BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Gia Lai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/08/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
Ngày
/
Tháng
00 9       1 1               1                                   1               1       1     1 1                       1 00
01 9                 1     1                       1             1       1             1 1               1         1       01
02 11 1                     1           1                 1                 1         1     1     1                 1 2     02
03 13       1       1   1         1     1                   1         1     1 1                 1   1                     2 03
04 12       2           1                   1     1   1 1               1           1                 1         1       1   04
05 10               1   1                             1 1                         1     1 1               1 1             1 05
06 19       1 1   1 1 1       1         1   1 1   1 1 1   1             1     2                   1     2                   06
07 12           1                           1         1             1 1                       2                 2       3   07
08 14   1 1 1                         1   1   1     1 1     1                     1       1       1       1     1           08
09 15       1             2 1   2   1   1         1               1       1           1     1   1                     1     09
10 9 1                                             1           1           1             1   1 1   1 1                     10
11 9           1   1                 1 1     1                                         1                         2     1   11
12 11               1               1 2 1       1                           1           1                   1       1   1   12
13 7         1                   1 1                   1                                           1 1   1                 13
14 9 1                       1   1     1 1 1             1               1                                     1           14
15 18       1 1 1   1   1     1   1                           2 1   1 1   1   1           1   1 1                 1         15
16 10                                     1               1       1   1     1           1       1 1 1                   1   16
17 10   1   1   1                     1             1   1           1                     1     1       1                   17
18 11     1   1             1       2                   1                     1   1 1                         1 1           18
19 17     1               2   1   1           1     1   1     1 2 1   1       1   1         1           1                   19
20 19     1           1           1       2 1   1 1   2     1 1                   1   1         1           1 1 2           20
21 6               1                       1                               1               1               1             1 21
22 9 1 1                       1           1   1                     2       1                               1             22
23 17 1   1   1       1       1                                 1   1           1         1 1           2 1 2     1       1 23
24 9     1             1                                   1                     1         1                   2 1       1 24
25 8                         1             1             1       1       1         1 1             1                       25
26 6           1                               1   1                             1             1             1             26
27 10               1       1     1       1                     1 1         1                                     2   1     27
28 10                     1 1 1   1       1                         1           1           1           1             1     28
29 8                       1         1                                 2         1                 1         1       1     29
30 8   1         1                         1 1             1           1           1   1                                   30
31 11                 1 1                             1 1       1       1       2       1                     1   1         31
32 10     1     1       1 1                                   1       1     1     1               1                     1   32
33 4                               1 2                                                             1                       33
34 17           1             1                     3           1 1         1 1 1     1   1     1   1 1       1       1     34
35 9 1                 1 1   1                                     1     1         1   1           1                       35
36 13                       2   1       1     1 1   2                       1               1   1               1   1       36
37 10 1         1 2                   1     1                   1             1         1               1                   37
38 17   1                 1     1 1       1   1 2             1     1 1 1 1   1             1 1                     1       38
39 7     1                                       1           1                         1 1   1                 1           39
40 10             1             1   1     1                     1         1                           1   1 1 1             40
41 12             1                   1     1       2   1 1 1                                     1       1       1     1   41
42 11         1         1                 1     2             1                                       2     1         1   1 42
43 15                   1             1     1               1             1                   1   2     1 1   1   1   1 1 1 43
44 10                                       1                             1 1   1     1   1   1     1   1               1   44
45 9                 1 1   1       1     1                 1     1                                             1   1       45
46 10     1 2 1           1 1             1                               1           1                             1       46
47 11               1         1                   1               1 2             1 1       1           1     1             47
48 12   1           1           1       2   1 1             2         1             1               1                       48
49 8                           2       1                   1 1     1                       1       1                       49
50 12 2             1             1     1     1     1                 1           1   1       2                             50
51 15     1                         1 1 1 1         1                   1                   1             1     1 3   1 1   51
52 11         1                   1                           1         1                       1 1 1 1 1           2       52
53 17   1     1       1   2   1               1 1 1             1     1 1     1 1                           1         1   1 53
54 8           2     1                           2                         2             1                                 54
55 16 1 1 1 1 1     1   1   1     1       1                         1   1               1       1                 1   1     55
56 8           1         1             1   1             1                 1       1 1                                     56
57 6 1         1 1       1       1                               1                                                         57
58 13   1             1                       1                     1           2   1       1 1 1         1         1   1   58
59 12   1   1   1   1                 1       1                                       1           1 2     2                 59
60 11       1 1                           1     1       1               1 1                 1   1           1       1       60
61 14                 1   1 1       1         1 1     1 1 1   1 1                   1                   1 1                 61
62 14   1 1             1               2                   1   1     1       1 1             1   1         1           1   62
63 11               1             1   1     1           2             1   1             1               1     1             63
64 10                 1                                                 2       1 2 2                         2             64
65 13     1   1                 3 1               1       1     1 1                   1     1 1                             65
66 8     1 1                                     2                       1       1               1                       1 66
67 6             1                   1               1                   1                       1   1                     67
68 14           1   1                   1                 1   2     1 1 1             1 1                     2     1       68
69 15 1 1         1   1 1 1         1   1         1   1 1     1     1                         1             1               69
70 10         1         1     1                       1                 1   1   1   1                 1               1     70
71 8         1 1       1                       1             1                               1             1     1         71
72 16       1                 2                               1   1   1       1         1 2 1 1   1     1 1         1       72
73 7             2                         1     1                             1                           1             1 73
74 7           1                               1 1                           2 1 1                                         74
75 4                       1                                                     1               1                   1     75
76 7                           1                 1     1   1               1                   1     1                     76
77 13             1             2                     1 1 1                       1 1               2 1     1         1     77
78 12 1 1                   1                 1         1         2 1                   1                                 3 78
79 8             1   1               1         1     1                                                       1 1   1       79
80 7                 1             2             1       1           1                                                   1 80
81 18 2     1       1   1                       1     1   2 1     1             1   1 1   1 1         2                     81
82 5 1           1             1     1                                             1                                       82
83 6         1     1                                     1                           1 1         1                         83
84 9     1                 1                   1 1   1         1             1               1 1                           84
85 11                 1                   1   1         1 1     3                                   1 1               1     85
86 13   1 1   1         1                                 1         1   1       1       1             1 1   1           1   86
87 12         1     1 2   1       1           1         1   1 1           1     1                                           87
88 10 1         1         1   2                                                     1     1 1                     2         88
89 11     1                       1       1         1             2           1 1     1                       1   1         89
90 10             2                                         1           1                 1   1   1             1   1   1   90
91 6             1             1   1                     1                                           1                 1   91
92 10   1         1   1     1                 1               1           1               1                     1   1       92
93 7           1                         1           1                     1         1                 1   1               93
94 7   1                 1         2                                                                   1             1   1 94
95 14 1                           1 1 1         1     1     2       1 1                 1                 1     1       1   95
96 7                         1             1                                 1                 1         1         1     1 96
97 6   2                                                                             1                   2         1       97
98 10     1                 1       1         1                     1       1         1               1     1         1     98
99 6       1                   1                   1                     1         1                         1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
Ngày
/
Tháng