BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ An Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/04/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
Ngày
/
Tháng
00 10                                         1 1       1   1           1   1                             2   1       1     00
01 9                                         1 1                                               1 1   1 2     1           1 01
02 18   1     1         1   1                     1     1 1   2   1 3             1 1     1   1                       1     02
03 8 1                     1                 1                                 1         1     1       1               1   03
04 13   1   1   1   1           1   1                 1           1 1                                     1 1   1         1 04
05 7                         1           1 1         1           1               1             1                           05
06 14               1 1               2       1         1             1   2           1 1 2                   1             06
07 17           1 1       1                   1       2           1       1   1       1             1   1   1 1     1 2     07
08 13     1       1   2   1     1 1 1   1               1                                                   1         1   1 08
09 7                   1                                   1           1   1 1         1 1                                 09
10 10                         1       1                                     1   2 2 1           1               1           10
11 9         1       1 2         1                                                 1   1                   2               11
12 11   1   1       1     1   1           1     1                           1                   1   1 1                     12
13 5               1                             2     1                                             1                     13
14 13   1       1           1 1 1       1     1 1   1                       1       1                           1 1         14
15 9                       1   1               1               1   1             1                 1                 1   1 15
16 13           1           1   1 1   1           1         1     1         1     1   1                         1     1     16
17 7           1             1     1                                                 1   1   1             1               17
18 14         1   1           1       1                   1       1 1   1 1           1                 1 1     2           18
19 12         1                   1                 2 1                               1           1     1       1 2     1   19
20 6                             1     1                     1                               1     1                     1 20
21 12 2           1               1 1                                         1         2 1   1     1                   1   21
22 9             1                 1       2                             1                         1 1 1   1               22
23 15   1   1 1 1 1 1     1                 1         1         1       1               1   1     1                 1       23
24 11                         1     1                     2         1 1       1                 1   1       1       1       24
25 9                 1 1 1       1                           1                           1           1       1     1       25
26 10                   1   1   1 1     1             1                     1 1               1       1                     26
27 6               1               1     1                                                           1       1     1       27
28 7           1         1             1                                   1       1     1             1                   28
29 12 1           1     1       1 1       1 1 1           1               1           1           1                         29
30 7             1                     1       1       1                 1                   2                             30
31 13     1         1 1       1 1                   1                   1       1           1     1   1 1   1               31
32 9       2                 1           1                             1       1                 1   1                   1 32
33 12       2     1     1 1                   1                   1       1   1       1                     1     1         33
34 12         1                           1       1               1     2     1                           1     1   1   2   34
35 12                       1   1             1     1           1     2                 1       1   1                   1 1 35
36 12         1 1     1   1 1         1             1         1     1           1       1                         1         36
37 8           1                                 1     1 1                   1 1                     1       1             37
38 14                         1   1       1                     1           1         1   1 1       1     1 1 1     2       38
39 10   1 1 1                         1           1               1           1     1     1                             1   39
40 13           1   1               1 1         2               1                       2   1 1               1         1   40
41 9                         1 1               1           1         1   1     1             1                         1   41
42 10   1   1                     1 1             1       1     1     1 1   1                                               42
43 12           1               1             1         1         1   1                         1 1     1     1     1 1     43
44 9       1           1                           2   1           1             1   1                             1       44
45 11 1   1           1 1               1 1                     1                     2                     1           1   45
46 11 1   1                         1       1     1           1 2                                 1 1                     1 46
47 11                 1             1           1   1   1     1     1   1                   2                         1     47
48 13     1               1                   1         1 1 1         1 1   2                 1           1               1 48
49 16         1   1             1       1   2                                 1 1 1             1 1             1 1 1     2 49
50 11             1     1         2   1                   1     1 1             1             1                     1       50
51 9     1               1 1               2                     1                       1         1     1                 51
52 14   2 1   2       1 1           2         1 1   1         1                                                   1         52
53 6   2           1         1                                           1                 1                               53
54 15                 1   1             1   1               1       1                       2             1 1 1   1 1     2 54
55 8         1             1   1                           1                 1         1 1       1                         55
56 9                       1                             1           1       1                     2 1         1 1         56
57 17         1           1 1                       1     1 2   1       1 2       2 1   1       1                 1         57
58 4                                                 1     1                     1                       1                 58
59 7 1         1                                 1       1                       1     1             1                     59
60 5               1                                     1                                 1               1     1         60
61 12   1     1   1 1                 1             1 1 1                           1   1     1 1                           61
62 8   1     1     1                   1 1         1     1                                                 1               62
63 14     1         1                             1   1     2     1       1     1   1                           1 2   1     63
64 10     1   1 1                         1 1                 1           1   1                     1           1           64
65 12       2 1 1 1                                   1       1                   1   1     1 1                       1     65
66 12 2               1   1             2                       1 1         1       1                               2       66
67 17     1       1     1   1 1     1   1     1                   1 1             1 1                   1     1     2     1 67
68 15       1       1                 1         1 2             1     2         1                   1   1 1   2             68
69 14   1               1 1                     2                   1 1                 2 1   1   1   1       1             69
70 13   1 1           1     1 1 1         1   1   1                                   1   1 1         1                     70
71 14     1     1       2                       1           1     1     1     1                 1 1   1               2     71
72 13 1           1   1                         1   1 1         1     1       1 1             1 1                 1         72
73 6                       1                                                     1 1 1     1     1                         73
74 12                   1   1       1       1 1   1 1   1                       1                   1       1           1   74
75 10 2                       1                                         1                       2 1       1             1 1 75
76 12     1         1                 3     1                                   1           2 1         1         1         76
77 12         1                         1 1                   1 2             1     1     1     1         1       1         77
78 6           1                       1                     1                 1         2                                 78
79 11       2   1         1                     1         1       1   1                         1               1       1   79
80 15                         2             1     1 1     1         1           1 1         2       1       1       1     1 80
81 15   1 2                       1 1 1 1 1           1 2   1           1                                               2   81
82 12 1 1           1     1 1   1         1                   1               1                     1       1             1 82
83 8               1             1                         1       1 1               1 1                 1                 83
84 4         1                         1             1                           1                                         84
85 8             2             1                 1         1 1                     1                           1           85
86 13 2   1         1 1               1                   2   2               1               1           1                 86
87 7                           1         1           1                         1           1           1       1           87
88 8             1                 1                 1                 1 1             1     1                       1     88
89 9       1             1         1               1   1               1   1                   1 1                         89
90 15                         1         1     1 1 1 1       1 1     1       2       1                   1 1           1     90
91 10 2                   1     1           1                   1         1       1                               1   1     91
92 6           1                           1                           1           1                   1     1             92
93 9       1         1                       1       1 1             1   2                                             1   93
94 9     1             1         1                         1               1         1           1             1     1     94
95 5                             2           1                                                                 1       1   95
96 9   1                             1   1             1         1 1                                   1 1   1             96
97 9 1     1                         1   1           1                     1                         1   1             1   97
98 13                                     1 1                 1 1   1 2                           1   2       1       1   1 98
99 10                 2     1                                                       2 1           1     1       1 1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
Ngày
/
Tháng