BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Gia Lai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/11/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
Ngày
/
Tháng
00 13     1   1                           1                 1             1     1         1       1         1       1 2 1   00
01 6         1 1                   1                                                       1 1                     1       01
02 7           1 1                                     1             1 1                 1                       1         02
03 11                             2             1       1                         1   1   1                 2   1       1   03
04 9                 1                                 1             1               1           1 2     1       1         04
05 13   1         1       1           1                 1 1 1     1                         1           1   2 1             05
06 11           1 1                                         1                 1                 1     3 1 1   1             06
07 5       1           1           1                         1         1                                                   07
08 11                 1         1             1       1   1 1                             1       1 1     1         1       08
09 12         1         1           2     1 1                     1 1   1             1                   2                 09
10 10   1         1       1           1           2             1 1                     1   1                               10
11 6                     1 1             1   1                                                             1 1             11
12 11                     1   1                               1         1 1   1     1       1     1       1   1             12
13 10     1                     1         2   1                             1   3   1                                       13
14 7       1   1       1   1                                                       1       1                         1     14
15 13     1   2             1     1         2                             2 1           1               1                 1 15
16 9               1     1     1                             1                         1           1   1         1     1   16
17 11             1       1   1                   1   1                       1           2             1     1         1   17
18 13           1         1     1               1               1 1 2 1 2                     1                           1 18
19 11     2         1   2     1 1               1 1                                               1                 1       19
20 8                   1                     1           1         1                         1 1             1       1     20
21 10             1       1       1                   1         1 2 1                               1           1           21
22 7       1         1   1         1         1             1                                             1                 22
23 9     1                             1               2 1     1     1                         1             1             23
24 12   2             1                   1 1       1           1   1             1         1           1   1               24
25 6 2                     1                                                                       1         1         1   25
26 10                 1 1     1                   1     1                 1       1                     1     1     1       26
27 11   1   1   1                                           1   1                       1     1           1     1 1 1       27
28 8     1                         1 1         1 1                                     1                         1       1 28
29 12     1 1 1   1         1                                   1 1   1                 2           1       1               29
30 11       1                     2   1   1         1   1 2                   1 1                                           30
31 11       1 1       1         1     1                   1     1           1         1             1               1       31
32 13                             2   1           2                 1 1   1   1       1   1           1     1               32
33 16         1 1   1               1   1   1 1         1       2             1   1 1   1         1                       1 33
34 16 1       1 2         2   1 1     1         1     1                     1             1                     1       1 1 34
35 15 1         1             1     2 1             1                 1   1   1   1 1 1         1       1                   35
36 16                     1       1   1       1     1   1         1   1     1               1   2           2 1       1     36
37 13 1   1         1 1                 1       1             1     1     1         1   1         1                 1       37
38 15 1                       1     1       2       1     1   1             1         1       1               1 1 1       1 38
39 14                   1 1     2     1               1                               1     1 1   1             1   1   1 1 39
40 14           1 1             1       1     1                         1         2       1 1           1         1     1 1 40
41 9             2               1           1                             1               1             1 1           1   41
42 14                 1     1 1   1   1 1     1               1     1 1           1 1 1                 1                   42
43 16   2   1           1                 1                   1 2 1           1     1     1 1       1           1     1     43
44 17     1   1 1   1         2         1 1   1             1       1   2     1 1             1       1                     44
45 7   1       1                                                 1     1           1                           1     1     45
46 12       1       1   2 1 1                   1           1     1 1         1                                           1 46
47 8                                   1         1                         1   1 1             1   1                     1 47
48 8     1         1                 1                               1                 1     1     1               1       48
49 12       1     1         1     1             1   1                     1 1   1       1     1                 1           49
50 15       2                   1       1 1 1   1     1             1       1     1     1 2             1                   50
51 13                     1     1     1                   1         1 1   1   1     1                 1 1 1           1     51
52 16     1                 1 1     1   1         1   1           1                   1           2     1 1       2   1     52
53 10   1   1   1     1                             1       1         1         2                     1                     53
54 10                 1         1       1     1         1                 1   1 1       1       1                           54
55 14 1               1 2   1             2           1                 1                       1 1   1           2         55
56 9               1       1             1 1                           1         2 1             1                         56
57 6 1                     1 1                             1   1                                         1                 57
58 14 1     1 1     1             1     1                   1     1                   1           1 1     1       1       1 58
59 8                       1                       1   1             1                 1         1             1         1 59
60 10           1         1                 1                     1 1     1         1                   1       1   1       60
61 16 1       1     1       1         3 2   1 1   1   1                                 1                 1     1           61
62 14                                           1       1 2   1         1   2     1           1 1           1       1     1 62
63 11   1 1       1           1                       1                               1   1 1         1     1         1     63
64 8                                                   1     1 1     1 1     1                                   1   1     64
65 12                 2         1   1   1                                                 1                   1 1   1   1 2 65
66 9         1   1         1 1                 1                               1           1       1                 1     66
67 9           1               1   1                 1 1                                       1           1         1   1 67
68 8             1                 1         1     2 1               1                               1                     68
69 9 1                 1   1                         1           1                 1         1       1       1             69
70 14 1   1   1     1   1                     2           1                 1           1           1           1   2       70
71 8       1 1                         1                                         1       1         1                   1 1 71
72 10           1             1         1 1         1     1                         1                           1       2   72
73 9                         1                   1   1   1   2                       1     1 1                             73
74 6     1             1               1                                     1 1                                       1   74
75 10   2                                   1 1     1   1     1         1       1   1                                       75
76 15         1   1   1           2 1           1                 1 1                 1       1 2     2                     76
77 13       1   1                 2   1             1                 1       2               1 1   1       1               77
78 11               1                               1                       1   1                 1 1           1 2 1 1     78
79 7                                                                       2 1         1       2     1                     79
80 9 1                                         2 1 1       1 1                                 1                 1         80
81 9   1                                         1 1 2         1     1                       1                   1         81
82 6     1   1   1                       1         1                     1                                                 82
83 18 2           1   1     1               1       1       1 1                   1         1             2   1     1 2 1   83
84 10               1 1                         1             1         1 1           1   1                   1       1     84
85 8                   1       1                                                 1   1   1   1 1     1                     85
86 13                         1     1       2               1     1 1       1               1     2   1       1             86
87 8     1               1                       1               1       1       1   1 1                                   87
88 8                                             2             1   1 1   1                 1               1               88
89 7   1 1   1                                               1                       1                 1           1       89
90 5 1             1                                                                                 1   1             1   90
91 15 2               1         1   1 1   1 1           1     1                     1                 1 1   1           1   91
92 8   2               1 1   1               1                                                     1                   1   92
93 7       1     1                                     1 1 1             1                                           1     93
94 9                           1         1                     1       1       1         1       1       1     1           94
95 9               1 1     1                         1   2     1   1           1                                           95
96 13       1       1             1     1   1             1 1           1 1         1         1         1                 1 96
97 10                                     1 1   1           1 1                 1 1           1               1 1           97
98 12   2           1               1           1 1   1     1               1 1     1       1                               98
99 5               1                           1                                                       1     1   1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
Ngày
/
Tháng