BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Gia Lai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 12/10/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
Ngày
/
Tháng
00 7 1 1                       1                                               1           1           1   1               00
01 10           1         1                           1 1   1   1                         1   1             1 1             01
02 8   1                 1 2     1                         1                                                 1 1           02
03 6 1   1                     2                       1       1                                                           03
04 8       1         1       1                                     1               1   1         1                 1       04
05 7           1 1             1                                               1                     1         1       1   05
06 9   1     2                                                     1 1           1         1                 1 1           06
07 15                 2       3     1                             1     1     1 1     1 1     1           1           1     07
08 9   1       1     1                         1     1   2                           1                             1       08
09 12 1                     1     1 1 1     1       2   1                     1                             1         1     09
10 11 1   1 1                       1                           1   1 1                   1           1         1       1   10
11 13                   2     1   1 1           2             1                         2   1                           1 1 11
12 7             1       1   1               1   1       1                                                             1   12
13 7     1 1   1                           1           1                   1                           1                   13
14 10                 1                 1   1           1               1 1                               1   1       1   1 14
15 9 1                 1                                             1 1                         1     1   2             1 15
16 13 1 1 1                   1               1   2     2 1                         1                             1     1   16
17 15 1       1                             1     1     1   1             3   1         1     1   1             1       1   17
18 9               1 1                   1 1                 1                   1               1           1         1   18
19 10         1                               1                 2                 1                     2         1   2     19
20 17 1           1 1 2                   2         1 2       1         2   2             1                           1     20
21 5             1             1     1                                                                         1       1   21
22 11               1               1             1                         1     1       2   1           1         1   1   22
23 16         2 1 2     1       1       1                                     1     1 1 1       1 2     1                   23
24 13                 2 1       1   1 1         1                     1   1                       1   2             1       24
25 9     1                                             2         1 1 1                             2                     1 25
26 8 1             1                         1   1                           1   1                                 1 1     26
27 17                   2   1             1 1   2         1 1   1       1         1         1   1     1   1   1             27
28 5         1             1           1                                   1                           1                   28
29 13     1         1       1                               2       1   1 1                             1 1 1   1         1 29
30 5                               1   1                                                   2             1                 30
31 9               1   1                     1   1   1                                     1             1 1       1       31
32 11   1                     1                 1 1 1 1             1 1       1   1           1                             32
33 11     1                       1     1                   1                   1 1       1   1             1 1   1         33
34 12 1   1 1       1       1                                                       1               1       1 2         2   34
35 11     1                       1   1       1                   2       1     1 1                 1         1             35
36 9 1               1   1               1   1       1 1                                 1                             1   36
37 11         1                       1             1               2           1         1         1   1         1 1       37
38 6                     1         1 1     1                                         1             1                       38
39 12                 1                 1 2       1               1 1             1       1   1                       1 1   39
40 15       1   1 1 1               1 1 1 1         1     1           1     1       1                         1 1           40
41 16   1       1       1     1       1   1       1 1 1                         2   2       1                   2           41
42 17       2     1         1   1     1 2     1           1   1         1   1   1               1                   1     1 42
43 21   2     1 1   1   1   1 1 1           1   1               1                 1     2 1       1   2   1           1     43
44 14     1   1               1   1           1     1                     1                   1 1 1     1   1 1   1         44
45 14                 1   1               1         1   1   1 1             1   1   1       1     1   1       1             45
46 16                     1             1       1         1 1 1             1 1 1   1                     1       1   2 1 1 46
47 7         1     1               1 1           1           1                           1                                 47
48 6     1                               1                           1       1                         1         1         48
49 8     1                                           1     1           1                     1           1     1         1 49
50 10                             1     1     1           1 1                     1   1     1             2                 50
51 14           1     1 3   1 1         1   1               1 2   1                                                     1   51
52 17 1 1 1 1 1           2           1     1 1     1                       1       2         1         1                 1 52
53 16             1         1   1 1 1     1 1       1     1           1               1     1         1   1   1     1       53
54 6                                                 1           1   1   1                     1                   1       54
55 17 1                 1   1     1 1                       1   1       1 1   1         1   1       1               1 2   1 55
56 7                                                             1         1     1         2                     1       1 56
57 7                                   1           1     1   1         1                           1                     1 57
58 14 1         1         1   1   1   1           1                                     1 1     1   1     1 1     1         58
59 17   1 2     2                   1         2               1 1 1 1       1     2           1                           1 59
60 11 1           1       1       1                 1 1                               2           1           1         1   60
61 9         1 1                           1                 1       1                             1       1     1       1 61
62 8   1         1           1                 1   1 1     1         1                                                     62
63 12         1     1                             1   2             1               1   1       1     1 1       1           63
64 10               2                       2   1     1   1   1     1                           1                           64
65 6                                 1           1   1                             1                               2       65
66 14   1                       1 2             3       2 1       1                                         1   1         1 66
67 7   1   1                     1   1                                   1                     1             1             67
68 8               2     1                   1                 1           1             1                     1           68
69 5             1                                                                         1       1                 1   1 69
70 16       1               1       1                           2           1   1       2 1       1 1   1   1     1   1     70
71 9             1     1               1 1                       1                   1           1       1 1               71
72 10   1     1 1         1                 1               1   1                       1   1                 1             72
73 10             1             1 1   1                       1             1   1 1       1   1                             73
74 11                                     1     1       1     1   2   1       1     1                   1             1     74
75 8   1                   1       1               1           1                             1       2                     75
76 10 1     1                         1   1           1                             1   1                   1   1   1       76
77 11     2 1     1         1                                                 1           1     1 1       1   1             77
78 11                           3 1     1           1     1   1               2                                   1         78
79 10               1 1   1                         1   1           1     1           1 1     1                             79
80 9                           1             1 1             1   1   1               1     1       1                       80
81 8       2                                 1                 2   1   1                             1                     81
82 10                             1             1                           1   1 1           1   1     1   1   1           82
83 10   1                                                 1       1                   1 1           2           1   1     1 83
84 11 1                                           1   1 1           1       1 2       1                           1 1       84
85 8     1 1               1           1     1                               1       1                               1     85
86 10       1 1   1           1   1         1                 1         1       1             1                             86
87 5                                                     1                                   1   1     1               1   87
88 7                   2                 1   1                   1                             1 1                         88
89 14               1   1           1               1             1 1 1   1       1   1 1             1 1   1               89
90 11   1             1   1   1         1   1     1       1         1                               1             1         90
91 12       1                 1         1         1               1     1   1   1               1   2               1       91
92 12                 1   1                 1                       1     1   1 1               1     2               1 1   92
93 10         1   1                 1                       1           2           1 1                   1     1           93
94 10         1             1   1   1 1                 1 1             1             1   1                                 94
95 14           1     1       1           1                 1           1 1         1 1         2                 1 1     1 95
96 12 1         1         1     1     1   1       1             1             1                 1         1       1         96
97 8           2         1                     1                     1   1                   1 1                           97
98 11       1     1         1                                             2               1     1 1   2           1         98
99 9               1                                       1   1     2         1   1       1                     1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
Ngày
/
Tháng