BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Gia Lai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/01/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
Ngày
/
Tháng
00 8   1     1 1                             1       1 1               1                                   1               00
01 7                 1     1                                   1     1                       1             1       1       01
02 8 1 1                     1                 1                     1           1                 1                 1     02
03 15           1 1 1   1           1 1               1       1   1         1     1                   1         1     1 1   03
04 11       1                       1   1             2           1                   1     1   1 1               1         04
05 6                         1     1                         1   1                             1 1                         05
06 19     1     1 1                                   1 1   1 1 1       1         1   1 1   1 1 1   1             1     2   06
07 9     1         1                         2           1                           1         1             1 1           07
08 14 1   1   1               1   1               1 1 1                         1   1   1     1 1     1                     08
09 14                 1   1             1             1             2 1   2   1   1         1               1       1       09
10 5                                   1       1                                             1           1           1     10
11 8         1             1     1                       1   1                 1 1     1                                   11
12 12   1   1             1         1         1               1               1 2 1       1                           1     12
13 7           1                       1     1         1                   1 1                   1                         13
14 13       1     1                     1   1 1 1                       1   1     1 1 1             1               1       14
15 19         1 1       1           1       1         1 1 1   1   1     1   1                           2 1   1 1   1   1   15
16 10               1 1         1 1         1                                       1               1       1   1     1     16
17 13       1   1         1       1         2     1   1   1                     1             1   1           1             17
18 10                   2                     1     1   1             1       2                   1                     1   18
19 17 2                         1                   1               2   1   1           1     1   1     1 2 1   1       1   19
20 14                             1       1         1           1           1       2 1   1 1   2     1 1                   20
21 3                                                         1                       1                               1     21
22 13   1   2   1 1                             1 1                       1           1   1                     2       1   22
23 12               2 1                   1     1   1   1       1       1                                 1   1           1 23
24 8             1       1           1   1   1     1             1                                   1                     24
25 10 2     1     1                 1                                   1             1             1       1       1       25
26 8                 1     1       1 1     1             1                               1   1                             26
27 10   1   1                     1                           1       1     1       1                     1 1         1     27
28 15         1             3 1   1     1   1                       1 1 1   1       1                         1           1 28
29 8         1         1         1         1                         1         1                                 2         29
30 10         1         1 1           1           1         1                         1 1             1           1         30
31 10                                     2                     1 1                             1 1       1       1       2 31
32 13   1     1         1 2               1         1     1       1 1                                   1       1     1     32
33 5           1             1                                               1 2                                           33
34 15       1     2               2                       1             1                     3           1 1         1 1 1 34
35 9       1 1                 1               1                 1 1   1                                     1     1       35
36 12               1     1           1                               2   1       1     1 1   2                       1     36
37 15 1                   2     1 1 1     1     1         1 2                   1     1                   1             1   37
38 19 1 1               1           1       1     1                 1     1 1       1   1 2             1     1 1 1 1   1   38
39 6                   1       1 1                 1                                       1           1                   39
40 9         1   1                   1                     1             1   1     1                     1         1       40
41 11       1                     1       1                 1                   1     1       2   1 1 1                     41
42 10         1       2                   1             1         1                 1     2             1                   42
43 11 1   1                     1   1       1 1                   1             1     1               1             1       43
44 8                       1       1 2                                               1                             1 1   1 44
45 8                                   1                       1 1   1       1     1                 1     1               45
46 13     1 1             1             2           1 2 1           1 1             1                               1       46
47 14     1     2     1   1         2 1                       1         1                   1               1 2             47
48 15         1               2           1   1   1           1           1       2   1 1             2         1           48
49 8                         1         1                                 2       1                   1 1     1             49
50 14   1         2   1 1             1         2             1             1     1     1     1                 1           50
51 11     1         1 2                             1                         1 1 1 1         1                   1         51
52 10             1     1     1           1   2         1                   1                           1         1         52
53 20         1   1       1   1   2               1     1       1   2   1               1 1 1             1     1 1     1 1 53
54 11               1 1     1                 1           2     1                           2                         2     54
55 12                                           1 1 1 1 1     1   1   1     1       1                         1   1         55
56 8                     1     1                         1         1             1   1             1                 1     56
57 10   1                               1 1 1   1         1 1       1       1                               1               57
58 12             1             2     1   2       1             1                       1                     1           2 58
59 10 1 1                           1     1       1   1   1   1                 1       1                                   59
60 11           1       2         1                   1 1                           1     1       1               1 1       60
61 14     1                 1         1                         1   1 1       1         1 1     1 1 1   1 1                 61
62 13                       1   1     1           1 1             1               2                   1   1     1       1 1 62
63 9 1                                                       1             1   1     1           2             1   1       63
64 8         1     1                       2                   1                                                 2       1 64
65 12   1                   1                       1   1                 3 1               1       1     1 1               65
66 8   1           1 1                             1 1                                     2                       1       66
67 10         1   1 1   1 1                 1               1                   1               1                   1       67
68 15 1         1   2   1           1                     1   1                   1                 1   2     1 1 1         68
69 17     1         1 1         1               1 1         1   1 1 1         1   1         1   1 1     1     1             69
70 11       1     1           1           1             1         1     1                       1                 1   1   1 70
71 7           1           1                           1 1       1                       1             1                   71
72 12     1       2   1                       1       1                 2                               1   1   1       1   72
73 10       1         1         2     1                     2                         1     1                             1 73
74 8 1                       1                           1                               1 1                           2 1 74
75 4           1           1 1                                       1                                                     75
76 7     2                                                               1                 1     1   1               1     76
77 12   1 1           1     1   1   1                       1             2                     1 1 1                       77
78 11 1                         1           1   1 1                   1                 1         1         2 1             78
79 12         1                 1   2 1 2                   1   1               1         1     1                           79
80 8                 1                       1                 1             2             1       1           1           80
81 16                       1 1 1           1   2     1       1   1                       1     1   2 1     1             1 81
82 6           1                             1 1           1             1     1                                           82
83 8 1             2       2                           1     1                                     1                       83
84 8                                   1           1                 1                   1 1   1         1             1   84
85 11 2   1                                                     1                   1   1         1 1     3                 85
86 12           1       1               1   1     1 1   1         1                                 1         1   1       1 86
87 16     1             1   1         1                 1     1 2   1       1           1         1   1 1           1     1 87
88 7   1                 1                     1         1         1   2                                                   88
89 9                   1                           1                       1       1         1             2           1 1 89
90 8   1   1                                 2             2                                         1           1         90
91 8   1           1     2                                 1             1   1                     1                       91
92 15   1       1   1           1     1 1 2       1         1   1     1                 1               1           1       92
93 6     1 1                                             1                         1           1                     1     93
94 6       1 1                                   1                 1         2                                             94
95 14   1 1 1                     1             1                           1 1 1         1     1     2       1 1           95
96 5                         1       1                                 1             1                                 1   96
97 5 1   1     1                                 2                                                                         97
98 10                         2   1     1           1                 1       1         1                     1       1     98
99 8         1               1         1   1         1                   1                   1                     1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
Ngày
/
Tháng