BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Gia Lai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/06/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
Ngày
/
Tháng
00 6                                           1           1           1   1                           1                 1 00
01 9                 1 1   1   1                         1   1             1 1                   1                         01
02 4                       1                                                 1 1                                     1     02
03 6                   1       1                                                               2             1       1     03
04 6                               1               1   1         1                 1                                 1     04
05 8                                           1                     1         1       1           1                 1 1 1 05
06 7                               1 1           1         1                 1 1                                         1 06
07 10                             1     1     1 1     1 1     1           1           1           1                         07
08 11           1     1   2                           1                             1         1             1       1   1 1 08
09 12 1     1       2   1                     1                             1         1           2     1 1                 09
10 10                           1   1 1                   1           1         1       1           1           2           10
11 10           2             1                         2   1                           1 1             1   1               11
12 5         1   1       1                                                             1   1                               12
13 8       1           1                   1                           1                     1         2   1               13
14 9   1   1           1               1 1                               1   1       1   1                                 14
15 10                                 1 1                         1     1   2             1     1         2                 15
16 10         1   2     2 1                         1                             1     1     1                             16
17 16       1     1     1   1             3   1         1     1   1             1       1   1                   1   1       17
18 9     1 1                 1                   1               1           1         1     1               1             18
19 13         1                 2                 1                     2         1   2     1 1               1 1           19
20 14     2         1 2       1         2   2             1                           1                     1           1   20
21 5 1                                                                         1       1       1                   1       21
22 12             1                         1     1       2   1           1         1   1         1         1             1 22
23 13   1                                     1     1 1 1       1 2     1                             1               2 1   23
24 11 1         1                     1   1                       1   2             1                   1 1       1         24
25 8                   2         1 1 1                             2                     1                                 25
26 9         1   1                           1   1                                 1 1     1                   1     1     26
27 15     1 1   2         1 1   1       1         1         1   1     1   1   1                                           1 27
28 7   1                                   1                           1                         1 1         1 1           28
29 10                       2       1   1 1                             1 1 1   1         1                                 29
30 12   1                                                   2             1                     2   1   1         1   1 2   30
31 10         1   1   1                                     1             1 1       1         1     1                   1   31
32 14           1 1 1 1             1 1       1   1           1                                 2   1           2           32
33 14   1                   1                   1 1       1   1             1 1   1               1   1   1 1         1     33
34 12                                               1               1       1 2         2   1 1     1         1     1       34
35 14 1       1                   2       1     1 1                 1         1             1     2 1             1         35
36 11     1   1       1 1                                 1                             1       1   1       1     1   1     36
37 12 1             1               2           1         1         1   1         1 1                 1       1             37
38 10 1     1                                         1             1                       1     1       2       1     1   38
39 15   1 2       1               1 1             1       1   1                       1 1     2     1               1       39
40 13 1 1 1         1     1           1     1       1                         1 1             1       1     1               40
41 14 1   1       1 1 1                         2   2       1                   2               1           1               41
42 17 1 2     1           1   1         1   1   1               1                   1     1 1   1   1 1     1               42
43 13       1   1               1                 1     2 1       1   2   1           1                 1                   43
44 16         1     1                     1                   1 1 1     1   1 1   1         2         1 1   1             1 44
45 12     1         1   1   1 1             1   1   1       1     1   1       1                                             45
46 17   1       1         1 1 1             1 1 1   1                     1       1   2 1 1                   1           1 46
47 6 1           1           1                           1                                           1         1           47
48 6     1                           1       1                         1         1                 1                       48
49 10                 1     1           1                     1           1     1         1     1             1   1         49
50 15   1     1           1 1                     1   1     1             2                   1       1 1 1   1     1       50
51 10   1   1               1 2   1                                                     1     1     1                   1   51
52 15 1     1 1     1                       1       2         1         1                 1 1     1   1         1   1       52
53 13     1 1       1     1           1               1     1         1   1   1     1                             1       1 53
54 10                 1           1   1   1                     1                   1         1       1     1         1     54
55 15                       1   1       1 1   1         1   1       1               1 2   1             2           1       55
56 9                             1         1     1         2                     1       1             1 1                 56
57 9   1           1     1   1         1                           1                     1 1                             1 57
58 12 1           1                                     1 1     1   1     1 1     1             1     1                   1 58
59 13         2               1 1 1 1       1     2           1                           1                       1   1     59
60 8               1 1                               2           1           1         1                 1                 60
61 16       1                 1       1                             1       1     1       1         3 2   1 1   1   1       61
62 9           1   1 1     1         1                                                                       1       1 2   62
63 12             1   2             1               1   1       1     1 1       1           1                       1       63
64 9       2   1     1   1   1     1                           1                                                     1     64
65 9 1           1   1                             1                               2         1   1   1                     65
66 12           3       2 1       1                                         1   1         1 1                 1             66
67 8 1                                   1                     1             1               1   1                 1 1     67
68 10         1                 1           1             1                     1                 1         1     2 1       68
69 5                                                       1       1                 1   1                         1       69
70 16                           2           1   1       2 1       1 1   1   1     1   1                     2           1   70
71 8   1 1                       1                   1           1       1 1                         1                     71
72 11       1               1   1                       1   1                 1             1         1 1         1     1   72
73 11 1                       1             1   1 1       1   1                             1                   1   1   1   73
74 12     1     1       1     1   2   1       1     1                   1             1               1                     74
75 9               1           1                             1       2                                   1 1     1   1     75
76 12 1   1           1                             1   1                   1   1   1           2 1           1             76
77 10                                         1           1     1 1       1   1                 2   1             1         77
78 8   1           1     1   1               2                                   1                               1         78
79 7               1   1           1     1           1 1     1                                                             79
80 13         1 1             1   1   1               1     1       1                                         2 1 1       1 80
81 10         1                 2   1   1                             1                                         1 1 2       81
82 11           1                           1   1 1           1   1     1   1   1                       1         1         82
83 12                     1       1                   1 1           2           1   1     1               1       1       1 83
84 11             1   1 1           1       1 2       1                           1 1                         1             84
85 6   1     1                               1       1                               1       1                             85
86 10       1                 1         1       1             1                             1     1       2               1 86
87 6                     1                                   1   1     1               1                       1           87
88 7     1   1                   1                             1 1                                             2           88
89 11               1             1 1 1   1       1   1 1             1 1   1                                               89
90 7   1   1     1       1         1                               1             1                                         90
91 16   1         1               1     1   1   1               1   2               1         1   1 1   1 1           1     91
92 12       1                       1     1   1 1               1     2               1 1   1               1               92
93 10                       1           2           1 1                   1     1                                     1 1 1 93
94 8 1                 1 1             1             1   1                                   1         1                   94
95 14     1                 1           1 1         1 1         2                 1 1     1                         1   2   95
96 13 1   1       1             1             1                 1         1       1             1     1   1             1 1 96
97 9           1                     1   1                   1 1                                       1 1   1           1 97
98 13                                     2               1     1 1   2           1               1           1 1   1     1 98
99 9                       1   1     2         1   1       1                     1                           1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
Ngày
/
Tháng