BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ An Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/05/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
Ngày
/
Tháng
00 9   1                 1     2     1       1                   1                             1                 1         00
01 7                   1             1                           1   1           1   1           1                         01
02 7 1 1                     1                         1                             1             1 1                     02
03 17                     1               1 2   1 1                 2 1         1           1   1 1 1     1   1           1 03
04 4 1               1                                               1                               1                     04
05 9                     1           1           1 1       1                   1     1       1               1             05
06 14               1 1     1           1       1         1       1               1       2     1     1         1   1       06
07 8               1 1     1                               1           1                         1 1         1             07
08 22 1   1                 1   1   1         1     1   1 2               1   1   1 1     1 1   1       1 1 1 2             08
09 11         2 1 1                 1 1 1                                 1           1       1     1                       09
10 12                 1   1   1 1           1       1                         1         1       1       2 1                 10
11 4                                 1                                   1         1     1                                 11
12 10       1                   1       1 1     1 1               1       1                                   1       1     12
13 13                       1         1       1               1   1 1             1   1   1         1   1         1       1 13
14 9                         1                   1             1 1     1 1       1   1 1                                   14
15 14           1 1     2         2               1 2         1     1               1               1   1                   15
16 8               1         1   2 1               1   1                     1                                             16
17 9                                 1       1         1                 1     1   1   1             1   1                 17
18 10             1         1                     1               1           1   1               1 1     1               1 18
19 7                     1           1     1         1                   1 1                         1                     19
20 12   2       1                           1 1               1 1     2               1       1                         1   20
21 10                     1                           1 1       1                           2 1 1             1         1   21
22 7                                                 2   1             1       1                 1               1         22
23 9     1         1           1     1               1           1       1                                         1   1   23
24 9               1             1         1                 1                 2       1               1       1           24
25 5           1                                                       1                         1                     1 1 25
26 9           1         1       1     1                     1                 1   1   1     1                             26
27 12                   1       1           1       1 1           1 1           1         1 1               1       1       27
28 17             1         1   1   1     1       1           1   1                 1     1 1 1 1 1   1 1   1               28
29 12                             1         1 2   1       1               2   1         1                   1         1     29
30 8                                       1           1           1             1   1       1   1         1               30
31 10   1         1                             2   1       1 1     1 1                                                 1   31
32 9     1             1           1                 1                 1     1         1               2                   32
33 7 1               1                                                     1               2 1       1                     33
34 13 2     1 1       1                       1             1             1   1       1         1         1           1     34
35 13   1               1 1   1                       1 1     1                 1 1       1           1               1   1 35
36 10                 1       1         1                       2           1       1           1         1               1 36
37 6           2                       1           1               1       1                                               37
38 7       1                             1         1                     1           1                             2       38
39 10           1         1                                     1           1 1                                 3     1 1   39
40 13 1   1                   1         1                     1     1   2 1     1                 1             1         1 40
41 10     1   1             2                                       1 1   1       1                           1   1         41
42 5   1         1 1                       1                               1                                               42
43 9             1               1           1                                     1         2     1             1 1       43
44 10   1                                     1       1                                 1     2         1 1         1   1   44
45 3             1                                                                           1             1               45
46 6         1   1   2               1       1                                                                             46
47 9                 1       1 1                     1                           1       1         1         1   1         47
48 7                                             1       1 1       1 1                         1       1                   48
49 5 1                                         1         1   1                             1                               49
50 13       1   1 1     1   1   1         1 1         1 1   1                           1 1                                 50
51 7     1       1               1 1                                                             1 1               1       51
52 11     1     1   1         1               1     1         1       1                 1           1         1             52
53 19       1           1       1     1   1       1 1             1   1     2 3 1     1             1           1   1       53
54 7 1                     1                                     1   1     1                                 1 1           54
55 13   1 1   1                                   1         1                       1 1 1   3 1                   1         55
56 11         1                     1   1   1   1     1   1 1   1                                     1                   1 56
57 12     1                               1             1       1 1             1   1 1   1 1   1                   1       57
58 14           1   2             2                         1       1                     1       1     1   1     3         58
59 14                       1   1 1                       1           1 1     1 1     1           1 1           1 1   1     59
60 14 1         1                               1 1             1 2   1 2           1       1                             2 60
61 8                   1           1       1                       1                             1         2         1     61
62 9     1 1 2                                       1                           1       1           1               1     62
63 13   1           1 1                 1               2               1     1   1                   1     1         1 1   63
64 13                 1 1             1       1           2                                         2     1     2   2       64
65 10 1                               1   1           1               1     1                   1       1       1     1     65
66 9     1               1 1           1                   1   1                 1                                   1 1   66
67 6         1         1                                                     1           1           1         1           67
68 10       1   1   1     1   1                             1           2           1                 1                     68
69 17 1 1                           3     1 1 1       1 1       1 1         1       1           1           1     1         69
70 19 1             1     1   1           1         1   1                     1   1 1     1   1     2       2     1 1 1     70
71 9 1                 1                           1 1                     1               1             1   2             71
72 9 1     1           1                     1 1                   1                   1                 1 1               72
73 13       1     1     1       1                       1   1     1 1     1 1       1                 1   1                 73
74 13   1                   1     1 1   1       1         1 1 1 1     1               1                               1     74
75 12     1       2 1           1                   1       1                                   1 1   1     1   1           75
76 11                               2     1       1 1 1       1                 1     1                               1   1 76
77 9 1                       1         1       1             1                   1                       1         1   1   77
78 8       1 1             1         1                       1 1                               1             1             78
79 14     1 1     1           2                 1       1       1                       1                 1   1 1       1 1 79
80 16     1   2         2 1       1 1       1         1     1           1 1                   1                           2 80
81 6                       1         1 1                                   1                       1 1                     81
82 10           1               1         1                 1       2                       1   1         1       1         82
83 10     1   1       1                 1               1                           1   1               1   1           1   83
84 11   2 1                                   1 1       1 1             1                         1                 1   1   84
85 12           1 1               1   1   2         1                                   1 1 1                     2         85
86 10   1     1   1               1       1 1           1                     1           1             1                   86
87 14 1     2           1 2                       1           2       1                 1   1                   1         1 87
88 15   1             1                     1               1   2     2     2     1     1 1                       1       1 88
89 10 1         1           1 1   1               1                             1   1                                   2   89
90 9   1                         1 1         1 1         1                     2     1                                     90
91 13       1 1 1 1 2 2         1                                         1             1     1             1               91
92 17         1     1   1   1           1       1 1         1       1         1 1 1               2   1               1 1   92
93 20   1 1   1     1         2     1     2     2 1 1             1     1         1                             1 1   2     93
94 10       2       1                 2   1                                                   1 2         1                 94
95 10       1             1             1                 2                                             1   1       1   1 1 95
96 11       1   1     1   2     1                                       1   2                         1                 1   96
97 12     1                 1           1       1               1       1     1                           1   2     1 1     97
98 12                         1     1   1   1 1                 1         1           1           1     2     1             98
99 11                 1         1                 1       2   1                     1                     1     1   1     1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
Ngày
/
Tháng