BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Gia Lai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 01/12/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
Ngày
/
Tháng
00 11     1 1                                             3 1   1                                   1 2             1       00
01 16 1                 1 1   1 1   1           2             1 1                       1 1   1     1     1               1 01
02 9                   1               1             1             1   1               1         1               1   1     02
03 14 1 1       1                               2           2                                   1     2 1   1       1   1   03
04 10 1   1                                 1             1                 1   1   1 1                   1           1     04
05 15   1     1       1     1       2 1             1           1                         1           1               3   1 05
06 13                       1     1   1 2 1             1 1   1   1         1               1                       1       06
07 10 1                 1         1         1           1 1                                   1   1     1             1     07
08 6                     1   1     1                             1         1               1                               08
09 8     1           1         1       1               1                                     1     1           1           09
10 17           1         1               1   1       1 1             1   2         2           1 1       1   1   1 1       10
11 8               1               1     2       1                                 1                       1 1             11
12 11                 1   1         1                 1       1                   1     1   1           1     1     1       12
13 8             1   1               1     1           1             1                                           2         13
14 15 1 1                   1         1                         1   2         1 1       1               2   1   1   1       14
15 14 1   1 1     1           1   1       1                 1   1       1   1                       1                   1 1 15
16 13           1             1     1   1         1   1   1           2                           1   1         2           16
17 7           1                     1 1                             1       1   1                               1         17
18 14           2   1     1 1                 1                       1   1                 1               1 2 1         1 18
19 11           1       2     1 1           1                           1     1         1       1               1           19
20 8                         1                     1         1   1         1           1   1             1                 20
21 15         1     1   1     1           1         1   1       1     1   2       1           1 1                   1       21
22 10               1                         1                       1 1     1           2 1   1             1             22
23 14     1 1               1                 1 1 1         1     2             1         1             1         1 1       23
24 11 1   1             2           1 1               1     1       1                                 1     1               24
25 8         1     1         1                             1       1           1                     1         1           25
26 16       1   1 2   1 1         1                 1               1 1 1           1         1 1                   1     1 26
27 8 1           1                           1 1 1                                   2                             1       27
28 5       1       1       1                                                             1                               1 28
29 11 1         1     1   1   1       1 1       1                                                       1         1   1     29
30 9             1                           1 1           1       1   1         1                                 1   1   30
31 11         2       1                       1                   1   2   1     1             1     1                       31
32 10                                             1             1 1         1 1               1       1 1     1           1 32
33 7                 1               1 1     1     1                                           1                       1   33
34 8         1                 1 1             1             1   2                                   1                     34
35 10     1         1     1     1           1                       1       1                 1     1 1                     35
36 8           1   1     1         1       1     1                 1                 1                                     36
37 11   1 1 2                 1                               1         1 1       1 1 1                                     37
38 10                 1     2             1         1                     1           1   1       1               1         38
39 11               1     1                         1                         1 1   2   1     1             1           1   39
40 12       1     1             2 1         1                             2 1   1                     1               1     40
41 17 1                       1   1   1                     1     1   2         2   2     1         1       2         1     41
42 8     1                     1                   1               1 1                   1             1                 1 42
43 7                 1                             1         1               1                   1 1     1                 43
44 12                     1                   1       2 1     1         1                   1     1     1     2             44
45 7     1               1             1             1       1     1             1                                         45
46 11 1 1         1                         1 1                                   1             1                 1     3   46
47 14               1       1       1       1 1   1                           2 1       1     2       1 1                   47
48 8             1     1                             1                   1     1         1 1                 1             48
49 7         1                     1     2     1                                       1                         1         49
50 9     1       1 1                                                             1             1       1       1   1 1     50
51 14   2   1   1             1 1 1             1     1 1                             1                     1       1     1 51
52 13 1                       1   1     1 1                       1           1           1           1 1 1 1 1             52
53 8   1               1                 2 1     1                                   1                                 1   53
54 8 1           1                               1   1             1                       1       1                     1 54
55 12               1 1             1       1 1                       1       1             1     1   1 1 1                 55
56 8               1             1     1                 1                                               1 1   1       1   56
57 7 1         1       2                 1                                     1                     1                     57
58 13 1           1     1       1     1       2         1 1                               1               1     1       1   58
59 13   1   1             1       1                                 2   1   1               1 1   2               1         59
60 9         1     1       1       1                 1                       1             1   1         1                 60
61 13                             1       1   1                 1           1   1   1             2           1 2     1     61
62 15         1       1 1   1     1                     1     1       1   1     2   1           1   1         1             62
63 10                             1   1           1               1 1   1           1             1         1           1   63
64 13 1 1                           1       1                 3                   1   1           1     1         1       1 64
65 15   1   1 1   1                 1             1 1     1   1         2                                 1   1     1 1     65
66 9 1       1                                 2 1 1     1                               1     1                           66
67 16   2                   1   2     2   1             1                 1           1         1   1     1 1             1 67
68 12                 1   1                 1           1 1           1 1     1     1                     1 1   1           68
69 10 1         1                                               1 1           1         1                 1     1       1 1 69
70 7                 2                   1                   1   1     1     1                                             70
71 9               1                       1     1         1               1     1         1   2                           71
72 12       1   1                       1               1     1     1             1       1       1   1         1   1       72
73 11     1 1 1                       1               2     1                               1       2                 1     73
74 9   1                       1       1           1 1   1 1     1                                               1         74
75 9   1         1       1 1 1                 1                                         1                       1       1 75
76 10       1           1   1             1   1                             1           1                 2             1   76
77 11         1     1           1           1               1     1                 1 1       1                     1     1 77
78 12             1       1                       1             2                 1           1   2       1         1 1     78
79 12   1 1           1           1     1               1       1   1                               1       1 1     1       79
80 5                                   1                                     1   1 1                   1                   80
81 12           1             1         1                   1                         1 1         1     1   1 1       2     81
82 9     1 1                                   1             1                   2     1                               1 1 82
83 5                                                           1         1 1   1     1                                     83
84 8                               1 1         1                                     1       1 1   1             1         84
85 10     1     1                 1   1     1   1               1                   1         2                             85
86 13               1     1           1 1   1 1 1 1                     2   1             1                           1     86
87 8     1                       1                   1   2                         1 1 1                                   87
88 13                           1   1               1 1   1                 1     2                         1 1 2 1         88
89 8       1 3             1     1               1                           1                                             89
90 14   1 1   1                                   1     2 1     1         1             1       1                       2 1 90
91 9       1 1   2       1   1                         1   1             1                                                 91
92 15   1             1 2 1   1 2                   2                             1   1     1       1           1           92
93 9                       1 1           1 1                   1     1                 1       1                 1         93
94 8           1                                 1 1       1     1     1             1                   1                 94
95 11     1                 1                 1     1     1     2         1 1         1                               1     95
96 8                                   1                               1   1   1                   1       1     1       1 96
97 12           1                   1                 1     1       1           1       1 2   1     1                   1   97
98 14             1 1       1   1     1             1                     1 1 1             2         1 1     1             98
99 8       1         1                                 1   1 1   1                     1   1                               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
Ngày
/
Tháng