BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Gia Lai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/03/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
Ngày
/
Tháng
00 15                       1 2             1                       1 1       1 2 2     1       1         1             1   00
01 14           1 1   1     1     1               1       2   1                   1     2 1         1                       01
02 12           1         1               1   1     1         1                 1         1   1     1     1             1   02
03 12                   1     2 1   1       1   1         1     1         1     1                       1                   03
04 18   1   1 1                   1           1       1           1 1 1         1     1     1   1         1 1 1       2     04
05 10             1           1               3   1                       1       1     1                             1     05
06 8               1                       1       1               1               1     1 1         1                     06
07 10                 1   1     1             1             1                           1     1   1         1             1 07
08 10               1                                     1   1   1       1                         1   1   1           1 1 08
09 10                 1     1           1                                 1       1         1   1     1       1     1       09
10 12       2           1 1       1   1   1 1       1                                   1   1     1                         10
11 9       1                       1 1                                             1 1             1           1   1     1 11
12 15     1     1   1           1     1     1                           1 2         1 1                     1       1 1   1 12
13 12                                     2           1 1   1 1     1 1 1                                   1       2       13
14 13 1 1       1               2   1   1   1                 1           1 1   1                             1             14
15 6                       1                   1 1                   1                 1     1                             15
16 11                     1   1         2                         1       1 1                     1             1 1 1       16
17 11 1   1                               1           1 1                               1       1     1   1         1 1     17
18 9               1               1 2 1         1                                                       1 1   1           18
19 13 1         1       1               1           1     1       1 1 1             1         1   1                     1   19
20 9           1   1             1                   1 1           1             1                   1     1               20
21 7     1           1 1                   1                                             1     1   1                       21
22 10 1           2 1   1             1                                   1           1                           1     1   22
23 15   1         1             1         1 1         1           1 2                     1               1 1     1     1 1 23
24 3                         1     1               1                                                                       24
25 10   1                     1         1                   1 1                   1           1       1   1       1         25
26 10       1         1 1                   1     1     2                 1                         1   1                   26
27 10         2                             1           1         1                 1       1 1     1       1               27
28 13             1                               1 2             1         1   1 1             1 1               1 1   1   28
29 7                           1         1   1                                                               1 1 1       1 29
30 8     1                                 1   1     1     1                         1 1   1                               30
31 7   1             1     1                                 1                     1                           1 1         31
32 13 1               1       1 1     1           1               1       1         1                 1 1   1           1   32
33 10                   1                       1                 2       1   1             1     1 1     1                 33
34 9                         1                       1 1 1         1             1                   1 1                 1 34
35 6                 1     1 1                                                                           1   1           1 35
36 7         1                                               1     1 1                   1           1             1       36
37 12     1 1 1                                         1       1 1       1 1   1       1         1       1                 37
38 10         1   1       1               1           1               1                 1   1                 1   1         38
39 14 1 1   2   1     1             1           1         1                         2     1             1         1         39
40 5   1                     1               1       1                                                                   1 40
41 21   2   2     1         1       2         1         2     1 1                     1       1   1             1 1 1 1 1   41
42 3             1             1                 1                                                                         42
43 11 1                   1 1     1                                     1     1             1         2       1 1           43
44 13               1     1     1     2                   1         1   1             1     1     1     1           1       44
45 7     1                                         2         1 1                 1                                   1     45
46 11     1             1                 1     3               1 1         1         1                     1               46
47 15 2 1       1     2       1 1                   1       1     1           1     1                                   1 1 47
48 8   1         1 1                 1                 1               1 1                                 1               48
49 4           1                         1                                                           1                 1   49
50 15     1             1       1       1   1 1       1 1           1             1   1         1         1     1 1         50
51 14         1                     1       1     1 1       1 1       1     1     1 1 2                 1                   51
52 14 1           1           1 1 1 1 1             1           1     1           1   1 1         1                         52
53 6         1                                 1     1         1                             1     1                       53
54 9               1       1                     1 1                   1     1                 1           1 1             54
55 13 1             1     1   1 1 1                               1             1     1 1     1 1       1                   55
56 9                             1 1   1       1                               1               1           1           1 1 56
57 8   1                     1                             1         1                     1       1                 1   1 57
58 14             1               1     1       1       1 1     2             1       1     2   1       1                   58
59 14               1 1   2               1               1     1 1         1       2             1           1 1           59
60 11 1             1   1         1                                   1 1       1   1                 1 1     1             60
61 14   1   1             2           1 2     1       1                       1   1               1               1   1     61
62 19   2   1           1   1         1               1     4                         1 1     1     1               3     1 62
63 7       1             1         1           1                     1                             1               1       63
64 12     1   1           1     1         1       1       1           1           1                     1   1 1             64
65 14                             1   1     1 1       1 1               1     2 1     1       1   1               1         65
66 8             1     1                           1   1                           1 1   1           1                     66
67 12         1         1   1     1 1             1           1               2 1                             1 1           67
68 10 1     1                     1 1   1                                                 1         1         1       1 1   68
69 12 1         1                 1     1       1 1                       1             1   1           1       1     1     69
70 7 1                                                                 1     1                 1     1     1       1       70
71 10     1         1   2                                       1   1       1                     2 1                       71
72 12     1       1       1   1         1   1             1                 1   1                     1 1         1         72
73 9               1       2                 1               1 1       1     1     1                                       73
74 10                                     1           1 1                   1       1     1             1 1   1           1 74
75 11             1                       1       1 1       1 1       1       1   1               1             1           75
76 9           1                 2             1                   1               1                           1     1   1 76
77 16       1 1       1                     1     1 1             1 1       1           1       1         1 1     1     1 1 77
78 12     1           1   2       1         1 1                               1             1 1                 1     1     78
79 7                       1       1 1     1                           1   1             1                                 79
80 8 1   1 1                   1                                         1               1   1                       1     80
81 15         1 1         1     1   1 1       2           1     1   1       2                     2                         81
82 11     2     1                               1 1       1       1     2                                         1   1     82
83 10   1     1                                         1       1       1   2     1                       1     1           83
84 17         1       1 1   1             1                 2 1 1           1               1   1       1 2   1         1   84
85 5       1         2                                             1                           1                           85
86 8             1                           1     1                   1                 1   1                 1         1 86
87 9       1 1 1                                         1                     1       1 1             1 1                 87
88 17     2                         1 1 2 1           1 1           1         2           1   1 1                 2         88
89 3 1                                                       1                                               1             89
90 11           1       1                       2 1 1           1           1     1                 1                 1     90
91 6                                                     1               1                   1       1   1     1           91
92 10     1   1     1       1           1                   1                             2 1                 1             92
93 11           1       1                 1           1         1     1                       1 1   1 2                     93
94 11         1                   1                       2 1   1       1       1               1       1               1   94
95 12         1                               1             1 1       1 1       2       1     1                         2   95
96 12   1                   1       1     1       1           1   1                                         1 1 1   1     1 96
97 11   1       1 2   1     1                   1           1         1 1             1                                     97
98 13 1             2         1 1     1               1                   1   1           1 1       1                 1     98
99 6           1   1                                                 1                             1               1 1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
Ngày
/
Tháng