BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cà Mau 60 KỲ ĐẾN NGÀY 08/07/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
Ngày
/
Tháng
00 10         1       1               1                 2 1     1             1                               1     1       00
01 15       1       1 1                                   1   1 1       1   1               2       1 1     1 1     1       01
02 9           1   1       1                                             1           2     1   1                         1 02
03 8                           1   1                                 1       1                               1   1     1 1 03
04 11                 1     2                             1       2           1         1   1                 1           1 04
05 11   1 1 1       1             1           2               1                         1         1               1         05
06 12 1 1     1             1               1         1       1                         1   1   1 1                   1     06
07 13                           1             2                     1         1         1   1 1 1           2   1 1         07
08 10     1                           1     1         1   1           2                 1 1   1                             08
09 6                       1   1                           1       1                         1                       1     09
10 11     1 1     1 1                                   1   1               1           2       1                       1   10
11 14           1 1               2         1 2     1       1                         1             1     1     1 1         11
12 8 1                   1             1       1         1                                         1           1     1     12
13 12 1             1     1                       1                     1             1       2   1           2 1           13
14 12       1                   2         2       1 1             1                               1       1     2           14
15 8             1       1                           1           1     1   1                                   1 1         15
16 9                   1 1 1                   1           1   2                       1           1                       16
17 11 1   1   1         1     1     1                 1       2     1                           1                           17
18 14 1 1   1 1 1         1         1     1                   1             1     1         1         2                     18
19 13           1                                               1               1               1 2     1   1       1   1 3 19
20 5   1         1 1                                           1                 1                                         20
21 6             2             1                                   1   1                                             1     21
22 9                               1               1             1 1     1 1                 1       1                   1 22
23 8           1       1                               1 1                         1 1                     1           1   23
24 5         1                                                 1                       1         1   1                     24
25 14                                   2 2     1   1 1           1                         1         2             1   2   25
26 11           1         1           1                   1                     1 1       1     1                   1   1 1 26
27 9               1       1                     1                       1 1     1                           1       1 1   27
28 11   1         1               1 1   1                       1     1       1               1         1         1         28
29 13         1     1         1   1             1                     1         1   1             1       1         3       29
30 11   2     1       1       1                 1                         1               1   1                       1 1   30
31 8         2         1                           1                                             1   1   2                 31
32 7       1   1                               1         1                               1                           1   1 32
33 12       1                 1       1       1   1           1   1             1                         1   1       1   1 33
34 8                                   2             1   1 1         1       1                           1                 34
35 9     1         1         1     1                               1               1                         1   1       1 35
36 9   1                   1       1         1 1           1                   1         1           1                     36
37 10       1 1                       1         1           1                           1 1           2       1             37
38 10 1   1       1       1                                   2                 1   1 1                             1       38
39 17 1         1   1   1 1   1     1   1 1     1   1 1   1       1       1 1                                           1   39
40 17           2 1   1 1             2           1     2                   1     1 1         1           2       1         40
41 8       1         1                     1         1           1     1           1       1                               41
42 12           1 1                   2           1         1 1             1         1 1         1     1                   42
43 11           1         1   1             1 1               1   1           1       1 1               1                   43
44 6                                             1                         2 1           1                           1     44
45 11                               1   1   1       1                 2 1   1   1                   1                     1 45
46 12                 1           1             2                   1               1   1       1     1         1 1       1 46
47 10 1                                                                               1   1   1   1       2     1 2         47
48 10                       1 3                     1                     1     1           1       1                 1     48
49 12 1   1 1   1   1 1         1         1                 1 1           1         1                                       49
50 12         1               1               1         1               2         1 1             1     1         2         50
51 9 1           1     1         1         1                           1                   1   1                     1     51
52 6             1                                               1       1           1                     1 1             52
53 6     1 1                                 1                       1       1                       1                     53
54 10       1   1                               1                       1         1 1               1 1         1 1         54
55 12   1                       1             1     1                     3 1                 1               1   1     1   55
56 17 1 1 1     1 1 1     1   1 1                 1 2         1                                 2 1                     1   56
57 10 1               1                         1         1             1         2                   1 1   1               57
58 17               1     1   1       1 1   1     2   1               1           1 1                     1   1 1     1 1   58
59 6                                                           1   1     1       1                     1   1               59
60 4         1             2                                                             1                                 60
61 11                   2             1     1 1   2             1       1       1                       1                   61
62 7               1                               1       1               1   1                           2               62
63 6 1               1             1             1                                                                 1 1     63
64 12         1       1 1         1     1                 1                   1 1       1   1                     1 1       64
65 12               1 1       1         1                   1           1             1     1           1           1 2     65
66 10   1                               1 1               1   1 1                       1     1   1             1           66
67 12   1                           1       1           1           1     1 1     1           1   1     1     1             67
68 11 1   1           1       1       2         1               1                 1       1     1                           68
69 7   1         1             1           1                     1                             1         1                 69
70 11         1   1         1           1   1         1 1     2             1 1                                             70
71 10               1                     2         1           2           1               1                   2           71
72 16         2     1     1     2 1       1 1 1                   1             1       1 1                 1   1           72
73 13                     1 1         1   2                     1                   1 1     1   2         1   1             73
74 14   1   1                     2                               1 1   1           1 1             1 1     1   1       1   74
75 17   1               1 1           1 1     1 1 1               1             1       2 1       1 1 1                 1   75
76 10                 1     1 1       1         1               1   1                     1                 1           1   76
77 11       1         1                               2     1 1         2     2                     1                       77
78 7           1                 1 1                 1 1           1             1                                         78
79 11   1               2 1         1               1                 1             1                 1 1           1       79
80 8                 1 1     1             1                                     1   1     1       1                       80
81 10                                   1         1       2         1 1       1   1         1           1                   81
82 16             1                 1                 1 3                 2 1 1               1 1 1     1 1   1             82
83 13 1         1   1     1       1       1             1     1       1   1           1                     1 1             83
84 11   1   1                     1     1 1                 1       1 1                   2                         1       84
85 15 1       1             1       1             2   1             1 2               1           1 2   1                   85
86 13                       1     1       2 1 1                     1           1 1       3             1                   86
87 14             1       1   1                   1                 1           1     1       2         1 2     1   1       87
88 16     1 1                     1 1       2   1         2                   1     1       1                 1     1     2 88
89 10     1             1   1   1                     1   1                         1                       1       1 1     89
90 10     1 1         1 1           2               1             1   1                                                 1   90
91 14     3 1   1 1       1     1               1   1                     1     1                   1                     1 91
92 12     1                       1   1 1     1                   1 1 1       1               1         1             1     92
93 4                   1               1                       1                               1                           93
94 6     1             1             1             1                                                       1           1   94
95 9   1                       1                   1       2                   1   1         1           1                 95
96 14 1                         2                       2   2   1       1     1 1   1           1                   1       96
97 12                 1         1         1   1       1 1                                           1       2   1 2         97
98 13 1                     1                         1 1   1     1     1 1       1   1             1   1             1     98
99 7         1                   1         1                                                       2                     2 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
Ngày
/
Tháng