BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Gia Lai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/06/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
Ngày
/
Tháng
00 7     1                                   1               1       1     1 1                       1                     00
01 8   1                       1             1       1             1 1               1         1                           01
02 11   1           1                 1                 1         1     1     1                 1 2     1                   02
03 10         1     1                   1         1     1 1                 1   1                     2                     03
04 9                   1     1   1 1               1           1                 1         1       1                       04
05 8                             1 1                         1     1 1               1 1             1                     05
06 14     1         1   1 1   1 1 1   1             1     2                   1     2                                       06
07 12                   1         1             1 1                       2                 2       3     1                 07
08 12             1   1   1     1 1     1                     1       1       1       1     1                         1     08
09 20 2 1   2   1   1         1               1       1           1     1   1                     1     1 1 1     1       2 09
10 9                           1           1           1             1   1 1   1 1                       1                 10
11 11             1 1     1                                         1                         2     1   1 1           2     11
12 12           1 2 1       1                           1           1                   1       1   1               1   1   12
13 7         1 1                   1                                           1 1   1                           1         13
14 10     1   1     1 1 1             1               1                                     1                 1   1         14
15 13     1   1                           2 1   1 1   1   1           1   1 1                 1                             15
16 13                 1               1       1   1     1           1       1 1 1                   1               1   2   16
17 9             1             1   1           1                     1     1       1                             1     1   17
18 11   1       2                   1                     1   1 1                         1 1                   1 1         18
19 17 2   1   1           1     1   1     1 2 1   1       1   1         1           1                               1       19
20 20         1       2 1   1 1   2     1 1                   1   1         1           1 1 2                   2         1 20
21 6                   1                               1               1               1             1     1               21
22 9       1           1   1                     2       1                               1               1             1   22
23 14     1                                 1   1           1         1 1           2 1 2     1       1       1             23
24 10                                   1                     1         1                   2 1       1   1 1         1     24
25 8     1             1             1       1       1         1 1             1                                           25
26 7                       1   1                             1             1             1                         1   1   26
27 13   1     1       1                     1 1         1                                     2   1             1 1   2     27
28 11 1 1 1   1       1                         1           1           1           1             1           1             28
29 8   1         1                                 2         1                 1         1       1                         29
30 8                   1 1             1           1           1   1                                     1   1             30
31 11                             1 1       1       1       2       1                     1   1                     1   1   31
32 10 1                                   1       1     1     1               1                     1                 1 1 1 32
33 6           1 2                                                             1                       1     1             33
34 16     1                     3           1 1         1 1 1     1   1     1   1 1       1       1                         34
35 10 1   1                                     1     1         1   1           1                       1   1       1       35
36 15   2   1       1     1 1   2                       1               1   1               1   1               1   1       36
37 8             1     1                   1             1         1               1                       1             1 37
38 19 1     1 1       1   1 2             1     1 1 1 1   1             1 1                     1         1 1     1         38
39 10                         1           1                         1 1   1                 1                 1 2       1   39
40 14       1   1     1                     1         1                           1   1 1 1               1 1 1 1         1 40
41 15             1     1       2   1 1 1                                     1       1       1     1       1   1       1 1 41
42 13                 1     2             1                                       2     1         1   1     1 2     1       42
43 16             1     1               1             1                   1   2     1 1   1   1   1 1 1           1   1     43
44 13                   1                             1 1   1     1   1   1     1   1               1   1           1     1 44
45 9   1       1     1                 1     1                                             1   1               1         1 45
46 8 1 1             1                               1           1                             1             1       1     46
47 13     1                   1               1 2             1 1       1           1     1               1 1           1   47
48 11       1       2   1 1             2         1             1               1                               1           48
49 8       2       1                   1 1     1                       1       1                                           49
50 12         1     1     1     1                 1           1   1       2                             1     1     1       50
51 16           1 1 1 1         1                   1                   1             1     1 3   1 1         1   1         51
52 14         1                           1         1                       1 1 1 1 1           2           1     1 1     1 52
53 19 2   1               1 1 1             1     1 1     1 1                           1         1   1 1 1     1 1       1 53
54 5                         2                         2             1                                                     54
55 11   1     1       1                         1   1               1       1                 1   1     1 1                 55
56 7 1             1   1             1                 1       1 1                                                         56
57 5 1       1                               1                                                               1           1 57
58 14                     1                     1           2   1       1 1 1         1         1   1   1   1           1   58
59 11             1       1                                       1           1 2     2                   1         2       59
60 11                 1     1       1               1 1                 1   1           1       1       1                 1 60
61 14 1 1       1         1 1     1 1 1   1 1                   1                   1 1                           1         61
62 13               2                   1   1     1       1 1             1   1         1           1                 1   1 62
63 11         1   1     1           2             1   1             1               1     1                             1   63
64 12                                               2       1 2 2                         2                       2   1     64
65 13       3 1               1       1     1 1                   1     1 1                                 1           1   65
66 11                         2                       1       1               1                       1 2             3     66
67 7             1               1                   1                       1   1                     1   1               67
68 13               1                 1   2     1 1 1             1 1                     2     1                   1       68
69 10 1         1   1         1   1 1     1     1                         1             1                                   69
70 9     1                       1                 1   1   1   1                 1               1       1                 70
71 7                       1             1                               1             1     1               1 1           71
72 16     2                               1   1   1       1         1 2 1 1   1     1 1         1                 1         72
73 7                   1     1                             1                           1             1 1   1               73
74 8                       1 1                           2 1 1                                                 1     1     74
75 6   1                                                     1               1                   1       1               1 75
76 9       1                 1     1   1               1                   1     1                         1   1           76
77 12       2                     1 1 1                       1 1               2 1     1         1                         77
78 13   1                 1         1         2 1                   1                                 3 1     1           1 78
79 7             1         1     1                                                       1 1   1                         1 79
80 8           2             1       1           1                                                   1             1 1     80
81 14                       1     1   2 1     1             1   1 1   1 1         2                                 1       81
82 5       1     1                                             1                                       1             1     82
83 4                                 1                           1 1         1                                             83
84 9   1                   1 1   1         1             1               1 1                                           1   84
85 12                 1   1         1 1     3                                   1 1               1           1     1       85
86 11                                 1         1   1       1       1             1 1   1           1   1         1         86
87 8 1       1           1         1   1 1           1     1                                                               87
88 10 1   2                                                     1     1 1                     2                 1   1       88
89 12         1       1         1             2           1 1     1                       1   1           1               1 89
90 11                                   1           1                 1   1   1             1   1   1         1   1     1   90
91 7       1   1                     1                                           1                 1         1         1   91
92 8   1                 1               1           1               1                     1   1                 1         92
93 7                 1           1                     1         1                 1   1                 1                 93
94 8 1         2                                                                   1             1   1   1 1               94
95 14         1 1 1         1     1     2       1 1                 1                 1     1       1           1           95
96 10     1             1                                 1                 1         1         1     1     1   1       1   96
97 5                                                             1                   2         1                     1     97
98 9   1       1         1                     1       1         1               1     1         1                         98
99 5       1                   1                     1         1                         1                                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
Ngày
/
Tháng