BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Gia Lai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 13/12/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
Ngày
/
Tháng
00 8 1                             1       1 1               1                                   1               1       1 00
01 9       1     1                                   1     1                       1             1       1             1 1 01
02 7               1                 1                     1           1                 1                 1         1     02
03 15 1 1 1   1           1 1               1       1   1         1     1                   1         1     1 1             03
04 11                     1   1             2           1                   1     1   1 1               1           1       04
05 9               1     1                         1   1                             1 1                         1     1 1 05
06 18 1 1                                   1 1   1 1 1       1         1   1 1   1 1 1   1             1     2             06
07 8     1                         2           1                           1         1             1 1                     07
08 13               1   1               1 1 1                         1   1   1     1 1     1                     1       1 08
09 15       1   1             1             1             2 1   2   1   1         1               1       1           1     09
10 6                         1       1                                             1           1           1             1 10
11 8             1     1                       1   1                 1 1     1                                         1   11
12 11           1         1         1               1               1 2 1       1                           1           1   12
13 7 1                       1     1         1                   1 1                   1                                   13
14 12   1                     1   1 1 1                       1   1     1 1 1             1               1                 14
15 19 1       1           1       1         1 1 1   1   1     1   1                           2 1   1 1   1   1           1 15
16 11     1 1         1 1         1                                       1               1       1   1     1           1   16
17 13 1         1       1         2     1   1   1                     1             1   1           1                     1 17
18 12         2                     1     1   1             1       2                   1                     1   1 1       18
19 16                 1                   1               2   1   1           1     1   1     1 2 1   1       1   1         19
20 16                   1       1         1           1           1       2 1   1 1   2     1 1                   1   1     20
21 3                                               1                       1                               1               21
22 10 1 1                             1 1                       1           1   1                     2       1             22
23 13     2 1                   1     1   1   1       1       1                                 1   1           1         1 23
24 9   1       1           1   1   1     1             1                                   1                     1         24
25 9   1                 1                                   1             1             1       1       1         1 1     25
26 9       1     1       1 1     1             1                               1   1                             1         26
27 8                   1                           1       1     1       1                     1 1         1               27
28 14             3 1   1     1   1                       1 1 1   1       1                         1           1           28
29 8         1         1         1                         1         1                                 2         1         29
30 11         1 1           1           1         1                         1 1             1           1           1   1   30
31 11                           2                     1 1                             1 1       1       1       2       1   31
32 12         1 2               1         1     1       1 1                                   1       1     1     1         32
33 5 1             1                                               1 2                                                     33
34 16   2               2                       1             1                     3           1 1         1 1 1     1   1 34
35 9                 1               1                 1 1   1                                     1     1         1   1   35
36 12     1     1           1                               2   1       1     1 1   2                       1               36
37 15           2     1 1 1     1     1         1 2                   1     1                   1             1         1   37
38 17         1           1       1     1                 1     1 1       1   1 2             1     1 1 1 1   1             38
39 8         1       1 1                 1                                       1           1                         1 1 39
40 8   1                   1                     1             1   1     1                     1         1                 40
41 10                   1       1                 1                   1     1       2   1 1 1                               41
42 9       2                   1             1         1                 1     2             1                             42
43 9                 1   1       1 1                   1             1     1               1             1                 43
44 10             1       1 2                                               1                             1 1   1     1   1 44
45 8                         1                       1 1   1       1     1                 1     1                         45
46 12           1             2           1 2 1           1 1             1                               1           1     46
47 15 2     1   1         2 1                       1         1                   1               1 2             1 1       47
48 15               2           1   1   1           1           1       2   1 1             2         1             1       48
49 8               1         1                                 2       1                   1 1     1                       49
50 15   2   1 1             1         2             1             1     1     1     1                 1           1   1     50
51 10     1 2                             1                         1 1 1 1         1                   1                   51
52 10   1     1     1           1   2         1                   1                           1         1                   52
53 19   1       1   1   2               1     1       1   2   1               1 1 1             1     1 1     1 1           53
54 12     1 1     1                 1           2     1                           2                         2             1 54
55 13                                 1 1 1 1 1     1   1   1     1       1                         1   1               1   55
56 10           1     1                         1         1             1   1             1                 1       1 1     56
57 9                         1 1 1   1         1 1       1       1                               1                         57
58 13   1             2     1   2       1             1                       1                     1           2   1       58
59 9                     1     1       1   1   1   1                 1       1                                       1     59
60 11 1       2         1                   1 1                           1     1       1               1 1                 60
61 14             1         1                         1   1 1       1         1 1     1 1 1   1 1                   1       61
62 13             1   1     1           1 1             1               2                   1   1     1       1 1           62
63 9                                               1             1   1     1           2             1   1             1   63
64 11     1                       2                   1                                                 2       1 2 2       64
65 12             1                       1   1                 3 1               1       1     1 1                   1     65
66 8     1 1                             1 1                                     2                       1       1         66
67 9   1 1   1 1                 1               1                   1               1                   1                 67
68 16 1   2   1           1                     1   1                   1                 1   2     1 1 1             1 1   68
69 16     1 1         1               1 1         1   1 1 1         1   1         1   1 1     1     1                       69
70 11   1           1           1             1         1     1                       1                 1   1   1   1       70
71 7 1           1                           1 1       1                       1             1                             71
72 14   2   1                       1       1                 2                               1   1   1       1         1 2 72
73 9       1         2     1                     2                         1     1                             1           73
74 8               1                           1                               1 1                           2 1 1         74
75 5 1           1 1                                       1                                                     1         75
76 5                                                           1                 1     1   1               1               76
77 12       1     1   1   1                       1             2                     1 1 1                       1 1       77
78 11                 1           1   1 1                   1                 1         1         2 1                   1   78
79 11                 1   2 1 2                   1   1               1         1     1                                     79
80 8       1                       1                 1             2             1       1           1                     80
81 19             1 1 1           1   2     1       1   1                       1     1   2 1     1             1   1 1   1 81
82 7 1                             1 1           1             1     1                                             1       82
83 9     2       2                           1     1                                     1                           1 1   83
84 8                         1           1                 1                   1 1   1         1             1             84
85 8                                                 1                   1   1         1 1     3                           85
86 13 1       1               1   1     1 1   1         1                                 1         1   1       1       1   86
87 15         1   1         1                 1     1 2   1       1           1         1   1 1           1     1           87
88 8           1                     1         1         1   2                                                     1     1 88
89 10         1                           1                       1       1         1             2           1 1     1     89
90 7                               2             2                                         1           1                 1 90
91 7     1     2                                 1             1   1                     1                                 91
92 15 1   1           1     1 1 2       1         1   1     1                 1               1           1               1 92
93 5                                           1                         1           1                     1         1     93
94 4                                   1                 1         2                                                       94
95 12                   1             1                           1 1 1         1     1     2       1 1                 1   95
96 5               1       1                                 1             1                                 1             96
97 4 1                                 2                                                                             1     97
98 11               2   1     1           1                 1       1         1                     1       1         1     98
99 8               1         1   1         1                   1                   1                     1         1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
Ngày
/
Tháng