BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ An Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/08/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
Ngày
/
Tháng
00 14         1             2   1             1                         1 3 1             1 1 1               1             00
01 10 1                 1           1                       1                       1   1     1               1   1   1     01
02 11             1       1   1     1   1           1           1     1                           1               1 1       02
03 8         1   2                                 1                                   1               1 1 1               03
04 8 1                         1                         1 1                             1 1                     1 1       04
05 15                         1   1         1       2       1       2 1       1         1               1 1             1 1 05
06 15   1   1     1 1       1                                 2           1                       1   1 3   1   1           06
07 6                                                   1                 1     2             1 1                           07
08 7         1                   1                                             1 1             1               1 1         08
09 13 1 1       1       1       1               1     1             1               1             1       1     1         1 09
10 10     1     1 1           1         1 1                     1                               1     1         1           10
11 10           1         1 1             1   1             1 2                 1             1                             11
12 7                 1                       1     2                         1   1 1                                       12
13 4                   1                     1           1                       1                                         13
14 8                           1     1           2           1 1                     1                               1     14
15 15                 1         2             1     1   2 1 1   1       1                 1     1 1 1                       15
16 17   1     1                     1   1       1     1   1         1               2 1             1     1   1         2 1 16
17 11 1   1               1   1                         2         1         1   1       1                           1       17
18 11           1                   1   1             1 1             1         1         1 1               1 1             18
19 11           1           1       1       1 1             2       2   1                                       1           19
20 8         1                             1               1           1   1       1             1           1             20
21 10                                     1 1     1                 1     1 1           1   1   1     1                     21
22 6 1           1                         1   1     1                                                         1           22
23 11         1     1 1                 1           1         1                 1               1 1 1               1       23
24 11         1 1                   1     1       1               1                     1 1           1 1 1                 24
25 17                                       1   1     1 1 1   1               1 1         1     1   1 1   2     1 2         25
26 3                                                     1                           1                         1           26
27 5                                 1           1             1                   1                                   1   27
28 15     1 1       1 1       1         1             2 1                             1 1 1                   1         1 1 28
29 12   1 1 1     1         1     1     1           1                                               1     1             1 1 29
30 9     1               1 1       1                               1                           2   1           1           30
31 10   1                       1             1 1                     1                     1       1               1   2   31
32 7                         1 1                                         1         1 1                   1       1         32
33 8 1           1                               1 1         1         1                                         1 1       33
34 8         1                             1               1 2         1                                       1       1   34
35 7       1                 1   1       1               1                     1                       1                   35
36 12         1   1 1   1           1   1       1   1   1                     1               1                     1       36
37 11 1 1                           1         1 1     1           1 1       1   1                 1                         37
38 17     1       1           1     1 1 1                             1 1 1           1       1   1 1       1       1 1   1 38
39 11     1     1       1           1                       1   1         1 1               1         1                 1   39
40 8                   1                       1     1 1   1                 1                     1   1                   40
41 11   1   1       1   1         1                   1                         1             1     2         1             41
42 12     1     1         1                     1               1 2     1 1     1 1                               1         42
43 7                 1   1   1                           1                               1       1                     1   43
44 7                 1                 1   1             1             1                               1     1             44
45 14   1             1         1     1   1                         1   1     1   1           1     1   1       1   1       45
46 16 1 1   1     1     1 1     1 1     1 1                     1 1 1             1                 1                   1   46
47 10               1           1                                         1             1   1         1   1 1         2     47
48 14       1       1     1   1   1                             1 1           1       2       1               1     1 1     48
49 5                             1   1             1                             1                     1                   49
50 4                 1 1                                                                       1 1                         50
51 9                                       1           2       1               1   1                               1 1 1   51
52 8 1     2         1       1     1 1                                           1                                         52
53 15       1 1       1   1                   1                   2   2   1 1       1             1   1     1               53
54 13   1   1           1               1 1 1             1                   1   1             1     1   1 1               54
55 5         1           2                 1   1                                                                           55
56 14     1                               1                 1 1           1   2 1   1 1 1                   1       1 1     56
57 9                 1 1             1       1           2           1             1     1                                 57
58 9           1         1   2                 1                                               1       1 1               1 58
59 12             1     1                   1 1   1         1   1                   1   1 1         1     1                 59
60 17   1   1                             1       1       1 1     1     1         1 1   1               1     1       3   1 60
61 17               1 2 1 1                   1 1 1             1 1     1   1 1       1           1             1     1     61
62 14     1     1                       1           1                 1 1         1         1   1     1       1   1   1   1 62
63 11   1     1 1                               1                 1               1       1 1       1       1           1   63
64 10         1               1 1 1       2         1                                       1     1                     1   64
65 9                 1 1                 2                       1     1         1     1     1                             65
66 5                         1                 1 1                   1                           1                         66
67 11                     1 2     1   1                       1           1 1 1                         1   1               67
68 10         1   1       1     1 1                     1       1     1                                   1               1 68
69 8     1   1 1                                                             1   1   1               1               1     69
70 8       1                 1       1     2         1                       1                                           1 70
71 10             1                           1 1       1           1             1         1               1     1 1       71
72 14   1 1   1     2       1       1                   1                   1           1 1           1 1   1               72
73 13     1         1 1         2 1   1                             1       1   1       1             2                     73
74 9             1       1               1   1                           1               1                   1 1         1 74
75 6                           1             1                       1         1         1                 1               75
76 8           1       1               1                         1       1 1                                   1     1     76
77 9       1                 1           1 1                                               1         1   1               2 77
78 10               1         1     1 1           1                     1                     1     1   1         1         78
79 13 1           1 1       1               1       2                       1           1   1                         2   1 79
80 11 1   1                         1                     1           1   1         1   1                       1 1       1 80
81 15   1           1             1         1 1     1               2 1     1         1       1         1         2         81
82 13   1                               1   1     1           1 2 1 1           1         1 1                     1         82
83 7           2                     1       1                             1         1                       1             83
84 17   1         1 1 1     1           1     1   1   1 1                                   1 1       1   1 1 1     1       84
85 11       1                         1           3   1       1     1             1   1         1                           85
86 11 1   2 1                     1 1                                                           1             2     1   1   86
87 10 1                         1       1             1   2                               1   1 1 1                         87
88 16   1 1   1 1           2     1   1         1       1 1 1 1                             1 1       1                     88
89 9           1     1                 1         1             1     1                 1                     1       1     89
90 8                   1             2                                         1     1 1                   1       1       90
91 12                     1     1   1 1                     1 1   1   1     1                       1                   1 1 91
92 18         1   1 1       1     1               1   1                     1         1   1   2 1   1   1 1   1   1         92
93 12 1             1       1         1               1 1 1         1   1                 1               1     1           93
94 11               1               1           1           1     2     1     2   1           1                             94
95 13 1   1     1     1 1                                     1 1       1           1       1               1   2           95
96 9   1                 1                           1       1               1   1             1 1                 1       96
97 13       1               1             1           1                   1 1 1     1 1     1     1   1                 1   97
98 12 1                     1     2       1         1                 2             1 1                     1     1         98
99 11 2     1           1                       1           1   1                                 1         1       1     1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
Ngày
/
Tháng