BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cà Mau 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/02/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
Ngày
/
Tháng
00 19     2   1 1                     1 2         1         1 1                 1     1         1   1     2   1     1 1     00
01 9     1               1 1                         1               1 2                 1     1                           01
02 8                         1                                     1           1   1   2           1   1                   02
03 7   1     1                         1       1                                                   1         1       1     03
04 13                                             1       1       2     1     1   1 1     1                 1 2     1       04
05 10                   2                   1   1 1                   2       1               1         1                   05
06 21 1         1   1   2   3   1                   1   1   1   1       1   2   1           1     1 1                   1   06
07 17   1           1                         1       1             2     1   1 1       1 1 1     1       2 1       1       07
08 17           1   1 1           1       1     1 1       2                           1   2           1     1         1 2   08
09 10 1     2           1               1                                           1       1 1         1               1   09
10 14 1 1 1   1                 1         1       1           2                 1 1     1               1             1     10
11 9               1 1                   1 1                                       1   1                       2 1         11
12 11   1           1   1                 1                                   1   1 1         1   1 1   1                   12
13 14                 1   1         2                 1           2         2       2           1             1           1 13
14 12         1   1 1       1                 1     1   1     1 1       1         1                       1                 14
15 12     1 1 1               1 1     1             1   1   1 1     1                   1                                   15
16 7                   1     1     2                                                                 1 1           1       16
17 9   1                                 2     1                       1               1   1     1                       1 17
18 9 1               1         1                                     1                 1               1             2   1 18
19 10                 1       2   1     1                               1                           1         1     1   1   19
20 16         1 1     1 1   1   1 1     1 1                 1 1                   1         1                           3   20
21 15   1   1               1     1     1         1                     1 1         1         2 1 1       1               1 21
22 13     1 2   1 1           1                 1       1         1         1                 1   1     1                   22
23 8     1                                                           2   1               1 1         1             1       23
24 11                                         1     1                         1   1 1         1   1     2               1 1 24
25 12                               1 2     1   2     1         1   2                               1               1       25
26 12     1 1   1       1             2                                                   1   1       1       1   1       1 26
27 13           1   1     1             1             1         1 2                 1                       3             1 27
28 8         1   1       1                                           1             1                         1   1 1       28
29 8                     1   1 1     1                 1                                         1       1       1         29
30 13 4                     1     1         1     1     1                             1     1     1             1           30
31 7       1       1 1 1                     1 1                     1                                                     31
32 9         1         1                           1       1   1     1                   1         1     1                 32
33 6   1               1             1       1           2                                                                 33
34 18   1       1 2             1     1   1       1 1       1             1           1               1           1 1 1 1 1 34
35 7     1                           1                       1                             2   1   1                       35
36 9     1 1             1                     1 1         2     1 1                                                       36
37 6     1                                               1 1           2       1                                           37
38 10                 1                 1   1   1                   1         1       1   1               1 1               38
39 9     1                         1         1             1             1                   1       1         2           39
40 9   1                 1                   1                 1   1         1       1 1         1                         40
41 8                           1                   1         1         1       1   1               1                   1   41
42 5   1                                       1   1         1                   1                                         42
43 22 1           2     1 1   2     1     1       1 1 2 3     1       1                 1                       2   1       43
44 9       1       1                       1               1 1                           1           1 1         1         44
45 15                                                 1 1 1   1 1       1     1   1           1   1 2 1   1     1           45
46 7                                       1 1                                 1       1 1     1             1             46
47 9   1   1                     1                     1 1 1       1       1   1                                           47
48 11                   1                 1             1 1     1 1         1             1             1 1             1   48
49 8             1                           1                       1                     1   1                 1 1     1 49
50 9                                   2 1                             1     1               2               1           1 50
51 18             1           1     1           1               1         1         1 1 1       1           1 1 2 1 1   1 1 51
52 20 1             1       3     1           1 1   2     2         1 1 1 1                   1             1         2     52
53 8           1                 1                                   1 1             1   1                     1   1       53
54 7                     1               1   1               1             1   2                                           54
55 2                     1     1                                                                                           55
56 10   1         1   1               1       1   1                               1   2                               1     56
57 6           1               1   1       1                                       1                       1               57
58 6   1     1                                                   1 1                                     1       1         58
59 8                   1       2         1 1           1                 1                             1                   59
60 6                             1                                 1                             1       1   1         1   60
61 6         1     1                   1                                 1   1               1                             61
62 9             1               1 1       1                 1                   1 1                         1           1 62
63 9                     1       2     1             1       1                                 1 1       1                 63
64 12     1       2 1 1           2                               1                 1           1   1           1           64
65 11     1           1     1 1       1   1     1           1             1           1           1                         65
66 11     1 1 1   1                     1                   1   1         1                   1   1   1                     66
67 7       1             1   1     1                                                               1       1     1         67
68 14       1       1       1   1   1       1         1   1                       1   1       1           1 1       1       68
69 8             1   1   1     1           1             1             1                       1                           69
70 8         1                         1                           1 1   1                 1               1         1     70
71 10           2                   1               1           1                 1                   1 1             1 1   71
72 13 1         1             1     1                   1       1                     1   1       1   1     2         1     72
73 12                 1       1       1   1 1   1     1   2                             1             1                   1 73
74 13                     1 1   1 1             1                       1   1           1   1   1     1 1     1             74
75 6 1                   1                                               1 1 1                                 1           75
76 12           1   1 1             1 1   1                     1           1               1 1       1         1           76
77 7 1                                 1     1     2             1                                               1         77
78 15               1         1     1         1             1     1             1     1 1   1   1   1   1       1       1   78
79 12 2       2               1                   1       1   1           1 1     1                                       1 79
80 11       1     1   1   1 1       1               1           1                 1                   1       1             80
81 9     1 1             1     1                 1 1             1                                 1             1         81
82 14     1     2           1                         2     1     1   1             1           1     1           1   1     82
83 7       1   1                                                   1                 1 1 1                           1     83
84 9                             2     1             1       1       1       1       1     1                               84
85 9                   1             1     1         1           1         2 2                                             85
86 20   1 1       1         1   1           1       1       2   1               1 1   1 1           1     1     1 1 1     1 86
87 7 1       1                       1                 1                                               1       2           87
88 8         1           1                           1           1                                   1           1       2 88
89 13       1                 1   1           1   1   1                         1 1   1         1           2 1             89
90 12 1             1 1       1 1         1       1     1                 1                 1     1                       1 90
91 7                                             1 1                     2     1                           1     1         91
92 10   1           1   1                     1           1                     1 1 1                                 2     92
93 15                 1                     1           1                   1 1 1 1       1               1       1 3 1 1   93
94 11   1                               1 1   1   1             2   1         1                         1         1         94
95 13                                 1         1       1 1     1   1 1     1 1                 1 1 1     1                 95
96 10         1 1                               1                 1   1                 1 1   1               2             96
97 11 1           1   1                     1 1                     1     1               1 1   1                       1   97
98 13   1     1     1   1           1 1           1   1       1         1   2 1                                             98
99 7   1                   1               1                                   1           1   1     1                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
Ngày
/
Tháng