                                     1       1                                 1 44
45 5 1   1       1   1                             1                                                                       45
46 8 1                   1                     1   1   2               1       1                                           46
47 10   1   1 1         2                               1       1 1                     1                           1       47
48 10           1     1 1           1 1                                             1       1 1       1 1                   48
49 7     1                     1 1     1                                         1         1   1                           49
50 12                                         1   1 1     1   1   1         1 1         1 1   1                           1 50
51 9                 1 1 1       1   1     1       1               1 1                                                     51
52 10                           1           1     1   1         1               1     1         1       1                 1 52
53 20   1     1                     1 1       1           1       1     1   1       1 1             1   1     2 3 1     1   53
54 10   1   1 1                   1   1 1                     1                                     1   1     1             54
55 10                               1 1   1 1   1                                   1         1                       1 1 1 55
56 15         1       1 1           2 1         1                     1   1   1   1     1   1 1   1                         56
57 8                                       1                               1             1       1 1             1   1 1   57
58 12     1 1               1 1     1             1   2             2                         1       1                     58
59 12 1     1                 1                               1   1 1                       1           1 1     1 1     1   59
60 18     1     1       3   1     1     1         1                               1 1             1 2   1 2           1     60
61 7             1     1     1                           1           1       1                       1                     61
62 11   1       1   1   1   1               1 1 2                                       1                           1       62
63 13 1       1           1     1         1           1 1                 1               2               1     1   1       63
64 7                     1                             1 1             1       1           2                               64
65 7                                 1 1                               1   1           1               1     1             65
66 7                                       1               1 1           1                   1   1                 1       66
67 6     1   1                       1         1         1                                                     1           67
68 13       1               1   1 1           1   1   1     1   1                             1           2           1     68
69 18   1               1       1     1 1 1                           3     1 1 1       1 1       1 1         1       1     69
70 12                       1 1         1             1     1   1           1         1   1                     1   1 1     70
71 9         1     1 1               1 1                 1                           1 1                     1             71
72 11   1 1   1                     1   1     1           1                     1 1                   1                   1 72
73 14   2                           1         1     1     1       1                       1   1     1 1     1 1       1     73
74 16           1 1         1 1           1                   1     1 1   1       1         1 1 1 1     1               1   74
75 8         1                             1       2 1           1                   1       1                             75
76 11             1     1                                             2     1       1 1 1       1                 1     1   76
77 10   1   1               2           1                       1         1       1             1                   1       77
78 11 1   1         1             2           1 1             1         1                       1 1                         78
79 12                   2   1               1 1     1           2                 1       1       1                       1 79
80 16             1 1       1               1   2         2 1       1 1       1         1     1           1 1               80
81 7     1         2                                         1         1 1                                   1             81
82 8               1           1                 1               1         1                 1       2                     82
83 9           1                   1       1   1       1                 1               1                           1   1 83
84 13   1   1 1 1     1                   2 1                                   1 1       1 1             1                 84
85 9                             1               1 1               1   1   2         1                                   1 85
86 15           2     1   1     2 1       1     1   1               1       1 1           1                     1           86
87 11                                   1     2           1 2                       1           2       1                 1 87
88 13   1                                 1             1                     1               1   2     2     2     1     1 88
89 10           1       1               1         1           1 1   1               1                             1   1     89
90 13         1       1       1       1   1                         1 1         1 1         1                     2     1   90
91 16 1                   1 1   1   1         1 1 1 1 2 2         1                                         1             1 91
92 18 1   1 1   1   1                 1         1     1   1   1           1       1 1         1       1         1 1 1       92
93 18       1     1                       1 1   1     1         2     1     2     2 1 1             1     1         1       93
94 8                           1   1         2       1                 2   1                                               94
95 8         1   2                           1             1             1                 2                               95
96 10                 1                       1   1     1   2     1                                       1   2             96
97 12   1                 1     1 2         1                 1           1       1               1       1     1           97
98 11         1     1               1                           1     1   1   1 1                 1         1           1   98
99 10         1       1     1                           1         1                 1       2   1                     1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
Ngày
/
Tháng