BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ An Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 07/12/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
Ngày
/
Tháng
00 13         1     1     1       2     1   1     1 1     1                     1             1               1             00
01 10 1     1     1   1   1           1                               1             1   1                       1           01
02 22           1     1 1 1 1           1   2 2     2   1           1             1           1   1   2       1 1         1 02
03 14   1             1       1                 1       1   2       1               1                   1 1 1         2     03
04 10                             1 1   1           1           1           1 1   1             1     1                     04
05 16   1 1             1 1   1                 1     1     1     1   1   1             1   2           1             1     05
06 10       1   1       1     1                 1                                               1   1     1     1 1         06
07 15 1       1             1           1       1       1           1 1     1 1         1       1       1 1         1       07
08 9                       1                       1 1             1 1   1       1         1                         1     08
09 7                           1                 1   1       1           1   1                                     1       09
10 11     1         2         1                           1               1       1 1                 1 1                 1 10
11 9   1 1                     1     1 1                 1                     1                                       2   11
12 11                 1         1         1   1 1             1           1     1         1                             1 1 12
13 7   1         1                         1                           1     1                                 1     1     13
14 17 1 1 2           1 3       1             1     1     1 1     1         1             1     1                           14
15 10 1 2   1         1                                         1   1                               1     1           1     15
16 8               1 1         1   1                       1         1 1                                             1     16
17 12 1                 1         1 1 1               1                 1       1             1   1     1                 1 17
18 7                     1             1   1   1                                                 1   1       1             18
19 11                                                   1     1   1             1   1   1               1 1 1       1   1   19
20 9           1               1                   2           2                                         1       2         20
21 13     1                       1         1         2           1     1                 1   1   1 1   1           1       21
22 11 1                 3           1       2   1             1   1                                           1             22
23 12   1                       2     1         1   1           1       1           1               1       1 1             23
24 15   1   1               1       1                   1       1     1   1       1 1           1 1   1   2                 24
25 9         1               1                     1 1           1 2                         1                   1         25
26 9           1               1                 1                   1 1 1                         1 1     1               26
27 8       1 1           1                       1                         3                     1                         27
28 7         1     1 1                                                             1                           1 1   1     28
29 9       1     1                 1 1                   2       1       2                                                 29
30 13                         1     1         1               1 1 1   1         1             1     2 1           1         30
31 7                             1 1       1     2                                                         1           1   31
32 15   1   1   1   1 1 1                 1   1         1     1     1     1 1             1                     1           32
33 4                                   1                                                   1   1                 1         33
34 12           1 1 1 1     1     1 1   1                   1     1                         1                   1           34
35 15     1     1     1             1     1     2       1   1     1             1   1           1                       2   35
36 12 2       1   1         1     1     1                             1     1         1   1       1                         36
37 11                                         1 1 1       1     1         1                   1   1       1 1   1           37
38 9         1           1               1       1                                         1           2       2           38
39 14     1   1               1       1       1 1 1                     1     1           1           1             1   1 1 39
40 16       1 1   1       1     1             1   1 1           1       1     1   1   2               1             1       40
41 13       1     1   1                           1               1 1     1                   1 1   1 1                 1 1 41
42 12 1                       1 1   1   1             1             1 1 1     1                       1               1     42
43 19 2 1           1   1   1 1           1     1 1   1     1                           1   1                   1   2 1   1 43
44 8                 1               1 1                             1               1       1     1             1         44
45 14       1         1     1                         1   1                     2                 1     2   1 1   1       1 45
46 10   1         1 1       1                                           3                 1                           1 1   46
47 9                       1               1         1           1 1                   1                       2       1   47
48 13         1               1     1             1 1       1       1             1     2       1       1           1       48
49 9   1 1                           1           1 1                     1         1                             1     1   49
50 18     1       1 1 1       1   1   2                   1   2       1       1   1             1       1           1   1   50
51 6                                 1   1                   1                       1         1                     1     51
52 5       1     1                                                                         1       1                 1     52
53 12       1 1   1           1               1 1           1 1             1     1         1                             1 53
54 11           1 1       1 1   1         1                                     2       1                     1   1         54
55 6                                     1 1             2                             1                 1                 55
56 13             2       1   1       1                                         1     1 1 1     1           1 1     1       56
57 13                   1                     1       2           1                   1   2           1     1 1     1 1     57
58 10                     1         1     1       1             1   1                       1                 1   1 1       58
59 14 1     1                           1               1       1                           1     1 1     2 1 1   1     1   59
60 11     1 1   1   1                         1                               1           1   1 1 1       1                 60
61 14         1     1                           1       1               1 1     2                 1 2 1               2     61
62 9         1               1                                     1                   1 2   1   1           1             62
63 11         1 1     1     1 1           1   1                                   1 1                 1                   1 63
64 6           2                       1                                 2             1                                   64
65 10 1                               1           1     1               1                     1 1         1               2 65
66 12         1 1                         1 1 2         1                         1   1   1   2                             66
67 7                             1       1 1                                           1               2   1               67
68 4                       1                       1       1                     1                                         68
69 12     2     1           1   1                             1             1         1           1                 1 1 1   69
70 5                                     1                   1     1 1     1                                               70
71 15               1   2         1         1       1     1 1         1                 1             1     1 1           2 71
72 6 1   1                         1           1             2                                                             72
73 5       1       1     1                                       1                                           1             73
74 8   1 1           1       1     1       1           1                                                               1   74
75 11             1 1           2   2   1                                         1                       1   1     1       75
76 13       1                 2 1     2 1       1       1       1       1                   1                       1       76
77 14   1                       1           1 1                 1           1 2     1 1                     3   1           77
78 17                     1                     1     1               1           1 2 2     2 1   2   1         1   1       78
79 10     1         1                   1                   1   1             1             1       1           1   1       79
80 8 1                                                   1 1 1                 1   2                                     1 80
81 8       1                                                   1           1     2     1           1     1                 81
82 8               1   1               1                           2         1     1     1                                 82
83 10                             1 1 1           1                         1     1         1       1   1       1           83
84 10     1                 1                         1                       1     1         1     1         1   2         84
85 13   1       1                 1   1 1 1               1                     1           1     1 1   1               1   85
86 9                 1   1     1 2                     1   1 1       1                                                     86
87 15 1           1       1 1                           1         1   1       1 1 1 1                 1       1   1   1     87
88 8         1                   1                     1             1     2           1                         1         88
89 12 1       1                                   1     1 1       1           1       1   1               1 1 1             89
90 9             1     1                                                 1           1 1       1       1   1             1 90
91 9         1 1                     1   2         1     1 1                                   1                           91
92 8                       1             1   1     1   1                       1             2                             92
93 7   1           1       1                                 1     1     1           1                                     93
94 11     1     1         1                 1       1                   1   1         1   1 1                             1 94
95 10 1                 1                   1                 1 1       1             1         1 1               1         95
96 8           1         1                   1                 1 1                             1           1             1 96
97 6                     1       1                   2   1                   1                                             97
98 11   1   1     1               1       1           1     1   1 1     1                                       1           98
99 8                                                     1 1               1 1       1   1               1             1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
Ngày
/
Tháng