BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Gia Lai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/05/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
Ngày
/
Tháng
00 13           1       1     1               1 1 1       1 1                                             3 1   1           00
01 19 1   2   1     1                     1 1   1 1   1                 1 1   1 1   1           2             1 1           01
02 11     1             1     2 1   1                                   1               1             1             1   1   02
03 11   1     1               1         1             1 1       1                               2           2               03
04 8                         2                 2     1   1                                 1             1                 04
05 12 1             1                 1                 1     1       1     1       2 1             1           1           05
06 16   1               1           2       2                               1     1   1 2 1             1 1   1   1         06
07 11                 1             1         1 1   1 1                 1         1         1           1 1                 07
08 8           1   1         1       1                                   1   1     1                             1         08
09 5                                                     1           1         1       1               1                   09
10 10           1                                               1         1               1   1       1 1             1   2 10
11 14       1     1       1 1       2 1   2                         1               1     2       1                         11
12 7                                         1 1                     1   1         1                 1       1             12
13 9 1       1                           1                       1   1               1     1           1             1     13
14 10                 1     1   1                     1 1                   1         1                         1   2       14
15 12         1           1                           1   1 1     1           1   1       1                 1   1       1   15
16 13             1       1   1                     1           1             1     1   1         1   1   1           2     16
17 8             1     1                     1     1           1                     1 1                             1     17
18 12                   1   1         1             1           2   1     1 1                 1                       1   1 18
19 10                                 1   1         1           1       2     1 1           1                           1   19
20 8 1             1         1   1                                           1                     1         1   1         20
21 13                               1             1           1     1   1     1           1         1   1       1     1   2 21
22 11 1   2     1         1                 2                       1                         1                       1 1   22
23 14       1       2                     1     1         1 1               1                 1 1 1         1     2         23
24 13             1               1     1         1   1   1             2           1 1               1     1       1       24
25 8       1                 1           1                   1     1         1                             1       1       25
26 15         1     1         1 1                           1   1 2   1 1         1                 1               1 1 1   26
27 9     1                   1         1   1         1           1                           1 1 1                         27
28 10       1   2     1         1       1         1         1       1       1                                               28
29 13 1 1             1   1       1                   1         1     1   1   1       1 1       1                           29
30 12   1       1       1       1     1             1             1                           1 1           1       1   1   30
31 11     1 1             1                                   2       1                       1                   1   2   1 31
32 10 2 1                         1 1 1         1                                                 1             1 1         32
33 11   1 1     1   1                               2                 1               1 1     1     1                       33
34 11             1                 1       1 1               1                 1 1             1             1   2         34
35 8     1                     1                         1         1     1     1           1                       1       35
36 14 1 1     1       1     1             2                     1   1     1         1       1     1                 1       36
37 13     1           1           1           1 1       1 1 2                 1                               1         1 1 37
38 14                 1   1 2     1         1 1     1                 1     2             1         1                     1 38
39 10 1   1                       1 2   1     1                     1     1                         1                       39
40 13                 1         2           1     1         1     1             2 1         1                             2 40
41 10                             1   1               1                       1   1   1                     1     1   2     41
42 7   1                                     1           1                     1                   1               1 1     42
43 7           1   1     1                         1                 1                             1         1             43
44 10             1               1               1                       1                   1       2 1     1         1   44
45 8                 1 1                                 1               1             1             1       1     1       45
46 8       1         1                         1     1 1         1                         1 1                             46
47 8             1                   1                             1       1       1       1 1   1                         47
48 8                             1 1           1   1             1     1                             1                   1 48
49 8         1   1   1                                       1                     1     2     1                           49
50 9   1                 1 1   1   1     1               1       1 1                                                       50
51 16           1 1                     1 1 1 1         2   1   1             1 1 1             1     1 1                   51
52 10   1     1                         2             1                       1   1     1 1                       1         52
53 9 1     1         1                                 1               1                 2 1     1                         53
54 12           1   1   1                 2 1     1   1           1                               1   1             1       54
55 10                 1 1                   1 1                     1 1             1       1 1                       1     55
56 6 1                                       1                     1             1     1                 1                 56
57 6                           1                     1         1       2                 1                                 57
58 15                 1 1 2                       1 1 1           1     1       1     1       2         1 1                 58
59 9                     1                   1         1   1             1       1                                 2   1   59
60 14 1 1 1   1   1       1           1   1   1               1     1       1       1                 1                     60
61 7           2         1                                                       1       1   1                 1           61
62 13                       2   1           1                 1       1 1   1     1                     1     1       1   1 62
63 13 1       1                   1   1 1         2                               1   1           1               1 1   1   63
64 14   1   1     1 2       1 1                       1 1                           1       1                 3             64
65 12                             1                     1   1 1   1                 1             1 1     1   1         2   65
66 9                             1             1     1       1                                 2 1 1     1                 66
67 14           1       1                     1     1   2                   1   2     2   1             1                 1 67
68 9                         1       1                               1   1                 1           1 1           1 1   68
69 10 1         1 1             1   1   1             1         1                                               1 1         69
70 8                   1                         1                   2                   1                   1   1     1   70
71 8       1                           1       1   1               1                       1     1         1               71
72 11   1                           1   1 1     1           1   1                       1               1     1     1       72
73 9   1                             1                   1 1 1                       1               2     1               73
74 13       1   1       1   1             1             1                       1       1           1 1   1 1     1         74
75 10     1     1   1                           1       1         1       1 1 1                 1                           75
76 9       1     1                       1       1         1           1   1             1   1                             76
77 10         1           1     1           1                 1     1           1           1               1     1         77
78 9 1                     1   1                 1               1       1                       1             2           78
79 11   1 1                                     1       1 1           1           1     1               1       1   1       79
80 3           1                   1                                                   1                                   80
81 7                             1     1           1           1             1         1                   1               81
82 9             1     1 1 1         1                   1 1                                   1             1             82
83 12     1   1       1 2         1   1     1   1 1                                                             1         1 83
84 10     1   1             1   1       1 1   1                                     1 1         1                           84
85 9   1         1                                       1     1                 1   1     1   1               1           85
86 15               1   1           1       1     1                 1     1           1 1   1 1 1 1                     2   86
87 8       2 1                                           1                       1                   1   2                 87
88 12               1     2   1   2         1                                   1   1               1 1   1                 88
89 10       1                 1 1                           1 3             1     1               1                         89
90 15     1 1       1       1 1         1               1 1   1                                   1     2 1     1         1 90
91 14 1     1 1       1                             1       1 1   2       1   1                         1   1             1 91
92 13                       1           1         1     1             1 2 1   1 2                   2                       92
93 12   1   1 1     1           1                   1                       1 1           1 1                   1     1     93
94 9         1               1                   1             1                                 1 1       1     1     1   94
95 12             1         1       1       1             1                 1                 1     1     1     2         1 95
96 7       1 1   1     1             1                                                 1                               1   96
97 9                 1               2       1                 1                   1                 1     1       1       97
98 11                           1       1     1 1                 1 1       1   1     1             1                     1 98
99 16 1 1 1       1 1 1     1     1     1           1       1         1                                 1   1 1   1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
Ngày
/
Tháng