BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Gia Lai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 25/11/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
Ngày
/
Tháng
00 13     1                       1 1       1 2 2     1       1         1             1                         1           00
01 13           1       2   1                   1     2 1         1                         1 1                       1 1   01
02 14   1   1     1         1                 1         1   1     1     1             1       1     1               1 1     02
03 10     1   1         1     1         1     1                       1                         1                       2   03
04 16       1       1           1 1 1         1     1     1   1         1 1 1       2                                     2 04
05 10       3   1                       1       1     1                             1                   1           1       05
06 12     1       1               1               1     1 1         1                       1             1       2       1 06
07 7       1             1                           1     1   1         1             1                                   07
08 11                   1   1   1       1                         1   1   1           1 1               1         1         08
09 9 1                                 1       1         1   1     1       1     1         1                               09
10 7   1 1       1                                   1   1     1                             1                             10
11 11                                             1 1             1           1   1     1     1           1   1 1       1   11
12 15     1                           1 2         1 1                     1       1 1   1 1 2             1               1 12
13 12   2           1 1   1 1     1 1 1                                   1       2                                         13
14 9 1   1                 1           1 1   1                             1                                         1 1   14
15 9         1 1                   1                 1     1                                 1       1       1         1   15
16 14 2                         1       1 1                     1             1 1 1             2           1 1           1 16
17 10   1           1 1                               1       1     1   1         1 1                                   1   17
18 12 1         1                                                       1 1   1               1     1     2     1     2     18
19 12 1           1     1       1 1 1             1         1   1                     1             1               1       19
20 9               1 1           1             1                   1     1                         1       1       1       20
21 7     1                                             1     1   1                                   1   1             1   21
22 5                                   1           1                           1     1                 1                   22
23 14   1 1         1           1 2                     1               1 1     1     1 1       1             1             23
24 2             1                                                                                                     1   24
25 9 1                   1 1                   1           1       1   1       1                             1             25
26 13     1     1     2                 1                         1   1                   2     1         1 1             1 26
27 9     1           1         1                 1       1 1     1       1                                               1 27
28 17           1 2             1         1   1 1             1 1               1 1   1       1   1   1         1       1   28
29 7   1   1                                                               1 1 1       1           1                       29
30 7     1   1     1     1                         1 1   1                                                                 30
31 5                       1                     1                           1 1                                 1         31
32 12           1               1       1         1                 1 1   1           1             1 1     1 1             32
33 11         1                 2       1   1             1     1 1     1                                         1   1     33
34 14               1 1 1         1             1                   1 1                 1       3       1   1             1 34
35 6                                                                   1   1           1             2         1           35
36 8                       1     1 1                   1           1             1         1       1                       36
37 13                 1       1 1       1 1   1       1         1       1                     1                 1 2         37
38 10   1           1               1                 1   1                 1   1                 1                 1     1 38
39 13         1         1                         2     1             1         1         1   1       1     1 1 1           39
40 7       1       1                                                                   1 1         1       1           1   40
41 17       1         2     1 1                     1       1   1             1 1 1 1 1     1             1 1     1         41
42 5           1                                                                           1     1         1         1     42
43 9                                 1     1             1         2       1 1                       1     1               43
44 13                   1         1   1             1     1     1     1           1                   1 1 1       1       1 44
45 9             2         1 1                 1                                   1         1       1         1           45
46 11   1     3               1 1         1         1                     1                                             1 1 46
47 7             1       1     1           1     1                                   1 1                                   47
48 5                 1               1 1                                 1                                             1   48
49 6   1                                                           1                 1     1 1     1                       49
50 18 1   1 1       1 1           1             1   1         1         1     1 1         1     1 1     1 2                 50
51 12     1     1 1       1 1       1     1     1 1 2                 1                                                     51
52 8             1           1     1           1   1 1         1                                     1                     52
53 10         1     1         1                             1     1                           1     1       1     1 1       53
54 11           1 1                   1     1                 1           1 1             1         2               1       54
55 11                           1             1     1 1     1 1       1                     1 1             1           1   55
56 12 1       1                               1               1           1           1 1       1     1     1 1       1     56
57 8                     1         1                     1       1                 1   1                       1       1   57
58 21 1       1       1 1     2             1       1     2   1       1                     1     4           1   1   2     58
59 17   1               1     1 1         1       2             1           1 1           2     1         2   1 1           59
60 9                               1 1       1   1                 1 1     1                   1                         1 60
61 9 2     1       1                       1   1               1               1   1                                       61
62 19               1     4                         1 1     1     1               3     1 1 1     1   1         1         1 62
63 5         1                     1                             1               1                                       1 63
64 9   1       1       1           1           1                     1   1 1                                         1     64
65 12     1 1       1 1               1     2 1     1       1   1               1                                           65
66 11             1   1                           1 1   1           1                     1                     1   2 1     66
67 13           1           1               2 1                             1 1             1             1   1   1 1     1 67
68 8 1                                                 1         1         1       1 1                 1     1             68
69 17 1       1 1                       1             1   1           1       1     1       1     1 1       1 1 1     1   1 69
70 7                                 1     1                 1     1     1       1                           1             70
71 8                         1   1       1                     2 1                             1 1                         71
72 12 1   1             1                 1   1                     1 1         1                 1       1     1         1 72
73 11       1               1 1       1     1     1                                             1     1 1         1 1       73
74 15   1           1 1                   1       1     1             1 1   1           1     1           1 1 1         1   74
75 12   1       1 1       1 1       1       1   1               1             1           1                   1             75
76 9         1                   1               1                           1     1   1           1   1                 1 76
77 18     1     1 1             1 1       1           1       1         1 1     1     1 1 2   1       1             1       77
78 11     1 1                               1             1 1                 1     1         1     1   1           1       78
79 9     1                           1   1             1                                 1             2         1   1     79
80 8                                   1               1   1                       1       1         1 1         1         80
81 11       2           1     1   1       2                     2                                       1             1     81
82 10         1 1       1       1     2                                         1   1       1     1                         82
83 10                 1       1       1   2     1                       1     1                 1                   1       83
84 16   1                 2 1 1           1               1   1       1 2   1         1           1     1             1     84
85 6                             1                           1                                 1           1   1 1         85
86 10       1     1                   1                 1   1                 1         1                       1   2       86
87 7                   1                     1       1 1             1 1                   1                               87
88 16 2 1           1 1           1         2           1   1 1                 2                   1         1   1         88
89 4                       1                                               1                               1   1           89
90 12         2 1 1           1           1     1                 1                 1             1   1 1                   90
91 11                   1               1                   1       1   1     1             1       1   1         1 1       91
92 7 1                   1                             2 1                 1                   1                           92
93 11   1           1         1     1                       1 1   1 2                     1                 1               93
94 16                   2 1   1       1       1               1       1               1   1   1 1   1         1     1 1     94
95 14       1             1 1       1 1       2       1     1                         2                   1           1 1   95
96 10   1       1           1   1                                         1 1 1   1     1         1                         96
97 9         1           1         1 1             1                                             2     1               1   97
98 11               1                   1   1           1 1       1                 1     1   1       1   1                 98
99 5                               1                             1               1 1                           1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
Ngày
/
Tháng