BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cà Mau 60 KỲ ĐẾN NGÀY 11/11/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
Ngày
/
Tháng
00 18   1 2         1         1 1                 1     1         1   1     2   1     1 1                     2   1         00
01 10                   1               1 2                 1     1                           1 1   1   1                   01
02 8                                 1           1   1   2           1   1                               1                 02
03 10     1       1                                                   1         1       1     1   1     1       1 1         03
04 15               1       1       2     1     1   1 1     1                 1 2     1         1                       1   04
05 10         1   1 1                   2       1               1         1                       1   1                     05
06 12                 1   1   1   1       1   2   1           1     1 1                   1                                 06
07 18           1       1             2     1   1 1       1 1 1     1       2 1       1                 1     2             07
08 14       1     1 1       2                           1   2           1     1         1 2                       1         08
09 10     1                                           1       1 1         1               1         1           1     1   1 09
10 10       1       1           2                 1 1     1               1             1                             1     10
11 14       1 1                                       1   1                       2 1                 1   2   1 2 1         11
12 13       1                                   1   1 1         1   1 1   1                   1                 1 1 1     1 12
13 17 2                 1           2         2       2           1             1           1       1 1 1 1         1       13
14 12           1     1   1     1 1       1         1                       1                       1       1       1 1     14
15 8   1             1   1   1 1     1                   1                                           1                     15
16 6 2                                                                 1 1           1                               1     16
17 11       2     1                       1               1   1     1                       1                     1   1   1 17
18 10                                   1                 1               1             2   1   1     1     1       1       18
19 7     1                               1                           1         1     1   1   1                             19
20 13     1 1                 1 1                   1         1                           3               1   2     1       20
21 11     1         1                     1 1         1         2 1 1       1               1                               21
22 9             1       1         1         1                 1   1     1                                     1     1     22
23 9                                   2   1               1 1         1             1           1           1             23
24 13           1     1                         1   1 1         1   1     2               1 1                     2         24
25 16 1 2     1   2     1         1   2                               1               1         2 1 1                       25
26 9   2                                                   1   1       1       1   1       1                     1         26
27 17     1             1         1 2                 1                       3             1 2         2     1     1   1   27
28 8                                   1             1                         1   1 1         1 1               1         28
29 6   1                 1                                         1       1       1                           1           29
30 9         1     1     1                             1     1     1             1             1 1                         30
31 5           1 1                     1                                                                 1     1           31
32 11                 1       1   1     1                   1         1     1                         2         1       1   32
33 7   1       1           2                                                                 1           1             1   33
34 15   1   1       1 1       1             1           1               1           1 1 1 1 1 1         1                   34
35 7   1                       1                             2   1   1                                               1     35
36 8             1 1         2     1 1                                                                                 1 1 36
37 10                       1 1           2       1                                           2           1           1 1   37
38 12     1   1   1                   1         1       1   1               1 1                   1                 1 1     38
39 12 1         1             1             1                   1       1         2           1     2         1             39
40 9           1                 1   1         1       1 1         1                                       1     1         40
41 8                 1         1         1       1   1               1                   1             1                   41
42 6             1   1         1                   1                                                               1   1   42
43 18 1     1       1 1 2 3     1       1                 1                       2   1       1   1                       1 43
44 9         1               1 1                           1           1 1         1                     1 1               44
45 21                   1 1 1   1 1       1     1   1           1   1 2 1   1     1             2   1       1     1     1   45
46 8         1 1                                 1       1 1     1             1                         1                 46
47 9                     1 1 1       1       1   1                                                 1         1     1       47
48 12       1             1 1     1 1         1             1             1 1             1                           1 1   48
49 9           1                       1                     1   1                 1 1     1 1         1                   49
50 11     2 1                             1     1               2               1           1   1               1           50
51 20 1           1               1         1         1 1 1       1           1 1 2 1 1   1 1                       1 1   2 51
52 15           1 1   2     2         1 1 1 1                   1             1         2         1                         52
53 7                                   1 1             1   1                     1   1             1                       53
54 11       1   1               1             1   2                                                       1     1 1 1     1 54
55 4                                                                                           1           1 1         1   55
56 10   1       1   1                               1   2                               1           2       1               56
57 11 1       1                                       1                       1               1 1   1   1         1       2 57
58 9                               1 1                                     1       1             1       1           2   1 58
59 8       1 1           1                 1                             1                                 1   1 1         59
60 9                                 1                             1       1   1         1     1     1           1     1   60
61 7     1                                 1   1               1                                 1             1         1 61
62 10 1       1                 1                   1 1                         1           1     1     1             1     62
63 8     1             1       1                                 1 1       1                               1           1   63
64 5                               1                 1           1   1           1                                         64
65 12   1   1     1           1             1           1           1                                 2 2               1   65
66 9     1                   1   1         1                   1   1   1                             2                     66
67 9 1                                                               1       1     1                 1       1       1 1 1 67
68 12 1       1         1   1                       1   1       1           1 1       1                 1   1               68
69 8         1             1             1                       1                                 1   1               2   69
70 10     1                           1 1   1                 1               1         1                   1     1 1       70
71 8 1               1           1                 1                   1 1             1 1                                 71
72 11 1                   1       1                     1   1       1   1     2         1                         1         72
73 16   1   1 1   1     1   2                             1             1                   1 1   1 1       1   1         1 73
74 11             1                       1   1           1   1   1     1 1     1                             1 1           74
75 5                                       1 1 1                                 1                       1                 75
76 11 1 1   1                     1           1               1 1       1         1                           1           1 76
77 9     1     1     2             1                                               1                     1 1         1     77
78 16 1         1             1     1             1     1 1   1   1   1   1       1       1             1 1         1       78
79 11               1       1   1           1 1     1                                       1   2     1               1     79
80 8 1               1           1                 1                   1       1                               1   1       80
81 6               1 1             1                                 1             1               1                       81
82 11                   2     1     1   1             1           1     1           1   1           1                       82
83 7                                 1                 1 1 1                           1         1           1             83
84 9     1             1       1       1       1       1     1                                         1           1       84
85 9   1     1         1           1         2 2                                               1                           85
86 15         1       1       2   1               1 1   1 1           1     1     1 1 1     1                               86
87 6   1                 1                                               1       2                   1                     87
88 12                   1           1                                   1           1       2 2 1               1   1     1 88
89 12           1   1   1                         1 1   1         1           2 1                 1       1                 89
90 9       1       1     1                 1                 1     1                       1               1         1     90
91 10               1 1                     2     1                           1     1           1           1       1       91
92 8           1           1                     1 1 1                                 2                   1               92
93 14         1           1                   1 1 1 1       1               1       1 3 1 1                                 93
94 13     1 1   1   1             2   1         1                         1         1             1   1     1               94
95 18   1         1       1 1     1   1 1     1 1                 1 1 1     1                 1     1 1             1     1 95
96 13             1                 1   1                 1 1   1               2                           1   1       2 1 96
97 10         1 1                     1     1               1 1   1                       1       2                         97
98 9 1 1           1   1       1         1   2 1                                                                           98
99 11         1                                   1           1   1     1                             1 1 2   2             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
Ngày
/
Tháng