BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cà Mau 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/06/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
Ngày
/
Tháng
00 14   1     1         1   1     2   1     1 1                     2   1                 1                         1       00
01 12             1     1                           1 1   1   1                             1   1 1     1       1         1 01
02 10   1   1   2           1   1                               1                   1 1         1                           02
03 9                       1         1       1     1   1     1       1 1                                   1               03
04 13 1   1 1     1                 1 2     1         1                       1           1               1   1             04
05 7 1               1         1                       1   1                         1                       1             05
06 9   1           1     1 1                   1                                                       1       2     1     06
07 16 1 1       1 1 1     1       2 1       1                 1     2                   1     1                           1 07
08 11         1   2           1     1         1 2                       1               1                     1             08
09 14       1       1 1         1               1         1           1     1   1   1                 1 1         1 1       09
10 11   1 1     1               1             1                             1         1 1 1         1         1             10
11 18       1   1                       2 1                 1   2   1 2 1         1 1         1         2           1       11
12 15 1   1 1         1   1 1   1                   1                 1 1 1     1               1           1     1         12
13 12       2           1             1           1       1 1 1 1         1                       1                       1 13
14 11     1                       1                       1       1       1 1     1           1 1         1               1 14
15 3           1                                           1                       1                                       15
16 10                         1 1           1                               1       1                 1 1 1     1 1         16
17 11           1   1     1                       1                     1   1   1 1 1   1                             1     17
18 13           1               1             2   1   1     1     1       1             2   1                       1       18
19 7                       1         1     1   1   1                                             1               1         19
20 11     1         1                           3               1   2     1                                         1   1   20
21 12       1         2 1 1       1               1                                       1 1   1               1     1     21
22 10                 1   1     1                                     1     1           1           1     1     1   1       22
23 11             1 1         1             1           1           1                 1   2                         1 1     23
24 16 1   1 1         1   1     2               1 1                     2         1 1                 1       1   1         24
25 12                       1               1         2 1 1                       1     1     1 1                         2 25
26 10             1   1       1       1   1       1                     1         1         1         1                     26
27 18       1                       3             1 2         2     1     1   1       1   1       1 1       1       1       27
28 11       1                         1   1 1         1 1               1                             1     1       1     1 28
29 9                     1       1       1                           1                     1     1 1 1                 1   29
30 11         1     1     1             1             1 1                         1         1             1   1         1   30
31 9                                                           1     1                 1       1 1       1 1         1 1   31
32 9             1         1     1                         2         1       1                   2                         32
33 7                                               1           1             1       1     1               1             1 33
34 15         1               1           1 1 1 1 1 1         1                   1           1 1         1     1 1         34
35 7               2   1   1                                               1             1                         1       35
36 6                                                                         1 1           1       1                 1 1   36
37 10   1                                           2           1           1 1                 1               1 1       1 37
38 14 1       1   1               1 1                   1                 1 1       1 1   1                       1 1 1     38
39 16                 1       1         2           1     2         1                 1       1 1 2               2     1   39
40 9 1       1 1         1                                       1     1                         1           1       1     40
41 8   1   1               1                   1             1                         1         1                     1   41
42 8     1                                                               1   1         1         1 1             1     1   42
43 10           1                       2   1       1   1                       1           2                         1     43
44 10             1           1 1         1                     1 1                           1       1           1     1   44
45 18 1   1           1   1 2 1   1     1             2   1       1     1     1                 2               1           45
46 10   1       1 1     1             1                         1                       1     1             1           1   46
47 5   1                                                 1         1     1                                       1         47
48 9             1             1 1             1                           1 1                               1         1 1 48
49 13               1   1                 1 1     1 1         1                   2               1   1 1       1           49
50 14 1               2               1           1   1               1             2 1 1 1                       1     1   50
51 19       1 1 1       1           1 1 2 1 1   1 1                       1 1   2                     1     2               51
52 12                 1             1         2         1                               1       1     1 1 1     1         1 52
53 13         1   1                     1   1             1                       1     1       2   1       2       1       53
54 9   2                                                       1     1 1 1     1             1         1                   54
55 6                                                 1           1 1         1   1                                   1     55
56 9     1   2                               1           2       1                       1   1                             56
57 12       1                       1               1 1   1   1         1       2                 2           1             57
58 9                             1       1             1       1           2   1                         1       1         58
59 7                           1                                 1   1 1                         1                   1   1 59
60 11                     1       1   1         1     1     1           1     1     1                 1         1           60
61 7 1               1                                 1             1         1           1 1                             61
62 11     1 1                         1           1     1     1             1                         1   1         1   1   62
63 11                   1 1       1                               1           1         1 1 2 1       1                     63
64 8       1           1   1           1                                                           1           1   1   1   64
65 11         1           1                                 2 2               1               1 1     1             1       65
66 6                 1   1   1                             2                                                         1     66
67 13                       1       1     1                 1       1       1 1 1   1 1     1       1         1             67
68 13     1   1       1           1 1       1                 1   1               1             1   1 1 1                   68
69 6                   1                                 1   1               2       1                                     69
70 11               1               1         1                   1     1 1         1 1                 1             1   1 70
71 12     1                   1 1             1 1                                             1     1 1 1   1 1       1     71
72 12         1   1       1   1     2         1                         1         1 1           1       1                   72
73 11           1             1                   1 1   1 1       1   1         1                       1 1                 73
74 9           1   1   1     1 1     1                             1 1                     1                               74
75 9 1                                 1                       1                 1       1   1                   2     1   75
76 11               1 1       1         1                           1           1     1   1         2                   1   76
77 8                                     1                     1 1         1               1 1             1   1           77
78 17   1     1 1   1   1   1   1       1       1             1 1         1             1                   1         1   2 78
79 12     1                                       1   2     1               1     1                     1   1   1   1   1   79
80 7     1                   1       1                               1   1                         2                       80
81 6                       1             1               1                         1               1     1                 81
82 8       1           1     1           1   1           1                               2                                 82
83 8         1 1 1                           1         1           1                                         1     1       83
84 8 1       1     1                                         1           1                               1   1       1     84
85 10 2                                               1                               2   1         1         2           1 85
86 14   1 1   1 1           1     1     1 1 1     1                                 1       1             1           1     86
87 4                           1       2                   1                                                               87
88 14                         1           1       2 2 1               1   1     1                         1     1     1   1 88
89 13   1 1   1         1           2 1                 1       1                     1               1   1   1             89
90 11               1     1                       1               1         1       1 1 1                     1 2           90
91 8   1                           1     1           1           1       1           1       1                             91
92 9   1 1 1                                 2                   1                                 1         1         1   92
93 12 1 1 1       1               1       1 3 1 1                                                           1               93
94 9 1                         1         1             1   1     1               1                     1                 1 94
95 13 1                 1 1 1     1                 1     1 1             1     1   1                   1           1       95
96 11           1 1   1               2                           1   1       2 1                           1               96
97 8             1 1   1                       1       2                                         1         1               97
98 7 1                                                                           1       1   1         1 2                 98
99 13   1           1   1     1                             1 1 2   2                       1         1           1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
Ngày
/
Tháng