BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Gia Lai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/02/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
Ngày
/
Tháng
00 7         1               1       1     1 1                       1                                               1     00
01 10         1       1             1 1               1         1                           1 1   1   1                     01
02 10 1                 1         1     1     1                 1 2     1                         1                         02
03 10   1         1     1 1                 1   1                     2                       1       1                     03
04 7               1           1                 1         1       1                                     1               1 04
05 7                         1     1 1               1 1             1                                               1     05
06 10 1             1     2                   1     2                                                     1 1           1   06
07 14           1 1                       2                 2       3     1                             1     1     1 1     07
08 10   1                     1       1       1       1     1                         1     1   2                           08
09 14         1       1           1     1   1                     1     1 1 1     1       2   1                     1       09
10 11       1           1             1   1 1   1 1                       1                           1   1 1               10
11 9                               1                         2     1   1 1           2             1                       11
12 8                   1           1                   1       1   1               1   1       1                           12
13 6                                           1 1   1                           1           1                   1         13
14 8 1               1                                     1                 1   1           1               1 1           14
15 13     2 1   1 1   1   1           1   1 1                 1                                             1 1             15
16 16 1       1   1     1           1       1 1 1                   1               1   2     2 1                         1 16
17 12           1                     1     1       1                             1     1     1   1             3   1       17
18 9                     1   1 1                         1 1                   1 1                 1                   1   18
19 13     1 2 1   1       1   1         1           1                               1                 2                 1   19
20 19   1 1                   1   1         1           1 1 2                   2         1 2       1         2   2         20
21 5                   1               1               1             1     1                                               21
22 8             2       1                               1               1             1                         1     1   22
23 15       1   1           1         1 1           2 1 2     1       1       1                                     1     1 23
24 12   1                     1         1                   2 1       1   1 1         1                     1   1           24
25 11 1       1       1         1 1             1                                             2         1 1 1               25
26 7                         1             1             1                         1   1                           1   1   26
27 15       1 1         1                                     2   1             1 1   2         1 1   1       1         1   27
28 7           1           1           1           1             1           1                                   1         28
29 11               2         1                 1         1       1                               2       1   1 1           29
30 6   1           1           1   1                                     1   1                                             30
31 10       1       1       2       1                     1   1                     1   1   1                               31
32 14     1       1     1     1               1                     1                 1 1 1 1             1 1       1   1   32
33 6                                           1                       1     1                   1                   1 1   33
34 13       1 1         1 1 1     1   1     1   1 1       1       1                                                       1 34
35 13           1     1         1   1           1                       1   1       1                   2       1     1 1   35
36 9                   1               1   1               1   1               1   1       1 1                             36
37 9       1             1         1               1                       1             1               2           1     37
38 12     1     1 1 1 1   1             1 1                     1         1 1     1                                         38
39 12     1                         1 1   1                 1                 1 2       1               1 1             1   39
40 15       1         1                           1   1 1 1               1 1 1 1         1     1           1     1       1 40
41 15 1 1                                     1       1       1     1       1   1       1 1 1                         2   2 41
42 15     1                                       2     1         1   1     1 2     1           1   1         1   1   1     42
43 16   1             1                   1   2     1 1   1   1   1 1 1           1   1               1                 1   43
44 13                 1 1   1     1   1   1     1   1               1   1           1     1                     1           44
45 12   1     1                                             1   1               1         1   1   1 1             1   1   1 45
46 12                 1           1                             1             1       1         1 1 1             1 1 1   1 46
47 12         1 2             1 1       1           1     1               1 1           1           1                       47
48 8   2         1             1               1                               1                           1       1       48
49 8   1 1     1                       1       1                                           1     1           1             49
50 11             1           1   1       2                             1     1     1           1 1                     1   50
51 15               1                   1             1     1 3   1 1         1   1               1 2   1                   51
52 16     1         1                       1 1 1 1 1           2           1     1 1     1                       1       2 52
53 15       1     1 1     1 1                           1         1   1 1 1     1 1       1     1           1               53
54 7                   2             1                                                     1           1   1   1           54
55 13           1   1               1       1                 1   1     1 1                       1   1       1 1   1       55
56 7 1                 1       1 1                                                                     1         1     1   56
57 6         1                                                               1           1     1   1         1             57
58 13           1           2   1       1 1 1         1         1   1   1   1           1                                   58
59 16                             1           1 2     2                   1         2               1 1 1 1       1     2   59
60 9               1 1                 1   1           1       1       1                 1 1                               60
61 9 1   1 1                   1                   1 1                           1                 1       1               61
62 14   1   1     1       1 1             1   1         1           1                 1   1 1     1         1               62
63 10             1   1             1               1     1                             1   2             1               1 63
64 16               2       1 2 2                         2                       2   1     1   1   1     1                 64
65 10 1     1 1                   1     1 1                                 1           1   1                             1 65
66 13                 1       1               1                       1 2             3       2 1       1                   66
67 6                 1                       1   1                     1   1                                   1           67
68 14 1   2     1 1 1             1 1                     2     1                   1                 1           1         68
69 4     1     1                         1             1                                                                   69
70 11               1   1   1   1                 1               1       1                           2           1   1     70
71 7     1                               1             1     1               1 1                       1                   71
72 16     1   1   1       1         1 2 1 1   1     1 1         1                 1               1   1                     72
73 9                       1                           1             1 1   1                       1             1   1 1   73
74 13                     2 1 1                                                 1     1       1     1   2   1       1     1 74
75 6                         1               1                   1       1               1           1                     75
76 8   1               1                   1     1                         1   1           1                             1 76
77 9 1                       1 1               2 1     1         1                                                 1       77
78 14         2 1                   1                                 3 1     1           1     1   1               2       78
79 7                                                     1 1   1                         1   1           1     1           79
80 8 1           1                                                   1             1 1             1   1   1               80
81 16 2 1     1             1   1 1   1 1         2                                 1                 2   1   1             81
82 6                           1                                       1             1                           1   1 1   82
83 6 1                           1 1         1                                                 1       1                   83
84 11       1             1               1 1                                           1   1 1           1       1 2       84
85 10 1     3                                   1 1               1           1     1                               1       85
86 14 1         1   1       1       1             1 1   1           1   1         1                 1         1       1     86
87 5   1 1           1     1                                                                   1                           87
88 8                           1     1 1                     2                 1   1                   1                   88
89 14         2           1 1     1                       1   1           1               1             1 1 1   1       1   89
90 13   1           1                 1   1   1             1   1   1         1   1     1       1         1                 90
91 9 1                                           1                 1         1         1               1     1   1   1     91
92 10     1           1               1                     1   1                 1                       1     1   1 1     92
93 9                   1         1                 1   1                 1                       1           2           1 93
94 8                                               1             1   1   1 1                 1 1             1             94
95 13   2       1 1                 1                 1     1       1           1                 1           1 1         1 95
96 10                     1                 1         1         1     1     1   1       1             1             1       96
97 7                             1                   2         1                     1                     1   1           97
98 8           1       1         1               1     1         1                                             2           98
99 9                 1         1                         1                                       1   1     2         1   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
Ngày
/
Tháng