BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ An Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 13/06/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
Ngày
/
Tháng
00 14     2   1             1                         1 3 1             1 1 1               1                         1     00
01 10 1           1                       1                       1   1     1               1   1   1       1               01
02 12   1   1     1   1           1           1     1                           1               1 1                 1 1     02
03 5                             1                                   1               1 1 1                                 03
04 9         1                         1 1                             1 1                     1 1           1     1       04
05 15       1   1         1       2       1       2 1       1         1               1 1             1 1                   05
06 12     1                                 2           1                       1   1 3   1   1               1             06
07 7                                 1                 1     2             1 1                                   1         07
08 8           1                                             1 1             1               1 1                   1   1   08
09 11 1       1               1     1             1               1             1       1     1         1         1         09
10 8       1         1 1                     1                               1     1         1           1                 10
11 11   1 1             1   1             1 2                 1             1                             1     1           11
12 8                       1     2                         1   1 1                                       1               1 12
13 4 1                     1           1                       1                                                           13
14 9         1     1           2           1 1                     1                               1             1         14
15 15         2             1     1   2 1 1   1       1                 1     1 1 1                       1                 15
16 15             1   1       1     1   1         1               2 1             1     1   1         2 1                   16
17 9   1   1                         2         1         1   1       1                           1                         17
18 10             1   1             1 1             1         1         1 1               1 1                               18
19 12     1       1       1 1             2       2   1                                       1           2                 19
20 11                     1               1           1   1       1             1           1             1     1     2     20
21 11                   1 1     1                 1     1 1           1   1   1     1                         1             21
22 7                     1   1     1                                                         1             2   1           22
23 10                 1           1         1                 1               1 1 1               1       1             1   23
24 10             1     1       1               1                     1 1           1 1 1                       1           24
25 20                     1   1     1 1 1   1               1 1         1     1   1 1   2     1 2           3               25
26 4                                   1                           1                         1                 1           26
27 5               1           1             1                   1                                   1                     27
28 11       1         1             2 1                             1 1 1                   1         1 1                   28
29 8     1     1     1           1                                               1     1             1 1                   29
30 8   1 1       1                               1                           2   1           1                             30
31 10         1             1 1                     1                     1       1               1   2               1     31
32 8       1 1                                         1         1 1                   1       1                       1   32
33 8                           1 1         1         1                                         1 1               1 1       33
34 11                     1               1 2         1                                       1       1       1     2     1 34
35 7       1   1       1               1                     1                       1                               1     35
36 9 1           1   1       1   1   1                     1               1                     1                         36
37 12             1         1 1     1           1 1       1   1                 1                         1   2             37
38 17       1     1 1 1                             1 1 1           1       1   1 1       1       1 1   1   1             1 38
39 10 1           1                       1   1         1 1               1         1                 1           1         39
40 15 1                       1     1 1   1                 1                     1   1                   3     1 1 1   1   40
41 10 1         1                   1                         1             1     2         1                 1         1   41
42 11   1                     1               1 2     1 1     1 1                               1                     1     42
43 6   1   1                           1                               1       1                     1                     43
44 7                 1   1             1             1                               1     1                         1     44
45 12         1     1   1                         1   1     1   1           1     1   1       1   1                         45
46 12 1 1     1 1     1 1                     1 1 1             1                 1                   1                     46
47 9         1                                         1             1   1         1   1 1         2                       47
48 14   1   1   1                             1 1           1       2       1               1     1 1           1 1         48
49 8           1   1             1                             1                     1                     1 1     1       49
50 4 1                                                                       1 1                                         1 50
51 12                     1           2       1               1   1                               1 1 1       1   1     1   51
52 6       1     1 1                                           1                                           1           1   52
53 15   1                   1                   2   2   1 1       1             1   1     1                     1 1       1 53
54 14 1               1 1 1             1                   1   1             1     1   1 1                   1   1 1       54
55 8   2                 1   1                                                                                 1 1   1 1   55
56 16                   1                 1 1           1   2 1   1 1 1                   1       1 1           2 1         56
57 9 1             1       1           2           1             1     1                                               1   57
58 10   1   2                 1                                               1       1 1               1 1     1           58
59 12 1                   1 1   1         1   1                   1   1 1         1     1                 1                 59
60 17                   1       1       1 1     1     1         1 1   1               1     1       3   1     1     1       60
61 15 1 1                   1 1 1             1 1     1   1 1       1           1             1     1     1                 61
62 14                 1           1                 1 1         1         1   1     1       1   1   1   1               1 1 62
63 10                         1                 1               1       1 1       1       1           1     1         1     63
64 9       1 1 1       2         1                                       1     1                     1                     64
65 10 1                 2                       1     1         1     1     1                                     1 1       65
66 6       1                 1 1                   1                           1                                       1   66
67 12   1 2     1   1                       1           1 1 1                         1   1                       1         67
68 11   1     1 1                     1       1     1                                   1               1   1 1           1 68
69 9                                                       1   1   1               1               1       1     1 1 1     69
70 9       1       1     2         1                       1                                           1 1         1       70
71 11                       1 1       1           1             1         1               1     1 1               1 1       71
72 12     1       1                   1                   1           1 1           1 1   1                     1   1     1 72
73 12         2 1   1                             1       1   1       1             2                           1         1 73
74 10   1               1   1                           1               1                   1 1         1 1           1     74
75 7         1             1                       1         1         1                 1                             1   75
76 7 1               1                         1       1 1                                   1     1                       76
77 9       1           1 1                                               1         1   1               2           1       77
78 12       1     1 1           1                     1                     1     1   1         1             2           1 78
79 12     1               1       2                       1           1   1                         2   1               1 1 79
80 10             1                     1           1   1         1   1                       1 1       1               1   80
81 13           1         1 1     1               2 1     1         1       1         1         2                           81
82 13                 1   1     1           1 2 1 1           1         1 1                     1           1               82
83 7               1       1                             1         1                       1                   1       1   83
84 16     1           1     1   1   1 1                                   1 1       1   1 1 1     1                   2 1   84
85 11               1           3   1       1     1             1   1         1                               1             85
86 11           1 1                                                           1             2     1   1     2 1       1     86
87 12         1       1             1   2                               1   1 1 1                                   1     2 87
88 13     2     1   1         1       1 1 1 1                             1 1       1                                 1     88
89 8                 1         1             1     1                 1                     1       1               1       89
90 11 1             2                                         1     1 1                   1       1       1       1   1     90
91 15   1     1   1 1                     1 1   1   1     1                       1                   1 1   1   1         1 91
92 16     1     1               1   1                     1         1   1   2 1   1   1 1   1   1                 1         92
93 12     1         1               1 1 1         1   1                 1               1     1                       1 1   93
94 14             1           1           1     2     1     2   1           1                               1   1         2 94
95 10 1                                     1 1       1           1       1               1   2                           1 95
96 9   1                           1       1               1   1             1 1                 1                       1 96
97 16     1             1           1                   1 1 1     1 1     1     1   1                 1     1 2         1   97
98 12     1     2       1         1                 2             1 1                     1     1               1           98
99 8 1                       1           1   1                                 1         1       1     1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
Ngày
/
Tháng