BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ An Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/10/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
Ngày
/
Tháng
00 15   1     1                 1             2   1             1                         1 3 1             1 1 1           00
01 9               1 1 1                 1           1                       1                       1   1     1           01
02 10             1                 1       1   1     1   1           1           1     1                           1       02
03 8       1 1                 1   2                                 1                                   1               1 03
04 8 1         1       1                         1                         1 1                             1 1             04
05 12                                           1   1         1       2       1       2 1       1         1               1 05
06 14       1             1   1     1 1       1                                 2           1                       1   1 3 06
07 8   1     1                                                           1                 1     2             1 1         07
08 7   1             1         1                   1                                             1 1             1         08
09 12     1 1           1 1       1       1       1               1     1             1               1             1       09
10 11   1   1               1     1 1           1         1 1                     1                               1     1   10
11 11       1                     1         1 1             1   1             1 2                 1             1           11
12 7                                   1                       1     2                         1   1 1                     12
13 7     1         1 1                   1                     1           1                       1                       13
14 12   3       2                                 1     1           2           1 1                     1                   14
15 20         1 2 1   1                 1         2             1     1   2 1 1   1       1                 1     1 1 1     15
16 14             1   1   1     1                     1   1       1     1   1         1               2 1             1     16
17 12         1   1     1   1               1   1                         2         1         1   1       1                 17
18 11             1 1             1                   1   1             1 1             1         1         1 1             18
19 11     1                       1           1       1       1 1             2       2   1                                 19
20 10       1   1   1           1                             1               1           1   1       1             1       20
21 13   1   1     1                                         1 1     1                 1     1 1           1   1   1     1   21
22 9 1 1     2         1           1                         1   1     1                                                   22
23 11             1             1     1 1                 1           1         1                 1               1 1 1     23
24 11         1                 1 1                   1     1       1               1                     1 1           1 1 24
25 12                                                         1   1     1 1 1   1               1 1         1     1   1 1   25
26 5   1 1         1                                                       1                           1                   26
27 4                                                   1           1             1                   1                     27
28 14             2         1 1       1 1       1         1             2 1                             1 1 1               28
29 10 1                   1 1 1     1         1     1     1           1                                               1     29
30 11     1   1 1           1               1 1       1                               1                           2   1     30
31 8   1                 1                       1             1 1                     1                     1       1     31
32 6               1                           1 1                                         1         1 1                   32
33 9     1       1 1   1           1                               1 1         1         1                                 33
34 8           1     1         1                             1               1 2         1                                 34
35 10   1   1         1       1                 1   1       1               1                     1                       1 35
36 12                 1         1   1 1   1           1   1       1   1   1                     1               1           36
37 11                   1 1                           1         1 1     1           1 1       1   1                 1       37
38 15     1   1             1       1           1     1 1 1                             1 1 1           1       1   1 1     38
39 12     1 1               1     1       1           1                       1   1         1 1               1         1   39
40 9   1                                 1                       1     1 1   1                 1                     1   1 40
41 10                     1   1       1   1         1                   1                         1             1     2     41
42 12     1                 1     1         1                     1               1 2     1 1     1 1                       42
43 6                                   1   1   1                           1                               1       1       43
44 8               1 1                 1                 1   1             1             1                               1 44
45 14             1   1   1             1         1     1   1                         1   1     1   1           1     1   1 45
46 18     1 1         1 1 1   1     1     1 1     1 1     1 1                     1 1 1             1                 1     46
47 7 1                               1           1                                         1             1   1         1   47
48 12       1                 1       1     1   1   1                             1 1           1       2       1           48
49 5                                               1   1             1                             1                     1 49
50 5       1                           1 1                                                                       1 1       50
51 6                                                         1           2       1               1   1                     51
52 11 1         1 1     1     2         1       1     1 1                                           1                       52
53 15 1                       1 1       1   1                   1                   2   2   1 1       1             1   1   53
54 13     2               1   1           1               1 1 1             1                   1   1             1     1   54
55 5                           1           2                 1   1                                                         55
56 12 1                     1                               1                 1 1           1   2 1   1 1 1                 56
57 10                 1                 1 1             1       1           2           1             1     1               57
58 8       1                     1         1   2                 1                                               1       1 58
59 12               1               1     1                   1 1   1         1   1                   1   1 1         1     59
60 12                     1   1                             1       1       1 1     1     1         1 1   1               1 60
61 16             1                   1 2 1 1                   1 1 1             1 1     1   1 1       1           1       61
62 12           1   1       1     1                       1           1                 1 1         1         1   1     1   62
63 10 1                   1     1 1                               1                 1               1       1 1       1     63
64 13 1       2 1               1               1 1 1       2         1                                       1     1       64
65 10       1                           1 1                 2                       1     1         1     1     1           65
66 5                                           1                 1 1                   1                           1       66
67 12 1       1                             1 2     1   1                       1           1 1 1                         1 67
68 8                           1   1       1     1 1                     1       1     1                                   68
69 9     1           1     1   1 1                                                             1   1   1               1   69
70 7                         1                 1       1     2         1                       1                           70
71 9 1               1             1                           1 1       1           1             1         1             71
72 14               1     1 1   1     2       1       1                   1                   1           1 1           1 1 72
73 13                       1         1 1         2 1   1                             1       1   1       1             2   73
74 9   1       1   1               1       1               1   1                           1               1               74
75 7   1 1                                       1             1                       1         1         1               75
76 6                             1       1               1                         1       1 1                             76
77 6                         1                 1           1 1                                               1         1   77
78 10     1                           1         1     1 1           1                     1                     1     1   1 78
79 14           1   2 1 1           1 1       1               1       2                       1           1   1             79
80 9   1               1   1                         1                     1           1   1         1   1                 80
81 17         1     2 1   1           1             1         1 1     1               2 1     1         1       1         1 81
82 15         1 1     1   1                               1   1     1           1 2 1 1           1         1 1             82
83 7     1                       2                     1       1                             1         1                   83
84 13                     1         1 1 1     1           1     1   1   1 1                                   1 1       1   84
85 13 1       1               1                         1           3   1       1     1             1   1         1         85
86 9 2                 1   2 1                     1 1                                                           1         86
87 13     1       1 1   1                         1       1             1   2                               1   1 1 1       87
88 19   1       1 1       1 1   1 1           2     1   1         1       1 1 1 1                             1 1       1   88
89 9       1   1                 1     1                 1         1             1     1                 1                 89
90 7           1                         1             2                                         1     1 1                 90
91 12   1   1                               1     1   1 1                     1 1   1   1     1                       1     91
92 19 2   1       1             1   1 1       1     1               1   1                     1         1   1   2 1   1   1 92
93 14 2     1 1         1             1       1         1               1 1 1         1   1                 1               93
94 11                                 1               1           1           1     2     1     2   1           1           94
95 12       1       1   1   1     1     1 1                                     1 1       1           1       1             95
96 10         1   1       1                 1                           1       1               1   1             1 1       96
97 14           1 1           1               1             1           1                   1 1 1     1 1     1     1   1   97
98 11                 1 1                     1     2       1         1                 2             1 1                   98
99 8                   2     1           1                       1           1   1                                 1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
Ngày
/
Tháng