BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ An Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/09/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
Ngày
/
Tháng
00 11       1   1                             2   1       1       1                 1           1     1                 1   00
01 15                               1 1   1 2     1           1   1 1   1       2                           1 1 1           01
02 12 1 3             1 1     1   1                       1                           1   1               1                 02
03 11               1         1     1       1               1                   1 1         1       1 1                 1   03
04 10 1 1                                     1 1   1         1     1                         1         1       1           04
05 4 1               1             1                                   1                                                   05
06 13     1   2           1 1 2                   1                 1     1                         1             1   1     06
07 16 1       1   1       1             1   1   1 1     1 2         1         1       1         1     1                     07
08 7                                           1         1   1                   1             1             1         1   08
09 13       1   1 1         1 1                                   1 1   1                         1 1           1 1       1 09
10 15           1   2 2 1           1               1             1                 1 1         1   1               1     1 10
11 9                   1   1                   2                         1   1             1       1                     1 11
12 7           1                   1   1 1                               1             2                                   12
13 9                                     1                           1       1   1 1       1     1         1 1             13
14 13           1       1                           1 1                 1 1 1     1             3       2                   14
15 12   1             1                 1                 1   1     2                                 1 2 1   1             15
16 12 1         1     1   1                         1     1               1             1                 1   1   1     1   16
17 12                     1   1   1             1               1               1           2         1   1     1   1       17
18 14 1 1   1 1           1                 1 1     2                                   2                 1 1             1 18
19 11                     1           1     1       1 2     1   1   1                             1                       1 19
20 10                             1     1                     1             1   1   1               1   1   1           1   20
21 12             1         2 1   1     1                   1                       1     1     1   1     1                 21
22 12         1                         1 1 1   1                       1             1       1 1     2         1           22
23 7       1               1   1     1                 1                                                 1             1   23
24 12   1 1       1                 1   1       1       1                         1       1           1                 1 1 24
25 7                         1           1       1     1                 1   1 1                                           25
26 10           1 1               1       1                             1           1   1       1 1         1               26
27 5                                     1       1     1                     1 1                                           27
28 12           1       1     1             1                                   1 1         2             2         1 1     28
29 11         1           1           1                             1 1     1   1             1                   1 1 1     29
30 10         1                   2                                     1         1       1       1   1 1           1       30
31 12       1       1           1     1   1 1   1                     1   1       1             1                 1         31
32 10       1       1                 1   1                   1 1       1           1   1                   1               32
33 13 1       1   1       1                     1     1                   1 1           1         1       1 1   1           33
34 16 1     2     1                           1     1   1   2   1   1   1 1                             1     1         1   34
35 14     2                 1       1   1                   1 1                     1 1   1     1   1         1       1     35
36 11   1           1       1                         1           1 1       1 1       1                       1         1   36
37 8             1 1                     1       1                     1       1                               1 1         37
38 15           1         1   1 1       1     1 1 1     2                         1     1         1   1             1       38
39 11 1           1     1     1                             1                 1           1       1 1               1     1 39
40 11                       2   1 1               1         1       1           1   1       1   1                           40
41 8     1   1     1             1                         1                       1                             1   1     41
42 9     1 1   1                                                 1     2                         1                 1     1 42
43 9 1   1                         1 1     1     1     1 1       1                                                         43
44 10   1             1   1                             1             3                   1                 1 1             44
45 11                     2                     1           1   1     1             1       1             1   1   1         45
46 11                                 1 1                     1           1     1                 1 1         1 1 1   1     46
47 11   1   1                   2                         1       2           2           1   1                             47
48 9     1 1   2                 1           1               1                                     1                 1     48
49 15             1 1 1             1 1             1 1 1     2 1                 1 1     1 1                               49
50 5 1             1             1                     1                                           1                       50
51 5 1                       1         1     1                             1                                               51
52 11                                                 1         2         1 1                 1         1 1     1     2     52
53 7         1                 1                                                 1       1   1                       1 1   53
54 14   1                       2             1 1 1   1 1     2                                   2               1   1     54
55 10             1         1 1       1                             2         1 1     1                                 1   55
56 10     1       1                     2 1         1 1               1                       1                     1       56
57 15       1 2       2 1   1       1                 1         1         1               1 2                 1             57
58 6                 1                       1                 1                 1                 1                     1 58
59 5                 1     1             1                                               1                 1               59
60 7                           1               1     1           1               1                               1   1     60
61 5                   1   1     1 1                                                                     1                 61
62 12                                           1                   1       1   1   1 3                 1   1       1     1 62
63 13 1       1     1   1                           1 2   1                     1             1                   1     1 1 63
64 11         1   1                     1           1               1   1                     1       2 1               1   64
65 10                 1   1     1 1                       1     1     1     2                       1                       65
66 8 1         1       1                               2             2       1                                             66
67 14 1 1             1 1                   1     1     2     1                   2         1 1       1                     67
68 15     2         1                   1   1 1   2             1     1   1   1 1     1                                 1   68
69 16   1 1                 2 1   1   1   1       1                               1         1     1           1     1   1 1 69
70 9                     1   1 1         1                     1 1                   1 1                             1     70
71 13 1     1     1                 1 1   1               2               1 1         1       1               1             71
72 13     1       1 1             1 1                 1                     1       1     1                 1     1 1   1   72
73 9                 1 1 1     1     1                                       2     1                               1       73
74 9               1                   1       1           1   1                       1       1       1   1               74
75 13       1                       2 1       1             1 1   2         1               1   1 1                         75
76 9               1           2 1         1         1                   1           1                                   1 76
77 14             1     1     1     1         1       1         1       1   1     1 1 1 1                             1     77
78 4               1         2                                                                   1                         78
79 12 1   1                         1               1       1   1                       1               1   2 1 1           79
80 14   1           1 1         2       1       1       1     1       1                   1     1               1   1       80
81 8       1                                               2                                         1     2 1   1         81
82 12             1                     1       1             1             2           1   1         1 1     1   1         82
83 13   1 1               1 1                 1                         1       1     1   2       1                       2 83
84 5                 1                                           1           1             1                     1         84
85 5                   1                           1                                         1       1               1     85
86 9             1               1           1                                               2                 1   2 1     86
87 11               1           1           1       1               1                   2         1       1 1   1           87
88 17       1 1             1     1                       1     1   1     2   1                 1       1 1       1 1   1 1 88
89 9       1   1                   1 1                           1         1                       1   1                 1 89
90 13   1       2       1                   1 1           1       1   2 1   1                           1                   90
91 9         1       1                               1   1           1 1             1         1   1                       91
92 12       1           1                   1     1               1                 1   1     2   1       1             1   92
93 12     1   2                                             1             1               2   2     1 1         1           93
94 6           1         1           1             1     1                     1                                           94
95 8                                               1       1     1                                 1       1   1   1     1 95
96 10 1 1                                   1 1   1                   1             1                 1   1       1         96
97 8           1                         1   1             1                 1                         1 1           1     97
98 14   1 2                           1   2       1       1   1       1 1     1                               1 1           98
99 15                   2 1           1     1       1 1         1                 1   1 1   1                   2     1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
Ngày
/
Tháng