BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ An Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/05/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
Ngày
/
Tháng
00 16                         1               2 1 2         1     1     1       2     1   1     1 1     1                   00
01 10     1                     1           1       1     1     1   1   1           1                               1       01
02 16       1                           1                     1     1 1 1 1           1   2 2     2   1           1         02
03 9                                             1   1             1       1                 1       1   2       1         03
04 9       1         1       1                                                 1 1   1           1           1           1 04
05 16         1   1   1               1       1       1 1             1 1   1                 1     1     1     1   1   1   05
06 9         1         2               1                 1   1       1     1                 1                             06
07 12             1                   1           1 1       1             1           1       1       1           1 1     1 07
08 6                                                                     1                       1 1             1 1   1   08
09 6                     1                                                   1                 1   1       1           1   09
10 10 1 1               1                     1         1         2         1                           1               1   10
11 12 1     1                     2           1 1     1 1                     1     1 1                 1                   11
12 10           1 1           1                                     1         1         1   1 1             1           1   12
13 6                   1         1                   1         1                         1                           1     13
14 18               1   1                   1       1 1 2           1 3       1             1     1     1 1     1         1 14
15 10 1                         1     1             1 2   1         1                                         1   1         15
16 11 1       1 1   1                                             1 1         1   1                       1         1 1     16
17 14         2 1     3           1                 1                 1         1 1 1               1                 1     17
18 8               1           1   1           1                       1             1   1   1                             18
19 6   1           1                   1                                                             1     1   1           19
20 13 2 1                     1 2         1                   1               1                   2           2             20
21 10                             1         1   1       1                       1         1         2           1     1     21
22 12                     1                   1     1                 3           1       2   1             1   1           22
23 15               2     1               1 2 1       1                       2     1         1   1           1       1     23
24 13                     1 1 1     1     1           1   1               1       1                   1       1     1   1   24
25 9                 1                 1                   1               1                     1 1           1 2         25
26 9   1           1                       1                 1               1                 1                   1 1 1   26
27 11   1                   2               1             1 1           1                       1                         3 27
28 8           2 1 1             1                         1     1 1                                                       28
29 13   1 1             1       1                         1     1                 1 1                   2       1       2   29
30 9     1                           1                                     1     1         1               1 1 1   1       30
31 12 2       1           1 1         1       1                                 1 1       1     2                           31
32 17 1           1             1               1     1   1   1   1 1 1                 1   1         1     1     1     1 1 32
33 8   1   1 1 1     1                           2                                   1                                     33
34 15             1 1           1   1             1           1 1 1 1     1     1 1   1                   1     1           34
35 14   1   1                       1       1           1     1     1             1     1     2       1   1     1           35
36 12               1       1       1               2       1   1         1     1     1                             1     1 36
37 9     1 1                             1                                                 1 1 1       1     1         1   37
38 7     1     1       1                                   1           1               1       1                           38
39 10   1                   1                           1   1               1       1       1 1 1                     1     39
40 16     1   1   2       2                               1 1   1       1     1             1   1 1           1       1     40
41 14       2   1 1                   1   1   1           1     1   1                           1               1 1     1   41
42 16   1     1     1   1       1             1 1   1                       1 1   1   1             1             1 1 1     42
43 17 1         1             1           1 1       2 1           1   1   1 1           1     1 1   1     1                 43
44 9       1           1     1   1       1                         1               1 1                             1       44
45 11       1     1             1   1     1     1         1         1     1                         1   1                   45
46 9                   1                         1   1         1 1       1                                           3     46
47 9     1                   1             1 1                           1               1         1           1 1         47
48 9                             1 1                       1               1     1             1 1       1       1         48
49 11     1                 1         1 1     1       1 1                           1           1 1                     1   49
50 14                 1     1                           1       1 1 1       1   1   2                   1   2       1       50
51 6     1             1           1                                               1   1                   1               51
52 6   1 1                       1             1         1     1                                                           52
53 12               1                     1   1           1 1   1           1               1 1           1 1             1 53
54 8                           1       1                     1 1       1 1   1         1                                   54
55 6     1                                 1                                           1 1             2                   55
56 9           1 1             1           1                   2       1   1       1                                       56
57 7 1               1                                               1                     1       2           1           57
58 9       1 1         1                                               1         1     1       1             1   1         58
59 13     1 1             1         1 1       1 1 1 1     1                           1               1       1             59
60 11 1 1                   1       1 1         1       1 1   1   1                         1                               60
61 8                         1   1                         1     1                           1       1               1 1   61
62 8   1   1   1           1         1                     1               1                                     1         62
63 12   1               1   1         1       1             1 1     1     1 1           1   1                               63
64 9           2           1             1                   2                       1                                 2   64
65 11 1           1   1 1     1         1           1                               1           1     1               1     65
66 10       1                     1             1           1 1                         1 1 2         1                     66
67 10         2               2     1 1 1                                       1       1 1                                 67
68 5                     1             1                                 1                       1       1                 68
69 14 1         1     1   2         1     1             2     1           1   1                             1             1 69
70 8                         1       1   1                                             1                   1     1 1     1 70
71 10           1                                                 1   2         1         1       1     1 1         1       71
72 11         1             1       1 1         1   1   1                         1           1             2               72
73 6                     1 1                             1       1     1                                       1           73
74 10                           1 1           1       1 1           1       1     1       1           1                     74
75 10                           1 1     1                       1 1           2   2   1                                     75
76 15                 1           1 1             1       1                 2 1     2 1       1       1       1       1     76
77 11           1   1             1           1 1     1                       1           1 1                 1           1 77
78 9               1 1           1       1     1                       1                     1     1               1       78
79 12   1         2             1   2     1             1         1                   1                   1   1             79
80 9               1           1     1   1       1 1                                                   1 1 1               80
81 7   1             1 1     1                           1                                                   1           1 81
82 7                 1                 1                         1   1               1                           2         82
83 9     1             2                   1                                   1 1 1           1                         1 83
84 7                     1         1   1       1       1                 1                         1                       84
85 14 1   1 1 2           1     1                     1       1                 1   1 1 1               1                   85
86 15       1             1   2             1     1                 1   1     1 2                     1   1 1       1       86
87 13 1                 1               1   1   1 1 1           1       1 1                           1         1   1       87
88 13           1 1 1       1           1   1     1         1                   1                     1             1     2 88
89 8               1                   1           1       1                                   1     1 1       1           89
90 8             2             1       2                       1     1                                                 1   90
91 12             1           1   1             1           1 1                     1   2         1     1 1                 91
92 9 1   1           1             1                                     1             1   1     1   1                     92
93 9     1     1                 1                   1           1       1                                 1     1     1   93
94 13                       1 1         1   1     2     1     1         1                 1       1                   1   1 94
95 13         1     1       1         1   1 1     1 1                 1                   1                 1 1       1     95
96 10     1   1           2           1                       1         1                   1                 1 1           96
97 10 1 2 1           1                                                 1       1                   2   1                   97
98 16       1         1               1   1   1 1     1   1     1               1       1           1     1   1 1     1     98
99 9       1 1           1 1             1       1                                                     1 1               1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
Ngày
/
Tháng