BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cà Mau 60 KỲ ĐẾN NGÀY 25/09/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
Ngày
/
Tháng
00 9                       1     1                     1       1 1                 1 1             1                   1   00
01 12     2       1 1     1 1     1                   1                         1     1             1                 1     01
02 10     1   1                         1   1   2                                   1         1                         1 1 02
03 19                       1   1     1 1   2       1               1   1     1   1         1   2 1 1 1               1 1   03
04 11 1   1                 1           1 1         1 1   1           1               1                   1                 04
05 10 1         1               1                 1       1                     1               1 1               1 1       05
06 11 1   1   1 1                   1                           1       2                 2                     1           06
07 15 1   1 1 1           2   1 1                             1   1             1   1           1         1   1             07
08 8 1 1   1                                                                     2             1   1                 1     08
09 9       1                       1                                 1 1     1               1   1             2           09
10 16 2       1                       1             1       1           1   1   1     1         1       1 1         1 2     10
11 16             1     1     1 1             1     1 1     1             2 1         1   1       1 1         1             11
12 13             1           1     1     1   1 1       1                   1               1             1       1 1 1     12
13 13       2   1           2 1                   1   1                                   1 1                 2   1         13
14 11           1       1     2                               1                 3                 1     1     1             14
15 14                         1 1             1   1                     1   1   1 1       1 2 1 1     1                     15
16 8 1           1                       1                   1           1 1             1 1                               16
17 9         1                                         1     1     1   1     1             1             1           1     17
18 9     1         2                     1             1   1 1 1   1                                                       18
19 15         1 2     1   1       1   1 3             1               1           1       1                             1   19
20 9                                               2                                       1   1 2     1   1     1         20
21 8                               1                     1                   1 1     1                       1     2       21
22 9       1       1                   1     1             1                 1         1                   1       1       22
23 12                     1           1                 1   1 1             1 2                           1 1   1       1   23
24 11 1         1   1                     1                               1       1           1     2 1             1       24
25 17     1         2             1   2       1       1 1 1     1       1 1               1   1   1             1           25
26 10   1     1                   1   1 1           2             1         1                                   1           26
27 13                       1       1 1   1 1                 1     1 1                       1 1                 2     1   27
28 8       1         1         1                     1                         1                     1 1           1       28
29 12           1       1         3           1                           1       2 1 1                       1             29
30 11   1   1                       1 1     1   1                 1           1       1                           1       1 30
31 13           1   1   2                             1   2 1     1 1 1                                 2                   31
32 11   1                           1   1         3   1                                         1           1   1       1   32
33 9                   1   1       1   1                 1   2         1                               1                   33
34 9                   1                       1                       1         1           1             1 1 1         1 34
35 13                       1   1       1             1               1 1   1 1   1         1                     1 1     1 35
36 15   1           1                             1     1       1       1   1         2     1     1   2 1             1     36
37 14 1 1           2       1                                   2             1 1       1   1               1 1       1     37
38 8                             1             1                   2             1   1 1               1                   38
39 11                                 1     1                     1   1     1     1 1           1         1           1   1 39
40 11       1           2       1             1 1 1 1                 1                           1               1         40
41 8     1                                                         1 1     1             1             2               1   41
42 14 1         1     1                                       1   1         1   1       1     1 1           1     1 1     1 42
43 10 1               1                         1 1 1                         1   1     1   1                 1             43
44 8   1                           1           1         1       1                       1         1               1       44
45 7             1                     1   1       1                   1 1         1                                       45
46 16 1       1     1         1 1       1             1       1 1     2           2               1       1             1   46
47 19   1   1   1       2     1 2               2       1           1       1             1             1 1       1   1   1 47
48 14     1       1                 1             1                 1 1               1 3                   3           1   48
49 4                                                               1               1                         2             49
50 7           1     1         2                             1   1                       1                                 50
51 12     1   1                     1       1               1       2       1                   1         1     1         1 51
52 7                     1 1                                       1             1                   1             1   1   52
53 7               1                                 1       1 1                                   1 1     1               53
54 12             1 1         1 1                 1         1                       1 1     1       1     1       1         54
55 10       1               1   1     1                         1                       1     1   1         1           1   55
56 13         2 1                     1         1       1   2   1         1                                             2 1 56
57 6               1 1   1                 1                     1                                   1                     57
58 7                   1   1 1     1 1                                       1         1                                   58
59 11                 1   1                       1         2           1 1       1             1                 2         59
60 4   1                                                                     1     1                   1                   60
61 8                 1                         1           1                   1                 1 1   1   1               61
62 9                     2                     1                         1           1     1                 1 1     1     62
63 9                             1 1     1               1 1     1                     1                           1   1   63
64 11 1   1                     1 1               1       1               1             1         1                 1   1   64
65 12     1           1           1 2           1             1   1                           1     1                     2 65
66 8 1     1   1             1           1                                                 1             1         1       66
67 10       1   1     1     1               1                                         1       1     1       1         1     67
68 7   1     1                           1                     1       1     1                                   1         68
69 13         1         1                         1                           1     3         1   1     1 1     1 1         69
70 5                                                               1     1                           1 1 1                 70
71 13     1                   2                   1 1   1 1     1   1 2                                   1       1         71
72 12 1 1                 1   1           2   1                   1         1       1                           1         1 72
73 11     1   2         1   1             1       1             2                                                       1 1 73
74 10             1 1     1   1       1       1         1                       1         1                         1       74
75 13 2 1       1 1 1                 1             1                     2                   1 1                         1 75
76 9   1                 1           1             1         1     1                   1 1                               1 76
77 8             1                       1                             1       1                   2               1     1 77
78 6                                         1           1               1                 1         1   1                 78
79 7               1 1           1         1             1   1             1                                               79
80 12     1       1                         1       1             2       1         1   1 1                   1 1           80
81 9     1           1                     1   1       1     1                                 1           1   1           81
82 14       1 1 1     1 1   1                       1 1 1                     1               1       1     2               82
83 11                     1 1             1               1         1               1 1 1   1             1     1           83
84 9   2                         1               1                     1                         1 1       1   1           84
85 12           1 2   1                     1               1     2           1         1                           1 1     85
86 13   3             1                   1 1         1                     1   1           1   1 1 1                       86
87 12       2         1 2     1   1           1   1     1                                             2                     87
88 7     1                 1     1     2               1             1                                                     88
89 9                     1       1 1         1     1                 1       1         1                     1             89
90 14                                 1     2 1       1     1   2     1                   1   1   1   1         1           90
91 8             1                     1                             1 1       1                         1   1 1           91
92 11       1         1             1     1     1         1 1             1           1                 1     1             92
93 10         1                                 1       1     1             1       1         1       1               1   1 93
94 8                     1           1   1   1       1 1                                       1   1                       94
95 6       1           1                     1     1           1                   1                                       95
96 9         1                   1                   1 1 1                               2   1                       1     96
97 16             1       2   1 2         1   2             1             1           1       1       1 1                 1 97
98 13             1   1             1       1 1           2       1                 1                 1       1       2     98
99 10             2                     2             1                         1 1     1                         1     1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
Ngày
/
Tháng