BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ An Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/03/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
Ngày
/
Tháng
00 13                         1 3 1             1 1 1               1                         1                 1     2     00
01 9             1                       1   1     1               1   1   1       1                         1             01
02 9     1           1     1                           1               1 1                 1 1                     1       02
03 6     1                                   1               1 1 1                                             1           03
04 9           1 1                             1 1                     1 1           1     1               1               04
05 13     2       1       2 1       1         1               1 1             1 1                               1           05
06 14               2           1                       1   1 3   1   1               1                   1 1     1         06
07 10         1                 1     2             1 1                                   1               1 1     1         07
08 10                                 1 1             1               1 1                   1   1                 1   1   1 08
09 14 1     1             1               1             1       1     1         1         1         2 1 1                 1 09
10 9                 1                               1     1         1           1                         1   1   1 1     10
11 7             1 2                 1             1                             1     1                                   11
12 8     2                         1   1 1                                       1               1                   1     12
13 3           1                       1                                                                         1         13
14 8   2           1 1                     1                               1             1                         1       14
15 18     1   2 1 1   1       1                 1     1 1 1                       1                   1 1     2         2   15
16 18 1     1   1         1               2 1             1     1   1         2 1                         1         1   2 1 16
17 7         2         1         1   1       1                           1                                                 17
18 10       1 1             1         1         1 1               1 1                                   1         1         18
19 9             2       2   1                                       1           2                             1           19
20 11             1           1   1       1             1           1             1     1     2       1                     20
21 10   1                 1     1 1           1   1   1     1                         1                         1           21
22 6 1     1                                                         1             2   1                                   22
23 11     1         1                 1               1 1 1               1       1             1         1           1     23
24 10   1               1                     1 1           1 1 1                       1                 1             1   24
25 20 1     1 1 1   1               1 1         1     1   1 1   2     1 2           3                 1                     25
26 7           1                           1                         1                 1             1         1       1   26
27 6   1             1                   1                                   1                               1       1     27
28 13       2 1                             1 1 1                   1         1 1                       1         1   1   1 28
29 6     1                                               1     1             1 1                                       1   29
30 5                     1                           2   1           1                                                     30
31 9 1                     1                     1       1               1   2               1         1                   31
32 8                           1         1 1                   1       1                       1             1           1 32
33 9   1 1         1         1                                         1 1               1 1               1               33
34 12             1 2         1                                       1       1       1     2     1 1       1               34
35 7           1                     1                       1                               1               1 1   1       35
36 8 1   1   1                     1               1                     1                                 1       1       36
37 12 1     1           1 1       1   1                 1                         1   2               2                     37
38 13                       1 1 1           1       1   1 1       1       1 1   1   1             1                         38
39 10             1   1         1 1               1         1                 1           1           1         1           39
40 15 1     1 1   1                 1                     1   1                   3     1 1 1   1                   1       40
41 11       1                         1             1     2         1                 1         1   1             2         41
42 12 1               1 2     1 1     1 1                               1                     1         1 1                 42
43 6           1                               1       1                     1                         1               1   43
44 5           1             1                               1     1                         1                             44
45 10                     1   1     1   1           1     1   1       1   1                             1                   45
46 10                 1 1 1             1                 1                   1                     1   1   2               46
47 11                           1             1   1         1   1 1         2                               1       1 1     47
48 11                 1 1           1       2       1               1     1 1           1 1                                 48
49 6     1                             1                     1                     1 1     1                               49
50 8                                                 1 1                                         1   1 1     1   1   1     50
51 14         2       1               1   1                               1 1 1       1   1     1       1               1 1 51
52 6                                   1                                           1           1     1   1         1       52
53 15                   2   2   1 1       1             1   1     1                     1 1       1           1       1     53
54 11           1                   1   1             1     1   1 1                   1   1 1                     1         54
55 6 1                                                                                 1 1   1 1   1                       55
56 17             1 1           1   2 1   1 1 1                   1       1 1           2 1         1                     1 56
57 6           2           1             1     1                                               1                           57
58 12 1                                               1       1 1               1 1     1             1   2             2   58
59 12   1         1   1                   1   1 1         1     1                 1                               1   1 1   59
60 17   1       1 1     1     1         1 1   1               1     1       3   1     1     1         1                     60
61 14 1 1             1 1     1   1 1       1           1             1     1     1                           1           1 61
62 15     1                 1 1         1         1   1     1       1   1   1   1               1 1 2                       62
63 12 1                 1               1       1 1       1       1           1     1         1           1 1               63
64 6     1                                       1     1                     1                             1 1             64
65 7                   1     1         1     1     1                                     1 1                               65
66 7 1 1                   1                           1                                       1               1 1         66
67 9               1           1 1 1                         1   1                       1         1         1             67
68 12         1       1     1                                   1               1   1 1           1   1   1     1   1       68
69 12                               1   1   1               1               1       1     1 1 1                           3 69
70 8       1                       1                                           1 1         1             1     1   1       70
71 11 1       1           1             1         1               1     1 1               1 1                 1             71
72 11         1                   1           1 1           1 1   1                     1   1     1           1             72
73 11                     1       1   1       1             2                           1         1     1     1       1     73
74 10                           1               1                   1 1         1 1           1                   1     1 1 74
75 9                       1         1         1                 1                             1       2 1           1     75
76 7                   1       1 1                                   1     1                                             2 76
77 7                                             1         1   1               2           1                       1       77
78 11   1                     1                     1     1   1         1             2           1 1             1         78
79 13     2                       1           1   1                         2   1               1 1     1           2       79
80 16           1           1   1         1   1                       1 1       1               1   2         2 1       1 1 80
81 11     1               2 1     1         1       1         1         2                                         1         81
82 13   1           1 2 1 1           1         1 1                     1           1                 1               1     82
83 7                             1         1                       1                   1       1   1       1               83
84 13   1   1 1                                   1 1       1   1 1 1     1                   2 1                           84
85 13   3   1       1     1             1   1         1                               1               1 1               1   85
86 12                                                 1             2     1   1     2 1       1     1   1               1   86
87 13       1   2                               1   1 1 1                                   1     2           1 2           87
88 10 1       1 1 1 1                             1 1       1                                 1             1               88
89 11   1             1     1                 1                     1       1               1         1           1 1   1   89
90 10                                 1     1 1                   1       1       1       1   1                         1 1 90
91 19             1 1   1   1     1                       1                   1 1   1   1         1 1 1 1 2 2         1     91
92 18   1   1                     1         1   1   2 1   1   1 1   1   1                 1         1     1   1   1         92
93 15       1 1 1         1   1                 1               1     1                       1 1   1     1         2     1 93
94 14 1           1     2     1     2   1           1                               1   1         2       1                 94
95 10               1 1       1           1       1               1   2                           1             1           95
96 13       1       1               1   1             1 1                 1                       1   1     1   2     1     96
97 15       1                   1 1 1     1 1     1     1   1                 1     1 2         1                 1         97
98 10     1                 2             1 1                     1     1               1                           1     1 98
99 9 1           1   1                                 1         1       1     1                           1         1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
Ngày
/
Tháng