BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cà Mau 60 KỲ ĐẾN NGÀY 05/07/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
Ngày
/
Tháng
00 13     1               1 1         1 1   2                     1   2                                       1   1     1   00
01 10       1                     1   1 1                 1   1           1           1                 1       1           01
02 11 1     1     1 1                               1               1                 1       1   1 1 1                     02
03 11         1           1 1   1           1             1             2                         1         1       1       03
04 5   1                               1               1     1                 1                                           04
05 8             1 1               2         1     1         1                             1                               05
06 11           1                                     1 1       1 2 1           1           1                           1 1 06
07 11             1           1                 1 1 1 1 1       1                                       1 1           1     07
08 14                         1   1       1     1     1         1 1                                 1 1   1     1   1 1 1   08
09 10           1   2   2 2                                                         1                 1             1       09
10 11           1 1   1       1                     2 1     1             2       1                                         10
11 9 1   2 1 1                               1     1                                     1                         1       11
12 14     1     1                               1         1       1   1   1           1         1           1 1 1 1 1       12
13 11                   1                 1     1     1                 1                 1 1 1 1           1       1       13
14 16     1       1           1   1   1             2   2     1     1   2     1                       1     1               14
15 8     1                               1     1 1                                       2           1           1         15
16 13     1         1     1             1   1   1       1                   2           1   1 1             1               16
17 7   1                         1                                           1                       2                 2   17
18 10     1           1 1               1               1               2                 1                       1   1     18
19 10     1           1         1         1       1   1     1         1                                       1       1     19
20 8 1     1 1             1       1                                           1   1               1                       20
21 15                   1   1     1   1   1   1 2         1       1                 1       1           1   1             1 21
22 6                                                 1     2                       1             1             1           22
23 11 2                 1           1 1                 1   1                       1           1               1       1   23
24 14         1       1         1       1 1     1           1     1                 1         1         1   1 1   1         24
25 9 1                             1             1             1     1         1               1   1             1         25
26 13   1   1     1       1             1             1           1                     1 1             1 1 1             1 26
27 14         1             3         1                 1   1         1   1   1           3                     1           27
28 8 1     1           1           1 1       1                 1                                       1                   28
29 8         1                                                   1   1 1       1         2     1                           29
30 13     1   1                             1   1                       1 1       1 1       1     1 1     1           1     30
31 11         1           1   1             2               1                         1   1   1           2                 31
32 9 1                                 1 1           1   1               1                 1         1                   1 32
33 13             1     1   1               1                         3     1   1     1                               1 1 1 33
34 14               2         2               1   1     1                 1 1 1           1       1         1       1       34
35 14 2   1   1       1               1 1             1     1           1             1     1         1         1           35
36 13       1       1 1         1   1             2           2                                               1       1 1 1 36
37 12                         2         2     1           1   1                         1                   2   1   1       37
38 14           1     1       1   1                     1       1   1     1       1   1 1                     1         1 1 38
39 11     1       1   1           1   1   1                                                   1 1   1 1   1                 39
40 12           1                 1                       1         1 1         1     1       1   1     2           1       40
41 12     1 1                     1     1                           1                 1 2               1   1 1 1           41
42 10 1 2               1                       1               2                       1               1     1             42
43 5                                                                                       1   1 1               1     1   43
44 7             1               1               1       1     1     1                                   1                 44
45 15           1     1 1     1     1                 1 1       1                             1   2     1         1 1   1   45
46 7         1                 1   1                                                 1                 1 1       1         46
47 13         1   1         1 1 1             1           1         2     1       1   1           1                         47
48 4                                         1   1           1                             1                               48
49 11           1         2                 1       1     1     1 1                 1               1   1                   49
50 8 1         1       1                 1       1                                             1           1         1     50
51 14                 1         1       1       1           1             1     2 1       1   1       1         1         1 51
52 8                             1         1       2         1           1                     1           1               52
53 14                   1             1           1 1               1 1     1 1 1   1   1       1   1 1                     53
54 6       1                                     1                         1                     1       2                 54
55 14 1             1                         1           1     2   1                           1   1           1 1   1   2 55
56 17   1     1       1           1             1 2 1       1                 2 1           1         1     1 1           1 56
57 10                                     2     2                                 3                 1     1         1       57
58 10     1     1           1   1                           1                 1         1     1                         2   58
59 8           1     2 1             1                                                                       1     1 1     59
60 10                               1 1     1   1             1             1       1   1         1           1             60
61 5           1     1                                           1               1                       1                 61
62 11               2             1     1         1       1 1       1                                     1           1 1   62
63 11             1 1     1   1   1         1                                     1     1     3                             63
64 11         1   1 1                   1                                         1                 1 2   1           1   1 64
65 12 1   1                 1         1             1       1           1     1 1   1   1                             1     65
66 8   1     1             1                                                 1 1       1                       1         1 66
67 12           1       1 1     1   1 1                           1                           1   1   1         1     1     67
68 10 1             1             1           1       1             2                               1               1 1     68
69 9 1                                     1 1               1               1         1             1       1           1 69
70 14       1                 1 1         1   1               1   1     1     1       1 1   1   1           1               70
71 10   1             1       1             1                 1   1   1           1                                   1 1   71
72 11             1 1     2                                   1       1                   1                 1     1 1     1 72
73 9 1   1                   1   1                 1                     1             1       1   1                       73
74 10   1   1                     1   1                   2         1                                         1     2       74
75 9 1   1     1       1       1                                               1   2                   1                   75
76 12           1         1 1                           2     1             1     1                 2           1         1 76
77 8   1                                   1               1   1 1         1                             2                 77
78 9   1           1                 1   1                             1     1           1                 1 1             78
79 7       2     1                         1                                     1             1 1                         79
80 13                   1               1       1 1 1           1     1 1             1     1 1         2                   80
81 14         1                 1                           1       2     1 3   1       1 1             1               1   81
82 12                   1         1           2       1     1         2       2 1                         1                 82
83 10   1     1   1                     2       1                       1             1         2                           83
84 9   2     1               1 1                                 1             1 1                               1         84
85 12                 2     1   1   1             1 1               1         2                     1             1         85
86 13       2             1 1       2       1             1   2                                               2 1           86
87 13   1                           2 2   1           1                   1 1       1     1 1     1                         87
88 9     1 1                   1                     1                       1               1               1 1         1 88
89 13   1   1   1       1   1                 1       1                 1                     1 1               1   1   1   89
90 8   1         1 1     1                       1       1                     1                       1                   90
91 6   1     1                                               1                     1   1                         1         91
92 9                       1                           1         1       2 1     1                 1               1       92
93 12             1         1   1         1   1       1           1         1         1     1                 1         1   93
94 11                 1   1                               2             1         1   2         1               1 1         94
95 8       1                   1                               1                   1       1     1   1           1         95
96 9           1                           1 1                           1 2         1     1       1                       96
97 8                           1   1                   1       2                             1                   1   1     97
98 18           1   1         1     1     2           1 2   1               1     1 1       1     2               1   1     98
99 9             1       1               1   1     1               1   1           1                                     1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
Ngày
/
Tháng