BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Gia Lai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 27/03/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
Ngày
/
Tháng
00 8 1                     1     1 1                             1       1 1               1                               00
01 6               1                     1     1                                   1     1                       1         01
02 10     1       1     1 1 1                     1                 1                     1           1                 1   02
03 14       1           1           1 1 1   1           1 1               1       1   1         1     1                   1 03
04 11                 1         1                       1   1             2           1                   1     1   1 1     04
05 7   1                                         1     1                         1   1                             1 1     05
06 17           1             1     1 1                                   1 1   1 1 1       1         1   1 1   1 1 1   1   06
07 9 1           1           1         1                         2           1                           1         1       07
08 14                     1   1   1               1   1               1 1 1                         1   1   1     1 1     1 08
09 12                                     1   1             1             1             2 1   2   1   1         1           09
10 3                                                       1       1                                             1         10
11 11     1   1       1           1             1     1                       1   1                 1 1     1               11
12 12             1         1   1             1         1         1               1               1 2 1       1             12
13 7                               1                       1     1         1                   1 1                   1     13
14 16           1   1 2         1     1                     1   1 1 1                       1   1     1 1 1             1   14
15 18 1   1   1 1 1     1         1 1       1           1       1         1 1 1   1   1     1   1                           15
16 8                 1                 1 1         1 1         1                                       1               1   16
17 13 1                         1   1         1       1         2     1   1   1                     1             1   1     17
18 11     1   1                             2                     1     1   1             1       2                   1     18
19 12                   1 2                         1                   1               2   1   1           1     1   1     19
20 16         1   1 1                                 1       1         1           1           1       2 1   1 1   2     1 20
21 4     1           1                                                           1                       1                 21
22 14 2           1 1       1   2   1 1                             1 1                       1           1   1             22
23 9                                   2 1                   1     1   1   1       1       1                               23
24 15 2 1 1 1     1     1             1       1           1   1   1     1             1                                   1 24
25 12       1 2 1         2     1     1                 1                                   1             1             1   25
26 11     1           1 1                 1     1       1 1     1             1                               1   1         26
27 8   1                   1   1                     1                           1       1     1       1                   27
28 16   1     1         1         1             3 1   1     1   1                       1 1 1   1       1                   28
29 7     1                       1         1         1         1                         1         1                       29
30 10   1                         1         1 1           1           1         1                         1 1             1 30
31 6                                                         2                     1 1                             1 1     31
32 13 1       1         1   1     1         1 2               1         1     1       1 1                                   32
33 5                               1             1                                               1 2                       33
34 11     1                     1     2               2                       1             1                     3         34
35 9 2                         1 1                 1               1                 1 1   1                               35
36 12               1                   1     1           1                               2   1       1     1 1   2         36
37 15     1   1           1                   2     1 1 1     1     1         1 2                   1     1                 37
38 14           1         1 1               1           1       1     1                 1     1 1       1   1 2             38
39 5                                       1       1 1                 1                                       1           39
40 11     1       1 1 1           1   1                   1                     1             1   1     1                   40
41 15   1   2     1             1                     1       1                 1                   1     1       2   1 1 1 41
42 11       1 1                   1       2                   1             1         1                 1     2             42
43 11         1           1   1                     1   1       1 1                   1             1     1               1 43
44 7       2                                   1       1 2                                               1                 44
45 8     1                                                 1                       1 1   1       1     1                 1 45
46 16     1     2   1         1 1             1             2           1 2 1           1 1             1                   46
47 11                         1     2     1   1         2 1                       1         1                   1           47
48 16       1         1           1               2           1   1   1           1           1       2   1 1             2 48
49 6                                             1         1                                 2       1                   1 49
50 15   2                   1         2   1 1             1         2             1             1     1     1     1         50
51 12   1               1     1         1 2                             1                         1 1 1 1         1         51
52 9   1                             1     1     1           1   2         1                   1                           52
53 16   1                         1   1       1   1   2               1     1       1   2   1               1 1 1           53
54 11 1     1                           1 1     1                 1           2     1                           2           54
55 13   1   1         1                                             1 1 1 1 1     1   1   1     1       1                   55
56 8         1                               1     1                         1         1             1   1             1   56
57 10             1         1                               1 1 1   1         1 1       1       1                           57
58 14 1 2         1     1             1             2     1   2       1             1                       1               58
59 11         1           1 1                           1     1       1   1   1   1                 1       1               59
60 12 1             1 1             1       2         1                   1 1                           1     1       1     60
61 14       1   1             1                 1         1                         1   1 1       1         1 1     1 1 1   61
62 11               1   1                       1   1     1           1 1             1               2                   1 62
63 9           1   1     1                                                       1             1   1     1           2     63
64 5                             1     1                       2                   1                                       64
65 13   1       1 1         1                   1                       1   1                 3 1               1       1   65
66 8                 1     1           1 1                             1 1                                     2           66
67 10             1               1   1 1   1 1                 1               1                   1               1       67
68 13           1   1 1   1         1   2   1           1                     1   1                   1                 1   68
69 18       1   1     1       1         1 1         1               1 1         1   1 1 1         1   1         1   1 1     69
70 9                 1         1     1           1           1             1         1     1                       1       70
71 8   1         1                 1           1                           1 1       1                       1             71
72 9               1         1       2   1                       1       1                 2                               72
73 12     1       1     1       1         1         2     1                     2                         1     1           73
74 5                     1                       1                           1                               1 1           74
75 5                   1           1           1 1                                       1                                 75
76 8       1           1     2                                                               1                 1     1   1 76
77 13           1           1 1           1     1   1   1                       1             2                     1 1 1   77
78 10 1               1   1                         1           1   1 1                   1                 1         1     78
79 13             1               1                 1   2 1 2                   1   1               1         1     1       79
80 8               1                     1                       1                 1             2             1       1   80
81 15 1                                         1 1 1           1   2     1       1   1                       1     1   2 1 81
82 7       1                       1                             1 1           1             1     1                       82
83 10               1   1 1             2       2                           1     1                                     1   83
84 8         1       1                                     1           1                 1                   1 1   1       84
85 13 1   1   1 1       1 2   1                                                     1                   1   1         1 1   85
86 11         1     1               1       1               1   1     1 1   1         1                                 1   86
87 16   1   1           1     1             1   1         1                 1     1 2   1       1           1         1   1 87
88 7                       1                 1                     1         1         1   2                               88
89 6         1                             1                           1                       1       1         1         89
90 9           1       1   1   1                                 2             2                                         1 90
91 8                       1           1     2                                 1             1   1                     1   91
92 14     1                 1       1   1           1     1 1 2       1         1   1     1                 1               92
93 6             1           1 1                                             1                         1           1       93
94 7     1                     1 1                                   1                 1         2                         94
95 12                       1 1 1                     1             1                           1 1 1         1     1     2 95
96 11   1   1   2 1 2                             1       1                                 1             1                 96
97 9 1     1 1 1         1   1     1                                 2                                                     97
98 9     1                                       2   1     1           1                 1       1         1               98
99 9               1 1           1               1         1   1         1                   1                   1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
Ngày
/
Tháng