BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ An Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 09/07/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
Ngày
/
Tháng
00 12                     2   1       1       1                 1           1     1                 1             2   1     00
01 17           1 1   1 2     1           1   1 1   1       2                           1 1 1                 1           1 01
02 10     1   1                       1                           1   1               1                 1       1   1     1 02
03 12     1     1       1               1                   1 1         1       1 1                 1   2                   03
04 9                     1 1   1         1     1                         1         1       1                         1     04
05 4           1                                   1                                                               1   1   05
06 13 1 1 2                   1                 1     1                         1             1   1     1 1       1         06
07 13 1             1   1   1 1     1 2         1         1       1         1     1                                         07
08 8                       1         1   1                   1             1             1         1                   1   08
09 12   1 1                                   1 1   1                         1 1           1 1       1       1       1     09
10 11           1               1             1                 1 1         1   1               1     1 1           1       10
11 10   1                   2                         1   1             1       1                     1         1 1         11
12 7           1   1 1                               1             2                                       1               12
13 10                 1                           1       1   1 1       1     1         1 1                   1             13
14 12                           1 1                 1 1 1     1             3       2                                 1     14
15 13               1                 1   1     2                                 1 2 1   1                 1         2     15
16 10 1                         1     1               1             1                 1   1   1     1                     1 16
17 14 1   1   1             1               1               1           2         1   1     1   1               1   1       17
18 11 1                 1 1     2                                   2                 1 1             1                   1 18
19 13 1           1     1       1 2     1   1   1                             1                       1           1       1 19
20 10         1     1                     1             1   1   1               1   1   1           1                       20
21 11   2 1   1     1                   1                       1     1     1   1     1                                     21
22 12               1 1 1   1                       1             1       1 1     2         1           1                   22
23 8   1   1     1                 1                                                 1             1     1 1               23
24 10           1   1       1       1                         1       1           1                 1 1                   1 24
25 7     1           1       1     1                 1   1 1                                                               25
26 8         1       1                             1           1   1       1 1         1                                   26
27 5                 1       1     1                     1 1                                                               27
28 13     1             1                                   1 1         2             2         1 1       1 1       1       28
29 13 1           1                             1 1     1   1             1                   1 1 1     1         1     1   29
30 12         2                                     1         1       1       1   1 1           1               1 1       1 30
31 11       1     1   1 1   1                     1   1       1             1                 1                       1     31
32 10             1   1                   1 1       1           1   1                   1                           1 1     32
33 11 1                     1     1                   1 1           1         1       1 1   1           1                   33
34 12                     1     1   1   2   1   1   1 1                             1     1         1                       34
35 14   1       1   1                   1 1                     1 1   1     1   1         1       1                 1   1   35
36 13   1                         1           1 1       1 1       1                       1         1   1 1   1           1 36
37 7                 1       1                     1       1                               1 1                           1 37
38 17 1   1 1       1     1 1 1     2                         1     1         1   1             1       1           1     1 38
39 10     1                             1                 1           1       1 1               1     1       1           1 39
40 12   2   1 1               1         1       1           1   1       1   1                                 1             40
41 8         1                         1                       1                             1   1       1   1         1   41
42 7                                         1     2                         1                 1     1         1           42
43 10           1 1     1     1     1 1       1                                                             1   1   1       43
44 9 1                             1             3                   1                 1 1                 1               44
45 13 2                     1           1   1     1             1       1             1   1   1             1         1     45
46 16             1 1                     1           1     1                 1 1         1 1 1   1     1     1 1     1 1   46
47 11       2                         1       2           2           1   1                               1           1     47
48 9         1           1               1                                     1                 1       1     1   1   1   48
49 13           1 1             1 1 1     2 1                 1 1     1 1                                               1   49
50 5         1                     1                                           1                           1 1             50
51 4     1         1     1                             1                                                                   51
52 14                             1         2         1 1                 1         1 1     1     2         1       1     1 52
53 8       1                                                 1       1   1                       1 1       1   1           53
54 14       2             1 1 1   1 1     2                                   2               1   1           1             54
55 11   1 1       1                             2         1 1     1                                 1           2           55
56 8               2 1         1 1               1                       1                     1                           56
57 11   1       1                 1         1         1               1 2                 1                 1 1             57
58 8                     1                 1                 1                 1                     1         1   2       58
59 6   1             1                                               1                 1               1     1             59
60 7       1               1     1           1               1                               1   1                         60
61 9   1     1 1                                                                     1                   1 2 1 1           61
62 12                       1                   1       1   1   1 3                 1   1       1     1                     62
63 9                           1 2   1                     1             1                   1     1 1                     63
64 12               1           1               1   1                     1       2 1               1               1 1 1   64
65 11 1     1 1                       1     1     1     2                       1                           1 1             65
66 6                               2             2       1                                                         1       66
67 14                   1     1     2     1                   2         1 1       1                             1 2     1   67
68 16               1   1 1   2             1     1   1   1 1     1                                 1   1       1     1 1   68
69 14   2 1   1   1   1       1                               1         1     1           1     1   1 1                     69
70 10 1   1 1         1                     1 1                   1 1                             1                 1       70
71 11           1 1   1               2               1 1         1       1               1             1                   71
72 14         1 1                 1                     1       1     1                 1     1 1   1     2       1       1 72
73 12 1     1     1                                       2     1                               1         1 1         2 1   73
74 10               1       1           1   1                       1       1       1   1               1       1           74
75 13           2 1       1             1 1   2         1               1   1 1                                       1     75
76 9       2 1         1         1                   1           1                                   1       1             76
77 13     1     1         1       1         1       1   1     1 1 1 1                             1                 1       77
78 6     2                                                                   1                           1         1     1 78
79 13           1               1       1   1                       1               1   2 1 1           1 1       1         79
80 12       2       1       1       1     1       1                   1     1               1   1                         1 80
81 9                                   2                                         1     2 1   1           1             1   81
82 11               1       1             1             2           1   1         1 1     1   1                             82
83 11 1 1                 1                         1       1     1   2       1                       2                     83
84 8                                         1           1             1                     1         1 1 1     1         84
85 4                           1                                         1       1               1                         85
86 10         1           1                                               2                 1   2 1                     1 1 86
87 11       1           1       1               1                   2         1       1 1   1                         1     87
88 18   1     1                       1     1   1     2   1                 1       1 1       1 1   1 1           2     1   88
89 8           1 1                           1         1                       1   1                 1     1               89
90 10                   1 1           1       1   2 1   1                           1                         1             90
91 10                             1   1           1 1             1         1   1                               1     1   1 91
92 14                   1     1               1                 1   1     2   1       1             1   1 1       1     1   92
93 11                                   1             1               2   2     1 1         1             1       1         93
94 7 1           1             1     1                     1                                             1               1 94
95 10                           1       1     1                                 1       1   1   1     1     1 1             95
96 9                   1 1   1                   1             1                 1   1       1                 1           96
97 8                 1   1             1                 1                         1 1           1               1         97
98 14             1   2       1       1   1       1 1     1                               1 1                     1     2   98
99 14 1           1     1       1 1         1                 1   1 1   1                   2     1           1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
Ngày
/
Tháng