BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Gia Lai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/06/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
Ngày
/
Tháng
00 9     1       1         1             1                         1           1     1             1                     1 00
01 12     2 1         1                         1 1                       1 1                 1                   1   2     01
02 13       1   1     1     1             1       1     1               1 1                           2             1     1 02
03 7                     1                         1                       2               1                 2             03
04 11   1     1   1         1 1 1       2                                     2                         1                   04
05 10     1                             1                   1           1           1     2       1             1       1   05
06 12 1     1 1         1                       1             1       2       1                           1             1 1 06
07 7     1     1   1         1             1                                                               1 1             07
08 10                 1   1   1           1 1               1         1           1           1       1                     08
09 7         1   1     1       1     1         1                                         1                                 09
10 6     1   1     1                             1                                               1           1             10
11 15 1 1             1           1   1     1     1           1   1 1       1     1     1                     1         1   11
12 14 1 1                     1       1 1   1 1 2             1               1                 1                     2     12
13 6                         1       2                                                 1   1   1                           13
14 7                           1                                         1 1                           2         1 1       14
15 10     1     1                                 1       1       1         1   1 1                             1   1       15
16 16               1             1 1 1             2           1 1           1 1       1   1     1         1 1   1         16
17 16     1       1     1   1         1 1                                   1   1   1   1   2   1     1           1 1       17
18 15                       1 1   1               1     1     2     1     2         1 1   1   1   1                         18
19 8 1         1   1                     1             1               1             1     1                               19
20 8                   1     1                         1       1       1           1                           2           20
21 11       1     1   1                                   1   1             1                       1   1             2   1 21
22 7   1                           1     1                 1                         1                   1 1               22
23 10       1               1 1     1     1 1       1             1                     1           1                       23
24 4                                                                       1                             1       1   1     24
25 10           1       1   1       1                             1                           2             1 1     1       25
26 10                 1   1                   2     1         1 1             1                           1 1               26
27 14 1       1 1     1       1                                               1 1 1     1 1               1 1         1 1   27
28 15             1 1               1 1   1       1   1   1         1       1                 1 2     1           1         28
29 9                           1 1 1       1           1                       1   1             1             1           29
30 4   1 1   1                                                                                                   1         30
31 9 1                           1 1                                 1         1       1   1       1             1         31
32 16 1                 1 1   1           1             1 1     1 1                       2     1 1 1       1   1           32
33 11         1     1 1     1                                         1   1                           2         1       1 1 33
34 14                   1 1                 1       3       1   1             1                   1   1   1           1 1   34
35 8                       1   1           1             2         1               1                         1             35
36 11       1           1             1         1       1                                 1         1   1   1       1     1 36
37 11     1         1       1                     1                 1 2           1 2               1                       37
38 12     1   1                 1   1                 1                 1     1       1 1 1               1   1             38
39 15 2     1             1         1         1   1       1     1 1 1                   1 1     1 1                         39
40 8                                       1 1         1       1           1                       1       1         1     40
41 15   1       1   1             1 1 1 1 1     1             1 1     1                   1 1                           1   41
42 7                                           1     1         1         1         1           1                   1       42
43 14         1         2       1 1                       1     1                 2   1 1     1       1 1                   43
44 13   1     1     1     1           1                   1 1 1       1       1         1               1         1         44
45 7                                   1         1       1         1                   1       1                     1     45
46 8   1                     1                                             1 1               1 2     1                     46
47 7 1                                   1 1                                     1                       1     1   1       47
48 9                         1                                             1   1   1       1 1         1 1           1     48
49 9                   1                 1     1 1     1                             1       1                     1     1 49
50 14   1         1         1     1 1         1     1 1     1 2                                     1 1         1           50
51 6 1 2                 1                                                       1               1                         51
52 9   1 1         1                                     1                           1     1         1               1 1   52
53 10           1     1                           1     1       1     1 1                 1 1                     1         53
54 12             1           1 1             1         2               1       1           1   1                 1 1       54
55 12   1 1     1 1       1                     1 1             1           1   1 1                   1                     55
56 12             1           1           1 1       1     1     1 1       1     1                           1             1 56
57 10         1       1                 1   1                       1       1           1             1         1   1       57
58 23   1     2   1       1                     1     4           1   1   2                   1     1   1   1   1 1   1 1 1 58
59 19 2             1           1 1           2     1         2   1 1                               2 1     1 1   1   1     59
60 7 1                 1 1     1                   1                         1   1                                         60
61 7               1               1   1                                       1     1                     1     1         61
62 19   1 1     1     1               3     1 1 1     1   1         1         1                       1 1   1 1           1 62
63 8                 1               1                                       1           1   1     1     1               1 63
64 9                     1   1 1                                         1     1           1           1   1     1         64
65 8   1       1   1               1                                                                     1     2       1   65
66 12 1 1   1           1                     1                     1   2 1     1     1             1                       66
67 12                           1 1             1             1   1   1 1     1         2                                 2 67
68 11       1         1         1       1 1                 1     1               1         1           1     1             68
69 18     1   1           1       1     1       1     1 1       1 1 1     1   1   1         1             1 1       1       69
70 9             1     1     1       1                           1               1           1 1                         1 70
71 16               2 1                             1 1                           1 2         1   1     1     1 1   1   2   71
72 11                   1 1         1                 1       1     1         1     1                     1         1   1   72
73 9 1                                             1     1 1         1 1                           1             1       1 73
74 17 1     1             1 1   1           1     1           1 1 1         1     1 1 3 1                                   74
75 8               1             1           1                   1                 1       1     1   1                     75
76 13 1                           1     1   1           1   1                 1 1     1       1     1     1           1     76
77 19     1       1         1 1     1     1 1 2   1       1             1       1       2 1         1     1             1   77
78 10         1 1                 1     1         1     1   1           1           1                                 1     78
79 8       1                                 1             2         1   1                       1           1             79
80 9       1   1                       1       1         1 1         1                                         1   1       80
81 6               2                                       1             1     1                 1                         81
82 10                               1   1       1     1                                         1 1   1       1           2 82
83 6                       1     1                 1                   1                       1                       1   83
84 14         1   1       1 2   1         1           1     1             1       1   1                   1         1       84
85 7             1                                 1           1   1 1                           1                       1 85
86 10       1   1                 1         1                       1   2       1         1                             1   86
87 6     1 1             1 1                   1                                                               1           87
88 11       1   1 1                 2                   1         1   1                   1   1   1                         88
89 7                           1                               1   1               1           1       1         1         89
90 8                 1                 1             1   1 1                                       1   1   1               90
91 10           1       1   1     1             1       1   1         1 1                               1                   91
92 8       2 1                 1                   1                                 1     1   1                           92
93 9           1 1   1 2                     1                 1                             1               1             93
94 15             1       1               1   1   1 1   1         1     1 1       1 1             2       1                 94
95 12     1     1                         2                   1           1 1         1                         1   2   1   95
96 12                         1 1 1   1     1         1                                     1 1         1     1 1     1     96
97 9   1                                             2     1               1             1     1                 1     1   97
98 12       1 1       1                 1     1   1       1   1                       1   1             1 1                 98
99 6                 1               1 1                           1                                       1 1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
Ngày
/
Tháng